Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul lV.

Contractul de mandat

Secliunea l. Regimul j uridic general

Mandatul este contractul prin care o parte, numitd mandatar, se obligd sd


incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte pdrli, numitd mandant
(art. 2009 C.civ.).
Din cele de mai sus rezultd cd pdtile contractului de mandat sunl mandantul
(persoand fizicd sau juridicd)t1], ce imputernicegte o altd persoand sd incheie acte
juridice pe seama sa, gi mandafarul (persoand fizicd sau juridicd), ce se obligd si
irrcheie acte juridice in numele mandantului.
De menlionat ci trimisul sau mesagerul nu pot fi asimilali mandatarului, ei
executdnd, de reguld, servicii care nu implicd incheierea de acte juridice gi, oricum,
nu au calitatea de reprezentanti ai mandantului (activitatea lor putAnd fi calificati
ca antreprizd).
in general, mandatul este rodul exclusiv al voinlelor pdrtilor contractante, insi
raporturile juridice de mandat pot fi generate gi de litera legii; de exemplu, art. S45
alin. (2) C.civ. instituie prezumlia de mandal tacit reciproc intre soti in ceea ce
privegte actele de administrare, conservare, ,,precum gi acte de dobAndire a
bunurilor comune".
Mandatul (in sens larg) are un domeniu extins de acliune: de la activitdli simple
de reprezentare (de exemplu, exercitarea votului intr-un consiliu de administratie),
pAnd la activitdlicomplexe (de efemplu, administrarea unui patrimoniu)t2l.
Reprezentarea este un element fundamental al mandatuluit3l. Mandatul poate fi
insd cu reprezentare, dar poate fi gi fdrd reprezentare.
Contractul de mandat are o mare utilitate practicd. De exemplu, asigurd man-
dantului ,,darul ubicuitdlii" prin care, prin mandatarii sdi, el poate fi prezent fiuridic)
in acelagi moment, in mai multe locuri"tal.
in practicd, mandatul are manifestdridiverse. Cele maicunoscute sunt:
-
actul cu sine insugi(reprezintd mandatul incheiat inlre mandatar ca repre-
zentant al mandantului gl persoa na sa, de aceastd datd in nume propriu);

t1l
Cunoscut in practicd gi ca ,,mandantele" (termen pe care nu il impdrtdgim); a se vedea
f .C.C.J., s. civ., notd la dec. nr. 233012005, in Jurisprudenla Secliei civile pe anul 2005,
Ed.,Hamangiu, Bucuregti, 2006, p. 407.
t'r
,,lmportanta mandatului pentru viala cotidiani gi, in special, cea juridicd nu mai trebuie
pus4,la indoial6"; a se vedea C. Toeoen, op. cit., p.217.
L"i
Elementele fundamentale ale mandatului sunt: reprezentarea gi actele juridice; a se
vedea PH. Mnuunre, L. AvrrrEs, P.Y. GnurreR, op. cit., p.327-329.
'"r A se vedea Ph. Malaurie, L. Aynes, P.Y. Gautier, op. cit. (2007), p. 261.
474 lnstitutii de drept civil

- dubla reprezentare (cunoscutd gi sub numele de ,,autocontract") este actul


incheiat intre mandatar, ca reprezentant al mandantului cu el insugi, ca repre-
zentant al te4uluitll;
- mandatul in interes comun (in care mandatarul contracteazd cu un ter!, atAt in
interesul mandantului, cat gi in interesul sdu, pentru cd au aceleagi interese; de
exemplu, bunul care urmeazd a se vinde este coproprietate: mandant, mandatar).
Codul civil are dispozilii referitoare la mandat in Cartea a V-a, ,,Despre obligatii"
Titlul lX, intitulat ,,Diferite contracte speciale", Capitolul lX ,,Contractul de mandat,,
art. 2009-2071 (din care, ,,Contractul de comision" arl.2043-2053; ,,Contractul de
consi gnatie" arl. 2054-2063; gi,,Contractu l de expedilie" arl. 2064-207 1 ).
ln cadrul dispozitiilor tranzitorii ale Legii nr.71120011, contractele de mandat
incheiate inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil, in care nu s-a prevdzut
un termen, sunt supuse reglementdrilor anterioare (art. 142 din lege).

