Sunteți pe pagina 1din 28

ORADEA ANUL XIV Sept.—Octomb. 1933.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

B A R B U D E L A V M A N C E A
„CELE TREI CRIŞURI"
Centrala: ORADEA, str. Regele Ferdinand, 11 (Casa Naţională)—Telefon 119.
Redacţia şi Administraţia din Bucureşti—Str. Regală, 14.
ABONAMENTE :
^S5g>gvë# Pe un an, particulari . L e i 200.— ^s^V^
/PlPC
J^P^f jllfif
e u n a n c o u d e t o a t e
f" ? gradele şi unităţile militare Lei 500.—
Pe un an autorităţi Lei 1000.—
fr-^v^i Abonament de încurajare Lei 2000.— Z^^*^
In străinătate : Europa 1500 lei ; America 7 dolari.
Anunţuri şi reclame după tarif. — Manuscrisele nu se înapoiază.
Abonamentele de încurajare se certifică, publicând după dorinţă, numele abonatului la o rubrică specială.
In abonamente, pe lângă plata integrală a costului normal al revistei, se consideră şi încurajarea pentru acţiunea
de propagandă culturală şi naţională întreprinsă, mai ales în provinciile alipite.

CUPRINSUL:

«Cele Trei Crişuri» Iniţiativele n o a s t r e .


Col. George Bacaloglu. . . . Barbu Delavrancea—Naţionalist.
A. Lupii Antonescu . . . . Delavrancea—Artistul.

BCU Cluj
. . . / .Central University Library Cluj
N. Petraşcu Delavrancea—Amintiri.
Corneliu Moldovanu Delajvrancea—Dramaturg.
Eugeniu Sperantia Delajvrancea î n B u c e g i .
/. Gr. Perieţeanu D e l a v r a n c e a în o r a t o r i a j u d i c i a r ă .
Constantin Bacalbaşa . . . . D e l a v r a n c e a — O m politic.
AI. U m o r u l lui D e l a v r a n c e a .
* * * S e r b ă r i l e d e la C a s t e l u l Peleş.
O. Densuşianu-fiul P e marginea unor prefaceri.
AI. Scriitorul P. Locusteanu despre Delavrancea.
lorgu Petrovici Delajvrancea—Avocat.
G. B. Manevrele Regale.
Gr. Tăuşan M o n u m e n t u l lui D e l a v r a n c e a .
C. Săteanu D e l a v r a n c e a în a n e c d o t ă .
/. Gr. Perieţeanu D o u ă s o n e t e ( P a l e r m o şi Sorrento).
Robert de Fiers D i s e u r s la î n m o r m â n t a r e a lui D e l a v r a n c e a . (Iaşi, 1 Mai 1918).
Prof. I. Petrovici D i s e u r s la î n m o r m â n t a r e a lui D e l a v r a n c e a . (Iaşi, 1 Mai 191s;.
Alexandru Olteanu M i ş c a r e a c u l t u r a l ă la g r a n i ţ a d e V e s t .
George I. Vlădoi H o t a r u l (Versuri).
George Negrea S c r i s o a r e (Poezie).
G. B. Vlăhuţă despre Delavrancea.
A L B. P . H a ş d e u d e s p r e D e l a v r a n c e a .
G..B. . . . . . . Maiorescu despre Delavrancea.
Delavrancea A f o r i s m e (culese d e O c t a v Minar).
Barbu Delavrancea . . . . A p u s d e S o a r e ( F r a g m e n t . A c t u l IV,.
Delavrancea A f o r i s m e (culese d e O c t a v Minar).

N O T E : D a r u l p r o m o ţ i e i d e ofiţeri 1893, oferit M. S. Regelui. — E x p o z i ţ i a d e n u m i s m a t i c ă , m e d a l i s t i c ă şi


arheologie.
C Ă R Ţ I : O p e r a şi p e r s o n a l i t a t e a profesorului J. B o n n e c a s e . — George So fronte: Securitatea internaţională.-
Dem. I. Dobrescu : C a r a c t e r e . — Const. Constantinescu : Catilina, d e Alex. Olteanu.

N o u t ă ţ i l e zilei. — S p i r i t e şi M o r a v u r i . — Bibliografie. — Note. — N u m e r o a s e clişee.

/j\ / A A N AO, A/\ r*\rj^AAfjŞkK*S AA AA ä \ /JA/ a \ /. « A Art Art f a \ Ai> A N / a > /a> A \ / a \ A A / W N ^ > A N / A AC* « N m
Anul XIV — No. 9-10 S e p t —Oct 1933

INIŢIATIVELE NOASTRE
Cin decursul a 14 ani de neîntre- pe care le-am apărat. Şi printre per­ ţională), pentru inimoşii autori ai
*s ruptă activitate, dintr'un senti­ sonalităţile neamului, Delavrancea acelui cântec patriotic, creat acum
ment de binemeritată recunoştinţa era cel mai indicat atât prin acti­ douăzeci de ani şi astăzi universal
faţă de un academician ardelean. vitatea lui naţionalistă, cât şi prin consacrat care poartă titlul: *La
Reuniunea « Cele Trei Crişuri* a ri­ arme». E vorba de poetul St. O. Iosiţ
dicat la Oradea un bust lui Iosiţ şi de artistul Alfons Castaldi.
Vulcan. Pe vremea aceia Reuniu­ Omagiul pe care îl aducem aces­
nea împlinea nouă ani de rodnică tora (cel dintâi, din nenorocire stins
propagandă românească
de vest. Şi a fost desigur
BCU Cluj / Central University Library Cluj
la graniţa
pentru
din viaţă), să fie interpretat
nou gest de patriotism
ca un
şi de avân­
ea o frumoasă consacrare de patrio­ tată simţire românească, în vre­
tism gestul pe care l-a făcut prea­ muri în care patriotismul însuşi
mărind figura unui mare român. este primejduit. Iar faptul că Al­
Acum, o iniţiativă cu un şi mai fons Castaldi, înrădăcinat pe pă­
mare răsunet a fost luată de noi. mânt românesc, este italian, va al­
In curând, cu prilejul vizitei pe cătui o notă de frumoasă latinitate.
care M. S. o va face oraşului Ora­ Este un gest semnificativ şi o ex­
dea, se va inaugura sub auspiciile presivă întâlnire de împrejurări care
şi din iniţiativa Reuniunei noas­ leagă, printre atâtea şi atâtea legă­
tre, un monument lui Delavrancea. turi, Italia şi România.
Pentru ce Delavrancea ? Şi înaintea acestei inaugurări ţi­
Fiindcă figura acestui român i- nem să aducem mărturia dragostei
lustru, desigur, în istoria noastră noastre poetului dispărut dar viu
literară a depăşit marginea acestei încă printr'o avântată inspiraţie şi
glorii, contopindu-se cu marile în­ artistului care a îmbogăţit cu o vi­
cordări naţionale care au întregit brantă armonie repertoriul nostru
ţara noastră. La graniţa aceasta de artă şi patriotism dăruindu-le
pândită, ne trebuia un simbol nu faptul că ne-a fost contimporan. Şi strigătul de îmbărbătare în neastâm­
numai de ceiace este cultura româ­ Ardealul care îl va sărbători va părul căruia am izbutit să întindem
nească dar, mai ales, un simbol de face de sigur un gest de meritată mai departe graniţele româneşti.
patriotism menit să statornicească recunoştinţă.
Cele Trei Crişuri
pe un punct de frontieră drepturile Cu inaugurarea acestui monu­
ment, Reuniunea « Cele Trei Crişuri»
face deci un mare pas înainte. Pe
lângă aceasta îşi câştigă un nou
titlu de mândrie pentru ceiace a do­
vedit că poate să înfăptuiască.
Şi printre iniţiativele româneşti
luate în ultimii ani, aceasta va ră­
mâne de sigur — nu ne sfiim s'o
spunem — una din cele mai fru­
moase.
*
* *
Cu prilejul acestei sărbătoriri se
va inaugura totodată o placă come­
morativă în bronz, la sediul Reu­
niunei «Cele Trei Crişuri* {Casa Na­
M ^ M ï g M M M M CELE TREI CRISURl M M M M ä S M S » *
BARBU DELAVRANCEA -Naţionalist
de: Col. George Bacaloglu.

£ 7 ) e p a r t e , la h o t a r u l d e a p u s al Ro- tori : în A n g l i a , B y r o n , c a r e a r e a b i ­
m â n i e i î n t r e g i t e — î n B i h o r u l ro­ litat o v i a ţ ă d e z o r d o n a t ă p r i n t r ' o in­
m â n e s c , R e u n i u n e a c u l t u r a l ă «Cele t e r v e n ţ i e e r o i c ă în r ă z b o i u l i n d e p e n ­
T r e i Crişuri» şi-a l u a t s a r c i n a , con- d e n ţ e i g r e c e ş t i ; în F r a n ţ a , V i c t o r
s i d e r â n d ' o ca u n p u n c t d e c i n s t e în H u g o şi B a r r é s ; în Italia Mazzini şi
a c t i v i t a t e a ei n a ţ i o n a l ă , să i m o r t a ­ m a i t â r z i u D ' A n n u n z i o ; în Polonia
lizeze în b r o n z în faţa U n g a r i e i re­ Mickiewicz, în R o m î n i a . D e l a v r a n c e a .
vizioniste, la p i a t r a d e h o t a r , vi­ D e s p r e D e l a v r a n c e a s u b diferitele
b r a n t a şi i m p u n ă t o a r e a figură a lui lui a s p e c t e . v o r vorbi o a m e n i m a i com-
Barbu Delavrancea. p e t i n ţ i d e c î t m i n e . V o r b i n d d e De­
U n d e , în a l t ă p a r t e , d a c ă n u p e l a v r a n c e a n u voi a m i n t i d e c î t locul
p ă m â n t u l B i h o r u l u i , î n s t r ă i n a t şi în­ p e c a r e l'a o c u p a t în c r e a r e a u n e i
s â n g e r a t , t r e b u i a fixată p e n t r u eter­ noi c o n ş t i i n ţ e n a ţ i o n a l e : a c e i a c a r e
n i t a t e s e m e a ţ ă figură a acelui m a r e a pregătit întregirea noastră.
r o m â n , c a r e a r ă s c o l i t u n n e a m în­ T e m p e r a m e n t vijelios, c o n ş t i i n ţ ă
t r e g c u f e r m e c ă t o a r e l e lui însuşiri a v î n t a t â u n d e a r m o n i i l e sensibilită­
şi a f r ă m â n t a t c u furtunosul lui a- ţii s e c o n t o p e a u î n t r ' o s p l e n d i d ă sin
vânt, ideia înfrăţirei şi î n t r e g i r e i ro­ t e z ă cu îndîrjirile u n e i n e î n d u p l e ­
mâneşti ? c a t e voinţi ; i n t e l i g e n ţ ă c l a r ă şi tot­
Micul R e g a t d e eri — c u m z i c e a o d a t ă a d î n c ă , D e l a v r a n c e a a fost,
d â n s u l — f ă r ă A r d e a l , s u p o r t a cu g r e u p e n t r u n e a m u l n o s t r u , u n a din a c e l e
o adâncă rană chinuitoare. liguri d e c a r e v a t r e b u i să s e vor­
Ardealul pentru Delavrancea era b e a s c ă d e c â t e ori v o m a t i n g e capi­
viaţa neamului. tolul a t î t d e d u r e r o s d a r a t â t d e stră­
In v â r t e j u l d e e m o ţ i i d e tot felul lucit totuşi, al r ă z b o i u l u i m o n d i a l .
al s b u c i u m a t e i lui vieţi, a l ă t u r i d e In t i m p ce în F r a n ţ a , o g e n e r a ţ i e
T a k e I o n e s c u , N . F i l i p e s c u , Ion I. u m i l i t ă d e p r ă b u ş i r e a d e l à 1870 as­
C. B r ă t i a n u , O. G o g a , P ă r . L u c a c i c u l t a g l a s u l lui B a r r e s şi, î m b ă r b ă ­
şi alţii, D e l a v r a n c e a , p e t i m p u l neu­ t a t ă d e a c e s t g l a s îşi r e g ă s e a tra­
tralităţii, f u l g e r â n d p r i n v o r b ă şi ne­ diţia d e b i r u i n ţ ă ; în t i m p ce în Ita­
BCU Cluj / Central University Library Cluj
a s t â m p ă r , s'a î n ă l ţ a t , a c o n v i n s şi a
învins.
lia o g e n e r a ţ i e c u l t i v a t ă la a r m o n i ­
ile s p i r i t u l u i îşi r e g ă s e a vechiul e-
S o a r t a a v r u t î n s ă , ca în p l i n ă m u l t u o s a sfîrşit p r i n a r u p e ză­ r o i s m în g e s t u r i l e a s t ă z i l e g e n d a r e
s t r ă l u c i r e a epopeii n o a s t r e istorice, g a z u r i l e c o n t e m p l a ţ i e i r o m a n t i c e ale celui m a i î n f l ă c ă r a t d i n t r e poe­
î n ă l ţ a t în z ă r i s e n i n e , p e culmile bi­ s p r e a c ă l ă u z i şi m o d e l a sufletul ţii ei ; în t i m p c e în t o a t ă E u r o p a ,
r u i n ţ e i , D e l a v r a n c e a s ă î n c h i d ă ochii mulţimii. Scriitori c a r i a u r ă m a s , p e s t e e r o i s m e l e t r a n ş e e i , t r e c e a u vi­
la Iaşi în a n u l 1918, în refugiu, c â n d p r i n a c e a s t a , în istoria politică a j e l i o a s e g l a s u r i l e u n o r s p l e n d i d e in­
p r o c e s u l istoric n u e r a î n c ă desă­ ţării lor ; scriitori c a r e a u realizat, t e l i g e n ţ e r ă z v r ă t i t e , o i n t e l i g e n ţ ă şi
v â r ş i t . I n i m a lui D e l a v r a n c e a , c a r e la a n u m i t e r ă s c r u c i h o t ă r î t o a r e , ce- u n suflet a s e m ă n ă t o r , u n s c r i i t o r p e
a t r e s ă l t a t la fiecare a d i e r e a nă­ iace n'au izbutit să realizeze, dea- c a r e a r m o n i i l e nu-1 m a i m u l ţ u m e a u ,
zuinţelor n o a s t r e n a ţ i o n a l e , în aju­ lungul anilor, profesionişti politici u n d r a m a t u r g p e n t r u c a r e freştele
nul t r i u m f u l u i final al r o m â n i s m u ­ înzestraţi cu viclenie dar săraci de istorice n u m a i p u t e a u fi d e c î t o
lui, la c a r e a c o n t r i b u i t a t â t d e mult, avînt. s l a b ă pildă faţă d e m u l ţ i m e , u n ga­
copleşit d e s u f e r i n ţ e e p i c e , şi-a o p r i t V o i a m i n t i c â ţ i v a din a c e ş t i scrii- z e t a r c a r e î n ţ e l e s e s e c ă g a z e t ă r i a
marşul. n u p o a t e sluji o ţa­
Delavrancea a ră de cât avântân-
t r ă i t şi s'a î n ă l ţ a t du-se în a c ţ i u n e , u n
p e n t r u u n nobil i- o r a t o r c a r e ştia c ă
deal ; neamul româ­ o r a t o r i a n u se p o a t e
n e s c şi A r d e a l u l în m ă r g i n i la umflate
s p e c i a l p e c a r e 1-a sonorităţi de cate­
s e r v i t cu c r e d i n ţ ă , d r ă , u n r o m î n , în
îi d a t o r e ş t e neuita- sfîrşit c a r e , p r i n t r e
r e şi r e c u n o ş t i n ţ ă . r o m î n i i c e ne-au că­
* lăuzit r ă m î n e o lu­
In i s t o r i a p o p o a ­ minoasă prevestire
relor, p e s t e activi­ a măririi noastre, a
t a t e a şi p e s t e biru­ p ă r ă s i t t e a t r u l , a pă­
inţele b ă r b a ţ i l o r po­ r ă s i t l i t e r a t u r a şi co-
litici a e x i s t a t ade­ b o r î n d delà c a t e d r a
s e a o b i r u i n ţ ă afir­ vechilor discursuri,
m a t ă d e o a m e n i ca­ a s t r î n s în pieţe, a
r e a u i n t e r v e n i t în d e s f ă ş u r a t p r i n stră­
anumite c l i p e de zi şi p r i n o r a ş e a-
primejdie pentru a vîntul unui patrio­
t r e z i c o n ş t i i n ţ a u- tism neînduplecat.
nei n a ţ i u n i . E vor­ D i n ziua a c e i a , din
ba de o categorie ziua a d i c ă în c a r e
d e scriitori în c a r e liarbu Delavrancea, Pär. V. Lucaci, N. Filipescu, Od. Goga, Prof. Em. Antonescu
si alţii, eşind de la meetingai Acţiunei Naţionale, care cerea intrarea în război, şovăelile n o a s t r e a-
u n t e m p e r a m e n t tu- alături de aliaţi, pentru realizarea unităţei neamului (1915). m e n i n ţ a u s ă des-
Delavrancea, însufleţeşte mulţimea pentru intrarea în marele război (1915).

mintă o m î n d r ă alianţă latină, De­ şi fatale. P o p o a r e l e mici t r e b u i e s ă p e u n popor-frate, s â n g e din s â n ­

BCU Cluj / Central University Library Cluj


l a v r a n c e a a d e v e n i t t r i b u n u l înver­ d i s p a r ă în faţa p o p o a r e l o r m a r i , c a g e l e n o s t r u . A m fi s ă v â r ş i t u n a-
ş u n a t al a c e s t e i a l i a n ţ e . N e u t r a l i t a ­ şi micile i n d u s t r i i faţă d e m a r i l e s a s i n a t în p o t r i v a o b â r ş i e i n o a s t r e .
t e a r o m î n e a s c â a fost c l ă t i n a t ă d e u z i n e . Idealul o m e n i r i i ? L a p ă m â n t ! A m fi sfâşiat p a g i n i l e cele m a i glo­
a c e s t om, î n t r e g i r e a r o m î n e a s c ă a O omenire mai bună, mai blândă r i o a s e din istoria n e a m u l u i n o s t r u .
fost p r o v o c a t ă , în m a r e p a r t e , d e a- şi m a i d r e a p t ă . . . ? B a s m e p e n t r u co­ A m fi a b d i c a t la fiinţa n o a s t r ă
cest om. C o n ş t i i n ţ a r o m â n e a s c ă toa­ p i i ! Glorificarea forţei în t o a t ă o- e t n i c ă . Şi n i m e n i p e l u m e n ' a r m a i
tă, tot ce a r ă m a s a s t ă z i din fru­ r o a r e a ei, c ă c i forţa e s t e d r e p t u l , fi p r e ţ u i t o astfel d e t u r m ă d e sclavi
m o s u l p a t r i o t i s m al r ă z b o i u l u i poar­ e s t e a d e v ă r u l , e s t e binele, p e n t r u î m b o g ă ţ i ţ i şi puşi la g u r i l e celui m a i
tă pecetea acestui om. D u p ă cum i m p l a c a b i l i i « s u p r a o a m e n i » d e as­ m â n d r u fluviu din E u r o p a . T o ţ i c â ţ i
g e n e r a ţ i a b i r u i n ţ e i f r a n c e z e din ul­ tăzi şi d e m â i n e . n e - a u î n d e m n a t la o a ş a a t i t u d i n e
timul r ă z b o i , şi g e n e r a ţ i a b i r u i n ţ e i In c o n t r a a c e s t u i s p a s m d e ne­ v r o i a u , c u s a u fără ştiinţă, să a s i s t e
italieneşti p r e l u n g i t ă c u F i u m e din­ b u n i e c a n i b a l i c ă s'au r i d i c a t F r a n ţ a , la s i n u c i d e r e a n o a s t r ă . Noi n ' a m fi
colo d e p a c e , p o a r t ă p e c e t e a scrii­ A n g l i a , R u s i a , Italia, î n s c r i i n d p e m e r i t a t d e c â t u r a şi d i s p r e ţ u l : u r a
torului B a r r é s şi a p o e t u l u i D ' A n ­ d r a p e l u l l o r : d r e p t a t e , l i b e r t a t e , şi P u t e r i l o r a l i a t e şi d i s p r e ţ u l p u t e r i ­
n u n z i o în i s t o r i a r ă z b o i u l u i mon­ aşezarea statelor după naţionalităţi. lor c e n t r a l e . U r a c o n t r a u n o r tră­
dial, D e l a v r a n c e a s t ă a l ă t u r i d e a- D e ele s ' a u alipit S e r b i a şi B e l g i a d ă t o r i d e r a s s â şi d i s p r e ţ u l c o n t r a
ceştia. C a a v î n t a r e p a t r i o t i c ă , ca vo­ p r e f e r i n d o m o a r t e b ă r b ă t e a s c ă ne­ u n o r n e t r e b n i c i fără v l a g ă . — E r a c u
inţă îndîrjită de luptă, ca aprigă suferitei sclavii c u c a r e le p â n d e a n e p u t i n ţ ă .— P u t e r i l e l a t e n t e c a r e
călăuză a unei generaţii îmbărbă­ «forţa», r e c e , o a r b ă şi f ă r ă ideal. d o r m i t a u în g i n t a n o a s t r ă s'ar fi
t a t e . Monumentul pe care îl ridi­ Şi noi, d o m n i l o r , c e t r e b u i a s ă a p r i n s şi flăcările a r fi c u p r i n s în­
căm la graniţă, este monumentul facem? Alături de Germania, să t r e g u l edificiu al s t a t u l u i r o m â n e s c .
conştiinţei romîneşti şi a drepturi­ isbim în m a r e a R u s i e ? Izbind în Noi a m fi călcat, ca n i ş t e r ă t ă ­
lor noastre sfinţite. R u s i a i z b i a m î n A n g l i a , i z b i a m în ciţi, şi p o r u n c a i s t o r i c ă şi p o r u n c a
F r a n ţ a , i z b i a m în Italia, în r a s s a etnică. Istoria povesteşte izbânzile
Pentru a ilustra entusiasmul de n o a s t r ă , în i n s t i n c t e l e n o a s t r e , î n con­ şi s u f e r i n ţ e l e , g l o r i a şi u r g i a p e c a r i
care a fost călăuzit Delavrancea ştiinţa n o a s t r ă d e p o p o r latin. Izbind le-a g u s t a t şi le-a î n d u r a t n e a m u l
în legătură cu intrarea noastră în R u s i a a m fi a j u t a t p e M a g h i a r i n o s t r u n e f e r i c i t a d e s e a o r i şi p u r u ­
în război, dăm mai jos o parte s ă t r i u m f e şi s ă s u g r u m e d e veci r e a c u , a c e l a ş i i n s t i n c t şi c u a c e l a ş i
din magistralul discurs rostit în g â n d d e u n i r e . C r o n i c a r i şi istorici—
Academia Română, la 2 Septem­ m o l d o v e n i , a r d e l e n i şi m u n t e n i —
brie 1916. Cuvintele ce urmează necontenit cu aceiaşi grije: să nu
sunt cea mai expresivă afirmare,
nu numai a acestor drepturi, dar u i t ă m c ă s u n t e m acelaşi n e a m din
şi a omului care le-a apărat. aceiaşi tulpină. Etniceşte a m măci­
n a t şi s o r b i t s ă m â n ţ a s t r ă i n ă scu­
£7V>mnilor, d e p e la j u m ă t a t e a se- t u r a t ă d e o p a r t e şi d e a l t a a m u n ­
• ^ c o l u l u i a l XIX-lea a î n c e p u t pro­ ţilor. N e a m lipit d e C a r p a t i c â n d
cesul r e c o n s t i t u i r i i s t a t e l o r d u p ă na­ a u n ă v ă l i t v a l u r i l e invaziilor şi n e - a m
ţionalităţi. sculat iarăşi, după cutremurele care
G e r m a n i a şi A u s t r o - U n g a r i a se păreau că ne îngroapă, cu aceeaşi
î m p o t r i v e s c a c e s t e i t e n d i n ţ e istorice c o n ş t i i n ţ ă î n t ă r i t ă c ă s u n t e m Ro-
wmmmmmmma CELE T R E I CRIŞURI wMmmmzm&mm&
m â n i şi creştini. N e - a m p ă s t r a t a- U n g a r i e i , a r fi fost ca şi c u m a r fi d e s t e j a r î m p l e t i t ă cu a l t a d e me­
c e e a ş i l i m b ă fără d e o s e b i r i p r o f u n d e , î n v i a t din m o r ţ i B a s t a şi V o i v o d u l lancolic m e r i ş o r .
fără d i a l e c t e , a ş a ca Moţul din Ar­ Mihai, şi i-am fi v ă z u t î m p r e u n ă , la Noi n ' a m i n t r a t în h a o s u l a c e s t u i
d e a l s ă î n ţ e l e a g ă p e M u n t e a n u l delà b r a ţ : călăul cu v i c t i m a , l a ş i t a t e a c u m ă c e l p e n t r u c u c e r i r i , ci p e n t r u
D u n ă r e şi p e plâeşul din Moldova. eroismul, r u ş i n e a c u m â n d r i a . Stea­ desrobiri... Noi n u v r e m ce n u e s t e
S u n t e m o fiinţă p e c a r e C a r p a ţ i i g u r i l e n o a s t r e n u p u t e a u s ă fâlfâe a l n o s t i u , ci v r e m u n i r e a c u fraţii
n u o d e s p a r t , ci o î n t r e g e s c . A v e m printre steagurile Austro-Ungariei. n o ş t r i din A r d e a l , din B a n a t şi din
a c e l a ş i dor, aceleaşi d u r e r i , a c e l e a ş i Natura are oroare de unele împă- Bucovina... V r e m C a r p a ţ i i , cu tot
a s p i r a ţ i u n i . C â n t ă m a c e l e a ş i cân­ răcheri monstruoase. podişul lor, u n d e ne-a a ş e z a t î m p ă ­
tece, şi a c e e a ş i d o i n ă s e a u d e delà Şi d e a c e e a b u n u l R o m â n , m a r e l e r a t u l T r a i a n ca s ă fim v e g h e şi
Tisa p â n ă la M a r e a N e a g r ă . D u r e ­ Român, Regele nostru Ferdinand, straje civilizaţiunii r o m a n e î m p o t r i ­
rile şi bucuriile celor d e dincolo a s i n t e t i z a t t r e c u t u l cu p r e z e n t u l v a h o r d e l o r d e b a r b a r i năvălitori...
s u n t şi ale n o a s t r e , şi ale n o a s t r e n e a m u l u i n o s t r u , c â n d a zis osta­ Noi n u n e c r o i m cu s a b i a o P a t r i e
s u n t şi ale lor. D u ş m a n i i lor s u n t şilor s ă i : n o u ă , ci ne-o î n t r e g i m . . . D u h u l a-
şi ai n o ş t r i . T â l h a r i i c a r i îi p r a d ă « V'am chemat să purtaţi steagu­ d e v ă r u l u i , al d r e p t ă ţ i i şi al frater­
şi îi ucid, n e p r a d ă şi n e ucid, vi­ rile noastre peste hotarele unde fra­ nităţii m â n ă v i t e z e l e n o a s t r e oştiri...
sul a t â t o r g e n e r a ţ i i d e s t r ă m o ş i , d e ţii voştri vă aşteaptă cu nerăbdare C a r p a ţ i i a u fost t r e c u ţ i î n t r ' o clipă,
moşi şi d e p ă r i n ţ i , l-am v i s a t şi noi, şi cu inima plină de nădejde. Um­ şi clipa a c e a s t a o v o m p r e f a c e în­
şi, a c u m , îl v e d e m a e v e a . N ' a v e m brele marilor Voevosi, Mihai Vi­ tr'o veşnicie... Şi v o m a v e a d e su­
d e c â t s ă s â n g e r ă m cu b ă r b ă ţ i e teazul şi Ştefan cel Mare, ale căror ferit, şi v o m suferi m u ţ i d e a d m i r a ­
ca sâ-1 r e a l i z a m . Şi s â n g e l e g e n e r o s rămăşiţe sac în pământurile ce veţi ţie în faţa jertfelor... Şi n u n e v a
al ostaşilor n o ş t r i a î n c e p u t să c u r g ă desrobi, vă îndeamnă la biruinţă c o v â r ş i d u r e r e a , h o t ă r â ţ i să b i r u i m
şi v a m a i c u r g e î n c ă . ca vrednici urmaşi ai ostaşilor cari în n u m e l e sfintei c a u z e a n e a m u l u i
U n n e a m n u p i e r e p r i n siluire, au învins la Răsboieni, la Călugă- nostru...
ci n u m a i p r i n a b d i c a r e . Şi noi n ' a m reni şi la Plevna!*. O r i c e d e o s e b i r i d e v e d e r i a u în­
a b d i c a t nici la t r e c u t , n i c i la con­ Şi R o m â n i a , simţindu-şi ochii în­ cetat. L a semnalul dat de Regele
ştiinţa n a ţ i o n a l ă . Şi azi, c â n d h a r t a c ă r c a ţ i cu l a c r i m i la a u z u l a c e s t o r F e r d i n a n d n e - a m s i m ţ i t cu toţii o
E u r o p e i s e v a s c h i m b a , noi ce-am c u v i n t e , a b i n e c u v â n t a t şi a s l ă v i t a p ă şi-un p ă m â n t . C â n d s ' a p r i n d e
fi p u t u t face ? D u p ă doi a n i d e g r e a pe Suveranul care a izbutit să se focul ăl m a r e , l u m â n ă r i l e se s t i n g .
a ş t e p t a r e n e - a m h o t ă r â t D o u ă gru­ î n v i n g ă p e El însuşi p e n t r u a che- Bisericuţele şi-au p e c e t l u i t uşile, pen­
p ă r i e r a u în faţa n o a s t r ă . U n a lup­ zăşui triumful n e a m u l u i î n t r e g . D a , tru ca tot c e e R o m â n e s c şi s i m t e
tând pentru hegemonia Germaniei, d o m n i l o r , — s u n t s i g u r că m ă înţele­ r o m â n e ş t e să-şi p r e g ă t e a s c ă sufletul
A u s t r i e i şi U n g a r i e i , şi c e a l a l t ă pen­ geţi,—căci în R e g e l e n o s t r u e s t e şi şi să-şi p l e c e f r u n t e a în u r i a ş u l tem­
t r u D r e p t , p e n t r u L i b e r t a t e şi pen­ u n m a r t i r şi u n erou. P e f r u n t e a plu al R o m â n i e i d e m â i n e . . .
tru aşezarea tihnită a Europei.Ne-am BCU Cluj / Central University Library Cluj
ales g r u p a r e a în f r u n t e a c ă r e i a stă
Lui va sta pururea o r a m u r ă verde

