Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina: FIZICA
Clasa: VIII-a
Profesor:Fornvald Katalin
Studenta :Cheregi Otilia Laura
Data: 05.10-09.10
Durata: 45min.

Subiectul lecţiei: Combustibilii. Producerea căldurii.

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor

Subcompetenţe:
- Descrierea importanței combustibililor pentru producerea căldurii;
- Aprecierea calității combustibililor după puterea lor calorică.

Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili.


O1 să definească noțiunea de combustibil și putere calorică.
O2 să clasifice combustibilii după starea de agregare, categorie.
O3 să compare combustibilii după puterea calorică, cantitatea de căldură degajată
la ardere.
O4 să aplice cunoștințele acumulate la rezolvarea problemelor.
O5 să evidențieze problemele ecologice cauzate de utilizarea combustibililor.
O6 să fie raţionali în utilizarea timpului de lucru şi să manifeste independenţă în
gîndire şi acţiune.

Tehnologii didactice:

a) forme: frontală, lucru independent, activitatea în perechi;


b) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, brainstorming,
algoritmizarea,
experimentul, exemplul, observarea, lucrul cu manualul, jocul didactic;
c) materiale: calculator, proiector,ecran, prezentare smart Notebook, fişe, tipuri de
combustibili.

1
Desfăşurarea lecţiei:

Conţinuturile activităţii instructiv-educative


Etapele Modalităţi
Obiective

lecţiei/do de evaluare
zare
Activitarea cadrului didactic Activitatea elevilor

Salută elevii, solicită numele elevilor absenţi, Răspund la salutul


asigură ordinea, liniştea şi un climat profesorului,
favorabil în clasă. nominalizează
Captarea atenţiei: absenţii şi pregătesc
Evocare - Dragi elevi, s-a întîmplat ceva materialele necesare Aprecieri
neplăcut și am să vă rog să-mi salvați pentru verbale,
situația. Am aici niște plicuri în desfăşurarea lecţiei. orale
6 min. conținutul lor se află tema noastră
dar au fost amesticate, pentru a le Patru elevi sustrag
putea deschide trebuie să răspundem cîte un plic și răspund
la întrebările notate pe ele. Cine la întrebările care le
dorește să mă ajute ? conțin, afișează pe
 Definește căldura specifică ? tablă conținutul
 Ce formulă și unitate de măsură are plicului.
capacitatea calorică ?
 Care este formula pentru calcularea Elevii formează
cantității de căldură necesară pentru a cuvîntul
încălzi un corp ? ”Combustibili”.
 Care este unitatea de măsură a
căldurii ?
Notez data pe tablă. Anunț tema nouă
”Combustibilii. Producerea căldurii” şi Notează în caiete
performanţele la care vor ajunge elevii în tema lecției.
urma participării active la lecţie (obiectivele
lecţiei).

2
Cu ajutorul prezentării .ppt explic noțiunea de Ascultă atent, își
combustibil și istoricul combustibililor. notează în caiet
O1 Clasificarea combustibililor după proviniență și informația nouă. Aprecieri
starea de agregare. Răspund la întrebările verbale,
Situație problemă cu implicarea elevilor, ascult
adresate. orale
Realizare părerea, introduc noțiunea de putere calorică,
formula de calcul și unitatea de măsură –
Aplică cunoștințele
a sensului
deducere. anterioare.
O2 Propun la doi elevi să deducă din formulă Q și m, Aprecieri
15 min.
(q - mărime diferită pentru diferiți combustibili, Compară verbale,
tabel). combustibilii din orale,
Experiment tabelă. fără a face
Suplimentar: Combustibili inferiori, cu judecăţi de
O3 puterea calorifică inferioară sub 12,56 MJ/kg Îşi exprimă părerile. valoare.
(3000 kcal/kg);
Combustibili medii, cu puterea calorifică Răspund oral la
inferioară între 12,56 – 20,93 MJ/kg (3000 – întrebări.
5000 kcal/kg); Fac notiţe în caiete.
Combustibili superiori, cu puterea calorifică Analizează tabelul, Aprecieri
inferioară peste 20,93 MJ/kg (5000 kcal/kg). fac comparaţii. verbale,
Fac notiţe în caiete. orale.

Reflecţie La tablă este o tabelă de clasificare a Completează tabelul.


O2 combustibililor, fiecare elev primește cîte un
5 min O3 combust. Și îl așează unde crede de cuviință. Notează în caiete, Aprecieri
O4 Să aplicăm cunoștințele obținute la rezolvarea problemei. verbale,
O6 rezolvarea problemelor. Trec un elev la tablă. orale.
10 min. Problema 47 pag. 59. Rezolvă independent

Extinder O4 Problema 1 a), b) rezolvă varianta I, II Rezolvă la tablă şi în


e O2 respectiv. caiete.
5 min. Problemele ecologice cauzate de utilizarea Răspund la întrebare.
combustibililor. – prezentarea lor – efectele ?
3 min Și totuși există și soluții !! – filmulețul.
Joc didactic ”FII atent !”
Este important pentru tine ceea ce am studiat
astăzi ? Unde vei aplica ?
Verifică realizarea obiectivelor propuse. Conştientizează
2 min. Face analiza lecţiei. aprecieri generale performanţele
asupra modului participarii la activitate. la care au ajuns,
participă la dialog.
Propune tema pentru acasă: Notează sarcina în
2 min. §- 1.4 ( pag. 43-44) Problema 2 ( fișă), caiet.
analiza situației.

 Rîsul arde cu combustibil puţin. Şi nu dă


nici deşeuri.

 Fericire: să ai căldură în iglu, petrol în


lampă şi linişte în suflet.

3
4