Secliunea a ll-a. Mandatulcu reprezentqre

Mandatul este cu reprezentare atunci cAnd, prin contract, mandatarul se obligd


sd incheie acte juridice ,,pe se?fi1?" mandantului.
De reguli, mandatarul il reprezintd pe mandanf la incheierea actelor juridice
pentru care a fost imputernicit. Astfel, potrivit art.2012 alin. (1) c.civ., in favoarea
mandatarului opereazd prezumtia de reprezentare a mandantului (,,dacd din
imprejurdri nu rezultd altfel";tzl.

1. Caractere juridice gi delimitare

Contractul de mandat se calificd, ca atare, prin caracterele sale juridice.


a) Mandatul este, in principiu, un contract consensual, deoarece pentru incheie-
rea lui valabild este suficienta simpla manifestare de vointd a pdrtilor.
Contractul de mandat poate fi incheiat in formd scrisd sau verbald, Tot astfel,
acceptarea mandatului poate rezulta gi din executarea sa de cdtre mandatar.
Ca exceptie, cAnd mandatul este dat pentru incheierea unui act juridic supus
unei anumite forme (cerute ad validitatem) mandatul ,,trebuie sd respecte acea
formi" [art. 2013 alin. (2) C.civ.].

til Autocontractul prezintd pericol pentru interesele mandantului (cu


^ acesta a fost in cunogtintd de cauzd). CAnd interesele mandantului exceplia cazului
cAnd sunt lezdte, acesta
poate cere anularea actului pentru dol prin reticenld. Contractul incheiat de reprezentant cu
sine insugi, in nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu exceptia
cazului in care reprezentantul a fost imputernicit in mod expres in acest sens sau cuprinsul
contractului a fost determinat in asemenea mod incAt sd excludd posibilitatea unui conflict
de interese (art. 1304 C.civ.).
L'iPentruparticularitdli alemandatului
comercial,asevedeaV.Nerrreg, op.cit., p.291 gi
urm.
V. Contracte speciale
479

mandaturui sdu de prin sintagma ,,cu deregatie ra dosa/,,


-reprezentare
semnificd de drept,,imputernicire ceea ce
avocatiald,,.
Precizdm cd nour cod civir u ,,regrementat institulia deregalieica
litate de schimbare a subiectului pasiv ^ii ai raportului jurioic civil, insd moda_
acelagi termen in dispoziliile art. 820, potrivit folosegte
cirora aoministiatorut igi poate
ga pa(ial atribuliile".sau. poate ,dele-
,,imputernici un te( rJ ii r-"'pr".inte la incheierea
unui act determinat,, (s.n.).
Fald de cere de mai sus, apreciem
cd forosirea termenurui de ,,derega!ie,, in
sensul general de mandat este gregitd gi,
posibil, producdtoare de confuziijuridice.

3. Efectele contractului de mandat

valabil incheiat, mandatul va produce efecte juridice,


,d,il1ff#llract potrivit
Deoarece in contract. mandantur imputernicegte
juridice cu un anume ter!, ne.afrdm mandatarut sdincheie acte
in piezenla a trei subiecte de drept civir,
pentru care efectere contracturui fapt
se vor proouce impticitii ira a" acesta
(nu insd 9i fafd de alfi terti, pentru -o din urmd
care'contractul este res inter alios acta aliis
neque nocere, neque prodesse potest).
ln consecinfi, datoritd pa_rticularitdlilor
contracturui de mandat, efectele acestuia
atat inter partes, cat gi fald de tertut cu care
s-a incneiat actutjuridic
;:JJiil:li-te
A. Efectele mandatuluiintre pirti
obligaliite mandatarului sunt prevdzute in
art.2017_2024 c.civ.
a) obrigalia de a indeprini mdhaatut. potrivit
art.2017 c.civ., principara obrigalie
este aceea de a indeptini (,,a executa,;; ,u^jutrr
flI;nour"tului (obtigalie de a
Mandatul trebuie indeplinit in limitele
stabilite in contract. cu toate acestea,
mandatarul ,,se poate abate de ra instruc{iunire
primite, dacd ii este imposibir si
ingtiinteze in prearabir pe mandant gi ir
se poate prezuma cd acesta ar fi aprobat
abaterea dacd ar fi c_unoscut imprejurdrile
ce o justificd, in acest caz, mandatarul
este obligat sd il ingtiinleze de indatd pe
mandant .u priuir" ta scnimoarile aduse
executdrii mandatului"
larl.2017 alin. (2) C.civ,l.
indeprinirea manolilJuj este o ooiu'"ii
de mijroace(nu de rezurtat), mandatur
considerandu-se indeprinit dacd maidatarur
perfectarea acturui juridic cu care
a depus toate dirigenlele pentru
juridicd nu
a fost imputernicit lcniai oaca operatiunea
s-a realizat)t11.
Nerearizarea acturui juridic preconizat
din curpa mandataruruiatrage insd rds-
punderea acestuia. curpa mandatarurui
se apreciazd insd diferit, dupi cum man_
datul este gratuit sau oneros.

