Sunteți pe pagina 1din 55

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Conf univ. dr. Gabriel Jinga


Catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune
ASE Bucuresti
Cuprins
Notiuni generale 13. Conditii deducere
1. Ce este TVA 14. Evidenta
2. Aplicare teritoriala 15. Calcul si plata
3. Legislatie aplicabila 16. Declarare
4. Operatiuni impozabile 17. Studii de caz
5. Persoane impozabile
6. Livrari de bunuri
7. Achizitii intracomunitare
8. Prestari de servicii
9. Persoana obligata la plata
10. Fapt generator. Exigibilitate

11. Baza impozabila

12. Cote
2
NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND
TVA

3
1. CE ESTE TVA?
 Impozit pe consum: trebuie colectat de către statul
unde are loc consumul final

 Colectat prin intermediul persoanelor inregistrate


in scop de TVA care lucrează astfel în calitate de
“perceptor fiscal” pentru stat

 Nu este un cost pentru plătitorul de TVA, ci


influenţează numai fluxul de numerar (cash-flow-
ul).

 Este un cost pentru neplătitorul de TVA.

4
2. APLICARE TERITORIALĂ
 Până la 01.01.2007 teritoriul de aplicare a TVA =
România
 După 01.01.2007 teritoriul de aplicare a TVA =
Comunitatea
Comunitate = State membre – teritorii + teritorii
UE excluse incluse

State Membre: Austria, Belgia, Bulgaria,


Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg,
Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România,
Republica Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi
Regatul Unit al Marii Britanii, Croatia. 5
3. LEGISLAŢIE APLICABILĂ

La nivel european:
Directiva 112/2006

La nivelul statelor membre:


Legislaţiile statelor membre care preiau directivele.
România: Legea 227/2015, Titlul VII TVA

În caz de conflicte  Curtea de Justiţie a


Comunităţilor Europene
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/case_law/
index_en.htm 6
3. LEGISLAŢIE APLICABILĂ
Ordine MFP utile:
Ordinul nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a
scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute
la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul nr. 102/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a
măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată
privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări
asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a
măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată
privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal
al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie
7
3. LEGISLAŢIE APLICABILĂ
Site MFP utile:

http://www.mfinante.ro/infotva.html?pagina=infotva

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/jurisprudentaUE_sept20
13.pdf

http://www.mfinante.ro/agentiec.html?pagina=domenii

https://www.anaf.ro

8
4. OPERAŢIUNI IMPOZABILE

Sunt operaţiuni impozabile în România cele care


îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) operaţiunile care, în sensul art. 270 - 274, constituie sau sunt
asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii,
Art. 268 Cod fiscal

în sfera taxei, efectuate cu plată;


b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art.
275 şi 278;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o
persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 269 alin.
(1), acţionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una
9
dintre activităţile economice prevăzute la art. 269 alin. (2)
4. OPERAŢIUNI IMPOZABILE

Operaţiunile impozabile pot fi:


a) operaţiuni TAXABILE, pentru care se aplică
cotele prevăzute la art. 291
b) operaţiuni SDD (scutite de taxă cu drept de
Art. 268 Cod fiscal

deducere, art. 294 - 295), pentru care nu se


datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei
datorate sau achitate pentru achiziţii
c) operaţiuni SFD (scutite de taxă fără drept de
deducere, art. 292), pentru care nu se datorează
taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate
sau achitate pentru achiziţii.
d) importuri şi achiziţii intracomunitare de bunuri
10
4. OPERAŢIUNI IMPOZABILE - 5 ÎNTREBĂRI DE BAZĂ

Când aplic TVA?


1. Operaţiunea este
efectuată de o persoană NU
impozabilă ce acţionează Nu se datorează TVA
ca atare?
DA
NU

2. Operaţiunea este Nu se datorează TVA


cuprinsă în sfera TVA?
DA

3. Operatiunea are loc în NU Nu se datorează


România? TVA în Romania
DA
DA
4. Se aplică vreo scutire? Nu se datorează TVA

NU

5. Cine este persoana TVA este datorată de:


obligată la plata TVA în -furnizor; 11
România? (art. 307-309) -cumpărător;
-importator
5. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE

 Persoană impozabilă = orice persoană care


desfăşoară, în mod independent, orice activitate
Art. 269 C. fisc.

