Sunteți pe pagina 1din 12

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

Etapa naţională
Profil: Servicii
Domeniul: ECONOMIC, ADMINISTRATIV/ COMERȚ
Clasa: a XI-a
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I. TOTAL: 20puncte
A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 5
puncte
1. Unul dintre obiectivele de mai jos nu face parte dintre obiectivele
economice ale activității de marketing:
a. Creșterea cifrei de afaceri,
b. Creșterea profitului,
c. Creșterea nivelului investițiilor,
d. Imaginea favorabilă în rândul consumatorilor.
2. Prin maximizarea consumului se înțelege:
a. Evaluarea nivelului de satisfacție pe care îl produce bunul sau serviciul,
b. Stimularea la maximum a consumului,
c. Diversificarea calității și a vieții,
d. Disponibilitatea produsului.
3. Principiul percepției globale presupune:
a. Participarea la discuție,
b. Concentrarea atenției asupra esențialului,
c. Emițătorul și receptorul să fie atenți fiecare la ceea ce simte celălalt,
d. Să cunoască credibilitatea emițătorului.
4. Numărul mediu de salariați reprezintă:
a. Media geometrică între efectivul de persoane la începutul lunii și efectivul
de persoane la sfârșitul lunii,
b. Media aritmetică între efectivul de persoane aflate în delegație și
efectivul de personal aflat în concediu medical,
c. Media aritmetică între efectivul de persoane la începutul lunii și efectivul
de persoane la sfârșitul lunii,
d. Media geometrică între efectivul de persoane aflate în delegație și
efectivul de personal aflat în concediu medical.
5. Analiza postului oferă informații, cum ar fi:
a. Tipurile de nevoi,
b. Tipurile de materiale utilizate,
c. Preferințele consumatorilor,
d. Nevoile persoane titulare.
B. Transcrieţi pe foaia de concurs cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi
notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau
litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. . 5 puncte
1. Mijlocul de comunicare poate fi formal și informal.
2. Cercetarea directă este o metodă utilizată pentru culegerea de informații
în cercetarea de marketing.
3. Metodele folosite în cercetarea directă nu permit obținerea de informații
directe de la purtătorii lor.
4. Îmbogăţirea posturilor presupune restructurarea sarcinilor individuale,
astfel încât oamenii să efectueze sarcini complete.
5. Structura organizatorică cuprinde un set de compartimente ce grupează
sarcini instabile alocate pe subcompartimente.
C. Asociați condițiile pe care le îndeplinesc informațiile folosite în cercetările
de marketing din coloana A (1-5) cu explicațiile aferente din coloana B (a-f):
10 puncte

A (condiții) B (explicații)
1. Acuratețea
a. Măsura în care informația asigură
luarea unei decizii corecte
2 Actualitatea b. Măsura în care informația poate fi
obținută.
3. Suficiența
c. Prospețimea informației
4. Disponibilitatea d. Pertinența și aplicabilitatea
informației pentru luarea deciziei
5. Relevanța e. Măsura în care informația reflectă
realitatea
f. Identificarea cauzei ce face
necesară cercetarea.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte


1. Marketingul are un rol important în activitatea agentului economic: 10
puncte
a. Definiţi conceptul de marketing.
b. Precizaţi abordările marketingului.
c. Enumeraţi principiile marketingului.
2. Răspundeți pe foaia de concurs următoarelor cerințe: 10
puncte
a. În legătură cu angajații precizați funcțiile deținute de către aceștia și polii
motivației lor.
b. Identificați indicatorii în funcție de care se stabilesc standardele de
performanță ale angajaților.