t1l
Mandatarur este obrigat sd ir. ingtiinteze pe-l1lganj
rut ulterior ?ncheierii mandltului despre imprejurdrire care au apd_
9i cire pJ oli"rrin" revocarea sau modificarea acestuia
[art. 2018 atin. (2) C.civ.].
lnstitutii de drept civil

Daci mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este tinut se execute mandatul
cu diligenla unui bun proprietar. in acest caz, culpa mandatarului se apreciazd
dupd tipul abstract al omului prudent gi diligent (culpa levis in abstracto).
Dacd insd mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat sd il inde-
plineascd cu diligenla pe care o manifestd in propriile afaceri. Astfel, culpa man-
datarului se va aprecia in raport de situalia concretd (fiind atenuatd).
Dacd bunuldelinut inbaza mandatului piere fortuit, mandatarul nu va rdspunde,
chiar dacd l-ar fi putut salva sacrificAnd propriile sale bunuritll.
Rdspunderea mandatarului poate fi modificatd insd de pdrli, atenuatd sau
agravatd (regulile de mai sus fiind aplicabile in lipsa unor dispozitii contractuale).
Dacd intr-un contract de mandat sunt imputernicite mai multe persoane in
calitate de mandatari, fiecare igi va executa independent obligaliile contractuale,
neexistAnd solidaritate intre mandatari.
Mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra impreund,,nu are efect" (a
se citi, nu se incheie valabil, s.n.) dacd nu a fost acceptat de cdtre toate aceste
persoane larl.2022 alin. (1) C.civ.l.
Actele sdvArgite de mandatari ?l obligd pe mandant, ,,chiar dacd au fost inche-
iate numai de una dintre ele", cu exceplia cazului cAnd s-a stipulat cd vor lucra
impreund.
in caz de pturatitate de mandatar, de reguld, fiecare igi executd independent
obligaliile contractuale, neexistAnd solidaritate intre mandatari. Ca exceptie, man-
datarii rdspund solidar fald de mandant dacd s-au obligat sd lucreze impreund
lart.2022 alin. (3) C.civ.l.
b) Obligalia de a da socoteald. Potrivit aft. 2019 alin. (1) C.civ., ,,orice mandatar
este linut si dea socoteald despre gestiunea sa". Totodatd, el este obligat, la
cerere, sb inapoieze toate actele sau bunurile primite de la mandant pentru reali-
zarea obligatiilor sale.
Mandatarul mai este obligat, cu ocazia executdrii mandatului, sd conserve
bunurile primite de la mandant sau in numele lui.
Obligalia principali a mandatarului de a da socoteald, precum gi cea auxiliard a
restituirii bunurilor la cerere opereazd fdrd distinclie dacd mandatul este gratuit sau
cu titlu onerost'].
Sumele de bani primite de mandatar urmeazd sA fie restituite distinct, Man-
datarul datoreaze dobAnzi: pentru sumele intrebuinlate in fotosutsdu incepAnd din
ziua intrebuintdrii, dar gi pentru cele cu care a rdmas dator, din ziua in care a fost
pus in intArziere.
in caz cd mandatarul refuzd sd predea sumele de bani primite, mandantul are la
dispozitie o acliune personald, prescriptibild in termenul general de prescriptie,
Prescriptia dreptului la acliune al mandantului incepe sd curgd de la data incetdrii
contractului.

