Sunteți pe pagina 1din 36

Gama de produse 2009

6LVWHPHGHHYDFXDUHGLQRĠHOLQR[LGDELORWHOFHUDPLFDVLSODVWLF

Versiune: Ianuarie 2008


&RPSHWHQĠăvQLQR[

&RQVWUXFĠLLVSHFLDOH &HUWL¿FDWH

CERTIFICAT DE GARANĥIE

CA FIRMĂ SPECIALIZATĂ ACORDĂM

10 ANI
GARANğIE
PENTRU COù DE FUM CU PERETE SIMPLU SAU DUBLU
( DIN INOX )

Sunt o premisă pentru garanĠie montarea adecvată,


competenĠă pornind de la dimensionarea secĠiunii
după EN 12391-1, instalarea tuturor componentelor
de la racordul centralei termice (cazanului)
până la elementul terminal al coúului de fum
la calitatea materialului nostru úi cu evitarea totală
a efectului hidrocarburilor clorate.

CurăĠarea Ġevii de inox trebuie făcută


cu o perie din material plastic sau inox.
Trebuie exclus contactul inoxului cu metal feritic
sau de o calitate inferioară.

JEREMIAS GMBH . SISTEME DE ARDERE A GAZULUI DIN INOX . OPFENRIEDER STR. 11-14 . D-91717 WASSERTRÜDINGEN

LQR[YRSVLW5$/

LQR[úOHIXLW

cupru

LQR[OXFLRV

Pagina 2 Versiune: Ianuarie 2008


&RQĠLQXW

6LVWHPSHUHWHVLPSOX 6( 

 (:IX(:WLWDQ SDJ

E:DOEDOEL SDJ
 (:/LQHÀH[DOEL SDJ
 (:/LQHÀH[HZIX SDJ
 (:NO SDJ

 (:WZLQ SDJ
 (:336 SDJ
 (:336ÀH[ SDJ
 (:WZLQSO SDJ
 (:WZLQSSDJ
 (:HZD SDJ

6LVWHPSHUHWHGXEOX 6' 

 ':IX SDJ

 ':HFR SDJ
 ':NO SDJ
 ':YLVLRQ SDJ

 ':HFRWLWDQ SDJ
 ':PDPPXW SDJ

ùDKWXULSHQWUXFRúXULGHIXP 6& 

Fumo
 )XPR&RPEXVWLELOOLFKLGúLJD]RV SDJ
 )XPR)&RPEXVWLELOVROLG SDJ

 )XPROX[ SDJ
 7UDYHUVDUHSULQSHUHWH SDJ

)HUUR/X[ )( Ä7XEXODWXULSHQWUXVREHGHOHPQ³

 )HUUR/X[ SDJ

6WHIDQ(QJHOKDUGW&RQVWUXFĠLLFRúXULGLQRĠHODXWRSRUWDQWH*PE+

 6(63UH]HQWDUHSHVFXUW SDJ
 6HULD)6$ SDJ
 6HULD)6$; SDJ
 6HULD)650 SDJ
 6HULD)6% SDJ
 6HULD)6& SDJ

Versiune: Ianuarie 2008 Pagina 3


1RWă

$úDQHSXWHĠLFRQWDFWDJUDWXLW

MHUHPLDV*PE+    7HO 


2SIHQULHGHU6WU   )D[ 
':DVVHUWUGLQJHQ   ,QWHUQHWZZZMHUHPLDVGH
     (0DLOLQIR#MHUHPLDVGH

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO(:IX(:WLWDQ SE
7XEXODWXULGLQLQR[SHUHWHVLPSOX 3ULQFXSODMERUGPXIă
SWUHDELOLWDUHDFRúXULORUGHIXPGHMD
H[LVWHQWHFRQGXFWHGHOHJăWXUăúL GPLVSHQWUX Nu
YHQWLODĠLH uprapresiune

/LFKLGJD]RVúLVROLG 5H]ODDXWRDS 'D


XQLQJLQH
HZIX ”ƒ&”ƒ& 6WDELOLWDWH 3kQăODGLDPHWUXOGHPP
FDSăWOLEHU DGPLVPSHVWHXOWLPXOVXSRUWSHUHWH
HZIX 7L// 5XJR]LWDWH PP
medie
HZIX PP
1UFHUWL¿FDW HZIX &3'
CE
:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU
&ODVL¿FDUH HZIX 71'9/*
RSĠLRQDO CE 71:9/2
 71'9/*

1.) Moduri de combinare


(OHPHQWHOHGHED]ă(:IXúLSRW¿FRPELQDWH
cu:
6LVWHPXOSHUHWHVLPSOXvQVXSUDSUHVLXQH
3ăOăULHSORDLH IX (:DOEL
3ODFăWHUPLQDOăFX 6LVWHPXO(:/LQHÀH[DOEL
JXOHUDQWLLQWHPSHULL IX 6LVWHPXO(:/LQHÀH[HZIX
6LVWHPXO(:ODVúLVDXFXHOHPHQWHOH
(OHPHQWOLQLDU IX VXSOLPHQWDUH(:

2.) Utilizare
%ULGăGH¿[DUH IX 6LVWHPXO-HUHPLDVHZIXHVWHSRWULYLWSHQWUX
PLFúRUăULDOHVHFĠLXQLLWUDQVYHUVDOHDOH
FRúXULORUGHIXPvQYHGHUHDFRPSDWLELOLWăĠLLFX
ùWXĠLQWHUPHGLDUFX FD]DQHOHPRGHUQH FRPEXVWLELOOLFKLGJD]RV
FRPSHQVGLODWDĠLH IX VROLG 
(OHPHQWOLQLDU IX
3.) DIN V 18160 -1
&RúXOGHIXPH[LVWHQWWUHEXLHVăFRUHVSXQGă
&RWƒ¿[ IX
FHULQĠHORUQRUPHL',19

&RWƒ¿[ IX

5DFRUG7ƒ IX

(OHPHQWGHYL]LWDUH IX
&ROHFWRUFRQGHQV IX
6LIRQ IX

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO(:DOEDOEL SE
6LVWHPGHWXEXODWXULGHHYDFXDUHDJD]HORU PELQDUHDOE ÌPELQDUHSULQFXSODMERUGPXIăFXJDUQLWXUă
DUVHVLPSOXGLQLQR[vQUHJLPGHFRQGHQV VSHFLDOăGHHWDQúDUHSHH[WHULRUúLFROLHU

/LFKLGúLJD]RV PELQDUHDOEL ÌPELQDUHSULQFXSODMERUGPXIăFXJDUQLWXUă


VSHFLDOăGHHWDQúDUHSHLQWHULRUúLFROLHU
”ƒ& H[WHULRU QHFHVDUSHRUL]RQWDOă

6WDQGDUG7L/ GPLVSHQWUX 200 Pa


$GDRVGHSUHĠ/ uprapresiune

PP 5H]ODDXWRDS Nu
XQLQJLQH
:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU 5XJR]LWDWH PP
medie
RSĠLRQDO 1UFHUWL¿FDW &3' DOE
CE &3' DOEL
&ODVL¿FDUH 73:9/2
CE 71:9/2

1.) Moduri de combinare


'LQHOHPHQWHOHVXSOLPHQWDUHvQFRPELQDĠLH
3ODFăWHUPLQDOăFXJXOHU
FXHOHPHQWHOHGHED]ă(:IXúLJDUQLWXULOH
DQWLLQWHPSHULL IX GHHWDQúDUHSRWULYLWHUH]XOWăVLVWHPXODOEL
VDXDOE

*DUQLWXUăLQHODUă&ROLHU 2.) Sistemul EW - al-bi


DOELIX
6LVWHPXOHZDOELVHFRPSXQHGLQVLVWHPXO
(:IXHOHPHQWHOHVXSOLPHQWDUHJDUQLWXULOH
%ULGăGH¿[DUH IX
GHHWDQúDUHVSHFLDOHDOELGLQLQWHULRUXOPXIHL
FDúLFROLHUXOIXvQGRPHQLXORUL]RQWDO

3.) Sistemul EW - al-b


(OHPHQWOLQLDU IX 6LVWHPXO(:DOEVHFRPSXQHGLQVLVWHPXO
(:IXSULQXWLOL]DUHDHOHPHQWHORUFRQVHFXWLYH
úLDVHWXOXLXQLYHUVDOGHJDUQLWXULGHHWDQúDUH
&RWƒƒ ÄDOY³GHSH¿HFDUHvPELQDUHSULQFXSODM
IXIX

