Sunteți pe pagina 1din 11

INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33

S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 1/10

INSTRUCŢIUNI PROPRII

DE

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

: pentru ACORDAREA SI UTILIZAREA


Denumire
ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Cod: IPSSM- 33
05.01.2011

ELABORAT:
Lucrator desemnat S.S.M.
Sing. MAFTEI NICHIFOR

APROBAT:
Director
Ing. BATRANU CARMEN

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 2/10

PREAMBUL

Art.1 Instrucţiunile proprii de securitate si sănătate in munca pentru ACORDAREA SI UTILIZAREA


ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE, fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul
SC C & C CONSACO SRL, privind realizarea securităţii si sănătăţii in munca , sistem care cuprinde :
a) - Legea 319/ 2006 legea securităţii si sănătăţii in munca care creează cadrul general de reglementare
la nivel naţional a problematicii securităţii si sănătăţii in munca .
b) - Nomele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 care cuprind principalele
masuri de securitate si sănătate in munca , general valabile pentru orice activitate .
c) - instrucţiuni pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative cu referire punctuala la unele
aspecte ale activităţii de prevenire si protecţie de SSM in cadrul SC C & C CONSACO SRL.
d) - Instrucţiunile proprii de securitate si sănătate in munca privind cerinte generale de securitate si
sanatate in munca a lucratorilor partea comuna, care cuprind activităţile de prevenire si protecţie ce se
desfăşoară in cadrul SC C & C CONSACO SRL, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.
e) - Instrucţiunile proprii de securitate si sănătate in munca partea specifica fiecărui tip de activitate/
meserie, care cuprind activităţile de prevenire si protecţie ce se desfăşoară in cadrul
SC C & C CONSACO SRL specific meseriei respective, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.
Aceste instrucţiuni proprii de securitate si sănătate in munca pentru ACORDAREA SI UTILIZAREA
ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE (sunt integrate sistemului de la art. 1 si se găsesc la
litera e).
Aceste instrucţiuni proprii la un loc de munca la SC C & C CONSACO SRL, se aplica cumulat cu alte
instrucţiuni proprii care detaliază in cadrul SC C & C CONSACO SRL, masurile de SSM care vizează
celelalte categorii de activităţi pe care le poate desfăşura la un moment dat un lucrator din cadrul SC C & C
CONSACO SRL, activităţi care sunt incredintate unui lucrator prin sarcina de serviciu de baza sau
suplimentarea sarcinii de serviciu de baza care sarcina poate fi ocazionala sau permanenta
Art. 2 In aceste instrucţiuni proprii, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus
din următoarele elemente care interactioneaza reciproc :
- EXECUTANTUL : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;
- SARCINA DE MUNCA: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie
si in anumite condiţii de mediu pentru realizarea procesului de munca ;
- MIJLOACELE DE PRODUCŢIE : totalitatea mijloacelor de munca (instalaţii, maşini, utilaje, aparate,
dispozitive, unelte, tec.) care se utilizează in procesul de munca;
- MEDIUL DE MUNCA : ansamblul condiţiilor fizice , chimice , biologice si psihologice in care unul sau mai
mulţi executanţi isi realizează sarcina de munca .
Art.3 La SC C & C CONSACO SRL, reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul prezentelor
instrucţiuni proprii pentru ACORDAREA SI UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE,
vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi, in condiţii de securitate a muncii , se realizează
prin detalierea masurilor de prevenire si protecţie partea comuna tuturor locurilor de munca organizate de
SC C & C CONSACO SRL si incadrate cu lucratori.
Aceste instrucţiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sănătate in munca stipulat
de legea 319 / 2006 si respecta prevederile Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Legii 319/2006 .
In contextul prezentat anterior, conţinutul prezentelor instrucţiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in
funcţie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instrucţiunile proprii de securitate si sănătate in munca
specifice domeniului de activitate respectiv si de asemenea cumulate cu instrucţiunile proprii pentru
punerea in aplicare a prevederilor diferitelor acte normative pe specificul SC C & C CONSACO SRL.