economică, în orice loc din lume

 Persoană neimpozabilă = o persoană care nu


desfăşoară activităţi economice în niciun loc din
lume

12
5. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE

Persoane neimpozabile:
 persoane fizice care lucrează în baza
Art. 269 C. fisc.

unui contract individual de muncă

 instituţii publice

 persoane care realizează numai


operaţiuni cu titlu gratuit
13
5. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE

Normale Plătitori de TVA


Impozabile Obligate să se înregistreze cu
art. 307

Exceptate Întreprinderi
mici
Persoane
Fac numai operaţiuni Grupul
scutite fara drept de celor 3
deducere (Ex.: bănci) neplătitori
Obligate să se
Persoane juridice neimpozabile înregistreze cu
Ex: Institutii publice, ONG art. 308
Neimpozabile

Persoane fizice neimpozabile


Neplătitori14
de TVA
6. LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ
Livrare = dreptul de a dispune de bunuri ca şi
un proprietar
Se consideră că o persoană impozabilă, care
acţionează în nume propriu, dar în contul altei
persoane, în calitate de intermediar, într-o
livrare de bunuri, a achiziţionat şi livrat
Art. 270 C. fiscal

bunurile respective ea însăşi.


În cazul a două sau mai multe transferuri
succesive ale dreptului de proprietate asupra
unui bun, fiecare transfer este considerat o
livrare separată a bunului, chiar dacă bunul
este transportat direct beneficiarului.

Schimbul de bunuri - Fiecare operațiune din 15


cadrul schimbului este tratata separat
6. LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ
Operaţiuni asimilate livrărilor de bunuri:

a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca


Art. 270 (3) C. fiscal

urmare a unui contract care prevede că plata se


efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract
care prevede că proprietatea este atribuită cel mai
târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu
excepţia contractelor de leasing

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor,


în urma executării silite

c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din


patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile
prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea 16
publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei
despăgubiri
6. LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ
Operatiuni asimilate livrărilor de bunuri:
a) preluarea bunurilor mobile achiziţionate sau produse de
către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu
au legătură cu activitatea economică desfăşurată sau
pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane în
Art. 270 (4) si art. 304 C. fiscal

mod gratuit, dacă taxa aferentă a fost dedusă total sau


parţial
b) bunurile constatate lipsă din gestiune (exceptie alin. 8)
c) Orice distribuire de bunuri din activele unei
persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii
săi, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor
lor componente a fost dedusă total sau parţial.

Situatiile de mai sus le regăsim denumite generic


LIVRARI CATRE SINE
17
6. LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ
Nu constituie livrare de bunuri:
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a
unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori
furate, dovedite legal
Art. 270 (8) si art. 304 C. fiscal

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai


pot fi valorificate, precum şi activele corporale fixe casate (!!!
condiții Norme art. 304)
c) perisabilităţile, în limitele prevăzute prin lege
e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul
campaniilor promoţionale, pentru încercarea produselor sau
pentru demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte
bunuri acordate în scopul stimulării vânzărilor (!!! condiții
Norme)
f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul
acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare,
precum şi alte destinaţii prevăzute de lege (!!! condiții Norme) 18
6. LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ

 LIVRARE/ACHIZIŢIE INTRACOMUNITARĂ (LIC/AIC)

ROMÂNIA Italia
Art. 270 (9) C. fisc.

X Y

Art. 273 C. fisc.


furnizor BUNURI destinatar

Transportul se face:
fie de către furnizor,
fie de către destinatar
fie de către altă persoană în contul unuia dintre
cei doi
19

În România are loc o livrare În Italia are loc o achiziţie


intracomunitară intracomunitară
6. LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ

 TRANSFER (TR) – operatiune asimilata LIC

ROMÂNIA Italia
Art. 270 (10) C. fisc.

X Transfer de bunuri Bunurile se


persoană utilizează în scopul
impozabilă activităţii
în România economice a lui X

Transportul se face:
• fie de către X,
• fie de către altă persoană în contul lui X

Transferul este orice operaţiune de mai


20
sus, cu excepţia non-transferurilor.
6.LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ

 NON-TRANSFER (NTR)

ROMÂNIA Italia
Art. 270 (12) C. fisc.