5DFRUG7ƒ IX

(OGHYL]LWDUHFLUFXODUSW
VXSUDSUHVLXQH DOEL
6LIRQ IX

6XSRUW YO

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO(:/LQHÀH[DOEL SE
6LVWHPHÀH[LELOHSWHYDFXDUHDJD]HORU PELQDUH ÌPELQDUHERUGPXIăFXJDUQLWXUăVSHFLDOăGH
DUVHGLQLQR[vQUHJLPGHFRQGHQVULGLFDW HWDQúDUHSHLQWHULRUFDúLSDVWDVSHFLDOăGH
HWDQúDUHSHQWUXUDFRUGXOÀH[LELO
/LFKLGúLJD]RV

”ƒ&VXSUDSUHVLXQH $GPLVSHQWUX 200 Pa


uprapresiune

6WDQGDUG 5H]ODDXWRDS Nu
$GDRVGHSUHĠ/ IXQLQJLQH

PP 5XJR]LWDWH PP JURVLPHPDWPP


PP medie PP JURVLPHPDWPP

1UFHUWL¿FDW &3'
CE

&ODVL¿FDUH 73:9/2
CE

1.) Moduri de combinare


'LQHOHPHQWHOHGHED]ă(:IXvQ
3ăOăULHSORDLH IX FRPELQDĠLHFXHOHPHQWHOHVXSOLPHQWDUH
QXPDLODGHSUHVLXQH
(:DOELHOHPHQWHOHGHFRPSOHWDUH
3ODFăWHUPLQDOă IX /LQHÀH[UH]XOWăVLVWHPHSHQWUXHYDFXDUHD
JD]HORUDUVHÀH[LELOHGLQLQR[vQUHJLPGH
(OHPHQWOLQLDU IX VXSUDSUHVLXQHVDXGHSUHVLXQH
7UHFHUHÀH[ULJLG IG
 0DWHULDOGHHWDQúDUH
6HIRORVHúWHSDVWDGHHWDQúDUHÄIG³
7XEXODWXUăÀH[LELOă I VSHFLDOăSHQWUXVXSUDSUHVLXQH

%ULGăGH¿[DUH IX

&RWGHYL]LWDUH
7UHFHUHULJLGÀH[ IG IX
5DFRUG7ƒ IX
(OHPHQWOLQLDU
IX
(OHPHQWGHYL]LWDUH IX
&ROHFWRUFRQGHQV IX 

6XSRUW YO

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO(:/LQHÀH[HZIX SE
6LVWHPHSHQWUXHYDFXDUHDJD]HORU PELQDUH ÌPELQDUHERUGPXIăFXSLHVHGHWUHFHUH
DUVHGLQWXEÀH[LELOGHLQR[vQUHJLPGH SHQWUXUDFRUGXOÀH[LELO
GHSUHVLXQHSHQWUXUHDELOLWDUHDFRúXULORU
GHIXPGHMDH[LVWHQWH
$GPLVSHQWUX Nu
/LFKLGJD]RVúLVROLG uprapresiune

”ƒ& 5H]ODDXWRDS 'D


IXQLQJLQH

6WDQGDUG 5XJR]LWDWH PP JURVLPHPDWPP


$GDRVGHSUHĠ/ medie PP JURVLPHPDWPP

PP 1UFHUWL¿FDW &3'


PP CE

&ODVL¿FDUH 71:9/*
CE

Moduri de combinare
3ăOăULHSORDLH IX
QXPDLODGHSUHVLXQH 'LQHOHPHQWHOHGHED]ăDOHVLVWHPXOXL
(:IXvQFRPELQDĠLHFXHOHPHQWHOHGH
3ODFăWHUPLQDOă IX FRPSOHWDUH/LQHÀH[UH]XOWăVLVWHPXO
ÀH[LELOGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHvQ
(OHPHQWOLQLDU IX
GHSUHVLXQH
7UHFHUHÀH[ULJLG IG

7XEXODWXUăÀH[LELOă I

%ULGăGH¿[DUH IX

&RWGHYL]LWDUH
7UHFHUHULJLGÀH[ IG IX
5DFRUG7ƒ IX
(OHPHQWOLQLDU
IX
(OHPHQWGHYL]LWDUH IX
&ROHFWRUFRQGHQV IX 

6XSRUW YO

Pagina 8 Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO(:NO SE
6LVWHPHVLPSOHSHQWUXHYDFXDUHDJD]HORU PELQDUH $VDPEODUHFRQLFăPHWDOLFăúLFROLHU
DUVHGLQLQR[SHQWUXWRDWHVXUVHOHGH RSĠLRQDO
FăOGXUă

/LFKLGJD]RVúLVROLG $GPLVSHQWUX SkQăOD3DFXFROLHU


uprapresiune SkQăOD3DIăUăFROLHU
”ƒ&”ƒ&”ƒ& 5H]ODDXWRDS 'D
XQLQJLQH
6WDQGDUG7L/ 5XJR]LWDWH PP
$GDRVGHSUHĠ/ medie

PP 1UFHUWL¿FDW &3'


CE
:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU &ODVL¿FDUH 73:9/2
CE 71' 9/*
71:9/2
73:9/2
71' 9/*
73:9/2
7+:9/2
FXL]RODĠLHDFXVWLFăPP

3ODFăWHUPLQDOă IX

(OHPHQWOLQLDU NO

(OHPHQWOLQLDU NO

(OHPHQWOLQLDU NO

%ULGăGH¿[DUH IX

(OHPHQWGHYL]LWDUH
NONO

(OHPHQWOLQLDU NO
5DFRUG7ƒ NO

&RWGHYL]LWDUH
NO
(OHPHQWGHYL]LWDUH
NONO

&ROHFWRUFRQGHQV NO

Versiune: Ianuarie 2008 Pagina 9


6LVWHPXO(:WZLQ SE
6LVWHPGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHGLQ HQVLWDWH $VDPEODUHSULQFXSODMERUGPXIăFXJDUQLWXUă
LQR[FXWXEXODWXULFRQFHQWULFHSHQWUX VSHFLDOăGHHWDQúDUH¿[DWăvQPXIDWXEXODWXULL
FHQWUDOHGHDSDUWDPHQWFXWLUDMIRUĠDW interioare

/LFKLGúLJD]RV $GPLVSHQWUX 200 Pa


uprapresiune
”ƒ& 6WDELOLWDWH PGHODXOWLPXOVXSRUWSHUHWH
FDSăWOLEHU

LQWHULRU 7L 5XJR]LWDWH PP


H[WHULRU medie

LQWHULRU PP 1UFHUWL¿FDW &3'


H[WHULRU PP CE

:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU

6LVWHPGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHGLQ 'HQVLWDWH $VDPEODUHSULQFXSODMERUGPXIăFXJDUQLWXUă


LQR[FXWXEXODWXULFRQFHQWULFHSHQWUX PHWvQWXEXOLQWDOVLVWHPXOXLGHHYDGPD
FHQWUDOHGHDSDUWDPHQWFXWLUDMIRUĠDW DHUXOXLĠHDYăDHUDGPLVLHFXJDUQLWXUă

/LFKLGJD]RVúLVROLG $GPLVSHQWUX 200 Pa


suprapresiune
”ƒ& 6WDELOLWDWH PGHODXOWLPXOVXSRUWSHUHWH
FDSăWOLEHU

LQWHULRU 7L 5XJR]LWDWH PP


H[WHULRU medie

LQWHULRU PP 1UFHUWL¿FDW &3'


H[WHULRU PP CE

:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU VHFRPDQGăVHSDUDW

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO(:336 SE
6LVWHPHVLPSOHSWHYDFXDUHDJD]HORU HQVLWDWH ÌPELQDUHSULPFXSODMFXJDUQLWXUăGHHWDQúDUH
DUVHSWFHQWUDOHWHUPLFHvQFRQGHQVDĠLH (3'0SHLQWHULRU

/LFKLVúLJD]RV $GPLVSHQWUX 200 Pa


uprapresiune
”ƒ& 5H]ODDXWRDS -
IXQLQJLQH

333RO\SURSLOHQă 5XJR]LWDWH PP


medie

”PP 1UFHUWL¿FDW &3'


