Sunteți pe pagina 1din 408

Pr. prof. univ. dr.

loan Chirilă

Dr. Stelian Paşca-Tuşa


VECHIUL TESTAMENT
ÎN SCRIERILE BIBUSTILOR
>
ROMÂNI

G hid b ib lio g ra fic


© Ioan Chirilă, Paula Bud, Stelian Paşca-Tuşa

Editura EIKON
www.edituraeikon.ro
&
Editura ŞCOALA ARDELEANĂ
Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr. 48
Redacţia: tel 0364 117 252; 0728 084 801
e-mail: editurascoalaardeleana@gmail.com
Difuzare: tel/fax 0364 117 246; 0728 084 803
e-mail: esadifuzare@gmail.com

Editura Eikon este acreditată de


Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România (CNCS)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


CHIRILĂ, IOAN
Vechiul Testament în scrierile bibliştilor ro m â n i: ghid bibliografic / Ioan Chirilă,
Paula Bud, Stelian Paşca-Tuşa. - Cluj-Napoca : Eikon ; Editura Şcoala Ardeleană, 2014
Bibliogr.
ISBN 978-606-711-080-7
ISBN 978-606-92593-3-7

I. Bud, Paula
II. Paşca-Tuşa, Stelian

222.07

Editori: Valentin AJDER


Vasile George DÂNCU

Coperta: Paula BUD

Tehnoredactare: Monica HRISCU


Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă

Asist. univ. dr. Paula Bud Dr. Stelian Paşca-Tuşa

VECH IUL TESTAMENT


ÎN SCRIERILE B IB U ST IL O R ROM ÂN I

G hid b ib lio g ra fic

Cluj-N apoca, 2 0 1 4
C uprins

L ista de abrevieri
C uvânt înainte
Despre rod si căutare neostoită a sensului Scrip tu rilo r 11

I. R evistele de specialitate
Biserica Ortodoxă Română 14
Revista teobgică /M itropolia Ardealului 29
Studii teologice 42
M itropolia M oldovei şi Sucevei / Teologie şi viaţă 57
M itropolia Olteniei 63
Altarul Banatului /M itropolia Banatului 70
Ortodoxia 84
Glasul Bisericii 91
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa 99
Teologia 104
Ortodoxia maramureşană 106
Cercetări biblice 108
Tabor 110
Sacra Scripta 112

II. Anuarele Facultăţilor de T eologie O rtodoxă


Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Bucureşti 116
Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna, Sibiu 118
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi 119
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 123

5
CUPRINS

III. B io -bibuografia
BIBLIŞTILOR ROMÂNI SPECIALIZAŢI PE VECHIUL TESTAMENT 126
ABRUDAN, Dumitru 126
BABA, Teodor 129
BASARAB, Mircea 133
BORCA, Vasile 136
BUD, Paula 139
CÂRSTOIU, Justinian 142
CHIALDA, Mircea 145
CHIRILĂ, Ioan 147
CIUDIN, Nicolae 159
CORNIŢESCU, Emilian 160
HÂRLĂOANU, Cezar-Paul 162
IATAN, Cristinel 165
ISVORANU, Alexandru 167
MIHĂILĂ, Alexandru 170
MUNTEANU, Liviu Galaction 173
NEAGA, Nicolae 174
NEGOIŢĂ, Athanase 182
OANCEA, Constantin 187
ONCIUL, Isidor 191
ONIŞOR, Remus 192
POPA, Viorel 195
Popescu-Mălăieşti, Ioan 196
Prelipceanu, Vladimir 201
Semen, Petre 204
Tarnavschi, Vasile 212
Vladimirescu, Mihai 214

6
CUPRINS

IV. S istematizare tematică 220


A. Sfânta Scriptură 220
1. Generalităţi 220
2. Canonul şi canonicitatea cărţilor Sfintei Scripturi 230
3. Inspiraţia Sfintei Scripturi 231
4. Interpretarea Sfintei Scripturi 233
5. Traduceri şi ediţii ale Sfintei Scripturi 241
6. Limba scrierilor vechitestamentare 254
B. Vechiul Testament 256
1. Generalităţi 256
2. Pentateuhul 263
3. Scrierile istorice 285
4. Scrierile didactico-poetice 299
5. Scrierile profetice 322
6. Scrierile anaghinoscomena şi apocrife 340
C. Arheologie biblică 346
D. Teologie biblică 360
1. Generalităţi 360
2. Dumnezeu 361
3. Mesianismul 364
4. Pnevmatologia 368
5. Anghelologia 369
6. Antropologia 370
7. Cosmogonia 376
8. Eshatologia 379
9. Relaţiile dintre semeni 381
10. Moralitate şi virtute 386
11. Repere cultice 389

7
CUPRINS

12. Repere iconografice vechitestamentare 394


13. Poporul ales 395
14. Filon şi Iosif Flaviu 398

V. ÎNVĂŢĂMÂNTUL BIBLICVECHITESTAMENTAR. PERSONALITĂŢI 400

B ib l io g r a f ie 405

8
LISTA DE ABREVIERI

AATA —A nuarul A cademiei Teologice A ndreiene, Sibiu


AATC —A nuarul A cademiei Teologice Caransebeş
AB —A ltarul Banatului
ABSC —A lmanahul Bisericesc a l Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor
AFIC —Analele Facultăţii d e Istorie din Craiova
AFTAŞ —A nuarul Facultăţii d e Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu
AFTC - Analele Facultăţii d e Teologie din Craiova
AFTOC —A nuarul Facultăţii d e Teologie Ortodoxă din Cluj
AFTOPJ—A nuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul»,
Bucureşti
AFTOUB —A nuarul Facultăţii d e Teologie Ortodoxă a U niversităţii din
Bucureşti
AIC—Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolaescu-Plopşor»
a l A cademiei Române
A O—A rhivele O lteniei
AR —A ltarul Reîntregirii, Alba Iulia
AŞ UIT —Analele Ştiinţifice ale U niversităţii «Al. I. Cuza» Iaşi. Teologie
AUCI —Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie
AUCL —Analele U niversităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Ling­
vistică
AUCT —Analele Universităţii din Craiova. Teologie
BCD —B uletinul Centrului p en tru dialog între ştiinţe şi teologie, Craiova
BOR —revista Biserica Ortodoxă Română

9
ABREVIERI

BŞUBM —Buletinul Ştiinţific al Universităţii Baia Mare


C - Candela, Cernăuţi
CB —Cercetări biblice —revista Uniunii Bibliştilor din România, Sibiu
CO —Credinţa Ortodoxă, Alba Iulia
D T —D ialog Teologic - revista Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi
D TR —D icţionarul Teologilor Români
EIBMO —Editura Institutului Biblic şi d e M isiune a l Bisericii Ortodoxe
Române
GB —Glasul Bisericii
P lerom a —Revista Institutului Teologic Penticostal, Bucureşti
PU —Pax et Unitas —revista Centrului de Cercetare Ecumenică şi de
Dialog Interreligios Pax et unitas din Roman
RBT —Revista de B ioetică şi Teologie, Cluj-Napoca
ROOTS —Romanian Orthodox O ld Testament Studies, Cluj-Napoca
RT —Revista Teologică
S J—Sttidia Judaica, Cluj-Napoca
SS - Sacra Scripta - revista Centrului de Studii Biblice din Cluj-Napoca
S T —Studii Teologice
Studia TO —Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” —Theologia Orthodoxa,
Cluj-Napoca
Studia B —Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” —Bioethica, Cluj-Napoca
Studia TCL —Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” — Theologia Catholica
Latina, Cluj-Napoca
Studii —revista Centrului pentru Teologie Aplicată, Craiova
SUSTO —Studia Universitatis Septentrionis —Theologia Orthodoxa, Baia
Mare
TV —T eobgie şi Viaţă, Iaşi

10
CUVÂNT ÎNAINTE

Despre rod f i căutare neostoită a sensului Scrip tu rilor

Atunci când pătrunzi în câmpul studierii Cuvântului, când


începi să cauţi să te hrăneşti din cuvintele nepieritoare ale Scripturilor,
te situezi la începutul unui demers complex, solicitant şi care aduce cu
sine responsabilitatea cunoaşterii şi a transmiterii mesajului lui Dum­
nezeu către acest veac. Ceea ce ar trebui să ne caracterizeze pe această
cale este o căutare a sensului care, odată revelat nouă şi, apoi, asumat,
devine izvor de luminare şi mântuire, pentru noi şi pentru cei din
jurul nostru. In aceasta rezidă frumuseţea, dar şi dificultatea oricărei
abordări a textului scripturistic. Iată de ce, în mediul ortodox, nu vor­
bim despre studiul biblic în termenii unei cercetări stricte, chiar dacă
o astfel de iniţiativă nu trebuie nicidecum privată de instrumentarul
metodologic/hermeneutic specific acestui tip de cercetare. în această
idee, părintele John Breck scria că astăzi se impune, în Biserica Orto­
doxă, o redescoperire şi o dezvoltare a unei hermeneutici biblice care
să fie, pe de-o parte, fidelă abordării duhovniceşti a Părinţilor, dar,
pe de altă parte, care să fie relevantă şi convingătoare pentru lumea
modernă1. Cuvintele sale subliniază, pe bună dreptate, nefirescul unei
hermeneutici biblice lipsite de palierul căutărilor spirituale şi chiar
inutilitatea unei astfel de cercetări biblice care nu ar avea forţa de a
transmite un mesaj autentic de mântuire omului contemporan. Dar,
pe de altă parte, credibilitatea acestui mesaj va depinde şi de calitatea
de necontestat din punct de vedere metodologic şi de suportul argu-
mentativ construit în sprijinul afirmaţiilor formulate.

1John Breck, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, Ed. IBMBOR, Bucu­


reşti, 1999, p. 47.

11
CUVÂNT ÎNAINTE

în ce priveşte studiile biblice ortodoxe în mediul românesc,


după perioada regimului comunist care a marcat extrem de negativ
procesul de dezvoltare a acestui domeniu, eforturile specialiştilor s-au
intensificat şi rezultatele nu au întârziat să apară. Volumul de faţă este
mărturia faptului că, până în prezent, în pofida tuturor dificultăţilor
întâmpinate, truda bibliştilor români a rodit într-o multitudine de
volume şi studii foarte variate, care acoperă, în mare măsură, întreg
conţinutul Scripturii. Prin aceasta nu dorim, desigur, să pretindem
că nu mai există zone care s-ar cere dezvoltate. De pildă, am sublinia
oportunitatea (şi chiar necesitatea!) realizării unor serii de comentarii
biblice corespondente marilor colecţii din mediul internaţional pre­
cum W ord B ib lica l C om m entary, N ew A m erican C om m entary, N ew In­
tern a tion a l Version C om m entary, ş.a. Aceste comentarii sunt lucrări de
referinţă care ar trebui să constituie punctul de plecare al oricărei cer­
cetări. De importanţă egală pentru studiul biblic sunt dicţionarele, un
alt registru bibliografic nu foarte bine reprezentat în literatura teologi­
că românească. Aici, însă, este în curs de desfăşurare la nivel naţional
un proiect amplu, iniţiat de Patriarhia Română, care are ca obiectiv
realizarea unui vast D icţion ar b ib lic ortodox, în proiect fiind implicaţi
specialişti din întreaga ţară. Produsul acestui demers va constitui o
contribuţie majoră la literatura biblică românească, fiind un instru­
ment indispensabil celor care se apropie de textul Sfintei Scripturi.
Acestea sunt doar câteva exemple menite să certifice faptul că suntem
conştienţi
> > de necesitatea continuării eforturilor în direcţia > studiilor
biblice, dar temelia există şi, pentru aceasta, se cuvine mulţumire şi
cinstire bibliştilor români care ne-au precedat sau care ne însoţesc pe
calea căutării sensului Cuvântului cuvintelor.
Volumul de faţă este un amplu ghid bibliografic speciali­
zat pe lucrări de Vechiul Testament publicate în literatura teologică
românească ortodoxă. Ghidul este gândit ca un instrument de cer­
cetare care permite utilizatorului să cunoască lucrările cu tematică
vechitestamentară realizate de bibliştii români până în anul 2012
inclusiv. Structura este astfel construită încât să faciliteze identifica­
rea unor lucrări de interes pentru cititor pe baza a patru criterii dis­
tincte: publicaţia în care a apărut, autorul, cartea vechitestamentară,

12
CUVÂNT ÎNAINTE

tema/subiectul abordat. Informaţiile sunt prezentate în patru capitole


ample: I. R evistele d e specialitate, unde am inclus cele mai relevante
publicaţii pentru domeniu; II. A nuarele F acultăţilor d e Teologie-, III.
B io-bibliografia bibliştilor rom âni specializaţi p e Vechiul Testament; IV.
Sistem atizare tem atică. Capitolele sunt precedate de o listă de abrevieri
în privinţa căreia menţionăm faptul că nu toate abrevierile folosite în
volum se află în uzul general, dar am optat pentru această soluţie din
raţiuni de economie a spaţiului (exemplu: AFTOC —A nuarul Facultă­
ţii d e Teologie Ortodoxă din Cluj).
Nădăjduim ca această lucrare să fie un instrument util de lucru
celor care înţeleg că rodul întâlnirii lor cu Cuvântul nu va veni decât
prin căutarea neostoită a sensului.

A utorii

13
I.
REVISTELE DE SPECIALITATE

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Buletinul oficial al BOR acordă prioritate consemnării evenimen­


telor semnificative din viaţa Bisericii. Revista cuprinde, însă, şi lucrări
teologice specializate: articole, studii, predici şi recenzii. De la începutul
apariţiei sale, periodicul a avut ca scop principal informarea clerului şi a
credincioşilor cu privire la activitatea Sfântului Sinod şi promovarea lite­
raturii teologice prin studii biblice, istorice, liturgice, morale şi apologe­
tice. Revista a apărut pentru prima dată în anul 1874, moment de la care
a fost editată continuu cu excepţia întreruperii temporare din motive fi­
nanciare între anii 1878-1880 şi 1916-1921. La iniţiativa Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, structura revistei va fi reorganizată şi îmbogăţită
pentru ca seria nouă să fie pe deplin adaptată la noul context media. Au
contribuit la această publicaţie: Ioan Popescu-Mălăieşti, Tit Simedrea,
Nicodim Munteanu, Gala Galaction, Teodor M. Popescu, Vasile Ispir,
Nicolae Chiţescu, Niculae M. Popescu, Dumitru Stăniloae, Ioan G. Co-
man, Ene Branişte, Liviu Stan, Mircea Păcurariu, Ion Bria ş.a1.

1875
Ionescu , G„ „Sfânta Scriptură,” BOR 8 (1875): 567-572 / 9 (1875):
651-657/ 10 (1875): 735-741.
1Alexandru S tănciulescu -B ârda şi Cristian S tănciulescu -B ârda , Bibliografia
revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-2004) (Molovăţ: Cuget românesc,
2006); Maria A luaş , „Inventar al publicaţiilor creştin-ortodoxe, aparute
după 1990,” în Secvenţe din istoria presei româneşti, ed. Ilie Rad (Cluj-Na-
poca: Tribuna, 2007), 26-7; http://www.revistabor.ro/ro/istoric (accesat 7
ianuarie 2013).

14
Biserica ortodoxă română I. REVISTE

1876
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi datoriile morale ale omu­
lui,” BOR 4 (1876) 1-16.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Generalităţi,” BORA (1876): 305-307.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Moise. Profeţii,” BOR 5 (1876): 17-32.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Aşteptarea unui Mântuitor,” BOR 6 (1876): 33-40.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Mozaism şi creştinism,” B O R 7 (1876): 41-48.

1877
Nitzulescu, N„ „Elemente de gramatica limbii ebraice,” BOR 2 (1877): III.

1881
C ălinescu, St., „Poezia ebraică,” BOR 12 (1881): 797-806.

1885
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură,” BOR 2 (1885): 144-157.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură,” BOR 3 (1885): 190-203 /
4 (1885): 252-275.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură,” BOR 5 (1885): 355-363 /
6 (1885): 413-426.
Erbiceanu, Gheorghe, „Antropomorfismele Sfintei Scripturi,” BOR 8
(1885): 611-620.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „SfântaScriptură,” BO R 7 (1885): 467-482 / 8
(1885): 558-568 / 9 (1885): 718-739.
Timus , Gherasim, „Note şi meditaţii asupra psalmilor,” BOR 8 (1885):
641-648/9 (1885): 673-695/11 (1885): 862-876/10 (1885): 822-
830 / 2 (1886): 100-113 / 4 (1886): 234-245 / 5 (1886): 374-392 /
13 (1887): 1062-1079/2 (1888): 140-149.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Introducere în Pentateuh,”
BOR 10 (1885): 799-821 / 11 (1885): 877-898.

15
I. REVISTE Biserica ortodoxă română

1886
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Comentarii la Facere,” BOR
1 (1886): 54-64 / 2 (1886): 84-99 / 3 (1886): 153-171 / 4 (1886):
246.
P loieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Ieşire,”
BOR 4 (1886): 247-268 / 5 (1886): 353-368.’
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Levi-
tic,” BOR 6 (1886): 461-470 / 7 (1886): 508-528.
P loieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Nu­
meri,” BOR 8 (1886): 619-636 / 9 (1886): 709-724 / 12 (1886):
976-993.

1887
Piteşteanu, Gherasim, „Note şi meditaţiuni asupra psalmilor,” BOR 1
(1887) : 44-70 / 3 (1887): 239-247 / 4 (1887): 367-374 / 5 (1887):
424-429.
A ntonovici, I., „Faraonii contemporani lui Moise,” BOR 3 (1887):
217-221.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Deute-
ronom,” BOR 5 (1887): 440-446.

1888
Erbiceanu, Gheorghe, „Viaţa viitoare a Vechiului Testament sau cre­
dinţa la evrei în nemurirea sufletului,” BOR 5 (1888): 321-336 / 6
(1888) : 437-447.
P loieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Legea mozaică după Penta­
teuh,” 5CW 11 (1888): 968-978 / 12 (1888): 1053-1066.

1890
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Iosif Flavie, marele scriitor iudeu,”
BOR 6 (1890): 481-504.

1895
D emetrescu, Dragomir, „Psalmul 50. Studiu exegetico-biblic,” BOR
9 (1895): 583-596 / 11 (1895): 728-738 / 12 (1895): 813-824 /

16
Biserica ortodoxă română I. REVISTE

5 (1896): 432-441 / 7 (1896): 639-652 / 8 (1896): 721-741 / 9


(1896): 909-913/ 12(1897): 1134-1136.

1897
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Evanghelia şi mărturiile ereticilor ce­
lor dintâi secole primare,” BOR 1 (1897): 35-53.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Eliberarea evreilor din Egipt şi trece­
rea lor prin Marea Roşie,” BOR 10 (1897): 1022-1051.

1898
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile tipice şi alegorice şi figurile
lor în Vechiul Testament,” BOR 4 (1898): 407-424.
Erbiceanu, C., „Ulfila. Viaţa şi doctrina sa,” BOR 6 (1898): 506-517.

1899
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Literatura apocrifa biblică,” BOR 1
(1899) : 51-66.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Viaţa viitoare după Pentateuh şi Car­
tea lui Iov,” BOR 3 (1899): 244-259.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile Vechiului Testament şi tim­
pul venirii Mântuitorului pe pământ,” BOR 12 (1899): 1144-1161.

1900
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Eşirea ebreilor din Egipt,” BOR 3
(1900) : 292-310.

1901
Popescu, Ioan, „O mică incursiune asupra cărţilor canonice ale Vechiu­
lui Testament,” BOR 8 (1901): 775-784 / 9 (1901): 881-889 / 10
(1902): 965-977 / 11 (1902): 1122-1131 / 12 (1902): 1169-1192 /
2-3 (1902): 235-238.

1902
Popescu, I, „Vechiul Testament. Studiile semitice în general. Critica
Vechiului Testament,” B O R 7 (1902): 777-787.

17
I. REVISTE Biserica ortodoxă română

O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile Vechiului şi Noului Testa­


ment,” BOR 12(1902): 1221-1232.

1903
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Creaţiunea după Biblie şi tradiţiunile
popoarelor vechi,” BOR 3 (1903): 241-257 / 5 (1903): 496-513.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a
autorităţii ei în Biserica Romei,” B O R 7 (1903): 732-740.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Solomon,” BOR 8 (1903): 930-947
/ 9 (1903): 1058-1069.

1904
Erbiceanu, C., „Cele zece porunci explicate de Damaschin,” BOR 3
(1904): 241-260.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului
Testament,” BORA (1904): 404-415.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Psalmii,” BOR 5 (1904): 528-538 / 6
(1904) : 653-670 / 7 (1904): 747-755 / 10 (1905): 1093-1105 / 11
(1905) : 1233-1243 / 12 (1905): 1333-1343 / 1 (1905): 43-52 / 4
(1905): 435-444 / 9 (1905): 1001-1016 / 6 (1907): 703-711.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „împărţirea timpului la evrei,” BOR 8 (1904):
931-950.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul
Testament,” BOR 9 (1904): 1043-1046.

1905
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Limba ebraică,” BOR 3 (1905): 225-
241 /4(1905): 360-376.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Numirile date profeţilor în Sfânta
Scriptură,” BOR 11 (1905): 1201-1211.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţii Isaia, Ieremia, Iezechiel şi
Daniel,” BOR 12 (1905): 1321-1332.

18
Biserica ortodoxă română I. REVISTE

1906
D emetrescu, Dragomir, „Pietatea iudaică,” BOR 1 (1906): 1-15 / 2
(1906): 222-230.
M uşeţescu, A., „Literatura apocrife din secolul al doilea şi al treilea şi
influenţa ei asupra tradiţiunei orale,” BOR 1 (1906): 62-74.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Cartea lui Iov,” BOR 2 (1906): 156-
168/4 (1906): 382-397.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Cartea lui Iosua Navi,” BOR 5
(1906): 481-489 / 6 (1906): 673-680.

1908
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile lui Ioil,” BOR 5 (1908):
564-573/6 (1908): 614-622.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile lui Amos,” BOR 7 (1908):
726-740.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Cântarea Cântărilor,” BOR 8 (1908):
913-919/9 (1908): 1058-1063.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Mesia,” BOR 10 (1906): 1126-1138.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Deosebitele feluri de interpretare ale
Sfintei Scripturi,” BOR 1 (1908): 70-81.
G ârboviceanu, P., „Sfânta Scriptură sau Biblia,” BOR 8 (1908): 893-
899.

1909
Iordăchescu, Cicerone, „O carte samariteană a lui Iisus,” BOR 1
(1909): 98-103.
Erbiceanu, Costantin, „Continuarea explicării Psalmului 50 de Sfântul
Ioan Hrisostom,” BOR 1 (1909): 37-48 / 2 (1909): 138-156.
G ârboviceanu, R, „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi,”
BOR 3 (1909): 322-326.
C ornoiu , I. şi Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Referat asupra lucrării pr.
Simion Popescu, Septuaginta şi textul evreiesc a l Testamentului Vechi în
Biserica Ortodoxă,” BOR 3 (1909): 335-355.
D emetrescu, Dragomir, „Noul Iona,” BOR 5 (1909): 481-492.

19
I. REVISTE Biserica ortodoxă română

Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Biblia tipărită de Şaguna,” BOR 7 (1909):


746-750.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Comentarii şi reflecţii scripturistice,” BOR 8
(1909) : 926-930 / 9 (1909): 1016-1029.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Macabeii,” BOR 10 (1909): 1156-
1162/ 11 (1909): 1248-1252/ 12(1909): 1414-1421.

1910
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Comentarii şi reflecţii scripturistice,” BOR 5
(1910) : 506-511 / 7 (1910): 752-759 / 8 (1910): 903-910.
Popescu, M ., „Fabula şi parabola în Vechiul Testament,” BOR 5 (1910):
522-525/6 (1910): 658-663.
M ihălcescu, I, „Dumnezeirea Sfintei Scripturi probată în viaţă,” BOR7
(1910) : 778-786 / 8 (1910): 884-896 / 9 (1910): 953-968.

1911
D emetrescu, Dragomir, „Convenţiunea călcată,” BOR 1 (1911): 118.
D emetrescu, Dragomir, „Ediţii ale Sfintei Scripturi,” BOR 2 (1911):
223.
M angîru, B., „Cartea lui Iov,” BOR 8 (1911): 936-943 / 9 (1911):
1039-1048.
Popescu, M ., „Rolul educativ al profeţilor,” BOR 12 (1911): 1260-
1265 / 1 (1911): 44-50 / 2 (1911): 153-158 / 3 (1911): 309-314 / 4
(1911) : 451-455/ 5-6 (689-694).

1912
Erbiceanu, Gheorghe, „De dialictul alexandrin sau limba cărţilor sacre,”
BOR 2 (1912): 127-133 / 4 (1912): 262-268 / 4 (1912): 395-400.
M angîru , B., „Animale necurate,” BOR 5 (1912): 459-478.

1913
Boroianu, D. G., „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Tes­
tament şi creştinism,” B O R 2 (1913): 132-149.

20
Biserica ortodoxă română I. REVISTE

1914
M angîru, B., „Cântarea Cântărilor. Interpretarea cărţii,” BOR 2 (1914):
92-100.
N ifon, Episcopul, „Cuvântare rostită la şedinţa Sfântului Sinod cu pri­
vire la Mica Biblie,” BOR 2 (1914): 156-158.
Popescu, M. „Profeţia şi psalmul. Generalităţi,” BOR 5 (1914): 420-426.
Popescu, M . „Profeţia şi psalmul. Proorociile lui Amos şi Osia,” BOR 6
(1914): 569-575.
Popescu, M. „Profeţia şi psalmul. Profeţiile lui Isaia şi Ieremia,” BOR 7
(1914): 686-693.
Popescu, M. „Profeţia şi psalmul. Prorocul Ieremia. Tematica Vechiului
Testament,” BOR 8 (1914): 786-793.
Popescu, M . „Profeţia şi psalmul. Despre psalmi,” BOR 9 (1914): 871-
878 /10 (1914): 992-998 /11 (1914): 1125-1131 /12 (1914): 1239-
1245 / 1 (1915): 73-78 / 2 (1915): 163-169 / 3 (1915): 253-258.
M angîru, B., „Cântarea Cântărilor,” BOR 12 (1914): 1041-1051 / 4
(1914): 337-346.
G îrboviceanu, P., „Biblia cu litere străbune, ediţia Sfântului Sinod
(1914),” BOR 3 (1915): 321-322.

1915
C hiricescu, Constantin, „Despre psaltire,” BOR 1 (1915): 102-120.
Popescu, M , „Profeţia şi psalmul. Legea mozaică şi legea Noului Testa­
ment,” BOR 4 (1915): 368-374.
C hiru-Navov, I., R id u rile Ierihonului cad..." BOR 10 (1915): 1051-1062.

1916
M angîru, B., „Caracterul general al poeziei şi forma versului la evrei,”
BOR 6 (1916): 599-608.
Popescu, M ., „Pe căile profeţilor,” BOR 11 (1916): 1137-1143.

1922
M ihălcescu, I., „Pot laicii citi Scriptura?,” BOR 5 (1922): 341-352.
M ihălcescu, I., „Citeau laicii Biblia în vremea veche?,” BOR 6 (1922):
426-437.

21
I. REVISTE Biserica ortodoxă română

M ihălcescu, I., „Profeţiile sfanţului Malahia,” B 0 R 7 (1922): 548-549.

1923
C ornilescu, D., „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei,”
BOR 8 (1923): 567-570.

1924
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura bi­
blică a Vechiului Testament. Generalităţi. Poezia la evrei,” BOR 3
(1924): 129-237/8 (1924): 449-454.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura bi­
blică a Vechiului Testament. Psalmii,” BOR 4 (1924): 202-205 / 5
(1924) : 280-290 / 6 (1924): 321-328.
M ihălcescu, I., „Sfânta Scriptură,” B O R 7 (1924): 411-415.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura bi­
blică a Vechiului Testament,” BOR 9 (1924): 516-524 / Î l (1924):
642-650/ 1 (1925): 8-14.

1925
M ihălcescu, I., „Nedumeriri şi răspunsuri. începutul lumii după Biblie
şi după ştiinţă,” BOR 5 (1925): 303-305.
Bejenaru, Mihail, „în jurul unei discuţii asupra Vechiului Testament,”
BOR 8 (1925): 454-457.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Oarecare locuri din Sfânta Scriptură expli­
cate de Sinodul I Ecumenic de la Niceea,” BOR 10 (1925): 634-635.
C ozma, A. C., „O viaţă de patriarh,” BOR 11 (1925): 683-685.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocii,” BOR 11
(1925) : 691-699 / 1 (1926): 25-32 / 2 (1926): 54-61 / 3 (1926):
128-135/4(1926): 25-32.

1926
A nghelescu, Paraschiv, .Alexandru Vlahuţă şi o nouă traducere a Bibli­
ei,” BOR 1 (1926): 17-18.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii,” BOR 5 (1926): 273-
280 / 6 (1926): 316-312 / 7 (1926): 401-404 / 9 (1926): 529-533

22
Biserica ortodoxă română I. REVISTE

/ 10 (1926): 561-569 / 12 (1926): 727-730 / 1 (1927): 23-31 / 2


(1927): 82-91 / 3 (1927): 147-155 / 4 (1927): 211-216/5 (1927):
278-286.

1927
Beldie, I. C., „Orientarea între manuscriptele Bibliei,” BOR 6 (1927):
338-342.
S criban, Iuliu, „Textul Decalogului după hotărârea Sfântului Sinod,”
B O R U (1927): 678.

1928
M angîru, B., „Cei dintâi oameni,” BOR 12 (1928): 1103-1105.

1929
Fulga, N., „Despre cei dintâi oameni,” BOR 3 (1929): 228-230.
M ironescu, Athanasie, „Un Psalm din Psaltirea tradusă de părintele
Gala Galaction,” BOR 5 (1929): 469-474.

1930
S criban, I., „Biblia —izvorul democraţiei,” BOR 7-8 (1930): 795-798.
S criban, I., „Traducerea Bibliei merge înainte,” BOR 11 (1930): 1101.

1931
C hiricuţă, Petre, „Şi d u h u l lu i D um nezeu se p u rta p e deasupra apelor,”
BORA (1931): 308-322.

1932
Beldie, Constantin, „Noi ştiri despre Turnul Babilonului,” BOR 1
(1932): 89-90.
Beldie, I. C., „Descoperirile de azi şi Biblia,” BOR 5 (1932): 395.
Scriban, I., „Schimbarea numelor biblice în Palestina,” BOR 12 (1932): 757.

1933
N egoiţă, T. S., „Profetul Nahum. Traducere şi comentarii (teză de doc­
torat),” BOR 1-2 (1933): 68-87 / 3-4 (1933): 146-185 / 5-6 (1933):
252-268 / 7-8 (1933): 355-377 / 9-10 (1933): 459-486.

23
I. REVISTE Biserica ortodoxă română

1936
Balaur, D., „Noua traducere a Sfintei Scripturi (Bucureşti, 1936),” BOR
5-6 (1936): 337-339.

1937
Popescu, Victor, „Ediţia popolară a Sfintei Scripturi (1939),” BOR 1-2
(1937): 110-111.

1938
G heorghiu , N. A., „250 de ani de la tipărirea Bibliei lui Şerban Vodă,”
507? 9-10 (1938): 599-602.
G eorgescu, I., „Demonologia Vechiului Testament. Satan în profeţia
lui Zaharia (teză de doctorat),” BOR 9-10 (1938): 481-564.
R ovenţa, Haralambie, „Patriarhul Miron şi Biblia,” BOR 11-12 (1938):
664-666.
Puşcariu , Sextil, „Limba cărţilor sfinte,” BOR 11-12 (1938): 719-721.

1939
M oisescu, Iustin, „Sfânta Scriptură,” BOR 1-2 (1939): 108.

1940
V\silache, Vasile, „Psaltirea,” BOR 11-12 (1940): 871-872.

1943
G alaction, Gala, „Biblia Românească,” BOR 4-6 (1943): 175-184.

1944
S ereda, G., „Iniţiativa transilvană şi tipărirea Bibliei româneşti,” BOR
1-3 (1944): 62-76.

1962
Pop, G. T., „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu,” BOR 9-10 (1962):
958-963.

24
Biserica ortodoxă română I. REVISTE

1964
Botez, Alexandru, „Din cronica celui de-al treilea templu,” BOR 7-8
(1964): 775-784.

1969
C unescu, Gheorghe, „Gala Galaction, traducător biblic,” BOR 3-4
(1969): 312-329.
M arcu, Grigorie, „Un eveniment bisericesc: Biblia de la 1968,” BOR
5-6 (1969): 483-486.
S ecaş, Gheorghe, „Biblia sau Sfânta Scriptură (1968),” B 0 R 7 -8 (1969):
845-846.

1970
G oman, Vasile, „Patru sute de ani de la tipărirea Psaltirii româneşti şi a
Liturghierului,” BOR 9-10 (1970): 1042-1046.

1971
G onstantinescu, I., „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre biseri­
ceşti de-a lungul timpului,” BOR 3-4 (1971): 289-299.

1973
Ş erbănescu, Niculae, „O sărbătoare a cărţii româneşti: trei sute de ani
de la apariţia Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei al Moldo­
vei,” BOR 11-12 (1973): 1216-1237.

1975
Petrescu, N., „Ce este Sfânta Scriptură?,” BOR 9-10 (1975): 1098-
1102.
Lecca, Paulin, „Există o psaltire a Maicii Domnului,” BOR 9-10 (1975):
1103-1106.
Răducanu , Dumitru, „Din timpul alcătuirii unor texte sfinte ale Bibli­
ei,” BOR9-ID (1975): 1082.

25
I. REVISTE Biserica ortodoxă română

1978
Plămădeală, Antonie, „Biblia de la Bucureşti. Cine a făcut traducerea?,”
BOR 9-10 (1978): 1004-1018.

1979
Plămădeală, Antonie, „Biblia de la 1936,” BOR 3-4 (1979): 414-450.
C onstantin, Grigoraş, „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca iz­
vor al predicii,” B O R 7-8 (1979): 852-868.

1980
Şerbănescu, Niculae, „Trei sute de ani de la tipărirea la Iaşi a Psaltirii
de-nţeles a Sfântului împărat proroc David de către mitropolitul Do-
softei al Moldovei,” BOR 11-12 (1980): 1159-1172.

1981
C hialda, Mircea, „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (Unitatea
Sfintei Scripturi),” BOR 5-6 (1981): 542-561.

1983
M ircea, Ioan, „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română,”
BOR 3-4 (1983): 184-200.

1984
Paschia , Gheorghe, „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea,
se roagă şi luptă pentru ea,” BOR 11-12 (1984): 763-772.
Belea, Nicodim, „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea
omiletică şi pastorală a preotului,” BOR 11-12 (1984): 776-790.

1985
Ionescu, Ion, „Istoricul unei Biblii din Biblioteca Academiei R. S. Ro­
mânia (Biblia de la Petersburg),” BOR 1-2 (1985): 159-161.

1986
V erzan, Sabin, „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească,” BOR
3-4(1986): 102-110.

26
Biserica ortodoxă română I. REVISTE

C orniţescu, Emilian, „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului


Părinte Patriarh Iustin,” B O R 7-8 (1986): 95-102.

1987
Bindiu , Olivian, „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox,” BOR
9-10 (1987): 177-179. ’

1988
A răpaşu, Teoctist, „La în cepu t era cuvântul,” BOR 9-10 (1988): 3-7.
Ş erbănescu, Nicolae, „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a
unităţii poporului român,” BOR 9-10 (1988): 69-82.
G aleriu, Constantin, „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a
unităţii poporului român,” BOR 9-10 (1988): 83-102.
A brudan, Dumitru, „Biblia lui Şerban tricentenară,” BOR 9-10 (1988):
102-116.
A răpaşu, Teoctist, „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti,” BOR 11-12
(1988): 21-29.
C hiţimia, I. C., „Importanţa Bibliei de la Bucureşti pentru spiritualita­
tea, unitatea şi cultura poporului român,” BOR 11-12 (1988): 89-93.
A nania, Bartolomeu Valeriu, „Biblia lui Şerban, monument de limbă
teologică şi literatură românească,” BOR 11-12 (1988): 94-103.
A brudan, Dumitru, „Un eveniment editorial de excepţie: reeditarea Bi­
bliei de la 1688,” BOR 11-12 (1988): 174-176.

1989
Ş erbănescu, Nicolae, „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. Cu
prilejul tricentenarului apariţiei Bibliei de la Bucureşti (1688-1988),”
BOR 3-4 (1989): 51-78.
Piteşteanu, Gherasim, „Sfaturi pentru studiul Sfintei Scripturi,” BOR
8 (1989): 455-481.

1990
M ihoc, Vasile, „Antim Ivireanul şi contribuţia sa la desăvârşirea formei
româneşti a textelor biblice,” BOR 1-2 (1990): 108-116.

27
I. REVISTE Biserica ortodoxă română

1992
D ură, Ioan, „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după al doilea război mondial
până în decembrie 1989,” BOR 4-5 (1992): 66-71.

1995
Ionescu, Ion, „Profesorul Preot Dr. Vasile Gheorghiu (1872-1959),”
BOR7-Y2 (1995): 317-324.

1997
Văsilescu, Gheorghe, „Festivităţile lansării celei de a doua tranşe a ediţiei
jubiliare a Bibliei de la Bucureşti (1688) şi a Pentateuhului, traducere,
note şi comentarii a IPS Arhiepiscop Bartolomeu-Valeriu Anania al
Clujului,” BOR 1-6 (1997): 57-62.
CÂrstoiu, Justinian, „Despre Sabat, locaşurile de cult şi personalul de
cult în Vechiul Testament,” BOR 7-12 (1997): 194-203.
CÂrstoiu, Justinian, „Postul cel adevărat, iertarea păcatelor şi practica
jurământului,” B O R 7- 12 (1997): 203-212.
CÂrstoiu, Justinian, „Temeiuri doctrinare privind nemurirea sufletului
şi practica mărturisirii păcatelor în Vechiul Testament,” BOR 7-12
(1997) : 212-222.

1998
C orneanu, Nicolae, „Două aniversări edificatoare,” BOR 11-12 (1998):
115-123.
A lexe, George, „însemnări bisericeşti şi literare,” BOR 1-6 (1998): 154-
155.
Ionescu, Ion, „Traduceri şi ediţii ale Sfintei Scripturi în limba română,”
BOR 1-6 (1998): 196-209.
CÂrstoiu, Justinian, „Activitatea profetului Ilie în viziunea Sfântului
Grigorie de Nazianz şi a Sfântului Ioan Gură de Aur,” BOR 7-12
(1998) : 349-359.

28
Revista teologică /Mitropolia Ardealului I. REVISTE

2000
Ionescu, I., „Protoevanghelia în traducerile româneşti ale Sfintei Scrip­
turi,” BOR 4-6 (2000): 269-272.

2002
Leonte, Constantin, „420 de ani de la tipărirea Paliei de la Orăştie,”
BOR 7-8 (2002): 132-137.

2004
Răducanu , Dumitru, ,Arbori, plante şi arome biblice,” BOR 1-4
(2004): 229-258.
Toma, Stela, „Pe marginea unei lansări de carte: Biblia de la Bucureşti
(1688), voi. I-II, Iaşi, 2001-2002,” BOR 1-4 (2004): 472-480.

2. REVISTA TEOLOGICĂ
/ MITROPOLIA ARDEALULUI

Revista teologică a fost înfiinţată din iniţiativa mitropolitului Nico-


lae Bălan în anul 1907, ca publicaţie destinată exclusiv preoţilor, având
menirea de a sprijini activitatea pastorală şi culturală din societatea acelui
timp. Astfel, apariţia neîntreruptă a ziarului oficial Telegraful Român, ini­
ţiat de mitropolitul Andrei Şaguna în ianuarie 1853, era dublată acum
de o revistă de specialitate în care publicau cu regularitate Iuliu Scriban,
Gheorghe Ciuhandu, Silviu Dragomir, Aurel Crăciunescu, Ştefan Pop
ş.a. Din raţiuni politice, editarea revistei a fost sistată în 1947, dar a fost
reluată în 1956, în urma demersurilor făcute de noul mitropolit Iustin
Moisescu, sub o nouă denumire: M itropolia Ardealului. Studiile de spe­
cialitate au fost grupate, în noua serie, după cele patru ramuri mari ale
teologiei: biblică, istorică, sistematică şi practică, fiind urmate de predici,
cronici bisericeşti şi recenzii. După câteva decenii, în anul 1991, revis­
ta a revenit la vechea sa denumire. Au colaborat la această publicaţie:
Dumitru Stăniloae, Nicolae Neaga, Spiridon Cândea, Nicolae Popovici,
Grigorie Marcu, Teodor Bodogae, Liviu Stan, Nicolae Mladin, Corneliu

29
I. REVISTE Revista teologică /Mitropolia Ardealului

Sârbu, academicienii Ioan Lupaş şi Ştefan Meteş din Cluj, Ilarion Felea,
Isidor Todoran, elenistul Ştefan Bezdechi, Mircea Păcurariu, Ioan Floca,
Constantin Voicu, Dumitru Abrudan, Ioan Ică sen., Ilie Moldovan, Li-
viu Streza, Vasile Mihoc, Sebastian Şebu, Aurel Jivi, Ioan Ică jr„ Dorin
Oancea, Nicolae Chifăr, Ioan Mircea Ielciu, Aurel Pavel, Irimie Marga,
Vasile Grăjdian, Nicolae Moşoiu, Sebastian Moldovan, Constantin
Necula, Paul Brusanowski, Ciprian Streza, Constantin Oancea ş.a2.

1907
C răciunescu, Aurel, „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică),” RT
1 (1907): 16-24.

1909
C răciunescu, Aurel, „Mitropolitul Andreiu şi Sf. Scriptură,” R T 9-10
(1909): 440-457.

1910
S ecula, Septimiu, „Biblia în veşmânt nou —Din incidentul lucrărilor de
revizuire a Sfintei Scripturi,” RT 5 (1910): 181-187.

1912
Popescu, Simeon, „înţeleptul Simeon: studiu biblic,” R T 12-13 (1912):
351-373.

1913
Popoviciu, A., „Să citim Sf. Scriptură,” R T 2 (1913): 61-63.
S criban, Iuliu, „Sf. Scriptură pentru publicul românesc,” RT 5 (1913):
156- 161.
Bălan, Nicolae, „în chestia M icei B ib lii” RT 17-19 (1913): 497-503.
Bălan, Nicolae, „în chestia M icei B ib lii” R T 20-22 (1913): 570-578.
2 Valeria-Gemma M oraru , Mitropolia Ardealului: revistă oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Episcopiei Alba Iuliei
şi Episcopiei Oradiei (1956-1990): indice bibliografic (Cluj-Napoca: Argona­
ut, 2011); Idem, Revista Teologică —organ pentru ştiinţă şi viaţă bisericeas­
că (1907-1916; 1921-1847). Indice bibliografic (Cluj-Napoca: Argonaut,
2010); Maria A luaş, Inventar al publicaţiilor, 35-36; http://www.revistateo-
logica.ro/istoric.php (accesat 16 decembrie 2012).

30
Revista teologică /Mitropolia Ardealului I. REVISTE

1914
Mânu , Zaharia, „Deluviul în tradiţie şi Sfânta Scriptură,” RT5-6 (1914):
113-119.
M ânu, Zaharia, „Deluviul după referatul biblic,” R T 10-12 (1914): 233-
251.

1922
C olan, Nicolae, „O traducere catolică a Bibliei,” R T 4-6 (1922): 106-
109.

1927
C osma, Aurel, „Viţa de pe Sion,” R T 1-2 (1927): 25-27.

1928
PÂrvănescu, A., „Morala sinagogală şi morala lui Isus,” R T 6-7 (1928):
165-185.
C olan, Nicolae, „Părintele I. Popescu-Mălăieşti,” RT 10-11 (1928):
289-304.

1929
PÂrvănescu, A., „Sabatul şi morala iudaică,” R T 4 (1929): 1 1 7 -12 1.

1930
N eaga, Nicolae, „Profeţii mesianice în cartea Facerii,” RT 3-4 (1930):
184-193 / 5-7 (1930): 248-255 / 7-8 (1930): 301-310.

1931
N eaga, Nicolae, „Mai există popor ales?,” R T 3 (1931): 79-82.

1932
N eaga, Nicolae, „învierea morţilor în Vechiul Testament,” R T 5 (1932):
173-176.
N eaga, Nicolae, „Profetul Ioil şi Rusaliile,” R T 6-7 (1932): 241-243.

1934
N eaga, Nicolae, „Vasile Tarnavschi,” R T 11-12 (1934): 412-415.

31
I. REVISTE Revista teologică /Mitropolia Ardealului

1935
N eaga, Nicolae, „întâiul loc trinitar din Sfânta Scriptură,” R T 1-2
(1935): 81-88.
A chimescu , D., „Fiul omului,” R T 5-6 (1935): 236-249.

1936
N eaga, Nicolae, .Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament,”
£ 7 7 -1 0 (1936): 263-266.

1937
N eaga, Nicolae, .Antisemitismul şi Vechiul Testament,” R T 4 (1937):
145-147.
Felea, Ilarion, „Sfânta Scriptură în mâna preotului,” RT4 (1937): 148-150.

1938
N eaga, Nicolae, „Cinstirea Bibliei,” R T 11-12 (1938): 465-467.
Naghiu , Iosif, „Biblia în româneşte,” RT 1 1 - 1 2 (1938): 481-496.
N eagu, Mihail, „Biblia, tradiţia şi biserica,” R T 1 1-12 (1938): 503-505.

1939
N eaga, Nicolae, „Eclesiastul: Scurte note explicative,” RT 2-3 (1939):
93-101 / 4 (1939): 160-169 / 5 (1939): 220-225 / 6 (1939): 251-
255 / 7-8 (1939): 323-329 / 9 (1939): 378-386 /10-11 (1939): 449-
452 / 12 (1939): 487-496 / 11-12 (1940): 568-572 / 3-4 (1941):
190-195 / 1-2 (1941): 52-58 / 5 (1941): 235-243.

1956
N eaga, Nicolae, „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţi­
lor Părinţi,” MA 3-4 (1956): 234-239.

1957
N eaga, Nicolae, „Istoria timpurilor vechi-testamentare: Epoca patriar­
hului Avraam,” MA 3-4 (1957): 193-204.
Papuc , Gheorghe, „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament,”
MA 5-8 (1957): 429-439.

32
Revista teologică /Mitropolia Ardealului I. REVISTE

Neaga, Nicolae, „Descoperirile arheologice din Orientul Biblic,” MA


9-10 (1957): 615-639.

1958
Neaga, Nicolae, „Istoria timpurilor vechi-testamentare: Moise şi epoca
sa,” MA 1-2 (1958): 60-70.
Neaga, Nicolae, „Istoria timpurilor vechi-testamentare: David,” MA 5-6
(1958) : 357-370.
C otos, Nicolae, „Din istoria sacră a Testamentului Vechi: Un avertis­
ment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama,
pentru o clipă, de grozăvia, amărăciunea şi absurditatea războiului (2
Sam. 2 , 2-32),” MA 5-6 (1958): 371-376.
N eaga, Nicolae, „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon,”
MA 9-10 (1958): 693-703.
M arcu , Grigorie, „Sfânta Scriptură în p o m românesc. 100 de ani de la
apariţia Bibliei lui Şaguna,” MA 11-12 (1958): 782-812.

1959
N eaga, Nicolae, „Biblia de la Bucureşti: 270 de ani de la tipărirea ei,”
MA 1-2 (1959): 33-41.
Neaga, Nicolae, „Insula Cipru în epoca Vechului Testament,” MA 5-6
(1959) : 347-360.
M arcu , Grigorie, „Părintele Profesor Dr. Grigorie Pişculescu —Gala Ga-
laction - octogenar,” MA 7-8 (1959): 514-521.
N eaga, Nicolae, „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament,”
M A9-IQ (1959): 658-691.
M arcu , Grigorie, „Viaţa şi opera învăţatului teolog noutestamentar or­
todox român preot profesor Vasile Gheorghiu,” MA 11-12 (1959):
830-849.

1960
Neaga, Nicolae, „Poezia Vechiului Testament,” MA 3-4 (1960): 183-
201 .
Negoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai
noi: Disensiuni între cercetători,” AIA 5-6 (1960): 333-343.

33
I. REVISTE Revista teologică /Mitropolia Ardealului

N eaga, Nicolae,,Arabii în epoca Vechiului Testament,” MA 7-8 (1960):


505-518.
Papuc , Gheorghe, „Despre familie în Vechiul Testament,” MA 11-12
(1960) : 821-835.

1961
N eaga, Nicolae, „Scriitorii biblici despre frumuseţea naturii,” MA 1-3
(1961) : 37-58.
N eaga, Nicolae, „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament,” MA 7-8
(1961) : 381-402.
N eaga, Nicolae, „Mizantropi în epoca Vechiului Testament - de la cri­
mă şi război la pace şi iubire,” MA 9-10 (1961): 519-530.

1962
N eaga, Nicolae, „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament,” MA 1-2
(1962) : 39-52.

1963
N eaga, Nicolae, ,Abisinia în epoca veche: Studiu de Arheologie Bibli­
că,” MA 4-6 (1963): 291-309.
N eaga, Nicolae, „Apele mărilor în preocupările scriitorilor,” MA 7-8
(1963) : 513-524.

1964
N eaga, Nicolae, ,Aurul în preocupările scriitorilor biblici,” MIA 1-2
(1964) : 25-37.
N eaga, Nicolae, „Septuaginta,” MA 3-5 (1964): 195-209.
N eaga, Nicolae, „însemnări pe marginea descoperirilor de Ia Marea
M oartă,” 9 -10 (1964): 606 -6 13 .
Papuc, Gheorghe, „Preoţia creştină este slujire,” AM 11-12 (1964): 793-813.

1965
N eaga, Nicolae, „Vulgata,” AM 4-6 (1965): 275-287.
Z ăgrean, Ioan, „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi
Ionatan,” AM 4-6 (1965): 288-305.

34
Revista teologică /Mitropolia Ardealului I. REVISTE

M oisiu, Alexandru, „Din preocupările biblice ale Fer. Augustin,” MA


9-10 (1965): 647-659.

1966
Negoiţă, Athanase, „Recentele săpături din Ţara Sfântă —Fortăreaţa
Masada,” MA 7-8 (1966): 475-485.
Neaga, Nicolae, „Valoarea spirituală a Vechiului Testament,” MA 9-10
(1966): 574-590.
M arcu , Grigorie, „Tradiţia în Biblie: Câteva puncte de sprijin,” MA 1 1 -
12 (1966): 711-716.

1967
N eaga, Nicolae, „Atitudinea Sf. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testa­
ment,” MA 8-9 (1967): 633-638.

1969
Neaga, Nicolae, „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă,” MA
7-8 (1969): 470-479.

1970
Neaga, Nicolae, „Psaltirea românească din 1570 —400 de ani de la tipă­
rirea ei,” MA 4-6 (1970): 257-261.

1971
Neaga, Nicolae, „Eshatologie creştină,” MA 3-4 (1971): 262-274.

1972
N eaga, Nicolae, „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică
modernă. Consideraţii privind Vechiul Testament,” MA 5-6 (1972):
369-377.
Szocs, Endre, „Denumirea şi noţiunea de Biblie,” MA 5-6 (1972): 378-
385.
Săbăduş, Ioan, „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi,”
MA 9-10 (1972): 669-682.

35
I. REVISTE Revista teologică /Mitropolia Ardealului

1974
Burcuş, Teodor, „Cartea Rut,” MA 1-3 (1974): 77-80.

1976
M ihoc , Vasile, „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Corinteni
10, 1-11,” AM 4-6 (1976): 273-285.

1979
A brudan , Dumitru, „Creştinismul şi Mozaismul în perspectiva dialogu­
lui interreligios (teză de doctorat),” MA 1-3 (1979): 59-192.
Basarab, Mircea, ,Atitudinea teologilor români faţă de cărţile ana-
ghinoscomena - bune de citit - ale Vechiului Testament,” MA 7-9
(1979) : 602-618.

1980
M ihoc, Vasile, „înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament,”
MA 1-3 (1980): 82-92.
Z amfir, Modest, „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicaţie la textul:
îm i veţi fi o împărăţie d e preoţi si neam sfânt —Exod 19, 6 ),” MA 7-9
(1980) : 599-605.
M ihoc, Vasile, „Samaritenii,” MA 7-9 (1980): 625-632.
N eaga, Nicolae, Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Ro­
mână,” AM 10-12 (1980): 865-872.

1981
G alitis, George, „Revelaţie, inspiraţie, exegeză biblică în înţelegerea or­
todoxă,” ed. Mircea Basarab, MA 1-3 (1981): 27-34.
N eaga, Nicolae, „Principii ermineutice în omiliile biblice ale lui Origen.
Cu referire specială la Vechiul Testament,” MA 10-12 (1981): 757-
763.

1982
N eaga, Nicolae, „Pacea în viziunea profeţilor,” MA 1-3 (1982): 123-
128.

36
Revista teologică /Mitropolia Ardealului I. REVISTE

1983
N eaga, Nicolae, „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi,” MA
1-2 (1983): 28-32.
N eaga, Nicolae, „Sentimentul vieţii,” MA 3-4 (1983): 133-138.
A brudan, Dumitru, „Profeţii şi rolul lor în istoria mântuirii,” MA 3-4
(1983): 139-149.
Basarab, Mircea, „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei
Scripturi ” MA 5-6 (1983): 280-296.
N eaga, Nicolae, „împărăţia lui Dumnezeu —împărăţia păcii,” MA 7-8
(1983): 401-414.
N eaga, Nicolae, „Primatul dreptăţii,” M A 9-10 (1983): 547-554.
A brudan , Dumitru, „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament,” MA
9 - 1 0 (1983): 562-567.

1984
N eaga, Nicolae, „Cântările biblice - un mesaj pentru viaţă şi pace,” MA
3-4 (1984): 167-174.
M oraru, Eugen, „Creaţia şi providenţa în lumina psalmului 103,” MA
3-4 (1984): 175-185.
N eaga, Nicolae, „Regele psalmist David - comentariul unor texte ireni-
ce,” MA 7-8 (1984): 458-463.

1985
A brudan, Dumitru, „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru
exegeza biblică vechitestamentară,” MA 3-4 (1985): 186-194.
N eaga, Nicolae, „Universul social al păcii,” MA 9-10 (1985): 572-580.

1986
Florovski, Gheorghe, „Duhul pierdut al Scripturii,” ed. Ioan I. Ică, MA
3 (1986): 19-24.
Belea, Nicodim, „Teologia Decalogului,” MA 3 (1986): 31-44.
Tofană, Stelian, „Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii,” MA 3 (1986): 45-59.
N eaga, Nicolae, „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic,” MA 4
(1986): 10-19.

37
I. REVISTE Revista teologică /Mitropolia Ardealului

A brudan , Dumitru, „Religia evreilor: Iudaismul,” MA 5 (1986): 11-


28.

1987
A brudan , Dumitru, „Iosif Flaviu - istoric al epocii intertestamentare.
Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creşti­
nismul,” MA 3 (1987): 8-20.

1989
A brudan , Dumitru, „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (Aspecte
ale gândirii patristice referitoare la Sfânta Scriptură),” MA 6 (1989):
26-32.

1991
Punguţă, Vichentie, „Antropologia ortodoxă în viziunea omiliilor Des­
p r e crearea om ului ale Sf. Vasile cel Mare,” R T 3 (1991): 20-33.

1992
A brudan , Dumitru, „Palia de la Orăştie (1582-1992),” R T 1 (1992):
71-75.
A brudan , Dumitru, „Sanhedrinul sau marele sinedriu (originea şi isto­
ria sa),” R T 2 (1992): 24-28.

1994
A brudan, Dumitru, „Un capitol din teologia biblică vechi-testamen-
tară: moartea, nemurirea sufletului, judecata şi viaţa viitoare,” RT 3
(1994) : 3-9.
A brudan , Dumitru, „Din istoricul traducerilor Sf. Scripturi în limba
română; traduceri efectuate pe cale particulară,” R T 3 (1994): 10-14.

1995
Pavel, Aurel, „Ieremia, o impresionantă chemare profetică,” R T 1
(1995) : 26-40.
Pavel, Aurel, „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biseri­
că,” R T 3 (1995): 72-86.

38
Revista teologică /Mitropolia Ardealului I. REVISTE

N eaga, Nicolae, „Proorocul Iona,” R T 4 (1995): 37-47.

1996
A brudan, Dumitru, „Cântarea Cântărilor —iubire, puritate, frumuseţe,
poezie,” R T 3-4 (1996): 130-143.

1997
A brudan, Dumitru, „Părintele prof. dr. Nicolae Neaga la 95 de ani,” RT
2 (1997): 30-32.
Pavel, Aurel, „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părinte­
lui profesor Nicolae Neaga,” R T 2 (1997): 33-70.
A brudan, Dumitru,,Alegere şi supunere (Aspecte ale relaţiei dintre Iahve
şi Israel),” R T 2 (1997): 71-78.
M ihoc, Vasile, ,Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi,” R T 2
(1997): 79-101.
C hirilă, Ioan, „Profeţiile mesianice din cartea profetului Daniel în vizi­
unea patristică,” R T 2 (1997): 119-132.
Pavel, Aurel, „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament,” RT
2 (1997): 133-145.
N ecula, Constantin, „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testa­
ment,” R T 2(1997): 146-153.
Preda, Constantin, „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filo-
niene D e vitaM oysis,” R T 2 (1997): 154-169.
Vâlcea, Liviu, „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: Epoca
hasmoneilor,” R T 2 (1997): 170-198.

1998
Borca, Vasile, „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară.
Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei,” R T 4 (1998):
73-94.

2000
C hirilă, Ioan, „Teofaniile şi anghelofaniile Vechiului Testament,” R T 2
(2000): 48-64.

39
I. REVISTE Revista teologică /Mitropolia Ardealului

Ierima, Pavel, „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu,” RT 2


(2000): 128-163.
N ecula, Constantin, „Calea virtuţii. Pedagogia Psaltirii în exegeza la
Psalmi a Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ambrozie al Mediolanului şi a
Fericitului Augustin,” R T 3 (2000): 182-191.

2001
C atrina, Constantin, „Ioan Sin Radului Duma Braşoveanu şi Psaltirea
Rumănească de la 1751 (250 de ani de la finalizarea acestui manuscris),”
R T 2 (2001): 42-46.

2002
Pavel, Aurel, „înţelepciunea lui Solomon 2,17 - 3,3: soarta drepţilor,”
R T 1 (2002): 7-19.
M untean, Cristian, „Manuscrisele şi vechile tipărituri ale Vechiului şi
Noului Testament aflate în fondul de carte veche al bibliotecii primei
şcoli româneşti din Şcheii Braşovului,” R T 1 (2002): 61-77.
Răşinăreanu, Visarion, „Cultul mozaic în România,” R T 2 (2002): 32-
38.

2003
O ancea, Constantin, „Profetul Ilie în exegeza patristică,” R T 1 (2003):
47-72.

2004
Voineag, Ioan, „Revelaţie şi inspiraţie,” R T 2 (2004): 31-48.
C hirilă, Ioan, „Fiii lui Dumnezeu şi fiicele oamenilor (Fc. 6 , 1-4),” RT
2 (2004): 49-60.

2005
D rugaş, Şerban, „Literatura sapienţială a Orientului antic şi cărţile di-
dactico-poedce ale Bibliei,” R T 4 (2005): 167-191.

40
Revista teologică /Mitropolia Ardealului I. REVISTE

2006
Taloş, Călin, „Vechiul Testament în cultul Bisericii,” R T 1 (2006): 43-
67.
O ancea, Constantin, „Utilizarea termenului lum ină în Vechiul Testa­
ment,” R T 1 (2006): 112-121.

2007
V ild, Marian, „P linirea vrem ii şi sfârşitul veacurilor în concepţia biblică
vechitestamentară,” R T 1 (2007): 106-122.
Streza, Ciprian-Ioan, „Când şi cum a fost introdus trisaghionul biblic
în anaforaua euharistică?,” R T 2 (2007): 82-101.
Tănase, Radu, „O etapă africană în formarea canonului biblic: Sfântul
Ciprian al Cartaginei şi stihometria lui Theodor Mommsen - consi­
deraţii cu caracter istoric şi teologic,” R T 2 (2007): 162-172.
Petcu, Liviu, „Căderea protopărinţilor în păcat - viziunea spiritualităţii
ortodoxe,” R T 2 (2007): 109-151.
O ancea, Constantin, „Exegeza istorico-critică şi teologia biblică ortodoxă:
o reevaluare,” R T 3 (2007): 187-202.

2008
Oancea, Constantin, „Trei tratate politice din antichitate şi însemnă­
tatea lor pentru sesizarea fondului juridic şi teologic al legământului
sinaitic,” RT 1 (2008): 14-25.
N eacşu, Vasile, „Politeia îngerilor şi îndumnezeirea omului. Angelologie
teologică şi cosmologie în procesul spiritual de sfinţire a fiinţei umane,”
R T l (2008): 26-51.
S ocoşan, A lin ,,Antropologie biblică sau evoluţionism?,” R T 1 (2008):
331-343.
O ancea, Constantin, „Cărţi istorice sau p rofeţi anteriorii Observaţii de
natură canonico-redacţională asupra cărţilor Iosua —2 Regi,” R T 2
(2008): 22-35.
M unteanu, Cristian, „2008 —Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfin­
tei Liturghii. 320 de ani de la Biblia de la Bucureşti (1688). 500 de
ani de la Liturghierul lui Macarie (1508),” R T l (2008): 106-121.

41
I. REVISTE Revista teologică /Mitropolia Ardealului

Taloş, Cristian, „Muzica în practicarea cultului religios al Vechiului Tes­


tament,” R T 2 (2008): 150-172.
D rugaş, Şerban, „Creaţie şi eshatologie,” R7 2 (2008): 204-224.
S ocoşan, Alin, „Unitatea şi diversitatea creaţiei în lumina surselor biblice
şi patristice,” R T 4 (2008): 259-280.
C hituţă, Alexandru, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie. îm părăţia lui
D um nezeu ven in d întru Putere,” R T 4 (2008): 341-355.
M agheru, Alexandru, „Triada Biserică - Liturghie - Scriptură,” R T 4
(2008): 356-364.

2009
M oşoiu, Nicolae, „Hermeneutica ortodoxă ca dezvoltare teologică în
Tradiţie,” R T 2 (2009): 241-278.
Bîrzu , Vasile, „Cerul şi cosmosul în „Hexaimeronul” Sfântului Vasile cel
Mare,” R T 4 (2009): 128-172.

2010
D oroftei, Doru-Constantin, „Manuscrisele biblice din Biblioteca de la
Qumran şi importanţa acestora pentru studiul biblic,” R T 3 (2010):
161-172.’

2011
C hişcari, Ilie, „Formula 5isou)0rioav 5ii55aTOc; în 1 Pt 3, 20 şi raportul
său cu tradiţia iudaică. Spre o tipologie baptismală a potopului,” RT
3 (2 0 1 1 ): 7-25.

3. ST U D II TEOLOGICE

Revista Studii Teologice a apărut pentru prima dată în anul 1929


la iniţiativa profesorilor Facultăţii de Teologie din Bucureşti (Ioan Po-
pescu-Mălăeşti, Tudor Popescu, Ioan Mihălcescu, Şerban Ionescu, Petre
Vintilescu, Grigore Cristescu, Dimitrie Boroianu şi Vasile Ispir), cu me­
nirea precisă de a oferi cercetătorilor români posibilitatea de a-şi prezenta
studiile într-o publicaţie teologică de înaltă ţinută academică. Revista a

42
Studii teologice I. REVISTE

apărut, cu excepţia anului 1929-1930, doar o dată pe an până în 1940,


când s-a sistat publicarea ei. La iniţiativa patriarhului Justinian, revista
şi-a reluat activitatea în anul 1949, devenind principala publicaţie a insti­
tutelor teologice. Cu toate că elementul politic şi-a făcut simţită prezenţa
în conţinutul unor articole, revista a constituit, în foarte multe situa­
ţii, singura posibilitate de publicare a studiilor teologilor din generaţia
de aur a Bisericii noastre, în condiţiile în care apariţia cărţilor teologice
era redusă şi mult cenzurată. Astfel, frecvenţa de apariţie a crescut, încât
anual se editau zece numere grupate în cinci volume. începând cu anul
1986, au apărut şase numere în şase volume, iar din 1992 până în 2008
apariţiile au variat de la patru la şase numere grupate în două sau mai
multe volume. Optica şi specificitatea revistei au suferit unele modificări
în anul 2005, când publicaţia a trecut sub patronajul IBMBOR. Subiec­
tele abordate vizau o problematică vastă: statutul religiei ca disciplină
predată în şcoală, asistenţa socială organizată de Biserică, secularizarea,
globalizarea, sincretismul religios, evoluţiile spectaculoase în domeniul
bioeticii şi al celorlalte ştiinţe, dialogul cu celelalte confesiuni şi religii etc.
Dintre colaboratorii revistei: Athanase Negoiţă, Nicolae Nicolaescu, Ni-
colae Neaga, Liviu Munteanu, Nicolae Chiţescu, Petre Rezuş, Teodor
M. Popescu, Ene Branişte, Dumitru Stăniloae, Liviu Stan, Vlad Sofron,
Ioan Zăgrean, Iorgu Iovan, Emilian şi Constantin Corniţescu, Ioan şi
Nicolae Dură*3.

1929
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Cartea Proverbelor lui Solomon,” S T 1
(1929): 6-14 / S T 2 (1930): 1-18 / S T 3 (1930): 3-22.

1931
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Suprascrierile psalmilor,” S T 1 (1931): 69-
98.________ ’
3 Alexandru Stănciulescu -B ârda şi Cristian S tănciulescu -B ârda , Biblio­
grafia revistei „Studii Teologice” (1929-2008) (Molovâţ: Cuget românesc,
2010), 5-15; Maria A luaş, Inventar al publicaţiilor..., 25; http://www.stu-
diiteologice.ro/index.php?option=com_content&view=articie&id=2&Ite-
mid=3&lang=ro (accesat 16 decembrie 2012).

43
I. REVISTE Studii teologice

Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Valoarea Vechiului Testament pentru creş­


tini,” S T 2 (1931): 33-112.
N egoiţă, Athanase, „Noi descoperiri în Palestina,” S T 1 (1931): 183-
184.
N egoiţă, Athanase, „Un nou alfabet semitic,” S T 1 (1931): 184.

1933
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Ecclesiastul,” S T 1 (1933): 93-155.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Traducerea Sfintei Scripturi,” S T 2 (1931):
47-62.

1938
R ovenţa, Haralambie, „Ioan Popescu-Mălăieşti. Viaţa şi opera,” S T 1
(1938-1939): 20-29.
G eorgescu, Ion, „Bibliografia Părintelui Profesor Ioan Popescu-Mălă­
ieşti,” S T 1-2 (1938-1939): 326-373.

1949
Prelipceanu, Vladimir, „Probleme sociale în Vechiul Testament,” ST
1-2 (1949): 55-68.
Prelipceanu, Vladimir, „Profeţi şi profeţii false, după Vechiul Testa­
ment,” S T 5-6 (1949): 326-332.
Prelipceanu, Vladimir, „Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a preotului,”
S T 7-8 (1949): 487-500.

1950
N egoiţă, Athanase, „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de
către sectanţi,” S T 3-6 (1950): 262-279.
N egoiţă, Athanase, „Instituţii sociale în Vechiul Testament,” S T 9-10
(1950): 569-589.

1951
N egoiţă, Athanase, „Despre Sabat,” 67’9-10 (1951): 514-541.

44
Studii teologice I. REVISTE

1952
Prelipceanu, Vladimir, „Idei despre pietate în Vechiul Testament,” ST
1-2 (1952): 15-24.
Nicolaescu, N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradi­
ţii şi metode de exegeză biblică,” S T 1-2 (1952): 113-133.
M arcu , Grigorie, „Cunoaşterea aprofundată a Sf. Scripturi —îndatorire
de căpetenie a preotului zilelor noastre,” S T 3-4 (1952): 202-215.

1954
Prelipceanu, Vladimir, „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testa­
ment,” S T 1-2 (1954): 3-16.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în Cartea d e în vă ţă tu ră ” S T 9-10
(1954): 586-594.

1955
C hialda, Mircea, „învăţături moral-sociale în cartea Proverbelor lui So-
lomon,” S7T -2 (1955): 3-24.
Popescu, Adrian, „Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în Evul Mediu, în
Apus,” S T 3-4 (1955): 169-196.
Prelipceanu, Vladimir, „Actualitatea învăţăturilor moral-sociale din
cartea Iisus, fiul lui Sirah,” 5T 9-10 (1955): 582-599.
Vasilescu, Emilian, „Descoperirea unui mare popor antic, a cărui amin­
tire s-a păstrat numai în Vechiul Testament,” S T 9-10 (1955): 650-
660.

1956
C hialda, Mircea, „îndatoriri moral-sociale după Decalog,” S T 9-10
(1956): 603-621.

1958
M arcu , Grigorie, „Lumină de la Răsărit,” S T 1-2 (1958): 126-136.
S imedrea, Tit, „Sfanţul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la
Qumran,” S T 3-4 (1958): 139-161.

45
I. REVISTE Studii teologice

1959
Iancu, M., „Geneză XII, 1-10 în lumina descoperirilor arheologice,” S T
5-6 (1959): 331-344.
M oscovici, Iancu, „Descoperirile arheologice făcute în 1958 în apropiere
de Qumran,” ST9-10 (1959): 607-610.

1960
V erzan, Sabin, „Cronologia Manuscriselor de la Marea Moartă,” S T 1 -2
(1960) : 40-59.
Basarab, Mircea, „Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creşti­
nism,” S T 5-6 (1960): 420-435.
N egoiţă, Athanase, „Descoperirea scrierilor gnostice. Manuscrisele cop­
te de la Nag Hamadi,” S T 7-8 (1960): 532-551.
Savin, Petru, „Cronologia biblică,” S T 7-8 (1960): 517-531.

1961
Prelipceanu, Vladimir, „Originea alfabetului în lumina descoperirilor
mai noi,” S T 3-4 (1961): 189-201.
Basarab, Mircea, „Vechiul Testament în liturghiile ortodoxe,” S T 3-4
(1961) : 202-225.
C hiţu, Viorel, „Raportul dintre cultul Vechiului Testament şi cultul
creştin,” S T 5-6 (1961): 297-320.
Basarab, Mircea, „Psalmul LI (L). Ideea de rugăciune şi jertfă,” S T 7-8
(1961): 410-427.

1962
A brudan , Dumitru, „Sărbătorile postexilice la evrei,” S T 7-8 (1962):
489-501.
A brudan, Dumitru, „Cărţile anaghinoscomene ale Vechiului Testament
după traducerile româneşti,” ST 9-10 (1962): 541-548.

1963
A brudan, Dumitru, „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augus-
tin,” S T 5-4 (1963): 141-154.

46
Studii teologice I. REVISTE

Popescu, Gabriel, „Psalmii în predica Fericitului Augustin,” S T 3-4


(1963): 155-172.
A brudan, Dumitru, „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor,” S T 78
(1963): 415-426.

1965
Negoiţă, Athanase, „Manuscrise de gramatici semite în Biblioteca Patri­
arhiei Române,” S T 1-2 (1965): 100-116.
Nicolae, Gheorghe, „Aspecte din natură şi viaţă în C om entarul la psalm i
al Sfântului Vasile cel Mare,” S T 5-6 (1965): 322-333.

1966
Burcuş, Teodor, „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului
Testament,” S T 7-8 (1966): 434-449.
Burcuş, Teodor, ,Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testa­
ment,” ST 9-10 (1966): 575-583.

1967
C aplat, Simion, „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al pre­
dicii,” S T 1-2 (1967): 62-77.
Burcuş, Teodor, „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea templului şi ca­
racterul ei universalist,” S T 3 -4 (1967): 173-188.
Iana, Constantin, „Concepţia Sfântului Chirii al Ierusalimului despre
Sfânta Scriptură ca temei al învăţăturilor Bisericii în Catehezele sale,”
5 7 7 -8 (1967): 446-455.
Burcuş, Teodor, „Căutaţi binele şi nu răul ca să fi ţ i vii!" S T 7-8 (1967):
492-503.
C orniţescu, Emil, „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie,” S T
7-8 (1967): 482-491.
C orniţescu, Emil, „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale
Vechiului Testament,” ST 9-10 (1967): 600-612.

1968
Prelipceanu, Vladimir, „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său
teologic în epoca contemporană, în Apus,” S T 3-4 (1968): 221-241.

47
I. REVISTE Studii teologice

1969
C orniţescu, Emil, „Raporturile dintre părinţi şi copii în cărţile didacti­
ce ale Vechiului Testament,” S T 1-2 (1969): 100-1 1 0 .
M ircea, Ioan, „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia
lor în tradiţia cultică creştină,” S T 3-4 (1969): 179-198.
C orniţescu, Emilian, „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori
Martin Luther şi Jean Calvin,” S T 3-4 (1969): 199-209.
Bogdaproste, Gheorghe, „Cinstirea aproapelui după Decalog,” S T
9-10 (1969): 699-714.

1970
Balca, Nicolae, „Biblia în sistemul filozofic hegelian,” S T 1-2 (1970):
39-59.
Bogdaproste, Gheorghe, „Valoarea moral-socială a Cărţii Psalmilor,”
57*1-2 (1970): 104-117.
Bria, Ioan, „Scriptură şi Tradiţie,” S T 5-6 (1970): 384-405.
Bogdaproste, Gheorghe, „Elemente ale cultului mozaic în cultul creş­
tin,” 57*9-10 (1970): 723-739.

1971
N icolaescu, N., „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română,” S T
1-2 (1971): 14-30.
Prelipceanu, Vladimir şi Grigorie, M arcu , „Cuvântul lui Dumnezeu
în viaţa Bisericii,” S T 1-2 (1971): 31-73.
Bolsacov-G himpu , A., „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arhe­
ologice şi istorice,” 57T -2 (1971): 85-95.
Bogdaproste, Gheorghe, „Valoarea Vechiului Testament pentru creş­
tini după Fericitul Augustin,” S T 1-2 (1971): 96-109.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament, factor al ecumenismului,” 57*9-10
(1971): 616-620.

1972
Basarab, Mircea, „Cărţile anaghinoscomena —bune de citit în Bibliile
româneşti,” S T 1-2 (1972): 9-69.

48
Studii teologice I. REVISTE

1973
C oman, Ioan, „Origen despre Logos, Biserică şi suflet în Comentariul
său la Cântarea Cântărilor,” S T 3-4 (1973): 165-172.
G heorghe, Constantin, „Rezultatele primei campanii de săpături arhe­
ologice de la Teii Keisan (Israel) şi problemele pe care acestea le pun,”
S T 7-8 (1973): 577-579.
C hilea, Sebastian, „Ironia biblică şi morala biblică,” S T 9-10 (1973):
632-647.
Burtan, Gheorghe, „Rolul îndrumător al Vechiului Testament,” S T
9-10 (1973): 725-735.

1974
N icolaescu, N., „Sfânta Scriptură în Biserica noastră,” S T 5-6 (1974):
333-342.
N icolaescu, N., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele
ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română,” 577-8 (1974): 489-521.
Burtan, Gheorghe, „Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului
Testament,” S T 9-10 (1974): 717-724.

1975
A brudan, Dumitru, „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profe­
tice ale Vechiului Testament,” S T 1-2 (1975): 35-40.
C aloianu, Viorel, „Datoriile faţă de aproapele, după legea mozaică,” S T
1-2(1975): 109-115.
C aloianu, Viorel, „Sensul expresiei trim isul lui D um nezeu (.Malak Iah-
ve) în Vechiul Testament,” S T 3-4 (1975): 226-231.
V atămanu, Nicolae, „Şarpele d e aram ă (Nm. 21) în numismatică şi în
istoria medicinii,” S T 3 -4 (1975): 290-296.

1976
C orniţescu, Constantin, „Sfinţii Trei Ierarhi, interpreţi ai Sfintei Scrip­
turi,” S T 1-2 (1976): 82-93.
N egoiţă, Athanase, „Preocupări actuale de Teologie Biblică Vechitesta-
mentară în America,” ST 7-10 (1976): 564-570.

49
I. REVISTE Studii teologice

1977
N egoiţă, Athanase, „Un Iov babilonian? Ceva din teodiceea akkadia-
nă,” S T 5-8 (1977): 436-449.
A brudan , Dumitru, „Colectivitatea —cadru firesc pentru dezvoltarea şi
desăvârşirea vieţii individuale,” S T 5-8 (1977): 456-460.
Semen, Petre, „învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament,”
S T 9-10(1977): 627-682.