ttl Deoarece prevederile arl. 2149 C.civ. din materia imprumutului de folosin!5 nu se
apli.c^ gi in cazul de fa!d; a se vedea C. Tonoen, op. cit., p.220-221.
t'r A se vedea V. Neveg, op. cit., p. 295.
V. Contracte speciale 481

c) Obliga{ia de rdspundere pentru taptele persoanei substituite in executarea


mntractului. Potrivit arI. 2021 C.civ., in principiu, ,,mandatarul care gi-a indeplinit
mandatul nu rdspunde fald de mandant cu privire la executarea obligatiilor
asumate de persoanele cu care a contractat".
Ca exceplie, el va rdspunde aldturi de terli, atunci cdnd ,,insolvabilitatea lor i-a
bst sau ar fi trebuit si ii fi fost cunoscutd la data incheierii contractului cu acele
persoane".
intrucAt mandatul este un contract incheiat intuitu personae, mandatarul inde-
plnegte personal obligaliile asumate [art. 2023 alin. (1 ) C.civ.].
Face exceptie de la reguld cazul in care mandantul l-a autorizat in mod expres
si igi substif uie o altd persoand ?n executarea in tot sau in parte a mandatului.
Potrivit arl. 2023 alin. (2) C.civ., chiar in absenla unei autorizdri exprese,
nnandatarul igi poate substitui un ter! daci:
- imprejurdri neprevdzute il impiedicd sd aducd la indeplinire mandatul;
- ii este imposibil sd il ingtiinleze in prealabil pe mandant asupra acestor impre-
nrari;
- se poate prezuma cd mandantul ar fi aprobat substituirea dacd ar fi cunoscut
firprejurdrile ce o justificd.
ln cazurile prevdzute mai sus, mandatarul este obligat sd il ingtiinleze de indatd
p mandant cu privire la substituire.
Dacd substituirea nu a fost autorizatd de mandant, mandatarul rdspunde pentru
iltde persoanei pe care gi-a substituit-o ca 9i cum le-ar fi indeplinit el insugi.
Daci substituirea a fost autorizatd, mandatarul nu rispunde decAt pentru
dlgenla cu care a ales persoana care l-a substituit gi i-a dat instrucliunile privind
mrtarea mandatului.
Mentiondm cd cele trei subiecte de drept civil sunt pd(i in doud raporturi juridice
ffie. pe de o parte, mandantul$i mandatarul, iar, pe de altd parte, mandatarulgi
lHituitul. in aceste condilii, in principiu, mandantul gi substituitul nu au actiuni
lhae gi, in consecinld, nu se pot acliona reciproc decdt pe calea acliunii oblice
mlEueante de art. 1560 C.civ.
bgea a conferit numai mandantulul dreptul de a-l acliona direct pe substituit
Fl, 2023 alin. (6) C.civ.l, in mdsura in care acesta din urmi are datorii fala de
trEdatar.
Lr consecinld, substituitul nu are insd acliune directd asupra mandantului,
mllfudllacliona numai pe calea prevdzutd de art. 1560 C.civ.
fuivit art. 2024 C.civ., in vederea conservdrii bunurilor mandantului, man-
&rd va exercita drepturile mandantuluifa!5 de te(i, dacd bunurile primite pentru
ffiant prezintd semne de deteriorare sau au ajuns cu intdrziere (procedAnd, in
l * urgent6, chiar,,la vdnzarea bunurilor cu diligenla unui bun proprieta/').
(Higali ile mandantu lui sunt precizate de arl. 2025-2029 C.civ.

ap &ligalia de despdgubire a mandataruluipentru cheltuielile fdcute.


lbrdantul este obligat sd pund la dispozilia mandatarului mijloacele necesare
rncarii mandatuluilll.