CE

6XGDUHFDSODFDSSULQvQFăO]LUHD &ODVL¿FDUH 732:2,(


PDWHULDOXOXLGXSă'967 CE

6LVWHPHVLPSOHGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVH
GLQSRO\SURSLOHQăvQUHJLPGHGHSUHVLXQHVDX
3ODFăWHUPLQDOăLQFOXVLY
VXSUDSUHVLXQHFHSRW¿IRORVLWHQXPDLSHQWUX
HOHPHQWFRQLFWHUPLQDOGLQ HYDFXDUHDJD]HORUDUVHFDUHQXGHSăúHVF
LQR[úLJXOHUDQWLLQWHPSHULL
NO
WHPSHUDWXUDPD[LPăGHƒ&
(OHPHQWOLQLDU SS

&RWƒFXSLFLRUGHVSULMLQ
úLFRQVROăGHVXVSHQGDUH
SS

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO(:336ÀH[ SE
6LVWHPÀH[LELOVLPSOXGHWXEXODWXULGLQ HQVLWDWH $VDPEODUHSULQFXSODMFXJDUQLWXUă(3'0
SRO\SURSLOHQăSWFD]DQHvQFRQGHQVDUH LQWHULRDUă

/LFKLGúLJD]RV $GPLVSHQWUX 200 Pa


uprapresiune
”ƒ& 5H]ODDXWRDS -
IXQLQJLQH

333RO\SURSLOHQă 5XJR]LWDWH PP


medie

‘ PP 1UFHUWL¿FDW &3'


‘ PP CE

&ODVL¿FDUH (1732:((/
CE

1UFHUWL¿FDWGH ,QVWLWXWXOJHUPDQGHWHKQLFăD
acreditare FRQVWUXFĠLLORU=

7XEXODWXULHYDFXDUHJD]HDUVHÀH[LELOH
VWDELOHODLQÀXHQĠDUD]HORU89GLQPDWHULDO
SODVWLFSHQWUXFD]DQHvQFRQGHQVDUHFXR
WHPSHUDWXUăDJD]HORUDUVHSkQăODƒ&

Compatibil cu:
- PPS
WZLQS WXEXODWXUăUDFRUG
WZLQSO WXEXODWXUăUDFRUG

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO(:WZLQSO SE
7XEXODWXULGHUDFRUGFRQFHQWULFHGLQLQR[SH HQVLWDWH $VDPEODUHSULQFXSODMERUGPXIăFX
H[WHULRUúLSRO\SURSLOHQăSHLQWHULRUSWFHQWUDOH JDUQLWXUăVSHFLDOăGHHWDQúDUH¿[DWăvQ
GHDSDUWDPHQWFXWLUDMIRUWDW LQWHULRUXOWXEXODWXULL

/LFKLGúLJD]RV $GPLVSHQWUX 200 Pa


uprapresiune

”ƒ& 5H]ODDXWRDS -
XQLQJLQH
LQWHULRU 333RO\SURSLOHQă 5XJR]LWDWH PP
H[WHULRU YRSVLWvQDOE5$/ medie
innen: 2,0 mm 1UFHUWL¿FDW &3'
DX‰HQ PP CE
LQWHULRU FDSODFDSSULQvQFăO]LUH &ODVL¿FDUH 732:2((/2
H[WHULRU :,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU CE

Moduri de combinare
3RVLELOFX(:WZLQS

(OHPHQWOLQLDUPP
WZLQSO
3LHVă7ƒFX
XúLĠăGHYL]LWDUH WZLQSO

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO(:WZLQS SE
7XEXODWXULGHUDFRUGFRQFHQWULFH HQVLWDWH $VDPEODUHSULQFXSODMERUGPXIăFX
GLQSRO\SURSLOHQăSHQWUXFHQWUDOHGH JDUQLWXUăVSHFLDOăGHHWDQúDUHvQLQWHULRUXO
DSDUWDPHQWFXWLUDMIRUĠDW WXEXODWXULL

/LFKLGúLJD]RV $GPLVSHQWUX 200 Pa


uprapresiune

”ƒ& 5H]ODDXWRDS -
XQLQJLQH
LQWHULRU 333RO\SURSLOHQă 5XJR]LWDWH PP
H[WHULRU medie
interior: 2,0 mm 1UFHUWL¿FDW &3'
H[WHULRU PP CE
LQWHULRU FDSODFDSSULQvQFăO]LUH &ODVL¿FDUH 732:2((/2
H[WHULRU :,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU CE

Moduri de combinare
3RVLELOFX(:WZLQSOúL336

(OHPHQWWHUPLQDO
WZLQS

(OHPHQWOLQLDUPP
WZLQS

'LVWDQĠDWRUSHUHWH
WZLQ

(OHPHQWOLQLDUPP
WZLQS

(OHPHQWDGPLVLHDHU
WZLQS

&RQVROă GZ

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO(:HZD SE
6LVWHPDGPLVLHHYDFXDUHJD]HDUVH PELQDUH ÌPELQDUHERUGPXIă
VLPSOXSHQWUXJDUDMHúLKRWHGHEXFăWăULH

OXFLRV $GPLVSHQWUX &XJDUQLWXUăGHHWDQúDUHSkQăOD3D


uprapresiune JDUQLWXUDVHFRPDQGăVHSDUDW

PP 5H]ODDXWRDS -
XQLQJLQH
:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU 5XJR]LWDWH PP
medie

6LVWHPXO(:HZDHVWHXQXOGH
DGPLVLHHYDFXDUHJD]HDUVHSHQWUX
JDUDMHúLKRWHGHEXFăWăULHFDUH
WUHEXLHVă¿HHWDQúODDSăúLJUăVLPL

(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO
HZD

7UHFSULQDFRSHULú GZ

(OHPHQWGH¿[DUH GZ

(OHPHQWOLQLDU HZD

'LVWDQĠLHUSHUHWH GZ

&RWƒ HZD

5DFRUG7ƒ HZD

&RWFXXúLĠăGHYL]LWDUHƒ
HZD

(OHPHQWGHYL]LWDUH
HZD

6XSRUWWHOHVFRSLF HZD

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO':IX SD
6LVWHPHSHQWUXHYDFXDUHDJD]HORU ELQDUH ÌPELQDUHLQWHULRDUăVDXH[WHULRDUăSULQ
DUVHGLQLQR[SHUHWHGXEOXSHQWUX FXSODMERUGPXIăúLFROLHU
WRDWHVXUVHOHGHFăOGXUăFDUHOXFUHD]ă
vQGHSUHVLXQH GPLVSHQWUX Nu
uprapresiune

/LFKLGJD]RVúLVROLG 5H]ODDXWRDS 'D


XQLQJLQH
”ƒ& 6WDELOLWDWH PGHODXOWLPXOVXSRUWSHUHWH
”ƒ& FDSăWOLEHU
LQWHULRU 7L/ 5XJR]LWDWH PP
H[WHULRU medie

LQWHULRU PP 5H]LVWHQĠă Pð.:


H[WHULRU PP WHUPLFă

:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU 1UFHUWL¿FDW &3'


CE
9DWăPLQHUDOăFXVDXPPJURVLPH &ODVL¿FDUH 71' 9/*
GHQVLWDWHYROXPHWULFăNJPñ CE 71:9/2
71' 9/*
71:9/2

(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO
GZ

7UDYSULQDFRSHULú GZ

(OHPHQWGH¿[DUH GZ

(OHPHQWOLQLDU GZ

'LVWDQĠLHUSHUHWH GZ

&RWƒ GZ

5DFRUG7ƒ GZ

&RWFXXúLĠăGHYL]LWDUHƒ
GZ

(OHPHQWGHYL]LWDUH GZ

6XSRUWWHOHVFRSLF GZ

6XSRUW GZ

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO':HFR SD
6LVWHPGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHGLQ ELQDUH ÌPELQDUHSULQFXSODMERUGPXIăFX
LQR[SHUHWHGXEOXSHQWUXIRFDUHFDUH JDUQLWXUăVSHFLDOăGHHWDQúDUHLQWHULRDUă
OXFUHD]ăvQUHJLPGHVXSUDSUHVLXQHVDX úLFROLHUH[WHULRU
depresiune, mediu umed sau uscat

