Sunteți pe pagina 1din 40

FISCALITATE SI CONTABILITATE

– NOTIUNI GENERALE

Conferentiar univ. dr. Gabriel Jinga


Catedra de Contabilitate si Audit
ASE Bucuresti
BIBLIOGRAFIE
1. Lucian Tatu coord. - Fiscalitate. De la lege la
practica, Editia 8, Ed C.H. Beck 2013
2. Vasile Raileanu coord. - Abordari contabile si fiscale
privind impozitele si taxele, Editura Economica
2009
3. I. P. Pantea, Gh. Bodea - Contabilitatea financiara
romaneasca, Ed intelcredo 2014
4. Ana Morariu - Contabilitate si fiscalitate de la
teorie la practica, Ed. Ex Ponto, 2005

5. Nicoleta Vintila – Fiscalitate, Ed. Silvy, 2007


6. A.Benţa, M.Benţa, D. Pătroi - Tratat de fiscalitate
2
practica. Optimizare fiscala, Ed C.H. Beck 2015
BIBLIOGRAFIE
1. Legislatie:
a) Codul fiscal actualizat la 01.10.2016 + normele
metodologice de aplicare (Legea 227/2015)

b) Codul de procedura fiscala actualizat la 01.10.2016


(Lege 207/2015)

c) Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale


individuale şi situațiile financiare anuale consolidate
actualizate aprobate prin Ordinul 1802/2014

d) Documentele financiar-contabile aprobate prin ordinul


2634/2015
2. www.anaf.ro, www.mfinante.ro, 3
STRUCTURA CURS + EVALUARE
1. Notiuni generale privind fiscalitatea si
contabilitatea – 2 cursuri

2. Contabilitatea si fiscalitatea TVA – 8 cursuri

3. Contabilitatea si fiscalitatea remunerarii factorului


uman – 3 cursuri

Evaluare:
70% nota examen
30% seminar
4
NOTIUNI GENERALE
Principalele resurse ale statului:
 impozite: obligatorii, nerambursabile, fără
contraprestaţie directă din parte statului

 taxe: obligatorii, nerambursabile, cu


contraprestaţie directă din parte statului

 contributii: obligatorii, nerambursabile,


cu/fărăcontraprestaţie directă din parte statului

5
NOTIUNI GENERALE
Elementele impozitului:
 Subiectul = contribuabilul, cel supus impozitului;

 Platitorul

 Obiectul impunerii = masa supusă impozitului;

 Sursa impozitului = venit sau avere;

 Baza de impozitare

 Cota impozitului = cota de impunere - impozitul

aferent unei unităţi de impunere


 Termenul de plată = data până la care impozitul trebuie
achitat
6
NOTIUNI GENERALE
Tipuri de impozite:

a) Impozite directe: Impozit pe profit, Impozit pe


venit, impozite locale, impozitul pe venitul
obtinut de nerezidenti din Romania, impozitul pe
reprezentante

b) Impozite indirecte: TVA, Accize

7
NOTIUNI GENERALE
DEFINITII
Anumiti termenii utilizati in Fiscalitate au semnificatia
definita la art. 7 din Codul Fiscal.
De retinut, printre altele, semnificatia pentru:
 Activitate dependenta (pct.1)
 Activitate independenta (pct.3)
 Contract de leasing financiar (pct. 7)
 Dividend (pct. 11)
 Dreptul de autor (pct.14)
 Know-how (pct. 17)
 Persoane afiliate (pct. 26)
 Redevenţă (pct. 36)
 Rezident/Nerezident (pct.22,27,28,37)
 Romania (pct. 38)
 Titlu de participare (pct. 40)
 Valoarea fiscală (pct. 44, 45) 8
 Sediu permanent (art. 8)
NOTIUNI GENERALE
Analiza Dependent vs. Independent (1/4)

Baza legala:
• art. 7 (1) Cod Fiscal

Orice activitate (PFA/DDA/!!SRL)

poate fi reconsiderata ca dependenta daca nu indeplineste


cumulativ 4 criterii din 7 (anterior era 1 din 4 determina independenta)

