Sunteți pe pagina 1din 92

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Facultatea de Hidrotehnică

CLĂDIRI

ȊNDRUMĂTOR PENTRU PROIECT


Pentru studenţii Facultăţii de Hidrotehnică
Specializările ACH şi ISPM

Prof. univ. dr. ing. Tudor BUGNARIU

2011
Tehnoredactare şi grafică: autorul
Clădiri

CUPRINS

1 INTRODUCERE ........................................................................................... 3
2 TEMA DE PROIECTARE .......................................................................... 5
3 DATE GENERALE ....................................................................................... 8
4 PLANUL NIVELULUI CURENT ............................................................... 10
4.1 Elemente de trasare ȋn plan .............................................................................. 10
4.2 Elemente de trasare caracteristice ȋn elevaţie .................................................. 12
4.3 Pereţi structurali. Alegerea sistemului de axe ortogonale ............................... 13
4.4 Dimensiunile şi poziţia golurilor ȋn zidărie ..................................................... 15
4.5 Confinarea zidăriei cu stâlpişori din beton armat ............................................ 24
4.6 Elemente de bordare a golurilor la partea superioară ...................................... 26
4.7 Elemente constructive suplimentare referitoare la accese ............................... 27
4.8 Scara de acces la etaj ....................................................................................... 27
5 SECŢIUNEA CARACTERISTICĂ ............................................................ 33
6 FAŢADELE ................................................................................................... 35
7 ACOPERISUL. PLANUL DE INVELITOARE ......................................... 36
8 PLANUL DE SITUAŢIE .............................................................................. 39
9 INFRASTRUCTURA ŞI PLANUL DE FUNDAŢII .................................. 41
10 PLĂCI DIN BETON ARMAT ..................................................................... 44
10.1 Placa suport pentru pardoseală la parter .......................................................... 44
10.2 Planşeele peste parter şi etajul 1 ...................................................................... 44
11 PLANUL DE COFRAJ AL PLANŞEULUI PESTE PARTER ................. 46
12 PLANUL ŞARPANTEI ................................................................................. 47
13 REDACTAREA PLANŞELOR .................................................................... 50
13.1 Pregătirea fişierului şablon .............................................................................. 50
13.2 Desenarea planurilor ........................................................................................ 54
13.3 Cotarea planurilor ............................................................................................ 54
13.4 Chenarul, cartuşul şi notele ............................................................................. 55
14 PIESELE SCRISE ALE PROIECTULUI .................................................. 56
14.1 Conţinutul memoriului tehnic .......................................................................... 56

ANEXA 1 ........................................................................................................ 59

ANEXA 2 ........................................................................................................ 63

ANEXA 3 ........................................................................................................ 65

SET DE PLANŞE MODEL .......................................................................... 82

Facultatea de Hidrotehnică 3
ȋndrumător pentru proiect

4 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

1. INTRODUCERE

Acest ȋndrumător se adresează studenţilor din anul II al specializărilor


ACH şi ISPM din Facultatea de Hidrotehnică. Cu ajutorul lui şi al notelor
de curs va fi ȋntocmit proiectul aferent disciplinei “Clădiri”, ȋn
conformitate cu Tema de proiectare enunţată ȋn continuare.

Conţinutul proiectului corespunde ȋn principiu Documentaţiei Tehnice


pentru Autorizaţia de Construire (DTAC), care, conform legii, reprezintă
un extras din Proiectul Tehnic (PT). Ȋn afara conţinutului minimal al
DTAC, cerinţa prevede piese desenate suplimentare.

Proiectul va cuprinde următoarele piese scrise:

- Foaie de capăt; lista proiectanţilor


- Borderouri de piese scrise şi desenate
- Memorii tehnice pe specialităţi

Conform conţinutului minimal al DTAC, proiectul va cuprinde


următoarele piese desenate:

- Plan de situaţie sc. 1 : 200


- Plan parter sc. 1 : 50
- Plan etaj sc. 1 : 50
- Secţiune caracteristică sc. 1 : 50
- Faţade (frontală, laterală, posterioară) sc. 1 : 50
- Plan ȋnvelitoare sc. 1 : 50
- Plan fundaţii şi detalii sc. 1 : 50

Piese desenate suplimentare:

- Plan cofraj planşeu peste parter sc. 1 : 50


- Plan şarpantă sc. 1 : 50

Ȋndrumătorul conţine explicaţiile necesare proiectării corecte a clădirii, ȋn


condiţiile Temei de proiectare şi ale amplasamentului, prin respectarea
regulilor constructive şi a normativelor ȋn vigoare. Proiectul nu include
calcule de rezistenţă şi stabilitate pentru niciun element structural. Sunt de

Facultatea de Hidrotehnică 5
ȋndrumător pentru proiect

asemenea făcute recomandări pentru redactarea pieselor desenate şi


pieselor scrise ale proiectului.

Pentru exemplificare, ȋndrumătorul conţine un set complet de planuri


redactate conform recomandărilor, care vor fi utilizate ca model de
ȋntocmire şi redactare a pieselor desenate. Ȋn mod intenţionat, planurile –
model corespund unei teme de proiectare diferite, fiind utile numai pentru
conţinutul şi reprezentarea planşelor.

6 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

2. TEMA DE PROIECTARE

Se va ȋntocmi proiectul unei clădiri de locuinţe cu 4 apartamente, ȋn


soluţie constructivă cuplată, simetrică ȋn raport cu peretele median comun
şi regim de ȋnălţime P+1E. Cele 4 apartamente, identice la parter şi etaj şi
simetrice două câte două, vor avea fiecare următoarele funcţiuni şi
suprafeţe utile (valori orientative):

- camera de zi (living) 24 ÷ 28 m2
- 2 dormitoare 2 × 14 - 16 m2
- bucătărie 6 ÷ 8 m2
- baie 4 ÷ 6 m2
- grup sanitar 2 ÷ 4 m2
- spaţii de depozitare 4 ÷ 6 m2
- holuri şi circulaţii (ȋmpreună) 12 ÷ 16 m2

Clădirea este amplasată pe teren ȋn regim izolat, iar regulamentul de


urbanism al zonei prevede următoarele:

- POT max = 50%


- CUT max = 1,5
- distanţa minimă faţă de limitele laterale şi ȋn faţă D1 = 3.50 m
- distanţa minimă faţa de limita din spate D2 = 5.00 m
- ȋnălţimea maximă Hmax = 12 m

Ȋnălţimea nivelului curent (finit – finit): 3.00 m

Accesul ȋn apartamente se poate face:

- independent, direct din exterior, pentru fiecare apartament;


- printr-o casă a scării comună, ȋn zona mediană a clădirii, care să
deservească toate cele 4 apartamente;
- două case ale scării simetrice faţă de mediana comună, deservind fiecare
câte două apartamente.

Acoperişul clădirii va avea o alcătuire simetrică ȋn raport cu linia mediană.


Panta unică se alege ȋn funcţie de tipul ȋnvelitorii. Pe toate laturile va fi
prevăzută o streaşină cu lăţimea minimă de 100 cm.

Facultatea de Hidrotehnică 7
ȋndrumător pentru proiect

Alcătuirea constructivă:

a. infrastructura

- fundaţii continue din beton simplu;


- soclu din beton armat;
- placă suport pentru pardoseală la parter din beton slab armat;

b. suprastructura

- pereţi portanţi şi de rigidizare din zidărie de cărămidă confinată


(ȋnrămată cu stâlpişori şi centuri din beton armat); se utilizează
blocuri ceramice cu goluri verticale;
- planşee din beton armat monolit;
- şarpantă din lemn ecarisat de răşinoase.

c. ȋnchideri, izolaţii, compartimentări

- acoperiş cu pante; variantă de invelitoare opţională (ceramică,


tablă, membrane bituminoase);
- termoizolaţie verticală la pereţi exteriori din 5 cm polistiren
extrudat (termosistem);
- tâmplărie din aluminiu/PVC cu geam termopan;
- termoizolaţie la placa pentru suportul pardoselii la parter din 5 cm
polistiren extrudat;
- termoizolaţie la planşeul acoperiş din 10 cm polistiren extrudat;
- compartimentări interioare din zidărie de cărămidă.

Grosimea pereţilor de zidărie:

- anvelopă (pereţi exteriori) 37.5 cm


- pereţi structurali interiori 25.0 cm
- pereţi interiori de compartimentare (nestructurali) 12.5 cm

Grosimea plăcii suport pentru pardoseală la parter 12 cm


Grosimi planşee din beton armat, podeste şi rampe ȋnclinate 15 cm
Secţiuni centuri şi stâlpişori la intersecţiile zidăriei 25 × 25 cm

8 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Pereţii structurali vor fi repartizaţi ȋn plan după un sistem de axe


ortogonale (longitudinal şi transversal) şi vor respecta regulile de alcătuire
enunţate ȋn paragrafele 4.1, 4.3 şi 4.4 din prezentul ȋndrumător.

Modularea dimensiunilor tâmplăriei (dimensiunele golurilor ȋn zidărie):


orizontal şi vertical (inclusiv parapete) la 30 cm

- ferestre: 60 × 60; 120 × 120; 150 × 120; 150 × 150; 180 × 120; etc
- uşi: 90 × 210; 100 × 210; 80 × 210; 90 × 240 (supralumină); etc

Finisaje interioare şi exterioare: opţionale

Echipamentele clădirii:

- instalaţie sanitară;
- instalaţie electrică;
- instalaţie termică (centrală termică proprie fiecărui apartament).

Amplasamentul clădirii este caracterizat din punct de vedere al zonei


seismice, al caracteristicilor terenului de fundare şi al acţiunilor din zăpadă
şi vânt conform tabelului 1 din cap. 3.

Facultatea de Hidrotehnică 9
ȋndrumător pentru proiect

3. DATE GENERALE

Ȋn conformitate cu programa analitică, discipina “Clădiri” este predată ȋn


paralel sau chiar ȋnainte ca studenţii să parcurgă discipline de specialitate
precum “Elemente de teoria elasticităţii”, “Geotehnică şi fundaţii”, “Beton
armat”, “Construcţii din lemn”, “Inginerie seismică”, etc. Din acest motiv,
proiectul propus va fi ȋntocmit pe baza informaţiilor furnizate la curs şi a
recomandărilor (regulilor de alcătuire constructivă) extrase din
normativele ȋn vigoare referitoare la această categorie de clădiri. Deoarece
ȋn cadrul proiectului nu sunt prevăzute calcule de rezistenţă şi stabilitate,
se consideră ȋndeplinite o serie de ipoteze (condiţii) privind
amplasamentul clădirii, astfel ȋncât respectarea regulilor de alcătuire
constructivă să fie suficiente. Condiţiile favorabile ale amplasamentului se
referă la condiţiile de fundare, zona seismică, ȋncărcarea din zăpadă şi
vânt, etc. Alcătuirea corectă a ansamblului structural depinde de
respectarea regulilor ce vor fi prezentate ȋn continuare. Se atrage atenţia
asupra faptului că prevederile cuprinse ȋn acest ȋndrumător se referă strict
la Tema de proiectare enunţată, iar proiectul are doar un caracter didactic.

Principalele caracteristici ale amplasamentului sunt rezumate ȋn tabelul


următor:

Tabelul 1
1 Acceleraţia seismică de proiectare ag P100-1/2006 0.20g m/s2
2 Categoria geotehnică a terenului de fundare NP 074-2007 1
3 Presiunea convenţională la cota de fundare pc - 300 KPa
4 Adâncimea de ȋngheţ STAS 6054-84 0.90 m
5 Valoarea caracteristică a ȋncărcării din zăpadă CR 1-1-3-2005 2 KN/m2
6 Viteza maximă a vântului mediată pe 1 min (IMR 50 ani) NP-082-04 25 m/s

Principiile de alcătuire enunţate ȋn cadrul acestui ȋndrumător corespund


proiectării unor locuinţe obişnuite, care să poată fi realizate cu costuri de
execuţie cât mai mici. Suprafeţele utile propuse pentru diferitele funcţiuni,
corelate cu alcătuirea ansamblului structural, trebuie să conducă la o
clădire rezonabilă din punct de vedere funcţional şi estetic, fără veleităţi
arhitecturale spectaculoase. Este o constrângere a etapei ȋn care se
ȋntocmeşte acest proiect ȋn procesul de pregătire a studenţilor. Trebuie
ȋnţeles faptul că accentele sau extravaganţele arhitecturale, de multe ori
necesare sau dorite (ȋn fond, ele fac diferenţa!), sunt totodată costisitoare
şi presupun o abordare mai detaliată a proiectării.

10 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Sunt aplicate recomandările codurilor de proiectare specifice clădirilor cu


structură de rezistenţă din zidărie de cărămidă, ȋn vigoare la data elaborării
ȋndrumătorului: CR6-2006 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
şi P100-1/2006 - Cod de proiectare seismică, Cap. 8.

Materiale utilizate pentru structura de rezistenţă vor fi alese conform


normativului CR6-2006 Cap. 3, după cum urmează:

- pentru pereţii structurali şi nestructurali de zidărie vor fi utilizate


elemente de zidărie (blocuri) ceramice cu goluri verticale cu
dimensiunile 240 × 115 × 88 mm, ȋncadrate ȋn grupa 1 din punctul
de vedere al caracteristicilor geometrice, cu o rezistenţă la
compresiune standardizată fb = 9.2 N/mm2;
- mortarul pentru zidărie va fi mortar de reţetă semifabricat cu
rezistenţa medie la compresiune fm = 10 N/mm2 (M10);
- betonul simplu pentru fundaţii va fi de clasă C8/10;
- betonul armat pentru soclu, planşee, elemente de confinare a
zidăriei (stâlpişori şi centuri), buiandrigi (rigle de cuplare), va fi de
clasă C12/15;
- armătura se va confecţiona din oţel ductil PC52 şi OB37.

Materialele pentru izolaţii şi finisaj se consideră alese din categoriile celor


comune, cu caracteristici agrementate de instituţiile abilitate.

Facultatea de Hidrotehnică 11
ȋndrumător pentru proiect

4. PLANUL NIVELULUI CURENT

4.1 Elemente de trasare ȋn plan

Activitatea de proiectare ȋncepe cu propunerea soluţiei de partiu pentru


apartamentul curent. Pentru repartizarea ȋn plan a funcţiunilor şi asigurarea
legăturilor fireşti ȋntre acestea se recomandă documentarea studenţilor,
prin utilizarea publicaţiilor de arhitectură, a revistelor de publicitate
imobiliară sau prin accesarea site-urilor specializate pe internet. Prezentul
ȋndrumător conţine şi el câteva sugestii ȋn Anexa 1.

O caracteristică importantă a acestui proiect o reprezintă faptul că studenţii


vor trebui să ţină seama atât de aspectele funcţionale, estetice, cât şi de
respectarea regulilor constructive (asigurând coordonarea specialităţilor
arhitectură-structură-instalaţii interioare). Pentru ca această coordonare să
fie cât mai simplă şi pentru a putea ȋntocmi un proiect corect fără calcule
de rezistenţă şi stabilitate, la proiectarea planului apartamentului curent
vor fi respectate următoarele reguli:

1. Toţi pereţii perimetrali şi interiori vor fi amplasati paralel cu un


sistem de axe ortogonale (longitudinale şi transversale), rezultând
colţuri şi intersecţii la 90°. Nu se acceptă pereţi cu altă orientare
(după direcţie oblică) sau pereţi ȋn arc de cerc.
2. Dimensiunile ȋncăperilor vor fi astfel alese ȋncât raportul laturilor
să nu depăşească valoarea L/lmax =1.75 (cu excepţia acceselor,
coridoarelor, spaţiilor de depozitare, la care un raport mai mare
este acceptabil).
3. Fiecare ȋncăpere va avea cât mai puţile colţuri (concave sau
convexe), de preferinţă numai 4.
4. Ȋncăperile vor fi amplasate ȋn plan astfel ȋncât să se asigure pe cât
posibil decomandarea funcţiunilor; spaţiile de depozitare (spre
exemplu dresingul sau cămara) pot fi dedicate exclusiv
(dormitorului, respectiv bucătăriei).
5. Lăţimea minimă a coridoarelor ȋntre pereţi (lăţimea liberă) va fi de
1.40 m.
6. Toate ȋncăperile vor avea iluminat şi ventilaţie naturale (ferestre
spre exterior); se exceptează spaţiile de circulaţie şi de depozitare,
grupul sanitar şi/sau baia (pentru care vor fi prevăzute ghene de
ventilaţie forţată).