r a s s a n o a s t r ă , r e p r e z e n t â n d civili­
z a ţ i a s t r ă v e c h e , elocinţa, o r d i n e a şi
b l â n d e ţ e a neo-latină.
Ni s e i m p u t ă c ă a m t r ă d a t tra­
DELA VRANCEA - Artistul
de: A. Lupu-Antonescu.
tatul de alianţă cu Austro-Ungaria.
A c e a s t ă c o n v e n ţ i e e r a p u r defen­ £7jelavrancea a cultivat literatura d e a z ă i n t e r i o r u l sufletesc. Şi expri­
sivă. D i n m o m e n t ce A u s t r o - U n g a ­ p r o p r i u zisă şi o r a t o r i a . m a r e a a c e s t u i a , p r e c u m şi a u r m ă ­
r i a a l u a t ofensiva — n e c o n s u l t â n d S'a i l u s t r a t î n a m b e l e g e n u r i , deo­ rilor fireşti, a m e d i u l u i în c a r e se
nici p e Italia, nici p e R o m â n i a — p o t r i v ă . D a r fiecă p o v e s t i a , fiecă p e t r e c e actul, o face c u a t â t a colorit
convenţiunea a căzut. A m r ă m a s c u v â n t a , fiecă î n t o c m i a o n u v e l ă , or că simţi c u m sufletul a u t o r u l u i însuşi
liberi şi s t ă p â n i p e h o t ă r â r e a n o a s ­ o d r a m ă , fiecă a p ă r a u n a c u z a t la traeste în ele. In a d e v ă r , D e l a v r a n -
t r ă . Şi e r a s ă d ă m ajutor A u s t r i e i ? juraţi or o c a u z ă în p a r l a m e n t , pro­ c e a îşi t r ă i a eroul. A c u m cincizeci
Istoria A u s t r i e i e p l i n ă d e perfidie d u c ţ i a e r a a ş e z a t ă p e a c e l e a ş i prin­ ani, c â n d a a p ă r u t Sultănica, a fost
şi d e î n ş e l ă c i u n i , d e c r i m e şi d e o- cipii t e h n i c e , şi i z v o r a din a c e l e a ş i o revelaţie.
r o r i . A u s t r i a a fost t o t d e a u n a îm­ s e n t i m e n t e . In l u c r ă r i l e lui, o m e n e s ­ O m e n e s c u l şi coloritul a u stabilit
p o t r i v a n o a s t r ă . Şi c â n d ne-a r ă p i t cul ţine loc d e frunte. A u t o r u l pen­ deodată reputaţia scriitorului.
Bucovina, şi c â n d ne-a o c u p a t dis­ t r u a d a î n ţ e l e s a c ţ i u n i l o r , aprofun-
trictele Olteniei ; şi c â n d s'a o p u s A c e s t e d a r u r i î m p i n g p e scriitor
la a l e g e r e a lui C u z a ; şi c â n d a v r o i t la d e c l a m a ţ i e , m a i a l e s în o r a t o r i e .
să î m p i e d e c e u n i r e a Moldovei cu Meritul lui D e l a v r a n c e a e s t e că n ' a
M u n t e n i a ; şi în 1913, s u s ţ i n â n d p e c ă z u t în a c e s t p ă c a t , c h i a r c â n d ca­
furiş pe B u l g a r i a i n g r a t ă şi s ă l b a ­ u z a înlesnia şi p o a t e c h i a r s c u z a .
tică în c o n t r a aliatului ei, R o m â n i a . P r o b ă : a p ă r a r e a la j u r a ţ i a a r h i t e c ­
D a r U n g a r i a ? I m p e r i a l i s m u l ma­ tului Socolescu, p r i e t e n u l s ă u i n t i m ,
g h i a r e s t e odios şi abject. Ş a s e mi­ şi d i s c u r s u l î m p o t r i v a d e c o r ă r i i lui
l i o a n e d e M a g h i a r i ţin s u b călcâi Iezinschi, în C a m e r a d e p u t a ţ i l o r .
t r e i s p r e z e c e m i l i o a n e d e sclavi : D e l a v r a n c e a e r a a r t i s t în t e h n i c ă
C r o a ţ i S â r b i , Slovaci şi R o m â n i . Ei şi p o e t în v i z i u n e î n c ă din clasele
şi-au făcut legi d e p r i g o n i r e , d e si­ i n f e r i o a r e ale liceului ; se d i s t i n s e s e
luire şi d e jaf, în d e o s e b i î m p o t r i v a în d e s e n u l a r h i t e c t o n i c şi, p ă t r u n s
celor trei m i l i o a n e şi j u m ă t a t e d e d e a d m i r a ţ i e p e n t r u A m a n , se sem­
R o m â n i , izbind în b i s e r i c a lor, în n a l a s e c a u n viitor m a e s t r u în pe­
şcoalele lor, în l i m b a lor. P r e a pu­ niţă, s u b sfaturile şi c o n d u c e r e a pro­
ţin d u p ă înfiinţarea d u a l i s m u l u i în fesorului p i c t o r C. S t ă n c e s c u . Subi­
A r d e a l , n u s'a m a i a u z i t d e c â t u n ectele alese d e D e l a v r a n c e a şi tra­
l u n g v a e t d e j a l e şi d e d u r e r e . . . Şi t a t e cu m u l t ă fineţe, a v e a u c e v a din
noi, liberi d e orice l e g ă t u r ă , d a c ă însufleţirea p o e t i c ă a t i n e r e ţ e i visă­
a m fi d a t ajutorul n o s t r u A u s t r o - A. Lttpii-Aiiloiiesat. toare.
Vlahuţă despre Delavrancea
R e p r o d u c e m un portret al lui Delavrancea scris de Vlahuţă, în rubrica sa «Albumul
Nostru» din «Viaţa».
.34 ani. înalt, puţin adus de spate; singurul dintre literaţii noştri care are în
adevăr „un cap de artist*. Natura i-a dat cu amândouă mâinile toate talentele cari
pot împodobi viaţa unui om. Delavrancea poate fi pictor mare, cum e scriitor şi orator
mare. Temperament aprins, inimă largă, de o sensibilitate aproape maladivă, suflet
generos şi entuziast, întodeauna mi-a făcut impresia unui erou pe care nimic n'ar
putea să-l înspăimânte.
„Are un cull pios pentru popor şi nimeni n'a înţeles mai bine ca el, sufletul şi
adâncimea cântecelor şi legendele bătrâneşti. In toate articolele lui politice, se recu­
noaşte ştampila artistului, tăetura de frază a literatului cult, stăpân pe gândul şi
Al. Viahuf d.
cuvântul său. De la cea mai fină ironie, până la cea mai violenta franchefd ae
expresii, Delavrancea îşi preumblă degetele pe claviatura limbei cu o agilitate de ade­
• M a r e l e poet, p r i e t e n d e s ă v â r ş i t vărat maestru. Stilul lui e variat, impetuos şi încărcai de imagini ca însăşi viaţa
al lui D e l a v r a n c e a , i-a a n a l i z a t noastră, pe care Delavrancea a ştiut s'o observe şi s'o zugrăvească cu o neîntrecută
în d e s e r â n d u r i o p e r a c u fină putere de sugestie în frumoasele şi nepieritoarele lui opere. E cel mai iubit şi mai
c l a r i t a t e , socotindu-1, n u n u m a i
o forţă i n t e l e c t u a l ă , d a r şi u n
admirai dintre scriitorii noştri, cu toate .amarnicele concluzii" ale câtorva criticaştri,
c r e a t o r de limbă şi frază r o m â ­ cari l-au cetit cu pasiune, în accepţiunea rea a cuvântului, şi nu l-au înţeles.
nească. .Semne particulare: n'are benemerenti*. ( « v i a ţ a » A n . i, N o 6, 2 i a n u a r i e 1894).

A r h i t e c t u r a lucrărilor l i t e r a r e şi a îşi v ă z u s e visul, şi î n c h e a s e g â n d i ­ Zamfirescu, V l a h u ţ ă , Olănescu, B r ă -


celor o r a t o r i c e a l e lui D e l a v r a n c e a r e a poetică prin p r e a m ă r i r e a e r o ­ tescu-Voineşti, C r e a n g ă şi I s p i r e s c u .
aminteşte aceste manifestări de artă, ilor şi a c t e l o r lor d e vitejie p e câm­ A c e s t e i g e n e r a ţ i u n i i-a s t a t î n d e m n
p r e c u m şi ţ e s ă t u r a s e n t i m e n t a l ă , ca­ piile b u l g a r e . S e î n ă l ţ a a c u m o n o u ă şi î n d r u m ă t o r i : Maiorescu, p e n t r u
lităţi c a r i n u s'au s c h i m b a t nici s ' a u pleiadă, o p l e i a d ă d e î n d r ă g o s t i ţ i ai c u r ă ţ i a limbii, H â j d ă u p e n t r u în-
modificat ci n u m a i s'au a c u z a t m a i m u z e l o r , c a r e a v e a u să d e a cuge­ d r ă s n e a l a c u g e t ă r i i , O d o b e s c u cu
p u t e r n i c , m a i b ă r b ă t e s c , m a i conşti­ tării r o m â n e ş t i u n c a r a c t e r n o u , c u stilu-i C i c e r o n i a n , p e n t r u c l a r i t a t e a
ent. I n m o m e n t u l c â n d t i p ă r i a volu­ a s p i r a ţ i u n i n a ţ i o n a l e m a i înalte, cu şi o r d o n a n ţ a stilului !
mul Sultănica, î m i explica c u m ur­ r e a l i z ă r i e s t e t i c e m a i culte ; o ple­ In a c e a s t ă p l e i a d ă d e g â n d i t o r i
m e a z ă , î n t r ' o scrisorică î n m â n a t ă , i a d ă c a r e a v e a s ă d e a limbii r o m â ­ şi a r t i ş t i ai g r a i u l u i şi ai c o n d e i u l u i
nu prin poştă: neşti o f r u m u s e ţ e n e b ă n u i t ă încă, de o egală valoare pe terenurile pro­
în r i t m , î n c l a r i t a t e , în p u r i t a t e , în prii, s t ă B a r b u D e l a v r a n c e a p e n t r u
„Dragă Lupule, colorit. D i n a c e a s t ă e p o c ă î n c e p â n d c o m p l e t a r e a figurii c ă r u i a , o m e ­
Credinţele mele asupra literaturii pot reeşi
din c e l e c e s c r i u :
BCU Cluj / Central University Library Cluj
a u u r c a t t r e p t e l e înalte a l e g â n d i r i i
şi a l e frumosului : M a c e d o n s c h i şi
n e a s c ă şi l i t e r a r ă , m ă voiu î n c e r c a
eu în capitole v i i t o a r e .
1. Stilul t r e b u e s ă v a r i e z e c â t s e v a p u t e a
mai mult, după situaţii (compară orce p a r t e
Eminescu, D e l a v r a n c e a , Duiliu
din Sultănica c u Fanta Cella : s ă v a r i e z e ; a)
c a n o ţ i u n i b) c a frasă c) c a m u z i c ă .
2. Colorile s t i l u l u i : a) v o r b e c o n c r e t e c u
t e n d i n ţ ă c o n c r e t i z a b i l ă ; — b) v o r b e speciale,
— n u m a i e l e a u î n ţ e l e s şi v a l o a r e ; — c) U r a
a b s t r a c ţ i u n i l o r , v a g u l u i (căci c h i a r v a g u l s e
DELAVRANCEA
p o a t e p r i n d e î n v o r b e şi f o r m e de-o p r e c i z i u n e A m i n t i r i
aproape minunată. T
de : A . Petraşcu.
Verbele: a ) v e r b e c u a c ţ i u n e şi c u l o a r e —
fac d i n l i m b a n o a s t r ă u n m o n u m e n t filologic.
Acţiuni: a) se preferă acţiunile interne ce­ £7)rivind înapoi, prin ceaţa deasă p u t d e p r i m ă v a r ă , al c ă r u i r o d nu-1
lor externe. «•£- a u n e i j u m ă t ă ţ i d e v e a c , z ă r e s c g h i c e ş t i î n c ă , d a r î n al e c ă r u i r a m u r i
1. P e n t r u c ă p;; c e l e e x t e r n e t o a t ă l u m e a le vezi d e s t ă n u i n d u - s e o r a s ă b u n ă .
v e d e şi s î n t n i ş t e r e z u l t a t e b r u t e a l e l u p t e l o r
printre studenţii Universităţii din
interne. B u c u r e ş t i şi, m a i d e a p r o a p e , î n res­ L - a m z ă r i t apoi, p u ţ i n m a i t â r z i u ,
2. P e n t r u c ă n u m a i astfel s e p o a t e u n i na­ t a u r a n t u l d e s t u d e n ţ i „ L a pisica în r e d a c ţ i a „României Libere" din
t u r a d i n p r e j u r c u tipul p e c a r e îl d e s c r i i . A l b ă " d e l â n g ă A t e n e u , u n adoles­ C o v a c i , d e u n d e d i s p ă r u în c u r â n d
N a t u r a t r e b u e să j o a c e r o l î n s e m n a t , c a p i t a l
—atât cât m ă r e ş t e emoţiunile persoanelor des­ c e n t d e 18—19 a n i c a r e , m o d e s t şi d u c â n d u - s e la P a r i s , a j u t a t d e ziar,
c r i s e şi a l e c e l o r c e le c i t e s c . t ă c u t , l u a m a s a î n t r ' u n colţ al bir­ s p r e a-şi polei c u n o ş t i n ţ e l e şi u n d e
N u e v o r b ă c a r e s ă fie u r î t ă d u p ă s u n e t : tului şi c a r e r ă s p u n d e a a t u n c i la stătu câtva timp trimeţând articole
toate sînt bune când ne dau o nuanţă. l i t e r a r e G a z e t e i , î n t r e altele, d ă r i
E x i s t ă o l e g ă t u r ă i n t i m ă î n t r e obiectul c e n u m e l e d e B a r b u Ştefănescu. D u p ă
d e s c r i i şi m u z i c a frasei t a l e . U n tablou de m a s ă , el t r e c e a î n t r ' o c a m e r ă d e d e s e a m ă a s u p r a s a l o a n e l e d e pic­
mare n u l p o ţ i c i o p â r ţ i î n frase s c u r t e c h i a r a l ă t u r i , u n d e e r a u n biliard, l u a ta­ t u r ă d i n anii a c e i a , scrise î n t r ' o
d a c ă ai a v e a stilul c e l m a i b o g a t , c e l m a i cul în m â n ă şi j u c a s i n g u r c a r a m - l i m b ă ce a t r ă g e a şi fixa a t e n ţ i a ceti­
c o r e c t d i n l u m e . S e p o a t e zice e x a g e r â n d
l u c r u r i l e : e s t e o metafizică î n g â n d i r e a n o a ­ bolaşul, p r e o c u p a t şi visător. torului şi î n c a r e a r t i c o l e se a r ă t a
s t r ă c a r e a c i s e umflă, s e l ă ţ e ş t e , a c i s e t a e , Potrivit de statură, subţirel, cu p e n t r u î n t â i a o a r ă l a n o i u n con-
cade, moare,—apoi se urcă, se tae, m e r g e re­ p ă r u l p i e p t e n a t şi r e t e z a t dinapoi, d e i u ce a p r o f u n d a t e c h n i c a picturii
p e d e e t c . , e t c . , d u p ă c u m situaţiile din n a t u r ă
s î n t m a r i , mici, i n t e n s i v e , e x t e n s i v e , n ă p r a z - î m b r ă c a t c u r ă ţ e l , el a v e a a e r u l u- şi sculpturii cu u n t a l e n t special d e
nice or umile etc. n u i o m î n c h i s î n t r ' î n s u l şi nedes­ p ă t r u n d e r e şi s i m ţ i r e . E l s e în­
In a c e s t e v o r b e , r e p e d e s c r i s e e î n t r e a g ă luşit încă, ai fi zis u n p o m , în ince­ t r e c e a , î n acele d ă r i d e s e a m ă , c u
năzuinţa mea, Gion care trimetea articole asupra
Al t ă u a m i c şi c o l e g
aceleiaşi m a t e r i i la Binele Public.
Barbu
L ' a m r e v ă z u t apoi î n t o r s la Bu­
A c e s t e le s c r i a a c u m cincizeci d e c u r e ş t i s t â n d î n t r ' o c a m e r ă d e ho­
a n i . A c e s t e î n d r u m ă r i d a t e lui în­ tel la Metropol, c u o s u t ă d e v o l u m e
suşi, e r a u , m a i c o m p l e t a t e , a l e tu- galbene înşirate jos pe lângă pereţi,
tulor scriitorilor epocii. A c e a e p o c ă citind s e a r a p e R e n a n şi p e Celini,
(1880—1890) e r a d i m i n e a ţ a î n s o r i t ă f ă c â n d o b s e r v a ţ i i p e r s o n a l e şi d â n d
a literaturii de după războiul pentru d o v a d a u n u i spirit d e o s a g a c i t a t e
independenţă. Din trecut, Alexandri surprinză toare,
B. P. Haşdeu despre Delavrancea
CC' eavistamai Noua
de seamă povestire a lui Delavrancea, „Hagi-Tudose", a apărut în Re-
condusă de B. P. Haşdeu, în numărul de la 15 Decembre 1887.
Peste trei luni, directorul revistei tipărea o „baladă realistă* intitulată Multipli-
camini, în legătură cu năravul lui Hagi-Tudose, fapt care a atras asupra lui
Haşdeu gluma contimporanilor, cari îl porecleau Hagi-Tudose în loc de sgârcit,
aşa cum, de pildă, un trancez ar fi zis „Harpagon" în loc de „avare".
Haşdeu însă 1-a socotit totdeauna pe Delavrancea nu numai unul dintre cei
mai mari scriitori din literatura noastră, dar un scriitor mare în sensul cel mai
desăvârşit al cuvântului. Intr'una din vestitele sale sacherline, vorbind în 1903
despre diferiţi scriitori români, zice undeva : „Delavrancea ! A, iată un adevărat
talent nu departe de a fi mare, un „enfant terrible", pe care poţi să-1 desaprobi
uneori, dar nu poţi să n u l iubeşti, căci este numai inimă, chiar dacă se contra­
zice. Delavrancea crede când te laudă, Delavrancea crede când te înjură, şi tăria
de credinţă îl mânţuieşte".
Aceste rânduiri despre Delavrancea au apărut, mult mai în urmă, în lucrarea
lui B. P. H a ş d e u : „Sarcasm şi ideal".
B. P. Haşdeu.

D u p ă aceea, l'am văzut şi l'am s a m asupra stilului lor prea încăr­ Crescând şi desvoltându-se zi cu
apropiat în toate împrejurările şi cat, cu o profuzie de flori câmpe­ zi, el fu necontenit şi pretutindeni
manifestările vieţii lui. neşti ce împrăştiau o mireazmă tare talentul cel mai original pe care
L'am auzit citind nuvelele „Li­ sub arşiţa de soare a tinereţii au­ l'am văzut printre contimporani, o-
nişte" şi „Milogul" în casa lui Gri- torului. In acelaş timp, arătam cum riginal în scris, în vorbă, în atitu­
gore Pâucescu, unde era iubit şi a- în ele erau descrieri poetice, cari dini, în fapte, original specific, sin­
preciat. L'am văzut la el acasă în alcătuiau o mulţime de tablouri, ca gular, tare şi neclintit ca o stâncă
str. Primăverei, Cantacuzino şi Icoa­ nişte cadre suspendate, înfăţişând de munte.
nei, unde mă lua să gust alături de s c e n e şi privelişti minunate, uneori Intre amici, adeseaori pe când al­
el un epure cu măsline, din care însă cu o insistenţă de precizie în ţii disertau, el, străfulgera c u origi­
mânca cu o poftă specială, sau să cuvinte populare şi c'o voinţă de nalitatea lui, turbura ; pătimaş, tea­
ascult pe copila lui Celica cântând a-şi complecta senzaţiile duse până tral, strident câteodată, totdeauna
la piano o nocturnă de Chopin, pe la saturaţie. I-am citit şi ascultat în colorat ca n i m e n e a altul, cu trăsă­
care el n'o g ă s e a destul de ritmată urmă lucrările de maturitate, Pă­
BCU Cluj / Central University Library Cluj
turile unui t e m p e r a m e n t profund
sau de expresivă, mustrându-şi gen­ răsiţii şi trilogia pieselor Apus de caracterizat, trăind când pe piscu­
tila şi atât de talentata lui copilă Soare, Viforul şi Luceafărul de o rile din nori ale idealului, când în
că „ n u calcă a popă", sau să asist viziune istorică măreaţă, de o fru­ fundul prăpăstiilor realităţii, admi­
la jocul lui de table cu Carageale, museţe calmă, de o amploare for­ rabil în escaladarea şi e x a g e r a r e a
pe care, când greşea câte o mişcare, mală definitivă. ideilor până la paradoxe, făcând
îl făcea de ocară cu cele mai tari In sfârşit l'am auzit vorbind în lux de obârşia lui umilă : — „Mă
epitete de nepricepere şi netalent, Cameră, în apogeu, în marile şi ar­ bătea m a m a când f u g e a m de lângă
pe care acesta n u le auzea, jucând zătoarele lui discursuri în chestia oala de la foc, pe care m ă lăsa s'o
liniştit mai departe şi bătându-1 a- naţională, discursuri sonore, ale că­ păzesc", — nervos la extrem de-i
deseaori. ror fraze onduloase, lapidare şi înăl­ jucau buzele în tremur înainte de
In sfârşit l'am văzut venind la ţătoare la extrem, răscolitoare de a începe să zică ceva ; vorbind o
mine acasă, la unele serate ale re­ sentimente şi energii, evocatoare de românească a lui, alcătuită din nu­
vistei Literatură şi Artă Română, glorie strămoşească şi strigătoare anţe populare şi poetice şi intrat
făcând observaţiile cele mai curioase de dreptate şi de conştiinţă naţio­ aşa de total şi adânc în limba ro­
şi mai neaşteptate faţă de cel c e nală, erau ponctuate de gestul lui mânească, în melodiile şi fioriturile
citea ceva, sau venind ziua cu o Maiorescu şi urmărite de monoclul ei, că era refractar altor limbi stră­
bunăvoinţă rară ca să-mi vorbească lui Carp, şi unde el s'a arătat atunci ine ; romantic şi b o e m în suflet şi
de bine asupra unui articol de po­ ca cel mai mare şi mai cald orator în port, până şi în părul mare c e l
lemică uşoară, cu tineri ca V a s c h i d e , al acelor m o m e n t e s u p r e m e ale is­ resfira ca o clae afânată deasupra
comparând pe cel c e scrie aceste toriei noastre. capului, „podoaba mea", a v â n d un
rânduri cu „un câine m a r e de stână, răspuns gata pentru orice extrava­
mârâind încet numai şi privind a- Aforisme: g a n ţ ă ; delicat şi cu atenţii mari
proape indiferent la lătratul unui pentru cei ce-1 admirau mai cu mă­
căţel mic", sau discutând aprins cu C i c e r o s i m ţ e a î n s i m e t r i a l u c r u r i l o r su­ sură ; injurios, pe ton amical, cu cei
p r e m a frumuseţă.
Duiliu Zamfirescu, pe care nu-1 sim­ D e aceia când ţinea faimoasele discursuri, pe care-i iubea, cu un cuvânt omul
patiza, dealtfel ca şi Duiliu pe el, c ă u t a cu p r i v i r i l e sale să g ă s e a s c ă în j u r u l cel mai puţin banal din generaţia lui.
şi nici nu prea se apreciau în ta­ său acea divină simetrie a lucrurilor, dacă A fi atât de original în timpurile
lentele lor, întocmai ca Verlaine n u o g ă s e a c a u n ultim r e f u g i u , a s c u l t a şi s e
încânta de ecoul propriei sale voci.
noastre, când bibliotecile cu pirami­
şi Leconte de Lisle, cari, cum se dele lor de cărţi şi când curentele
ştie, se salutau numai. D e câte ori Asistenţa socială-colectivă este î n t o t d e a u n a literare şi modelele timpului ne dă­
s e întâlneau la mine ei a v e a u dis­ s u s p e c t a t ă d e i n t e r e s e c o l e c t i v e ; n u m a i asis­ râmă fiinţa, e însuşirea sufletească
tenţa individuală r ă m â n e cu a d e v ă r a t sinceră
cuţii v e h e m e n t e în cari, de cele mai şi f o l o s i t o a r e u m a n i t ă ţ e i . cea mai rară, dacă nu unică.
multe ori, Duiliu părăsea terenul * A c e a s t ă originalitate a fost trăsă­
neputând suferi, zicea el, violenţa A iubi, î n s e a m n ă a te c o n t o p i c u natura tura caracteristică dominantă a lui
lui D e l a v r a n c e a . într'o supremă fericire. Delavrancea...
Cu câţiva ani mai înainte îi ci­ * Mai mult, s'ar putea zice. Ca să
P a g i n i l e i s t o r i e i s u n t foile d e c a l e n d a r a l e confirme oarecum patima lui de o-
tisem volumele „Sultănica" şi „Tru­ l u m e i , p e e l e s'au s c r i s a m i n t i r i l e s t r ă m o ş i l o r
badurul", asupra cărora a m făcut o din parfumul cărora împrospătăm prezentul riginalitate, de şi a fost Primar al
critică nu tocmai binevoitoare în p e n t r u a domina viitorul. Capitalei şi Ministru, el a trăit şi a
Convorbirile Literare şi unde apă­ Delavrancea. murit sărac.
Culese de Octav Minar.
Delavrancea : Apus de Soare. Scenă din actul IV.

