Sunteți pe pagina 1din 8

.

Teo-Teodor MARŞALCOVSCHI

CULTURA UNIVERSALĂ

PRELEGERI – 30 ore SEMINARII – 45


ore
Prelegerea nr.1 Noţiuni: cultură, artă, civilizaşie, formă,
PRELIMINARII. NOŢIUNILE DE volum,plan, cerc cromatic; arte frumoasă,
BAZĂ aplicată şi populară; erotica şi sexualitatea în
- Întroducere creaţie artistică; estetica; stil artistic
- Mediul social
- Procesul de creaţie
- Curente artistica

Noţiuni: societate primitivă, antropogeneză,


Prelegerea nr.2
culturi sincrete, turmă primitivă umană, gintă
CULTURI PRIMITIVE
(matriarhat, patriarhat),. tabu, grai, animism,
- Caracteristuca societăţii primitive
toteism, grotă, creaţie rupestră (parietală),
- Munca şi elemente de creaţie artistică
magie,
- Cultul femeei. Matriarhatul
ritual, credinţă, cultură megalitică
- Criza epocii şi sporirea ponderii
bărbaţilor. Modificări creativ-artistice

Prelegerea nr.3
CULTURI ANTICE ORIENTALE Noţiuni: orient, scris hieroglific şi
-Cultura şi arta egipteană. Religia. Scrisul pictografic, religie, semit şi hamit,
hieroglific. „Cartea morţilor”. Edificiul nom-nomarh, templu-mausoleu,
- Culturi mesopotamiene. Urbanistica. zeitate, legendă, filozofie iraţională,
- Scrisul pictografic. Legendele. Poemul budism.
despre Ghilgameş
Seminariul – 1
- Culturi indo-chineze
CULTURA ŞI ARTA EGIPTULUI
ANTIC
- Mediul social. Organizarea politică
internă
- Arhitectura. Sculptura. Edificiile
confesionale
- Scrisul

Prelegerea nr.4 Noţiuni: clasic, civilizaţie indoeuropeană,


CULTURA ŞI ARTA GRECIEI ANTICE „chestiunea homeriană”, stil geometric,
- Condiţoole istorice cinematism, meandru, agora, coloană,
- Epoca homeriană (geometrică) legiuitor, demos, curos, teatru, dramaturgie
- Cultura arhaică. Sculptura tragică şi comică, amfiteatru, polis, elenism
- Cultura şi arta clasică
- Elenismul
2

Seminariul – 2
CULTURA ŞI ARTA GRECIEI CLASICE
- Viaţa publică a polisului (oraş-stat).Reformele
lui Solon şi Clistene
- Urbanistica, arhitectura şi sculptura. Coloana
Fondatorii tragediei - Ştiinţa şi filozofia. Platon. Aristoteli
- Teatrul: Eschil, Sofocle, Euripide şi Aristofan
Teatrul din Epidaur
(sat, 60 km de la Corint, Grecia)

Seminariul – 3
CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA ELENISTĂ
- Noţiunea de elenism. Esenţa
- Spaţiul geografic elenist. Expediţia indiană
a lui Alexandru Macedonsky
- Arhitectura şi sculptura

Victoria din Samotrace

Şapte minuni ale lumii antice

Piramidele Templul Statuia lui Zeus Maiacul din Colosul din Livezile suspendante Mauzoleul din
egiptene Artemidei din Olimp Alexandria Rodos ale Semiramidei Halicarnas
3

Prelegerea nr.5
CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA ROMAI ANTICE Noţiuni: limba etruscă, senat,
- Culturi preromanice. Întemeierea Romei. familie,drept roman, patrician,
- Instituiri din perioada regatului plebeu, consul, provincie
- Cultura republicană.Literatura. Teatrul.Circul romană, imperiu, prefectum
- Legislaţia romană. Familia. Ritorica
- Declinul Romei. Augustus.Căderea Romei (476)

Seminarul – 4
CULTURA LATINĂ
- Dreptul roman.Familia. Modul de trai
- Literatura atină.Terenţiu.Plaut,Vergiliu,Ovidiu.