Prevaleaza fondul si nu forma

9
NOTIUNI GENERALE
Analiza Dependent vs. Independent (1/3)
Noi criterii independenta – din 10 iulie 2015
 abrogă criteriile de reconsiderare activitate indep într-una dependentă

 redefineste activitatea independentă ca fiind orice activitate desfăşurată


de o PF în scopul obţinerii de venituri care îndeplineşte cel puţin 4 din
următoarele 7 criterii:
1. PF dispune de libertatea de a alege locul, programul şi modul de desfăşurare a
activităţii
2. PF dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi
3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de PF
4. activitatea se desfăşoară prin utilizarea patrimoniului PF
5. activitatea se desfăşoară prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau prestaţiei
fizice a persoanei care o desfăşoară
6. PF face parte dintr-un corp profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi
supraveghere a profesiei desfăşurate
7. PF dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau
prin colaborarea cu terţi.
10
 Abrogă şi prevedere răspundere în solidar de către plătitorul şi
beneficiarul de venit.
NOTIUNI GENERALE
Analiza Dependent vs. Independent (2/3)
Verificare criterii – Norme din 13.01.2016
 Criteriul nr. 1: PF dispune de libertatea de a alege locul, programul şi
modul de desfăşurare a activităţii
 este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt
îndeplinite cumulativ.
 În raportul juridic părțile pot conveni asupra:
 datei, în funcție de specificul activității și de
 locului
celelalte activități pe care prestatorul le
desfășoară.
 programul de lucru

 Criteriul nr. 2: PF dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru


mai mulţi clienţi
 Persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea chiar
și pentru un singur client, dacă nu există o clauză de
exclusivitate în desfășurarea activității 11
NOTIUNI GENERALE
Analiza Dependent vs. Independent (3/3)
Verificare criterii – Norme din 13.01.2016
 Criteriul nr. 3: riscurile inerente activităţii sunt asumate de PF
 Riscurile asumate de prestator pot fi de natură profesională și
economică, cum ar fi: incapacitatea de adaptare la timp şi cu
cele mai mici costuri la:
 variaţiile mediului economico-social,

 variabilitatea rezultatului economic,

 deteriorarea situației financiare, în funcție de specificul activității

 Criteriul nr. 4: activitatea se desfăşoară prin utilizarea


patrimoniului PF
 În desfășurarea activității persoana fizică utilizează cu
preponderență bunurile din patrimoniul afacerii

 Reguli de deductibilitate similare impozit profit 12


 CAS obligatoriu- cota 10.5%, optional 26.3%
NOTIUNI GENERALE
Leasing financiar vs leasing operational (1/3)

Contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează


locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a
utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;

Contract de leasing operaţional - orice contract de leasing încheiat


între locator şi locatar, care transferă locatarului riscurile şi beneficiile
dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la
valoarea reziduală, şi care nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile de
leasing financiar;

Riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există


atunci când opţiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul
contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea
bunului la momentul expirării contractului

13
NOTIUNI GENERALE
Leasing financiar vs leasing operational (2/3)
Contract de leasing financiar – Definitia fiscala

Orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următ. condiţii:

a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face


obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul
de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate


asupra bunului către utilizator la momentul expirării contractului;

c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la mom. expirării contractului, iar


valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa
dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing,
raportată la durata normală de funcţ maximă, exprimată în procente;

d) perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţ. maximă a


bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de
leasing include orice per. pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; 14

e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai
NOTIUNI GENERALE
Leasing financiar vs leasing operational (3/3)
Contract de leasing financiar – Definitia contabila

Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă


îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până
la sfârşitul duratei contractului de leasing;

b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi


suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea
devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contr. de leasing, există în
mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată;

c) durata contr. de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de


viaţă ec. a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;

d) val. totală a ratelor de leasing, mai puţin chelt. accesorii, este mai
mare sau egală cu val. de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la
care a fost achiz. bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie;
15

e) bunurile ce constituie obiectul contr. de leasing sunt de natură


specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modif. majore.
NOTIUNI GENERALE
Dividend (1/4)
Definitia si clasificarea juridico-economica

Parte a profitului net (cotă procentuală) al unei societăți, repartizată


anual investitorilor în funcție de capitalul.
◊ D. brut = valoarea beneficiului de distribuit, care servește ca bază de
calcul al impozitului.
◊ D. net = suma încasată efectiv de un investitor, reprezentând partea
ce i se cuvine din beneficiul brut diminuat cu impozitul aferent

Dividendul fix care se acorda asa-numitelor actiuni preferentiale, are o


marime determinata stabilita de regula odata cu emiterea actiunilor si
care nu se modifica in functie de proportiile profitului societatii.
Dividendul variabil este incasat de detinatorii de actiuni obisnuite si are
o marime dependenta de profitul total al societatii, fiind direct
proportional cu marimea acestuia.