/LFKLGJD]RVúLVROLG GPLVSHQWUX SkQăOD3D


uprapresiune

”ƒ& 5H]ODDXWRDS '$


”ƒ& XQLQJLQH

LQWHULRU 6WDELOLWDWH PGHODXOWLPXOVXSRUWSHUHWH


H[WHULRU FDSăWOLEHU
LQWHULRU PP 5XJR]LWDWH PP
H[WHULRU PP medie
:,*IăUăvQWUHUXSUH/DVHU 5H]LVWHQĠă !Pð.:
WHUPLFă
9DWăPLQHUDOăFXJURVLPHDGHPP 1UFHUWL¿FDW &3'
GHQVLWDWHYROXPHWULFăNJPñ CE
&ODVL¿FDUH 71:9/2
CE 71'9/*
73:9/2

*DUQLWXULGHHWDQúDUH
(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO 9ăUXJăPVăVSHFL¿FDĠLVLVWHPXOGRULWSHOLVWD
GZHWQ
GHFRPDQGăLDUQRLYRPDGăXJDJDUQLWXULOHGH
HWDQúDUHQHFHVDUH
7UDYSULQDFRSHULú GZ

(OHPHQWOLQLDU
GZHWQ

'LVWDQĠLHUSHUHWH
GZHFR
&RWƒ GZHWQ

5DFRUG7ƒ
GZHWQ

(OHPHQWGHYL]LWDUH
GZHWQ

6XSRUWWHOHVFRSLF
GZHFR

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO':NO SD
6LVWHPGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHGLQLQR[ ELQDUH (WDQúODGHSUHVLXQHGDWRULWăWHKQLFLLGH
SHUHWHGXEOXSWWRDWHVXUVHOHGHFăOGXUă vPELQDUHFRQLFH
úLSWFRQGXFWHGHHYDFXDUHDOHPRWRDUHORU
GLHVHOvQUHJLPGHvQDOWăSUHVLXQHVDX GPLVSHQWUX 200 Pa
depresiune, mediu umed sau uscat DOWăSUHVLXQH 3D

/LFKLGJD]RVúLVROLG 5H]ODDXWRDS 'D


XQLQJLQH
”ƒ&”ƒ& 6WDELOLWDWH PGHODXOWLPXOVXSRUWSHUHWH
FDSăWOLEHU
LQWHULRU 7L/ 5XJR]LWDWH PP
H[WHULRU medie

LQWHULRU PP 5H]LVWHQĠă Pð.:


H[WHULRU PP WHUPLFă

:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU 1UFHUWL¿FDW &3'


CE
9DWăPLQHUDOăFXJURVLPHDGHVDX &ODVL¿FDUH 71'9/*
PPGHQVLWDWHYROXPHWULFăNJPñ CE 71:9/2
73:9/2
71'9/*
7+:9/2

(OHPFRQLFWHUPLQDO
GZNO

7UDYSULQDFRSHULú

(OHPHQWGH¿[DUH
GZ

(OHPHQWOLQLDU
GZNO

(OHPHQWOLQLDU Trecere
GZNO GZNO
&RWFXXúLĠăYL]LWDUH
NO
5DFRUG7ƒ $PRUWL]RU
GZNO ]JRPRW DVGE

3ODFăGHED]ă
GZNO

&RQVROă GZ

6XSRUW GZ

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO':YLVLRQ SD
6LVWHPHGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHGLQ ELQDUH ÌPELQDUHSULQFXSODM
LQR[SHUHWHGXEOXSHQWUXWRDWHVXUVHOH
GHFăOGXUăvQUHJLPGHGHSUHVLXQHPHGLX
umed sau uscat GPLVSHQWUX Nu
uprapresiune

/LFKLGJD]RVúLVROLG 5H]ODDXWRDS 'D


XQLQJLQH
”ƒ& 6WDELOLWDWH PGHODXOWLPXOVXSRUWSHUHWH
FDSăWOLEHU
LQWHULRU 7L/ 5XJR]LWDWH PP
H[WHULRU QXSRDWH¿YRSVLW medie

LQWHULRU PP 5H]LVWHQĠă Pð.:


H[WHULRU PP WHUPLFă

:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU 1UFHUWL¿FDW &3'


CE
9DWăPLQHUDOăFXJURVLPHDGHPP &ODVL¿FDUH 71:9/2
GHQVLWDWHYROXPHWULFăNJPñ CE 71'9/*

Ce este special la acest sistem


3ULQSUHOXFUDUHDVSHFLDOăDFDSHWHORUGH
vPELQDUHDOHWXEXODWXULLH[WHULRDUHSXWHP
(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO
GZY
JDUDQWDVWDELOLWDWHDFDSăWXOXLOLEHUGHP
(OHPHQWOLQLDU
vQăOĠLPHGHODXOWLPHOHFROLHUH
GZY
'LVWDQĠLHUSHUHWH (OHPHQWHOHOLQLDUHSRW¿VFXUWDWH
GZ

(OHPHQWOLQLDU
GZY

'LVWQĠLHUSHUHWH
GZ
(OHPHQWOLQLDU
GZY

'LVWDQĠLHUSHUHWH
GZ
5DFRUG7ƒ
GZY

(OHPHQWGHYL]LWDUH
GZY

6XSRUWWHOHVFRSLF
GZY

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO':HFRWLWDQ SD
6LVWHPGHHYDFXDUHJD]HDUVHGLQLQR[ ELQDUH ÌPELQDUHSULQFXSODMERUGPXIăFXFROLHU
SHUHWHGXEOXSHQWUXWRDWHVXUVHOHGH
FăOGXUăvQUHJLPGHGHSUHVLXQHPHGLX
umed sau uscat GPLVSHQWUX Nu
uprapresiune

/LFKLGJD]RVúLVROLG 5H]ODDXWRDS 'D


XQLQJLQH
”ƒ& 6WDELOLWDWH PGHODXOWLPXOVXSRUWSHUHWH
FDSăWOLEHU
LQWHULRU / 5XJR]LWDWH PP
H[WHULRU medie

LQWHULRU PP 5H]LVWHQĠă Pð.:


H[WHULRU PP WHUPLFă

:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU 1UFHUWL¿FDW &3'


CE
9DWăPLQHUDOăFXJURVLPHDGHPP &ODVL¿FDUH
71:9/2
GHQVLWDWHYROXPHWULFăNJPñ CE
71'9/*
71:9/2

(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO
HGZWQ

7UDYSULQDFRSHULú GZ

(OHPHQWOLQLDU
HGZWQ

'LVWDQĠLHUSHUHWH
GZ
&RWƒ HGZWQ

5DFRUG7ƒ
HGZWQ

(OFXXúLĠăGHYL]LWDUH
HGZWQ

6XSWHOHVFRSLF HGZWQ

Pagina 20 Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXO':PDPPXW SD
6LVWHPGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHGLQ ELQDUH ,QWHULRUSULQOLSLUHFXFKLWDFLG
LQR[SHUHWHGXEOXFXXQWXELQWHULRU ([WHULRUSULQvPELQDUHERUGPXIăúLFROLHU
FHUDPLFL]RVWDWLFúLFXRPDQWDH[WHULRDUă
GHLQR[SHQWUXWRDWHVXUVHOHGHFăOGXUăvQ
depresiune

/LFKLGJD]RVVROLGJUDQXOHúLFHUHDOH GPLVSHQWUX Nu
uprapresiune
”ƒ& 5H]ODDXWRDS 'D
XQLQJLQH

LQWHULRU WXEFHUDPLFL]RVWDWLF 6WDELOLWDWH PFXGLVWDQĠLHUSHUHWHVWDWLF GZ


H[WHULRU FDSăWOLEHU PFXGLVWDQĠLHUSHUHWHRELúQXLW GZ

interior: 8,0 mm 5XJR]LWDWH PP


H[WHULRU PP medie

:,*IăUăvQWUHUXSHUH/DVHU H[WHULRU 5H]LVWHQĠă Pð.:


WHUPLFă

9DWăPLQHUDOăFXJURVLPHDGHPP 1UFHUWL¿FDWGH &3'