X Transfer de bunuri Bunurile se utilizează


persoană pentru
impozabilă
în România

Transportul se face:
• fie de către X,
• fie de către altă persoană în contul lui X

-tranzacţii în care locul este în Italia


-unele operaţiuni: utilizare temporară, prestări 21
servicii, fostele regimuri suspensive etc. - cu condiţia
ca bunul să se întoarcă în România
6.LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ

 IMPORT / EXPORT

Import
Art. 274
C. fisc. ROMÂNIA NON-Comunitate

Export

22
6. LIVRĂRI DE BUNURI - CONCEPTE DE BAZĂ
LOCUL LIVRĂRII

Regulă generală:
 dacă bunurile se transportă: locul unde începe
Art. 275 (1) C. fiscal

transportul;
 dacă bunurile nu se transportă: locul unde sunt puse la
dispoziţia cumpărătorului

Excepţie:
 Bunuri care se instalează: locul unde se face instalarea
sau montajul;
 Bunuri livrate la bordul navelor, aeronavelor,
trenurilor: locul de plecare a transportului de pasageri
23
7.ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE
Achiziţia intracomunitară de bunuri =
obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un
proprietar de bunuri transportate dintr-un
stat membru într-un alt stat membru.
Transferul din alt SM = operatiune asimilată
AIC în România
Locul operaţiunii - locul unde se găsesc bunurile
în momentul în care se încheie expedierea sau
transportul bunurilor sau SM care acordă
codul de TVA al clientului

24
7. ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE

Persoana obligată la plată: cel care face


achiziţia

a) Cei înregistraţi cu 307: taxare inversă


b) Cei înregistraţi cu 308: plată

25
8. PRESTĂRI DE SERVICII - CONCEPTE DE BAZĂ
Prestare de servicii = orice operaţiune care nu
constituie livrare de bunuri
Prestările de servicii cuprind şi operaţiuni cum sunt:
o închirierea de bunuri sau transmiterea folosinţei
bunurilor în cadrul unui contract de leasing;
Art. 271 C. fisc.

o angajamentul de a nu desfăşura o activitate economică, de


a nu concura cu altă persoană sau de a tolera o acţiune ori
o situaţie.
Dar și Prestări către sine
o utilizarea temporară a activelor în scopuri care nu au
legătură cu activitatea economică sau pentru a fi puse la
dispoziţie altor persoane, gratuit
o serviciile care fac parte din activitatea economică a
persoanei impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzul
personal al angajaţilor săi sau pentru uzul altor persoane
26
8. PRESTĂRI DE SERVICII - CONCEPTE DE BAZĂ

LOCUL PRESTĂRII
Reguli generale:
B2B (art 278 alin.2): locul unde beneficiarul este
stabilit sau are un sediu fix
B2C (art 278 alin.3): locul unde prestatorul este
stabilit sau are un sediu fix

Excepţii B2B (art 278 alin. 4,6,7): locul bunului


imobil, locul prestării pentru accesul la evenimente
cultural artistice, restaurant, catering, închiriere
auto pe termen scurt, etc.
Excepţii B2C (art 278 alin. 5)

27

27
8. PRESTĂRI DE SERVICII – B2B
Dovada faptului că beneficiarul este persoană impozabilă se
face pe baza următoarelor documente:

• persoana impozabilă stabilită în Comunitate, cu:


 o adresă a sediului activităţii/sediului fix din Comunitate

 un cod valid de TVA atribuit de autorităţile fiscale ale unui


stat membru

• persoana impozabilă stabilită în afara Comunităţii, cu:


 codul de înregistrare în scopuri TVA sau un cod similar

 codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului sau


un cod similar atribuit beneficiarului de ţara de stabilire şi
utilizat pentru a identifica societăţile ori orice altă dovadă
care să ateste faptul că clientul este o persoană impozabilă şi
dacă prestatorul efectuează o verificare la un nivel rezonabil a
exactităţii informaţiilor furnizate de beneficiar, pe baza
procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele
28
legate de verificarea identităţii sau a plăţii.
!!! Dacă beneficiarul nu face dovada că este persoană impozabilă,
28 se va
aplica regula B2C
8. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII
Set 1 – Excepţii de la ambele reguli de baza - art. 278 alin.(4)

• serviciile legate de bunuri imobile – locul prestarii - locul


unde sunt situate bunurile imobile

• servicii de transport de persoane – locul prestarii - locul


unde se efectuează transportul, în funcţie de distanţele parcurse

• închirierea mijloacelor de transport pe termen termen


scurt – locul prestarii - locul unde mijlocul de transport
este pus efectiv la dispoziţia clientului