1978
D uţu, Constantin, „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predi­
cii,” S T 1-2 (1978): 33-45.
Semen, Petre, „Sensul expresiei Iom -Iahve {Ziua D om nului) la profeţii
Vechiului Testament,” S T 1-2 (1978): 149-161.
Buga, Ioan, „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în epistolele
Sfântului Apostol Pavel,” S T S-A (1978): 193-204.
Buga , Ioan, „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură,” S T
3-4 (1978): 231-242. ’
A brudan, Dumitru, .Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament,”
S T S-A (1978): 264-270.

1979
Basarab, Mircea, „Cartea profetului Amos (teză de doctorat),” S T 5-10
(1979): 391-571.

1980
S levoacă, Ştefan, .Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Tes­
tament,” S T 1-2 (1980): 5-14.
C orniţescu, Emilian, „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara
Sfântă (între 1920-1970) pentru Studiul Vechiului Testament,” ST
7-10 (1980): 606-619.

1981
A brudan , Dumitru, „Dimensiunea socială a împărăţiei lui Dumnezeu,”
ST 1-2 (1981): 148-154.

50
Studii teologice I. REVISTE

D ragomir, Neculai, „Studiu istorico-liturgic privind textele biblice din


cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe,” S T 3-4 (1981): 207-268.
C orniţescu, Emilian, „Noi descoperiri arheologice în Ţara Sfântă,” S T
3-4 (1981): 269-274.
J arpălău, Gheorghe, „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testa­
ment,” S T 5-6 (1981): 423-435.
C orniţescu, Emilian, „Studiul Vechiului Testament la Facultatea de
Teologie şi Institutul Teologic Universitar din Bucureşti,” S T 7-10
(1981): 503-509.

1982
J arpălău, Gheorghe, „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul
Testament,” S T 3-4 (1982): 242-254.
C orniţescu, Emilian, „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în
ultimii 50 de ani (1920-1970) şi raportul lor cu Vechiul Testament
(teză de doctorat),” S T 7 -8 (1982): 461-562 / S T 9-10 (1982): 617-
681.
D ragomir, Neculai, „Proorocii Vechiului Testament în cultul ortodox şi
în imnografia bisericească,” S T 7-8 (1982): 563-577.

1983
C orniţescu, Emilian, „Cercetările arheologice (1975-1978) din Ţara
Sfântă confirmă Vechiul Testament,” S T 7 -8 (1983): 542-558.

1984
Petrescu, Macedon, „Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai
Vechiului Testament,” S T 1-2 (1984): 103-109.
Todoran, Simeon, „Despre inspiraţia Sfintei Scripturi,” S T 5-6 (1984):
329-351.
C orniţescu, Emilian, „Descoperirile arheologice din Egipt, Asiria, Ba-
bilon, Siria, Asia Mică, Fenicia şi Arabia care au legătură cu datele din
Vechiul Testament,” S T 7-8 (1984): 546-572.
Petrescu, Macedon, „Despre rugăciune în cartea Psalmilor,” S T 9-10
(1984): 666-672.

51
I. REVISTE Studii teologice

1985
A brudan , Dumitru, „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă,” ST
7-8 (1985): 453-471.
C orniţescu, Emil, „Persoana lui Mesia şi lucrarea Sa în lumina profeţi­
ilor vechitestamentare,” S7'9-10 (1985): 606-615.
N egoiţă, Athanase, „Biblia şi Arheologia. Noile descoperiri de la Elba,”
S T 9-10 (1985): 666-673.
J arpălău, Gheorghe, „Temeiuri vechi-testamentare pentru colaborarea
şi împăcarea dintre oameni,” 57*9-10 (1985): 699-710.
Stamatoiu, D., „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan sub
conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice,” 57*9-10
(1985): 710-724.

1987
C orniţescu, Emilian, „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate,”
S T 5 (1987): 7-27.

1988
Tomitanul, Lucian, „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise ese-
niene,” S T 1 (1988): 8-14.
M oraru, Mihai, „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei d e la B u cureşti”
S T 6 (1988): 7-9.
D ură, Nicolae, „Biblia d e la Bucureşti (1688), 300 de ani de la prima ti­
părire integrală a Bibliei în versiune românească,” S T 6 (1988): 9-29.
N ecula, Nicolae, „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la
apariţia B ibliei lui Şerban Cantacuzino,” S T 6 (1988): 113-114.

1989
C oman, Costantin, „Secolul al XVII-lea Românesc şi Biblia de la Bucu­
reşti,” S T 2 (1989): 10-29.
M oldovan, Ilie, „îndreptare şi îndumnezeire în cartea Psalmilor,” S T 3
(1989): 3-11.
Bude, Ioan, .Antropologia Vechiului Testament,” 5 7 3 (1989): 26-39.

52
Studii teologice I. REVISTE

1990
C orniţescu, Emil, „Mesia - domn al păcii şi al dreptăţii,” S T 2 (1990):
6- 20 .

1991
Ionescu, Ion, „Sfânta Scriptură,” S T 4 (1991): 51-56.

1992
Verzan, Sabin, „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi,” S T
4 (1992): 25-51.

1993
Ionescu, Nicolae, „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagme —cheie
din Vechiul Testament (Iş. 19, 6 ; 23, 22),” S T 5-6 (1993): 67-68.

1999
Basarab, Mircea, „Reconcilierea în Sfânta Scriptură,” S T 3-4 (1999):
24-49.
C ârstoiu , Justinian, „Pietatea şi dreptatea în trăirea omului Biblic,” ST
1-2 (1999): 107-117.
Preda, Constantin, „Studiile biblice şi metodele lor,” S T 3-4 (1999):
74-89.

2000
C oman, Constantin, „Metoda statistică în cercetarea biblică,” S T 1-2
(2000): 3-12.

2001
M azilescu, Grigore, „Profeţiile mesianice cuprinse în cartea profetului
Ieremia, reflectate în Noul Testament,” S T l-2 (2001): 137-151.
C ârstoiu , Justinian, „Despre uriaşi în capitolul şase al cărţii Facerea,” ST
1-2 (2 0 0 1 ): 152-166.
Preda, Constantin, „Kinneret, Marea Galileii,” S T 1-2 (2001): 209 -2 12 .

53
I. REVISTE Studii teologice

2002
Ichim , Dumitru, „Vinul cuvântului,” S T 3-4 (2002): 3-6.
M azilescu, Grigore, „Dimensiunea Pnevmatologică a fiinţei umane, în
lumina Vechiului şi Noului Testament,” S T 3 -4 (2002): 37-43.

2004
M untean, Cristian, „Ierusalim, istorie şi eshatologie (teză de doctorat),”
ST 1-2 (2004): 3-180.

2005
C hirilă, Ioan, „Sofia şi Logos sau despre dialogul dintre cei doi Iisus:
Hristos şi Ben Sirah,” S T 1 (2005): 49-64.
G rigorie de Nazlanz, „Cuvântarea a XV-a. In cinstea Macabeilor.
Mărturisirea credinţei în viaţa Bisericii. Comentariu teologic,” ed.
Vasile Cristescu, S T 2 (2005): 86-100.
S emen, Petre, „Calamităţile naturale - manifestări teofanice, avertismen­
te divine sau semne ale timpului?,” S T 3 (2005): 7-34.

2006
R ogoti, Eugeniu, „Mântuirea în Vechiul Testament,” ST1 (2006): 217-
220 .
S emen, Petre, „Traducerea Bibliei între responsabilitate şi misiune,” S T
2 (2006): 7-23.
Pătuleanu, Constantin, „Importanţa unei ermineutici biblice comune
în cadrul dialogurilor ecumenice,” S T 2 (2006): 24-36.
Preda, Constantin, „Inspiraţia Septuagintei din perspectivă hermeneu­
tică,” S T 2 (2006): 37-59.
V ladimirescu, Mihai, „Transmiterea textelor biblice ebraice,” S T 2
(2006): 60-77.
M ihăilă, Alexandru, „Sabatul. Spre o teologie a timpului sacru,” S T 2
(2006): 78-99.
K aravidopoulos, Ioannis, „Direcţii noi în ermineutica biblică,” ed. Sa­
bin Preda, S T 2 (2006): 169-180.

54
Studii teologice I. REVISTE

C oman, Constantin, „Despre recursul studiilor sistematice la Sfânta


Scriptură,” S T 2 (2006): 181-201.
Preda, Sabin, „Pentru o traducere teologică a lui eudokein e n ” S T 3
(2006): 7-23.
Vatămanu, Cătălin, „Războiul Sfânt din perspectiva Vechiului Testa­
ment,” S T 3 (2006): 100-119.

2007
M ihăilă, Alexandru, „Despre numele dumnezeiesc Iahve,” S T 1 (2007):
27-45.
Vatămanu, Cătălin, „Instruirea tânărului israelit spre a deveni slujitor al
lui Dumnezeu,” S T 4 (2007): 155-181.

2008
S emen, Petre, „Valoarea spirituală a postului după Biblie,” S T 1 (2008):
27-38.
Oancea, Constantin, „Trei demersuri anistorice în exegeza biblică.
Avantaje şi limite ale exegezei sincronice,” S T i ( 2 0 0 8 ): 39 - 54 .
Ioan G ură de A ur, „Tâlcuiri la Psalmi. Tâlcuire la psalmul 4 (partea I),”
ed. Alexandru Mihăilă şi Sabin Preda, S T 1 (2008): 159-170.
Prelipcean, Alexandru, „Gematria ebraică - paradigmă ermineutică a
Sfintei Scripturi. Studiu de caz: cifrele 1-7 din Facere,” S T 2 (2008):
177-212.

2009
C oman, Constantin, „Sfânta Scriptură şi ermineutică biblică ortodoxă,”
S T 3 (2009): 31-59.
M elniciuc -P uică , Ilie, „Abrevieri din manuscrisele biblice regăsite în
iconografie,” S T 4 (2009): 111-139.

2010
M axim M ărturisitorul, „Tâlcuire la Psalmul 59,” ed. Marius Portaru,
S T 3 (2010): 215-242.
C hirilă, Ioan, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sau despre organicita-
tea Sfintei Scripturi cu Sfânta Tradiţie,” S T 1 (2010): 7-23.

55
I. REVISTE Studii teologice

Bolozan, Daniela, „Femeia în referatul creaţiei —elemente de antropo­


logie,” S T 3 (2010): 81-100.
Teculescu, Teodora, „Perspectiva biblică asupra practicilor funerare în
Israelul antic,” S T 3 (2010): 185-214.

2011
C onţac, Emanuel, „Tradiţia biblică românească. O prezentare succintă
din perspectiva principalelor versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi,”
S T 2(2011): 159-245.
M ihăilă, Alexandru, „The Holy War Ideology as an Agent for Self-Iden-
tity in the So-Called Deuteronomistic History: The Case of 1 Sam
15,” 57*2 (2011): 7-17.
Latan, Cristian, „Iar eu, o, duhule, te co n ju r... (4Q560 I, 2:5). Practicile
magice şi divinatorii în manuscrisele de la Qumran,” S T 3 (2011):
153-189.
Preupcean , Alexandru, „O scurtă introducere în critica textuală: măr­
turii directe şi indirecte ale textului Septuagintei,” S T 4 (2011): 7-54.

2012
C hişcari, Ilie, „Is 52:13-53:12 nei manoscritti biblici del Mar Morto,”
S T 1 (2012): 23-63.
Popoiu , Dumitru-Mitruţ, „Metoda istorico-critică şi cea semiotico-cri-
tică în cercetarea biblică germană contemporană,” S T 2 (2012): 161-
182.
M ihăilă, Alexandru, „R aping the Justice: Another Reading of Genesis
34,” S T 3 (2012): 31-50.
Iatan, Cristinel, „In cer şi p e p ă m â n t toate câte El a voit, a fă c u t (Ps 116,
3). Fenomenologia minunii în tradiţia vetero-testamentară,” S T 3
(2012): 95-126.

56
Mitropolia Moldovei şi Sucevei / Teologie şi viaţă I. REVISTE

4 . M IT R O PO L IA M O LD O V E I Ş I SUCEVEI
/ TEOLOGIE Ş I VIA ŢĂ

înfiinţat în anul 1925, anul dobândirii autocefaliei BOR, periodicul


Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a apărut constant până în anul 1990
cu o frecvenţă trimestrială şi uneori bianuală sub denumirea de M itropo­
lia M oldovei —Foaie oficială a A rhiepiscopiei Iaşilor şi apoi de M itropolia
M oldovei şi Sucevei. Secţiunile permanente ale revistei erau constituite de
studii şi articole teologice, monografii, scrisori pastorale, omilii şi catehe­
ze, traduceri şi recenzii. în anul 1991, la iniţiativa Mitropolitului Dani­
el, revista şi-a schimbat denumirea în Teologie şi viaţă şi a fost orientată
înspre realităţile teologico-misionare şi social-culturale ale Mitropoliei.
Noile studii publicate sunt concentrate pe teologie şi arheologie biblică,
istorie bisericească, teologie sistematică şi practică, traduceri din scrierile
patristice etc. Revista mai cuprinde rezumate ale unor conferinţe naţio­
nale şi internaţionale, evenimente notabile din viaţa Mitropoliei, prezen­
tări ale unor evenimente sau personalităţi din viaţa eclesială şi o secţiu­
ne de recenzii. Au colaborat la acest periodic: Nicolae Neaga, Petru Rezuş,
Orest Bucevschi, Nicolae Chiţescu, Daniel Constantin, Nicolae V Dură,
Constantin C. Giurăscu, Ştefan S. Gorovei, Ioan Ivan, Constantin Nonea, P.
P. Panaitescu, Scarlat Porcescu, Al. N. Stănciulescu-Bîrda, Milan Şesan,
Emilian Vasilescu, Viorel Sava, Nicolae Achimescu, Petre Semen, Gheor-
ghe Petraru, Ioan C. Teşu, Emilian Popescu, Vasile Vasile, Ioan I. Ică Jr.,
Costion Nicolescu şi Mircea Păcurariu*4.

1930
Berechet, Gr., „Cartea lui Iov,” M M S 4 (1930): 7-12.
G ervescu, Victor, „Cartea lui Iov,” M M S 4 (1930): 10 7 -110 .

1931
M unteanu, Nicodim, „Psalmul 103 (creaţiunea),” MMS 1 (1931): 12-
14._________
4 Maria A luaş, Inventar al publicaţiilor. .., 33-4; http://www.teologiesiviata.ro/
continut/istoricul-revistei (accesat 16 decembrie 2012).

57
I. REVISTE Mitropolia Moldovei fi Sucevei / Teologie şi viaţă

Bonteanu, T., „Prorocirile despre venirea Mântuitorului,” M M S 1


(1931): 107-110.

1936
S criban, Arhimandritul, „Scriptura unei vieţi,” M M S 6 (1936): 196-
202 .
Teodoreanu, Ionel, „Septuaginta,” M M S 6 (1936): 207-210.
\hsiLACHE, Gheorghe, „Veacul Cărţii,” M M S 6 (1936): 217-222.
W silache, Gheorghe, „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic,”
M M S 6 (1936): 237-244.

1956
Prelipceanu, Vladimir, „Decalogul, lege morală universală şi perma­
nentă,” M M S 5 (1956): 246-258.

1957
Prelipceanu, Vladimir, „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în
comparaţie cu concepţiile antice orientale,” M M S 1-2 (1957): 60-70.
C otos, Nicolae, „Un episod trist din istoria sacră a Vechiului Testament:
Tragicul sfârşit al generalului Abner,” M M S 3-4 (1957): 242-250.
N eaga, Nicolae, „împărăţia păcii (Isaia 2, 4),” M M S 3-4 (1957): 569-
575.

1958
N eaga, Nicolae, „Problema frumosului în Vechiul Testament,” M M S
3-4 (1958): 199-217.
M oscovici, Iancu, „Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri ulte­
rioare,” M M S 5-6 (1958): 394-409.
C otos, Nicolae, „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se
gândeşte să clădească Domnului Templu (2 Sam. 6-7),” M M S 7-8
(1958): 555-565.

1960
N eaga, Nicolae, „SfântaTreime în Vechiul Testament,” M M S 12 (1960):
9-20.

58
Mitropolia Moldovei şi Sucevei / Teologie şi viaţă I. REVISTE

1961
Neaga, Nicolae, „Flora şi vegetaţia în Orientul biblic. Simbolismul lor în
Sfânta Scriptură,” M M S 7-8 (1961): 502-525.

1964
Prelipceanu, Vladimir, „Colecţia imnelor religioase ale comunităţii de
la Qumran,” M M S 11-12 (1964): 582-590.

1969
Prelipceanu, Vladimir, „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul
iudaic,” M M S 1-2 (1969): 21-35.
S eraficean, I., „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui
religioasă,” M M S 10-12 (1969): 581-598.

1970
Prelipceanu, Vladimir, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ca izvoare
ale revelaţiei divine în cele trei mari confesiuni creştine,” M M S 3-6
(1970): 218-229.

1971
M itru, Nicolae, „Urme din revelaţia primordială în religiile necreştine,”
M M S 3-4 (1971): 165-181.

1974
Buzdugan, C., „Puterea sfinţitoare a preoţiei,” M M S 5-6 (1974): 368-381.

1975
M acsim , Nicolae, „Concepţii mai noi despre Sfânta Scriptură,” M M S
5-8 (1975): 407-554.

1977
G aleriu, C.N., „Sensul religios creştin al sărbătorii Ziua Domnului în
Vechiul şi Noul Testament,” M M S 7-9 (1977): 543-554.

59
I. REVISTE Mitropolia Moldovei şi Sucevei / Teologie şi viaţă

1981
Pentiuc, Eugen, „Fundamentarea veterotestamentară a cultului Sfinte­
lor Icoane,” M M S 7-9(1981): 470-481.
S fichi, Mircea, „Porunca dumnezeiască: Să nu u ciz i” M M S 10-11
(1981): 696-703.

1983
Pentiuc, Eugen, „Noţiunea de sfinţenie în Vechiul Testament,” M M S
7-9 (1983): 375-384.

1984
C hialda, Mircea, „învăţătura despre Sfânta Scriptură,” M M S 4-6
(1984): 367-386.

1986
Petrescu, Macedon, „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor,” M M S
4-5 (1986): 65-82.
Petrescu, Macedon, „Să nu ucizi,” M M S 9-10 (1986): 61-67.

1987
CÂrstoiu, Justinian, „Melchisedec, preotul rege din Salem, prefigurare a
Mântuitorului Iisus Hristos ,” M M S 6 (1987): 37-45.
C hirică, C. Gr., „Despre Sfânta Scriptură,” M M S 6 (1987): 88-96.

1988
R ezuş, Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Studiu
de istorie comparată a religiilor,” M M S 2 (1988): 22-35.
N eaga, Nicolae, „Dreptate şi pace. Aspecte biblice,” M M S 5 (1988): 11-17.

1991
S emen, Petre, „Un pas spre Dumnezeu —Sfânta Mărturisire,” TV 1-3
(1991): 74-95.
S emen, Petre, „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia,” 7 V 9-12
(1991): 121-127.

60
Mitropolia Moldovei şi Sucevei / Teologie şi viaţă I. REVISTE

1992
S emen, Petre, „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor în Vechiul
Testament şi Noul Testament,” TV1-3 (1992): 46-57.
S emen, Petre, „învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului
Testament. Teză de doctorat,” TV4-7 (1992): 13-247.
S emen, Petre, „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului
Testament,” 7V 8-10 (1992): 3-14.
C ojocaru , Constantin, „Sfânta Scriptură despre ştiinţa şi măsurarea
timpului,” 7V 8-10 (1992): 15-18.
S emen, Petre, „Vorbirea în pilde în cărţile Sfintei Scripturi,” TV 11-12
(1992): 28-41.

1993
C iobÂrcă, Teofilact, „Meditaţie despre folosul duhovnicesc al citirii psal­
tirii,” TV 1-3 (1993): 66-71.

1994
S emen, Petre, „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestamentare,”
TV 1-4 (1994): 13-30.
S emen, Petre, „Familia şi importanţa ei în perioada Vechiului Testa­
ment,” 7V 5-7 (1994): 7-24.

1995
Dascălu, Nicolae, „Ecouri al Proverbelor lui Solomon în cultura popu­
lară românească,” 7V10-11 (1995): 165-184.

1996
S emen, Petre, „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date prin
el,” 7V 1-6 (1996): 21-33.
S emen, Petre, „Trăirea autentică a credinţei în viziunea biblică,” TV7-12
(1996): 65-78.

1997
S emen, Petre, „Concepţia biblică despre proprietatea asupra pământu­
lui,” TV 1-6 (1997): 25-42.

61
I. REVISTE Mitropolia Moldovei şi Sucevei / Teologie şi viaţă

1998
C ohen, Sear Iasuv, „Ierusalimul în Cartea Psalmilor,” TV 5-12(1998):
60-64.
S irat, Rene Samuel, „Mesajul pe care Biblia îl transmite omului contem­
poran,” 7V 5-12 (1998): 65-67
R osen, David, „Mântuirea şi răscumpărarea în literatura profetică şi în
psalmi,” 7V 5-12 (1998):’ 68-75.
C orniţescu, Emilian, „Mesajul etic al profeţilor şi actualitatea lui,” TV
5-12 (1998): 76-80.
A brudan, Dumitru, „Dreptatea socială în scrierile biblice,” TV 5-12
(1998): 81-89.
S emen, Petre, „Etica socială la profeţii Amos şi Isaia,” TV 5-12 (1998):
90-99.
Popa, Gheorghe, „Profeţii biblici: apărători ai demnităţii umane,” TV
5-12 (1998): 100-105.

1999
S emen, Petre, „Atitudinea Bisericii faţă de pruncucidere, divorţ, abando­
nul de copii, droguri şi sexualitate —justificată de Sfânta Scriptură,”
7V 7-12 (1999): 75-96.

2000
S emen, Petre, „Semnificaţiile biblice ale anului jubileu,” 7V 7-12 (2000):
130-138.

2001
Popa, Gheorghe, „întrebarea lui Iov şi misterul suferinţei umane,” TV
1-7 (2001): 75-80.
Răducă , Vasile, „Familia şi împărăţia lui Dumnezeu după Sfânta Scrip­
tură,” 7V 1-7 (2001): 81-94.

2004
B olocan, Carmen-Maria, „Treptele urcuşului duhovnicesc şi rolul lor
catehetic în Despre viaţa lu i M oise a Sfântului Grigorie de Nyssa,” TV
1-6 (2004): 76-84.

62
Mitropolia Olteniei I. REVISTE

Bolocan, Carmen-Maria, „Pedagogia divină în opera „Hexaemeron” a


Sfântului Vasile cel Mare,” 7Y 7-12 (2004): 151-175.
C hirilă, Ioan, „Comunitatea de la Qumran şi legătura sa cu Ierusali­
mul,” 7Y 7-12 (2004): 176-186.

2005
C hirilă, Ioan, „Sofia şi Logos sau dialogul despre cei doi Iisus: Hristos
şi Ben Sirah,” TV1-6 (2005): 24-48.

2006
Istrati, Ioan Valentin, „O hermeneutică a temporalităţii în Vechiul Tes­
tament,” TV7-Y2 (2006): 36-66.

2009
S emen, Petre, „Importanţa familiei în Vechiul Testament,” 7 V 5-8
(2009): 31-39.

2010
Vătămanu, Cătălin, „Sensul metaforei grădinii în tradiţia ebraică,” TV
1-4 (2010): 133-143.

2011
Prilipcean, Cristian, „Circumciderea în Vechiul Testament, în Noul
Testament şi astăzi,” 7V 9-12 (2011): 117-138.

5. M ITROPOLIA OLTENIEI

Fondată în anul reactivării Mitropoliei Olteniei (1950), revista cu


numele omonim a devenit buletinul oficial al eparhiei prin contopirea
Buletinului M itropoliei O lteniei şi a îndrum ătorului Eparhial a l Episcopiei
Râm nicului şi Argeşului. Din acest motiv, studiile teologice erau secondate
de secţiuni ce priveau viaţa bisericească administrativă. Treptat, publicaţi­
ile ştiinţifice au crescut în importanţă prin aportul teologilor deja consa­
craţi care colaborau frecvent cu redacţia acestui periodic bisericesc. Astfel,

63
I. REVISTE Mitropolia Olteniei

în anul 1992, după înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova, revista


M itropolia O lteniei a primit un suflu nou prin contribuţia cadrelor uni­
versitare craiovene. Pe lângă aceste articole ştiinţifice, au mai fost intro­
duse traduceri din scrierile patristice şi texte ale unor profesori de teologie
din străinătate. Dintre colaboratori: Nestor Vornicescu, Tit Simedrea,
Irineu Popa, Bartolomeu Anania, Dumitru Stăniloae, Nicolae Steinhar-
dt, Nicolae Chiţescu, Nicolae Nicolaescu, Vladimir Prelipceanu, Nico­
lae Neaga, Dumitru Călugăr, Ioan Gh. Savin, Ioan G. Coman, Emilian
Vasilescu, Dumitru Fecioru, Liviu Stan, Ene Branişte, Teodor Bodogae,
Olimp Căciulă, Petru David, Dumitru Bălaşa, Nicolae Stoicescu, Teodor
M. Popescu, Mircea Păcurariu, Radu Creţeanu, Nicolae Bănescu, Marin
Branişte, Ioan Ionescu, Veniamin Micle, Alexandru Zub etc.5

1955
Prelipceanu, Vladimir, „Descoperirea unor texte ebraice vechi în regiu­
nea nord-vestică a Mării Moarte,” M O 3-4 (1955): 163-166.

1957
N eaga, Nicolae, „Pe linia păcii universale. Isaia 11,6-9,” M O 1-2(1957):
9-13.
M arcu , Grigorie T., „Sfânta Scriptură în limba română,” M O 3-4
(1957): 149-160.
Prelipceanu, Vladimir, „Adevărul istoric al Sfintei Scripturi, în lumina
noilor descoperiri arheologice,” M O 3-4 (1957): 242-269.

1962
Prelipceanu, Vladimir, „Viaţa religios-morală după concepţia Vechiu­
lui Testament,” M O 5-6 (1962): 271-283.

1963
A lexandru, B. A., „Prin câmpia Filisteană,” M O 3-4 (1963): 178-186.

5 Mioara Popescu şi Roza T umbăr , „Mitropolia Olteniei" —indice bibliografic


(1948-1998) (Craiova: Universitaria, 2003), I-II; Maria A luaş, Inventar al
publicaţiilor. .., 40; http://www.revista-mitropoliaolteniei.ro/istoric.html
(accesat 16 decembrie 2012).

64
Mitropolia Olteniei I. REVISTE

1966
G eorgescu, Ioan V., „Poziţia Bisericii Romano-Catolice faţă de studiile
biblice,” M O 9-10 (1966): 852-868.
Ştefănescu, Al. B., „în Betleemul Iudeii,” M O 11-12 (1966): 950-955.

1968
M anolache, Teodor N., „Traducerea ecumenică a Bibliei,” M O 7-8
(1968): 560.
Paraschiv, Ion V., „Noi colecţii de comentarii de popularizare la textul
Sfintei Scripturi,” M O 1-2 (1968): 62-63.
Paraschiv, Ion V., .Autoritatea Bibliei,” M O 11-12 (1968): 954.

1972
Bolşacov-G himpu , A. A., „Biblia este confirmată de datele noi ale arhe­
ologiei şi istoriei Orientului Apropiat. Patriarhii şi judecătorii,” M O
5-6 (1972): 349-373.

1974
N egoiţă, Athanase, „Din câmpul exegezei biblice de astăzi,” M O 7-8
(1974): 615-621.
Niceta de Remesiana, „Despre folosul cântării de psalmi,” ed. Ştefan
Alexe, M O 7-8 (1974): 622-628.

1975
M azilescu, Grigore, „Dreptate, îndreptare, îndreptăţire, după învăţătura
Bisericii noastre,” M O 1-2 (1975): 23-34.

1983
Todoran, Simion, „Genurile literare şi aspecte doctrinare în psalmi,”
M O 7-8 (1983): 478-486.

1984
Lecca, Paulin, „Scriptura, Scripturae interpres (Fericitul Augustin),”
MO 11-12 (1984): 761-776.

65
I. REVISTE Mitropolia Olteniei

1985
Lecca, Paulin, „Scriptura, Scripturae interpres (Fericitul Augustin),”
M O 1-2(1985): 67-82.
Lecca, Paulin, „Scriptura, Scripturae interpres (Fericitul Augustin),”
M O 3-4 (1985): 259-272.
D ura, Nicolae, „Teme omilitice în profeţia lui Isaia,” M O 7-8 (1985):
544-559.

1986
Stamatoiu, Dionisie, „Ideea de legământ în Vechiul Testament,” M O 6
(1986): 31-47.

1988
Z ub, Alexandru, „întrebuinţarea Sfintei Scripturi de-a lungul veacurilor.
Cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la tipărirea Bibliei în limba
română,” M O 1 (1988): 9-22.
Ioniţă, Viorel, „Biblia lui Şerban Cantacuzino - 1688, în contextul
traducerilor europene,” M O 6 (1988): 59-67.

1989
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 1-8,” ed. Dumitru Stă­
niloae, AfO 4 (1989): 37-62.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 9-16,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 5 (1989): 45-77.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 17-29,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 6 (1989): 100-122.

1990
J arpălău, Gheorghe, „Psalmul 120. Introducere, traducere şi comenta­
riu,” M O 1-3 (1990): 87-96.
J arpălău, Gheorghe, „Caracterele împărăţiei mesianice după prooroci­
rea lui Isaia,” M O 4-6 (1990): 20-31.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 30-40,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 1-3 (1990): 123-198.

66
Mitropolia Olteniei I. REVISTE

C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 41-49,” ed. Dumitru


Stăniloae, MO 4-6 (1990): 155-204.

1991
Niţă, Marian, „Plantele şi animalele întâlnite la Sfânta Scriptură,” M O
2 (1991): 34-52.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 50-62,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 1 (1991): 53-72.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 63-67,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 2 (1991): 53-71.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 68-77,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 3 (1991): 42-60.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 78-90,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 4-6 (1991): 76-92.

1992
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 91-96,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 1-6 (1992): 118-133.

1993
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 97-138,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 1-6 (1993): 140-152.

1994
Stamatoiu , Dionisie, „Despre sensurile Sfintei Scripturi — noţiuni
preliminarii,” M O 1-6 (1994): 45-64.
Isvoranu, Alexandru, „Introducere la Psalmul 50,” M O 1-6 (1994): 71-79.

1995
Isvoranu, Alexandru, „Profetul Natan şi regele David,” M O 1-2 (1995):
36-42.

1996
Isvoranu, Alexandru, „Treptele pocăinţei lui David comentând Psalmul
50,” M O 1-2 (1996): 50-66.

67
I. REVISTE Mitropolia Olteniei

1997
Isvoranu, Alexandru, „Plinirea legii şi a Proorocilor în Iisus Hristos,”
M O 3-6 (1997): 33-46.

1998
Isvoranu, Alexandru, „Studii vechitestamentare în preocuparea teolo­
gilor români în revista M itropolia O lteniei (1949-1995),” M O 1-6
(1998): 106-120.
Resceanu, Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament,” M O 1-6
(1998) : 141-163.

1999
Isvoranu, Alexandru, ,Aspecte etimologice asupra denumirii cărţii
Rut,” M O 1-2 (1999): 67-71.
Isvoranu, Alexandru, „Muzica psalmilor biblici,” M O 3-4 (1999): 46-
51.
R esceanu, Ion, „Familia aşezământ divin: temeiuri biblice vechitesta­
mentare,” M O 3-4 (1999): 52-65.
Isvoranu, Alexandu, „Muzica vechilor evrei,” M O 5-6 (1999): 75-83.
R esceanu, Ion, „Societatea iudaică în perioada post-exilică,” M O 5-6
(1999) : 84-99.

2000
Isvoranu, Alexandru, „Valoarea religios morală a cărţii Rut,” M O 1-2
(2000) : 86-93.
R esceanu, Ion, „Ospitalitate şi onoare în paginile Vechului Testament,”
M O 1-2 (2000): 124-132.’
R esceanu, Ion, „Despre câteva interpretări aberante privind homosexua­
litatea în paginile Sfintei Scripturi,” M O 5-6 (2000): 107-114.

2002
P reda, Constantin, „Păcatul lui Cain şi originea biblică a isihasmului,”
M O 9-12 (2002): 34-44.

68
Mitropolia Olteniei I. REVISTE

2003
V ladimirescu, Mihai, „Reformele lui lezechia şi războiul împotriva
Asiriei privite din perspectiva arheologiei biblice,” M O 5-8 (2003):
144-151.
Handaric, Mihai, „Cartea Ecclesiastul —o paradigmă a întâlnirii dintre
Biserică şi cultură,” M O 5-8 (2003): 172-183.

2004
S elişte, Marcel Răduţ, „însoţirea diavolului cu omul. Pomul cunoaşterii
amestecate —începutul însoţirii,” M O 5-8 (2004): 115-124.

2005
M ănescu, Constantin, „Cine au fost Macabeii şi de ce îi cinstim ca sfinţi,”
M O 5-8 (2005): 92-102.

2006
N iţă, Marian, „Animale întâlnite în Septuaginta şi Vulgata (elemente de
dicţionar),” M O 1-4 (2006): 139-165.

2007
C orniţescu, Emilian, „Sfintele Paşti —izvor de lumină divină,” M O 5-8
(2007) : 57-81.

2008
Isvoranu, Alexandru, „Rugăciunea şi teologia biblică în teofania de pe
muntele Horeb,” M O 1-4 (2008): 83-95.
V ladimirescu, Mihai şi Mihai, C iurea, „Tetragrama YHWH - cel
mai important nume al lui Dumnezeu în Biblia Ebraică,” M O 1-4
(2008) : 112-132.
C iurea, Mihai, „Spiritualitate şi cultură în Siria de astăzi,” M O 5-8
(2008): 257-282.
C iurea, Mihai, „Titlul mesianic F iul lui D a vid m Evangheliile sinoptice,”
M O 9-12 (2008): 198-211.

69
I. REVISTE Altarul Banatului /Mitropolia Banatului

2009
Prelipcean, Alexandru, „O evaluare a imnografiei creştine: C anonul cel
M are al Sfântului Andrei Criteanul sau despre Biblia în m iniatură,”
M O 1-4 (2009): 204-248.
Rusu, Dumitru, „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi la Origen,” M O
9-12 (2009): 185-208.

2010
Rusu, Dumitru, „Interpretarea tipologică a Vechiului Testament la Ori­
gen,” M O 1-4 (2010): 173-191.
V ladimirescu, Mihai, „Aspecte din istoria oraşului biblic Tir, reflectate
în Cărţile Profeţilor Vechiului Testament,” M O 5-8 (2010): 99-119.

2011
D ogaru , Irineu Ion, „Scurtă analiză asupra antropologiei Vechiului
Testament,” M O 1-4 (2011): 187-198.
A postolache, Ioniţă, „Antropologia Vechiului Testament — scurte
consideraţii biblico-patristice,” M O 5-8 (2011): 171-191.
Isvoranu, Alexandru, „Crearea omului, cădere şi ridicare în exegeza Sf.
Grigorie Palama,” M O 9-12 (2011): 76-92.

2012
Rusu, Dumitru, „Atitudinea Părinţilor Capadocieni şi a altor Sfinţi
Părinţi faţă de exegeza Sfintei Scripturi la Origen,” M O 5-8 (2012):
191-207.

6. ALTARUL BANATULUI
/ M ITROPOLIA BANATULUI

La iniţiativa episcopului Veniamin Nistor al Caransebeşului, cu


sprijinul profesorilor de la Academia Teologică, în anul 1944 a fost edi­
tată revista eparhiei cu titlul A ltarul Banatului. Conţinutul acestei publi­
caţii era complex şi diversificat. Cuvântul introductiv era urmat de o sec­

70
Altarul Banatului /Mitropolia Banatului I. REVISTE

ţiune consistentă de studii şi articole teologice din sfera biblică, istorică,


dogmatică, filosofie, teologie morală, pastorală şi de misiune creştină şi
de alte şapte rubrici care priveau realităţi bisericeşti, culturale şi socia­
le intitulate: „Probleme actuale”, „Atitudini ortodoxe”, „Comentarii”,
„Portrete ortodoxe”, „Lecturi morale”, „Recensii şi note bibliografice”
şi „Note”. în final era prezentată o listă de recomandări bibliografice
teologice. Editarea revistei a fost oprită în anul 1947 de către regimul
comunist. Patru ani mai târziu, revista a apărut sub o altă titulatură: M i­
tropolia Banatului, devenind buletinul oficial al Mitropoliei omonime.
La început, multe texte aveau un caracter politico-propagandist, însă,
după câţiva ani, acest tip de articole a fost înlocuit cu studii teologice cu
tematică socială, naţională şi ecumenistă. în anul 1990, revista a revenit
la vechea sa denumire şi la conţinutul ei original, fiind editată trimestrial.
Dintre colaboratori: Nicolae Corneanu, Timotei Seviciu, Ilie Maier, Pe­
tru Dorobanţu, Zaharia Iova, Dumitru Stăniloae, Nicolae Neaga, Gri-
gorie Marcu, Mircea Păcurariu, Ioan Floca, Ioan Tulcan, Sorin Comşa,
Adrian Carebia ş.a.6

1956
Loichiţă, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor
dogmatică,” M B 10-12 (1956): 144-160.

1957
Neaga, Nicolae, „Decalogul,” M B 1-3 (1957): 40-51.
Loichiţă, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor
dogmatică,” M B 4-6 (1957): 34-55.
Loichiţă, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor
dogmatică,” M B 7-9 (1957): 31-52.
N eaga, Nicolae, „Ecclesiastul,” M B 7-9 (1957): 53-58.

6 Maria A luaş, Inventar al publicaţiilor..., 42-3; http.7/mitropolia-banatului.


ro/istoricul-revistei-altarul-banatului%E2%80%9D/ (accesat 16 decembrie
2012).

71
I. REVISTE Altarul Banatului /Mitropolia Banatului

1958
C otos, Nicolae, „David şi moartea lui Saul, fragmente din cele două
cărţi ale lui S a m u ilM B 1-3 (1958): 76-83.
G hiţĂ, Ieremia, „Principii sociale de bază în Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie,”
M B 1-3 (1958): 90-103.
N eaga, Nicolae, „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament şi ideea păcii,”
M B 10-11 (1958): 24-31.

1959
N eaga, Nicolae, „Cântarea Cântărilor. Contribuţii la exegeza cărţii,” M B
1-2 (1959): 45-52.
N eaga, Nicolae, „Limbi orientale de interes biblic,” M B 11-12 (1959):
68-80.
G eţia, Gheorghe, „Plante şi aromate biblice,” M B 11-12 (1959): 81-
106.

1960
N eaga, Nicolae, „Orientul Antic. Localităţi celebre şi locuri memorabile
în Palestina,” M B 1-2 (1960): 18-38.
N egoiţă, Athanase, „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament,”
M B 1-2 (1960): 39-59.
N eaga, Nicolae, „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testa­
ment,” M B 11-12 (1960): 121-140.

1961
N eaga, Nicolae, „Colonialismul în epoca Vechiului Testament,” M B
7-12 (1961): 10-21.
N egoiţă, Athanase, „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi,”
M B 7-12 (1961): 22-37.

1962
N egoiţă, Athanase, „Descoperirile de la Marea Moartă,” M B 1-4
(1962): 51-76.
N eaga, Nicolae, „Descoperirile din epoca Vechiului Testament pe terito­
riul Republicii Populare Române,” M B 5-6 (1962): 181-198.

72
Altarul Banatului /Mitropolia Banatului I. REVISTE

Neaga, Nicolae, „Ortodoxia şi Vechiul Testament,” M B 7-8 (1962):


299-318.
Negoiţă, Athanase, „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele
de la Marea Moartă,” M B 11-12 (1962): 650-667.

1963
Negoiţă, Athanase, „Biblia în cadrul istoriei Orientului Apropiat (I),”
M B 1-2(1963): 11-29.

1964
Negoiţă, Athanase, „Calendarul,” M B 1-3 (1964): 9-26.
Negoiţă, Athanase, „Biblia în cadrul istoriei Orientului Apropiat (II),”
MBA-6 (1964): 145-158.
Neaga, Nicolae, „Concepţia Vechiului Testament despre stat,” M B 7-8
(1964): 334-345.
Negoiţă, Athanase, „Despre limbile semite,” M B 9-10 (1964): 562-
580.

1965
Negoiţă, Athanase, „Tehnica calindarului eclesiastic,” M B 4-6 (1965):
299-337.

1966
N eaga, Nicolae, „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament,” M B 1-3
(1966) : 26-40.
Negoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor,” M B
10-12 (1966): 596-613.

1967
C oman, Vasile, „Familia în lumina Sfintei Scripturi,” M B 1-3 (1967):
15-22.
Neaga, Nicolae, „Douăzeci de ani de la descoperirea manuscriselor
biblice de la Marea Moartă,” M B 7-9 (1967): 457-456.
G eţia, Gheorghe, „Saba. Studiu de arheologie biblică,” M B 10-12
(1967) : 662-696.

73
I. REVISTE Altarul Banatului /Mitropolia Banatului

1968
S imedrea, Tit, „Despre psalmii proorocului împărat David,” M B 4-6
(1968) : 206-216.
N egoiţĂ, Athanase, „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea
Moartă (Fericirile se află în aceste manuscrise?),” M B 7-9 (1968):
387- 401.
Popa, Atanasie, „Versiuni vechi ale Psalmului 50,” M B 7-9 (1968): 421-434.

1969
N eaga, Nicolae, „Noţiunea biblică de patrie şi patriotism,” M B 7-9
(1969) : 391-395.
N egoiţĂ, Athanase, „Cadrul istoric al Bibliei,” M B 10-12 (1969): 620-
641.
Leon-D ufour, Xavier, „Ce se aşteaptă de la un exeget,” ed. Ioan Georgescu,
M B 10-12 (1969): 642-654.’

1970
Plămădeală, Antonie, „Câteva probleme în legătură cu Ebed-Yahve în
Deutero-Isaia - Preliminarii la o Teologie a slujirii,” M B 1-3 (1970):
70-97.
P lămădeală, Antonie, „Ebed-Yahve în lumina Noului Testament - Pre­
liminarii la o Teologie a slujirii,” M B 4-6 (1970): 284-304.

1971
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în cultul Bisericii,” M B 4-6 (1971):
225-231.
N egoiţĂ, Athanase, „Descoperiri noi despre esenieni,” M B 7-9 (1971):
388- 401.
N eaga, Nicolae, „Problema traducerii ecumenice a Vechiului Testa­
ment,” M B 7-9 (1971): 402-407.
Bunea, Ioan, „Vechiul Testament —călăuză spre Hristos,” M B 10-12
(1971): 530-543.

74
Altarul Banatului /Mitropolia Banatului I. REVISTE

1973
Neaga, Nicolae, „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu testul original ebraic,”
M B 7-9 (1973): 415-420.

1974
Sârbu, Corneliu, „lisus Hristos ca supremul profet,” M B 1-3 (1974):
19-28.
Neaga, Nicolae, „Ontologia crucii în Vechiul Testament,” M B 4-6
(1974): 212-220.

1975
A brudan, Dumitru, „Ierusalimul epocii celui de-al doilea templu,” M B
7-9 (1975): 368-373.

1976
Ş erb, Teodor, „Călăuză biblică,” M B 1-4 (1976): 49-193.
Ş erb, Teodor, „Călăuză biblică,” M B 5-8 (1976): 329-471.
N egoiţă, Athanase, „Care erau grupările sau partidele religioase pe tim­
pul Mântuitorului Hristos,” M B 9-12 (1976): 655-663.

1977
Sauca, Ioan, „Duminica - sabatul creştinilor,” M B 1-3 (1977): 48-60.
Nagy, Jozsef, „îm părăteasa d e la miazăzi - regina Saba,” M B 1-3 (1977):
68-75.
N egoiţă, Athanase, „Interpretarea Scripturii în Manuscrisele de la
Marea Moartă,” M B 4-6 (1977): 330-341.
Neaga, Nicolae, „Preoţia în lumina Vechiului Testament,” M B 7-9
(1977): 510-518.

1979
Basarab, Mircea, „Biblia în liturghia şi viaţa spiritual ortodoxă,” M B 1-3
(1979): 31-42.
Basarab, Mircea, „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sf.
Vasile cel Mare,” M B 4-6 (1979): 280-300.

75
I. REVISTE Altarul Banatului /Mitropolia Banatului

N eaga, Nicolae, „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei


Scripturi,” M B 11-12 (1979): 590-594.

1981
Basarab, Mircea, „Scriptură şi Liturghie,” M B 7-9 (1981): 462-484.

1983
G aleriu, Constantin, „Biblia în Biserica Ortodoxă,” M B 9-10 (1983):
592-597.

1984
A brudan, Dumitru, „Cartea Iov şi valoarea ei antropologică,” M B 1-2
(1984): 7-20.
Basarab, Mircea, „înnoirea omului în concepţia ortodoxă,” M B 1-2
(1984): 36-46.
David , Petre, „Atitudini mai noi cu privire la valoarea şi interpretarea
Sfintei Scripturi,” 3-4 M B (1984): 128-138.
G eţia, Gheorghe, „Filistenii. Studiu de antropologie biblică,” M B 3-4
(1984): 139-149.

1985
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în preocupările Prea Fericitului Pa­
triarh Iustin,” M B 3-4 (1985): 150-154.

1987
N egoiţă, Athanase, „Vechiul Testament la teologii români,” M B 3
(1987): 28-34.
Basarab, Mircea, „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecu­
menic,” M B 4 (1987): 16-24.
N eaga, Nicolae, „Iisus Hristos în Vechiul Testament,” M B 5 (1987): 15-
22 .
Bănescu, Marcu, „Marginalii la cartea Iov,” M B 6 (1987): 13-21.
N eaga, Nicolae, „în fluxul fericirii —Psalmul 118,” M B 6 (1987): 32-37.

76
Altarul Banatului /Mitropolia Banatului I. REVISTE

1988
Baba, Teodor, „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică, creştină şi musul­
mană,” M B 5 (1988): 25-35.

1989
S imeon, Radu, „Sfânta Scriptură. Citirea şi tălmăcirea ei corectă,” M B 2
(1989): 15-17.

1990
Baba, Teodor, „Vechiul Testament în lucrarea pastoral misionară a preo­
tului,” ,45 1-2 (1990): 45-58.
Ambrozie cel M are, „Psalmul 50,” ed. Nicolae Neaga, AB 5-6 (1990):
58-90.
Baba , Teodor, „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice,” AB
7-8 (1990): 36-47.
C ristea, Sandu-Timoc, „Geneza şi analiza unei cutume arhaice,” AB
9-10 (1990): 36-48.
N eaga, Nicolae, „Frumuseţea iubirii de oameni. Orizonturi biblice,” AB
11-12 (1990): 8-13.

1991
N eaga, Nicolae, „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Pă­
rinţi,” M B 10-12 (1991): 710.

1992
NecmiţĂ, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă,” AB 1-3 (1992): 9-17.
N eaga, Nicolae, „Gânduri despre viaţă şi moarte,’"AB 1-3 (1992): 18-21.

1993
M anolache, Anca, „Cartea lui Iov - povestirea unei realităţi,” AB 1-3
(1993): 12-19.
M orar, Nicolae, „Sentimentul culpei —paralelă între Oedip şi dreptul
Iov,” AB 1-3 (1993): 20-23.

77
I. REVISTE Altarul Banatului /Mitropolia Banatului

Baba, Ioan, „Esenienii —Date în legătură cu istoria, învăţătura şi viaţa


lor, din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran,” AB
4-6 (1993): 43-57.

1994
N eaga, Nicolae, „Cântările biblice,” AB 4-6 (1994): 6-14.
N eaga, Nicolae, „Inimă curată,” AB 7-9 (1994): 6-10.
Sasu , Mariana, „Importanţa studiului limbii ebraice în aprofundarea
textului Sfintei Scripturi)” AB 7-9 (1994): 77-84.
Baba, Teodor, „Profeţi vechi, oratori sau nescriitori în Vechiul Testa­
ment,” 7-9 AB (1994): 35-44.
Bănescu, Marcu, „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice,”
AB 10-12 (1994): 6-14.
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentariu la Cartea Facerii (I),” AB 10-12 (1994):
77-106.

1995
Pavel, Aurel, „Vechiul Testament în preocupările Sf. Irineu al Lugdunu-
lui,” AB 1-3 (1995): 7-24.
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentariu la Cartea Facerii (II),” AB 4-5 (1995):
25-60.
N eaga, Nicolae, „Panoramic biblic despre bătrâneţe,” AB 7-9 (1995):
8- 22 .
Baba, Teodor, „Inspiraţia şi autenticitatea, divinitatea, umanitatea, relie­
fate în Sfânta Scriptură,” AB 10-12 (1995): 24-29.
J inga, Constantin, „Despre lume, viaţă şi alte temeiuri biblice,” AB 10-
12 (1995): 30-36.

1996
G eorge, Galitis, „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scrip­
turi,” AB 1-3 (1996): 12-16.
N egrescu, Dan, „Facerea şi Creaţia,” AB 1-3 (1996): 30-32.
C asiodor, „Despre învăţătura scrierilor divine,” ed. Dan Negrescu, AB
1-3 (1996): 74-76.

78
Altarul Banatului /Mitropolia Banatului I. REVISTE

Vasilecel M are, „Despre crearea omului,” ed. Sebastian Ardelean, AB


7-9 (1996): 76-99.
Neaga, Nicolae, „Umor şi ironie în Vechiul Testament,” AB 10-12
(1996) : 16-25.

1997
Toma, Cornel, „Părintele profesor doctor Nicole Neaga. Coordonate
bio-bibliografice,” AB 7-9 (1997): 10-27.
M ihoc, Vasile, „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului
Testament,” AB 7-9 (1997): 28-39.
S emen, Petre, „Antilogii scripturistice vechitestamentare,” AB 7-9
(1997) : 40-49.
TofanĂ, Stelian, „Melchisedec —prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus
Hristos, după Epistola către Evrei 7, 1-10,” AB 7-9 (1997): 50-60.
Pavel, Aurel, „Universalitatea mântuirii,” AB 7-9 (1997): 69-77.
Bude, Ioan, „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei
umane,” AB 7-9 (1997): 78-82.
H omescu, Mircea, „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă,” AB
7-9 (1997): 92-96.
Bădiliţă, Smaranda, „Inspiraţia profetică şi oracolele lui Moise (Philon,
De vitaMosis II, 187-292),” AB 10-12 (1997): 7-15.
J inga, Constantin, „Biblia Pauperum —un exemplu de exegeză biblică
medievală aplicată,” AB 10-12 (1997): 62-82.

1998
Breck, John, „Principii ortodoxe de interpretare a Bibliei,” ed. Constantin
Jinga, AB 1-3 (1998): 75-86.
J inga, Constantin, „Aventura căutării de sens. O istorie a exegezei bibli­
ce creştine,” A B4-6 (1998): 14-35.
J inga, Constantin, „Problema traducerii Sfintei Scripturi: eroare, trădare,
negoţ sau încercare duhovnicească,” AB 10-12 (1998): 135-147.

1999
J inga, Constantin, „Traducerile Bibliei: o retrospectivă istorică,” AB 1-3
(1999): 87-99.

79
I. REVISTE Altarul Banatului /Mitropolia Banatului

Bădiliţă, Cristian, „Septuaginta sau Biblia de la Alexandria,” AB 1-3


(1999): 100-101.
Philon din A lexandria, „Viaţa lui Moise,” ed. Smaranda Bădiliţă AB
1-3 (1999): 102-104.
Bădiliţă, Cristian, „Scrisoarea lui Aristeas către Philokrates,” ed. Cristian
Bădiliţă, AB 1-3 (1999): 105-106.
Bădiliţă, Cristian, „Conţinutul Septuagintei,” AB 1-3 (1999): 107-108.
Bădiliţă, Cristian, „Zece cărţi fundamentale despre Septuaginta,” AB
1-3 (1999): 109-110.
H arl, Marguerite, „Biblia Ebraică tradusă şi citită în limba grecilor,” ed.
Cristian Bădiliţă, AB 1-3 (1999): 110-117.
A lexandre, Monique şi Oliver, M unnich, „Septuaginta: de la iudaismul
alexandrin la creştinismul oriental şi occidental,” ed. Smaranda Bădili­
ţă, AB 1-3 (1999): 118-122.
Bădiliţă, Cristian, „Din nou despre traducerea Bibliei în româneşte,”
AB 1-3 (1999): 123-125.
„Cartea Iov,” ed. Cristian Bădiliţă, AB 1-3 (1999): 126-135.
Barton, John, „Vitalitatea eticii veterotestamentare,” ed. Contantin Jin-
ga, AB 4-6 (1999): 51-60.
Bădiliţă, Smaranda, „Semnificaţia simbolică a Egiptului în opera lui
Philon din Alexandria,” ed. Simona Goicu, AB 7-9 (1999): 29-38.
J inga, Constantin, „Moise —o icoană, între chip şi asemănare,” AB 7-9
(1999): 79-82.
C orbu, Agapie, „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile psal­
m ilor A Sf. Grigorie de Nyssa,” AB 10-12 (1999): 15-22.

2000
C lepea, Cornel, „Contribuţia teologului Henri de Lubac la redescoperi­
rea sensului spiritual al Sfintei Scripturi,” AB 1-3 (2000): 79-81.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 1-3 (2000):’ 105-122.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 4-6 (2000):’ 100-115.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 7-9 (2000): 91-111.

80
Altarul Banatului /Mitropolia Banatului I. REVISTE

C orbu, Agapie,,Aspecte ale exegezei biblice iudaice în epoca celui de-al


doilea templu,” AB 10-12 (2000): 26-35.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 10-12 (2000): 83-101.

2001
Popescu, Ionel, „Muzica religioasă şi laică în perioada Vechiului Testa­
ment,” AB 1-3 (2001): 58-69.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 1-3 (2001): 82-88.
Bude, Ioan, „Elemente de tipologie vechitestamentare,” AB 4-6 (2001):
66-73.
Bude, Ioan, „Mărturii biblice despre moştenirile din mozaism în ter­
minologia şi viaţa cultică a creştinismului primar,” AB 7-9 (2001):
78-82.
Bude, Ioan, ,Aspecte liturgice de binecuvântare şi sfinţire în Sfânta
Scriptură şi în Biserică,” AB 10-12 (2001): 29-35.

2002
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentarii la Cartea Numeri (III),” AB 1-3 (2002):
53-63.
D umitrache, Spiridon, „Zis-a D om nul D om nului meu\ Psalmul 109.
Nedumeriri, comentariu, opinie,” AB 1-3 (2002): 70-73.
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentarii Ia Cartea Numeri (IV),” AB 4-6 (2002):
57-63.
Pavel, Aurel, „Miheia —un mare mic profet —misionarul şi opera,” AB
4-6 (2002): 113-124.
V ladimirescu, Mihai, „Remarcabile descoperiri din oraşul biblic Dan,”
AB 7-9 (2002): 69-84.

2003
V ladimirescu, Mihai, „Principalele descoperiri arheologice din Ierusalim
în ultimii ani,” A 5 1-3 (2003): 64-81.
J inga, Constantin, „Reprezentări grafice ale Sfintei Scripturi în cultura
medievală apuseană,” AB 4-6 (2003): 14-17.

81
I. REVISTE Altarul Banatului /Mitropolia Banatului

M axim M ărturisitorul, „Comentariu la Psalmul 50,” ed. Marcel


Hancheş AB 10-12 (2003): 93-103.

2005
Bude, Ioan, „Cina cea de Taină —rimai euharistie sau cină pascală iudaică?,”
AB 1-3 (2005): 7-13.

2006
C omănescu, Radu, „Iisus în literatura rabinică,” AB 7-9 (2006): 56-64.
G rigorie de Nazianz, „Cuvântarea a XV-a. în cinstea Macabeilor,” ed.
Vasile Cristescu, AB 7-9 (2006): 75-88.

2007
Petcu, Liviu, „Căderea protopărinţilor în păcat - viziunea spiritualităţii
ortodoxe,” AB 4-6 (2007): 35-56.
Ioana, Marius, „Modelul psaltic şi folosirea cărţii Psalmilor în scrierile
Sfanţului Luca,” AB 4-6 (2007): 66-79.
Login , Cezar, „Cântările lui Moise: stihologia canoanelor Uteniei,” AB
4-6 (2007): 89-96.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii Iui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon, AB 7-9 (2007): 140-151.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon, AB 10-12 (2007): 81-86.

2008
M iclăuş, Lucian, „Educaţia în Vechiul Testament,” AB 1-3 (2008): 73-
79.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon, AB 1-3 (2008): 97-103.
Baba, Teodor, „Biologia în concepţia Sfintei Scripturi (I),” AB 4-6
(2008): 98-109.
Ioana, Marius, „Literatura sapienţială în Orient şi în Biblie (I),” AB 4-6
(2008): 110-117.
G rigoriede N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (III), A S 4-6 (2008): 139-143.

82
Altarul Banatului /Mitropolia Banatului I. REVISTE

Baba, Teodor, „Biologia în concepţia Sfintei Scripturi (II),” AB 7-9


(2008) : 44-59.
Ioana, Marius, „Literatura sapienţială în Orient şi în Biblie (II),” AB 7-9
(2008): 60-68.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (IV), A S 7-9 (2008): 124-128.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (V), A S 10-12 (2008): 133-139.

2009
Bude, Ioan, „Elemente figurative şi stilistice în Sfânta Scriptură,” AB 1-3
(2009) : 13-22.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (VI), AB 1-3 (2009): 111-116.
G omănescu, Radu, „Lupta lui Iacov cu îngerul,” AB 4-6 (2009): 31-33.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (VII), A S 4-6 (2009): 125-130.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (VIII), A S 7-9 (2009): 125.

2010
V ladimirescu, Mihai şi Iulian, C onstantinescu, „Rudenia fizică şi
ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel
Mare şi în tradiţia biblică şi canonică a Bisericii (I),” AB 1-3 (2010):
13-41.
Ioana, Marius, „Psaltiri celebre în limba română (I),” AB 1-3 (2010):
79-95.
G rigorie de N yssa, „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (X), A S 1-3 (2010): 125-131.
V ladimirescu, Mihai şi Iulian, C onstantinescu, „Rudenia fizică şi
ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel
Mare şi în tradiţia biblică şi canonică a Bisericii (II),” AB 4-6 (2010):
36-57’.
Ioana, Marius, „Psaltiri celebre în limba română (II),” AB 4-6 (2010):
58-76.

83
I. REVISTE Ortodoxia

Rusu, Dumitru, „Metoda alegorică de interpretare a Sfintei Scripturi la


Origen,” AB 7-9 (2010): 26-48.
G omboş, Stelian, „O carte biblică şi literară: Cântarea Cântărilor,” AB
7-9 (2010): 84-95.
Stancovici, Iosif, „Familia în referatul biblic despre Creaţie (I),” A B7-9
(2010): 116-134.
Stancovici, Iosif, „Familia în referatul biblic despre Creaţie (II),” AB
10-12 (2010): 84-113.

2011
Ilca, Marius-Mihai, „Hermeneutica mistică a Tradiţiei la Cântarea Cân­
tărilor în viziunea lui Origen şi a Sfanţului Grigorie al Nyssei,” AB
1-3 (2011): 17-28.
Rusu, Dumitru, „Studiu comparativ al exegezei lui Origen la cartea Fa­
cerii cu comentariile Sfinţilor Trei Ierarhi,”AB 4-6 (2011): 18-32.

2012
Stancovici, Iosif, „Viaţa de familie şi valorile ei în cartea Tobit (I),” AB
4-6 (2012).
Baba, Lucian, „Dimensiunea biblică misionară a revelaţiei Vechiului Tes­
tament,” AB 7-9 (2012).
Stancovici, Iosif, „Viaţa de familie şi valorile ei în cartea Tobit (II),” AB
7-9 (2012).

7. ORTODOXIA

Revista Ortodoxia a fost lansată la iniţiativa patriarhului Justinian în


anul 1949 pentru a răspunde nevoilor misionare, apologetice şi spirituale
ale Bisericii Ortodoxe Române şi pentru a expune specificitatea teologiei
româneşti în contextul raporturilor intereclesiale. Din aceste consideren­
te, cele patru numere anuale ale revistei cuprindeau studii şi articole de
o înaltă ţinută academică, iar tezele de doctorat publicate erau selectate
şi după criteriul deschiderii lor ecumenice. Noua serie a revistei apăru­

84
Ortodoxia I. REVISTE

tă în 1990 s-a specializat îndeosebi pe problemele teologice relevante


pentru dialogul interconfesional. In 2009 a fost inaugurată o nouă
serie a periodicului, care se concentrează asupra provocărilor societăţii
secularizate şi a soluţiilor lor. Au colaborat la această revistă: Dumitru
Stăniloae, Ioan G. Coman, Dumitru Fecioru, Teodor M. Popescu,
Nicolae Chiţescu, Petre Vintilescu, Ioan Rămureanu, Nicolae Balca,
Mircea Chialda, Ion Bria, Atanasie Negoiţă, Ene Branişte, Milan Şesan,
Liviu Stan, Alexandru Elian, Constantin Pavel ş.a.7

1954
V lad, Sofron, „Lămurirea ortodoxă a unor texte biblice,” O 1 (1954):
42-63.

1955
Vasilescu, Emilian, „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte reli­
gii,” 0 3 (1955): 356-377.

1956
M arcu , Grigore, „Preocupări exegetice în teologia protestantă actuală,”
0 2 (1956): 278-280.
G odeanu, V., „Importanţa marilor descoperiri biblice de la Marea
Moartă,” 0 4 (1956): 628-631.

1957
Prelipceanu, Vladimir, „O nouă ediţie a Bibliei în limba rusă,” O 1
(1957): 139-145.
Popescu, Gabriel, „Observaţii critice în legătură cu traducerea ecumenică
a Bibliei,” O l (1957): 225-226.
G lajar, Ioan, „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice,” O 2
(1957): 216-238.
A nania, V., „Descoperirile de la Qumran,” O 2 (1957): 362-366.

7 Alexandru S tănciulescu -B ârda şi Cristian S tănciulescu -B ârda , Bibliogra­


fia revistei „Ortodoxia” (1949-2008) (Molovăţ: Cuget românesc, 2011), 7-8;
Maria A luaş, Inventar al publicaţiilor..., 25-6; http://www.revistaortodoxia.
ro/ro/?page_id=7 (accesat 16 decembrie 2012).

85
I. REVISTE Ortodoxia

N eaga, Nicolae, „O nouă ediţie a Bibliei în limba ungurească,” O 3


(1957): 490-493.
A nania, V , „O nouă victorie arheologică: descoperirea Gabaonului,” O
4 (1957): 678-679.

1962
P relipceanu, Vladimir, „Inspiraţia Sfintei Scripturi,” O 4 (1962): 463-
488.
C hialda, Mircea, „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în
Biserica Ortodoxă,” O 4 (1962): 489-539.

1966
Y asilescu, Emilian, „Fişier de ansamblu al citaţiilor din Biblie în opera
Sfinţilor Părinţi,” 0 4 (1966): 630-631.

1969
V inereanu, Nichita, „Sfânta Scriptură ca izvor al Revelaţiei divine după
D e D ivina R evelatione al Conciliului al II-lea Vatican,” O 1 (1969):
56-70.

1972
C hialda, Mircea, „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechi-catoli-
ce,” O 1 (1972): 5-13.
S oare, D., „Rezerve ortodoxe cu privire la Traducerea ecu m en ică a Bibliei
în limba franceză,” 0 2 (1972): 315-316.

1973
M anolache, Anca, „Conferinţa despre manuscrisele de la Qumran,” O
1 (1973): 148-149.

1974
Vasiliu, Cezar,,Activitatea biblică interconfesională,” 0 2 (1974): 376-377.

1975
A brudan , Dumitru, „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei,” O 1
(1975): 198-201.

86
Ortodoxia I. REVISTE

C alciu-D umitreasa, Gheorghe, „Crearea lumii expusă în Hexaemero-


nul Sfântului Vasile cel Mare,” O 4 (1975): 633-641.

1977
David, P. I., „O scriere necunoscută din Ţara Făgăduinţei,” O 3-4
(1977): 515.
David, E I., „S-a spulberat teza că traducerea textelor sfinte în limba ro­
mână ar fi fost făcută sub influenţă străină (Despre codicele de la
Ieud),” 0 3-4 (1977): 516.

1979
C araza, I., „Revelaţia divină în Hexaemeronul Sfântului Vasile cel
Mare,” O 1 (1979): 113-132.
Neaga, Nicolae, „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel
Mare,” O 1 (1979): 133-145.
David, P. I., „Sulul Templului —O cronică biblică de acum 3000 de ani,”
0 1 (1979): 210-211.

1980
Stăniloae, Dumitru, „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică în mărturi­
sirea Bisericii,” O 2 (1980): 204-220.
Basarab, Mircea, „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă,” O
2 (1980): 221-241.
M oldovan, Ilie, „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodo­
xă,” 0 2 (1980): 242-262.
Ioniţă, Viorel, „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile Sinoadelor
Ecumenice,” 0 2 (1980): 263-274.
M icle, Veniamin, „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile
Sfântului Ioan Gură de Aur,” 0 2 (1980): 275-298.
C orniţescu, Emilian, „Sfânta Scriptură în mâna credinciosului,” O 2
(1980): 299-307.
C orniţescu, Costantin, „Sfântul Vasile cel Mare, interpret al Sfintei
Scripturi,” 0 2 (1980): 308-320.
Ioan G ură de A ur, „La cuvântul profetului Ieremia: D oamne, n u -i în
p u terea om u lu i calea lui, n ici n u -i este d a t om u lu i care m erge să-şi is­

87
I. REVISTE Ortodoxia

pră vea scă călătoria sa (Ir. 10, 23),” ed. Dumitru Fecioru, O 2 (1980):
321-330.
C orniţescu, Emilian, „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în
Vechiul Testament,” 0 3 (1980): 492-500.
C oman , Vasile, „însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii
Ortodoxe,” O 4 (1980): 582-600.

1981
G aleriu, Constantin, „Sfinţirea timpului. Ziua de odihnă —ziua învierii,”
0 2 (1 9 8 1 ): 156-157.
M ircea, Ioan, „Duminica - ziua Domnului, împărăteasă şi D oam nă,”
0 2 (1 9 8 1 ): 176-198.
C orniţescu, Emilian, „Sabat şi Duminică,” O 2 (1981): 199-209.

1982
C orniţescu, Emilian, „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament,”
0 2 (1982): 243-254.

1983
Pentiuc, Eugen, „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mân­
tuitorului,” O 1 (1983): 61-73.
C orniţescu, Emilian, „întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos
după Vechiul Testament,” O 1 (1983): 83-93.
Z amfir, Modest, „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament,”
O 1 (1983): 94-103.
C orniţescu, Emilian, „Sensul rugăciunii după Vechiul Testament,” O
3 (1983): 387-404.

1984
Făgărăşanul, Lucian, „Duhul Sfânt în Vechiul Testament,” O 4 (1984):
550-560.

1985
M ircea, Ioan, „Cultul morţilor în Biserica Ortodoxă după Sfânta Scriptură
şi Sfânta Tradiţie,” 0 3 (1985): 465-495.

88
Ortodoxia I. REVISTE

M ihoc , Vasile, „II Macabei 12, 39-46, temei al rugăciunii Bisericii


pentru cei adormiţi,” O 3 (1985): 533-540.

1986
D răguşin, Valeriu, „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei
Scripturi,” 0 4 (1986): 116-125.

1988
M ihălţan, Ioan, „Tradiţie, Scriptură, Biserică,” 0 4 (1988): 59-73.
Popescu, Dumitru, „Dimensiunea ecumenică a B ibliei d e la Bucureşti,”
0 4 (1 9 8 8 ): 157-160.

1989
C orniţescu, Emilian, „Prima tipărire integrală a Sfintei Scripturi în
limba română,” O 1 (1989): 146-152.
M ihoc, Vasile, „Canomul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct
de vedere ortodox,” O 3 (1989): 20-30 / O 1-2 (1997): 23-33.
Basarab, Mircea, „Aspecte din istoria interpretării Sfintei Scripturi,” O
4(1989): 83-105.
Ionescu, I., „Ortodoxia în lumina mesajului Psalmului 18 (19). Consi­
deraţii exegetico-dogmatice,” 0 4 (1989): 150-156.

1991
Buburuz, Petru, „Sunt, oare, destăinuite enigmele comunităţii din
Qumran?,” O 1 (1991): 195-196.
Bălan-M ihailovici, Aurelia, „Exegeza lingvistică, bază a rigorii semni­
ficaţiei textului Bibliei,” 0 2 (1991): 181-184.

1994
C araza, Ion, „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă,” O 2-3
(1994): 90-107.

2000
C orniţescu, Emilian, „Semnificaţia religioasă şi semantică a Mielului
pascal,” O 1-2 (2000): 72-86.

89
I. REVISTE Ortodoxia

C ârstoiu , Justinian, „Interpretarea alegorică a Cântării C ântărilor în


tradiţia iudaică şi în tradiţia creştină,” 0 1 - 2 (2000): 117-132.
M azilescu, Grigore, „Divorţul în lumina Sfintei Scripturi,” O 3-4
(2000): 39-49.
C ârstoiu, Justinian, „Evidenţierea poziţiei ortodoxe referitoare la cartea
Iov,” O 3-4 (2000): 116-126.

2004
D ură, Nicolae, „Biblia de la Bucureşti (1688), monument de seamă al
culturii umaniste europene,” O l-2 (2004): 16-29.
C oman, Costantin, „Ermineutica biblică ortodoxă,” 0 3 -4 (2004): 26-48.

2006
G rigoriţă, Georgică, „Studiul şi importanţa apocrifelor Vechiului Tes­
tament astăzi,” 0 1 - 2 (2006): 132-146.
C ârstoiu , Justinian, „Cartea Iov: demonologie, ispită, suferinţă şi biru­
inţă,” O 3-4 (2006): 88-103.

2007
C ârstoiu , Justinian, „Arca lui Noe, prefigurare a Bisericii,” O 3 (2007):
59-76.
C ârstoiu, Justinian, „Cucerirea Ierihonului, prefigurare a împărăţiei ce­
rurilor,” 0 4 (2007): 67-90.

2008
Sandu , Nicuşor, „Modele de interpretare a Sfintei Scripturi în opera
Sfântului Simeon Noul Teolog,” 0 1 - 2 (2008): 172-181.
Popoiu, Dumitru-Mitruţ, „Paradisul: realitate terestră sau spaţiu simbo­
lic,” O 3-4 (2008): 187-210.

2010
Petcu, Liviu, „Unirea mistică dumnezeiască în întunericul camerei
nupţiale. Viziunea Sfântului Grigorie de Nyssa din Comentariul la
Cântarea Cântărilor,” 0 3 (2010).

90
Glasul Bisericii I. REVISTE

S emen, Petre, „Valenţele numelor în Biblie - Numele lui Iisus, înainte şi


după întrupare,” O 3 (2010).

2011
M ic, Lucian, „Sfânta Scriptură în formulările doctrinare ale primelor
două sinoade ecumenice,” O 2 (2011).
Vas i le cel M are, „Despre originea omului,” ed. Policarp (Dionisie)
Pîrvuloiu, 0 2 (2011).
Popoiu, Dumitru-Mitruţ, „Paradisul în viziunea părinţilor din Pustiul
Egiptului,” 0 3 (2011).
Vasile cel M are, „Despre rai,” ed. Policarp (Dionisie) Pîrvuloiu, O 3 (2011).

2012
M ihăilă, Alexandru, „Concepţia despre moarte şi grija faţă de cei ador­
miţi în Vechiul Testament (partea I),” O 3 (2012).

8. GLASUL BISERICII

Revista oficială a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei intitulată Glasul


Bisericii a fost înfiinţată cu binecuvântarea patriarhului Justinian. Este sin­
gurul periodic bisericesc românesc apărut fără întrerupere încă din anul
lansării sale, 1948. Revista cuprinde studii şi articole teologice, traduceri
şi opere ale Sfinţilor Părinţi, pastorale chiriarhale, comunicate oficiale ale
Patriarhiei Române, hotărâri ale Sfântului Sinod, omilii, noutăţi de rele­
vanţă eclesială. între colaboratori: Dumitru Stăniloae, Grigore Cristescu,
Nicolae Chiţescu, Gheorghe Soare, Dumitru Fecioru, Olimp Căciulă,
Alexandru Ionescu, Emilian Vasilescu şi Teodor M. Popescu.8

1955
C ocora, Gabriel, „O sută de ani de la tipărirea Bibliei de la Buzău,” GB
3-4 (1955): 211-216.

8 Maria A luaş, Inventar al publicaţiilor . .., 27-8.

91
I. REVISTE Glasul Bisericii

1957
P relipceanu, Vladimir, „Plinirea vremii,” GB 2 (1957): 91-99.
Balca, Nicolae, „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină,” GB
3 (1957): 162-167.
M oscovici, Iancu, „Manuscrisele de la Marea Moartă,” GB 10-11
(1957): 736-753.
Botez, Alexandru, „Betleemul Efratei,” GB 12 (1957): 854-859.

1960
V erzan, Sabin, „Câteva probleme ale teologiei qumranite şi Creştinismul
primar,” GB 1-2 (1960): 66-78.
N eaga, Niclolae, „Ideea de mântuire în Vechiul Testament,” GB 9-10
(1960) : 742-752.
A lexandru, B., „Popas cu Sfânta Familie la mormintele patriarhilor din
Hebron,” GB 11-12 (1960): 972-977.

1961
C ăciulă, Olimp, „A cunoscut Iosif Flaviu pe Sf. Apostol Pavel?,” GB 1-2
(1961) : 77-110.
N egoiţă, Athanase, „Cum se interpreta Scriptura acum 2 0 0 0 de ani,”
GB 3-4 (1961): 308-320.
N egoiţă, Athanase, „O carte ebraică sub acoperământ egiptean,” GB
5-6 (1961): 436-445.
N egoiţă, Athanase, „înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope,” GB
5-6 (1961): 446-453.
Teodorescu, Barbu, „Psaltirea. însemnări bibliografice,” GB 5-6
(1961) : 496-502.

1962
N egoiţă, Athanase, „Inscripţii minoice şi descifrarea lor,” GB 1-2
(1962) : 124-135.
N egoiţă, Athanase, „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la
Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie,” GB 3-4 (1962): 267-
279.

92
Glasul Bisericii I. REVISTE

N egoiţă, Athanase, „Dascălul Dreptăţii în manuscrisele de la Qumran,”


GB 5-6 (1962): 473-485.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinis­
mului,” G B 7-8 (1962): 678-688.
Haneş, Petre, „Nicolae Milescu, traducătorul Bibliei de la 1688,” GB
9-10 (1962): 942-964.

1963
Neaga, Nicolae, „Fecioria în cărţile Vechiului Testament,” GB 1-2
(1963) : 23-34.
Botez, Alexandru, „Cercetări şi cercetători în arheologia Ţării Sfinte,”
GB 1-2 (1963): 116-120.
Ştefănescu, Nicolae, „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria
Susanei,” GB 11-12 (1963): 1060-1070.

1964
Haneş, Petre, „N. Milescu, traducător necunoscut a opt cărţi cunoscu­
te,” GB 1-2 (1964): 30-49.
C hialda, Mircea, „Despre Psaltire: conţinutul, frumuseţea, valoarea ei
pentru credincioşii din orice timp, carte de cult,” GB 7-8 (1964):
645-649.
Haneş, Petre, „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys 1687 din Ve­
neţia,” (75 9-10 (1964): 915-923.
N egoiţă, Athanase, „Săpăturile arheologice din Palestina,” GB 11-12
(1964) : 1073-1098.

1965
N egoiţă, Athanase, „Psalmii în cultul Vechiului Testament,” GB 11-12
(1965) : 1015-1030.

1968
A., I., „Monoteismul la evrei,” GB 3-4 (1968): 408-411.

93
I. REVISTE Glasul Bisericii

1969
C onstantinescu, Alexandru, „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor,”
GB 1-2 (1969): 49-53.
M ihăiţă, Nicolae, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel,” GB 56
(1969) : 643-651.
Predescu, Lucian, „Contribuţii la Pravila d e la Orăştie şi L eviticul d e la
B elgrad" GB 7-8 (1969): 803-808.

1970
N egoiţă, Athanase, „Problema Paştilor din nou actuală,” GB 5-6
(1970) : 493-497.
Basarab, Mircea, „împărăţia mesianică a păcii (Is. 2, 2-4). Introducere şi
comentar,” GB 9-10 (1970): 910-918.

1971
D răgulin, M ., „Traducerile biblice ale lui Gala Galacdon şi preţuirea
lor în cultura românească,” GB 11-12 (1971): 1100-1108.