M A se vedea V. Neueg, op. cit., p. 297.


lnstitutii de drept civil

Mandantul trebuie sd restituie mandatarului cheltuielile rezonabile avansate de


acesta din urmd pentru executarea mandatului larl.2025 alin. (2) C.civ.l.
Mandantul este obligat sd-l despdgubescd pe mandatar pentru prejudiciul sufe-
r? in executarea mandatului, dacd prejudiciul nu provine din culpa mandatarului
(art.2026 C.civ.).
Mandantul trebuie sd pldteascd dobAnzila sumele cheltuite de mandatar, fdri
punere in intArziere (chiar din momentul avansdrii loQ.

b) Obligalia de platd a remuneraliei. Dacd mandatul este cu titlu oneros, man-


dantul este obligat sd pldteascd mandatarului remuneralia, chiar giin cazulin care,
fdrd culpa mandatarului, mandatul nu a putut fi executat (arL 2027 C.civ.).
Culpa mandatarului il poate scuti pe mandant de la plata parliald sau totald a
remunera!iei.
CAnd mandatul a fost dat aceluiagi mandatar de mai multe persoane (pluralitate
de mandanli) pentru o afacere comuni, fiecare dintre mandanli rdspunde solidar
fald de mandatar de toate obligaliile mandatului (arl.2028 C'civ.)'
Pentru garantarea tuturor creanlelor sale impotriva mandantului izvorAte din
mandat, mandatarul are un drept de retenlie asupra bunurilor primite cu ocazia
executdrii mandatului de la mandant ori pe Seama acestuia (arl.2029 C'civ')'

B. Efectele mandatului fa!6 de te4i


a) Raporlurile dintre mandant gi te$i. Dacd mandatarul va reugi, in fapt incheie-
rea actului juridic pentru care a fost imputernicit, de drept, se vor crea rapofturi
juridice directe intre mandant gi te(i(deoarece mandatarul incheie actul juridic pe
seama gi in numele mandantului)t11.
Actele juridice incheiate de mandatar nu vor obliga pe mandant dacd s-au fdcut
cu depdgirea limitelor imputernicirii date acestuia (decAt dacd mandantul le-a
ratificatl. Ratificarea lor de cdtre mandant va produce efecte retroactive (de la data
incheierii actului), ca gi cum actul juridic ar fi fost valabil incheiatt2l.
Actele juridice incheiate cu depdgirea limitelor imputernicirii gi neratificate nu
vor obliga pe mandanf decAt, eventual, in cadrul unor obligalii extracontractuale
(de exemplu, gestiunea de afaceri).

b) Raporturile dintre mandatar gi terli. intre mandatar gi terli nu se creeazd


raporturi juridice, deoarece mandatarul contracteazd, in drept, in numele gi pe
seama mandantului (9i numaiin fapt personal).
in consecinld, pentru mandatar, actuljuridic incheiat (de el, in fapt) este numai
un res inter alios acta.
Pentru actele excesive, mandatarul garanteazd fa!6 de terli, cu exceplia cazului
cAnd acegtia au cunoscut intinderea mandatului.

tllMandantul are o datorie de respect fa!6 de puterile mandatarului (in limitele in care
i-au fost acordate); a se vedea G. Venrraelle, Droit civil. Les contrats speciaux, Dalloz, Paris,
2000, p. 167,
ttl A se vedea l. Roserrr-BAuNEscu, Al. BArconruu, Drept civil romAn (Studiu de doctrind
gijurisprudenld), Ed, Socec, Bucuregti, 1943, p. 370.
V. Contracte speciale

4. incetarea mandatu lui

nlanoatut inceteazd odatd cu executarea obtigaliitor


3.::.:,_.^":l
:ontractate ,:",lt^ra:l_c1r1r,
ori la interventia altor cauze generale, precum: expirarea
" ealizar ea condiliei rezol utori i, piei
t";;;;iri
rea bun u u i etc.
I

Pe lAngd cauzele.generale, mandatul poate inceta gi datoritd


unor cauze speci-
fice lui; astfel, mandatul se stinge: prin revocarea mandatarului;
prin ,"nuni"r"u
rnandatarului; prin moartea, incapacitatea sau falimentul
mandantului ori a man-
Catarului (art. 2030 C.civ.).
Atunci cdnd are ca obiect incheierea unor acte succesive
in cadrul unei acti-
'ritdti cu caracter de continuitate, mandatul nu inceteazd dacd aceaste activitate
este in curs de desfdgurare, cu respectarea dreptului de
pdrlilor ori ar mogtenitorilor acestora
revocare sau renuntare
[art. 2030 aiin. 1z; c.civ.]. i - al
-"