3. Structura organizatorică este un sistem care include componente, relații


și persoane. 10 puncte
a. Identificați componentele structurii organizatorice;
b. Definiți conceptul de analiza postului (sau sarcinile postului).
Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
1. O cercetare selectivă realizată la nivelul unui eșantion reprezentativ a
urmărit evaluarea nivelului de satisfacție al clienților față de un produs,
tehnologia utilizată și materiile prime folosite. Repondenții au fost solicitați
să-și exprime opinia față de un set de patru afirmații, rezultatele obținute
fiind următoarele: 10 puncte
Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total
Produsele corespund cerințelor clienților 50 60 0 80 10
Materiile prime utilizate sunt de calitate 50 90 10 30 20
Prețul produselor este satisfăcător 30 60 20 60 30
Tehnologiile utilizate sunt de ultimă generație 10 40 80 50 20
Folosind scala Likert cu valori între +2 și -2 calculați și apreciați nivelul de
satisfacție al clienților față de un produs, tehnologia utilizată și materiile
prime folosite.
2. Reprezentaţi grafic sub forma piramidei vârstelor, structura personalului
pe grupe de vârstă, ştiind că există următoarele categorii de angajaţi:
10 puncte
- angajaţii cu vârsta între 40 şi 44 de ani sunt în număr de 80,
- angajaţii cu vârsta între 45 şi 49 de ani sunt în număr de 150;
- angajaţii cu vârsta între 25 şi 29 sunt în număr de 400;
- angajaţii cu vârsta de peste 60 de ani sunt în număr de 20;
- angajaţii cu vârsta de sub 25 de ani sunt în număr de 100;
- angajaţii cu vârsta între 50 şi 54 de ani sunt în număr de 130;
- angajaţii cu vârsta între 30 şi 34 de ani sunt în număr de 350;
- angajaţii cu vârsta între 55 şi 59 de ani sunt în număr de 70;
- angajaţii cu vârsta între 35 şi 39 de ani sunt în număr de 180.
În ce tip de piramidă a vârstelor se încadrează structura acestei organizaţii?
3.
20 puncte
Realizați un eseu structurat abordând următoarele aspecte:
a. Clasificarea structurilor organizatorice după morfologia structurii; 3
puncte
b. Prezentarea caracteristicilor specifice fiecărei structuri organizatorice; 9
puncte
c. Relațiile ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice 8
puncte
OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”
Etapa naţională
PROBA PRACTICĂ
Profil: Servicii
Domeniul: ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ
Clasa: XI
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
• Se utilizează Planul general de Conturi

Subiectul. I. TOTAL: 32 puncte


Pentru o firmă ce comercializează produse alimentare realizaţi inventarul
de resurse umane pe baza indicatorilor cunoscuţi, ştiind că:
- numărul total de angajaţi este de 500,
- 10% sunt angajaţi pe perioada determinată, restul pe perioadă
nedeterminată
- în funcţie de vechimea în muncă situaţia angajaţilor este următoarea:
• 20% între 1-5 ani
• 10% între 5-10 ani
• 30% între 10-25 ani
• 20% între 25-30 ani
• 20% între 30-35 ani
- 8 din angajaţi reprezintă personalul de conducere

Subiectul II. TOTAL: 58 puncte


La începutul lunii martie 2013 S.C. Arad S.R.L, având ca obiect de
activitate producția de încălțăminte, prezintă următoarea situaţie:
• SID 345 200.000 lei;
• SIC 348 5.000 lei;
• SID 301 300.000 lei;
• SID 303 40.000 lei;
• SIC 1012 220.000 lei;
• SIC 401 210.000 lei;
• SIC 5191 105.000 lei.
În cursul lunii martie au avut loc următoarele evenimente și tranzacții:
1. La data de 07.03.2013,conform Bon de consum nr. 5 se dau în consum
materii prime în valoare de 70.000 lei și materiale consumabile în valoare
de 2.000 lei;
2. La data de 18.03.2013 se achiziţionează conform Facturii nr. 43, fără
recepție, o nouă linie de producţie la costul de achiziţie de 200.000 lei, TVA
24%, care urmează să fie pusă în funcţiune în luna aprilie;
3. La data de 22.03.2013 se înregistrează, conform Bonului de predare–
transfer, obţinerea de produse finite la costul prestabilit (standard) de
68.000 lei;
4. La data de 25.03.2013, se vinde cu Factura nr.10, 80% din stocul de
produse finite existent la acea dată, la preţul de vânzare de 250.000 lei,
TVA 24%;
5. La data de 30.03.2013, conform situației de calcul nr.3, se descarcă
gestiunea de produsele finite vândute.
6. La data de 30.03.2013, conform situației de calcul nr.4, se calculează
costul efectiv (pe baza cheltuielilor efectuate pe parcursul lunii) și se
înregistrează diferenţele de preţ aferente produselor finite obţinute;
7. La data de 30.03.2013, conform situației de calcul nr 5, se repartizează
diferențele de preț aferente produselor finite vândute;
8. La data de 30.03.2013, conform situației de calcul nr.6, se închid
conturile de venituri şi cheltuieli și se regularizează TVA, conform decont
TVA.
Se cere:
a) Efectuarea pe foaia de concurs a analizei contabile pentru fiecare
eveniment și tranzacție date;
b) Întocmirea articolelor contabile aferente evenimentelor și tranzacțiilor
lunii martie 2013;
c) Completarea Registrului Jurnal;
d) Înregistrarea sistematică (T-uri) pentru următoarele conturi: 345, 348,
711.
NOTA. Coeficientul privind diferențele de preț se va calcula cu 3 zecimale.

