Sunteți pe pagina 1din 52

2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Username / Parola inexistente

email ••••••
Login Am uitat parola x Creaza cont nou

Home Exploreaza Upload

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN


management

2. ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Тест отель (НЕ


New Montana Hotel ЯВЛЯЕТСЯ ОТЕЛЕМ - НЕ
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ)

Азуга Белогорск

от 4690 р. от 670 р.

О компании

2.1. Planul de audit intern

Trasaturi generale ale planului de audit intern:

a) planul de audit intern se întocmeste anual de catre Departamentul de Audit Intern;

b) proiectul planului de audit intern se elaboraeza pâna la sfârsitul lunii noiembrie a anului precedent celui
pentru care se elaboreaza;

c) planul de audit intern se stabileste pe baza:

§ evaluarii riscurilor asociate diferitelor structuri organizatorice, functiuni, activitati si operatiuni;

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 1/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

§ deficiente constatate de misiunile de audit intern anterioare sau de inspectii efectuate de organisme
externe bancii;

§ solicitari ale conducerii bancii;

§ numarul entitatilor subordonate;

§ respectarea periodicitatii misiunilor de audit. ALTE DOCUMENTE


Management cuprins
Sistemul informational al managementului
d) proiectul planului de audit intern este însotit de un referat care prezinta criteriile în functie de care s-au Slabirea rolului agentiilor de credit rating ca
selectat obiectivele cuprinse în plan; indicator al stabilitatii companiilor

Iceberg
Legea Reciprocitatii
300€
Noi sisteme de management: ISO 26000, 27000
e) planul de audit este prezentat Comitetului de Audit pentru analiza si aprobare; si 28000 CUMPĂRĂ ACUM
Varstele organizatiei
f) Consiliul de Administratie analizeaza si aproba planul de audit intern dupa aprobarea acestuia de catre CONTRACT CADRU DE ACHIZITIE DE
PRODUSE\
Comitetul de Audit;
INTERVIU PENTRU ANALIZA POSTULUI
ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
g) planul anual de audit intern poate fi modificat la propunerea sefului Departamentului de Audit Intern sau la
initiativa Presedintelui bancii ori de câte ori apar indicii sau circumstante privitoare la aparitia unor riscuri
interne sau de sistem, modificarea profilului de risc sau alte indicii care impun realocarea fondului de timp pe
Le Sillacăutare personalizată Search
280€
obiectivele planului de audit intern; CUMPĂRĂ ACUM

h) pentru activitatile privitoare la certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, obiectivele cuprinse în planul de audit vor fi defalcate
pe trimestre sau luni, dupa caz;

i) planurile de audit intern se pastreaza în arhiva Departamentului de Audit Intern împreuna cu dosarele misiunilor de audit;
Fabi 290€
j) planul de audit intern trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: teme si obiectivele misiunii, perioada supusa auditarii, unitatea auditata, perioada
CUMPĂRĂ ACUM
planificata pentru desfasurarea misiunii.

Referatul de justificare, care însoteste propunerea planului de audit intern, trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit intern, rezultatele analizei
riscurilor asociate, criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute în vedere la selectarea misiunii respective.

2.2. Principii ale întocmirii planului de audit intern

Principiul completitudinii - în aria de actiune a auditului intern se cuprind toate activitatile desfasurate în cadrul bancii, precum si normele si
procedurile interne pe baza carora acestea se desfasoara.

Principiul prudentialitatii - periodicitatea actiunilor de audit pentru fiecare entitate, functie, activitate se stabileste în functie de riscurile asociate
acestora dar, în limita posibilitatilor, se recomanda sa nu fie mai mare de un an.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 2/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Principiul permanentei - obictivele planului de audit intern privind entitati, functii, activitati vor fi auditate pe întreaga perioada scursa de la ultima
misiune desfasurata.

Principiul oportunitatii - obiectivele planului de audit intern vor fi stabilite în urma evaluarii gradului de risc asociat.

2.3. Modificarea planului de audit intern

Planul de audit intern poate fi modificat pe parcursul derularii lui în urmatoarele conditii:

a) misiuni de audit intern ordonate de conducerea bancii, neincluse initial în planul de audit;

b) modificari legislative si organizatorice importante de natura sa modifice gradul de semnificatie a riscurilor sau aparitia unor noi riscuri;

c) indicii, neregularitati si fraude depistate în cadrul unei misiuni de audit intern care impun extinderea investigatiei prin abordarea unor noi obiective;

d) verificari tematice impuse de BNR sau Ministerul Finatelor Publice prin acte emise de acestea;

e) necesitatea realocarii numarului de auditori si a fondului de timp disponibil pe misiuni.

2.4. Desfasurarea misiunilor de audit intern

Misiunile de audit intern se vor desfasura în baza mandatului Consiliului de Administratie sau al Presedintelui Bancii cu respectarea normelor interne si
tehnicilor de audit elaborate precum si a normelor de conduita.

Indiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi încredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de
complexitate a misiunii.

În functie de obiectivele misiunii, auditorii vor urmari în cadrul entitatii auditate conformitatea cu legislatia bancara, normele si procedurile elaborate,
calitatea si eficienta activitatii desfasurate, calitatea procesului de administrare a riscurilor si a managementului, respectarea normelor interne de functionare,
respectarea politicii bancii si încadrarea în obiectivele fixate etc.

Auditorii au acces la toate documentele si informatiile pe care le considera relevante pent 656v218g ru obiectivele misiunii pe care o executa.
Conducatorii entitatii auditate precum si personalul de executie trebuie sa puna la dispozitia auditorilor documentele si informatiile solicitate precum si
conditiile necesare desfasurarii misiunii.

În cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, în cazul în care acestea sunt
semnificative.

Auditorii nu vor interveni în functionarea si conducerea entitatii auditate. Vor formula observatii pe care le vor discuta cu conducerea unitatii auditate si
vor informa seful Departamentului de Audit Intern actionând conform instructiunilor acestuia. În cazuri speciale, acesta va informa conducerea bancii cu
privire la constatarile echipei de audit chiar pe parcursul desfasurarii misiunii.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 3/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

În situatia în care în timpul misiunilor de audit intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale,
aplicabile structurii / activitatii /operatiunii auditate, auditorii interni trebuie sa înstiinteze conducatorul entitatii auditate.

La finalizarea misiunii, auditorii vor întocmi un raport cuprinzând observatiile, concluziile, propunerile formulate în urma misiunii realizate si raspunsurile
conducerii structurii auditate pe marginea acestuia. Raportul va fi predat sefului Departamentului de Audit Intern care îl va analiza si aproba si va întocmi un
raport cuprinzând principalele constatari si propuneri pe care îl va prezenta Comitetului de Audit, Consiliului de Administratie si Presedintelui Bancii.

La finalizarea misiunii, întregul dosar al misiunii se va pastra în cadrul Departamentului de Audit Intern.

Fiecare misiune de audit va dispune de un buget determinat în functie de durata estimata a misiunii si componenta echipei de auditori, buget care sa
acopere cheltuielile de transport, cazare, diurna - în conformitate prevederile legale precum si cu reglementarile interne ale Bancii - precum si orice alte
cheltuieli necesare bunei desfasurari a misiunii de audit.

2.5. Raportul misiunii de audit

Raportul de audit intern exprima opinia auditorului în baza constatarilor facute în misiunea încredintata.

Deficientele constatate vor fi detaliate cu precizarea concreta a neconformitatii cu legislatia, normele, procedurile si / sau regulamentele în domeniu si
precizarea solutiilor propuse pentru înlaturarea acestor deficiente.

seful misiunii de audit intern prezinta raportul sefului Departamentului de Audit Intern.

seful Departamentului de Audit Intern, pe baza constatarilor cuprinse în raportul de audit, întocmeste un raport pe care îl prezinta conducerii bancii
precum si note de informare catre sefii directiilor / departamentelor corespunzatoare din centrala bancii prezentând deficientele constatate si propunerile de
înlaturare a acestora.

Un exemplar al raportului va fi înmânat unitatii auditate, un exemplar se înmâneaza conducerii bancii, iar un exemplar ramâne la Departamentul de
Audit Intern.

Raportul de audit trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente obligatorii:

- Scopul si obiectivele misiunii de audit;

- Date de identificare a misiunii de audit:

§ numarul ordinului de misiune semnat de Presedintele bancii;

§ baza legala a misiunii de audit;

§ membrii echipei de audit si informatiile de identificare ale ordinelor de serviciu ale auditorilor interni;

§ entitatea auditata;

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 4/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

§ perioada de desfasurare a misiunii de audit.

- Perioada auditata;

- Cadrul legislativ-normativ care reglementeaza obiectivul supus auditarii;

- Modul de desfasurare a misiunii de audit intern precizîndu-se:

§ caracterul misiunii de audit;

§ proceduri, tehnici si metode utilizate;

§ documente examinate în cadrul misiunii.