A. Cazuri de incetare

a) Revocarea mandatului de cdtre mandant. Deoarece mandatul


este incheiat
in folosul mandantului gi are labazdincrederea mandantului
fala de mandatar, el
poate revoca oricand mandatul, expres sau
tacit, indiferent de forma in care
contractul de mandat a fost incheiat gi chiar dacd a fost declarat
irevocabil (fard a fi
nevoit a face dovada, revocarea putAnd fi gi,,arbitrard,,)t11.
Revocarea poate fi gi indirectd. Astfel, imputernicirea datd
unui nou mandatar
pentru aceeagiafacere revocd mandatur iniliar
[art. 2031 arin. (2) c.civ.].
De precizat cd, pAnd la notificarea revocdrii, mandantul va
rdspunde fatd de
terlii de bunS-credinld, dar cu drept de regres impotriva mandataruluii.."L"iii --
ln caz de pluralitate de mandanti, revocarea mandatului se face
cu acordul
tututor mandantilor. in schimb, ,,mandatul dat mai multor mandatari
obligali sd
lucreze impreund (pluralitate de mandatari) inceteazd chiar gi
atunci cAnd cauza
incetiriiil privegte numai pe unul dintre ei" (art. 203g C.civ.).
Dupd revocarea mandatului, mandantul ,rdmane
linut sd igi execute obligaliile
fald de mandata/'. El este, de asemenea, obligat sa repare prejudiciile
suferite de
mandatar din cauza revocdrii nejustificate ori intempestive
C.civ.l.
larl.2032 alin. (1)
Atunci cAnd mandatul a fost declarat irevocabil (prin acordul pdrlilor),
revocarea
se considerd a fi nejustificatd dacd nu este determinatd
de culpa mandatarului sau
de un caz fortuit ori de forld majord.

!.1 .Renunlarea
mandatarutui. Mandatarul poate renunla oricand la mandat,
notificAnd mandantului renuntarea sa (art. 2034 C.civ.)

t1l Mandantul
poate revoca oricand mandatul, indiferent dacd este gratuit
oneros.
sau cu titlu
t'l A se vedea FR.
Denx, op. cft., p. 35g-3s9. Dacd procura a fost datd in form6
notariala, in vederea informdrii te(ilor, notarul public autenticd
cdruia i se soriciu sd autentifice revo-
carea unei asemenea procuri este obligat sd transmitd, de indatd,
revocarea cdtre Registrul
nationat notariat,
imf"ii,
linut in format electronii, potrivit regii 1arr. ii jbl"lv
r
lnstitulii de drept civil

judecatd se pronunle o hotdrdre care sd lind loc de act de transmitere a bunurilor


dobAndite.
Creditorii mandatarului nu pot urmdri bunurile dobAndite de acesta in nume
propriu, dar pe seama mandantului, dacd mandatul fdrd reprezentare are dati
certd gi aceasta este anterioard ludrii oricdrei mbsuri asigurdtorii sau de executare
(arL.2042 C.civ.).

Secliunea a tV'a, Controctul de comision

Contractul de mandat constituie dreptul comun pentru alte contracte ce prezintd


particularitdtiin materie, gi pentru care legea are dispozilii speciale. Dintre acestea,
Codul civil reglementeazd contractul de comision, contractul de consignalie 9i
contractul de exPedilie.