1972
C onstantinescu, loan, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,” GB 5-6
(1972): 533-549.
N egoiţă, Athanase, „Calendarul mozaic şi Pastile creştin,” GB 11-12
(1972) : 1199-1214.

1973
N egoiţă, Athanase, „Biblia şi Orientul antic,” GB 5-6 (1973): 519-526.
C onstantinescu, Alexandru, „Daniel,” GB 5-6 (1973): 527-530.
Pop, Augustin, „Psaltirea în versuri după trei veacuri,” GB 5-6 (1973):
531-537.
C onstantinescu, Alexandru, „Facerea (Exegeză biblică),” GB 9-10
(1973) : 1064-1073.
C aloianu, Viorel, „Epoca patriarhilor evrei în lumina descoperirilor ar­
heologice mai noi,” GB 11-12 (1973): 1278-1290.

94
Glasul Bisericii I. REVISTE

1974
C aloianu, Viorel, „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în
cartea P roverbelor lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele
egiptene,” GB 1-2 (1974): 63-72.
Negoiţă, Athanase, „Cronologia biblică,” GB 3-4 (1974): 257-263.
C onstantinescu, Alexandru, „Leviticul,” GB 3-4 (1974): 266-269.
Bolşacov-G himpu , A., „Probleme de cronologie biblică veche,” GB 7-8
(1974) : 652-670.
Negoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testa­
ment,” GB 7-8 (1974): 680-689.
VÂrlan, Ioan, „Biserica şi Sfânta Scriptură,” GB 11-12 (1974): 1082-
1093.

1975
Păcurariu, Ioan, „Personalitatea teologică a părintelui Gala Galaction,”
GB 1-2 (1975): 104-120.
Burtan, Gheorghe, „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană, în
cercetările istorice şi arheologice mai noi,” GB 5-6 (1975): 541-551.
C onstantinescu, I., „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii,” GB 9-10
(1975) : 927-944.

1976
Bulacu, Mihail, „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii
mireni,” GB 3-4 (1976): 345-363.
Bolşacov-G himpu , A., „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt
spre Canaan,” GB 9-12 (1976): 907-920.

1977
Neaga, Nicolae, ,Aspectul pastoral al Psalmului 50,” GB 7-9 (1977):
625-629.
Ioan G ură de A ur, „Omilia I la David şi Saul,” ed. Dumitru Fecioru
G B 7-9 (1977): 641-650.
S emen, Petre, „Poezia religioasă în Vechiul Testament,” GB 7-9 (1977):
700-710.

95
I. REVISTE Glasul Bisericii

1978
Ioan G ură de A ur, „Omilia a Il-a şi a IlI-a la David şi Saul,” ed. Dumitru
Fecioru, GB 1-2 (1978): 57-80.
Ioan G ură de A ur, „Omilia I-a la Serafimi,” ed. Dumitru Fecioru, GB
3-4 (1978): 261-268.
C hiţescu, Nicolae, „Revelaţia şi Sfânta Scriptură,” GB 3-4 (1978): 274-
288.

1979
Bulacu, Mihail, „însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe
omiletice a Sfintei Scripturi,” GB 9-10 (1979): 966-982.

1980
Bolşacov-G himpu , A., „Localizarea cetăţii Sodoma,” GB 1-2 (1980):
72-77.
C orniţescu, Emilian, „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta
Tradiţie,” GB 3-5 (1980): 380-388.
Rus, Remus, Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană
despre Creaţie,” GB 6-9 (1980): 524-534.

1981
N icodim A ghioritul, „Tâlcuirea Cântării a IX-a a lui Moisi, Cântarea
Fecioarei şi de Dumnezeu Născătoarei Maria (I),” ed. David Popescu,
GB6-8 (1981): 585-598.
N icodim A ghioritul, „Tâlcuirea Cântării a IX-a a lui Moisi, Cântarea
Fecioarei şi de Dumnezeu Născătoarei Maria (II),” ed. David Popescu,
GB 9-10 (1981): 760-777.

1982
Todoran, Simion, „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia,” GB 4-6
(1982): 398-406.
N egoiţă, Athanase, „De ce Pastile catolicilor este adesea cu o săptămână
înaintea celui ortodox, iar uneori cu o lună?,” GB 11-12 (1982): 830-
836.

96
Glasul Bisericii I. REVISTE

1983
Ioan G ură de A ur, „Cuvânt la Melchisedec,” ed. Dumitru Fecioru, GB
6-8 (1983): 334-337.
Pentiuc, Eugen, .Actualitatea mesajului profetic vetero-testamentar,”
(75 6-8 (1983): 380-389.

1984
Negoiţă, Athanase, „Creştinism şi esenism în lumina Manuscriselor de
la Marea Moartă,” GB 5-6 (1984): 375-386.
Ioan G ură de A ur, „Omilia l-a şi a Il-a, despre caracterul tainic al pro­
feţiilor,” ed. Dumitru Fecioru, G B 7-9 (1984): 508-536.
J arpălău, Gheorghe, „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament,” GB 10-
12 (1984): 744-761.

1985
Ioan G ură „Cuvântul I şi al II-lea la Facere,” ed. Dumitru Fe­
de A ur,
cioru, GB 1-2 (1985): 27-35. ’
Ioan G ură de A ur, „Cuvântul 3 şi 4 la Facere... ce înseamnă după ase­
m ănarea,,” ed. Dumitru Fecioru, GB 3-4 (1985): 193-201.
C orniţescu, Constantin, „Manualul disciplinei (Qumran),” GB 5-6
(1985): 366-379.
Ioan G ură de A ur, „Cuvintele 5, 6 şi 7 la Facere,” ed. Dumitru Fecioru
(757-9(1985): 492-507.

1986
Ioan G ură de A ur, „Cuvintele 8 şi 9 la Facere,” ed. Dumitru Fecioru,
GB 1 (1986): 50-61.
Rus, Remus, „Cercetări privind cronologia Orientului apropiat antic,”
GB 1 (1986):
Stan, Alexandru, „Duhul Sfânt şi Revelaţia în viaţa Bisericii Ortodoxe,”
(75 3 (1986): 55-62.

1987
Hau , Mihai, „Sfânta Scriptură şi Tradiţia Apostolică a Sfântului Irineu
de Lungdunum (140-202),” GB 1 (1987): 66-73.

97
I. REVISTE Glasul Bisericii

David , Constantin, „Biblia britanică (a lui Cornilescu), o traducere favo­


rabilă prozelitismului sectant,” GB 5 (1987): 23-40.
Bude, Ioan, „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii, după învăţătura
biblică noutestamentară,” GB 6 (1987): 73-85.

1988
C orniţescu, Emil, „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea
a 300 de ani de la prima ei apariţie integrală, la Bucureşti (1688-
1988),” G B5 (1988): 80-96.
A nania, Bartolomeu Valeriu, „Biblia lui Şerban, monument de limbă
teologică şi literară românească,” GB 6 (1988): 53-62.
Plătică, Mihai, „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti
(1688),” G B6 (1988): 62-66.

1989
Liviu , Ştefan, „Poporul biblic în istoria mântuirii după Eusebiu de
Cezareea,” GB 1 (1989): 65-76.
N eaga, Nicolae, „învierea în lumina Vechiului Testament,” GB 2-3
(1989): 31-33.
N eaga, Nicolae, „M iluieşte-mă D umnezeule, explicarea Psalmului 50,”
G B4-5 (1989): 19-22.

1990
Rus, Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament,” GB
1-2 (1990): 80-90.
N eaga, Nicolae, „Oameni reprezentativi în purtarea ideilor —aspecte
biblice,” GB 3-4 (1990): 58-67.
M anolache, Anca, „Femeia şi integritatea creaţiei,” GB 3-4 (1990): 68-
71.

1992
Răducă , Vasile, „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe,” GB 3-4
(1992): 53-55.

98
Studia UBB - Theologia Orthodoxa I. REVISTE

1993
Neaga, Nicolae, „Oameni reprezentativi în purtarea ideilor - aspecte
biblice,” GB 1-3 (1993): 40-47.
C orniţescu, Emilian, „Proorocirea, putere umană sau dar dumneze­
iesc?,” GB 46 (1993): 70-72.

1998
C hirilă, Ioan, „Osea —teologhisitor al celor trei virtuţi creştine,” GB
1-2 (1998).

1999
C hirilă, Ioan, „Teologia cărţii Osea,” GB 1-4 (1999).
C hirilă, Ioan, „Evanghelia iubirii şi a cunoaşterii lui Dumnezeu în gân­
direa profetului Osea,” GB 9-12 (1999): 68-87.

2000
M untean, Cristian, „Problema izvoarelor Bibliei de la Bucureşti,” GB
5-8 (2000): 73-85.

2006
C ârstoiu, Justinian, „Potopul lui Noe —prefigurare şi împlinire,” GB
5-8 (2006).

2007
C ârstoiu, Justinian, „Eva —de la unitate la schisma ontologică,” GB 4-6
(2007).

9. STUDIA UBB - THEOLOGIA ORTHODOXA

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa este publicaţia


oficială a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Din 1992 a
apărut într-un singur număr cumulat pe an, iar începând din anul 2005
în două numere pe an. Revista este indexată în CEEOL şi poate fi acce­
sată online pe www.ceeol.com. în cuprinsul revistei se regăsesc studii şi

99
I. REVISTE Studia UBB - Iheologia Orthodoxa

articole de teologie biblică, istorică, practică şi sistematică, însă redacţia


oferă posibilitatea şi altor specialişti din domenii precum filosofia, istoria
sau literele să publice studii interdisciplinare care interferează cu domeniul
teologiei. Publicaţia include şi o secţiune dedicată recenziilor9.

1993
C hirilă, Ioan, „Timpul şi spaţiul liturgic - repere ale gândirii teologice
liturgice ortodoxe,” Studia TO 1-2 (1993): 65-74.

1995
C hirilă, Ioan, „Noţiunea de p o p o r ales în gândirea vechitestamentară,
noutestamentară şi patristică,” Studia TO 1-2 (1995): 209-216.

1996
C hirilă, Ioan, „Şcolile de teologie din Transilvania în sec. XVII —XIX şi
preocupările lor pentru studiul Vechiului Testament şi al limbii ebra­
ice,” Studia TO 1-2 (1996): 65-76.

1997
Tofană, Stelian, „Textul sfânt în limba română - dimensiune a spiritua­
lităţii româneşti,” Studia TO 1-2 (1997): 89-108.
C hirilă, Ioan, „Cadrul istoric al relaţiilor cultural —bisericeşti româno-
ebraice din Transilvania în secolele XVIII-XIX,” Studia TO 1-2 (1997):
109-128.

1999
C hirilă, Ioan, „Dinamica chipului în cadrul lucrării asemănării cu
Dumnezeu (exegeză biblică şi antropologie socială),” Studia TO 1-2
(1999): 123-134.
Santa, Gheorghe, „Comunicarea educaţională şi conţinutul educaţiei
religioase în Cartea Psalmilor. Psalmul 62,” Studia TO 1-2 (1999):
221-232.

9 http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/th_orth/istoric.html (accesat 8 ianuarie


2013).

10 0
Studia UBB - Theologia Ortbodoxa I. REVISTE

2000
C hirilă, Ioan, „Despre arm onioasa interdependenţă,” Studia TO 1-2
(2000): 95-108.

2001
C hirilă, Ioan, „Fragmentarium filonian: persoana —fiinţă dialogică şi
lecţie pentru posteritate,” Studia TO 1 (2001): 3-12.

2002
C hirilă, Ioan, „Elemente de introducere în opera exegetică a lui Filon
din Alexandria,” Studia TO 1-2 (2002): 3-18.
M oldovan , Alexandru, „Israel şi neamurile în viziunea profeţilor
biblici,” Studia TO 1-2 (2002): 265-284.

2003
C hirilă, Ioan, „Discursul mesianic al apocrifelor Vechiului Testament,”
Studia TO 1-2 (2003): 3-12.

2004
C hirilă, Ioan, „Reflecţii asupra dialogului iudeo-creştin,” Studia TO 1-2
(2004): 3-12.

2005
C hirilă, Ioan, „La contribution de l’exegese roumaine dans Ies recherches
sur le Pentateuque,” Studia TO 1 (2005): 3-12.
C hirilă, Ioan, „învierea morţilor şi contextul religios iudaic din zorii
epocii Mântuitorului Iisus Hristos,” Studia TO 2 (2005): 3-16.

2006
C hirilă, Ioan, „Nag Hammadi —gnosticism sau revelaţie?,” Studia TO
1 (2006): 3-20.
C hirilă, Ioan, „Sursele iudaice ale învăţăturii neo-testamentare despre
Logos,” Studia TO 2 (2006): 3-10.

10 1
I. REVISTE Studia UBB - Theologia Orthodoxa

2007
C hirilă, Ioan, „Repere teoretice pentru o exegeză trans-confesională a
Pentateuhului,” Studia TO 1 (2007): 3-12.

2008
C hirilă, Ioan, „Traducerea Sfintei Scripturi în lumina martyriei creştine,”
Studia TO 1 (2008): 3-12.
Tofană, Stelian, „Viziunea Sf. Ioan Hrisostom despre Scriptură în preo­
cupările biblice ale prof. Iustin Moisescu. O evaluare critică,” Studia
TO 1 (2008): 13-24.
Bud, Paula, „Valenţele etice şi estetice ale imaginii în Vechiul Testament,”
Studia TO 1 (2008): 281-194.
C hirilă, Ioan, „Despre Logos, creaţie şi recreaţie,” Studia TO 2 (2008):
95-106.

2009
C hirilă, Ioan, „Elemente de antropologie biblică: persoană, subiect,
sine şi suflet,” Studia TO 1 (2009): 49-64.
Baciu , Ana, „Philon din Alexandria - Despre pocăinţă,” Studia TO 1
(2009) : 135-140.
C hirilă, Ioan, „Herminia vasiliană, o paradigmă exegetică vie,” Studia
TO 2 (2009): 3-12.
Bud , Paula, „Sabatul —mediu de transfigurare şi pregustare a veşniciei,”
Studia TO 2 (2009): 223-231.

2010
C hirilă, Ioan, „Septuaginta —sursă a ediţiilor Bibliei româneşti, repere
despre munca de traducere a Bibliei în limba română,” Studia TO 1
(2010) : 5-14.
Paşca -Tuşa, Stelian, „Numele lui Dumnezeu, semn al prezenţei perso­
nale şi acţiunea sa izbăvitoare (sotirică),” Studia TO 1 (2010): 15-26.
C hirilă, Ioan, „Simbolul credinţei sau despre Revelaţie şi Mărturisirea
credinţei,” Studia T 0 2 (2010): 5-14.
R eit, Aurelian-Nicu, „Patriarhul Avraam şi iconomia mântuirii,” Studia
T O I (2010): 33-46.

10 2
Studia UBB - Theologia Orthodoxa I. REVISTE

Nagy, Mihai, „Retorica discursului profetic la Isaia şi Ieremia,” Studia


TO 2 (2010): 259-268.

2011
C hirilă, Ioan, „Descoperirile de la Marea Moartă —un subiect ce ridică
încă multe interogaţii, dar şi model al adăpării din Izvorul păcii celei
adevărate,” Studia TO 1 (2011): 5-14.
Bud , Paula, „Eshatologie şi apocalipsă în Vechiul Testament,” Studia TO
1 (2011): 47-54.
Paşca-Tuşa, Stelian, „Expresii lirice/psalmice —premize pentru rugăciu­
nea inimii,” Studia TO 1 (2011): 65-76.
Nagy, Mihai, „Retorica discursului profetic la Iezechiel şi Daniel,” Studia
TOI (2011): 253-262.
C hirilă, Ioan, „Concepţia qumranită despre familie,” Studia TO 2
(2011): 5-15.
J emna, Dănuţ, „Incoruptibilitatea în Vechiul Testament. O analiză
antropologică,” Studia TO 2 (2011): 37-50.
Paşca-Tuşa, Stelian, „Mila dumnezeiască şi reînnoirea spirituală a regelui
David,” Studia TO 2 (2011): 51-66.

2012
C hirilă, Ioan, „Iosua şi Iisus în discursul patristic şi în liturghia ortodoxă,”
Studia TO 1 (2012): 19-30.
Bud , Paula, „Sabatul - mediu al martyriei şi al întâlnirii cu Dumnezeu în
sărbătoare. Repere din opera lui Iosif Flaviu şi Filon din Alexandria,”
Studia TO 1 (2012): 31-14.
Bud, Paula, „Sabatul —transcendere a cartezianului, mărturie a veşniciei,”
S tudiaT O 2 (2012): 5-14.
Paşca-Tuşa, Stelian, „The Psalms - a Model of/for Prayer in Judaism,”
Studia TO 2 (2012): 15-26.

10 3
I. REVISTE Teologia

10. TEOLOGIA

Revista Teologia este publicaţia oficială a cadrelor didactice de la


Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Primul număr al acestei pu­
blicaţii a apărut în anul 1997, iar de atunci apare neîntrerupt, iniţial cu o
ritmicitate semestrială, iar ulterior trimestrial. Pe lângă studiile teologice,
revista promovează dialogul interconfesional, manifestând o deschidere
ecumenică evidentă. Pe parcurs, studiile cadrelor didactice arădene au
fost dublate de cele ale profesorilor din celelalte facultăţi de teologie din
tară, dar si din străinătate10.

1997
Baba , Teodor, „Temeiuri istorico-biblice ale reconcilierii bisericeşti,”
Teologia 1 (1997): 29-36.
Baba , Teodor, „Profetismul în Israel,” Teobgia 1 (1997): 12-20.
Baba , Teodor, „Preotul în istoria biblică, în Biserică, în familie şi în socie­
tate,” Teologia 2 (1997): 21-28.
Baba , Teodor, „Câteva referinţe la studiile biblice în paginile revistei
Biserica şi Ş coa la” Teologia 3-4 (1997): 51-56.

1998
Baba , Teodor, „Referatul biblic asupra creaţiei şi implicaţiile lui în actua­
litate,” Teologia 1-2 (1998): 99-104.

1999
Baba , Teodor, „Exegeza Sfintei Scripturi, preocupare majoră a Sfinţilor
Trei Ierarhi,” Teologia 1-2 (1999): 107-119.

2000
Baba , Teodor, ,.Aspecte ale teologiei biblice la finalul celui de al doilea
mileniu creştin,” Teologia 1 (2000): 73-82.
Baba , Teodor, „Venirea lui Mesia, reflectată în profeţiile mesianice,” Teo­
logia 3 (2000): 50-58.

10 http://www.revistateologia.ro (accesat 8 ianuarie 2013).

10 4
Teologia I. REVISTE

2001
Lucaci, Florea, „Paradoxul Babei sau despre am estecarea lim bilor,” Teolo-
g ia 2 (2001):140-148.

2003
Baba, Teodor, „Sfânta Scriptură —Moştenirea popoarelor creştine euro­
pene şi a lumii întregi (zestrea spirituală a credinţei, limbii şi culturii
europene şi a întregii lumi),” Teologia 2 (2003): 13-27.
Baba, Teodor, „Frumuseţea şi bogăţia de idei religios-morale şi sociale
cuprinse în cărţile didactico-poetice ale Vechiului Testament,” Teolo­
g ia 3-4 (2003): 37-44.

2005
Ţepelea, Marius, „Scriitori creştini vorbind despre evrei,” Teologia 1
(2005): 182-190.
Baba, Teodor, „Profetul —judecător Samuel,” Teologia 4 (2005): 36-42.

2006
Baba, Teodor, „Universalitatea mântuirii, reliefată cu precădere în pro­
feţiile mesianice ale Vechiului Testament,” Teologia 3 (2006): 10-19.
Baba, Teodor, „Pronia şi iubirea divină revărsate asupra omenirii, reliefată
în Sfânta Scriptură,” Teologia 4 (2006): 10-23.

2007
Baba, Teodor, „Sfântul Ioan Gură de Aur, interpret neîntrecut al Sfintei
Scripturi. Pios omagiu la 1600 de ani de la trecerea sa la Domnul,”
Teologia 1 (2007): 10-23.
Baba, Teodor, „Familia în planul existenţei divino-umane, în istoria
biblică, în Biserică şi în societate,” Teologia 2 (2007): 30-66.
Baba, Teodor, „Primii Patriarhi ai Vechiului Testament. De la Avraam la
Iosif şi fraţii săi,” Teologia 3 (2007): 15-29.
Baba, Teodor, „Studiul biblic vechitestamentar în paginile revistei Teologia
(la împlinirea unui deceniu),” Teologia 4 (2007): 195-206.

105
I. REVISTE Ortodoxia maramureşeană

2008
Baba, Teodor, „Sensul rugăciunii relevat în Vechiul Testament,” Teologia
1 (2008): 123-144.
Baba, Teodor, „Sacrificiile Vechiului Testament. Jertfe expiatoare de păcate
şi reconciliere a omului cu Dumnezeu,” Teologia 4 (2008): 86-103.

2009
Baba, Teodor, „Reflecţii ale teologiei biblice vechitestamentare, percepute
în spiritualitatea creştină contemporană,” Teologia 2 (2009): 159-174.

2010
Baba, Teodor, „Familia iudaică în contextul istoriei biblice vechitesta­
mentare,” Teologia 2 (2010): 52-67.

2012
Baba, Teodor, „Boala şi suferinţa dreptului în Vechiul Testament şi vin­
decarea lor prin suferinţă şi postire,” Teologia 1 (2012): 23-37.
Prilipceanu, Cristian, „The Lord’s Resurrection Prophesized in the Psal-
ms 67(68).2-4 and Ps. 118(117).24 The Patristic Reading of Psalm
67(68).2-4 and Ps. 118(117),” Teologia 3 (2012): 24-68.
M urg, Adrian, „The Patristic Dimension of the Eastern Orthodox
Approach to the Bible,” Teologia 4 (2012): 117-136.

1 1. ORTODOXIA MARAMUREŞEANĂ

In anul 1996 a apărut, sub coordonarea lui Vasile Borca, publicaţia


oficială a cadrelor didactice de la catedra de Teologie Ortodoxă din ca­
drul Universităţii de Nord din Baia Mare, intitulată Ortodoxia m aram u­
reşeană. Revista apare o dată pe an şi îmbină studiile de teologie biblică,
istorică şi practică cu chestiunile de actualitate bisericească.

10 6
Ortodoxia maramureşeană I. REVISTE

1996
„Sensul ortodox liturgic al cunoaşterii S£ Scripturi,” O M 1 (1996): 94-
113.

1997
Borca, Vasile, „Expresii pentru definirea manifestărilor lui Dumnezeu
în Vechiul Testament,” O M 2 (1997): 87-99.

1998
Borca, Vasile, „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamen­
tară. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei,” O M 3
(1998): 108-131.
Borca, Vasile, „Interpretarea Vechiului Testament în lumina epistolelor
Sfântului Apostol Petru,” O M 3 (1998): 14-163.

1999
Borca, Vasile, „Un capitol de teologie biblică: Lumea spirituală a îngerilor,”
O M 4 (1999): 66-76.
Borca, Vasile, „Profeţii şi rolul lor în promovarea principiilor moral-so-
ciale,” O M 4 (1999): 77-90.
Fodoruţ , Vasile, „Filocalia sau frumuseţea netrecătoare a Sfintei Scrip­
turi,” O M 4 (1999): 97-99.

2000
Borca, Vasile, „Problema omului în actualitate,” O M 5 (2000): 56-66.
Borca, Vasile, „Problema originii omului,” O M 5 (2000): 77-86.

2001
Borca, Vasile, „Antropogeneza în lumina referatului biblic al Facerii,”
O M 6 (2001): 97-102.
Borca, Vasile,,Autonomie, idolatrie, desacralizare: tendinţe şi consecinţe
în degradarea umanului,” O M 6 (2001): 156-163.

10 7
I. REVISTE Cercetări biblice

2002
Borca, Vasile, „Câteva repere şi precizări introductive asupra antropolo­
giei biblice,” OM 7 (2002)’: 90-95.

2006
Borca, Vasile, „Deicid, homicid şi suicid, o triplă şi abominabilă crimă
comisă de omul secularizat şi desacralizat,” O M 11 (2006): 228-245.

2007
Borca, Vasile, „Creaţia —darul lui Dumnezeu oferit omului spre progres
şi înnobilare, nu exploatare şi abandonare!,” O M 12 (2007): 93-118.

2008
Batin, Laurenţiu, „Biblia de la Bucureşti (1688-2008) —an jubiliar pentru
Patriarhia română,” OM 13 (2008): 83-95.
R oşca, Nuţu, „Prima Biblie românească,” O M 13 (2008): 99-110.
Ştefan, Mioara, „Ediţiile româneşti ale Bibliei şi contribuţia lor la dezvol­
tarea limbii literare româneşti,” OM 13 (2008): 137-142.

12. CERCETĂRI BIBLICE

Revista Cercetări biblice este publicaţia oficială a Uniunii Bibliştilor


din România şi apare de două ori pe an, începând din 2007. Revista a
fost editată exclusiv în limba română, din dorinţa de a pune la dispoziţia
cititorilor din ţara noastră studii de teologie biblică. Având ca scop pro­
movarea studiilor şi volumelor exegeţilor români, publicaţia are în cu­
prinsul ei o secţiune dedicată lucrărilor lor de specialitate recent apărute.
Din comitetul naţional de redacţie fac parte: Ioan Chirilă, Vasile Mihoc,
Constantin Oancea, Vladimir Petercă, Petre Semen, John Fleter Tipei şi
Stelian Tofană, iar din cel internaţional Corneliu Constantinescu, Kon-
stantin Nikolakopoulos, Friedrich Reiterer. Revista apare la Sibiu, sub
coordonarea domnului profesor Hans Klein.

10 8
Cercetări biblice I. REVISTE

2008
S emen, Petru, „Valoarea tradiţiei din perspectiva primului Testament şi a
gândirii iudaice,” CB (2008): 9-18.
Handaric , Mihai, „Tradiţia ca mijloc de transmitere a revelaţiei în Ve­
chiul Testament,” CB (2008): 19-66.
K lein, Johannes, „David, Isus şi sabatul (Mc. 2, 23-28; 1 Sam. 21, 1-6).
O discuţie rabinică,” CB (2008): 67-77.

2009
Reiterer, Friedrich, „Şanse şi riscuri ale bogăţiei şi sărăciei în învăţătura
lui Isus Sirah,” CB 1 (2009): 7-44.
Z oltan, Adorjani, „Atitudinea terapeuţilor faţă de bunăstare,” CB 1
(2009) : 45-60.
C hirilă, Ioan, „Bogăţie şi sărăcie în Proverbe,” CB 2 (2009): 9-26.
Paşca-Tuşa , Stelian, „S-a căit David înaintea poporului pentru desfrâna-
re şi omucidere?,” CB 2 (2009): 42-61.
S emen, Petru, „Valenţele numelor în Biblie - numele lui Iisus, înainte şi
după întrupare,” CB 2 (2009): 85-98.

2010
Petercă, Vladimir, „Vechiul Testament a fost sensibil la chemarea spi­
ritului. Darurile carismatice nu au lipsit niciodată din Israel,” CB 1
(2010) : 9-27.
C hirilă, Ioan, „Darurile lui Dumnezeu —harismele. Har şi înviere în
discursul profetic vechitestamentar,” CB 1 (2010): 28-39.
Oancea, Costantin, „Harismaticii conducători şi profeţii Vechiului Isra­
el,” CB 1 (2010): 40-52.
Z oltan, Adorjani, „Noţiunea harismei de la Septuaginta până la Filon şi
Noul Testament,” CB 1 (2010): 52-62.

2011
Petercă, Vladimir, „Creaţia omului şi probleme de antropologie bibli­
că,” CB 1 (2011): 18-41.
J emna, Dănuţ, „Valenţe antropologice ale Psalmului 81 în interpretarea
Sf. Irineu de Lyon,” CB 1 (2011): 42-65.

109
I. REVISTE Tabor

2012
H andaric , Mihai, „Căsătoria, modelul biblic al unirii. Studiu asupra
Genesei 2,18-24,” CB (2012): 9-53.
C hirilă , Ioan, Paula, Bud şi Stelian, Paşca -Tuşa , „Modele familiale ve-
chitestamentare ale creşterii în har prin suma virtuţilor,” CB (2012):
54-73.

13. TABOR

Revista Tabor este editată la Cluj-Napoca de Mitropolia Clujului,


Maramureşului şi Sălajului, fiind o iniţiativă a Mitropolitului Bartolo-
meu V. Anania. Aceasta oferă cadrul adecvat unui dialog transdisciplinar
între teologie, filosofie, ştiinţele exacte, naturale, umaniste şi politice, cu
o vădită deschidere ecumenică. Publicaţia nu are un caracter eminamen­
te teologic, fapt care îi permite să găzduiască polemici care nu exclud
diferenţele de opinie, ci, dimpotrivă, promovează dezbateri de anvergură.
Revista apare lunar începând din aprilie 2007' h

2007
IcĂ, Ioan jr., „Nicolae Cabasila —un teolog uitat. Cuvântările teologice la
vedeniile prorocului Iezechiel,” Tabor A (2007): 11-29.
Bălan-mihailovici, Aurelia, „Documentele istorice şi vechimea Manus­
crisului de la Ieud,” Tabor A (2007): 30-34.
Lazăr Z ăvăleanu, Laura, „Apocrifele: topocronia simbolică a redempţiu­
nii,” Tabor A (2007): 57-65.
M arga, Andrei, „Iudaismul şi creştinismul —rădăcini comune ale Europei,”
Tabor 5 (2007): 26-36.1

11 http://www.mitropolia-clujului.ro/Cultural/Revista-TABOR-eID 184.html
(accesat 16 decembrie 2012).

110
Tabor I. REVISTE

IcĂ, Ioan jr., „Exegeză, dogmatică şi mistică isihastă în Teologia taborică a


Sfântului Ioan Damaschinul,” Tabor 5 (2007): 61-80.
C hirilă, Ioan, „Qumran —60 de ani de relevanţe ştiinţifice şi de pole­
mici,” Tabor % (2007): 15-23.

2008
IcĂ, Ioan jr., „înapoi la Septuaginta - ordinea cărţilor Scripturii şi uitatele
ei semnificaţii teologice,” Tabor 11 (2008): 5-25.
Oancea, Constantin, „Ambiguitatea în naraţiunile biblice,” Tabor 11
(2008): 26-38.
C ostache, Doru, „Preliminarii la poemul biblic al facerii: aspecte de
hermeneutică eclesială (II),” Tabor 7 (2008): 49-70.
A nania, Bartolomeu Valeriu, „Biblia Iui Şerban, monument de limbă
teologică şi literară românească,” Tabor 8 (2008): 5-12.
C oman, Constantin, „Biblia în Biserica Ortodoxă,” Tabor %(2008): 13-
16.
G afton, Alexandru, „Biblia de la 1688. Momentul cultural şi lingvis­
tic,” Tabor 8 (2008): 17-20.
G rigorie, Toma, „Cuvântul şi poezia textelor biblice,” Tabor 8 (2008):
21-23.
Iacob, Niculina şi C hindriş, Ioan, „Biblistica Blajului între Septuaginta
şi Vulgata,” Tabor &(2008):
G herman, Mihai Alin, „Marginalii la Psaltirile versificate în cultura ro­
mână,” Tabor 8 (2008): 33*45.
Papahagi, Adrian, „Biblia în istoria cărţii,” Tabor 8 (2008): 61-71.
G afton, Alexandru, „Numele în Biblie,” Tabor 9 (2008): 49-62.
Ionescu, Răzvan, „Unde e fratele tău Abel?,” Tabor 9 (2008): 82-91.

2009
Băgiu , Vasile Lucian, „Dosoftei şi traducerea psalmilor sau autohtoniza­
rea expresiei poetice a sacrului,” Tabor 10 (2009): 73-86.
Bocşan, Nicolae şi Gabriel-Viorel, GÂrdan, „Andrei Şaguna şi tipărirea
Bibliei,” Tabor 11 (2009): 13-21.
Bârsan, Ovidiu, „Sfânta Scriptură şi Liturghia: O dăruire plenară a Cu­
vântului sau asanarea Lui?,” Tabor 12 (2009): 15-24.

111
I. REVISTE Sacra scripta

M unteanu, Eugen, „Lexicalizarea în limba română a conceptelor de


origine biblică,” Tabor 1 (2009): 41-51.
A brudan, Dumitru, „Gala Galaction —iniţiative şi strădanii pentru un
text scripturistic cât mai fidel surselor originale,” Tabor 3 (2009): 11-
25.
C hirilă, Ioan, „Gala Galaction - un chip patriarhal în literatura româ­
nească,” Tabor 3 (2009): 26-32.
Poirot, Eliane, „Dreptul Enoh, Sfântul profet Uie şi Sfântul Ioan Te­
ologul în opera mitropolitului Anastasie Crimca,” Tabor 7 (2009):
31-41.

2010
C odrescu, Răzvan, „N oul Adam şi Noua Evâ. O altă paradigmă a divi­
ziunii sexuale,” Tabor 1 (2010): 64-66.
Sabados, Mariana, „Sfinţii Ilie Tesviteanul şi Maria Egipteanca în vechi
icoane moldoveneşti,” Tabor 2 (2010): 47-54.
D ulgheru, Elena, „Hexameronul, iubirea lui Dumnezeu şi fizica mo­
dernă,” Tabor 5 (2010): 60-63.

2011
M ihoc , Vasile, „Sfânta Scriptură în Versiunea Bartolom eu A nania,” Tabor
1 (2011): 43-49.
Boloş, Cristian, „Sinergia biblică şi influenţa acesteia în teologia con­
temporană,” Tabor A (2011): 22-42.

2012
M ihăilă, Alexandru, „Creuzetul Bibliei ebraice,” Tabor 11 (2012).

14. SACRA SCRIPTA

începând din anul 2003, în cadrul Centrului de Studii Biblice este


publicată revista Sacra Scripta, o publicaţie foarte specializată, editată ex­
clusiv în limbi de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză).

11 2
Sacra scripta I. REVISTE

Colectivul de redacţie al revistei include din anul 2005 referenţi şi spe­


cialişti de peste hotare12.

2003
M olnâr , Janos, „The liberation from Egypt and the new chronology,”
551 (2003): 13-25.
Petercă, Vladimir, „The Book of Ruth —between Chronology and The-
ological Reasons,” 55 1 (2003): 31-41.
S emen, Petre, „The Classical and Modern Chronology Referring to Pro-
phet Daniel,” 55 1 (2003): 42-59.
C hirilă, Ioan, „Ages of Jericho and Their Importance for the Biblical
Chronology,” 55 1 (2003): 60-84.

2004
C hirilă, Ioan, „Pre-figurative Ancient-Testament Types for the New
Testament Ecclesiology,” 55 1 (2004): 9-26.
Petercă, Vladimir, „Did Goliath have an eyesight defect or not?,” 55 1
(2004): 27-39.
S emen, Petre, „The Sense and Value of Life in the Christian and Judaic
thinking,” 55 1 (2004): 40-52.

2005
O lâh, Zoltan, „Covenant Theology in the Prophets,” 55 1-2 (2005):
35-46.
Z amfir, Korinna, „Some Aspects and EfFective History of the Old Testa­
ment Feminine Presence,” 55 1-2 (2005): 47-61.
C hirilă, Ioan, „The Bible in the Romanian Culture,” 55 1-2 (2005):
157-173.
S emen, Petre, „The Formative Value of the Davidic Psalms in Cult and
Culture,” 551-2 (2005): 175-185.

2006
O ancea, Constantin, „Auslegung zu 1 Kon. 17-18 in der altchrisdichen
Literatur,” 55 1-2 (2006): 7-25.

12http://centre.ubbcluj.ro/cbs/publicatii.html (accesat 8 ianuarie 2013).

11 3
I. REVISTE

2007
K lein, Johannes, „Samuel, Gad und Natan. Ein Vergleich,” 5 5 1 (2007):
27-36.
C hirilă, Ioan, „The Knowledge of God in the Thinking of the Prophets
and its Reflection in the New Testament,” 55 1 (2007): 37-43.
Oancea, Constantin, „Die Witwe und Israel: Die Totenerweckungss-
zene (1 Kon. 17,17-24) als Prăludium fur die Karmelerzăhlung (1
Kon. 18,20-40),” S S 2 (2007): 130-141.

2008
K lein, Johannes, „David, Jesus und der Sabbat (Mk 2,23-28; 1 Sam 21,
1-6). Eine rabbinische Diskussion,” SS 1 (2008): 20-29.
C rihălmeanu, Florentin, „Origini della metafora simbolica del fuoco
dello Spirito Santo nei testi di Qumran,” SS 1 (2008): 30-43.

2009
K lein, Johannes, „Die Erkenntnis des Guten und Bosen als Gegenbewe-
gung zur Schopfung. Perspektiven der Zusammenschau von Gen.
1-3,” 5 5 2 (2009): 135-150.
O lah, Zoltân, „Schopfungsterminologie in der Septuaginta von Jesaja
44,24-45,25,” 55 2 (2009): 151-168.

2012
Petric, Paulin-Timotei, „The reader(s) and the Bible(s) ‘reader versus
community in reader-reponse. Criticism and biblical interpretation,”
551 (2012): 55-68.

114
II.
ANUARELE FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE

1. ANUARUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE


ORTODOXĂ PATRIARHUL JU STIN IAN
DIN BUCUREŞTI j

2000-2001
C orniţescu, Emilian, „Texte vechitestamentare despre învierea
Domnului,” A FTO PJl (2000-2001): 61-68.
C oman, Constantin, „Premize ermineutice în lucrarea Răspunsuri către
Talasie a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Contribuţii la o ermineutică
biblică ortodoxă,” AFTOPJI (2000-2001): 69-106.
C araza, Ioan, „Raportul dintre sfinţirea numelui lui Dumnezeu şi Sfânta
Scriptură în teologia patristică,” A FTOPJl (2000-2001): 171-192.

2001-2002
Iatan, Cristinel, „De ce Septuaginta numeşte pe f i i i lui D um nezeu îngeri
în cartea Facerii 6, 1-4,” A FTO PJll (2001-2002): 23-32.
M ihăilă, Alexandru, „Câteva evaluări ermineutice,” AFTOPJ II (2001-
2002): 33-54.

2002-2003
Iatan, Cristinel, ,Atitudinea Vechiului Testament faţă de practicile
magice şi vrăjitorie,” AFTOPJ III (2003): pp. 349-392.

116
Bucureşti II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR

2003- 2004
M ihăilă, Alexandru, „Fac. 2, 4b-7. Un studiu istorico-cridc,” AFTOPJ
IV (2003-2004): 357-376.

2004- 2005
M ihăilă, Alexandru, „Principiul teocratic. Câteva analize ale 1 Reg.
8-11,” A FTOPJY (2004-2005): 115-148.
Iatan, Cristinel, „Codex Aleppo sau Coroana lui Aleppo,” AFTOPJ
(2005-2006): 149-162.

2006- 2007
M ihăilă, Alexandru, „Oştirea cerească şi Domnul Savaot. Câteva
precizări despre textul din Fc. 2, 1,” AFTOPJ VII (2006-2007): 61-
76.
Iatan, Cristinel, „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament în Epistolele
pauline. Epistola către Romani şi Galateni,” AFTOPJ VII (2006-
2007): 77-108.
Tudor, Eduard Florin, „Evreul biblic, moartea şi lumea de dincolo.
Consideraţii din perspectiva istoriei religiilor,” AFTOPJ VII (2006-
2007): 449-472.

2007- 2008
Iatan, Cristinel, „Psalmul 103 - bestiar psalmic,” în AFTOPJ VIII
(2008): 341-352.

2009-2010
M ihăilă, Alexandru, „Ethnicity in Early Israel: Some Remarks on
Merneptah’s Stele,” AFTOPJ'A (2009-2010): 367-384.

117
II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR Sibiu

2. ANUARUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE


ANDREI ŞAGUNA DIN SIBIU

2000-2001
A brudan, Dumitru, „Sacrificiu şi spiritualitate,” AFTASS I (2000-
2001): 9-22.
Pavel, Aurel, „înţelepciunea lui Solomon 4, 7-17: Moartea prematură a
drepţilor,” AFTASS I (2000-2001): 23-38.
O ancea, Constantin, „Die Totenerweckungen in 1 Kon 18, 17-24 und
2 Kon 4, 8-31,” AFTASS l (2000-2001): 39-48.
Pătru, Alina, „Interpretarea textului din Maleahi 2, 1 7 - 3 , 5,” AFTASS
I (2000-2001): 49-55.

2002- 2003
A brudan, Dumitru, „Genealogiile biblice vechitestamentare,” AFTASS
III (2002-2003): 7-14.
M ihoc, Vasile, „Biblie, Tradiţie şi Biserică,” AFTASS III (2002-2003):
15-38.
Pavel, Aurel, ,Accente în predica profeţilor, o teologie pentru mileniul
III,” AFTASS III (2002-2003): 53-65.
O ancea, Constantin, „Politeism, monolatrie? Despre religia israelită
înainte de profeţii scriitori,” AFTASS III (2002-2003): 66-96.

2003- 2004
Oancea, Constantin, „Istorie şi teologie în Cărţile Macabeilor,” AFTASS
IV (2003-2004): 7-18.

2004- 2005
O ancea, Constantin, „Oameni, îngeri sau zei? Recepţia textului din
Facere 6, 1-4: între tradiţie, logică şi mit,” AFTASS V (2004-2005):
5- 22 .

118
II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR

2005-2006
O ancea, Constantin, „Einige Bemerkungen zu den Begriffen SŢ und
^"in in den Psalmen,” AFTASS VI (2005-2006): 7-18.

2007-2008
Oancea, Constantin, „Beziehungen zwischen Gestalten und Szenen in
1 Kon 17-18. Eine synchrone Analyse,” AFTASS VIII (2007-2008):
7- 22 .

2008-2009
Oancea, Costantin, „Epoci ale istoriei Israelului,” AFTASS IX (2008-
2009): 46-65.

3. ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII


„AL. I. CUZA” IAŞI. TEOLOGIE

1992- 1993
Semen, Petre, „Sfânta Scriptură combate imoralitatea,” A ŞU ITl (1992):
5-16.

1993- 1994
S emen, Petre, „La saintete de Dieu et la saintete des hommes dans
1’ Ancien Testament,” AŞ U IT 11 (1993-1994): 28-38.
S emen, Petre, „Viziunea biblică vechitestamentară privind proprietatea
asupra pământului,” A ŞU IT ll (1993-1994): 39-56.
Bolocan, Carmen-Maria, „Taina nunţii în perspectivă biblică,” AŞUIT
II (1993-1994): 57-62.
Popa, Gheorghe, „La conversion d’une notion biblique. Quelques
remarques preliminaires,” AJ>£//7TI (1993-1994): 177-188.

1995-1996
Semen, Petre, „Temeiuri scripturistice ale reprezentării Sfintei Treimi şi a
profeţilor în arta iconografică,” AŞUITUl (1995-1996): 81-90.

119
II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR laşi

Semen, Petre, „Temeiuri scripturistice ale artei iconografice bizantine,”


A Ş U IT lll (1995-1996): 91-102.
S emen, Petre, „Misiune şi slujire în viziunea profeţilor israeliţi,” AŞUIT
III (1995-1996): 149-154.
Bolocan, Carmen-Maria, „Realizarea semantică a cuvântului m iel în
perspectivă biblică,” A Ş U IT lll (1995-1996): 233-238.

1997-1998
S emen, Petre, „Sfânta Scriptură combate imoralitatea,” AŞUIT IV
(1997-1998): 5-16.
Bolocan, Carmen-Maria, „Relaţia semn-semnificaţie în orizontul biblic
al cuvântului cr u c e ” A ŞU ITIV (1997-1998): 27-34.
Sandu , Dan, „Statutul cultic al femeii la evrei şi situaţia ei în Islam,”
A ŞU ITIV (1997-1998): 171-186.

1999- 2000
S emen, Petre, „Locul Bibliei în viaţa Bisericii,” AŞUITV (1999-2000):
57-62.
M elniciuc-P uică, Ilie, „Sensul tipic al jertfelor Vechiului Testament,”
AŞUITV (1999-2000): 255-265.

2000 - 2001
S emen, Petre, „Importanţa Templului din Ierusalim pentru menţinerea
unităţii religioase şi naţionale,” AŞUITVl (2001): 101-110.
Popa, Gheorghe, „Ordinea lumii şi dezordinea ei. O perspectivă biblică
şi hermeneutică,"AŞUITVl (2001): 121-136.

2001-2002
S emen, Petre, „Spaţiul geografic al revelaţiei divine vechitestamentare,”
AŞUITVII (2002): 5-14.
Bolocan, Carmen-Maria, „O abordare alegorică a Cântării Cântărilor
după opera Sfântului Grigorie de Nyssa. Tâlcuire amănunţită la
Cântarea Cântărilor (omiliile I-VII),” AŞUITVll (2002): 47-60.

12 0
II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR

2002- 2003
S emen, Petre, „Cele şapte păcate capitale condamnate în Biblie,” AŞUIT
VIII (2003): 53-76.
M elniciuc-P uică, Ilie, „Utilizarea celor trei secţiuni ale Vechiului
Testament în scrierile Sf. Luca,” AŞUITWW (2003): 77-88.
M elniciuc-P uică , Ilie, „Interpretarea Psalmilor în Faptele Apostolilor,”
AŞUITWIII (2003): 89-102.
HÂrlăoanu, Paul-Cezar, „Naţiune şi naţionalism în lumina Sfintei
Scripturi,” AŞUIT "Vili (2003): 136-149.

2003- 2004
Sandu , Dan, „Sfânta Scriptură: limbaj şi conţinut în dialogul ecumenic,”
A ŞU ITIX (2004): 135-148.
S emen, Petre, „Originea, sensul şi valoarea vieţii în gândirea iudaică şi
creştină,” A ŞUITIX (2004): 235-260.

2004- 2005
S emen, Petre, „Semnificaţia fecioriei şi a maternităţii în gândirea iudaică
şi creştină —Preacinstirea Sfintei Fecioare Maria,” AŞUIT A. (2005):
149-160.
S emen, Petre, „Calamităţile naturale - manifestări teofanice, avertismente
divine sau semne ale timpului?”, AŞUIT'A (2005): 161-188.

2005- 2006
M elniciuc-P uică , Ilie, „Descoperind Psalmii în Apocalipsă,” AŞUIT
XI (2006): 57-70.
HÂrlăoanu, Paul-Cezar, „Pocăinţa ca întoarcere spre Dumnezeu în
paginile Vechiului Testament,” AŞUITXl (2006): 199-218.

2006- 2007
G etcha, Job, „Reading the Bible with Saint Andrew of Crete,” AŞUIT
XII (2007): 139-152.
M unteanu, Ştefan, „La traduction oecumenique de la Bible. Une
modele de colaboration autour du texte biblique,” AŞUIT XII
(2007): 153-178.

12 1
H. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR Iaşi

ELârlăoanu, Paul-Cezar, „Personalitatea patriarhului Avraam în tradiţia


Sinagogii şi a Bisericii,” AŞUITXAl (2007): 193-210.

2007-2008
M elniciuc-P uică, Ilie, „Inscripţii funerare din Ierusalim şi relaţia lor cu
Noul Testament,” A ŞU ITX lll (2008): 113-128.
M elniciuc-P uică , Ilie, „Citări din Deuteronom în Evanghelia după
Marcu,” AŞUITXÎll (2008): 129-142.

2008- 2009
S emen, Petre, „Names’ Valence According to the Bible - Jesus’ Names
before and after the Incarnation,” AŞUITXW (2009): 5-16.
Hârlăoanu, Paul-Cezar, „The Main Hebrew Words for Love: Ahab and
Hesed,” AŞUITXIV (2009): 51-66.
B olocan, Carmen-Maria, „Teaching methods classified according
to the logical approach which induces learning, identified in the
Hexaemeron of Saint Basil the Great,” AŞUITXW (2009): 103-116.

2009- 2010
Bolocan, Carmen-Maria, „The Holy Scripture and the Idea of Holiness
in Literature - general overview,” AŞUITXV (2010): 21-40.
C hirilă, Ioan, „The Exegetical Paradigm of Philo Judaeus on the
C re a tio n AŞUITXV (2010): 35-48.
S emen, Petre, „The Bible on Faith,” AŞUITXV (2010): 49-60.

2010-2011
S emen, Petre, „The Sabbath - Respite in God,” AŞ UIT XVI (2011):
35-44.
Hârlăoanu, Paul-Cezar, „The road from mercy to destruction. Biblical
accounts on some verbal values,” AŞUITXV] (2011): 113-124.

12 2
Cluj-Napoca II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR

4. ANUARUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


DIN CLUJ-NAPOCA

1990-1992
C hirilă, Ioan, „Cunoaşterea lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin
teofanie şi anghelofanie,” A FTOCI (1990-1992): 87-104.
TofanĂ, Stelian, „Superioritatea preoţiei celei nouă după rinduiala lui
M elchisedec faţă de preoţia Vechiului Legământ, după Evrei 7, 11-
28,” AFTOC I (1990-1992): 105-122.

1992-1994
C hirilă, Ioan, „Teologia L um inii în Vechiul Testament,” AFTOC II
(1992-1994): 47-58.

1994-1996
Basarab, Mircea, „Dimensiunea culturală a Ermineuticii biblice şi
importanţa ei în dialogul est-vest. Câteva observaţii,” AFTOC III
(1994-1996): 25- 36.
C hirilă, Ioan, „Tora sau Legea şi Mesia în gândirea biblică
vechitestamentară şi în iudaismul contemporan,” AFTOC III (1994-
1996): 37-50.
TofanĂ, Stelian, „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumea iudaismului
elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar,” AFTOC III
(1994-1996): 51-60.

1996-1998
M oraru, Alexandru, „Viaţa şi activitatea Pr. Prof. Dr. Liviu Galaction
Munteanu —martir al Bisericii şi al Neamului,” AFTOC IV (1996-
1988): 15-36.
C hirilă, Ioan, „Pr. Prof. Dr. Liviu Galaction Munteanu —exeget al
Vechiului Testament,” AFTOC IV (1996-1988): 37-44.
TofanĂ, Stelian, „Profesorul biblist martir Pr. Liviu G. Munteanu
şi contribuţia sa ştiinţifică la dezvoltarea teologiei biblice
neotestamentare,” A FTOCIV (1996-1988): 45-52.

12 3
II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR Cluj-Napoca

Bizău, Ioan, „Psalmii şi interpretarea lor în ritualul ortodox al consacrării


Bisericii,” AFTOCIV (1996-1988): 291-318.

1998-2000
G herman, Alin Mihai, „Un text necanonic, Psalmul 151 şi literatura
română veche,” AFTOC V (1998-2000): 13-17.
O ros, Mircea, „Lecţionar Biblic,” AFTOC V (1998-2000): 42-52.

2000-2002
C hirilă, Ioan, „Logos-Loghia Vechiului Testament,” AFTOCVI (2000-
2002): 45-64.

2002-2004
C hirilă, Ioan, „Breviarum qumranit (elemente de antropologie
biblică),” AFTOCWll (2002-2004): 9-22.

2004- 2005
C hirilă, Ioan, „Mitropolitul Nicolae Bălan - despre pregătirea
slujitorului cuvântului,” AFTOC VIII (2004-2005): 9-26.

2005- 2006
C hirilă, Ioan, „Cuvânt înainte. Celălalt, alteritate sau aproapele,
distincţii terminologice, repere practice pentru o (posibilă) reformulare
a discursului apologetic,” AFTOCIX (2005-2006): 7-12.
C hirilă, Ioan, „Apologia pro iudaeis - un posibil model de prezentare
apologetică pentru zilele noastre,” AFTOC IX (2005-2006): 13-32.

2006-2007
C hirilă, Ioan, „Cuvânt înainte. In căutarea înţelegerii unitare a creaţiei
sau despre o altfel de înţelegere a globalizării,” AFTOC X (2006-
2007): 7-12.
C hirilă, Ioan, „ D eJon a s- un tip profetic oikoumenic cu deschideri spre
bioetică,” AFFOCX (2006-2007): 13-36.
R oşca, Teodora, „Adam şi Eva,” AFTOCX (2006-2007): 37-48.

12 4
Cluj-Napoca II. ANUARE ALE FACULTĂŢILOR

2007-2008
C hirilă, loan, „Qumran şi Nag Hammadi, revelaţie sau gnoză?,”
AFTOC X\ (2007-2008): 13-28.
G ârdan , Gabriel-Viorel, „Sfânta Scriptură, cale spre comuniune —
observaţii hrisostomice,” AFTOCXl (2007-2008): 71-78.
Bizău, loan, „Triada biblică Jertfa — Altar - Sanctuar în dinamica
pedagogiei mesianice,” AFTOCXl (2007-2008): 279-328.

2008- 2009
C hirilă, loan, „Omul —chip al lui Dumnezeu, în gândirea părinţilor
capadocieni şi în teologhisirea răsăriteană (încercare de precizare a
conţinutului unui concept antropologic),” AFTOCXW (2008-2009):
21-34.
Bud , Paula, „Adn-ţi am inte. Anamnesis restaurator şi lege a firii,” AFTOC
XII (2008-2009): 63-75.
Savelovici, Anton, „Sfânta Scriptură în versiunea lui Dumitru
Cornilescu. Context istoric. Activitatea neoevanghelizatoare a lui D.
Cornilescu şi T. Popescu până în anul 1923. Primele două ediţii
biblice în versiunea lui Dumitru Cornilescu,” AFTOC XII (2008-
2009): 277-292.

2009- 20 10
M oldovan, Dan Eliodor, „Fenomenul interpretării Sfintei Scripturi în
abordarea patristică a theoriei,” AFTOC XIII (2009-2010): 13-25.

12 5
III.
BIOBIBLIOGRAFIA BIBLISTILOR ROMÂNI
SPECIALIZAŢI PE VECHIUL TESTAMENT
j

1. DUMITRU ABRUDAN

Date personale
• Data şi locul naşterii: 29 august 1938, Gepiu, jud. Bihor

Studii
• 1952-1956 —cursurile Liceului nr. 1 (Emanuil Gepiu) din Oradea;
• 1956-1960 —cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu;
• 1960-1963 —cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Institutului
Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, Secţia Biblică, speci­
alizarea principală Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică;
• 1972-1973 —bursă de studii la Universitatea Ebraică din Ierusalim;
• 1978 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Creştinismul şi m ozaism ul în perspectiva dialogului interreligios.

Activitatea didactică
• 1963-1971 - profesor şi director (1968-1971) la Seminarul Teologic
din Caransebeş;
• 1971-1972 - duhovnic la Institutul Teologic Universitar din Sibiu;
• 1973-1979 —lector de Vechiul Testament şi Limba ebraică în cadrul
Institutului Teologic Universitar din Sibiu;
• 1979-2006 - profesor titular la disciplina Vechiul Testament şi Lim­
ba ebraică în cadrul Institutului Teologic Universitar din Sibiu;

12 6
ABRUDAN, Dumitru III. BIBLIŞTI

• 1991 -2000 —profesor şi decan la Facultatea de Teologie din Oradea;


• 2000-2004 —decan la Facultatea de Teologie din Sibiu.

Activitatea ştiinţifică
a. volume
1. A rheologie biblică p en tru fa cu ltă ţile d e teologie (în colab. cu Emilian
Corniţescu), EIBMO, Bucureşti, 1994, 352 p.
2. Cărţile didactico-poetice, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2001,
121 p.
3. Creştinismul şi m ozaism ul în perspectiva dialogului interreligios (teză de
doctorat), Sibiu, Tipografia Eparhială, 1979.
4. Limba ebraică biblică p en tru Facultăţile d e Teologie (în colab. cu Emili­
an Corniţescu), EIBMO, Bucureşti, 1996, 292 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. ,Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”, S T 34 (1978): 264-
270.
2. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gândirii patristice
referitoare la Sfânta Scriptură)”, MA 6 (1989): 26-32.
3. „Biblia lui Şerban tricentenară”, BOR 9-10 (1988): 102-117.
4. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”, M B 1-2 (1984): 7-20.
5. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”, S T 7-8 (1985): 453-
471.
6. „Cărţile anaginoscomena (avayivoaKopeva) ale Vechiului Testa­
ment după traducerile româneşti”, 5T 9-10 (1962): 541-549.
7. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”, MA 9-10 (1983): 562-
567.
8. „Cântarea Cântărilor —iubire, puritate, frumuseţe, poezie”, R T 3-4
(1996): 130-143.
9. „Controversa dintre mitropolitul Andrei Şaguna şi Ion Eliade Rădu-
lescu privind traducerea Bibliei”, R T 4-6 (1993): 95-115.

12 7
in . BIBIiŞTI ABRUDAN, Dumitru

10. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”


(teză de doctorat), MA 1-3 (1979): 59-193.
11. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: tradu­
cerile efectuate pe cale particulară”, R T 3 (1994): 10-14.
12. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”, ST 7-S (1963): 415-426.
13. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică
vechi testamentară”, MA 3-4 (1985): 186-194.
14. „Ierusalimul epocii celui de-al doilea templu”, M B 7-9 (1975): 368-
372.
15. „Iosif Flaviu —istoric al epocii intertestamentare. Importanţa sa pen­
tru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”, MA 3
(1987): 8-20.
16. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”, O 3 (1975): 509-514.
17. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului
Testament”, S T l-2 (1975): 35-40.
18. „Palia de la Orăştie (15821992)”, R T 1 (1992): 71-74.
19. „Profeţii şi rolul lor în istoria mântuirii”, MA 34 (1983): 139-149.
20. „Religia evreilor: iudaismul”, MA 5 (1986): 11-28.
21. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”, RT 2
(1992): 24-29.
22. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”, S T 7 -8 (1962): 489-502.
23. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”, O 1 (1975): 198-201.
24. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea, nemu­
rirea sufletului, judecata şi viaţa particulară”, R T 3 (1994): 3-10.
25. „VechiulTestament înscrierile Fericitului Augustin”, S T 3-4 (1963):
141-155.

c. studii în volume colective


1. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”, în B i­
blie şi Teologie. Prinos d e cinstire Părintelui Profesor Dr. N icolae Neaga
la îm plinirea vârstei d e 95 d e ani (Sibiu: Ed. Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române, 1997), 44-51.
2. „Cântarea cântărilor —iubire, puritate, frumuseţe, poezie”, în Teolo­
gie, slujire, ecum enism . în a lt Prea Sfinţitului dr. A ntonie Plămădeală,

12 8
BABA, Teodor III. BIBLIŞTI

M itropolitul Ardealului, la îm plinirea vârstei d e 70 d e an i (Sibiu: Tipo­


grafia Eparhială, 1996), 130-143.
3. „Eclesiastul —de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilita­
te”, în Teologie, istorie, viaţă bisericească (Oradea: Imprimeria de Vest,
1998), 7-17.
4. „Părintele Prof. Dr. Nicolae Neaga la 95 de ani”, în B iblie şi Teologie.
Prinos d e cinstire Părintelui Profesor Dr. N icolae Neaga la îm plinirea
vârstei d e 9 5 d e an i (Sibiu: Ed. Arhiepiscopiei Ortodoxe Române,
1997), 3-5.
5. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”, în C ontribuţii transil­
vănen e la teologia ortodoxă (Sibiu: Tipografia Eparhială, 1988), 39-52.
6. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradi­
ţie”, în Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină (Sibiu: Tipografia Eparhială,
1992), 181-1881.

2. TEODOR BABA

Date personale
• Data şi locul naşterii: 4 ianuarie 1950, Sântana, jud. Arad

Studii
• 1968-1973 - cursurile Seminarului Teologic din Caransebeş
• 1974-1978 - cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din
Bucureşti »

• 1985-1988 - cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Institutului


Teologic de Grad Universitar din Sibiu, Secţia Biblică, specializa­
rea principală Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică
• 2002 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
de doctorat Personalitatea şi opera Profetului Z aharia —valoarea
_____ teologică a m esajului său p rofetic
1 Mircea Păcurariu , DTS, 9-10.

12 9
in . BIBLIŞTI BABA, Teodor

Activitatea didactică
• 1979-1982 - profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Caranse­
beş
• 1991-2008 - lector la catedra de Studiul Vechiului Testament şi
Limba Ebraică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad
• din 2008 —conferenţiar titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Aspecte esenţiale ale Teologiei Vechiului Testament (Arad: Ed. Universi­
tăţii ,Aurel Vlaicu”, 2012).
2. D icţionar d e antroponim e biblice (în colab. cu Petru Câta Pătruţoniu)
(Arad: Ed. Universităţii,Aurel Vlaicu”, 2007), 631 p.
3. Introducere în studiul Vechiului Testament (Arad: Ed. Universităţii .Au­
rel Vlaicu”, 2003), 283 p.
4. M om ente scripturistice esenţiale vechi şi nou testam entare (Arad: Univer­
sităţii ,Aurel Vlaicu”, 2005), 220 p.
5. N oţiuni gen erale d e arheologie biblică (Arad: Universităţii,Aurel Vla­
icu”, 2012).
6. P rofetul Zaharia. Personalitatea şi opera. Valoarea teologică a m esajului
său p rofetic (teză de doctorat) (Arad: Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”,
2003), 193 p.
7. Profeţii m esianice reliefate în Vechiul Testament (Arad: Ed. Universităţii
,Aurel Vlaicu”, 2007), 213 p.
8. Profeţii Vechiului Testament—Vocaţia, lucrarea şi m isiunea lor în istoria
biblică (Arad: Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2006), 247 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. .Aspecte ale teologiei biblice la finalul celui de al doilea mileniu creş­
tin”, Teologia 1 (2000): 73-82.

13 0
BABA, Teodor III. BIBLIŞTI

2. „Biologia în concepţia Sfintei Scripturi (I)”,A B 4-6 (2008): 98-109.


3. „Biologia în concepţia Sfintei Scripturi (II)”, AB 7-9 (2008): 44-59.
4. „Biserica şi misiunea ei reconciliatoare. Război şi pace”, AB 1-3
(1996): 137-141.
5. „Boala şi suferinţa drepţilor în Vechiul Testament şi vindecarea lor
prin suferinţă şi postire”, Teologia 1 (2012): 23-37.
6. „Câteva referinţe la studiile biblice în paginile revistei „Biserica şi
Şcoala”, Teologia 3-4 (1997): 51-56.
7. „Esenienii —date în legătură cu istoria, învăţătura şi viaţa lor, din
sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”, AB 4-6
(1993): 43-57.
8. „Exegeza Sfintei Scripturi, preocupare majoră a Sfinţilor Trei Ie­
rarhi”, Teologia 1-2 (1999): 107-119.
9. „Familia iudaică în contextul istoriei biblice vechitestamentare”, 7c-
ologia 2 (2010): 52-67.
10. „Familia în planul existenţei divino-umane, în istoria biblică, în Bi­
serică şi în societate”, Teologia 2 (2007): 30-66.
11. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică, creştină şi mulsumană”, M B
5 (1988): 58-76.
12. „Frumuseţea şi bogăţia de idei religios-morale şi sociale cuprinse
în cărţile didactico-poetice ale Vechiului Testament”, Teologia 3-4
(2003): 37-44.
13. „Frumuseţea şi bogăţia de idei religios-morale şi sociale cuprinse în
cărţile didactico-poetice ale Vechiului Testament”, AB 1-2 (1996):
37-45.
14. „Inspiraţia şi autenticitatea, divinitatea şi umanitatea reliefate în
Sfânta Scriptură”, AB 10-12 (1995): 24-29.
15. „învăţământul religios în preocupările Mitropolitului Andrei Şagu-
na”, Teologia?) (2008): 231-248.
16. „Opera exegetică a Sfântului Ioan Gură de Aur”, M B 4 (1988): 15-
25.
17. „Preotul în istoria biblică, în Biserică, în familie şi în societate”, 7c-
ologia 2 (1997): 21-28.

13 1
ffl. BIBLIŞTI BABA, Teodor

18. „Primii Patriarhi ai Vechiului Testament. De la Avraam la Iosif şi


fraţii săi”, Teologia 3 (2007): 15-29.
19. „Profetismul în Israel”, Teologia 1 (1997): 12-20.
20. „Profetul-judecător Samuel”, Teologia 4 (2005): 36-42.
21. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”, AB 7-8
(1990): 36-47.
22. „Proferi vechi, oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”, AB 7-9
(1994): 35-44.
23. „Pronia şi iubirea divină revărsate asupra omenirii, reliefată în Sfânta
Scriptură”, Teologia 4 (2006): 10-23.
24. „Referatul biblic asupra creaţiei şi implicaţiile lui în actualitate”, Te­
ologia 1-2 (1998)-. 99-104.
25. „Reflecţii ale teologiei biblice vechitestamentare, percepute în spiri­
tualitatea creştină contemporană”, Teologia 2 (2009): 159-174.
26. „Sacrificiile Vechiului Testament. Jertfe expiatoare de păcate şi re­
conciliere a omului cu Dumnezeu”, Teologia 4 (2008): 86-103.
27. „Sensul rugăciunii relevat în Vechiul Testament”, Teologia 1 (2008):
123-144.
28. „Sfânta Scriptură —Moştenirea popoarelor creştine europene şi a lu­
mii întregi (zestrea spirituală a credinţei, limbii şi culturii europene
şi a întregii lumi)”, Teologia 3 (2003): 13-27.
29. „Sfântul loan Gură de Aur, interpret neîntrecut al Sfintei Scripturi.
Pios omagiu la 1600 de ani de la trecerea sa la Domnul”, Teologia 1
(2007): 10-23.
30. „Studiile biblice în învăţământul superior arădean”, A nuar 1 (1994-
1995): 23-33.
31. „Studiul biblic vechitestamentar în paginile revistei Teologia (la îm­
plinirea unui deceniu)”, Teologia 4 (2007): 195-206.
32. „Temeiuri istorico-biblice ale reconcilierii bisericeşti şi interumane”,
Teologia 1 (1997): 29-36.
33. „Universalitatea mântuirii, reliefată cu precădere în profeţiile mesia­
nice ale Vechiului Testament”, Teologia 3 (2006): 10-19.
34. „Vechiul Testament în lucrarea pastoral-misionară a preotului”, AB
1-2 (1990): 46-58.

13 2
BAS ARAB, Mircea III. BIBLIŞTI

35. „Venirea lui Mesia, reflectată în profeţiile mesianice”, Teologia 3


(2000): 50-58.
c. studii în volume colective
1. „Câteva aspecte ale Teologiei biblice, tratate în opera Preotului Pro­
fesor Dr. Ilarion V. Felea”, în Teologie şi Ştiinţe um aniste (Arad: Ed.
Universităţii „Aurel Vlaicu”, 1994), 82-102.
2. „Psaltirea în gândirea şi viaţa Sfântului Vasile cel Mare”, în R ugăciune
şi Teologie (Caransebeş: Ed. Diecezană 2009), 24-45.
3. „Vechiul Testament în preocupările Fericitului Augustin”, în Vocaţie
şi M isiune în Biserica lui Hristos (Caransebeş: Ed. Diecezană 2009),
82-962.

3. MIRCEA BAS ARAB

Date personale
• Data şi locul naşterii: 12 decembrie 1936, Agârbiciu, jud. Sibiu

Studii
• 1950-1954 —cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu;
• 1954-1958 - cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din
Sibiu;
• 1958-1961 - cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Institutului
Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, specializarea princi­
pală Studiul Vechiului Testament;
• 1971-1972 —bursă de studii la Institutul Ecumenic de la Bossey,
Elveţia;
• 1972-1973 —bursă de studii la Facultatea de Teologie Reformată a
Universităţii din Lausanne;

2 http://www.agoracrestina.r0 /autori/teodor_baba_O.html#resurse (accesat 19


martie 2013)

133
III. BIBUŞTI BASARAB, Mircea

• 1974-1977 —bursă de studii la Facultatea de Teologie Evanghelică a


Universităţii Ludwig-Maximilian din Miinchen;
• 1977 —licenţiat al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj
• 1977 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Cartea profetu lu i Amos. Introducere, traducere şi com entariu.

Activitatea didactică
• 1961-1968 —profesor la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca;

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Biserica în dialog: studii biblice (Cluj-Napoca: Limes, 2009), 185 p.
2. Biserica şi n eam ul în diaspora (Cluj-Napoca: Limes, 2001), 270 p.
3. Cartea p rofetu lu i Amos. Introducere, traducere şi com entariu (teză de
doctorat) (Bucureşti: EIBMO, 1980), 185 p.
4. E rm ineutica biblică (Oradea: Ed. Episcopiei ortodoxe române, 1997),
158 p.
5. Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă (Cluj-Napoca: Alma
mater, 2005), 262 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune
de citit ale Vechiului Testament”, MA 7-9 (1979): 602-618.
2. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”, O 2 (1980):
221-241.
3. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”, M B 1-3 (1979): 31-
42.
4. „Cartea profetului Amos. Introducere, traducere şi comentariu”
(teză de doctorat), S T 5-10 (1979): 397-571.
5. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”, S T 1-2 (1972): 59-69.
6. „Dimensiunea culturală a Ermineuticii biblice şi importanţa ei în di­
alogul est-vest. Câteva observaţii”, AFTOC III (1994-1996): 25-36.

13 4
BASARAB, Mircea III. BIBLIŞTI

7. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”, O 4 (1960): 552-


570.
8. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”, MA
5-6 (1983): 280-296.
9. „Evanghelie şi cultură la români”, BOR 1-3 (1992): 49-56.
10. „Giulgiul de laTorino”, AB 7-9 (1991): 56-69.
11. „împărăţia mesianică a păcii (Isaia II, 24)”, GB 9-10 (1970): 910-
918.
12. „înnoirea omului în concepţia ortodoxă”, M B 1-2 (1984): 36-46.
13. „Problema uniatismului din punct de vedere ortodox”, R T 4 (1993):
23-56.
14. „Psalmul LI (L). Ideea de rugăciune şi jertfa”, S T 7 -8 (1961): 410-
427.
15. „Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism”, S T 5-6
(1960): 420-435.
16. „Scopul Evangheliei a patra”, M B 11-12 (1964): 683-697.
17. „Scriptură şi liturghie. Probleme de ermineutică biblică”, M B 7-9
(1981): 462-484.
18. „Sfânta Scriptură în concepţia ortodoxă”, în M B 7-9 (1973): 377-
386.
19. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel
Mare”, M B 4-6 (1979): 286-300.
20. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”, M B
4 (1987): 16-24.
21. „Vechiul Testament în liturghiile ortodoxe”, S T 3-4 (1961): 202-
226.

c. traduceri
i. G alitis, George, „Revelaţie, inspiraţie şi exegeză biblică în înţelege­
rea ortodoxă”, ed. Mircea Basarab, MA 1-3 (1981): 27-343.

3 Mircea Păcurariu , DTS, 34-35; Alexandru M oraru , Seminarul Teologic li­


ceal ortodox din Cluj-Napoca (1952-1997) (Cluj-Napoca: Presa Universita­
ră Clujeană, 1997), 258-259.

13 5
III. BIBLIŞTI BORCA, Vasile

4. VASILE BORCA

Date personale
• Data şi locul naşterii: 22 decembrie 1953, Mara, jud. Maramureş
• E-mail: vborca@yahoo.com

Studii
• 1968-1972 - cursurile Seminarului Teologic din Cluj-Napoca;
• 1973-1977 - cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din
Sibiu;
• 2004 - titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Omul, încununarea operei d e creaţie. Natura şi destinul său în lum i­
na R evelaţiei biblice a Vechiului Testament

Activitatea didactică
• din 1992 —lector în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din ca­
drul Universităţii de Nord, Baia Mare;
• 1992-1998 —coordonatorul Secţiei de Teologie Ortodoxă din cadrul
Facultăţii de Fitere şi reprezentant în Consiliul profesoral şi în Se­
natul Universităţii.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. O m enirea secularizată p e pa n ta suicidarâ! (Baia Mare: Ed. Universităţii
de Nord, 2007), 215 p.
2. Omul, încununarea operei d e creaţie. Natura şi destinul său în lum ina
R evelaţiei biblice a Vechiului Testament (teză de doctorat) (Baia Mare:
Ed. Universităţii de Nord, 2007), 364 p.
3. Reperele autentice ale um anului (Baia Mare: Ed. Universităţii de Nord,
2008), 125 p.

13 6
BORCA, Vasile III. BIBLIŞTI

b. volume coordonate
1. F actorul religios - p ilo n u l central a l econ om iei (Baia Mare: Ed. Univer­
sităţii de Nord, 2007), 120 p.

c. studii în reviste de specialitate


1. „Antropogeneza în lumina referatului biblic al Facerii”, O M 6
(2001): 97-103.
2. „Autonomie, idolatrie, desacralizare: tendinţe şi consecinţe în degra­
darea umanului”, O M 6 (2001): 156-164 / M illennium 4 (2001):
3-7.
3. „Câteva consideraţii asupra cronologiei vechi-testamentare”, SUS-
TO 1 (2010): 49-56.
4. „Câteva consideraţii generale de antropologie creştină”, BŞUBM
(1996): 56-61.
5. „Câteva repere şi precizări introductive asupra antropologiei bibli­
ce”, O M 7 (2002): 90-96.
6. „Creaţia —darul lui Dumnezeu oferit omului spre progres şi înnobi­
lare, nu exploatare şi abandonare!”, O M 12 (2007): 93-118.
7. „Cuvântul lui Dumnezeu într-o lume desacralizată”, SUSTO 1
(2009): 33-46.
8. „Deicid, homicid şi suicid - o triplă şi abominabilă crimă, comisă de
omul secularizat şi desacralizat”, O M 11 (2006): 228-245.
9. „Expresii pentru definirea manifestărilor lui Dumnezeu în Vechiul
Testament”, O M 2 (1997): 87-99.
10. „Iisus Hristos —personalitate incomodă şi provocatoare, în vremea
Lui, în istorie şi în contemporaneitate”, SUSTO 2 (2011): 17-32.
11. „Interpretarea Vechiului Testament în lumina epistolelor Sf. Apostol
Petru - prezentare analitică”, O M 3 (1998): 141-163.
12. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi-testamentară. Respon­
sabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”, O M 3 (1998): 108-
131 / R T 4 (1998): 73-94.
13. „Plenitudinea umanului în relaţie cu divinul”, BŞUBM (1993): 93-
105.
14. „Problema omului în actualitate”, O M 5 (2000): 56-66.

13 7
III. BIBLIŞTI BORCA, Vasile

15. „Problema originii omului”, OM 5 (2000): 77-86.


16. „Profeţii şi rolul lor în promovarea principiilor moral-sociale”, OM
4 (1999):’ 77-90.
17. „Quo vadis homine?”, M illennium 2 (2001): 54-56 / 3 (2001): 5-8.
18. „Sinuciderea —un act de crasă laşitate şi un păcat de neiertat”, OM
9(2004): 105-117.
19. „Ştiinţa la porţile Absolutului. Reconsiderări asupra religiei”, SUS-
7 0 2 (2009): 85-95.
20. „Teologia în slujba Bisericii şi a edificării umanului”, O M 1 (1996):
79-85.
21. „Un capitol de teologie biblică: lumea spirituală a îngerilor”, O M 4
(1999): 66-77.

d. studii în volume colective


1. „Antropologia creştină sau revalorificarea şi redimensionarea maxi­
mă a umanului”, în Grai maram ureşean şi m ărturie ortodoxă (Baia
Mare: Ed. Episcopiei Ortodoxe, 2001), 143-156.
2. Autonom ia omului —destrămarea umanului”, în B iblie şi m isiune
creştină: popas aniversar Pr. Prof. D um itru Abrudan (Sibiu: Ed. Uni­
versităţii „Lucian Blaga”, 2010), 559-567.
3. „Caracterul teonomic al antologiei umane”, în Teologie Ortodoxă în
destinul rom ânesc —O m agiu Părintelui Profesor llie M oldovan la 80 d e
an i (Sibiu: Ed. Andreiană, 2008), 443-456.
4. „Câteva repere de remarcat şi valorificat în universul fiinţei uma­
ne”, în O magiu profesorului septuagenar Victor Iancu (Cluj-Napoca:
Risoprint, 2006), 511-523 / O m agiu profesorului N icolae D ură la
60 d e ani”, ed. Teodosie Petrescu (Constanţa: Ed. Arhiepiscopiei
Tomisului, 2006), 421-425.
5. „Creaţia —darul lui Dumnezeu oferit omului spre progres şi înnobi­
lare, nu exploatare şi abandonare!”, în Cosmosul între fru m o s şi apo­
caliptic —un recurs etic asupra ecologiei (Alba Iulia: Ed. Reîntregirea,
2007), 633-650;
6. „Demnitate şi responsabilitate - parametrii esenţiali ai ontologiei
umane”, în Lumea —da r divin şi responsabilitatea um ană (Sighe-

138
BUD, Paula III. BIBLIŞTI

tu-Marmaţiei: Ed. Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, 2009),


56-87.
7. „Măreţia creaţiei denotă atotînţelepciunea Creatorului - extrase
şi comentarii pe marginea Hexaemeronului Sfântului Vasile cel
Mare”, în A nul com em orativ-om agial a l Sfântului Vasile cel M are şi
Sfinţilor C apadocieni, ed. Adrian Paul (Baia Mare: Ed. Universităţii
de Nord, 2009): 323-352.
8. „Să nu dezamăgim aşteptările!”, în O m agiu Părintelui Profesor octoge­
nar Ilie M oldovan, ed. Adrian Paul (Baia Mare: Ed. Universităţii de
Nord, 2008), 225-230.
9. „Sfânta Scriptură - Documentul descoperirii şi intervenţiei lui Dum­
nezeu în istorie”, în Biserica şi p rob lem e a le lu m ii contem porane, ed.
Ştefan Pomian (Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008), 58-69.
10. „Sfântul Ioan Gură de Aur - interpretul prin excelenţă al Sfintei
Scripturi”, în S fântul Ioan Gură d e Aur —1600 d e a n i d e la trecerea
la D om nul, ed. Adrian Paul (Baia Mare: Ed. Universităţii de Nord),
73-91.
11. „Zidirea sau ruinarea umanului prin cuvânt şi imagine”, în Biserica şi
mass-media: com plem entaritate sau adversitate? ed. Adrian Paul (Baia
Mare: Ed. Universităţii de Nord, 2008), 125-1314.