- Constatarile echipei de audit:

§ se redacteaza sintetic, cu gruparea sistematica a constatarilor, facându-se trimitere la anexele raportului de audit si prevederile cadrului
legal;

§ vor fi documentate pe baza de documente si vor preciza clar natura deficintelor si cauzele care le-au determinat;

§ aspectele pozitive vor fi retinute, în mod distinct, în cadrul raportului în vederea generalizarii. Aspectele negative vor fi prezentate separat
împreuna cu precizarea cauzelor care le-au generat însotite de propuneri în vederea eliminarii deficientelor constatate;

§ constatarile care implica raspundere juridica vor fi redactate cu precizarea explicita a actelor normative încalcate si sunt consemnate în acte
constatative bilaterale anexate raportului de audit intern. Aceste cazuri vor fi comunicate imediat atât conducerii bancii cât si organelor cu
responsabilitati în acest domeniu.

- Concluziile si recomandarile echipei de audit:

§ se formuleaza pe baza constatarilor înscrise în raportul de audit intern fiind bine fundamentate pe baza probelor aflate în anexele la raport si
a precizarii clare a prevederilor legale sau normelor încalcate;

§ trebuie sa fie pertinente, proportionate în raport cu constatarile înscrise în raportul de audit;

§ trebuie sa fie fezabile, eficiente si eficace;

§ recomandarile formulate de echipa de audit trebuie sa conduca la eliminarea deficientelor constatate, un mai bun control al riscurilor
semnificative, utilizarea mai eficienta a resurselor si îmbunatatirea performantelor manageriale.

- Documentatia anexa a raportului de audit cuprinde:

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 5/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

§ note explicative, întocmite în masura în care clarificarea unor probleme justifica acest lucru. Se vor solicita angajatilor entitatii auditate
potrivit dispozitiilor Hotarârii Guvernului României nr. 720/1991. Urmaresc obtinerea de informatii detaliate în legatura cu problemele si
întrebarile formulate de auditorii interni.

§ declaratii (note de relatii) redactate de alti salariati ai entitatii auditate care au cunostinta de împrejurarile în care s-au produs abateri
constatate de echipa de audit intern;

§ fise de audit intern sunt redactate pe obiective ale activitatii de audit si contin constatarile echipei de audit cu precizarea clara a
dispozitiilor legale, normelor interne sau regulamentelor încalcate, masurile propuse si cele luate în timpul misiunii de audit. Sunt precizate
probele care dovedesc realitatea constatarii prin precizarea anexelor la raport care cuprind documentele probatoare. Pentru recomandarile
formulate sunt precizate termene pentru aducerea la îndeplinire si persoanele responsabile. Fisele prezinta o structura standard si vor servi la
întocmirea raportului de audit.

Fisele de audit se semneaza de membrii echipei de audit intern care le-au redactat si seful misiunii.

Structura fiselor de audit intern va fi adaptata permanent în functie de modificarile aduse normelor interne de audit intern sau modificarile
legislative în domeniu.

Toate documetele anexe la raportul de audit intern se semneaza pentru conformitate de conducatorul entitatii auditate.

Raportul de audit intern:

- este asumat si se semneaza, pe fiecare pagina, de toti membrii echipei de audit cu marcarea distincta a semnaturii sefului misiunii;

- se verifica si aproba de seful Departamentului de Audit Intern;

- se prezinta spre analiza Comitetului de Audit;

- seful Departamentului de Audit Intern sintetizeaza în rapoarte periodice, prezentate Consiliului de Administratie si Comitetului de Audit,
constatarile misiunilor de audit, recomandarile formulate si modul în care acestea au fost duse la îndeplinire.

- rapoartele misiunii de audit intern se anexeaza raportului de sinteza înaintat conducerii bancii.

- un exemplar al raportului de audit intern se înainteaza entitatii auditate care poate raspunde constatarilor, printr-o contestatie, în termen de sapte
zile.

- in cazuri deosebite, constatarile echipei de audit intern pot fi comunicate conducerii bancii în chiar timpul derularii misiunii de audit, pentru
limitarea imediata a efectelor abaterilor constatate prin masurile dispuse de aceasta.

- un exemplar al raportului de audit intern face parte din dosarul misiunii si se pastreaza în cadrul Departamentului de Audit Intern pe toata
perioada planului de audit în baza caruia s-a realizat.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 6/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Raportul de audit intern se pastreaza, timp de trei ani, la Departamentul de Audit Intern formând baza documentara pentru misiuni de audit intern
viitoare. Dupa aceasta perioada se preda la arhiva bancii, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si al procedurilor interne specifice.

2.6. Contestatia la raportul misiunii de audit

Contestatiile la raportul întocmit în urma misiunii de audit intern se formuleaza de catre conducatorul entitatii auditate, în termen de sapte zile
calendaristice de la primirea proiectului raportului de audit.

Raspunsul la contestatii si raportul de audit în forma lui finala se întocmesc si se transmit, în termen de 14 zile calendaristice de la data înregistrarii
contestatiei, de catre seful misiunii dupa aprobarea lui de catre seful Departamentului de Audit Intern. În anumite cazuri, pentru solutionarea contestatiilor, se
pot organiza reunuiuni de conciliere la care participa conducatorii entitatii / structurii auditate, echipa de auditori si seful Departamentului de Audit Intern.

2.7. Raportul anual al activitatii de audit intern

Raportul anual privind activitatea de audit intern cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele
înregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati / prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit intern, precum si informatii
referitoare la pregatirea profesionala a auditorilor.

Raportul anual de audit intern se întocmeste de seful Departamentului de Audit Intern, pâna la 31 martie al anului urmator celui la care se refera, pe
baza rapoartelor misiunilor de audit efectuate.

CAPITOLUL III

3. STUDIU DE CAZ

- auditul activitatii de creditare -

3.1. Consideratii generale

Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate în banca, exprimarea unei opinii privind eficacitatea acestora si
formularea de propuneri privind perfectionarea acestora.

Auditul intern evalueaza atât dispozitivul general de control cât si activitatea de control intern desfasurata de departamentul de specialitate identificând
punctele slabe si propunând solutii de îmbunatatire si eficientizare a controlului intern.

Auditul intern trebuie sa cunoasca si sa evalueze sursele semnificative de informatie, fluxurile informationale, inclusiv cele de raportare, respectarea
procedurilor privind circulatia informatiei si raportarea.

Auditul intern va identifica si evalua controalele interne specifice tuturor activitatilor desfasurate în cadrul bancii.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 7/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare sunt, fara a se limita la acestea:

- respectarea legislatiei în domeniu si a normelor BNR privind riscul de creditare si administratre a acestuia;

- conformitatea normelor interne cu normele BNR si practica în domeniu, modul de respectare a normelor interne;

- acuratetea raportarilor interne si externe privind riscul de creditare si acoperirea acestuia, conformitatea acestor raportari cu normele în vigoare;

- evaluarea modului de administrare a riscurilor privind creditarea precum si a modului de acoperire a riscurilor;

- verificarea modului de aplicare a normelor si procedurilor interne privind întocmirea dosarelor de credit si urmarirea derularii creditului;

- evaluarea modului de reesalonare a creditelor, necesitatea acestor reesalonari si respectarea normelor interne în domeniu;

- evaluarea calitatii portofoliului de credite si a gestiunii acestuia;

- corecta separare a sarcinilor;

- evaluarea sistemului de delegari;

- evaluarea calitatii si fiabilitatii subsistemului informatic privind creditele;

- verificarea corectei reflectari contabile a operatiunilor legate de activitatea de creditare si provizionare, corecta determinare a provizioanelor;

- evaluarea sistemului de contabilitate a creditelor;

- evaluarea masurii în care creditele acordate fac obiectul unei clasificari contabile corecte în cadrul situatiilor financiare;

- calitatea activitatii serviciului de contencios.

Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare se vor actualiza periodic în functie de modificarile legislative si ale normelor BNR precum si a
normelor interne de creditare.

3.2. MINUTA sEDINȚEI DE DESCHIDERE

Entitatea / structura auditata: Departamentul Credite Corporative

A. Mentiuni generale

Tema misiunii de audit: Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: 01.01.2005 - 30.12.2005

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 8/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Întocmit de: Emilia Pop Data : 01.12.2005

Lista partiticipantilor:

Numele Functia Departamentul /


Directia

Mihai Andrei Vicepresedinte Directia credite corporate

Marius Negrut Manager Departamentul Credite

Adriana Ispas Manager Departamentul Audit


Intern

Stenograma sedintei de deschidere

seful Departamentului Audit Intern a prezentat tema misiunii de audit intern, obiectivele si activitatile înscrise în programul misiunii de audit intern. S-a
convenit ca informatiile solicitate sa fie oferite de Dl. Ion Avram.

Semnaturile participantilor:

Mihai Andrei

Marius Negrut

Adriana Ispas

3.3. RAPORT DE AUDIT INTERN Nr. 15

Perioada auditului: 10.05 - 26.05.2006

Tipul auditului: Planificat

Misiunea de audit: Auditul activitatii de credit corporate

Componenta echipei: Adriana Ispas - sef misiune

Emilia Pop - auditor intern

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 9/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Persoane contactate: Mihai Andrei - Vice-Presedinte Directia Credite

Marius Negrut - Manager Depart. Credite Corporate

Dan Popovici - analist Depart. Credite Corporate

Obiectivele stabilite pentru misiunea de audit au fost:

1. Verificarea modului de îndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata în octombrie 2005.

2. Strategia bancii privind activitatea de creditare

3. Politici si proceduri privind riscul de credit

4. Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate

5. Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de
control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.

6. Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare

7. Concentrarea expunerilor pe contrapartide

8. Evaluarea performantei portofoliului de credite

9. Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit

10. Evaluarea activitatii Comitetului de Credite

Misiunea de audit acopera perioada Octombrie 2005 -Aprilie 2006.

Elemente metodologice

S-a procedat la:

- documentarea asupra legislatiei, normelor BNR si practicii în domeniu

- utilizarea metodei interviului în vederea culegerii informatiilor necesare auditului

- utilizarea de chestionare

- verificari ale documentelor întocmite în cadrul departamentului

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 10/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

- verificari ale dosarelor de credit

- analiza rapoartelor elaborate ]n cadrul departamentului

- verificari în sistem.

Documente analizate în cursul misiunii

- Strategia si politicile bancii privind activitatea de creditare

- Proceduri interne

- Norme BNR

- Dosare de credit

- Rapoarte interne

- Raportari catre BNR

- Organigrama

- Fisa posturilor

Constatari

Verificarea modului de îndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata în octombrie 2005.

Auditul intern a procedat la verificarea îndeplinirii planului de masuri, constatând urmatoarele:

- finalizarea proiectului privind small business, concretizat în reorganizarea activitatii de creditare si constituirea în acest sens a entitatilor necesare
analizarii si administrarii creditelor SME. Exista înca întârzieri în finalizarea normelor aferente creditelor SME, procesul fiind în derulare. Activitatea s-a
desfasurat pe baza normelor de creditare corporate existente în cadrul bancii.

- proiectul privind reorganizarea activitatii la nivelul sucursalelor, vizând separarea atributiunilor între ofiterii de marketing, analistii de credite si
administratorii de credit a fost implementat în mai multe sucursale.

- definirea grupurilor în sistemul informatic este un proces continuu, sucursalele introducând lunar grupurile noi constituite.

- proiectul MIS este în derulare.

- in perioada scursa de la anterioara misiune de audit, au avut loc revizuiri ale normelor de creditare.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 11/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

- apreciem ca departamentul si-a îmbunatatit modul de exercitare a controlului asupra respectarii procedurii de creditare în sucursale, aceasta
apreciere a auditului intern fiind formulata în baza verificarilor efectuate în doua sucursale, Pipera si Ilvov (conform rapoartelor de audit 10 si 11).

Strategia bancii privind activitatea de creditare

În conformitate cu norma 17/2003 s-a elaborat si aprobat strategia bancii privind activitatea de creditare (minuta din 21.11.2005). Principalele directii
privind monitorizarea riscului de credit sunt reprezentate de urmatoarele:

- concentrarea pe nici una dintre categoriile de activitati finantate nu poate depasi 50% din totalul portofoliului de credite.

- se va urmari acordarea cu preponderenta a creditelor în valutele generate de contrapartidele eligibile, astfel încât riscul valutar sa fie acoperit în mod
natural, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

- acordarea cu preponderenta a creditelor pe termen scurt, evitând concentrarea riscului pe termene medii sau lungi, specifice creditelor de investitii.

- banca va urmari ca profitabilitatea estimata a fiecarei tranzactii în raport cu riscul asumat sa contribuie la atingerea targetului de rentabilitate
agregat al bancii, implementând în acest sens modele specifice de masurare si control (RAROC).

În vederea alinierii la cerintele Normei 17/2003, s-a elaborat si aprobat profilul de risc al bancii care stabileste indicatori de monitorizare pe segmentul
riscului de credit. Mentionam ca pentru fiecare indicator utilizat în procesul de monitorizare prin profilul de risc este stabilit nivelul maxim de expunere si
pragul de alerta, încadrarea în aceste prevederi de strategie fiind urmarita de Departamentul de Administrare a Riscurilor, rezultatul analizelor fiind prezentat
lunar Comitetului de Management al Riscurilor.

Politici si proceduri privind riscul de credit

În vederea implementarii strategiei bancii pentru activitatea de creditare, politicile elaborate si implementate în 2005 au urmarit urmatoarele obiective:

- separarea activitatii de creditare pe cele trei coordonate: IMM, commercial, corporate si individuals,

- asigurarea separarii atributiilor de analiza si administrare prin alocarea acestor atributiuni unor structuri organizatorice distincte,

- monitorizarea riscurilor prin comitetele cu atributii în acest sens: Comitetul de Credite, Comitetul de Management al Riscurilor, ALCO,

- îmbunatatirea calitatii portofoliului de credite,

- reorganizarea activitatii Departamentului Evaluatori pentru eficientizarea activitatii.

Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate

Activitatea de creditare este organizata în cadrul mai multor departamente si divizii din centrala, precum si la nivelul sucursalelor, astfel:

- în cadrul Directiei Credite exista doua departamente destinate analizei creditelor, si anume Departamentul Credite Corporative si Departamentul
Credite IMM.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 12/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

- in cadrul Diviziei Operatiuni exista Departamentul Administrarea Creditelor, acesta realizând activitatea de administrare a creditelor pentru SME si
o parte a creditelor acordate de sucursale, corporate si commercial.

- Departamentul Coordonare Credite IMM a carui principala atributiune este promovarea ofertei bancii si atragerea clientelei pe segmentul IMM.

- Departamentul Risc si Urmarire Credite Corporative care asigura urmarirea scadentelor creditelor si a situatiei creditelor restante, monitorizând în
permanenta sucursalele, precum si gestionarea dosarelor de credite aflate în dificultate transferate din sucursale.

- la nivelul sucursalelor se desfasoara activitatea de creditare, începând cu activitatea de marketing prin ofiterii de marketing, analiza dosarelor si
aprobarea lor în limita competentelor, întocmirea dosarelor transmise spre analiza si aprobare în centrala, si administrarea creditelor ramase în competenta lor.

Actuala organigrama raspunde cerintelor politicii de creditare si în acelasi timp cerintelor de management al riscului de creditare, în sensul monitorizarii
activitatii de creditare pe segmentele de clientela particularizate prin caracteristici ale activitatii desfasurate si factori de risc specifici.

Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de
control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.

Auditul intern a procedat la auditarea urmatoarelor activitati în cadrul sucursalelor:

a. verificarea si confirmarea existentei creditelor la data auditului

b. verificarea aprobarii tragerilor din limita de credit si respectarea destinatiei initiale a creditului

c. evaluarea creditelor si a calitatii portofoliului în scopul determinarii adecvarii provizionului înregistrat

d. existenta garantiilor

e. verificarea acuratetei si completitudinii tranzactiilor referitoare la: trageri, rambursari, creante atasate

f. verificarea rezonabilitatii înregistrarilor referitoare la veniturile din dobânzi si comisioane

g. eficienta controalelor la nivelul sucursalei privitoare la constituirea dosarelor de credite, introducerea datelor în sistem, acuratetea înregistrarilor.

Constatari

Auditul intern a retinut în esantionul supus verificarii firmele Constructii SRL, Esenta S.A., Alb si Negru SRL, Estetica Design S.A., B&D SRL. Criteriul avut
în vedere la stabilirea esantionului a fost nivelul expunerilor pe clienti. La data de 11.04.2005, Constructii SRL înregistra 20% din total risc înregistrat la nivelul
sucursalei, Esenta S.A 12%, Alb si Negru SRL 10 %, Estetica Design S.A 7%, B&D SRL 9%..

S-a procedat în cazul Constructii SRL la verificarea a 17 utilizari aferente perioadei febr 2006 - mai 2006, inclusiv actele aditionale semnate cu clientul.
Din verificarile efectuate s-a constatat respectarea conditiilor de creditare aprobate, întocmirea actelor aditionale în conformitate cu acestea, respectarea
destinatiei creditului, retinerea comisioanelor si existenta copiilor facturilor aferente platilor efectuate din creditul acordat. La momentul derularii misiunii de
audit procesul de constituire a garantiilor reprezentate de ipoteca asupra constructiei si terenului aferente liniei de credit aprobate în luna mai era în curs de
http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 13/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

derulare, termenul fiind 20 mai 2006. Mentionam ca pâna la data întocmirii prezentului raport, sucursala nu a comunicat constituirea si înregistrarea acestor
garantii.

De asemenea, mentionam ca am identificat un singur caz în care nu exista stampila clientului pe actul aditional, respectiv pe actul aditional 11/
20.04.2006, restul actelor aditionale verificate prezentând semnaturile persoanelor autorizate si stampila.

În opinia noastra, elementele sistemului de control la nivelul sucursalei asigura respectarea normelor de creditare (pentru activitatile de analiza, avizare,
acordare, urmarire). Auditul intern are o singura remarca legata de modul de completare a cererilor pentru utilizarile de credit, acestea nefiind în toate
cazurile completate în toate rubricile de catre client.