SC………..
Registrul Jurnal
PAG………
Nr.
crt. Data Document Explicaţia Conturi corespondente Sume
DCDC
OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”
Etapa naţională
Profil: SERVICII
Domeniul: ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ
Clasa: a XI-a
Barem de corectare şi notare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
A. 1. d ; 2. b; 3 c; 4 c; 5 b. 5 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
B. 1. A, 2 A; 3 F; 4 A; 5 F 5 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
C. 1 – e; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 - d 10 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte


1. 10 puncte
a. Marketingul reprezintă un proces social şi de conducere prin care indivizii şi grupurile obţin
ceea ce au nevoie şi-şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse cu o anumită
valoare. 3 puncte
Pentru răspuns corect și complet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns parțial corect se
acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.

b. Abordările marketingului sunt: 3 puncte


1. marketingul este o filosofie de afaceri;
2. marketingul este o activitate practică;
3. marketingul este un instrument de conducere.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

c. Principiile marketingului sunt: 4 puncte


1.maximizarea consumului;
2.maximizarea posibilităţilor de alegere ale consumatorilor;
3.maximizarea satisfacţiei consumatorilor;
4.maximizarea calităţii vieţii.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

2. 10 puncte
a. Funcțiile deținute de angajați pot fi: de conducere și de execuție 2 puncte
Cei doi poli ai motivației sunt: polul materialist și polul psihologic 2 puncte
b. Standardele de performanță ale angajaților se stabilesc în funcție de
următorii 6 indicatori: cantitatea muncii, calitatea, costul, timpul alocat
acesteia, utilizarea resurselor, modul de realizare. 6 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
3. 10 puncte
a. Componentele structurii organizatorice sunt: postul, funcția, ponderea ierarhică,
compartimentul, nivelul ierarhic, relațiile organizatorice. 6 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
b. Analiza postului reprezintă procesul de determinare a sarcinilor proprii postului, a
caracteristicilor și responsabilităților ce se cer unui individ pentru a realiza cu succes sarcinile
propuse. 4 puncte
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect se
acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte


1. 10 puncte
Produsele corespund cerințelor clienților = [2*50+1*60+0*0+80*(-1)+10*(-2)]/200
=60/200=0.3
Materiile prime utilizate sunt de calitate = [50*2+90*1+10*0+30*(-1)+20*(-2)]/200 =
=120/200 = 0.6
Prețul produselor este satisfăcător = [30*2+60*1+20*0+60*(-1)+30*(-20) ]/200 =
=0/200=0
Tehnologiile utilizate sunt de ultimă generație = [10*2+40*1+80*0+50*(-1)+20*(-2) ]/200=
=-30/200 = -0.15
Pentru fiecare indicator calculat corect se acordă câte 2 puncte. Pentru calcul greșit sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte
În urma analizei rezultatelor obținute se constată următoarele:
- produsele corespund în mare măsură cerințelor clienților și materiile prime utilizate sunt și
ele satisfăcătoare. Prețul produselor este nesatisfăcător iar tehnologiile sunt învechite în
opinia repondenților.
Pentru analiză corectă se acordă 2 puncte, pentru răspuns parțial corect 1 punct, pentru
răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

2. 10 puncte
peste 60 ani
55-59 ani
50-54 ani
45-49 ani
40-44 ani
35-39 ani
30-34 ani
25-29 ani
sub 25 ani
Pentru reprezentarea grafică corectă şi completă se acordă 9 puncte, pentru răspuns parțial
corect 4 puncte (așezate în ordine neavându-se în vedere reprezentarea grafică corectă),
pentru reprezentare incorectă sau lipsa acesteia 0 puncte.
Piramida tinereţii
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

3. 20 puncte
Clasificarea structurilor organizatorice după criteriul morfologic 3 puncte
1.structura ierarhică sau liniară
2. structura funcțională
3. structura ierarhic funcțională
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
Prezentarea caracteristicilor 9 puncte
1.structura ierarhică sau liniară - este adoptată de organizațiile de dimensiuni mici aflate la
începutul activității:
- număr redus de compartimente operaționale în care se desfășoară activitățile principale;
- conducătorul fiecărui compartiment exercită toate funcțiile managementului, ceea ce solicită
cunoștințe profesionale diversificat;
- fiecare persoană este subordonată unui singur șef;
sau
- număr redus de compartimente operaționale în care se desfășoară activitățile principale;
- conducătorul fiecărui compartiment exercită toate funcțiile managementului, ceea ce solicită
cunoștințe profesionale diversificat;
- fiecare persoană este subordonată unui singur șef;
- predomină relațiile organizatorice de autoritate de tip ierarhic;

Avantaje:
- Claritatea structurii și aplicarea principiului unității de comandă.