5. PAULA BUD

Date personale
• Data şi locul naşterii: 14 octombrie 1983, Braşov

Studii
• 1998-2002 - cursurile Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”
din Bucureşti;

4 http://www.utcluj .ro/alegeri2012/litere/CV%20-%20Borca%20Vasile%20
2012.pdf (accesat 19 martie 2013).

13 9
n i. b ib l işt i BUD, Paula

• 2002-2006 —cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Na-


poca, specializarea Conservare-Restaurare;
• 2004-2005 - studii de specializare în cadrul programului de mobili­
tăţi Socrates/Erasmus, la Institutul Catolic din Paris, Facultatea de
Teologie Biblică şi Sistematică;
• 2006-2007 —cursurile programul masteral „Teologie şi cultură” al
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca;
• 2007-2010 —cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Secţia Biblică, specializa­
rea principală Studiul Vechiului Testament;
• 2011 - titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Sabatul: istorie şi eshatologie.

Activitatea didactică
• din 2011 —asistent la disciplina Studiul Vechiului Testament şi Lim­
ba Ebraică, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Activitate ştiinţifică
a. volume coordonate
1. Crucea —semn, sim bol şi pu tere, ed. Alexandru Moraru şi Paula Bud
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2008), 370 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Adu-fi am inte. Anamnesis restaurator şi lege a firii”, AFTOC XII
(2008-2009): 63-74.
2. „Atitudinea Mântuitorului Hristos faţă de Sabat reflectată în Sfintele
Evanghelii”, Studia TO 2 (2010): 25-31.
3. „Eshatologie şi apocalipsă în Vechiul Testament”, Studia TO 1
(2011): 47-54.
4. „Foi et repos. Des reperes exegetiques et theologiques a Nb 14, Ps
94, He 3”, R O O T S1 (2009): 75-96.

14 0
BUD, Paula III. BIBLIŞTI

5. Co-autor, Pr. Ioan C hirilă, Stelian, Paşca -Tuşa, „Modele famili­


ale vechitestamentare ale creşterii în har prin suma virtuţilor”, CB
(2012): 54-73.
6. „Sabatul - mediu al martyriei şi al întâlnirii cu Dumnezeu în săr­
bătoare. Repere din opera lui Iosif Flaviu şi Filon din Alexandria”,
Studia TO 1 (2012): 31-14.
7. „Sabatul - mediu de transfigurare şi pregustare a veşniciei”, Studia
TO 1 (2009): 223-230.
8. „Sabatul —transcendere a cartezianului, mărturie a veşniciei”, Studia
T O I (2012): 5-14.
9. „Şabatul în Talmud. Conceptualizări şi repere practice pentru
împlinirea poruncii a patra”, AFTOCXIII (2009-2010), în curs de
apariţie.
10. „Valenţe etice şi estetice ale imaginii în Vechiul Testament”, Studia
TO 1 (2008): 281-294.

c. studii în volume colective


1. „Cinstirea zilei sâmbetei în cultul Bisericii. Perioada Triodului”, în
Un neobosit slujitor a l B isericii —P reasfinţitul Episcop-Vicar Vasile So-
m eşanul, ed. Ioan Chirilă (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2008), 81-101.
2. „Dimensiunea eshatologică a Sabatului”, în Studia Theologica D octo-
ralia II, ed. Viorel Sava et al. (Iaşi: Junimea, 2011).
3. „Identitatea etnică a lui Israel în exprimarea liturgică a Sabatului”,
în Ethos şi etnos. Aspecte teologice şi sociale a le m ărturiei creştine, ed.
Ştefan Iloaie (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2008), 486-504.
4. „înălţarea şarpelui de aramă (Nm. 21, 4-9). O schiţă exegetică în
cheie hristologică”, în Crucea —semn, sim bol şi pu tere, ed. Alexandru
Moraru şi Paula Bud (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2008), 9-24.
5. „Sfântul Vasile cel Mare despre timpul veacului acestuia şi timpul
veşniciei”, în M odele ale m ărturiei creştine: Sfinţii Capadocieni, ed.
Ioan Chirilă şi Liviu Vidican (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2009), 60-
72.

14 1
III. B IB U ŞH CÂRSTOIU, Justinian

6. JUSTINIAN CÂRSTOIU

Date personale
• Data şi locul naşterii: 15 februarie 1956, Predeşti, jud. Dolj

Studii
• 1972-1977 - cursurile Seminarului Teologic din Craiova;
• 1978-1982 —cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti;
• 1982-1985 —cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Institutului
Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, Secţia Biblică, speci­
alizarea principală Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică;
• 1994 —curs de specializare în teologie biblică la Holy Cross, Boston,
SUA;
• 1996 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Desăvârşirea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel.

Activitatea didactică
• 1985-1990 —profesor de Dogmatică şi îndrumări Misionare la Se­
minarul Teologic de la Neamţu;
• 1985-1990 —profesor de Vechiul Testament şi Noul Testament la
Şcoala Monahală a Mănăstirii Neamţu;
• din 1 oct. 1991 - asistent titular la Secţia Biblică din cadrul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti;
• 1993 —lector titular la disciplina Studiul Vechiului Testament, supli­
nind din 1998 şi postul de conferenţiar la aceeaşi catedră;
• 2006 - conferenţiar titular la disciplina Studiul Vechiului Testament.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Personalitatea lu i M elchisedec, regele Salemului, după n oile cercetări
(Bucureşti: Sigma, 2008), 256 p.

14 2
CÂRSTOIU, Justinian III. BIBLIŞTI

2. P rofeţi şi p rofeţii (Braşov, 2002), 250 p.


3. P rofeţii m esianice (Bucureşti: Sigma, 2006), 216 p.
4. Sfinţii P rooroci Ilie şi Elisei, prefiguratori a i m onahism ului (Bucureşti:
Sigma, 2005), 236 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. Activitatea Profetului Ilie în viziunea Sfântului Grigore de Nazianz
şi a Sfântului Ioan Gură de Aur”, BOR 7-12 (1998): 349-360.
2. ,Arca lui Noe şi potopul”, O 4 (2007).
3. ,Arca lui Noe, prefigurare a Bisericii”, O 3 (2007): 59-76.
4. „Biserica Mântuitorului Hristos —temelia şi garanţia mântuirii”, GB
9-12 (1998): 50-62.
5. „Cartea Iov: demonologie, ispită, suferinţă şi biruinţă”, O 3-4
(2006) : 88-103.
6. „Cinstirea Sfintelor Moaşte şi a Sfintelor Icoane”, BOR 1-3 (1998):
318-329.
7. „Cinstirea Sfinţilor, a Sfintei Cruci şi a Sfintelor Icoane”, BOR 1-3
(1998) : 329-338.
8. „Condiţiile săvârşirii rugăciunii”, O 1-2 (1998): 119-134.
9. „Crucea şi învierea Domnului în lumina Noului Testament”, ST
5-6 (1986): 355-365.
10. „Cucerirea Ierihonului, prefigurare a împărăţiei cerurilor”, O 4
(2007) : 67-90.
11. „Despre Sabat, locaşurile de cult şi personalul de cult în Vechiul
Testament”, BOR 7 -12 (1997): 194-203.
12. „Despre uriaşi în capitolul şase al cărţii Facerea”, S T 1-2 (2001):
152-166.
13. „Dimensiunea socială a profeţiilor Vechiului Testament”, O 1-2
(1999) : 16-26.
14. „Eva —de la unitate la schisma ontologică”, GB 4-6 (2007).
15. „Evidenţierea poziţiei ortodoxe referitoare la cartea lui Iov I”, O 3-4
(2000) : 116-127.
16. „Femei celebre din Vechiul Testament”, GB 10-12 (2007).

143
HI. BIBLIŞTI CÂRSTOIU, Jusdnian

17. „Interpretarea alegorică a Cântării Cântărilor în tradiţia iudaică şi


tradiţia creştină”, O 1-2 (2000): 117-132.
18. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan
Evanghelistul”, S T 1-2 (1998): 287-296.
19. „împărăţia cerurilor, scopul final al omului”, S T 3-4 (1997): 165-
176.
20. „învăţătura paulină despre biserică”, S T 1-2 (1998): 296-304.
21. „Mântuitorul Hristos —înţelepciunea lui Dumnezeu după Sfântul
Ioan Evanghelistul”, O 1-2 (1998): 107-119.
22. „Mântuitorul Hristos, modelul desăvârşirii creştine”, S T 1-2 (1997):
91-97.
23. „Melchisedec, preotul-regele din Salem, prefigurarea Mântuitorului
Iisus Hristos”, M M S 6 (1987): 37-45.
24. „Nevoinţele ascetice în dobândirea filosofiei dragostei —Sf. Prooroc
Ilie, precursor al ascetismului creştin”, O 1-2 (2007).
25. „Pacea şi dreptatea în Epistolele Pauline”, O 4 (1983): 589-599.
26. „Pacea, dreptatea şi integritatea creaţiei în perspectiva creştină”,
B O R 7 -12 (1998): 339-349.
27. „Patriarhii biblici”, O 1 (2008).
28. „Pietatea şi dreptatea în trăirea omului veterotestamentar”, S T 1-2
(1999): 107-117.
29. „Postul cel adevărat, iertarea păcatelor şi practica jurământului”,
BOR 7 -12 (1997): 203-212.
30. „Potopul lui Noe - prefigurare şi împlinire”, GB 5-8 (2006).
31. „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”, S T 3-4
(1985): 245-257.
32. „Sensurile noţiunii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghe­
listul”, 5 7 7 -8 (1985): 510-521.
33. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, căi de transmitere a revelaţiei
divine”, B O R 7 -12 (1998): 330-339.
34. „Sfântul Prooroc Ilie, prefigurator al ascetismului creştin”, O 3-4
(2003).
35. „Sfinţii îngeri după Proorocul Daniel”, GB 5-8 (1999): 51-66.

14 4
CHIALDA, Mircea III. BIBLIŞTI

36. „Temeiuri biblice şi patristice pentru serbarea duminicii”, BOR 1-3


(1998): 338-348.
37. „Temeiuri doctrinare privind nemurirea sufletului şi practica mărtu­
risirii păcatelor în Vechiul Testament”, BOR 7-12 (1997): 212-222.
38. „Temeiuri noutestamentare pentru voturile monahale”, GB 1-2
(1985): 59-69.
39. „Tipologia Cărţii Iosua Navi”, O 3-4 (2006).
40. „Virtutea iubirii faţă de aproapele ilustrată în scrierile ioaneice”, GB
4 (1999)5.

7. MIRCEA CHIALDA

Date personale
• Data şi locul naşterii: 30 iunie 1913, Voivodenii Mici, jud. Braşov
• Decedat la 8 decembrie 1991

Studii
• 1923-1930 —cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu;
• 1930-1931- cursurile Academiei Teologice Andreiene din Sibiu;
• 1931-1935 - cursurile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi;
• 1938 —titlul de doctor în Teologie, obţinut la Cernăuţi.

Activitatea didactică
• 1938-1948 - profesor suplinitor (1938), provizoriu (1941) şi titular
definitiv (1944) la catedra de Vechiul Testament şi Limba Ebraică
de la Academia Teologică din Caransebeş;
• 1949-1952 —conferenţiar la disciplina Studiul Vechiului Testament
la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti;
• 1952-1956 - lector de Limba ebraică în cadrul Institutului Teologic
Universitar din Bucureşti;

5 http://www.ftoub.ro/ndex.php?view=article&id=8%3Aprotos-conf-dr-justini-
an-carstoiu&option=com_content& Itemid=272 (accesat 19 martie 2013).

14 5
HI. BIBLIŞTI CHIALDA, Mircea

• 1956-1959 —asistent la Secţia biblică în cadrul Institutului Teologic


Universitar din Bucureşti;
• 1959-1970 - profesor suplinitor la catedra de Studiu biblic al Ve­
chiului şi Noului Testament de la cursurile de doctorat şi titular
(din 1965) la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti;
• 1970-1983 - profesor titular la catedra de Studiul Vechiului Testa­
ment la cursurile de licenţă în cadrul Institutului Teologic Univer­
sitar din Bucureşti;
• 1971-1979 —prorector şi rector (1973-1979) al Institutului Teologic
Universitar din Bucureşti.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Anulju b ilia r a l evreilor (Caransebeş: Tipografia Diecezană, 1943), 29 p.
2. E b edlah ve (Caransebeş: Tipografia Diecezană, 1940), 60 p.
3. M elhisedec, preotu l-rege din Salem (Caransebeş: Tipografia Diecezană,
1946), 26 p.
4. Sacrificiile Vechiului Testament (Caransebeş: Tipografia Diecezană,
1941), 522 p.

b. volume coordonate
1. Studiul Vechiului Testament. M anual p en tru Institutele Teologice, ed.
Vladimir Prelipceanu et al. (EIBMO: Bucureşti, 1985), 452 p.

c. studii în reviste de specialitate


1. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”, GB 68
(1983): 369-380.
2. „Anul jubiliar al evreilor”, AATC (1941-1942): 68-94.
3. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”, O 1 (1972):
14-25.
4. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Or­
todoxă”, 0 4 (1962): 489-539.

14 6
CHIRILA, Ioan III. BIBLIŞTI

5. „Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la cucerirea Independen­


ţei de Stat a României”, S T 5-8 (1977) 387-406.
6. „Despre Psaltire: conţinutul, frumuseţea, valoarea ei pentru credin­
cioşii din orice timp, carte de cult”, GB 7-8 (1964): 645-649.
7. „Ebed-Iahve. Isaia cap. 40-55”, AATC (1939-1940): 190-243.
8. „încercările de apropiere între Biserica Ortodoxă şi Biserica vechilor
catolici”, 0 3 (1966): 319-356.
9. „îndatoriri moral-sociale după Decalog”, ST9-10 (1956): 603-621.
10. „învăţătura despre Filioque în Biserica veche catolică”, O 3 (1967):
350-365.
11. „învăţătura despre Sfânta Scriptură”, M M S 4-6 (1984): 367-386.
12. „învăţături moral-sociale în cartea P roverbele lui SolomorT, S T 1-2
(1955): 3-24.
13. „Preacinstirea Maicii Domnului”, M M S 7-9 (1983): 439-448.
14. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (Unitatea Sfintei Scrip­
turi)”, BOR 5-6 (1981): 542-561.
15. „Sacrificiul mielului pascal”, AATC (1919-1939): 228-253.
16. „Studiul Vechiului Testament, manual pentru institute teologice”,
M O 5-6 (1955): 352-3566.

8. IOAN CHIRILA

Date personale
• Data şi locul naşterii: 7 februarie 1962, Măgoaja, jud. Cluj

Studii
• 1976-1980 - cursurile Liceului,Andrei Mureşanu” din Dej;
• 1980-1983 —cursurile Seminarului Teologic din Cluj-Napoca;

6 Emilian C orniţescu, „Părintele prof. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”,


ST7 8 (1983): 559563; Radu D umitru, „Pr. Prof. Dr. Mircea Chialda”, ST
1-2 (1982): 98-99; Mircea Păcurariu, DTR, 91-92.

14 7
in . b ib l iş t i CHIRILĂ, Ioan

• 1984-1988 —cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din


Sibiu;
• 1991-1996 - cursurile de doctorat în Istorie Modernă Universală
la Facultatea de Istorie şi Filosofie din Cluj-Napoca, finalizate cu
teza Relaţii cultural-bisericeşti rom âno-ebraice în Transilvania, seco-
• lele XVIII-XIX;
• 1992-1993 —cursuri de Limba Ebraică la Institutul de Asirologie şi
Babilonistică al Universităţii din Budapesta;
• 1994-1995 - bursă de studii la Universităţii din Tel Aviv, Israel.
Studii la Institutul Goldstein-Goren Institute, Ecole Biblique de
Jerusalem, Studium biblicum franciscanum din Ierusalim, Arhi­
vele Sionismului;
• 1999 - titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Cartea P rofetului Osea, introducere, traducere, com entariu şi teologia
cărţii;
• 1996-2006 - stagii de documentare în Grecia şi Israel.

Activitatea didactică si
>
administrativă
• 1988-1990 - pedagog, duhovnic şi profesor la Seminarul Teologic
Ortodox din Cluj-Napoca;
• 1990-1994 - asistent universitar şi spiritual la Institutul Teologic din
Cluj-Napoca;
• 1995-1998 - director al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Na­
poca;
• 1995-1999 —lector la Vechiul Testament, Arheologie Biblică şi Lim­
bă Ebraică în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Na­
poca;
• 1997-2004 —cancelar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Na­
poca;
• 2000-2004 —conferenţiar la Vechiul Testament, Arheologie Biblică
şi Limbă Ebraică în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca;

14 8
CHIRILĂ, Ioan III. BIBLIŞTI

• din 2004 —profesor titular la Vechiul Testament, Arheologie Biblică


şi Limbă Ebraică în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca;
• 2004-2012 —decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca;
• din 2007 - visiting professor al Universităţii de Medicină şi Farmacie
din Cluj-Napoca;
• din 2012 —preşedinte al Senatului Universităţii Babeş-Bolyai.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Cartea profetu lu i Osea. Breviarum p en tru o gnoseologie a Vechiului Tes­
tam en t (Cluj-Napoca: Limes, 1999), 262 p.
2. Ecouri în B abei (Cluj-Napoca: Limes, 2000), 65 p.
3. Fragm entarium exegetic (Cluj-Napoca: Limes, 2001), 186 p.
4. Fragm entarium ex egeticfilonian (Cluj-Napoca: Limes, 2002), 174 p.
5. Fragm entarium exegetic filon ia n II, N om othetica —repere exegetice la
D ecalog (Cluj-Napoca: Limes, 2003), 174 p.
6. H om o —deus (Cluj-Napoca: Dacia, 1997), 144 p.
7. M esianism şi Apocalipsă în scrierile d e la Qumran (Cluj-Napoca: Tipo­
grafia Arhidiecezană, 1999), 114 p.
8. Qumran şi M ariotis —două sinteze ascetice —locuri ale îm bogăţirii d u ­
hovniceşti (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000), 141 p.
9. Sfânta Scriptură — C uvântul cu vin telor (Cluj-Napoca: Renaşterea,
2010), 414 p.

b. volume coordonate
1. B iblie şi m ulticulturalitate: dinam ica graniţelor culturale ale Europei
determ inată d e traducerea şi circulaţia textului sacru, ed. Ioan Chirilă
(Cluj-Napoca, Limes, 2004), 206 p.
2. D inam ica graniţelor culturale ale Europei determ inate d e traducerea
textului sacru, ed. Ioan Chirilă (Cluj-Napoca: Limes, 2003), 224 p.
3. M isiunea Bisericii în Sfânta Scriptură şi în istorie, ed. Ioan Chirilă
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2006), 302 p.

14 9
ffl. BIBLIŞTI CHIRILĂ, Ioan

4. M odele ale m ărturiei creştine: Sfinţii Capadocieni, ed. Ioan Chirilă


(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2009).

c. studii în reviste de specialitate


1. ,Ages of Jericho - their importance for biblical chronology”, SS 1
(2003): 60-84.
2. „Anghelofaniile şi teofaniile Vechiului Testament”, CO 1-2 (1996):
32- 50.
3. „Apologia pro iudaeis —un posibil model de prezentare apologetică
pentru zilele noastre”, AFTOC\A (2005-2006): 13-32.
4. „Breviarum qumranit (elemente de antropologie biblică)”, AFTOC
VII (2002-2004): 9-22.
5. „Cadrul istoric al relaţiilor cultural —bisericeşti româno-ebraice din
Transilvania în secolele XVIII-XIX”, Studia TO 1-2 (1997): 109-
129.
6. „Câmpuri de interacţii disciplinare lansate de Bioetică”, RBT 1
(2007): 3-11.
7. „Concepţia qumranită despre familie”, Studia TO 2 (2011): 5-14.
8. „Cunoaşterea lui Dumnezeu în lumina teologhisirii Sfinţilor Trei
Ierarhi”, Studia TO 1-2 (1998): 125-147.
9. „Cunoaşterea lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin teofanie şi
anghelofanie”, AFTOC I (1990-1992): 87-104.
10. „Cuvânt înainte. Celălalt, alteritate sau aproapele, distincţii termi­
nologice, repere practice pentru o (posibilă) reformulare a discursu­
lui apologetic”, AFTOC IX (2005-2006): 7-12.
11. „Cuvânt înainte. In căutarea înţelegerii unitare a creaţiei sau despre
o altfel de înţelegere a globalizării”, AFTOC A (2006-2007): 7-12.
12. „De Jonas —un tip profetic oikoumenic cu deschideri spre bioetică”,
AFTOC A (2006-2007): 13-36.
13. „Descoperirile de la Marea Moartă —un subiect care ridică încă
multe interogaţii, dar şi model al adăpării din izvorul păcii celei
adevărate”, Studia TO 1 (2011): 5-14.
14. „Despre armonioasa interdependenţă”, Studia TO 1-2 (2000): 95-
108.

15 0
CHIRILĂ, Ioan III. BIBLIŞTI

15. „Despre dizabilitate”, Studia B 1 (2010): 11-28.


16. „Despre Logos, creaţie şi recreaţie”, în Studia TO 2 (2008): 95-106.
17. „Dia/crisis - re-gândirea credinţei sau între formal, instituţional şi
viitatea credinţei”, TaborA (2009): 7-12.
18. „Dinamica chipului în cadrul lucrării asemănării cu Dumnezeu”,
Studia TO 1-2 (1999): 123-135.
19. „Elemente de antropologie biblică: persoană/subiect, sine şi suflet”,
Studia TO 1 (2009): 49-64.
20. „Elemente de introducere în opera exegetică a lui Filon din Alexan­
dria”, Studia TO 1-2 (2002): 3-15.
21. „Elementele structurale ale identităţii religioase iudaice”, S J (2003):
23-48.
22. „Entheosis —ţelul creaţiei «Ceruri noi şi pământ nou» (II Pt 3, 13;
Mt. 19, 28: «La înnoirea lumii»)”, Studia B 1 (2009): 3-10.
23. „Eshatologia individuală după II Corinteni 5, 1-10”, Studia TO 1
(1993): 6-15.
24. „Filoxenia lui Avraam. Exegeza hrisostomică la Facere 18”, AUCT
11 (2003).
25. „Fragmentarium filonian: persoana —fiinţă dialogică şi lecţie pentru
posteritate”, Studia TO 1-2 (2001): 3-13.
26. „Gala Galaction — un chip patriarhal în literatura românească”,
Tabor3 (2009): 26-30.
27. „Herminia vasiliană, o paradigmă exegetică vie”, Studia TO 2
(2009): 3-12.
28. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”, CO 3 (1996): 67-80.
29. „Interogaţii despre bio-etică”, Studia B 2 (2007): 3-4.
30. „Ioan Alexandru —ebraist şi mărturisitor”, TaborW (2011).
31. „Iosua şi Iisus în discursul patristic şi în liturghia ortodoxă”, Studia
TO 1 (2012): 19-30.
32. „In-singurarea—Telos-ul unei lumi fără de sens”, Studia B 1 (2008): 3-7.
33. „învierea morţilor şi contextul religios iudaic din zorii epocii Mân­
tuitorului Iisus Hristos”, Studia TO 2 (2005): 3-16.
34. „La contribution de l’exegese roumaine dans Ies recherches sur le
Pentateuque”, Studia TO 1 (2005): 1-12.

15 1
ffl. BIBLIŞTI CHIRILĂ, Ioan

35. „Laudatio to the Most Reverend Ioannis Zizioulas Metropolitan of


Pergamon”, Studia TO 1 (2009): 37-42.
36. „Logos-Loghia Vechiului Testament”, AFTOC VI (2000-2002): 45-
64.
37. „Misiunea prin activitatea didactică religioasă”, S T 3 (2005): 168-
179.
38. „Mitropolitul Nicolae Bălan - despre pregătirea slujitorului cuvân­
tului”, A F T O C Y lll (2004-2005): 9-26.
39. „Modele familiale vechitestamentare ale creşterii în har prin summa
virtuţilor”, CB (2012): 54-73.
40. „Nag Hammadi —gnosticism sau revelaţie?”, Studia TO 1 (2006):
3-20.
41. „Noţiunea de p o p o r ales în gândirea veterotestamentară, neotesta-
mentară şi patristică”, Studia TO 1-2 (1995): 9-17.
42. „Olivier Clement —un teolog profund —noţiuni simple despre p e r ­
soana (editorial), R BT 2 (2008): 3-12.
43. „Omul - chip al lui Dumnezeu, în gândirea părinţilor capadocieni
şi în teologhisirea răsăriteană (încercare de precizare a conţinutului
unui concept antropologic)”, AFTOCTB1 (2008-2009): 21-34.
44. „On Hasidism in Romania, seen as a possible outcome of the con­
tact between two spiritualities”, S] III (1994), p.
45. „Osea —teologhisitor al celor trei virtuţi creştine”, GB 1-2 (1998).
46. „Porţile cerului. O reabordare a teologiei icoanei din perspectiva
dimensiunii simbolice şi transcendente a actului liturgic”, Caietele
Echinox 2 (2001): 55-62.
47. „Pr. prof. dr. Liviu Galaction Munteanu - exeget al Vechiului Testa­
ment”, A FTO CY f (1996-1988): 37-44.
48. „Pre-figurative Ancient Testament Types for the New Testament Ec-
clesiology”, SS 1 (2004): 9-26.
49. „Presence du Logos dans 1’ «image»”, Caietele Echinox 12 (2007):
227-234.
50. „Profeţiile mesianice din Cartea Daniel în interpretarea patristică”,
RT 2(1997): 119-133.

15 2
CHIRILĂ, Ioan III. BIBLIŞTI

51. „Qumran - 60 de ani de relevanţe ştiinţifice şi de polemici”, Tabor


8 (2007): 15-23.
52. „Qumran şi Nag Hammadi, revelaţie sau gnoză?”, AFTOC XI
(2007-2008): 13-28.
53. „Reconcilierea —ca descoperire a unităţii şi unicităţii fiinţei umane
în cadrul slujirii liturgice”, Studia TCL 1 (2002): 37-48.
54. „Reflecţii asupra dialogului iudeo-creştin”, Studia TO 1-2 (2004):
3-15.
55. „Repere exegetice qumraniene”, Studia TO 1-2 (2000): 14-28.
56. „Repere teoretice pentru o exegeză trans-confesională a Pentateuhu­
lui”, Studia TO 1 (2007): 3-12.
57. „Romanian - Jewish Cultural Interferences in the Religious Litera-
ture of the 16* and 17* Centuries”, S J II (1993).
58. „Scripture, Tradition and Liturgical Unity in the Word. An Ortho-
dox Perspective”, ROOTS 1 (2009): 17-41.
59. „5eptuaginta —sursă a ediţiilor Bibliei româneşti, repere despre
munca de traducere a Bibliei în limba română”, Studia TO 1 (2010):
5-14.
60. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sau despre organicitatea Sfintei
Scripturi cu Sfânta Tradiţie”, S T 1 (2010): 7-23.
61. „Simbolul credinţei sau despre Revelaţie şi mărturisirea credinţei”,
Studia TO 2 (2010): 5-14.
62. „Sofia şi logos sau despre dialogul între cei doi Iisus: Ben Sirah şi
Hristos”, S T 1 (2005): 49-64.
63. „Statutul religiei în România: cazul Transilvaniei”, Studia TO 2
(2007): 3-16.
64. „Structura învăţământului teologic astăzi (planuri, programe)”, S T
1 (2005): 189-193.
65. „Sursele iudaice ale învăţăturii neo-testamentare despre Logos”, Stu­
dia TO 2 (2006): 3-10.
66. „Şcolile de teologie din Transilvania în secolele XVII-XIX şi preo­
cupările lor pentru studiul Vechiului Testament şi al limbii ebraice”,
Studia TO 1-2 (1996): 65-77.
67. „Teologia cărţii Osea”, GB 1-4 (1999).

15 3
III. BIBLIŞTI CHIRILĂ, Ioan

68. „Teologia L um inii în Vechiul Testament”, A FTO C11 (1992-1994):


47-58.
69. „The Bible in the Romanian Culture”, SS 1-2 (2005).
70. „The D ifficulties of Revelation and Limits of Reason”, Transdiscipli-
narity in Science an dR eligion 4 (2008): 249-268.
71. „The Knowledge of God in the Thinking of the Prophets and its
Reflection in the New Testament”, SS 1 (2007): 37-43.
72. „Timpul şi spaţiul liturgic —repere ale gândirii teologice liturgice
ortodoxe”, Studia TO 2 (1993): 65-75.
73. „Tora sau Legea şi Mesia în gândirea biblică vechitestamentară şi în
iudaismul contemporan”, AFTOC III (1994-1996): 37-50.
74. „Traducerea Sfintei Scripturi în lumina martyriei creştine”, Studia
TO 1 (2008): 3-12.

d. studii în volume colective


1. „A murit arta? Interogaţii contemporane asupra statutului artei”,
în Experienţă umană, im a gine artistică, creativitate vizual-plastică.
Perspective com plem entare, ed. Gheorghe Buş (Cluj-Napoca: Dacia,
2003), 195-208.
2. „Apologetica —dialog şi dimensiune profetică”, în Repere teoretice
p en tru o apologetică creştină contem porană (Cluj-Napoca: Presa Uni­
versitara Clujeană, 2012), în curs de apariţie.
3. .Arhiepiscopul Bartolomeu, un om cuprins prin tâlcuire în dulceaţa
şi lumina Revelaţiei”, în Logos, ed. Ştefan Iloaie (Cluj-Napoca: Re­
naşterea, 2001), 111-122.
4. ,Aşeză m i n tele m onahale la Sf. Vasile cel Mare şi la Sf. Ioan Casian.
Despre omul unităţii”, în Sf. Vasile cel M are. Teologie şi monahism ,
ed. Simona Ştefana Zetea et al. (Cluj-Napoca: Galaxia Gutenberg,
2009), 145-157.
5. „Avraam şi Iisus. Despre sensul static şi dinamic al conceptului de
popor ales / poporul lui Dumnezeu”, în Ldeje az emlekezesnek. Liber
am icorum : A 60 eves M arton J o sz ef Koszontese, ed. M. Noda et al.
(Budapest-Kolozsvâr: Verbum, 2010), 47-53.

15 4
CHIRILĂ, Ioan III. BIBLIŞTI

6. „Bazele biblice ale misticii iudaice”, în Emanciparea interioară a evre­


ilor în secolele XIX-XX (Bucureşti: Centrul de Studii Iudaice „Goren
Goldstein”, 2002),
7. „Biblia jubiliară —model al dialogului autentic cu Logosul”, în
P rim ele m ărturii despre Biblia Jubiliară 2001, ed. Ştefan Iloaie
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2003), 41-51.
8. „Bioetică şi teologie —sfera semantică, înţelesuri eronate şi m orala',
în B ioetică şi teologie (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2012), în curs de
apariţie.
9. „Componenta anastasică a persoanei umane”, în Sensul vieţii, a l su­
fer in ţei şi a l m orţii (Alba-Iulia: Reîntregirea, 2008), 136-150.
10. „Concordanţa biblică selectivă”, în Ediţia Jubiliară a Sfintei Scrip­
turi tradusă de Arhiepiscopul Bartolomeu Valeriu Anania (Bucu­
reşti: EIBMO, 2002), 1775-1825.
11. „Creştinismul şi iudaismul în politica religioasă a imperiului roman
în vremea lui Traian”, în Z ilele îm păratului Traian şi latinitatea Ro­
m ânilor (Cluj-Napoca: Ed. Primăriei Municipiului, 1998), 10-28.
12. „Despre funcţia tipică a chipurilor patriarhale ale Vechiului Testa­
ment în concepţia lui Filon din Alexandria”, în Orizonturi teologice
(Oradea: Ed. Universităţii Oradea, 2001), 26-35-
13. „Despre theoria şi creaţie”, în B artolom eu Valeriu Anania. In H ono-
rem (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2001), 78-72.
14. „Dinamica graniţelor culturale ale Europei determinată de traduce­
rea textului sacru, a Sfintei Scripturi”, în B iblie şi m ulticulturalitate
(Bucureşti: Limes, 2004), 5-14.
15. „Discontinuităţile existente între teologie şi medicină, generate de
problematica sufletului”, în M edicii şi Biserica, ed. Mircea Gelu Buta
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2006), 14-23.
16. „Elemente de definire a identităţii confesionale ortodoxe româneşti
în lucrările de drept canonic elaborare de Andrei Şaguna”, în Iden­
tităţi confesionale în Europa Central-O rientală (Secolele XVII-XXI)
(în colab. cu Gabriel-Viorel Gârdan), ed. Nicolae Bocşan et al.
(Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009), 511-519.

15 5
HI. BIBUŞTI CHIRILĂ, Ioan

17. „Etapele dezvoltării studiilor biblice vechitestamentare şi a studierii


limbii ebraice în Transilvania în secolele XIX—XX”, în A ctele Simpo­
zionului Internaţional Evreii în istoria R om âniei (Bucureşti: Institu­
tul de istorie „Nicolae Iorga”, 1996), 25-38.
18. „Etapele dezvoltării studiilor biblice vechitestamentare şi a studierii
limbii ebraice în Transilvania în secolele XIX—XX”, în A ctele Simpo­
zionului Internaţional „ Evreii în istoria R om âniei ’ (Bucureşti: Insti­
tutul de istorie „N. Iorga”, 1999).
19. „Etică/morală, etnie şi confesiune. Relevanţe biblice”, în Etică, etnie,
confesiune, ed. Ştefan Iloaie (Cluj-Napoca, Presa Universitară Clu­
jeană, 2008), 9-21.
20. „Etnie şi confesiune, evoluţia termenilor în cadrul istoric transilvă­
nean în secolele XII —XIX”, în Teologie şi cultură transilvană în con ­
textul spiritualităţii eu ropen e în sec. XVI—XIX (Cluj-Napoca: Presa
Universitară Clujeană, 1999), 23-37.
21. „Euharistie şi înviere în Vechiul Testament”, în volumul omagial
Grai maram ureşean şi M ărturie ortodoxă (Baia Mare: Ed. Universită­
ţii de Nord, 2000), 157-167.
22. „Exegeza biblică vechitestamentară —disciplină ce conservă şi afirmă
multiculturalitatea”, în volumul Biserică şi m ulticulturalitate în Euro­
p a sfârşitului d e m ileniu (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană,
2001), 132-146.
23. „Graiul luminii, glasul pietrelor şi viitatea cuvântului Evangheliei”,
în Ecouri p eren e d e lum ină şi credinţă în Ţara Sfântă, ed. Ionel Po-
pescu (Timişoara: învierea, 2009), 13-17.
24. „Identitas christiana —o dezbatere ce poate fi purtată între Babei
şi Ierusalimul Cincizecimii”, în Identitatea rom ânească în contextul
identităţii europene, ed. Vasile Boari şi Natalia Vlas (Cluj-Napoca:
Risoprint, 2009), 269-291.
25. „Living in Truth”, în L iving in Truth. A C onceptual Framework f o r
a Wisdom Society a n d the European Construction, ed. Andrei Marga
et al. (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2008), 517-530.
26. „Misiunea Bisericii —Abordare sintetică a discursului nomosic în
vederea identificării fundamentelor biblice ale martyriei creştine”,

15 6
CHIRILĂ, Ioan III. BIBLIŞTI

în M isiunea Bisericii în Sfânta Scriptură şi în istorie (Cluj-Napoca:


Renaşterea, 2006): 51-56.
27. „Nicolae Colan - editor şi publicist”, în C entenar N icolae Colan
Cluj-Napoca: Arhidiecezana, 1994), 93-101.
28. „Omul în perspectiva întâlnirii cruciforme dintre verticala transcen­
dentului şi orizontala imanentului. Repere de antropologie creş-
tin-ortodoxă”, în Repere pa tristice în d ia logu l dintre ştiinţă şi teologie,
(în colab. cu Cristian Sonea şi Ştefan Iloaie), ed. Adrian Lemeni
(Bucureşti: Basilica, 2009), 331-391.
29. „Omul. Microcosmos şi macrocosmos —prolegomene hermeneu-
tice”, în Biserică, Societate, Identitate —In H onorem N icolae Bocşan
(Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2007), 221-230.
30. „Orthodoxy, sinodality, ecumenism and multiculturalism, a biblical
and orthodox approaches”, în The challenges o f m ulticulturalism in
Central a n d Eastern Europe (Cluj-Napoca: Provopress, 2005): 95-
100.
31. „Profeţiile mesianice din Cartea Daniel în interpretare patristică”,
în B iblie şi Teologie, Prinos d e cinstire Părintelui Profesor dr. N. Neaga
la îm plinirea vârstei d e 95 d e an i (Sibiu: Arhiepiscopia Ortodoxă
Română, 1997): 92-106.
32. „Sinteza Istoriei Bisericii Ortodoxe Române”, în Slujitor a l Bisericii
şi a l neam ului - Părintele P ro f univ. dr. M ircea Păeurariu, m em bru
corespondent a l A cadem iei R omâne (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2002),
136-144.
33. „Spiritualitatea românească oglindită în opera Sfântului Ioan Casian”,
în A ctele sim poz ion u lu i «225 d e a n i d e la în tem eierea E piscopiei
Caransebeşului», (Caransebeş, 1995), 15-27.
34. „Ternaire et Trinite, homogene, heterogene et l'«etat T» . Une eva-
luation theologique du discours lupascien sur le tiers inclus”, in  la
con flu en ce d e deux cultures. Lupasco a u jou rd ’h u i (Paris: Oxus, 2010),
54-78.
35. „The transylvanian preocupations for the study of the Old Testa­
ment and of the Hebrew language as a specific sphere of Romanian-

15 7
ffl. BIBLIŞTI CHIRILĂ, Ioan

Judaic theological interference”, în The Jew s in the Romanian history


(Bucureşti: Silex, 1999), 33-40.
36. „Tipuri veterotestamentare prefigurative pentru eclesiologia noutes-
tamentar paulină”, în Unitatea Bisericii. A ccente eclesiologice p en tru
m ilen iu l III, în curs de apariţie.
37- „Un model care transcende cadrele stricte ale istoriei: Moise”, în
Spiritualitate şi cultură europeană (Cluj-Napoca: Presa Universitară
Clujeană, 2008), în curs de apariţie.
38. „Vestirea distrugerii Templului lui Irod în pseudoepigrafe, în ma­
nuscrisele de la Qumran şi în alte texte înrudite”, în O m agiu dedicat
PCArhid. prof. dr. Constantin Voicu (Bucureşti: EIBMO, 2005).

e. studii introductive, prefeţe, postfeţe ş.a.


1. „Calea spre Euharistie şi Chip”, postfaţă la voi. Dumitru Stăniloae,
Trăirea lu i D um nezeu în ortodoxie (Cluj-Napoca: Dacia, 1999).
2. „Capadochia —un loc al precizării unităţii”, studiu introductiv Ia
voi. Sfinţii C apadocieni —m odele d e m ărturie creştină, ed. Ioan Chi-
rilă şi Liviu Vidican-Manci (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2009), 8-13.
3. „Cult şi cultură, între medieval şi contemporaneitate”, cuvânt îna­
inte şi studiu introductiv la voi. Thomas de K empis, Im itarea lui
Hristos (Cluj-Napoca: Cartimpex, 1998), pp. I - XII.
4. „Discursul mesianic al apocrifelor Vechiului Testament”, postfaţă la
voi. Nicolae N eaga, Hristos în Vechiul Testament (Cluj-Napoca: Re­
naşterea, 2002): 142-152.
5. „Ierusalimul —o cetate în care poţi să înveţi să păşeşti în veşnicie”,
prefaţă la voi. Cristian M untean, Ierusalim , istorie şi eshatologie
(Ploieşti: LVS Crepuscul, 2010), 4-6.
6. „Liviu Galaction Munteanu, martir şi teolog”, cuvânt înainte şi stu­
diu introductiv la voi. L. G. M unteanu, Vechiul Testament şi creşti­
nism ul (Cluj-Napoca: Limes, 2002), I-XIX.
7. „Logos-loghia Vechiului Testament, Pentateuhul”, cuvânt înainte
la voi. Nicolae N eaga, Hristos în Vechiul Testament (Cluj-Napoca:
Renaşterea, 2004), 5-16.

15 8
CIUDIN, Nicolae III. BIBLIŞTI

8. „Logosul în cărţile didactico-poetice”, studiu introductiv la voi. Ni­


colae N eaga, Hristos in Vechiul Testament {Cluj-Napoca: Renaşterea,
2002): 16-30.
9. „Origen contemporanul nostru”, prefaţă la voi. G. C elsie, Gândirea
creştin-filosofică a lui O rigen (Cluj-Napoca: Limes, 2002), 3-13.
10. „Rugăciunea —model şi mediu de realizare a comuniunii”, prefaţă la
voi. Ioan Bunea, Psihologia rugăciunii (Cluj Napoca: Limes, 2002),
4-12.

9. NICOLAE CIUDIN

Date personale
• Data şi locul naşterii: 13 ianuarie 1904, Dăneşu, jud. Vaslui
• Decedat la 5 decembrie 1984

Studii
• 1921-1926 —cursurile Seminarului Teologic din Huşi;
• 1926-1930- cursurile Facultăţii de Teologie din Chişinău;
• 1930-1932 - studii de specializare pentru Vechiul Testament şi Lim­
ba ebraică la Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg (1930-
1931) şi la Colegiul Catolic din Salisbury, Anglia (1931-1932);
• 1941 - titlul de doctor în Teologie.

Activitatea didactică

• 1937-1940 - spiritual la Internatul Facultăţii de Teologie din Chişinău;


• 1941-1948 - spiritual la Internatul Teologic de la „Radu Vodă” din
Bucureşti;
• 1948-1952 - asistent la catedra de Vechiul Testament a Institutului
Teologic din Sibiu;
• 1952-1955 —lector de Limba ebraică la Institutul Teologic din Sibiu;

15 9
ffl. BIBLIŞTl CIUDIN, Nicolae

• 1955-1964 - profesor de Studii biblice şi director (1955-1957) la


Seminarul teologic din Curtea de Argeş (mutat din 1957 la Bu­
cureşti).

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. M atei. Stu­
diu după textul ebraic şi LXX (Bucureşti: Cartea românească, 1942),
53 p.
2. Genealogia M ântuitorului după Evanghelia Sf. M atei în raport cu date­
le Vechiului Testament. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX (Iaşi:
Tipografia Progresul, 1941), 15 p.
3. Studiul Vechiului Testament (Bucureşti: Credinţa noastră, 1997), 295
P-
4. Studiul Vechiului Testament. M an u alpen tru Sem inariile teologice (Bu­
cureşti: EIBMO, 1978), 360 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”, S T 3-6
(1950): 198-217.
2. „Psalmii proorocind pe Hristos”, TR 43-44 (1960): 3-47.

10. EMILIAN CORNITESCU j

Date personale
• Data şi locul naşterii: 3 ianuarie 1941, Caraula, jud. Dolj

7 Mircea Păcurariu , DTR, 105-106; Idem, Două sute de ani de învăţământ


teologic la Sibiu, 1786-1986 (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1987), 356.

16 0
CORNIŢESCU, Emilian III. BIBLIŞTI

Studii
• 1956-1961—cursurile Seminarului Teologic din Craiova;
• 1961-1965 - cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din
Bucureşti;
• 1965-1968 - cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Institutului
Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, Secţia Biblică, speci­
alizarea principală Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică,
cu teza D escoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultim ii 50 de
an i (1920-1970) şi raportul lor cu Vechiul Testament,
• 1974-1975 —studii de specializare pentru limbile aramaică, ebraică
biblică şi ebraică modernă la Universitatea Ebraică din Ierusalim.

Activitatea didactică
• 1971-1974 —asistent la Secţia Biblică a Institutului Teologic Univer­
sitar din Bucureşti;
• 1985-2003 - profesor titular al catedrei de Vechiul Testament la
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti;
• din 2003 - profesor titular al catedrei de Vechiul Testament la Fa­
cultatea de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. A rheologie biblică p en tru fa cu ltă ţile d e teologie (în colab. cu Dumitru
Abrudan) (Bucureşti: EIBMO, 1994), 352 p.
2. Lim ba ebraică b ib lică p en tru fa cu ltă ţile d e teologie (în colab. cu
Dumitru Abrudan) (Bucureşti: EIBMO, 1996), 292 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. .Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea stu­
diilor biblice vechi testamentare”, GB 1-4 (1999): 103-118.
2. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi
Jean Calvin,”- S T 3-4 (1969): 199-209.

16 1
III. BIBLIŞTI CORNIŢESCU, Emilian

3. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie


şi Institutul teologic universitar din Bucureşti (istoric)”, S T 7 -1 0
(1981): 503-509.
4. „Cercetările arheologice (1975-1978) din Ţara Sfântă confirmă Ve­
chiul Testament”, 5 7 7 -8 (1983): 542-558.
5. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”, GB
3-5 (1980): 380-388.
6. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testa­
ment”, 5 7 9 -1 0 (1967): 600-612.
7. „Descoperirile arheologice din Egipt, Asiria, Babilon, Siria, Asia
Mică, Fenicia şi Arabia care au legătură cu datele din Vechiul Testa­
ment”, 5 7 7 -8 (1984): 546-572.
8. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani
(1920-1970) şi raportul lor cu Vechiul Testament” (teză de docto­
rat), 5 7 7 -8 (1982): 461-562 / 9-10 (1982): 617-681.
9. „întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”,
O 1 (1983): 83-93.
10. „Mesia —Domn al păcii şi al dreptăţii”, S T 2 (1990): 520.
11. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”, S T 3-4(1981): 269-274.
12. „Părintele prof. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”, S T 7-8
(1983): 559-563.
13. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechi-
testamentari”, ST 9-10 (1985): 606-615.
14. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”, O 2 (1982):
243-254.
15. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh
Iustin”, BOR 7-8 (1986): 95-102.
16. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”, 5 7 7 -8 (1967): 482-
491.
17. „Proorocirea, putere umană sau dar dumnezeiesc?”, GB 4-6 (1993):
70-72.
18. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului
Testament”, S T 1-2 (1969): 100-110.
19. „Sabat şi duminică”, 0 2 (1981): 199-209.

16 2
HÂRLĂOANU, Cezar-Paul III. BIBLIŞTI

20. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”, BOR 4-6 (1991): 83-94.
21. „Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”, O 3 (1983): 387-404.
22. „Sf. Scriptură în mâna credinciosului”, O 2 (1980): 299-307.
23. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibli­
ei de la Bucureşti (1688-1988)”, GB 5 (1988): 80-96.
24. „Sfintele Paşti - izvor de lumină divină”, M O 5-8 (2007): 57-81.
25. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”,
0 3 (1980): 492-500.
26. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”, S T 5 (1987): 7-
27.
27. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 1971-
1974) pentru Studiul Vechiului Testament”, 5 7 7 -1 0 (1980): 606-
6198.

1 1. CEZAR-PAUL HÂRLĂOANU

Date personale
• Data şi locul naşterii: 29 iunie 1976, Iaşi

Studii
• 1992-1997 —cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”,
Mănăstirea Neamţ;
• 1997-2001 - cursurile Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”
din Iaşi;
• 2001-2002 —cursurile masterale (specializarea Teologie biblică) în
cadrul Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi;
• din 2002 - cursurile de doctorat, în cadrul Facultăţii de Teologie
„Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea Exegeza biblică a Ve­
chiului Testament şi Limba ebraică biblică, cu teza Valenţele iubirii
d ivin e din perspectivă biblică;

8 Mircea Păcurariu , DTR, 128-129; http://teologie.univ-ovidius.ro/images/


cv_ll/Emilian%20Cornitescu/CV.pdf (accesat 26 martie 2013).

163
III. BIBLIŞH HÂRLĂOANU, Cezar-Paul

• 2007 —bursă de studii la Institutul Biblic Pontifical din Roma.

Activitatea didactică
• 2003-2004 —asistent suplinitor în cadrul Facultăţii de Teologie „Du­
mitru Stăniloae” din Iaşi, secţia Biblică;
• 2005-2009 - preparator titular în cadrul Facultăţii de Teologie „Du­
mitru Stăniloae” din Iaşi, disciplina Studiul Vechiului Testament;
• din 2009 —asistent titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Iaşi, disciplina Studiul Vechiului Testament.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Studia biblica. G hid în studiul biblic (Iaşi: Performantica, 2 0 1 0 ), 256 p.
2. Studia biblica. G hid în studiul Sfintei Scripturi (Iaşi: Performantica,
2 0 1 1 ), 268 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Between Iove and hate, in a Christian world”, AŞUITXV 2 (2010):
85-97.
2. „Evoluţia ideii mesianice în gândirea rabinică”, AŞUIT X (2005):
209-226.
3. „Naţiune şi naţionalism în lumina Sfintei Scripturi”, AŞUIT VIII
(2003): 135-148.
4. „Personalitatea patriarhului Avraam în tradiţia Sinagogii şi a Biseri­
cii”, AŞUITY31 (2007): 193-210.
5. „Pocăinţa ca întoarcere spre Dumnezeu în paginile Vechiului Testa­
ment”, AŞUITXI (2006): 199-218.
6 . „The Main Hebrew Words for Love: Ahab and Hesed”, AŞUJTSĂW
1 (2009): 51-66.
7. „The road from mercy to destruction. Biblical accounts on some ver­
bal values”, AŞ UIT XVI (2011): 113-124.
8 . „Valenţele iubirii divine din perspectivă evanghelică”, TV 7-12
(2007): 86-105.

16 4
IATAN, Cristinel III. BIBLIŞTI

c. studii în volume colective


1. „Biblia în rânduiala Tainei Hirotoniei şi a Cununiei”, în Sfânta
Scriptură si Sfânta L iturghie —izvoare ale vieţii veşnice (Iaşi: Trinitas,
2008), 593-615.
2. „Scurtă incursiune exegetică asupra Psalmului 8 6 din Biblia Ebra­
ică”, în Studia Theologica D octoralia III, ed. Viorel Sava et al. (Iaşi:
Doxologia, 2012), 221-233.
3. „Semnificaţia lui raham în Biblia ebraică”, în Studia Theologica D oc­
toralia II, ed. Viorel Sava et al. (Iaşi: Junimea, 2011), 264-276.
4. „Sfânta Scriptură în tainele de iniţiere”, în P ărintele Vizitiu: un
bun ch ivern isitor a l «lu m in ii cunoştinţei» lu i D um nezeu, volum
om a gia l la aniversarea vârstei d e 70 d e a n i (Iaşi: Doxologia, 2009),
145-166.
5. „Studiile biblice în facultatea ieşeană”, în în văţăm ântu l universitar
vocaţional la ceas aniversar —2010. Studii şi cercetări, ed. Viorel Sava
et al. (Iaşi: Doxologia, 2010), 295-3049.

1 2 . CRISTINEL IATAN

Date personale
• Data şi locul naşterii: 29 aprilie 1978, Bucureşti

Studii
• 1992-1996 —cursurile Liceului economic administrativ şi de servicii
„Virgil Madgearu” din Bucureşti;
• 1997-2001 —Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
din Bucureşti;

9 http://www.teologie.uaic.ro/pages.aspxPpageicL 198&r=20090930114332 (ac­


cesat 19 martie 2013).

165
ffl. BIBLIŞTI IATAN, Cristinel

• 2001-2003 —cursurile masterale (Exegeză şi Ermineutică Biblică) în


cadrul aceleiaşi facultăţi;
• 2004-2005 - cursuri de specializare în Exegeză şi Arheologie biblică
la Ecole Biblique et Archeologique Franşaise (EBAF) de Jerusa-
lem, Israel;
• 2006-2010 - cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodo­
xă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, speciali­
zarea Studiul Vechiului Testament;
• 2 0 1 1 —tidul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
M agia, vrăjitoria şi divinaţia din perspectivă biblică.

Activitatea didactică
• asistent la disciplina Studiul Vechiului Testament şi Limba Ebraică,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Univer­
sităţii Bucureşti.

Activitate ştiinţifică
а. studii în reviste de specialitate
1. .Atitudinea Vechiului Testament faţă de practicile magice şi vrăjitorie”,
A F T O P Jlll (2003): 349-392.
2. „Codex Aleppo sau Coroana lui Aleppo”, AFTOPJ (200-200): 149-
162.
3. „De ce Septuaginta numeşte pe f i i i lui D um nezeu îngeri în cartea
Facerii 6 , 1-4”, AFTOPJII (2001 -2002): 23-32.
4. „Iar eu, o, duhule, te con ju r... (4Q560 I, 2:5). Practicile magice şi
divinatorii în manuscrisele de la Qumran”, S T 3 (2011): 153-189.
5. „Psalmul 103 - bestiar psalmic”, în AFTOPJ VIII (2008): 341-352.
б . „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament în Epistolele pauline.
Epistola către Romani şi Galateni”, AFTOPJ VII (2006-2007): 77-
10810.

10 http://www.ftDub.ro/mdex.php?view=amde8dd=12%3Aasist-didcristinel-iatan&opti-
on=oom_content& Icemid=272 (accesat 19 martie 2013).

16 6
ISVORANU, Alexandru III. BIBLIŞTI

13. ALEXANDRU ISVORANU

Date personale
• Data şi locul naşterii: 19 aprilie 1953, Borăscu, jud. Gorj

Studii
• 1968-1973 - cursurile Seminarului Teologic din Craiova;
• 1973-1977 - cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti;
• 1993-1997 - cursurile de doctorat în Teologie la Facultatea de Teo­
logie din Bucureşti;
• 1997 - bursă de cercetare şi documentare la Ostkirchliches Institut
din Regensburg, Germania;
• 2000 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Cartea Rut, introducere, traducere şi com entariu.

Activitatea didactică
• 1978-1992 - profesor spiritual la Seminarul Teologic din Craiova;
• 1992-1994 - secretar la Facultatea de Teologie din Craiova;
• 1994-2001 —lector la Facultatea de Teologie din Craiova;
• 1994-2000 —secretar ştiinţific la Facultatea de Teologie din Craiova;
• 2001 -2008 - conferenţiar la Facultatea de Teologie din Craiova, dis­
ciplina Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică;
• din 2008 - profesor la Facultatea de Teologie din Craiova, disciplina
Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Aspecte filolo gice p r iv in d traducerea cărţii Rut (Craiova: Universitaria,
2 0 0 0 ), 232 p.
2. C om entariu la Cartea Rut (Craiova: Universitaria, 2001), 270 p.
3. Com entariu la P salm ul5 0 (Craiova: Sitech, 1999), 154 p.

16 7
III. BIBLIŞTI ISVORANU, Alexandru

4. C uvântul lui D um nezeu p rin gra iu lp rofeţilor Vechiului Testament (Cra-


iova: Universitaria, 2007), 264 p.
5. Exerciţii pra ctice p en tru învăţarea lim bii ebraice biblice (Craiova: Uni­
versitaria, 2 0 0 0 ), 182 p.
6 . Limba ebraică biblică. E lem ente gram aticale (Craiova: Universitaria,
2 0 0 0 ), 161 p.
7. Profeţii vech i şi p rofeţii nescriitori. A ctivitatea socială şi religioasă (Cra­
iova: Universitaria, 2006), 250 p.
8 . Vechiul Testament în preocuparea teologilor rom âni (Craiova: Universi­
taria, 2006), 232 p.

b. volume coordonate
1. M itropolia Olteniei, in d ice bibliografic 1948-1988 (Craiova: Universi­
taria, 2003), 719 p.

c. studii în reviste de specialitate


1. „Aspecte etimologice asupra denumirii cărţii Rut”, M O 1-2 (1999):
67-72.
2. ,Aspecte sociale la poporul biblic. Ideea de sărbătoare”, A U C T IV
(1999) : 38-42.
3. „Aspects of Gods Iconomy in the Old Testament (Genesis 46, 28-
47, 12)”, BC D 2 (2005): 23-31.
4. „Biblia ca izvor al valorilor morale însuşite şi propovăduite de Sfinţii
Trei Ierarhi”, AUCTIV (1994): 122-129. ’
5. „Cărţile Anaghinoscomena ale Vechiului Testament. Atitudini in-
terconfesionale şi reconsiderări”, AIJCT\ (1996): 67-73.
6. „Cinstind memoria înaintaşilor în teologie”, AUCT III (1998):
185-189.
7. „Conţinut şi structuri revelatoare în cuprinsul cărţii Rut”, M O 1-2
(2000 ) .
8. „Crearea lumii şi a omului în lumina psalmilor”, A U CTII (1997):
80-88.
9. „Crearea omului, cădere şi ridicare în exegeza Sf. Grigorie Palama”,
M O 9 -1 2 (2011): 76-92.’

168
ISVORANU, Alexandru III. BIBLIŞTI

10. „Creaţia şi începuturile omenirii în primele omilii la Facere ale Sfân­


tului Ioan Gură de Aur”, AUCTWIII 11 (2003): 206-225.
11. „Cuvântul lui Dumnezeu şi lumea de azi”, A U CTW 5 (1999): 2.37-
242.
12. „David, chip al pocăinţei”, M O 3-6 (1995): 37-57.
13. „De la Hammurabi la Moise”, AUCTXl 15 (2006).
14. „Dreptate, iubire şi milostivire în contextul Vechiului Testament”,
AUCTWl 7 (2001): 83-93.
15. „Dreptul Noe, al doilea părinte al neamului omenesc”, AUCTWWl
16 (2003): 132-162.
16. „Dumnezeul iubirii —Dumnezeul Legământului”, AUCTWIW 16
(2003): 327-347.
17. „Elisei Proorocul —chemare, misiune, activitate social-morală şi ac­
tualitate”, AUCTX 13 (2005).
18. „Exegeza biblică a Sfântului Grigore Palama şi ştiinţa medicinii în
privinţa omului creat după chipul şi asemănarea cu Dumnezeu.
Boală şi vindecare. Moarte şi înviere”, BCD 2 (2004): 63-82.
19. „Instrumente muzicale în Vechiul Testament”, A U C T W (1999):
226-237.
20. „Introducere la Psalmul 50”, M O 1-6 (1994): 71-74.
21. „Istorie şi providenţă privind activitatea lui Moise în viaţa poporului
evreu”, BCD A (2004).
22. „Iubirea aproapelui în Vechiul Testament”, A U C T IX 12 (2004):
181-195.
23. „Limba cărţilor Vechiului Testament. Preocupări româneşti mai
vechi şi mai noi”, AUCTW 6 (2000): 102-110.
24. „Muzica psalmilor biblici”, M O 3-4 (1999): 46-52.
25. „Muzica vechilor evrei”, M O 5-6 (1999): 75-84.
26. „Piatra Moabului şi legătura ei cu poporul biblic vechitestamentar”,
A U C T lll (1998): 56-66.
27. „Plinirea Legii şi a Proroocilor în Iisus Hristos”, M O 3-6 (1997):
33-47.
28. „Profetul Natan şi regele David”, M O 1-2 (1995): 36-42.
29. „Psalmul 50”, M O 1-2 (1996): 50-67.

169
III. BIBLIŞTI ISVORANU, Alexandru

30. „Rugăciune şi teologie biblică în teofania de pe muntele Horeb”,


AUCTY1 15 (2006).
31. „Samuel şi începuturile regalităţii la poporul evreu”, BCD 5 (2005).
32. „Şesul Moabiţilor sau Câmpiile Moabului. Repere istorico-geografi-
ce şi aspecte exegetice”, AUCTIV 4 (1999): 81-86.
33. „Sfânta Scriptură şi educaţia”, AUCTVl 7 (2001): 116-126.
34. „Statutul social al femeii după cartea Rut”, AUCTV 6 (2000): 87-
96.
35. „Studii vechitestamentare ale teologilor români din 1948 până as­
tăzi”, M O 1-2 (1998): 106-121.
36. „Tamar —Fulfilling God’s Promise”, AUCTYA 15 (2006).
37. „Un episod memorabil din viaţa poporului biblic în exil şi originea
sărbătorii Purim”, A U C TY ll 9 (2002): 91-106.
38. „Valoarea religios-morală a cărţii Rut”, M O 1-2 (2000): 86-94.

d. studii în volume colective


1. „întâlnirea omului cu Dumnezeu prin chemarea numelui divin”, în
Spiritualitatea ortodoxă românească —p u n te d e legătură între Răsăritul
şi Apusul creştin (Oradea: 2006).
2. „Misiunea profeţilor Vechiului Testament”, în voi. M isiunea Bisericii
în Sfânta Scriptură şi istorie, ed. Ioan Chirilă (Cluj Napoca: Renaşte­
rea, 2006)11.

14. ALEXANDRU MIHĂILĂ

Date personale
• Data şi locul naşterii: 14 mai 1977, Bucureşti

Studii
• 1990-1996 —cursurile Seminarului Teologic din Bucureşti;

11 http://cis01.central.ucv.ro/teologie/cadre_didactice/isvoranu_alexandru.html
(accesat 19 martie 2013).

17 0
MIHĂILĂ, Alexandru III. BIBLIŞTI

• 1996-2000 —Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti;


• 2000-2001 —studii aprofundate, specializarea Exegeză şi ermineutică
biblică, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti;
• 2 0 0 0 - 2 0 0 1 —cursuri de limba germană în cadrul Institutului Teolo­
gic Protestant din Sibiu;
• 2002-2004 - bursier al Diakonisches Werk der EKD la Facultatea de
Teologie Luterană, Erlangen (Germania);
• 2003-2007 —cursurile de doctorat în Teologie în cadrul Facultăţii de
Teologie din Iaşi, Secţia Biblică, specializarea principală Studiul
Vechiului Testament şi Limba ebraică;
• 2007 - titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
E lemente nom ade în preistoria Israelului.

Activitatea didactică
• 2001-2005 - preparator la disciplina Studiul Vechiului Testament,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Univer­
sităţii Bucureşti;
• 2005-2009 —asistent la disciplina Studiul Vechiului Testament, Fa­
cultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universită­
ţii Bucureşti;
• din 2007 —(tehno)redactor al revistei facultăţii de teologie ortodoxă,
Studii Teologice,
• din 2009 - lector la disciplina Studiul Vechiului Testament, Facul­
tatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii
Bucureşti.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. E lemente nom ade în protoistoria Israelului (teză de doctorat) (Bucu­
reşti: Ed. Universităţii, 2008), 314 p.
2. (N e)lâm uriri din Vechiul Testament. M ici com en tarii la m ari texte
(Bucureşti: Nemira, 2011), 592 p.

17 1
III. BIBIIŞTI MIHĂILĂ, Alexandru

b. studii în reviste de specialitate


1. „Câteva evaluări ermineutice”, AFTOUBII (2002): 33-52.
2. „Concepţia despre moarte şi grija faţă de cei adormiţi în Vechiul
Testament (partea I)”, O 3 (2 0 1 2 ).
3. „Cortul adunării din afara taberei (Iş 33, 7-11)”, în AFTOUB IX
(2009): 589-606.
4. „Creuzetul Bibliei ebraice”, Tabor 11 (2012).
5. „Despre numele dumnezeiesc Iahve”, S T 1 (2007): 27-43.
6. „Despre religia patriarhilor în context istoric”, AFTOUB VI (2006):
123-144.
7. „Elemente de cosmologie biblică. O paradigmă interpretativă”,
Noua Reprezentare a Lumii IV (2005): 119-134.
8. „Enigma capului de măgar. O posibilă interpretare a reprezentărilor
onocefale ale lui Hristos”, AFTOUB I (2001): 107-114.
9. „Fc. 2: 4b-7. Un studiu istorico-critic”, AFTOUB IV (2004): 357-
374.
10. „IahveşiA şeraL ui", A FTOU BN lll (2008): 317-340.
11. „Oştirea cerească şi Domnul Savaot. Câteva precizări despre textul
din i r 2,1 wekol sebaam ", AFTOUB VII (2007): 61-76.
12. „Principiul teocratic. Câteva analize ale 1 Rg. 8-11”, AFTOUB V
(2005): 115-147.
13. „Raping the Justice: Another Reading of Genesis 34”, S T 3 (2012):
31-50.
14. „Sabatul. Spre o teologie a timpului sacru”, S T 2 (2006): 78-99.
15. „The Holy War Ideology as an Agent for Self-Identity in the So-
Called Deuteronomistic History: The Case of 1 Sam 15”, S T 2
(2011): 7-17.

c. studii în volume colective


1. „Angelologia Vechiului Testament şi a literaturii apocrife: câteva as­
pecte istorice generale”, în A rhangheli şi îngeri (Bucureşti: Deisis /
Stavropoleos, 2 0 1 1 ).

17 2
MUNTEANU, Liviu Galaction III. BIBLIŞTI

d. traduceri
1. G rigorie de Nazianz, „Epistole către Sf. Vasile cel Mare”, S T 1
(2009): 215-236.
2. Ioan G ură de A ur, „Tâlcuiri la Psalmi. Tâlcuire la Psalmul 4 (par­
tea I)”, în colab. cu Sabin Preda, S T 1 (2008): 159-169.
3. S chmemann, Alexander, D in apă şi din D uh (Bucureşti: Sophia,
2009).
4. Văsile cel M are, „Comentariu la cartea profetului Isaia”, în PSB 2
(Bucureşti: Basilica, 2009)12.

15. LIVIU GALACTION MUNTEANU

Date personale
• Data şi locul naşterii: 16 mai 1898, Cristian, jud. Braşov
• Decedat: iunie 1961

Studii
• 1909-1917 - cursurile Liceului,Andrei Şaguna” din Braşov;
• 1917-1920 - cursurile Institutului Teologic din Sibiu;
• 1920-1921 - cursurile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi;
• 1921-1924 —cursurile de doctorat în Teologie în cadrul Facultăţii de
Teologie din Cernăuţi.

Activitatea didactică
• 1924-1948 —profesor la catedra de Studiu biblic al Vechiului şi No­
ului Testament; rector (1940-1945) al Academiei Teologice Cluj;
• 1948-1952 - profesor şi rector al Institutului Teologic Universitar
din Cluj.

12 http://www.ftoub.ro/index.php?view=article&id=l l%3Alect-dr-alexandru-mi-
hil&option=com_content& Itemid=272 (accesat 19 martie 2013).

173
III. BIBLIŞTI MUNTEANU, Liviu Galaction

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Istoria creaţiunii în lum ina cercetărilor ştiinţifice (Cluj: Tipografia Epar­
hiei, 1929), 168 p.
2. Paradisul biblic —cădereaprotopărinţilor în p ă ca t —studiu exegetic (Cluj:
Tipografia Eparhiei, 1939), 148 p.
3. P entateuhul în fa ţa criticii m odem e (Cluj: Tipografia Eparhiei, 1937),
57 p.
4. Vechiul Testament şi Creştinismul (Cluj: Tipografia Eparhiei, 1937), 62 p.
5. Vechiul Testament şi Pentateuhul (Cluj: Tipografia Eparhiei, 1937), 95 p13.

16. NICOLAE NEAGA

Date personale
• Data şi locul naşterii: 26 iulie 1902, Răhău, jud. Alba
• Decedat la 9 martie 2002

Studii
• 1914-1918 - cursurile Gimnaziului german din Sebeş;
• 1918-1922 —cursurile Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov (1918-
1919) şi ale Liceului „Aurel Vlaicu” din Orăştie (1919-1922);
• 1922-1926 - cursurile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi;
• 1933 —titlul de doctor în Teologie, obţinut la Cernăuţi;
• 1926-1927 —bursă de studii la Facultatea de Teologie din Atena;
• 1927-1928 —bursă de studii la Facultăţile de Teologie catolică şi pro­
testantă din Strasbourg.

13 Ioan B unea, „Preot profesor dr. Liviu Galaction Munteanu”, în îndrumătorul


bisericesc, misionar şi patriotic de la Cluj 11 (1988), 170-172; Mircea Păcura -
riu , DTS, 321; Ioan VĂscĂ, Zece ani în slujba Bisericii şi a neamului (1924-
1934) (Cluj: Tipografia Eparhiei, 1934).

17 4
NEAGA, Nicolae III. BIBLIŞTI

Activitatea didactică
• 1928-1933 —profesor suplinitor la catedra de Vechiul Testament şi
Limba ebraică a Academiei Teologice Andreiene din Sibiu;
• 1933-1936 —profesor provizoriu la catedra de Vechiul Testament şi
Limba ebraică a Academiei Teologice Andreiene din Sibiu;
• 1936-1973 —profesor titular la catedra de Vechiul Testament şi Lim­
ba ebraică a Academiei Teologice Andreiene / Institutului Teolo­
gic de grad universitar din Sibiu;
• 1946-1952 - rector al Academiei şi al Institutului Teologic din Sibiu.

Activitate ştiinţifică
а. volume
1. Cartea profetu lu i Obadia. Introducere, text şi com entar (Sibiu: Tipogra­
fia Arhidiecezană, 1948), 18 p.
2. Cântarea Cântărilor (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1931), 44 p.
3. Eclesiastul. Scurte note explicative (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană,
1941), 88 p.
4. Facerea. Text şi scurte note explicative (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană,
1945), 256 p.
5. Hristos în Vechiul Testament. însem nări p e m arginea textelor m esianice
(Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1944), 150 p.
б. «N-am ven it să stric legea!» Consideraţii gen era le privitoare la însem năta­
tea Vechiului Testament (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1940), 274
P-
7. P lângerile lu i Ierem ia şi critica m ai nouă (Sibiu: Tipografia „Oastea
Domnului”, 1930), 48 p.
8. P rofetul D aniel despre Hristos (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1933),
31 p.
9. P rofeţii m esianice în Cartea Facerii —contribuţie la lăm urirea u nor texte
(Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1930), 31 p.
10. Profeţii m esianice în Vechiul Testament (Sibiu: Tipografia Arhidieceza­
nă, 1929), 95 p.
11. Valoarea socială a Vechiului Testament (Sibiu: Tipografia Arhidieceza­
nă, 1933), 20 p.

175
III. BIBLIŞTI NEAGA, Nicolae

12. Vechiul Testament în gân direa rom ânească (Sibiu: Tipografia Arhidie-
cezană, 1938), 20 p.
13. Vinul în Vechiul Testament (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1939),
22 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Abisinia în epoca veche”, MA 4-6 (1963): 291-309.
2. ,Antisemitism biblic”, AATA 1-2 (1935-1936): 40-44.
3. ,Antisemitism şi Vechiul Testament”, R T 4 (1937): 145-147.
4. ,Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”, MA 7-8 (1963):
513-524.
5. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”, MA
10-12 (1980): 865-872.
6. ,Arabii în epoca Vechiului Testament”, MA 7-8 (1960): 505-518.
7. ,Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”, R T 7-10
(1936): 263-266.
8. ,Atitudinea Sf. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”, MA 8-9
(1967): 633-638.
9- ,Aurul în preocupările scriitorilor biblici”, MA 1-2 (1964): 25-37.
10. „Biblia de la Bucureşti. 270 de ani de la tipărirea ei”, MA 1-2 (1959):
33-41.
11. „Biblia Hebraica, Stuttgart, 1952”, M M S 1-2 (1958): 86-88.
12. „Biblia în limba engleză (The New English Bible), New York —
Oxford, 1971”, 1777 p., M M S 11-12 (1973): 814-815.
13. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”, R T 2 (1999):
32-38.
14. „Biblia sau Sfânta Scriptură”, M B 10-12/1992: 182.
15. „Biblia, adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament,
Moscova, 1968”, M M S 9-12 (1971): 686-687.
16. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”, M B 1-3 (1966): 26-40.
17. „Cântarea Cântărilor”, AATA 7 (1930-1931): 54-97.
18. „Cântarea Cântărilor. Contribuţii la exegeza cărţii”, M B 1-2 (1959):
45-52.
19. „Cântările biblice, un mesaj de viaţă şi de pace”, MA 3-4 (1984):
167-174.

17 6
NEAGA, Nicolae III. BIBLIŞTI

20. „Cântările biblice”, M B 4-6 (1994): 6-13.


21. „Cinstirea Bibliei”, R T 11-12 (1938): 463-467.
22. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”, M B 7-12 (1961):
1021.
23. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”, M B 7-8 (1964): 334-
345.
24. „Coranul şi Vechiul Testament”, AATA 8 (1931-1932): 51-58.
25. „Curcubeul (Gen. IX, 1317)”, TR 56-57 (1928): 13.
26. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe terito­
riul Republicii Populare Române”, M B 5-6 (1962): 181-198.
27. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”, MA 9-10 (1957): 615-
639.
28. „Dragostea de viaţă în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”, M B
7-9 (1957): 53-58.
29. „Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu”, TR 7-8 (1932): 25.
30. „Eclesiastul. Scurte note explicative”, R T 2-3 (1939): 93-101 / 4
(1939): 160-169 / 5 (1939): 220-225 / 6 (1939): 251-255 / 7-8
(1939): 323-329 / 9 (1939): 378-386 /10-11 (1939): 449-452 /12
(1939): 487-496 /11-12 (1940): 568-573 /1-2 (1941): 52-58 / 3-4
(1941): 190-195 / 5 (1941): 235-243.
31. „Eshatologie creştină”, MA 3-4 (1971): 262-274.
32. „Facerea comentată de Nicolae Neaga”, AATA 21 (1944-1945):
7-255.
33. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”, GB 1-2 (1963): 23-34.
34. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. Simbolul lor în Sfânta Scrip­
tură”, M M S 7 -8 (1961): 502-525.
35. „Frumuseţea iubirii de oameni. Orizonturi biblice”, M B 11-12
(1990): 813.
36. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”, MA 7-8 (1961): 381-
402.
37. „Hristos în Vechiul Testament. însemnări pe marginea textelor me­
sianice”, AATA 20 (1943-1944): 27-175.
38. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”, GB 9-12 (1978): 1006-1008.
39. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”, GB 9-10 (1960): 742-
752.

17 7
III. BIBUŞTI NEAGA, Nicolae

40. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”, M B 5 (1987): 15-22.


41. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”,
MA 5-6 (1972): 369-377.
42. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”, MA 5-6 (1959): 347-
360.
43. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”, MA 4 (1986): 10-
19.
44. „Ioan Popescu-Mălăeşti 1874-1952”, MA 5-8 (1957): 539-541.
45. „Isidor Onciul (1834-1897)”, MA 3-4 (1957): 289-290.
46. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. David”, MA 5-6 (1958):
357-370.
47. „Istoria timpurilor vechi testamentare. Moise şi epoca sa”, MA 1
(1958): 60-70.
48. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. Epoca patriarhului Avraam”,
MA 3-4 (1957): 193-204.
49. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”, MA 9-10
(1958): 693-703.
50. „împărăţia lui Dumnezeu - împărăţia păcii”, MA 7-8 (1983): 401-
414.
51. „împărăţia păcii (Is. 2, 4)”, M M S 8-9 (1957): 569-574.
52. „în fluxul fericirii —psalmul 118”, M B 6 (1987): 32-37.
53. „înalt Prea Sf. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”, TR 25-26
(1940): 11-12.
54. „însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”, MA
9-10 (1964): 606-613.
55. „întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”, R T 1-2 (1935): 81-88.
56. „învierea în lumina Vechiului Testament”, GB 2-3 (1989): 31-34.
57. „învierea morţilor în Vechiul Testament”, R T 5 (1932) 173-175.
58. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction - dialog biblic”, MA 5
(1989): 103-104.
59. „Limbi orientale de interes biblic”, M B 11-12 (1959): 68-79.
60. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”, R T 1
(1929): 33-35.
61. „Luptătorul divin”, RT 1011 (1932): 364-367.
62. „Mai există popor ales?”, R T 3 (1931): 79-82.