Mentionam ca managerul realizeaza propria evidenta în Excel cu privire la limitele aprobate si verificarea zilnica a utilizarilor, ceea ce dovedeste atentia
acordata monitorizarii riscurilor aferente activitatii de creditare.

Din testele efectuate asupra contractelor de credit si tragerilor aferente pentru restul clientilor înscrisi în esantion auditul intern nu a identificat probleme
deosebite legate de aplicarea normelor de creditare

Din testele derulate, s-a constat diminuarea în timp a deficientelor legate de aplicarea normelor de creditare datorita îmbunatatirii controlului la nivelul
sucursalelor si aplicarii mult mai atente a normelor precum si controlului exercitat la nivelul Departamentului Credite Corporative din HO.

Nu au fost identificate neconformitati în aplicarea normelor de creditare în cadrul Depart. Credite corporate.

Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare

Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare se desfasoara pe baza unor norme actualizate în dec 2005.

Auditul intern recomanda analizarea oportunitatii revizuirii urmatoarelor aspecte, identificate mai jos:

v În urma analizei continutului scoringului folosit la analiza creditelor si monitorizarea performantei financiare a clientilor, auditul intern sugereaza
urmatoarele posibilitati de completare/ modificare:

· punctajul acordat clientului ar trebui sa includa si o evaluare a calitatii situatiilor financiare prezentate, respectiv daca acestea sunt auditate sau
nu, precum si opinia exprimata în raportul de audit financiar.

· aprecierea îndatorarii clientului si prin utilizarea, pe langa cei doi indicatori deja calculati la capitolul "Risc" (acoperirea dobânzii, acoperirea
datoriilor financiare) care reflecta o parte din datoria clientului, a gradului de îndatorare generala (sau datorie totala raportata la activul net) -
aratând în ce masura clientul se mai poate împrumuta, precum si a capacitatii de rambursare a împrumutului.

· detalierea factorilor subiectivi, eventual prin intermediul unor grile de evaluare la care trebuie sa raspunda analistul de credite, în scopul
documentarii modului de evaluare si a prezentarii clare a elementelor evaluate.

· în realizarea proiectiei fluxurilor de lichiditati, consideram necesara documentarea clara a modului în care s-a efectuat, respectiv stabilirea
ipotezelor, proiectia fluxurilor de lichiditati - eventual si folosirea unor scenarii alternative, determinarea solvabilitatii clientului pe baza datelor

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 14/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

obtinute. În acest mod, rezulatele proiectiei pot fi evaluate si incluse în scoringul final.

· propunem introducerea unor indicatori pentru evaluarea relatiei clientului cu banca, respectiv istoricul în calitate de debitor al bancii si
profitabilitatea din trecut a clientului pentru banca pentru o periada de timp precizata (6 luni/ 1 an).

Auditul intern apreciaza ca în cadrul normelor de creditare, inclusiv în scoring, pot fi identificate mijloace suplimentare de evaluare a riscului de credit pe
fiecare client în vederea alinierii la prevederile normei 17 conform art.52 (1)lit.a - performanta financiara previzionata a contrapartidei, si art.52 (2) lit.e -
sistemul intern de rating. O atentie deosebita ar putea fi acordata în viitor definirii profilului de risc curent al contrapartidelor, asa cum impune art.53 (2) lit.b.

Analiza riscului de credit

Din rapoartele elaborate la sfârsitul lunii decembrie 2005, s-a retinut faptul ca politicile au implementat strategia bancii:

§ structura creditelor corporate acordate este urmatoarea: 57% credite pe termen scurt, 40% credite pe termen mediu, 3 % credite pe termen
lung.

§ structura pe valute este: 42% EUR, 30% USD, 28 % RON.

§ nu exista o concentrare a riscului pe ramuri ale economiei. Structura pe ramuri a creditelor corporate este urmatoarea: comert 24%, industrie
alimentara 15%, agricultura 10%, constructii 12%, leasing 8%, textile si încaltaminte 5%, prelucrarea lânii 5%, petrochimie 4%, masini si
echipamente 4%, alte 13 % ( fiecare cu ponderi sub 3%).

§ nu exista concentrari determinate de numarul clientilor titulari ai creditelor. Daca în decembrie 2004 numarul clientilor corporate titulari de credite
era de 684, în decembrie 2005 numarul acestora a crescut la 895.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 15/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

§ nu exista concentrari ale expunerii la riscul de credit pe produse: 39% credite, 17 % linii de credit, credit pentru investitii 16%, overdraft 14%,
L/G 11%, L/C 3.

În analiza derulata pentru perioada ianuarie - aprilie 2006 se mentin aceleasi aprecieri.

Auditul intern considera oportun ca în cadrul Departamentului Credite Corporative sa existe o persoana în a carei atributii sa fie inclusa analiza riscului
de credit aferent ariei de responsabilitate a departamentului. La ora actuala, raportarile legate de activitatea de creditare si implicit elementele de analiza se
desfasoara atât în cadrul Departamentului Managementul riscurilor, cât si Departamentului Marketing Corporativ.

Din analiza structurii creditelor dupa destinatia acestora la octombrie, decembrie 2005, martie 2006, se constata ponderea mare a creditelor de
exploatare fapt ce dovedeste respectarea politicii de creditare, care fixeaza drept prioritare creditele pe termen scurt.

Fata de octombrie 2005, în martie 2006 nu se înregistreaza modificari semnificative în structura creditelor dupa tipul acestora. Usoara tendinta de
scadere a ponderii creditelor de trezorerie este compensata de cresterea corespunzatoare a creditelor de echipament. Mai jos este prezentata evolutia
portofoliului de credite conform "Situatiei patrimoniului" întocmita de Departamentul Control Financiar:

Pondere în Pondere
OPERAŢIUNI CU CLIENTELA Octombrie 2005 total Martie 2006 în total

- Creante comerciale 8.759.210 1% 11.824.9335 9%

- Credite de trezorerie 621.903.910 71% 972.272.310 74%

- Credite pentru echipament 70.073.680 8% 91.971.705 7%

- Credite pentru bunuri mobiliare 78.832.890 9% 78.832.890 6%

- Alte credite acordate clientelei 26.277.630 3% 26.277.630 2%

- Valori de recuperat 61.314.470 7% 0%

- Creante restante 8.759.210 1% 13.138.815 1%

- Creante atasate 0% 13.138.815 1%

Total 875.921.000 100% 1.313.881.500 100%

Din verificarile efectuate, nu am putut identifica în cadrul Departamentului Credite Corporative sau Marketing rapoarte periodice privind concentrarea
riscului de credit pe arii geografice si sucursale, aceasta sarcina ramânând exclusiv în sarcina Departamentului Administrarea Riscurilor.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 16/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Nu exista concentrari determinate de numarul de clienti titulari ai creditelor.

Fata de sept 2005, când s-a desfasurat precedenta misiune de audit, se constata modificari în structura portofoliului de credite pe valute în sensul
concentrarii riscului de credit pe EUR. Aceasta este si consecinta nivelului dobânzilor practicate. Banca se încadreaza în noile reglementari BNR cu privire la
nivelul creditelor acordate în valuta, dar prin politica de creditare se urmareste promovarea creditelor în lei. Ponderea creditelor în functie de valuta creditului
a evoluat conform tabelului de mai jos:

Moneda Pondere 2005 Pondere 2006

EUR 45% 49%

RON 28% 31%

USD 27% 20%

În ceea ce priveste structura creditelor pe produse, în decembrie 2005 ponderile cele mai mari sunt înregistrate de creditele (limita=risc) si overdraft,
existând modificari structurale fata de aceeasi perioada din 2004 când ponderea cea mai mare o înregistrau creditele, asa cum se poate observa în tabelul
urmator:

Concentrarea pe ramuri si tipuri de clientela


Tipul de credit Pondere 2004 Pondere 2005
La decembrie 2005 se constata o concentrare a riscului de credit pe ramura comert cu ridicata (41%),
Credit limita = risc 20% 29%
aceasta încadrându-se în limita maximala precizata prin politica de creditare.

Overdraft 10% 20% Din analiza efectuata la decembrie 2005, 58% din portofoliul de credite este acordat clientilor
corporate, 33% celor commercial si 9% clientilor IMM.
Linii de credit 47% 39%
In perioada ianuarie - aprilie 2006 nu s-au identificat modificari semnificative ale concentrarii riscului
Credit 8% 4%
de credit pe ramuri.

L/G 10% 6%

L/C 5% 2% Urmarirea calitatii portofoliului de credite

Overdue 1.3% 1.4%

Structura creditelor la martie 2006 este urmatoarea:

- credite în categoria standard 64%

- credite în observatie 23 %

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 17/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

- credite substandard 5,8%

- credite îndoielnice 0.2%

- credite clasificate ca pierdere 7%.

Din analiza datelor contabile si indicatorilor de rating, au rezultat urmatoarele:

- Rrata generala de risc are rating 4 în tot cursul anului 2006, în conditiile în care indicatorul are un trend crescator. Indicatorul dovedeste
necesitatea diversificarii plasamentelor, majoritatea activelor bancii fiind reprezentate de credite.