Statuia împăratului August. Anul 20 î.e.n.

Prelegerea nr.6 Noţiuni: tradiţie literară, toponimie dacică,


CIVILIZAŢIA GETODACICĂ lexic dacic, romanizare, pagus, columnă,
- Tracii. Sursele narative plantologie medicală, rex
- Regatele antice. Religia
- Relaţiile daco-romane. Interacţiuni Seminariul – 5
culturale. Romanizarea ROMANIZAREA DACOGEŢILOR
- Premisele
- Provincia Romană Dacia. Romanizarea
- Romanizarea dacilor liberi

Monumente care pretind a fi Şapte minunu ale lumii: Statuia lui


Cristos(Brazilia),Colizei, Thag-Machal (India), Marele Zid
Chinez, Matchu-Pichku (Peru), Cicen-Izza (Mexic), Petra
(Iordania)

Noţiuni: colon-colonat, absolutism, ierarhii


Prelegerea nr.7 creşţtine, islam, iconoclastic, arcă arhitectorală,
CULTURI ŞI ARTE MEDIEVALE bazilică, pronaos, naos, altar, nervură bizantină,
- Trecerea la epoca medie. Colonii inchiziţie, eres, cruciată
- Arta paleocreştină. Stilul bizantin
- Arta francă şi romanică Seminariul – 6
- Stilul gotic CREŞTINISMUL
- Naşterea şi esenţa
- Extinderea. Creştinismul la daci şi dacoromani
- Biblia – cartea cărţilor. Structura
4

Prelegerea nr.8 Noţiuni: renaştere, palazzio, pilastru,


RENAŞTEREA lüteranism, protestantism, trienalitate,
- Premise economice şi sociale. catolicism, destin uman, titanism
Relaţiile de piaţă în Italia
Seminariul – 7
- Arhitectura şi pictura italiană
RENAŞTEREA ITALIANĂ
- Renaşterea spaniolă, franceză
- Mediul econimico-social şi artistic
şi din Ţările de Jos
- Sculptura, arhitectura şi pictura
- Renaşterea anglo-saxă.
- Literatura tragică

Seminariul – 8
RENAŞTEREA SHAKESPEARIANĂ
- Opera dramatică a lui Sharespear
- Marele Tamerlan de K.Marlowe

Shakespeare

Noţiuni: baroc, rococo, ampir, contrapunct,


Prelegerea nr.9 armonie, „ieşire din formă”, reverberaţie
EPOCA BAROC artistică, volută baroc, erotică
Biserica romano-catolică şi baroc
Evoluţia.Arhitectura, sculptura şi Seminariul – 9
pictura ARTA BAROC
Prelungiri barochiste. Rococo şi ampir - Arhitectura
- Pictura

Rembrant, Revenirea fiului risipitor Rubens,Ospăţ la Simona Farisei Vitraj


5

Prelegerea nr.10 Noţiuni: restauraţie, clasicism, cele trei


CLASICISMUL EUROPEAN unităţi,idilă, odă, epigramă, rondelă,
- Civilizaţia sec.XVI-XVIII. Restauraţia epistolă, fabulă, epopeie.
- Clasicismul francez. Boileau (Arta poetică).
Corneille. Racine.Molière.
Seminariu – 10
-Clasicismul german. Lessing,Goethe.Schiller
CLASICISMUL LITERAR (la alegere)
Tartuffe de Molière,
sau
Faust de Goethe

Seminariul – 11
CIVILIZAŢIA LUMINISMULUI
- Luminismul – ideologie burghezo-liberală
- Luminismul italian
- Luminismul francez
Arca triumfală

Prelegerea nr. 11 Noţiuni: romantism, realism, senzualism,


CIVILIZAŢIA ROMANTISMULUI afecţiune antiraţională, emoţia
- Marea Revoluţie Franceză sentimentului, mistica, cultul tainicului,
- Romantismul – curent anticlasicist contrastul artistic, confesionalism,
- Mihai Eminescu – ultimul romantic violenţa artistică

Seminariul – 12
. ROMANTISMUL FRANCEZ
- Romantismul – product al Revoluţiei
franceze
- Trăsăturile romantismului
- Hugo, Dumas, Géricault, Delacroix, Goya