17 8
NEAGA, Nicolae III. BIBLIŞTI

63. „M iluieşte-mâ D um nezeule... Explicarea Psalmului 50”, GB 45


(1989) : 19-22.
64. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament - de la crimă şi război la
pace şi iubire”, MA 9-10 (1961): 519-530.
65. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”, M B
7-12 (1960): 121-140.
66. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”, M B 4-6 (1974): 212-220.
67. „Orientul antic. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”, M B
1-2 (1960): 18-38.
68. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”, M B 7-8 (1962): 299-318.
69. „Pacea în viziunea profeţilor”, MA 1-3 (1982): 123-128.
70. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”, MA 1-2 (1983):
28-32. ’
71. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”, M B 7-9 (1995): 8-22.
72. „Pe linia păcii universale (Is. 11, 6-9)”, M O 1-2 (1957): 9-13.
73. „Pe urmele Istoriei sfinte”, MA 5-8 (1957): 591.
74. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”, MA 1-2 (1962): 39-52.
75. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”, MA 9-10
(1959): 658-691.
76. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”, AATA 6 (1929-1930):
13-54.
77. „Poezia Vechiului Testament”, MA 3-4 (1960): 183-201.
78. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”, M B 1-2
(1990) : 724.
79. „Primatul dreptăţii”, MA 9-10 (1983): 547-554.
80. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen - cu referire
specială la Vechiul Testament”, MA 10-12 (1981): 757-763.
81. „Problema frumosului în Vechiul Testament”, M M S 3-4 (1958):
195-217.
82. „Profetul Ioil şi Rusaliile”, R T 6-7 (1932): 241-243.
83. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”, R T 3-4 (1930): 184-193 / 5-6
(1930): 248-255 / 7-8 (1930): 301-310.
84. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”, M B 10-
12 (1991): 7-10.
85. „Proorocul Iona”, R T 4 (1995): 37-47.

17 9
III. BIBLIŞTI NEAGA, Nicolae

86. „Psaltirea românească din 1570 —400 de ani de la tipărirea ei”, MA-
4-6(1970): 257-261.
87. „Regele psalmist David - comentariul unor texte irenice”, MA 7-8
(1984): 458-463.
88. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”, M B 7-9
(1973): 415-420.
89. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”, M B
10-12 (1979): 590-594.
90. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”, MA 1-3 (1961): 37-58.
91. „Sentimentul vieţii”, MA 34 (1983): 133-138.
92. „Septuaginta”, MA 35 (1964): 195-209.
93. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament şi ideea păcii”, M B 10-11
(1958): 24-32.
94. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”, M M S 1-2 (1960): 9-20.
95. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”, 77? 35-36 (1932): 2-3.
96. „Studiul Vechiului Testament”, MA 1-2 (1956): 151-153.
97. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”, M O 34 (1976):
186-194.
98. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”,
MA 3-4 (1956): 234-239.
99. „Universul social al păcii”, MA 9-10 (1985): 572-580.
100. „Valoarea socială a Vechiului Testament”, 77? 11-12 (1930): 2-4 /
13-14 (1933): 3-4.
101. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”, MA 9-10 (1966): 574-
590.
102. „Vasile Tarnavschi”, R T 11-12 (1934): 412-415.
103. „VechiulTestament în Cartea d e învăţătura', ST’ O-IO (1954): 586-
594.
104. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”, O 1
(1979): 133-145.
105. „Vechiul Testament în româneşte”, 77? 23 (1935): 1-3/ 24 (1935):
2-4.
106. „VechiulTestament în tematica icoanelor pe sticlă”, MA 7-8 (1969):
470-479.

18 0
NEAGA, Nicolae III. BIBLIŞTI

107. „Vechiul Testament, factor al ecumenismului”, S T 9-10 (1971):


616-620.
108. „Vulgata”, MA 4-6 (1965): 275-287.

c. studii în volume colective


1. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”,
în C ontribuţii transilvănene la teologia ortodoxă (Sibiu: Tipografia
Eparhială, 1988), 27-38.

d. traduceri
1. A mbrozie al M ilanului, „Psalmul 50”, ed. Nicolae Neaga, M B
5-6 (1990): 58-80.
2. D ennefeld, N., „Profetism babilonian”, ed. Nicolae Neaga, 77? 48
(1938): 23 / 50 (1938): 4 / 52 (1938): 3-4 / 1 (1939): 3-4.
3. G alitis , George, „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei
Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”, ed. Nicolae Neaga, M B 1-3
(1996): 12-16.
4. Ieronim , „Comentar la Pilda celor zece fecioare”, ed. Nicolae Nea­
ga, M B 3-4 (1990): 70-72.
5. I oan H risostom , „Cuvânt despre pocăinţă (Psalmul 50)”, ed. Ni­
colae Neaga, MA 4 (1988): 23-26.
6. O rigen , „Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament”, în PSB
6, ed. Teodor Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 1981), 472 p.

e. lucrări nepublicate
1. D icţionar Ebraic-Român, Sibiu, 1958, 785 p.
2. G ramatica ebraică, Sibiu, 1950, 200 p.
3. Introducere în cărţile Vechiului Testament, Sibiu, 1955, 250 p.
4. Sfânta Scriptură a Vechiului şi N oului Testament—traducere şi com enta­
riu, Sibiu, 1956, 5000 p14.
14Dumitru A brudan, „Părintele Prof. Dr. Nicolae Neaga la 95 de ani”, în Biblie
şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea
vârstei de 95 de ani (Sibiu: Arhiepiscopia Ortodoxă Română, 1997), 35; Aurel
Pavel, „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a Pr. Prof. Dr. Nico­
lae Neaga”, RT 2 (1997): 6-43; Mircea Păcurariu, DTS, 329-331; Cornel

18 1
ni. BIBUŞTI NEGOIŢĂ, Athanase

17. ATHANASE NEGOIŢĂ

Date personale
• Data şi locul naşterii: 3 iulie 1903, Seaca, jud.Teleorman
• Decedat în l 994

Studii
• 1922-1926 —cursurile Liceului „S£ Haralambie” din Turnu Măgu­
rele şi ale Seminarului Central din Bucureşti;
• 1926-1930 —cursurile Facultăţilor de Teologie şi Litere din Bucu­
reşti;
• 1932 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
P roorocul Naum. Traducere şi com entar,
• 1930-1932 - studii de specializare în Vechiul Testament la Ecole bi-
blique et archeologique frangaise din Ierusalim.

Activitatea didactică
• 1933-1938 —conferenţiar suplinitor de Studii biblice la Facultatea
de Teologie din Bucureşti;
• 1939 - asistent la catedra de Exegeza Vechiului Testament;
• 1947-1948 —profesor suplinitor la aceeaşi catedră;
• 1948-1952 - lector de Limba ebraică la Institutul Teologic Univer­
sitar din Bucureşti.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Adevărata critica şi metodă. Răspuns unei critici tendenţioase (Bucureşti:
Tipografia Seminarului monahal Cernica-Ilfov, 1934), 62 p.

T oma , „Părintele Profesor Dr. Nicolae Neaga. Coordonate bibliografice”, AB


7-9 (1997): 10-27.

18 2
NEGOIŢĂ, Athanase III. BIBLIŞTI

2. Câteva num iri d e geografie şi topografie biblică (Bucureşti: Tipografia


Carpaţi, 1937), 24 p.
3. C odul lui H amurabi (Bucureşti: Tipografia „Fântâna darurilor”, 1935),
51 p.
4. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată (Bucureşti: Tipografia „Fân­
tâna darurilor”, 1944), 64 p.
5. Dela B ethlehem la Iordan (Bucureşti: Tipografia „Fântâna darurilor”,
1942), 32 p.
6. Dela Ierusalim la B ethlehem (Bucureşti: Tipografia „Fântâna daruri­
lor”, 1942), 32 p.
7. E lemente d e gram atică ebraică (Bucureşti: Ed. Institutului Biblic,
1946), 144 p.
8. Gândirea hitită în texte (colab. cu Constantin Daniel) (Bucureşti: Şti­
inţifică şi Enciclopedică, 1986), 360 p.
9. La râul Babilonului sau Psalm ul 137 ce se cântă în Postul M are. Tra­
du cere şi com entar (Bucureşti: Tipografia Seminarului monahal Cer-
nica-Ilfov, 1935), 27 p.
10. Limba aram aică în N oul Testament (Bucureşti, 1935), 36 p.
11. M anuscrisele eseniene d e la M area M oartă (Bucureşti: Ed. Ştiinţifică,
1993), 400 p.
12. M etoda misionară a p rofeţilor Vechiului Testament (Bucureşti: Tipo­
grafia „Fântâna darurilor”, 1936), 96 p.
13. N oul Testament şi m anuscrisele d e la Qumran. Studiu critic (Bucureşti:
Ed. Stephanus, 1993), 216 p.
14. O bservaţiuni filolo gice asupra textului p roorociri lui N ahum (Bucu­
reşti: Tipografia Carpaţi, 1940), 28 p.
15. Plantele am intite în Biblie (Bucureşti: Tipografia Carpaţi, 1941), 55 p.
16. P roorocul Nahum. Traducere şi com entar (teză de doctorat) (Bucu­
reşti: Tipografia Seminarului monahal Cernica-Ilfov), 1932, 133 p.
17. Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni (Bucureşti: Tipografia „Fântâna
darurilor”, 1944), 80 p.
18. P salm ul 33. Traducere şi observaţiuni gram aticale (Bucureşti: Tipogra­
fia Carpaţi, 1938), 15 p.

183
UI. BIBLIŞTI NEGOIŢĂ, A th an ase

19. Psaltirea în cu ltu l Bisericii ortodoxe (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bi­


sericeşti, 1940), 165 p.
20. Regele după Vechiul Testament (Bucureşti: Tipografia Cugetarea,
1940), 24 p.
21. Sabhathul Vechiului Testament. Studiu d e arheologie biblică (Bucu­
reşti, Tipografia „Fântâna darurilor”, f.a.), 64 p.
22. Studii biblice: 1. Să nu fier b i ied u l în laptele m am ei sale 2. H abiru —
eb reiiî (Bucureşti: Tipografia Cugetarea, 1940), 27 p.
23. Studii biblice: 1. Limba aram aică în N oul Testament 2. Iară ebreeşte
gabbatha 3. Akel-Dama 4. B ethlehem (Bucureşti: Tipografia Semina­
rului monahal Cernica-Ilfov, 1935), 36 p.
24. Teologia biblică a Vechiului Testament (Bucureşti: Credinţa noastră,
1992), 220 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat I”, M B 1-2 (1963):
11-29.
2. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat II”, M B 4-6 (1964):
145-158.
3. „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 7-8 (1973): 701-705.
4. „Biblia şi Orientul antic”, GB 5-6 (1973): 519-526.
5. „Bunurile pământeşti după Vechiul Testament”, M O 5-6 (1976):
329-338.
6. „Cadrul istoric al Bibliei”, M B 10-12 (1968): 630-641.
7. „Calendarul Bisericii creştine”, M B 1-3 (1965): 52-90.
8. „Calendarul mozaic şi Pastile creştine”, GB 11-12 (1972): 1199-
1214.
9. „Calendarul”, M B 1-3 (1964): 9-26.
10. „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea
Moartă”, M O 1-3 (1978): 41-51.
11. „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea
Moartă”, GB 5-6 (1984): 375-387.
12. „Cronologia biblică”, GB 3-4 (1974): 257-264.

18 4
NEGOIŢĂ, Athanase III. BIBLIŞTI

13. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani (prezentarea co­


mentariului cărţii Habacuc, găsit la Qumran)”, GB 3-4 (1961): 308
-320.
14. „Dascălul dreptăţii în manuscrisele de la Qumran”, GB 5-6 (1962):
473-485.
15. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea
Moartă”, M B 11-12 (1962): 650-667.
16. „Descoperirea scrierilor gnostice. Manuscrisele copte de la Nag Ha-
madi”, 5 7 7 -8 (1960): 532-551.
17. „Descoperirile de la Marea Moartă. Manuscrisele de la Qumran”,
M B 1-4 (1962): 51-76.
18. „Despre limbile semite”, M B 9-10 (1964): 562-580.
19. „Despre Sabat”, 5 7 9 -1 0 (1951): 514-541.
20. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”, M O 7-8 (1974): 615-621.
21. „Eleniştii din Faptele Apostolilor sunt oare esenienii?”, GB 7-8
(1960) : 618-634.
22. „Ideile umanitare ale creştinismului”, S T 5-6 (1951): 336-355.
23. „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, S T 9-10 (1950): 569-589.
24. „Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la Marea Moartă”, M B
4-6 (1977): 330-341.
25. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”, M B 7-12
(1961) : 22-37.
26. „înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”, GB 5-6 (1961):
446-453.
27. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”, GB 1-2 (1949):
63-67.
28. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”,
M O 5-6 (1964): 492-493.
29. „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, M B 1-3 (1992):
9-17.
30. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”, GB 7-8
(1974): 680-689.
31. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi —disensiuni
între cercetători”, MA 5-6 (1960): 333-343.

18 5
ffl. BIBLIŞTI NEGOIŢĂ, Athanase

32. „Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri noi despre eseni-


eni”, M B 7-9 (1971): 388-401.
33. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”, M B 10-12 (1966):
596-613.
34. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”, GB 7-8
(1962): 678-688.
35. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. Cultura nabateenilor în
lumina ultimelor săpături arheologice”, M O 9-12 (1960): 566-575.
36. „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 7-8 (1973): 706-711.
37. „Noi descoperiri în Palestina”, S T 1 (1931): 183-184.
38. „Noile descoperiri de la Ebla”, S T 9-10 (1985): 666-673.
39. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (Proverbele lui Amene-
mope sunt proverbele lui Solomon)”, GB 5-6 (1961): 436-445.
40. „Organizaţia esenienilor şi doctrina lor”, S T 3-4 (1962): 202-220.
41. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”, M B 1-2(1960):
39-55.
42. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. (Fericirile
se află în aceste manuscrise?)”, M B 7-9 (1968): 387-401.
43. „Pastile la dată fixă. Noi iniţiative”, BOR 5-6 (1977): 350-356.
44. „Poporul necredincios din manuscrisele de la Qumran”, M B 9-10
(1962): 485-495.
45. „Preocupări actuale de teologie biblică vechi-testamentară din Ame­
rica”, S T 7-10 (1976): 564-570.
46. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în
literatura rabinică mai timpurie”, GB 3-4 (1962): 267-279.
47. „Profetul Nahum. Traducere şi comentarii (teză de doctorat)”, BOR
1-2 (1933): 68-87 / 3-4 (1933): 146-185 / 5-6 (1933): 252-268 /
7-8 (1933): 355-377 / 9-10 (1933): 459-486.
48. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”, GB 11-12 (1965): 1015-
1030.
49. „Pustnicul de la Iordan. Sf. Ioan Botezătorul”, R T 1-2 (1941): 59-
65.
50. „Recentele săpături arheologice din Tara Sfântă. Fortăreaţa Masada”,
MA 7-8 (1966): 475-485.

186
OANCEA, Constantin III. BIBLIŞTI

51. „Religia canaanită”, 57"9-10 (1959): 525-555.


52. „S-a descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, S T 3-4
(1974) : 172-175.
53. „Săpăturile arheologice din Palestina”, GB 11-12 (1964): 1073-1098.
54. „Sfântul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”, S T 5-6
(1975) : 377-387.
55. „Tehnica calendarului eclesiastic”, M B 4-6 (1965): 299-337-
56. „Terapeuţii”, BOR 12 (1931): 797-803.
57. „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, S T
3-6 (1950): 262-279.
58. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”, S T 5-8 (1977):
436-449.
59. „Un nou alfabet semitic”, S T 1 (1931): 184.

c. traduceri
1. Gândirea asiro-babiloniană în texte (colab. cu Constantin Daniel)
(Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975), 398 p.
2. Gândirea fen icia n ă în texte (colab. cu Constantin Daniel) (Bucureşti:
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979), 360 p.
3. Gândirea hititâ în texte (colab. cu Constantin Daniel) (Bucureşti: Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986), 360 p15.

18 . CONSTANTIN OANCEA

Date personale
• Data şi locul naşterii: 9 august 1967, Bucureşti

Studii
• 1982-1986 - cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti;

15 Radu D u m itru , „Lector Pr. Dr. Athanasie Negoiţă”, ST 1-2 (1982): 59-60;
Athanase N egoiţă, Teologia biblică a Vechiului Testament (Bucureşti: Cre­
dinţa noastră, 1992), 198-201; Mircea Păcurariu , DTS, 332-333.

18 7
m . BIBUŞTI OANCEA, Constantin

• 1988-1993 —cursurile Universităţii Politehnice din Bucureşti, Facul­


tatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;
• 1993-1996 - cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şa-
guna” din Sibiu;
• 1996-1997 —cursurile de maşter, specializarea Teologie Biblică şi
Sistematică în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şa-
guna” din Sibiu;
• 1997-2004 —cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, specializarea
Studiul Vechiului Testament;
• 1999-2002 - studii de specializare la Universitatea Philipps din Mar-
burg, Germania, Facultatea de Teologie Evanghelică;
• 2004 - titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Portrete biblice din Cărţile Regilor. P rofetul Ilie şi naraţiunea despre
secetă (IR 17,1-18,46). Studiu exegetic şi herm eneutic.

Activitatea didactică
• 1997-2000 - preparator universitar la disciplinele Studiul Vechiu­
lui şi Noului Testament în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Andrei Şaguna” din Sibiu;
• 2000-2003 —asistent la disciplina Studiul Vechiului Testament din
aceeaşi facultate;
• 2003-2008 - lector la disciplina Studiul Vechiului Testament din
aceeaşi facultate;
• din 2008 —conferenţiar la disciplina Studiul Vechiului Testament
din aceeaşi facultate.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Cartea Facerii. Analiză m orfologică, lexic şi note critice la textul masore-
tic (capitolele 1-11) (Sibiu: Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, 2008),
176 p.
2. Curs d e lim ba ebraică biblică (Sibiu: Alma Mater, 2006), 180 p.

18 8
OANCEA, Constantin III. BIBLIŞTI

3. N araţiunile p rofetice din cartea IRegi. Introducere, traducere şi com en ­


tariu (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2008), 190 p.
4. P rofetul Ilie şi naraţiunea despre secetă. Studiu exegetic şi herm eneutic
(Cluj-Napoca: Alma Mater, 2005), 317 p.
5. Vocabular a l lim bii ebraice biblice (Sibiu: Ed. Universităţii „Lucian
Blaga”, 2004), 109 p.

b. volume coordonate
1. B iblie şi m isiune creştină. Popas aniversar pr. prof. D um itru Abrudan
(Sibiu: Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, 2010), 661 p.

c. studii în reviste de specialitate


1. ,Ambiguitatea în naraţiunile biblice”, TaborW (2008): 26-35.
2. „Auslegungen zu 1 Kon. 17-18 in der altchristlichen Literatur”, SS
1-2 (2006): 7-25.
3. „Beziehungen zwischen Gestalten und Szenen in 1 Kon. 17-18.
Eine synchrone Analyse”, AFTAŞYlll (2007-2008): 7-22.
4. „Cărţi istorice sau p rofeţi anteriorii Observaţii de natură canoni-
co-redacţională asupra cărţilor Iosua-2 Regi”, R T 2 (2008): 22-35
5. „Die Totenerweckungen in 1 Kon. 17, 17-24 und 2 Kon. 4, 8-31”,
AFTAŞl (2000-2001): 39-48.
6. „Die Witwe und Israel: Die Totenerweckungsszene (1 Kon. 17, 17-
24) als Prăludium der Karmelerzăhlung (1 Kon. 18, 20-40)”, SS 2
(2007): 130-141.
7. „Einige Bemerkungen zu den Begriffen 2T1 und in den Psal-
men”, AFTAŞNl (2005-2006): 7-17.
8. „Exegeza istorico-critică şi teologia biblică ortodoxă: o reevaluare”,
R T 3 (2007): 187-202.
9. „Harismaticii conducători şi profeţi din Vechiul Israel”, CB 1
(2010): 40-51.
10. „Istorie şi teologie în Cărţile Macabei,”, în AFTAŞIV (2003-2004):
7-18.
11. „Oameni, îngeri sau zei? Recepţia textului din Facere 6,1-4: între
tradiţie, logică şi mit”, AFTAŞ V (2004-2005): 5-21.

189
III. BIBI.IŞTI OANCEA, Constantin

12. „Politeism, monoteism sau monolatrie? Despre religia israelită îna­


inte de profeţii scriitori”, în AFTAŞ1M (2002-2003): 66-96.
13. „Profetul Ilie în exegeza patristică”, R T 1 (2003): 47-72.
14. „Trei demersuri anistorice în exegeza biblică. Avantaje şi limite ale
exegezei sincronice”, S T 1 (2008): 39-54.
15. „Trei tratate politice din antichitate şi însemnătatea lor pentru se­
sizarea fondului juridic şi teologic al legământului sinaitic”, RT 1
(2008): 14-25.
16. „Utilizarea termenului lum ină în Vechiul Testament”, R T 2 (2006):
12- 21.

d. studii în volume colective


1. „Câteva observaţii referitoare la ideea de izbăvire în Cartea Iona”, în
B iblie şi m isiune creştină. Popas aniversar pr. prof. D um itru Abrudan,
ed. Constantin Oancea (Sibiu: Universităţii „Lucian Blaga”, 2010),
261-276.
2. „Concepţia liturgică asupra creaţiei şi a destinului ei în Pentateuh”,
în „Ale Tale dintru ale Tale”. Liturghie - Pastoraţie - M ărturisire. Pri­
nos d e cinstire adus I.PS. dr. Laurenţiu Streza la îm plinirea vârstei d e
60 d e ani (Sibiu: Ed. Andreiană, 2007), 209-218.
3. „Critica profetului Ilie în scrierile pseudo-hrisostomice”, în Sfântul
Ioan Gură d e Aur —ierarh, teolog, filan trop (Sibiu: Ed. Andreiană,
2008), 353-366.
4. „Descoperiri arheologice din Egipt, Mesopotamia, Siria şi Fenicia
care prezintă interes pentru studiul Vechiului Testament”, în Patris­
tică şi actualitate. OmagiuP.C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu
la îm plinirea a 75 an i d e viaţă, ed. Ioan Mircea Ielciu (Sibiu: Ed.
Andreiană, 2007), 267-279.
5. „Ipostaze ale profetului Ilie în Biblie şi la Părinţi”, în Septuaginta
II. Iisus Nave. Judecătorii. Ruth. 1-4 Regi, ed. Cristian Bădiliţă et al.
(Iaşi: Polirom, 2004), 444-451.
6. „O reevaluare a problemei cărţilor anaginoskomena în teologia or­
todoxă”, în Relevanţa operei pă rin telui profesor Ion Bria p en tru viaţa

19 0
ONCIUL, Isidor III. BIBLIŞTI

bisericească şi socială actuală (Sibiu: Ed. Universităţii „Lucian Blaga”,


2010), 399-412.

19. ISID O R ONCIUL

Date personale
• Data şi locul naşterii: 1834, Frătăuţii Noi, jud. Suceava
• Decedat la 8 februarie 1897

Studii
• 1845-1853 —cursurile Gimnaziului din Cernăuţi;
• 1853-1857 - cursurile Institutului Teologic din Cernăuţi;
• 1857-1858 - studii de specializare la Universitatea din Viena; bursă
de studii la Institutul Biblic Pontifical din Roma.

Activitatea didactică
• 1858-1862 - prefect de studii la Seminarul (internatul) clerical din
Cernăuţi;
• 1867-1869 —profesor suplinitor la Institutul Teologic din Cernăuţi;
• 1869-1875 - profesor titular la Institutul Teologic din Cernăuţi;
• 1875-1897- profesor titular şi decan (de cinci ori) în cadrul Facultă­
ţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Cernăuţi.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. M anual d e arheologie biblică (Cernăuţi, 1884), 539 p.
2. M anual d e introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechi (Cernă­
uţi, 1898), 502 p.

b. traduceri
1. C artea p sa lm ilor tradusă şi comentată după textul masoretic, ed.
Isidor Onciul (Cernăuţi, 1898), 502 p 16.
16 Nicolae N eaga, „Isidor Onciul (1834-1897)”, MA 34 (1957): 346; Mircea

19 1
n i. BIBLIŞH ONIŞOR, Remus

20. REMUS ONISOR


>

Date personale
• Data şi locul naşterii: 6 iunie 1960, Valea Largă, jud. Mureş

Studii
• cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu;
• cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Institutului Teologic Uni­
versitar din Sibiu, Secţia Biblică, specializarea principală Studiul
Noului Testament;
• 1993-1994- studii postuniversitare la Facultatea de Teologie Protes­
tantă a Universităţii din Lausanne, Elveţia;
• 2000 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Cartea Enoh şi apocaliptica intertestamentarâ.

Activitatea didactică
• din 1991 - cadru didactic asociat la Seminarul Teologic Simion Ştefan,
Alba Iulia;
• 1991-1996 - asistent universitar, disciplina Studiul Vechiului Testa­
ment, la Facultatea de Teologie a Universităţii 1 Decembrie 1918
Alba Iulia;
• 1996-2001 —lector la aceeaşi disciplină
• din 2001 —conferenţiar la aceeaşi disciplină

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Cartea lui Enoh şi apocaliptica intertestam entarâ (teză de doctorat)
(Alba Iulia: Reîntregirea, 2000).
2. C uvinte îm părtăşite —Interviuri (Alba Iulia: Reîntregirea, 2007).
Păcurariu , DTR, 346.

19 2
ONIŞOR, Remus III. BIBLIŞTI

3. Psalmii lui Solomon —o apocrifa intertestam entară (Alba Iulia: Reîn­


tregirea, 2009).

b. studii în reviste de specialitate


1. .^Apocaliptica iudaică”, CO 1 (2000): 51-69.
2. .Apocrifele, o literatură religioasă puţin cunoscută”, AR 3 (2011):
257-272.
3- „Cartea Jubileelor - o apocrifa intertestamentară”, AR 3 (2009): 85-
100.
4. „Erezia în Biserica Apocalipsei”, CO 1 (1999): 93-106.
5- „Inspiraţia în pseudoepigrafele Vechiului Testament”, AR 1 (2006):
21-36.
6. „Istorie sfântă şi teologie în Luca 1-2”, MA 4 (1990): 21-35.
7- „învăţătura despre înviere la profeţii V.T.”, CO 1 (2001): 31-46.
8. „învăţătura despre moarte în Vechiul Testament”, COI (2002):51-
59.
9. „O apocrifă intertestamentară: Apocalipsa lui Ilie”, AR 2 (2004):
54-75.
10. „O apocrifa intertestamentară: Testamentele celor doisprezece Pa­
triarhi”, C 0 2 (2001): 45-55.
11. „O viziune istorică în Apocalipsa lui Enoh”, CO 2 (1999): 46-57.
12. „Parusia în lumina Noului Testament”, C 0 2 (2002): 106-137.
13. „Păstrarea şi apărarea dreptei credinţe. îndatorire de căpetenie a preo­
tului după epistolele pastorale”, AR 1 (2004): 35-56.
14. „Preoţia în lumina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii
din Efes (F.A. 20, 17-35)”, S T 3 (1989): 11-25.
15. „Profeţia adevărată şi falsă în Vechiul Testament”, CO 1 (2003): 78-95.
16. „Psalmii lui Solomon - o apocrife intertestamentară”, AR 2 (2008):
23-32.
17. „Textul occiden tal al cărţii Faptele Apostolilor”, CO 2 (2003): 44-59.
18. „Tragedia lui Micol, fiica lui Saul şi soţia lui David”, CO 2 (2000):
58-77.

193
m . BIBLIŞTI ONIŞOR, Remus

19. „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel”,


STA (1989): 37-51.
20. „Valoarea apocrifelor creştine”, AR 3 (2010): 227-247.
21. „Vechiul Testament în concepţia lui Origen”, în CO 1 (1996): 117-
142.

c. studii în volume colective


1. ,Aspecte violente din viaţa lui Irod cel Mare”, în Violenţa „în num ele
lui D um nezeu” (Alba Iulia: Reîntregirea, 2002), 287-305.
2. „Biblia sau Sfânta Scriptură —Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod”,
în P rim ele m ărturii despre Biblia Jubiliară 2001, ed. Ştefan Iloaie
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2003), 195-201.
3. „Consideraţii teologice asupra Psaltirii”, în Psaltirea d e la Alba Iulia
1651 (Alba Iulia: Reîntregirea, 2001), 21-33.
4. „Laudatio Părintelui Profesor Univ. Dr. Vasile Mihoc cu prilejul
acordării titlului de D octor H onoris Causa al Universităţii 1 Decem­
brie 1918 din Alba Iulia”, în Invazia non-valorilor într-o lu m e m ulti­
m edia (Alba Iulia: Reîntregirea, 2010), 587-592.
5- „Profetul Amos, apărător al omului”, în Biserica în era globalizării
(Alba Iulia: Reîntregirea, 2003).
6. „Traducerile româneşti ale Sfintei Scripturi”, în Rotonda u nui suflet
aprins p en tru D um nezeu şi Neam (Alba Iulia: Reîntregirea, 2008),
153-180.

d. traduceri
1. Apocalipsa lu i Enoh, ed. Remus Onişor (Alba Iulia: Reîntregirea,
2000 ).
2. D ouă apocrife intertestam entare: Apocalipsa lui Ilie şi Apocalipsa lui
Avram, ed. Remus Onişor (Alba Iulia: Reîntregirea, 2005), 116 p.
3. Testamentele celor doisprezece Patriarhi, ed. Remus Onişor (Alba Iulia:
Reîntregirea, 2001), 182 p17.

17 http://www.fto.ro/detail/61 /pr-conf-univ-dr-remus-oni-536-or.html (acce­


sat 19 martie 2013).

19 4
POPA, Viorel III. BIBLIŞTI

2 1 . VIOREL POPA

Studii
• 1986-1991- cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Ioan Popasu”
din Caransebeş;
• 1991-1995 —cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea;
• 1995-1996 - cursurile programului masteral al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Oradea;
• 2005 —titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Profeţii oratori a i Vechiului Testament.

Activitatea didactică
• asistent la disciplina Studiul Vechiului Testament în cadrul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă Oradea;
• lector la aceeaşi disciplină.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Vocaţie şi m isiune: aspecte fu n d a m en ta le a le p rofeţiei vechitestam entare
(Oradea: Ed. Universităţii, 2009), 178 p.
2. Profeţii oratori ai Vechiului Testament (Cluj-Napoca: Napoca Star,
2006), 248 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. ,Actualitatea mesajului profetic vechitestamentar”, O T 2 (2001):
114-125.
2. „Ameninţarea, promisiunea şi tragedia regalităţii. Aspecte ale dom­
niei lui Saul (I Regi 8-15)”, O T 2 (2006): 139-149.
3. „III Regi 22, 5-28. Un episod aparte privind inspiraţia profetică ve-
chitestamentară”, O T 1 (2006): 93-102.
4. „Israel şi neamurile în viziunea profeţilor”, O T 1 (2000): 126-137.

19 5
HI. BIBUŞTI POPA, Viorel

5. „Profetul Ilie în Noul Testament şi în tradiţia Bisericii creştine”, OT


4 (2003): 40-50.
6. „Succesiunea profetică şi caracterul mozaic al profetismului în ve­
chiul Israel. Profeţii Ilie şi Elisei”, O T 3-4 (2005): 169-183.
7. „Vocaţia profeţilor Vechiului Testament”, O T 1 (2001): 91-104.

c. studii în volume colective


1. ,.Aspectul universal al mântuirii la patriarhii biblici şi la profeţii
Vechiului Testament”, în In M em oriam Liviu Borcea (1936-2006),
dascăl şi istoric, coord. Pavel Cherescu (Oradea: Universităţii, 2011).
2. „începutul regalităţii în Israel. Implicaţiile profetului Samuel”, în
Byzance apres Byzance. 550 d e ani d e la căderea C onstantinopolului
(Cluj-Napoca: Napoca Star, 2004), 282-29518.

22. IOAN POPESCU-MĂLĂIESTI


>

Date personale
• Data şi locul naşterii: 31 martie 1874, Mălăeşti, jud. Prahova
• Decedat la 3 aprilie 1953

Studii
• 1886-1893 —cursurile Seminarului Central din Bucureşti;
• 1893-1897 —cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti;
• 1900-1903 —cursurile doctorale la Universitatea Germană din Stras-
bourg, unde a obţinut doctoratul în Litere şi Filozofie, echivalat
ulterior în ţară (în 1904).

Activitatea didactică
• 1907-1939 —profesor de Vechiul Testament, Arheologie biblică şi
Limba ebraică la Facultatea de Teologie din Bucureşti;

18 http://www.teoradea.ro/?option=com_content&view=article&id=62 (acce­
sat 19 martie 2013)

19 6
POPESCU-MĂLĂIEŞTI, Ioan III. BIBLIŞTI

• 1929-1933 şi 1936-1938 —decan al Facultăţii de Teologie din Bu­


cureşti.

Activitate ştiinţifică
а. volume
1. C om entar la Cartea lo b (Bucureşti, 1927-1928), 325 p.
2. Din Sfânta Scriptură. Vechiul Testament. I. Ecclesiastul şi P lângerile lui
Ieremia, traducere după textul original ebraic (colab. cu Ioan Mihăl-
cescu şi Cezar Papacostea) (Bucureşti: Tipografia Dim. C. Ionescu,
1918), 84 p.
3. Exerciţii la lim ba ebraică (cu vocabular) (Bucureşti: Cartea românească,
1927), 72 p.
4. Istoria sfântă a Vechiului şi N oului Testamentpentru clasa 1-a secundară şi
normală (în colab. cu C. Teodorescu) (Bucureşti: Cartea românească,
1929), 184 p.
5. Iudeii şi rom ânii (Bucureşti, 1938), 64 p.
б. O mnia p ro pecunia. Traducerea Sfintei Scripturi în vrem ea Patriarhu­
lui M iron Cristea (Craiova, Tipografia Sfintei Mitropolii a Olteniei,
1942), 22 p.
7. Pentateuchul. Studiu istorico-critic (Bucureşti: Institutul de arte grafice
„Carol Gobl”, 1904), 82 p.
8. Profeţia lu i Obadia, tradusă şi com entată (Ploieşti: Tipografia Moder­
na, 1906), 64 p.
9. Proorocia lu i Ioel. Studiu ex egetico-introductiv (Bucureşti: Institutul
grafic „Universala”, 1910), 93 p.
10. Psalmii. Studiu exegetic, poetic, filolo gic (Bucureşti, 1930-1931), 34 p.
11. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament I (Bucureşti: Tipogra­
fia „România Mare”, 1933), 87 p.
12. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. P entateuhul (Bucu­
reşti, 1936), 93 p.
13. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. P entateuhul II (Bu­
cureşti: ,Activitatea grafică”, 1936), 184 p.
14. Stridii şi com entarii. Cartea lu i lob. Studiu introductiv VIII (Bucureşti:
Tipografia Ateneu, Bucureşti, 1935), 68 p.

19 7
III. BIBLIŞTI POPESCU-MĂLĂIEŞTI, Ioan

15. Studii şi com entarii. EclesiastulYW (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bi­


sericeşti, 1933), 66 p.
16. Studii şi com entarii. P roverbele lui Solomon (studiu introductiv)V (Bu­
cureşti: Tipografia „România Mare”, fia.), 37 p.
17. Studii şi com entarii. Valoarea Vechiului Testament p en tru creştini (schi­
ţă) VI, (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1932), 84 p.
18. Studii şi com entarii. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări III (Bucu­
reşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1926), 1-80.
19. Studii şi com entarii. Proorocia lu i Isaia cu scurte explicări III (Bucu­
reşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1927), 81-224.
20. Studii şi com entarii. Proorocii. N oţiuni in trod u ctivei (Bucureşti: Tipo­
grafia Cărţilor bisericeşti, 1926), 1-88.
21. Studii şi com entarii. Proorocii. N oţiuni introductive II (Bucureşti: Ti­
pografia Cărţilor bisericeşti, 1926), pp. 89-127.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Biblia tipărită de Şaguna”, BO R 7 (1909): 746-750.
2. „Cartea Proverbilor lui Solomon - raportul dintre textul original,
traducerea LXXei şi traducerile româneşti”, S T 1 (1929): 6-14.
3. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”, BOR 4
(1905): 404-415.
4. „Comentarii şi reflexii scripturistice. Câteva parabole. Isaia 28, 24-
28”, BOR 7 (1910): 752-759.
5. „Comentarii şi reflexii scripturistice. Fabule şi ghicitori”, BOR 8
(1910): 903-910.
6. „Eclesiastul”, S T 1 (1933): 93-155.
7. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”, BOR 8 (1910):
921-926 / 9 (1909): 1019-1029 / 7 (1910): 773-777 / 12 (1910):
1397-1401.
8. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”, BOR 5 (1910): 522-525
/ 6 (1910): 658-663.
9. „împărţirea timpului la ebrei”, BOR 8 (1905): 931-950.
10. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiu­
lui Testament”, BOR 1 (1903): 235-238.

198
POPESCU-MĂLĂIEŞTI, Ioan III. BIBLIŞTI

11. „Oarecare locuri din Sf. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic


din Niceea”, BOR 10 (1925): 634-635.
12. „Proverbele lui Solomon”, S T 2 (1930): 118/3 (1930): 322.
13. „Psalmii”, BOR 5 (1904): 528-538 / 6 (1904): 653-670 / 7 (1904):
747-755 / 10 (1905): 1093-1105 / 11 (1905): 1233-1243 / 12
(1905): 1333-1343 / 1 (1905): 43-52 / 4 (1905): 435-444 / 9
(1905): 1001-1016 / 6 (1907): 703-711.
14. „Rolul educativ al profeţilor”, BOR 12 (1911): 1260-1263 / 1
(1911): 44-50 / 2 (1911): 153-158 / 3 (1911): 309-314 / B O R 4
(1911): 451-455 / 56 (1911): 689-694.
15. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testa­
ment. Probleme vechi - Cartea lui Iov”, BOR 8 (1924): 450-454.
16. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testa­
ment. Cartea lui Iov (dialogul al III-lea)”, BOR 9 (1924): 516-524.
17- „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testa­
ment (Generalităţi)”, BOR 3 (1924): 130-137.
18. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testa­
ment. Cartea lui Iov este un tot, un întreg”, BOR 11 (1924): 642-
650.
19. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testa­
ment. Psalmii”, BOR 4 (1924): 202-205 / 5 (1924): 280-290 / 6
(1924): 321-328.
20. „Studii şi comentarii. Cum lucrau proorocii?”, BORA (1926): 199-
206.
21. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (1, 2431; 2, 122)”, BOR 6
(1926) : *316-321.
22. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 4, 2 - 5, 7)”, BOR 9
(1927) : 524-533.
23. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 6)”, BOR 12 (1926):
727-730.
24. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 6, 5 ş.u.; 7, 113)”,
BOR 1 (1927): 27-31.
25. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 8,123 şi 9, 16)”, BOR
3 (1927): 147-155.

19 9
m . BIBUŞTI POPESCU-MĂLĂIEŞTI, Ioan

26. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 9, 7 —10, 4)”, BORA
(1 92 7):2 11-216.
27. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. 1,
123)”, BOR 5 (1926): 273-280.
28. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia, (cap. 5, 830)”, BOR 11
(1926): 635-640.
29. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia. Mântuirea lui Israel (cap.
10, 20 - 12, 6)”, BOR 5 (1927): 278-286.
30. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia. Naşterea lui Emanuel - 7,
lA-25”,B O R 2 (1927): 82-91.
31. „Studii şi comentarii. Proorocii de la care avem scrieri” (în colab. cu
Iuliu Scriban) BOR 2 (1926): 54-68.
32. „Studii şi comentarii. Proorocii”, BOR 3 (1926): 128-135.
33. „Studii şi comentarii. Proorocii. Noţiuni generale”, BOR 11 (1925):
691-699.
34. „Studii şi comentarii. Psaltirea în versuri”, Raze d e lum ină 6 (1934):
223-250.
35. „Suprascrierile Psalmilor”, S T 1 (1931): 69-98.
36. „Traducerea Sf. Scripturi”, S T 2 (1931): 47-62.
37. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”, S T 2 (1932): 35-
111.
38. „Vechiul Testament. Studiile semitice în general. Critica V. Testa­
ment”, BOR 7 (1903): 777-787.

c. studii în volume colective


1. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testa­
ment”, în Societatea studenţilor în Teologie. D ouăzeci d e an i dela înfi­
inţare (Bucureşti: Tipografia Regală, 1907), 34-4819.

19 Ion V. G eorgescu , „Bibliografia părintelui profesor Ioan Popescu-Mălăeşti”,


5 T l (19381939): 326373; Nicolae N eaga, „Ioan Popescu-Mălăieşti 1874-
1952”, MA 58 (1957): 539541; Mircea Păcurariu , DTS, 386-387; Hara-
lambie R ovenţa, „Ioan Popescu-Mălăieşti: Preotul şi profesorul”, ST (1938-
1939): 20-29.

200
PRELIPCEANU, Vladimir III. BIBLIŞTI

23. VLADIM IR PRELIPCEANU

Date personale
• Data şi locul naşterii: 20 februarie 1903, Voitinel, jud. Suceava
• Decedat la 29 noiembrie 1990

Studii
• 1917-1924 —cursurile liceale în Rădăuţi;
• 1925-1929 —cursurile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi;
• 1931 - titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
P roorocul Avacum. Introducere, traducere şi com entar, la Facultatea
de Teologie din Cernăuţi;
• 1932-1934 - cursuri de specializare în Studiul Vechiului Testament
şi limbi biblice semitice la Universităţile din Viena, Berlin şi Stras-
bourg.

Activitatea didactică
• 1935-1937 —prefect de studii la Internatul teologic de pe lângă Fa­
cultatea de Teologie din Cernăuţi şi asistent onorific la catedra de
Studiul biblic al Vechiului Testament;
• 1937-1941—profesor agregat la Facultatea de Teologie din Cernăuţi;
• 1941-1948 - profesor titular la aceeaşi facultate
• 1948-1970 - profesor în cadrul Institutului Teologic Universitar din
Bucureşti, disciplina Studiul Vechiului Testament.

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Aspecte sociale în scrierileprofeţilor Vechiului Testament (Iaşi, 1946), 24 p.
2. Ceva despre scrisul p rofeţilor Vechiului Testament (Râmnicu Vâlcea: Ti­
pografia Unirea, fia.), 15 p.

201
ffl. BIBUŞTI PRELIPCEANU, Vladimir

3. Im portanţa Vechiului Testament. Studiul şi cultivarea lu i la Facultatea


d e Teologie din Cernăuţi (Cernăuţi: „Glasul Bucovinei”, 1938), 28 p.
4. P rofetul Avacum. Introducere, traducere şi com entar (teză de doctorat)
(Cernăuţi: „Glasul Bucovinei”, 1934), 104 p.
5. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament (Cernăuţi:
„Glasul Bucovinei”, 1942), 32 p.

b. volume coordonate
1. Studiul Vechiului Testament. M anu alpen tru uzul studenţilor Institutelor
teologice, ed. Vladimir Prelipceanu et al. (EIBMO: Bucureşti, 1955),
288 p.
2. Studiul Vechiului Testament. M anual p en tru Institutele teologice, ed.
Vladimir Prelipceanu et al. (EIBMO: Bucureşti, 1985), 452 p.

c. studii in reviste de specialitate


1. „Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”, C (1946): 110.
2. „Actualitatea învăţăturilor moral-sociale din Cartea lui Iisus Sirah”,
ST 9-10 (1955): 582-599.
3. „Adevărul istoric al Sfintei Scripturi în lumina noilor descoperiri
arheologice”, M O 3-4 (1957): 242-269.
4. ,Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”, C
(1946): 338-359.
5. „Ceva despre scrisul profeţilor V. T.”, C (1944-1945): 181-195.
6. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. Unitatea Sfintei Scripturi
—temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”,
ed. Vladimir Prelipceanu şi Grigorie Marcu, S T 1-2 (1971): 31-73.
7. „Decalogul, lege morală universală şi permanentă”, M M S 5 (1956):
246-258.
8. „Dezgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palesti­
na preistorică”, C(1938): 152-167.
9. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu
concepţiile antice orientale”, M M S 1-2 (1957): 60-70.

20 2
PRELIPCEANU, Vkdim ir III. BIBLIŞTI

10. „Evangheliile sinoptice. Probleme dogmatice şi idei sociale”, S T 5-6


(1953): 365-381.
11. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”, S T 1-2 (1952): 15-24.
12. „Importanţa Vechiului Testament. Studiul şi cultivarea lui la Facul­
tatea de Teologie din Cernăuţi. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor
universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament”, C
(1937): 116-140.
13. „Incinerarea morţilor în teologia ortodoxă”, ST 7-8 (1962): 414-428.
14. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”, 0 4 (1962): 463-488.
15. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”, M M S 1-2
(1969): 21-35.
16. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”, S T 1-2 (1954):
3-16.
17. „Probleme sociale în Vechiul Testament”, S T 1-2 (1949): 55-68.
18. „Profeţi şi profeţii false, după Vechiul Testament”, S T 5-6 (1949):
326-332.
19. „Sf. Scriptură, cartea de căpetenie a preotului”, S T 7-8 (1949): 487-
500.
20. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ca izvoare ale revelaţiei divine în
cele trei mari confesiuni creştine”, M M S 3-4 (1970): 218-229.
21. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca
contemporană în Apus”, S T 3-4 (1968): 221-241.
22. „Textele din Raş-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”, C
(1939-1941): 538-567.
23. „Vechiul Testament: cuprinsul, caracterul, sensul”, GB 3-4 (1964):
192-196.
24. „Viaţa religios-morală după concepţia Vechiului Testament”, M O
5-6 (1962): 271-283.
25. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”, C (1942-1943): 52-
7120.
20 Emilian C orniţescu , „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la
dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”, GB 14 (1999): 103-118;
Radu D um itru , „Prof. Pr. Dr. Vladimir Prelipceanu”, .ST 1-2 (1982): 94-95;
Mircea Păcurariu , DTS, 400-401.

203
m. b ib l işt i SEMEN, Petre

24. PETRE SEMEN

Date personale
• Data şi locul naşterii: 9 octombrie 1949, Sămărineşti, jud. Gorj

Studii
• 1964-1969 - cursurile Seminarului Teologic din Craiova;
• 1969-1973 - cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din
Bucureşti;
• 1975-1983 - cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Institutului
Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, Secţia Biblică, speci­
alizarea principală Studiul Vechiului Testament şi Limba ebraică;
• 1980 —bursă de studii la Institutul Biblic Pontifical din Roma;
• 1990 —tidul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
învăţătura, despre Sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament,
• 1993 - bursă pentru studiul intensiv al limbii ebraice la Universita­
tea Ebraică din Ierusalim, Israel.

Activitatea didactică
• 1978-1990 - profesor la Seminarul Teologic din Craiova;
• 1990-1993 - lector în cadrul Institutului Teologic Universitar din
Iaşi (devenit ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi);
• 1993-1997 —conferenţiar titular în cadrul Facultăţii de Teologie Or­
todoxă, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, disciplina Studiul Vechiu­
lui Testament şi Limba ebraică biblică;
• din 1997 —profesor în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Uni­
versitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, disciplina Studiul Vechiului Testa­
ment şi Limba ebraică biblică;
• din 2000 —conducător de doctorat;
• 2001-2004 —profesor asociat în cadrul Universităţii Craiova, Facul­
tatea de Istorie;

204
SEMEN, Petre III. BIBLIŞTI

• 2004-2005 —profesor asociat la Universitatea Bucureşti, Facultatea


de Teologie;
• mai 2004 —visiting professor la Facultatea de Teologie Catolică, Uni­
versitatea din Louvain-la Neuve, Belgia;
• mai 2007 - visiting professor la Sor-Trondelag University College,
Trondheim, Norvegia;
• din oct. 2008 - director al Departamentului de cercetare-dezvoltare
din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I.
Cuza”, Iaşi;
• din oct. 2010 —director executiv al Şcolii Doctorale.

Activitate ştiinţifică
а. volume
1. A rheologie biblică în actualitate (Iaşi: Trinitas, 1997), 242 p.
2. A rheologia biblică în actualitate (Iaşi: Trinitas, 2008), 280 p.
3. E lemente d e gram atica lim bii ebraice biblice (Iaşi: Universităţii „Al. I.
Cuza”, 1996), 213 p.
4. Experienţa um anului cu d ivin u l după Sfânta Scriptură —teologie bibli­
că (Iaşi: Performantica, 2007), 295 p.
5. Icoana în B iblie (Iaşi: Fides, 1998), 150 p.
б. Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament (Iaşi: Trinitas,
2008), 223 p.
7. Introducere în teologia p rofeţilor scriitori (Iaşi: Trinitas, 2008), 368 p.
8. Introducere în teologia profeţilor scriitori (Iaşi: Doxologia, 2010), 306 p.
9. învăţătura despre Sfânt ţi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament (teză
de doctorat) (Iaşi: Trinitas, 1993), 239 p.
10. Limba ebraică biblică (Iaşi: Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, 2001),
421 p.
11. Limba ebraică biblică (Iaşi: Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004),
421 p.
12. N ebiim aharonim şi A naghinoscomena. Introducere şi exegeză (Iaşi: Ed.
Universităţii „Al. I. Cuza”, 1997), 320 p.
13. P ăcatul —boală a sufletului. Coordonate biblice (Iaşi: Panfilius, 2004),
23 0 p.
III. BIBUŞTI SEMEN, Petre

14. Sensul vieţii şi a l suferinţei după cărţile Ecclesiast şi Iov (Iaşi: Doxologia,
2010), 170 p.
15. Tâlcuiri evangh elice (Iaşi: Trinitas, 2008), 368 p.

b. volume coordonate
1. Părinţii capadocieni, ed. Petre Semen şi Liviu Petcu (Iaşi: Ed. Funda­
ţiei Academice „Axis”, 2009).

c. studii în reviste de specialitate


1. ,Activitatea profetică după proorocul Miheia”, M O 4-6 (1979):
276-283.
2. A ntilogii scripturistice vechitestamentare, AB 7-9 (1997): 39-49.
3. ,Apocalipsele vechitestamentare şi apocrife-studiu comparativ”, TV
7-2 (2003): 141-155.
4. .Atitudinea Bisericii faţă de problemele sociale actuale: integrare,
globalizare, ateism, secularizare, trafic de persoane - o mare provo­
care pentru Biserică şi societate la început de mileniu III”, AŞUIT
XIII (2008): 171-184.
5. „Biblia ni-L descoperă pe Dumnezeu ca iubire”, Teologia 3 (2000):
18-27.
6. „Botezul şi viaţa în Hristos”, M O 7-8 (1984): 484-486.
7. „Calamităţile naturale —manifestări teofanice, avertismente divine
sau semne ale timpului?”, S T 3 (2005): 7-33 / A ŞU ITX (2005):
161-188.
8. „Cea de-a doua Conferinţă Internaţională de Exegeză Biblică”,
AŞUITVI (2001), 245-248.
9. „Cele şapte păcate capitale condamnate de Biblie”, AŞUIT VIII
(2003): 53-76.
10. „Chemarea la profeţie a lui Isaia”, TV9-12 (1991): 121-127.
11. „Cinstirea Maicii Domnului”, M O 4 (1988): 43-48.
12. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testa­
ment”, 7V 8-10 (1992): 3-15.
13. „Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre post şi înfrânare”,
AŞUITXW (2007): 61-72.

20 6
SEMEN, Petre III. BIBLIŞTI

14. „Cred şi într-unul Duh Sfânt, Domn de viaţă Făcătorul”, M O 1-3


(1990): 211-214.
15. „Cultul divin particular”, ÎB (Craiova) 5 (1988): 70-82.
16. „Cuvântul Scripturii în faţa imoralităţii: pruncucidere, divorţ,
abandonul de copii, divorţul, drogurile şi homosexualitatea”, D T 2
(1998): 37-67.
17. „Despre cinstirea Maicii Domnului”, ÎB (Craiova) 6 (1989): 43-47.
18. „Despre înmormântare, rugăciunile pentru cei adormiţi...”, ÎB
(Craiova) 1 (1984): 87-93.
19. „Despre mesajul păcii oglindit în cărţile Vechiului Testament”, ÎB
(Craiova) 3 (1986): 33-41.
20. „Despre rolul familiei preotului în pastoraţie”, M O 5 (1989): 84-95.
21. „Dreapta învăţătură în privinţa unor texte scripturistice greşit inter­
pretate”, ÎB (Craiova) 3 (1986): 102-112.
22. „Educaţia teologică —mărturie şi slujire în lumea de azi”, TV7-9
(1995): 109-110.
23. „Este totuşi Septuaginta inspirată? Studiu exegetico-critic între tex­
tul masoretic şi cel egiptean la cartea Facerea”, AUCT 12 (2004):
156-180.
24. „Etica socială la profeţii Amos şi Isaia”, TV5-12 (1998): 90-99.
25. „Familia şi importanţa ei în perioada Vechiului Testament”, TV5-7
(1994): 7-24.
26. „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut”, M O 1-3 (1990): 209-211.
27. „Fundamentarea biblică a rugăciunilor pentru cei morţi”, P U 2
(2003): 63-74.
28. „Importanţa familiei în Vechiul Testament”, TV5-8 (2009): 31-39.
29- „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apos­
tol Ioan”, M O 1-3 (1982): 7-13.
30. „învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfintele Taine şi Ierurgii”, ÎB
(Craiova) 2 (1985): 80-89.
31. „învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”, S T 9-10
(1977): 672-682.
32. „Locul Bibliei în Biserică”, AŞUITV (1999-2000): 56-62.

207
III. BIBUŞTI SEMEN, Petre

33. „Marele Sinedriu şi rolul său în păstrarea credinţei monoteiste”, P U


3 (2004): 87-98.
34. „Metode folosite de secte în acţiunea lor prozelitistă”, IB (Craiova)
4 (1987): 131-136.
35. „Misiune şi slujire în viziunea profeţilor israeliţi”, AŞUITIW (1995-
1996): 149-154 / 7V 7-12 (1999): 59-66.
36. „Moses second experience with Divine”, ROOTS 1 (2009).
37. „Names’ Valence According to the Bible - Jesu s Names before and
after the Incarnation” AŞ UIT XIV (2009): 5-16.
38. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date prin el”, TV1-6
(1996): 21-33.
39. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”, GB 7-8 (1977): 700-710.
40. „Postul şi abstinenţa în concepţia Sf. Ioan Gură de Aur”, A ŞUITXll
(2007): 61-72.
41. „Prefigurări ale jertfei Mielului Iisus Hristos în Vechiul Testament”,
D T 4 (1999): 38-47.
42. „Progresul duhovnicesc, chezăşia adevăratei slujiri preoţeşti”, M O
1-3 (1990): 228-234.
43. „Protejarea claselor defavorizate. Grija faţă de bătrâni”, D T 21
(2008): 69-75.
44. „Receptarea vizuală a revelaţiei divine”, AŞUITXl (2006): 35-44.
45. „Reconcilierea după cărţile Sfintei Scripturi”, 7V 1 (1994): 13-30.
46. „Revelarea lucrării Duhului Sfânt în Vechiul Testament”, D T 1
(1998) : 22-32.
47. „Revelarea Sfintei Treimi în cărţile Primului Testament”, D T 5
(2000): 13-25.
48. „Revelarea Tatălui ca Proniator după Sfânta Scriptură”, D T 3
(1999) : 20-30.
49. „Rugăciunea —audienţă divină”, 71^11-12(1992): 168-175.
50. „Sărbătoarea Hanuka şi importanţa ei teologică”, TV 10-12 (1995):
219-221.
51. „Semnificaţia fecioriei şi a maternităţii în gândirea iudaică şi creştină
- Preacinstirea Sfintei Fecioare Maria”, AŞUITX (2005): 149-160.

208
SEMEN, Petre III. BIBLIŞTI

52. „Semnificaţia pâinii şi a vinului în cărţile Vechiului Testament”, D T


6 (2000): 13-22.
53. „Sensul expresiei Yom-Yahwe {Ziua D om nului) la profeţii Vechiului
Testament, S T 1-2 (1978): 149-161.
54. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Ve­
chiului Testament”, M O 7-9 (1978): 571-584.
55. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament în viziunea Sfântului Ioan
Gură de Aur, reflectată în Omiliile după Matei”, P U 2 (2004): 77-
88 .
56. „Sfânta Scriptură apără demnitatea umană de degradare”, T V 1-6
(1997): 95-106.
57. „Sfânta Scriptură combate imoralitatea”, A ŞUITIV (1997-1998):
5-16.
58. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor”, 7 V 1-3 (1992):
46-57.
59. „Sfinţii Arhangheli şi slujirea lor după Sfânta Scriptură”, TV7-Y1
(1996).
60. „Spaţiul geografic al revelaţiei divine vechitestamentare”, AŞUIT
VII (2002): 5-14.
61. „Taina Sfintei Spovedanii”, ÎB (Craiova) 6-8 (1991): 169-178.
62. „Temeiuri biblice ale reprezentării Sfintei Treimi şi a profeţilor în
arta iconografică”, A Ş U IT lll (1995-1996): 81-90.
63. „Temeiuri biblice vechitestamentare privind actul filantropic”, Stu­
dii 3 (2005): 47-58.
64. „Temeiuri scripturistice ale artei iconografice bizantine”, A Ş U IT lll
(1995-1996): 91-102.
65. „Templul din Ierusalim, factor de unitate naţională şi religioasă”,
P U I (2003): 21-32.
66. „The Bible on Faith”, AŞUITXV (2010): 49-60.
67. „The classical and modern chronology to prophet Daniel”, SS
(2003): 42-59.
68. „The Formative Value of the Davidic Psalms in Cult and Cui ture”,
551-2 (2005): 175-186.

2 09
III. BIBLIŞTI SEMEN, Petre

69. „The sense and value of life în Christian and Judaic thinking”, SS 1
(2004): 40-52.
70. „Traducerea Bibliei între responsabilitate şi misiune”, S T 2 (2006):
7-23.
71. „Trăirea autentică a credinţei în viziunea biblică”, 7V 7-12 (1996):
65-78.
72. „Un pas spre Dumnezeu - Sfânta Mărturisire”, TV1-3 (1991): 74-95.
73. „Valenţele formative ale psalmilor davidici în cult şi cultură”, TV
7-12 (2005): 54-61.
74. „Valenţele teologice ale tetragramei divine după Biblie”, P lerom a 3
(2006): 61-81.
75. „Valoarea religios-morală a jertfelor Vechiului Testament”, M O 9-10
(1977): 747-755.
76. „Valoarea spirituală a postului după Biblie”, S T 1 (2008): 27-37.
77. „Valoarea Tradiţiei din perspectiva Primului Testament şi a gândirii
iudaice”, CB 2 (2008): p. 9-18.
78. „Viziunea scripturistică asupra proprietăţii pământului”, A ŞUITII
(1993-1994): 39-55 / 7V 1-6 (1997): 25-42.
79. „Vorbirea în pilde în cărţile Sfintei Scripturi”, 7V8-12 (1992): 18-31.

d. studii în volume colective

1. „Ce ne spune Biblia despre credinţă?”, în Credinţa şi m ărturisirea ei


(Iaşi: Doxologia, 2010), 63-76.
2. „De ce hermeneutică şi exegeză la Sfinţii Capadocieni”, în Exegeză
şi erm eneutica biblică în operele Sfinţilor Părinţi C apadocieni II, ed.
Mihai Vladimirescu (Craiova: Mitropolia Olteniei, 2009), 10-11.
3. „Deşertăciunea vieţii după Cartea Ecclesiast”, în În văţăm ântul u n i­
versitar voca ţiona l la ceas aniversar —2010. Studii şi cercetări, ed.
Viorel Sava et al. (Iaşi: Doxologia, 2010), 252-258.
4. „Drepturile omului din perspectivă biblică”, în Biserica Ortodoxă şi
drepturile om ului —paradigm e, fu n d am en te, im p lica ţii’, ed. Nico-
lae-Răzvan Stan (Bucureşi: Universul juridic, 2010), 146-163.
5. „Educaţia —preocupare constantă a autorilor biblici”, în Educaţie şi
Valori (Iaşi: Spiru Haret, 1997), 28-43.

210
SEMEN, Petre III. BIBLIŞTI

6. „Extazul şi iluminarea —căi ale experienţei omului cu divinul”, în


B iblie şi m isiune creştină, popas aniversar Pr. Prof. D um itru Abrudan
(Sibiu: Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, 2010), 234-242.
7. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”, în Familia creştină
azi (Iaşi: Trinitas, 1995).
8. „Fundamentarea biblică a asistenţei sociale în era globalizarii”, în
O m agiu dedicat Prof. univ. dr. Ioan I. Ică la îm plinirea vârstei d e 75
d e an i —1932-2007, 40 d e ani d e teologhisire (Cluj-Napoca: Renaş­
terea, 2007), 542-554.
9. „Fundamentarea biblică a operei filantropice în scrierile Sfântului
Ioan Gură de Aur”, în Sfântul Ioan Gură d e Aur (+407), m are das­
că l a l lum ii şi ierarh —studii aca dem ice com em orative (Iaşi: Trinitas,
2007), 65-77.
10. „Hermeneutică şi exegeză la Sfinţii Capadocieni, în P ărinţii Capa-
docieni, ed. Petre Semen şi Liviu Petcu (Iaşi: Fundaţiei Academice
„Axis”, 2009), 55-62.
11. „învăţătura spirituală a stareţului Paisie”, în R om ânii în reînnoirea
isihastă (Iaşi: Trinitas, 1997), 121-148.
12. „Mărturie şi martiraj —dovezi ale credinţei şi iubirii lui Hristos”, în
A utocefalia B isericii şi mărturisirea credinţei, ed. Viorel Sava şi Ilie
Melniciuc-Puică (Iaşi: Doxologia, 2010), 212-222.
13. „Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în lume şi în Biserică”, în Oma­
g iu Prof. Pr. Dr. N icolae D ură la 65 d e an i (Constanţa: Ed. Arhiepi­
scopiei Tomisului şi Dunării de Jos, 2006), 231-234.
14. „Traducerea Bibliei: un exerciţiu hermeneutic responsabil”, în Alter­
native H erm eneutice, ed. Ştefan Afloroaei (Iaşi: Cantes, 1999), 171-
1772'.21

21 http://www.teologie.uaic.ro/prof_semen_petre (accesat 19 martie 2013).

211
III. BIBLIŞTI TARNAVSCHI, Vasile

25. VASILE TARNAVSCHI

Date personale
• Data şi locul naşterii: 16 decembrie 1859, Mihoveni, jud. Suceava
• Decedat la 4 februarie 1945

Studii
• 1870-1878 - cursurile Liceului din Suceava;
• 1878-1882 —cursurile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi;
• 1886 - titlul de doctor în Teologie, obţinut la Cernăuţi în urma
susţinerii tezei de doctorat;
• 1989-1900 - studii de specializare în Vechiul Testament şi limbi se­
mitice la Viena, Breslau (azi Wroclaw) şi Berlin.

Activitatea didactică
• 1903-1906 —profesor extraordinar (agregat) la catedra de Studiul
biblic al Vechiului Testament şi Limba ebraică de la Facultatea de
Teologie din Cernăuţi;
• 1906-1932 - profesor extraordinar (agregat) la catedra de Studiul
biblic al Vechiului Testament şi Limba ebraică de la Facultatea de
Teologie din Cernăuţi;
• a suplinit un timp catedra de Teologie practică, a predat cursuri ne­
obligatorii de aramaică, siriană şi arabă;
• 1918-1920 —rector al Universităţii din Cernăuţi;
• decan al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (de cinci ori).

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Arheologia biblică (Cernăuţi: Tipografia Glasul Bucovinei, 1930), 710 p.
2. Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu (Cernăuţi: Tipo­
grafia Glasul Bucovinei, 1928), 656 p.

212
TARNAVSCHI, Vasile III. BIBLIŞTI

3. Levitic. Traducere şi com entar (Cernăuţi: Societatea tipografică buco­


vineană, 1923), 93 p.
4. P rofetul Haggai. Introducere şi com entar (Cernăuţi, 1904), 31 p.
5. Vieaţa Patriarhilor (Cernăuţi: Societatea tipografică „Bucovina”,
1902), 117 p.

b. studii în reviste de specialitate


1. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”, C 9 -12 (1923):
359-397.
2. „Biblia şi ştiinţa naturală”, C 3-4 (1924): 89-99 / 5-6 (1924): 205-
225/7-8 (1924): 285.
3. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor
pentru istoria culturii şi a religiunilor”, C 3-4 (1923): 87-108.
4. „Exodul - traducere şi comentar”, C (1911): 513-522, 569-574,
625-633 / (1912): 9-13, 69-77, 121-125, 175-185, 232-235, 289-
294, 337-344, 393-398, 449-456, 505-512, 561-568, 617-624 /
(1913): 1-8, 61-68, 120-127, 169-176, 230-237, 287-294, 342-
349, 398-406.
5. „Geneza. Introducere şi comentar”, C (1905): 26-34, 101-109, 169
-177, 235-243, 306-313, 366-382, 432-440, 506-514, 572-588,
637-652, 699-714, 757-772 / (1906): 20-32, 98-106, 162-170,
217-233, 273-288, 333-349, 397-413, 465-541, 589-604, 649-
666, 713-729 / (1907): 117, 65-71.
6. „Levitic —traducere şi comentar”, C (1913): 504-512, 561-568,
616-624 / (1914) 1-22, 161-167, 217-222, 315-320, 361-366.
7. „Profetul Haggai. Introducere şi comentar”, C (1904): 475-483,
551-559, 622-632.
8. „Psaltirea proorocu lu i şi îm păratului D avid, traducerea preoţilor pro­
fesori Vasile Radu şi Gala Galaction”, C 13 (1931): 147-149.
9. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babei und Bibel»”, C
(1903): 311-315.
10. „Vieaţa patriarchilor. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului
Vechiu”, C 1902: 1-18, 61-77, 125-141, 197-213, 269-289.

213
III. BIBLIŞTI VLADIMIRESCU, Mihai-Valentin

c. traduceri
1. „Probleme actuale biblice. Originea monoteismului Testamentului
Vechiu”, ed. Vasile Tarnavschi, C 5-8 (1923): 189-22522.

26. MIHAI-VALENTIN VLADIM IRESCU

Date personale

• Data şi locul naşterii: 22 iunie 1977, Craiova, jud. Dolj

Studii

• 1992-1996 - cursurile Liceului „Fraţii Buzeşti” din Craiova;


• 1996-2000 —cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universi­
tăţii din Craiova;
• 2000-2001 - cursuri postuniversitare în cadrul departamentului Bi­
blia şi istoria sa, Universitatea Ebraică din Ierusalim (Israel); bursă
oferită de Ministerul Afacerilor Externe al Statului Israel 2002,
ianuarie, februarie; cursurile Ulpan Horef de limbă şi civilizaţie
iudaică, în cadrul Universităţii Ebraice din Ierusalim;
• 2000-2004 —cursurile de doctorat în Teologie, în cadrul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii A.I.
Cuza din Iaşi, specializarea principală Studiul Vechiului Testa­
ment şi Limba ebraică;
• 2005 - titlul de doctor în Teologie, obţinut în urma susţinerii tezei
Im portanţa descoperirilor arheologice din O rientul M ijlociu in ulti­
m ii 3 0 d e ani (1970-2000) p en tru studiu l Vechiului Testament,

22 Mircea Păcurariu , DTS, 487; Vladimir P relipcean , „fPreotul şi profesorul


Vasile Tarnavschi”, C (1946): 110; Ioan L oghin Ţ urcanu , „Preotul şi profe­
sorul Vasile Tarnavschi”, MMS 8-9 (1957): 656-661; Nicolae N eaga, „Vasile
Tarnavschi”, R T 11-12 (1934): 412-415.

214
VLADIMIRESCU, Mihai-Valentin III. BIBLIŞTI

• 2002-2003 —stagii de studii la Universitatea Ebraică din Ierusalim,


Israel;
• 2004-2005: studii post-doctorale în cadrul Departamentului de
Studii Biblice al Facultăţii de Teologie, Universitatea Catolică
Misericorde, Fribourg, Elveţia; bursă a Confederaţiei Helvetice;
• 2008 - stagiu de documentare în Israel, în calitate de coordonator
al grupului biblic de lucru al Facultăţii de Teologie din cadrul
Universităţii din Craiova;
• 2009 - stagiu de studiu la Universite catholique de Louvain,
Louvain-La-Neuve, Belgia;
• 2010 - stagiu de studiu la Karoli Găspăr University of the Flungarian
Reformed Church, Budapesta, Ungaria;
• 2010 - stagiu de studiu la Ecole biblique et archeologique franţaise
de Jerusalem, Ierusalim, Israel.

Activitatea didactică
• 2000-2003 —preparator în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă,
Universitatea din Craiova, disciplina Studiul Vechiului Testament
şi Limba ebraică biblică;
• 2003-2005 —asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Or­
todoxă, Universitatea din Craiova, disciplina Studiul Vechiului
Testament şi Limba ebraică biblică;
• 2005-2008 —lector în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Uni­
versitatea din Craiova, disciplina Studiul Vechiului Testament şi
Limba ebraică biblică;
• 2008-2012 —conferenţiar titular în cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă, Universitatea din Craiova, disciplina Studiul Vechiului
Testament şi Limba ebraică biblică;
• din 2012 —profesor în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Uni­
versitatea din Craiova, disciplina Studiul Vechiului Testament şi
Limba ebraică biblică.

215
III. BIBLIŞTI VLADIMIRESCU, Mihai-Valentin

Activitate ştiinţifică
a. volume
1. Ide ea d e pa tern itate în Sfânta Scriptură (în colab. cu Alexie Codescu)
(Constanţa: Ovidius University Press, 2009), 226 p.
2. Im portanţa descoperirilor arheologice din Israel în perioada 1970-2000
p en tru studiu l Vechiului Testament (Craiova: Universitaria, 2006),
224 p.
3. Im portanţa descoperirilor arheologice din O rientul A propiat în perioada
1970-2000p en tru studiu l Vechiului Testament (Craiova: Universita­
ria, 2007), 168 p.
4. M ic dicţion ar d e term inologie biblică italian-rom ân (în colab. cu Nico-
leta Presură Călina) (Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008),
364 p.
5. N um ele lu i D um nezeu în Vechiul Testament (în colab. cu Mihai Ciu-
rea) (Craiova: Universitaria, 2006), 280 p.
6. O istorie a Bibliei Ebraice (Iaşi: Polirom, 2006), 234 p.
7. Siria Creştină. Repere biblice, istorice şi pa tristice (în colab. cu Mihai
Ciurea) (Bucureşti: Pro Universitaria, 2010), 168 p.
8. Strategii d e politică internaţională în cărţile profeţilor Vechiului Testament
(Constanţa: Ovidius University Press, 2009), 248 p.

b. volume coordonate
1. B iblical Studies, ed. Mihai Vladimirescu şi Gelu Călina (Craiova: Uni­
versitaria, 2008), 378 p.
2. Exegeza şi erm ineutica biblică în operele Sfinţilor Părinţi C apadocieni,
(Craiova: Mitropolia Olteniei, 2009), 400 p.
3. F undam entele biblice ale crezului niceoconstantinopolitan (Craiova: M i­
tropolia Olteniei, 2010).
4. Pe u rm ele M ântuitorului Hristos. Aspecte ale vieţii cotidien e în Israelul
secolelor I î. H r.-Id . Hr. (Craiova: Universitaria, 2010), 300 p.
5. Sfânta Scriptură, izvor viu a l vieţii creştine şi a l teologiei ortodoxe, ed.
Mihai Vladimirescu et al. (Craiova: Universitaria, 2008), 348 p.

216
VLADIMIRESCU, Mihai-Valentin III. BIBLIŞTI

c. studii în reviste de specialitate


1. „A comparative approach: Jewish Christians versus Zealots”, AFIC
XI (2006): 78-90.
2. „Aspecte ale eticii conjugale în primul secol după Hristos evidenţia­
te de Sf. Apostol Pavel în Epistola întâia către Corinteni, cap. 7”,
AUCIXNlll 2 (2010): 7-15.
3. .Aspecte ale sistemului judiciar ebraic în perioada monarhică şi pre-
monarhică”, AF7UXV (2006): 85-101.
4. .Aspecte din istoria oraşului biblic Tir, reflectate în cărţile profeţilor
Vechiului Testament”, M O 5-8 (2010): 99-120.
5. „Credinţe greceşti antice legate de nemurirea sufletului”, AUCTVl
(2000): 67-73. ’
6. „Demonologie-anghelologie în Vechiul Testament”, AFIC 10 (2005):
40-53.
7. „Descoperirile arheologice de la Khirbet Qumran” BCD 3 (2004):
56-74.
8. „Dimensiunea culturală a vieţii spirituale”, AUCTII (1998): 64-68.
9. „Historiographical perspective on Solomoris succession to the thro-
ne of David”, BCD 2 (2004): 152-172.
10. „Hristocentrismul, coordonată fundamentală a învăţământului teo­
logic”, AUCTV (1999): 131-136.
11. „Importanţa descoperirilor arheologice din Iordania pentru studiul
Vechiului Testament”, BCD 3 (2004): 75-90.
12. „întâlniri spirituale. Rodos —centru universitar şi punct turistic în
Marea Egee”, A U C T lll (1998): 222-225.
13. „L’interpretation de l’Ecriture dans la tradition biblique orthodoxe”,
AUCL 1-2 (2006): 375-386.
14. „Mărturii extrabiblice referitoare la cristalizarea canonului biblic
noutestamentar”, AO 21 (2007): 29-44.
15. „Monarhia davidică şi solomonică”, AUCT Vil (2001): 102-112.
16. „Oracles of the Prophet Jeremiah against the nations, as reflected in
the Hebrew Bible”, AFICXI (2006): 123-135.
17. „Principalele descoperiri arheologice din Ierusalim în ultimii
ani”, AB 1-3 (2003): 64-82.

217
III. BIBLIŞTI VLADIMIRESCU, Mihai-Valentin

18. „Profeţiile lui Amos contra popoarelor din Orientul Apropiat”,


AUCIXIV 2 (2009): 37-53.
19. „Promotion of interreligious dialogue, from a biblical point of
view”, AFTCXV (2006): 121-132.
20. „Reformele lui Iezechia şi revolta împotriva Asiriei privite din per­
spectiva arheologiei biblice”, M O 2-3 (2003): 126-135.
21. „Relaţiile internaţionale în vechiul Orient Apropiat văzute din per­
spectiva profeţiilor biblice”, AFCTYA (2003): 226-239.
22. „Remarcabilele descoperiri arheologice din oraşul biblic Dan”, AB
7-9 (2002): 69-84.
23. „Rudenia fizică şi ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale
Sfântului Vasile cel Mare şi în tradiţia biblică şi canonică a Bisericii
(Y)”,A B 1-3 (2010): 13-41.
24. „Rudenia fizică şi ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale
Sfântului Vasile cel Mare şi în tradiţia biblică şi canonică a Bisericii
(II)”, A S 4-6 (2010): 36-58.
25. „Scurt istoric al arheologiei biblice”, A U CTX ll (2004): 218-235.
26. „Sfânta Scriptură în era tehnologiei,” M O 4 (2004): 157-160.
27. „Strategii de politică internaţională în cartea profetului Amos”, A1C
X (2009): 351-379.
28. „Testimonium Flavianum, între mistificare şi adevăr”, AFCT XVI
(2006): 103-117.
29. „Tetragrama YHWH - cel mai important nume al lui Dumnezeu în
Biblia Ebraică”, AFTCXVl (2006): 133-151.
30. „Textul biblic al Pentateuhului Samaritean”, AFTCXIII (2005): 74-
97.
31. „The future of theological studies in Europe”, AO 23 (2009): 387-
395.
32. „The hebrew kings of Jerusalem”, BCD 2 (2004): 128-151.
33. „Transmiterea textelor biblice ebraice”, S T 2 (2006): 60-78.
34. „Vechiul Testament şi arheologia”, AUCT'K (2002): 90-102.

218
VLADIMIRESCU, Mihai-Valentin III. BIBLIŞTI

d. studii în volume colective


1. „Arheologia biblică în actualitate”, în A lm anahul bisericesc (Slobozia:
Ed. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2001), 35-45.
2. „Etimologia cuvântului evreu”, 2001, în A lm anahul bisericesc (Slobo­
zia: Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2001), 122-127.
3. „Naţionalism, universalism şi internaţionalism în Israelul Vechiului
Testament”, în A lm anahul bisericesc (Slobozia: Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor, 2002), 77-88.
4. „Necesitatea existenţei unui canon biblic novo testamentar”, în Oma­
g iu aniversar academ icianului M arius Sala (Craiova: Universitaria,
2007): 727-737.
5. „Originile textului biblic ebraic”, în A lm anahul bisericesc (Slobozia:
Ed. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2006), 68-90.
6. „Popas istoric în Ţara Sfântă: oaza Enghedi”, în A lm anahul bisericesc
(Slobozia: Ed. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2004), 35-43.
7. „The use of biblical texts in divine Services”, în O m agiu G heorghe
B olocan (Craiova: Universitaria, 2006), 604-61423.