GENERALITATI

Art.4. Prezenta instructiune descrie responsabilitatile ce revin celor care achizitioneaza, distribuie si
utilizeaza echipamentul individual de protectie (EIP).
Art.5. Prezenta instructiune se aplica pentru toate locurile de munca din cadrul unitatii SC C & C
CONSACO SRL .
Art.6. Echipamenentul individual de protectie (EIP) reprezinta orice echipament destinat sa fie purtat
sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in
pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu
proiectat in acest scop.

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 3/10

Art.7. Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate
suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele sau procedurile de
organizare a muncii.
Art.8. Echipamentul individual de protectie trebuie sa respecte prevederile H G nr. 115/2004 privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.
Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit;
b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
c) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare.
Art.9. In cazul in care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor echipamente
individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile ai sa isi pastreze eficacitatea in
raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.
Art.10. Echipamentul individual de protectie este, in principiu, destinat purtarii de catre o singura persoana.
Daca imprejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre mai multe persoane, se
au masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nicio
problema de sanatate sau de igiena.

DESCRIERE

Modul de acordare a EIP

Art.11. (1) Acordarea E.I.P. trebuie să reducă sau să elimine factorii nocivi, periculoşi sau de risc care sunt
sau ar putea să apară în activitatea personalului din firmă.
(2) Criteriile de acordare a E.I.P. sunt stabilite de reprezentanţii angajatorului, şefii locurilor de muncă şi
lucratorul desemnat SSM/servciul intern/servciul extern în baza Normativului intern de acordare a EIP. La
stabilirea sortimentelor şi a tipurilor se ţine cont de diferenţele existente între fiecare loc de muncă, sex,
mărimi.
Art.12. Angajatorul se obligă în baza legii să înlocuiască mijloacele individuale de protecţie care nu mai
posedă calităţile de protecţie pentru condiţiile pentru care au fost acordate, de fiecare dată când se
constată acest lucru, indiferent de motiv.
Art.13. Nepurtarea echipamentului individual de protecţie, în cazul când acesta este corect acordat şi în
stare de funcţionare, sau utilizarea acestuia în alte condiţii decât cele prevăzute de instrucţiunile de
utilizare, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.
Art.14. Executantul unei sarcini de muncă are dreptul de a refuza executarea acesteia dacă nu i se asigură
mijloacele individuale de protecţie necesare prevăzute în normativ, fără ca refuzul să atragă asupra sa
măsuri disciplinare.
Art.15. Pierderea calităţilor de protecţie înainte de termenul prevăzut de producători şi dovedită a se fi
produs din vina purtătorului îndreptăţeşte agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtătorului.

Evaluarea echipamentului individual de protectie

Art.16. Aceasta evaluare cuprinde:


a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede echipamentul individual de protectie pentru a fi
eficace impotriva riscurilor prevazute la lit. a), luandu-se in considerare orice riscuri pe care le poate crea
echipamentul in sine;
c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protectie disponibil cu caracteristicile prevazute
la lit. b).
Art.17. Evaluarea prevazuta la art.12 este revizuita in functie de modificarile aduse oricarui element al
echipamentului individual de protectie.
Art.18. Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri), care compun echipamentul
individual de protectie acordat unui lucrator , se realizeaza in baza analizei si cumularii factorilor de risc la
care acesta este expus pe durata indeplinirii sarcinii de munca vezi anexa 01 la prezenta instructiune.
Art.19. Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor si a tipurilor de mijloace individuale de protectie,
durata normata de folosire a acestora, diferentiata pe categorii de lucratori si conditii concrete de munca,
modul de acordare a acestora (inventar personal, inventar sectie, etc.), se efectueaza de lucrator desemnat
si conducator loc de munca.
Art.20. In urma analizarii tuturor factorilor de risc existenti la locurile de munca se intocmeste la nivelul
fiecarei societati:

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 4/10

- Lista interne de acordare a EIP, Anexa 02 la prezenta instructiune, avizata de conducerea unitatii
- In baza listei interne, fiecare sector de activitate intocmeste liste proprii, Anexa 03 la prezenta
instructiune.
Art.21. Sortimentele de EIP se stabilesc in functie de factorii de risc la care este supus salariatul pe durata
indeplinirii sarcinilor de serviciu.
Art.22. La cumularea mai multor factori de risc, sortimentele de EIP cu aceleasi functii se acorda o singura
data.
NOTA 1 :Pentru cazuri exceptionale, in care, din diferite motive, durata de utilizare a unui sortiment de EIP
trebuie redusa, la solicitarea conducatorului locului de munca, printr-un memoriu justificativ, se va supune
solicitarea pentru aprobare conducerii unitatii si functie de decizie se vor face completari in lista interna.
Art.23. Conducatorii locurilor de munca trebuie sa tina o evidenta clara, pentru fiecare lucrator din
subordine, privind marimea sortimentelor de EIP solicitate de lucrator, acesta fiind direct raspunzator pentru
corectitudinea datelor furnizate.

Utilizarea EIP

Art.24. Categoriile de persoane care beneficiaza de echipament individual de protectie, au urmatoarele


obligatii:
- sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a mijloacelor individuale de protectie din
dotare. Aceste caracteristici vor fi aduse la cunostinta salariatilor in momentul predarii lor de catre
responsabilii pe linie de SSM din sectoare, care la randul lor le vor primi, prin intermediul serviciului
aprovizionare generala, de la furnizori in forma scrisa si pentru fiecare tip de echipament in parte;
- sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca
sau a activitatii pe care o desfasoara in unitate;
- sa utilizeze echipamentul individual de protectie doar in scopul pentru care acesta a fost atribuit si
sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;
- sa solicite un nou mijloc individual de protectie, atunci cand, din diverse motive, mijlocul individual
de protectie avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare.

IMBRACAMINTEA DE PROTECTIE
Art.25. Imbracamintea de protectie va fi aleasa in functie de conditiile de lucru, fiind utilizate acele
echipamente care asigura maximum de securitate a muncii si care asigura de asemenea confortul in
timpul executiei.
Art.26. In conditiile de lucru care prezinta un pericol de explozie sau de foc este interzisa purtarea la lucru
a materialelor confectionate din celuloid sau alte materiale inflamabile, de aemenea este interzisa utilizarea
imbracamintii din fibre sintetice.

CENTURA DE SIGURANTA
Art.27. Centura de siguranta se va utiliza in mod obligatoriu la locurile de munca unde exista pericolul de
cadere de la inaltime(>2 m) si numai pentru lucrarile la care nu se poate utiliza schela.
Art.28. Inlocuirea schelei cu centura de siguranta este strict interzisa. Inainte de utilizarea centurii de
siguranta, se va verifica amanuntit starea cusaturilor, cordonul, partile metalice, franghia sau lantul si
carligele de siguranta.
Art.29. Se interzice utilizarea centurilor care prezinta urmatoarele defectiuni :
a. la cordonul centurii : cusaturi deteriorate, taieturi, rosaturi, portiuni putrezite, ruperi ale fibrei, pete
de mucegai ; se va verifica fiecare nit ;
b. la partile metalice : rupturi, defectiuni de functionare a carligului de siguranta, fisuri ;
c. la franghiile de siguranta : parti putrezite, mucegaite, rupte, arse, destramate, capete despletite,
lipsa de ocheti ; se va verifica rezistenta la rupere ;
Art.30. Toate accesoriile si intariturile centurilor de siguranta trebuie sa suporte o greutate cel putin egala
cu rezistenta de rupere specificata pentru centura respectiva.
Art.31. Inainte de utilizare, centura de siguranta si accesoriile sale vor fi verificate de purtator prin
solicitarea mecanica la propria greutate. Rezistenta centurilor trebuie sa fie suficienta pentru a suporta o
tensiune brusca rezultata din caderea unui lucrator.
Art.32. Centurile de siguranta, pe langa caracteristicile lor mecanice(rezistenta la uzura, la umiditate, la
coroziune) vor fi adaptate astfel, incat sa corespunda cat mai bine conditiilor de munca, oferind si
comoditate in timpul lucrului. Diametrul funiei trebuie sa fie de 14 -16mm pentru cablu de otel.
Art.33. Funiile din fibre sintetice au avantajul de a fi elastice, deci rezista la o cadere de la inaltimi mari.
Aceste funii amortizeaza socul dinamic al opririi corpului, cand acesta ajunge la capatul cablului in urma
caderii, datorita caracteristicilor lor elastice.