ales versul, singurul mijloc propriu


DELAVRANCEA - Dramaturg pentru a exprima potenţiarea unei pa­
de : Cornelia Moldovanu. siuni. Toate concepţiile mari s'au în­
vesmântat în purpura poeziei. Inchi-
Cp e una din pajiştele delà Şoseaua în frumuseţi de stil, ne vom ocupa în puiţi-vă un Richard III un Bernant
Kiseleff, între trandafiri, o statuă, deosebi de drama istorică a lui Dela­ sau un Doti Carlos scrise în proză !
pe un piedestal în gustul antic, amin­ vrancea. Cele câteva d r a m e istorice pe care le
teşte trecătorilor splendida şi multipla * * avem, sunt de a s e m e n i în versuri.
personalitate a lui Barbu Delavrancea. Delavrancea a reuşit, totuşi să scrie
Sculptorul Medrea a evocat în piatră Drama istorică, de obicei eroică, cău- cele 3 drame istorice ale sale în proză.
o fire ae răsvrătit, cu fruntea boltită, tându-şi temeiul artistic, motivele de * * *
tăiată de gânduri aspre, umbrită de inspiraţie în trecut, e prin firea ei ro­
mantică. Ştefan, vrednicul şi viteazul Voevod
plete bogate, ca o criniera de leu, şi Ştefan, e în asfinţit : asfinţitul trupului,
cu ochii fierbinţi în care inspiraţia se Nu ne putem aştepta la deslegarea
unei probleme sociale, nu se vor face nu al inimii, asfinţitul braţului nu al
contopeşte cu patima. vitejii.
nici dizertaţii, nici teorii psihologice,
Din iniţiativa reuniunii culturale nu vom avea deci a face cu o teză; Deşi în al patruzeci şi şaptelea an al
BCU Cluj / Central University Library Cluj
«Cele Trei Crişuri» se va inaugura în eroii nu vor fi subordonaţi unei idei, domniei, deşi bătrân, cu pletele cărunte
curând şi la Oradea un monument în ci ideile vor fi subordonate faptelor, şi cu un picior bolnav, — îşi strânge
bronz, pentru cinstirea memoriei ma­ fiind isvorâte şi răsfrânte din caracte­ ostile şi dă o raită prin ţinutul Hali-
relui Delavrancea rul eroic, cu un scop bine ştiut ciului, potolind duhul răzvrătirii, aţâţat
Poet, orator, tribun al poporului, nici In d r a m a istorică, circumstanţele, de papistaşi în norod. Se reîntoarce
un gen literar nu-i putea convine mai teza, (dacă a r e ce căuta), feluritele pro­ cu bucuria biruinţii în suflet, însă cu
potrivit lui Delavrancea, ca dramatur­ bleme de situaţii, au o mai mică pre­ trupul biruit de boală. R a n a pe care
gia, şi în deosebi teatrul de acţiune, cădere, fiind necesar în întâiul rând o căpătase în lupta delà Chilia îl to­
evocarea vremurilor de vitejie când să ni se înfăţişeze eroi, suflete mari, peşte zi cu zi, fără odihnă, fără răgaz,
datina egaliza, în faţa morţei eroice, prin avântul sau patima lor, care, co­ şi zi cu zi, grija Moldovei îl chinueşte
pe Voievod, pe boieri şi pe ţărani. vârşind orice împrejurări, stăpânind tot mai mult, până ce-i smulge hotă­
Alături de Alecsandri, Haşdeu, Cara- cu desăvârşire logica acţiunii, sunt rârea.
giale, cei trei stâlpi ai Teatrului ro­ piesa însăşi. Toată gama sufletească In viaţă fiind, chiama sfatul boerilor,
mânesc, Delavrancea şi-a cucerit dea- vibrează ; nici o forţă de pasiune, oricât adună fruntaşii oştilor şi mulţimea cur­
semeni slava unui mare ctitor al dra­ de intimă şi tainică ar fi, nu rămâne tenilor, şi în faţa lui Dumnezeu şi-a
maturgiei noastre, ca şi prietenul şi în adormire. oamenilor urcă în scaunul Sucevii pe
contemporanul său, Alex. Davila, a că­ Bogdan, singurul său fiu din Maria de
rui capodoperă ..Vlaicu Vodă" este Drama istorică nu se poate mulţumi
numai cu o teoremă psihologică, a că­ Mangop, aşezându-i astfel coroana pe
de asemeni una din temeliile reperto­ cap şi întărindu-i grumajii cu mantia-i
riului naţional. rei demonstraţie se risipeşte apoi în
5 acte, ori a cărei soluţie se trage de domnească
Deoarece spaţiul nu ne îngăduie, păr într'un desnodământ adeseori pre­ Poruncind boerilor credinţă, sărută
iar răbdarea cititorilor nu trebuie co­ văzut ştiinţificeşte. D r a m a istorică nu mâna noului Voevod, şi apoi se pră-
pleşită, nu ne vom ocupa în acest se poate mulţumi cu o pasiune măruntă, vale, istovit de boală şi mai ales de
articol decât de Dramaturgul Dela­ vremelnică, episodică, din care apoi, zbuciumare, la picioarele tronului.
vrancea. cu un r a r meşteşug, să se stoarcă toate In cel din u r m ă act, trei doftori stre­
A scris şase piese de teatru, şase efectele şi lacrimile posibile. ini şi pricepuţi, se străduesc să vin­
drame, dintre care trei alcătuesc tri­ dece piciorul bolnav al lui Ştefan, ar­
logia moldoveneasca şi a n u m e : Apus D r a m a istorică cere pasiuni mari,
oameni mari, fapte mari, — suflete bo­ zând r a n a cu fiare înroşite în foc.
de soare, Viforul şi Luceafărul, — iar Trei boeri răsvrătitori, în cap cu pa­
celelalte trei, Irinel şi Hagi Tudose, gate în avânt, clocotind de patimă şi
zbucnind de acţiune. Pasiuni şi fapte harnicul Ulea, simţind apropiatul sfâr­
d r a m e realiste, deşi evocări din trecut, şit, răscoală norodul, alegând Domn
şi în sfârşit, A doua conştiinţa. — aci stă toată taina romantismului.
Şi, pentru a se atinge acest ţel artis­ pe Ştefăniţă, refugiat la Ţarigrad.
Ultima sa piesă n'a fost nici repre­ tic, s'a văzut că forma prozei e nepo­ Ştefan aude l a r m a răsvrătirii, se
zentată, nici tipărită, aşa că e în totul trivită şi neîndestulătoare, şi atunci s'a scoală, şi reculegându-şi puterile ador­
necunoscută opiniei publice. mite de durere, coboară din castel, în
Delavrancea nădăjduia, dacă a r mai mijlocul norodului, şi r ă p u n e pe Ulea
fi avut zile, să scrie şi o Trilogie cu paloşul. Reîntors. îşi dă duhul, ros­
Munteneasca, întregind astfel marea tind cu cea din u r m ă suflare, numele
frescă a neamului românesc. Moldovei.
Pe cât mi s'a spus, eroii acestei proec- Toată acţiunea se rezumă la suirea
tate trilogii a r fi fost Mircea-cel-Bă- lui Bogdan în scaun şi la pedepsirea
trân, Vlad-Ţepeş şi Mihai-Viteazul răsvrătitului paharnic. Cealaltă acţiune
Lăsând la o parte nuvelele drama­ e narativă, decurge din povestiri. Ac­
tizate Irinel şi Hagi-Tudose, d e ş i pu­ tul I şi al II sunt povestirea unor în­
ternice ca evocare şi pitoresc, bogate tâmplări, nu întâmplarea unor fapte.
mmsmsmmsmm CELE T R E I CRIŞURI
împotriva poruncilor domneşti, ceeace
Maiorescu despre Delavrancea a pricinuit tăerea lor de către însăşi
sabia lui Cristos, în Viforul, boerii
<7**itu Maiorescu, despre care se ştie că e r a sunt pâinea lui Dumnezeu, sutlete în­
*3 foarte avar în aprecieri, vorbind de con­ gereşti, buni şi supuşi până într'atâta,
gresul partidului conservator - junimist, ţinut în încât de bună voe se pleacă săbiei
anul 190-', face o notă distinctă pentru Dela- ucigătoare a lui Ştefăniţă. Nici unul
vrancea: dintre boeri, în afară de slugarnicul
.Delavrancea e şi de astădald (ca la Iaşi Moghilă, nu cunoaşte invidia ori râvna
şi la Dacia) oratorul jenomenal, cu nepilduita de mărire. Şi iată că şase dintre ei,
putere de a electrisa un auditor popular şi de în loc să apuce drumul pribegiei pen­
a-l zgudui până 'n măduvă. Şi ce mă minu­ tru a scăpa de pieire, îşi pleacă volnic
nează mai mult la el, este că produce ace/aş frunţile cărunte sub paloşul mutului,
efect, cănd întrebuinţează — nu frase banale care de şase ori cade cu sgomot surd,
de oratorie, ci deadreplul termenii speciali de sfâşietor. Domnul priveşte pe fereastră
ştiinţă modernă, din sociologie, din jurispru- şi se bucură, însetat de sânge.
denţd, din filozofie, chiar din fiziologie.
Ceeace însă menţine Viforul ca un
,,Lui i se trec toate şi toate contribue la re­ succes viu al scenei noastre, ceeace
zultatul cel puternic. însă te îmbie să uiţi numeroasele şi
(Scrisoare către I. Negruzzi, d a t a t ă la capitalele cusururi ale acestei zgomo­
Titti Maiorescit. S t . Moritz, 1 6 - 1 9 iunie 1902). toase drame, întocmai ca o ademenire,
ca un miraj,—e acel suflu puternic de
avânt, cu care ne-a uimit Delavran­
cea în Apus de Soare, — avânt înves­
mântat în cea mai colorată şi mai bo­
Cele două acţiuni sunt neîndestulă­ ostile şi le acoperă, care prinde no­ gată limbă românească.
toare pentru personalitatea lui Ştefan roadele şi le acoperă".
pe care istoria ni-1 arată veşnic în miş­ In cel dintâi poem dramatic ne-a po­ Este o feerie de frumuseţi literare,
care şi pornit la fapte; cu atât mai vestit minunate lucruri despre înţelep­ un torent de cuvinte frumoase, care te
mult vor fi neîndestulătoare pentru des­ ciunea şi vitejia sfintei umbre delà orbesc până într'atâta, încât te trezeşti
făşurarea a patru mari acte de dramă. Putna, iar în Viforul ne înfăţişează aplaudând chiar scenele pe care min­
Piesa constă mai mult dintr'o perin­ ticăloşia şi neputinţa lui Ştefăniţă-Vo­ tea le condamnă ca neverosimile. Dia­
dare de povestiri, dintr'o defilare de dă, fiul lui Bogdan şi nepotul marelui logul curge viu, sclipitor, urzit din zi­
personagii. Mai mult o suprapunere Ştefan. După cum reese uşor, intenţia cale vechi şi înţelepte şi din metafore
de naraţiuni, decât o îmbinare de fapte, fundamentală a lui. Delavrancea a fost fragede şi noui. Acest suflu străbate
decât u n circuit de energie dramatică, de-a statornici o antiteză între cei doi toate actele, când luminos şi dulce ca
veşnic în mişcare delà un suflet la altul. Voevozi, cu chiar preţul adevărului o adiere de zefir, când mânios şi şu-
O singură notă reese puternic : sen­ istoric, care de data aceasta, a fost erător ca vântul de toamnă târzie, şi
zualitatea din vremile acelea. Această jertfit fără şovăire. câte-odată chiar, maestos şi năprasnic
BCU Cluj / Central University Library Cluj
notă, destul de verosimilă după istorie, Bătrânii cronicari, boeri şi dânşii, ca viforul S'ar putea cita pagini în­
deşi aparent contradictorie cu simţul ori cât de multă pică a r fi putut să tregi, incomparabile prin noutate şi
adânc de evlavie şi dreptate al lui aibă împotriva acestui Domn, vrăşmaş frăgezime, care vor r ă m â n e veşnic
Ştefan, cadrează bine c u măreaţa fi­ boerimh, cum era necoptul Ştefăniţă, pildă de frumuseţe a limbii româneşti.
gură, şi se împacă minunat cu toate n'au cutezat să ascundă viitorimii me­ Cu „Luceafărul" se închide trilogia
celelalte trăsături sufleteşti. Această ritele şi iscusinţa în răsboae a acestuia. Moldovii. „Apus de Soare" a avut toată
notă conţine ceva specific românesc, Letopiseţii stau mărturie. măreţia unui a m u r g . „Viforul" a fost
una din semnele caracteristice ale vieţii D a r Delavrancea, cu puterea ne­ zbuciumat şi înfricoşetor — .Luceafă­
noastre din trecut. Cele câteva tipuri mărginită a tuturor creatorilor, şi-a rul" însă e palid şi sfios, cu toate că-şi
de boeri pe cari îi găsim în opera lui conceput eroul după anumite scopuri primeşte lumina delà soarele artei.
Sadoveanu, vin în sprijinul afirmării artistice. L'am văzut răsărind în actul întâi, l'am
mele. De aceia Delavrancea a dovedit Poate u m b r a nefericitului Ştefăniţă, privit apunând în al cincelea, fără însă
o m a r e artă în r e d a r e a armonică a care, de patru veacuri odihneşte ală­ să fi luminat cu prisosinţă cerul is­
acestei îmbinări de note sufleteşti, atât turi cu drepţii, îa mânăstirea Bistriţa, toric al Moldovei.
de disparate şi totuşi atât de fireşti. s'a sbătut mânioasă în racla-i dom­ Petru, feciorul Răreşoaei şi al ma­
Din opera lui Delavrancea, se des­ nească, simţindu-şi pomenirea atât de relui Ştefan, flăcăul romantic cu plete
prinde nu atât figura lui Ştefan, figura nedrept pogorâtă, prin pana unui Luca bălai din 'Apus de Soare', se întoarce
dramatică a eroului, cât personalitatea Cârje al zilelor noastre. din pribegie cu sufletul şi înfăţişarea
autorului. In toată lucrarea traeste şi După c u m Ştefan cel Mare avea schimbată ; Oana, nebuna Oana, şi-a
vibrează poetul. El tresaltă în toate toate calităţile, Ştefăniţă-Vodă va avea recăpătat minţile ca prin minune, însă
împrejurările, vorbeşte prin toate gla­ numai cusururi, şi încă dintre cele e b ă t r â n ă şi tăcută.
surile, gestul lui larg şi marele său mai n e e r t a t e : afemeeat, ambiţios, ci­ Revine de asemeni şi Şmil, vorbă­
avânt dominează toate actele piesei. nic, beţiv, crud, fără credinţă şi în­ reţul şi plicticosul doctor e v r e u ; re­
Apus de Soare este de fapt un poem setat de sânge nevinovat. Ucide la în­ vine şi Mogârdici, chelarul beţiv şi
de r a r ă poezie şi neîntrecut avânt. tuneric sau prin vicleşug. fricos, bufonul lui Ştefăniţă-Vodă, a-
întreg poemul dramatic al lui Dela­ După cum în Apus de Soare, boerii jungând în u r m ă om de ispravă, cre­
vrancea e de un romantism sănătos şi erau răi, clevetitori, încercând uneltiri dincios şi viteaz. O frumoasă ivire în
senin. Atmosfera caldă şi bogată, risipa trilogie e Genuna, fiica lui Baloş şi
de frumuseţi de stil ce se urzesc ca o satelitul cel mai d r a g al Luceafărului...
horbotă nesfârşită, acest isvor nese­ Patru sunt personagiile mai însem­
cat de metafore, neîntrecute în proza n a t e : R a r e ş şi Genuna, cari ţin nota
noastră prin frăgezimea şi noutatea lor, dramatică, Şmil şi Mogârdici cari în­
sclipirea arhaismelor reînviate, flexiu­ veselesc cu rost sau fără rost, atmos­
nea nouă a unor cuvinte ştiute, avântul fera monotonă a dramei, — căci Dela­
şi, poezia care se desprind din dialo­ vrancea a consacrat mai bine de o
guri, firile aprinse şi pornite ale eroi­ treime din piesă, comedie, asigurându-i
lor, a u ceva asemănător cu bogăţia prin aceasta oarecum succesul....
operei Byroniana. Care e conflictul fundamental din a-
După Apus de Soare, poetic şi în- ceastă dramă? Există vre-un conflict
dueşător ca toate amurgurile, Barbu între Domn şi ţară?—Nici unul. Intre
Delavrancea ne-a dat Viforul, şi în­ Domn şi boeri?—Unul singur, parţial,
gustele noastre zări literare s'au cu­ în actul al IV-lea. Intre Domn şi Ge­
tremurat. nuna? O undă de dragoste, şi atât
. Vifor, vifor năprasnic, care prinde Există vre-un conflict intern în su­
pe călător şi-1 acoperă, care prinde fletul lui Rareş, vre o luptă sufletească
BBunwHsnggm CELE T R E I CRIŞURI vmammamsmm
DELAVRANCEA IN BUCEGI de: Eugen* Specia.
W J i n i m b o l d u l n e o s t e n i t al c â t o r v a R o m â n i i u b i t o r i
d e ţ a r ă şi d e v i e a ţ ă s p i r i t u a l ă , se ridică p e ţ ă r m u l
a p u s e a n a l insulei n o a s t r e latine, figura d e b r o n z a c e ­
lui m a i m a r e p o e t d i n t r e p r o z a t o r i , figura d e i l u m i n a t ,
e l o c v e n t ă , t u l b u r ă t o a r e , p e c a r e a p u r t a t - o p r i n t r e noi,
p â n ă a c u m c i n c i s p r e z e c e a n i , a v â n t a t u l suflet al lui
Delavrancea.
D e l a v r a n c e a n ' a fost a r d e l e a n şi n ' a fost b i h o r e a n .
U z u r p ă el o a r e u n l o c c e l o r d e aci ? D e l a v r a n c e a n ' a
c ă l c a t n i c i c â n d p r i n O r a d e a . P o a t e el o a r e să r ă m â n ă
şi d e aci î n a i n t e d e p a r t e d e e a î
U n fapt c u r i o s p o a t e s u g e r a r ă s p u n s u l :
D e c u r â n d , u n i n i m o s turist, î n z e s t r a t d e altfel cu
mult s i m ţ a r t i s t i c şi spirit d e o b s e r v a ţ i e , mi-a s e m n a l a t
o d e s c o p e r i r e p e c a r e a făcut-o în t i m p u l u n e i a s c e n ­
s i u n i în B u c e g i . P e m u n t e l e CHncea, la 2200 m e t r i î n ă l ­
ţ i m e , «pe u n p l a t o u catifelat>, d o m i n ă o s t â n c ă al c ă r u i
profil i m p u n ă t o r a m i n t e ş t e i s b i t o r profilul lui D e l a ­
vrancea.
D e l a v r a n c e a în B u c e g i ? D e l a v r a n c e a , m o d e l a t d e
f o r ţ e l e ' o a r b e a l e n a t u r i i şi cizelat t i m p d e v e a c u r i d e
p i c ă t u r a p l o i l o r î D e l a v r a n c e a , s t r ă j u i n d d i n n e g u r a tim­
pului p e linia c a r e o d i n i o a r ă r u p e a î n d o u ă p ă m â n t u l
neamului românesc î
A, d e s i g u r , m u l t i p l e , v a r i a t e şi m i n u n a t e s u n t j o c u ­
rile n a t u r i i . U n fizician, u n g e o l o g , v o r e x p l i c a g r a v ,
u s c a t şi c u o d i h n i t o a r e suficienţă a m ă n u n t e l e p r o c e s u ­
lui c a r e a s ă p a t p i a t r a p e u n p i s c d e m u n t e , d â n d u - i u n
chip s a u a l t u l . D a r tot a ş a a r p u t e a e x p l i c a ei, «ştiinţi-
liceşte», c u m d i n m a r m o r ă , p r i n l o v i t u r i d e d a l t ă şi c i o ­
c a n , p r i n f u n c ţ i o n a r e a fiziologică a u n o r n e r v i şi a u- Delavrancea în Bucegi".
n o r m u ş c h i , «natura» a r fi s c o s l a l u m i n ă p e V e n e r a
d e Milo, c r e z â n d u - s e d i s p e n s a ţ i d e a m a i a d m i t e i n t e r v e n ţ i a u n e i a C a r p a ţ i l o r , c r e s c u t d i n a c e i a ş i g r e s i e cu c a r e se a s c u t c o a s e l e şi
« i n t e n ţ i u n i » , a u n e i «inspiraţiuni» o r i a u n u i g â n d . s p a d e l e . Şi zilele î n t r u p ă r i i a u v e n i t , p r o f e t u l c u n u m e d e m u n t e a
F ă r ă s u p e r s t i ţ i e , fără p r e a l a b i l e î n c l i n ă r i m i s t i c e , l u n e c i i n v o l u n ­ v o r b i t şi m â n t u i r e a s'a a r ă t a t .
t a r s p r e î n t r e b a r e : D e c e ? T o c m a i el, t o c m a i c h i p u l lui D e l a v r a n c e a , Azi c h i p u l i n s p i r a t u l u i c o b o a r ă în v a l e a C r i ş u r i l o r , î n v e s t m â n t
aci, în s i h ă s t r i a C a r p a ţ i l o r ? T o c m a i el, t o c m a i c h i p u l a c e l u i a c a r e , de bronz.
p r i n visul s ă u s c â n t e e t o r şi p r i n v e r b u l s ă u c l o c o t i t o r , a a p r i n s ini­ V i n e el o a r e c a să v e g h e z e a s u p r a sufletelor r o m â n e ş t i c e a u
m i l e şi a î n d r u m a t r â u l l o r d e foc î n t r u d e s r o b i r e a fraţilor subjugaţi... r ă m a s r ă z l e ţ e , ori c a să î n t ă r e a s c ă inimile c a r e a r p u t e a slăbi ?
N u ştiu d a c ă n u c u m v a , r e p e t a t în n e n u m ă r a t e e x e m p l a r e , n ' a O r i c u m , ' d a c ă c u m v a duhurile rele sau răscolitoare de vrajbă a r
v e g h i a t tot el d e a l u n g u l C a r p a ţ i l o r secol d u p ă secol. Nu ştiu d a c ă î n c e r c a v r e o d a t ă să-şi a t i n g ă s i n i s t r e l e a r i p i d e c h i p u l d i n O r a d e a al

BCU Cluj / Central University Library Cluj


nu c u m v a , a c e l a ş c h i p , înfipt p e o s t â n c ă la fel, n u v e g h e a c u m v a lui D e l a v r a n c e a , să ştie c ă m o d e l u l a u t e n t i c al c h i p u l u i , cu t r ă s ă t u r i
p e s t e t r e c ă t o a r e a u n d e s'a p r ă b u ş i t trufia lui C a r o l R o b e r t . d u r e şi c o l ţ u r o a s e , d a r d e o r i g i n e d i v i n ă , stă n e m i ş c a t în c r e ş t e t u l
A c i însă, î n vârful C l i n c e i , c h i p u l lui D e l a v r a n c e a e s i g u r c ă a C a r p a ţ i l o r . M â n a lui D u m n e z e u 1-a p u s a c o l o , cu ochii a ţ i n t i ţ i s p r e
stăruit peste valurile timpului, din v e c h i m e a istoriei noastre, vorbind A r d e a l . V o i n ţ a C e r u l u i e s c r i s ă d e s l u ş i t în s t â n c i l e m u n ţ i l o r . A ş e z a ­
p r o f e t i c n o r i l o r şi s t â n c i l o r s i n g u r a t i c e , a n u n ţ â n d p ă s t o r i l o r şi z ă r i l o r r e a b r o n z u l u i aci în O r a d e a n u e d e c â t c e t i r e a c u v o c e t a r e , a a c e l e i
r o b i t e c ă m â n t u i r e a s u f e r i n ţ e l o r v a v e n i î n zilele în c a r e a c e l a ş c h i p scrisori de sus.
se v a î n t r u p a î n c a r n e şi o a s e , c r e s c u t din a c e i a ş i g r e s i e r o m â n e a s c ă

între sentimente potrivnice, între dra­


goste şi datorie, între ambiţie şi slă­ DELAVRANCEA
biciune, între dorinţă şi îndoială? —
Nici unul. în oratoria judiciară
Puţin ne interesează, din punct de de : / . Gr. Periefeanu.
vedere artistic, dacă autorul, în con­
cepţia lui Rares, a păzit sau nu ade­ uţini sunt aleşii artei oratorice, că­ bara corecţională ; dar aceste splendide
vărul istoric, ci ne întrebăm numai rora le este hărăzit să intre în pagini de elocinţă sunt suficiente pen­
dacă Rares, aşa cum ni Ta înfăţişat imortalitate, prin moarte, şi mai puţini tru a-i perpetua nealterată memoria.
Delavrancea, există? sunt aceia cărora nemurirea le asigură S'ar putea chiar afirma că apărarea
Un erou se naşte din pasiune, din o amintire clară, ferită de estompările pe care a făcut-o Delavrancea, înaintea
conflicte omeneşti şi din încrucişări vremei. Curţei cu Juraţi a judeţului Ilfov, în
de fapte. D a r în Luceafărul faptele Glasul care s'a stins, ori cît ar fi fost crima de incendiu imputată decedatu­
iiind puţine, încrucişându-se r a r sau el de înaripat, de vibrat-, r şi de puter­ lui architect Socolescu, constituie un
aproape de loc, nu sunt în m ă s u r ă să nic, îşi pierde răsunetul odată cu dis­ model de elocinţă judiciară, care su­
dea un contur personagiilor, să le dea pariţia mediului care l'a reţinut o clipă; portă ori ce comparaţie şi din care se
viaţă. iar chipul oratorului sfîrşeşte prin a desprind, cu preciziune, trăsăturile e-
Psihologia spectatorului e specială. deveni, în ochii altor generaţii, o vagă senţiale ale genului oratoric în c a r e
El poate crede orice, chiar faptele cele şi nedesluşită icoană. a excelat, fără egal
mat paradoxale, cu o singură condiţie In panteonul oratoriei noastre judi­ In adevăr, temperamentul său cloco­
şi anume, ca aceste fapte să se pe­ ciare însă, verbul cald, scînteetor şi titor n'a avut în nici o altă împrejurare
treacă în ochii lui. El nu crede, nu viguros al lui Delavrancea va fi dea- un mai nimerit prilej de culminantă
poate să creadă, pe cuvânt. Poţi să pururi frământat de glasul morţii, iar manifestare. Pus în serviciul prieteniei
întrebuinţezi metaforele cele mai calde, figura lui energică se va desluşi din care-1 lega de acuzat şi în luptă dârză
imaginele cele mai alese, cuvintele cele ce în ce mai luminoasă în crescânda cu «-fiara cuvântului», cum îi zicea el
mai iscusite, şi el tot nu va crede : va perspectivă a timpului. lui T a k e lonescu, Delavrancea, în acel
admira, dar nu va fi mişcat, — va fi Căci, dacă nu este exclus ca Barbu proces, a utilizat întreaga bogăţie de
mişcat, dar nu va fi convins. In piesa Delavrancea, ca maestru al tribunei resurse oratorice, de care dispunea-
lui Delavrancea totul e povestit—iată publice să intre, cîndva, în penumbra De sigur, numai cine a avut norocul
cusurul fundamental, al „Luceafărului". şi chiar în umbra uitării, am ferma să-1 vază şi să-1 auză, în procesul So­
Nu ne-a dat o d r a m ă propriu zisă, convingere, că va continua să trăiască, colescu sau în altele, declanşînd toate
ci o defilare de momente istorice, fru­ ca o pildă vecinie vie, în forul Justiţiei resorturile emotivităţii omeneşti, cu
mos, sugestiv, minunat povestite. pe care l'a ilustrat. privirea, cu gestul, cu năvalnica şi
Opera dramatică a lui Delavrancea, E drept că stenograma n'a transmis ştiutoarea-i argumentare, străbătută de
cu toate inegalităţile ei, stă la baza cul- analelor oratoriei noastre judiciare de imagini, cu inflexiunile glasului său ini;
turei noastre naţionale, slujind cu cinste cît două din marile şi numeroasele ple­ mitabil, aci mîngîios ca o undă, aci
şi slavă idealurile românismului. doarii pe cari le-a rostit, în deosebi la vijelios ca un talaz, a putut să-şi for-
m&®m®mmmm CELE T R E I CRIŞURI wssm^smmssm
unde această putere supra-umană în­
tr'un „nu" sau un . d a " ? A ! domnilor,
justiţia juraţilor e singura care se a-
propie de justiţia divină. Justiţia D-voa­
stră ca şi justiţia divină, afundă sau
înalţă, distruge sau salvează, fără ca
noi să ştim dece. Din taina nepătrunsâ
de sus, şi din misterul conştiinţei d-voa­
stră, fulgeră verdicte înaintea cărora
ne înclinăm ca în faţa unei puteri in­
discutabile, hotărârea celui de sus şi a
D-voastră neavând nici un motiv pe
care să-1 ştim. Si când lumea modernă
v'a dat o misiune supra-umană în ra­
port cu a judecătorilor ordinari, vi se
cere să fiţi nişte jumătăţi de oameni !
Eu nu aduc onor. noştri adversari o-
fensa de a le confunda temerea cu con­
vingerea lor. Sunt prea învăţaţi ca să-i
socotesc incapabili de a-şi da seama
de oameni şi de instituţia juraţilor".
Acum, ca şi atunci mă turbură me­
morabila frază:
meze o idee precisă despre magia ora­ „Domnilor juraţi, eu nu cerşesc milă .In contra dovezilor formulate e po­
toriei lui Delavrancea. pentru un nevinovat, eu nu vă zic să sibil controlul, şi justiţia câştigă. In
D-r E. Lovinescu, care a avut acest renunţaţi la judecată, dar vă cer să contra argumentelor e posibilă lupta
noroc, schiţindu-i portretul în Biblio­ fiţi bărbaţi întregi, aşa cum se cuvine, de argumente, şi justiţia se prepară.
teca Marilor Procese (No. 4— 5 / 924), îşi aşa cum e plăsmuit omul să fie, aşa In contra răstălmăcirei faptelor necon­
mărturiseşte în aceşti termeni, de o cum 1-a făcut Dumnezeu, care nu-şi ce­ testate e posibilă desfăşurarea lor lo­
admirabilă forţă evocativă, impresia dează locul avocaţilor ca să-i pocească gică şi documentată, şi justiţia se lu­
pe care i-a produs-o una din pledoariile făpturile. Eu nu vă cer să fiţi slabi şi minează. In contra unei atmosfere pa­
«monstrului» : moleşiţi de pledoariile noastre, dar am sionate e posibilă alta curată şi înaltă,
„... peste capu-mi înfrigurat a trecut, dreptul să vă denunţ o falsă concepţie şi justiţia triumfă. Dar în contra per­
ca o limbă de foc, elocinţa marelui o- despre instituţia juraţilor. Cum, D-lor, fidiei, când n'ai nimic categoric de în­
rator... Cuvintele zburau învălmăşite, D-voastră să fiţi intimidaţi de închee- vins, când nu poţi să ştii până la ce
icoanele ropoteau, frazele se desfăşu­ rile preparatorii ale judecătorilor de adâncimi de conştiinţă a dus confuzi-
rau şerpuitoare ; largi privelişti se des­ profesiune? D-voastră, să luaţi locul unea, nu e altă a r m ă decât denunţarea
chideau : graiul romînesc se lumina de jurisconsulţilor şi să învârtiţi pe degete ei, pentru ca conştiinţele cari vor da
o podoabă nebănuită..." codicele de legi? D-voastră să renun­ verdictul să o înlăture ca pe o forţă
L a rându-i, confratele distins M.
Mora, în coloanele aceleaşi reviste, îl
BCU Cluj / Central University Library Cluj
ţaţi la plenitudinea fiinţei ca să ajun­
geţi o judecată despărţită de toate fa­
duşmană justiţiei însăşi'-
Generaţii după generaţii se vor scur­
descrie astfel: cultăţile sufletului omenesc? D a r ce ge. Oratoria judiciară română va înre­
„Se ridică greoi. Aplecat de mijloc, concepţie au acuzatorii despre institu­ gistra neîndoielnic, noi şi strălucite
rezemat în pumnii încleştaţi, începea ţia juraţilor? triumfuri. Chipuri noi se vor perinda
încet. Une ori abia s'auzea. Atunci ce a r însemna nemotivarea la bară, pentru a o cinsti. Şi totuşi,
Iată-1 că se descleştează. Şi-a scutu­ verdictului? Ce însemnează un .nu" — din glorioasa-i firidă, figura lui De­
rat coama. S'a înălţat drept şi ame­ sau un .da" care r e d ă pe un om so­ lavrancea — va lumina deapururi pre­
ninţător. cietăţii purificat de ori ce bănuială sau toriile.
Ca Lachaud, leul se opreşte niţel, îl aruncă în întunecimea temniţei ? D e
dă o roată în ochii cenuşii, alege, s'as-
vîrlă într'un salt fioros, apucă sdravăn
şi vai de biata pradă !
Circomflexul sprîncenelor se adîn-
ccşte. Scapără ochii. Degetul veştijitor
DELAVRANCEA-Om politic
cade ca o lamă de eşafod. Vocea tună de : Constantin Bacalbaşa.
şi totuşi captivează.
R a r aşa perfectă armonie la cuvînt, CTn altă ţ a r ă civilizată c u p l e t o r a fănescu şi-a făcut studiile, ca B a r b u
ton şi gest.
Oratoria lui Delavrancea avea însă de intelectuali, B a r b u Delavran­ Ş t e f ă n e s c u l'am c u n o s c u t ; d a r in­
atte de mari şi de multiple însuşiri, în­ cea n u a r fi fost «om politic». I n s ă t r a t în v i a ţ a p u b l i c ă prin p o a r t a
cât poate fi apreciată chiar în forma în R o m â n i a , ţ a r ă t â n ă r ă şi cu o re­ n u m i t ă «literatură», şi-a l u a t u n
rigidă a tiparului. c e n t ă d e s v o l t a r e c u l t u r a l ă , scriitorul n u m e c a r e să-1 d e o s e b e a s c ă . Mai
Pentru mine, care l'am ascultat ex- Delavrancea a trebuit să intre în î n t â i u a fost Barbu Ştefănescu-Dela­
tactic de atîtea ori, lectura pledoariei a c t i v i t a t e a c a r e d u c e la b a n c a mi­ vrancea şi a p o i p e n t r u t o t d e a u n a ,
din procesul Socolescu e pe deplin edi­ nisterială. Barbu Delavrancea.
ficatoare.
Tot ca odinioară sentimentul meu N u m e l e a d e v ă r a t al lui D e l a v r a n ­ C e e a ce l'a î m p i n s p e D e l a v r a n ­
estetic este impresionat, cînd citesc şi c e a e r e a Ş t e f ă n e s c u . C a B a r b u Şte- cea în c â m p u l politicei, a fost tem­
recitesc : peramentul său încălcat: avea
„Priviţi la un codru cu copaci de a- p o r n i r i d e t r i b u n şi m u l t ă însufleţire
ceeaşi vârstă, crescuţi pe aceeaşi înăl­ n a ţ i o n a l ă ; ca n a ţ i o n a l i s t a a p ă r u t
ţime, în aceleaşi condiţiuni de climă şi în a r e n a politică, f ă r ă s ă d e a p r e a
de sol.... Oricât s'ar deosebi ca esenţă,
copacii între ei, unii pe alţii se susţin, mare importanţă cadrelor închise
î m p ă r t ă ş i n d u ş i u m b r a în timp de se­ ale porţilor d e a t u n c i .
cetă, sprijinindu-se ca să nu fie frânţi Mai î n t â i u l'a a t r a s p r e s t i g i u l gru-
în timp de vijelii. Şi dacă trăznetul is- p ă r e i j u n i m i s t e c a r e a v e a în f r u n t e
beşte pe unul, peste golul celui dispă­ intelectuali d e m a r e a v a l o a r e a lui
rut se întind ramurile celor din prejur, P e t r e C a r p şi T i t u M a i o r e s c u , apoi
ca nişte braţe în pregătire spre a ajuta
în momente de primejdie". e r e a z i a r u l România Liberă d e s u b
Nu mă lasă indiferent nici acel pa­ d i r e c ţ i u n e a lui D i m i t r i e A u g u s t La-
sagiu, în care a izbutit să caracterizeze u r i a n . In a c e s t z i a r B a r b u D e l a v r a n ­
aşa de bine instituţia juriului: Constantin Bacalbaşa. cea şi-a făcut d e b u t u l l i t e r a r a l ă t u r i