12 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

7. Distanţele dintre axele pereţilor pe ambele direcţii vor fi modulate


la 5 cm (multiplu de 5 cm).
8. Gabaritul golurilor pentru uşi şi ferestre precum şi poziţia acestora
se stabilesc pe baza recomandărilor din paragrafele următoare.

Accesul ȋn cele 4 apartamente poate fi conceput, conform temei, ȋn 3


variante.

Cea mai economică şi mai corectă funcţional este amplasarea unui spaţiu
central comun cu rol de casă a scării, deservind cele 4 apartamente. Casa
scării va ȋntrerupe parţial peretele median al clădirii. Forma ȋn plan a
acesteia va fi dreptunghiulară, iar dimensiunile vor rezulta din modul de
alcătuire şi poziţionare a rampei scării (conform explicaţiilor din
paragraful 4.8). Cu titlu informativ, gabaritul interior al casei scării nu
poate scădea sub un minim de 2.60 m × 5.20 (sau 2.40 m × 7.20 m). Casa
scării va fi prevăzută cu o uşa de acces din exterior (care poate fi
nesimetrică ȋn raport cu axul median) şi câte o uşă de acces ȋn fiecare
apartament (simetrice două câte două). Se pot accepta eventual modificări
ale poziţiei uşilor la parter şi etaj ale apartamentelor suprapuse, fără
schimbarea poziţiei pereţilor structurali, dacă alcătuirea scării o impune.
Suprafaţa casei scării poate fi cuprinsă ȋntr-un contur regulat al clădirii,
sau poate determina o proeminenţă locală a perimetrului exterior.

O altă variantă posibilă este prevederea unui acces separat, direct din
exterior, pentru fiecare apartament. Această variantă presupune
proiectarea unei (unor) scări exterioare pentru accesul la apartamentele de
la etaj.

A treia opţiune este de a amplasa două case ale scării simetrice faţă de
peretele median al clădirii, deservind fiecare câte 2 apartamente (la parter
şi etaj).

La intrarea ȋn fiecare apartament se recomandă amplasarea unui sas


(windfang), indiferent de tipul de acces adoptat.

Apartamentul curent va fi dotat cu balcoane şi/sau logii. Lăţimea maximă


a balcoanelor ȋn exteriorul pereţilor perimetrali va fi de 150 cm.

Facultatea de Hidrotehnică 13
ȋndrumător pentru proiect

Ȋn sfârşit, ȋn măsura posibilităţilor, se va ȋncerca gruparea funcţiunilor


dotate cu instalaţii sanitare interioare, pentru a realiza o reţea de
alimentare cu apă şi canalizare având trasee cât mai scurte.

Propunerea pentru planul apartamentului curent va fi ȋntocmită pentru


verificare şi aprobare ȋntr-o forma simplificată. Se recomandă ca poziţia
pereţilor să fie reprezentată pe o reţea ortogonală de linii ajutătoare aleasă
la un pas convenabil, dar fără grosimea reală la scara desenului. Urmează
ca după definitivarea soluţiei (prima corectură), să se stabilească tipul
fiecărui perete interior (structural sau de compartimentare) şi implicit
poziţia sa ȋn raport cu axele principale. Se atrage atenţia asupra faptului că
la reprezentarea simplificată a pereţilor (fară grosime) trebuie să se ţină
seama de reducerea gabaritului interior al ȋncăperilor odată cu
introducerea grosimii pereţilor (suprafeţele utile din temă şi distanţele
libere ȋntre pereţi recomandate se referă la valori nete şi nu din ax ȋn ax).
In reprezentarea simplificată, poziţia golurilor pentru uşi şi ferestre va fi
orientativă.

4.2 Elemente de trasare caracteristice ȋn elevaţie

Detalii privind alcătuirea şi reprezentarea clădirii ȋn elevaţie vor fi date


mai târziu, odată cu explicaţiile referitoare la secţiune şi faţade. Este
necesar totuşi să fie precizate câteva elemente de referinţă pentru a
ȋnţelege trasarea şi cotele de nivel ale clădirii.

Suprafaţa terenului ȋn amplasament se consideră orizontală. Cota locală


±0.00 (cota “zero” a amplasamentului) corespunde nivelului superior al
finisajului (pardoselii) la parter (suprafaţa parchetului, a gresiei, etc).
Această cotă, materializată prin reperii de trasare, este indicată ȋn
amplasament de către proiectant. Ȋn cazul acestui proiect ea se găseşte la
ȋnălţimea de 50 cm faţă de nivelul terenului natural (1.

Toate cotele de nivel ale clădirii se raportează la planul de referinţă de la


cota ±0.00. Spre exemplu, cota terenului natural CTN = - 0.50 m, cota
finisajului la nivelul etajului este +3.00, etc.

1
Se recomandă ca numărul treptelor de acces la parter să fie impar (regulă valabilă ȋn
general pentru pachete de trepte cu un număr redus). Inălţarea parterului cu 50 cm faţă de
nivelul trotuarului perimetral corespunde unui număr de 3 trepte obişnuite.

14 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

4.3 Pereţi structurali. Alegerea sistemului de axe ortogonale.

Grosimile pereţilor se modulează ȋn funcţie de dimensiunile blocurilor


ceramice utilizate. Ȋn cazul acestui proiect, grosimile pereţilor vor fi
multiplu de 12.5 cm:

- Pereţi structurali exteriori: 37.5 cm


- Pereţi structurali interiori: 25 cm
- Pereţi de compartimentare (nestructurali) interiori: 12.5 cm

Grosimea pereţilor structurali exteriori este dictată de condiţii de izolare şi


confort termic. Tot perimetrul exterior al spaţiilor ȋncălzite va fi delimitat
de aceşti pereţi. Pe baza propunerii de partiu aprobate se vor stabili care
dintre pereţii interiori sunt pereţi structurali (cu grosimea de 25 cm) şi care
rămân pereţi de compartimentare (cu grosimea de 12.5 cm).

Pentru zonele cu acceleraţia seismică de proiectare ag ≥ 0.20g se


recomandă alegerea configuraţiilor de plan şi volumetrie care conduc la
clădiri cu regularitate structurală în plan şi pe verticală. Acestea sunt
definite ȋn codul de proiectare CR6-2006, paragraful 5.1.3 (vezi Anexa 2).
Ȋn condiţiile proiectului de faţă, condiţiile de regularitate ȋn plan sunt
parţial satisfăcute prin Tema de proiectare şi vor fi ȋndeplinite prin
amplasarea corectă a pereţilor structurali; condiţiile de regularitate pe
verticală sunt ȋndeplinite implicit prin Tema de proiectare (apartamente
identice la parter şi etaj, respectiv continuitatea zidăriei). Alcătuirea
structurală va permite ȋncadrarea clădirii ȋn grupa 1 de regularitate
structurală.

Alegerea pereţilor structurali interiori se face pe baza următoarelor


recomandări:

1. Cu excepţia pereţilor perimetrali exteriori şi a peretelui median al


clădirii, care sunt implicit pereţi structurali, pentru fiecare
apartament va fi prevăzută cel puţin câte o “linie de rezistenţă-
rigiditate interioară” pe fiecare direcţie, formată dintr-un perete
structural. Continuitatea acestuia poate fi ȋntreruptă la intersecţii,
completarea fiind făcută (eventual) ȋn lungul unui ax paralel.
2. Se vor amplasa pereţi cu grosimea de 25 cm pe conturul interior al
casei scării. Reglementările privind siguranţă la foc a clădirilor

Facultatea de Hidrotehnică 15
ȋndrumător pentru proiect

impun delimitarea apartamentelor, ȋntre ele şi faţă de spaţiilor


comune, cu pereţi rezistenţi la foc (ȋn acest caz, minim 25 cm de
zidărie de cărămidă).
3. Distanţa ȋntre pereţii structurali nu va depăşi 5 ... 6 m pe fiecare
direcţie. Suprafaţa plană delimitată de pereţii structurali (conturul
de rezemare al planşeelor) se recomandă să nu depăşească 30 m2.
4. După stabilirea dimensiunilor golurilor şi a poziţiei acestora,
conform paragrafului 4.4, se va verifica densitatea pereţilor
structurali pe fiecare direcţie principală (dacă se lucrează pe semi-
structură, considerând jumătate din peretele median comun).
5. Se recomandă ca pe fiecare direcţie principală, pereţii structurali să
aibă rigidităţi şi capacităţi de rezistenţă apropiate. Intr-un mod
simplificat, acest lucru se traduce prin arii ale secţiunilor orizontale
pe fiecare direcţie apropiate ca valoare.

Sistemul ortogonal de axe se defineşte prin asocierea, pe fiecare direcţie


principală (longitudinal şi transversal), a axelor cu pereţii structurali
interiori şi exteriori, după cum urmează:

- Pentru pereţii structurali interiori, axele vor fi poziţionate la


jumătatea grosimii; astfel, fiecare perete structural interior va fi
repartizat simetric ȋn raport cu axul său (câte 12.5 cm de o parte şi
alta a axului).
- Pentru pereţii structurali exteriori, axele vor amplasate la distanţa
de 12.5 cm de faţa interioară. Cu alte cuvinte, pereţii exteriori nu
vor fi repartizaţi simetric faţă de axul propriu, care va fi la 12.5 cm
de faţa interioară a peretelui şi la 25 cm de faţa exterioară a
acestuia.

Nu se vor asocia axe pereţilor de compartimentare (cu grosimea de 12.5


cm).

Notarea axelor longitudinale (ȋn principiu cele paralele cu faţada


principală) se face cu litere, ȋncepând de jos ȋn sus, iar a celor transversale
(paralele cu peretele median) cu cifre, ȋncepând de la stânga spre dreapta.
Pe ambele direcţii se verifică dacă distanţa ȋntre axe este modulată la 2.5
cm (multiplu de 2.5 cm). Se verifică de asemenea dacă dimensiunile
interioare ale ȋncăperilor pe ambele direcţii sunt multiplu de 2.5 cm.

16 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Ȋn figura 4.1 este reprezentat un exemplu de amplasare şi numerotare a


axelor (1.

Fig. 4.1 Ampasarea axelor pe direcţiile principale. Asocierea cu pereţii


structurali.

4.4 Dimensiunile şi poziţia golurilor ȋn zidărie

Următoarea etapă, după definitivarea planului şi poziţionarea axelor, o


reprezintă stabilirea dimensiunilor şi poziţiei golurilor ȋn zidărie, pentru
uşi şi ferestre (Lg × Hg). Dimensiunile golurilor ȋn zidărie vor fi modulate
la 30 cm pe ambele direcţii (lungime/ȋnălţime) după cum sunt reprezentate
ȋn figura 4.2 şi vor avea o suprafaţă limitată, astfel ȋncât să fie respectate
regulile privind alcătuirea structurală a pereţilor din zidărie, prezentate ȋn
continuare. Se recomandă ca ȋnălţimea cumulată a ferestrelor şi a
parapetelor acestora să egaleze ȋnălţimea uşilor, pentru o aliniere a
golurilor la partea superioară (sesizabilă ȋn special la faţade).
1
Pentru trasarea clădirii se recomandă ca distanţele interax să fie modulate la 5 cm
(multiplu de 5 cm). In acest scop se va ȋncerca repoziţionarea pereţilor structurali şi a
axelor corespunzătoare prin deplasarea lor laterală cu 2.5 cm ȋntr-o parte sau alta,
verificând rezultatul final din punctul de vedere al gabaritului net ȋntre pereţi. Operaţia
nu este obligatorie.

Facultatea de Hidrotehnică 17
ȋndrumător pentru proiect

a. Goluri pentru ferestre ȋn pereţii exteriori

b. Goluri pentru uşi

c. Goluri ȋnalte şi uşi cu supralumină.

Fig. 4.2 Tipuri de goluri ȋn zidărie.Gabarite recomandate.

18 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Spre exemplu, o fereasră cu ȋnălţimea de 120 cm cu un parapet standard de


90 cm, conduce la o ȋnălţime totală de 210 cm, egală cu cea a uşii
standard. Pentru dependinţe (grup sanitar, cămară, etc), se utilizează
ferestre de 60×60 cm asociate cu parapete de 150 cm(1. Dacă se doresc
ferestre mai ȋnalte, spre exemplu de 150 cm cu parapet normal, uşile pot fi
prevăzute cu o supralumină de 30 cm, ajungând la ȋnălţimea totală de 240
cm. Este posibilă de asemenea reducerea ȋnălţimii parapetului din zidărie
şi majorarea ȋnălţimii ferestrelor, cu condiţia prevederii unor parapete
metalice traforate pentru protecţie ȋmpotriva căderii ȋn gol, cu mâna
curentă la ȋnălţimea de 90 cm. Dimensiunea orizontală a ferestrelor va fi şi
ea multiplu de 30 cm, dar se vor evita deschideri mai mari de 180 cm.
Dimensiunea orizontală a uşilor simple standard va fi de 90 cm. Pot fi
amplasate uşi mai ȋnguste la accesul ȋn dependinţe (80 cm) şi o uşă mai
lată la intrare (100 cm). De asemenea, pot fi amplasate uşi duble sau triple
(glasswand-uri), atât ȋntre ȋncăperi cât şi spre exterior (terase, logii,
balcoane). Deschiderea acestora poate fi de 150 cm sau 180 cm, cu
respectarea recomandărilor de alcătuire structurală.

Dimensiunea şi poziţia golurilor vor respecta următoarele reguli de


alcătuire structurală a pereţilor din zidărie, ȋn plan şi ȋn elevaţie:

1. Lungimea minimă a şpaleţilor de zidărie (a montanţilor) măsurată


de la colţul interior al clădirii şi până la primul gol va fi de 100 cm.
2. Lungimea minimă a şpaleţilor de zidărie (a montanţilor) delimitaţi
de două goluri fără a fi intersectaţi cu pereţi structurali pe cealaltă
direcţie, va fi de 100 cm(2.
3. Raportul dintre suma lungimilor şpaleţilor unui perete structural şi
lungimea sa totală (inclusiv golurile) va avea valoarea minimă Rmin
= 0.50.
4. Densitatea pereţilor pe fiecare direcţie trebuie să fie de cel puţin
4% (3. Aceasta se verifică după alegerea dimensiunior golurilor şi a
1
Ȋn planurile de arhitectură, ȋnălţimea golurilor ȋn zidărie şi a parapetului se cotează de
la nivelul pardoselii finite ȋn sus. Deoarece zidăria se execută pe placa de beton (şi nu pe
finisaj), ȋnălţimea golului ȋn zidărie şi a parapetului sunt de fapt mai mari, cu grosimea
echivalentă straturilor de finisaj (ȋn cazul de faţă 10 cm).
2
Condiţiile 1 şi 2 sunt mai severe decât ȋn CR6-2006 cap. 5.2.5 pentru a asigura mai
uşor densitatea pereţilor pe fiecare direcţie şi datorită distanţei ceva mai mari acceptate
ȋntre pereţii structurali decăt ȋn cap. 5.2.1.1 al normativului.
3
Conform P100-1/2006, tabelul 8.2, clădiri cu 2 niveluri, ag = 0.20g.

Facultatea de Hidrotehnică 19
ȋndrumător pentru proiect

poziţiei acestora, deoarece evaluarea ţine seama numai de


montanţi. Se neglijează parapetele ferestrelor, cu excepţia celor ale
golurilor cu dimensiuni egale sau mai mici de 60×60 cm, dacă sunt
amplasate la distanţele minime de 100 cm faţă de intersecţii.

Pentru verificările de mai sus, secţiunile din beton armat ale stâlpişorilor
se neglijează (pereţii se consideră omogeni, din zidărie). Primele două
reguli sunt exemplificate ȋn figura 4.3. Evaluarea raportului R este
reprezentată ȋn figura 4.4 pentru pereţi interiori şi exteriori:

n
∑ Li
R= 1 ≥ 0.5
L

Fig. 4.3 Dimensiuni minime ale şpaleţilor de zidărie.

Densitatea pereţilor structurali pe fiecare direcţie se va calcula conform


CR6-2006, cu relaţia

Az , net
p (%) = 100
Apl

ȋn care Az,net reprezintă aria netă a secţiunii pereţilor pe direcţia respectivă(1


(numai montanţi), iar Apl aria planşeului la nivelul curent.