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 5/10

Art.34. Franghiile din fibre sintetice nu absorb apa si sunt mai rezistente la coroziuni, dar este
contraindicat sa fie lasate in apropierea surselor de caldura, intrucat se deterioreaza la temperaturi de
peste 600 C.
Art.35. Franghiile din canepa nu vor avea diametrul mai mic de 20 mm, deoarece acestea pierd adesea
pana la 50 % din rezistenta datorita umiditatii.
Art.36. La utilizarea centurilor de siguranta se va tine seama atat de rezistenta centurii, cat si de
rezistenta franghiei si de modul de prindere. Se va acorda toata atentia punctelor de care se prinde
franghia, pentru ca acestea sa fie rezistente.
Art.37. Alegerea punctelor de legare constituie principala dificultate la utilizarea centurii de siguranta.
Sefii de echipa si maistrii vor supraveghea cu cea mai mare atentie aceasta operatie.

CASCA DE PROTECTIE
Art.38. Datorita vulnerabilitatii capului si a urmarilor grave pe care le cauzeaza asupra sa caderile de
obiecte si ciocnirile intamplatoare, casca de protectie este o componenta foarte importanta a
echipamentului de protectie pentru constructori.
Art.39. Importanta castii de protectie este deosebita si datorita gradului de siguranta pe care il confera
casca de protectie pentru persoanele care o poarta permanent.
Art.40. Purtatul castii este obligatoriu pentru toate persoanele care lucreaza pe santiere de constructii,
precum si pentru persoanele care viziteaza ocazional santierele.
Art.41. Casca de protectie trebuie sa fie prevazuta cu o captuseala confectionata din tesatura textila sau
dintr-un material plastic care trebuie sa se regleze dupa forma capului si care are rolul de a amortiza socul
obiectelor cazute de la inaltime sau al caderii muncitorilor de la inaltime. Sistemul de amortizare trebuie
astfel reglat, incat intre el si fundul calotei sa ramana o distanta de cel putin 3 cm.
Art.42. Este cu desavarsire interzis sa se poarte casti de protectie fara captuseala de amortizare.
Art.43. Casca de protectie se poarta tot timpul legata sub barbie cu un snur sau o curea bine fixata.
Art.44. Casca de protectie se va verifica zilnic inainte de inceperea lucrului din punctul de vedere al
integritatii si al sistemului de amortizare. Daca se constata fisuri sau defectiuni la sistemul de amortizare,
casca va fi scoasa imediat din uz.
Art.45. In anotimpurile friguroase sau in locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie se
va purta peste un capison confectionat din lana.
Art.46. Rostul castii de protectie trebuie sa fie foarte bine explicat la instruirea privind securitatea si
sanatatea in munca in toate fazele de instruire si trebuie de asemenea foarte bine inteles de lucratori.

PROTECTIA OCHILOR
Art.47. Sticlele sau materialele plastice transparente pentru lentilele sau vizierele de protectie vor avea
urmatoarele caracteristici:
a. vor avea rezistenta necesara scopului pentru care sunt intrebuintate;
b. nu vor avea dungi, bule de aer sau alte defecte ;
c. calitatea optica va fi deosebita;
Art.48. Ochelarii de protectie care se folosesc pentru sudura vor avea sticla mata.
Art.49. Ochelarii de protectie care au fost intrebuintati de un lucrator vor fi sterilizati, iar partile care nu pot
fi sterilizate vor fi inlocuite.
Art.50. Ochelarii de protectie si vizierele care nu sunt intrebuintate vor fi pastrate in ambalaje inchise care
sa le protejeze impotriva vatamarilor mecanice si murdariei.
Art.51. Ochelarii de protectie si vizierele pentru fata vor fi controlate la intervale regulate, toate partile
defecte vor fi imediat remediate sau inlocuite.