) no (
CABINETUL P. P. CARP (mo-im)

M. Cantacuzino, Al. Marghiloman, P . P. Carp, Titu Maiorescu, C. C. Avion, Barbu Delavrancea,


N. Filipescu, Ion Lahovari, D. Nenifescu.

d e cei m a i î n s e m n a ţ i t i n e r i cari în­ şi-a î n c h e i a t , p r e a d e t i m p u r i u , ca­ F r a n ţ a , A n g l i a şi R u s i a .


c e p e a u s ă î n s e m n e c e v a în litera­ r i e r a politică. î n a i n t e ca r u p t u r a s ă s e facă de­
tură : Alexandru Vlahuţă, Duiliu In p a r t i d u l c o n s e r v a t o r u r c a t r e p ­ finitiv î n t r e M a r g h i l o m a n , şeful par­
Zamfirescu, D . R a c o v i ţ ă şi alţi tele, c â n d P e t r e C a r p , la sfârşitul tidului c o n s e r v a t o r şi n u a n ţ a Fili­
câţiva. lui 1910, f o r m e a z ă g u v e r n u l , Dela­ pescu, un n u m ă r de întruniri ale
Dar literatura nu ajungea acestui vrancea, recomandat de Filipescu, c o m i t e t u l u i e x e c u t i v s'au ţinut în
t e m p e r a m e n t d e pugilist, îi t r e b u i a p r i m e ş t e portofoliul L u c r ă r i l o r Pu­ c a s a şefului din s t r a d a M e r c u r .
u n c â m p m a i vast, îi t r e b u i a m a i blice. D a r c e a p r o p i e r e p u t e a fi în­ In tot d ' a u n a D e l a v r a n c e a , a l ă t u r i
m u l t ă m i ş c a r e , m a i m u l t ă l u m i n ă şi t r e poetul şi scriitorul D e l a v r a n c e a d e N i c o l a e F i l i p e s c u , a s u s ţ i n u t eşi-
mai mult zgomot. şi d e p a r t a m e n t u l ce 'i se î n c r e d i n ­ r e a din n e u t r a l i t a t e şi p ă r ă s i r e a a-
BCU Cluj / Central University Library Cluj
L i t e r a t u r a e r e a u n î n c e p u t d e in-
t r o d u c ţ i e , d a r b u c a t a d e fond e r e a
ţ a s e ? N e a p ă r a t c ă la a c e s t d e p a r t a ­
m e n t n'a avut personalitate.
lianţei cu G e r m a n i a . L a u n a din a c e s t e
î n t r u n i r i D e l a v r a n c e a a r o s t i t emi­
politica. S p r e a fi p u s în l u m i n a tu­ D a r f r ă m â n t ă r i l e î n c e p în parti­ n e n t a lui frază :
t u r o r şi a î n s e m n a c e v a în v i a ţ a pu­ dul c o n s e r v a t o r , apoi vine p e r i o a d a — <Eu nu pot concepe lumea fără
blică a R o m â n i e i , D e l a v r a n c e a tre­ n e u t r a l i t ă ţ e i şi în tot t i m p u l a c e s t a Franţa; Franţa ţară Paris, Parisul
buia să a j u n g ă o m politic. B a r b u D e l a v r a n c e a , n a ţ i o n a l i s t u l în­ fără Luvru şi Luvrul fără Gio­
P e n t r u ca s ă '1 a i b ă d e p a r t e a lor flăcărat stă a l ă t u r i d e a c e i a c a r i conda*. V o r b a nu e r a a u n u i o m
a u î n c e p u t s ă '1 solicite şi din d r e a p t a c e r e a u i n t r a r e a în r ă z b o i , a l ă t u r i d e politic, e r a m a i m u l t a u n u i p o e t ;
şi din s t â n g a , corifeii. D e l à liberali dar acesta era Delavrancea.
recrutorul erea Gogu Cantacuzino. P l e c a t la Iaşi în u r m a e v a c u ă r e i
G o g u C a n t a c u z i n o , cu s i t u a ţ i a lui Bucureştilor, u n d e a i ă c u t p a r t e şi
Umorul lui Delavrancea din g u v e r n u l n a ţ i o n a l , D e l a v r a n c e a
p r e c u m p ă n i t o a r e în p a r t i d u l liberal
a voit să '1 a i b ă p e D e l a v r a n c e a în D a c a stilul lui D e l a v r a n c e a e v i g u r o s şi în­ s'a s t i n s în a m a r u l i n c e r t i t u d i n e i ,
p a r t i d , a t u n c i a fost p u s în f r u n t e a c ă r c a t d e d e s c r i p ţ i a a m ă n u n ţ i t a , a firii şi p o r ­ r ă p i t d e o b o a l ă a rinichilor.
u n u i ziar liberal d e luptă î m p o t r i v a n i r i l o r o m e n e ş t i , m u l t e d i n p a g i n i l e lui zu­ A d e v ă r u l este c ă D e l a v r a n c e a
g r ă v e s c î n c h i p p l a s t i c s c ă d e r i l e în d e o s e b i
p a r t i d u l u i c o n s e r v a t o r , a t u n c i la a l e slujbaşilor S t a t u l u i , n ă r ă v i ţ i şi î n v e c h i ţ i în
deşi a făcut politică şi a î n a i n t a t
cârmă. n e a p r o f u n d a r e a l u c r u r i l o r . Astfel, î n Linişte, p â n ă la r a n g u l d e m i n i s t r u , n u a
In p a r t i d u l liberal a s t ă r u i t B a r b u u n t â n ă r c i n s t i t şi d r e p t îşi p o v e s t e ş t e î n c e ­ fost o m politic. D e l a v r a n c e a a fost
p u t u l vieţii d e o m , î n l u m e . Ori d e c â t e o r i literat.
D e l a v r a n c e a u n n u m ă r d e ani, a intra în mai d e a p r o a p e legături cu cineva,
fost ales în opoziţie d e c ă t r e o r a ş u l trebuia s a ş i auză cam vorbele acestea, spuse De aceea, dacă acest om a r ă m a s
Ploeşti şi a ţ i n u t c â t v a t i m p t r i b u n a , c u u n t o n a c r u , furios ori b a t j o c o r i t o r , d u p ă şi v a r ă m â n e , n u a c t i v i t a t e a lui po­
împrejurări : litică face s ă s u p r a v i e ţ u i a s c ă d a r
fiind cel m a i f u r t u n o s o r a t o r d e a t a c . «D-ta p r e a c i t e ş t i m u l t e , p r e a ştii m u l t e , n u m a i a c t i v i t a t e a lui l i t e r a r ă . C ă a
D a r e r e a şi Nicolae F i l i p e s c u , tâ­ p r e a o b s e r v i m u l t e şi p r e a v o r b e ş t i m u l t e .
î n t r ' o zi şeful său îi d e t e să c o p i e z e c i o r n a fost m i n i s t r u d e l u c r ă r i publice, ni­
n ă r u l î n c e p ă t o r al familiei conser­
vatoare.
u n u i r a p o r t , c o m p o z i ţ i e l u n g ă , fără d e şir, m e n i n u 'şi a d u c e a m i n t e , d a r d a c ă
d e m u l t e ori fără d e î n ţ e l e s , cu g r e ş e l i d e a r e u n b u s t şi u n p a r c p e ş o s e a u a
Nicolae F i l i p e s c u a v e a m a r e sim­ tot felul şi d e t o a t ă m â n a .
C â n d î n c e r c ă sâ-i a r a t e « s u p e r i o r u l u i » u n e l e Kiselef şi d a c ă n u m e l e lui e s t e citat
p a t i e p e n t r u o m u l c a r e d e b u t a s e a- d i n c e l e m a i b ă t ă t o a r e l a ochi n e r o z i i , el se şi d a c ă a c t i v i t a t e a lui e s t e c i t a t ă , e
t â t d e s t r ă l u c i t în c â m p u l literilor, s u p ă r a şi-i r e p e t ă , s p r e u i m i r e a b i e t u l u i stu­ n u m a i fiindcă a fost u n m a r e frun­
i a r p r i n î n t r u n i r i l e publice c â t şi în d e n t , a c e i a ş i l r a z â , d e a t â t e a ori a u z i t ă : «D-ta t a ş al scrisului r o m â n e s c .
p a r l a m e n t d o v e d i s e că e s t e u n pu­ p r e a ştii m u l t e ; p r e a o b s e r v i m u l t o . T â n ă r u l
î n c e r c a să-i d o v e d e a s c ă d r e p t a t e a s p u s e l o r El a r ă m a s şi t r a e s t e v i a ţ a fără
t e r n i c l u p t ă t o r . L u i F i l i p e s c u , luptă­ l u i ; d a r a t u n c i şeful s e văzu n i m i c i t în faţa de moarte, aşa după cum a început,
tor n e a s t â m p ă r a t şi el, îi p l ă c e a a- m a i m i c i l o r săi. S'a î n r o ş i t sfeclă, a b ă t u t cu prin l i t e r a t u r ă . Politica a fost nu­
cest t e m p e r a m e n t în p e r m a n e n t ă p u m n u l în m a s ă , căci a v e a c i u d a t a m a n i e
d e - a i m i t a p e m i n i s t r u l său, şi-a r ă s p u n s fu­ mai o manifestare de suprafaţă.
a t r i b u ţ i e . Şi astfel, în u r m a frămân­
t ă r i l o r din p a r t i d u l liberal, şi, m a i rios şi a m e ţ i t : D e l a v r a n c e a «om politic», n u !
— N u eşti b u n d e n i m i c ; te a m e s t e c i î n
ales, în u r m a m o r ţ e i lui G o g u C a n ­ toate ca mărarul. Ei, ce e î O să cadă cerul
tacuzino, Delavrancea se desprinse p e noi ? C e e s t e u n r a p o r t ? Un r a p o r t . U n
din l e g ă t u r i l e c a r e '1 ţ i n e a u p r i n s r a p o r t . P a r c ă tot o să-1 c i t e a s c ă d-1 M i n i s t r u ,
d e p a r t i d u l liberal şi se î n s c r i e în că altă treabă n'are.
— Nu ş t i a m c ă d-1 Ministru c e r e r a p o a r t e
p a r t i d u l c o n s e r v a t o r . In a c e s t p a r t i d p e c a r i nu le c i t e ş t e , i s'a r ă s p u n s .

) IU (
SERBĂRILE DELA CA<
Castelul Peleş—această
ansamblu e susţinută
minune arhitectonică în care concepţia de
de cea mai reuşită realizare a amănuntelor
—este clădit cu încetul, şi este o operă de studiere pasionată în care
Regele constructor, cum l a numit un literat francez, se complăcea ca
omul de gust ales ce era mândrul şi înţeleptul Prinţ de Hohenzollern,
pe vremea când Castelul îşi înfigea temeliile pe coama de munte a
Carpaţilor. Castelul este astfel întemeiat zi de zi, după planuri, după
intuiţii de viitor, după gustul artistic al Regelui Carol, care şi în clă­
direa Castelului său a voit să facă ceva temeinic, şi pătruns de în­
semnătatea simbolică a rezistenţei poporului ce avea să se mândrească
pe drept cuvânt, de frumuseţea artistică şi de teatrala apariţiune în
mijlocul umbrelor brazilor, a elegantului şi totuşi enormului Castel.
D a r clădirea pe care Regele Carol I a ridicat-o cu jertfe şi pa­
siune, a fost şi-a rămas unul din căminurile cele mai democratice din
seria marilor lăcaşuri regeşti ale pământului. In el s'au perindat mici
şi mari, fruntaşi ai oştirei, ca şi tineri militari, oameni politici, scrii­
tori şi artişti, în el s'au ţinut concerte şi şezători artistice, patronate
Regina Elisabeta. de marea animatoare spirituală ce avea să-şi înscrie numele la litera­
tură, cu pseudonimul Carmen-Sylva, în ele s'au ţinut consilii de co­
roană de care a depins soarta ţărei şi marile ei directive politice şi militare ; în el în fine a închis
ochii deapururi Regele Carol I, în micul pat ascuns în firida camerei lui de culcare, martoră atâ­
tor nopţi de veghe şi de gânduri închinate ţărei şi neamului românesc.
Şi de aceia sărbătorirea semi-centenarului Castelului Peleş în mod firesc reaminteşte opera
istorică în care Regele ce a clădit Castelul, a stăpânit şi-a dominat evenimentele ce aveau să cre-
ieze independenţa ţărei, ridicarea României la rangul de Regat şi întreaga muncă de consolidare
economică, financiară şi culturală, ce a servit ca minunată pregătire a României Mari de azi.
Când Regele Carol I a pus temeliile falnicului Castel, el nu era de cât Prinţ, ascultător de
Poarta otomană- D a r cu mândria ce-o purta în sângele său, şi cu concepţia de viaţă superioară
românească, El înţelege şi susţine proectul îndrăsneţ al lui Ion Brătianu, şi face răsboiul de pe
urma căruia Prinţul de ieri va deveni Regele respectat de întreaga Europă pe cât era de iubit în
ţara Sa. După ce răsboiul se sfârşeşte, Regele Carol I presidează opera de reclădire şi de conso­
lidare a statului român, trecut de la vasalitatea politică la situaţia de stat liber şi puternic prin
bogăţiile fireşti şi prin isteţimea poporului român. In această epocă se plămădeşte astfel viaţa de
stat a României, se legiferează pe toate terenurile publice, se creiază şcoli de la cele mai mici
până la cele mai înalte, se pregăteşte şi se organizează oştirea, se chiama energiile la producţia
economică, se normalizează finanţele, se fac căi de comunicaţie, şi se rândueşte astfel România în
cadrul statelor organizate şi de viitor.
BCU Cluj / Central University Library Cluj
Când a închis ochii pentru totdeauna, Regele c a r e ctitorise o ţară şi dăruise poporului său
minunatul Castel atâta de mult legat de viaţa istorică a poporului român, soarta nu i-a îngăduit
să vadă înfăptuirea marelui vis al României întregite
D a r monarhul care îşi clădise pentru secole, Castelul iubit chiar lângă vechea graniţă, avea
nu numai presentimentul dar şi convingerea adâncă în provizoratul unei frontiere, ce-avea să cadă
pentru totdeauna, ca barieră de despărţire monstruoasă între fraţii aceluiaşi neam !
Regele Carol al II-lea chemând astfel pe fruntaşii vieţei de azi a României, la serbările Cas­
telului, nu a făcut de cât să creieze un fericit prilej de r e m e m o r a r e istorică, şi de legare fericită Sinaia: Eşirea din
a trecutului cu prezentul. a M. S. Regelui Carol a

I a t ă doc. de i n a u g u r a r e a Cast. Pe
E u , Carol I Domn şi Rege cu E
D u p e o silinţă neobosită de doi an
Sărbătorirea a avut loc la 26 Septembrie.—Sinaia n'a cunoscut niciodată atâta strălucire, a- bătut de i s v o a r e , i s b u t i t - a m a pune
tâta solemna măreţie. diri, in anul măntuirei 1875, iar at 1
pe timpul răsboiului p e n t r u Neatârn
Ziua a fost splendidă. Brădetul ce acoperă culmile muntoase, dimprejurul orăşelului de pe stră In anul măntuirei 1883, iar al 1
valea Prahovei, e atât de verde şi primăvăratec în cât nici nu se poate spune că ne găsim la n u m e : ^Castelul Peleşului".
sfârşitul lunii lui Septembrie.

/ ^ a d e s v e l i r e a m o n u m e n t e l o r R e g e l u i C a r o l I şi al R e g i n e i
E l i s a b e t a , M. S. R e g e l e C a r o l al II-lea a r o s t i t u r m ă t o a ­
r e a c u v â n t a r e a d r e s a t ă c ă t r e r e p r e z e n t a n ţ i i E l o r i e i şi S p i t a ­
l e l o r Civile.
Domnule Efor,
Din adâncul sufletului vă mulţumesc, d-voastre întâi, şi
tuturor acelora cari, prin gândul, prin munca şi prin obo­
lul lor, v'au permis să înfăptuiţi aceste simboluri, care de
mult ar fi trebuit să fie în această Ţară.
Este o fericire, poate, că primele statui ale Regelui Ca­
rol I şi Reginei Elisabeta, se găsesc aci, în acest colf de
Ţară, atât de iubit de ei; a Regelui Carol I, alături de a-
ceste stânci de granit, aşa cum a fost caracterul Lui şi a
Reginei Elisabeta în mijlocul frumoaselor pajişti, care sunt
oglinda sufletului Ei.
Simbolizarea şi semnul pe care tofi trecătorii îl vor pu­
tea vedea oricând, să fie, pentru toată românimea, un în­
demn şi o înălţare sufletească şi o veşnică amintire a ace­
lora cari, prin sufletul, prin munca şi prin sacrificiul Lor,
au creat România de azi.

Versurile săpate pe faţada Castelului Peleş răspirate de ne­


muritorul Vasile Alecsandri cu o c a î i u n e a inaugurarci
acestui regesc Palat.
Eu Carol şi-al meu popor
Zidit-am, într'un gând şi dor,
Sinaia : Monumentul Regelui Carol I, ridicat In timp de lupte al meu regat,
din iniţiativa Eforiei Spitalelor Civile M. S. Regina Maria, Regina Elisabeta
In timp de pace al meu palat. Arh. Ileana de Habsburg, Arn­
şi inaugurat la 36 Stpt. 1933. ia serbările
ŢELUL PE LEŞ (1883—1933)
Razele soarelui continuă să ne dea iluzia primăverii
Dealungul şoselei principale stau înşiruiţi oameni veniţi de de­
parte, ţărani şi ţărance în pitoreştile şi curatele lor costume de munte,
târgoveţi în haine de sărbătoare, orăşeni amatori de paradă, defilări
şi iluminaţii.—Un serviciu de ordine excelent.
Pe trotuarul din dreapta, dincolo de piaţetă, unde fusese insta­
lată statuia primarului Manolescu, s'au construit tribune unde iau loc
Familia Regală, invitaţii şi oficialităţile.
Plastroanele albe ale fracurilor, varietatea uniformelor, conste­
late de decoraţii şi clarul colorit al toaletelor doamnelor, dau tribu­
nelor un aspect impozant şi unic.
Lumea a înţesat trotuarele din apropierea tribunelor, în aşa fel
că nu se mai găseşte nici un loc liber Fiecare încearcă să vadă, unde
sunt instalaţi membrii Familiei Regale, unde sunt miniştrii, marii dem­
nitari, ori oamenii politici de seamă.
Aşteptarea nu durează mult şi la ora precisă mulţimea freamătă,
anunţând ivirea celor doi Suverani în fruntea trupelor. M S. Regele
Alexandru al Iugoslaviei e în uniforma românească a reg. 9 vânători f Regele Carol 1.
cu pălărie şi pană, iar M. S. Regele Carol al ll-lea, e î.i uniforma vâ­
nătorilor de munte, de culoare deschisă. Defilează pe rând unităţile.
Cei doi Suverani şi Principele Nicolae defilează pe rând şi apariţia lor e salutată cu ovaţii,
cum e salutată şi prezenţa în capul unei coloane, a Marelui Voevod Mihai.
Ţinuta trupelor e excelentă: totul străluceşte de curăţenie şi de atentă îngrijire. Varietatea
uniformelor face impresia asupra oaspeţilor străini.
Vânători, grăniceri, marină, artilerie, tinereţea vânjoasă a naţiei, defilează timp de o oră în
sunetul marşurilor militare, sub privirile mulţimii încântate
Când ultimele unităţi au trecut de tribună, oaspeţii Regali s'au îndreptat, în automobile, spre
Peleş, salutaţi de mulţimea, ce se ris pea cu regretul de a vedea terimnându-se atât de repede pa­
rada, ce simboliza un crâmpei din forţa a r m a t ă a României moderne.
Programul serbărilor a fost completat spre seară cu admirabilul concert al maestrului Enescu
şi cu producţiile muzicilor militare, cari au participat la paradă. Ecoul muzicii purta până departe
fiorul clipelor de înălţare, impresionând profund mulţimea, care se strânsese pe pajiştea din jurul
Castelului. Retragerea cu torţe şi jocurile de artificii au fost o feerie a unei nopţi, pe care Sinaia
n'a cunoscut-o niciodată.
L a banchetul oferit oaspeţilor străini, după cuvântarea d-lui Prim-Ministru, Vaida-Voevod, M.
BCU Cluj / Central University Library Cluj
S. Regele a răspuns, între altele, următoarele cuvinte, pline de adevăr şi de înţelepciune :
Adânc mişcat de vorbele calde ce le-aţi rostit atât Mie cât şi alor Mei, din adâncul sufletului vă
aduc aci sincerele Mele mulţumiri. Hotărând a serba, în această zi, 50 de ani de când Marele Vodă
Carol a păşit p r a g u l acestui palat, am ţinut, împreună cu întreaga Ţară, şi întregul Meu popor, să
prăznuesc sădirea unor rădăcini de nescos, cari au făcut legătura definitivă între Dinastie şi pă­
mântul românesc. Istoria clădirii castelului Peleş se aseamănă aşa de mult cu istoria poporului no­
stru. Început pe un teren fugitiv, pe un teren continuu năvălit de ape şi în care cele clădite într'o
zi se surpau în ziua următoare, numai prin stăruinţa acelui înţelept Domnitor, s'au aşezat, în sfârşit
i xastire, după Tedeum, temeliile solide, pe care se ridică astăzi, falnică, această clădire.
iT-lea şi Regele Alexandru. In această zi, gândul Meu, ca al tuturor românilor, nu poate decât să se îndrepte, cu pioasă
evlavie şi cu adâncă recunoştinţă către Aceia, ale căror suflete au bătut cu atâta dragoste de ţară,
citit î n faţa F a m . R e g a l e , la 7 Oct. 1883 : între aceste ziduri. Căci dacă noi, astăzi, stăm aci, dacă noi, astăzi, cu fruntea sus, putem să prăz-
beta Regină. nuim această serbare, o datorăm faptului că Ei au fost. Dacă nu a r fi fost înţeleptul Rege Carol
n luptă c u u n t ă r â m nestatornic s t r ă -
poalele B u c e g i u l u i , temelia acestei clă- şi dacă nu a r fi fost Viteazul Rege Ferdinand, noi astăzi nu e r a m aci.
iniei N o a s t r e al I X - l e a . Zidirea s'a oprit Eu în faţa ţării, îmi iau solemn, acest angajament, că voi fi aci, în centrul chiar al ţării, ne­
>m. I n t r a t - a m în a c e a s t ă c a s ă a n o a - clintit străjuitor al intereselor şi nestrăjuit inovator a tot ceeace este bun şi sănătos.
miei N o a s t r e al X V l I - l e a , datu-i-am
Cui pot astăzi să ridic acest pahar? Poate—şi sunt sigur că veţi fi de părerea Mea, - c u evlavie,
în amintirea celor 2 Regi şi a Reginelor, prin sunetele cărora aci s'a înfăptuit ceeace s'a înfăptuit.

V e r s u r i l e lui O c t a v i a n G o g a r o s t i t e c u o c a z i u n e a s e r b ă r i l o r
S e m i c e n t e n a r u l u i C a s t e l u l u i P e l e ş la 26 S e p t e m b r i e 1933

1883—1933
întâiul Rege-aci, în brazi, sub creste,
Şi-a prăznuit în piatră biruinţa,
Şi-asemeni lui Mauole din poveste
La temelie şi-a zidit credinţa.
De-atunci, şirag, cincizeci de ani trecură,
Potop de sânge le-a 'nroşit veleatul,
Şi-un vis slăvit de-a veacurilor mură
S'a isbăndit dealungul şi de-alatul.
— ,, Bătrâne Domn, când vin să-ţi văd sălaşul
„I/i cer povafa Ta să-Mi reînvie,
„Eu, Regele, nepotul şi urmaşul,
„Al treilea în Scaun de Domnie.

„Spre depărtări azi ochii Mi se 'udreaptă


„Şt vorba Mea dau chezăşie Vouă,
„ Că voi clădi, prin cumpănire dreaptă,
„Pe ziduri vechi, o Românie nouă".
de : Octavian Goga.
Gr
, ? ', > c ei
Regina Marioara a Jugoslavie!', Sinaia : Monumentul Regina Elisabela ridicat dit.
• Habsburg, Principesa de Wied iniţiativa E/oriei Spitalelor Civile şi inaugurat
e
la Sinaia. la 26 Sept. 1933.

\ 1lO /
m m 8 n m B H i C E L E T R E I CRIŞURI M H S n K S
etenii şi o d e s t i n d e r e s i m ţ i t o a r e a
u n o r n e î n ţ e l e g e r i ce n ' a v e a u , p o a t e ,
gravitate, dar care nu c a d r a u cu
sentimentele româneşti de perma­
n e n t ă p r i e t e n i e cu vecinii.
A d ă o g ă m , la a c e a s t ă c ă l ă t o r i e ,
conferinţa Micii î n ţ e l e g e r i la S i n a i a
şi î n t â l n i r e a Regilor C a r o l II şi Bo­
ris al B u l g a r i e i ; conferinţă şi întâl­
n i r e ce a u fost d e s i g u r , b o g a t e în
foloase.