1
Suprafaţa zonelor de intersecţie ale pereţilor se ia ȋn considerare pe fiecare direcţie.

20 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Fig. 4.4 Verificarea lungimii totale minime a zidăriei prin raportul R.

Un exemplu este dat ȋn continuare. Pentru planul de nivel din figura 4.5,
cu pereţi structurali şi de compartimentare, se calculează aria netă totală a
secţiunii prin zidărie pe fiecare direcţie, transversal (figura 4.6) şi
longitudinal (figura 4.7), fără a lua ȋn considerare zidăria de 12.5 cm.

Pentru ariile haşurate reprezentate ȋn cele două figuri, rezultă:


10
- pe direcţie transversală ∑ Azi,T = 5.53 m2;
1
9
- pe direcţie longitudinală ∑ Azi,L = 6.73 m2;
1
- suprafaţa planşeului este Apl = 81 m2.

Densităţile pereţilor structurali pe cele două direcţii rezultă:

5.53 6.73
pT(%) = × 100 = 6.82% > 4%; pL(%) = × 100 = 8.31% > 4%;
81 81

Facultatea de Hidrotehnică 21
ȋndrumător pentru proiect

Fig. 4.5 Plan de nivel propus pentru evaluarea densităţii pereţilor.

22 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Fig. 4.6 Secţiuni ale pereţilor structurali transversali şi suprafaţă planşeu

Facultatea de Hidrotehnică 23
ȋndrumător pentru proiect

Fig. 4.7 Secţiuni ale pereţilor structurali longitudinali şi suprafaţă planşeu

24 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

La amplasarea golurilor pentru uşi şi ferestre se vor respecta următoarele


reguli suplimentare, impuse de realizarea zidăriei şi de montajul
elementelor de tâmplărie:

1. Limita oricărui gol ȋn zidărie (pentru uşă sau fereastră) va fi


amplasat la cel puţin 12.5 cm de intersecţie, conform figurii 4.8.
Regula se aplică indiferent de grosimea pereţilor. Dimensiunea
orizontală a şpaleţilor scurţi se recomandă să fie multiplu de 12.5
cm (pentru a putea realiza zidăria fără spargerea blocurilor
ceramice).

2. Poziţia uşilor interioare se alege cât mai aproape de intersecţia


pereţilor, cu respectarea dimensiunilor minime de mai sus. Sensul
de deschidere a uşii va fi către interiorul ȋncăperii, cu balamalele
spre intersecţie (foaia de uşă deschisă lângă perete). Lungimea
şpaletului poate acoperi adâncimea unui dulap sau a unui obiect
sanitar.

Fig. 4.8 Poziţia golurilor ȋn raport cu pereţii perpendiculari (distanţe minime).

Alinierea golurilor zidăriei ȋn elevaţie (la niveluri succesive) se realizează


implicit prin adoptarea planurilor de nivel identice la parter şi etaj. Se
asigură ȋn acest fel, pe de-o parte continuitatea montanţilor şi distribuirea

Facultatea de Hidrotehnică 25
ȋndrumător pentru proiect

corectă a ȋncărcărilor (regularitatea structurii ȋn elevaţie), pe de altă parte


uniformitatea faţadelor.

Modul de cotare a dimensiunilor şi poziţiei golurilor ȋn zidărie este indicat


ȋn paragraful 13.3 şi ȋn planşele-model.

4.5 Confinarea zidăriei cu stâlpişori din beton armat

Confinarea (fretarea) panourilor de zidărie se realizează prin intermediul


stâlpişorilor şi a centurilor din beton armat.

Secţiunea orizontală a stâlpişorilor din beton armat este pătrată, cu latura


de 25 cm, pentru toţi pereţii structurali, interiori sau exteriori. Amplasarea
ȋn plan a stâlpişorilor se face după cum urmează:

- la toate colţurile şi intersecţiile pereţilor structurali;


- ȋn lungul panourilor de zidărie cu o lungime mai mare de 5 m ȋntre
intersecţii, ȋn zona centrală a acestora;
- la capetele golurilor ȋn zidărie cu lungimi mai mari de 150 cm;
- la reazemele unor grinzi ale planşeului peste nivelul curent
(concentrări locale ale eforturilor).

Secţiunile stâlpişorilor vor fi amplasate simetric faţă de axe, pe ambele


direcţii, indiferent de grosimea peretelui pe care ȋl confinează. Exemple de
poziţionare a stâlpişorilor pentru diferite intersecţii ale pereţilor exteriori
(convexe sau concave) sunt date ȋn figura 4.9. Se atrage atenţia asupra
zidăriei de 12.5 cm care mărgineşte secţiunea de beton la pereţii care fac
parte din anvelopa clădirii, ȋntotdeauna spre exterior (pentru evitarea
formării punţilor termice).

In cazuri excepţionale, când dimensiunile şi poziţia unui gol ȋn zidărie nu


poate respecta recomandările din paragraful 4.4 (dimensiunea şpaletului
de zidărie nu ȋndeplineşte condiţia de lungime minimă), ȋntregul şpalet se
ȋnlocuieşte cu o lamelă din beton armat cu grosimea de 25 cm, bordată pe
toate laturile exterioare (inclusiv spre gol) cu zidărie de 12.5 cm grosime
(vezi figura 4.10).

26 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Fig. 4.9 Ampasarea stâlpişorilor din beton armat la intersecţiile pereţilor


structurali. Poziţia secţiunii stâlpişorului ȋn raport cu axele şi cu grosimea
peretelui.

Fig. 4.10 Exemplu de ȋnlocuire a şpaletului de zidărie


cu o lamelă din beton armat.

Zidăria se execută utilizând ȋntotdeauna cărămizi cu aceeaşi ȋnălţime,


indiferent de grosimea pereţilor. In acest fel rezultă asize uniforme şi se
asigură ţeserea zidăriei la intersecţiile cu pereţii de compartimentare.

Ȋn cazul realizării parapetului la balcoane sau logii din zidărie (parapet


opac), aceasta va avea grosimea de 12.5 cm şi va fi prevăzut cu stâlpişori
din beton armat la colţuri, având secţiunea orizontală 12.5 × 12.5 cm. La
partea superioară parapetul de zidărie va fi bordat de o centură din beton
armat cu aceeaşi secţiune.

Facultatea de Hidrotehnică 27
ȋndrumător pentru proiect

4.6 Elemente de bordare a golurilor la partea superioară

Golurile ȋn zidările pentru uşi şi ferestre vor fi bordate la partea superioară


cu buiandrugi din beton armat. Dimesiunile secţiunii acestora depinde de
deschiderea golului şi se se vor alege după cum urmează:

- pentru goluri cu deschiderea de pănă la 100 cm, secţiunea


buiandrugului bb × hb va fi de 25 × 10 cm la pereţii structurali şi de
12.5 × 10 cm la pereţii de compartimentare;
- pentru deschideri ale golurilor de pănă la 150, secţiunea
buiandrugului bb × hb va fi de 25 × 15 cm la pereţii structurali şi de
12.5 × 15 cm la pereţii de compartimentare;
- pentru goluri cu deschiderea mai mari de 150 cm, secţiunea
buiandrugului bb × hb va fi de 25 × 25 cm la pereţii structurali; se
vor evita goluri cu deschiderea mai mare de 150 cm ȋn pereţii de
compartimentare.

Lungimea de rezemare a buiandrugilor pe zidărie, de o parte şi alta a


golului, va fi de 25 cm la golurile cu Lg ≤ 100 cm, de 37.5 cm la golurile
cu 100 < Lg ≤ 150 cm şi 50 cm pentru goluri cu 150 < Lg ≤ 180 cm.

Fig. 4.11 Bordarea golurilor ȋn zidărie la partea superioară.

Pentru pereţii exteriori, secţiunea buiandrugilor din beton armat va fi


alcătuită după modelul reprezentat ȋn figura 4.12. Consola de la partea
inferioară a buiandrugului, orientată spre exterior, are rolul de rezemare a

28 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

zidăriei de 12.5 cm, care va borda buiandrugul pentru evitarea formării


punţii termice.

Fig. 4.12 Secţiune prin buiandrug la perete exterior.

Buiandrigii vor fi reprezentaţi ȋn secţiunea caracteristică şi ȋn planul de


cofraj al planşeului peste parter.

4.7 Elemente constructive suplimentare referitoare la accese

Ȋntre nivelul pardoselii finite la parter şi nivelul terenului (sau al


trotuarului) este o diferenţă de 50 cm. Este necesar ca ȋn oricare dintre
variantele de acces adoptate, planul parterului să conţină o scară cu trei
trepte, ȋntre nivelul amenajat al curţii şi parter: pentru varianta cu casă a
scării, treptele vor deservi accesul ȋn interiorul acesteia; ȋn cazul acceselor
independente ȋn apartamente, câte o scară va deservi fiecare acces. Ȋn
ambele cazuri, la cota ±0.00, va fi prevăzut un podest cu dimensiunile
minime de 1.20 m × 1.20 m, ȋntre limita exterioară a golului pentru uşă şi
ultima contratreaptă (vezi planşă model).

4.8 Scara de acces la etaj

Proiectarea unei scări presupune pe de-o parte determinarea elementelor


geometrice ale acesteia, urmărind ȋndeplinirea unor condiţii de confort şi
gabarit impuse de cerinţe funcţionale şi, pe de altă parte, dimensionarea şi
alcătuirea structurii de rezistenţa a scării.

In cazul acestui proiect, structura de rezistenţă a scării este alcătuită din


plăci din beton armat monolit ȋnclinate (rampe) şi orizontale (podeste),
rezemate pe planşeele clădirii şi, eventual, pe pereţii structurali. Grosimea
plăcilor care intră ȋn componenţa scării va fi egală cu cea a plăcilor
planşeelor (15 cm).

Facultatea de Hidrotehnică 29
ȋndrumător pentru proiect

In privinţa elementelor geometrice şi de gabarit, vor fi respectate


recomandările următoare (explicaţiile notaţiilor se găsesc ȋn figura 4.13).

Fig. 4.13 Elemente de gabarit ale scării. Detaliu treaptă.

Numărul necesar de trepte de la un nivel la altul se stabileşte ȋn funcţie de


diferenţa de cotă şi ȋnălţimea recomandată a unei contratrepte, care este ht
= 15 ÷ 18 cm. Pentru cazul particular ale acestui proiect, diferenţa de cotă
de 300 cm (nivel finit parter – nivel finit etaj) conduce la următoarele
variante:

- 20 contratrepte cu ȋnălţimea de ht = 15 cm;


- 19 contratrepte cu ȋnălţimea de ht = 15.79 cm;
- 18 contratrepte cu ȋnălţimea de ht = 16.67 cm;
- 17 contratrepte cu ȋnălţimea de ht = 17.64 cm.

Se exclude prima variantă, ȋnâlţimea contratreptei fiind prea mică. Se


poate adopta oricare dintre celelalte variante(1, ȋn funcţie de gabaritul ȋn
plan disponibil şi de opţiunea privind numărul par sau impar de trepte.

1
Exprimarea ȋnălţimii contratreptei ȋn centimetri cu 2 zecimale este pur teoretică. Ȋn
realitate, toleranţele admisibile ȋn execuţie la construcţii obişnuite din beton şi zidărie fac
improbabilă realizarea exactă a diferenţei de nivel ȋntre parter şi etaj (şi implicit a
ȋnălţimii contratreptei). Important este ȋnsă ca diferenţa reală (măsurată) ȋntre nivelurile
finite succesive să fie ȋmpărţită ȋntr-un număr nct de părţi egale, pentru ca scara să fie
confortabilă şi să fie evitate accidentele.

30 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Pentru contratreapta aleasă se alege o lăţime a treptei bt care să respecte


formula lui Rondelet(1:

bt+2 ht = 62 ... 64 cm

Spre exemplu, pentru ht = 16.67 cm (18 contratrepte), lăţimi ale treptei bt


= 29 cm sau bt = 30 cm sunt ambele corecte (29 + 2×16.67 = 62.34 cm sau
30 + 2×16.67 = 63.34 cm). Numărul efectiv de trepte nt este mai mic cu 1
decât numărul contratreptelor nct (deoarece nivelurile de plecare şi sosire
ale scării sunt chiar nivelurile finite ale planşeelor): nt = nct - 1. Lungimea
totală a rampei scării (ȋn proiecţie orizontală) rezultă ca produs ȋntre
numărul de trepte şi lăţimea treptei: Ls = nt × bt.

Cu dimensiunile treptelor determinate se alege forma ȋn plan a scării,


corelată cu poziţia pereţilor şi a golurilor pentru uşi. Poate fi adoptată
oricare dintre următoarele variante reprezentate ȋn figura 4.14:

- scară cu o singură rampă dreaptă;


- scară cu două rampe (egale sau inegale) şi ȋntoarcere pe podest la
180°;
- scară cu două rampe (egale sau inegale) şi ȋntoarcere pe podest la
90°;
- scări cu rampe racordate prin trepte balansate, la 90° sau 180°.

Deşi ultima este soluţia cea mai compactă (ocupă suprafaţa plană minimă),
dificultăţile de trasare corectă a zonei balansate nu o recomandă pentru
acest proiect(2. Pentru oricare dintre variantele de scară adoptate se vor
respecta următoarele reguli:

1. Lăţimea rampei ls (egală cu lungimea treptei Lt) va fi egală cu 120


cm (lăţime minimă pentru scări destinate spaţiilor comune, cu două
fluxuri); având ȋn vedere numărul mic de apartamente se poate
alege această valoare minimă.
1
Formula stabileşte de fapt o relaţie ȋntre dimensiunile treptei şi contratreptei, ȋn sensul
ȋn care, cu cât panta scării este mai mare (scara este mai abruptă), cu atât ȋnălţimea
contratreptei creşte şi lăţimea treaptei scade.
2
Exeplele reprezentate ȋn figura 4.14 nu sunt ȋn totalitate corecte. Trasarea treptelor
balansate se face după reguli mai complicate, astfel ȋncât balansarea să ȋnceapă ȋnaintea
arcului de cerc.

Facultatea de Hidrotehnică 31
ȋndrumător pentru proiect

2. Distanţa ȋntre rampe bs la scara cu ȋntoarcere la 180° este de 20 cm


(valoare minimă impusă de normele PSI).
3. Lăţimea podestelor (odihnelor) este egală cu cea a rampei; rezultă
că podestul minim la o scară cu ȋntoarcere la 90° este un pătrat cu
latura de 120 cm.
4. Distanţa minimă de la prima sau ultima contratreaptă şi până la
primul obstacol (perete sau uşă, paralele cu contratreapta) va fi de
120 cm.

Rampă dreaptă

Rampă cu ȋntoarcere la 180° Rampă cu ȋntoarcere la 90°

Rampă cu ȋntoarcere la 180° Rampă cu ȋntoarcere la 90°


şi trepte balansate şi trepte balansate

Fig. 4.14 Tipuri de scări ȋn funcţie de forma ȋn plan şi distribuţia treptelor

32 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Pentru configuraţia aleasă se va verifica desfăşurata scării ȋn secţiune


verticală pentru a stabili dimensiunile limită ale golului ȋn planşeul peste
nivelul curent sau distanţele minime ȋntre rampe succesive. Aceste
dimensiuni vor ȋndeplini condiţia minimă reprezentată ȋn figura 4.15,
pentru un acces comod la urcare şi coborâre.

Podestul scării de acces de la nivelul terenului la cota ±0.00 va avea


dimensiunile minime 120 × 120 cm (de la suprafaţa pereţilor exteriori).

Fig. 4.15 Dimensiunea minimă a golului ȋn planşeu pentru accesul corect la


urcare şi coborâre.

Conţinutul planului de nivel:

In cazul acestui proiect, deoarece beneficiem de simetria clădirii,


reprezentarea grafică a planului de nivel curent (planul parterului) se
acceptă pentru numai jumătate din clădire (oricare, de o parte sau alta a
axului median). Excepţie face casa scării ȋn variantă comună, care va fi
reprezentată ȋn totalitate (cu atât mai mult cu cât alcătuirea ei poate fi
nesimetrică).