• serviciile de restaurant si catering, inclusiv cele realizate


la bordul navelor, aeronavelor, trenurilor – locul prestării
– locul prestării efective, respectiv, locul de plecare a
transportului de călători
29

29
8. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII
Exemple de servicii efectuate în legătură cu bunurile
imobile:

 acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile


(inclusiv spatii de parcare, spatii de depozitare)
 pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţii (ex.
serviciile arhitecţilor societăţilor care asigură supravegherea
pe şantier)
 lucrările de construcţii-montaj, transformare, finisare,
instalare, reparaţii, intretinere, curătare si demolare, a unui
bun imobil prin natura sa, precum şi orice operaţiune ce se
efectuează în legătură cu livrarea de bunuri mobile si
încorporarea acestora într-un bun imobil astfel încât
bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinaţia lor
 activitatile de evaluare a bunurilor imobile
 serviciile de administrare a bunurilor imobile
 serviciile juridice legate de cesiunea sau transferul titlului de30
proprietate asupra unui bun imobil
30
8. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII
Set 2 – Excepţii de la regula B2C:
 art. 278 alin. (5):

• servicii de intermediere

• transportul de bunuri

• serviciile de transport intracomunitar

• serviciile accesorii transportului

• lucrarile si evaluarile bunurilor mobile corporale

• servicii intangibile , în beneficiul persoanelor neimpozabile


stabilite în afara UE

31

31
8. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII
Set 3 – Excepţii de la regula B2B: art. 278 alin. (6) si (7), pentru:

• activităţi accesorii transportului, precum încărcare, descărcare,


manipulare şi servicii similare acestora,
• servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi
Art. 133 (6) C. fisc.

evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de


bunuri efectuate în România si servicii accesorii transportului, când
aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită
pe teritoriul Comunităţii, locul prestării se consideră a fi în România
dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România.
• serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale,
artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte
evenimente similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, precum şi
pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, locul
prestării - locul în care evenimentele se desfăşoară efectiv
Art. 133 (7)

• serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii, când aceste


servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România, locul
prestării se consideră a fi în afara Comunităţi, dacă utilizarea şi exploatarea 32
efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii.
32
9. PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ

Persoana obligată la plată = furnizorul 


va factura cu TVA aferent locului unde se
desfăşoară operaţiunea;
Art. 307 C. fisc.

Persoana obligată la plată = beneficiarul 


va calcula TVA şi
o plăteşte (dacă e neplătitor de TVA/plătitor în
regim mixt) sau
o aplică mecanismul taxării inverse (dacă e
plătitor).
33
9. PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ
Măsuri de simplificare (taxare inversă). (1/2)
Condiţii de aplicare:
- locul operaţiunii este în România
- şi furnizorul şi beneficiarul sunt înregistraţi în scop de TVA cu art.
316
Condiţie
Deşeurile şi materiile prime deşeuri feroase şi neferoase, deşeuri
secundare, rezultate din de materiale reciclabile şi materiale
valorificarea acestora reciclabile uzate constând în hârtie,
hârtie cartonată şi carton, material
textil, cauciuc şi plastic, cioburi de
sticlă şi sticlă;
Materialul lemnos Masa lemnoasă pe picior
precum şi materialul lemnos
Art. 331

stabilit prin Legea nr. 46/2008


- Codul silvic, republicată
Certificate de emisii de Transferul să se facă în
gaze cu efect de seră conformitate cu art. 12 din
directivă 34
Cereale si plante tehnice Doar categoriile nominalizate
prin norme – coduri NC
9. PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ
Măsuri de simplificare (taxare inversă). (2/2)

Condiţie
Energie electrica Cumparatori autoorizati de
ANRE
Certificate verzi definite la art. 2 lit. h) din
Legea nr. 220/2008
clădirile, părţile de clădire şi Incepand cu 2016
terenurile de orice fel,
furnizările de telefoane mobile, Incepand cu 2016
console de jocuri, tablete
PC şi laptopuri
furnizările de dispozitive cu Incepand cu 2016
Art. 331

circuite integrate, cum ar fi


microprocesoare şi
unităţi centrale de procesare
livrările de aur de investiţii Incepand cu 2016
35
10. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA

 Faptul generator: data realizării operaţiunii


impozabile

 Exigibilitatea taxei: data de la care autorităţile


fiscale pot solicita plata taxei

!A nu se confunda cu

 Exigibilitatea plăţii taxei: data la care persoana


este obligată să efectueze plata taxei. După această
dată se calculează majorările de întârziere.
36
10. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA
Faptul generator
Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau prestării
serviciilor.