- totalul creditelor restante în total portofoliu la decembrie 2005 si martie 2006 prezinta rating 1, ceea ce arata o monitorizare adecvata a activitatii
de creditare, atât în partea de analiza, cât si de administrare.

- creditele si dobânzile restante si îndoielnice în total portofoliu prezinta rating 1, ceea ce dovedeste preocuparea pentru îmbunatatirea permanenta
a calitatii portofoliului de credite. Totusi, atentionam asupra faptului ca indicele de crestere a creditelor acordate clientelei este apropiat de indicele de crestere
a creditelor restante si îndoielnice (net) ceea ce poate indica pentru viitor o posibila afectare a indicatorul de rating, în masura în care trendul acestor indici
ramâne acelasi.

- gradul de acoperire cu provizioane a expunerii ponderate prezinta rating 1, ceea ce indica acoperirea riscului de credit.

Urmarirea situatiei provizioanelor

Fata de martie 2005, în martie 2006 se înregistreaza o crestere cu 7% a provizioanelor constituite pentru întregul portofoliu de credite (inclusiv
individuals), parte din aceasta crestere fiind explicata si prin aplicarea ultimelor norme ale BNR privind încadrarea creditelor acordate persoanelor fizice în
categorii de risc.

Urmarirea încasarilor la scadenta

Din verificarile efectuate, s-a constatat aplicarea normelor la nivelul sucursalelor, unde se procedeaza la urmarirea riguroasa a scadentelor si încasarea
sumelor datorate de clienti. Sistemul informatic permite listarea scadentelor aferente unei perioade specificate, astfel încât administratorii de credite/ directorii
de operatiuni pot urmari situatia conturilor clientilor si emiterea în timp a notificarilor cu privire la scadentele creditelor.

De asemenea, Departamentul Risc si Urmarire Credite Corporative urmareste lunar situatia restantelor si a provizioanelor, mentinând contactul
permanent cu sucursalele si/sau clientii în vederea cunoasterii cauzelor restantelor înregistrate si gasirea mijloacelor de recuperare a sumelor datorate.
Departamentul asigura gestionarea dosarelor de credite pentru grupurile Miraj SA si Euref SA, aflate în dificultate si transferate din sucursale, pentru care
expunerea înregistrata (inclusiv creante atasate) este: Miraj SA 520.000 EUR si respectiv Euref SA 320.000 EUR.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 18/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Calitatea garantiilor

Din verificarile prin sondaj efectuate în sucursale, am constat parcurgerea întregului proces legat de constituirea garantiilor si reevaluarea periodica a
acestora în vederea asigurarii cerintelor Normei 17 cu privire la evaluarea senzitivitatii garantiilor la evolutiile economice si ale pietei (art. 52 (1)lit.b).

Din sondajele efectuate a rezultat faptul ca din totalul garantiilor constituite, ponderea cea mai mare o înregistreaza ipotecile, de aceea o importanta
deosebita o are activitatea Departamentului Evaluari din cadrul Directiei Credite.

Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca se mai înregistreaza totusi, în unele cazuri, întârzieri în evaluarea garantiilor ce urmeaza a fi constituite,
cât si în evaluarile anuale, acest lucru fiind datorat volumului mare de lucrari existente în cadrul Departamentului Evaluari.

Monitorizarea situatiei financiare a clientilor

Din verificarile desfasurate în cadrul sucursalelor si a rapoartelor oferite de Departamentul Administrarea Riscurilor, s-au identificat unele situatii în care
sucursalele nu au obtinut în termen util situatiile financiare de la clienti si deci nu au putut derula procedurile de reevaluare periodica a performatei financiare,
ceea ce a afectat categoria de încadrare, crescând nejustificat (nerealist) numarul clientilor corporate cu categorie E. De aceea s-a procedat la atentionarea
sucursalelor pentru urmarirea mai atenta a clientilor.

Concentrarea expunerilor pe contrapartide

Structura expunerilor mari raportate BNR au evoluat conform tabelului de mai jos:

Grupuri reprezentând un singur debitor Octombrie 2005 DEC 2005 Martie2006

Mioara SA 18,90% 18,6% 19,3%

Star invest SRL 14 % - -

Elit SA - 12,2% 11,5%

Viticola Group - 10,6% -

Sistem Com SA - - -

Compact service SA - 2,32% -

Se constata la martie 2006 fata de decembrie 2005, reducerea expunerii debitorului Elit SA, o atentie speciala fiind necesar a fi acordata debitorului
Mioara SA, pentru care expunerea înregistrata este de 19.3%%.
http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 19/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit

Datorita faptului ca monitorizarea riscului de credit este permanent derulata în cadrul bancii, auditul intern apreciaza ca necesara constituirea unui
steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. Aceasta ar presupune în opinia noastra identificarea
tuturor rapoartelor existente si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara, precum si persoanele în a caror responsabilitate va fi obtinerea si
analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control încrucisat al informatiei, ceea ce va întari sistemul de control intern.

Evaluarea activitatii Comitetuuil de Credite

Auditul intern a procedat la verificarea proceselor verbale încheiate în sedintele Comitetului de Credite din perioada octombrie 2005 - aprilie 2006,
constatând întrunirea acestuia de mai multe ori pe saptamâna în vederea luarii deciziilor privind propunerile de acordare a creditelor sau a altor facilitati
solicitate de clienti, analizând riscul de credit pe fiecare client solicitant de credit.

Concluzii

- Se constata îmbunatatiri ale modului de aplicare a normelor de creditare pe întregul parcurs al procesului de creditare, procedându-se la
respectarea etapelor procedurale desfasurate atât în sucursale, cât si în departamentele din HO, acest lucru fiind evidentiat atât de testele derulate de auditul
intern în cele doua sucursale selectate în acest scop (PIPERA si ILFOV). Aceasta este consecinta îmbunatatirii sistemului de control la nivelul sucursalelor si
centralei:

- delimitarea mult mai clara a IMM fata de clientela corporate, prin aplicarea unui singur criteriu si anume cifra de afaceri.

- auditul intern recomanda analizarea oportunitatii revizuirii scoringului folosit în evaluarea clientilor.

- auditul intern considera ca fiind importanta cunoasterea în orice moment a gradului de lichiditate a garantiilor acceptate de banca, recomandând
în acest sens monitorizarea periodica a structurii acestora.

- auditul intern apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit
corporate. Aceasta ar presupune în opinia noastra analizarea tuturor rapoartelor întocmite în acest moment si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea
necesara, precum si persoanele în a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control încrucisat
al informatiei (Departamentul Credite Corporate si Marketing), ceea ce va întari sistemul de control intern.

- auditul intern apreciaza ca necesara întarirea monitorizarii clientilor de catre administratorii de credit, astfel încât indicatorii de performanta a
activitatii de creditare sa se înscrie în nivelurile stabilite prin profilul de risc.

26.05.2006 Departamentul Audit Intern


Adriana Ispas

Emilia Pop

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 20/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Aurel Iftimie

MINUTA sEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

Entitatea auditata: Departamentul Credite Corporate

Mentiuni generale

Tema misiunii de audit: Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: Septembrie2005 - Martie 2006

Întocmit de: Emilia Pop

Data

Lista participantilor:

Numele Functia Directia /


Departamentul

Mihai Andrei Vicepresedinte Directia Credite

Marius Negrut Manager Deperatment Credite


Corporate

Adriana Ispas Manager Departament Audit Intern

Concluzii

S-au luat la cunostinta concluziile auditorului intern înscrise in raportul misiunii


de audit intern si propunerile din planul de actiune pentru implementarea
recomandarilor. Departamentul Audit Intern va fi informat pe masura îndeplinirii
planului de actiune pentru implementarea recomandarilor.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 21/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Semnaturile paticipantilor:

Mihai Andrei

Marius Negrut

Adriana Ispas

CAPITOLUL IV

4.1. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDARILOR

Nr. Crt. Recomandarea Solutie implementare

1 Definirea la nivel strategic a clientului IMM Revizuirea modului de


in mod unic pentru a evita tratamente definire a clientului IMM.
differentiate in procesul creditarii si afectarii
informatiei privind clientii IMM.

2 Revizuirea si aplicarea normelor de Revizuirea si aplicarea


creditare specifice IMM. normelor de creditare
specifice IMM.

3 Actualizarea politicii bancii in materie de Actualizarea politicii bancii in


expuneri cu prevederile Normei 5/2005 art. materie de expuneri.
17

4 Verificarea de catre Departamentul Realizarea unui control


Administrare Credite a conformitatii suplimentar privind
contractelor de credit intocmite de Dept. conformitatea contractelor de
Administrare Credite cu conditiile de credit incheiate cu aprobarile
creditarea aprobate si de asemenea, precum si a acuratetei
verificarea in sistemul informatic a inregistrarilor in sistem.
acuratetei inregidtrarilor referitoare la
aceste contracte.

5 Maparea proceselor legate de linia de Maparea proceselor de


business IMM, cu marcarea clara a creditare IMM.
controalor la nivelul tuturor departamentelor
implicate precum si a controalelor
incrucisate.