23 http://www.mihaivladimirescu.ro/index.pbp/despre-mine (accesat 19 martie


2013).

219
IV.
SISTEMATIZARE TEM ATICĂ

A. SFÂNTA SCRIPTURĂ

1. GENERALITĂŢI

Volume
Baba , Teodor şi Petru, C âta Pătruţoniu, D icţionar d e antroponim e bi­
blice (Arad: Universităţii,Aurel Vlaicu”, 2007), 631 p.
Baba , Teodor, M om ente scripturistice esenţiale vech i şi nou testamentare
(Arad: Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005), 220 p.
Basarab, Mircea, Biserica în dialog: studii biblice (Cluj-Napoca: Limes,
2009), 185 p.
Beldie, I. C., Despre B iblie şi explicarea ei (Galaţi: Moldova S.AR.,
1926), 54 p.
B iblie şi m ulticulturalitate: dinam ica gra n iţelor culturale a le Europei de­
term inată d e traducerea şi circulaţia textului sacru, ed. Ioan Chirilă
(Cluj-Napoca, Limes, 2004), 206 p.
C ălugăr, Dumitru, Copii din Biblie. D espre cei m ici din vrem ea veche
p en tru cei m ici din vrem ea noastră (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană,
1940), 104 p.
C hiricescu, Constantin, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului
Vechiu (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1903), 144 p.

22 0
SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi IV. TEMATIZARE

C hirilă, Ioan, Sfânta Scriptură —C uvântul cu vin telor (Cluj-Napoca: Re­


naşterea, 2010), 414 p.
C ioloiu, C., Istoria sfântă a Vechiului şi a N oului Testament (Dorohoiu:
Librăria şi tipografia I. C. Bercovici, 1899), 192 p.
C olan, Nicolae, Biblia şi intelectualii (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană,
1929), 79 p.
D inam ica graniţelor culturale ale Europei determ inate d e traducerea textu­
lu i sacru, ed. Ioan Chirilă (Cluj-Napoca: Limes, 2003), 224 p.
G urie al Chişinăului şi Hotinului, Istoria sfântă a Vechiului şi N oului
Testament (Chişinău: Tipografia Eparhială, 1920), 176 p.
Iordache, D., Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură (Bucureşti:
IBMO, 1983), 84 p.
Leu B otoşăneanu, Grigorie, Cum să citim Sfânta Scriptură (Bucureşti:
Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1934), R T 11-12 (1934), 434-435.
M arcu , Grigorie, Rătăciţi neştiind Scripturile. D espre fo lo su l citirii Sfintei
Scripturi şi despre tâlcuirea ei (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1938),
32 p.
M isiunea Bisericii în Sfânta Scriptură şi în istorie, ed. Ioan Chirilă
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2006), 302 p.
M unteanu, Eugen, Studii d e lexicologie biblică (Iaşi: Universităţii „Al. I.
Cuza”, 1995), 373 p.
N eaga, Nicolae, Sfânta Scriptură a Vechiului şi N oului Testament—tradu­
cere şi com entariu, (în manuscris) (Sibiu, 1956), 5000 p.
O lariu, Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale Testamentului Vechi şi Nou
(Caransebeş: Tipografia Diecezană, 1903), 399 p.
Popescu, Constantin I., Istoria sfântă a Vechiului şi N oului Testament cu
o hartă a Palestinei (Bucureşti, Tipografia Gutenberg, 1902), 122 p.
Puşcariu, Ilarion, Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei
Scripturi (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1904), 238 p.
Sfânta Scriptură, izvor viu a l vieţii creştine şi a l teologiei ortodoxe, ed. Mihai
Vladimirescu et al. (Craiova: Universitaria, 2008), 348 p.

221
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi

Stănescu, Dumitru, Istoria Vechiului şi N oului Testament (Bucureşti: Li­


brăriei şcoalelor C. Sfetea, 1901), 165 p.
Şerb, Teodor, Călăuza biblică (Timişoara: Mitropoliei Banatului, 1977),
288 p.
Tudorache, N., Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele
p rim ejdu iesc credinţa creştină ortodoxă (Bucureşti: Tipografia Cărţilor
bisericeşti, 1928), 22 p.
V ladimirescu, Mihai, F undam entele biblice ale crezului niceoconstanti-
nopolitan (Craiova: Mitropolia Olteniei, 2010).

Studii şi articole
A brudan , Dumitru, „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (Aspecte
ale gândirii patristice referitoare la Sfânta Scriptură),” MA 6 (1989):
26-32.
A brudan , Dumitru, „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scrip­
tură şi Sfânta Tradiţie,” în Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină (Sibiu:
Tipografia Eparhială, 1992), 181-188.
Baba , Teodor, „Sfânta Scriptură —Moştenirea popoarelor creştine euro­
pene şi a lumii întregi (zestrea spirituală a credinţei, limbii şi culturii
europene şi a întregii lumi),” T eobgia 2 (2003): 13-27.
Baba, Teodor, „Biologia în concepţia Sfintei Scripturi (I),” AB 4-6
(2008): 98-109.
Baba, Teodor, „Biologia în concepţia Sfintei Scripturi (II),” AB 7-9
(2008): 44-59.
Basarab, Mircea, „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă,” O
2 (1980): 221-241.
Basarab, Mircea, „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă,” M B
1-3 (1979): 31-42.
Basarab, Mircea, „Sfânta Scriptură în concepţia ortodoxă,” în M B 7-9
(1973): 377-386.
Bălan, Nicolae, „în chestia M icei Biblii,” R T 17-19 (1913): 497-503.

22 2
SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi IV TEMATIZARE

Bălan, Nicolae, „în chestia M icei Biblii,” RT 20-22 (1913): 570-578.


Bolocan, Carmen-Maria, „Realizarea semantică a cuvântului M iel în
perspectivă biblică.” AŞ U IT III (1995-1996): 233-238.
Bolocan, Carmen-Maria, „Relaţia semn-semnificaţie în orizontul biblic
al cuvântului Cruce,” AŞUITIV (1997-1998): 27-34.
Bolocan, Carmen-Maria, „Taina nunţii în perspectivă biblică,” AŞUIT
II (1993-1994): 57-62.
Bolocan, Carmen-Maria, „The Holy Scripture and the Idea of Holiness
in Literature - general overview,” AŞ U IT XV (2010): 21-40.
Boloş, Cristian, „Sinergia biblică şi influenţa acesteia în teologia con­
temporană,” TaborA (2011): 22-42.
Borca, Vasile, „Cuvântul lui Dumnezeu într-o lume desacralizată,”
SUSTO 1 (2009): 33-46.
Borca, Vasile, „Sfânta Scriptură —Documentul descoperirii şi interven­
ţiei lui Dumnezeu în istorie,” în Biserica şi prob lem e ale lu m ii con­
tem porane, ed. Ştefan Pomian (Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă,
2008), 58-69.
Bria, Ioan, „Scriptură şi Tradiţie,” S T 5-6 (1970): 384-405.
Bulacu, Mihail, „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincio­
şii mireni,” GB 3-4 (1976): 345-363.
C araza, Ion, „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă,” O 2-3
(1994): 90-107.
C ârstoiu, Justinian, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, căi de transmi­
tere a revelaţiei divine,” BOR1-X2 (1998): 330-339.
C hialda, Mircea, „învăţătura despre Sfânta Scriptură,” M M S 4-6
(1984): 367-386.
C hialda, Mircea, „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (Unitatea
Sfintei Scripturi),” BOR 5-6 (1981): 542-561.
C hirică, C. G., „Despre Sfânta Scriptură,” M M S 6 (1987): 88-96.

22 3
IVTEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi

C hirilă, Ioan, „Concordanţa biblică selectivă,” în Ediţia Jubiliară a Sfin­


tei Scripturi tradusă de Arhiepiscopul Bartolomeu Valeriu Anania
(Bucureşti: EIBMO, 2002), 1775-1825.
C hirilă, Ioan, „Misiunea Bisericii —Abordare sintetică a discursu­
lui nomosic în vederea identificării fundamentelor biblice ale mar-
tyriei creştine”, în M isiunea Bisericii în Sfânta Scriptură şi în istorie
(CIuj-Napoca: Renaşterea, 2006): 51-56.
C hirilă, Ioan, „Mitropolitul Nicolae Bălan - despre pregătirea slujito­
rului cuvântului,” A E TO CY lll (2004-2005): 9-26.
C hirilă, Ioan, „Orthodoxy, sinodality, ecumenism and multicultura-
lism, a biblical and orthodox approaches”, în The challenges o fm u lti-
culturalism in Central a n d Eastern Europe (Cluj-Napoca: Provopress,
2005): 95-100.
C hirilă, Ioan, „Scripture, Tradition and Liturgical Unity in the Word.
An Orthodox Perspective,” ROOTS 1 (2009): 17-41.
C hirilă, Ioan, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sau despre organicita-
tea Sfintei Scripturi cu Sfânta Tradiţie,” S T 1 (2010): 7-23.
C hirilă, Ioan, „Simbolul credinţei sau despre Revelaţie şi Mărturisirea
credinţei,” Studia T 0 2 (2010): 5-14.
C hirilă, Ioan, „The Bible in the Romanian Culture,” SS 1-2 (2005).
C ojocaru , Constantin, „Sfânta Scriptură despre ştiinţa şi măsurarea
timpului,” 7Y 8-10 (1992): 15-18.
C oman, Constantin, „Despre recursul studiilor sistematice la Sfânta
Scriptură,” S T 2 (2006): 181-201.
C oman, Vasile, „însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii
Ortodoxe,” O 4 (1980): 582-600.
C onstantinescu, I., „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii,” GB 9-10
(1975): 927-944.
C onstantinescu, Ioan, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,” GB 5-6
(1972): 533-549.
C orniţescu, Emilian, „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfân­
ta Tradiţie,” GB 3-5 (1980): 380-388.

224
SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi IVTEMATIZARE

C orniţescu, Emilian, „Sfânta Scriptură în mâna credinciosului,” O 1


(1980): 299-307.
Felea, Ilarion, „Sfânta Scriptură în mâna preotului,” R T 4 (1937): 148-
150.
Florovski, George, „Duhul pierdut al Scripturii,” ed. Ioan I. Ică, MA 3
(1986): 19-24.
Fodoruţ, Vasile, „Filocalia sau frumuseţea netrecătoare a Sfintei Scrip­
turi,” O M 4 (1999): 97-99.
G aleriu, Constantin, „Biblia în Biserica Ortodoxă,” M B 9-10 (1983):
592-597.
G ârboviceanu, P., „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi,”
BOR 3 (1909): 322-326.
G ârboviceanu, P., „Sfânta Scriptură sau Biblia,” BOR 8 (1908): 893-
899.
GÂrdan, Gabriel-Viorel, „Sfânta Scriptură, cale spre comuniune —ob­
servaţii hrisostomice,” AFTOCXI (2007-2008): 71-78.
G eorgescu, Ioan V , „Poziţia Bisericii Romano-Catolice faţă de studiile
biblice,” M O 9-10 (1966): 852-868.
G etcha, Job, „Reading the Bible with Saint Andrew of Crete,” AŞUIT
XII (2007): 139-152.
G hiţă, Ieremia, „Principii sociale de bază în Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie,”
M B 1-3 (1958): 90-103.
Handaric, Mihai, „Tradiţia ca mijloc de transmitere a revelaţiei în Ve­
chiul Testament,” CB (2008): 19-66.
Hau , Mihai, „Sfânta Scriptură şi Tradiţia Apostolică a Sfântului Irineu
de Fungdunum (140-202),” GB 1 (1987): 66-73.
HÂrlăoanu, Cezar-Paul, „Biblia în rânduiala Tainei Hirotoniei şi a Cu­
nuniei,” în Sfânta Scriptură şi Sfânta L iturghie —izvoare ale vieţii veş­
n ice (Iaşi: Trinitas, 2008), 593-615.
HÂrlăoanu, Cezar-Paul, „Naţiune şi naţionalism în lumina Sfintei
Scripturi,” AŞUITVIW (2003): 135-148.

225
IV.TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi

HÂrlăoanu, Cezar-Paul, „Sfânta Scriptură în tainele de iniţiere,” în Pă­


rintele Vizitiu: un bun chivernisitor a l «lum inii cunoştinţei» lu i D um ne­
zeu, volum om agial la aniversarea vârstei d e 70 d e ani (Iaşi: Doxologia,
2009), 145-166.
Ionescu, G., „Sfânta Scriptură,” BOR 8 (1875): 567-572 / 9 (1875):
651-657/ 10 (1875): 735-741.
Ionescu, Ion, „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi
şi a Sfintei Predanii,” O 34 (1995): 1928.
Ionescu, Ion, „Sfânta Scriptură,” S T 4 (1991): 51-56.
Ioniţă, Viorel, „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile Sinoa­
delor Ecumenice,” 0 2 (1980): 263-274.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 1-3 (2000):’ 105-122.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 4-6 (2000):’ 100-115.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 7-9 (2000):’ 91 -111.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 10-12 (2000): 83-101.
J inga, Constantin, „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în seco­
lul XX,” AB 1-3 (2001):’ 82-88.
M acsim , Nicolae, „Concepţii mai noi despre Sfânta Scriptură,” M M S
5-8 (1975): 407-554.
M agheru, Alexandru, „Triada Biserică - Liturghie - Scriptură,” R T 4
(2008): 356-364.
M arcu , Grigorie, „Tradiţia în Biblie: câteva puncte de sprijin,” MA 11-
12 (1966): 711-716.
M arga, Andrei, „Iudaismul şi creştinismul - rădăcini comune ale Euro­
pei,” Tabor 5 (2007): 26-36.
M ic, Lucian, „Sfânta Scriptură în formulările doctrinare ale primelor
două sinoade ecumenice,” O 2 (2011).

22 6
SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi IV. TEMATIZARE

M ihălcescu , I, „Dumnezeirea Sfintei Scripturi probată în viaţă,” B 0 R 7


(1910): 778-786 / 8 (1910): 884-896 / 9 (1910): 953-968.
M ihălcescu , I, „Pot laicii citi Scriptura?,” BOR 5 (1922): 341-352.
M ihălcescu , I., „Citeau laicii Biblia în vremea veche?,” BOR 6 (1922):
426-437.
M ihălcescu , I., „Sfânta Scriptură,” B O R 7 (1924): 411-415.
M ihălţan , Ioan, „Tradiţie, Scriptură, Biserică,” 0 4 (1988): 59-73.
M ih oc , Vasile, „Biblie, Tradiţie şi Biserică,” AFTASS III (2002-2003):
15-38.
M oisiu , Alexandru, „Din preocupările biblice ale Fer. Augustin,” MA
9-10 (1965): 647-659.
M oldovan , Ilie, „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodo­
xă,” 0 2 (1980): 242-262.
N eaga , Nicolae, „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Ro­
mână,” MA 10-12 (1980): 865-872.
N eaga , Nicolae, „Cinstirea Bibliei,” R T 11-12 (1938): 465-467.
N eaga , Nicolae, „Pacea şi dezarmare în lumina Sfintei Scripturi,” MA
1-2 (1983): 28-32.
N eagu , Mihail, „Biblia, tradiţia şi biserica,” R T 11-12 (1938): 503-505.
N egoiţă , Athanase, „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului,”
G B U (1949): 63-67.
O rleanu-B îrlădeanu , Calistrat, „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul
Testament,” BOR 9 (1904): 1043-1046.
O ros , Mircea, „Lecţionar Biblic,” A FTOCT (1998-2000): 42-52.
Paraschiv , Ion V., „Autoritatea Bibliei,” M O 11-12 (1968): 954.
Paraschiv , Ion V., „Noi colecţii de comentarii de popularizare la textul
Sfintei Scripturi,” M O 1-2 (1968): 62-63.
Petrescu , N, „Ce este Sfânta Scriptură?,” BOR 9-10 (1975): 1098-
1102.
P loieşteanu , Inocenţiu, „Sfânta Scriptură,” BO R 2 (1885): 144-157.

227
IV. TF.MATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi

Popa, Gheorghe, „La conversion d’une notion biblique. Quelques re-


marques preliminaires,” A5f//7TI (1993-1994): 177-188.
Popescu, Adrian, „Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în Evul Mediu, în
Apus,” 5 7 3 -4 (1955): 169-196.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Oarecare locuri din Sf. Scriptură explicate
de Sinodul I ecumenic din Niceea,” BOR 10 (1925): 634-635.
Popoviciu, A., „Să citim Sf. Scriptură,” R T 2 (1913): 61-63.
Prelipcean, Alexandru, „O evaluare a imnografiei creştine: C anonul cel
M are al Sfântului Andrei Criteanul sau despre Biblia în m iniatură,”
M O 1-4 (2009): 204-248.
P relipceanu, Vladimir şi Grigorie, M arcu , „Cuvântul lui Dumnezeu
în viaţa Bisericii,” S T 1-2 (1971): 31-73.
Prelipceanu, Vladimir, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ca izvoare
ale revelaţiei divine în cele trei mari confesiuni creştine,” M M S 3-6
(1970): 218-229.
P relipceanu, Vladimir, „Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a preotului,”
S T 7 -8 (1949): 487-500.
Răducă , Vasile, „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe,” GB 3-4
(1992): 53-55.
Sandu , Dan, „Sfânta Scriptură: limbaj şi conţinut în dialogul ecume­
nic,” AŞUITIX (2004): 135-148.
Săbăduş, Ioan, „Rudolf Butmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi,”
MA 9-10 (1972): 669-682.
S criban, Arhimandritul, „Scriptura unei vieţi,” M M S 6 (1936): 196-
202 .
S criban, I., „Biblia- izvorul democraţiei,” B O R 7-8 (1930): 795-798.
S criban, Iuliu, „Sf Scriptură pentru publicul românesc,” R T 5 (1913):
156-161.
S emen, Petre, „Locul Bibliei în Biserică,” AŞUITV (1999-2000): 56-62.
S emen, Petre, „Locul Bibliei în viaţa Bisericii,” AŞUITV (1999-2000):
57-62.

228
SF. SCRIPTURĂ. Generalităţi IV. TEMATIZARE

Semen, Petre, „The Bible on Faith,” AŞUITXV (2010): 49-60.


Semen, Petre, „Valoarea Tradiţiei din perspectiva Primului Testament şi
a gândirii iudaice,” CB 2 (2008): p. 9-18.
Stăniloae, Dumitru, „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică în mărturi­
sirea Bisericii,” O 2 (1980): 204-220.
Szocs, Endre, „Denumirea şi noţiunea de Biblie,” MA 5-6 (1972): 378-
385.
Şerb, Teodor, „Călăuză biblică,” M B 1-4 (1976): 49-193.
Ş erb, Teodor, „Călăuză biblică,” M B 5-8 (1976): 329-471.
S irat, Rene Samuel, „Mesajul pe care Biblia îl transmite omului contem­
poran,” 7V 5-12 (1998): 65-67.
Tarnavschi, Vasile, „Biblia şi ştiinţa naturală,” C 34 (1924): 89-99 / 56
(1924): 205-225 / 78 (1924): 285.
Tarnavschi, Vasile, „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babei
und Bibel»,” C(1903): 311-315.
Tofană, Stelian, „Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii,” MA 3 (1986): 45-59.
\ăsilache, Gheorghe, „Veacul Cărţii,” M M S 6 (1936): 217-222.
VtsiLESCU, Emilian, „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte reli­
gii,” 0 3 (1955): 356-377.
Y asiliu, Cezar, „Activitatea biblică interconfesională,” O 2 (1974): 376-
377.
V arlan, Ioan, „Biserica şi Sfânta Scriptură,” GB 11-12 (1974): 1082-
1093.
V erzan, Sabin, „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi,” S T
4 (1992): 25-51.
V inereanu, Nichit, „Sfânta Scriptură ca izvor al Revelaţiei divine după
D e D ivina R evelatione al Conciliului al II-lea Vatican,” O 1 (1969):
56-70.

229
IV TEMATIZARE SF. SCRIPTURA. Canonul şi canonicitatea

Repere patristice
C asiodor, „Despre învăţătura scrierilor divine,” ed. Dan Negrescu, AB
1-3 (1996): 74-76.
M urg , Adrian, „The Patristic Dimension of the Eastern Orthodox
Approach to the Bible,” Teologia 4 (2012): 117-136.

2. CANONUL ŞI CANONICITATEA
CĂRŢILOR SFINTEI SCRIPTURI

Volume
Popescu, Simion, C anonul M uratori (Bucureşti: Cartea românească,
1921), 10 p.
V ladimirescu, Mihai, O istorie a B ibliei Ebraice (Iaşi: Polirom, 2006),
234 p.

Studii şi articole
Baba , Teodor, „Inspiraţia şi autenticitatea, divinitatea, umanitatea, relie­
fate în Sfânta Scriptură,” AB 10-12 (1995): 24-29.
C hialda, Mircea, „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechi-catoli-
ce,” O 1 (1972): 5-13.
C orniţescu, Emilian, „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori
Martin Lutherşijean Calvin,” S T 3-4 (1969): 199-209.
IcĂ, Ioan jr., „înapoi la Septuaginta - ordinea cărţilor Scripturii şi uitate­
le ei semnificaţii teologice,” Tabor 11 (2008): 5-25.
M ihoc , Vasile, „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct
de vedere ortodox,” O 3 (1989): 20-30 / O 1-2 (1997): 23-33.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Canon,” BOR 5 (1885):
355-363/6 (1885): 413-426.

23 0
SF. SCRIPTURĂ. Inspiraţia IV TEMATIZARE

Popescu, Ioan, „O mică incursiune asupra cărţilor canonice ale Vechiu­


lui Testament,” BOR 8 (1901): 775-784 / 9 (1901): 881-889 / 10
(1902): 965-977/ 11 (1902): 1122-1131 / 12 (1902): 1169-1192/
2-3 (1902): 235-238 / 1 (1903): 235-238.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice
ale Vechiului Testament,” în Societatea studenţilor în Teologie. D ouă­
zeci d e an i dela înfiinţare, (Bucureşti: Tipografia Regală, 1907), 34-48.
Tănase, Radu, „O etapă africană în formarea canonului biblic: Sfântul
Ciprian al Cartaginei şi stihometria lui Theodor Mommsen —consi­
deraţii cu caracter istoric şi teologic,” R T 2 (2007).
V ladimirescu, Mihai, „Originile textului biblic ebraic,” în A lmanahul
bisericesc (Slobozia: Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2006), 68-90.
V ladimirescu, Mihai, „Testimonium Flavianum, între mistificare şi
adevăr,” AFCTXSfl (2006): 103-117.
V ladimirescu, Mihai, „Textul biblic al Pentateuhului Samaritean,”
AFTCXIII (2005): 74-97.
V ladimirescu, Mihai, „Transmiterea textelor biblice ebraice,” S T 2
(2006): p. 60-78.

Repere patristice
Rusu, Dumitru, „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi la Origen,” M O
9-12 (2009): 185-208.

3. INSPIRAŢIA SFINTEI SCRIPTURI

Volume
Păcescu, Teodor P, Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi (Bucureşti: Tipo­
grafia Speranţa, 1907), 85 p.

231
IVTEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Inspiraţia

Studii si
>
articole
A brudan , Dumitru, „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei,” O 1
(1975): 198-201.
Baba , Teodor, „Inspiraţia şi autenticitatea, divinitatea, umanitatea, relie­
fate în Sfânta Scriptură,” AB 10-12 (1995): 24-29.
C hiţescu, Nicolae, „Revelaţia şi Sfânta Scriptură,” GB 3-4 (1978): 274-
288.
G alitis, George, „Revelaţie, inspiraţie, exegeză biblică în înţelegerea or­
todoxă,” ed. Mircea Basarab, AÎA 1-3 (1981): 27-34.
G lajar, Ioan, „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice,” O 2
(1957): 216-238.
M ihoc, Vasile, „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct
de vedere ortodox,” 0 3 (1989): 20-30 / O 1-2 (1997): 23-33.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Inspiraţia,” BOR 3 (1885):
190-203 / 4 (1885): 252-275.
Preda, Constantin, „Inspiraţia Septuagintei din perspectivă hermeneu­
tică,” S T 2 (2006): 37-59.
Prelipceanu, Vladimir, „Inspiraţia Sfintei Scripturi,” O 4 (1962): 463-
488.
S emen, Petre, „Este totuşi Septuaginta inspirată? Studiu exegetico-cri-
tic între textul masoretic şi cel egiptean Ia cartea Facerea,” A U C T 12
(2004): 156-180.
Stan, Alexandru, „Duhul Sfânt şi Revelaţia în viaţa Bisericii Ortodoxe,”
GB 3 (1986): 55-62.
Todoran, Simeon, „Despre inspiraţia Sfintei Scripturi,” S T 5-6 (1984):
329-351.
Voineag, Ioan, „Revelaţie şi inspiraţie,” R T 2 (2004).

Repere patristice
Rusu, Dumitru, „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi la Origen,” M O
9-12(2009): 185-208.

23 2
SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea IV TEMATIZARE

O rigen, „Filocalia. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi şi cum trebuie ea


citită şi în ţe le a să ?în PSB 7, ed. Teodor Bodogae et al. (Bucureşti:
EIBMO, 1982), 302-325.

4. INTERPRETAREA SFINTEI SCRIPTURI

Volume
Basarab, Mircea, E rm ineutica biblică (Oradea: Episcopiei ortodoxe ro­
mâne, Oradea, 1997), 158 p.
Basarab, Mircea, Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă
(Cluj-Napoca, Alma mater, 2005), 262 p.
C hirilă, Ioan, Fragm entarium exegetic (Cluj-Napoca: Limes, 2001), 186
P-
C hirilă, Ioan, Fragm entarium exegetic filon ia n (Cluj-Napoca: Limes,
2002), 174 p.
C hirilă, Ioan, Fragm entarium exegetic filon ia n II, N om othetica —repere
exegetice la D ecalog (Cluj-Napoca: Limes, 2003), 174 p.
N egoiţă, Athanase, Adevărata critică şi metodă. Răspuns u nei critici ten­
denţioase (Bucureşti: Tipografia Seminarului monahal Cernica-Ilfov,
1934), 62 p.
R ovenţa, Haralambie, E rmineutica —P rincipii şi reguli în interpretarea
Sfintei Scripturi (Bucureşti: Litografia Scrisul studenţesc, 1930), 379
P-
S criban, I., M anual d e erm ineutică biblică (Bucureşti: Tipografia Coo­
perativa, 1911), 140 p.
Suciu, Iustin, E rm ineutica biblică (Arad: Tipografia G. lenei, 1933). 169
P-
V i.ad, Sofron, Şcoala m itologică. Studiu istoric-critic (Sibiu: Tipografia
Arhidiecezană, 1943), 83 p.
V ladimirescu, Mihai, Exegeza şi erm ineutica biblică în operele Sfinţilor
P ărinţii Capadocieni, (Craiova: Mitropolia Olteniei, 2009), 400 p.

23 3
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea

Studii si
>
articole
Basarab, Mircea, ,Aspecte din istoria interpretării Sfintei Scripturi,” O
4 (1989): 83-105.
Basarab, Mircea, „Dimensiunea culturală a Ermineuticii biblice şi im­
portanţa ei în dialogul est-vest. Câteva observaţii,” AFTOCIII (1994-
1996): 25- 36.
Basarab, Mircea, „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei
Scripturi,” MA 5-6 (1983): 280-296.
Basarab, Mircea, „Scriptură şi liturghie. Probleme de ermineutică bibli­
că,” M B 7 -9 (1981): 462-484.
Basarab, Mircea, „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecu­
menic,” MBA (1987): 16-24.
Bălan-M ihailovici, Aurelia, „Exegeza lingvistică, bază a rigorii semni­
ficaţiei textului Bibliei,” 0 2 (1991): 181-184.
Borca, Vasile, „Interpretarea Vechiului Testament în lumina epistolelor
Sf. Apostol Petru - prezentare analitică,” O M 3 (1998): 141-163.
B reck, John, „Principii ortodoxe de interpretare a Bibliei,” ed. Constan­
tin Jinga, A B 1-3 (1998): 75-86.
Bude, Ioan, „Elemente de tipologie vechitestamentare,” AB 4-6 (2001):
66-73.
Bude, Ioan, „Elemente figurative şi stilistice în Sfânta Scriptură,” AB 1-3
(2009): 13-22.
Bulacu, Mihail, „însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe
omiletice a Sfintei Scripturi,” GB 9-10 (1979): 966-982.
C hirilă, Ioan, „Despre armonioasa interdependenţă,” Studia TO 1-2
(2000): 95-108.
C hirilă, Ioan, „Exegeza biblică vechitestamentară —disciplină ce con­
servă şi afirmă multiculturalitatea,” în volumul Biserică şi m ulticultu-
ralitate in Europa sfârşitului d e m ileniu (Cluj-Napoca: Presa Universi­
tară Clujeană, 2001), 132-146.

234
SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea IVTEMATIZAJRE

C lepea, Cornel, „Contribuţia teologului Henri de Lubac la redescoperi­


rea sensului spiritual al Sfintei Scripturi,” A S 1-3 (2000): 79-81.
C oman, Constantin, „Metoda statistică în cercetarea biblică,” S T 1-2
(2000): 3- 12.
C oman, Constantin, „Sfânta Scriptură şi ermineutica biblică ortodoxă,”
S T 3 (2009): 31-59.
C oman, Costantin, „Ermineutica biblică ortodoxă,” O 3-4 (2004): 26-
48.
C orbu, Agapie, „Aspecte ale exegezei biblice iudaice în epoca celui de-al
doilea templu,” AB 10-12 (2000): 26-35.
C orniţescu, Emilian, „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului
Părinte Patriarh Iustin,” B O R 78 (1986): 95-102.
C orniţescu, Emilian, „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate,”
S T 5 (1987): 7-27.
C răciuneascu, Aurel, „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică),”
R T l (1907): 16-24.
David , Petre, „Atitudini mai noi cu privire la valoarea şi interpretarea
Sfintei Scripturi,” 3-4 M B (1984): 128-138.
G alitis, George, „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scrip­
turi,” A 5 1-3 (1996): 12-16.
G alitis, George, „Revelaţie, inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea
ortodoxă,” AM 1-3 (1981): 27-34.
Istrati, Ioan Valentin, „O hermeneutică a temporalităţii în Vechiul Tes­
tament,” TV7-12 (2006): 36-66.
J arpălău, Gheorghe, „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testa­
ment,” S T 5-6 (1981): 423-435.
J inga, Constantin, .Aventura căutării de sens. O istorie a exegezei bibli­
ce creştine,” A S 4-6 (1998): 14-35.
J inga, Constantin, „Biblia Pauperum —un exemplu de exegeză biblică
medievală aplicată,” A S 10-12 (1997): 62-82.

23 5
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea

K aravidopoulos, Ioannis, „Direcţii noi în ermineutica biblică,” ed. Sa­


bin Preda, S T 2 (2006): 169-180.
Leon-D ufours, Xavier, „Ce se aşteaptă de la un exeget,” ed. Ioan Geor-
gescu, M B 10-12 (1969): 642-654.
M arcu , Grigore, „Preocupări exegetice în teologia protestantă actuală,”
O 2 (1956): 278-280.
M ihăilă, Alexandru, „Câteva evaluări ermineutice,” A FTOPJII (2001-
2002): 33-54.
M ihăilă, Alexandru, „Elemente de cosmologie biblică. O paradigmă in­
terpretativă,” Noua Reprezentare a Lumii IV (2005): 119-134.
M ihoc, Vasile, „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Corinteni
10, 1-11,” MA 4-6 (1976): 273-285.
M ihoc, Vasile, „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului
Testament,” AB 7-9 (1997): 28-39.
M oldovan, Dan Eliodor, „Fenomenul interpretării Sfintei Scripturi în
abordarea patristică a theoriei,” AF7DCXIII (2009-2010): 13-25.
M oşoiu, Nicolae, „Hermeneutica ortodoxă ca dezvoltare teologică în
Tradiţie,” R T 2 (2009): 241-278.
N eaga, Nicolae, „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică
modernă. Consideraţii privind Vechiul Testament,” MA 5-6 (1972):
369-377.
N eaga, Nicolae, „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei
Scripturi,” M B 11-12 (1979): 590-594.
N egoiţă, Athanase, „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani,”
G 53-4 (1961): 308-320.
N egoiţă, Athanase, „Din câmpul exegezei biblice de astăzi,” M O 7-8
(1974): 615-621.
N egoiţă, Athanase, „Interpretarea Scripturii în Manuscrisele de la M a­
rea Moartă,” M B 4-6 (1977): 330-341.
N icolaescu, N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradi-
ţiii şi metode de exegeză biblică,” S T 1-2 (1952): 113-133.

236
SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea IV TEMATIZARE

N icolaescu, N., „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română,” S T


1-2 (1971): 14-30.
Oancea, Constantin, ,Ambiguitatea în naraţiunile biblice,” Tabor 11
(2008): 26-38.
Oancea, Constantin, „Exegeza istorico-critică şi teologia biblică ortodo­
xă: o reevaluare,” R T 3 (2007): 187-202.
O ancea, Constatin, „Trei demersuri anistorice în exegeza biblică. Avan­
taje şi limite ale exegezei sincronice,” S T 1 (2008): 39-54.
O nişor, Remus, „Inspiraţia în pseudoepigrafele Vechiului Testament,”
AR 1 (2006): 21-36.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Deosebitele feluri de interpretare ale
Sfintei Scripturi,” BOR 1 (1908): 70-81.
Pătuleanu, Constantin, „Importanţa unei ermineutici biblice comune
în cadrul dialogurilor ecumenice,” S T 2 (2006): 24-36.
Petric, Paulin-Timotei, „The reader(s) and the Bible(s) ‘reader versus
community in reader-reponse. Criticism and biblical interpretation,”
55 1 (2012): 55-68.
Piteşteanu, Gherasim, „Sfaturi pentru studiul Sfintei Scripturi,” BOR
8 (1989): 455-481.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură,” B O R 7 (1885): 467-482 / 8
(1885): 558-568 / 9 (1885): 718-739.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Comentarii şi reflecţii scripturistice,” BOR 5
(1910): 506-511 / 7 (1910): 752-759 / 8 (1910): 903-910.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Comentarii şi reflexii scripturistice,” BOR 8
(1909): 926-930 / 9 (1909): 1016-1029-
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Oarecare locuri din Sfânta Scriptură expli­
cate de Sinodul I Ecumenic de la Niceea,” BOR 10 (1925): 634-635.
Popoiu, Dumitru-Mitruţ, „Metoda istorico-critică şi cea semiotico-cri-
tică în cercetarea biblică germană contemporană,” S T 2 (2012): 161-
182.

237
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea

Preda, Constantin, „Inspiraţia Septuagintei din perspectivă hermeneu­


tică,” S T 2 (2006): 37-59.
Preda, Constantin, „Studiile biblice şi metodele lor,” S T 3-4 (1999):
74-89.
Prelipcean, Alexandru, „Gematria ebraică - paradigmă ermineutică a
Sfintei Scripturi. Studiu de caz: cifrele 1-7 din Facere,” S T 2 (2008):
177-212.
S emen, Petre, „De ce hermeneutică şi exegeză la Sfinţii Capadocieni,” în
Exegeză şi erm eneutica biblică în operele Sfinţilor Părinţi C apadocieni
II, ed. Mihai Vladimirescu (Craiova: Mitropolia Olteniei, 2009), 10-
11.
S emen, Petre, „Hermeneutică şi exegeză la Sfinţii Capadocieni, în Părin­
ţii C apadocieni, ed. Petre Semen şi Liviu Petcu (Iaşi: Fundaţiei Acade­
mice „Axis”, 2009), 55-62.
S emen, Petre, „Traducerea Bibliei: un exerciţiu hermeneutic responsa­
bil,” în A lternative H erm eneutice, ed. Ştefan Afloroaei (Iaşi: Cantes,
1999), 171-177.
S emen, Petre, „Vorbirea în pilde în cărţile Sfintei Scripturi,” T V 11-12
(1992): 28-41.
S imeon, Radu, „Sfânta Scriptură. Citirea şi tălmăcirea ei corectă,” M B 2
(1989): 15-17.
Stamatoiu, Dionisie, „Despre sensurile Sfintei Scripturi - noţiuni preli­
minarii,” M O 1-6 (1994): 45-64.
V lad, Sofron, „Lămurirea ortodoxă a unor texte biblice,” O 1 (1954):
42-63.
V ladimirescu, Mihai, „L’interpretation de l’Ecriture dans la tradition
biblique orthodoxe,” AUCL 1-2 (2006): 375-386.

Repere patristice
Baba, Teodor, „Exegeza Sfintei Scripturi, preocupare majoră a Sfinţilor
Trei Ierarhi,” Teologia 1-2 (1999): 107-119.

23 8
SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea IV. TEMATIZARE

Baba, Teodor, „Opera exegetică a Sfântului Ioan Gura de Aur,” M B 4


(1988): 15-25.
Baba, Teodor, „Sfântul Ioan Gură de Aur interpret neîntrecut ai Sfintei
Scripturi. Pios omagiu la 1600 de ani de la trecerea sa la Domnul,”
Teologia 1 (2007): 10-23.
Basarab, Mircea, „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sf.
Vasile cel Mare,” M B 4-6 (1979): 280-300.
Borca, Vasile, „Sfântul Ioan Gură de Aur —interpretul prin excelenţă al
Sfintei Scripturi,” Sfântul Ioan Gură d e Aur —1600 d e an i d e la trece­
rea la D om nul, ed. Paul Adrian (Baia Mare: Universităţii de Nord),
73-91.
C hirilă, Ioan, „Herminia vasiliană, o paradigmă exegetică vie,” Studia
TO 2 (2009): 3-12.
C hirilă, Ioan, „Origen contemporanul nostru”, (prefaţă) la voi. G.
C elsie, Gândirea creştin-filosofică a lui O rigen (Cluj-Napoca: Limes,
2002), 5-13.
C oman, Constantin, „Premize ermineutice în lucrarea Răspunsuri către
Talasie a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Contribuţii la o ermineuti-
că biblică ortodoxă,” A FTOPJl (2000-2001): 69-106.
C orbu, Agapie, „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile psal­
m ilor A Sf. Grigorie de Nyssa,” AB 10-12 (1999): 15-22.
C orniţescu, Constantin, „Sfinţii Trei Ierarhi, interpreţi ai Sfintei Scrip­
turi,” S T l-2 (1976): 82-93.
C orniţescu, Constantin, „Sfântul Vasile cel Mare interpret al Sfintei
Scripturi,” 0 2 (1980): 308-320.
Iana, Constantin, „Concepţia Sfântului Chirii al Ierusalimului despre
Sfânta Scriptură ca temei al învăţăturilor Bisericii în Catehezele sale,”
S T 7 -8 (1967): 446-455.
IcĂ, Ioan jr., „Exegeză, dogmatică şi mistică isihastă în teologia taborică a
Sfântului Ioan Damaschinul,” Tabor 5 (2007): 61-80.

239
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Interpretarea

Ilca, Marius-Mihai, „Hermeneutica mistică a Tradiţiei la Cântarea Cân­


tărilor în viziunea lui Origen şi a Sfântului Grigorie al Nyssei,” AB
1-3(2011): 17-28.
Ioan G ură de A ur, D in Ospăţul Stăpânului. C uvânt la nelum inarea
Scripturii celei vechi, ed. Irineu Slătineanu (Bucureşti: Adonai, 1995).
Lecca, Paulin, „Scriptura, Scripturae interpres (Fericitul Augustin),”
M O 11-12 (1984): 761-776.
Lecca, Paulin, „Scriptura, Scripturae interpres (Fericitul Augustin),”
M O 1-2 (1985): 67-82.
Lecca, Paulin, „Scriptura, Scripturae interpres (Fericitul Augustin),”
M O 3-4 (1985): 259-272.
M icle, Veniamin, „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile
Sfântului Ioan Gură de Aur,” O 2 (1980): 275-298.
M ihoc, Vasile, ,Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi,” RT 2
(1997): 79-101.
M oisescu, Iustin, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului
Ioan Hrisostom (Cernăuţi: Tipografia Glasul Bucovinei, 1942), 123 p.
N eaga, Nicolae, „Principii ermineutice în omiliile biblice ale lui Origen.
Cu referire specială la Vechiul Testament,” MA 10-12 (1981): 757-
763.
Rovenţa, Haralambie, Interpretarea Scripturei după O rigen (Râmnicul
Vâlcea: Tipografia „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin,
1929), 69 p.
Rusu, Dumitru, Atitudinea Părinţilor Capadocieni şi a altor Sfinţi Părinţi
faţă de exegeza Sfintei Scripturi la Origen,”7170 5-8 (2012): 191-207.
Rusu, Dumitru, „Interpretarea tipologică a Vechiului Testament la Ori­
gen,” M O 1-4 (2010): 173-191.
■Rusu, Dumitru, „Metoda alegorică de interpretare a Sfintei Scripturi la
Origen,” AB 7-9 (2010): 26-48.
Rusu, Dumitru, „Studiu comparativ al exegezei lui Origen la cartea Fa­
cerii cu comentariile Sfinţilor Trei Ierarhi,'"AB 4-6 (2011): 18-32.

240
SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii IVTEMATIZARE

Sandu , Nicuşor, „Modele de interpretare a Sfintei Scripturi în opera


Sfântului Simeon Noul Teolog,” O 1-2 (2008): 172-181.
Semen, Petre, „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament în viziunea Sfân­
tului Ioan Gură de Aur, reflectată în Omiliile după Matei,” P U 2
(2004): 77-88.
Tofană, Stelian, „Viziunea Sf. Ioan Hrisostom despre Scriptură în preo­
cupările Biblice ale prof. Iustin Moisescu. O evaluare critică,” Studia
TO 1 (2008): 13-24.

5. TRADUCERI ŞI EDIŢII
ALE SFINTEI SCRIPTURI

Volume
C andrea, Ioan A., Psaltirea scheiană com parată cu celelalte Psaltiri din sec.
XVI şi XVII traduse din slavoneşte, 2 voi. (Bucureşti: Atelierele grafice
Socec & co., 1916), 238 p. şi 551 p.
C imara, contesa de Calomira, Psaltirea lui David. Tălmăcită după textul
biblic. Însoţită d e cele m ai însem nate com entarii (Iaşi: Tipografia Lumi­
na Moldovei, 1923), 238 p.
D osoftei, Psaltirea în versuri, ed. N. A. Ursu (Mănăstirea Neamţ: Tipo­
grafia Centrului mitropolitan Iaşi, 1974), 1165 p.
Lupaş, Ioan, Sfânta Scriptură în lim ba rom ânească (Sibiu: Tipografia Ar-
hidiecezană, 1912), 18 p.
N icolaescu, N. I., S curt istoric a l traducerii Sfintei Scripturi (Bucureşti:
IBMO, 1974), 34 p.
Popa, Stela, Psaltirea slavorom ână (1577) în com paraţie cu Psaltirile core-
sien ed in 1570şi din 1589 (Bucureşti: Academiei RSR, 1976), 780 p.
Popescu, Simion, Septuaginta şi textul evreesc a l Testamentului Vechiu în
Biserica Ortodoxă. Studiu biblic (Bucureşti: Librăriei naţionale, 1908),
38 p.

241
IVTEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii

Popescu-M ălăieşti, Ioan, O m nia p ro pecunia. Traducerea Sfintei Scrip­


turi în vrem ea Patriarhului M iron Cristea (Craiova, Tipografia Sfintei
Mitropolii a Olteniei, 1942), 22 p.
Popescu-ŢÂţa, Nicolae, D espre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din
textul ebraic în alte lim bi şi traducerile în lim ba rom ânească (Bucureşti:
Tipografia Curţii regale, 1900), 64 p.
Psaltirea slavorom ână (1577, Coresi) în com paraţie cu Psaltirile coresiene din
1570şi 1589, ed. StelaToma (Bucureşti: Academiei, 1976), 780 p.
Radu , Vasile şi Gala, G alaction, E lemente (1. Textul din care au fost
traduse Bibliile noastre bisericeşti, 2. Biblia elinească a celor 72 de tra­
ducători adică Septuaginta, 3. Originea şi traducătorii Septuagintei,
4. De la Reformă încoace, 5. Lupta confesională) (Bucureşti: Funda­
ţia pt. literatură şi artă „Regele Carol II”, 1935), 18 p.
Ş esan, M ihail E, O riginea şi tim pu l prim elor traduceri rom âneşti ale Sfin­
tei Scripturi (Cernăuţi: Glasul Bucovinei, 1939), 153 p.
V ladimirescu, Mihai, O istorie a Bibliei Ebraice (Iaşi: Polirom, 2006),
234 p.

Studii şi articole
A brudan, Dumitru, „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale
gândirii patristice referitoare la Sfânta Scriptură),” AM 6 (1989): 26-32.
A brudan, Dumitru, „Biblia lui Şerban tricentenară,” BOR 9-10 (1988):
102-116.
A brudan, Dumitru, „Controversa dintre mitropolitul Andrei Saguna
şi Ion Eliade Rădulescu privind traducerea Bibliei,” R T 4-6 (1993):
95-115.
A brudan, Dumitru, „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în lim­
ba română: traducerile efectuate pe cale particulară,” R T 3 (1994):
1014.
A brudan, Dumitru, „Gala Galaction - iniţiative şi strădanii pentru un
text scripturistic cât mai fidel surselor originale,” Tabor'i (2009): 11-25.

242
SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii IV. TEMATIZARE

A brudan , Dumitru, „Palia de la Orăştie (1582-1992),” RT 1 (1992):


71-74.
A brudan , Dumitru, „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei,” O 1
(1975): 198-201.
A brudan , Dumitru, „Un eveniment editorial de excepţie: reeditarea Bi­
bliei d e la 1688,” BOR 11-12 (1988): 174-176.
A lexandre, Monique şi M unnich, Oliver, „Septuaginta: de Ia iudais­
mul alexandrin la creştinismul oriental şi occidental,” ed. Smaranda
Bădiliţă, AB 1-3 (1999): 118-122.
A nania, Bartolomeu Valeriu, „Biblia lui Şerban, monument de limbă
teologică şi literară românească,” GB 6 (1988): 53-62.
A nania, Bartolomeu Valeriu, „Biblia lui Şerban, monument de limbă
teologică şi literară românească,” Tabor 8 (2008): 5-12.
A nania, Bartolomeu Valeriu, „Biblia lui Şerban, monument de limbă
teologică şi literatură rămânească,” BOR 11-12 (1988): 94-103.
A nghelescu, Paraschiv, „Alexandru Vlahuţă şi o nouă traducere a Bibli­
ei,” BOR 1 (1926): 17-18.
A răpaşu, Teoctist, „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti,” BOR 11-12
(1988): 21-29.
A răpaşu, Teoctist, „La în cepu t era cuvântul,” BOR 9-10 (1988): 3-7.
Bădiliţă, Cristian, „Conţinutul Septuagintei,” AB 1-3 (1999): 107-108.
Bădiliţă, Cristian, „Din nou despre traducerea Bibliei în româneşte,”
AB 1-3 (1999): 123-125.
Bădiliţă, Cristian, „Scrisoarea lui Aristeas către Philokrates,” ed. Cristi­
an Bădiliţă, AB 1-3 (1999): 105-106.
Bădiliţă, Cristian, „Septuaginta sau Biblia de la Alexandria,” AB 1-3
(1999): 100-101.
Bădiliţă, Cristian, „Z ece cărţi fundamentale despre Septuaginta,” AB
1-3 (1999): 109-110.
Băgiu , Vasile Lucian, „Dosoftei şi traducerea psalmilor sau autohtoniza­
rea expresiei poetice a sacrului,” Tabor 10 (2009): 73-86.

24 3
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii

Bălan-mihailovici, Aurelia, „Documentele istorice şi vechimea Manus­


crisului de la Ieud,” Tabor A (2007): 30-34.
Balaur, D., „Noua traducere a Sfintei Scripturi (Bucureşti, 1936),” BOR
5-6 (1936): 337-339.
Bârsan , Ovidiu, „Sfânta Scriptură şi Liturghia: o dăruire plenară a Cu­
vântului sau asanarea Lui?,” Tabor 12 (2009): 15-24.
Batin, Laurenţiu, „Biblia de la Bucureşti (1688-2008) - an jubiliar pen­
tru Patriarhia română,” O M 13 (2008): 83-95.
Beldie, I. C., „Orientarea între manuscriptele Bibliei,” BOR 6 (1927):
338-342.
B ocşan, Nicolae şi G ârdan , Gabriel-Viorel, „Andrei Şaguna şi tipărirea
Bibliei,” Tabor \\ (2009): 13-21.
C atrina, Constantin, „Ioan Sin Radului Duma Braşoveanu şi Psaltirea
Rumăneascâ de la 1751 (250 de ani de la finalizarea acestui manus­
cris),” R T 2 (2001).
C hirilă, Ioan, „Arhiepiscopul Bartolomeu un om cuprins prin tâlcuire
în dulceaţa şi lumina Revelaţiei”, în Logos, ed. Ştefan Iloaie (Cluj-Na-
poca: Renaşterea, 2001), 111-122.
C hirilă, Ioan, „Biblia jubiliară - model al dialogului autentic cu Logos­
ul”, în P rim ele m ărturii despre Biblia Ju biliară 2001, ed. Ştefan Iloaie
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2003), 41-51.
C hirilă, Ioan, „Dinamica graniţelor culturale ale Europei determinată
de traducerea textului sacru, a Sfintei Scripturi”, în Biblie şi m ulticul-
turalitate (Bucureşti: Limes, 2004), 5-14.
C hirilă, Ioan, „Gala Galaction - un chip patriarhal în literatura româ­
nească,” Tabor 3 (2009): 26-32.
C hirilă, Ioan, „Septuaginta - sursă a ediţiilor Bibliei româneşti, repere
despre munca de traducere a Bibliei în limba română,” Studia TO 1
(2010): 5-14.
C hirilă, Ioan, „Traducerea Sfintei Scripturi în lumina martyriei creşti­
ne,” Studia TO 1 (2008): 3-12.

24 4
SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii IV. TEMATIZARE

C hiţimia, I. C., „Importanţa Bibliei de la Bucureşti pentru spiritualita­


tea, unitatea şi cultura poporului român,” BOR 11-12 (1988): 89-93.
C hivu , Gheorghe, „Vechi psalmi româneşti din sec. al XVIUea,” Limba
r o m â n ă l (1972): 145-154.
C ioranescu, George, „Psalmi,” Bună Vestire 4 (X): 96-103.
C ocora, Gabriel, „O sută de ani de la tipărirea Bibliei de la Buzău,” GB
3-4 (1955): 211-216.
C olan, Nicolae, „O traducere catolică a Bibliei,” RT46 (1922): 106-109.
C olan, Nicolae, „Să se retipărească Biblia!,” R T 56 (1925): 137-138.
C oman, Costantin, „Biblia în Biserica Ortodoxă,” Tabor 8 (2008): 13-16.
C oman, Costantin, „Secolul al XVII-lea Românesc şi Biblia de la Bucu­
reşti,” S T 2 (1989): 10-29.
C oman, Vasile, „Patru sute de ani de la tipărirea Psaltirii româneşti şi a
Liturghierului,” BOR 9-10 (1970): 1042-1046.
C ombiescu, Mariana, „Psaltirea de la Mehadia,” Limba rom ână 3
(1968): 259-268.
C onţac, Emanuel, „Tradiţia biblică românească. O prezentare succintă
din perspectiva principalelor versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi,”
S T 2 (2011): 159-245.
C orneanu, Nicolae, „Două aniversări edificatoare,” BOR 11-12 (1998):
115-123.
C ornilescu, D., „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei,”
BO R 8 (1923): 567-570.
C orniţescu, Emil, „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a
300 de ani de la prma ei apariţie integrală, la Bucureşti (1688-1988),”
GB 5 (1988): 80-96.
C orniţescu, Emilian, „Prima tipărire integrală a Sfintei Scripturi în
limba română,” O 1 (1989): 146-152.
C ornoiu , I. şi Popescu-M ălăieşti, Ioan „Referat asupra lucrării pr. Si-
mion Popescu, Septuaginta şi textul evreiesc a l Testamentului Vechi în
Biserica Ortodoxă,” BO R Ş (1909): 335-355.

245
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii

C răciunescu, Aurel, „Mitropolitul Andreiu şi Sf. Scriptură,” R T 9-10


(1909): 440-457.
C unescu, Gheorghe, „Gala Galaction traducător biblic,” BOR 3-4
(1969): 312-329.
David , Constantin, „Biblia britanică (a lui Cornilescu) o traducere favo­
rabilă prozelitismului sectant,” GB 5 (1987): 23-40.
David , R I., „S-a spulberat teza că traducerea textelor sfinte în limba ro­
mână ar fi fost făcută sub influenţă străină (Despre codicele de la
Ieud),” O 3-4 (1977): 516.
D emetrescu, Dragomir, „Ediţii ale Sfintei Scripturi,” BOR 2 (1911):
223.
D răgulin, M., „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea
lor în cultura românească,” GB 11-12 (1971): 1100-1108.
D ură, Ioan, „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după al doilea război mondial
până în decembrie 1989,” BOR 4-5 (1992): 66-71.
D ură, Nicolae, „B iblia d e la Bucureşti (1688), 3 0 0 de ani de la prima ti­
părire integrală a Bibliei în versiune românească,” S T 6 (1988): 9-29.
D ură, Nicolae, „Biblia dela Bucureşti (1688), monument de seamă al
culturii umaniste europene,” 0 1 - 2 (2004): 16-29.
Erbiceanu, C., „Ulfila. Viaţa şi doctrina sa,” BOR 6 (1898): 506-517.
G afton, Alexandru, „Biblia d e la 1688. Momentul cultural şi lingvistic,”
Tabor8 (2008): 17-20.
G ala, Galaction, „Biblia românească - conferinţă,” BOR 3-4 (1943):
175-184.
G ala, Galaction, „Biblia Românească,” BOR 4-6 (1943): 175-184.
G aleriu, Constantin, „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a
unităţii poporului român,” BOR 9-10 (1988): 83-102.
Galitis, Georgios, „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf.
Scripturi,” ed. Eugen Moraru, R T 2 (1994): 110-114.

24 6
SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii IV.TEMATIZARE

G heorghiu, N. A., „250 de ani de la tipărirea Bibliei lui Şerban Vodă,”


BOR 9-10 (1938): 599-602.
G herman, Mihai Alin, „Marginalii la Psaltirile versificate în cultura ro­
mână,” TaborS (2008): 33-45.
G îrboviceanu, P., „Biblia cu litere străbune, ediţia Sfântului Sinod
(1914),” BOR 3 (1915): 321-322.
Haneş, Petre, „N. Milescu, traducător necunoscut a opt cărţi cunoscute,”
G B 1-2 (1964): 30-49.
Haneş, Petre, „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys 1687 din
Veneţia,” GB 9-10 (1964): 915-923.
Haneş, Petre, „Nicolae Milescu, traducătorul Bibliei de la 1688,” GB
9-10 (1962): 942-964.
Harl, Marguerite, „Biblia Ebraică tradusă şi citită în limba grecilor,” ed.
Cristian Bădiliţă, A 8 1-3 (1999): 110-117.
Iacob , Niculina şi C hindriş, Ioan, „Biblistica Blajului între Septuaginta
şi Vulgata,” Tabor 8 (2008):
Ichim , Dumitru, „Vinul cuvântului (Biblia din 2001),” S T VA (2002):
3-6.
Ioana, Marius, „Psaltiri celebre în limba română (I),” AB 1-3 (2010):
79-95.
Ioana, Marius, „Psaltiri celebre în limba română (II),” AB 4-6 (2010):
58-76.
Ionescu, Ion, „Istoricul unei Biblii din Biblioteca Academiei R. S. Ro­
mânia (Biblia de la Petersburg),” BOR 1-2 (1985): 159-161.
I onescu, Ion, „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii
Socialiste România (Biblia de la Petersburg, 1819),” BOR 12 (1985):
159-161.
Ionescu, Ion, „Traduceri şi ediţii ale Sfintei Scripturi în limba română,”
BOR 1-6 (1998): 196-209.
Ioniţă, Viorel, „Biblia lui Şerban Cantacuzino —1688 în contextul tra­
ducerilor europene,” M O 6 (1988): 59-67.

247
IV. TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii

J inga, Constantin, „Problema traducerii Sfintei Scripturi: eroare, trăda­


re, negoţ sau încercare duhovnicească,” AB 10-12 (1998): 135-147.
J inga, Constantin, „Traducerile Bibliei: o retrospectivă istorică,” AB 1-3
(1999): 87-99.
Leonte, Constantin, „420 de ani de la tipărirea Paliei de la Orăştie,”
B O R 7-8 (2002): 132-137.
M anolache, Teodor N., „Traducerea ecumenică a Bibliei,” M O 7-8
(1968): 560.
M arcu , Grigorie, „Sfânta Scriptură în limba română,” M O 3-4 (1957):
149-160.
M arcu , Grigorie, „Sfânta Scriptură în p o m românesc. 100 de ani de la
apariţia Biblei lui Şaguna,” MA 11-12 (1958): 782-812.
M arcu , Grigorie, „Un eveniment bisericesc: Bibila de la 1968,” BOR
5-6 (1969): 483-486.
M ihoc, Vasile, „Antim Ivireanul şi contribuţia sa la desăvârşirea formei
româneşti a textelor biblice,” BOR 1-2 (1990): 108-116.
M ihoc, Vasile, „Sfânta Scriptură în Versiunea B artolom eu A nemia? Tabor
1 (2011): 43-49.
M ircea, Ioan, „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română,”
BOR 3-4 (1983): 184-200.
M ironescu, Athanasie, „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. V. Radu şi
Gala Galaction,” BOR 10 (1931): 659-660.
M ironescu, Athanasie, „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. V. Radu şi
Gala Galaction,” BOR 11 (1931): 750-762.
M ironescu, Athanasie, „Un Psalm din Psaltirea tradusă de părintele Ga­
laction (18), BOR 5 (1929): 469-274.
M oisescu, G. şi G alaction, Gala, „Poezia Psalmilor,” BOR 3-4 (1934):
252-253.
M oisescu, Iustin, „Sfânta Scriptură,” BOR 1-2 (1939): 108.
M oraru, Mihai, „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei d e la B ucureştii’
S T 6 (1988): 7-9.

248
SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii IV. TEMATIZARE

M untean, Cristian, „Manuscrisele şi vechile tipărituri ale Vechiului şi


Noului Testament aflate în fondul de carte veche al bibliotecii primei
şcoli româneşti din Şcheii Braşovului,” R T 1 (2002): 61-77.
M untean, Cristian, „Problema izvoarelor Bibliei de la Bucureşti,” GB
5-8 (2000): 73-85.
M untean, Cristian, „2008 —Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei
Liturghii. 320 de ani de la Biblia de la Bucureşti (1688). 500 de ani
de la Liturghierul lui Macarie (1508),” R T 2 (2008): 106-121.
M unteanu, Eugen, „Lexicalizarea în limba română a conceptelor de
origine biblică,” Tabor\ (2009): 41-51.
M unteanu, Ştefan, „La traduction oecumenique de la Bible. Une mo­
dele de colaboration autour du texte biblique,” AŞUITYĂX (2007):
153-178.
Naghiu , Iosif, „Biblia în româneşte,” RT 11-12 (1938): 481-496.
N eaga, Neaga, „Psaltirea proorocului şi împăratului David, Cluj, 1943,”
R T 5-6 (1944): 283-284.
N eaga, Nicolae, „Biblia de la Bucureşti: 270 de ani de la tipărirea ei,”
MA 1-2 (1959): 33-41.
N eaga, Nicolae, „O nouă ediţie a Bibliei în limba ungurească,” O 3
(1957): 490-493.
N eaga, Nicolae, „Problema traducerii ecumenice a Vechiului Testa­
ment,” M B 7-9 (1971): 402-407.
N eaga, Nicolae, „Psalmii, tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a
PF Patriarh Justin, Bucureşti, 1979,” M B 7-9 (1980): 605-606.
N eaga, Nicolae, „Psaltirea proorocului şi împăratului David, în tradu­
cere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction, Bucureşti, Institutul
Biblic, 1929,” R T 5-6 (1930): 283-286.
N eaga, Nicolae, „Psaltirea proorocului şi împăratului David, tălmăcită
de IPS Patriarh Nicodim, Bucureşti, 1943,” R T 5-6 (1944): 284.
N eaga, Nicolae, „Psaltirea românească din 1570 —400 de ani de la tipă­
rirea ei,” TR 19-20 (1970): 1.

2 49
IV TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii

N eaga, Nicolae, „Psaltirea românească din 1570 - 400 de ani de la tipă­


rirea ei,” MA 4-6 (1970): 257-261.
N eaga, Nicolae, „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic,”
M B 7-9 (1973): 415-420.
N eaga, Nicolae, „Septuaginta,” MA 3-5 (1964): 195-209.
N eaga, Nicolae, „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în
Transilvania”, în C ontribuţii transilvănene la teologia ortodoxă (Sibiu:
Tipografia Eparhială, 1988), 27-38.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în româneşte,” TR 23 (1935): 13 /
24 (1935): 2-4.
N eaga, Nicolae, „Vulgata,” MA 4-6 (1965): 275-287.
N icolaescu, N., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principa­
lele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română,” S T 7 -8 (1974):
489-521.
N icolaescu, N., „Sfânta Scriptură în Biserica noastră,” S T 5-6 (1974):
333-342.
N ifon, Episcopul, „Cuvântare rostită la şedinţa Sfântului Sinod cu pri­
vire la Mica Biblie,” B O R 2 (1914): 156-158.
O nişor, Remus, „Biblia sau Sfânta Scriptură —Ediţia Jubiliară a Sfântu­
lui Sinod,” în P rim ele m ărturii despre Biblia Jubiliară 2001, ed. Ştefan
Iloaie (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2003), 195-201.
O nişor, Remus, „Traducerile româneşti ale Sfintei Scripturi,” în Roton­
da u nui suflet aprins p en tru D um nezeu şi N eam (Alba Iulia: Reîntregi­
rea, 2008), 153-180.
O rleanu-BÎrlădeanu, Calistrat, „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a
autorităţii ei în Biserica Romei,” BO R 7 (1093): 732-740.
Papahagi, Adrian, „Biblia în istoria cărţii,” Tabor 8 (2008): 61-71.
Pavel, Aurel, „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament,” în
B iblie şi Teologie. Prinos d e cinstire Părintelui Profesor Dr. N icolae Nea­
g a la îm plinirea vârstei d e 9 5 d e ani (Sibiu: Arhiepiscopiei, 1997),
106-118.

250
SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii IV TEMATIZARE

Pavel, Aurel, „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament,” RT


2 (1997): 133-145.
Pavel, Aurel, „Problema traducerii scrierilor intertestamentare,” R T 2-3
(1998): 146-156.
Plămădeală, Antonie, „Biblia de la 1936,” BOR 3-4 (1979): 414-450.
Plămădeală, Antonie, „Biblia de la Bucureşti. Cine a făcut traducerea?,”
BOR 9-10 (1978): 1004-1018.
Plătică, Mihai, „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti
(1688),” G B6 (1988): 62-66.
Pop, Augustin, „Psaltirea în versuri după trei veacuri,” GB 5-6 (1973):
531-537.
Pop, G. T., „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu,” BOR 9-10 (1962):
958-963.
Popescu, Dumitru, „Dimensiunea ecumenică a Bibliei d e la Bucureşti
0 4 (1 9 8 8 ): 157-160.
Popescu, Gabriel, „Observaţii critice în legătură cu traducerea ecumenică
a Bibliei,” O 1 (1957): 225-226.
Popescu, Victor, „Ediţia popolară a Sfintei Scripturi (1939),” BOR 1-2
(1937): 110-111.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Biblia tipărită de Şaguna,” BOR 7 (109):
746-750.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Revizuirea şi publicarea textelor Sfintei
Scripturi,” BOR 9-10 (1971): 1010.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Traducerea Sfintei Scripturi,” S T 2 (1931):
47-62.
Preda, Sabin, „Pentru o traducere teologică a lui eudokein e n ” S T 3
(2006): 7-23.
Predescu, Lucian, „Contribuţii la Pravila d e la Orăştie şi L eviticul d e la
Belgrad,” OS 7-8 (1969): 803-808.
Prelipcean, Alexandru, „O scurtă introducere în critica textuală: măr­
turii directe şi indirecte ale textului Septuagintei,” S T 4 (2011): 7-54.

251
W . TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii

Prelipceanu, Vladimir, „O nouă ediţie a Bibliei în limba rusă,” O 1


(1957): 139-145.
R oman, Alexandra, „Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al
XVTII-lea. Probleme de filiaţie,” Limba rom ână 3 (1974): 233-242.
R oşca, Nuţu, „Prima Biblie românească,” O M 13 (2008): 99-110.
R ovenţa, Haralambie, „Patriarhul Miron şi Biblia,” BOR 11-12 (1938):
664-666.
Savelovici, Anton, „Sfânta Scriptură în versiunea lui Dumitru Corni-
lescu. Context istoric. Activitatea neoevanghelizatoare a lui D. Corni-
lescu şi T. Popescu până în anul 1923. Primele două ediţii biblice în
versiunea lui Dumitru Comilescu,” AFTOCTA1 (2008-2009): 277-292.
S criban, I, „Traducerea Bibliei merge înainte,” BOR 11 (1930): 1101.
S ecaş, Gheorghe, „Biblia sau Sfânta Scriptură (1968),” B O R 7-8 (1969):
845-846.
S ecula, Septimiu, „Biblia —în veşmânt nou. Din incidentul lucrărilor
de revizuire a Sfintei Scripturi,” RT 5 (1910): 181-187.
S emen, Petre, „Este totuşi Septuaginta inspirată? Studiu exegetico-cri-
tic între textul masoretic şi cel egiptean la cartea Facerea,” A IJC T 12
(2004): 156-180.
S emen, Petre, „Traducerea Bibliei între responsabilitate şi misiune,” ST
2 (2006): 7-23.
Semen, Petre, „Traducerea Bibliei: un exerciţiu hermeneutic responsa­
bil,” în A lternative H erm eneutice, ed. Ştefan Afloroaei (Iaşi: Cantes,
1999), 171-177.
Ş erbănescu, Nicolae, „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a
unităţii poporului român,” BO R 9-10 (1988): 69-82.
Ş erbănescu, Nicolae, „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. Cu
prilejul tricentenarului apariţiei B ibliei d e la Bucureşti (1688-1988),”
BOR 3-4 (1989): 51-78.
Ş erbănescu, Niculae, „O sărbătoare a cărţii româneşti: trei sute de ani
de la apariţia Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei al Moldo­
vei,” BOR 11-12 (1973): 1216-1237.

25 2
SF. SCRIPTURĂ. Traduceri şi ediţii rV.TEMATIZARE

Ş erbănescu, Niculae, „Trei sute de ani de la tipărirea la Iaşi a Psaltirii


de-nţeles a Sfântului împărat prooroc David de către mitropolitul
Dosoftei al Moldovei,” BOR 11-12 (1980): 1159-1172.
S ereda, G., „Iniţiativa transilvană şi tipărirea Bibliei româneşti,” BOR
1-3 (1944): 62-76.
S oare, D., „Rezerve ortodoxe cu privire la Traducerea ecu m en ică a Bibliei
în limba franceză,” O 2 (1972): 315-316.
Ştefan, Mioara, „Ediţiile româneşti ale Bibliei şi contribuţia lor la dez­
voltarea limbii literare româneşti,” O M 13 (2008): 137-142.
Tarnavschi, Vasile, „Psaltirea proorocu lu i şi îm păratului D avid, traduce­
rea preoţilor profesori Vasile Radu si Gala Galaction,” C 1 3 (1931):
147-149.
Teodoreanu, Ionel, „Septuaginta,” M M S 6 (1936): 207-210.
Teodorescu, Mirela, „O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în ver­
suri a mitropolitului Dosoftei,” Limba rom ână 5 (1968): 449-455.
Tofană, Stelian, „Textul sfânt în limba română —dimensiune a spiritua­
lităţii româneşti,” Studia TO 1-2 (1997): 89-108.
Toma, Stela, „Pe marginea unei lansări de carte: Biblia de la Bucureşti
(1688), voi. I-II, Iaşi, 2001-2002,” BOR 1-4 (2004): 472-480.
Vasilache, Gheorghe, „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic,”
M M S 6 (1936): 237-244.
V asilescu, Gheorghe, „Festivităţile lansării celei de a doua tranşe a ediţiei
jubiliare a Bibliei de la Bucureşti (1688) şi a Pentateuhului, traducere,
note şi comentarii a IPS Arhiepiscop Bartolomeu-Valeriu Anania al
Clujului,” BOR 1-6 (1997): 57-62.
V erzan, Sabin, „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească,” BOR
3-4 (1986): 102-110.
V ladimirescu, Mihai, „Transmiterea textelor biblice ebraice,” S T 2
(2006): 60-77.
Z ub, Alexandru, „întrebuinţarea Sfintei Scripturi de-a lungul veacurilor.
Cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la tipărirea Bibliei în limba ro­
mână,” M O 1 (1988): 9-22.

253
IV TEMATIZARE SF. SCRIPTURĂ. Limba scrierilor VT

6. LIMBA SCRIERILOR VECHITESTAMENTARE

Volume
A brudan , Dumitru şi Emilian, C orniţescu, Limba ebraică biblică
p en tru F acultăţile d e Teologie (Bucureşti: EIBMO, 1996), 292 p.
Isvoranu, Alexandru et al., Exerciţii p ra ctice p en tru învăţarea lim bii
ebraice biblice (Craiova: Universitaria, 2000), 182 p.
Isvoranu, Alexandru, Limba ebraică biblică. E lem ente gram aticale (Cra­
iova: Universitaria, 2000), 161 p.
N eaga, Nicolae, D icţionar Ebraic-Român (în manuscris) (Sibiu, 1958),
785 p.
N eaga, Nicolae, Gramatica ebraică (în manuscris) (Sibiu, 1950), 200 p.
N egoiţă, Athanase, E lem ente d e gram atică ebraică (Bucureşti: Institutu­
lui Biblic, 1946), 144 p.
N egoiţă, Athanase, Limba aram aicâ în N oul Testament (Bucureşti,
1935), 36 p.
N egoiţă, Athanase, Studii biblice: 1. Limba aram aicâ în N oul Testament
2. Lară ebreeşte gabbatha 3. Akel-Dama 4. Bethlehem (Bucureşti: Tipo­
grafia Seminarului monahal Cernica-Ufov, 1935), 36 p.
Oancea, Constantin, Cartea Facerii. Analiză m orfologică, lexic şi note cri­
tice la textul m asoretic (capitolele 1-11) (Sibiu: Universităţii „Lucian
Blaga”, 2008), 176 p.
O ancea, Constantin, Curs d e lim ba ebraică biblică (Sibiu: Alma Mater,
2006), 180 p.
O ancea, Constantin, Vocabular a l lim bii ebraice biblice (Sibiu: Universi­
tăţii „Lucian Blaga”, 2004), 109 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Exerciţii la lim ba ebraică (cu vocabular) (Bu­
cureşti: Cartea românească, 1927), 72 p.
S emen, Petre, E lemente d e gram atica lim bii ebraice biblice (Iaşi: Universi­
tăţii „Al. I. Cuza”, 1996), 213 p.

254
SF. SCRIPTURĂ. Limba scrierilor VT IV. TEMATIZARE

Semen, Petre, Limba ebraică biblică (Iaşi: Universităţii „Al. I. Cuza”,


2001), 421 p.
S emen, Petre, Limba ebraică biblică (Iaşi: Universităţii „Al. I .Cuza”,
2010).

Studii şi articole
Erbiceanu , Gheorghe, „De dialectul alexandrin sau limba cărţilor
sacre,” BO R2 (1912): 127-133 / 4 (1912): 262-268 / 4 (1912): 395-
400.
Isvoranu, Alexandru, „Limba cărţilor Vechiului Testament. Preocupări
româneşti mai vechi si mai noi,” AUCTV 6 (2000): 102-110.
N eaga, Nicolae, „Limbi orientale de interes biblic,” M B 11-12 (1959):
68-80.
N egoiţă, Athanase, „Despre limbile semite,” M B 9-10 (1964): 562-
580.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrise de gramatici semite în Biblioteca Patri­
arhiei Române,” S T 1-2 (1965): 100-116.
M ihăilă, Alexandru, „Creuzetul Bibliei ebraice,” Tabor 11 (2012).
N egoiţă, Athanase, „Un nou alfabet semitic,” S T 1 (1931): 184.
N itzulescu, N., „Elemente de gramatica limbii ebraice,” B O R 2 (1877):
III.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Limba ebraică,” BOR 3 (1905): 225-
241 /4(1905): 360-376.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Elemente ebraice în limba Noului Testa­
ment,” BOR 8 (1910): 921-926 / 9 (1909): 1019-1029 / 7 (1910):
773-777/ 12 (1910): 1397-1401.
Prelipceanu, Vladimir, „Originea alfabetului în lumina descoperirilor
mai noi,” VT3-4 (1961): 189-201.
Puşcariu , Sextil, „Limba cărţilor sfinte,” BOR 11-12 (1938): 719-721.
Sasu , Mariana, „Importanţa studiului limbii ebraice în aprofundarea
textului Sfintei Scripturi,” AB 7-9 (1994): 77-84.

25 5
IV TEMATIZARE VT. Generalităţi

B. VECHIUL TESTAMENT

1. GENERALITĂŢI

Volume
Baba, Teodor, Introducerea în S tudiul Vechiului Testament (Arad: Univer­
sităţii ,Aurel Vlaicu”, 2003), 283 p.
C hialda, Mircea, S tudiul Vechiului Testament. M ân u i p en tru Institutele
teologice, ed. Vladimir Prelipceanu et al. (EIBMO: Bucureşti, 1985),
452 p.
C iudin, Nicolae, Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia
Sf. M atei. Studiu după textul ebraic şi LXX (Bucureşti: Cartea româ­
nească, 1942), 53 p.
C iudin , Nicolae, G enealogia M ântuitorului după Evanghelia Sf. M atei in
raport cu datele Vechiului Testament. Studiu analitic după textul ebraic
şi LXX (Iaşi: Tipografia Progresul, 1941), 15 p.
C iudin , Nicolae, Studiul Vechiului Testament (Bucureşti: Credinţa noas­
tră, 1997), 295 p.
C iudin , Nicolae, Studiul Vechiului Testament. M an u alpen tru Sem inariile
teologice (Bucureşti, EIBMO, 1978), 360 p.
C ziple, Alexandru, M ica B iblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. Par­
tea p rim ă : Legea vech e (Blaj: Tipografia Seminarului grecocatolic,
1918), 160 p.
J inga, Constantin, Fişe d e in iţiere în lectura Vechiului Testament (Timi­
şoara: Marineasa, 2000), 248 p.
M elniciuc-P uică , Ilie, Utilizarea Vechiului Testament în scrierile lucanice
(Iaşi: Performantica, 2005), 273 p.
M ihăilă, Alexandru, (N e)lâm uriri din Vechiul Testament. M ici com enta­
rii la m ari texte (Bucureşti: Nemira, 2011), 592 p.

256
VT. Generalităţi IV. TFiYlAIIZARE

M unteanu, Liviu Galaction, Vechiul Testament şi Creştinismul (Cluj: Ti­


pografia Eparhiei, 1937), 62 p.
N eaga, Nicolae, «N-am ven it să stric legea!» Consideraţii gen era le p rivitoa ­
re la însem nătatea Vechiului Testament (Sibiu: Tipografia Arhidieceza-
nă, 1940), 274 p.
N eaga, Nicolae, Introducere în cărţile Vechiului Testament (în manuscris)
(Sibiu, 1955), 250 p.
N eaga, Nicolae, Sfânta Scriptură a Vechiului şi N oului Testament—tradu­
cere şi com entariu (în manuscris) (Sibiu, 1956), 5000 p.
N eaga, Nicolae, Valoarea socială a Vechiului Testament (Sibiu: Tipografia
Arhidiecezană, 1933), 20 p.
N eaga, Nicolae, Vinul în Vechiul Testament (Sibiu: Tipografia Arhidie­
cezană, 1939), 22 p.
O nciul, Isidor, M anual d e introducere în sfintele cărţi ale Testamentului
Vechi (Cernăuţi, 1898), 428 p.
Pavel, Aurel, Vechiul T estam ent:perspective m isionare (Sibiu: Universităţii
Lucian Blaga, 2000), 149 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan şi Teodorescu, C., Istoria sfântă a Vechiului
şi N oului Testament p en tru clasa I-a secundară şi norm ală (Bucureşti:
Cartea românească, 1929), 184 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Comentarii şi reflexii scripturistice. Fabule
şi ghicitori,” BOR 8 (1910): 903-910.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Fabula şi parabola în Vechiul Testament,”
BOR 5 (1910): 522-525 / 6 (1910): 658-663.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura bi­
blică a Vechiului Testament (Generalităţi),” BOR 3 (1924): 130-137.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Valoarea Vechiului Testament pentru creş­
tini,” S T 2 (1932): 35-111.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Vechiul Testament. Studiile semitice în ge­
neral. Critica V. Testament,” B O R 7 (1903): 777-787.