1. Definire, caractere, reglementare

Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achizitionarea sau


vAnzarea de bunuri ori prestara de seruiciipe seama comitentului 9i in numele
comisionarului, care actioneazd cu titlu profesional, in schimbul unei remuneratii
numite comision (art. 2043 C.civ.).
Utilitatea contractului de comision constd in aceea cd permite profesionistului
sd facd operatiunile comerciale ce-i revin ca mandatar, utilizAnd serviciile altei
persoane (comisionarul), specializatd in activitdlile respective.
Contractul de comision este o varietate a contractului de mandat fdrd reprezen-
tare. Principala deosebire dintre cele doud contracte privegte structura lor. Astfel,
in cazul mandatului, mandatarul are un drept de reprezentare gi, deci, el incheie
actele juridice in numele gi pe seama mandantului, iar comisionarul nu beneficiazi
de dreptul de reprezentare 9i, in consecinlA, el incheie acte juridice in nume
propriu, dar pe seama comitentuluitll.
Contractul de comision se calificd astfel prin caracterele sale juridice.
a) Contractul de comision este un contract cu titlu oneros, intrucAt prin in-
cheierea lui ambele pdrticontractante urmdresc realizarea unui interes patrimonial,
respectiv primirea unui echivalent in schimbul prestaliei la care se obligi.
b) Comisionul este un contract sinalagmatic, deoarece dd nagtere la drepturi 9i
obligatii atdt in sarcina comitentului, cAt gi a comisionarului. Astfel, obligaliile
pd(ilor sunt reciproce gi interdependente, fiecare parte fiind in acelagi timp atAt
creditor, cAt gi debitor fald de cealaltd parte.

I1lincheind proprio nomine actele juridice cu te4ul, dar pe seama comitentului, comi-
sionarul aclioneazd ca un mandatar fdrd reprezentare. Astfel, se considerd cd ,,9i in cazul
contractului'de comision existd o reprezentare, dar imperfectd sau indirectd'; a se vedea
Sr. CAnperunnu, Tratat de drept comercial romAn, Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 2009,
p. 560.
V. Contracte speciale 485

Secliunea a lll-q. Mandatutfdrd reprezentare


(contractul de interpu nere)

CAnd mandatarul incheie un act juridic in nume propriu (deci


fdrd a se prezenta
sa reprezentant al altei persoane), degi el in esenld lucreazd in interesul
man-
lantului, mandatul este fdrd reprezentare.
Mandatul fdrd reprezentare esle contractul in care mandatarul incheie
acte
uridice in nume propriu, dar pe seama celeilalte pdrti, numitd
mandant, gi igi asu_
md fald de te(i obligaliile care rezultd din aceste acte, chiar
dacd te4ii aveau
:unogtin!5 despre mandat [art.2039 atin. (1) C.civ.].
ln cazul de mai sus, degiii lipsegte reprezentarea, contractul incheiat
este totugi
ie mandat, intrucat reprezentarea esle numai de '- "-'--'-,
jatutui.tl) "- :
natura, nu gi de esenta man-

De regul6, in practicd se apeleazi la mandatul fdrd reprezentare


atunci cAnd o
:ersoand doregte incheierea unui act juridic fdrd a fi cunoscutd de
terli.
Contractul civil de mandat ldr6. reprezentare este cunoscut gi sub
denumirea de
:cntract de interpunere.
contractul de interpunere are natura juridicd a unui mandat simutat prin
lerpunere de persoane.
convenlia de interpunere,,nu are nimic ilicit',tzt, deci esfe valabitd. Numai
dacd a
':st incheiati pentru eludarea sau incdlcarea legii, ambele acte vor fi nule.
Pdrlile contractului de interpunere poartd denumirea de cocontracfanr
(tertul
:cntractant) gi mandatar ocult.
Simulatia presupune doud acte juridice:
- actul public intre mandatarur ocurt gitertur cocontractant;
- convenlia dintre mandant gi mandStarul ocult (actul secret).
Contractul de interpun ere ,,consfintegte o situalie juridicd necorespunzdtoare
'ealitdtil'(s.r.)t'1, deci este un act simutat gi,
in consecinld, supus regimuruijuridic
:'evdzut de art. 1289 gi urm C.civ.
intre terlul cocontractant gi mandant nu se stabilesc raporturijuridice.
Astfel, in
:-rcipiu, ei se pot acliona numai pe calea actiunii oblice, subrogandu-se in
--ile drep_
mandatarului.
Ca exceptie, mandantul, substituindu-se mandatarului, poate exercita
drepturile
- creanli ndscute din executarea mandatului, daci gi-a executat propriile
sale
:n ,galii fatd de mandatar larl.2040 alin. (2) C.civ.l.
l/andantul poate revendica bunurire mobire dobandite pe seama
*,ardatarul sa de cdtre
care a actionat in nume propriu, cu exceptia bunurilor dobandite de
:*rr prin efectul posesiei de bund-credinld [art. 2041 arin. (1) c.civ.],
Jacd bunurile dobAndite de mandat,ar sunt imobile, acesta este
obligat sd Ie
-rsmiti mandantului. in caz de refuz, mandantul poate solicita insLnlei de
'' Precizdm cd mandatul tdr6, reprezentare nu se confundd cu
ratat" (care este un mandat aparent- aplicalie a aparenlei in
,,reprezentarea tdrd
drept).
_; A se vedea D. CHrnrcA, opa. cit. (1997), p. 271.
'' A se vedea Fn. Denx, opi. cit., p. SOS.' '
lnstitufii de drept civil