Planul parterului va cuprinde următoarele elemente:

- sistemul de axe principale, numerotate;


- conturul secţiunii pereţilor structurali şi de compartimentare;
planul secţiunii orizontale se consideră că intersectează toate
golurile (la o cotă superioară ȋnălţimii oricărui parapet);
- parapetele golurilor pentru ferestre;
- secţiunile stâlpişorilor din beton armat, haşurate;

Facultatea de Hidrotehnică 33
ȋndrumător pentru proiect

- simbolurile pentru uşi (cu indicarea sensului de deschidere) şi


ferestre;
- cotele planului, conform detalierii următoare;
- note cu indicarea funcţiunilor, a suprafeţelor utile şi a finisajelor.

Planul nivelului curent trebuie să cuprindă următoarele grupuri de cote


obligatorii:

- Cotele interax: cote ȋnşiruite pe ambele direcţii; reprezintă grupul


de cote cel mai depărtat de perimetrul exterior al desenului;
- Cotele de gabarit general: lungimea şi lăţimea maximă a clădirii (ȋn
acest caz, pe direcţie longitudinală se va cota distanţa dintre
extremitatea clădirii şi axul median;
- Cotele intermediare de gabarit: ȋn cazul ȋn care planul nivelului
curent nu se ȋncadrează ȋntr-un dreptunghi, se cotează, pe una sau
ambele direcţii, după caz, distanţele parţiale (ȋntre colţuri); sunt
cote ȋnşiruite paralele cu faţadele;
- Cotele zidăriei: reprezintă grupuri de cote ȋnşiruite paralele cu
fiecare faţadă şi perete interior, din care rezultă dimensiunile
şpaleţilor (plinurilor) de zidărie şi cele ale golurilor; pentru goluri,
prin editarea cotei, se vor indica atât lungimea cât şi ȋnălţimea
golului; pentru ferestre se va ȋnscrie şi ȋnălţimea parapetului;
- Cotele secţionale interioare: grupuri de cote ȋnşiruite paralele cu
fiecare direcţie principală, indicând grosimile pereţilor şi gabaritul
interior al ȋncăperilor; numărul de şiruri depinde de numărul
situaţiilor diferite ȋntâlnite ȋn secţiuni transversale sau
longitudinale succesive.

Grosimile liniilor ce urmează a fi utilizate pentru fiecare tip de entitate


desenată şi modul de cotare sunt indicate ȋn paragraful referitor la
redactarea planşelor.

In planul nivelului curent, reprezentarea mobilierului şi a obiectelor


sanitare este facultativă.

34 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

5. SECŢIUNEA CARACTERISTICĂ

Secţiunea caracteristică furnizează informaţii referitoare la alcătuirea


clădirii ȋn elevaţie, punând ȋn evidenţă cotele de nivel semnificative,
grosimile planşeelor şi ale straturilor de finisaj, ȋnălţimea parapetelor şi a
golurilor ȋn zidărie, alcătuirea şarpantei, etc.

Ȋn cadrul acestui proiect va fi reprezentată o singură secţiune


caracteristică, longitudinală sau transversală. Poziţia planului de secţiune,
paralel cu una dintre direcţiile principale, se va alege astfel ȋncât
conţinutul desenului să fie cât mai sugestiv. Secţiunea caracteristică va
intersecta cel puţin 3 pereţi cu caracteristici diferite. Planul vertical al
secţiunii va intersecta un peretele exterior ȋn zona golului pentru fereastră,
un perete interior prin uşă şi un perete plin (structural sau de
compartimentare). Ȋn cazul ȋn care planul secţiunii intersectează scara,
reprezentarea va conţine şi elementele rampei şi podestelor secţionate.

Secţiunea va fi o reprezentare grafică cu vedere parţială, ȋn care se


reprezintă doar conturul elementelor intersectate de planul de secţiune şi
muchiile văzute ale golurilor ȋn pereţi din vecinătatea acestuia, fără a
reprezentă alte goluri sau muchii aflate ȋn spatele planului de secţiune,
dincolo de limita golului.

Secţiunea este singurul desen al acestui proiect ȋn care se face o


reprezentare (schematică) a structurii acoperişului (şarpantei). Deoarece
elementele structurii din lemn trebuie corelate cu planul de şarpantă,
secţiunea se va construi ȋn două etape:

- până la nivelul planşeului peste etaj ȋnclusiv, prin suprapunere


peste planul nivelului curent şi peste planul de fundaţii;
- deasupra planşeului peste etaj, prin suprapunere peste planul de
ȋnvelitoare şi peste planul de şarpantă.

Conţinutul secţiunii:

- reprezentarea poziţiei axelor normale pe planul secţiunii;


- conturul secţiunilor prin pereţii din zidărie;
- muchiile golurilor secţionate, ȋn vedere;

Facultatea de Hidrotehnică 35
ȋndrumător pentru proiect

- conturul secţiunilor prin planşeele din beton armat, ale centurilor,


soclului şi ale buiandrugilor, haşurate;
- nivelul finisajului la parter şi etaj, inclusiv a straturilor de izolaţii,
haşurate;
- conturul secţiunilor prin fundaţii, haşurate;
- conturul secţiunii prin acoperiş şi elementele şarpantei;
- cotele secţiunii, conform detalierii următoare.

Secţiunea va conţine ȋn mod obligatoriu reprezentarea nivelului terenului


amenajat (“linia de pământ”).

Cotarea secţiunii.

Vor fi cotate distanţele interax, distanţele intermediare pe direcţie


orizontală (grosimile pereţilor şi distanţele dintre pereţi), distanţele
intermediare pe verticală (grosimile plăcilor, ale stratului de izolaţie si
finisaj, secţiunile centurilor şi buiandrugilor, ȋnălţimea parapetelor şi a
golurilor). Vor fi amplasate cote de nivel la cota de fundare, la suprafaţa
terenului natural, la suprafaţa pardoselii fiecarui nivel, la streaşină şi la
coamă.

Componentele secţiunii vor fi reprezentate ȋn layere separate, cu grosimile


de linii recomandate ȋn paragraful referitor la redactarea planşelor.

36 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

6. FAŢADELE

Ȋn cadrul acestui proiect vor fi reprezentate 3 faţade: faţada pricipală


(frontală), faţada laterală şi faţada posterioară.

Cele trei faţade se construiesc ȋn layere separate, prin suprapunere peste


planul de nivel curent şi peste secţiune (cu care se corelează).

Conţinutul reprezentării faţadelor.

Faţadele sunt reprezentări grafice ale elevaţiei clădirii, realizate ȋn proiecţii


ortogonale pe planuri paralele cu axele principale. Toate liniile
reprezentate sunt contururi ȋn vedere, motiv pentru care va fi utilizată o
grosime de linie medie.

Vor fi reprezentate contururile exterioare ale pereţilor şi acoperişului,


ferestrele şi uşile exterioare, parapetele, soclul, treptele scării. Toate
faţadele vor conţine ȋn mod obligatoriu reprezentarea nivelului terenului
amenajat (“linia de pământ”), care va depăşi pe ambele laturi limitele
soclului şi pentru care va fi utilizată o linie mai groasă.

Ȋn lateralul faţadelor vor fi amplasate următoarele cote de nivel: la


suprafaţa terenului amenajat, la nivelul suprafeţei pardoselii fiecărui nivel,
la limitele golurilor (nivel parapet şi nivel inferior buiandrug), la streaşină
şi la coamă.

Faţadele vor conţine informaţii (note) privind finisajul exterior al clădirii


(materiale şi culori).

Cotarea faţadelor.

Reprezentările faţadelor nu se cotează.

Sugerarea volumetriei prin reprezentarea haşurilor, umbrelor sau a


contururilor cu grosimi diferite, precum şi punerea ȋn valoare a desenului
cu elemente de anturaj (arbori, personaje, etc) sunt facultative.

Facultatea de Hidrotehnică 37
ȋndrumător pentru proiect

7. ACOPERISUL. PLANUL DE INVELITOARE

Forma ȋn plan şi elevaţie a acoperişului depinde de geometria perimetrului


exterior al clădirii. Amplasarea clădirii ȋn regim izolat permite pante ale
acoperişului ȋndreptate spre exterior pe toate laturile şi o streaşină care să
urmărească ȋntregul perimetru cu aceeaşi lăţime. Astfel, conturul
acoperişului (ȋn plan) devine o formă poligonală ȋnchisă, paralelă la
distanţa Bs, cu perimetrul exterior al clădirii (unde Bs este lăţimea
proiectată a streşinii).

Numărul planurilor acoperişului depinde tot de forma ȋn plan a clădirii,


acoperişul fiind cu atât mai simplu cu cât forma ȋn plan a clădirii este mai
simplă. Indiferent de numărul de planuri care formează suprafaţa
acoperişului şi de orientarea lor, toate vor avea aceeaşi pantă(1. Rezultatul
acestei reguli este că, ȋn proiecţie orizontală, toate coamele ȋnclinate vor fi
orientate după direcţia bisectoarei unghiului drept (la 45°), fiind mult mai
simplă trasarea intersecţiei ȋntre planuri şi delimitarea suprafeţelor
acestora, atât ȋn proiectare cât şi ȋn execuţie. Impunerea pantelor egale
prezintă avantaje privind simetria acoperişului ȋn faţade şi secţiune,
precum şi la rigidizarea reciprocă a elementelor şarpantei. Câteva exemple
sunt reprezentate ȋn figura 7.1.

Considerând clădirea amplasată ȋntr-o zonă de şes, panta acoperişului se


va alege ȋntre 25% şi 45% (respectiv 14° ÷ 24°). Ȋn acest fel se asigură, pe
de-o parte, ȋndepărtarea rapidă a apelor din precipitaţii de pe suprafaţa
acoperişului şi, pe de altă parte, se evită un acoperiş exagerat de ȋnalt ȋn
zona coamei orizontale(2. Panta astfel aleasă corespunde oricărui material
folosit ca ȋnvelitoare (tablă, membrane bituminoase, elemente ceramice).

Reprezentarea planului de ȋnvelitoare este exemplificată ȋn planşa A7.


Exemplul se va adapta planului clădirii propuse prin proiect, pornind de la
conturul exterior al pereţilor acesteia. Pentru corectitudinea reprezentării,
planul de ȋnvelitoare se ȋntocmeşte simultan (prin corelare) cu
reprezentarea acoperişului ȋn faţade şi secţiune.
1
Panta acoperişului, exprimată ȋn general ȋn procente, măsoară unghiul ȋntre linia de cea
mai mare pantă şi orizontală
2
Panta acoperişului este dictată, printre altele, de specificaţiile tehnice ale produsului
(materialului) utilizat pentru ȋnvelitoare; la pante prea mici etanşeitatea ȋnvelitorii nu mai
este garantată, ȋn timp ce pentru pante prea mari există riscul deteriorării acesteia.

38 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Fig. 7.1 Tipuri de acoperişuri simetrice.

Facultatea de Hidrotehnică 39
ȋndrumător pentru proiect

Conţinutul planului de ȋnvelitoare:

1. Sistemul de axe, notate şi cotate


2. Conturul perimetral al clădirii
3. Conturul acoperişului şi liniile caracteristice (coame, dolii)
4. Jgheabul perimetral şi poziţia burlanelor
5. Cote pe ambele direcţii: dimensiunea ansamblului, distanţe
intermediare, lăţimea streaşinei
6. Cote de nivel: cota la streaşină şi cota (cotele) la nivelul coamei
(coamelor) orizontale
7. Panta acoperişului pe toate planurile cu simbolul orientat ȋn lungul
liniei de cea mai mare pantă.

40 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

8. PLANUL DE SITUAŢIE

Planul de situaţie se bazează pe Documentaţia Tehnică Cadastrală


ȋntocmită pentru ȋnscrierea imobilului ȋn Registrul de Publicitate
Imobiliară (cunoscut şi sub denumirea de “Carte Funciară”). Această
documentaţie conţine ȋn mod obişnuit ca parte a pieselor sale desenate,
două planuri: planul de ȋncadrare ȋn zonă (la scara 1 : 2000) şi planul de
situaţie (la scara 1 : 500). Planul de ȋncadrare ȋn zonă localizează parcela
ȋntr-un ansamblu, pentru precizarea amplasamentului ȋn zona din care face
parte, ȋn timp ce planul de situaţie detaliază geometria parcelei,
vecinătăţile şi eventualele construcţii amplasate pe teren. Pentru
documentaţia tehnică necesară eliberării Certificatului de Urbanism ȋn
vederea construirii unei clădiri, planul de situaţie trebuie să conţină
următoarele informaţii:

- cotele de gabarit ale terenului (parcelei) pe fiecare latură;


- suprafaţa terenului;
- suprafaţa construită;
- suprafaţa construită desfăşurată;
- distanţele de la limitele proprietăţii la perimetrul exterior al clădirii
pe toate direcţiile;
- ȋnălţimea maximă a clădirii (şi eventual ȋnălţimea la cornişă);
- coeficienţii care caracterizează gradul de ocupare şi utilizare a
terenului, POT(%) şi CUT;
- vecinătăţile şi proprietarii acestora;
- roza vânturilor (direcţia Nord)1.

Pentru cazul particular al acestui proiect, planul de situaţie se va ȋntocmi la


scara 1 : 200 (ȋn anumite circumstanţe, redactarea la o scară mai mare este
necesară, pentru detalierea corelaţiei ȋntre construcţiile propuse şi cele
existente, ȋn special pentru cele amplasate la limita proprietăţii).

Planul de situaţie se ȋntocmeşte pentru ȋntreaga clădire (simetrică in raport


cu axa mediană) şi va cuprinde informaţiile listate mai sus. Se vor cota
dimensiunile terenului pe ambele direcţii, dimensiunile ȋn plan ale clădirii
şi retragerile acesteia de la limitele proprietăţii.
1
In cazul intervenţiei asupra unei clădiri existente (extindere, supraetajare, etc), pe
planul de situaţie se ȋnscriu atât valorile existente cât şi cele propuse.

Facultatea de Hidrotehnică 41
ȋndrumător pentru proiect

Fiind un amplasament ipotetic, ȋntocmirea planului de situaţie se va face


oarecum invers decât ȋn mod obişnuit. Pornind de la perimetrul exterior al
clădirii proiectate şi de la regulamentul de urbanism indicat ȋn Tema de
proiectare (retrageri faţă de limitele terenului şi coeficienţii de urbanism),
studenţii vor alege dimensiunile şi suprafaţa terenului pe care este
amplasată construcţia.

Forma ȋn plan a parcelei va fi dreptunghiulară, iar dimensiunile acesteia


vor fi cele minime necesare respectării regulamentului de urbainsm.

Planul de situaţie poate fi completat cu indicarea schematică a


ȋmprejmuirii, a acceselor şi a platformelor şi/sau trotuarelor amenajate ȋn
interiorul parcelei.

42 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

9. INFRASTRUCTURA ŞI PLANUL DE FUNDAŢII

Infrastructura clădirii este formată din următoarele coponente:

- fundaţii din beton simplu sub formă de tălpi continue sub pereţii
structurali;
- soclu din beton armat;
- placă suport pentru pardoseală la parter, din beton slab armat.

Pentru proiectarea fundaţiilor din beton simplu se consideră cunoscute


caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare ȋn amplasament
(capacitatea portantă şi deformabilitatea). Nu sunt semnalate probleme
speciale privind condiţiile de fundare (terenul se consideră de categorie
geotehnică 1), iar stratul cu caracteristici geomecanice satisfăcătoare se
găseşte la o adâncime suficient de mică, astfel ȋncât adâncimea de fundare
să fie dictată de adâncimea de ȋngheţ din amplasament (Hȋngheţ= 90 cm).

Fundaţiile vor fi proiectate sub formă de tălpi continui, urmărind traseul


pereţilor structurali. Toate fundaţiile vor fi centrice (simetric repartizate ȋn
raport cu axele principale). Ȋn mod obişnuit, lăţimea tălpilor B se
calculează ȋn funcţie de ȋncărcarea axială (şi eventuale momente
ȋncovoietoare) transmisă de pereţii structurali, prin intermediul soclului, la
nivelul suprafeţei de rezemare pe teren şi de valoarea presiunii
convenţionale pc determinate pe baza informaţiilor din Studiul geotehnic,
la aceeaşi adâncime. Deoarece calculul de dimensionare a fundaţiilor nu
face obiectul prezentului proiect, lăţimea acestora se va considera după
cum urmează(1:

- Pentru pereţii structurali perimetrali, lăţimea fundaţiei va fi B1 =50


cm;
- Pentru pereţii structurali interiori, lăţimea fundaţiei va fi B2 =70
cm;
- Pentru soclurile balcoanelor, podestelor şi scărilor la parter,
lăţimea va fi B3 =30 cm.
1
Lăţimile tălpilor au fost propuse pe principiul conform căruia forţa verticală transmisă
fundaţiilor pe metru liniar, prin intermediul pereţilor structurali interiori, este mai mare
decât cea corespunzătoare pereţilor structurali perimetrali; diferenţa provine din
reacţiunile planşeelor.