N u se p o a t e t r e c e cu u ş u r i n ţ ă ,
în a c e l a ş t i m p , p e s t e s t ă r u i t o a -
r e a r â v n ă d e a s e î n a r m a , a Ger­
m a n i e i . In m a r e l e s ă u d i s c u r s , can­
celarul H i t l e r afirmă că t o a t e popoa­
rele s'au î n a r m a t î n t r ' a s c u n s , în t i m p
ce p r i v e a u cu n e î n c r e d e r e d e s a r m a -
r e a G e r m a n i e i . A u făcut o a c e a s t a ,
Bled: Reşedinţa de vară a M. L. Regelui Alexandru şi Regina Marioara
d u p ă c u m r e i e s e din a c e l a ş d i s c u r s ,
a Jugoslaviei.
d e frică. Şi, b i n e înţeles, G e r m a n i a
Cronica Politică se s o c o t e ş t e î n d r e p t ă ţ i t ă să-şi ia mă­
surile d e r i g o a r e . E a , a v â n d m a r i
u z i n e în O l a n d a , se p r e g ă t e ş t e te­
Pe marginea unor prefaceri m e i n i c , n e î n c r e z ă t o a r e la r â n d u - i în
d i s c u r s u r i l e d i p l o m a t i c e neeficace
delà G e n e v a .
de : O. Densuşianu-fiul. Şi, ca să d e a d o v a d ă că, p ă s t r â n ­
u n e i fascistizări a lumii. C u mijloace du-şi calmul, se i n t e r e s e a z ă îndea­
e p a r t e c u m n e - a m ţ i n u t întot­
şi p r o c e d e u r i d e o s e b i t e , d u p ă pro­ p r o a p e d e f r ă m â n t ă r i l e celorlalte
d e a u n a d e m i ş c a r e a politică in­
b l e m e l e fiecărui popor, d a r cu doc­ state, organizează recunoaşteri cari
t e r n ă şi d e f r ă m â n t ă r i l e p a r t i d e l o r
t r i n e şi i n t r a n s i g e n ţ e ce v o r t r e b u i să s p i o n e z e d e p o z i t e l e d e m u n i ţ i i , cu
n o a s t r e , c r o n i c a n o a s t r ă n u v a fi d e
BCU Cluj / Central University Library Cluj
a c u m încolo d e c â t o s o b r ă î n ş i r a r e
a împrejurărilor externe.
s ă fie a s e m ă n ă t o a r e . In d o u ă cu­
vinte, civilizaţia d e m o c r a t i c ă c u so­
îndelungă luare-aminte.
E u r o p a se î n t r e a b ă : c e î n s e a m n ă
n o r i t ă ţ i p a r l a m e n t a r e a pierit. P e s t e înarmarea Germaniei ? Război. înar­
A s i s t ă m azi, în politica e x t e r n ă , m ă r i l e g e r m a n e pot î m p i n g e F r a n ţ a
la u n f e n o m e n p e c a r e l-am p u t e a ea s e afirmă azi o c o n c e p ţ i e a sta­
tului şi a o m u l u i m a i m u l t d e c â t la h o t ă r î r i e x t r e m d e g r a v e .
n u m i d e : d e s t i n d e r e . T o a t ă politica T o t astfel s'ar p u t e a î n t â m p l a şi
europeană delà război p â n ă anul d e o s e b i t ă : o p u s ă . C ă a s p e r i t ă ţ i l e a-
c e s t e i e x t r e m e n e c e s a r e s e v o r ne­ cu celelalte s t a t e , cât t i m p la spa­
t r e c u t , n ' a fost — în fond — d e c â t o tele F r a n ţ e i , ca u n p u t e r n i c s c u t mo­
c o n c e n t r a r e din ce în c e m a i com­ tezi, lucrul e c e r t : c e i a c e a a l c ă t u i t
întotdeauna superioritatea latină a ral, vor fi A n g l i a şi S t a t e l e - U n i t e .
p l e x ă în j u r u l u n e i c ă l ă u z e a s t ă z i D a c ă v o r fi.
în d e c a d e n ţ ă : S o c i e t a t e a N a ţ i u n i l o r . fost o n e d e s m i n ţ i t ă f a c u l t a t e d e a
T o a t e p r o b l e m e l e , t o a t e conflictele, echilibra extremele pentru a armo­
s e î n t â l n e a u acolo ; şi t o a t e p r o b l e ­ niza e x t r e m e l e î n disciplina u n e i
m e l e , t o a t e a c e s t e conflicte, a u ră­ sinteze.
m a s în p e r m a n e n ţ ă n e d e s l e g a t e . Con­ Astfel, d e a c u m încolo, politica
ferinţa e c o n o m i c ă , ca şi a c e i a a de­ lumii i n t r ă î n t r ' o fază d e a c c e l e r a t ă
z a r m ă r i i n ' a u d a t niciun r e z u l t a t . A- p r e f a c e r e . Locul R o m â n i e i în a c e a s t ă
c e a s t a n u fiindcă L i g a n ' a r fi a v u t prefacere ? Timpul n'a venit încă
posibilităţile d e a p l a n a r e a a t â t o r pentru a l preciza. Un lucru e sigur
n e î n ţ e l e g e r i , d a r fiindcă la G e n e v a , că, p ă s t r â n d u - ş i a l i a n ţ e l e şi r e s p e c -
în loc ca iniţiativele să se sprijine tâd t r a t a t e d e p r i e t e n i e t r a d i ţ i o n a l ă ,
p e h o t ă r î r i i n t r a n s i g e n t e , s'au risi­ R o m â n i a v a t r e b u i s ă e v o l u e z e , a-
pit d i m p o t r i v ă în d i s c u r s u r i diplo­ l ă t u r i d e ţări şi m a i m a r i , p e ori­
m a t i c e ineficace. In orice caz, pen­ zontul l a r g d e s c h i s al u n e i noi e r a r -
tru noi, i n s t i t u ţ i a delà G e n e v a a fost hii d e valori. D a c ă e x i s t ă o m a t e ­
într'o b u n ă m ă s u r ă folositoare, de­ m a t i c ă ce p o a t e u n e o r i s ă d e a g r e ş ,
o a r e c e a d a t u n s t r ă l u c i t prilej d e s u n t p r e s i m ţ i r i ce se r e a l i z e a z ă .
m a n i f e s t a r e u n u i o m c a r e a contri­ Paradoxul conţine, câteodată, o
buit foarte m u l t la r i d i c a r e a presti­ logică m a i p u t e r n i c ă d e c â t logica
giului r o m â n e s c p e s t e g r a n i ţ ă : a m însăşi.
n u m i t p e E. S. Nicolae T i t u l e s c u .
Care e a c u m a situaţia creată de
î n l o c u i r e a p r e p o n d e r e n ţ e i Ligii p r i n R e s t r â n g â n d u - n e a c u m la o m a ­
spiritul pactului celor p a t r u ? n i f e s t a r e d e politică e x t e r n ă p u r ro­
C ă c e n t r u l d i p l o m a t i c al lumii s'a mânească, amintim recenta călătorie
d e p l a s a t s i m ţ i t o r s p r e R o m a . I a r ini­ a E. S. Nicolae T i t u l e s c u în c a p i t a l e l e
ţ i a t i v e l e delà R o m a g ă s e s c u n răsu­ B a l c a n i c e . A c e a s t ă c ă l ă t o r i e a fost
n e t î n s e m n a t într'o ţ a r ă cu puter­ desigur o frumoasă contribuţie a
n i c ă v i t a l i t a t e : G e r m a n i a . In ultimul m i n i s t r u l u i n o s t r u d e e x t e r n e în do­ Sinaia : Conferinţa Micii înţelegeri
D-nii N. Titulescu, Beneş şi Jejtici, Mi­
s ă u discurs, Mussolini a s p u s c ă a- m e n i u l r e l a ţ i u n i l o r r o m â n e ş t i cu Ori­ niştrii Afacerilor străine ai României
nul al XH-lea fascist i n i ţ i a z ă e p o c a entul. A fost o î m p r o s p ă t a r e d e pri­ Cehoslovaciei şi Jugoslaviei.

) I H (
Scriitorul P. Locusteanu despre Delavrancea
Ö ^ e f u n c t u l scriitor P. Locusteanu, pe când redacta „Fla- vijelia răscolitoare a pasiunei poetice. Dar şi înăuntrul
căra" şi pe când Delavrancea era ministru în cabi­ său sufletesc, Delavrancea face impresia că închide o vijelie.
netul conservator, scrie despre Delavrancea u r m ă t o a r e l e : Când vorbeşte, glasul pare un vâjâit năprasnic de co~
„Ministru de lucrări publice şi autor de lucrări dra­ paci cari se frâng în bătaia apei şi a aerului răscolit,
matice- Distribuitor de bilete de liber parcurs pe căile fe­ tăiat din când în când de tunete înfiorătoare. Un aseme­
rate şi în Teatral Naţional, cumulează banca ministerială nea copac bătut de vijelie pare întreg trupul său, când,
şi rampa. la tribună, oratorul Delavrancea se frământa, se îndoaie
„Este cel dintâi ministru român, care apare pe scenă. în ritmul vorbei sale vehemente. Chiar când zâmbeşte cu
Prin urmare este un răsvrătit contra tradiţiei autorul bunătate senină, râsul în ochii săi furtunatici pare o raza
Viforului—fiindcă numai un răsvrătit poate fi în state de soare ce se strecoară o clipă printre nouri negri. Parcă
sd-şi expue gravitatea oficiala în cadrul vesel sau tragic e însuşi viforul.
al unei scene, alături cu nişte simplii oameni de talent. Bate viforul cu turbare şi, din scuturarea atâtor par­
r

„De altfel întreaga sa înfăţişare înfăptueşte parca, în fumaţi pomi în floare, cântaţi înlr'o splendidă primă­
trăsături de piatră, răsvyăîirea. Părul viscolit, nasul re­ vară de Trubadur, se aştern acum în parul răsvrătit al
pezit în sus, ochii fulgerători, buzele nervoase, ţuguiate— autorului dramatic floricele albe ca argintul...
fiecare amănunt al figurei sale cu mobilităţi expresive de „E singurul argint pe care Delavrancea la putut ago­
actor poartă semnul răsvratirii. nisi de pe urma creaţiunilor sale artistice".
„Parcă peste capul său de leu al artei bate într'una

C u s t a t u r a lui î n a l t ă , cu înfăţişa­
DELAVRANCEA-Avocat r e a lui i m p u n ă t o a r e , cu c h i p u l lui
de: Iorgu Petrovici f r u m o s , cu f r u n t e a lui l a r g ă , f r u n t e
P r o - d e c a n u l baroului d e Ilfov. s u b c a r e s c l i p e a u ochii săi a p r i n ş i
şi vii, c a r e d e g a j a u u n f a r m e c deo­
e s p u n e c ă pledoariile a v o c a ţ i l o r D u m n e z e u s ă d i s e î n s ă în sufletul sebit,—la v o c e a p r e ş e d i n t e l u i care-i
n u s u p r a v i e ţ u e s c a c t u a l i t ă ţ e i ca­ lui m a r e , a s p i r a ţ i u n i l e l e g i t i m e ale d a s e c u v â n t u l , el se ridica c u miş­
uzei p l e d a t e , t o t u ş i s u n t a v o c a ţ i n e a m u l u i n o s t r u . M ă r e ţ i a n a t u r e i în c ă r i î n c e t e d u p ă b a n c a a p ă r ă r e i , şi
m a r i , a l e c ă r o r p l e d o a r i i s'au t r a n ­ mijlocul c ă r e i a v ă z u s e l u m i n a zilei, a p l e c a p u ţ i n î n a i n t e c a p u l s ă u îm­
s m i s p o s t e r i t ă ţ e i c a m o d e l d e logică s â n g e l e d e r ă z e ş care-i h r ă n e a i n i m a p o d o b i t cu u n p ă r m a r e , p r i v e a
şi e l o c i n ţ ă j u d i c i a r ă . şi fiinţa lui, e d u c a ţ i u n e a ce o pri­ C u r t e a şi p e j u r a ţ i şi la î n c e p u t în­
E l o c i n ţ a j u d i c i a r ă a c r e i a t şi e a m i s e în mijlocul alor săi, cari în cet şi s c a n d â n d c u v i n t e l e , 'şi înce­
opere neperitoare, asemeni operilor poveştile lor v o r b e a u d e s p r e sufe­ pea pledoaria.
d e a r t ă p l a s t i c ă , s a u d e filosofie şi rinţele neamului nostru, frumuseţea E r a clipa d e fixare a j u r a ţ i l o r , a
c h e , ca şi c i v i l i z a ţ i u n e a . BCU Cluj / Central University Library Cluj
l i t e r a t u r ă , şi e a e s t e tot a t â t d e ve­ poeziei p o p u l a r e şi a c â n t e c e l o r ce
le a u z i s e d e mic, u n i t e t o a t e aces­
j u d e c ă t o r i l o r şi a publicului a s u p r a
f a p t e l o r e s e n ţ i a l e ale c a u z e i ce o
C i c e r o n e definea e l o c i n ţ a , o miş­ tea, cu c u l t u r a c e 'şi a p r o p i a s e p r i n pleda.
c a r e c o n t i n u ă a sufletului, i a r E u r i ­ m u n c ă m a i t â r z i u şi c u t o a t e însu­ N a r a r e a faptelor. E r a n e î n t r e c u t
p i d e o califica d r e p t r e g i n ă a ini­ şirile m a r i cu c a r e venise p e l u m e , î n a r t a d e a n a r a faptele u n u i pro­
milor. l'au d e t e r m i n a t din p r i m e l e clipe, ces. In a c e a s t ă p r i v i n ţ ă e r a a v a n t a ­
B a r o u l r o m â n e s c , deşi a r e n u m a i s ă 'şi î m p a r t ă a c t i v i t a t e a lui î n t r e j a t , de lirismul vocei lui şi d e ima-
u n secol d e e x i s t e n ţ ă , a a v u t feri­ b a r o u , t r i b u n a publică şi l i t e r a t u r ă . g i n e l e vii ce ştia n u m a i el s ă le
c i r e a î n s ă , c a delà î n c e p u t să a i b ă In b a r o u , v o c a ţ i u n e a lui firească exprime.
în s â n u l s ă u , a v o c a ţ i d e m a r e ta­ l'a făcut s ă î m b r ă ţ i ş e z e c a u z e l e pe­ E x p r e s i u n i l e s t ă r i l o r sufleteşti, pro­
lent, c a r i a u c r e i a t şi la noi, o elo­ n a l e , i a r î n v i a ţ a publică, c a u z a d u s al sufletului lui s u p e r i o r , influ­
cinţă judiciară. noastră naţională, unirea tuturor e n ţ a şi c o v â r ş e a sufletul colectiv al
Printre avocaţii mari, despre a celor ce s e e x p r i m a u î n g r a i u l no­ auditorului.
c ă r o r e l o c i n ţ ă j u d i c i a r ă se va v o r b i stru, într'o singură naţiune, m a r e A r m o n i a e x p r e s i u n i l o r , c ă l d u r a în
a t â t a t i m p c â t va e x i s t a b a r o u l no­ şi i n d e p e n d e n t ă . c a r e le î m b r ă c a , îi a d i a în j u r u l s ă u
s t r u , v a r ă m â n e în p r i m a linie fi­ P e n t r u că r â n d u r i l e a c e s t e a a u a d m i r a ţ i u n e a p e n t r u t a l e n t u l s ă u şi
g u r a lui B a r b u - Ş t e f â n e s c u - D e l a v r a n - m e n i r e a să-1 înfăţişeze p e D e l a v r a n ­ î n c r e d e r e în a r g u m e n t a r e a sa.
c e a . In 1882, s u b d e c a n a t u l m a r e l u i cea ca a v o c a t , n e v o m o c u p a n u m a i D e a c e i a , fiecare p l e d o a r i e a lui
civilist şi s m e r i t u l u i p r o f e s o r P a s c a l i , despre această latură a activităţii Delavrancea era un succes de bară.
d e p u n e a j u r ă m â n t u l d e c r e d i n ţ ă în sale. D e s p r e însuşirile elocinţei lui ju­
faţa C u r ţ i i d e a p e l din B u c u r e ş t i , Iată-1 la C u r t e a cu j u r i . d i c i a r e , v o m insista c â t e v a clipe.
D e l a v r a n c e a , c u n o s c u t ca l i t e r a t d i n P r e ş e d i n t e l e C u r ţ i i îi d ă c u v â n t u l . C u v â n t u l lui e r a :
p u b l i c a ţ i u n i l e sale a p ă r u t e î n c ă din In sală se a u z e a m a i î n t â i u n C â n d , lin, ca a p a u n u i l a c d e m u n t e ;
a n u l 1880, iar ca o r a t o r d e m a r e m u r m u r : auditorii pronunţau numele C â n d p u t e r n i c , ca r o p o t u l u n e i cas­
viitor, c u n o s c u t î n c ă d e p e c â n d îşi lui D e l a v r a n c e a şi d u p ă câte-va cli­ cade ;
făcea s t u d i i l e u n i v e r s i t a r e . p e se f ă c e a o t ă c e r e m o r m â n t a l ă . C â n d d u l c e c a simfonia c r e a ţ i u n e i ;
In a c e a v r e m e b a r o u l n o s t r u e r a Ochii t u t u r o r , se î n d r e p t a u a s u p r a C â n d f e r m e c ă t o r ca c h i p u l u n u i făt-
în e p o c a s a d e aur. A v o c a ţ i i cei a v o c a t u l u i , c h e m a t să-şi r o s t e a s c ă frumos ;
m a i iluştri p e c a r e i-am a v u t , e r a u pledoaria. C â n d s t ă p â n i t o r şi î n ă l ţ ă t o r d e inimi.
în plină d e s f ă ş u r a r e a t a l e n t u l u i lor L i r i s m u l vocei lui e r a d e s ă v â r ş i t .
la b a r ă şi î n p l i n ă r e a l i z a r e a ope­ D a c ă la a c e s t e însuşiri a l e cu­
r e i lor c o n s t r u c t i v e , p e n t r u o t e m e i ­ v â n t u l u i s ă u a d ă o g ă m cultul ce a-
n i c ă a ş e z a r e a ţării n o a s t r e . vea pentru graiul nostru, coloratura
D e l a v r a n c e a cu t a l e n t u l s ă u ex­ c e ştia s ă o d e a n u a n ţ e l o r g â n d i r e i ,
t r a o r d i n a r şi cu studiile t e m e i n i c e g e s t u r i l e a r m o n i o a s e c u c a r e ştia s ă
d e d r e p t ce făcuse, a r fi p u t u t să se î n s o ţ e a s c ă e x p r e s i u n e a fonetică a
c o n s a c r e n u m a i profesiunei, s a u pro- c u v â n t ă r i l o r lui, p u t e r e a d e inspi-
fesiunei şi politicei şi în chipul a- raţiune sub care creia imaginele ce
c e s t a , şi-ar fi a s i g u r a t şi clientelă şi le e x p r i m a p r i n g r a i şi d a r u l d e
o s i t u a ţ i u n e politică şi m a t e r i a l ă . p o v e s t i t o r n e î n t r e c u t , a j u t a t d e cui-
f a r m e c irezistibil, t e r m i n a p r i n t r ' o «giuire. C e a s e m ă n a r e a r fi posibilă
peroraţie de o înălţare fermecătoare. «cu d r a m a lui C a r a g i a l e ? Nici u n a .
D e m u l t e ori, p l e d o a r i i l e lui s e « C a r a g e a l e n u se o c u p ă d e î n t u n e -
t e r m i n a u t â r z i u d e tot, p e s t e m i e z «cimea minţii. A c i o femeie d e o
d e n o a p t e şi totuşi, j u d e c ă t o r i i , pu­ «voinţă e x t r a o r d i n a r ă în serviciul
blicul şi j u r a ţ i i , n i m e n i din cei pre­ «dreptăţii, v r e a cu ori-ce p r e ţ s ă
zenţi, n u p i e r d u s e r ă nici u n m o m e n t « d e s c o p e r e şi să p e d e p s e a s c ă p e a-
s p r e a s e i n t e r e s a d e oră, s a u s p r e «sasinul p r i m u l u i s ă u b ă r b a t . A n c a
a face o m i ş c a r e , s a u a ş i m a n i f e s t a «e t o a t ă d r a m a , în î n v e r ş u n a r e a ei
oboseala, ci s t ă p â n i ţ i d e p u t e r e a e- «de a d e s c o p e r i c r i m a , c o n s i m t e s ă
locinţei lui, îl î m b r ă ţ i ş a u c u privi­ «se m ă r i t e cu a c e l a pe care-1 b ă n u i a
rile lor d e a d m i r a ţ i u n e , p e n t r u c a «că e ucigaşul, în s c o p d e a desco-
apoi, î n t r ' u n e l a n d e n e î n v i n s , să-1 «peri teribilul a d e v ă r . Conflictul psi-
a p l a u d e frenetic. «chologic, d e o e m o ţ i e profund tra-
D i n t o a t e pledoariile lui m a g i s ­ «gică, n u u r m ă r e ş t e , delà î n c e p u t şi
trale, n'au r ă m a s pentru posteritate, «până la i s p r ă v i t d e c â t u n scop :
d e c â t d o u ă : P l e d o a r i a în p r o c e s u l «justiţia !».
C a r a g e a l e - C a i o n , p r o c e s în c a r e a U r m e a z ă a n a l i z a tipurilor şi ca­
p u s concluziuni ca p a r t e civilă şi r a c t e r e l o r din a c e s t e d o u ă d r a m e .
p l e d o a r i a în p r o c e s u l a r h i t e c t u l u i C u t o a t e că, u n e i p l e d o a r i i r e p r o ­
Socolescu, în c a r e a p u s c o n c l u z i u n i d u s ă în scris, îi lipseşte lirismul vo­
p e n t r u Socolescu a c u z a t d e c r i m a cei c a r e a p r o n u n ţ a t - o , a n a l i z a com­
de incendiu. p a r a t i v ă a celor d o u ă d r a m e , a lui
Delavrancea.
G r a ţ i e t a l e n t a t u l u i avo­ Tolstoi şi C a r a g i a l e , n e p u n e în mă­
c a t şi p o e t I. G r . Perie­ s u r ă să a p r e c i e m p u t e r e a sa d e a-
Un autograf al lui Delavrancea ţeanu, dornic de a păstra naliză, c l a r i t a t e a e x p u n e r e i , frumu­
operile d e e l o c i n ţ ă judi­ s e ţ e a frazelor sale şi d a r u l s ă u d e
Extragem dintr'o veche scrisoare a lui Dela­ c i a r ă p e n t r u acei c e n e
vrancea cotre d- Lupu Antonescu, câteva rânduri, coloritor al n u a n ţ e l o r g â n d i r e i .
pentru a reîmprospăta in original sloua marelui vor u r m a în c a r i e r ă , ple­ In c â t e v a fraze, i a t ă f ă c u t ă de-
român Delavrancea. doariile lui D e l a v r a n c e a m a r c a ţ i u n e a definitivă î n t r e cele
în a c e s t e d o u ă p r o c e s e d o u ă o p e r e , c a r i c o n s t i t u e s c şi d o u ă
m a r i , a u c u n o s c u t publi­ c o n c e p ţ i u n i şi d o u ă finalităţi deose­
c i t a t e a şi vor p u t e a fi ori bite. D a r a n a l i z a p e r s o n a g i i l o r aces­
c â n d c o n s u l t a t e cu folos, tor drame, ce dovadă puternică a
BCU Cluj / Central University Library Cluj
d e a c e i a ce v o r să î n v e ţ e spiritului s ă u d e p ă t r u n d e r e a u n e i
a r t a g r e a a a c e s t e i elo- o p e r e l i t e r a r e . Al doilea p a s a j , din
cinţe. a c e e s t ă p l e d o a r i e , în c a r e D e l a v r a n ­
In procesul C a r a g i a l e - c e a a j u n g e la c a r a c t e r i z a r e a operi-
Caion, D e l a v r a n c e a a r e lor celor doi m a r i d r a m a t u r g i , e s t e
prilejul să p u n ă la contri- mai impresionant:
b u ţ i u n e c u n o ş t i n ţ e l e sale «Tolstoi—spune D e l a v r a n c e a — ' ş i
v a s t e d e literat, s p i r i t u l «a p r o p u s s ă d o v e d e a s c ă în infioră-
>•••«•• lui profund de a n a l i z ă li­ «toarea lui d r a m ă , p u t e r e a î n t u n e -
t e r a r ă şi în a c e l a ş t i m p «cimii şi triumful c r e d i n ţ e i s i m p l e
t u r a lui l i t e r a r ă v a s t ă , n e p u t e m u- să glorifice p e m a r e l e d r a m a t u r g Ca- «şi p r o f u n d e în A k i m , c a r e c r e d e ,
şor î n c h i p u i , f a r m e c u l pledoarii lui. r a g i a l e . S u n t în a c e a s t ă p l e d o a r i e , «şi n u b e a şi n u fumează. C a r a g i a l e
P u t e r e a lui d e a a n a l i z a faptele p a s a g i i d e o f r u m u s e ţ e clasică şi «a c r e i a t u n c a r a c t e r , p e A n c a şi
c a u z e i ce p l e d a e r a e x t r a o r d i n a r ă . vom r e m a r c a n u m a i d o u ă din ace­ «prin A n c a t r i u m f ă d r e p t a t e a ome-
Scriitor de m a r e valoare, cunoscă­ s t e p a s a g i i : p r i m u l , în c a r e Dela­ «nească. In Tolstoi, l u m e a e vântu-
tor al obârşiei folclorului n o s t r u , ob­ vrancea analizează prin comparaţie «rată în v â r t e j u l î n t u n e c i m i i , a l in-
s e r v a t o r p u t e r n i c al v i e ţ e i poporu­ o p e r a lui Tolstoi «La p u i s s a n c e d e s « conştienţii, în valurile b i g o t i s m u -
lui p e c a r e a descris-o cu a t â t a fru­ t é n è b r e s » , cu o p e r a lui C a r a g i a l e «lui, ale c r e d i n ţ e i , ale s e n s u a l i t ă ţ i i ,
m u s e ţ e în operile sale, el a v e a pen­ «—şi m i ş c a t ă d e t r e b u i n ţ e m a t e r i a l e ,
«Năpasta» «In s u b i e c t nici o
t r u b a r ă , t o a t e însuşirile ce d u c la «asociază fără să-şi d e a s e a m a , cri-
« a s e m ă n a r e posibilă ; în spiritul ge- «ma cu religia. Ţ ă r a n i i lui C a r a g e -
s u b l i m , la r e c o m p e n s a s u p r e m ă a «neral, afirm că aceşti a u t o r i , Tol-
o r a t o r u l u i şi a a v o c a t u l u i : încoro­ «ale s u n t conştienţi, a g e r i la m i n t e ,
«stoi şi C a r a g e a l e , p o r n e s c d e la «ştiu ce fac, ştiu ce v o r şi p r i n ca-
n a r e a pledoarii, prin c o n v i n g e r e . «două inspiraţii cari se e x c l u d u n a «pul nici u n u i a n u i a r t r e c e ideia,
D u p ă n a r a r e a faptelor, u r m a dis- «pe alta. L u m e d e o s e b i t ă — d e ş i ţă- «să-şi î n c h i n e victima, s a u să-i p u e
c u ţ i u n e a p r o b l e m e l o r d e o r d i n su­ «rani şi ţ ă r a n i ; suflete d e o s e b i t e , «crucea p e p i e p t d u p ă ce a r fi do-
fletesc ce s e n ă ş t e a u din p r e m i s e l e «contrarii, p o r n i r i profunde, d a r dia- «borât-o s u b loviturile d e cuţit. L a
p r o c e s u l u i şi dovezile a d m i n i s t r a t e « m e t r a l o p u s e . «La p u i s s a n c e d e s «Tolstoi v a g u l , c o n f u z i u n e a î n t r ' o
în c a u z ă . «ténèbres» înfiorătoare p u t e r e a în- «epopee g r a n d i o a s ă . L a C a r a g e a l e ,
A c u m f ă p t u r a lui, lua o altă în­ «tunecimii! C o n ş t i i n ţ e d i s t r u s e , bi- «lumină perfectă î n t r ' o d r a m ă pro-
făţişare : t i m b r u l vocei lui lua alte «gotism, abis al b e z n e i ! C r e d i n ţ ă , «fund e m o ţ i o n a n t ă .
nuanţe. «crimă, c r u z i m e , n e s i m ţ i r e , l a c r i m i
P r e c i z a m a i întâi p r o b l e m e l e d e « şi n i m e n i nu-şi d ă s e a m a d e ce C u a c e a s t ă p r e c i z a r e d e o clari­
d e s b ă t u t . A p o i , l u â n d în p a r t e fie­ «face, d e c e v r e a : c r i m e l e se s ă v â r - t a t e şi p u r i t a t e clasică, a d e v ă r u l e r a
care problemă, degaja personalitatea «şesc d e cei cari n u v o r să le să- d e m o n s t r a t , p e n t r u ca p l e d o a r i a s ă
clientului lui, s f ă r â m a a r g u m e n t e l e « v â r ş e a s c ă şi cei c a r i v o r c r i m e l e , c u l m i n e z e , î n t r ' u n colorit viu a ma­
a d v e r s a r u l u i şi ale m i n i s t e r u l u i pu­ «nu le-ar s ă v â r ş i . In a c e a s t ă genial- relui d r a m a t u r g C a r a g i a l e , calom­
blic, î n t r ' o f o r m ă a t â t d e d e s ă v â r ­ « m o n s t r u o a s ă e p o p e e a c r i m e i , se n i a t în m o d odios, el c a r e este ad­
şită, în c â t r e p l i c a n u e r a posibilă «invoacă i m a g i n e a d i v i n ă a lui C h r i s t m i r a t d e î n t r e g n e a m u l n o s t r u , pen­
şi d u p ă o l u p t ă a p r i g ă în c a r e nu­ «şi c r u c e a se p u n e d e u c i g a ş i p e t r u o p e r a sa l i t e r a r ă n e p e r i t o a r e .
a n ţ ă r i l e c u v i n t e l o r lui d e g a j a u u n «pieptul victimelor. Religie şi nele- N e c o n t e s t a t că, î n t r ' u n articol o-
mmmœsmmmœm CELE T R E I CRIŞURI mmsmimsmmm
MANEVRELE REGALE.