4.2. Concluzii si propuneri

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 22/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

În vederea detalierii modului de evaluare a factorilor subiectivi si obiectivi din cadrul scoringului, sugeram analizarea posibilitatii de a fi efectuate analize
sectoriale si ale diversilor factori avuti în vedere, în scopul unei evaluari unitare în cadrul tuturor entitatilor bancii. Directiile de analiza trebuie sa urmareasca
cerintele politicii si strategiei bancii Aceste analize pot fi asigurate printr-un departament distinct în cadrul bancii, care sa ofere informatii tuturor solicitantilor.

Se considera oportun ca în cadrul Departamentului Credite Corporative sa existe o persoana în a carei atributii sa fie inclusa analiza riscului de credit
aferent ariei de responsabilitate a departamentului. La ora actuala, raportarile legate de activitatea de creditare si implicit elementele de analiza se desfasoara
atât în cadrul Departamentului Credite Corporative, cât si Departamentului Marketing Corporativ.

Delimitarea mult mai clara a IMM fata de clientela corporate, prin aplicarea unui singur criteriu si anume cifra de afaceri.

Se recomanda analizarea oportunitatii revizuirii scoringului folosit în evaluarea clientilor.

Se considera ca fiind importanta cunoasterea în orice moment a gradului de lichiditate a garantiilor acceptate de banca, recomandând în acest sens
monitorizarea periodica a structurii acestora.

Se apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate.
Aceasta ar presupune în opinia noastra analizarea tuturor rapoartelor întocmite în acest moment si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara,
precum si persoanele în a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control încrucisat al
informatiei (Departamentul Credite Corporate si Marketing), ceea ce va întari sistemul de control intern.

Bibliografie:

Anexa 1

Nr. 23 Data : 20.08.2005

NOTIFICARE PRIVIND DECLANsAREA MISIUNII

DE AUDIT INTERN

Catre: Mihai Andrei

De la: Manager Audit Intern

Ref: Auditul activitatii de credit corporate

În conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaza ca în perioada de 01.09.2005 - 30.0.2006 sa se efectueze o misiune de audit intern cu
tema "Auditul activitatii de credit corporate". Misiunea de audit se va desfasura sub coordonarea Dlui Dimitrie Marin

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 23/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Va vom contacta ulterior pentru a stabili, de comun acord, o sedinta de deschidere în vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit si
anume:

- prezentarea auditorilor;

- scopul misiunii de audit;

- prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern;

- programul misiunii de audit;

- alte aspecte.

Daca aveti întrebari privind aceasta misiune de audit sau aveti domenii care ati dori sa faca obiectul investigatiei noastre va rog sa ma contactati.

Iftimie Aurel

Departament Audit Intern

Anexa 2

PROGRAMUL INTERVENȚIEI LA FAȚA LOCULUI

Denumirea misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: 01.09.2005 - 30.03.2006

Întocmit de: Emilia Pop Data: 30.08.2005

Aprobat de: Adriana Ispas Data: 30.08.2005

Obiective Tipul verificarii Locul desfasurarii Durata Auditorii


activitatii

erificarea modului de îndeplinire a Intervievare, Dep. Credite 1h Emilia Pop


verificarea îndeplinirii Corporative
comandarilor formulate cu ocazia
masurilor Adriana Ispas
siunii de audit anterioare, desfasurata
noiembrie 2004

rategia bancii privind activitatea de Analiza strategiei Dep. AI 4h Emilia Pop


editare

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 24/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
olitici si proceduri privind riscul de credit Analiza proceduri Dep. AI 10 h Emilia Pop
Intervievare
Adriana Ispas

rganizarea activitatii, responsabilitati si Analiza fise posturi Dep. AI 3h Emilia Pop


tivitati desfasurate
Intervievare

valuarea modului de respectare a Analiza proceduri, Suc. Pipera 96 h Adriana Ispas


rapoarte
ormelor de creditare (analiza, avizare, Suc. Ilfov
ordare, urmarire) în activitatea curenta Verificare dosare de
sucursalelor. Mecanisme de control credit Dep. AI
ern si monitorizare a riscului la nivelul
Teste in sistem
cursalelor si a departamentului
Intervievare

valuarea, monitorizarea si controlul Analiza rapoarte Dep. Credite 55 h Emilia Pop


Corporative
cului de creditare
Proceduri analitice
Dep. AI
Intervievare

oncentrarea expunerilor pe Analiza rapoarte Dep. Credite 25 h Emilia Pop


Corporative
ntrapartide
Proceduri analitice
Dep. AI
Intervievare

valuarea performantei portofoliului de Analiza rapoarte Dep. Credite 20 h Emilia Pop


Corporative
edite
Proceduri analitice
Adriana Ispas
Dep. AI
Intervievare

stemul de raportare privind activitatea Analiza rapoarte Dep. Credite 18 h Emilia Pop
Corporative
e creditare si monitorizarea riscului de Intervievare
Adriana Ispas
edit Dep. AI

valuarea activitatii Comitetului de Analiza minute Dep. AI 8h Emilia Pop


sedinte
redite
Adriana Ispas

Total 240h

sef misiune,

Anexa 3

PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT INTERN

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 25/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Denumirea misiunii de audit : Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: 01.09.2005 - 30.03.2005

Întocmit de: Emilia Pop

Aprobat de: Adriana Ispas

Data : 01.11.2005

Obiective Activitati Perioada Locul desfasurarii

0 1 2 4

Strategia bancii privind activitatea de creditare.

Politici si proceduri privind riscul de credit.

Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati


desfasurate.

Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de


creditare.

Concentrarea expunerilor pe contrapartide.

Verificarea garantiilor

Sistemul de raportare privind activitatea de


creditare si monitorizarea riscului de credit.

Evaluarea modului de respectare a normelor de


creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în
activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de
control intern si monitorizare a riscului la nivelul
sucursalelor si a departamentului.

Evaluarea activitatii Comitetul de Credite.


http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 26/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

1. Întocmirea si expedierea Departament Audit


Intern
notificarii.

2. Întocmirea programului misiunii de Departament Audit


Intern
audit.

3. Documentare. Departament Audit


Intern

3. Întocmirea chestionarelor. Departament Audit


Intern

4. Întocmirea tabelei analiza Departament Audit


Intern
riscurilor.

5. sedinta de deschidere a misiunii. Dep Credite


Corporate
Suc. Pipera
Suc. Ilfov

6. Efectuarea verificarilor si Directia Credite


Corporate
evaluarilor.
Suc Pipera
Suc Ilfov
Departament Audit
Intern

7. Elaborarea Foii de identificare si Directia Credite


Corporate
de analiza a problemei.
Suc Pipera
Suc Ilfov

8. Colectarea probelor de audit Directia Credite


Corporate
Suc Pipera
Suc Ilfov

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 27/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

9. Retinerea documentelor în dosarul Directia Credite


Corporate
misiunii de audit.
/ Departamentul
Audit Intern

13. sedinta de încheiere a misiunii Directia Credite


Corporate
de audit intern
Suc Pipera
Suc Ilfov

14. Elaborarea proiectului de raport Departamentul Audit


Intern
de audit si a planului de masuri

15. Transmiterea proiectului de Departamentul Audit


Intern
raport entitatii auditate

16. Contestatia la proiectul de raport Directia Credite


Corporate
de audit
Suc Pipera
Suc Ilfov

17. sedinta de conciliere. Directia Credite


Corporate
Suc Pipera
Suc IlfovB

18. Întocmirea raportului de audit Departamentul Audit


intern. Intern

CHESTIONAR

Compartimentul: Departamentul Credite Calificativ final: favorabil

Conducatolul Directiei: Mihai Andrei

Manager: Marius Negrut

Data completarii: 01.09.2005

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 28/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Perioada auditata: 01.09.2005-31.03.2006

Numele si prenumele auditorilor: Emilia Pop, Adriana Ispas

1. ORGANIZARE

1.1. Exista un numar corespunzator de angajati în cadrul departamentului?

DA NU

1.2. Exista o buna separare a atributiilor?

DA NU

1.3. Angajatii au pregatirea necesara?

DA NU

1.4. Sunt realizate periodic sedinte operative?

DA NU

1.5. Angajatii sunt cuprinsi în programe de training ?

DA NU

1.6. S-au realizat reorganizari în cadrul departamentului în perioada scursa de la ultima misiune de audit?

DA NU

CALIFICATIV: 0.66

2. MONITORIZARE

2.1. Autocontrolul este eficient?

DA NU

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 29/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

2.2. Se exercita un control ierarhic eficient?

DA NU

2.3. Exista controale încrucisate?

DA NU

2.4. Se realizeaza o monitorizare adecvata riscului de credit la nivelul Depart. Credite Corporate?

DA NU

CALIFICATIV:1

3. CONTROL sI RAPORTĂRI

3.1. Informatiile raportate sunt adecvate în raport cu riscurile specifice ?

DA NU

3.2. Rapoartele asigura urmarirea realizarii targeturilor?

DA NU

3.3. Rapoartele asigura urmarirea încadrarii în indicatorii profilului de risc?

DA NU

3.4. Rapoartele asigura un control adecvat al riscului de credit?

DA NU

3.5. Rapoartele sunt prezentate cu periodicitatea necesara?

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 30/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