Facultatea de Hidrotehnică 43
ȋndrumător pentru proiect

Adâncimea de fundare a pereţilor structurali sub nivelul terenului natural


va fi Hf,1 = Hf,2 = 105 cm, iar adâncimea de fundare a soclurilor pentru
balcoane, podeste şi scări la parter Hf,3 = 70 cm.

Ȋnălţimea fundaţiilor din beton simplu se va lua H1 = H2 = 60 cm şi H3 = 50


cm.

Soclul din beton armat urmăreşte şi el conturul ȋn plan al pereţilor


structurali. Grosimea soclului este de 25 cm, fiind repartizată simetric ȋn
raport cu axele. Inălţimea soclului pereţilor structurali este de 85 cm,
inclusiv grosimea plăcii la parter. După aplicarea hidroizolaţiei, soclul
pereţilor perimetrali se plachează la exterior cu zidărie de cărămidă plină,
de la nivelul superior al fundaţiei şi până la nivelul plăcii parter.

Secţiunile tip sunt reprezentate ȋn figura 9.1.

Soclul pentru balcoane, scări şi podeste la parter va avea grosimea de 12.5


cm (zidărie tencuită) sau 15 cm (beton armat).

Secţiunile tip sunt reprezentate ȋn figura 9.2.

a. b.

Fig. 9.1 Secţiune tip pentru fundaţie şi soclu la pereţi structurali a). exteriori;
b.) interiori.

Ȋn ceea ce priveste distribuiţia ȋn plan a fundaţiilor şi a soclului, acestea


vor forma ȋntotdeauna contururi ȋnchise şi continui (ochiuri), indiferent de
prezenţa golurilor ȋn pereţii structurali din zidărie (tălpile şi soclul nu se
ȋntrerup odată cu ȋntreruperea pereţilor). Mai mult decât atăt, distanţele
dintre legăturile transversale ȋntre tălpi pe orice direcţie nu vor depăşi 5 ÷

44 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

6 m. Nu se vor proiecta tălpi de fundare cu un capăt liber (nelegat pe


direcţie perpendiculară).

Fig. 9.2 Secţiune tip pentru fundaţie şi soclu la terase şi scări.

Pentru pereţii de compartimentare (cu grosimea de 12.5 cm) nu sunt


prevăzute fundaţii, aceştia fiind rezemaţi direct pe plăcile din beton armat
la parter şi etaj. Eventual, placa parter poate avea o ȋngroşare locală pe
traseul pereţilor de compartimentare, sub forma unor vute orientate ȋn jos
(fig. 9.3).

Fig. 9.3 Secţiune prin reazemul zidăriei de compartimentare la parter.

Conţinutul planului de fundaţii:

1. Sistemul de axe, notate şi cotate


2. Conturul fundaţiilor (săpăturii) cu secţiuni rabătute pe fiecare
direcţie(1
3. Conturul soclului (reprezentat cu linie ȋntreruptă) şi secţiunile
stâlpişorilor zidăriei preluate din planul parter, haşurate
4. Cote de gabarit general şi cote intermediare pe fiecare direcţie
5. Indicarea cotelor de nivel la baza excavaţiei şi pentru terenul
natural, ȋn plan şi pe secţiunile rabătute
6. Eventual detalii - secţiuni tip, a căror poziţie este indicată ȋn plan,
la scara 1 : 20.
1
Explicaţia secţiunilor rabătute este dată ȋn capitolul 11

Facultatea de Hidrotehnică 45
ȋndrumător pentru proiect

10. PLĂCI DIN BETON ARMAT

10.1 Placa suport pentru pardoseală la parter

Placa parter are rolul de “şaibă orizontală” la cota ei, asigurând legătura şi
conlucrarea ȋn plan orizontal a soclului şi a bazei pereţilor structurali. De
asemenea, ea ȋndeplineşte rolul de suport al pardoselii. Deoarece se
realizează pe stratul de umplutură compactată din interiorul soclului,
dimensionarea şi alcătuirea ei sunt diferite faţă de planşeele nivelurilor
următoare. Grosimea plăcii parter va fi uniformă şi egală cu 12 cm.

Umplutura din interiorul soclului, după ȋndepărtarea pământului vegetal,


se face ȋn următoarele straturi:

- umplutură de pământ (rezultat din excavarea tranşeelor pentru


fundaţii), compactată mecanizat, ȋn straturi cu grosimea de 20 cm
la umiditatea optimă de compactare;
- strat de rupere a capilarităţii cu grosimea de 10 cm (pietriş);
- folie impermeabilă (polietilenă);
- izolaţie termică orizontală sub placă, din polistiren extrudat (cu
densitate mare) cu grosimea de 5 cm.

10.2 Planşeele peste parter şi etajul 1

Planşeele peste parter şi etajul 1 se vor proiecta ca plăci din beton armat
monolit rezemate pe conturul pereţilor structurali. Rezemarea se face prin
intermediul centurilor, armate şi betonate odată cu planşeele.

Grosimea planşeelor din beton armat se determină ȋn funcţie de:

- modul de rezemare pe contur şi raportul laturilor conturului de


rezemare;
- distanţele ȋntre reazeme pe cele două direcţii;
- distribuţia şi valoarea ȋncărcării.

Pentru locuinţe, grosimea plăcii se limitează inferior la 14 cm, din condiţii


de izolare fonică ȋntre niveluri.

46 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

O metodă simplă de predimensionare a grosimii plăcii, astfel ȋncât aceasta


să fie suficient de rigidă la ȋncovoiere şi ȋn acelaşi timp să ȋndeplinească
rolul de şaibă orizontală la cota ei, este relaţia Hp = Lmax/(30...40), unde
Lmax reprezintă distanţa maximă ȋntre reazemele plăcii (pereţi sau grinzi).
Deoarece ȋn cadrul proiectului de faţă nu se fac calcule de dimensionare
(considerând ȋn acelaşi timp regulile constructive referitoare la alcătuirea
pereţilor ȋndeplinite), grosimea plăcilor din beton armat se va accepta
constantă pe toată suprafaţa şi egală cu Hp = 15 cm.

Planşeul peste parter (planşeul etajului 1) se extinde până la faţa exterioară


a pereţilor din zidărie cu grosimea de 37.5 cm, cu excepţia balcoanelor,
pentru care planşeul va ieşi ȋn consolă faţă de această limită cu maxim 150
cm, păstrând aceeaşi grosime.

Planşeul peste etajul 1 (planşeul acoperiş) va depăşi pe toate laturile faţa


exterioară a pereţilor din zidărie cu grosimea de 37.5 cm, cu o distanţă
egală cu lăţimea propusă pentru streaşină Bs (vezi capitolul 7). Astfel,
streaşina se realizează din beton armat odată cu planşeul sub forma unei
console perimetrale şi nu sunt necesare detalii suplimentare pentru
streaşina din lemn, la confecţionarea şarpantei.

Centurile din beton armat prin intermediul cărora planşeele reazemă pe


pereţii structurali vor avea secţiunea pătrată cu latura de 25 cm (inclusiv
grosimea plăcii). Ele completează pe direcţie orizontală confinarea
panourilor de zidărie. Poziţia secţiunii centurilor la pereţii exteriori este
simetrică faţă de ax, astfel ȋncât centurile se aliniază cu faţa interioară a
pereţilor. In cazul unor goluri ȋn zidărie mai ȋnalte, centura poate coborâ
local până la partea superioară a golului (vezi paragraful 4.6 – bordarea
superioară a golurilor ȋn zidărie).

Facultatea de Hidrotehnică 47
ȋndrumător pentru proiect

11. PLANUL DE COFRAJ AL PLANŞEULUI PESTE PARTER

Planul de cofraj este reprezentarea grafică a unui element din beton sau
beton armat, pe baza căruia se execută “tiparul” ȋn care se toarnă betonul
(cofrajul betonului). Pentru planşeu reprezentarea se face prin transparenţa
materialului, astfel ȋncât să fie vizibile muchiile şi intersecţiile de la
intradosul plăcii (grinzi, centuri, etc). Având ȋn vedere faptul că centurile
şi grinzile de la acelaşi nivel cu planşeul se betonează simultan cu acesta,
planul de cofraj va conţine şi aceste elemente structurale. De asemenea,
trebuie indicate poziţiile şi gabaritul elementelor din beton armat verticale
(sub şi/sau deasupra plăcii), respectiv stâlpişorii din beton armat.

Pentru realizarea planului de cofraj se utilizează ca suport planul de


arhitectură al nivelului anterior (ȋn acest caz, planul parterului). Intr-un
layer separat se desenează conturul exterior al plăcii, conturul golurilor ȋn
placă, conturul centurilor şi secţiunile stâlpişorilor din beton armat. Limita
golului pentru scara de acces parter – etaj poate fi definitivată numai după
trasarea ȋn plan a scării, conform paragrafului 4.8.

Pentru a furniza informaţii referitoare la grosimea plăcii şi la secţiunile


grinzilor şi centurilor, planul se completează cu secţiuni rabătute.
Secţiunile rabătute sunt secţiuni verticale locale, rotite ȋn jurul unei axe
orizontale din planul de secţiune, astfel ȋncât se suprapun cu planul
elementului secţionat. Secţiunile permit cotarea grosimii şi nivelului plăcii
şi a dimensiunilor secţiunilor prin centuri şi grinzi.

Poziţia secţiunilor rabătute se alege astfel ȋncât reprezentarea să fie cât mai
sugestivă.

Conturul secţiunilor rabăture se desenează cu linie mai groasă decât cea


utilizată la reprezentarea cofrajului. Se haşurează (de preferat cu haşuri
diferite) secţiunile elementelor verticale din beton şi secţiunile rabătute.

Studenţii vor consulta planşa R2 din setul de planşe – model.

48 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

12. PLANUL ŞARPANTEI

Structura de rezistenţă a acoperişului este formată dintr-o şarpantă cu


scaune din lemn ecarisat de răşinoase. Forma acoperişului, stabilită
conform Temei de proiectare, determină avantaje privind alcătuirea
acesteia: simetrie, pante egale, posibilitatea de rezemare a popilor ȋn orice
poziţie datorită prezenţei planşeului din beton armat deasupra ultimului
nivel, etc. La fel ca şi ȋn cazul celorlalte componente ale structurii,
alcătuirea şarpantei se va face pe baza unor reguli constructive, fără
calcule de dimensionare şi verificare. Se consideră că secţiunile
elementelor componente ale şarpantei sunt unele uzuale pentru acest tip de
structuri (exemple sunt date ȋn tabelul 2). Ȋn consecinţă vor fi respectate
recomandările privind alcătuirea şi distanţele dintre elementele şarpantei
enunţate ȋn continuare. Nu fac obiectul acestui proiect rezolvarea şi
reprezentarea detaliilor de ȋmbinare şi ȋnnădire a elementelor din lemn.

Tabelul 2
ELEMENT SECTIUNE DREPTUNGHILARA (b×h)
POP 10×10 12.5×12.5 15×15
PANĂ 10×15 15×15 15×20
COSOROABĂ 20×5 15×10 10×10
COAMĂ ȊNCLINATĂ/DOLIE 7.5×15 10×15 10×20
CĂPRIOR 7.5×10 7.5×12.5 7.5×15
CONTRAFIŞĂ 10×10 15×15
CLEŞTI 2×2.5×15 2×5×15

Trebuie precizat totuşi că dimensionarea elementelor şarpantei, pentru o


alcătuire (geometrie) dată, se face ȋn funcţie de valoarea ȋncărcărilor
permanente (greutatea proprie, greutatea asterelii şi a izolaţiilor, greutatea
ȋnvelitorii) şi a celor temporare de lungă durată (zăpadă). Uneori, pentru
acoperişuri foarte expuse (datorită formei, amplasamentului, dimensiunilor
mari şi a greutăţii reduse) ȋncărcarea din vânt devine şi ea importantă. Ȋn
orice situaţie se verifică la smulgere elementele de fixare a şarpantei de
structura clădirii (datorită fenomenului de sucţiune determinat de acţiunea
vântului asupra acoperişului).

Şarpanta va fi alcătuită din următoarele componente:

- popi verticali, fixaţi la suprafaţa planşeului cu pahare sau alte


elemente de prindere metalice tipizate;

Facultatea de Hidrotehnică 49
ȋndrumător pentru proiect

- pane orizontale, cu rol de grinzi principale (pane curente,


cosoroabe, pane de coamă);
- coame şi dolii ȋnclinate, ȋn lungul cărora se intersectează planurile
acoperişului;
- căpriori¸ȋn lungul liniei de cea mai mare pantă, cu rol de grinzi
secundare;
- contrafişe, pentru rigidizarea longitudinală;
- cleşti, pentru rigidizarea transversală.

Pentru secţiuni ale elementelor şarpantei date ȋn tabelul 2, distanţele ȋntre


principalele componente se vor ȋncadra ȋn următoarele intervale:

- distanţa dintre căpriori, ȋn lungul panei, 60 ÷ 80 cm;


- distanţa ȋntre pane paralele, 2.40 ÷ 2.80 m;
- distanţa ȋntre popi pe direcţie longitudinală şi transversală, 2.40 ÷
2.80 m.

Trasarea elementelor şarpantei se face ȋntr-un layer separat, pornind de la


planul de ȋnvelitoare. Axele panei de coamă, panelor ȋnclinate şi doliilor
corespund muchiilor desenate ale acoperişului. Poziţia şi numărul panelor
curente se stabileşte ȋn funcţie de dimensiunile clădirii şi intervalul de
distanţe recomandat. Pana de talpă (cosoroaba) se amplasează de
preferinţă deasupra peretelui perimetral (eventual ȋn axul lui), pe fiecare
latură. Distanţa ȋntre axul panei de talpă şi axul panei de coamă se ȋmparte
ȋn părţi egale, rezultând poziţiile panelor curente. Distanţa dintre axele
panelor, cuprinsă ȋn intervalul recomandat, va fi multiplu de 5 cm (acest
lucru se poate obţine prin deplasarea convenabilă a cosoroabei). Pe
direcţie longitudinală, distanţa ȋntre axele popilor rezultă prin ȋmpărţirea
lungimii panei ȋn părţi egale. Popii de capăt pot fi deplasaţi pentru a obţine
distanţe modulate (multiplu de 5 cm), chiar dacă o parte a panei, la capăt,
rămâne ȋn consolă. Distanţele dintre axele popilor pe cele două direcţii vor
fi egale sau apropiate.

Pentru amplasarea căpriorilor, lungimea coamei se ȋmparte ȋn părţi egale.


Ȋn zonele de intersecţie a planurilor acoperişului, distanţa ȋntre căpriori
trebuie să fie aceeaşi pe ambele direcţii, pentru ca aceştia să se ȋntâlnească
pe coama ȋnclinată sau pe dolie. Pot apărea astfel două sau mai multe
intervale de repartizare a căpriorilor, ȋn funcţie de forma şi dimensiunile
acoperişului. Capetele căpriorilor vor fi rezemate pe marginea ȋn consolă

50 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

a planşeului peste etajul 1 (prin intermediul unei tălpi longitudinale).


Cosoroaba (pana de talpă) va fi montată la cotă pe un parapet de zidărie cu
ȋnălţime convenabilă, care urmăreşte conturul pereţilor exteriori. Detaliul
este reprezentat ȋn figura 12.1.

Fig. 12.1 Detaliu streaşină şi reazem cosoroabă.

Rigidizările ȋn plan vertical se amplasează astfel: pe direcţie longitudinală,


contrafise la toate intersecţiile ȋntre popi şi pane; pe direcţie transversală,
cleşti ȋntre căpriori opuşi şi/sau ȋntre căpriori şi popi, cel puţin la fiecare
şir transversal de popi.