Intr'un cadru, desăvârşit disciplinat,


s'au desfăşurat în acest an, în regiu­
nea Corpului l de armată, obişnuitele
m a n e v r e regale, sub conducerea Insp.
general de armată, general Paul An-
gelescu, având ca Şef de stat major
pe general Antonescu.
Cadrul în care s'au desfăşurat mane­
vrele regale a dovedit odată mai mult
că instrucţia, disciplina şi ţinuta tru­
pelor sunt încoronate de succes, iar
comandamentele la înălţimea misiunii
lor. Avem nădejdea că guvernele ţării
româneşti, ţinând seamă de frământă­
rile politicei externe şi revendicările ve­
cinilor revizionişti, vor înţelege ce g r e a
datorie au de îndeplinit pentru înzes­
trarea armatei cu materialul de război
necesar, pentru apărarea ţării.
In fruntea Ministr. Apărării Naţio­
nale avem un încercat ostaş, care şi-a
dat dovada destoiniciei pe câmpul Mără-
şeştilor, gen. N. Samsonovici, care con­
stituie unul din factorii cei mai impor­
tanţi ai conducerii şi înzestrării armatei.
B.

m a g i a l , n u se p o a t e a n a l i z a o ple­ v e s t e şi o s t a r e socială, e s t e o o-
d o a r i e c a r e v a r ă m â n e c a u n mo­ p e r ă d e stilist, c o n ţ i n e e x p r e s i u n i
Delavrancea în anecdota
n u m e n t de elocinţă judiciară. şi c u v i n t e c a r i r ă m â n ca f r u m u s e ţ e de : C. Săteanu.
E s t e d e d a t o r i a tinerilor a v o c a ţ i d e frază şi d e i m a g i n i şi n e p r o c u r ă
de a cerceta activitatea înaintaşilor l u m i n a şi a r m o n i a d e c a r e a v e m a- După cincisprezece ani delà moartea
sa, în refugiu, la Iaşi, în primăvara a-
lor in b a r o u şi d e a glorifica p e t â t a n e v o i e în v i a ţ a n o a s t r ă profe­ nului 1918 (la 1 Mai) — iată că se or­
m a e ş t r i i c u v â n t u l u i baroului r o m â ­ sională. ganizează cea dintâi pomenire come­
BCU Cluj / Central University Library Cluj
n e s c . P e n t r u că, o p l e d o a r i e a u n u i
m a r e a v o c a t , în ori-ce fel d e c a u z ă
I a r a t u n c e a c â n d s ă r b ă t o r i m elo­
cinţa judiciară a unui Delavrancea,
morativă a lui Delavrancea, cu carac­
ter aproape oficial, şi în scopul de a
a r fi r o s t i t ă , în a f a r ă d e p a r t e a p u r a c e i a ce ne-a r ă m a s din pledoariile i-se înălţa şi eterniza chipul la graniţa
s u b i e c t i v ă şi d e s p e ţ ă , c o n ţ i n e în lui, c o n s t i t u e s c a d e v ă r a t e p e r l e ju­ cea mai îndepărtată a ţării, la Oradea,
t o t d e a u n a şi o p a r t e d e d o c t r i n ă ridice, c u c a r e n e a m u l n o s t r u s e —iniţiativa Reuniunei şi revistei „Cele
Trei Crişuri".
s a u d e l i t e r a t u r ă juridică, contribu­ poate mândri. Delavrancea murea în dureroasă şi
ţie p e r s o n a l ă a a c e l u i a ce a rostit-o. E l v a r ă m â n e p e n t r u veşnicie u n istorică pribegie la Iaşi, în aceleaşi clipe
O p l e d o a r i e , în m o d n e c e s a r z u g r ă - m a r e a v o c a t şi u n m a r e r o m â n . în care Coşbuc se stingea în nu mai
puţin dureroasa ocupaţie duşmană la
Bucureşti — două din cele mai scumpe
jertfe pe altarul idealului naţional, şi
Monumentul lui Delavrancea cărora nu li-a mai fost dat să-1 ştie
de : Gr. Tăuşan. realizat...
Câteva reminiscenţe cu acest pios
' £7)evista „Cele Trei Crişuri" care lu- sugestiei dramatice, în fastul ajutător prilej al evocării sale.
& \ crează la graniţele românismului, al transpunerei artistice, un mijloc de *
pentru cultura noastră, a luat mai de propagandă românească, o cale de a-
mult iniţiativa ridicărei unui monument lipire a sufletelor la idealul său. Delavrancea a aparţinut acelei mi­
la Oradea, imortalizând pe acela ce a Iar oratoria s a : o poesie aşezată în nunate trinităţi care a fost cea mai
fost Barbu Delavrancea. cadenţa frazei retorice, este toată pă­ frumoasă podoabă a literaturii române
Ideea ridicărei unui monument lui trunsă de pasiunea dragostei de ţară. de pe la sfârşitul veacului trecut : Vld-
Delavrancea la graniţa ţărei, este sim­ A r fi greşit să găsim în discursul lui huţă-Delavrancea-Caragiale.
bolică, căci cu greutate s'ar fi putut Delavrancea, arhitectura dialectică a Tustrei au fost legaţi între ei, prin-
găsi un soldat mai devotat ţărei, un os­ lui T a k e Ionescu, meşteşugul lui Titu tr'o frăţească prietenie, — deşi tempe­
taş mai convins de rolul de paznic, un Maiorescu, fineţa de „ciseleur" a lui ramente deosebite — fără a se com­
străjer mai convins de averea ce-o pă­ Djuvara, ori masivitatea lui Alex. La- place într'o reciprocă admiraţie. Acest
zeşte, de cât înfiăcăratul, romanticul, hovari^Delavrancea este poetul roman­ trio armonios radia şi lumina feeric
entusiasmi scriitor şi orator. tic al românismului: e bardul înamo­ întreaga mişcare literară, atrăgând în
**" In tot ce-a făcut, în tot ce a scris rat de poesia populară, de arta de la jurul său pe cei mai talentaţi meşteri
Delavrancea, transpiră o dragoste de ţară, este intelectualul pentru care cro­ ai scrisului, bătrâni şi t i n e r i : /. Slavici,
pământ strămoşesc, o dragoste de tre- nica prăfuită servă ca breviar de ru­ G. Coşbuc, St. O. losif, I. A. Roman,
^cut, care ne încântă. Activitatea lui găciune în cadrul unei religii legate de I. Gorun, I. Păuu-Pincio, Constanţa
felurită, este toată în funcţie de ţară. glie, de viaţă românească, de dureri ale Hodoş, Anton Bacalbaşa, dr. A. Ure­
Un amant statornic al unei singure ^trecutului, de doruri ale fiinţei noastre. che, G. Ranetti şi toţi acei cari au
iubite : un pasionat de ceea-ce aparţine ilustrat paginile revistelor . Viaţa" (lui
Azi când visul lui Delavrancea ia Vlăhuţă) şi „Vatra" (Iui Caragiale)
visului său nobil formele concrete geografice şi istorice
Delavrancea a scris teatru, şi ne-a ale României-Man, desigur glorificarea *
dat trilogia care a intrat în repertoriul pasionatului iubitor de tot ce este ro­ Ca mai toţi marii prozatori, Creangă,
permanent şi mare al teatrului româ­ mânesc şi care se numea Barbu De­ Brdtescu- Voineşti, Caragiale, N. Gatte,
nesc, pornită din o dragoste pasionată lavrancea, este o chemare ce-o înţele­ M. Sadoveanu—& scris şi Delavrancea
de trecutul nostru. Ne vine să credem gem profund. versuri Fireşte, în anii tineri, ca elev
că Delavrancea a devenit autor drama­ Revistei „Cele Trei Crişuri" îi revine al liceului Sf. Sava. Cu semnătura
tic, nu pentru-că avea însuşirea aceasta, meritul acestei iniţiative. L a u m b r a lui Barbu G. Stephănescu
dar pentru-că iubind prea mult ţara, Delavrancea suntem fraţii, cari cinstim Intr'un caet intitulat .Câmpeneşti",
a găsit în rezonanţa scenei, în feeria acelaşi trecut şi dorim acelaşi viitor. Delavrancea a scris 15 poezii Iată în-
mmsmsşgm^sm CELE T R E I CRIŞURI mm^mmmim^
V E D E R I DIN P A L E R M O .

P a l e r m o e s t e a ş e z a t p e m a r g i n e a u n u i golf s e n i n , î n t r ' o c i m p i e î n c o n j u r a t ă
d e m u n ţ i şi a t î t d e r o d n i c i î n c î t a fost n u m i t ă c î m p i a d e a u r ; î n v e c h i m e
P a l e r m o se n u m e a P a n o r m u s . A fost s t ă p î n i t d e B u r b o n i faţă d e c a r i s'a
r ă s c u l a t î n 1848 p e n t r u a-şi c ă p ă t a i n d e p e n d e n ţ a p r i n G a r i b a l d i , în 1868.
P o r t însemnat. Posedă printre altele un Observator astronomic,, un Şantier
naval, o Universitate, Catedrală, Teatrul Massimo, o foarte frumoasă gra­
d i n ă p u b l i c ă . L o c u i t o r i , v r e - o 400.000.

ceputul odei închinată unei eleve, o „Pentru prima oară vorbisem cu dom­ Intr'un rând Anghel Demetrescu che­
tânără copilită care-i cânta cu mult nul Sturdza. Şi-a încheiat conversaţia stiona pe un elev la geografie, despre
simţ „Barcarola", cântecul său favorit. spunându-mi : Anglia.
— „Eu pe un om de spirit nu dau — Anglia sau Englitera, începu ele­
Marea limpede s t a n pace,
B a r c a v i e ţ i i tot c h e m a m ,
două parale !" vul, se mărgineşte la nord...
O plângeam văzând c u m zace
Triste resturi sfariniate ; BCU Cluj / Central University Library
— Cluj
Şi am plecat, muncindu-mă cu gân.
la nord cu m a r e a Nordului zise
d u i : Cam cât ar da un om de spirit
D a r pe când eu suspinam, pe d- Sturdza?!". elevul după o matură chibzuinţă.
T u cu d e g e t e c u r a t e Acest apropos al lui Delavrancea a — Foarte bine! îl încuraja profe­
Barcarola mea cântai fost un deliciu pentru junimişti. Petre sorul.
Şi, p e lucii a v â n t a t e , Carp zâmbia şiret sub mustaţa sa cât — „La sud cu ..."
Mica m e a glorificai.
vrabia, iar Pogor şi lanov nu mai pu­ — ?...
Şi iată „Adio la Poiana L u n g ă " în teau de bucurie şi aplaudau tăvălin- — „... cu marea Sudului!"
care Delavrancea, poetul ocazional se du-se de r â s . . — Foarte bine! zise profesorul.
desparte de locuri pitoreşti cari l'au * — „La vest cu m a r e a . . "
fermecat : Deputat fiind, Delavrancea ocupă la — ?..
Cameră o şedinţă întreagă desvoltând — „.. cu m a r e a . . Vestului !"
Ploi cu flori m i r o s i t o a r e 0 interpelare adresată ministrului lu­ — Şi la est? întrebă profesorul.
Câmp de raze parfumat, crărilor publice, pentru a-1 convinge — „La est?" repetă elevul şi dădu
Păsărele cântătoare, să întrebuinţeze la calea ferată ţiţei, repede r ă s p u n s u l : La est cu marea
V â n t de frunze 'namorat.
L u n c i p l ă c u t e şi d u i o a s e
în loc de cărbuni. Estului!"
Unde lăcrămioare cresc, Olănescu, ministrul respectiv, urmări Clasa hohoti spontan. Anghel De­
Doine dulci, a r m o n i o a s e , foarte atent argumentaţiile lui Dela­ metrescu, în seriozitatea sa impună­
Adio, vă părăsesc. vrancea. Interpelarea ţinu aproape do- toare, oarecum supărat că şcolarii râ­
1 ă ore. Dupăce Delavrancea a ter­ deau în timpul practicei didactice, în­
Tânărul licean, cum arată stihurile, minat, Olănescu, obligat, a răspuns : trebă apoi pe elev:
se afla sub înrâurirea lui Alexandri. — A m ascultat cu toată atenţia cu­ — Ia spune, ştii d-ta ce este Est?
Versurile datează din iarna anului 1876 venită pe distinsul interpelator, care — Est? Est este persoana treia sin­
* m'a convins că ţiţeiul e mai superior gulară delà verbul Essen.
Primul discurs politic, pe care auto­ şi mai convenabil decât cărbunele şi De astădată profesorul — notează
rul .Trubadurului'' 1-a rostit în întru­ am plăcerea să-1 anunţ că de câteva Delavrancea în amintirea sa,—izbucni
niri publice a fost cel delà Iaşi, la în­ luni întrebuinţăm la c. f. r. ţiţei în loc şi el într'un r â s omeric. Râdea clasa
trunirea convocată de conservatori şi de cărbuni — râdea profesorul.
junimişti în Octombrie 1893. Tablou ! 2) Altădată Delavrancea fiind capul
Domina în partid elementul junimist Totuşi Camera şi banca ministerială răutăţilor împotriva unui pedagog de
şi la acea întrunire a participat floa­ n'au regretat de a fi ascultat oratoria clasă, Anghel Demetrescu îl ameninţă
rea junimismului: P. P. Carp, şeful lui Delavrancea, care-ori-când — era cu darea afară din şcoală.
„gogomanilor*, V. Pogor, I. lanov, P. magnific. Cu glasul său vibrant, autorul „Li-
Missir, A- Naum. 1. Pallet, toţi dis­ niştei" răspunse meditativ :
păruţi şi C. Meisner, Al. Philippide, Evocând pe eruditul scriitor şi pro­ — Prea bine... Intre cer şi pământ
P. P. Negulescu, etc. fesor care a fost Anschel Demetrescu, se va mai găsi vre-un locuşor şi pen­
Delavrancea a rostit un discurs, ce colaboratorul lui Haşdău la «Revista tru un om !
avea caracterul unei adevărate confe­ Nouă», Delavrancea care 1-a avut pro­ Cu un zâmbet senin şi „în bunătatea
rinţe şi în care, cu maestria retoricei fesor, narează două anecdote : sa profundă" Anghel Demetrescu, zise
sale, a executat pe fostul său şef poli­ 1) Purtând părul mare şi vâlvoiîncă sentenţios elevului său :
tic de altă dată, Dimitrie A. Sturdza. de pe băncile liceului, profesorul său, — Comptez pe omul despre care îmi
Pentru a fi în notă şi 'n atmosfera... Anghel Demetrescu, îl tachina mereu vorbeşti... El îşi va recunoaşte gre­
junimiştilor, Delavrancea a istorisit a- ca să se tundă . şeala !.
necdotic, prima sa întâlnire cu Cc. — Ei, pe când tăcm p ă d u r e a ? Şi curând Delavrancea deveni peda­
Mitiţă Totuşi Delavrancea nu se tundea.. gogul clasei
fmmOkmmmmm CELE TREI CRIŞUR1 » H H K ^ H K ^
V I Z I U N I I T A L I E N E .

PALERMO SORRENTO
„Cittă felice", falnica r e g i n ă S u n t ş e r b u l tău, e t e r n i z a t î n c a l e ;
A ' n t r e g u l u i ţ i n u t sicilian, De g l e b a t a mi-e sufletul l e g a t ,
A d o a r m e alintată d e noian. D e c r e s t e l e p e c a r i şi-a r e v ă r s a t
In p i a ţ a „ Q u a t t r o C a n t i ', l u n a plină Cerescul Tată harurile Sale.

A stins, p e rând, lumină cu lumină. S u n t c r a i n i c u l c e n t u r i i l o r tale


Lămîii, portocalii, cearcă'n v a n , De-arbuşti vînioşi, cu r a m implătoşat.
Cu l a m p a d a r u l l o r V e n e t i a n , A g a v e l e în g î n d m i a u î n p l î n t a t ,
S ' a l u n g e albul m a g i c d i n g r ă d i n ă . Adine, damaschinatele pumnale.

E - a t î t d e v i u m a g n e t i c u l fluid, Cînd jariştea e'n toi, nepăsător,


Că p o r ţ i l e l e g e n d e i s e d e s c h i d : D a u r a i t ă , c a u n flutur, p r i n r ă z o r ,
V i n s a r a z i n i , c u faţa m o r m l n t a l ă , S u b pinii s v e l t i , f a n t a s t i c e u m b r e l e ;

Vîslind galere'n m e r s cotropitor, Iar cînd pornesc prin rătăcăni, hoinar,


Şi m i i d e flori fac g a r d a t r i u m f a l a S a l i n u n d o r , î n n o a p t e a fără s t e l e ,
Lui Garibaldi, spectru veghetor. U n c a c t u s înflorit mi-e l a m p a d a r .
/. Gr. Perieţeanu.

O reminiscenţă tristă din timpul răz­ mea!" fu oferta de colaborare a lui calapoade, iscălituri fudule... Şi pra
boiului, amintită cândva de d. M. Sa- Delavrancea la acest cotidian de is­ ful s'a ales de învoeli. Vladislav un
doveanu. torică amintire. molâu, un întristat; Alexandru u n
Delavrancea ducând la Iaşi traiul Delavrancea a fost înhumat în cimi­ fudul, u n Iagelon, o slugă a popii
pribegiei se refugia în grupul restrâns tirul „Eternitatea" din laşi, acolo unde
al scriitorilor şi ziariştilor, cari redac­ dorm în pace şi'n uitare Kogălnicea- de la R o m a ; Ivan u n năuc, căzut
tau cotidianul de însufleţire naţională nu. Conta, Creangă, Beldiceanu, Ga­ în copilărie... (Un t u n e t u r m a t i m e d i a t d e
.România". tte, D . Anghel şi atâţia eroi morţi în u n t r ă s n e t ) . Când v o i fi în faţa lui,
E r a lipsă m a r e de încălţăminte, în război. voi îndrăzni s ă i zic: «Doamne, tu
acea iarnă grozavă, de toate lipsurile P e mormântul său s'a înălţat un pie­ singur ştii ce-a fost p e inima mea,
şi de toate mizeriile Prin intermediul destal pe care i s'a aşezat chipul tur­ că 'n tine a m crezut, că nici-o de­
unui scriitor mobilizat la marele car­ nat în bronz, opera sculptorului l. Ma- şertăciune nu s'a lipit de sufletul
tier, Delavrancea obţinu o pereche de teescu, din iniţiativa fostului primar d. meu, că a m stat zid neclintit în faţa
„bocanci". Constantin Toma. Când şi când mâini păgânilor... D a r toţi m'au părăsit...
— „In schimbul articolelor mele pen­ pioase îi presară mormântul cuflori—
tru .România" nu c e r altă plată decât florile eternei admiraţiuni. D o a m n e osândeşte-mă după păca­
o pereche de bocanci pentru pribegia BCU Cluj / Central University Library Cluj tele mele, ci n u m ă osândi d e pa­
c e a cu turcii spre mântuirea săr­
manului m e u popor !» ( F u l g e r e şi t u ­
n e t e ) . Bogdane, turcii sunt mai cre­
APUS DE SOARE dincioşi ca creştinii, cuvântului dat...
D r a m ă in IV acte de : Barbu Delavrancea. (Fragment) Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan
care v'a fost baciu până la adânci
Ş T E F A N (se ridică din jeţ). ŞTEFAN bătrâneţe, c ă Moldova n'a fost a
....Ostaşi, boeri, curteni, v'am a- Oh ! pădure tânără !.... Unde sunt strămoşilor m e i , n'a fost a m e a şi
dunat aci s ă staţi mărturie după c e moşii voştri? Presăraţi.... la Orbie, nu e a voastră, ci a urmaşilor v o ­
n'oi mai fi. Sunt p a t r u z e c i şi şapte la Chilia, la Baia, la Lipnic, la Soci, ştri ş'a urmaşilor urmaşilor voştri
de ani.... mulţi şi puţini.... d e când pe Teleajen, la Racova, la Războ­ în veacul vecilor.... Ah!... nimic...
Moldova îmi ieşi înainte c u Mitro­ eni.... U n d e sunt părinţii voştri ? L a Bătrân, bolnav şi neputincios.... Man­
Cetatea Albă, laCătlăbugi, laScheia, tia asta e prea grea... S'o poarte
polit, episcopi, egumeni, boeri, ră-
zăşi şi ţărani, în câmpul delà Di- la Cosmin, la Lenţeşti... U n d e sunt... altcineva mai tânăr... (Mişcare în mul.
reptate, şi c u m v r u Moldova aşa bătrânul Manuil şi Goian şi Ştibor ţ i m e . M i r a r e ) . B o g d a n e !.... (I'o p u n e p e
vrusei şi e u . Că v r u e a u n D o m n şi Gânde, şi Dobrul, şi Juga, şi Gan- u m e r i ) . Şi voi, mărturie a c e e a c e aţi
drept, şi n'am despuiat p e unii c a gur, şi Gotcă, şi Mihai spătarul, şi văzut, spuneţi ţării. ( T u n e t e l e s e î n ­
să îmbogăţesc p e alţii.... c ă v r u e a Ilea Huru Comisul, şi Dajbog pâr­ t e ţ e s c ) că voinţa m e a e să s e u n g ă
un d o m n treaz, şi a m v e g h e a t , ca călabul şi Oană, şi Gherman, şi fiara B o g d a n d e când sunt în vieaţă....
să-şi odihnească sufletul ei ostenit.... paloşului.... Boldur?... Pământ!... Şi Că voinţa m e a ş'a ei a fost pururea
că v r u e a numele ei să-1 ştie şi pe oasele lor s'a aşezat şi stă tot una... ( C a p e t e l e b o e r i l o r s e p l e a c ă î n s e m n
să-1 cinstească cu toţii, şi numele pământul Moldovei ca pe umerii u- d e a s c u l t a r e ) . Signore, dă-mi mâna.
ei trecu graniţa, delà Cafra până la nor uriaşi ! ( S e o p r e ş t e o s t e n i t ) . Suflarea... (Ştefan t r a g e p e B o g d a n s p r e t r o n u l Moldovei).
Roma, c a minune a Domnului no­ bătrâneţea.... (Săgetează cu privirea grupul Bogdane... vino... sue-te... aşează-te...
stru Isus Christos. lui Ulea). C a m încercat s ă unesc a- pune coroana.... Bine. ( i n g e n u n c h e ) .
pusul într'un gând, că zic că sunt A h ! . . . ( S ä r o s t o g o l e ş t e d e p e t r e p t e l e t r o ­
HATMANUL ARBORE creştini, şi trimeşii m e i a u bătut nului î n b r a ţ e l e M ă r i e i ş'a d o f t o r u l u i C e s e n a . 1

N u m e l e tău, măria ta ! din poartă î n poartă, rugându-se


mai mult pentru ei ca pentru noi, MARIA
TOŢI
Aşa e ! să lase războaiele de zavistie şi să Ş t e f a n e ! ( S ă r e p e d c u toţi s p r e Ştefan).
ŞTEFAN s e ridice împotriva primejdiei ob­
şteşti a creştinătăţii.... L e trebuia D O F T O R U L ŞMIL
Nu.... nu....! E u a m fost biruit la
un om?.... Era.... A fost... A c u m e Altfel n u s'ar fi putut !
Războeni şi la Chilia, Moldova a bolnav.... V ă z â n d că rămâi c u fă-
biruit pretutindenea ! A m fost no­ găduelile, a m căutat s ă unesc răsă­ HATMANUL ARBORE
rocul, a fost tăria!.... Sunt bătrân... ritul. ( F u l g e r ă , p l o u ă r e p e d e ) . Ş'am tri­
( S e î n t o a r c e şi p r i v e ş t e g r u p u l u n d e s t a u A murit ?
P a h a r n i c u l U l e a , S t o l n i c u l D r ă g a n ţi j i t n i - m e s la Unguri, la Ieşi, la litvani,
cerul Stavăr). la ruşi, la tătari.... A u făcut cărări C L U C E R U L MOGHILA
MULŢIMEA bătând drumurile pustii oamenii mei, Cine s ă moară ? Soarele nostru
Nu ! nu ! şi d e geaba. Invoeli c u peceţi 'n n'a apus încă !....
^smaasnnsa C E L E T R E I CRIŞURI mtmmmmmvmm
SERBĂRILE „ASTREI"
admirabil e de constatat: De 18 luni
România, copleşită de multe dureri, a
pierdut pe doi din cei mai glorioşi fii
ai e i : Nicolae Filipescu şi Barbu De­
lavrancea Ei bine, amândoi au murit
în acelaş fel Singurul fel de a muri
glorios astă-zi dacă nu eşti în faţa duş­
manului, au căzut loviţi în inimă. ..Cine
poate zice oare că ei sunt morţi ? F ă r ă
îndoială că n u ! Când în u r m a ta laşi
asemenea pilde şi o astfel de brazdă
de lumină, nu mori ! Atîta timp cât mai
pîlpăe încă lumina unei făclii, flacăra
ei s'a putut depărta, dar arde încă ...
Delavrancea s'a consacrat ţării, toate
forţele vii ale unui mare spirit şi mare
talent, şi cei mai exigenţi din D-voa-
stră, Domnilor, sunt de acord în a lău­
da bogăţia şi sobrietatea cu care el a
scris limba românească... Graţia, fan­
tezia, imaginaţia nuvelelor lui ferme­
cătoare şi viguroase în acelaş timp, nu
e r a u necunoscute în F r a n ţ a Noi am
auzit vorbindu-se de h inel, de Sultă­
nica, de Intre Vis şi Viaţă, de Tru­
Braşov Deschiderea Congresului lAstrei*, sub preţedenţia M. S. Regelui. badurul....
La dreapta : Prof. Dr. Iuliu Moldovan, Prof. D. Gusti, Ministrul lnstr. Publice, L a „Revue de deux Mondes", care ca
Secretarul <Astrei>. La stânga: Voicu Niţescu, Ministrul Domeniilor, P. S. Episcop toate persoanele prea în vârstă nu e
Niculescu, Emil Ha/iegan, Ministru. (Sept. 1933).
totdeauna ospitalieră, i-a primit eroi­
nele ce ne aduceau nouă cu braţul plin
b u c h e t e de flori culese din câmpia
muntenească şi din pădurile Moldovei....
Discursurile lui Robert de Flers şi I. Petromci De asemenea şi faima marilor drame
istorice ale lui Delavrancea a ajuns
La înmormântarea lui Delavrancea, — Iaşi. (1 Mai 1918) până la noi. Ştiam că împrumutase su­
biecte din istoria naţională a României,
I n zilele d e r e s t r i ş t e a l e bejeniei, în Mol­ era Barbu Delavrancea. Faţa lui cu tre- atât de tragică şi atât de frumoasă, din
BCU Cluj
d o v a o c r o t i t o a r e a sufletului şi a s p i r a ţ i i l o r