Seminariul – 13
ROMANTISMUL ROMÂNESC
- Mişcarea naţională
din prima jum.a sec. al XIX-lea
- Heliade-Rădulescu, Alecsandri,
Francisco de Goya, Autoportret Russo, Millo
- Mihai Eminescu

Ion Heliade Rădulescu V.Alecsandri Teiul lui Eminescu. Copou


6

Costume în stil romantic

Prelegerea nr.12 Noţiuni: revoluţie industrială,naţiune,


REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ. CULTURA senzaţie vizuală şi emotivă fugitivă,
ŞI CIVILIZAŢIA impresionism, neoimpresionism,
- Saltul industrial european postimpresionismu, tuşă
- Impresionismul
- Postimpresionismul
Seminariul – 14
IMPRESIONISMUL
- Pictura.Manet.Pissaro.Sisley.
Renoir. Matisse
- Arta muzicală. M.Ravele

Seminariul – 15
VINCENT VAN GOGH
- Viaţa şi opera

Vincent van Gogh: Floarea soarelui


Terasa cafenelei, seara în glastră

Prelegerea nr.13 Noţiuni: trust, concern, capital financiar,


CULTUA ŞI CIVILIZAŢIA DE LA SF.SEC. concentrarea producţiei, stil modern,
AL XIX-LEA – PRIMELE DECENII AL simbolism, modernism: fobism, futurism,
SEC.AL XX-LEA expresionism, cubism, suprarealism,
- Concentrarea producţiei şi a capitalului abstracţionism
financiar. Progres tehnic şi tehnologic
- Stilul modern
- Arta simbolismului. Cubismul şi Seminariul – 16
suprarealismul ARTA CUBISTĂ. PICASSO
- Particularităţile specifice ale
cubismului
- Pablo Picasso. Viaţa şi creaţia
7

Seminariul – 17
SUPRAREALISMUL. DALI
- Suprarealismul şi esenţa lui
- Marcel Duchamp, Marc Chagall şi
Salvadore Dali

Prelegerea nr.14 Noţiuni: unionism, metafizică,


CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA ROMÂNEASCĂ stil artistic naţional, continuitate,
(sf.sec.al XIX-lea – mijl.sec.al XX-lea) hindusism, nihilism
- Viaţa politică şi socială
- Ştiinţa şi tehnica. Filozofia metafizică Seninariul – 18
- Literatura şi arta CULTURA ŞI METAFIZICA
ROMÂNEASCĂ
- Şcoala metafizică naţională
- Literatura şi estetica. Alexe
Mateevici

Nicolae Iogra, Elena Văcărescu şi Dimitrie Gusti

Noţiuni: epoca contemporană, acceleraţie,


Prelegerea nr.15 drepturile omului, convenţie, UE,pop-art,
CULTURA ŞI ARTA CONTEMPORANĂ op-art, absurd, antiartă, cultura de masă.
- Caracteristica epocii
- Curentele artistice. Pop-art.Op-art Seminariul – 19
- Arta absurdului, antiarta CARACTERISTICA EPOCII
- Intersecţii artistice. Cultura de masă. CONTEMPORANE
Reclama -Trăsături esenţiale universale
-Uniunea Europeană

Seminariul – 20
CURENTE ARTISTICE CONTEMPORANE
-Principalele curente artistice
-Pop-art. Op-art

Seminariul – 21
ARTA ABSURDULUI. EUGEN
IONESCU
- Abandonarea celor trei unităţi
8
1

in Basarabia de la sf.sec.XIX-înc.
sec.XX, Chişinău, 1990;
A.BOTEZ-CRAINIC, Istoria artelor plastice, vol.I-II,
Bucureşti,
1996-1997,
Н.Ф.ДМИТРИЕВА. Краткая история искусств.
Вып.1-2. Москва:
Искусство, 1985-1989
В.КОСТИН, В.ЮМАТОВ. Язык изобразительного
искусства,
Москва, 1978;
Самосознание европейской культуры ХХ века.
Москва, 1991