DA NU

3.6. Rapoartele asigura monitorizarea concentrarii riscului de credit sub toate aspectele?

DA NU Se pot aduce

îmbunatatiri

3.7. Raportarile catre BNR se realizeaza la termen ?

DA NU

CALIFICATIV:0.72

Nefavorabil: 0 - 0.3

Favorabil: 0.31 - 1

Anexa 4

CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

Denumirea misiunii de audit : auditarea activitatii de creditare

Perioada supusa auditului: 01.09.2005-31.03.2006

Întocmit de: Adriana Ispas

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU

0 1 2

1. Exista proceduri scrise? 1

2. Atribuirea responsabilitatilor 1
si delegarea competentelor
sunt declarate în proceduri?

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 31/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

3. Cunosc angajatii 1
procedurile în uz?

4. Procedurile în uz asigura 1
separarea sarcinilor
incompatibile?

5. Procedurile în uz sunt 1
aprobate?

6. Procedurile în uz sunt 1
actualizate?

7. Numai persoanele 1
autorizate pot sa modifice
procedurile?

8. Exista deficiente în 1
aplicarea procedurilor?

9. Exista prevederi în 1
proceduri privind identificarea
si monitorizarea riscurilor?

10. Exista activitati de 1


monitorizare a riscurilor?

11. Este urmarita 1


concentrarea riscului de
credit?

12. Poate fi îmbunatatit 1


sistemul de raportare interna
privind riscul de credit?

13. Comitetele cu 1

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 32/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

responsabilitati în aceasta
arie de responsabilitate se
întrunesc cu periodicitatea
necesara?

14. Comitetele cu 1
responsabilitati în aceasta
arie de responsabilitate
desfasoara activitatea în
conformitate cu atributiunile
stabilite?

15. Exista minute ale 2


sedintelor de comitet?

16. Angajatii respecta prin 1


activitatea zilnica atributiunile
din fisa postului?

17. Exista preocupari pentru 1


recuperarea debitelor
restante?

18. Exista un bun 1


management al resursei de

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 33/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

personal în cadrul
departamentului?

19. Exista elaborata o 1


strategie pentru activitatea de
creditare?

20. Politicile elaborate 1


raspund strategiei elaborate?

21 Se urmaresc periodic 1
indicatorii din profilul de risc
de credit?

Anexa 5

Entitatea /structura auditata: Departament analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 01.10.2005

Data revizuire: 30.10.2005

FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr. 1

1. Problema:

Necesitatea revizuirii scoringului folosit în analiza clientilor care solicita credite.

2. Constatari :

În urma analizei asupra scoringului, am identificat urmatoarele:

· punctajul acordat clientului ar trebui sa includa si o evaluare a


calitatii situatiilor financiare prezentate, respectiv daca acestea sunt
auditate sau nu, precum si opinia exprimata în raportul de audit
financiar.

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 34/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

· evaluarea factorilor subiectivi în cadrul scoringului nu poate conduce


la un numar de puncte mai mare decât în evaluarea celor obiectivi.

· detalierea factorilor subiectivi, eventual prin intermediul unor grile de


evaluare la care trebuie sa raspunda analistul de credite, în scopul
documentarii modului de evaluare si a prezentarii clare a elementelor
evaluate.

· în cadrul scoringului nu sunt evaluate informatiile obtinute din cash


flow si nici din proiectia de cash flow. Consideram necesara
includerea acestora în scoringul final.

· în realizarea proiectiei fluxurilor de lichiditati, consideram necesara


documentarea clara a modului în care s-a efectuat, respectiv
stabilirea ipotezelor, proiectia fluxurilor de lichiditati - eventual si
folosirea unor scenarii alternative, determinarea solvabilitatii clientului
pe baza datelor obtinute. În acest mod, rezulatele proiectiei pot fi
evaluate si incluse în scoringul final.

· propunem introducerea unor indicatori pentru evaluarea relatiei


clientului cu banca, respectiv istoricul în calitate de debitor al bancii si
profitabilitatea din trecut a clientului pentru banca pentru o periada de
timp precizata (6 luni/ 1 an).

3. Cauze:

Neactualizarea scoringului.

4. Consecinte:

Neluarea în considerare a unor factori, consideram noi, importanti si aplicarea


unor criterii în mod diferentiat, datorita nedetalierii continutului acestora.

5. Recomandari si solutii propuse:

Revizuirea scoringului folosit în evaluarea clientilor, inclusiv prin detalierea


modului de evaluare a factorilor subiectivi.

Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 35/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Anexa 6

Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 01.12.2005 Data revizuire: 30.12.2005

FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr. 2

1. Problema:

Necesitatea reevaluarii sistemului de raportare pe segmentul riscului de credit


corporate.

2. Constatari :

Extinderea raportarilor lunare pentru urmarirea expunerilor pe zone geografice


si ramuri.

3. Cauze:

Nu sunt respectate cerintele normei 17/2003.

4. Consecinte:

Întocmirea unor analize incomplete si neadecvate ceea ce poate conduce la o


monitorizarea mai putin stricta a riscului de credit.

5. Recomandari si solutii propuse:

Revizuirea raportarilor periodice si urmarirea in mod distinct a extunerilor pe


zone geografice si ramuri.

Întocmit de:Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas

Anexa 7

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 36/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 01.12.2005 Data revizuire: 30.12.2005

FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr.3

1. Problema:

Evidentierea unei tendinte de relaxare a costurilor creditarii cu afectarea


profitabilitatii bancii.

2. Constatari :

Din testele efectuate în sucursale, precum si în urma analizei rezulatelor bancii,


am constatat evidentierea unei tendinte de relaxare a conditiilor de creditare în
defavoarea profitabilitatii bancii.

3. Cauze:

Necesitatea atingerii cotelor de piata vizate prin obiectivele bancii.

4. Consecinte:

Influentarea rezultatului obtinut de banca.

5. Recomandari si solutii propuse:

Initierea unei analize a conditiilor de creditare oferite clientilor (dobânzi,


comisioane - în special cele referitoare la tranzactiile prin cont curent), prin
compararea cu dobânzile de referinta si respectiv, conditiile din piata.

Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de:Adriana Ispas

Anexa 8

Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 37/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Data realizarii: 05.11.2005 Data revizuire: 10.11.2005

FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr.4

1. Problema:

Neretinerea unor comisioane la acordarea creditelor.

2. Constatari :

Din testele efectuate s-a constatat ca in cazul creditelor cu nr. 15, Nr. 34, Nr. 40
sucursala Pipera nu s-a procedat la retinerea comisionanelor conform contractului
sau retinerea cu intirziere.

3. Cauze:

Omisiune din partea administratorului, lipsa controlului din partea directorului de


sucursala.

4. Consecinte:

Neretinerea comisioanelor.

5. Recomandari si solutii propuse:

Se impune un control mai strict asupra modului de retinere a comisioanelor.

Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas

Anexa 9

Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 07.02.2006 Data revizuire: 08.02.2006

FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 38/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Nr.5

1. Problema:

Neinregistrarea la timp la arhiva electronica a unor ipoteci.

2. Constatari :

Din testele efectuate s-a constatat ca in cazul creditelor cu nr. 15, Nr. 79,
sucursala 53 nu s-a procedat la inregistrarea la timp la arhiva electronica a unor
ipoteci

3. Cauze:

Nerespectarea procedurilor interne.

4. Consecinte:

Risc credit ridicat ca urmare a neinregistrarii la timp a garantiilor..

5. Recomandari si solutii propuse:

Se impune un control mai strict asupra modului de constituire si inregistrare a


garantiilor.

Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas

Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas

Data intocmire: 03.09.2005 Data revizuire: 09.09.2005

FIsA DE LUCRU NR. 1

Obiectul auditat:
Strategia bancii privind activitatea de creditare
http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 39/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Obiectivul auditat:
Evaluarea strategiei privind activitatea de creditare

Riscuri potentiale identificate:


Nestabilirea modalitatilor de monitorizare a riscului de credit
Lipsa aprobarii Consiliului de Administratie
Inadecvarea strategiei la piata, mediul economic si capitalurile bancii
Implementarea necorespunzatoare a strategiei

Proceduri de efectuat

- analiza strategiei, identificând directiile de monitorizare a riscului de credit

Proceduri efectuate

În conformitate cu n Norma 17/2003 s-a elaborat si aprobat strategia bancii privind activitatea de creditare, precum si profilul de risc al bancii
care stabileste urmatorii indicatori de monitorizare pe segmentul riscului de credit:

Limita Nivel de
General alerta

Total credite restante si îndoielnice / total


portofoliu de credite

Expunere neajusta af. creditelor si dob în


"îndoilenic" si "pierdere" / total credite si dobânzi
clasificate (Rata de risc 1)

Expunerea neta fata de un grup (singur debitor)


/ fonduri proprii

Valoarea cumulata a expunerilor mari (>10% din


fonduri proprii) / fonduri proprii

Valoarea cumulata a expunerilor fata de


persoane aflate în relatii speciale / fonduri
proprii

Valoarea cumulata a expunerilor fata de


personalul propriu / fonduri proprii

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 40/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
Expunere principal în "standard" / total expunere
principal

Total provizioane / total expunere principal

Expunere principal în "pierdere" / total expunere


principal

Persoane juridice Corporate + Commercial

Expunere principal în "pierdere" / total expunere


principal

Expunere principal restant > 90 zile / total


expunere principal

Credite de investitii, productie si imobiliare

Linii de credit, overdraft, revolving

Încadrarea în aceste prevederi de strategie este urmarita de Departamentul de Administrare a Riscurilor, rezultatul analizelor fiind prezentat lunar
Comitetului de Management al Riscurilor.