Manu d i n laşi, se p r o h o d e a c h e m a r e a c ă t r e
/ Central University Library Cluj
sături atât de precise, atât de remar­
n o a s t r e n a ţ i o n a l e , la 1 Mai 1918. î n b i s e r i c a
cabile va birui infirmitatea memoriei
această istorie în care împotriva celor
mai crude încercări, instinctul de rasă
noastre. Obraz sculptat în relief, din prin puterea răbdării şi a tenacităţii
c e l e v e ş n i c e a sufletului m a r e l u i r o m â n , D e ­ sfârşeşte prin a înfrânge violenţa vrăş­
l a v r a n c e a , c a r e v e d e a n e î n f i r i p a t şi î n g e n u n - umbre şi lumini, schimbător şi mobil ca
c h i a t idealul p e n t r u c a r e l u p t a s e . D ă m m a i un peisaj la diferitele ciasuri ale zilei, maşului şi nedreptatea soartei protiv-
j o s s t r ă l u c i t e l e d i s c u r s u r i r o s t i t e la î n m o r ­ întunecat de grabă, înseninându-se re­ nice.... In acest chip Delavrancea a
m â n t a r e a lui d e c ă t r e R o b e r t d e F l e r s şi Prof. pede, capabil să treacă fără transiţie contribuit mult la îmbogăţirea patri­
I. P e t r o v i c i , în c e a s u r i d e a m a r n i c ă d e s n ă - delà violenţă la gingăşie, delà mînie la moniului nostru literar. Sunt bogăţii
dejde pentru ţară. o blândeţe duioasă, delà ameninţare la cu atât mai preţioase pentru o ţară, cu
iertare, el avea ochii limpezi, culoarea cât acestea nu îi pot fi smulse nici de
D i s c u r s u l lui Robert d e Flers apei şi a luminei atât de vii încă şi pă­ cel mai cinic cutropitor....
rul ondulat atît de alb că nu puteai a- Istoriei lui Ştefan cel mare şi perioa­
cTâmilia marelui scriitor şi orator pe lege în pripă dacă pe dinaintea lui dei ce i-a u r m a t şi-a dedicat Delavran­
& care România l'a perdut astă-zi, a trece o iarnă precoce ori o primăvară cea splendida şi mişcătoarea epopeie
binevoit să-şi arate dorinţa, ca în nu­ întârziată. care i-a consacrat gloria. Cele trei pie­
mele literilor francese atât de iubite Dacă impresia i se schimba, carac­ se poartă titlul : „Apus de soare", „Vi-
de dînsul,—ori cât de modest ar fi in­ terul lui r ă m â n e a neschimbător. II tră­
terpretul lor,—să fie rostite cuvinte de da toată fiinţa lui exterioară.
pietate şi de bun r ă m a s în faţa sicriu­ Odată să-1 fi întâlnit în drum, să îi
lui unde se vor odihni pentru eterni­ remarci mersul distrat şi ritmic, felul
tate în sînul pământului natal pe care de a-şi purta capul drept şi sus, cum
atît de arzător l'a îndrăgit, osămintele ştiu să-1 poarte numai acei cărora firea
muritoare ale lui Barbu Delavrancea. nu le-a îngăduit să fie neîncrezători,
întâmplarea a făcut să-1 întâlnesc zil­ să se piardă în concesii şi în calcule.
nic, sunt câteva luni de atunci, într'un Odată îţi era de ajuns ca să-ţi zici:
mic orăşel din Moldova unde se re­ „Nu este o persoană, e un personaj".
trăsese,—pe marele Român, pe care fa­ Avea într'însul ceva care se impunea
milia lui şi ţara abia încep să-1 plângă delà început : era ceva nobil, ceva liber,
Văzut odată, Barbu Delavrancea, era ceva dintr'o fiinţă foarte sensibilă, foarte
peste putinţă de a-1 mai uita. Cunos- artist, care schiţa din când în când şi
cându-1 era peste putinţă de a nu-1 iubi. un gest puţin brusc, puţin aspru... Cu-
Sunt feţe pentru care aducerea aminte rînd însă te lămureai că această brus-
are o sarcină grea de împlinit Ori cât cheţă nu era decât o mîndrie care se
de mult s'ar trudi ca să le păstreze, ele ascunde, că asprimea lui acoperea o
se destramă prea repede, fiecare zi le blândeţe care se apără .. El iubea tot
diformează şi le slăbeşte, până ce în ce era frumos, mare şi simplu, marea,
u r m ă dispar.... soarele, florile, poesia, copii, tot ce nu
Mintea a uitat când inima îşi mai a- poate m i n ţ i . . El nu îngăduia artei să
minteşte încă. Este ceiace copii, cari se îndepărteze de natură, cum nu în­
sunt fără milă poate fiindcă nu sunt găduia spiritului să se îndepărteze de
ipocriţi, exprimă câte odată zicând des­ inimă O patimă însă i-a umplut viaţa:
pre părinţii lor pe care i-au pierdut: Ţ a r a lui. Când a venit ceasul cel m a r e ,
„Totdeauna are să-mi fie d r a g , dar cum ne mai având vîrsta de a putea servi,
era nu-mi mai aduc aminte". Noi în el şi-a mobilizat inima şi a trimes-o în
totdeauna ne vom aduce aminte cum prima linie de bătae. A căzut Un fapt f Robert de Flers.
mmmsm^Bfflmsi C E L E T R E I CRIŞURI wz<mx^m^%%%%
forul" şi „Luceafărul". Nu par a însem­ SERBĂRILE „ASTREI"
na oare aceste cuvinte popasurile unui
drum pe care destinul îl începe astăzi ?
Ridicând şi înfăţişând acest triptic pen­
tru mărirea patriei sale, Delavrancea
fără îndoială că a voit să semnifice, că
după cruzimile viforului, ori cât de lung
şi grozav a r fi el, zorii pun pe goană
noaptea şi o alungă, pentru ca ziua
să-şi desăvârşească biruinţa ei... Când
a cântat cocoşul, aurora se înalţă...
Delavrancea era dintre aceia care nici
odată nu s'au îndoit că va cânta co­
coşul.... I
In inima marelui scriitor român, după
dragostea pentru ţara lui, venea în cea
mai apropiată vecinătate, dragostea
pentru Franţa. Unul din poeţii noştri
a spus : „Fiecare are două ţâri, a lui şi
apoi Franţa". El a zis a lui întâi şi a
avut dreptate, fiindcă în acest chip do­
reşte F r a n ţ a să fie iubită.
Din literatura noastră, din poesia
noastră, din teatrul nostru, Delavran­
cea nu ignora nimic. Îmi amintesc de
vehemenţa admiraţiei cu care vorbea
de marele Corneille. El îl cunoştea bine,
era din iamilie.
Pentru a lăuda, pentru a se exalta
cu acel dor al entusiasmului care era B r a ş o v : Cortegiul etnografic, care a defilat în faţa M. S. Regelui.
al lui, Delavrancea nu avea nevoe să
iasă din graniţele României. Cu câtă R ă m a s bun, Domnule Delavrancea. D i s c u r s » ! d - l u i P r o t . I. P c t r o v i c i
căldură, cu câtă mândrie cita el nu­ Odihneşte-te în pace Ţi-ai îndeplinit
mele nemuritoare ale lui Eminescu şi bine ziua grea şi aspră ce ţi-a fost dată. C7h numele teatrelor naţionale, cărora
Caragiale! Cu cât orgoliu şi bucurie Noi ţi-om păstra cu scumpătate marea tjtalentul lui Barbu Delavrancea le-a
frăţească, îi împletea în cunună epite­ amintire. dăruit seri de artă înălţătoare, vin să
tele, ca să împodobească gloria împli­ A'şi fi dorit să-ţi pot aşeza pe sicriu, aduc o smerită şi îndurerată închinare
nită a poetului Alexandru Vlahuţă, to­ amestecate cu florile din văile voastre, în faţa corpului său neînsufleţit.
varăşul lui de culme, ca şi gloria ce
BCU Cluj / Central University Library Cluj
trandafirii din Franţa, l-aş fi legat cu Încă un vârf de munte pe care îl
mijea lui Octavian Goga în care el se două făşii din culorile drapelelor noas­
fericia de a fi găsit atât de puternic pierdem, încă o culme care trece din­
tre, atît de asemănate, că e de ajuns colo de hotarele noastre 1
unit'talentul curajului cu curajul talen­ o bătae de soare pe una şi puţină rouă
tului. Un suflet modern socoate că a Cu el nu s'a stins o lumină şi a a-
pe alta ca să nu le mai poţi deosebi, muţit un glas ; cu el s'a stins un cer
admira este a te sărăci ; Delavrancea in locul acestor flori, lasă-mă, înainte
credea că a admira înseamnă a te îm­ întreg de aştri şi o furtună de glasuri,
de a te părăsi, lasă-mă să le spun aci, un clocot de voci care îndeamnă, care
bogăţi. Astfel s'a îmbogăţit el zi cu zi, unindu-le cele două cuvinte pe care
dar numai astfel.... Ii era de ajuns. mână, care răscolesc.
nici o putere omenească nu le va mai De mult nu se va fi simţit o tăcere
Nici o artă nu i-a fost străină. E r a în putea despărţi, cele două cuvinte pe aşa de adâncă, cum este aceia care se
pictură un critic admirabil, de o eru­ care această moarte le face şi mai sfinte coboară în jurul nostru, acum !
diţie remarcabilă şi de un perfect gust. şi care vor trăi deapururi parfumate înzestrat cu talentul lucrurilor mari
Când venea la Paris, Luvrul primea de mireasma dragostei şi speranţei şi cu patima lucrurilor frumoase, Barbu
zilnic vizita lui... Paznicii cunoşteau noastre : România şi Franţa. Delavrancea a străbătut mai toate ţi­
pe acest domn de un aspect atât de nuturile artei, amator merituos în toate,
particular. Ei înţelegeau privindu-1, că maestru neîntrecut în câteva. Cu g r e u
avea tot dreptul să vorbească în mod se vor găsi nuvele superioare acelora
familiar cu pânzele maeştrilor şi ezitau ale lui Delavrancea şi mai cu seamă,
numai în a şti întrucât era pictorul sau AFORISME g r e u se vor găsi discursuri care să nu
modelul. Din cele dintâi clipe el se în­ pară plăpânde alături de cuvântările
druma spre vechea lui prietenă: Gio­ A l u p t a e s t e a verifica e n e r g i a d e c a r e
dispui. A lupta pentru patrie, înseamnă a lui! Ce isvor de vorbe fermecate, ce
conda. Declara însă, că nu poate s'o verifica p o t o p u l d e e n e r g i e a s c u n s î n sufle­ peşteră de vijelii năvalnice era această
visiteze decât atunci când îşi simţea tele p o p o r u l u i . A r fi o c r i m ă să c o n s e r v ă m gură, pecetluită astăzi pentru totdea­
conştiinţa împăcată. A r fi putut s'o vadă a c e a s t ă e n e r g i e a t u n c i c â n d la p o r ţ i l e c e t ă - u n a ! Cine a rezistat cuvântului lui
în fiecare zi. ţei a s u n a t g o a r n a l i b e r t ă ţ e i n a ţ i o n a l e . Delavrancea, cine n'ar fi m e r s la po­
Acum, ori niciodată, a strigat poetul. r u n c a lui, cine mai cuteza să vorbească
După o viaţă întreagă de cinste, vred­ A c u m şi n i c i o d a t ă n a ţ i a r o m â n e a s c ă nu va
nicie şi neatîrnare, Barbu Delavrancea îndată după dânsul, să părăsească în-
c â n t ă r i j e r t f a d e s r o b i r e i a fraţilor. pată portul tăcerii în uriaşa agitare de
părăseşte viaţa în ceasul când ea i se V e n i m ca fulgerul, ca vântul, pe culmile
părea mai preţioasă ca ori când, mai Carpaţilor ! talazuri pe care o lăsau după ele pe­
plină de cel mai formidabil viitor, în roraţiile elocvenţii lui ! i
- ' vL
faţa căruia s'a găsit vre-o dată uma­ O m u l t r e b u e s ă s e î n f r ă ţ e a s c ă cu n a t u r a şi Consacrându-se toată vremea nuve­
nitatea. De sigur că lunile din u r m ă din amestecul acesta să creieze—creaţiunea lei pe care a înălţat-o şi tribunei pe
ale existenţei sale au fost tulburate de a c e a s t a a r e suflet din sufletul d i v i n i t ă ţ e i p e care a sfinţit-o, Delavrancea a abordat
o temere din ce în ce mai sfâşiitoare, c a r e noi p ă t r u n ş i d e e n t u z i a s m arn b o t e z a t - o teatrul târziu. S'ar fi putut crede că
credinţa însă totuşi nici odată nu l'a artă ! genul acesta va r ă m â n e a complect în
părăsit. In delir, câteva ceasuri înainte Delavrancea. afară de rodnica sa activitate literară.
de a se stinge, el m u r m u r a încă: „Fă Şi totuşi—oricât de târziu—Delavran­
Doamne ca visul meu mare să se în­ cea trebuia să urce scena şi s'o um­
deplinească". Şi-a făcut apoi semnul ple cu plăsmuirile puterii lui creatoare.
crucii, care e tovarăş de drum tuturor Meşterul vorbei artistice şi impetuoase,
care vor să urce neinfrînţi până în cul­ a expresiunii care mişcă, a ripostei
mea calvarului. In acest suiş chinuitor care nemereşte, nu putea să nu se lase
Delavrancea n'a slăbit o clipă, fiindcă ispitit până la u r m ă de dialogul dra­
el ştia că după ziua răstignirei pe cruce matic, unde toţi vorbesc bine şi toţi
străluceşte ziua învierei. răspund la timp, unde chiar acela care
HH^nl« CELE T R E I CRIŞURI
buta, s'au revăzut aduşi de dânsul, în este curios că acţiunea de romanizare,
mijlocul urmaşilor, în mijlocul nostru, a produs cele mai frumoase efecte toc­
pentru a ne fi pildă de vorbă înălţă­ mai la Oradea, unde a luptat cu cele
toare, de gând cuminte, de faptă stră­ mai mari greutăţi şi nu la Arad, de
lucită ! Delavrancea a proslăvit în dra­ pildă, care chiar sub regimul ungar
mele acestea c'o dragoste duioasă pă­ a fost un important centru cultural
mântul Moldova, unde nu şi-a început /romanesc.
zilele, unde nu şi le-a tors, dar unde Acest fenomen pare cu atât mai cu­
i-a fost dat să le sfârşească, coborân- rios, cu cât Biharia, înainte de unire,
du-şi acuma oasele sale alături de toţi a- a fost ţinută prea departe de mişcările
cei strămoşi despre care zicea în drama naţionale româneşti.
„Apusului de Soare* că proptesc pă­ Problema de mai sus prezintă o de­
mântul Moldovă ca umerii unor uriaşi... osebită importanţă pentru noi, românii,
Creator — către finele vieţii sale — de pentru că ungurii fac eforturi să do­
eroi de tragedie, i-a fost dat lui însuşi vedească străinătăţii că cele şase ju­
să sfârşească în ţesătura celei mai gro­ deţe, din punct de vedere etnografic,
zave tragedii. Moare r ă p u s şi fără să a r fi pur u n g a r e . Este momentul în
fi putut ca eroii pe c a r e îi alcătuise care lozinca usata a „Graniţei de
după chipul şi asemănarea sa, fără să-şi Vest" trebue să capele în limbajul
fi putut striga suferinţa care-i mistuia nostru sensul unui program conştient.
făptura, în strălucita tiradă a unei sgu- Ardelenii trebue să se debaraseze de
duitoare încheieri. Fiindcă în tragedia umanitarismul utopic care a caracte­
c a r e 1-a răpus pe dânsul nu se vor­ rizat toate acţiunile lor p â n ă alaltăeri
beşte, se spune numai din ochi şi se şi suntem obligaţi să elaborăm planul
picură numai dintre g e n e ! după care campania de românizare
Dormi suflet amărît şi nemângâiat ! poate fi continuată fără mari conflagra-
Delavrancea în caricatură. (Jiquidi). Odihneşte-te în pământul acestei Mol­ ţiuni şi dusă la bun sfârşit.
dove, ospitalieră a tuturor suferinţelor.
Culcă-te cu faţa către răsărit, să vezi
se exprimă cu neîndemânare, trebue numai florile care răsar din văi, nu şi Analizând evenimentele care s'au
să-şi arate stângăcia tot cu artă şi cu zăbranicul care se lasă peste munţi ! desfăşurat neobservate sub ochii noş­
meşteşug. Istoria trecutului nostru i-a Aducă-ţi vânturile numai sunetul lan­ tri, mişcarea culturală a zonei delà
dat cadrele cele mai potrivite, per.tru ţurilor care cad, nu şi al cătuşelor care Graniţa de Vest, din punct de vedere
întrupările lui dramatice. S'a sculat se prind ! Visează ceiace n'ai putut naţional, poate fi divizată în trei epoci.
Ştefan delà Putna şi Rares delà Pro- vedea şi uită ceeace ai văzut !... Prima epocă se poate numi epoca
influenţelor ungare, care durează până
la promulgarea cunoscutelor legi şco­
lare ale Profesorului Angelescu (1926).
In această epocă preponderanta cultu­
Mişcarea BCU Cluj
culturală / Central University
la Graniţa de Vest Library Cluj rală a minorităţilor ia forma unui im­
perialism spiritual, care paralizează
de : Alexandru Olteauu. orice încercare culturală românească,
sprijinindu-se exclusiv pe judeţele măr­
C~kl i se impune pregătirea unui studiu apărut 330 periodice şi 1066 volume re­ ginaşe.
» statistic aprofundat despre «efec­ dactate în limba maghiară L a această După 1926 începe m a r e a ofensivă a
tele principiului naţionalităţilor» apli­ producţie literară Timişoara a contri­ culturei româneşti care încet cu încet
cat în judeţele Timiş-Torontal, Arad, buit cu 42 periodice şi 50 volume (4 9 „), sfarmă rezistenţa presei şi societăţi­
0

Bihor, Sălaj, Sătmar şi Maramureş pe Oradea cu 36 periodice şi 106 volume lor culturale minoritare subvenţionate
care Ungaria le revendică în baza u- (10.1 °/ \ Aradul cu 25 periodice şi 56 din bugetele întreprinderilor industri­
0

topicului plan al lordului Rothermere. volume (5.3 »/o) şi Satu-Mare cu 13 pe­ ale şi comerciale, p r e c u m şi din fon­
Acest studiu nu a r face un serviciu riodice şi 28 volume (2.7 ). 0
durile secrete ale guvernului din Bu­
real numai conducătorilor statului ro­ In statistica anului 1926 Timişoara dapesta. Organele de presă minoritare
mân, dar a r demonstra, prin puterea figurează cu 24, Arad cu 23, S ă t m a r dispar unul câte unul, teatrul e în per­
convingătoare a cifrelor, că principiul cu 19, iar Oradea cu 18 volume. manentă criză, literaţii se refugiază la
naţionalităţilor, de fapt este unul dintre Nu este cazul ca din aceste cifre să sânul caselor de editură din Budapesta,
cele mai viguroase principii pe care se t r a g concluziuni prea îndrăzneţe pri­ tirajul cotidianelor care rezistă crizei
poate întemeia un stat. vitor la politica culturală pe care tre­ se reduce la 25%, ziarele din capitală
* Puterea de asimilare a poporului ro­ bue s'o u r m ă r e a s c ă statul nostru spre câştig teren în Ardeal, iar la reprezen­
mân în aceste judeţe este pusă la în­ a atinge cel mai înalt g r a d de perfecţi­ taţiile teatrale organizate de trupele
cercare şi este important, de pildă, să une al unităţii sufleteşti. Evident că bucureştene spre a populariza slova
cunoaştem schimbările pe care legile mişcarea culturală minoritară în aceste românească, îşi face apariţia şi publi­
şcolare şi bisericeşti le-au produs în ţinuturi este în plină decadenţă. Totuşi, cul minoritar.
configuraţia lor etnografică şi socială. P â n ă la 1931 acest curent nu se poate
Numai prin acest studiu ne-am putea dispensa de ajutorul material al statu­
da seama şi de importanţa unei reviste lui şi municipiilor, dar delà această
sau ziar în aceste ţinuturi invadate de
străini, cărora autorităţile în drept nu HOTARUL.!. dată înainte se consolidează treptat-
treptat şi după deschilibrarea bugetu­
le acordă cea mai mică atenţie, deşi lui statului şi municipiilor, aslăsi se
ele pot îndeplini o adevărată misiune R o m â n verde ca stejarul
Sunt aşa cum m-am născut ; bazează exclusiv pe sprijinul citito­
în campania de naţionalizare. rilor şi spectatorilor, încheiând epoca
T r i c u l o r u 'mi e s t e s c u t ,
* Şi-'mi p ă z e s c , c u d r a g , h o t a r u l ; cucerirei.
* * v
Guvernanţilor ardeleni li se cuvine
După prăbuşirea statului ungar, în S t â n d d e v e g h e , îl s ă r u t gloria de a aproba intrarea în ţară a
C a p e u n sfânt, şi a m d a r u l ziarelor şi cărţilor editate la Budapesta,
primii ani ai imperiului românesc, De-a vedea cum ard, ca jarul,
Crişana a fost ultimul refugiu al cul- Cei c e ' m i '1 d o r e a u p i e r d u t , în anii 1928 —30. Această măsură, care
turei naţionale ungureşti. La Oradea pe acel timp a fost viu criticată de
se editează primele reviste şi cărţi ma­ Până când m a u cunoscut presa bucureşteană ca fiind în contra
ghiare care reiau contactul cu turmele Când am tras odat'cu zarul intereselor statului, a avut repercusi­
împrăştiate de cele două revoluţii şi Norocului lor pierdut, uni fatale asupra vieţii culturale a mi­
de invazia armatei române la Buda­ noritarilor noştri. Ziarele şi cărţile e-
pesta. .Şi c o n v i n ş i că'i g r e u s a m a r u l ditate în străinătate cu cheltueli de
L ă c o m i e i ce-au a v u t , producţie relativ reduse şi în condiţi-
După o statistică întocmită de dis­ 'Mi-au lăsat, p e v e c i , h o t a r u l ! . . .
tinsul profesor u n g u r : Dr. Ludovic uni tehnice mult superioare celor din
GyOrgy, între 1919-1923, în Ardeal au George I. Vlădoi Ardeal, au paralizat complet mişcarea
culturală minoritară care, după răs- nească a ajuns cunoscută în cel mai
boiu, a luat un avănt înspăimântător. îndepărtat colţ al ţării. Minoritarii s'au
Astăzi cultura u n g a r ă în regiunile de convins că şi noi, românii, avem sa­
graniţă agonizează şi graiul românesc vanţii, literaţii şi artiştii noştri. Razele
a început să pătrundă în cel mai as­ binefăcătoare ale culturei româneşti
cuns bordei minoritar. s'au revărsat asupra regiunilor inva­
date de străini şi la orizont a apărut
curcubeul unităţii etice a tuturor pro­
In această campanie de românizare vinciilor realipite patriei-mumă
prin „mijloace pacifice armata şi re­ De aci şi până la o raţională politică
vista .Cele trei Crişuri" ocupă un loc culturală este numai un pas. Energiile
de frunte. Trebue să dispară generaţia spirituale viguroase ale tineretului
contimporană orbită de pasiunile poli­ nostru trebuesc disciplinate într'o con­
tice şi numai generaţia în formare va cepţie naţională sintetică. Academia
ti în stare să aprecieze importanţa a- Română trebue să realizeze colabora­
cestor doi tactori românizatori şi cul­ rea sinceră şi rodnică a tuturor socie­
turaliza tori tăţilor culturale româneşti spre a ela­
Incontestabil că şi şcoala şi-a făcut bora planul în baza căruia să se poată
datoria în ceeace priveşte românizarea ataca marele probleme ce ne impun
teritoriilor alipite, dar nu e mai puţin o şi mai întinsă activitate în vederea
adevărat că, în instrucţiunea publică, exploatării succesului.
minorităţile ne opun o rezistenţă mult F a c aluzie la propaganda revizioni­
mai eficace prin şcolile confesionale şi stă, care în ultimul timp luptă cu ar­
particulare pe care aproape le-au du­ ma — după aparenţă — inofensivă a
blat sub imperiul român. „superiorităţii culturale" şi pe care nu
După o obositoare şi costisitoare o vom putea combate, decât numai cu
campanie de zece ani, limba româ­ arme similare. Delavrancea în caricatură, (Jiquidi)

Monetele oraşelor pontice, V. Cana- Monete vechi româneşti, au fost ex­


N O T E rache, George Buzdugan, Emil Becker, puse de prof. Gassauer — Cernăuţi,
Cornel Secăşanu, Mihăescu Petre. Banca Naţională, George Buzdugan şi
Darul promoţiei de ofiţeri, 1893, Monetele regilor Sciţi, au fost ex­ Cornel Secăşanu.
oferit M. S. Regelui puse de d-1 V. Canarache. Tezaure monetare. Academia Ro­
Monete greceşti diferite, au fost ex­ mână a expus tezaurele din Obad, Da­
M S. Regele a primit la Sinaia o de­ puse de d-nii Popescu Bălteni, George rabani, Turbinţi şi Arad şi d-1 George
legaţie a promoţiei de ofiţeri ai anului Buzdugan, Dr. Metzulescu, Academia Buzdugan un tezaur de monete ro­
BCU Cluj / Central University Library Cluj
1893, anul naşterii M. S Regelui, com­ Română, P. Mihăescu şi Cornel Secă­ mane de la Constanţius II, Constanţius
pusă din d-nii generali Balif, Răşcanu, şanu. Gallus, Valius şi Valentinian, găsit
Dabija, coloneii Victor Bacaloglu, Jipa, Monete romane Republicane, d-1 E- într'un sarcofag la Constanţa, d-1 Cor­
Poenaru, Bobeica. Delegaţia a oferit mil Becker, P. Mihăescu, Cornel Se­ nel Secăşanu (tezaur găsit la Târgo-
M. Sale un tun în miniatură lucrat în căşanu, May o şi George Buzdugan. vişte).
uzinele Reşiţa şi un obuz adunat delà Monete Romane şi Bizantine, Aca­ Ponduri antice şi moderne, au fost
inamic în luptele delà «Cireşoaia» cu tru­ demia Română, Emil Becker, Alex. expuse de Academia R o m â n ă , Maria
pele vânătorilor de munte, comandate Berza, I. Furnică, George Buzdugan, Golescu, G. Oltewski (o foarte fru­
de M. S. pe atunci Principe moştenitor. Muzeul naţional de antichităţi, Cornel moasă colecţie), şi George Buzdugan.
Obuzul este transformat în lampă e- Secăşanu, Ing. Orghidan şi D r Metzu­ Medalistică este reprezentată prin
lectrică, luminând prin spărtura din el lescu. colecţiile complecte şi foarte frumoase
şi reflectând în roşu cuvântul «Cire- Monete Medievale şi Moderne, Banca de medalii româneşti şi străine expuse
şoaia». Naţională, Dr. A Metzulescu, Farma­ de Natalia Zamfirescu, Capsa, George
In numele promoţiei d. Colonel Ba­ cist Roşu, C. Schafiitl, D. Simicu, G. Buzdugan, sculptorii Stănescu, Becker
caloglu a făcut Suveranului urări de Buzdugan, Natalia Zamfirescu şi Ing. şi Stere, Romeo Alexandrescu şi pro­
vieaţa lungă şi rodnică, prezentându-i Urziceanu (două colecţii complecte de fesor Anastasiu.
şi darul bani româneşti delà Carol I până astăzi). Sigilografia, este reprezentată prin
Bilete de bancă româneşti, d-nii Zam­ frumoasa colecţie a d-lui G. Olsewski
firescu şi Ing. Urziceanu. şi d-nei Seulescu.
Expoziţia de numismatică, Obiecte arheologice, expun Muzeul
naţional de antichităţi, Institutul arheo­
medalistică şi arheologie. logic al Olteniei—Craiova, Muzeul Mu­
SCRISOARE nicipal, Dr. Horia Slobozeanu, Nadyda
Cu ocazia împlinirei a 30 de ani de Romalo şi C. D. Vasiliu.
existenţă, Societatea Numismatică Ro­ Expoziţa a fost u r m a t ă de un congres
mână a organizat în sălile fundaţiei C e r u l a pălit s p r e s o a r e a p u n e numismatic care a dat la iveală multe
Dalles o frumoasă şi interesantă ex­ D e s ă r u t a r e a d e foc ;
lucruri în legătură cu trecutul ţărei
poziţie de numismatică, medalistică şi D u r e r e a nu ţi-o m a i p o t s p u n e
noastre, lucruri necunoscute până în
arheologie. Această frumoasă iniţiativă D e ş i l u n e c ă ş i - a c u m în m i n e
prezent.
a fost luată de d-nii profesori I. An- Ca umbra unui nor în limpezime.
drieşescu şi Const. Moisil directorul Au căzut frunzele înverzite astă primăvară,
Arhivelor Statului şi Preşedintele So­
cietăţii.
Totuşi t o a m n a colorată
A s u r p r i n s sufletul m e u d e r u g i n ă
C Ă R Ţ I
Deşi este prima manifestaţie la noi S ă r i n d p e s t e florile d i n g r ă d i n ă ,
în ţară de acest fel, totuşi foarte mulţi Din g r ă d i n a melancoliilor de toamnă . . . O p e r a şi p e r s o n a l i t a t e a profesoru­
colecţionari s'au grăbit să pună la dis­ l u i J . B o n n e c a s e . — à propos de recenta
poziţia expoziţiei materialul lor pentru O, c â t a ş v r e a să n u te d e s t r a m i . sa lucrare : La Pensée Juridique Fran­
a se putea cunoaşte şi pe această cale Să r ă m â i l u m i n ă , v e ş n i c l u m i n ă ! çaise de 1804 à l'heure presente. Ses
trecutul istoric al ţărei noastre. Nimeni n'a mai t r e c u t p e aici d e c â n d ai
variations et ses traits essentiels (2
Astfel au expus monete greceşti de plecat, vol. Dehnas Editeur, Bordeaux, 1933).
mare circulaţie în răsăritul Europei T o a t e a u r ă m a s a ş a c u m lc- c u n o ş t i . . . Recenta lucrare a profesorului Julien
şi Dacia: Academia Română, d-1 Geor­ D o a r anii, a n i i s i n g u r i s'au a d â n c i i Bonnecase delà Bordeaux este o sin­
ge Buzdugan, Dr. Metzulescu A-, Ing In c u t e l e s u f e r i n ţ e l o r teză a activităţei sale ştiinţifice de mai
Mihăescu Petre, Cornel Secăşanu, Mun- Ca n i ş t e c a r i i in l e m n z u g r ă v i t bine de un sfert de secol şi tot­
teanu Râmnic, profesor Popescu Băl- Cu c h i p u l sfinţilor. odată o oglindă fidelă a personalităţei
teni—Cluj. O c t o m b r i e 1933 George Negrea sale. lată dece, voind să consacram
^mmmmmmsam CELE T R E I CRIŞURI ymsmmmmmm
câteva rânduri noii sale lucrări, nu pu­ Profesorul Bonnecase a muncit un cere în salonul Semproniei, soţia adul­
tem să nu vorbim de opera şi perso­ sfert de secol pentru a dota literatura teră a lui Juniu Brut şi amanta lui
nalitatea autorului juridică cu prima lucrare de ansamblu Catilina, la care e invitată şi Fulvia, o
încă delà începutul carierei sale pro­ asupra gândirii juridice franceze şi a bacantă, concubina lui Curius, unul
fesorale, d-l J. Bonnecase a fost atras luptat, tot atât, spre a introduce un dintre principalii conjuraţi.
de studiul evoluţiunei gândirei juridice nou obiectiv în preocupările ştiinţei Beţivanul Curius destăinueşte Ful-
franceze. A descrie şi a analiza miş­ dreptului în istoria doctrinelor juridice. viei planul lugubru al conjuraţilor, însă
carea juridică ştiinţifică care a marcat spre peirea conjuraţilor, căci între Ful­
secolul al XlX-lea şi cea care carac­ A. lonaşcu via şi Sempronia se iscă un scandal.
terizează timpul de faţă, în special în Prof. Ia F a c u l t de Drept din Oradea. Sempronia o face „bacantă" şi o isgo-
ce priveşte dreptul privat, a degaja în neşte din casă, umilind-o şi ultra-
acest scop curentele de idei ce s'au G e o r g e S o f r o n i e . Securitatea Inter­ giând-o în demnitatea ei de femee.
naţională. Bucureşti 1933. pag. 145. Ura care se naşte în sufletul Fulviei
In Editura «Curierul Judiciar» a apă­ îşi face efectul: Fulvia se prezintă în
rut recent noul studiu al Prof. Sofro­ audienţă la Cicerone şi îi trădează to­
nie delà Facultatea de Drept din Ora­ tul. Cicerone ia măsurile preventive.
dea. Pe cât de documentat pe atât de Perfidia Semproniei însă nu cunoaşte
clar sunt prezentate, în înlănţuirea lor margini. A t r a g e în cursă pe Rutuba,
de principii şi fapte, realizările primu­ un brav şi tânăr ofiţer din a r m a t a ma­
lui deceniu de existenţă a Societăţii relui general Pompei, distins în luptele
Naţiunilor, în domeniul securităţii in­ din Orient, care se aruncă la picioarele
ternaţionale. Cu începere delà tratatele ei, oferindu-i cel mai m a r e sacrificiu
de pace din 1919—20 până la memo- spre a-şi dovedi afecţiunea.
randum-ul Briand pentru organizarea Este împins de Sempronia ca, la ale­
federală a Europei, trecând printr'o gerile consulare din Câmpul lui Marte
serie de etape şi faze, se evidenţiază sâ-şi înfigă pumnalul în pieptul „omu­
sforţările făcute pentru consolidarea lui nou". Cicerone înfruntă pericolul
Prof. J. Bonnecase securităţii Statelor, element constitutiv cu bărbăţie. Făcând uz de prerogativele
ivit, a studia cauzele, rezultatele şi e- al păcii naţiunilor. Citind aceasta in­ sale de consul, anulează votul Vetu-
voluţiunea lor, a situa, în fine, mişca­ teresantă lucrare de vie actualitate, rianilor dat pentru Catilina şi asigură
rea juridică în cadrul celorlalte mişcări rămâi cu impresia că timpul. ce ur­ reuşita candidaţilor oficiali : Silanus şi
ştiinţifice, iată, după însăşi mărturisirea mează războiului mondial nu a fost Murena
autorului, preocuparea în jurul căreia pierdut. D a r trebue să urmeze orga­ Asasinatul dă greş, pumnalul lui Ru­
au evoluat toate lucrările sale, chiar şi nizarea sancţiunilor pentru ca securi­ tuba se împiedecă de platoşa de a r a m ă
cele de drept pozitiv. tatea convenţională (diplomatică) să pe care Cicerone a îmbrăcat-o fiind
fie de efectivă utilitate. prevenit de Fulvia că viaţa sa va fi în
Ultima sa lucrare La Pensée Juri­
dique française de 1804 à l'heure pré­ L u c r a r e a d-lui Sofronie vine să um­ pericol în ziua de alegeri.
sente, este o sinteză a operei sale an­ ple un gol în literatura juridică de Senatul roman are cuvântul' Conju­
BCU Cluj / Central University Library Cluj
terioare—prezentată într'o formă nouă
şi după un plan diferit — dar totodată
drept internaţional, şi prin caracterul
ei unic şi prin nota ei de actualitate.
raţii, în frunte cu Catilina, sunt con­
damnaţi unii la moarte, alţii la exil.
şi o continuare a ei, căci autorul ne Verdictul e primit cu ovaţii de popor,
V. T. afară de Caesar, care este de p ă r e r e
împărtăşeşte şi reflexiunile pe cari re­
zultatele dobândite până acum i le-au că sentinţa dată este prea aspră.
sugerat Volumul 1, de ordin pur des­ D e m . I. D o b r e s c u : .Caractere", Bu­ Sempronia păşeşte pe drumul ispă-
criptiv, are drept obiect, în primul rând, cureşti 1933, Intr'un volum ce a con­ şirei. Pierzându-şi amantul, casa, bogă­
lămurirea noţiunei de gândire juridică sacrat calităţile de intelectual pe care ţia şi tot ce îi putea oferi viaţa pămân­
franceză cu schiţarea turburărei ei ac­ le posedă precum şi un sugestiv dar tească, rostogolindu-se în braţele scla­
tuale şi descrierea mediului politic, so­ de a expune, d-l Dem. Dobrescu a velor, ultimii martori ai prăbuşirei sale,
cial şi intelectual în care ea a evoluat fixat cu mult relief multe din figurile se refugiează la amintirea afecţiunei
delà 1804 şi până astăzi, iar, în al doilea însemnate aleRomâniei contimporane. nevinovate a lui Rutuba.
rând, analiza şi clasificarea doctrinelor Volumul, care poartă semnificativul Pradă unei dureri crâncene, întâm­
şi a teoriilor cele mai reprezentative titlu de «Caractere» alcătueşte astfel pină convoiul Fulviei sărbătorită ca
a gândirii juridice franceze din perioada o cât se poate de interesantă galerie salvatoare a Romei. Rutuba mustrat
aceasta, precedată de schiţarea per- românească unde arta, literatura şi po­ de conştiinţă se prezintă lui Cicerone,
sonalităţei autorilor lor. Punctului de litica se întâlnesc şi se complectează. mărtunsindu-i asasinatul încercat, pre­
vedere descriptiv, îi urmează, în voi. Urăm acestui volum al d-lui Do­ cum şi motivele cari l-au determinat
II, punctul de vedere critic. Autorul brescu să se bucure de un succes cât la acest act funest.
grupează curentele de idei pe care le mai îndelungat nădăjduind că alte lu­ Consulul mărinimos îl iartă. Ii res­
supune criticei sale viguroase şi con­ crări vor urma acesteia, deopotrivă de titue pumnalul care a fost destinat să-i
structive în jurul noţiunilor de misticism interesante şi de utile. ridice viaţa şi-1 trimite la Pistoia unde
juridic şi romantism juridic, varietăţi ale B. Catilina în fruntea unei a r m a t e de
misticismului şi romantismului în ge­ mercenari se pregăteşte să vină asu­
nere, şi constată în urma observaţiuni- pra Romei, poruncindu-i să-1 aducă pe
lor sale critice, că „le monde juridique Const. Constantinescu : Conjuraţia
lui Catilina, tragedie în 5 acte. D Con­ Catilina sau captiv sau să-1 ucidă
s'est laissé accabler par un matasses In lagărul delà Pistoia se dă o sân­
semblable a celui qui mina le monde li­ stantin Constantinescu, preşedinte de
secţie la Tribunalul Bihor, a scris o geroasă bătălie între a r m a t a consulară
ttéraire, il y a un siècle. Nous voilà şi între conjuraţi, cari sunt înfrânţi,
derechef, continuă autorul, aux prises piesă în cinci a c t e : „Conjuraţia lui Ca­
tilina", care a fost depusă în comitetul iar Catilina ucis de Rutuba în luptă.
avec un nouveau 'mal du siècle'. Le D. Constantinescu, excelent cunos
Romantisme juridique opère en sour­ de lectură a Teatrului Naţional din Bu­
dine ses ravages; c'est à peine si l'on cureşti. cător al vieţei romanilor, cu această
commence à s'en rendre compte et si Opera d-sale tratează cel mai tragic piesă se prezintă ca un autor dramatic
les regards se retournent vers la seule moment din istoria Romei, în care format. Calităţile excepţionale ale ope­
tendance qui soit susceptible de ra­ ambiţia unor patricieni decăzuţi, gru­ rei d-sale: acţiunea bine condusă, in­
mener l'équilibre dans les esprits: le paţi în jurul lui Catilina, au organizat triga măiestrit ţesută, r a r a sa putere
classicisme juridique. Aproape nu o conjuraţie pentru asasinarea consu­ de dramatizare şi caracterizarea per­
mai e nevoie să adăugăm, că autorul lului Cicerone, „omul nou" şi a pro­ sonagiilor, vor fi apreciate, suntem si­
se pronunţă în favoarea unui neo clasi­ clama dictatura. guri, şi de către comitetul de lectură
cism juridic, a cărui orizonturi le şi Conjuraţii se adună în casa şefului. al Teatrului Naţional.
vede în reacţiunele ce s'au produs, pe Catilina ţine un discurs fulminant şi Alexandru Olteanu.
baza datelor experienţei şi a directi­ stabileşte felul cum se vor distribui
velor raţiunei, în contra misticismului demnităţile între conjuraţi în caz dacă
şi romantismului juridic. va învinge.
Consfătuirea e urmată de o petre­ r^-Z'^f KmsZ-*f K^Z'^ •»-?>.»«
> % % ^ % w m ^ w ^ m CELE T R E I CRIŞURI > m & ® ^ & w m m m s m

