Sunteți pe pagina 1din 7

Sc.

gimnaziala” Ada Umbra”


Ianca -Olt

PLAN OPERATIONAL MANAGERIAL


Comisia metodica umanista
AN SCOLAR 2014-2015

Domenii functionale Indicatori de


Obiective specifice Actiuni Responsabili Resurse performanta
Materiale Umane Timp
Realizarea analizei si a Responsabilul Raportul de Director Realizarea
I. CURRICULUM diagnozei activitatii Comisiei analiza pe Membri Octombrie obiectivelor
1. Proiectare: desfasurate in cadrul Metodice anul scolar stabilite in Planul
Analiza si diagnoza Comisiei Metodice trecut Managerial
activitatii anterior
metodice
Realizarea
documentelor de
planificare a Proiectarea activitatii in Responsabil
activitatii metodice cadrul Comisiei Metodice Documentel Membri
Cresterea calitatii pentru anul scolar e de Stabilirea
activitatii metodice 2013-2014 proiectare a obiectivelor pentru
activitatii anul scolar 2014-
Comisiei 2015
Metodice

1
2. Organizare Elaborarea tematicii si a Director Documente Director Ocombrie Respectarea
Eficientizarea graficului pentru sedintele Responsabil Specifice Membri temelor planificate
demersului Comisiei Metodice Comisia si a graficului
managerial; Metodică
Organizarea in
vederea atingerii Intocmirea tematicii si a Director Metodologi Director Sept. Respectarea
standardelor si a graficului pentru Responsabil a in vigoare tematicii si a
finalitatilor; desfasurarea asistentelor si Director Informari Membri graficului
Utilizarea unor noi a instrumentelor utilizate Rapoarte Respectarea
tehnici si metodologiei
metode de
predare-invatare- Eficientizarea
evaluare; demersului
Extinderea si didactic
eficientizarea Organizarea de schimburi
parteneriatului de bună practică Director Schimburi de
educational Organizarea de mese Responsabil Programe Membri Periodic experientă
rotunde si dezbateri pe teme
de curriculum

3.Conducere Îndrumarea si coordonarea Directorul Programul Director Permanent Cresterea calitatii


operatională activitătii Comisiei Responsabil managerial Membri activitatilor
Operationalizarea Metodice
activitătii

4.Monitorizare Monitorizarea activitătilor Director Rapoarte Membri Conf. Calitatea


Evaluare planificate si colectarea Responsabil Graficelor organizarii si
Control datelor si informatiilor desfăsurării
activitătii

2
Realizarea rapoartelor, Director Informări Conf.
documentelor cerute de Membri Grafice termenelor
ISJ,unitate si alte autorităti Documente Respectarea
doveditoare termenelor
5.Motivare Fundamentarea dezvoltării Director Evaluarea Director Septembrie Cunostinte
Calitatea gradului de de curriculum pe baza Responsabil initială, Membri Deprinderi
motivare experientei si a rezultatelor continuă Perfectionare
obtinute până în prezent, a sumativă
aptitudinilor vocationale ale Informări
copiilor si preferintelor
părintilor
6.Formare,dezvoltare Asigurarea consultantei în Membri Programa Membri Periodic Perfectionare
profesională si probleme de curriculum Scrisoarea
personală pentru toate cadrele metodică
Optimizarea didactice Proiectare
competentelor Portofoliu
Dezvoltarea
competentelor Elaborarea ofertei de Responsabil Programe Membri Semestrial Dezvoltare
perfectionare si formare perfectionare Oferta personală si
continuă profesională

7.Comunicare,infor- Organizarea de schimburi Director Membri Periodic Schimb de


mare de bună practică prin Responsabil experientă
Asigurarea fluxului popularizarea experientelor
informational
Eficientizarea
comunicării
8.Parteneriat Identificarea Director Membri Anual Elaborarea CDS
Extinderea, nevoilor,cerintelor Membri Părinti
3
eficientizarea părintilor,intereselor Copii
parteneriatului copiilor în vederea
elaborării CDS
II.RESURSE
UMANE Director Oferta ISJ Director

4
1.Proiectare Elaborarea proiectelor de Membri CCD Membri Conform Cresterea calitătii
Realizarea dezvoltare a resurselor graficelor activitătii
documentelor umane (recrutare, motivare) didactice

2.Organizare Director Programe Membri


Eficientizarea Realizarea planului de Responsabil Permanent Puterea de
demersului scolarizare si întocmirea de convingere
managerial programe pentru mentinerea
Organizarea în frecventei
vederea atingerii Director Grafice Responsabil
standardelor si Organizarea si desfăsurarea CEAC Fise Membri Conform Respectarea
finalitătilor activitătii de autoevaluare Graficelor etapelor
Membrii demersului de
CEAC autoevaluare

Membri Programe Responsabil


Organizarea si desfăsurarea Responsabil Periodic Cresterea
programelor de pregătire Comisia numarului de
pentru concursuri specifice activit. participanti si a
Educative premiilor

Director
CEAC Programa Membri
4.Monitorizare Evaluarea de către fiecare Membri Portofolii Conform Optimizarea
Evaluare cadru didactic în parte, în graficului functionării si
Control raport cu standardele dezvoltării
Eficientizarea nationale de evaluare
activitătii
Identificarea 5
8.Comunicare/ Informare periodică si Director Rapoarte Membri Periodic Respectarea
Informare ritmică Responsabil Situatii Când este continuturilor si
Transmiterea în timp util Informări cazul termenelor
către forurile ierarhice
superioare a materialelor
solicitate
III.DEZVOLTARE
SI RELATII
COMUNITARE
1.Proiectare Elaborarea ofertei Director Oferte Membri Anual Deschiderea către
educationale Membri Părinti comunitate
a scolii Copii

2.Organizare
Organizarea unor actiuni Director Afise Membri Periodic Imbunatatirea
menite să facă cunoscută Membri Programe Părinti imaginii scolii
unitatea Proiecte Copii imaginii scolii
Expozitii
3.Implicare/
Participare Cresterea gradului de Director Membri Periodic Implicarea activă a
implicare a părintilor si a Membri Programe Părinti părintilor si a
comunitătii în viata scolii Copii comunitătii
prin activităti interactive
pentru realizarea
obiectivelor programei

Responsabil,
Prof. Preda Emilia
6
7