16
NOTIUNI GENERALE
Dividend (2/4)
Definitia si clasificarea juridico-economica

Dividendul mai poate fi provizoriu sau definitiv.

Dividendul provizoriu este cel platit inainte de a lua sfarsit anul financiar
si de incheierea bilantului intreprinderii sub forma unei prelevari din
profitul previzibil.

Dupa bilant, cand se cunoaste situatia exacta, se plateste actionarilor si


restul din profit, rezultand astfel dividendul definitiv.

17
NOTIUNI GENERALE
Dividend (3/4)

Definitia fiscala

O distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui


participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de
participare la acea persoană juridică.

Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi


regim fiscal ca veniturile din dividende:

 suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile


achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei
pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectivă nu a făcut
obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;

 suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile


furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata
este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.
18
NOTIUNI GENERALE
Dividend (4/4)
Definitia fiscala
Nu se considera dividend :

a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale


a titlurilor de participare existente;

b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea


titlurilor de participare proprii de către persoana juridică;

c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea


unei persoane juridice;

d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii


capitalului social constituit efectiv de către participanţi;

e) o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi


revine fiecărui participant.
19
f) o distribuire de titluri de participare în legătură cu operaţiuni de
reorganizare
NOTIUNI GENERALE
Persoane afiliate (1/2)

O persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este
definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea


sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv.
 Între persoanele afiliate, preţul la care se transferă bunurile
corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă
preţ de transfer;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana


fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor
afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau
al drepturilor de vot deţinute la persoana juridică ori dacă controlează în
mod efectiv persoana juridică;

20
NOTIUNI GENERALE
Persoane afiliate (2/2)

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel


puţin:

(i) prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv
deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană
juridică ori dacă controlează persoana juridică;

(ii) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv
deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;

(iii) o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile


persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi
la cea de-a doua.
21
NOTIUNI GENERALE
Redeventa(1/2)
Orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori
dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele:

a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice,


inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de
televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;

b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de


fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau
procedeu de fabricaţie ori software.

c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin


cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

d) orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil,


mijloc de transport ori container;

e) orice know-how;
22

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare
referitoare la o persoană fizică.
NOTIUNI GENERALE
Redeventa(2/2)

Nu se consideră redevenţă:
•remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţiile de
software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte
modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea,
stocarea sau utilizarea acestuia;

•remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţia în


întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru
calculator;

În plus, redevenţa cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în


natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă
spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităţi similare

23
NOTIUNI GENERALE
Nerezident vs. rezident (1/2)

Persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplineşte cel


puţin una dintre următoarele condiţii:

a) are domiciliul în România;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;

c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade


ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni
consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;

d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau


angajat al României într-un stat străin.

Persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este


24
persoană fizică rezidentă;
NOTIUNI GENERALE
Nerezident vs. rezident (2/2)

Persoană juridică română - persoană juridică română - orice persoană


juridică care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României
Persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene - orice
persoană juridică constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute
de reglementările europene;
Persoană juridică străină - persoană juridică străină - orice persoană
juridică care nu este persoană juridică română şi orice persoană juridică
înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în
România

Rezident - orice persoană juridică română, orice persoană juridică


străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice
persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei
europene, şi orice persoană fizică rezidentă
Nerezident - orice persoană juridică străină, orice persoană fizică
nerezidentă şi orice alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament
25
colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care nu sunt
înregistrate în România, potrivit legii
NOTIUNI GENERALE
Titluri de participare

titlu de participare - orice acţiune sau altă parte socială într-o societate
în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni,
societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau
într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiţii

titlu de valoare - orice, titlu de, și orice instrumente financiare calificate


astfel prin legislaţia în materie din statul în care au fost emise

26
NOTIUNI GENERALE
Valoarea fiscala

Regula generala:

Pentru active şi pasive - valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit


reglementărilor contabile;

Exceptii:
a) pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de achiziţie sau de
aport, utilizată pentru calculul câştigului sau al pierderii, în înţelesul
impozitului pe venit ori al impozitului pe profit; Se includ și evaluările
înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile

b) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri - costul de achiziţie, de


producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu
gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul
contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În
valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit
legii.
27
c) pentru provizioane şi rezerve - valoarea deductibilă la calculul profitului
impozabil
NOTIUNI GENERALE
Sediu permanent (1/3)

Sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial
activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent

Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursală, birou,


fabrică, magazin, atelier, precum şi o mină, un puţ de ţiţei sau gaze, o
carieră sau alte locuri de extracţie a resurselor naturale

Un sediu permanent presupune un şantier de construcţii, un proiect de


construcţie, ansamblu sau montaj sau activităţi de supervizare legate de
acestea, numai dacă şantierul, proiectul sau activităţile durează mai mult
de 6 luni

Sintagma loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea


acoperă orice fel de clădiri, echipamente sau instalații utilizate pentru
desfășurarea activității nerezidentului, indiferent dacă acestea sunt ori nu
utilizate exclusiv în acest scop. Un loc de activitate există și acolo unde nu
sunt construite sau nu sunt necesare clădiri pentru desfășurarea activității
28
nerezidentului, ci dispune doar de un spațiu. Nu este important dacă
clădirile, echipamentele sau instalațiile sunt deținute în proprietate, sunt
închiriate ori se găsesc în alt fel la dispoziția nerezidentului.
NOTIUNI GENERALE
Sediu permanent (2/3)

Un sediu permanent nu presupune următoarele:

a) folosirea unei instalaţii numai în scopul depozitării sau al expunerii


produselor ori bunurilor ce aparţin nerezidentului;
b) menţinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident
numai în scopul de a fi depozitate sau expuse;
c) menţinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident
numai în scopul de a fi procesate de către o altă persoană;
d) vânzarea de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident, care au fost
expuse în cadrul unor expoziţii sau târguri fără caracter permanent ori
ocazionale, dacă produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o lună
după încheierea târgului sau a expoziţiei;
e) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziţionării de produse
sau bunuri ori culegerii de informaţii pentru un nerezident;
f) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfăşurării de activităţi
cu caracter pregătitor sau auxiliar de către un nerezident;
g) desfăşurarea de activitate în România prin intermediul unui broker, agent,
29
comisionar general sau al unui agent intermediar având un statut
independent, în cazul în care această activitate este activitatea obişnuită a
agentului, conform descrierii din documentele constitutive
NOTIUNI GENERALE
Sediu permanent (3/3)

Persoanele juridice române,


persoanele fizice rezidente, precum şi
sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine

beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de:


• lucrări de construcţii,
•montaj,
•supraveghere,
•consultanţă,
•asistenţă tehnică şi
•orice alte activităţi,
executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul
României,

au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la


organele fiscale competente.
30
Contractele încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului
României nu fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor dispoziţii
NOTIUNI GENERALE
“SUBSTANCE OVER FORM” in fiscalitate (1/3)
Acest principiu se aplica si in contabilitate.
Aplicarea lui in fiscalitate este definita la art. 11 si are drept
consecinte:
 La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribuţii sociale
obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie
care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia,
sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta
conţinutul economic al tranzacţiei/activităţii
 Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca
urmare a neluării în considerare a unei tranzacţii sau, după caz, ca urmare a
reîncadrării formei unei tranzacţii, prin indicarea elementelor relevante în
legătură cu scopul şi conţinutul tranzacţiei ce face obiectul neluării în
considerare/reîncadrării, precum şi a tuturor mijloacelor de probă avute în
vedere pentru aceasta
 in cadrul unei tranzacţii între persoane afiliate autorităţile fiscale pot
ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după
cum este necesar, pentru a reflecta preţul de piaţă al bunurilor sau al 31
serviciilor furnizate în cadrul tranzacţiei
NOTIUNI GENERALE
“SUBSTANCE OVER FORM” in fiscalitate (2/3)
La stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate se foloseşte
cea mai adecvată dintre următoarele metode:
a) metoda comparării preţurilor, prin care preţul de piaţă se stabileşte pe baza
preţurilor plătite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile
către persoane independente;
b) metoda cost-plus, prin care preţul de piaţă se stabileşte pe baza costurilor
bunului sau serviciului asigurat prin tranzacţie, majorat cu marja de profit
corespunzătoare;
c) metoda preţului de revânzare, prin care preţul de piaţă se stabileşte pe
baza preţului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane
independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale
contribuabilului şi o marjă de profit;
d) metoda marjei nete;
e) metoda împărțirii profitului;
f) orice altă metodă recunoscută în liniile directoare privind preţurile de
transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
32
Reconsiderarea evidențelor, realizată de autoritatea fiscală în scopul reflectării
prețului de piață al bunurilor și serviciilor, se efectuează și la cealaltă
persoană afiliată implicată
NOTIUNI GENERALE
“SUBSTANCE OVER FORM” in fiscalitate (3/3)

 Contribuabilii declarați inactivi conform art. 78^1 din Codul de procedură


fiscală, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate,
sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor și taxelor prevăzute de
prezenta lege, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a
taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate în perioada
respectivă.

 Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabili după


înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați
conform art. 78^1 din Codul de procedură fiscală nu beneficiază de dreptul
de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente
achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul
procedurii de executare silită.

 Prevederi similare si pentru cei care au codul de TVA anulat, respectiv


care cumpara de la acest tip de contribuabili 33
RELAȚIA CONTABILITATE - FISCALITATE

 Obiective diferite

 Principii diferite

 Fiscalitatea isi ia informatii din documentele


financiar contabile

 Evidente fiscale distincte

34
RELAȚIA CONTABILITATE - FISCALITATE

 Politica contabilă-Principii, reguli de evaluare, baze de evaluare,


convenții și practici specifice utilizate de profesioniști contabili în
prezentarea și raportarea situațiilor financiare.

 Politica fiscală este definită de ansamblul măsurilor inițiate si


implementate de guvern, prin intermediul bugetelor publice, în
scopul realizarii si menținerii echilibrului macroeconomic în
economia reala.

35
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
 Fiscalitatea se prezintă ca un sistem de percepere a impozitelor,
taxelor, şi contribuţiilor printr-un aparat specializat şi ca un
ansamblu coerent de legi care reglementează impunerea
contribuabililor şi fundamentează juridic impozitele, taxele şi
contribuţiile.

 Raportul contabilitate –fiscalitate trebuie să fie discutat şi analizat


prin poziţia contabilităţii în cadrul gestiunii fiscale şi prin măsura în
care contabilitatea este sau nu deconectată de fiscalitate.

 Analiza poziţiei contabilităţii în cadrul gestiunii fiscale scoate în


evidenţă faptul că reprezintă sistemul informaţional necesar pentru
funcţionarea sistemului fiscal.

 Structurile informaţionale oferite de contabilitate şi funcţionalitatea


lor sunt orientate spre onorarea de către intreprindere a interesului
fiscal.
36
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
Contabilitatea reprezintă un instrument de cunoaştere şi
gestiune a patrimoniului, a situaţiei nete şi a rezultatului
obţinut. Ea trebuie să se orienteze şi spre mediul economico-
social reprezentat de protagoniştii sociali consumatori de
informaţii ca produs al contabilităţii.

Discutată din acest punct de vedere, contabilitatea trebuie să


asigure informaţii pentru investitorii de capital, STAT,
creditori, partenerii de afaceri ai întreprinderii, salariati şi
public.

Informatia contabila trebuie sa fie:


 Relevanta
 Credibila
 Inteligibila
 Comparabila 37
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE

Principiile contabile:

 1.Continuitatii
 2. Permanentei metodelor
 3. Contabilităţii de angajamente
 4. Necompensarii
 5. Prevalentei economicului asupra juridicului
 6. Evaluarii separate a elementelor de activ si
datorii
 7. Prudenţei
 8. Pragului de semnificatie
 9. Intangibilitatii
38
 10. Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost
de producţie
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
Principiile impunerii:
 justețea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a
fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv
în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia;
 certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare,
care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de
plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi
înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa
deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
 neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de
investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale
investitorilor, capitalului român şi străin;
 eficienţa impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare
de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului
impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât
în perioadele de avânt economic, cât și în cele de criză.
 predictibilitatea impunerii, asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și
contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în
care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de 39 noi
impozite, taxe și contribuții obligatorii
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
 Conectarea contabilităţii la fiscalitate ridică problema
concilierii raporturilor dintre principiile
contabile şi cele fiscale.

 Pentru stabilirea conturilor anuale trebuie să se


aplice regula contabilă. Această regulă este
obligatorie în plan contabil, chiar dacă diferă de
regula fiscală. In schimb, pe plan fiscal trebuie
aplicate regulile fiscale.

40

S-ar putea să vă placă și