SPIRITE SI MORAVURI — L a C a r a c a l , s'a d e s v e l i t cu o d e o s e b i t ă


s o l e m n i t a t e , b u s t u l s c r i i t o r u l u i Haralamb G.
Lecca ; n e u i t a t p e n t r u a c e i c e ştiu să p r e -
Uu m a r e ş a l francez, a v â n d solide p r i n c i p i i Din v i a ţ a c o n j u g a l a : Un soţ necăjit a r e ţ u i a s c ă u n t a l e n t şi o m u n c ă , H a r a l a m b G.
r e l i g i o a s e îşi făcu i n t r a r e a î n t r ' u n o r a ş din n e p l ă c e r e a să u r m ă r e a s c ă paşii u ş u r a t e c e i L e c c a a s c r i s m u l t : poezii, p r o z ă , n u v e l e şi
Lorena. sale soţii. Afla c r u d u l a d e v ă r , d a r se c o n s o ­ l u c r ă r i d r a m a t i c e : C a s t a D i v a , Câinii, J u c ă ­
O d e l e g a ţ i e d e e v r e i d o r e a să e x p r i m e m a ­ lează zicându-şi c ă e s t e o î n t â m p l a r e . . . D u p ă torii d e C ă r ţ i , S u p r e m a F o r ţ ă , e t c .
r e ş a l u l u i s a l u t u l lor. M a r e ş a l u l e s t e a n u n ţ a t c â t e v a zile, află i a r ă ş i l u c r u r i n e p l ă c u t e p e — Senatul universităţei din A t e n a a con­
c ă d e l e g a ţ i a d e e v r e i s e g ă s e ş t e în a n t i c a m e r ă . c o n t u l ei. S o ţ u l reflectează, că d a c ă d i v u l g ă ferit titlul d e d o c t o r în d r e p t « h o n o r i s causa»
— Nu v r e a u s ă i v ă d . A c e ş t i a a u o m o r â t flagrantul, se face s c a n d a l şi nu c o n v i n e . d-lui m i n i s t r u T i t u l e s c u .
pe Cristos. D u p ă a l t e c â t e - v a zile bietul o m , a j u n g e — R e m i t e r e a d i p l o m e i s'a făcut în sala d e
u r m ă r i n d u - ş i soţia, la u ş a c a m e r e i cu p r i c i n a . . festivităţi a u n i v e r s i t ă ţ e i , în c u r s u l u n e i şe­
R ă s p u n s u l M a r e ş a l u l u i a fost t r a n s m i s de-
Află î n s ă , că d o n j u a n u l e r a t o c m a i d i r e c t o r u l d i n ţ e s o l e m n e la c a r e a u a s i s t a t toţi m e m b r u
legaţiunii. lui d e Minister, şi — s e î n ţ e l e g e — u n e v e n ­ g u v e r n u l u i şi n u m e r o ş i i n t e l e c t u a l i .
— ' A d u c e m , d-lui M a r e ş a l u n c a d o u d e z e c e t u a l s c a n d a l — i a r p e r i c l i t a s i t u a ţ i a d e şef — S'a s ă r b ă t o r i t cu m a r e s o l e m n i t a t e , în
mii f r a n c i ! zise şeful d e l e g a ţ i u n e i şi n e p a r e de birou. p r e z e n ţ a M. S. R e g e l u i , 20 a n i delà p u n e r e a
r ă u că d-nul M a r e ş a l refuză a c e a s t ă m ă r t u r i e In fine s o ţ u l — se r e c u l e g e , şi c â n d o a l t ă p i e t r e i f u n d a m e n t a l e a p a l a t u l u i c u l t u r a l , ri­
a loialităţei n o a s t r e . M a r i a n e p e n i b i l ă îl a d u c e p e d i s c r e t u l soţ d i c a t p e malul D u n ă r e i , la T.-Severin, p r i n
Transmiţând distinsului personaj acest răs­ la g a u r a unei uşi î n c u . a t e h e r m e t i c , stă şi m u n c a şi j e r t f e l e d-lui T. C o s t e s c u .
p u n s , a c e s t a le zisr : S ă i n t r e d e l e g a ţ i a ; nu t - filosofeazâ : a p o i — c e sa m a i i n t e r v i n , m ' a m T o t în a c e a zi, a a v u t loc s ă r b ă t o r i r e a c e n ­
r a u c h i a r a c e ş t i a c a r e a u crucificat p e C r i s t o s ! obicinuit a c u m . .. t e n a r u l u i o r a ş u l u i T.-Severin, d e s v e l i r e a m o -
P e n t r u H i t l e r , femeile t r e b u e s c î n d r e p t a t e n u m e n t u l u i - c r i p t ă a e r o i l o r m e h e d i n t e n i şi
s p r e «cei p a t r u K», p r e c o n i z a ţ i d e r e g i m u l KPIGRAMA s e m i c e n t e n a r u l liceului «Traian».
imperial : «Kinder, Küche, Klaider, Kirhe»— — P r o t . univ. G. Ţiţeica, m e m b r u a c a d e m i e i
L u i S o a r e Z. S o a r e .
s a u «copiii, b u c ă t ă r i a , î m b r ă c ă m i n t e a , bise­ r o m â n e , r e p u t i m i o m d e ştiinţa, a fost s ă r ­
rica». b ă t o r i t d e colegii şi a d m i r a t o r i i săi, p e n t r u
Părerea este unanimă
î m p l i n i r e a a 60 a n i d e v â r s t ă .
C a 'n t e a t r u l n o s t r u u r g i s i t
O d r ă g u ţ ă domnişoară, educată după ritmul U r â m distinsului s a v a n t , v i a ţ ă l u n g ă şi rod­
D i n toţi d i r e c t o r i i d e s c e n ă
nou, s e p r e z i n t ă la u n m a g a z i n d e m u z i c a ce­ nică, p e n t r u m â n d r i a ştiinţei r o m â n e ş t i .
T o t S o a r e e mai.... r ă s ă r i t .
r â n d diferite ş a n s o n e t e cu m u l t i n t e r e s : T e s — C u o d e o s e b i t ă s o l e m n i t a t e , s'a s ă r b ă t o r i t
l è v r e s , D o n n e m o i t o n c o e u r , J e t ' a i m e à la Virgil ht Slàvcscil. în c u r s u l lunei O c t o m b r i e la Iaşi la T e a t r u l
folie, G a r d e - m o i t o n a m o u r Naţional c e n ' e n a r u l primei scene moldove­
N e g u s t o r u l i m p r e s i o n a t d e a c e a s t ă ofertă, I n t r e doi p r i e t e n i veseli : Unul d i n t r â n ş i i neşti.
îi r ă s p u n d e : l a u d ă vinul lui Ş t i r b e y , cel l'alt p r i e t e n , cu­ F e s t i v i t a t e a a fost d e s c h i s a p r i n c u v â n t a r e a
— Imi pare rău domnişoară, dar sunt prea n o s c ă t o r în m a t e r i e a d a o g ă : Eu cred c ă vi­ d-lui p r i m a r P B o g d a n .
;

b ă t r â n şi s e a r a n e v a s t ă - m e a nu m ă lasă să nul D e a l u l Z o r i l o r e şi m a i fain. — D u p ă câ­ A v o r b i t a p o i publicistul Ionel T e o d o r e a n t i ,


ies n i c i o d a t ă singur.... t e v a p a h a r e te a m e ţ e ş t e şi... uiţi să şi p l ă t e ş t i . d i r e c t o r u l t e a t r u l u i , c a r e d u p ă c e a făcut u n
s c u r t istoric al p r i m e i s c e n e d i n Moldova, a
c o m p a r a t s o c i e t a t e a şi p u b l i c u l t e a t r a l d i n
t r e c u t cu s o c i e t a t e a şi publicul d e a c u m .
NOUTĂŢILE ZILEI A u m a i v o r b i t d-nii P e t r e A n d r e i , s u b s e ­
c r e t a r d e s t a t în n u m e l e g u v e r n u l u i , G h . M.
Zamfirescu, d i r e c t o r u l d e s c e n ă , c u n o s c u ţ i i
— Dl Inginer Cezar Atereu/ă, vechiul sub­
BCU Cluj
Decret / Regal
Central
în mod University director Library Cluj
— In cursul Iun, i Octombrie, Al. Sa Re­ publicişti M. S a d o v e a n u şi S a n d u T e l e a j e n ,
gele Carol II-lea a împlinit vârsta de 40 de director general al C.F.R. a Jost numit prin e t c . L a sfârşit s a u r e p r e z e n t a t m a i m u l i e
ani. Ţintă a speranţelor noastre pentru în­ definitiv, ge­ scene din teatrul românesc.
tărirea şi prosperitatea ţării, Regele Carol neral. — C o n g r e s u l n a ţ i o n a l b i s e r i c e s c s'a î n t r u n i t
al II-lea rămâne simbol al vieţii şi aspira- Este o numire fericită, din toate punctele în c o l e g i u e l e c t o r a l , a l e g â n d e p i s c o p în scau­
liunilor neamului românesc de vedere, d-sa timp de 32 de ani de când n u l r ă m a s v a c a n t al e p a r h i e i C a r a n s e b e ş u l u i ,
— At. S. Regina Alarla şi-a serbat naşte­ serveşte căile ferate dând dovadă de hărni­ p r i n m o a r t e a r e g r e t a t u l u i Iosif B ă d e s c u , p e
rea. A fost un prilej pentru poporul nostru cie, cinste şi pricepere, în a/ară de politică Arhiereul Yasile Lâzărescu.
cu al cărui süßet şi aspiraţii Alajestatea Sa şi numai pentru desăvârşitul ei progres. Noul E p i s c o p s'a n ă s c u t la 1 I a n u a r i e 1894,
s'a identificat atât de deplin şi care, alături D-l Cezar Alereuţă, este o nădejde pentru î n c o m u n a J a d a n i , j u d . Timiş T o r o n t a l , d i n
de Regele Întregitor de neam a contribuit această înaltă Instituţie de Stat. părinţii s ă r a c i . A u r m a t studii t e o l o g i c e la
cu atâta râvnă la isbânda idealurilor lui, — L a B r a ş o v , s'au p u s b a z e l e u n u i c o m i t e t C e r n ă u ţ i u n d e şi-a l u a t l i c e n ţ a d e d o c t o r a t
să-şi exprime încă odată sentimentele de a- s u b p r e ş e d i n ţ i a d-lui Dr. C ă l i m a n , p r e ş e d i n ­ î n t e o l o g i e . A p o i şi-a făcut s t u d i i l e la B u d a ­
fecţie şi gratitudine. tele «Astrei», p e n t r u r i d i c a r e a u n u i m o n u ­ p e s t a şi Y i e n a .
— Alarele Voevod M thai, speranţa neamu­ m e n t lui Andrei Atureşanu. Măreţul monu­ D e l à 1920 p â n ă la 1924 a f u n c ţ i o n a t c a p r o
lui şi süßet al generaţiei de mâine, a îm­ m e n t v a r e p r e z e n t a c e l e t r e i idei c ă l ă u z i t o a r e fesor d e t e o l o g i e la A c a d e m i a din Sibiu, i a r
plinit vârsta de 12 ani. a l e v i e ţ e i lui M u r e ş a n u , a c e a a n a ţ i o n a l i s m u ­ d e a t u n c i şi p â n ă azi la A c a d e m i a t e o l o g i c ă
— Din premiile Secţiei L i t e r a r e a Acade­ l u i a libertăţii şi a u n i r i i . din Oradea.
miei R o m â n e . P r e m i u l A l e x a n d r u B o b e s c u — Marea bibliotecă Napoleon, proprietatea N o u l E p i s c o p a fost m e m b r u în C o m i t e t u l
d e 2000 lei se v a d a în s e s i u n e a g e n e r a l ă fostului p r e m i e r d e c e d a t al A n g l i e i , lord R o s e - C e n t r a l al R e u n i u n e i «CeL- T r e i C r i ş u r i »
1934 c e l e i m a i b u n e l u c r ă r i p r e z e n t a t e în m a ­ beery, care a scris câteva cărţi despre împărat, Oradea.
n u s c r i s cu s u b i e c t u l «Poeţii Bihorului» ( D e ­ e s c o a s a la licitaţie. D i n m u l t i p l e l e d o c u m e n t e — S'a d e s v e l i t b u s t u l lui C i p r i a n P o r u m ­
cizia 27 Mai 1930) T e r m e n u l p r e z e n t ă r i i m a ­ i n t e r e s a n t e din v i a ţ a lui N a p o l e o n s u n t d o u ă b e s c u la S u c e a v a î n B u c o v i n a . I n i ţ i a t i v a ri­
n u s c r i s u l u i e s t e 31 D e c e m b r i e 1933. s c r i s o r i d e d r a g o s t e p e c a r e le-a scris p r i m e i dicării a c e s t u i b u s t p r e c u m şi r e a l i z a r e a ei
sale soţii, losefina. S c r i s o r i l e a u fost f u r a t e se d a t o r e ş t e r e u n i u n i i d e c â n t a r e « C i p r i a n
d u p ă m o a r t e a Iosefinei d e c ă t r e o s e r v i t o a r e Porumbescu».
şi a u a i u n s , d u p ă m u l t e p e r i p e ţ i i , în m â i n i l e — In c u r â n d va a p a r e R o m a n u l «Tubila d i n
lui R o s e b e e r y . P a r i s » d e distinsul s c r i i t o r H o r i a F u r t u n ă .

SERVICIUL MARITIM ROMÂN.


Bucureşti Bulevardul Elisabeta
Adresa telegrafică: S E M E R E Bucureşti.
Linii de pasageri:
s s P r i n c i p e s a Maria. /. Con%tan!a-Varna-Istaiibul-Saloiiic P l e c a r e din C o n s t a n ţ a
L u n e a la fiecare d o u ă s ă p t ă m â n i cu î n c e p e r e d e l à 2 I a n u a r i e 1933, o r a 11.
s s R o m â n i a . 2. Coiistanta-Istanbnl-Pireu-Alexandria. P l e c a r e din Constanţa S â m b ă t a
la fiecare d o u ă s ă p t ă m â n i , cu î n c e p e r e d e l à 7 I a n u a r i e 1933, o r a 23.
s s D a c i a . 3. Constanţa-Istanbul-Pireu-Beirut-Haifa-Alexandria-Pireu-Istanbnl-Con-
stanţa. P l e c a r e d i n C o n s t a n t a S â m b ă t a la fiecare p a t r u s ă p t ă m â n i , cu î n c e p e r e delà 14
I a n u a r i e 1933 o r a 23.
s s D a c i a . Constanţa - Istanbul - Pireu-AIexainlria-HaiJa-Beirut-PireuIslanbul-Coii-
stan/a. P l e c a r e d i n C o n s t a n t a S â m b ă t a la fiecare p a t r u s ă p t ă m â n i , cu î n c e p e r e d e l à 28
I a n u a r i e 1933 o r a 23.
Curse regulate de măr Juri şi pasageri între porturile .-
1. D u n ă r e - C o n s t a n ţ a - I s t a n b u l - P i r e u - ( P a t r a s - V o l o ; p l e c ă r i la 30 zile. 2. D u n ă r e - C o n -
stanţa-Istanbul-Pireu-Tripoli-Beirut-Haifa-Jaffa-P. Sai'd-Alexandria ; p l e c ă r i la 15 zile.
P e n t r u o r i c e i n f o r m a ţ i u n i , b i l e t e , etc., a se a d r e s a D i r e c ţ i u n e i S e r v . M a r i t i m R o m â n ,
B u c u r e ş t i , A g e n ţ i i l o r sale din p o r t u r i l e d e e s c a l a s a u la p r i n c i p a l e l e b i r o u r i d e v o i a din
ţ a r ă şi s t r ă i n ă t a t e .
BIBLIOTECA REVISTEI „CELE TREI CRIŞURI
Mussolini: „Le fascisme". Doctrine Institutions Paris De-
noel et Steele Ed Paris 1933

BIBLIOGRăFIC General C. Găvănescul


versul". 1932.

A. Fetraşcu—Anghel
Din geniüe neamului E d i t „Uni­

Dem. I. Dobrescu. „Caractere" Buc. 1933.


N. Petraşcu—Vasile Alecsandri. Tip. „Bucovina" Buc. 1933.
Demetrieşcu. Tip. „ „
X X X X X X X X X X X X X X * X X X X X X J
M. G. Văgăunescu- — Ostaşii dm Cimitirul Eroilor Bacău
C Ă R Ţ I P R I M I T E : Edit. Tip. „Primăria" Bacău
George Sof rouie: „Tratatul de la Trianon şi Acţiunea Re­
Reviste şi publicaţii periodice.
vizionistă". Tip Scrisul Românesc. 31 pag. Oradea.
Nie loan Butucescu : „Oraşul cu corăbii". Ed. Albina, Aria şi Omul An. I No. 3, Bucureşti.
Constanţa 1932, pag. 78, lei 30. Buletinul Demografic al României An II Xo. 8 şi 9, Bu­
Engeniu Speranţia : „Problemele Sociologiei Contempo­ cureşti 1933.
rane". Tip. Bucovina, Bucureşti. 70 pag. 1933. Boabe de grâu. An. IX No 7, Bucureşti 1933.
Fanait /strati: „Spovedania unui învins . Ed. Cugetarea, Buletinul Ofiţerilor de Res. No 3 „Secţia Bihor", Oradea.
Bucureşti. 226 pag. 50 lei. Buletinul Cartei Româneşti. An. V Xo 8 şi 9, Bucu­
Panait /strali: „Haiducii". Ed. Cugetarea, Bucureşti 213 reşti 1933
pag. 25 lei. Convorbiri Literare An. 6. Iunie, Iulie, August 1933, Buc.
D. V. Barnoschi: „A suta necredinţă". Ed. Cartea Româ­ Cl. IV B. An. II No 6, Cluj
nească, Bucureşti. 222 pag. 60 lei. Cultura Poporului. An. IV No 7. 8, 9, 1933, Cetatea Albă.
George Sofronie: ..Dreptul Statului de a declara Războiu". Documente Răseseşti. An I No. 7, Bârlad
Impr. Naţională, Bucureşti 32 pag 1933. Flori de Crin. An II No. 7, Şimleul Silvaniei
Damian Stânoiu: „Alegere de Stanţă". Ed Cugetarea, Gaseia Ilustrată. An. II No. 8, 9, 10, 1933, Cluj
Bucureşti. 260 pag. 60 lei. Grai Moldovenesc. An II No 14 şi 15, 1933, Iaşi
Damian Stânoiu: „Camere mobilate". Ed Adevărul", Bu­ Hiperion. An. II No. 7, 8, 9, 1933, Cluj.
cureşti. 275 pag. 60 lei. înmuguriri. An. II No 7 şi 8, Fălticeni.
Damian Stânoiu: „Călugări şi ispite". Ed Cartea Româ­ Libertatea. An. I No. 18 şi 19, 1933, Bucureşti

Emil Ludwig:
BCU Cluj / Central University Library Cluj
nească, Bucureşti 223 pag. 75 lei.
. D e vorbă cu Mussolini". Ed. Cugetarea,
Legea Românească. An XIII No. 18, Oradea.
Monitorul Municipiului Timişoara. No. 24 27, 1933, Ti­
Bucureşti. 207 pag. lei 50. mişoara.
Lucia Alioth: „Noi care nu simţim" Inst de Arte Grafice Mişcarea Medicală- An. VI No. 5 şi 6, Craiova
Tiparniţa, Bucureşti 90 pag. 60 lei Magazinul. A n II No 3 şi 4, 1933, Bucureşti.
Isidor Bimberg: „Cânt Milenar". Ed Universul, Bucu­ Obârşia. An I No. 1, 1933, Bucureşti
reşti. Lei 80. Poporul Românesc- An II No 13—15, gara Chitila, Ilfov
Gh. I. Chelaru şi Grisante Popescu. „Senine de punctua- Revista Vânătorilor. An. XIV No. 8, 1933, Bucureşti.
ţiune şi semne ortografice". Ed. Cartea Românească, Revista Subofiţerilor. An XIX Xo 206 -207, 1933, Buc
Bucureşti. 103 p a g 32 lei. Realitatea Ilustrată. An. VII Xo 313—346, 1933, Buc.
Petre Tarţia : „Penumbre". Ed Orient, Dej 223 pag. România Militară An. L X X No 7 şi 8, 1933, Bucureşti.
Tache lonescu: .Amintiri". Atelierele Socec, Bucureşti. Revista Infanteriei An XXXII No. 378, 1933, Bucureşti.
1
197 pag. lei 40. Revista Artileriei An. X L V No 7. şi 8, 1933, t i m i ş o a r a
Ion Jelecuteanu : „Vasile Goldiş". A r a d 1932, 34, pag lei 50. Sănătatea. An X X X No 13 şi 14, Bucureşti.
N. Râdulescu-Niger : „Străin în ţara lui". Ed. I. Negreanu, Şcoala şi Familia de mâine. An. VI No 57, 1933, Buc
Bucureşti 404 pag 84 lei Şcoala Prahovei. An III No 8 şi 9, 1933, Ploeşti.
Jean Pohonţu: „Boabe de rouă". Colecţia Orizont 17 pag. Vasâruap An XVI No. 17, 1933, A r a d
20 lei.
Constantino Kirisescu : „II decimo comandamento". Dott
Gino Carabba Editore Lanciano. a
Adm. Bibliotecar Vasile Vornicu.

EXCELENTELE
FUMATI- ŢIGĂRI • • • •

V O E V O D U L MIHAI ŞI T O M 1 S
HIGIENICE, DELICIOASE.

30.370. S C R I S U L R O M A N E S C / C R A I O V A .

S-ar putea să vă placă și