Excepţii:
- Bunuri vândute în consignaţie: data la care beneficiarul devine
proprietar al bunurilor;
Art. 280-285 C. fisc.

- Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care la care beneficiarul


devine proprietar al bunurilor;
- Bunuri livrate pentru testare sau verificarea conformităţii: data la
care beneficiarul devine proprietar al bunurilor;
- Bunuri corporale (inclusiv imobile): data transferului titlului de
proprietate; Exceptie: data predarii catre beneficiar, in cazul platii in rate
- Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări : data
emiterii situaţiilor de lucrări sau, după caz, a acceptării acestora de
beneficiar;
- Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu (gaze
naturale, apă, energie eletrică, telefon altele similare): ultima zi a
perioadei specificată în contract pentru plată sau la data emiterii unei
facturi , dar nu mai mult de 1 an;
- Închirere, leasing, concesionare, arendare: data plăţii specificată în
contract. 37
- Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale, taxelor agricole
sau alte taxe comunitare.
10. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA

Exigibilitatea taxei

Regulă generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu


Art. 280-285 C. fisc.

faptul generator.

Excepţii:
- Factura se emite înainte de faptul generator: la data
emiterii facturii;
- Se încasează avansuri: la data încasării avansului;
- Livrări sau prestări prin maşini automate: la data
extragerii numerarului;
- Achiziţii intracomunitare: 15 a lunii următoare celei în
care loc faptul generator, sau data facturii, dacă este emisă
anterior
38
- La incasare: pentru platitorii de TVA cu o cifra de afaceri
mai mica de 2.250.000 lei;
11. BAZA IMPOZABILĂ Se includ în bază
 impozitele şi Taxe vamale, accize, alte
taxele taxe, cu excepţia
TVA
 cheltuielile Comisioane, cheltuieli de
accesorii ambalare, transport
Baza de impozitare = şi asigurare
contrapartida obţinută de
furnizor de la cumpărător. Nu se includ în bază:
 Reduceri de Rabaturi, remize,
preţ risturnuri, sconturi
Art. 286 C. fisc.

acordate la data
exigibilităţii taxei
 Daune-interese Stabilite prin hotărâre
sau penalităţi judecătorească
definitivă sau
contract
 Dobânzi Percepute după data
livrării, pentru plata
cu întârziere
 Ambalaje Care circulă între furnizor
şi cumpărător fără
facturare
 Sume achitate Care apoi se decontează
de furnizor în clientului
contul clientului 39
 Sume încasate
în contul altei
39
persoane
11. BAZA IMPOZABILĂ

Situaţii în care baza se ajustează:

 Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura,


Art. 287 C. fisc.

însă înainte de livrare

 Refuzuri calitative şi cantitative

 Reducerile de preţ acordate după livrare sau prestare

 Contrapartida nu se poate încasa datorită falimentului


beneficiarului

 Returnarea ambalajelor care circula prin facturare

40

40
12. COTELE DE TVA
 Cota standard 20% (19% din 2017)
 Cota redusă 5% pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii
sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite:
 suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti
 valoarea, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte
suma de 480.000 lei, exclusiv TVA
Art. 291 C. fisc.

 pot fi locuite ca atare


 terenul pe care este construită locuinţa nu depăşeşte suprafaţa de 250 m2,
inclusiv amprenta la sol a locuinţei
 pentru cumparatorul persoana fizica sau familie sa fie prima locuinta
cumparata cu TVA de 5%
Incepand cu 2016
 Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru
următoarele:
 manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în
principal publicităţii;
 serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, grădini 41
zoologice şi botanice, expoziţii evenimente culturale, evenimente
sportive,cinematografe, altele decât cele scutite;
12. COTELE DE TVA
 Cota redusă 9% pentru:
 a) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor
dentare;
 b) livrarea de produse ortopedice;
 c) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie
similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
Art. 140 C. fisc.

 e) livrarea următoarelor bunuri : alimente, inclusiv băuturi, cu


excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal,
animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi
ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate
pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice
se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr.
2.658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal
Comun, actualizat 2014
 f) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor
alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10
 g) livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură,
semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării,
precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în
sectorul agricol
42
12. COTELE DE TVA
SCHIMBAREA COTEI ŞI A REGIMULUI DE IMPOZITARE

Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile


este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator.
Excepţie cazul in care exigibilitatea intervine inaintea faptului
generator, pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la
data exigibilităţii taxei.
În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la
regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la
data livrării de bunuri sau prestării de servicii

Pentru operaţiunile supuse masurilor de simplificare regimul


aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei
Atentie nu se face regularizare

Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul


generator, cu excepţia cazurilor in care exigibilitatea intervine
inaintea faptului generator, pentru care se aplică cota în vigoare la
data exigibilităţii taxei. 43
În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se
aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de
servicii
13. CONDIŢII PENTRU DEDUCEREA
TVA IN ROMÂNIA/UE
Exercitarea dreptului de deducere
are loc în baza a două sau trei condiţii,
 taxa este aferentă achiziţiilor destinate utilizării în folosul
operaţiunilor:
Art. 297 C. fisc.

o taxabile
o scutite cu drept de deducere
o pentru care locul prestării/livrării este în străinătate
 este înscrisă într-o factură cf. art. 319 din Codul fiscal sau
în alte documente prevăzute de Norme (bon fiscal
combustibil, documente de import)
Art. 299

 Exista dovada platii, in cazul in care platitorul sau


furnizorul acestuia aplica sistemul TVA la incasare
44

44
13. CONDIŢII PENTRU DEDUCEREA
TVA IN ROMÂNIA/UE
LIMITARE SPECIALĂ 50% deductibilitate TVA aferent AUTO

Pentru achiziţia de autoturisme şi alte costuri legate de utilizarea


autoturismelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
- au o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg
Art. 298 C. fisc.

- nu au mai mult de 9 scaune de pasageri


- nu se încadrează la nicio excepţie din cele de mai jos:
a) servicii de urgență, pază şi protecţie, curierat
b) vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de achiziții;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru
activitatea de taxi;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru
închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi,
e) vehiculele utilizate pentru transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de
leasing
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
- nu se poate demonstra prin foaia de parcurs utilizarea exclusivă
în scopul activității economice
45

45
CELE CINCI ÎNTREBĂRI DE BAZĂ
Când deduc TVA?
NU
1. Se datorează TVA pentru Nu există TVA deductibilă
operaţiune?
DA

2. Cumpărătorul are NU
Nu există TVA deductibilă
dreptul să deducă TVA?
DA
NU
3. TVA este deductibilă? Nu există TVA deductibilă
DA

4. Există vreo excludere DA


sau limitare? Nu există TVA deductibilă

NU

5. Sunt îndeplinite NU
Nu există TVA deductibilă
condiţiile formale?
DA
TVA este integral deductibilă 46
TVA este parţial deductibilă
14. EVIDENŢA TVA
Documentul primar pentru evidenţa TVA este factura:
o a dispărut factura cu regim special începând cu 2007
o factura trebuie să aibă un conţinut minimal: art. 319
(20) C. Fiscal;
o semnarea şi ştampilarea facturilor nu mai sunt
obligatorii
o factura poate fi emisă în orice limbă oficială a UE cu
obligaţia traducerii la solicitarea organelor fiscale
o factura poate fi emisă în valută cu obligaţia înscrierii
taxei şi în lei, dacă operaţiunea nu este scutită
Fiecare agent economic este obligat să îşi ţină propria evidenţă
a facturilor => număr secvențial
47

47
14. EVIDENŢA TVA
Continut minimal factura (24 elemente):
 numărul de ordine, unic și secvențial
 data emiterii facturii
 data livrării bunurilor/prestării serviciilor sau data încasării unui avans, dacă
diferă de b)
 denumire, adresă şi RO/CIF emitent
 denumire, adresă și RO/CIF beneficiarului bunurilor sau serviciilor
 denumirea şi cantitatea bunurilor și serviciilor
 baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau, după caz, avansurile facturate,
pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv
taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;
 indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în
funcţie de cotele taxei;
 în cazul în care nu se datorează taxa, o menţiune din care să rezulte că livrarea
de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de
taxare inversă;
48
 o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai
multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune.
48
14. EVIDENŢA TVA
Continut minimal factura (24 elemente):
Suplimentar, după caz:
 Mențiuni legate de regimuri speciale (ex. agenții de turism, SH)
 caz particular: detalii furnizor/beneficiar nestabilit în România şi denumire,
adresă şi RO reprezentant fiscal;
Mentiuni din alte zone de legislatie:
 denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi
codul unic de înregistrare (art. 74 din Legea nr. 31/1990)
 date privind expedierea (caz bunuri, cand nu există aviz de însoțire)
NU mai sunt necesare:
• detaliile persoanei care a întocmit factura:
• detaliile bancare
Note!
- Este necesar pt facturi emise de persoane impozabile din România.
- Invoice-urile respecta necesarul de info prevazut de statul emitentului.
- Pot fi corectate pe durata controlului
- Orice document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod specific şi fără49
ambiguităţi la factura iniţială va fi tratat ca o factură.
- România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în 49 formă
electronică drept facturi, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de formă
14. EVIDENŢA TVA
AUTOFACTURARE
Art. 319 alin(8)