257
IYTEMATIZARE VT. Generalităţi

Popescu-M ălăieşti, Ioan, Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testa-


m e n tl (Bucureşti: Tipografia „România Mare”, 1933), 87 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Valoarea Vechiului Testa­
m en t p en tru creştini (schiţă) VI, (Bucureşti: Tipografia Cărţilor biseri­
ceşti, 1932), 84 p.
Prelipceanu, Vladimir et al. Studiul Vechiului Testament. M an u alpen tru
Institutele teologice (EIBMO: Bucureşti, 1985), 452 p.
Prelipceanu, Vladimir et al., Studiul Vechiului Testament. M an u al p e n ­
tru uzul studenţilor Institutelor teologice (EIBMO: Bucureşti, 1955),
288 p.
Ştefănescu, Athanase, P riviri generale asupra colecţiu nii şi codificării Ve­
chiu lu i Testament (Bucureşti: Tipografia Curţii regale, 1900), 44 p.
Tarnavschi, Vasile, Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu
(Cernăuţi: Tipografia Glasul Bucovinei, 1928), 656 p.

Studii şi articole
A brudan, Dumitru, „Genealogiile biblice vechitestamentare,” AFTASS
III (2002-2003): 7-14.
A brudan , Dumitru, „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augus-
tin,” S T 34 (1963): 141-155.
Baba, Lucian, „Dimensiunea biblică misionară a revelaţiei Vechiului Tes­
tament,” AB 7-9 (2012): 34-49.
Baba , Teodor, „Vechiul Testament în lucrarea pastoral misionară a preo­
tului,” A S 1-2 (1990): 45-58.
Balca, Nicolae, „Biblia în sistemul filozofic hegelian,” S T 12 (1970):
39-59.
Balea, Nicolae, „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină,” GB
3 (1957): 162-167.
Bejenaru, Mihail, „In jurul unei discuţii asupra Vechiului Testament,”
BOR 8 (1925): 454-457.

258
VT. Generalităţi IV. TEMATIZARE

Belu, Dumitru, „Vechiul Testament ca izvor omiletic,” MA 58 (1957):


504-521.
Borca, Vasile, „Câteva consideraţii asupra cronologiei vechi-testamentare,”
SUSTO 1 (2010): 49-56.
Bunea, Ioan, „Vechiul Testament —călăuză spre Hristos,” M B 10-12
(1971): 530-543.
Burtan, Gheorghe, „Rolul îndrumător al Vechiului Testament,” S T
9-10 (1973): 725-735.
C aloianu, Viorel, „Sensul expresiei trim isul lui D um nezeu (.Malak Iahve)
în Vechiul Testament,” ST 3-4 (1975): 226-231.
C aplat, Simion, „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al pre­
dicii,” S T 1-2 (1967): 62-77.
C hialda, Mircea, „S tudiul Vechiului Testament, manual pentru institute
teologice,” M O 5-6 (1955): 352-356.
C hirilă, Ioan, „Logos-Loghia Vechiului Testament,” ATTOCW (2000-
2002): 45-64.
C hirilă, Ioan, „Pre-figurative Ancient Testament Types for the New
Testament Ecclesiology,” SS 1 (2004): 9-26.
C orniţescu, Emilian, „întreita slujire a Mântuitorului Hristos după
Vechiul Testament,” O 1 (1983): 83-93.
C orniţescu, Emilian, „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testa­
ment,” O 2 (1982): 243-254.
C orniţescu, Emilian, „Sensul rugăciunii după Vechiul Testament,” O
3 (1983): 387-404.
C orniţescu, Emilian, „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în
Vechiul Testament,” O 3 (1980): 492-500.
D uţu , Constantin, „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predi­
cii,” S T 1-2 (1978): 33-45.
Iatan, Cristinel, „Atitudinea Vechiului Testament faţă de practicile ma­
gice şi vrăjitorie” AFTOPJUl (2003): 349-392.

259
IVTEMATIZARE VT. Generalităţi

Iatan, Cristinel, „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament în Episto­


lele pauline. Epistola către Romani şi Galateni,” AFTOPJY11 (2006-
2007): 77-108.
J arpălău, Gheorghe, „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament,” GB 10-
12 (1984): 744-761.
J inga, Constantin, „Despre lume, viaţă şi alte temeiuri biblice,” AB 10-
12 (1995): 30-36.
M elniciuc-P uică, Ilie, „Utilizarea celor trei secţiuni ale Vechiului Testa­
ment în scrierile Sf. Luca,” AŞLJITWW (2003): 77-88.
M iclăuş, Lucian, „Educaţia în Vechiul Testament,” AB 1-3 (2008): 73-79.
M ihăilă , Alexandru, „Concepţia despre moarte şi grija faţă de cei ador­
miţi în Vechiul Testament (partea I),” O 3 (2012).
N eaga, Niclolae, „Ideea de mântuire în Vechiul Testament,” GB 9-10
(1960): 742-752.
N eaga, Nicolae, .Atitudinea Sf. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testa­
ment,” MA 8-9 (1967): 633-638.
N eaga, Nicolae, „Concepţia Vechiului Testament despre stat,” M B 7-8
(1964): 334-345.
N eaga, Nicolae, „Coranul şi Vechiul Testament,” AATA 8 (1931-1932):
51-58.
N eaga, Nicolae, „Iisus Hristos în Vechiul Testament,” M B 5 (1987): 15-22.
N eaga, Nicolae, „învierea în lumina Vechiului Testament,” GB 2-3
(1989): 31-33.
N eaga, Nicolae, „Noţiunea biblică de patrie şi patriotism,” M B 7-9
(1969): 391-395.
N eaga, Nicolae, „Ontologia crucii în Vechiul Testament,” M B 4-6
(1974): 212-220.
N eaga, Nicolae, „Ortodoxia şi Vechiul Testament,” M B 7-8 (1962):
299-318.
N eaga, Nicolae, „Panoramic biblic despre bătrâneţe,” AB 7-9 (1995):
8- 22 .

26 0
VT. Generalităţi IV. TEMATIZARE

N eaga, Nicolae, „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament,”


MA 9-10 (1959): 658-691.
Neaga, Nicolae, „Problema frumosului în Vechiul Testament,” M M S 3-4
(1958): 199-217.
N eaga, Nicolae, „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament şi ideea păcii,”
M B 10-11 (1958): 24-31.
N eaga, Nicolae, „Umor şi ironie în Vechiul Testament,” AB 10-12
(1996): 16-25.
N eaga, Nicolae, „Valoarea spirituală a Vechiului Testament,” MA 9-10
(1966): 574-590.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în Cartea d e învăţătură,” S T 9-10
(1954): 586-594.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament, factor al ecumenismului,” ST9-10
(1971): 616-620.
N egoită, Athanase, „Bunurile pământeşti, după Vechiul Testament,”
M O 56 (1976): 329-338.
N egoiţă, Athanase, „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de
către sectanţi,” S T 3-6 (1950): 262-279.
O ancea, Constantin, „Utilizarea termenului lum ină în Vechiul Testa­
ment”, R T 2 (2006): 12-21.
Pavel, Aurel, „Universalitatea mântuirii,” AB 7-9 (1997): 69-77.
Pavel, Aurel, „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biseri­
că,” R T 3 (1995): 72-86.
Pentiuc, Eugen, „Noţiunea de sfinţenie în Vechiul Testament,” M M S
7-9 (1983): 375-384.
Popescu, I, „Vechiul Testament. Studiile semitice în general. Critica Ve­
chiului Testament,” BOR 7 (1902): 777-787.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Valoarea Vechiului Testament pentru creş­
tini,” S T 2 (1931): 33-112.
Prelipceanu, Vladimir, „Idei despre pietate în Vechiul Testament,” ST
12(1952): 15-24.

261
IVTEMATIZARE VT. Generalităţi

Prelipceanu, Vladimir, „Importanţa Vechiului Testament. Studiul şi


cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Lecţiunea de
inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Ve­
chiului Testament,” C (1937): 116-140.
Prelipceanu, Vladimir, „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său
teologic în epoca contemporană în Apus,” S T 34 (1968): 221-241.
Prelipceanu, Vladimir, „Vechiul Testament: cuprinsul, caracterul, sen­
sul,” GB 34 (1964): 192-196.
Prelipceanu, Vladimir, „Viaţa religios-morală după concepţia Vechiu­
lui Testament,” M O 5-6 (1962): 271-283.
Rezuş, Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Studiu
de istorie comparată a religiilor,” M M S 2 (1988): 22-35.
Rogoti, Eugeniu, „Mântuirea în Vechiul Testament,” S T ] (2006): 217-220.
Rus, Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament,” GB
1-2 (1990): 80-90.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Generalităţi,” BORA (1876): 305-307.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Mozaism şi creştinism,” B O R 7 (1876): 41-48.
S emen, Petre, „Antilogii scripturistice vechitestamentare,” AB 7-9
(1997): 40-49.
S emen, Petre, „Despre mesajul păcii oglindit în cărţile Vechiului Testa­
ment,” ÎB (Craiova) 3 (1986): 33-41.
S emen, Petre, „Valoarea religios-morală a jertfelor Vechiului Testament,”
MO 9-10 (1977): 747-755.
Stamatoiu, Dionisie, „Ideea de legământ în Vechiul Testament,” M O 6
(1986): 31-47.
Tarnavschi, Vasile, ,Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Ve-
chiu,” C 912 (1923): 359-397.
V atămanu, Cătălin, „Războiul Sfânt din perspectiva Vechiului Testa­
ment,” S T 3 (2006): 100-119.

262
VT. Pentateuhul. Generalităţi IV TEMATIZARE

Repere patristice
A brudan , Dumitru, „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augus-
tin,” S T 3-4 (1963): 141-154.
Baba , Teodor, „Vechiul Testament în preocupările Fericitului Augustin,”
în Vocaţie şi M isiune în Biserica lui Hristos (Caransebeş: Diecezana
2009), 82-96.
Bogdaproste, Gheorghe, „Valoarea Vechiului Testament pentru creş­
tini după Fericitul Augustin,” S T 1-2 (1971): 96-109.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel
Mare,” O 1 (1979): 133-145.
O nişor, Remus, „Vechiul Testament în concepţia lui Origen,” în CO 1
(1996): 117-142.
Pavel, Aurel, „Vechiul Testament în preocupările Sf. Irineu al Lugdunu-
lui,” AB 1-3 (1995): 7-24.

2. PENTATEUHUL.
GENERALITĂŢI

Volume
G eorgescu, G., D espre P entateuh (Bucureşti: Tipografia Thoma Basi-
lescu, 1901), 46 p.
M unteanu, Liviu Galaction, P entateuhul în fa ţa criticii m o d em e (Cluj:
Tipografia Eparhiei, 1937), 57 p.
M unteanu, Liviu Galaction, Vechiul Testament şi P entateuhul (Cluj: Ti­
pografia Eparhiei, 1937), 95 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Pentateuchul. Studiu istorico-critic (Bucureşti:
Institutul de arte grafice „Carol Gobl”, 1904), 82 p.

263
IYTEMATIZARE VT. Pentateuhul. Generalităţi

Popescu-M ălăieşti, Ioan, Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testa­


ment. P entateuhul (Bucureşti, 1936), 93 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testa­
ment. PentateuhulW (Bucureşti: „Activitatea grafică”, 1936), 184p.
R usescu, Constantin, Studiu asupra Cârţei Pentateucul. Cartea I. Face­
rea, u rm at d e textul origina l ebraic cu o traducere literară în rom âneşte
şi o analiză gram aticală şi în fineparafirasa chaldaicâ, versiunea syriană,
versiunea sam ariteană şi versiunea arabă, p en tru fo lo su l studenţilor în
teologie şi m ai ales a l candidaţilor la doctorat (Bucureşti: Tipografia
Kalber, 1908), 94 p.
Voiutschi, Emil ian, P rofeţiile m essianice din P entateuch explicate după
textul original, (Cernăuţi: Societatea tipografică bucovineană, 1909),
22 p.

Studii şi articole
C hirilă, Ioan, „La contribution de l’exegese roumaine dans Ies recher-
ches sur le Pentateuque,” Studia TO 1 (2005): 1-12.
C hirilă, Ioan, „Repere teoreuce pentru o exegeză trans-confesională a
Pentateuhului,” Studia TO 1 (2007): 3-12.
C hirilă, Ioan, „Tora sau Legea şi Mesia în gândirea biblică vechites-
tamentară şi în iudaismul contemporan,” AFTOC III (1994-1996):
37-50.
Oancea, Constantin, „Concepţia liturgică asupra creaţiei şi a destinului
ei în Pentateuh,” în „Ale Tale dintru ale Tale". Liturghie —Pastoraţie
—M ărturisire. Prinos d e cinstire adus I.P.S. dr. Laurenţiu Streza la îm ­
p lin irea vârstei d e 60 d e an i (Sibiu: Andreiană, Sibiu, 2007), 209-218.
O rleanu-BÎrlădeanu, Calistrat, „Viaţa viitoare după Pentateuh şi Car­
tea lui Iov,” BOR 3 (1989): 244-259.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Introducere în Pentateuh,”
BOR 10 (1885): 799-821 / 11 (1885): 877-898.
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Legea mozaică după Penta­
teuh,” BOR 11 (1888): 968-978 / 12 (1888): 1053-1066.

26 4
VT. Pentateuhul. Facerea IV. TEMATIZARE

S emen, Petre, „Moses second experience with Divine,” R O O TS1 (2009).


S emen, Petre, „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date prin
el,” 7V 1-6 (1996): 21-33.
Voiutschi, Emilian, „Profeţiile mesianice din Pentateuch explicate după
textul original”, în A lmanach ju b ilia r 1884-1909 (Cernăuţi: Societa­
tea „Arademia ortodoxă”, 1 9 0 9 ), 12-31.
Repere patristice
Efrem Ş irul, Tâlcuirile sântului p ă rin telu i nostru dom n u l Efrem Şirul la
Pentateuh, Iosua, Judecători, Cărţile lu i S am uelşi ale Regilor, voi. 1, ed.
Silvestru Octavian Isopescu (Cernăuţi: f. ed., 1914), 556.

a. Facerea

Volume
A lexandrescu, Ioan, Avraam în lum ina B ibliei —tâlcuire biblică (Sibiu:
Tipografia Arhidiecezană, 1937), 91 p.
A lexandrescu, Ioan, Părintele Avram şi credinţa sa —tâlcuire biblică (Si­
biu: Tipografia Arhidiecezană, 1938), 60 p.
Bogatu, Emanoil Şt., U niversalitatea p otop u lu i (Bucureşti, Tipografia
Munca, 1903), 89 p.
Boiu, Boşcu, Legislaţiunea lu i Moisi, (Bucureşti: Tipografia M. S. Nicu-
lescu & co., 1905), 100 p.
C ârstoiu , Justinian, Personalitatea lu i M elchisedec —regele Salem ului —
după noile cercetări (Bucureşti: Sigma, 2008), 256 p.
C hialda, Mircea, M elhisedec, p reotu l rege din Salem (Caransebeş: Tipo­
grafia Diecezană, 1946), 26 p.
D ragoslav, Ion, Facerea lu m ii (Bucureşti: Librăriei Socec & co., 1908),
144 p.

26 5
IV TEMAT1ZARE VT. Pentateuhul. Facerea

G herasimescu, Toma, Creaţia Universului din p u n ct d e vedere filozofic,


ştiin ţific si biblic, voi. 3 (Roman: Tipografia Scolii de arte şi meserii,
1931), 48 p.
G herasimescu, Toma, Facerea lu m ii din p u n ct d e vedere filozofic, ştiinţific
şi biblic (Bucureşti: „Mărgăritarele lumii”, f.a.), 184 p.
Indricau, Gheorghe, Paradisul, căm in u l nostru. P lanul lui D um nezeu
la creaţiunea acestei lumi. Prezentat în lum ina istoriei şi a profeţiilor, dela
paradisul pierdut, la paradisul c e l nou (Bucureşti: Bucovina, 1946), 85 p.
Ionescu, Ioan, R eligiunea P atriarhilor în Vechiul Testament (Bucureşti:
Institutul de arte grafice „Eminescu”, 1905), 72 p.
M unteanu, Liviu Galaction, Paradisul biblic —căderea protopărinţilor în
p ă c a t —studiu exegetic (Cluj: Tipografia Eparhiei, 1939), 148 p.
N eaga, Nicolae, Facerea. Text şi scurte note explicative (Sibiu: Tipografia
Arhidiecezană, 1945), 256 p.
N eaga, Nicolae, P rofeţii m esianice în Cartea Facerii —contribuţie la lăm u­
rirea u n or texte (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1930), 31 p.
Oancea, Constantin, Cartea Facerii. Analiză m orfologică, lexic şi note cri­
tice la textul m asoretic (capitolele 1-11) (Sibiu: Universităţii „Lucian
Blaga”, 2008), 176 p.
Tarnavschi, Vasile, Vieaţa Patriarhilor (Cernăuţi: Societatea tipografică
„Bucovina”, 1902), 117 p.
Todericiu, D., P otopul lu i N oe (Bucureşti: Ştiinţifică, 1966), 83 p.

Studii şi articole
Baba , Teodor, „Primii Patriarhi ai Vechiului Testament. De la Avraam la
Iosif şi fraţii săi,” Teologia 3 (2007):15-29.
Bălan, Nicolae, „O istorisire veche despre potop,” R T 12 (1914): 44-45.
Beldie, Constantin, „Noi ştiri despre Turnul Babilonului,” BOR 1
(1932): 89-90.

26 6
VT. Pentateuhul. Facerea IV. TEMATIZARE

Bolşacov-G himpu , A. A., „Biblia este confirmată de datele noi ale arhe­
ologiei şi istoriei Orientului Apropiat. Patriarhii şi judecătorii,” M O
5-6 (1972): 349-373.
Buga, Ioan, „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în epistolele
Sfântului Apostol Pavel,” S T 3-4 (1978): 193-204.
C alciu-D umitreasa, Gheorghe, „Crearea lumii expusă în Hexaemero-
nul Sfântului Vasile cel Mare,” 0 4 (1975): 633-641.
C aloianu, Viorel, „Epoca patriarhilor evrei în lumina descoperirilor ar­
heologice mai noi,” GB 11-12 (1973): 1278-1290.
C araza, I., „Revelaţia divină în Hexaemeronul Sfântului Vasile cel
Mare,” O l (1979): 113-132.
C ârstoiu , Justinian, „Arca Iui Noe şi potopul,” O 4 (2007).
C ârstoiu , Justinian, „Arca lui Noe, prefigurare a Bisericii,” O 3 (2007):
3-7.
C ârstoiu , Justinian, „Despre uriaşi în capitulul şase al cărţii Facerea,” ST
1-2 (2001): 152-166.
C ârstoiu , Justinian, „Eva - de la unitate la schisma ontologică,” GB 4-6
(2007).
C ârstoiu , Justinian, „Melchisedec, preotul - regele din Salem, prefigu­
rarea Mântuitorului Iisus Hristos,” M M S 6 (1987): 37-45.
C ârstoiu , Justinian, „Melchisedec, preotul rege din Salem, prefigurare a
Mântuitorului Iisus Hristos ,” M M S 6 (1987): 37-45.
C ârstoiu , Justinian, „Patriarhii biblici,” O 1 (2008).
C ârstoiu , Justinian, „Potopul lui Noe —prefigurare şi împlinire,” GB
5-8 (2006).
C hiricuţă, Petre, „Şi d u h u l lu i D um nezeu se p u rta p e deasupra apelor,”
BOR 4 (1931): 308-322.
C hirilă, Ioan, „Avraam şi Iisus. Despre sensul static şi dinamic al con­
ceptului de popor ales/ poporul lui Dumnezeu”, în Ideje az emlekezes-
nek. Liber am icorum : A 60 evesM arton JoszefKdszdntese, ed. M . Noda
et al. (Budapest-Kolosvar: Verbum, 2010), 47-53.

267
IV. TEMATIZARE VT. Pentateuhul. Facerea

C hirilă, Ioan, „Despre funcţia tipică a chipurilor patriarhale ale Vechiu­


lui Testament în concepţia lui Filon din Alexandria”, în O rizonturi
teologice (Oradea: Universităţii Oradea, 2001), 26-35.
C hirilă, Ioan, „Fiii lui Dumnezeu şi fiicele oamenilor (Fc. 6, 1-4),” RT
2 (2004): 49-60.
C hirilă, Ioan, „Filoxenia lui Avraam. Exegeza hrisostomică la Facere
W A U C T U (2003).
C hirilă, Ioan, „Identitas christiana - o dezbatere ce poate fi purtată
între Babei si Ierusalimul Cincizecimii”, în Identitatea româneas-
că în contextul identităţii eu ropen e, ed. Vasile Boari şi Natalia Vlas
(Cluj-Napoca: Risoprint, 2009), 269-291.
C hirilă, Ioan, „The Exegetical Paradigm of Philo Judaeus on the Crea-
tion,” AŞ UIT XV (2010): 35-48.
C hişcari, Uie, „Formula în 1 Pt 3, 20 şi raportul său cu tradiţia iudaică.
Spre o tipologie baptismală a potopului,” R T 3 (2011).
C odrescu, Răzvan, „N oulA dam şi Noua Evă. O altă paradigmă a divi­
ziunii sexuale,” Tabor 1 (2010): 64-66.
C omănescu, Radu, „Lupta lui Iacov cu îngerul,” AB 4-6 (2009): 31-33.
C onstantinescu, Alexandru, „Facerea (Exegeză biblică),” GB 9-10
(1973): 1064-1073.
C ostache, Doru, „Preliminarii la poemul biblic al facerii: aspecte de
hermeneutică eclesială (II),” Tabor 7 (2008): 49-70.
C ozma, A. C., „O viaţă de patriarh,” BOR 11 (1925): 683-685.
C ristea, Sandu-Timoc, „Geneza şi analiza unei cutume arhaice,” AB
9-10 (1990): 36-48.
D ulgheru, Elena, „Hexameronul, iubirea lui Dumnezeu şi fizica mo­
dernă,” Tabor 5 (2010): 60-63.
Erbiceanu, C., „Moartea dreptului Avraam (o legendă),” BOR 1 (1906):
76-82.
Lucaci, Florea, „Paradoxul Babei sau despre am estecarea lim bilor,” Teolo­
g i a ! (2001): 140-148.

26 8
VT. Pentateuhul. Facerea IV. TEMATIZARE

Fulga, N., „Despre cei dintâi oameni,” BOR 3 (1929): 228-230.


Handaric, Mihai, „Căsătoria modelul biblic al unirii. Studiu asupra
Genesei 2,18-24,” CB (2012): 9-53.
Hârlăoanu, Paul-Cezar, „Personalitatea patriarhului Avraam în tradiţia
Sinagogii şi a Bisericii,” AŞUITXll (2007): 193-210.
H omescu, M ircea,,Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă,” AB
7-9 (1997): 92-96.
Iancu, M ., „Geneză XII, 1-10 în lumina descoperirilor arheologice,” S T
5-6 (1959): 331-344.
Iatan, Cristinel, „De ce Septuaginta numeşte pe fiii lui D um nezeu îngeri
în cartea Facerii 6, 1-4,” A FTO PJll (2001-2002): 23-32.
Ionescu, Răzvan, „Unde e fratele tău Abel?,” Tabor 9 (2008): 82-91.
Isvoranu, Alexandru, „Dreptul Noe, al doilea părinte al neamului ome­
nesc,” A U C T Y lll 16 (2003): 132-162.
Isvoranu, Alexandru, „Tamar - Fulfilling God’s Promise,” AUCT XI
15 (2006).
M angîru , B., „Cei dintâi oameni,” BOR 12 (1928): 1103-1105.
M ânu , Zaharia, „Deluviul după referatul biblic,” R T 10-12 (1914): 233-
251.
M ânu , Zaharia, „Deluviul în tradiţie şi Sfânta Scriptură,” R T 5-6 (1914):
113-119.
M ihăilă, Alexandru, „Despre religia patriarhilor în context istoric,” AF-
TOUBVI (2006): 123-144.
M ihăilă, Alexandru, „Fac. 2, 4b-7. Un studiu istorico-critic,” AFTOPJ
IV (2003-2004): 357-376.
M ihăilă, Alexandru, „Oştirea cerească şi Domnul Savaot. Câteva pre­
cizări despre textul din Fc 2,1 w ekol seb d a m j AFTOUB VII (2007):
61-76.
M ihăilă, Alexandru, „Oştirea cerească şi Domnul Savaot. Câteva pre­
cizări despre textul din Fc. 2, 1,” AFTOPJVII (2006-2007): 61-76.

269
W. TEMATIZARE VT. Pentateuhul. Facerea

M ihăilă, Alexandru, „Raping the Justice: Another Reading of Genesis


34,” S T 3 (2012): 31-50.
M itru, Nicolae, „Urme din revelaţia primordială în religiile necreştine,”
M M S3-4 (1971): 165-181.
N eaga, Nicolae, „Curcubeul (Gen. IX, 13-17),” TR 56-57 (1928): 13.
N eaga, Nicolae, „Facerea comentată de Nicolae Neaga,” AATA 21
(1944-1945): 7-255.
N eaga, Nicolae, „Istoria timpurilor vechi-testamentare: Epoca patriarhului
Avraam,” MA 3-4 (1957): 193-204.
N eaga, Nicolae, „întâiul loc trinitar din Sfânta Scriptură,” R T 1-2
(1935): 81-88.
N eaga, Nicolae, „Profeţii mesianice în cartea Facerii,” RT 3-4 (1930):
184-193 / 5-7 (1930): 248-255 / 7-8 (1930): 301-310.
N egrescu, Dan, „Facerea şi Creaţia,” AB 1-3 (1996): 30-32.
O ancea, Constantin, „Oameni, îngeri sau zei? Recepţia textului din Fa­
cere 6, 1-4: între tradiţie, logică şi mit,” AFTASS V (2004-2005):
5- 22 .
Ploieşteanu, Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Comentarii la Facere,” BOR 1
(1886): 54-64 / 2 (1886): 84-99 / 3 (1886): 153-171 / 4 (1886): 246.
Poirot, Eliane, „Dreptul Enoh, Sfântul profet Ilie şi Sfântul Ioan Te­
ologul în opera mitropolitului Anastasie Crimca,” Tabor 7 (2009):
31-41.
Popa, Viorel, „Aspectul universal al mântuirii la patriarhii biblici şi la
profeţii Vechiului Testament,” în In M em oriam Liviu Borcea (1936-
2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu (Oradea: Univer­
sităţii, 2011).
Popoiu , Dumitru-Mitruţ, „Paradisul: realitate terestră sau spaţiu simbo­
lic,” 0 3 - 4 (2008): 187-210.
Preda, Constantin, „Păcatul lui Cain şi originea biblică a isihasmului,”
M O 9-12 (2002): 34-44.

270
VT. Pentateuhul. Facerea IV. TEMAITZARE

Prilipcean, Cristian, „Circumciderea în Vechiul Testament, în Noul


Testament şi astăzi,” TV9-12 (2011): 117-138.
R eit , Aurelian-Nicu, „Patriarhul Avraam şi iconomia mântuirii,” Studia
7 0 2 (2010): 33-46.
S elişte, Marcel Răduţ, „însoţirea diavolului cu omul. Pomul cunoaşterii
amestecate - începutul însoţirii,” M O 5-8 (2004): 115-124.
Seraficean, I., „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui
religioasă,” M M S 10-12 (1969): 581-598.
Tarnavschi, Vasile, „Geneza. Introducere şi comentar,” C (1905): 2634,
101-109,169-177,235-243,306-313, 366-382,432-440, 506-514,
572-588, 637-652, 699-714, 757-772 / (1906): 2032, 98-106, 162-
170, 217-233, 273-288, 333-349, 397-413,465-541, 589-604,649
-666, 713-729 / (1907): 117, 65-71.
Tarnavschi, Vasile, „Vieaţa patriarchilor. Studiu relativ la istoria biblică
a Testamentului Vechiu,” C 1902: 1-18, 61-77, 125-141, 197-213,
269-289.
Tofană, Stelian, „Melchisedec —prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus
Hristos, după Epistola către Evrei 7, 1-10,” AB 7-9 (1997): 50-60.
V ytamanu, Cătălin, „Sensul metaforei grădinii în tradiţia ebraică,” TV
1-4 (2010): 133-143.

Repere patristice
A mbrozie cel M are, „Despre Cain şi Abel,” în PSB 52, ed. Teodor
Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 115-174.
A mbrozie cel M are, „Despre Iacob şi despre viaţa fericită,” în PSB 52,
ed. Teodor Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 243-300.
A mbrozie cel M are, „Despre Noe şi corabia lui,” în PSB 52, ed. Teodor
Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 175-242.
A mbrozie cel M are, „Despre patriarhi,” în PSB 52, ed. Teodor Bodo­
gae et al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 343-370.

271
IV. TEMATIZARE VT. Pentateuhul. Facerea

A mbroziecel M are, „Despre patriarhul Iosif,” în PSB 52, ed. Teodor


Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 301-342.
A mbrozie cel M are, „Despre patriarhul Iosif,” în PSB 52, ed. Teodor
Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 463-343.
A mbrozie cel M are, „Despre rai,” în PSB 52, ed. Teodor Bodogae et al.
(Bucureşti: EIBMO, 2007), 59-114.
A mbrozie cel M are, „Hexaemeron,” în PSB 52, ed. Teodor Bodogae et
al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 23-58.
A ugustin , Despre gen eză în sens literal, ed. Iulian Popescu (Bucureşti:
Minerva, 2008), 560 p.
B olocan, Carmen-Maria, „Pedagogia divină în opera „Hexaemeron” a
Sfântului Vasile cel Mare,” 7V 7-12 (2004): 151-175.
C hiril al A lexandriei, „Glafire la Facere,” în PSB 39, ed. Dumitru
Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1992), 7-257.
G rigoriede N yssa, „Cuvânt apologetic la Hexaemeron,” în PSB 30,
ed. Dumitru Bodogae (Bucureşti: EIBMO, 1998), 92-128.
G rigoriede Nyssa, „Despre facerea omului,” în PSB 30, ed. Dumitru
Bodogae (Bucureşti: EIBMO, 1998), 15-91.
Ioan G ura de A ur, „Cuvânt la Melchisedec,” ed. Dumitru Fecioru, GB
6-8 (1983): 334-337.
Ioan G ură de A ur, „Cuvântul 3 şi 4 la Facere... ce înseamnă după ase­
mănarea,” ed. Dumitru Fecioru, GB 3-4 (1985): 193-201.
Ioan G ură „Cuvântul I şi al II-lea la Facere,” ed. Dumitru Fe­
de A ur,
cioru, GB 1-2 (1985): 27-35. ’
Ioan G ură de A ur, „Cuvintele 5, 6 şi 7 la Facere,” ed. Dumitru Fecioru
G B 7-9 (1985): 492-507.
Ioan G ură de A ur, „Cuvintele 8 şi 9 la Facere,” ed. Dumitru Fecioru,
GB 1 (1986): 50-61.
Ioan G ură de A ur, „Omilii la Facere I,” în PSB 21, ed. Dumitru Fecio­
ru (Bucureşti: EIBMO, 1987).

272
VT. Pentateuhul. Facerea IV TEMATIZARE

I oan G ură de A ur, „Omilii la Facere II,” în PSB 22, ed. Dumitru Fe-
cioru (Bucureşti: EIBMO, 1989).
Ioan G ură de A ur, Cele dintâi om ilii la Facere, ed. Adrian Tănăsescu
Vlas (Bucureşti: Sofia, 2004), 144 p.
Ioan G ură de A ur, D ascălul pocă in ţei —om ilii şi cuvântări. C uvânt de
ce p o m u l acela se num ea p o m u l cunoştinţei binelui şi răului?, ed. Irineu
Slătineanu (Râmnicul Vâlcea: Sfânta Episcopie, 1996), 36-44.
Ioan G ură de A ur, D ascălulpocăinţei —om ilii şi cuvântări. C uvânt despre
p o m u l din rai, ed. Irineu Slătineanu (Râmnicu Vâlcea: Sfânta Episco­
pie, 1996), 33-36.
Ioan G ură de A ur, D espre desfătarea celor viitoare. Să nu deznădâjduim .
Nouă cuvântări la Cartea Facerii, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti:
EIBMO, 2008), 290-374.
Ioan G ură de A ur, D in Ospăţul Stăpânului. C uvânt la cu vân tu l ce zice:
«Şi era în tot p ă m â n tu l o gu ră şi o lim bă tuturor», ed. Irineu Slătineanu
(Bucureşti: Adonai, 1995).
Ioan G ură de A ur, N estemate ale literaturii patristice. O m ilii despre Rai
şi Scripturi, ed. Victor Manolache (Bucureşti: Bizantină, 2006) 9-25.
Isvoranu, Alexandru, „Creaţia şi începuturile omenirii în primele omilii
la Facere ale Sfântului Ioan Gură de Aur,” AUCTVIII 11 (2003):
206-225.
Isvoranu, Alexandru, „Exegeza biblică a Sfântului Grigore Palama şi
ştiinţa medicinii în privinţa omului creat după chipul şi asemănarea
cu Dumnezeu. Boală şi vindecare. Moarte şi înviere,” BCD 2 (2004):
63-82.
Maxim M ărturisitorul, ,Ambigua. Ce înseamnă adaosul lui «a» la
numele lui Avraam,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
EIBMO, 1983),185.
M axim M ărturisitorul, ,Ambigua. înţelesul duhovnicesc al lui
Avraam,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO,
1983), 145.

27 3
IVTEMATIZARE VT. Pentateuhul. Facerea

M axim M ărturisitorul , Ambigua. înţelesul duhovnicesc al lui Melchi-


sedec,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1983),
137-145.
M axim M ărturisitorul , „Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a cuvinte­
lor: «De eşti vreo Rahilă sau Lie...»,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăni­
loae (Bucureşti: EIBMO, 1983), 315.
M axim M ărturisitorul , ,Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a modului
în care s-a petrecut căderea lui Adam,” în PSB 80, ed. Dumitru Stă­
niloae (Bucureşti: EIBMO, 1983), 155.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce tâlc are istoria lui Lameh?,” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
266-267.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Pe cine închipuieşte Cain şi
Abel?,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeti­
cum, 2005), 284-285.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Scriptura spune limpede că
Avraam a dat zeciuială lui Melchisedec. Pe de altă parte Avraam zice
că n-a luat nimic din pradă, nici măcar o curea de încălţăminte. Dar
atunci de unde i-a dat zeciuiala aceluia? Căci nici el n-a adus cu sine
la război nimic, pornind pe neaşteptate. (Fc. 14, 20),” în Filocalia 3,
ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 278-279.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Deosebirea între
pomul vieţii şi pomul cunoştinţii binelui şi răului,” în Filocalia 3, ed.
Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma, 1994), 178-181.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Despre blestemul
lui Adam,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma,
1994), 51-54.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. în ce înţeles zice
Dumnezeu: «Iată Adam s-a făcut ca unul din noi»,” în Filocalia 3, ed.
Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma, 1994), 181-184.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Starea dintâi a în­
gerilor,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma,
1994), 66-68.

274
VT. Pentateuhul. Facerea IV.TEMATIZARE

N ichita S tithatul, „Vederea duhovnicească a raiului,” în Filocalia 6,


ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1977), 355-389.
O rigen , „Filocalia. Care-i înţelesul ascuns al dezbinării sufleteşti la toate
fiinţele cugetătoare şi la oameni, aşa cum poate fi ea dedusă din ima­
ginea zidirii turnului Babei şi al amestecării limbilor,” în PSB 7, ed.
Teodor Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 1982), 443-449.
O rigen , „Omilii la Cartea Facerii,” în PSB 6, ed. Teodor Bodogae et al.
(Bucureşti: EIBMO, 1981), 36-48.
O rigen , Omilii, com entarii şi adnotări la Geneză, ed. Adrian Muram
(Iaşi: Polirom, 2006), 672 p.
S imeon N oul Teolog , „Cuvântări morale. Despre căderea şi alungarea
lui Adam din Rai,” în Filocalia 6, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
EIBMO, 1977), 126-131.
S imeon N oul Teolog , „Cuvântări morale. Puţină învăţătură despre
fire, privind creaţia lumii şi zidirea lui Adam,” în Filocalia 6, ed. Du­
mitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1977), 121-126.
Rusu, Dumitru, „Studiu comparativ al exegezei lui Origen la cartea Fa­
cerii cu comentariile Sfinţilor Trei Ierarhi)”AB 4-6 (2011): 18-32.
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentariu la Cartea Facerii (I),” AB 10-12 (1994):
77-106.
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentariu la Cartea Facerii (II),” AB 4-5 (1995):
25-60.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. I Face­
rea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002.
Popoiu , Dumitru-Mitruţ, „Paradisul în viziunea părinţilor din Pustiul
Egiptului,” 0 3 (2011).
V vsile cel M are , „Despre rai,” ed. Policarp (Dionisie) Pîrvuloiu, O 3
( 2011).

V\sile cel M are , „Despre crearea omului,” ed. Sebastian Ardelean, AB


7-9 (1996): 76-99.
V ăsile cel M are , „Despre originea omului,” ed. Policarp (Dionisie) Pîr­
vuloiu, 0 2 (2011).

27 5
IY.TEMATIZARE VT. Pentateuhul. Ieşirea

V asile cel M are , „Omilii la Hexaemeron,” în PSB 17, ed. Dumitru


Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 1986), 69-180.
V asile cel M are , O m ilii la fa cerea om ului; O m ilie despre Rai, ed. La-
vrentie Carp (Iaşi: Doxologia, 2010), 100 p.
V asile cel M are , O m ilii la Hexaemeron, ed. Dumitru Fecioru (Bucu­
reşti: Sophia, 2004), 221 p.

b. Ieşirea

Volume
C hirilă , Ioan, Fragm entarium exegetic filon ia n II, N om othetica —repere
exegetice la D ecalog {Cluj-Napoca: Limes, 2003), 174 p.
Popescu , Gr., Cele 1 0 p o ru n ci d ate lu i M o isip e Sinai nu alcătuesc o lege
desăvârşită, veşnică şi universală. Legea m orală evanghelică —superiori­
tatea ei. Sâmbăta - zi d e repaos num ai p en tru israeliţi (Roman: Tipo­
grafia Munca, 1925), 52 p.

Studii si
>
articole
A ntonovlci, I., „Faraonii contemporani lui Moise,” BOR 3 (1887):
217-221.
Baba , Teodor, „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică, creştină şi musul­
mană,” M B 5 (1988): 25-35.
Bădiliţă , Smaranda, „Inspiraţia profetică şi oracolele lui Moise (Philon,
D e vita M osis II, 187-292),” AB 10-12 (1997): 7-15.
Bănescu , Marcu, „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice,”
AB 10-12 (1994): 6-14.
B elea, Nicodim, „Teologia Decalogului,” MA 3 (1986): 31-44.
B ogdaproste , Gheorghe, „Cinstirea aproapelui după Decalog,” S T
9-10 (1969): 699-714.

27 6
VT. Pentateuhul. Ieşirea IV. TEMATIZARE

B olşacov -G him pu , A., „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt


spre Canaan,” GB9-12 (1976): 907-920.
Burtan, Gheorghe, „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană, în
cercetările istorice şi arheologice mai noi,” GB 5-6 (1975): 541-551.
C hialda , Mircea, „îndatoriri moral-sociale după Decalog,” S T 9-10
(1956): 603-621.
C hialda , Mircea, „Sacrificiul mielului pascal,” AATC (1919-1939):
228-253.
C hirilă , Ioan, „Un model care transcende cadrele stricte ale istoriei:
Moise,” în Spiritualitate şi cultură europeană (Cluj-Napoca: Presa
Universitară Clujeană, 2008), în curs de apariţie.
C orniţescu , Emilian, „Semnificaţia religioasă şi semantică a Mielului
pascal,” O 1-2 (2000): 72-86.
D ura , Nicolae V., „Decalogul în expunere catehetică,” MA 79 (1982):
464-480.
Isvoranu , Alexandru, „De la Hammurabi la Moise,” AUCT XI 15
(2006).
Isvoranu , Alexandru, „Istorie şi providenţă privind activitatea lui Moise
în viaţa poporului evreu,” BCD 4 (2004).
Isvoranu , Alexandru, „Rugăciune şi teologie biblică în teofania de pe
muntele Horeb,” At/CTXI 15 (2006).
J inga , Constantin, „Moise - o icoană, între chip şi asemănare,” AB 7-9
(1999): 79-82.
M ihăilă , Alexandru, „Cortul adunării din afara taberei (Iş 33, 7-11),” în
A FTOUBIX (2009): 589-606.
M olnâr , Jânos, „The liberation from Egypt and the new chronology,”
551 (2003): 13-25.
N eaga , Nicolae, „Decalogul,” M B 1-3 (1957): 40-51.
N eaga, Nicolae, „Istoria timpurilor vechi-testamentare: Moise şi epoca
sa,” MA 1-2 (1958): 60-70.

277
IV TEMAT1ZARE VT. Pentateuhul. Ieşirea

N egoiţă , Athanase, „Moise în cadrul istoriei biblice,” GB 78 (1973):


706-711.
O ancea , Constantin, „Trei tratate politice din antichitate şi însemnă­
tatea lor pentru sesizarea fondului juridic şi teologic al legământului
sinaitic,” R T l (2008): 14-25.
O rleanu-B îriădeanu , Calistrat, „Eliberarea evreilor din Egipt şi trece­
rea lor prin Marea Roşie,” BOR 10 (1897): 1022-1051.
O rleanu-B îrlădeanu , Calistrat, „Eşirea ebreilor din Egipt,” BOR 3
(1900): 292-310.
Petrescu , Macedon, „Să nu ucizi,” M M S 9-10 (1986): 61-67.
Philon din A lexandria , „Viaţa lui Moise,” ed. Smaranda Bădiliţă AB
1-3 (1999): 102-104.
Ploieşteanu , Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Ieşire,”
BORA (1886): 247-268 / 5 (1886): 353-368.’
P reda , Constantin, „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filo-
niene D e vita Moysis”, în B iblie şi Teologie. Prinos d e cinstire Părintelui
Profesor Dr. N icolae N eaga la îm plinirea vârstei d e 95 d e a n i (Sibiu:
Arhiepiscopiei ortodoxe române, 1997), pp. 127-142.
P reda , Constantin, „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filo-
niene D e vita M oysis? R T l (1997): 154-169.
P relipceanu , Vladimir, „Decalogul, lege morală universală şi perma­
nentă,” M M S 5 (1956): 246-258.
S criban , Iuliu, „Textul Decalogului după hotărârea Sfântului Sinod,”
BOR 11 (1927): 678.
S criban , Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţii intrinsece. Moise. Profeţii,” BOR 5 (1876): 17-32.
S emen , Petre, „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date prin
el,” JY 1 -6 (1996): 21-33.
S fichi, Mircea, „Porunca dumnezeiască: Să nu ucizi,” M M S 10-
11(1981): 696-703.

27 8
VT. Pentateuhul. Ieşirea IV. TEMATIZARE

Tarnavschi, Vasile, „Exodul - traducere şi comentar,” C (1911): 513-


522, 569-574, 625-633 / (1912): 913, 69-77, 121-125, 175-185,
232-235,289-294, 337-344, 393-398,449-456, 505-512, 561-568,
617-624 / (1913): 18,61-68,120-127,169-176,230-237,287-294,
342-349, 398-406.
Z amfir , Modest, „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicaţie la textul:
Îm i veţi fi o îm părăţie d e preoţi si neam sfânt —Exod 19, 6),” MA 7-9
(1980): 599-605.

Repere patristice
B olocan , Carmen-Maria, „Treptele urcuşului duhovnicesc şi rolul lor
catehetic în Despre viaţa lui M oise a Sfântului Grigorie de Nyssa,” TV
1-6 (2004): 76-84.
C hiril al A lexandriei, „Glafire la Ieşire,” în PSB 39, ed. Dumitru Stă-
niloae (Bucureşti: EIBMO, 1992), 258-370.
C hiril al A lexandriei, „închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. Despre
cortul sfânt, care a fost chipul (tipul) Bisericii lui Hristos,” în PSB 38,
ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1991), 285-329.
C hiril al A lexandriei, „închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. Tot des­
pre acelea şi despre cele ce sunt în cortul sfânt,” în PSB 38, ed. Dumi­
tru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1991), 330-372.
C hiril al A lexandriei, „închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. Despre
preoţie şi că preoţia cea după lege era chip al celei în Hristos,” în PSB
38, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1991), 573-612.
Erbiceanu , C, „Cele zece porunci explicate de Damaschin,” BOR 3
(1904): 241-260.
G rigorie de N yssa , „Despre viaţa lui Moise,” în PSB 29, ed. Dumitru
Stăniloae şi Ioan Buga (Bucureşti: EIBMO, 1982), 21-112.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon, AB 7-9 (2007): 140-151.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon, AB 10-12 (2007): 81-86.

2 79
IV. TEMATIZARE VT. Pentateuhul. Ieşirea

G rigorie de N yssa , „TâJcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.


Dumitrache Spiridon, AB 1-3 (2008): 97-103.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (III), AB 4-6 (2008): 139-143.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (IV), AB 7-9 (2008): 124-128.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (V), AB 10-12 (2008): 133-139.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (VI), AB 1-3 (2009): 11 T I 16.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (VII), A 5 4-6 (2009): 125-130.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (VIII), AB 7-9 (2009): 125.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuirea duhovnicească a vieţii lui Moise,” ed.
Dumitrache Spiridon (X)>AB 1-3 (2010): 125-131.
G rigorie de N yssa , Viaţa lui M oise sau D espre desăvârşirea p rin virtute
a celu i întru sfinţi p ă rin telu i nostru Grigorie, episcupul Nyssei, ed. Ioan
Buga (Bucureşti: Sfântul Gheorghe Vechi, 1995), 194 p.
M axim M ărturisitorul , „Ambigua. înţelesul duhovnicesc al lui Moi­
se,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1983),
146-149.
M axim M ărturisitorul, ,Ambigua. înţelesul duhovnicesc al lui Moi­
se şi Ilie,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO,
1983), 159-162,165-166.
M axim M ărturisitorul , ,Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a încălţă­
mintei pe care şi-a scos-o Moise,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae
(Bucureşti: EIBMO, 1983), 186.
M axim M ărturisitorul , ,Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a trecerii
lui Moise prin mare,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
EIBMO, 1983), 116.

280
VT. Pentateuhul. Leviticul IV. TEMATIZARE

M axim M ărturisitorul , .Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a urcării


lui Moise pe munte,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
EIBMO, 1983), 117.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Despre viţelul de
aur din pustie,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 74-78.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Moise ameninţat
cu uciderea,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Haris­
ma, 1994), 78-82.
N icodim A ghioritul , „Tâlcuirea Cântării a IX-a a lui Moisi, Cântarea
Fecioarei şi de Dumnezeu Născătoarei Maria (I),” ed. David Popescu,
G B6-8 (1981): 585-598.
N icodim A ghioritul , „Tâlcuirea Cântării a IX-a a lui Moisi, Cânta­
rea Fecioarei şi de Dumnezeu Născătoarei Maria (II),” ed. David Po­
pescu, GB 9-10 (1981): 760-777.
O rigen , „Filocalia. Comentar la cuvintele: «Domnul a învîrtoşat inima
lui Faraon şi el n-a vrut să le dea drumul...»,” în PSB 7, ed. Teodor
Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 1982), 490-500.
O rigen , „Omilii la Cartea Ieşirii,” în PSB 6, ed. Teodor Bodogae et al.
(Bucureşti: EIBMO, 1981), 49-131.
O rigen , O milii şi adnotări la Exod, ed. Adrian Muraru (Iaşi: Polirom,
2006), 479 p.’
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. II Ieşi­
rea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002.

c. Leviticul
Volume
C hialda , Mircea, A nul ju b ilia r a l evreilor (Caransebeş: Tipografia Die­
cezană, 1943), 29 p.
C hialda , Mircea, S acrificiile Vechiului Testament (Caransebeş: Tipogra­
fia Diecezană, 1941), 522 p.

281
IV. TEMATIZARE VT. Pentateuhul. Leviticul

Tarnavschi, Vasile, Levitic. Traducere şi com entar (Cernăuţi: Societatea


tipografică bucovineană, 1923), 93 p.

Studii si
>
articole
Baba , Teodor, „Sacrificiile Vechiului Testament. Jertfe expiatoare de pă­
cate şi reconciliere a omului cu Dumnezeu,” Teobgia 4 (2008): 86-
103.
C hialda , Mircea, „Anul jubiliar al evreilor,” AATC (1941-1942): 68-
94.
C hialda , Mircea, „Sacrificiul mielului pascal,” AATC (1919-1939):
228-253.
C onstantinescu , Alexandru, „Leviticul,” GB 3-4 (1974): 266-269.
M angîru , B., „Animale necurate,” BOR 5 (1912): 459-478.
P loieşteanu , Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Levi­
tic,’” BOR 6 (1886): 461-470 / 7 (1886): 508-528.
Tarnavschi, Vasile, „Levitic - traducere şi comentar,” C (1913): 504-
512, 561-568, 616-624 / (1914) 122, 161-167, 217-222, 315-320,
361-366.

Repere patristice
C hiril al A lexandriei, „Glafire la Levitic,” în PSB 39, ed. Dumitru
Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1992), 371-405.
M axim M ărturisitorul , „Ambigua. Scurtă tâlcuire duhovnicească a
leprei celei de multe feluri după lege,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăni­
loae (Bucureşti: EIBMO, 1983), 187.
M axim M ărturisitorul , „Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a părţilor
jertfelor,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO,
1983), 186.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce înseamnă cele cinci feluri de
jertfe aduse după rânduiala Legii: oaia, boul, capra, turtureaua şi po­

282
VT. Pentateuhul. Numerii IV. TEMATIZARE

rumbelul?,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apolo-


geticum, 2005), 302-304.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Din ce pricină cel ce era numai în
parte lepros era în faţa Legii necurat, iar cel lepros în întregime era cu­
rat? (Lv. 13, 1, 12),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Apologeticum, 2005), 301.
O rigen , „Filocalia. Din omilia la Levitic 15,” în PSB 7, ed. Teodor Bo-
dogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 1982), 329.
O rigen , O m ilii şi adnotări la L evitic, ed. Adrian Muraru (Iaşi: Polirom,
2006), 608 p.
UscĂ, Ioan Sorin şi Ana, UscĂ, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. III Leviticul, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003.

d. Numerii

Studii şi articole
Bud , Paula, „Foi et repos. Des reperes exegetiques et theologiques a Nb
14, Ps 94, He 3,” R O O T S1 (2009): 75-96.
Bud , Paula, „înălţarea şarpelui de aramă (Nm. 21, 4-9). O schiţă exege­
tică în cheie hristologică,” în Crucea —semn, sim bol şi pu tere, ed. Mo-
raru Alexandru şi Bud Paula (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2008), 9-24.
P loieşteanu , Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Nu­
meri,” BOR 8 (1886): 619-636 / 9 (1886): 709-724 / 12 (1886):
976-993.
V atămanu , Nicolae, „Şarpele d e aramă (Nm. 21) în numismatică şi în
istoria medicinii,” S T 3-4 (1975): 290-296.

Repere patristice
C hiril al A lexandriei, „Glafire la Numeri,” în PSB 39, ed. Dumitru
Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1992), 406-439.

283
IV. TEMATIZARE VT, Pentateuhul. Deuteronomul

M axim M ărturisitorul , „Ambigua. înţelesul duhovnicesc al lui Fineas


şi al celor omorâţi de el,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucu­
reşti: EIBMO, 1983), 187.
O rigen , „Omilii la Cartea Numeri,” în PSB 6, ed. Teodor Bodogae et al.
(Bucureşti: EIBMO, 1981), 132-224.
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentarii la Cartea Numeri (III),” AB 1-3 (2002):
53-63.
UscĂ, Ioan Sorin, „Comentarii la Cartea Numeri (IV),” AB 4-6 (2002):
57-63.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. TVNu-
m erii, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003.

e. Deuteronomul

Studii si
>
articole
P loieşteanu , Inocenţiu, „Sfânta Scriptură. Note şi comentarii la Deute-
ronom,” BOR 5 (1887): 440-446.
Puică , Ilie, „Citări din Deuteronom în Evanghelia după Marcu,” AŞ UIT
XIII (2008): 129-142.

Repere patristice
C hiril al A lexandriei, „Glafire la a doua Lege,” în PSB 39, ed. Dumi­
tru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1992), 440-462.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce închipuieşte junca din lege,
junghiată la vale, în cazul unui omor al cărui autor n-a fost descope­
rit? (Dt. 21, 4-6),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Apologeticum, 2005), 291.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce înseamnă: Ce înseam nă H avo-
nes, Cana, Galileia, Doec, Ermon? (Ir. 7, 18; 1 Rg. 21, 7; Dt. 3, 8),” în

284
VT. Scrierile istorice. Generalităţi IV. TEMATIZARE

Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),


280-281.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce înseamnă: Voi pedepsi pă catele
pă rin ţilor în copii, p â n ă la a l treilea şi a l patrulea neam, în cei ce mă
urăsâ. (Dt. 5, 9),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Apologeticum, 2005), 274.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. De ce li se interzice Moabiţilor şi
Amoniţilor să intre în templul Domnului, până la al treilea şi al pa­
trulea şi al zecelea neam; şi până în veac? (Dt. 23, 3; Erd. 13, 1),” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
300-301.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VDeu-
teronom ul, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004.

3. SCRIERILE ISTORICE.
GENERALITĂŢI

Volume
N egoiţă , Athanase, R egele după Vechiul Testament (Bucureşti: Tipografia
Cugetarea, 1940), 24 p.

Studii si articole
i

O ancea , Constantin, „Cărţi istorice sau p rofeţi anteriorti Observaţii de


natură canonico-redacţională asupra cărţilor Iosua-2 Regi,” R T 2
(2008): 22-35.
O ancea , Constantin, „Harismaticii conducători şi profeţi din Vechiul
Israel,” CB 1 (2010): 40-51.
O ancea , Constantin, „Politeism, monoteism sau monolatrie? Despre re­
ligia israelită înainte de profeţii scriitori”, în AFTAŞ1W (2002-2003):
66-96.

28 5
IVTEMATIZARE VT. Scrierile istorice. Iosua

S emen , Petre, „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profeti­


ce ale Vechiului Testament,” M O 7-9 (1978): 571-584.
V ladimirescu , Mihai, „Aspecte ale sistemului judiciar ebraic în perioa­
da monarhică şi premonarhică,” AFTCXV (2006): 85-101.
V ladimirescu , Mihai, „Monarhia davidică şi solomonică,” AUCTVII
(2001): 102- 112.
V ladimirescu , Mihai, „The hebrew kings of Jerusalem,” BCD 2 (2004):
128-151.

Repere patristice
Efrem Ş irul , Tâlcuirile sântului părin telu i nostru dom n u l Efrem Şirul la
Pentateuh, Iosua, Judecători, Cărţile lui S am uelşi ale Regilor, voi. l,e d .
Silvestru Octavian Isopescu (Cernăuţi: £ ed., 1914), 556 p.

a. Iosua
Studii şi articole
C ârstoiu , Justinian, „Cucerirea Ierihonului, prefigurare a împărăţiei ce­
rurilor,” 0 4 (2007): 67-90.
C ârstoiu , Justinian, „Tipologia Cărţii Iosua Navi,” O 3-4 (2006).
C hirilă , Ioan, „Iosua şi Iisus în discursul patristic şi în liturghia ortodo­
xă,” Studia TO 1 (2012): 19-30.
C hirilă , Ioan, „Ages of Jericho and Their Importance for the Biblical
Chronology,” S S 1 (2003): 60-84.
C hiru -N avov , I., „Zidurile Ierihonului cad...,” BOR 10 (1915): 1051-
1062.
O ancea , Constantin, „Cărţi istorice sau p rofeţi anteriorii Observaţii de
natură canonico-redacţională asupra cărţilor Iosua —2 Regi,” R T 2
(2008): 22-35.
O rleanu-B îrlădeanu , Calistrat, „Cartea lui Iosua Navi,” BOR 5
(1906): 481-489 / 6 (1906): 673-680.

28 6
VT. Scrierile istorice. Judecători IV. TEMATIZARE

Repere patristice
Efrem Ş irul , Tâlcuirile sântului părin telui nostru dom n u l Efrem Şirul la
Pentateuh, Iosua, Judecători, Cărţile lu i S am uelşi ale Regilor, voi. 1, ed.
Silvestru Octavian Isopescu (Cernăuţi: f. ed., 1914), 556 p.
I oan G ură de A ur , O m ilii despre pocăinţă. D um nezeu este gra b n ic la
m ântuire şi zăbavnic la mânie. In acest cu vâ n t şi m inunata istorie a lui
Rahav, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 1998), 121-154.
M axim M ărturisitorul , „Ambigua. înţelesul duhovnicesc al Ierihonu-
lui şi al celor şapte înconjurări, al chivotului, al trâmbiţei şi al anate­
mei,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1983),
118.
M axim M ărturisitorul , „Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a condu­
cerii lui Iisus (Iosua), a trecerii Iordanului şi a celei de a doua tă-
ieri-împrejur săvîrşite de el cu cuţite de piatră,” în PSB 80, ed. Dumi­
tru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1983), 118.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce înseamnă Garizim şi Bal? (Ios.
8, 33),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeti-
cum, 2005), 280.
O rigen , „Omilii la Cartea Iosua,” în PSB 6, ed. Teodor Bodogae et al.
(Bucureşti: EIBMO, 1981), 225-306.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VI Io-
sua, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004.

b. Judecători

Studii şi articole
B olşacov -G himpu , A. A., „Biblia este confirmată de datele noi ale arhe­
ologiei şi istoriei Orientului Apropiat. Patriarhii şi judecătorii,” M O
5-6 (1972): 349-373.
O ancea , Costantin, „Harismaticii conducători şi profeţii Vechiului Isra­
el,” CB 1 (2010): 40-52.

287
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile istorice. Rut

Repere patristice
Efrem Ş irul , Tâlcuirile sântului părintelui nostru dom n u l Efrem Şirul la
Pentateuh, Iosua, Judecători, Cărţile lui S am uelşi ale Regilor, voi. 1, ed.
Silvestru Octavian Isopescu (Cernăuţi: £ ed., 1914), 556 p.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Pe cine închipuieşte Ieftae şi fata
lui? (Jd. 11, 1),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Apologeticum, 2005), 281-282.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sjinţilor Părinţi. VIIJu­
decătorii. Rut, Ed. Christiana, Bucureşd, 2005.

c. Rut
Volume
Isvoranu , Alexandru, Aspecte Jilologicep rivin d traducerea cărţii Rut (Cra-
iova: Universitaria, 2000), 232 p.
Isvoranu , Alexandru, Com entariu la Cartea R ut (Craiova: Universitaria,
2001), 270 p.

Studii şi articole
Burcuş , Teodor, „Cartea Rut,” MA 1-3 (1974): 77-80.
P etercă, Vladimir, „The Book of Ruth - Between Chronology and The-
ological Reasons,” SS 1 (2003): 31-41.
Isvoranu , Alexandru, .Aspecte etimologice asupra denumirii cărţii
Rut,” M O 1-2 (1999): 67-71.
Isvoranu , Alexandru, „Conţinut şi structuri revelatoare în cuprinsul
cărţii Rut,” M O 1-2 (2000).
Isvoranu , Alexandru, „Statutul social al femeii după cartea Rut,” AUCT
V 6 (2000): 87-96.
Isvoranu , Alexandru, „Valoarea religios-morală a cărţii Rut,” M O 1-2
(2000): 86-93.

288
VT. Scrierile istorice. 1 Regi IV TEMATIZARE

Repere patristice
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIIJu­
decătorii. Rut, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005.

d. 1 Regi
Studii si
t
articole
Baba , Teodor, „Profetul —judecător Samuel,” Teologia 4 (2005): 36-42.
C otos, Nicolae, „David şi moartea lui Saul, fragmente din cele două
cărţi ale lui Samuil,” M B 1-3 (1958): 76-83.
Isvoranu , Alexandru, „Samuel şi începuturile regalităţii la poporul
evreu,” BCD 5 (2005).
K lein , Johannes, „David, Isus şi sabatul (Mc. 2, 23-28; 1 Sam. 21, 1-6).
O discuţie rabinică,” CB (2008): 67-77.
K lein , Johannes, „David, Jesus und der Sabbat (Mk 2,23-28; 1 Sam
21,1-6). Eine rabbinische Diskussion,” SS 1 (2008): 20-29.
K lein , Johannes, „Samuel, Gad und Natan. Ein Vergleich,” SS 1 (2007):
27-36.
M ihailă , Alexandru, „The Holy War Ideology as an Agent for Self-Iden-
tity in the So-Called Deuteronomistic History: The Case of 1 Sam
15,” S T 2 (2011): 7-17.
M ihăilă , Alexandru, „Principiul teocratic. Câteva analize ale 1 Rg.
8-1 \ J AFTOUBN (2005): 115-147.
P etercă, Vladimir, „Did Goliath have an eyesight defect or not?,” SS 1
(2004): 27-39.
Popa , Viorel, ,Ameninţarea, promisiunea şi tragedia regalităţii. Aspecte
ale domniei lui Saul. (I Regi 8-15),” O T 2 (2006): 139-149.
Popa , Viorel, „începutul regalităţii în Israel. Implicaţiile profetului Sa­
muel,” în Byzance apres Byzance. 550 d e an i d e la căderea Constantino-
p o lu lu i (Cluj-Napoca: Napoca Star, 2004), 282-295.

28 9
IV TEMATIZARE VT. Scrierile istorice. 1 Regi

Z ăgrean , Ioan, „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi


Ionatan,” MA 4-6 (1965): 288-305.

Repere patristice
Efrem Ş irul, Tâlcuirile sântului pă rin telui nostru d om n u l Efrem Ş irul hz
Pentateuh, Iosua, Judecători, Cărţile lui S am uelşi ale Regilor, voi. 1, ed.
Silvestru Octavian Isopescu (Cernăuţi: f. ed., 1914), 556 p.
Ioan G ură de A ur, „Omilia a Il-a şi a IlI-a la David şi Saul,” ed. Dumi­
tru Fecioru, GB 1-2 (1978): 57-80.
I oan G ură de A ur , „Omilia I la David şi Saul,” ed. Dumitru Fecioru
G B7-9 (1977): 641-650.
Ioan G ură de A ur, D ascălul pocă in ţei - om ilii şi cuvântări. C uvânt des­
p r e credinţa Annei, ed. Irineu Slătineanu (Râmnicu Vâlcea: Sfânta
Episcopie, 1996), 13-21.
Ioan G ură de A ur, O m ilii la Ana. O m ilii la D avid şi Saul. O m ilii la
Serajîmi, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 2007), 360 p.
Ioan G ură de A ur, O m ilii şi cuvântări despre educaţia copiilor. Cinci
cuvântări despre Ana şi Samuel, ed. Marcel Hanches (Timişoara: Ma-
rineasa, 2005), 2-51.
M axim M ărturisitorul, „Ambigua. înţelesul duhovnicesc al Anei şi al
lui Samuel,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO,
1983), 123.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: Ce înseam nă H avo-
nes, C am , Galileia, Doec, Ermorii (Ir. 7 ,1 8 ; 1 Rg. 2 1 ,7 ; Dt. 3, 8),” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
280-281.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce simbolizează David care cântă
şi îmblânzeşte duhul rău al lui Saul? (1 Rg. 16, 16),” în Filocalia 3, ed.
Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005).
U scă , Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII 1-2
Regi, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005.

290
VT. Scrierile istorice. 2 Regi IV TEMATIZARE

e. 2 Regi

Studii şi articole
C otos , Nicolae, „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se
gândeşte să clădească Domnului Templu (2 Sam. 6-7),” M M S 7-8
(1958): 555-565.
C otos, Nicolae, „David şi moartea lui Saul, fragmente din cele două
cărţi ale lui Samuil,” M B 1-3 (1958): 76-83.
K lein , Johannes, „Samuel, Gad und Natan. Ein Vergleich,” S S 1 (2007):
27-36.
C otos , Nicolae, „Din istoria sacră a Testamentului Vechi: Un avertis­
ment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama,
pentru o clipă, de grozăvia, amărăciunea şi absurditatea războiului (2
Sam. 2, 2-32),” MA 5-6 (1958): 371-376.
C otos , Nicolae, „Un episod trist din istoria sacră a Vechiului Testament:
Tragicul sfârşit al generalului Abner,” M M S 3-4 (1957): 242-250.
Isvoranu , Alexandru, „Profetul Natan şi regele David,” M O 1-2 (1995):
36-42.
N eaga , Nicolae, „Istoria timpurilor vechi-testamentare: David,” MA 5-6
(1958): 357-370.
N eaga , Nicolae, „Regele psalmist David —comentariul unor texte ireni-
ce,” MA 7-8 (1984): 458-463.
O ancea , Constantin, „Cărţi istorice sau p rofeţi anteriorii Observaţii de
natură canonico-redacţională asupra cărţilor Iosua —2 Regi,” RT 2
(2008): 22-35.
O nişor , Remus, „Tragedia lui Micol, fiica lui Saul şi soţia lui David,”
CO 2 (2000): 58-77.
Paşca -Tuşa , Stelian, „S-a căit David înaintea poporului pentru desfrâna-
re şi omucidere?,” CB 2 (2009): 42-61.

291
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile istorice. 3 Regi

Repere patristice
A mbrozie cel M are , „Apologie pentru David către împăratul Teo-
dosie,” în PSB 52, ed. Teodor Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO,
2007), 371-426.
I oan G ură de A ur, O m ilii la Ana. O m ilii la D avid şi Saul. O m ilii la
Serafimi, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 2007), 360 p.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. în cărţile Regilor scrie că Dumne­
zeu a mişcat pe David să numere poporul. Dar în Paralipomene se
zice aceasta de diavolul. Cum se poate arăta acordul Scripturii cu ea
însăşi? (2 Rg. 24, 1; 1 Par. 21, 1),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăni-
loae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 299-300.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Despre Ghibeoniţi
şi urmaşii lui Saul,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 452-482.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. VIII 1-2
Regi, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005.

f. 3 Regi
Volume
CÂrstoiu , Justinian, Sfinţii P rooroci Ilie şi Elisei, prefiguratori a i m onahis­
m ului (Bucureşti: Sigma, 2005), 236 p.
O ancea , Constantin, N araţiunile p rofetice din cartea IRegi. Introducere,
traducere şi com entariu (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană,
2008), 190 p.
O ancea , Constantin, P rofetul Ilie şi naraţiunea despre secetă. Studiu exege­
tic şi herm eneutic (Cluj-Napoca: Alma Mater, 2005), 317 p.

Studii si
» articole
Baba , Teodor, „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice,” AB
7-8 (1990): 36-47.

29 2
VT. Scrierile istorice. 3 Regi IV. TEMATIZARE

Burcuş , Teodor, „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea templului şi ca­


racterul ei universalist,” S T 3-4 (1967): 173-188.
C ârstoiu , Justinian, „Nevoinţele ascetice în dobândirea filosofiei dragos­
tei —Sf. Prooroc Uie, precursor al ascetismului creştin,” 0 1 - 2 (2007).
C ârstoiu , Justinian, „Sfântul Prooroc Ilie, prefigurator al ascetismului
creştin,” O 3-4 (2003).
N agy, Jozsef, „împărăteasa de la miazăzi - regina Saba,” M B 1-3 (1977):
68-75.
N eaga , Nicolae, „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon,” •
MA 9-10 (1958): 693-703.
O ancea , Constantin, „Auslegungen zu 1 Kon 17-18 in der altchristli-
chen Literatur,” S S 1-2 (2006): 7-25.
O ancea , Constantin, „Beziehungen zwischen Gestalten und Szenen in
lKon 17-18. Eine synchrone Analyse,” AFTAŞ VIII (2007-2008):
7 - 22 .
O ancea , Constantin, „Critica profetului Ilie în scrierile pseudo-hrisos-
tomice,” în Sfântul Ioan Gură d e Aur —ierarh, teolog, filan trop (Sibiu:
Andreiană, 2008), 353-366.
O ancea , Constantin, „Die Totenerweckungen in 1 Kon 18, 17-24 und
2 Kon 4, %-5\?AFTASS\ (2000-2001): 39-48.
O ancea , Constantin, „Die Witwe und Israel: Die Totenerweckungss-
zene (lKon 17,17-24) als Prăludium der Karmelerzăhlung (lKon
18,20-40),” SS2 (2007): 130-141.
O ancea , Constantin, „Ipostaze ale profetului Ilie în Biblie şi la Părinţi,”
în Septuaginta II. Iisus Nave. Judecătorii. Ruth. 1-4 Regi, ed. Cristian
Bădiliţă et al. (Iaşi: Polirom, 2004), 444-451.
O ancea , Constantin, „Profetul Ilie în exegeza patristică,” R T 1 (2003):
47-72.
O rleanu-B îrlădeanu , Calistrat, „Solomon,” BOR 8 (1903): 930-947
/ 9 (1903): 1058-1069.

29 3
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile istorice. 3 Regi

Poirot, Eliane, „Dreptul Enoh, Sfântul profet Ilie şi Sfântul Ioan Te­
ologul în opera mitropolitului Anastasie Crimca,” Tabor 7 (2009):
31-41.
Popa , Viorel, „III Regi 22, 5-28. Un episod aparte privind inspiraţia pro­
fetică vechitestamentară,” O T l (2006): 93-102.
Popa , Viorel, „Profetul Ilie în Noul Testament şi în tradiţia Bisericii creş­
tine,” O T 4 (2003): 40-50.
Popa , Viorel, „Succesiunea profetică şi caracterul mozaic al profetismului
. în vechiul Israel. Profeţii Ilie si Elisei,” O T 3-4 (2005): 169-183.
Sabados , Mariana, „Sfinţii Ilie Tesviteanul şi Maria Egipteanca în vechi
icoane moldoveneşti,” Tabor 2 (2010): 47-54.
V ladimirescu , Mihai, „Historiographical perspective on Solomon’s suc-
cession to the throne of David,” BCD 2 (2004): 152-172.

Repere patristice
A mbrozie cel M are, „Despre Nabot Izreeliteanul,” în PSB 52, ed. Teo­
dor Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 427-462.
CÂrstoiu , Justinian, „Activitatea profetului Ilie în viziunea Sfântului
Grigorie de Nazianz şi a Sfântului Ioan Gură de Aur,” BOR 7-12
(1998): 349-359.
Efrem Ş irul , Tâlcuirile sântului părin telui nostru dom n u l Efrem Şirul la
Pentateuh, Iosua, Judecători, Cărţile lui S am uelşi ale Regilor, voi. 1, ed.
Silvestru Octavian Isopescu (Cernăuţi: f. ed., 1914), 556 p.
Ioan G ură de A u r „Despre pocăinţă. Omilia II: Despre tristeţea împă­
ratului Ahav şi despre Iona profetul,” ed. Dumitru Fecioru, BOR 13
(1977): 114-120.
Ioan G ură Despre desfătarea celor viitoare. La Ilie la văduvă, ed.
de A ur,
Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 2008), 7-20.
Ioan G ură de A ur, Omilii despre pocăinţă. D espre tristeţea îm păratului
Ahab şi despre Iona profetul, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIB-
MO, 1998), 27-42.

294
VT. Scrierile istorice. 4 Regi IV. TEMATIZARE

M axim M ărturisitorul , ,Ambigua. înţelesul duhovnicesc al lui Moi-


se şi Ilie,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO,
1983), 159-162,165-166.
M axim M ărturisitorul , „Ambigua. înţelesul duhovnicesc ai sfîntului
Ilie şi al văduvei din Sarepta,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bu­
cureşti: EIBMO, 1983), 124.
M axim M ărturisitorul , ,Ambigua. înţelesul duhovnicesc al vederii
lui Ilie în peştera din Horeb,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bu­
cureşti: EIBMO, 1983), 120-121.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. IX 3 -4
Pegi, Ed. Christiana, Bucureşti, 2006.

g. 4 Regi
Volume
C ârstoiu , Justinian, Sfinţii P rooroci Ilie şi Elisei, prefiguratori a i m onahis­
m u lu i (Bucureşti: Sigma, 2005), 236 p.

Studii şi articole
I svoranu , Alexandru, „Elisei Proorocul - chemare, misiune, activitate
social-morală şi actualitate,” AUCTX. 13 (2005).
V ladimirescu , Mihai, „Reformele lui Iezechia şi războiul împotriva
Asiriei privite din perspectiva arheologiei biblice,” M O 5-8 (2003):
144-151.

Repere patristice
M axim M ărturisitorul , ,Ambigua. înţelesul duhovnicesc al lui Elisei,
ucenicul lui Ilie,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIB-
MO, 1983), 122.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce înseamnă cuvântul spus de Ilie
şi repetat de Elisei: Unde este D um nezeu Af u i (4 Rg. 3, 14),” în Fi-

29 5
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile istorice. 1 Paralipomena

localia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),


261.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. De ce Elisei Proorocul s-a rugat şi
au ieşit urşi şi au sfâşiat 42 din copiii ce râdeau de el? (4 Rg. 2, 57),” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
292-293.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Despre îngroparea
lui Ezechia,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Haris-
ma, 1994), 255-262.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Ezechia astupă iz­
voarele,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma,
1994), 208-225.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Ezechia se înalţă,
apoi se smereşte,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 246-255.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. îngerul nimiceşte
oastea lui Senaherib,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucu­
reşti: Harisma, 1994), 225-233.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Mulţi aduceau da­
ruri lui Dumnezeu şi plocoane lui Ezechia,” în Filocalia 3, ed. Dumi­
tru Stăniloae (Bucureşti: Harisma, 1994), 233-246.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. 1X3-4
Regi, Ed. Christiana, Bucureşti, 2006.

h. 1 Paralipomena

Repere patristice
M axim M ărturisitorul , „întrebări. în cărţile Regilor scrie că Dumne­
zeu a mişcat pe David să numere poporul. Dar în Paralipomene se
zice aceasta de diavolul. Cum se poate arăta acordul Scripturii cu ea

2 96
VT. Scrierile istorice. 2. Paralipomena. 1 Ezdra IV. TEMATIZARE

însăşi? (2 Rg. 24, 1; 1 Par. 21, 1),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăni-
loae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 299-300.
UscĂ, Ioan Sorin şi Traia, Ioan, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. X 1-2 Paralipomena, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

i. 2 Paralipomena
Repere patristice
I oan G ură de A ur , D ascălul pocă in ţei —om ilii şi cuvântări. La a doua
carte Paralipom ene u nde zice: «S-a înălţat inim a lui Ozia» (26, 16), ed.
Irineu Slătineanu (Râmnicul Vâlcea: Sfânta Episcopie, 1996), 54-61.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Şi a zidit Ozia tur­
nuri în Ierusalim,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 196-207.
UscĂ, Ioan Sorin şi Ioan, T raia , Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. X 1-2 Paralipomena, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

j. Ezdra
Studii şi articole
R esceanu , Ion, „Societatea iudaică în perioada post-exilică,” M O 5-6
(1999): 84-99.

Repere patristice
M axim M ărturisitorul , „întrebări. Ce înseamnă ceea ce se spune la
Ezdra: înfiricoşeazâ-ipe ei cu legea D om nului? (Ezd. 7,14),” în Filocalia
3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 287.
M axim M ărturisitorul , „întrebări. De ce li se interzice Moabiţilor şi
Amoniţilor să intre în templul Domnului, până la al treilea şi al pa­
trulea şi al zecelea neam; şi până în veac? (Dt. 23, 3; Erd. 13, 1),” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
300-301.

297
IV TEMATIZARE VT. Scrierile istorice. Neemia

M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Despre zidirea tem­


plului,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma,
1994), 318-329.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Numărătoarea ce­
lor întorşi din Babilon,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucu­
reşti: Harisma, 1994), 286-318.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. Zorobabel bine­
cuvânta Domnul,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 262-286.
UscĂ, Ioan Sorin şi Ioan, Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. XI Ezdra, N eem ia şi Estera, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

k. Neemia
Repere patristice
UscĂ, Ioan Sorin şi Ioan, Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. XIEzdra, N eem ia şi Estera, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

1. Estera
Volume
D rimer, Carol, Biblia. Ester (Purim) (Tipografia Arta, 1926), TI p.
R usescu , Constantin, Studiu asupra Cârţei Ester. Urmat de textul original
ebraic cu o traducere în rom âneşte (Bucureşti: Tipografia Isac Binder,
1904), 87 p.
R usescu , Constantin, Studiu introductiv asupra Cârţei Ester (Bucureşti:
Stabiliment de arte grafice „Universala”, 1904), 87 p.