Cu excepţia popilor, elementele şarpantei se pot reprezenta ȋn plan prin


axele lor, utilizând diferite tipuri şi grosimi de linii. Nu este obligatorie
reprezentarea elementelor (lăţimea secţiunilor) ȋn adevărată mărime.
Exemplul de reprezentare se găseşte ȋn planşa - model din anexa 3.
Elementele şarpantei se vor desena ȋn adevărată mărime numai ȋn
secţiunea verticală.

Conţinutul planului şarpantei:

1. Sistemul de axe, notate şi cotate


2. Conturul planşeului peste etajul 1
3. Axele elementelor şarpantei şi poziţiile popilor
4. Cote ale distanţelor interax, pe ambele direcţii
5. Cote de nivel pentru elementele orizonatale (pane).
6. Note privind secţiunile elementelor

Facultatea de Hidrotehnică 51
ȋndrumător pentru proiect

13. REDACTAREA PLANŞELOR

Se recomandă redactarea planşelor utilizănd varianta educaţională a


programului AutoCAD, care a făcut obiectul disciplinei Infografică ȋn
semestrul I. Această opţiune permite adaptarea şi modificarea fără
dificultate a variantelor propuse, pe măsura verificărilor pe parcurs.

Cel mai important avantaj ȋl reprezintă construirea desenelor ȋn layere


(straturi) separate, beneficiind ȋn acest fel de suprapunerea diferitelor
reprezentări (cel puţin ȋn faza de construcţie). Utilizând “uneltele
preciziei” – modurile OSNAP – fiecare plan se poate construi pornind de
la planul anterior, fără a mai fi necesare calcule de coordonate sau
introducerea distanţelor relative ȋntre punctele caracteristice. Unele
elemente ale desenului, odată trasate, se utilizează pur şi simplu ȋn toate
reprezentările (cum ar fi reprezentarea axelor, cotele interax, chenarul şi
cartuşul, etc).

Recomandările privind redactarea planşelor şi modelele puse la dispoziţia


studenţilor se referă la faza finală a ȋntocmirii planşelor. In faza “de
lucru”, anumite recomandări pot fi neglijate.

Conform temei (şi uzanţelor), planşele vor fi tipărite la scara 1 : 50, cu


excepţia planului de situaţie, care va fi tipărit la scara 1 : 200. Ȋn mod
obişnuit dimensiunea maximă a formatului necesar pentru tipărire este A2
(există ȋnsă posibilitatea ca o soluţie de partiu mai “compactă” să ȋncapă şi
pe format A3). Setările fişierului de lucru vor ţine seama de scara de
tipărire a desenelor.

Pentru reprezentarea grafică ȋn AutoCAD, unitatea grafică va fi


centimetrul (1 unitate grafică = 1 cm din realitate). Astfel, valorile cotelor
vor exprima cm.

13.1 Pregătirea fişierului şablon:

1. Creearea layerelor şi setarea atributelor acestora, conform


recomandărilor din tabelul 3.

Diferenţierea grosimilor pentru categoriile de linii diferite este obligatorie


pentru a obţine planuri cât mai sugestive. Grosimile minime se atribuie

52 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

axelor, haşurilor, cotelor şi textului din note. Cu grosime medie sunt


reprezentate liniile contururilor ȋn vedere. Conturul secţiunilor se
desenează cu liniile cele mai groase.

Culorile se atribuie layerelor arbitrar, evitând pe cât posibil ca ȋn aceeaşi


reprezentare culorile să se repete. Setarea culorii layerelor permite
verificarea faptului că fiecare entitate desenată este ȋn layerul corect.

Plotarea planşei se face monocrom (alb/negru), indiferent de culorile


atribuite layerelor.
Tabelul 3
Grosime
Nume layer Culoare Tip linie
linie
0
ARH - BETON HASURI optional Continuous 0.09
ARH - BETON SECTIUNE optional Continuous 0.7
ARH – COTE optional Continuous 0.15
ARH - PERETI HASURI optional Continuous 0.09
ARH - PERETI SECTIUNE optional Continuous 0.6
ARH - PERETI VEDERE optional Continuous 0.04
ARH – VEDERE optional Continuous 0.04
AX optional ISO dash dot 0.15
AX - COTE optional Continuous 0.15
FUNDATII CONTUR optional Continuous 0.5
FUNDATII COTE optional Continuous 0.15
FUNDATII HASURI optional Continuous 0.09
FUNDATII SECTIUNE optional Continuous 0.7
PLACA CONTUR optional Continuous 0.5
PLACA COTE optional Continuous 0.15
PLACA HASURI optional Continuous 0.09
PLACA SECTIUNE optional Continuous 0.7
TEXT NOTE optional Continuous 0.15

2. Setarea dimesiunii şi fontului pentru text.

Inălţimea şi tipul caracterelor folosite se aleg astfel ȋncât să corespundă cu


scara de tipărire a desenului, cotarea făcându-se direct ȋn spaţiul grafic
“model space” – deci se supune procesului de scalare. Vor fi creeate cel
puţin 3 stiluri de text distincte: unul pentru cote şi conţinutul notelor, unul

Facultatea de Hidrotehnică 53
ȋndrumător pentru proiect

pentru axe şi titlul notelor, unul pentru titluri. La completarea cartuşului


planşei pot fi folosite combinaţii ale acestora.

Pentru cote şi notele din planuri, ȋnălţimea textului tipărit e bine să fie
cuprinsă ȋntre 3 şi 4 mm, ceea ce ȋnseamnă setarea ȋnălţimii textului la 15
÷ 20 unităţi grafice. Pentru cotare se recomandă caractere cât mai
compacte (astfel valoarea cotei ȋncape cu uşurinţă ȋntre liniile ajutătoare
ale acesteia, nefiind necesară poziţionarea ei “manual”). Fontul ISOCP
(isocp.shx) este cel mai recomandat. Pot fi folosite şi alte fonturi, pentru
care factorul de zvelteţe (“width factor”) se setează la o valoare
subunitară, rezultând cifre/litere mai ȋnguste decât ȋn grafica implicită.

O ȋnălţime medie se atribuie textului utilizat pentru notarea axelor,


secţiunilor şi titlurilor din note. Se pot utiliza spre exemplu fonturile
ROMANS, HELVETICA, CALIBRI sau ARIAL cu ȋnălţimea de 25 unităţi
grafice (5 mm la plotare).

Caracterele pentru titlurile planşelor (şi eventual unele elemente din


cartuş) vor fi definite cu ȋnălţimea de 30 ÷ 40 unităţi grafice (respectiv 6 ÷
8 mm la plotare), font HELVETICA sau ARIAL, de preferinţă ȋngroşate
(bold).

Pentru planşele – model cele 3 stiluri de text au fost denumite “cote”,


“axe” şi “titluri”, zonele ȋn care au fost utilizate fiind evidente.

3. Setarea stilului de cotare.

Stilul de cotare este exemplificat ȋn planşele – model. Sunt recomandate


următoarele setări ale aspectului grafic al cotelor:

- ambele linii ajutătoare vor fi vizibile (active), iar distanţa ȋntre


reperul cotat şi capătul liniei ajutătoare (“offset from origin”) de 5
unităţi grafice (1 mm la plotare); liniile ajutătoare vor depăşi
intersecţia cu liniile de cotă (“extend beyond dim lines”) cu 5
unităţi grafice (1 mm la plotare);
- simbolul de cotare implicit (săgeata) va fi ȋnlocuit cu bara oblică
(“architectural tick”), cu lungimea de 5 ÷ 10 unităţi grafice (1 ÷ 2
mm la plotare);

54 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

- textul cotei va fi cel definit anterior, poziţionat central ȋntre liniile


ajutătoare şi deasupra liniei de cotă; poziţia textului, aliniat cu linia
de cotă, va fi la 5 unităţi grafice (1 mm la plotare) deasupra
acesteia (“offset from dim line”);
- se va seta implicit valoarea cotei fără zecimale, respectiv număr
ȋntreg de cm (“precision” 0); pentru distanţele a căror valoare este
multiplu de 0.5 cm, setarea preciziei la 0.0 se va face individual,
prin selectare.

Pentru cotarea golurilor (lăţime/ȋnălţime), textul cotei se va edita (cu


comanda DDEDIT), scriind pe râdul al doilea valoarea ȋnălţimii golului, iar
cota se va amplasa centrat faţă de linia de cotă (prin selectare individuală
şi modificarea alinierii verticale din meniul “properties”). Aceleaşi
proprietăţi pot fi atribuite apoi automat celorlalte cote selectate cu funcţia
MATCH PROPERTIES.

Pentru eventuale detalii reprezentate la o scară mai mare (spre exemplu


detaliul de fundaţii), cotatrea se va face tot ȋn “model space”, dar
modificând variabila de sistem “DIMLFAC” (factorul de scară). Valoarea
implicită a acestei variabile este 1 (valoarea cotei exprimă distanţa
măsurată ȋn unităti grafice). La reprezentări mărite (obţinute prin scalare),
pentru ca valoarea cotei să exprime distanţa reală, factorul de scară trebuie
modificat corespunzător. Dacă, spre exemplu, detaliul se doreşte plotat la
scara 1 : 20 (faţă de 1 : 50 restul planşei), desenul selectat se măreşte cu
comanda “scale” de 2.5 ori. Pentru cotele detaliului, variabila de sistem
“DIMLFAC” va fi setată la valoarea 0.4(1 (0.4 × 2.5 = 1).

4. Scara de reprezentare a liniilor ȋntrerupte şi a haşurilor

Se recomandă verificarea reprezentării liniilor ȋntrerupte (“dash”) sau a


liniilor punct (“dash-dot”) utilizate pentru axe, traseele secţiunilor sau
muchii ascunse, la scara de plotare a planului. In principiu, valoarea
implicită (1) a scării de reprezentare (“linetype scale”) din meniul
proprietăţi, obţinută după selectarea liniei respective, conduce la o
reprezentare satisfăcătoare. In caz contrar, scara se modifică ȋntr-o valoare
supraunitară (pentru intervale mai mari) sau subunitară (pentru intevale
mai mici).
1
Se tastează “dimlfac” ȋn linia de comandă şi se introduce noua valoare

Facultatea de Hidrotehnică 55
ȋndrumător pentru proiect

Ȋn privinţa haşurilor, scara haşurii se verifică prin vizualizare, ȋn raport cu


desenul reprezentat la scara de plotare.

Atât pentru linii cât şi pentru haşuri, scara de reprezentare este


exemplificată ȋn planşele – model.

13.2 Desenarea planurilor

Ȋn etapa “de lucru”, construcţia grafică poate fi făcută ȋn layerul 0, până la


definitivarea soluţiei pe baza recomandărilor din paragrafele anterioare. In
acest layer pot fi trasate linii sau reţele ajutătoare, care se ascund odată cu
ȋnchiderea layerului. Entităţile grafice reprezentate ȋn layerul de lucru
(spre exemplu linii sau polilinii) pot fi mutate ulterior (prin selectare
individuală sau asociată) ȋn layerele definite anterior, ele căpătând
proprietăţile layerelor. O alta variantă este de a construi entităţile grafice
direct ȋn layerele creeate, pe suportul construcţiilor grafice din layerul de
lucru (utilizând “uneltele preciziei” – modurile OSNAP).

Construcţia grafică a secţiunii şi a faţadelor se face prin suprapunerea


layerelor nou creeate peste planul de nivel curent.

13.3 Cotarea planurilor

Pentru reprezentarea cotelor se va utiliza funcţia de cotare liniară şi


continuă (cote ȋnşiruite). Poziţia liniei de cotă va fi aleasă la o distanţă
suficientă de conturul cotat, pentru a evita suprapunerea cotelor pe cele
două direcţii (minim 30 unităţi grafice pentru setările propuse).

Ȋn cazul şirurilor de cote paralele, distanţa ȋntre liniile de cotă va fi


suficientă, astfel ȋncât textul cotei să nu se suprapună cu linia de cotă
următoare (pentru setările propuse, distanţa minimă ar fi egală cu
ȋnălţimea textului cotei + 10 unităţi grafice). Cotele ale căror text este
amplasat automat ȋn afara distanţei cotate pot fi editate prin selectare
individuală (textul cotei mutat “manual” la mijlocul distanţei cotate).

Pentru toate planşele cotate ale proiectului vor fi utilizate exemplele din
Anexa 3.

56 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

13.4 Chenarul, cartuşul şi notele

Toate planşele vor avea chenar şi cartuş, indiferent de format. Cartuşul va


cuprinde numele proiectanţilor, titlul proiectului, titlul şi numărul planşei,
conform planşelor – model.

De asemenea, planşele de arhitectură vor conţine o notă referitoare la


Categoria de importanţă a clădirii (conf. HGR nr. 766/1997), Clasa de
importanţă (conf. P100-1/2006), gradul de rezistenţă la foc şi categoria de
risc la incendiu. Pentru planurile aferente structurii se vor indica Categoria
şi Clasa de importanţă, clasele de beton folosite şi tipul oţelului pentru
armături. In planul de fundaţii se indică şi valoarea presiunii convenţionale
pe teren.

Facultatea de Hidrotehnică 57
ȋndrumător pentru proiect

14. PIESELE SCRISE ALE PROIECTULUI

Proiectul va cuprinde următoarele piese scrise:

1. Foaia de capăt: titlul proiectului, lista proiectanţilor, data


ȋntocmirii.
2. Borderoul de piese scrise
3. Borderoul de piese desenate
4. Memoriul tehnic pe specialităţi: arhitectură, structură de rezistenţă,
instalaţii generale

14.1 Conţinutul memoriului tehnic

Memoriul tehnic trebuie să conţină informaţii referitoare la cele trei


specialităţi implicate ȋn procesul de proiectare, pentru descrierea concisă a
clădirii şi a principalelor sale caracteristici. Ȋndrumătorul nu cuprinde
textul explicit al memoriului ci numai conţinutul minimal al fiecărui
capitol.

Descrierea funcţiunilor şi evaluarea suprafeţelor se va face individual, la


nivelul unui singur apartament. Evaluările consumurilor pentru branşarea
la reţelele de utilităţi se va face pentru ansamblul clădirii (4 apartamente).

Cap. 1 Arhitectură. Conţinutul minimal al memoriului este următorul:

a. Date generale
- Suprafaţa şi dimensiunile terenului;
- Suprafaţa construită şi suprafaţa construită desfăşurată propuse,
respectiv coeficienţii de urbanism rezultaţi;
- Regimul de ȋnălţime şi ȋnălţimea maximă la coamă;
- Sistemul constructiv şi tipul de acoperiş.
b. Descrierea funcţiunilor
- Spaţii ȋndividuale şi comune (ȋn indiviziune); numărul unităţilor
locative;
- Funcţiunile apartamentului tip şi suprafeţele utile aferente.
c. Finisaje interioare: materiale, culori
d. Finisaje exterioare: materiale, culori
e. Tâmplărie: materiale, culori

58 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

f. Acoperişul: geometrie, pantă, materialul pentru ȋnvelitoare,


sistemul de colectare şi ȋndepărtare a apelor pluviale
g. Izolaţii. Modul de asigurare a izolaţiei termice şi limitarea
pierderilor, respectiv a aportului de căldură.
h. Gradul de rezistenţă la foc şi riscul de incendiu. Clasa de
importanţă a construcţiei. Categoria de importanţă a construcţiei.

Cap. 2 Structura de rezistenţă. Conţinutul minimal al memoriului este


următorul:

a. Descrierea condiţiilor de amplasament (conf. tabelului 1).


b. Alcătuirea structurii de rezistenţă, pe componente.
c. Infrastructura: fundaţiile, soclul şi placa suport al pardoselii la
parter
- dimensiunile şi alcătuirea fundaţiilor; adâncimea de fundare;
- dimensiunile şi alcătuirea soclului;
- cota, grosimea şi alcătuirea plăcii suport al pardoselii la parter.
d. Suprastructura: pereţi structurali, confinarea zidăriei, bordarea
golurilor, planşee, rampe şi podeste, structura acoperişului:
- tipul pereţilor structurali; modul de confinare şi secţiunile
stâlpişorilor şi centurilor; buiandrugi;
- cotele, grosimea şi alcătuirea planşeelor;
- alcătuirea structurii scării;
- alcătuirea şarpantei.
e. Verificarea prin calcul a densităţii pereţilor structurali pe fiecare
direcţie.