GHQVLWDWHYROXPHWULFăNJPñ acreditare

&ODVL¿FDUH 71:9/2
CE 71' 9/*

(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO
GZP

'LVWDQĠLHUSHUHWH GZ 

&ROLHU GZP

(OHPHQWOLQLDU GZP

5DFRUG7ƒ GZP

(OHPHQWFXXúLĠăGH
YL]LWDUH GZP

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXOúDKW%&$IXPR&RPEXVWLELOOLFKLG JD]RV SC
ùDKWXUL%&$FXRUH]LVWHQĠăODIRF uprapresiune Nu
GHPLQXWHvQLQWHULRUXOFăURUDVH
PRQWHD]ăVLVWHPHGHHYDFXDUHJD]HDUVH
SURYHQLWHGLQFHQWUDOHWHUPLFHFXVDXIăUă WDELOLWDWHFDSăW PSHVWHDFRSHULú GZ
FRQGHQVDĠLH EHU

)) 1UFHUWL¿FDW &HUWL¿FDWXOúDKWXOXL


acreditare
”ƒ&”ƒ& 5HDOL]DUH 'HH[HPSOXWXEXODWXUDLQWHULRDUăDOELIX
VDXNO
ùDKWGLQ%&$WXEXODWXUăLQWHULRDUăGLQLQR[
7L/VDXSRO\SURSLOHQă 33

6LVWHPXOIXPRVHSRDWHPRQWDvQLQWHULRUXO
FOăGLULL

(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO 3DUWHDFRúXOXLGHIXPGHGHDVXSUD
PRHZD DFRSHULúXOXLHVWHGLQLQR[
7UDYHUVDUHSULQDFRSHULú
FXJXOHUDQWLLQWHPSHULL 7XEXODWXUDLQWHULRDUăHVWHFRQVWUXLWăIăUă
vQWUHUXSHUHúLWUHEXLHWUHFXWăSULQHOHPHQWXO
FRQLFWHUPLQDODOFRúXOXLGHIXP

3ODFăGHDQFRUDUH 'LQúDKWXULOHGH%&$VHFRQVWUXLHVFFRúXULGH
PRHZD
IXPFXRUH]LVWHQĠăODIRFGH)
(OHPHQWGHYL]LWDUH
IX

Pagina 22 Versiune: Ianuarie 2008


6LVWHPXOúDKW%&$IXPR&RPEXVWLELOVROLG SC
$FHVWVLVWHPVHOLYUHD]ăGXSăFXP ordon WIG sudat
XUPHD]ăúDKWGLQ%&$FXWXEXODWXUă GXUă
LQWHULRDUăGLQLQR[úLL]RODĠLH
]RODĠLH PP

F 90 $GPLVSHQWUX Nu
suprapresiune
”ƒ& 5H]ODDXWRDS 'D
IXQLQJLQH
úDKWGLQ%&$WXEXODWXUăLQWHULRDUăGLQ 6WDELOLWDWH PSHVWHDFRSHULú GZ
LQR[7L/ FDSăWOLEHU

PP 1UFHUWL¿FDW =


acreditare

6LVWHPXOGHúDKWSRDWH¿PRQWDWvQLQWHULRUXO
FOăGLULL

(OHPHQWFRQLFWHUPLQDO 3DUWHDFRúXOXLGHIXPGHGHDVXSUD
GZ
DFRSHULúXOXLHVWHGLQLQR[
7UDYHUVDUHSULQDFRSHULú
FXJXOHUDQWLLQWHPSHULL 7XEXODWXUDLQWHULRDUăHVWHFRQVWUXLWăIăUă
vQWUHUXSHUHúLWUHEXLHWUHFXWăSULQHOHPHQWXO
7UDYHUVDUHSULQDFRSHULú
FXJXOHUDQWLLQWHPSHULL FRQLFWHUPLQDODOFRúXOXLGHIXP
3ODFăGHDQFRUDUH
PRGZ 'LQúDKWXULOHGH%&$VHFRQVWUXLHVFFRúXULGH
(OHPHQWGHYL]LWDUH IXPFXRUH]LVWHQĠăODIRFGH)
IX

ùDKWGLQ%&$

&80$17$,=2/$72$5(

(OHPHQWOLQLDU IX

5DFRUG7 IX

(OHPHQWGHYL]LWDUH
IXN
&ROHFWRUFRQGHQV IX

Versiune: Ianuarie 2008 Pagina 23


6LVWHPúDKW)XPROX[FRPEXVWLELOOLFKLG JD]RV SC
ùDKWXULGLQSOăFLGHVLOLFDWDVDPEODWHFX RQWDM 0RQWDMVLPSOXúLUDSLGSULQLQWHUPHGLXO
FLPHQWSHQWUXWXEXODWXULGHHYDFXDUH VFXOHORUúLDSRVLELOLWăĠLORUGH¿[DUHX]XDOH
DJD]HORUDUVHSHFRPEXVWLELOOLFKLGúL
JD]RVvQGHSUHVLXQHúLVXSUDSUHVLXQH
9DULDQWăFRQVWU 7XEXODWXUăLQWHULRDUăDOELIXNOVDXSS

5H]LVWHQWODXPLGLWDWH Temperatura ”ƒ&


GHOXFUX
)ăUăGLODWDUHOLQLDUă Norme GXSă',13D

PP 1UFHUWL¿FDWGH &3'


acreditare
 RSĠLRQDO &ODVL¿FDUH ew-kl
P CE 71:9/2
73:9/2

(FKLSDWHFXPP'lPPVFKDOHQ
71:9/2
73:9/2
7+:9/2

ew-fu
(LQEDXPLWPP'lPPVFKDOHQ
71:9/2

ew-albi
71:9/2
73:9/2

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


Traversare prin perete SC

6WUDWGHGLIX]LRQH

6WUDWGHIUkQDUHDDEXUXOXL

$PRUWL]RU]JRPRW

(OHPHQWWXEXODU

GZ6LVWHPGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHGLQLQR[

Date tehnice
‘'LDPHWUXQRPLQDO 80   200  300
‘'LDPHWUXH[WHULRU     

Grosime perete 90 mm.


ùDKWLQWHULRU  200 220  320 
ùDKWH[WHULRU  390 390   
3ODFăUDFRUGH[WHULRDUă  390 390   
3ODFăUDFRUGLQWHULRDUă   800 800 900 900 900

Grosime perete 70 mm.


ùDKWLQWHULRU  200 220  320 
ùDKWH[WHULRU 300 300  380  
3ODFăUDFRUGH[WHULRDUă 300 300  380  
3ODFăUDFRUGLQWHULRDUă   800 800 900 900 900

Grosime perete 60 mm.


ùDKWLQHULRU  200 220  320 
ùDKWH[WHULRU     
3ODFăUDFRUGH[WHULRDUă     
3ODFăUDFRUGLQWHULRDUă   800 800 900 900 900

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6LVWHPXO)HUUR/X[ FE
7XEXODWXULGHUDFRUGGLQRĠHO'& 6W XORUL 1HJUX
FXFDSHWHGHvPELQDUHJkWXLWHFHVH *ULvQFKLV
IRORVHVFFDúLFRQGXFWHGHOHJăWXUăDOH
úHPLQHHORUGLQFDPHUHOHGH]LúLVXQW /DFHUHUH
FRQIHFĠLRQDWHGXSă',1 1HJUXPHWDOLF
*ULGHVFKLV

6ROLG 6XSUDIDĠă 9RSVLWHFXODF6HQRWKHUPWHUPRUH]LVWHQW

”ƒ& 5XJR]LWDWH PP


medie
2ĠHO 1UFHUWL¿FDW &3'
2,0 mm CE

:,*IăUăvQWUHUXSHUH &ODVL¿FDUH 71'9P/*


CE FXSURWHFĠLHUDGLDĠLL

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


&2ù85,'()80',1,12;ù,785185,'(9(17,/$ğ,('83Ă',1(1

6,67(0((7$1ù(/$Ì1$/7Ă35(6,81(

&/$6,),&$5(352'8&Ă725CLASA E'83Ă',1

(QJHOKDUGW*PE+ 7HO 


2SIHQULHGHU6WU )D[ 
':DVVHUWUGLQJHQ (0DLOLQIR#VHVZHEGH
,QWHUQHWZZZVHVZHEGH

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


Contact

&DOHDFHDPDLUDSLGăFăWUHQRL
3ULPLUHDFRPHQ]LORU  )D[ 

'HSDUWDPHQW 3HUVRDQDGFRQWDFW7HOHIRQ)D[(0DLO
    

([SRUW0DQDJHU 'QXO+HUWHO 0DWWKLDV+HUWHO#VHVZHEGH


    