Concluzii

Principalele directii privind monitorizarea riscului de credit sunt reprezentate de urmatoarele:

- concentrarea pe nici una dintre categoriile de activitati finantate nu poate depasi XX% din totalul portofoliului de credite.

- se va urmari acordarea cu preponderenta a creditelor în valutele generate de contrapartidele eligibile, astfel încât riscul valutar sa fie acoperit în mod
natural, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

- acordarea cu preponderenta a creditelor pe termen scurt, evitând concentrarea riscului pe termene medii sau lungi, specifice creditelor de investitii.

- banca va urmari ca profitabilitatea estimata a fiecarei tranzactii în raport cu riscul asumat sa contribuie la atingerea targetului de rentabilitate
agregat al bancii.

Anexa 10

Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop


http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 41/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Nume auditor: Adriana Ispas

Data intocmire: 02.12.2005 Data revizuire: 15.12.2005

FIsA DE LUCRU NR. 2

Obiectul auditat:
Politici si proceduri privind riscul de credit

Obiectivul auditat:
Adecvarea politicilor si procedurilor la strategia elaborata

Riscuri potentiale identificate:


Politici si proceduri neadecvate la startegia de creditare
Comunicarea insuficienta a politicilor si procedurilor catre angajatii implicati în
punerea lor în aplicare

Proceduri de efectuat

- analiza procedurilor de creditare

- intervievarea managementului diviziei de credite

Proceduri efectuate

- Analizarea organigramei

- Analizarea procedurilor si normelor interne si verificarea adecvarii lor la politicile elaborate

- Analizarea sistemului de raportare periodica

- Evaluarea sistemului de control la nivelul departamentului. Controlul asupra sucursalelor

Concluzii

În vederea implementarii strategiei bancii pentru activitatea de creditare, politicile elaborate si implementate în 2005 au urmarit urmatoarele obiective:

- separarea activitatii de creditare pe cele trei coordonate: IMM, commercial, corporate si individuals,

- asigurarea separarii atributiilor de analiza si administrare prin alocarea acestor atributiuni unor structuri organizatorice distincte,

- monitorizarea riscurilor prin comitetele cu atributii în acest sens

- procupare pentru îmbunatatirea calitatii portofoliului de credite,

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 42/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Anexa 11

Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas

Data intocmire: 13.01.2006 Data revizuire: 17.01.2006

FIsA DE LUCRU NR. 3

Obiectul auditat:
Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate

Obiectivul auditat:

· Adecvarea fisei posturilor la continutul activitatii desfasurate

· Evaluarea eficientei utilizarii resursei de personal

Riscuri potentiale identificate:


Necorelarea activitatiilor desfasurate cu fisa posturilor.
Nerespectarea principiului segregarii functiilor incompatibile.
Inadecvarea activitatilor desfasurate comparativ cu resursele existente.

Proceduri de efectuat

- analiza organigramei si a fiselor posturilor

Proceduri efectuate

- a fost analizata ultima organigrama aprobata a bancii

- a fost intervievata conducerea operativa a departamentelor implicate în procesul de creditare corporate

Concluzii

Activitatea de creditare este organizata în cadrul mai multor departamente si divizii din centrala, precum si la nivelul sucursalelor, astfel:

- Prezinti organizarea din HO

- La nivelul sucursalelor se desfasoara activitatea de creditare, începând cu activitatea de marketing prin ofiterii de marketing, analiza dosarelor si
aprobarea lor în limita competentelor, întocmirea dosarelor transmise spre analiza si aprobare în centrala, si administrarea creditelor ramase în
http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 43/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

competenta lor.

Actuala organigrama raspunde cerintelor politicii de creditare si în acelasi timp cerintelor de management al riscului de creditare, în sensul monitorizarii
activitatii de creditare pe segmentele de clientela particularizate prin caracteristici ale activitatii desfasurate si factori de risc specifici.

Se procedeaza la aprobarea si administrarea separata a creditelor pentru IMM.

Entitatea / structura auditata: Departamentul Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas

Data intocmire: 01.12.2005

Data revizuire: 30.12005

FIsA DE LUCRU NR. 4

Obiectul auditat:
Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de
credit.

Obiectivul auditat:
Acuratetea si completitudinea raportarilor
Frecventa raportarilor si beneficiarii acestora

Riscuri potentiale identificate:


Raportari incomplete sau neadecvate
Frecventa necorespunzatoare
Alocare necorespunzatoare a drepturilor de consultare în sistem

Proceduri de efectuat

- Evaluarea procesului de raportare

Proceduri efectuate

- Verificarea raportarilor destinate BNR

- Evaluarea adecvarii raportarilor interne

Concluzii

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 44/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Activitatea de raportare pe segmentul creditare corporate asigura atât cerintele de raportare BNR cât si cerintele interne de raaportare. Rapoartele sunt
furnizate de catre Depart. Credite Corporate, raportari, Marketing corporate, managementul Riscurilor. Se asigura astfel controlul încrucisat si urmarirea
modului de atingere a target-urilor, nivelul expunerilor pe clienti, calitatea portofoliului de clienti, încadrarea în profilul de risc definit.

Auditul intern apreciaza ca necesara extinderea setului de raportari pentru monitorizarea lunara a concentrarii pe ramuri si zone geografice.

Anexa 12

Entitatea / structura auditata: Departamentul Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas

Data intocmire:05.11.2005

Data revizuire: 10.11.2005

FIsA DE LUCRU NR. 5

Obiectul auditat:

Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare,


acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control
intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.

Obiectivul auditat:

· Verificarea si confirmarea existentei creditelor la data auditului

· Verificarea aprobarii tragerilor din limita de credit si respectarea destinatiei


initiale a creditului

· Evaluarea creditelor si a calitatii portofoliului în scopul determinarii adecvarii


provizionului înregistrat

· Evaluarea garantiilor

· Verificarea acuratetei si completitudinii tranzactiilor referitoare la: trageri,


rambursari, creante atasate

· Verificarea rezonabilitatii înregistrarilor referitoare la veniturile din dobânzi si


comisioane

· Eficienta controalelor la nivelul departamentului

Riscuri potentiale identificate:


- Iregularitati privind respectarea normelor

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 45/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
- Neretinerea comisioanelor
- Iregularitati în înregistrarea în sistem a creditelor si garantiilor
- Neadecvarea controalelor la nivelul departamentului

Proceduri de efectuat

- Verificari la nivelul sucursalelor privind respectarea normelor de crediatre

- Verificari la nivelul Depart. Credite Corporate a respectarii normelor de creditare

Proceduri efectuate

- Verificarea prin sondaj a dosarelor de credit

- Teste privind completitudinea si acuratetea datelor în sistem

- Evaluarea controalelor derulate în sucursale

- Evaluarea controalelor derulate în HO

Как платить за свет в 2 раза Народная смекалка как платить Приклей на счётчик и не плати за свет! Смотри! Легальный способ не платить Я не плачу за свет ни рубля! Prietenii tăi vor fi șocați când
меньше? Читай пока не за свет в 2 раза меньше! Легально 100%, ни как не подкопаться. за электричество! Достаточно просто... Просто воткнул в розетку te vor vedea FĂRĂ NICIUN
удалили! Смотри! обычную... RID

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 46/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Cursul „Game RAPORTUL DE AUDIT METODE SI TEHNICI Proiect la control si


development“ UTILIZATE IN AUDITUL audit financiar-contabil
FINANCIAR - Auditul financiar la...

Anunț IT STEP scritub.com scritub.com scritub.com

Auditul financiar CONCEPTUL DE AUDIT Lucrare master AUDIT SISTEMUL DE AUDIT


INTERN PUBLIC INTERN PUBLIC INTERN DE LA
CLASIC LA MODERN

scritub.com scritub.com scritub.com scritub.com

Document Info
Accesari: 21587
Apreciat:

Comenteaza documentul:
Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta

Creaza cont nou

A fost util?
Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.

<a
href="http://www.scritub.com/management/ACTIVITAT
EA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php" target="_blank"
C

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 47/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 48/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 49/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 50/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 51/52
2/13/2018 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

http://www.scritub.com/management/ACTIVITATEA-DE-AUDIT-INTERN55621823.php 52/52