Cap. 3 Instalaţii interioare. Conţinutul minimal al memoriului este


următorul:

a. Disponibilitatea reţelelor locale ale furnizorilor de utilităţi.


b. Instalaţia sanitară. Branşament alimentare cu apă, reţea interioară,
obiecte sanitare. Prepararea apei calde. Conducte canalizare,
racordare la reţeaua stradală. Necesarul de apă estimat.
c. Instalaţia electrică. Categorii de instalaţii. Caracteristici şi principii
de alcătuire. Doze. Aparate de comandă şi acţionare. Estimarea
puterii instalate.

Facultatea de Hidrotehnică 59
ȋndrumător pentru proiect

d. Instalaţia de ȋncălzire. Sursa de căldură, agentul termic, corpuri de


ȋncălzire. Estimarea puterii necesare a centralei termice şi a
debitului de gaz.

14.2 Evaluarea aproximativă (empirică) a necesarului furnizat de


utilităţi pentru funcţionarea clădirii

Necesarul de apă ce trebuie asigurat este de cca 170 l/om×zi, din care 70 l
apă caldă menajeră la temperatura de 45° - 60°. Pentru fiecare apartament
se vor considera 3 persone. Se evaluează necesarul lunar de apă (m3).

Pentru fiecare apartament, puterea instalată se apreciază prin interpolare ȋn


tabelului 4, ȋn funcţie de suprafaţa utilă:
Tabelul 4
Suprafaţa aparament Putere instalată (kW) Putere absorbită (kW)
50 – 70 m2 7.5 5
70 – 100 m2 10 6.5
100 – 200 m2 14 8

Rezultă puterea instalată totală necesară pentru clădire (4 apartamente).

Puterea centralei termice de apartament se evaluează pe baza unui indice


empiric al necesarului de căldură, ȋn funcţie de volumul util al
apartamentului (suprafaţa utilă interioară × ȋnălţimea utilă), pentru
condiţiile de izolare cerute prin Tema de proiectare:

1
Pnec = × Vu × 50 W/m3 [kW]
1000

Debitul de gaz necesar pentru ȋncălzire poate fi evaluat ştiind că se


consumă cca 1 m3/oră pentru fiecare 10 kWh de energie termică.

60 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

ANEXA 1

Ȋn Anexa 1 sunt reprezentate schematic câteva exemple de planuri de nivel


curent corespunzând Temei de proiectare, cu diferite variante de acces.
Reţeaua ortogonală 1 m × 1 m peste care sunt suprapuse planurile are doar
caracter orientativ, pentru aprecierea gabaritului interax al pereţilor şi a
suprafeţelor ȋncăperilor.

Poziţia golurilor pentru ferestre nu este reprezentată, urmând să fie


stabilită conform regulilor enunţate ȋn ȋndrumător.

Oricare dintre variantele propuse poate fi adaptată pentru alt tip de acces,
definitivarea soluţiei urmând să fie făcută la prima corectură.

V1. Casă a scării comună celor 4 apartamente, amplasată ȋn axul de simetrie

Facultatea de Hidrotehnică 61
ȋndrumător pentru proiect

V2. Casă a scării comună celor 4 apartamente, amplasată ȋn axul de simetrie

V3. Casă a scării comună celor 4 apartamente, amplasată ȋn axul de simetrie

62 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

V4. Casă a scării laterală, dedicată celor 2 apartamente suprapuse

V5. Casă a scării laterală, dedicată celor 2 apartamente suprapuse

Facultatea de Hidrotehnică 63
ȋndrumător pentru proiect

V6. Casă a scării laterală, dedicată celor 2 apartamente suprapuse

V7. Scară exterioară dedicată celor 2 apartamente de la etaj

64 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

ANEXA 2

NORMATIV CR6-2006

5.1.3. Criterii de regularitate structurală

(1) Sistemul structural va fi simplu, continuu şi va avea suficientă


capacitate de rezistenţă şi rigiditate pentru a asigura un traseu direct şi
neîntrerupt al forţelor verticale şi orizontale, până la terenul de fundare.
(2) Clădirile din zidărie sunt considerate cu regularitate structurală în plan
dacă:
a. forma în plan satisface următoarele criterii:
- este aproximativ simetrică în raport cu 2 direcţii ortogonale;
- este compactă, cu contururi regulate şi cu un număr cât mai redus
de colţuri intrânde;
- eventualele retrageri/proeminenţe în raport cu conturul curent al
planseului nu depăşesc, fiecare, cea mai mare dintre valorile: 10%
din aria planşeului sau 1/5 din dimensiunea laturii respective;
b. distribuţia în plan a pereţilor structurali nu conduce la disimetrii
importante ale rigidităţii laterale, ale capacităţilor de rezistenţă
şi/sau ale încărcărilor permanente în raport cu direcţiile principale
ale clădirii;
c. rigiditatea planşeelor în plan orizontal este suficient de mare încât
să fie asigurată compatibilitatea deplasărilor laterale ale pereţilor
structurali sub efectul forţelor orizontale;
d. la parter, pe fiecare din direcţiile principale ale clădirii, distanţa
între centrul de greutate (CG) şi centrul de rigiditate (CR) nu
depăşeşte 0.1L, unde L este dimensiunea clădirii pe direcţia
perpendiculară direcţiei de calcul.
(3) Clădirile din zidărie sunt considerate cu regularitate structurală în
elevaţie dacă:
e. înălţimile nivelurilor adiacente sunt egale sau variază cu cel mult
20%;
f. pereţii structurali au, în plan, aceleaşi dimensiuni la toate nivelurile
supraterane sau prezintă variaţii care se încadrează în următoarele
limite:
- reducerea lungimii unui perete faţă de nivelul inferior nu
depăşeşte 20%;

Facultatea de Hidrotehnică 65
ȋndrumător pentru proiect

- reducerea ariilor nete totale de zidărie la nivelurile superioare,


pentru clădirile cu nniv≥3 nu depăşeşte 20% din aria zidăriei de la
parter;
g. clădirea nu are niveluri "slabe" (care au rigiditate şi/sau capacitate
de rezistenţă mai mică decât cele ale nivelurilor superioare).
(4) Clădirile care nu satisfac aceste condiţii sunt considerate fără
regularitate structurală, după caz, în plan sau în elevaţie.
(5) Pentru proiectare (calcul şi detaliere constructivă) în conformitate cu
prevederile prezentului Cod, clădirile cu pereţi structurali din zidărie se
clasifică în grupe de regularitate după cum urmează:

Regularitate
Grupa de regularitate
ȋn plan ȋn elevaţie
1 Da Da
Clădiri regulate
2 Nu Da
3 Da Nu
Clădiri neregulate
4 Nu Nu

66 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

ANEXA 3

Anexa 3 conţine exemple de piese scrise şi desenate, conform conţinutului


enunţat al proiectului. Memoriul tehnic exemplificativ se referă strict la
clădirea reprezentată ȋn planşele model, care corespund numai parţial
Temei de proiectare. Acesta urmează să fie adaptat proiectului ȋntocmit de
studenţi.

Proiect: Locuinţe cuplate P + 1E


Localitatea _____ adresa __________ jud. _____

Faza: DTAC

MEMORIU TEHNIC

1. ARHITECTURĂ

1.1 DATE GENERALE

Investitia: Locuinţe cuplate P+1E


Localizare: jud. _____, localtatea ________, adresa _________

Suprafata teren: 641 m2

Vecinătăţi SV –Vecinătate 1 (22.5 m);


NV – Vecinătate 2 (28.5 m);
NE – Vecinătate 3 (22.5 m);
SE – Alee acces (28.5 m).

Regim juridic: teren ȋn circuitul civil, proprietate particulară, ȋn


indiviziune conform CVC, liber de sarcini sau
servituţi

Regim economic: categoria de folosinţă a terenului - curţi construcţii


intravilan;
destinaţie - locuinţe şi servicii.

Facultatea de Hidrotehnică 67
ȋndrumător pentru proiect

1.2 PREZENTAREA INVESTITIEI

Funcţiune: Clădire cu locuinţe cuplate, 4 apartamente cu câte


două camere şi dependinţe

Clasa de importanţă: III

Categoria de importanţă: C (normală)

Regim de construire: izolat; construcţie definitivă.

Regim de ȋnălţime: parter + 1 etaj

Aliniament: retragere de 3.70 m de la limita spre stradă

Retrageri laterale: 3.70 m (SV, NE)

Acces auto şi pietonal: din aleea de acces pe latura de SE

Dimensiuni construcţie: Lungime la sol Lmax = 21.1 m


Lăţime la sol lmax = 13.8 m
Ȋnălţime maximă Hmax = 9.00 m

Suprafaţă construită Sc = 236 m2


Suprafaţă desfăşurată Sd = 472 m2
Suprafaţă utilă apartament Su,a = 100.50 m2
Suprafaţă utilă ȋn indiviziune Su,i = 23 m2

Cota ±0.00 la 50 cm deasupra terenului natural (amenajat)

Ocuparea terenului:

- procent propus de ocupare a terenului POT = 37%


- coeficient propus de utilizare a terenului CUT = 0.74

Sistem constructiv

- fundaţii din beton simplu; soclu şi placă pentru suport paredoseală la


parter din beton armat;

68 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

- planşee peste parter şi etaj din beton armat monolit;


- ȋnchideri laterale din cărămidă tip Porotherm cu grosimea de 37.5 cm;
- compartimentări interioare din cărămidă tip Porotherm cu grosimi de
12.5 cm şi 25 cm;
- acoperiş cu pante, şarpantă din lemn cu scaune, ȋnvelitoare din
membrană bituminoasă + şindrilă bituminoasă (fibră de sticlă, bitum
oxidat şi granule ceramizate);
- evacuarea apelor pluviale se face ȋn incintă, prin jgheaburi şi burlane.

Ȋnălţimea nivelului curent (finit – finit): 3.00 m

Ȋnălţimea liberă: 2.75 m

Funcţiuni comune (ȋn indiviziune):

- scara exterioară de acces* suprafaţa utilă 4.20 m2


- casa scării (CS) suprafaţa utilă 23.00 m2
- pod suprafaţa utilă 218.00 m2

(*) 3 trepte 30 × 16.67 cm şi podest cu copertină

Funcţiuni apartament:

- Sas acces (windfang) suprafaţa utilă 2.67 m2


- Hol suprafaţa utilă 9.00 m2
- Cameră de zi (living) suprafaţa utilă 27.00 m2
- Dormitor suprafaţa utilă 16.60 m2
- Bucătărie suprafaţa utilă 13.75 m2
- Baie suprafaţa utilă 6.70 m2
- Grup sanitar suprafaţa utilă 4.20 m2
- Cămară suprafaţa utilă 2.90 m2
- Debara suprafaţa utilă 2.32 m2
- Terasă (sau balcon) suprafaţa utilă 15.35 m2 (9.70 m2)

Scara de acces la etaj

Scara de acces la apartamentele de la etaj este formată din două rampe


drepte şi un podest intermediar (17 trepte 28 × 17.65 cm), cu lăţimea de
1.20 m.

Facultatea de Hidrotehnică 69
ȋndrumător pentru proiect

Finisaje interioare:

• casa scării – pardoseală şi trepte din mozaic, zugrăveală lavabilă la


pereţi şi tavan.
• living, dormitor, hol – pardoseli din parchet, zugrăveli lavabile la
pereţi şi tavane;
• bucătărie, baie, grup sanitar – pardoseli din gresie, pereţi placaţi cu
faianţă, zugrăveli lavabile la tavane;
• sas, cămară, debara - pardoseli din gresie, zugrăveli lavabile la
pereţi şi tavane.
• tâmplărie din ȋnlocuitori de lemn (MDF) furniruită;
• glafuri din ȋnlocuitori de lemn (MDF) furniruite.

Finisaje exterioare:

• trotuar din dale prefabricate din beton spălat;


• terase şi balcoane - pardoseli din gresie antigelivă;
• pereţi - tencuieli decorative lise şi texturate, culoare crem şi maro;
• tâmplărie PVC culoare brun ȋnchis + geam termopan;
• ȋnvelitoare din şindrilă bituminoasă culoare gri;
• jgheaburi şi burlane din tablă emailată culoare maro.

Spaţii libere şi plantate

Terenul neconstruit va fi parţial ocupat cu trotuare şi alei de acces; restul


suprafeţei va fi plantat cu gazon, plante cu flori, arbuşti şi copaci.

Ȋmprejmuirea:

- gardul perimetral are ȋnălţimea de 1.80 m şi va fi alcătuit dintr-un un


soclu opac din zidărie tencuită cu ȋnălţimea de 60 cm şi o suprafaţă
traforată din ţeavă rectangurară şi platbandă metalică;
- porţile de acees pietonal şi auto vor fi confecţionate din ţeavă
rectangulară.

Confortul termic

Izolarea termică a volumului construit este asigurată prin:

70 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

• grosimea de 37.5 cm a pereţilor perimetrali din zidărie cu goluri,


placaţi la exterior cu un strat de polistiren cu grosimea de 5 cm;
• stratul de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm aplicat pe
planşeul peste etajul 1;
• stratul de 5 cm de polistiren extrudat montat sub placa suport a
pardoselii la parter;
• tâplăria cu geam termopan.

Siguranţa la foc:

Construcţia se ȋncadrează ȋn gradul I de rezistenţă la foc şi ȋn categoria cu


risc de incendiu mic.

2. STRUCTURA DE REZISTENŢĂ

Ȋn conformitate cu Tema de proiectare a fost întocmit proiectul ȋn faza


PT/DTAC pentru o clădire P + 1E având funcţiunea de locuinţe cuplate cu
4 apartamente.

Având ȋn vedere :

- soluţia stabilită prin proiectul de arhitectură;


- regimul de înălţime şi posibilitatea de conformare a structurii;
- caracteristicile amplasamentului şi ale terenului de fundare;
- materialele de construcţie utilizate,

au fost adoptate următoarele soluţii pentru realizarea structurii de


rezistenţă.

Dimensiunile maxime în plan sunt 21.1 × 13.8 m, clădirea fiind simetrică


ȋn raport cu peretele median comun. Ȋn elevaţie, construcţia se dezvoltă pe
două niveluri identice, parter şi etaj. Ȋnălţimea maximă este de 9.00 m, iar
ȋnălţimea nivelului curent (finit – finit) este de 3.00 m. Acoperişul cu
pante egale de 35% este şi el simetric ȋn raport cu coama mediană.

Clădirea este amplasată pe teren în regim izolat, cu retrageri faţă de


limitele proprietăţii pe toate laturile, drept urmare nu există interacţiuni
structurale cu alte construcţii amplasate ȋn vecinătate.

Facultatea de Hidrotehnică 71
ȋndrumător pentru proiect

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se caracterizează prin


valoarea de vârf a acceleraţiei de proiectare a terenului ag = 0.20g şi
perioada de control TC = 1.0 sec. Conform Codului P100-1/2006, clădirea
se ȋncadrează ȋn clasa a III-a de importanţă.

Din punctul de vedere al acţiunii vântului, amplasamentul se


caracterizează printr-o viteză maxima mediată pe 1 min de 25 m/s.

Din punctul de vedere al acţiunii zăpezii, amplasamentul se caracterizează


printr-o valoare caracteristică a ȋncărcării din zăpadă de 2 kN/m2.

Studiul geotehnic efectuat în amplasament clasifică terenul ca teren bun de


fundare (categoria geotehnică I), risc geotehnic redus. Presiunea
convenţională de bază este de 300 kPa la adâncimea de fundare.

2.1 Descrierea structurii de rezistenţă

Fundaţiile continue sub pereţii structurali sunt realizate din beton simplu,
la o adâncime de –1.55 m faţă de nivelul terenului natural. Adâncimea de
fundare depăşeşte adâncimea de îngheţ în amplasament. Lăţimea tălpilor
de fundare este de 50 cm pentru pereţii structurali perimetrali şi de 70 cm
pentru pereţii structurali interiori. Se asigură astfel o presiune efectivă pe
teren mai mică decât presiunea convenţională corectată la gruparea
fundamentală de încărcări.

Ȋn zonele corespunzătoare elementelor din beton armat verticale ale


suprastructurii (stâlpişori) armătura acestora se ancoreaza în tălpile de
fundare prin mustăţi asamblate sub formă de carcase. Montajul carcaselor
de armătură se face la cota –1.50, în poziţiile indicate în planul de fundaţii.