3ULPLUHDFRPHQ]LORU'QD3DXO $QMD3DXO#VHVZHEGH
$GPLQLVWUDUHSURLHFW 

&RRUGRQDWRUWHKQLF'QXO1LHGHUO|KQHU0DUWLQ1LHGHUORHKQHU#VHVZHEGH

3UHOXFUDUHWHKQLFă 'QD1LHGHUO|KQHU6XVDQQH1LHGHUORHKQHU#VHVZHEGH

$FKL]LĠLH 'QXO)LHGOHU&KULVWLDQ)LHGOHU#VHVZHEGH

6XSUDYHJKHUHSURLHFW'QXO*|W] $QGUHDV*RHW]#VHVZHEGH
5HFODPDĠLL   

)DFWXUDUH 'QD5DQJ 7LQD5DQJ#MHUHPLDVGH

     QHEXFXUăPVăQHFRQWDFWDĠL

(QJHOKDUGW*PE+    7HO 


2SIHQULHGHU6WU    )D[ 
':DVVHUWUGLQJHQ   (0DLOLQIR#VHVZHEGH
     ,QWHUQHWZZZVHVZHEGH

Pagina 28 Versiune: Ianuarie 2008


(QJHOKDUGW*PE+FRQVWUXFĠLLPHWDOLFH

3UR¿O
)LUPD(QJHOKDUGW*PE+SHVFXUWÄ6(6³DIRVWvQ¿LQĠDWăvQDQXO
1HDPLPSXVSHSLDĠDHXURSHDQăFDXQXOGLQWUHFHLPDLSXWHUQLFLSDU-
WHQHUL vQ GRPHQLXO VLVWHPHORU GH FRúXUL GH IXP DXWRSRUWDQWH VLVWHPH
GH HYDFXDUH D JD]HORU GH DUGHUH úL WXUQXUL GH YHQWLODĠLH 3ULQFLSDOD
QRDVWUăDFWLYLWDWHHVWHSURGXFĠLDGHFRúXULGHIXPLQGXVWULDOHúLWXUQXUL
GHYHQWLODĠLHvQFRQFRUGDQĠăFXFHULQĠHOH',1(1

3HUIRUPDQĠH
&XSHUIRUPDQĠHOHQRDVWUHSXWHPDFRSHULXUPăWRDUHOHFHULQĠH

Ź &RQFHSWXOGHED]ă3URLHFWDUH3ODQL¿FDUH
 ‡$OHJHUHDVROXĠLHLWHKQLFHPăVXUăWRULSHúDQWLHU
 ‡'HWHUPLQDUHDGLPHQVLXQLORUWXEXODWXULLGHHYDFXDUH
DJD]HORUGHDUGHUHGXSă',1(1vQ
ED]DGDWHORUWHKQLFHFRQVWUXFWLYHúLDOHVXUVHLGH
FăOGXUă 
 ‡'HWHUPLQDUHDGLPHQVLXQLORUWXUQXOXLGHYHQWLODĠLHGXSă
',1(1FRUHVSXQ]ăWRUSUHYHGHULORUWHKQLFHDOHDFHVWXLD
 ‡9HUL¿FDUHDFDOFXOHORUVWDWLFHGXSă',1(1
vQFRQFRUGDQĠăFXFRQGLĠLLOHUHOHYDQWHDOH]RQHLGDWHúL
VWDWLFDUHVSHFWLYHLFOăGLUL

Ź Etape
 ‡5HDOL]DUHDSODQXULORUSHQWUXDFFHSWXOEHQHILFLDUXOXL
 ‡5HDOL]DUHDSODQXULORUGHH[HFXĠLH
 ‡/LYUDUHODWHUPHQ
 ‡&RRUGRQDUHDPRQWDMXOXLFXFRQGXFHUHDúDQWLHUXOXL
 ‡0RQWDMvQYHGHUHDSXQHULLvQIXQFĠLXQHHIHFWLYH

Ź 6XSUDYHJKHUHDVWăULLWHKQLFH SHULRGLF 
 ‡'XSă',1(1

Puncte forte
$WULEXWHOH QRDVWUH VXQW HYLGHQĠLDWH SULQ PRGHUQXO SDUF PHFDQLF VX-
SUDYHJKHUHDSHUPDQHQWăDSURGXVHORUSULQSURSULLLQJLQHULVXGRULvQDOWD
FDOLWDWHDDFHVWRUDúLIOH[LELOLWDWH

Dezvoltare
&RQWLQXDGH]YROWDUHDWXWXURUSURGXVHORUIDFHSDUWHGLQVWXGLXOVHULLORU
QRDVWUHGHSURGXVHFDUHFRUHVSXQGFHULQĠHORUGHSURWHFĠLHDPHGLXOXL
JD]HDUVHúLHPLVLLVXQHWH FkWúLDFHORUOHJDWHGHGHVLJQ

Norme
1H GHVIăúXUăP DFWLYLWDWHD vQ WRDWă (XURSD DWkW vQ SURGXFĠLH FkW úL vQ
UHFRQGLĠLRQDUHDWXEXODWXULORUGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHDFRúXULORUGH
IXPúLDWXUQXULORUGHYHQWLODĠLHGXSă',1(1

Versiune: Ianuarie 2008 Pagina 29


6HULD)6$

)6$
ÌQWUHEXLQĠDUH

• 6HULD)6$SXQHODGLVSR]LĠLHRVROXĠLHFRPSDFWăúLXQLYHUVDOăvQGRPHQLXOFRúXULORUGHIXPúLDWXEXODWXULORUGH
HYDFXDUHDJD]HORUGHDUGHUHIăUă¿[DUHSHFOăGLUH
• 6XQWSRVLELOHúLvQăOĠLPLFRQVWUXFWLYHPDULGDWRULWăWXEXODWXULLSRUWDQWHH[WHULRDUH
6WUXFWXUă
• 2WXEXODWXUăGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHL]RODWăúLSHUXOPHQĠL vQFHSkQGFXPPJURVLPHLQR[ HVWH¿[DWă
vQWURWXEXODWXUăSRUWDQWăFHVHSRDWHGLODWDSHYHUWLFDO
• 'LPHQVLXQHDWXEXODWXULLSRUWDQWHHVWHVWDELOLWăvQXUPDXQRUFDOFXOHVWDWLFH VDUFLQăSURSULH úLODQHYRLHGXSă
VDUFLQDGLQDPLFă EDODQVăULWUDQVYHUVDOHSUHVLXQHDYkQWXOXL 
,]RODUH
•,]RODĠLDHVWH¿[DWăDQWLDOXQHFDUHSHWXEXODWXUDGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVH
•,]RODĠLHLGHDOăGDWRULWăFDúHUăULLH[WHULRDUHFXIROLHGHDOXPLQLX
9HQWLODĠLHWHUPLFă
•8QFDQDOvQWUHWXEXODWXUDL]RODWăGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHúLWXEXODWXUDH[WHULRDUăSRUWDQWăFDUHUHDOL]HD]ă
YHQWLODĠLDVLVWHPXOXLPXOWLVWUDW
•(VWHSRVLELOăFRQGXFHUHDDHUXOXLX]DWHYDFXDWGLQVSDĠLXOWHKQLFvQWUHWXEXODWXUDSRUWDQWăúLWXEXODWXUDLQWHULRDUă
L]RODWă
3RGHVW
6FDUăGHHVFDODGDUH
• 3HQWUXDVHSXWHDDVLJXUDDFFHVXOODRSHUDĠLXQHDGHFXUăĠLUHDFRúXOXLSHVWHHOHPHQWXOWHUPLQDOHVWH¿[DWăGH
WXEXODWXUDSRUWDQWă QRUPDOH[WHULRU RVFDUăGHVLJXUDQĠăvQFRQIRUPLWDWHFXQRUPHOHGHVLJXUDQĠă
•/DFHUHUHVXQWGLVSRQLELOHSRGHVWHVDXSODWIRUPHGHOXFUXSkQăODƒ
$FFHVRULL
• /DFHUHUHSRW¿PRQWDWHGX]HDFFHOHUDWRDUHFDSDFHGHÀHFWRDUHVDXXQRUL¿FLXGHDPRUWL]DUHD]JRPRWXOXL
Seria )6$
Sistem static FRúDUPăWXUăIXQGVDX
¿[DWGHFOăGLUH
(OHPHQWSRUWDQW WXEXODWXUăH[WHULRDUă
6WUXFWXUă PXOWLVWUDW
7XEXODWXUăLQWHULRDUă 7L/
,]RODUHWXELQWHULRDUă GDFDúHUDWFXDOXPLQLX
L]RODUH
9HQWLODĠLHWHUPLFă da
7XEXODWXUăH[WHULRDUă VDX6W
1XPăUWXELQWHULRDUH 
6XSUDIDĠăH[WHULRDUă vopsit
RĠHO]LQFDW
LQR[úOHIXLW
LQR[OXFLRV
FăSWXúLUH
6LVWHPDQH[DW -
ÌQWUHEXLQĠDUH VXUVHGHFăOGX]XDOH
WHUPRFHQWUDOH
generatoare curent
VXUVHGHFăOGVSHFLDOH