PROTECTIA AUZULUI
Art.52. La locurile de munca unde zgomotul depaseste nivelurile maxime admise, este obligatoriu sa fie
cautate solutii tehnice pentru reducerea acestuia.
Art.53. In cazul in care nu se pot realiza masuri satisfacatoare de reducere a zgomotului, personalul
expus va fi dotat obligatoriu cu dispozitive de protectie a auzului, cum ar fi : dopuri din vata parafinata,
antifoane interne, casti antifoane.
Art.54. In functie de conditiile de munca si cerintele fiziologice ale activitatii, vor fi alese dispozitivele de
protectie a auzului adecvate locului de munca.
Art.55. Lucratorii care lucreaza in medii zgomotoase vor fi examinati medical la cel mult 12 luni de la
utilizarea unui dispozitiv de protectie a auzului, pentru a se verifica eficacitatea acestuia.
Art.56. Cand dispozitivele de protectie a auzului au fost intrebuintate ele vor fi bine curatate si sterilizate
inainte de a fi acordate altor persoane.

PROTECTIA RESPIRATIEI
Art.57. Lucratorii care lucreaza in conditii de toxicitate vor fi dotati cu masti de protectie.
REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT
INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 6/10

Alegerea echipamentului pentru protectia respiratiei se va face in functie de urmatoarele conditii:


a. procesul de munca si conditiile de expunere;
b. proprietatile fizice, chimice si toxice ale substantelor contra carora trebuie realizata protectia;
c. natura sarcinilor de seviciu pe care le indeplineste persoana care poarta echipamentul ;
Art.58. Masca de praf va fi aleasa in functie de marinea granulelor de praf din zona de lucru.

PROTECTIA MAINILOR SI A BRATELOR


Art.59. Cand se aleg manusi pentru lucru, este necesar sa se tina seama de pericolele la care este expus
muncitorul care le poarta, precum si de necesitatea de miscare libera a degetelor.
Art.60. Nu se vor folosi manusi pentru lucru la masini si aparate la care mainile ar putea fi apucate de
piesele in miscare.
Art.61. Manusile obisnuite, manusile cu un deget, palmarele, trebuie sa fie confectionate din materiale
rezistente si, cand este cazul sa fie prevazute cu intarituri speciale.
Art.62. Manusile de protectie contra substantelor toxice, iritante sau infectioase trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
- sa acopere cat mai mult posibil antebratul;
- sa fie strans fixate pe mana la partea lor superioara ;
- sa nu aiba nici o ruptura;
Art.63. Cand se rup datorita uzurii sau din alte cauze, vor fi imediat inlocuite . Manusile folosite pentru
manipularea sau lucrul cu materiale iritante sau corozive vor fi purtate cu manseta introdusa sub maneca
hainei, astfel incat sa impiedice patrunderea substantelor in interiorul manusilor.

PROTECTIA PICIOARELOR
Art.64. Jambierele de protectie trebuie sa fie astfel confectionate, incat sa poata fi scoase rapid in caz de
necesitate.
Art.65. Echipamentul pentru protectia picioarelor va fi ales in functie de conditiile de lucru si de natura
operatiilor executate.
Art.66. Pantalonii de protectie si cizmele de protectie vor fi astfel confectionate, incat sa permita purtarea
pantalonilor peste cizme, spre a nu se permite patrunderea materialelor iritante sau toxice in cizme.
Art.67. Se interzice indoirea sau taierea caramburilor la cizme, iar daca este necesar, se vor purta cizme
scurte.
Art.68. In locurile in care exista pericolul alunecari pe teren sau pardoseala se va folosi incaltaminte
antiderapanta.
Art.69. Pentru prevenirea entorselor sau a luxatiilor la picioare, se va folosi obligatoriu incaltaminte avand
carambul inalt( bocanci).

Prevederi finale

Art.70. Conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa inlocuiasca echipamentul de protectie, echipament
care nu mai poseda calitatile de protectie pentru conditiile in care au fost acordate, de fiecare data cind se
constata acest lucru, indiferent de motiv.
Art.71. Pierderea calitatilor de protectie inainte de termenul prevazut in lista interna de acordare a EIP si
dovedita a se fi produsa din vina purtatorului, indreptateste societatea la recuperarea pagubei pe seama
purtatorului.
Art.72. Nepurtarea echipamentului individual de protectie, in cazul cind acesta este corect acordat si in
stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte conditii decit cele prevazute de instructiunile de utilizare,
va fi sanctionata conform Regulamentului Intern si /sau altor reglementari in vigoare(ordine,proceduri
conventii).
Art.73. Nu este permisa executarea unei sarcini de munca daca nu este asigurat EIP prevazut in Lista
interna.