Dezavantaje:
- Polivalența calificării managerilor și subordonaților;
- Circulația informațiilor este lentă și aleatorie.
Structura funcțională elimină deficiențele structurii ierarhice, este utilizată rar la nivelul
conducerii de vârf și se caracterizează prin:
- Apariția compartimentelor funcționale alături de cele operaționale;
- Managerii nu trebuie să fie universal pregătiți ci pot fi specializați pe domenii deoarece
beneficiază de asistența compartimentelor funcționale;
- Executanții primesc ordine și răspund față de șefii ierarhici și față de șefii compartimentelor
funcționale fiind dublu subordonați.
Structura ierarhic funcțională este o îmbinare a precedentelor tipuri și se caracterizează prin:
- Este alcătuită din compartimente operaționale și funcționale;
- Executanții primesc ordine și răspund numai în raport cu șeful ierarhic;
- Șefii funcționali exercită teoretic autoritate ierarhică doar în interiorul propriului
compartiment pe care-l conduc;
- Se elimină dubla sau multipla subordonare aplicându-se principiul unității de decizie și
acțiune;
- Se utilizează în organizațiile de dimensiuni mari;
Sau
- Este alcătuită din compartimente operaționale și funcționale;
- Executanții primesc ordine și răspund numai în raport cu șeful ierarhic;
- Șefii funcționali exercită teoretic autoritate ierarhică doar în interiorul propriului
compartiment pe care-l conduc;
- Se elimină dubla sau multipla subordonare aplicându-se principiul unității de decizie și
acțiune;
- Se utilizează în organizațiile de dimensiuni mari;
- Trebuie să determine o mai strânsă interdependență între fluxurile de lucru și procese;
- Oamenii lucrează mai ușor și mai repede dacă sunt grupați pe compartimente de nume;
- Uneori gruparea duce la interacțiuni sociale și comunicare mai bune, mai ales atunci când
oamenii trebuie să lucreze împreună.
Pentru răspuns corect și complet se acordă câte 3 puncte pe fiecare structură. Pentru
răspuns parțial corect se acordă câte 1 punct pe fiecare structură. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia 0 puncte.
Relații organizatorice 8 puncte
- Reprezintă relații structurale ce se stabilesc între diferitele verigi organizatorice datorită
necesității unui schimb permanent de informații.
Sau
- Constituie o altă componentă a structurii organizatorice și exprimă totalitatea legăturilor
care se stabilesc între celelalte subdiviziuni organizatorice instituite prin reglementări oficiale.
Relațiile ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice sunt:
1 Din punct de vedere juridic:
o Formale;
o Informale.
2. După conținutul informațiilor transmise:
a. relații de autoritate:
- relații ierarhice (de autoritate ierarhică);
- relații funcționale;
- relații de stat major:
b. relații de cooperare;
c. relații de control;
d. relații de reprezentare.
sau
După conținutul informațiilor transmise:
a. relații de autoritate,:
- relații ierarhice (de autoritate ierarhică);
- relații funcționale;
- relații de stat major:
b. relații de cooperare:
- relații beneficiar – furnizor;
- relații de informare.
c. relații de control;
d. relații de reprezentare.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 8 puncte, pentru răspuns parțial corect 4 puncte,
pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”
Etapa naţională

Profil: SERVICII
Domeniul/Calificarea: ECONOMIC-ADMINISTRATIV-COMERT
Clasa: a XII-a
Barem de corectare şi notare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte


A. (10 puncte) 1-d; 2-b; 3- c; 4-d; 5-b; 6-b; 7-c; 8-c; 9-a; 10-a ;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct . Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte
B. (5 puncte) 1- A; 2- F; 3- F; 4- A; 5- A .
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct . Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte
C. (5 puncte) 1- c; 2 – a; 3 – f; 4 – d; 5 – e.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct . Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte


A (10 puncte)
(2 puncte) 1. Concurenţa formală are loc între firme ce oferă produse sau servicii care
satisfac aceeaşi nevoie în moduri diferite.
(2 puncte) 2. Forţele care acţionează asupra concurenţei pe o piaţă sunt: puterea furnizorilor,
puterea cumpărătorilor, gradul de rivalitate, barierele la intrarea pe piaţă, ameninţările
substituenţilor..
(2 puncte) 3. Prima de rambursare se stabileşte ca diferenţă între preţul de rambursare şi
valoarea nominală a unei acţiuni.
(4 puncte, câte un punct pentru oricare caracteristică enunţată corect ) Caracteristicile
surselor străine de finanţare;
- se obţin prin decalarea plăţilor în raport cu încasările, decalaj în favoarea plăţilor;
- asigură finanţarea temporară a agentului economic;
- au caracter rambursabil
- sunt surse purtătoare de dobîndă;
- asigură finanţarea temporară a agentului economic;
- asigură finanţarea pe termen mediu sau lung a agentului economic (finanţare permanentă).
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă punctajul specificat. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

B. ( 5 puncte)
a. (2 puncte) (1) - oportunităţi ; (2) - ameninţări
b. ( 3 puncte) (3) - fracţiune sau titlu de valoare; (4) – deţinătorului; (5) - proprietar sau părţi
din capitalul social
Acţiunea = o fractiune de capital ce conferă deţinătorului titlul de proprietar
sau
Acţiunea = un titlu de valoare care atestă dreptul deţinătorului asupra unei părţi din capitalul
social al firmei emitente.
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă punctajul specificat. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
C. a. (10 puncte, câte un punct pentru fiecare cuvânt corect scris pe orizontală)
1. C O T A
2. O L I G O P O L
3. M O N O P O L
4. C O M E R C I A L Ă
5. O P O R T U N I T Ă Ţ I
6. D I R E C T Ă
7. I N T E R N E
8. I N D I R E C T Ă
9. A M E N I N Ţ Ă R I
10. P R O F E S I O N A L Ă
Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul specificat. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 (zero) puncte

b.(5 puncte, câte un punct pentru fiecare categorie de surse împrumutate enunţată)

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte (5 surse x 1 punct). Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte


. 1. 13 puncte
a) (2 puncte) Calculul echilibrului financiar
:250+600+210+150=900+310=1.210
(3 puncte) Calculul capacităţii de îndatorare pe termen lung:
Împrumuturi pe termen lung / capital propriu x 100 = (310 / 900)x100=34,44%
(2 puncte) Specificarea faptului că valoarea capacităţii de îndatorare pe termen lung este
sub 100%, deci favorabilă

b) (6 puncte) Analiza gradului de îndatorare:


(3 puncte) (900 / 1210) x 100 =74,38 % din valoarea imobilizarilor sunt obţinute pe seama
surselor proprii;
(3 puncte) (310 / 1210) x 100 = 25,62% din valoarea imobilizărilor sunt obţinute pe seama
surselor străine pe termen lung.
Pentru fiecare răspuns corect si complet se acordă punctajul specificat . Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
2. 27 puncte
Cota de piaţă totală = volumul vânzărilor firmei/volumul vânzărilor produsului pe piaţă x100
(cota procentuala) 2 puncte
Cota de piaţă relativă = volumul vânzărilor firmei/volumul vânzărilor liderului
2 puncte
Cota de piaţă relativă a liderului = volumul vânzărilor liderului/volumul vânzărilor
concurentului ce ocupă locul secund 2 puncte

Perioada de bază:
Firma Ada :Cota de piaţă totală = 8600/80000*100=10,75% 2 puncte
Firma Top: Cota de piaţă totală = 6200/80000*100=7,75% 2 puncte
Firma Mag: Cota de piaţă totală = 9400/80000*100=11,75% 2 puncte
Firma Ada:Cota relativă de piaţă = 8600/9400=0,91 1 punct
Firma Top:Cota relativă de piaţă = 6200/9400=0,65 1 punct
Firma Mag:Cota relativă de piaţă a liderului = 9400/8600=1,09 1 punct
Perioada curenta:
80000*4/100=3200 (creşterea) 2 puncte
80000+3200=83200 volumul vânzărilor totale 1 punct
Firma Ada : Cota de piaţă totală = 10200/83200*100=12,25% 2 puncte
Firma Top: Cota de piaţă totală = 7000/83200*100=8,41% 2 puncte
Firma Mag: Cota de piaţă totală = 10000/83200*100=12,01% 2 puncte
Firma Ada:Cota relativă de piaţă a liderului = 10200/10000=1,02 1 punct
Firma Top:Cota relativă de piaţă = 7000/10200=0,68 1 punct
Firma Mag:Cota relativă de piaţă = 10000/10200=0,98 1 punct
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă punctajul specificat . Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.