Pagina 30 Versiune: Ianuarie 2008


6HULD)6$;

)6$;
ÌQWUHEXLQĠDUH

• Seria FSA-XSXQHODGLVSR]LĠLHRVROXĠLHFRPSDFWăúLXQLYHUVDOăvQGRPHQLXOFRúXULORUGHIXPúLDWXEXODWXULORUGH
HYDFXDUHDJD]HORUDUVHIăUă¿[DUHSHFOăGLUH
• 6XQWSRVLELOHúLvQăOĠLPLFRQVWUXFWLYHGHRVHELWGHPDULGDWRULWăWXEXODWXULLSRUWDQWHPRQWDWHH[WHULRU
6WUXFWXUă
• 2WXEXODWXUăGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHL]RODWăúLSHUXOPHQĠL vQFHSkQGFXPPJURVLPHLQR[ HVWH¿[DWă
vQWURWXEXODWXUăSRUWDQWăH[WHULRDUăFHVHSRDWHGLODWDSHYHUWLFDO
• 'LPHQVLXQHDWXEXODWXULLSRUWDQWHHVWHVWDELOLWăvQXUPDXQRUFDOFXOHVWDWLFH VDUFLQăSURSULH úLODQHYRLHGXSă
VDUFLQDGLQDPLFă EDODQVăULWUDQVYHUVDOHSUHVLXQHDYkQWXOXL 
,]RODUH
• ,]RODWLDHVWH¿[DWăDQWLDOXQHFDUHSHWXEXODWXUDGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVH
•,]RODUHLGHDOăGDWRULWăFDúHUăULLH[WHULRDUHFXIROLHGHDOXPLQLX
9HQWLODĠLHWHUPLFă
•8QFDQDOvQWUHWXEXODWXUDL]RODWăGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHúLWXEXODWXUDH[WHULRDUăSRUWDQWăFDUHUHDOL]HD]ă
YHQWLODĠLDVLVWHPXOXLPXOWLVWUDW
•(VWHSRVLELOăFRQGXFHUHDDHUXOXLX]DWHYDFXDWGLQVSDĠLXOWHKQLFvQWUHWXEXODWXUDSRUWDQWăúLWXEXODWXUDLQWHULRDUă
L]RODWă
3RGHVW
6FDUăGHHVFDODGDUH
• 3HQWUXDVHSXWHDDVLJXUDDFFHVXOODRSHUDĠLXQHDGHFXUăĠLUHDFRúXOXLSHVWHHOHPHQWXOWHUPLQDOHVWH¿[DWăGH
WXEXODWXUDSRUWDQWă QRUPDOH[WHULRU RVFDUăGHVLJXUDQĠăvQFRQIRUPLWDWHFXQRUPHOHGHVLJXUDQĠă
•/DFHUHUHVXQWGLVSRQLELOHSRGHVWHVDXSODWIRUPHGHOXFUXSkQăODƒ
$FFHVRULL
•/DFHUHUHSRW¿PRQWDWHGX]HDFFHOHUDWRDUHFDSDFHGHÀHFWRDUHVDXXQRUL¿FLXGHDPRUWL]DUHD]JRPRWXOXL
Seria )6$;
Sistem static FRúDUPăWXUăIXQGVDX
¿[DWGHFOăGLUH
(OHPHQWSRUWDQW WXEXODWXUăH[WHULRDUă
6WUXFWXUă PXOWLVWUDW
7XEXODWXUăLQWHULRDUă 7L
,]RODUHWXELQWHULRDUă GDFDúHUDWFXDOXPLQLX
L]RODUH
9HQWLODĠLHWHUPLFă da
7XEXODWXUăH[WHULRDUă VDX6W
1XPăUWXELQWHULRDUH • 2
6XSUDIDĠăH[WHULRDUă vopsit
RĠHO]LQFDW
LQR[úOHIXLW
LQR[OXFLRV
FăSWXúLUH
6LVWHPDQH[DW -
ÌQWUHEXLQĠDUH VXUVHGHFăOGX]XDOH
WHUPRFHQWUDOH
generatoare curent
VXUVHGHFăOGVSHFLDOH

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


6HULD)650

)650
ÌQWUHEXLQĠDUH

• /DVLVWHPXOFS-RMVHFRPELQăPHWRGHGHFRQVWUXFĠLHFRPSDFWHúLVLVWHPHGHHOHPHQWHGHLQR[FDUHGDWRULWă
XQXLSLORQWXEXODUSRUWDQWPRQWDWFHQWUDOSRWDWLQJHvQăOĠLPLGHSkQăODFLUFDP
‡&RPELQăDYDQWDMHOHXWXURUVHULLORUFODVHL)

6WUXFWXUă

• 8QDVDXPDLPXOWHWXEXODWXULGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHL]RODWHúLSHUXOPHQĠL vQFHSkQGFXPPJURVLPHLQR[
VXQW¿[DWHvQWURWXEXODWXUăSRUWDQWăH[WHULRDUăFHVHSRDWHGLODWDSHYHUWLFDO
•8QXOVDXPDLPXOWHVLVWHPHGHHOHPHQWHGHLQR[VXQWPRQWDWHSHH[WHULRUXOSLORQXOXLWXEXODU VDWHOLWSURGXVWLS
GZIXGZDOGZNOGZYLVLRQGZHFRVDXVLVWHPXO)6%

,]RODUH

•,]RODĠLDHVWH¿[DWăDQWLDOXQHFDUHSHWXEXODWXUDGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVH
•,]RODUHLGHDOăGDWRULWăFDúHUăULLH[WHULRDUHFXIROLHGHDOXPLQLX
9HQWLODĠLHWHUPLFă

• 8QFDQDOvQWUHWXEXODWXUDL]RODWăGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHúLWXEXODWXUDH[WHULRDUăSRUWDQWăFDUHUHDOL]HD]ă
YHQWLODĠLDVLVWHPXOXLPXOWLVWUDW
•(VWHSRVLELOăFRQGXFHUHDDHUXOXLX]DWHYDFXDWGLQVSDĠLXOWHKQLFvQWUHWXEXODWXUDSRUWDQWăúLWXEXODWXUDLQWHULRDUă
L]RODWă

3RGHVW
6FDUăGHHVFDODGDUH

• 'DFăVHLPSXQHFXUăĠDUHDVLVWHPXOXLGHHYDFXDUHDJD]HORUDUVHHVWHQHFHVDUăRVFDUăGHVLJXUDQĠăPRQWDWăvQ
FRQIRUPLWDWHFXQRUPHOHGHVLJXUDQĠă
‡/DQLYHOXOHOHPHQWXOXLWHUPLQDOVHDÀăXQSRGHVWGHOXFUXúLFXUăĠLUH

Seria )650
Sistem static FRúDUPăWXUăIXQGDĠLH
VDX¿[DWGHFOăGLUH
(OHPHQWSRUWDQW SLORQWXEXODU
6WUXFWXUă PXOWLVWUDW
7XEXODWXUăLQWHULRDUă 7L/
,]RODUHWXELQWHULRDUă GDFDúHUDWFX
DOXPLQLX L]RODUH
9HQWLODĠLHWHUPLFă da
6XSUDIDĠăH[WHULRUă vopsit
FăSWXúHDOăLQR[
úOHIXLWăPDWăOXFLRDVă
3LORQWXEXODU VDX6-5
1XPăUWXELQWHULRDUH •
ÌQWUHEXLQĠDUH VXUVHGHFăOGX]XDOH
FD]DQHDSăFDOGă
FD]DQHGHDEXU
WHUPRFHQWUDOH
generatoare curent
VXUVHGHFăOGVSHFLDOH
FD]DQHFRPEELRORJLF