Inregistrari

Art.74. Lista interna de acordare a EIP pe societate ( Anexa 02) – se intocmeste de lucrator desemant de
P.P. pe baza evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala (Anexa 01) , se avizeaza de
conducerea unitatii si se difuzeaza conducatorilor locurilor de munca in vederea intocmirii listei interne
pentru fiecare loc de munca
Art.75. Lista interna pentru fiecare sector (Anexa 03) – se intocmeste de conducatorul locului de munca,
se avizeaza de lucrator desemnat de P.P. si se aproba de conducerea unitatii;

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 7/10

DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea 319/2006
- HG 1425/2006
- HG 1048/2006

ANEXE

Anexa 01 – Formatul tabelului de evaluare a riscurilor pentru selectionarea echipamentului individual de


protectie.
Anexa 02 – Formatul formularului de lista interna de acordare a EIP
Anexa 03 – Formatul formularului de lista proprie pentru fiecare sector.

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IP-SSM - 10
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI UTILIZAREA Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE
PROTECTIE Nr.pag.: 8/10

ANEXA 01

TABEL CU EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SELECTIONAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE


Meseria (activitatea desfasurata) :...............................

RISCURI
FIZICE CHIMICE BIOLOGICE

VAPORI, GAZE
MECANICE TERMICE RADIATII AEROSOLI LICHIDE

ZGOMOT

Virusi patogeni

Antigeni biologici nebacterigeni


Bacterii patogene
ELECTRICE

Ciuperci generatoare de micoze


Ceata
Pulbere, fibre
Vibratii

Fum
Cadere de la inaltime

Intepare, taiere, abraziune

Frig

Ionizante

Improscare, stropire
Caldura, foc
Alunecare, cadere la acelasi nivel

Imersii
Soc, lovire, impact, compresiune

Neionizante
CAP
PARTILE CORPULUI

Craniu
Urechi
Ochi
Cai
Respiratorii
Fata
Tot capul
MEMBRE

Maini
Brate
Picior
Gambe

Piele
Trunchi/
ALTELE

Abdomen
Cai parenterale

Intregul corp
INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 9/10

ANEXA 02
S.C..........……….
Nr......./.........................

AVIZAT
DIRECTOR

LISTA INTERNA
PRIVIND ACORDAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE /SOCIETATE CONF. PREVEDERILOR art.13
al.q),r),s) din Legea 319/2006 CU RESPECTAREA PREVEDERILOR H.G 1048/2006

Meseria Factorii de risc Pericolul de Echipament Durata Calitatea Observatii


si ce apar in accidentare in individual de buc/ luni de
specialita indeplinirea munca sau protectie protectie
-tea sarcinilor de imbolnavire
serviciu profesionala
0 1 2 3 4 5 6

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 10/10

LUCRATOR DESEMNAT de P.P.

ANEXA 03
S.C. ..............…. VIZAT
DIRECTOR

LISTA INTERNA
PENTRU ACORDAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUALDE PROTECTIE/SECTOR
CONF. PREVEDERILOR art.13 al.q),r),s) din L319/2006 , CU RESPECTAREA PREVEDERILOR
H.G 1048/2006

Meseria si Factorii de risc Pericolul de Echipament Durata Calitatea Observatii


specialita- ce apar in accidentare in individual de buc/luni de
tea indeplinirea munca sau protectie protectie
sarcinilor de imbolnavire
serviciu profesionala
0 1 2 3 4 5 6

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT


INSTRUCTIUNI PROPRII Cod: IPSSM - 33
S.C. C & C
CONSACO SRL PENTRU ACORDAREA SI Ed. / Rev. 1/0
CONSTANTA UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
INDIVIDUAL DE PROTECTIE Nr.pag.: 11/10

CONDUCATOR LOC DE MUNCA LUCRATOR DESEMNAT SSM

REALIZAT DE SING. MAFTEI NICHIFOR – LUCRATOR DESEMNAT

S-ar putea să vă placă și