Ȋn cazul în care săpătura atinge accidental o cotă inferioară celei din


proiect sau dacă terenul de fundare la nivelul tălpilor nu corespunde
caracteristicilor geotehnice preconizate (umpluturi, alte cauze), săpătura
va continua până la atingerea terenului sănătos, iar diferenţa va fi
completată cu beton simplu clasa C8/10.

Soclul se realizează din beton armat cu grosimea de 25 cm şi înăltimea de


85 cm (inclusiv grosimea plăcii suport pentru pardoseală la parter). Soclul

72 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

înglobează carcasele cu mustăţile plantate în tălpile fundaţiilor şi asigură


continuitatea armăturii elementelor verticale ale suprastructurii.

Placa suport pentru pardoseală la parter la cota –0.10 are grosimea de


12 cm şi este armată constructiv pe două direcţii. Ea asigură efectul de
şaibă orizontală, conlucrarea soclului şi a pereţilor structurali la acest
nivel. Placa se execută pe un strat de umplutură din material incompresibil
(balast, pietris) sau după o compactare atentă a materialului rezultat din
excavaţii (la umiditatea optimă de compactare), un strat de rupere a
capilarităţii de 15 cm grosime şi bariera impermeabilă (folie PVC sau
hârtie Kraft). Sub placa de beton se montează unui strat termoizolant (5
cm polistiren extrudat), pe toată suprafaţa parterului corespunzătoare
spaţiilor închise (încălzite).

Elementele verticale ale suprastructurii sunt formate din zidăria portantă


confinată cu sâmburi şi centuri din beton armat. Grosimea pereţilor
structurali exteriori este de 37.5 cm iar a celor interiori este de 25 cm.
Secţiunea stâlpişorilor din beton armat este de 25 × 25 cm. Conlucrarea
între zidăria din blocuri ceramice cu goluri verticale şi betonul armat este
asigurată prin măsurile constructive prevăzute ȋn normativul CR6-2006
(ştrepi, armare în rosturi orizontale) sau detaliile specifice ale furnizorilor
pentru alte tipuri de blocuri pentru zidărie omologate. Betonarea
stâlpişorilor la fiecare nivel se va face după realizarea zidăriei, până la
cota intradosului centurilor corespunzătoare planşeului următor.

Golurile în pereţii de zidărie sunt bordate la partea superioară de


buiandrugi din beton armat monolit, cu secţiunile de 25 × 10 şi 25 × 15
cm.

Planşee. Planşeele peste parter (cota +2.90) şi etaj (cota +5.90) sunt
proiectate ca plăci din beton armat monolit cu grosimea de 15 cm, armate
pe două direcţii. Conformarea planşeelor şi modul de rezemare le conferă
rolul de şaibe orizontale rigide la fiecare nivel.

Planşeul peste etajul 1 este prevăzut cu termoizolaţie de 10 cm din


polistiren extrudat, montat la partea superioară.

Planşeele reazemă pe zidărie prin intermediul unui sistem ȋnchis de centuri


cu secţiunea de 25 x 25 cm, în lungul axelor principale ale construcţiei.

Facultatea de Hidrotehnică 73
ȋndrumător pentru proiect

Centurile perimetrale sunt prevăzute spre exterior cu zidărie cu grosimea


de 12.5 cm. Centurile se betonează odată cu planşeul.

Scara de acces la etaj are structura alcătuită din 2 rampe drepte şi un


podest intermediar, cu grosimea de 15 cm, din beton armat. Acestea sunt
rezemate pe plăci şi pe pereţii structurali de zidărie al casei scării, prin
intermediul unei centuri.

Structura acoperişului este formată dintr-o şarpantă cu scaune din lemn


de răşinoase ecarisat. Alcătuirea acoperişului este simetrică ȋn plan şi ȋn
secţiuni transversale. Elementele şarpantei sunt popi cu secţiunea de 10 ×
10 cm, pane cu secţiunea de 15 × 10 cm, 10 × 15 cm şi 10 × 20 cm,
căpriori cu secţiunea de 7.5 × 10 cm, contrafişe cu secţiunea de 10 × 10
cm şi ceşti cu secţiunea de 2 × 5 × 15 cm.

Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie de cărămidă cu


grosimea de 12.5 cm, ţesută cu zidăria pereţilor structurali.

2.2 Materiale utilizate pentru elementele structurii de rezistenţă

- Beton simplu (fundaţii) C8/10


- Beton armat (soclu, plăci, centuri, buiandrugi, stâlpişori, rampe şi
podest scară) C12/15
- Armătură din oţel ductil PC52 şi OB37
- Blocuri pentru zidărie ȋncadrate ȋn grupa 1 cu fb = 9.2 N/mm2
- Mortarul pentru zidărie semifabricat cu fm = 10 N/mm2
- Lemn de construcţii din răşinoase, uscat

2.3 Verificarea densităţii pereţilor structurali (calcul făcut pe


semistructură)

11
- pe direcţie transversală ∑ Azi ,T = 7.46 m2;
1
14
- pe direcţie longitudinală ∑ Azi ,L = 7.64 m2;
1
- suprafaţa planşeului este Apl = 127.6 m2.

Densităţile pereţilor structurali pe cele două direcţii rezultă:

74 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

7.46 7.64
pT(%) = × 100 = 5.85%; pL(%) = × 100 = 5.98%.
127.6 127.6

Ambele procente sunt mai mari decât valoarea minimă impusă de P100-
1/2006 pentru zona seismică corespunzătoare amplasamentului.

Lucrările de construire se execută numai pe baza Proiectului de Execuţie


(PE/DDE)*.

3. INSTALAŢII

3.1 INSTALAŢIA SANITARĂ

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă se face de la reţeaua stradală prin intermediul


unui branşament de apă până la căminul pentru apometru amplasat ȋn
incintă. Clădirea se va alimenta prin intermediul unei conducte montate
ȋngropat pentru asigurarea consumului menajer.

Apa caldă menajeră va fi asigurată de boilerul Centralei Termice murale,


cu capacitate de 50 l.

Obiectele sanitare se vor alimenta cu apă caldă şi rece prin conducte de


PP-R izolate, cu diametrele de 3/8", 1/2", 3/4".

La intrarea ȋn fiecare apartament se va monta un robinet general de


ȋnchidere a instalaţiei ȋn caz de avarie. De asemenea, se vor monta
robinete de ȋnchidere şi sectorizare la fiecare obiect sanitar.

Conductele de apă caldă şi rece se vor monta cu panta uşoară spre


punctele de consum.

(*) Memoriul Tehnic trebuie să conţină obligatoriu referiri la metoda de calcul şi


dimensionare a tuturor elementelor structurale, ipotezele de ȋncărcare şi gruparea
acţiunilor, precum şi o listă a standardelor, normelor şi codurilor de proiectare ȋn vigoare
utilizate (lista este valabilă pentru toate specialităţile memoriului tehnic). Având ȋn
vedere că ȋn cazul particular al acestui proiect nu au fost făcute calcule de dimensionare,
paragraful respectiv poate să lipsească.

Facultatea de Hidrotehnică 75
ȋndrumător pentru proiect

Canalizarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere se vor deversa ȋn reţeaua de canalizare stradală. Ele


vor fi preluate de la obiectele sanitare prin conducte din polipropilena
reticulată şi vor fi dirijate spre canalizarea din curtea imobilului.

Panta de scurgere a conductelor va fi de minim 2% .

Pe coloanele de canalizare se vor monta piese de curăţire.

Conductele de canalizare vor avea diametre de 50 si 110 mm la interior şi


de 200 mm la exterior, ȋntre căminele din curte, căminul de racordare şi
canalizare.

Canalizarea apei pluviale

Apele pluviale de pe acoperişul clădirii sunt canalizate prin intermediul


jgheaburilor şi burlanelor amplasate conform planului de arhitectură.
Burlanele se termină la bază la o ȋnălţime de 0.3 m faţă de trotuar.

Necesarul de apă ce trebuie asigurat este de cca 170 l/om×zi, din care 70 l
apă caldă menajeră la temperatura de 45° - 60°. Pentru apartamentul
proiectat se consideră 2 persone. Necesarul lunar de apă pentru clădire
rezultă:

2×4×31×170/10000 ≅ 4.2 m3/lună

3.2 INSTALAŢIA ELECTRICĂ

Sunt prevăzute următoarele categorii de instalaţii:

- alimentarea cu energie electrică;


- instalaţii pentru iluminatul interior şi exterior;
- instalatii pentru prize electrice;
- instalatii electrice de distribuţie interioară (coloane de
alimentare şi tablouri electrice);
- instalaţii de curenţi slabi (internet/telefon/televizor);
- instalaţii electrice de protecţie la atingere directă şi indirectă.

76 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Schema de alimentare a obiectivului este compusă dintr-un bloc de măsură


şi protecţie trifazic – BMPT, alimentat printr-un branşament electric de la
reţeaua de electricitate locală.

Coloana de alimentare cu energie electrică pentru clădire va fi pozată de la


BMPT prin spaţiul verde al accesului până la tabloul general. Acelaşi
traseu va fi urmat şi de platbanda de legătură de la priza de ȋmpământare,
cablurile pentru conexiunile TV, Tc, IT.

Fiecare circuit care pleacă de la tabloul electric general va fi pozat ȋn tub


PVC individual, potrivit secţiunii alese a circuitului, ȋn general ȋngropat
tencuială sau plăci de gips-carton. La intrările cablurilor ȋn clădire şi la
trecerile prin pereţi şi planşee se montează ţevi de protecţie.

Dozele pentru instalaţii de curenţi slabi vor fi diferite de cele pentru


instalaţii de curenţi tari. Pe traseele paralele se vor păstra distantele impuse
de norme ȋntre circuite.

Instalaţia de iluminat

Poziţiile şi tipurile corpurilor de iluminat, precum şi puterile fiecăruia ȋn


parte, sunt stabilite prin coordonare cu proiectul de arhitectură. Aparatele
de comandă se montează la ȋnălţimea de 1.50 m. Dozele pentru legături
vor fi pozate la o distanţă de 20 cm de la tavan ȋn toate ȋncăperile.

Circuitele de iluminat sunt realizate integral ȋn sistem fază + nul +


protecţie de la tabloul electric de apartament până la consumatori,
utilizând conductor pentru energie electrică nearmat, cu izolatie din PVC,
tip 3 Fy 1.5 mm2. Traseul circuitelor se va realiza integral prin tuburi de
protectie de Ø16 mm ȋngropate. Aparatele de comandă/acţionare sunt
pentru montaj ȋngropat.

Instalaţia de prize electrice

Circuitele de priză sunt realizate integral ȋn sistem fază + nul + protecţie


de la tabloul electric de apartament până la consumatori utilizând
conductor pentru energie electrică nearmat , cu izolaţie din PVC , tip 3 Fy
2.5mm2. Traseul circuitelor se va realiza integral prin tuburi de protecţie
de Ø18 mm ȋngropate. Prizele propuse sunt pentru montaj ȋngropat.

Facultatea de Hidrotehnică 77
ȋndrumător pentru proiect

Instalaţia de curenti slabi

Ȋn clădire se prevăd circuite pentru reţeaua structurată pentru Tf, TV,


internet.

Instalaţia de protecţie

Protecţia ȋmpotriva tensiunilor accidentale şi a şocurilor electrice prin


atingere indirectă:

- toate circuitele sunt protejate la nivelul tablourilor cu siguranţe


electromagnetice calculate la nivelul de curent maxim admisibil
pentru secţiunea respectivă;
- legarea tuturor carcaselor echipamentelor electrice care normal nu
sunt sub tensiune, dar pot intra accidental sub tensiune, la nulul de
protecţie distinct faţă de nulul de lucru;
- toate prizele sunt cu contact de protecţie.

Priza de ȋmpământare se constituie din electrozi verticali de 3 m lungime


(ţeava de oţel zincată cu diametrul 2½"), introduşi complet ȋn pământ prin
batere ȋntr-un şanţ cu adâncimea de 0.6 m şi un electrod orizontal
constituit din platbandă OLZn 4×40 mm, sudată de electrozii verticali şi
prelungită până la TG şi BMPT. Racordarea la TG şi BMPT se va face
printr-o cutie de separaţie.

Pentru legarea suplimentară la pamânt a carcaselor metalice ale tablourilor


şi receptoarelor electrice, se vor prevedea centuri interioare de
ȋmpământare din platbandă de oţel zincat 25×4mm, care se vor racorda la
priza de pământ ȋn cel puţin două puncte. Toate elementele care alcătuiesc
priza de ȋmpământare trebuie sudate ȋmpreună, asigurându-se continuitatea
ȋn punctele de legătură.

Conform suprafeţelor utile ale apartamentelor, rezultă o putere instalată


totală necesară pentru clădire (4 apartamente) de 40 kW.

3.3 INSTALAŢIA TERMICĂ

Asigurarea parametrilor optimi de temperatură din imobil se va realiza


prin intermediul unui sistem de ȋncălzire cu distribuţia agentului (apă caldă

78 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

80/60oC) prin ţevi tur-retur. Apa caldă se va dirija către echipamentele de


ȋncălzire distribuite astfel:

− corpuri de ȋncălzire tip port prosop care se vor monta ȋn baie şi


grupul sanitar;
− corpuri de ȋncălzire – radiatoare montate ȋn camere şi bucătărie.

Sursa de căldură va fi o centrală termică murală cu tiraj forţat, amplasată


ȋn bucătăria fiecărui apartament, care va prepara apa caldă de consum
menajer cu prioritate, folosind un boiler cu capacitatea de 50 l.

Ȋn grupurile sanitare corpurile de ȋncălzire se vor amplasa astfel ȋncât să


funcţioneze cu eficienţă maximă şi să se coreleze cu elemente de
construcţie şi cu componentele instalaţiilor electrice pentru prevenirea
accidentelor prin electrocutare. Corpurile de ȋncălzire se vor amplasa de
regulă la partea inferioară a ferestrelor sau ȋn vecinătatea suprafeţelor reci.
Racordarea se va face la coloane cu legaturi fixe din ţeava de PP-R/Al cu
diametrul de 20 mm sau 25 mm.

Ȋn camere, instalaţia de ȋncălzire se va realiza cu corpuri statice de tip


radiator din oţel cu ȋnălţimea de 600 mm şi lăţimi variabile, ȋn funcţie de
necesarul de căldură rezultat din calcul. Racordarea la coloanele fixe se
face cu legături fixe din teava PP-R/Al cu diametrul de 20 mm sau 25 mm.

Ȋn toate ȋncăperile se va realiza o temperatura interioară de 22 - 24oC, ȋn


funcţie de destinaţie.

Sistemul de ȋncălzire se va sectoriza cu distribuitoare cu robinete pe tur şi


pe retur pentru a se asigura ȋn acest fel o exploatare mai buna.

Temperatura interioara din apartament se va regla prin intermediul unui


cronotermostat digital.

Puterea centralei termice de apartament, evaluată pe baza indicelui empiric


al necesarului de căldură ȋn funcţie de volumul util al apartamentului,
pentru condiţiile de izolare proiectate este:

1
Pnec = × 234 m3× 50 W/m3 = 11.7 [kW]
1000

Facultatea de Hidrotehnică 79
ȋndrumător pentru proiect

Debitul de gaz necesar pentru ȋncălzire este de cca 1.2 m3/oră.

80 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

BORDEROU PIESE DESENATE

1. Plan de situaţie A0
2. Plan parter A1
3. Plan etaj 1 A2
4. Secţiune A - A A3
5. Faţada principală A4
6. Faţada laterală A5
7. Faţada posterioară A6
8. Plan ȋnvelitoare A7
9. Plan fundaţii R1
10. Plan cofraj planşeu peste parter (cota +2.90) R2
11. Plan şarpantă R3

Facultatea de Hidrotehnică 81
ȋndrumător pentru proiect

82 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Facultatea de Hidrotehnică 83
ȋndrumător pentru proiect

84 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Facultatea de Hidrotehnică 85
ȋndrumător pentru proiect

86 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Facultatea de Hidrotehnică 87
ȋndrumător pentru proiect

88 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Facultatea de Hidrotehnică 89
ȋndrumător pentru proiect

90 Specializările ACH şi ISPM


Clădiri

Facultatea de Hidrotehnică 91
ȋndrumător pentru proiect

92 Specializările ACH şi ISPM

S-ar putea să vă placă și