Pagina 32 Versiune: Ianuarie 2008


Seria FSB

FSB
ÌQWUHEXLQĠDUH

• FSBHVWHXQFRúGHIXPGLQLQR[DXWRSRUWDQWFDUHGLQSXQFWGHYHGHUHVWDWLFGHFHOHPDLPXOWHRULSRDWH¿¿[DW
GHFOăGLUH
•ÌQăOĠLPHDFRQVWUXFWLYăUHLHVHGLQQXPăUXOGHOHJăWXULODSHUHWHúLDFRQVROHLOLEHUHSHVWHFHOPDLvQDOWSXQFWGH
OHJăWXUă

6WUXFWXUă

• ÌQJHQHUDOWXEXODWXUDLQWHULRDUăHVWHFKLDUVLVWHPXOGHHOHPHQWHSRUWDQWHVWDWLFHGDUvQDFHODúLWLPSúLVLVWHPXO
FRQGXFăWRU
•*URVLPLOHPLQLPHDOHSHUHWHOXLVXQWSHQWUXLQR[ PDWHULDOVWDQGDUG PPLDUSHQWUXRĠHO 6-5 PP
•'LPHQVLRQDWĠLQkQGFRQWGHFRH¿FLHQWXOGHFRUR]LXQHvQIXQFĠLHGHVDUFLQDVWDWLFă VDUFLQăSURSULH úLODQHYRLH
GXSăVDUFLQDGLQDPLFă EDODQVWUDQVYHUVDO 

,]RODUH

• 8QXOVDXPDLPXOWHVWUDWXULGHL]RODĠLHSODVDWHĠHVXWúL¿[DWHDQWLDOXQHFDUHSHWXEXODWXUDGHHYDFXDUHDJD]HORU
DUVH
•3ULQvPEUăFDUHFXFăSWXúHDOăGLQWDEOăYL]LELOă
3RGHVW
6FDUăGHHVFDODGDUH

• ÌQDQXPLWHFD]XULHVWHSRVLELOăFRPSOHWDUHDXOWHULRDUăDVLVWHPXOXL
•6FDUăGHHVFDODGDUHúLSRGHVWODFHUHUH
$FFHVRULL

•/DFHUHUHSRW¿PRQWDWHGX]HDFFHOHUDWRDUHFDSDFHGHÀHFWRDUHVDXRUL¿FLLGHDPRUWL]DUHD]JRPRWXOXL
Seria FSB
Sistem static ¿[DUHGHFOăGLUH
(OHPHQWSRUWDQW WXEXODWXUăLQWHULRDUă
6WUXFWXUă PXOWLVWUDW
7XEXODWXUăLQWHULRDUă 7L6-5
,]RODUHWXELQWHULRDUă GDFDúHUDWFX
DOXPLQLX L]RODUH 
9HQWLODĠLHWHUPLFă -
6XSUDIDĠăH[WHULRDUă YDULDQWH FăSWXúHDOă
FXSUXDOXPLQLXLQR[
PDWSHULDWOXFLRV
3LORQWXEXODU -
1XPăUWXELQWHULRDUH RFDOHGHIXP
ÌQWUHEXLQĠDUH VXUVHGHFăOGX]XDOH
FD]DQHDSăFDOGă
FD]DQHDEXU
WHUPRFHQWUDOH
generatoare curent
VXUVHFăOGVSHFLDOH
FD]DQHFRPEELRORJLF

Versiune: Ianuarie 2008 Pagina 33


Seria FSC

FSC
ÌQWUHEXLQĠDUH

• Seria FSCSRDWH¿XWLOL]DWăvQGRPHQLXOFOLPDWL]ăULLúLYHQWLODĠLHL
6WUXFWXUă

• ÌQFD]XOVLVWHPXOXL)6&WXEXODWXUDYL]LELOăHVWHFHDSRUWDQWăúLWRWRGDWăFHDSULQFDUHWUHFHDHUXOúLvQPRGQRUPDO
QXHVWHL]RODWă
•'LPHQVLRQDUHDWXEXODWXULLSRUWDQWHVHVWDELOHúWHvQIXQĠLHGHGHELWXOGHDHUQHFHVDUvQFăUFDUHDVWDWLFă VDUFLQă
SURSULH úLODQHYRLHGXSăVDUFLQDGLQDPLFă EDODQVWUDQVYHUVDO QHFHVDUă
•ÌQIXQFĠLHGHFHULQĠHVHSURGXFHGLQLQR[FXJURVLPHDSHUHWHOXLvQFHSkQGFXPPVDXFXPPODRĠHOXOQHJUX

$FFHVRULL

•2SĠLRQDOSRW¿DWDúDWHSHWXEXODWXUDSRUWDQWăFDSDFHODPHODUHFXUEHGHUHIXODUHVDXGX]HDFFHOHUDWRDUH
ÌQDQXPLWHFD]XULHVWHSRVLELOăFRPSOHWDUHDXOWHULRDUăDVLVWHPXOXL

&RPSOHWăUL

•(VWHSRVLELOPRQWDMXOXQXLVHSDUDWRUGHDSăPDVFDWvQWXEXODWXUDSRUWDQWăH[WHULRDUă$YDQWDMXOHVWHFă
UH]LVWHQĠDKLGUDXOLFăDVHSDUDWRUXOXLHVWHPXOWPDLPLFăGHFkWODFDSDFHOHGHÀHFWRDUH
)XQFĠLRQDUHDHVWHLGHQWLFă

Seria FSC
Sistem static FRúDUPăWXUăIXQG
VDX¿[DWGHFOăGLUH
(OHPHQWSRUWDQW autoportant
6WUXFWXUă VWUDW
7XEXODWXUăLQWHULRDUă -
,]RODUHWXELQWHULRDUă -
9HQWLODĠLHWHUPLFă -
7XEXODWXUăH[WHULRDUă SRUWDQWă
VDX6W
1XPăUWXELQWHULRDUH -
6XSUDIDĠăH[WHULRDUă vopsit
OXFLRV
RĠHO]LQFDW
LQR[úOHIXLW
LQR[OXFLRV
FăSWXúLUH
6LVWHPDQH[DW -
ÌQWUHEXLQĠDUH admisie
evacuare

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008


*DUDQĠLH

CERTIFICAT DE GARANĥIE

CA FIRMĂ SPECIALIZATĂ ACORDĂM

10 ANI
GARANğIE
PENTRU COù DE FUM CU PERETE SIMPLU SAU DUBLU
( DIN INOX )

Sunt o premisă pentru garanĠie montarea adecvată,


competenĠă pornind de la dimensionarea secĠiunii
după EN 12391-1, instalarea tuturor componentelor
de la racordul centralei termice (cazanului)
până la elementul terminal al coúului de fum
la calitatea materialului nostru úi cu evitarea totală
a efectului hidrocarburilor clorate.

CurăĠarea Ġevii de inox trebuie făcută


cu o perie din material plastic sau inox.
Trebuie exclus contactul inoxului cu metal feritic
sau de o calitate inferioară.

JEREMIAS GMBH . SISTEME DE ARDERE A GAZULUI DIN INOX . OPFENRIEDER STR. 11-14 . D-91717 WASSERTRÜDINGEN

Versiune: Ianuarie 2008 3DJLQD


3XQFWHGHDPSODVDUHDFHQWUHORUGHVHUYLFLX

3URGXVHOHGHFDOLWDWH-HUHPLDVVHPRQWHD]ăvQGHRVHELGH¿UPHVSHFLDOL]DWHvQDFHVWGRPHQLX

)LUPHVSHFLDOL]DWHvQDSURSLHUHDGXPQHDYRDVWUă
MHUHPLDV*PE+
2SIHQULHGHU6WU
':DVVHUWUGLQJHQ

7HO  


)D[  
,QWHUQHWZZZMHUHPLDVGH
(0DLOLQIR#MHUHPLDVGH

SLVWHPHSHQWUXHYDFXDUHDJD]HORUGHDUGHUHGLQ,12;

3DJLQD Versiune: Ianuarie 2008