A) pentru livrări/prestări către sine


 preluare bunuri mobile achiziţionate pentru a fi folosite în scopuri ce
n-au legatură cu obiect activitate
 preluare bunuri mobile pentru a fi donate
 preluare bunuri (altele decât cele de capital) pentru operaţiuni ce nu
dau drept de deducere integral

OBS!!! Bunurile preluate pentru activitatea economica nu se


autofacturează. Dacă însă societatea se lichidează şi ele n-au fost
vândute, atunci trebuie autofacturate, întrucât nu mai sunt
aferente activităţii economice

B) pentru transferuri

C) pentru AIC (inclusiv avansuri) şi servicii pentru care beneficiarul


este obligat la plata taxei, dacă nu s-a primit factura de la
furnizor până în data de 15 a lunii următoare faptului
generator.
50
D) Pentru ajustari de baza impozabila neemise de furnizor
E) Depasire sponsorizare si protocol
14. EVIDENŢA TVA

Evidenţa TVA se ţine cu ajutorul


următoarelor documente:
- jurnal pentru cumpărări;
- jurnal pentru vânzări;
- registrul non-transferurilor;
- registrul bunurilor primite din alt stat
membru;
- registrul bunurilor de capital

51

51
15. CALCUL SI PLATA TVA

Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă

 O persoană înregistrată în scopuri TVA,


• deduce taxa aferentă achiziţiilor
• colectează taxa aferentă livrărilor

 Dacă în perioada fiscală,


• taxa colectată > taxa dedusă => taxa de plată
• taxa colectată < taxa dedusă => suma negativă de taxă (taxă de
recuperat)

52

52
16. DECLARARE TVA
Obligaţii declarative şi termene de depunere

o decontul de taxă (formular 300) - se depune


lunar/trimestrial/semestrial/anual
o decont special de TVA (formular 301) - se depune numai
pentru lunile pentru care sunt operaţiuni.
o declaraţia recapitulativă privind (formular 390) pentru LIC,
AIC , SIC și PIC, numai în lunile în care apar
o declaraţia privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe
teritoriul naţional (formular 394) – lunar până la data de 30 a
lunii următoare.
o declaraţia Intrastat (INS) - lunar până la data de 15 a lunii
următoare (praguri 300.000 lei pt. AIC şi 900.000 pt. LIC)
53

53
16. DECLARARE TVA. VIES

 Se declară LIC, AIC, PIC și SIC în funcție de data


exigibilității operațiunilor; nu se declară operațiuni
scutite
 Data este 25 a lunii următoare
 Contravenţiile în cazul declaraţiilor recapitulative se vor
sancţiona astfel:
 cu amendă de la 1.000 la 5.000 RON în cazul nedepunerii declaraţiei în
termen;
 cu amendă de la 500 la 1.500 RON în cazul depunerii declaraţiei
incorecte sau incomplete.

Nu se sancționează nedeclararea sau erorile urmare a unor fapte


neimputabile contribuabilului.
54

54
17. Cazuri speciale
 PRO RATA
 AJUSTARE TVA DEDUS
 BUNURI DE CAPITAL
 ALTE SITUATII

 Operatiuni triunghiulare
 Regimuri speciale
 Intreprinderi mici
 Agentii de turism
 Regim TVA la incasare
 Renuntare la platitor de TVA
 Regim operatori cod anulat si/sau reactivat
 Vanzarile produse accizabile si tranzactiile cu auto noi
 Operatiuni pluripartite
 Retururi intracomunitare si NON UE 55

55