Dacd mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate pretinde remuneratia


pentru actele pe care le-a incheiat pe seama mandantului pAnd
la data renunldrii.
Prin renuntarea sa, mandatarul nu trebuie sd il pdgubeascd pe mandant;
in caz
contrar, el este obligat sd il despigubeascd pe mandant pentru prejudiciile
suferite
prin efectul renuntdrii, cu exceptia cazului cAnd continuarea
executdrii mandatului
i-ar fi cauzat mandatarului insugi o pagubd insemnatd, care nu putea prevdzutd
fi
la data acceptdrii mandatului farl.2034 alin. (3) C.civ.l.
Fiind dictatd de o normd imperativd, posibilitatea mandatarului de
a renunta la
mandat nu poate fiimpiedicatd printr-o clauzd contrari.

c) Moartea uneia dintre pdrti. Deoarece mandatul este incheiat intuitu personae,
de reguld, contractulinceteazd la moartea uneia dintre pdrtirtt.
in caz de deces, aluneia dintre pdrli, mogtenitorii ori reprezentantii acesteia
au
obligafia de a informa de indatd cealaltd parte.
Tot astfel, mandatarul sau mogtenitorii ori reprezentantii sdi sunt obligati
sd
continue executarea mandatului dacd intArzierea acesteia riscd sd pund
in lericol
interesele mandantului ori ale mogtenitorilor sdi
[art. 2035 alin. (2) c.civ,].
Actele juridice incheiate de mandatar dupd moartea mandantului
sunt valabile,
dacd mandatarul nu a cunoscut nbartea mandantului, iar tertii au fost gi
ei de
bund-credinla (art. 2036 C.civ.),
Dacd reprezentantul sau reprezentatul este persoand juridicd, puterea
de a
reprezenta inceteazd la data la care persoana juridicd igi inceteazd
existenta
[art. 1307 alin. (2) C.civ.]. '

d) Alte cauze de incetare a mandatului. potrivit art. 2035 alin. (1)


c.civ., man_
datul se stinge gi prin incapacitatea sau falimentuluneiadintre pirli.
Mai mult, in doctrind s-a apreciat cd orice imprejurare care determind
o incapa-
citate duce implicit gi la incetarea mandatului, ,,intrucat normele privind
inca_
pacitatea gi reprezentarea legald a incapabililor se opun
continudrii mandatului,,.

B. Efectele incetdrii mandatutui

cand mandatul inceteazd, mandatarul nu mai poate incheia acte juridice in


numele gi pe seama mandantului (cu exceplia cazului cAnd prerogativele
sale sunt
continuate pentru a nu prejudicia interesele mandantului art. 2037
- c.civ.).
ca urmare a incetdrii mandatului, in toate cazurile, mandatarul este obiigat:
- sd restituie mandantului procura primitd;
- sd predea orice act primit;
- sd predea bunurile primite pentru executarea mandatului.
Actele incheiate de mandatar sunt valabile gi executorii in privinta terlilor de
bund-credinle, q!3t timp cat nu a cunoscut cauza de incetare a mandaturui
(art. 2036 C.civ.)121.

l]ll * vedea G. Bonor, op. cf. (2008), p. 1ee.


''' A se vedea C. Tonoen, op. cit. (2OOiE|, p.zga.