Repere patristice
UscĂ, Ioan Sorin şi Ioan, T raia , Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. XIEzdra, N eem ia şi Estera, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

29 8
VT. Scrierile didactico-poetice. Generalităţi IV. TEMATIZARE

4. SCRIERILE DIDACTICO-POETICE.
GENERALITĂŢI

Volume
A brudan , Dumitru, Cărţile didactico-poetice (Sibiu: Universităţii Lucian
Blaga, Sibiu, 2001), 121 p.
A nania , Bartolomeu-Valeriu, Poezia Vechiului Testament (Bucureşti: EI-
BMO, 2000).
B eldie, I. C., Poezia biblică (Galaţi: George Jorică, 1937), 30 p.
P etrescu , Teodosie, M uzica Vechiului Testament (Constanţa: „Ovidius”
University Press, 2001), 112 p.

Studii si articole
9

Baba , Teodor, „Frumuseţea şi bogăţia de idei religios-morale şi sociale


cuprinse în cărţile didactico-poetice ale Vechiului Testament,” Teolo­
g ia 3-4 (2003): 37-44.
Baba , Teodor, „Frumuseţea şi bogăţia de idei religios-morale şi sociale,
cuprinse în cărţile didactico-poetice ale Vechiului Testament,” AB 1-2
(1996): 37-45.’
Burcuş , Teodor, „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului
Testament,” S T 7 -8 (1966): 434-449.
C ălinescu , St., „Poezia ebraică,” BOR 12 (1881): 797-806.
C onstantin , Grigoraş, „Cărţile didactice al Vechiului Testament ca iz­
vor al predicii,” B O R 7-8 (1979): 852-868.
C orniţescu , Emil, „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale
Vechiului Testament,” 57'9-10 (1967): 600-612.
C orniţescu , Emil, „Raporturile dintre părinţi şi copii în cărţile didacti­
ce ale Vechiului Testament,” S T 1-2 (1969): 100-110.
D rugaş , Şerban, „Literatura sapienţială a Orientului antic şi cărţile di­
dactico-poetice ale Bibliei,” R T 4 (2005): 167-191.

299
IVTEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Generalităţi

G rigorie, Toma, „Cuvântul şi poezia textelor biblice,” Tabor 8 (2008):


21-23.
Ioana, Marius, „Literatura sapienţială în Orient şi în Biblie (I),” AB 4-6
(2008): 110-117.
Ioana, Marius, „Literatura sapienţială în Orient şi în Biblie (II),” AB 7-9
(2008): 60-68.
M angÂru, Badea, „Caracterul general al poeziei şi forma versului la
ebrei,” BOR 6 (1912): 599-608.
M angîru, B., „Caracterul general al poeziei şi forma versului la evrei,”
BOR 6 (1916): 599-608.
N eaga, Nicolae, „Cântările biblice,” AB 4-6 (1994): 6-14.
N eaga, Nicolae, „Poezia Vechiului Testament,” MA 3-4 (1960): 183-
201 .
Popescu, M., „Fabula şi parabola în Vechiul Testament,” BOR 5 (1910):
522-525/6 (1910): 658-663.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura bi­
blică a Vechiului Testament. Generalităţi. Poezia la evrei,” BOR 3
(1924): 129-237 / 8 (1924): 449-454.
S emen, Petre, „Poezia religioasă în Vechiul Testament,” GB 7-9 (1977):
700-710.
S emen, Petre, „Vorbirea în pilde în cărţile Sfintei Scripturi,” TV 8-12
(1992): 18-31.
Todoran, Simion, „Genurile literare şi aspecte doctrinare în psalmi,”
M 0 7 -S (1983): 478-486.

a. Iov
Volume
Popescu-M ălăieşti, Ioan, C om entar la Cartea lo b (Bucureşti, 1927-
1928), 325 p. ’
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Cartea lui lob. Studiu in -
troductiv VIII (Bucureşti: Tipografia Ateneu, Bucureşti, 1935), 68 p.

300
VT. Scrierile didactico-poetice. Iov IV. TEMATIZARE

S emen , Petre, Sensul vieţii şi a l suferinţei după cărţile Ecclesiast şi Iov (Iaşi:
Doxologia, 2010), 170 p.

Studii şi articole
„Cartea Iov,” ed. Cristian Bădiliţă, AB 1-3 (1999): 126-135.
A brudan , Dumitru, „Cartea Iov şi valoarea ei antropologică,” M B 1-2
(1984): 7-20.
Baba , Teodor, „Boala şi suferinţa dreptului în Vechiul Testament şi vin­
decarea lor prin suferinţă şi postire,” Teologia 1 (2012): pp. 23-37.
Bănescu , Marcu, „Marginalii la cartea Iov,” M B 6 (1987): 13-21.
Berechet, Gr., „Cartea lui Iov,” M M S 4 (1930): 7-12.
C ârstoiu , Justinian, „Cartea Iov: demonologie, ispită, suferinţă şi biru­
inţă,” 0 3 - 4 (2006): 88-103.
C ârstoiu , Justinian, „Evidenţierea poziţiei ortodoxe referitoare la cartea
lui Iov I,” O 3-4 (2000): 116-127.
G ervescu , Victor, „Cartea lui Iov,” M M S 4 (1930): 107-110.
Isopescu , Octavian, „Cartea lob tradusă şi esplicată după textul masore-
tic,” C (1902): 214-221,290-297, 333-341,405-421,465-480, 529
-534, 597-610, 666-683 / (1903): 9-26, 83-98, 154-162, 218-226,
274-282, 336-344, 406-414, 474-482, 542-550, 614-622, 702-709
/ (1904): 16-24, 82-90,148-161, 213-221, 278-286, 342-350,406-
417.
Isopescu , Octavian, „Introducere la Cartea lob,” C (1904): 470-474,
542-550, 610-621.
M angîru , B„ „Cartea lui Iov,” BOR 8 (1911): 936-943 / 9 (1911):
1039-1048.
M anolache , Anca, „Cartea lui Iov —povestirea unei realităţi,” AB 1-3
(1993): 12-19.
M orar , Nicolae, „Sentimentul culpei —paralelă între Oedip şi dreptul
Iov,” AB 1-3 (1993): 20-23.

30 1
IVTEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Iov

N egoiţă, Athanase, „Un Iov babilonian? Ceva din teodiceea akkadia-


nă,” 5 7 5 -8 (1977): 436-449.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Cartea lui Iov,” BOR 2 (1906): 156-
168/4(1906): 382-397.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Viaţa viitoare după Pentateuh şi Car­
tea lui Iov,” BOR 3 (1989): 244-259.
Popa, Gheorghe, „întrebarea lui Iov şi misterul suferinţei umane,” TV
1-7 (2001): 75-80.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura biblică a
Vechiului Testament. Probleme vechi - Cartea lui Iov,” BOR 8 (1924):
450-454.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura biblică a
Vechiului Testament. Cartea lui Iov (dialogul al III-lea),” BOR 9 (1924):
516-524.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura biblică
a Vechiului Testament. Cartea lui Iov este un tot, un întreg”, BOR 11
(1924), 642-650.

Repere patristice
M axim M ărturisitorul, .Ambigua. Tâlcuirea cuvintelor, din Cuvîn-
tarea a patruzeci şi doua a Teologului, despre cele spuse cu privire la
fericitul Iov,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae, (Bucureşti: EIBMO,
1983), 190-191.
UscĂ, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. XII Iov,
Ed. Christiana, Bucureşti, 2008.

b. Psalmii
Volume
„Comentariu atonit la Psalmul 50,” în col. „Comorile pustiei”, ed. Igna-
tie Monahul (Bucureşti: Anastasia, 1996), 235 p.

30 2
VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii IV. TEMATIZARE

A thanase, Mitropolitul Primat, Psaltirea p e scurt (Bucureşti: 1909), 15


p. / (Buzău: Tipografia Dumitru Bălănescu, 1933), 15 p.
Bartolomeu , Valeriu Anania, Poezia Vechiului Testament (Bucureşti: EI-
BMO, 2000), 536 p.
Bulai, Alois et. al., Psalmii. Traducere, note şi com entarii (Iaşi: Sapientia,
2005), 597 p.
C hiricescu , Constantin, Despre Psaltire (Bucureşti, 1915), 21 p.
C imara , contesa de Calomira, Psaltirea lui David. Tălmăcită după textul
biblic. însoţită d e cele m ai însem nate com entarii (Iaşi: Tipografia Lumi­
na Moldovei, 1923), 238 p.
D emetrescu , Dragomir, Psalm ul 50. Studiu exegetico-biblic (Bucureşti,
1897) .
Isvoranu , Alexandru, C om entariu la P salm ul50 (Craiova: Sitech, 1999),
154 p.
Liţiu , Gheorghe, M editaţii la P salm ul50 (Arad: Diecezana, 1954), 53 p.
N egoiţă , Athanase, La râul B abilonului sau Psalm ul 137 ce se cântă în
Postul Mare. Traducere şi com entar (Bucureşti: Tipografia Seminarului
monahal Cernica-Ilfov, 1935), 27 p.
N egoiţă , Athanase, Psalmii biblici şi Psalm ii babilonieni, (Bucureşti: Ti­
pografia „Fântâna darurilor”, 1944), 80 p.
N egoiţă , Athanase, Psalm ul 33. Traducere şi observaţiuni gram aticale
(Bucureşti: Tipografia Carpaţi, 1938), 15 p.
N egoiţă , Athanase, Psaltirea în cu ltu l B isericii ortodoxe (Bucureşti: Tipo­
grafia Cărţilor bisericeşti, 1940), 165 p.
O lariu , Iuliu, Explicarea Psalm ilor din Orologiu (Caransebeş: f.ed.,
1899), 247 p.
O nciul , Isidor, Cartea psalm ilor tradusă şi com entată după textul masore-
tic, ed. Isidor Onciul (Cernăuţi: Societatea tipografică bucovineană,
1898) , 502 p.
O nişor , Remus, Psalmii lu i Solomon —o apocrifa intertestam entară (Alba
Iulia: Reîntregirea, 2009).

303
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii

O şlobanu, N., Studiu asupra Cărţei Psalmilor (Iaşi: Tipografia Dacia,


1900), 60 p.
Petrescu, Teodosie, Cartea Psalm ilor şi im portanţa ei în viaţa pasto-
ral-m isionarâ a Bisericii, (teză de doctorat) (Constanţa: „Ovidius”
University Press, 2001), 450 p.
Petrescu, Teodosie, M uzica Vechiului Testament (Constanţa: „Ovidius”
University Press, 2001), 112 p.
Petrescu, Teodosie, Psaltirea cu explicaţii şi adnotări asupra term enilor
biblici (Constanţa: „Ovidius” University Press, 2001), 203 p.
Petrescu, Teodosie, Psaltirea ilustrată (Constanţa: „Ovidius” University
Press, 2002), 430 p.
Petrescu, Teodosie, Viaţa iudeilor oglindită în Psaltirea lui D avid (Con­
stanţa: „Ovidius” University Press, 2001), 106 p.
Popescu, Constantin, Esplicarea psalm ilor m esianici (traducere după tex­
tu l original) (Bucureşti: Atelierele grafice Socecu, 1904), 64 p.
Popescu-A ndrăşeşti, Alexandru T., Studiu asupra regelui D avid cap sal-
m ist (Bucureşti: Institutul de arte grafice „Eminescu”, 1904), 55 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Psalmii. Studiu exegetic, poetic, filo lo gic (Bu­
cureşti, 1930-1931), 34 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Psalmii. Studiu exegetic, poetic, filo lo gic (Bu­
cureşti, 1930-1931), 34 p.
S imonopetritul, Emilianos, Tâlcuiri la Psalmi, ed. Agapie Corbu
(Arad: Sfântul Nectarie, 2011), 393 p.
Şavelschi, Gheorghe I., D reptul din Vechiul Testament (după descrierea
P salm ibr) (Chişinău: Tipografia Uniunii clericilor ortodocşi din Ba­
sarabia, 1934), 63 p.

Studii si articole
)

A brudan, Dumitru, „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă,” S T


7-8 (1985): 453-471.

304
VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii IV. TEMATIZARE

A brudan , Dumitru, „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor,” S T 78


(1963): 415-426.
A brudan , Dumitru, „Psalmii răspândiţi în alte cărţi ale Bibliei decât
în Psaltire,” în Cărţile didactico-poetice (Sibiu, Universităţii „Lucian
Blaga”, 2001), 62-69.
Basarab , Mircea, „Psalmul LI (L). Ideea de rugăciune şi jertfi,” S T 7-8
(1961): 410-427.
Băltăceanu, Francisca şi Monica, B roşteanu , „Introducere la Psalmi,”
în Septuaginta IV/1. Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea
Cântărilor, ed. Cristian Bădiliţă (Bucureşti/Iaşi: Polirom, 2006), 13-
39.
B indiu , Olivian, „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox,” BOR
9-10 (1987): 177-179. ’
BizĂU, Ioan, „Psalmii şi interpretarea lor în ritualul ortodox al consacrării
Bisericii,” AFTOCIV (1996-1988): 291-318.
B ogdaproste , Gheorghe, „Valoarea moral-socială a Cărţii Psalmilor,”
S T 1-2 (1970): 104-117.
Bud , Paula, „Foi et repos. Des reperes exegetiques et theologiques a Nb
14, Ps 94, He 3,” R O O T S1 (2009): 75-96.
C hialda , Mircea, „Despre Psaltire: conţinutul, frumuseţea, valoarea ei
pentru credincioşii din orice timp, carte de cult,” GB 7-8 (1964):
645-649.
C hiricescu , Constantin, „Despre psaltire,” BOR 1 (1915): 102-120.
C hiţescu , Nicolae, „Studiu introductiv: Ritualul rugăciunilor şi psal­
milor de noapte. Despre norma canonică a rugăciunii şi psalmilor
zilnici” în Ioan C asian , A şezâmintele mănăstireşti, ed. în PSB 57,
ed. Vasile Cojocaru şi Dumitru Popescu (Bucureşti: EIBMO, 1990),
70-74.
C iobârcă , Teofilact, „Meditaţie despre folosul duhovnicesc al citirii psal­
tirii,” 7V 1-3 (1993): 66-71.
C ioranescu , George, „Psalmi,” Bună Vestire 4 (X): 96-103.

305
IV TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii

C iudin , Nicolae, „Psalmii proorocind pe Hristos,” TR 43-44 (1960):


3-4.
C leopa, Ilie, „Tâlcuirea Psalmului 50, 142 şi a Fericirilor,” în Valoarea
sufletului (Bacău: BunaVestire, 1994).
C ohen , Sear Iasuv, „Ierusalimul în Cartea Psalmilor,” TV 5-12(1998):
60-64.
C onstantinescu , Alexandru, „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor,”
GB 1-2 (1969): 49-53.
D emetrescu , Dragomir, „Psalmul 50. Studiu exegetico-biblic,” BOR
9 (1895): 583-596 / 11 (1895): 728-738 / 12 (1895): 813-824 /
5 (1896): 432-441 / 7 (1896): 639-652 / 8 (1896): 721-741 / 9
(1896): 909-913/ 12(1897): 1134-1136.
D oinaş, Şt. Augustin, „Marginalia la Ps. 50,” S ecolul 20 — Cultură şi
spiritualitate israelianâ 7-12 (1990).
D ragomir , Neculai, „Studiu istorico-liturgic privind textele biblice din
cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe (Psalmii),” S T 3-4 (1981): 213-
217.
D umitrache , Spiridon, ,SZis-a D om nul D om nului meu: Psalmul 109.
Nedumeriri, comentariu, opinie,” AB 1-3 (2002): 70-73.
G eorgescu , Mihail, „Idei morale şi sociale în Comentarul la Psalmi al
Sf. Vasile cel Mare,” 5 7 1 0 (1958): 464-474.
G heorghe , Nicolae, „Aspecte din natură şi viaţă în Comentarul la
Psalmi al Sf. Vasile cel Mare,” S T 5-6 (1965): 322-333.
G herman , Alin Mihai, „Un text necanonic, Psalmul 151, şi literatura
română veche,” AFTOCV (1998-2000): 13-17.
G raure, Ioan, P salm ul50, TR 35-36 (1965): 3-4.
HÂrlăoanu , Cezar-Paul, „Scurtă incursiune exegetică asupra Psalmului
86 din Biblia Ebraică,” în Studia Theologica D octoralia III, ed. Viorel
Sava et al. (Iaşi: Doxologia, 2012), 221-233.
Iatan, Cristinel, „Psalmul 103 - bestiar psalmic,” în AFTOPJ VIII
(2008): 341-352.

306
VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii IV. TEMATIZARF.

Ioana, Marius, „Modelul psaltic şi folosirea cărţii Psalmilor în scrierile


Sfântului Luca,” A 5 4-6 (2007): 66-79.
Ioana, Marius, „Psaltiri celebre în limba română (I),” AB 1-3 (2010):
79-95.
Ioana, Marius, „Psaltiri celebre în limba română (II),” AB 4-6 (2010):
58-76.
Ionescu, I., „Ortodoxia în lumina mesajului Psalmului 18 (19). Consi­
deraţii exegetico-dogmatice,” 0 4 (1989): 150-156.
Isvoranu, Alexandru, „Crearea lumii şi a omului în lumina psalmilor,”
A U C T ll (1997): 80-88.
Isvoranu, Alexandru, „David, chip al pocăinţei,” M O 3-6 (1995): 37-57.
Isvoranu, Alexandru, „Introducere la Psalmul 50,” M O 1-6 (1994): 71-
79.
Isvoranu, Alexandru, „Muzica psalmilor biblici,” M O 3-4 (1999): 46-51.
Isvoranu, Alexandru, „Psalmul 50,” M O 1-2 (1996): 50-67.
Isvoranu, Alexandru, „Treptele pocăinţei lui David comentând Psalmul
50,” M O 1-2 (1996): 50-66.
J arpălău, Gheorghe, „Psalmul 120. Introducere, traducere şi comenta­
riu,” M O 1-3 (1990): 87-96.
M elniciuc-P uică, Ilie, „Descoperind Psalmii în Apocalipsă,” AŞUIT
XI (2006): 57-70.
M elniciuc-P uică, Ilie, „Interpretarea Psalmilor în Faptele Apostolilor,”
AŞ UIT V ili (2003): 89-102.
M ironescu, Athanasie, „Un Psalm din Psaltirea tradusă de părintele
Gala Galaction,” BOR 5 (1929): 469-474.
M oldovan, Ilie, „îndreptare şi îndumnezeire în cartea Psalmilor,” S T 3
(1989): 3-11.
M oraru, Eugen, „Creaţia şi providenţa în lumina psalmului 103,” MA
3-4 (1984): 175-185.
M unteanu, Nicodim,, „Psalmul 103 (creaţiunea),” M M S 1 (1931): 12-14.
N eaga, Nicolae, „Inimă curată,”'AB 7-9 (1994): 6-10.

307
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii

N eaga, Nicolae, .Aspectul pastoral al Psalmului 50,” GB 7-9 (1977):


625-629.
N eaga, Nicolae, „Ideea de pace în Psalmi şi la profeţi,” TR 42-42 (1954): 4.
N eaga, Nicolae, „Ispasul în lumina psalmilor,” TR 44-45 (1932): 3-4.
N eaga, Nicolae, „în fluxul fericirii - Psalmul 118,” M B 6 (1987): 32-37.
N eaga, Nicolae, ,J)/Iiluieşte-mă D um nezeule, explicarea Psalmului 50,”
G B 4-5 (1989): 19-22.
N eaga , Nicolae, „Perspective mesianice în Psalmi, însemnări pe margi­
nea textului,” AATA XVIII (1941-1942): 5-15.
N eaga , Nicolae, „Psalmul 50 M iluieşte-m â D u m n ezeule...” în vierea 24
(1993): 3.
N eaga, Nicolae, „Psaltirea,” în vierea 8 (1990): 3.
N eaga, Nicolae, „Teologia Psalmului 67,” în vierea 1 (1994): 3.
N eaga , Nicolae, „Vechiul Testament în cultul Bisericii Ortodoxe (Psal­
mii),” M B 4-6 (1971): 225-231.
N egoiţă , Athanase, „Psalmii în cultul Vechiului Testament,” GB 11-12
(1965): 1015-1030.
N icolae , Gheorghe, .Aspecte din natură şi viaţă în C om entarul la psalm i
al Sfântului Vasile cel Mare,” S T 5-6 (1965): 322-333.
O ancea , Constantin, „Einige Bemerkungen zu den Begriffen 3 ŢI und
ţ ţ l in den Psalmen,” AFTAŞ VI (2005-2006): 7-17.
O nişor, Remus, „Consideraţii teologice asupra Psaltirii,” în Psaltirea d e
la Alba Iulia 1651 (Alba Iulia, Reîntregirea, 2001), 21-33.
O rleanu-B îrlădeanu , Calistrat, „Psalmii,” BOR 5, 6, 7, 10, 11, 12
(1904).
Paşca -Tuşa , Stelian, „Angelology and Demonology Notions in Psalm
90,” R O O T S1 (2009): 97-117.
Paşca -Tuşa , Stelian, „Expresii lirice/psalmice - premize pentru rugăciu­
nea inimii,” Studia TO 1 (2011): 65-76.
Paşca -Tuşa , Stelian, „Mila dumnezeiască şi reînnoirea spirituală a rege­
lui David (Ps. 50),” Studia TO 2 (2011).

308
VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii IV. TEMATIZARE

Paşca -Tuşa, Stelian, „Prevestiri ale divino-umanităţii Mântuitorului (Ps.


8; Dn. 7; Ps. 2; 109),” în Sim bolul d e credinţă, ed. Paul Valenciuc
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2010), în curs de apariţie.
Paşca -Tuşa, Stelian, „S-a căit David înaintea poporului pentru desfrâna-
re şi omucidere?,” CB 2 (2009): 42-61.
Paşca -Tuşa, Stelian, „The Psalms - a Model of/for Prayer in Judaism,”
Studia T 0 2 (2012): 15-26.
Paşca -Tuşa , Stelian, „The Psaltyrion - Revelation of the Well-Received
Prayer,” ROOTS2 (2009): 37-58.
Paşca -Tuşa , Stelian, „Tipologiile hristologice din psalmul 4 4 in viziu­
nea Sf. Vasile cel Mare,” în M odele ale m ărturiei creştine: Sfinţii Capa-
docieni, ed. Ioan Chirilă şi Liviu Vidican (Cluj-Napoca: Renaşterea,
2009), în curs de apariţie.
Paşca -Tuşa, Stelian, „ Yahwe hanneni —inima rugăciunii psalmice. Re­
ceptarea temei în literatura de specialitate”, în Studia Theologica D oc-
toralia III, ed. Viorel Sava et al., (Iaşi: Doxologia, 2012).
Petrescu , Macedon, „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor,” M M S
4-5 (1986): 65-82.
Petrescu , Macedon, „Despre rugăciune în cartea Psalmilor,” S T 9-10
(1984): 666-672.
P iteşteanu , Gerasim, „Note şi meditaţiuni asupra psalmilor,” BOR 1
(1887): 44-70 / 3 (1887): 239-247 / 4 (1887): 367-374 / 5 (1887):
424-429.
Popa, Atanasie, „Versiuni vechi ale Psalmului 50,” M B 7-9 (1968): 421-
434.
Popa , Atanasie, „Versiuni vechi ale Psalmului 50,” M B 9-10 (1968):
421-433.
Popescu , Gabriel, „Psalmii în predica Fericitului Augustin,” S T 3-4
(1963): 155-172.
Popescu , M, „Profeţia şi psalmul. Despre psalmi,” BOR 9 (1914): 871-
878/10 (1914): 992-998 /11 (1914): 1125-1131/12 (1914): 1239-
1245 / 1 (1915): 73-78 / 2 (1915): 163-169 / 3 (1915): 253-258.

309
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii

Popescu, M , „Profeţia şi psalmul. Generalităţi,” BOR 5 (1914): 420-


426.
Popescu, M , „Profeţia şi psalmul. Legea mozaică şi legea Noului Testa­
ment” BORA (1915): 368-374
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Psalmii,” BOR 5 (1904): 528-538 / 6
(1904) : 653-670 / 7 (1904): 747-755 / 10 (1905): 1093-1105 / 11
(1905) : 1233-1243 / 12 (1905): 1333-1343 / 1 (1905): 43-52 / 4
(1905): 435-444 / 9 (1905): 1001-1016 / 6 (1907): 703-711.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Scurte studii introductive în literatura bi­
blică a Vechiului Testament. Psalmii,” BOR 4 (1924): 202-205 / 5
(1924): 280-290 / 6 (1924): 321-328.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Psaltirea în versuri,”
Raze d e lum ină 6 (1934): 223-250.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Suprascrierile psalmilor,” S T 1 (1931): 69-
98.
Prilipceanu, Cristian, „The Lord’s Resurrection Prophesized in the Psal-
ms 67(68).2-4 and Ps. 118(117).24 The Patristic Reading of Psalm
67(68).2-4 and Ps. 118(117),” Teologia 3 (2012): 24-68.
R osen, David, „Mântuirea şi răscumpărarea în literatura profetică şi în
psalmi,” 7V 5-12 (1998)’: 68-75.
S criban, Neofit, „Evanghelie şi Psaltire,” BOR 9 (1924): 547.
S emen, Petre, „The Formative Value of the Davidic Psalms in Cult and
Culture,” SS 1-2 (2005): 175-186.
S emen, Petre, „Valenţele formative ale psalmilor davidici în cult şi cultu­
ră,” 7V 7-12 (2005): 54-61.
S imedrea, Tit, „Despre psalmii proorocului împărat David,” M B 4-6
(1968): 206-216.
Santa, Gheorghe, „Comunicarea educaţională şi conţinutul educaţiei
religioase în Cartea Psalmilor. Psalmul 62,” Studia TO 1-2 (1999):
221-232.
Teodorescu, Barbu, „Psaltirea. însemnări bibliografice,” GB 5-6
(1961): 496-502.

310
VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii IV. TEMATIZARE

Timus , Gherasim, „Note şi meditaţii asupra psalmilor,” BOR 8 (1885):


641-648/9 (1885): 673-695/11 (1885): 862-876/10 (1885): 822-
830 / 2 (1886): 100-113 / 4 (1886): 234-245 / 5 (1886): 374-392 /
13 (1887): 1062-1079 / 2 (1888): 140-149.
Todoran, Simion, „Genurile literare şi aspecte doctrinare în psalmi,”
M 0 7 -8 (1983): 478-486.
Va s i i a c h e , Vasile şi Naghiu , Iosif, „Biblia în Ortodoxie. Psaltirea,” BOR
11-12 (1940): 871-872.

Repere patristice
A mbrozie cel M are, „Psalmul 50,” ed. Nicolae Neaga, AB 5-6 (1990):
58-90.
A mbrozie cel M are, Viu va f i sufletul m eu: p ă rţi alese din com ntariul la
Psalm ul 118, ed. Constantin Necula şi Visarion Răşinăreanu (Sibiu:
Oastea Domnului, 2000), 112 p.
A ugustin , Com entarii la psalm ii I-XX1 (Sibiu: Oastea Domnului, 2009),
304 p.
A ugustin , C om entarii la psalm ii XXI-XXXIII (Sibiu: Oastea Domnului,
2011), 338 p.
Baba , Teodor, „Psaltirea în gândirea şi viaţa Sfântului Vasile cel Mare,” în
R ugăciune şi Teologie (Caransebeş: Diecezana 2009), 24-45.
C alinic, Botoşăneanul, Biblia în Filocalie. A ntologie d e texte biblice tâlcu-
ite în Filocalia Românească (Psalmii) 1 (Iaşi: Trinitas, 1995), 117-197.
C hiril al A lexandiei, „Tâlcuirea psalmilor 1-8,” ed. Dumitru Stăni-
loae, M O 4 (1989): 37-62.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 17-29,” ed. Dumitru Stă-
niloae, M O 6 (1989): 100-122.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 30-40,” ed. Dumitru Stă-
niloae, M O 1-3 (1990): 123-198.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 41-49,” ed. Dumitru Stă-
niloae, M O 4-6 (1990): 155-204.

311
IV TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii

C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 50-62,” ed. Dumitru Stă-


niloae, M O 1 (1991): 53-72.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 63-67,” ed. Dumitru Stă-
niloae, M O 2 (1991): 53-71.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 68-77,” ed. Dumitru Stă-
niloae, A/O 3 (1991): 42-60.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 78-90,” ed. Dumitru Stă-
niloae, M O 4-6 (1991): 76-92.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 9-16,” ed. Dumitru Stăni-
loae,AfO 5 (1989): 45-77.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 91-96,” ed. Dumitru Stă-
niloae, M O 1-6 (1992): 118-133.
C hiril al A lexandriei, „Tâlcuirea psalmilor 97-138,” ed. Dumitru
Stăniloae, M O 1-6 (1993): 140-152.
C orbu, Agapie, „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile psal­
m ilor A Sf. Grigorie de Nyssa,” AB 10-12 (1999): 15-22.
Eftimie Z igabenul şi N icodim A ghioritul, Psaltirea în tâlcuirile Sfin­
ţilor Părinţi, 2 voi., ed. Ştefan Voronca (Galaţi: Egumeniţa, 2006),
807 p. şi 845 p.
Erbiceanu, Costantin, „Continuarea explicării Psalmului 50 de Sfântul
Ioan Hrisostom,” BOR 1 (1909): 37-48 / 2 (1909): 138-156.
G rigorie de Nyssa, „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta,” ed
Teodor Bodogae M B 7-9 (1991): 70-74.
G rigoriede N yssa, „La titlurile Psalmilor,” în PSB 30, ed. Dumitru
Bodogae (Bucureşti: EIBMO, 1998), 135-197.
Ioan C asian , „Despre norma canonică a rugăciunii şi a psalmilor zilnic,”
în PSB 57, ed. Vasile Cojocaru şi Dumitru Popescu (Bucureşti: EIB-
MO, 1990), 132-140.
Ioan C asian , „Regula rugăciunilor şi a psalmilor de noapte,” în PSB 57,
ed. Vasile Cojocaru şi Dumitru Popescu (Bucureşti: EIBMO, 1990),
120- 121.

312
VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii IV. TEMAUZARE

I o an G ură d e A ur, „Tâlcuiri la


Psalmi. Tâlcuire la psalmul 4 (partea I),”
ed. Alexandru Mihăilă şi Sabin Preda, S T 1 (2008): 159-170.
Ioan G ură de A ur, M ărgăritare. C uvânt la proorocescu l cu vâ n t ce zice:
«In deşert se tulbură tot om u l viu» , ed. Rodica Popescu (Bucureşti:
Libra, 2001).
Ioan G ură de A ur, M ărgăritare. C uvântul lu i D avid «Nu te tem e câ n d
se îm bogăţeşte omul», ed. Rodica Popescu (Bucureşti: Libra, 2001).
Ioan G ură d e A ur, O m ilii la Psalmi, ed. Laura Enache (Iaşi: Doxologia,
2011), 741 p.
Ioan G ură de A ur, Tâlcuire la Psalm ul 7: Ju decata lu i D um nezeu —drep­
tate şi m ilostivire, ed. Parascheva Grigoriu (Iaşi: Doxologia, 2010), 79
P-
Ioan G ură d e A ur, Tâlcuire la Psalm ul 8: Im n d e pream ărire a lu i Hris-

tos, im n d e pream ărire a om ului, ed. Parascheva Grigoriu (Iaşi: Doxo­


logia, 2010), 48 p.
Ioan G ură d e A ur, Tâlcuire la Psalm ul 9: D espre încercările om ului şi

aju toru l lui D um nezeu, ed. Parascheva Grigoriu (Iaşi: Doxologia,


2010), 60 p.
Iustin M artirul şi Filosoful, „Dialogul cu iudeul Tryfon (Comen­
tariu la Ps. 21),” în PSB 2, ed. Olimp Căciulă (Bucureşti: EIBMO,
1980), 209-218.
M axim M ărturisitorul, „Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a cuvinte­
lor: «Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu»,” în PSB 80, ed. Dumitru
Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1983), 119.
M axim M ărturisitorul, „Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a cuvinte­
lor : «Tatăl meu şi maica mea m-au părăsit»,” în PSB 80, ed. Dumitru
Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1983), 120.
M axim M ărturisitorul, „Comentariu la Psalmul 50,” ed. Marcel
Hancheş AB 10-12 (2003): 93-103.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce este diapsalmul?,” în Filocalia
3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 266.

313
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Psalmii

M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă ceea ce spune David


cântând: Dă slugii Tale pu terea Ta şi m ântuieşte p e fi u l slujnicei Tale?
(Ps. 85, 16),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apo-
logeticum, 2005), 299.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă cuvântul din Psalmi:
Şezând cleveteai p e fra tele tău şi unelteai sm inteală contra fiu lu i m aicii
tale? (Ps. 49, 20),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Apologeticum, 2005), 262.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă cuvântul din Psalmi:
O priţi-văşi cunoaşteţi că eu sunt D umnezeu? (Ps. 45, 10),” în Filocalia
3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 281.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă cuvântul spus în
Psalmul 75: G ândul om ului se va m ărturisi ţie şi rămăşiţa gâ n d u lu i său
îţi va f i Ţie s ă r b ă t o a r e în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucu­
reşti: Apologeticum, 2005), 288.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: Acolo păsările îşi vor
fa c e cuiburi? (Ps. 103,17),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bu­
cureşti: Apologeticum, 2005), 273.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: In fă ră d elegi m -am
zăm islit şi în p ă ca te m -a născut m aica mea? (Ps. 50, 7),” în Filocalia 3,
ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 260.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă.- Locuinţa cocostârcu­
lu i e deasupra lor? (Ps. 103, 18),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae
(Bucureşti: Apologeticum, 2005), 273.
Maxim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseam nă: Luaţi psalm u l şi daţi
tim panul; harfa cea d u lce cu chitara? (Ps. 80, 3),” în Filocalia 3, ed.
Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 268.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce însem nează cu vân tu l din Psal­
m u l 101: Fâcutu-m -am asem enea p elica n u lu i singuratic? (Ps. 101,
7),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum,
2005), 272.

314
VT. Scrierile didactico-poetice. Pildele lui Solomon IV. TEMATIZARE

M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce vrea să arate psalmistul, zicând


d e vrăjmaşi: Cei ce năvălesc d e ju r îm prejuri (Ps. 3, 6),” în Filocalia 3,
ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 268.
M axim M ărturisitorul, „Tâlcuire la Psalmul 59,” ed. Marius Portaru,
S T 3 (2010): 215-242.
N eaga, Nicolae, „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţi­
lor Părinţi,” MA 3-4 (1956): 234-239.
N ecula, Constantin, „Calea virtuţii. Pedagogia Psaltirii în exegeza la
Psalmi a Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ambrozie al Mediolanului şi a
Fericitului August in,” R T 3 (2000).
N iceta de R emesiana, „Despre folosul cântării de psalmi,” ed. Ştefan
Alexe, M O 7-8 (1974): 622-628.
O rigen, „Filocalia. Din comentariile la psalmul 50,” în PSB 7, ed. Teo­
dor Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 1982), 328.
Popescu, Marin, Sf. Atanasie a l Alexandriei —Epistolă către M arcelin des­
p r e interpretarea psalm ilor (Bucureşti: Tipografia Dimitrie C. Ionescu,
1907), 54 p.
Teodoret de C ir, Tâlcuire a celor o sută cin cizeci d e psalm i ai proorocu lu i
îm părat David, ed. PS. Iosif al Argeşului (Petru Vodă: Sfânta Mănăs­
tire Sfinţii Arhangheli, 2003), 472 p.
Teofan Z ăvorâtul, Călăuză către viaţa duhovnicească. Tâlcuire la Psal­
m u l 118, (Galaţi: Egumeniţa, 2004).
U sca, Ioan Sorin şi Ioan, Traia, Vechiul Testament în tâkuirea Sf. Părinţi.
XII Psalmii (Bucureşti: Christiana, 2009).
V asile cel M are, „Omilii la Psalmi,” în PSB 17, ed. Dumitru Fecioru
(Bucureşti: EIBMO, 1986), 181-344.
cel M are, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, ed. Olimp Căciulă
V asile
(Bucureşti: EIBMO, 2009), 248 p.

315
IV TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Pildele lui Solomon

c. Pildele lui Solomon


Volume
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. P roverbele lu i Solomon
(studiu introductiv) V (Bucureşti: Tipografia „România Mare”, £ a.),
37 p.
Voiutschi, Emilian, P roverbele lu i Solomon. Traducere şi explicare jd cu tă
după textul m asoretic (Cernăuţi: Societatea tipografică bucovineană,
1901), 161 p.
Studii si
y articole
C aloianu, Viorel, „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în
cartea P roverbelor lu i Solom on şi tradiţia despre înţelepciune în textele
egiptene,” GB 1-2 (1974): 63-72.
C hialda, Mircea, „învăţături moral-sociale în cartea Proverbelor lui So­
lomon,” S T 1-2 (1955): 3-24.
C hirilă, Ioan, „Bogăţie şi sărăcie în Proverbe,” CB 2 (2009): 9-26.
Dascălu, Nicolae, „Ecouri ale Proverbelor lui Solomon în cultura popu­
lară românească,” 7V10-11 (1995): 165-184.
M ihoc, Vasile, „înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Teasta-
rnent,” MA 1-3 (1980): 82-92.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Cartea Proverbilor lui Solomon - raportul
dintre textul original, traducerea LXXei şi traducerile româneşti,” ST
1 (1929): 6-14.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Proverbele lui Solomon,” S T 2 (1930): 1-18
/ 3 (1930): 3-22.

Repere patristice
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă cuvântul din Prover­
be: C el ce p u n e m ână p este mână, nu va fi f â r â vinai (Pr. 16, 3),” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
282-283.

316
VT. Scrierile didactico-poetice. Cântarea Cântărilor IV TEMATIZARE

M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: D e şapte ori va cădea


dreptul şi se va ridicai (Pr. 23, 16),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăni-
loae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 283.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: D u-ţi rar p icio ru l
spre p rieten u l tău, ca nu cum va, sâturându-se d e tine, să te urască!? (Pr.
25, 17),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeti­
cum, 2005), 290-191.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce însemnează ghicitura din Pro­
verbe: D e flăm ânzeşte duşm anul tău, dă-i d e m âncare; d e însetează,
adapă-l. Căcifă câ n d aceasta, îngrăm ădeşti cărbuni aprinşi p e capul lui?.
(Pr. 25, 21),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apo­
logeticum, 2005), 272.
\ăsile cel M are, „Omilia a XH-a. La începutul proverbelor,” în PSB
17, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 1986), 467-487.
UscĂ, Ioan Sorin şi Ioan, Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. XIV Cărţile lui Solomon, Ed. Christiana, Bucureşti, 2010.

d. Cântarea Cântărilor
Volume
Băd ic , Melania, Cântarea cântărilor (Deva: Emia, 2004), 112 p.
Băd ic , Melania, Cântarea cântărilor: o lectură herm eneutică a u nui p oem
revelat (Deva: Emia, 2005), 365.
C ârneci, Radu, Cântarea Cântărilor, p o em liric-dram atic (Bucureşti:
f.ed., 1973), 151 p.
D ragomirescu, Iuliu, Cîntarea Cîntărilor. Poem ă ebraică (Bucureşti: Ti­
pografia Marinescu & Şerban, 1901), 31 p.
M anea, Nicolae M ., Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor
(Bucureşti: Institutul de arte grafice „Eminescu”, 1905), 49 p.
N eaga, Nicolae, Cântarea Cântărilor (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană,
1931), 44 p.

317
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Cântarea Cântărilor

Studii şi articole
A brudan, Dumitru, „Cântarea C ântărilor—iubire, puritate, frumuseţe,
poezie,” R T 34 (1996): 130-143.
A brudan , Dumitru, „Cântarea cântărilor —iubire, puritate, frumuseţe,
poezie,” în Teologie, slujire, ecum enism . în a lt Prea Sfinţitului dr. Anto­
n ie Plămădeală, M itropolitul Ardealului, la îm plinirea vârstei d e 70 de
an i (Sibiu: Tipografia Eparhială, 1996), 130-143.
A lexe, George, „însemnări bisericeşti şi literare,” BOR 1-6 (1998): 154-
155.
C ârstoiu , Justinian, „Interpretarea alegorică a Cântării Cântărilor în
tradiţia iudaică şi în tradiţia creştină,” O 1-2 (2000): 117-132.
C oman, Ioan, „Origen despre Logos, Biserică şi suflet în Comentariul
său la Cântarea Cântărilor,” S T 3-4 (1973): 165-172.
D umitrescu-B uşulenga, Zoe, „Studiu introductiv” în Cântarea cântă­
rilor, ed. Ioan Alexandru (Bucureşti: Ştiiţifică şi enciclopedică, 1977),
pp. 712.
G omboş, Stelian, „O carte biblică şi literară: Cântarea Cântărilor,” AB
7-9 (2010): 84-95.
Ilca,Marius-Mihai, „Hermeneutica mistică a Tradiţiei la Cântarea Cân­
tărilor în viziunea lui Origen şi a Sfântului Grigorie al Nyssei,” AB
1-3 (2011): 17-28.
M angîru, B., „Cântarea Cântărilor,” BOR 12 (1914): 1041-1051 / 4
(1914): 337-346.
M angîru, B., „Cântarea Cântărilor. Interpretarea cărţii,” BOR 2 (1914):
92-100.
N eaga, Nicolae, „Cântarea Cântărilor,” AATA 7 (1930-1931): 54-97.
N eaga, Nicolae, „Cântarea Cântărilor. Contribuţii la exegeza cărţii,” M B
12 (1959): 45-52.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Cântarea Cîntărilor,” BOR 8 (1908):
913-919 / 9 (1908): 1058-1063.

318
VT. Scrierile didactico-poetice. Ecclesiastul IV. TF.MATIZARE

Repere patristice
Bolocan, Carmen-Maria, „O abordare alegorică a Cântării Cântărilor
după opera Sfântului Grigorie de Nyssa. Tâlcuire amănunţită la Cân­
tarea Cântărilor (omiliile I-VII),” A ŞU ITY ll (2002): 47-60.
G rigorie de N yssa , „Tâlcuire amănunţită la Cântarea Cântărilor,” în
PSB 29, ed. Dumitru Stăniloae şi Ioan Buga (Bucureşti: EIBMO,
1982), 113-332.
O rigen, „Omilii la Cântarea Cântărilor,” în PSB 6, ed. Teodor Bodogae
etal. (Bucureşti: EIBMO, 1981), 307-340.
Petcu, Liviu, „Unirea mistică dumnezeiască în întunericul camerei nup­
ţiale. Viziunea Sfântului Grigorie de Nyssa din Comentariul la Cân­
tarea Cântărilor,” 0 3 (2010).
Theodorit al C irlilui, Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, ed. Adrian Tă-
năsescu-Vlas (Bucureşti: Sophia, 2006), 165 p.
UscĂ, Ioan Sorin şi Ioan, Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor
Părinţi. XTV Cărţile lu i Solomon, Ed. Christiana, Bucureşti, 2010.

e. Ecclesiastul
Volume
D rimer, Carol, Ecclesiast (Cohelet) (Iaşi: Tipografia Modernă, 1926), 47 p.
G uţulescu, N., Eclesiastul şi A pocalipsul (Bucureşti: Nicolae N. Voicu,
1905), 144 p.
N eaga, Nicolae, Eclesiastul. Scurte note explicative (Sibiu: Tipografia Ar-
hidiecezană, 1941), 88 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan et al., D in Sfânta Scriptură. Vechiul Testament.
I. Ecclesiastul şi P lângerile lui Ieremia, traducere după textul original
ebraic (Bucureşti: Tipografia Dim. C. Ionescu, 1918), 84 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Eclesiastul VII (Bucu­
reşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1933), 66 p.

3 19
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile didactico-poetice. Ecclesiastul

S emen, Petre, Sensul vieţii şi a l suferinţei după cărţile Ecclesiast şi Iov (Iaşi:
Doxologia, 2010), 170 p.
Vulpescu C raioveanu, Sofronie, Eclesiastul şi A pocalipsul (Bucureşti:
Viitorul, 1905), 144 p.

Studii şi articole
A brudan, Dumitru, „Eclesiastul —de la pesimism şi fatalitate la credinţă
şi responsabilitate,” în Teologie, istorie, viaţă bisericească (Oradea:
Imprimeria de Vest, 1998), 7-17.
Handaric, Mihai, „Cartea Ecclesiastul —o paradigmă a întâlnirii dintre
Biserică şi cultură,” M O 5-8 (2003): 172-183.
N eaga, Nicolae, „Dragostea de viaţă în cartea vechiotestamentară Ecle­
siastul,” M B 79 (1957): 53-58.
N eaga, Nicolae, „Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu,” 77? 78
(1932): 25.
N eaga, Nicolae, „Ecclesiastul,” M B 7-9 (1957): 53-58.
N eaga, Nicolae, „Eclesiastul. Scurte note explicative,” RT 2-3 (1939):
93-101 / 4 (1939): 160-169 / 5 (1939): 220-225 / 6 (1939): 251-
255 / 7-8 (1939): 323-329 / 9 (1939): 378-386 /10-11 (1939): 449-
452 / 12 (1939): 487-496 / 11-12 (1940): 568-573 / 12 (1941):
52-58 / 3-4 (1941): 190-195 / 5 (1941): 235-243.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Ecclesiastul,” S T 1 (1933): 93-155.
S emen, Petre, „Anologii scripturistice vechitestamentare, A B7-9 (1997):
39-49.
S emen, Petre, „Deşertăciunea vieţii după Cartea Ecclesiast,” în în văţă­
m â n tu l universitar vocaţional la ceas aniversar —2010. Studii şi cerce­
tări, ed. Viorel Sava et al. (Iaşi: Doxologia, 2010), p. 252-258.

Repere patristice
G rigoriede N yssa , „Omilii la Ecclesiast,” în PSB 30, ed. Dumitru
Bodogae (Bucureşti: EIBMO, 1998), 198-282.

32 0
VT. Scrierile didactico-poetice. Plângerile lui Ieremia IV. TEMATIZARE

M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: Să nu fericeşti p e


bărbat înainte d e m oartea lup. (Ecc. 11, 30),” în Filocalia 3, ed. Du­
mitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
UscĂ, Ioan Sorin şi Traia, Ioan, Vechiul Testament în tâkuirea Sfinţilor
Părinţi. XIV Cărţile lu i Solomon, Ed. Christiana, Bucureşti, 2010.

f. Plângerile lui Ieremia


Volume
Isopescu, Octavian, P lângerile lui Ieremia. Traduse şi explicate după textul
m asoretic şi exom ate cu o introducere (Cernăuţi: Societatea tipografică
bucovineană, 1909), 140 p.
N eaga, Nicolae, P lângerile lui Ierem ia şi critica m ai nouă (Sibiu: Tipogra­
fia „Oastea Domnului”, 1930), 48 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Eclesiastul VII (Bucu­
reşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1933), 66 p.
R usescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii P lângerile lui Ierem ia urm at
d e textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, p en tru f o ­
losul studenţilor în teologie (Bucureşti: Institutul de arte grafice „Carol
Gobl”, 1906), 48 p.

Studii şi articole
Isopescu, Octavian, „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după tex­
tul masoretic şi exornate cu o introducere,” C (1907): 666-673, 728-
734, 797-805 /(1908): 16-24, 66-72, 118-126, 312-319, 434442,
501-508, 560-576, 628-636, 693-700 / (1909): 148-156, 210-217,
273-282, 338-347.
N eaga, Nicolae, „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă,” AATA 6
(1929-1930): 13-54.

321
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Generalităţi

5. SCRIERILE PROFETICE.
GENERALITĂŢI
Volume
Baba, Teodor, Profeţii m esianice reliefate în Vechiul Testament (Arad: Uni­
versităţii ,Aurel Vlaicu”, 2007), 213 p.
Baba , Teodor, Profeţii Vechiului Testament —Vocaţia, lucrarea şi m isiunea
lor în istoria biblică (Arad: Universităţii,Aurel Vlaicu”, 2006), 247 p.
Banu, Ion, Profeţii biblici vorbin dfilosofiei (Bucureşti: Ştiinţifică, 1994),
208 p.
CÂrstoiu, Justinian, Profeţi şi p rofeţii (Braşov, 2002), 250 p.
G eorgescu, Ion V., A ctualitatea profeţilor I (Bucureşti: Institutul de arte
grafice „Tiparul academic”, 1934), 64 p.
Isvoranu, Alexandru, C uvântul lui D um nezeu p rin gra iu l p rofeţilor Ve­
chiului Testament (Craiova: Universitaria, 2007), 264 p.
Isvoranu, Alexandru, P rofeţii vech i şi p rofeţii nescriitori. A ctivitatea socia­
lă şi religioasă (Craiova: Universitaria, 2006), 250 p.
N egoiţă, Athanase, M etoda m isionară a p rofeţilor Vechiului Testament
(Bucureşti: Tipografia „Fântâna darurilor”, 1936), 96 p.
Popa, Viorel, Profeţii oratori ai Vechiului Testament (Cluj-Napoca: Napo­
ca Star, 2006), 248 p.
Popa, Viorel, Vocaţie şi m isiune: aspectefun dam en tale ale p rofeţiei vechites-
tam entare (Oradea: Universităţii, 2009), 178 p.
Popescu, Petre, Despre p rofeţii (Bucureşti, Tipografia Cărţilor bisericeşti,
1905), 65 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Proorocii. N oţiuni intro-
du ctive \ (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1926), 1-88.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Proorocii. N oţiuni intro-
d u ctiv e ll (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1926), 89-127.
Prelipceanu, Vladimir, Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Tes­
tam ent (Iaşi, 1946), 24 p.

32 2
VT. Scrierile profetice. Generalităţi IV. TEMATIZARE

Prelipceanu, Vladimir, Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament


(Râmnicu Vâlcea: Tipografia Unirea, f.a.), 15 p.
S emen, Petre, Introducere în teologia p rofeţilor scriitori (Iaşi: Trinitas,
2008), 368 p.
Semen, Petre, Introducere în teologia p rofeţilor scriitori (Iaşi: Doxologia,
2010), 306 p.
Tănăsescu, Alexe, P rofeţiile m esianice (Bucureşti: £ ed., 1904), 43 p.
Tomescu, Vasile, P roorocii în gen era l (Bucureşti: Tipografia Dim. C. lo-
nescu, 1907), 57 p.
V ladimirescu, Mihai, Strategii d e p olitică internaţională în cărţile p rofe­
ţilor Vechiului Testament (Constanţa: Ovidius University Press, 2009),
248 p.

Studii si articole
i

A brudan , Dumitru, „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profe­


tice ale Vechiului Testament,” S T 2 (1975): 35-40.
A brudan , Dumitru, „Profeţii şi rolul lor în istoria mântuirii,” MA 3-4
(1983): 139-149.
Baba , Teodor, „Profetismul în Israel,” Teologia 1 (1997): 12-20.
Baba , Teodor, „Profeţi vechi, oratori sau nescriitori în Vechiul Testa­
ment,” 7-9 AB (1994): 35-44.
Baba , Teodor, „Universalitatea mântuirii, reliefată cu precădere în pro­
feţiile mesianice ale Vechiului Testament,” Teologia 3 (2006): 10-19.
Baba , Teodor, „Venirea lui Mesia, reflectată în profeţiile mesianice,” Teo­
logia 3 (2000): 50-58.
Bonteanu, T., „Prorocirile despre venirea Mântuitorului,” M M S
1(1931): 107-110.
B orca, Vasile, „Profeţii şi rolul lor în promovarea principiilor moral-so-
ciale,” O M 4 (1999)! 77-90.
Burcuş, Teodor, „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testa­
ment,” 5T 9-10 (1966): 575-583.

323
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Generalităţi

Burtan, Gheorghe, „Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului


Testament,” S T 9-10 (1974): 717-724.
CÂrstoiu, Justinian, „Dimensiunea socială a profeţiilor Vechiului Testa­
ment,” O 1-2 (1999): 16-26.
C hirilă, Ioan, „Apologetica - dialog şi dimensiune profetică,” în Repe­
re teoretice p en tru o apologetică creştină contem porană (Cluj-Napoca:
Presa Universitara Clujeană, 2012), în curs de apariţie.
C hirilă, Ioan, „The Knowledge of Cod in the Thinking of the Prophets
and its Reflection in the New Testament,” SS 1 (2007): 37-43.
C orniţescu, Emil, „Persoana lui Mesia şi lucrarea Sa în lumina profeţi­
ilor vechitestamentare,” 5T 9-10 (1985): 606-615.
C orniţescu, Emil, „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie,” S T
7-8 (1967): 482-491.
C orniţescu, Emilian, „Mesajul etic al profeţilor şi actualitatea lui,” TV
5-12 (1998): 76-80.
C orniţescu, Emilian, „Proorocirea, putere umană sau dar dumneze­
iesc?,” GBAG (1993): 70-72.
D emetrescu, Dragomir, „Convenţiunea călcată,” BOR 1 (1911): 1-18.
D ennefeld, N., „Profetism babilonian,” ed. Nicolae Neaga, TR 48
(1938): 23 / 50 (1938): 4 / 52 (1938): 3-4 / 1 (1939): 3-4.
D ragomir, Neculai, „Proorocii Vechiului Testament în cultul ortodox şi
în imnografia bisericească,” S T 7 -8 (1982): 563-577.
Isvoranu, Alexandru, „Misiunea profeţilor Vechiului Testament,” în
voi. M isiunea Bisericii în Sfânta Scriptură şi istorie, ed. Ioan Chirilă
(Cluj Napoca: Renaşterea: 2006).
M oldovan, Alexandru, „Israel şi neamurile în viziunea profeţilor bi­
blici,” Studia TO 1-2 (2002): 265-284.
N eaga, Nicolae, „Pacea în viziunea profeţilor,” MA 1-3 (1982): 123-
128.
N ecula, Constantin, „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testa­
ment,” R T 2 (1997): 146-153.

32 4
VT. Scrierile profetice. Generalităţi IV TEMATIZARE

O ancea, Costantin, „Harismatidi conducători şi profeţii Vechiului Isra­


el,” CB 1 (2010): 40-52.
O lâh, Zoltăn, „Covenant Theology in the Prophets,” SS 1-2 (2005):
35-46.
O nişor, Remus, „Profeţia adevărată şi falsă în Vechiul Testament,” CO
1 (2003): 78-95.
O nişor, Remus, „învăţătura despre înviere la profeţii V.T.,” CO 1
(2001): 31-46.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Numirile date profeţilor în Sfânta
Scriptură,” B O R U (1905): 1201-1211.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile tipice şi alegorice şi figurile
lor în Vechiul Testament,” BOR 4 (1898): 407-424.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile Vechiului şi Noului Testa­
ment,” BOR 12 (1902): 1221-1232.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile Vechiului Testament şi tim­
pul venirii Mântuitorului pe pământ,” BOR 12 (1899): 1144-1161.
Papuc , Gheorghe, „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament,”
MA 5-8 (1957): 429-439.
Pasciiia , Gheorghe, „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea,
se roagă şi luptă pentru ea,” BOR 11-12 (1984): 763-772.
Pavel, Aurel, „Accente în predica profeţilor, o teologie pentru mileniul
III,” AFTASS III (2002-2003): 53-65.
Pentiuc, Eugen, „Actualitatea mesajului profetic vetero-testamentar,”
G B 6-8 (1983): 380-389.
Popa, Gheorghe, „Profeţii biblici: apărători ai demnităţii umane,” 7 V
5-12 (1998): 100-105.
Popa, Viorel, „Aspectul universal al mântuirii la patriarhii biblici şi la
profeţii Vechiului Testament,” în In M emoriam. Liviu Borcea (1936-
2006), dascăl şi istoric, coordonator P avel Cherescu (Oradea: Universi­
tăţii, 2011).

325
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Generalităţi

Popa, Viorel, „Actualitatea mesajului profetic vechitestamentar,” O T 2


(2001): 114-125.
Popa, Viorel, „Israel şi neamurile în viziunea profeţilor,” OT 1 (2000):
126-137.
Popa, Viorel, „Succesiunea profetică şi caracterul mozaic al profetismului
în vechiul Israel. Profeţii Ilie şi Elisei,” 0 7 3-4 (2005): 169-183.
Popa, Viorel, „Vocaţia profeţilor Vechiului Testament,” O T 1 (2001):
91-104.
Popescu, M , „Profeţia şi psalmul. Generalităţi,” BOR 5 (1914): 420-426.
Popescu, M ., „Pe căile profeţilor,” BOR 11 (1916): 1137-1143.
Popescu, M., „Rolul educativ al profeţilor,” BOR 12 (1911): 1260-
1265/ 1 (1911): 44-50/2 (1911): 153-158 / 3 (1911): 309-314 / 4
(1911): 451-455 / 5-6 (689-694).
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Cum lucrau prooro­
cii?,” BORA (1926): 199-206.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocii de la care
avem scrieri,” (în colab. cu Iuliu Scriban) BOR 2 (1926): 54-68.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocii,” BOR 3
(1926): 128-135.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocii. Noţiuni ge­
nerale,” BOR 11 (1925): 691-699.
Prelipceanu, Vladimir, „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului
Testament,” C (1946): 338-359.
Prelipceanu, Vladimir, „Ceva despre scrisul profeţilor V. T.,” C (1944-
1945): 181-195.
Prelipceanu, Vladimir, „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testa­
ment,” S T 12 (1954): 3-16.
Prelipceanu, Vladimir, „Profeţi şi profeţii false, după Vechiul Testa­
ment,” ST 5-6 (1949): 326-332.
Prelipceanu, Vladimir, „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament,” C
(1942-1943): 52-71.

326
VT. Scrierile profetice. Isaia IVTEMATIZARE

R osen, David, „Mântuirea şi răscumpărarea în literatura profetică şi în


psalmi,” 7V 5-12 (1998): 68-75.
Sârbu, Corneliu, „Iisus Hristos ca supremul profet,” M B 1-3 (1974):
19-28.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Moise. Profeţii,” BOR 5 (1876): 17-32.
Semen, Petre, „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului
Testament,” 7V 8-10 (1992): 3-15.
S emen, Petre, „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului
Testament,” 7128-10 (1992): 3-14.
S emen, Petre, „Misiune şi slujire în viziunea profeţilor israeliţi,” AŞUIT
III (1995-1996): 149-154 / 7V 7-12 (1999): 59-66.
S emen, Petre, „Sensul expresiei Iom -Iahm (Z iua D om nului) la profeţii
Vechiului Testament,” 5T 1-2 (1978): 149-161.
S emen, Petre, „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profeti­
ce ale Vechiului Testament,” M O 7-9 (1978): 571-584.
Semen, Petre, „Temeiuri biblice ale reprezentării Sfintei Treimi şi a profe­
ţilor în arta iconografică,” AŞUITIW (1995-1996): 81-90.
S levoacă, Ştefan, „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Tes­
tament,” S T 1-2 (1980): 5-14.
V ladimirescu, Mihai, .Aspecte din istoria oraşului biblic Tir, reflectate
în Cărţile Profeţilor Vechiului Testament,” M O 5-8 (2010): 99-119.

Repere patristice
Ioan G ură de A ur, „Omilia I-a şi a Il-a, despre caracterul tainic al pro­
feţiilor,” ed. Dumitru Fecioru, G B 7-9 (1984): 508-536.

a. Isaia
Volume
C hialda, Mircea, E bedlahve (Caransebeş: Tipografia Diecezană, 1940), 60 p.

327
IV TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Isaia

Popescu, George, P riviri asupra Cărţii profetu lu i Isaia (Bucureşti: Tipo­


grafia Curţii regale, 1900), 46 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Proorocia lu i Isaia cu scur­
te explicări III (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1926), 1-80.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Studii şi com entarii. Proorocia lui Isaia cu
scurte explicări III (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1927),
81-224.

Studii şi articole
Basarab, Mircea, „împărăţia mesianică a păcii (Is. 2, 2-4). Introducere şi
comentar,” G S9-10 (1970): 910-918.
C hialda, Mircea, „Ebed Iahve. Isaia cap. 40-55,” AATC (1939-1940):
190-243.
C hişcari, Ilie, „Is 52:13-53:12 nei manoscritti biblici del Mar Morto,”
5 n (2012): 23-63.
C orniţescu, Emilian, „Mesia - Domn al păcii şi al dreptăţii,” S T 2
(1990): 5-20.
D ura, Nicolae, „Teme omiledce în profeţia lui Isaia,” M O 7-8 (1985):
544-559.
Ionescu, Nicolae, „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagme-cheie din
Vechiul Testament (Iş. 19, 6; 23, 22),” S T 5-6 (1993): 67-68.
J arpălău, Gheorghe, „Caracterele împărăţiei mesianiei după proorocirea
lui Isaia,” M O 4-6 (1990): 20-31.
Nagy, Mihai, „Retorica discursului profetic la Isaia şi Ieremia,” Studia
TO 2(2010): 259-268.
N eaga, Nicolae, „împărăţia păcii (Isaia 2, 4),” M M S 3-4 (1957): 569-
575.
N eaga, Nicolae, „Pe linia păcii universale. Isaia 11,6-9,” M O 1-2 (1957):
9-13.
O lâh, Zoltăn, „Schopfungsterminologie in der Septuaginta von Jesaja
44,24-45,25,” SS2 (2009): 151-168.

328
VT. Scrierile profetice. Isaia IV. TEMATIZARE

O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţii Isaia, Ieremia, Iezechiel şi


Daniel,” BOR 12 (1905): 1321-1332.
Pavel, Aurel, „Isaia 26, 19: restaurarea naţională sau învierea drepţilor?,”
Orizonturi Teologice 1 (2002): 92-104.
Pavel, Aurel, „Isaiah 42, 1-9: Salvation of the nations,” Studia TO 3
(2003): 69-83.
Pavel, Aurel, „Isaie 45, 9-13: Le salut des nations, AFTASS II (2001-
2002): 33-45.
Plămădeală, Antonie, „Câteva probleme în legătură cu Ebed-Yahve în
Deutero-Isaia - Preliminarii la o Teologie a slujirii,” M B 1-3 (1970):
70-97.
Plămădeală, Antonie, „Ebed-Yahve în lumina Noului Testament - Pre­
liminarii la o Teologie a slujirii,” M B 4-6 (1970): 284-304.
Popescu, M „ „Profeţia şi psalmul. Profeţiile lui Isaia şi Ieremia,” BOR 7
(1914): 686-693.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap.
4, 2 - 5, 7),” BOR 9 (1927): 524-533.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Comentarii şi reflexii scripturistice. Câteva
parabole. Isaia 28, 2428,” BO R 7 (1910): 752-759.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (1,
2431; 2, 122),” B O R 6 (1926): 316-321.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap.
6),” BOR 12 (1926): 727-730. ’
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap.
6, 5 ş.u.; 7, 113),” BOR 1 (1927): 27-31.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap.
8, 123 şi 9, 16),” BOR 3 (1927): 147-155.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap.
9, 7 - 10, 4),” BORA (1927): 211-216.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia cu
scurte explicări (cap. 1, 123),” BOR 5 (1926): 273-280.

329
IV TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Isaia

Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia,


(cap. 5, 830) f BOR 11 (1926): 635-640.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia.
Mântuirea lui Israel (cap. 10, 20 —12, 6),” BOR 5 (1927): 278-286.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia.
Naşterea lui Emanuel —7, 1425,” BOR 2 (1927): 82-91.
Semen, Petre, „Chemarea la profeţie a lui Isaia,” 7V9-12 (1991): 121-127.
Semen, Petre, „Etica socială la profeţii Amos şi Isaia,” T’V 5-12 (1998):
90-99.
Todoran, Simion, „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia,” GB 4-6
(1982): 398-406.

Repere patristice
Ioan G ură de A ur, „Omilia I-a la Serafimi,” ed. Dumitru Fecioru, GB
3-4 (1978): 261-268.
Ioan G ură de A ur, D ascălul pocă in ţei —om ilii şi cuvântări. C uvânt la
zisa p rorocu lu i Isaia: «Şi a fo s t în a n u l în care a m u rit îm păratul Ozia,
vâzut-am p e D om n u lşez ân dp e scaun inaltşipreaîn alt», ed. Irineu Slă-
tineanu (Râmnicu Vâlcea: Sfânta Episcopie, 1996), 61-80.
Ioan G ură de A ur, D in Ospăţul Stăpânului. C uvânt la Serafim, ed. Iri­
neu Slătineanu (Bucureşti: Adonai, 1995).
Ioan G ură de A ur, O m ilii la Ana. O m ilii la D avid şi Saul. O m ilii la
Serafimi, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 2007), 360 p.
M axim M ărturisitorul, .Ambigua. Tâlcuire duhovnicească a cuvinte­
lor : «Prunc s-a născut nouă...»,” în PSB 80, ed. Dumitru Stăniloae
(Bucureşti: EIBMO, 1983), 244-246.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Cum se înţelege că va p u n e mila
Sa la cântar, cum se zice la dumnezeiescul Isaia? şi că nu se dă n ici un
b in efă ră ju decată, chiar dacă lucrătorilor din vie aşa li se pare? (Is. 28,
16),” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum,
2005), 286-287.

33 0
VT. Scrierile profetice. Ieremia IV. TEMATIZARE

M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Despre «glasul ce­


lui ce strigă în pustie»,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucu­
reşti: Harisma, 1994), 187-196.
\ăsile cel M are, „Comentariul la cartea profetului Isaia,” în PSB 2, ed.
Alexandru Mihăilă (Bucureşti: Basilica, 2009), 383 p.
Vasile cel M are, „Laudă păcii (Isaia 2, 4)”, ed. Nicodim Petrescu, BOR
1 1 1 2 (1984): 772-776.

b. Ieremia

Volume
Stoenescu, Anastasie, P rofetul Ierem ia (Bucureşti: Institutul de arte gra­
fice „Eminescu”, 1905), 54 p.

Studii si
>
articole
M azilescu, Grigore, „Profeţiile mesianice cuprinse în cartea profetului
Ieremia, reflectate în Noul Testament,” 5 7 ’ 1-2 (2001): 137-151.
Nagy, Mihai, „Retorica discursului profetic la Isaia şi Ieremia,” Studia
TO 2 (2010): 259-268.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţii Isaia, Ieremia, Iezechiel şi
Daniel,” BOR 12 (1905): 1321-1332.
Pavel, Aurel, „Ieremia, o impresionantă chemare profetică,” RT 1
(1995): 26-40.
Popescu, M, „Profeţia şi psalmul. Profeţiile lui Isaia şi Ieremia,” BOR 7
(1914): 686-693.
Popescu, M , „Profeţia şi psalmul. Prorocul Ieremia. Tematica Vechiului
Testament,” BOR 8 (1914): 786-793.
V ladimirescu, Mihai, „Oracles of the Prophet Jeremiah against the na-
tions, as reflected in the Hebrew Bible,” AFICXl (2006): 123-135.

331
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Iezechiel

Repere patristice
Ioan G ură de A ur, „La cuvântul profetului Ieremia: D oamne, n u -i în
pu terea om ului calea lui, n ici n u-i este da t om ului care m erge să-şi is­
prăvească căătoria sa (Ir. 10, 23),” ed. Dumitru Fecioru O 2 (1980):
321-330.
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: Ce înseam nă H avo-
nes, Cana, Galileia, Doec, Ermorii (Ir. 7, 18; 1 Rg. 21, 7; Dt. 3, 8),” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
280-281.
M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Nabucodonosor,
sluga Domnului,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 117-126.
O rigen, „Filocalia. Din omilia a XXXIX-a la Ieremia,” în PSB 7, ed.
Teodor Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 1982), 326-327.
O rigen, „Omilii la Cartea Proorocului Ieremia,” în PSB 6, ed. Teodor
Bodogae et al. (Bucureşti: EIBMO, 1981), 341-450.

c. Iezechiel

Volume
Popescu, Şerban, P riviri asupra profetu lu i Iezechil (Bucureşti: Tipografia
Gutenberg, 1905), 64 p.

Studii şi articole
A chimescu, D., „Fiul omului,” R T 5-6 (1935): 236-249.
Nagy, Mihai, „Retorica discursului profetic la Iezechiel şi Daniel,” Studia
T O I (2011): 253-262.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţii Isaia, Ieremia, Iezechiel şi
Daniel,” BOR 12 (1905): 1321-1332.
Repere patristice
IcĂ, Ioan jr., „Nicolae Cabasila - un teolog uitat. Cuvântările teologice la
vedeniile proorocului Iezechiel,” TaborA (2007): 11-29.

332
VT. Scrierile profetice. Daniel IVTEMATIZARE

d. Daniel

Volume
N eaga, Nicolae, P rofetul D aniel despre Hristos (Sibiu: Tipografia Arhidie-
cezană, 1933), 31 p.
Pavel, Aurel, C artea profetu lu i D aniel: Introducere, traducere, exegeză şi
teologia cărţii (teză de doctorat) (Sibiu: Universităţii Lucian Blaga,
2000), 279 p.
Z ota, St. I., Studiu exegetic istoric critic asupra profetu lu i D aniil (Bucu­
reşti: Tipografia Curţii regale, 1901), 61 p.

Studii şi articole
A chimescu , D., „Fiul omului,” R T 5-6 (1935): 236-249.
C ârstoiu , Justinian, „Sfinţii îngeri după Proorocul Daniel,” GB 5-8
(1999): 51-66.
C hirilă, Ioan, „Profeţiile mesianice din Cartea Daniel în interpretare
patristică,” în Biblie şi Teologie, Prinos d e cinstire Părintelui Profesor
dr. N. Neaga la îm plinirea vârstei d e 9 5 d e an i (Sibiu: Arhiepiscopia
Ortodoxă Română, 1997): 92-106.
C hirilă, Ioan, „Profeţiile mesianice din cartea profetului Daniel în vizi­
unea patristică,” R T 2 (1997): 119-132.
C onstantinescu, Alexandru, „Daniel,” GB 5-6 (1973): 527-530.
D emetrescu, Dragomir, „O profeţie memorabilă,” BOR 11 (1911):
1153-1166.
Nagy, Mihai, „Retorica discursului profetic la Iezechiel şi Daniel,” Studia
TO 1 (2011): 253-262.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţii Isaia, Ieremia, Iezechiel şi
Daniel,” BOR 12 (1905): 1321-1332.
S emen, Petre, „The classical and modern chronology to prophet Daniel,”
55 (2003): 42-59.

333
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Osea

Repere patristice
Ioan G ură de A ur, „Despre post. Omilia a V-a: La profetul Iona, Dani­
el şi la cei trei tineri, rostită la începutul Postului Mare,” ed. Dumitru
Fecioru, BOR 12 (1978): 78-85.
Ioan G ură de A ur, O m ilii despre pocăinţă. La Profeţii Iona, D aniel şi
la cei trei tineri, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 1998),
78-95.
Ioan G ură de A ur, O m ilii şi cuvântări. C uvânt despre p roorocu l Iona,
D aniel şi despre cei trei tineri, ed. Irineu Slătineanu (Râmnicu Vâlcea:
Sfânta Episcopie, 1995).
Theodorit al C irului, Tâlcuire la cartea p rofetu lu i Daniil, ed. Adrian
Tănăsescu-Vlas (Bucureşti: Sophia, 2004), 248 p.

e. Osea

Volume
C hirilă, Ioan, Cartea p rofetu lu i Osea. B reviarum p en tru o gn oseologie a
Vechiului Testament (Cluj-Napoca: Limes, 1999), 262 p.
Pentiuc, Eugen, Cartea profetu lu i Osea: introducere, traducere şi com en ­
tariu (Bucureşti: Albatros, 2001), 360 p.

Studii si articole
*

C hirilă, Ioan, „Evanghelia iubirii şi a cunoaşterii lui Dumnezeu în gân­


direa profetului Osea,” GB 9-12 (1999): 68-87.
C hirilă, Ioan, „Osea - teologhisitor al celor trei virtuţi creştine,” GB
1-2 (1998).
C hirilă, Ioan, „Teologia cărţii Osea,” GB 1-4 (1999).
Popescu, M, „Profeţia şi psalmul. Proorociile lui Amos şi Osia,” BOR 6
(1914): 569-575.

33 4
VT. Scrierile profetice. Amos IV. TEMATIZARE

f. Amos

Volume
Basarab, Mircea, Cartea profetu lu i Amos. Introducere, traducere şi com en ­
tariu, (teză de doctorat) (Bucureşti: EIBMO, 1980), 185 p.

Studii şi articole
Basarab, Mircea, „Cartea profetului Amos. Introducere, traducere şi co­
mentat,” (teză de doctorat), S T 5-10 (1979): 397-571.
Burcuş, Teodor, „Căutaţi binele şi nu râul ca să fiţ i vii!,” S T 7 -8 (1967):
492-503.
O nişor, Reinus, „Profetul Amos, apărător al omului,” în Biserica în era
globalizării (Alba Iulia: Reîntregirea, 2003).
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile lui Amos,” BOR 7 (1908):
726-740.
Popescu, M, „Profeţia şi psalmul. Proorociile lui Amos şi Osia,” BOR 6
(1914): 569-575.
S emen, Petre, „Etica socială la profeţii Amos şi Isaia,” TV5-12 (1998):
90-99.
V ladimirescu, Mihai, „Profeţiile lui Amos contra popoarelor din Ori­
entul Apropiat,” AUCIXP7 2 (2009): 37-53.
V ladimirescu, Mihai, „Strategii de politică internaţională în cartea pro­
fetului Amos,” AICX (2009): 351-379.

Repere patristice
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: P entru cele trei p ă ca ­
te ale Tirului, ba chiar p en tru p a tru nu m ă voi întoarce? (Am. 1, 9),” în
Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005),
275-276.

335
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Miheia. Ioil. Avdie

g. Miheia

Studii si articole
)

Pavel, Aurel, „Miheia —un mare mic profet —misionarul şi opera,” AB


4-6(2002): 113-124.
S emen, Petre, „Activitatea profetică după proorocul Miheia,” M O 4-6
(1979): 276-283.

h. Ioil

Volume
A nghelache, Şt. Radu, P riviri asupra profetu lu i Ioil (Bucureşti: Tipogra­
fia Regală, 1906), 56 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Proorocia lui Ioel. Studiu ex egetico-introductiv
(Bucureşti: Institutul grafic „Universala”, 1910), 93 p.

Studii şi articole
N eaga, Nicolae, „Profetul Ioil şi Rusaliile,” R T 6-7 (1932): 241-243.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile lui Ioil,” BOR 5 (1908):
564-573 / 6 (1908): 614-622.

i. Avdie

Volume
Isopescu, Octavian, P rofetul Obadia tradus şi esplicat d e p e textul masore-
tic şi exornat cu o introducere (Cernăuţi: Societatea tipografică bucovi­
neană, 1901), 27 p.
N eaga, Nicolae, Cartea p rofetu lu i Obadia. Introducere, text şi com entar
(Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1948), 18 p.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, Profeţia lui Obadia. Tradusă şi com entată
(Ploieşti: Tipografia Moderna, 1906), 64 p.

33 6
VT. Scrierile profetice. Iona IV. TEMATIZARE

Studii şi articole
Isopescu, Octavian, „Profetul Obadia. Tradus şi esplicat după textul
masoretic,” C(1902): 1925.

j. Iona

Volume
R usescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat d e textul original
ebraic cu o traducere literară în rom âneşte p en tru fo lo su l studenţilor în te­
ologie (Bucureşti: Institutul de arte grafice „Carol Gobl”, 1906), 42 p.

Studii şi articole
C hirilă, loan, „DeJonas - un tip profetic oikoumenic cu deschideri spre
bioetică,” AFTOCX (2006-2007): 13-36.
D emetrescu, Dragomir, „Noul Iona,” BOR 5 (1909): 481-492.
N eaga, Nicolae, „Proorocul Iona,” R T 4 (1995): 37-47.
O ancea, Constantin, „Câteva observaţii referitoare la ideea de izbăvire
în Cartea Iona,” în B iblie şi m isiune creştină. Popas aniversar pr. p rof.
D um itru Abrudan, ed. Constantin Oancea (Sibiu: Universităţii „Lu­
cian Blaga”, 2010), 261-276.

Repere patristice
Ieronim, C om entariu la cartea profetu lu i Iona, ed. Dan Batovici (Bucu­
reşti: Anastasia, 2004), 120 p.
Ioan G ură de A ur, D espre pocăinţă. O milia II: Despre tristeţea îm păratu­
lu i Ahav şi despre Iona profetul, ed. Dumitru Fecioru, BOR 13 (1977):
114-120.
Ioan G ură de A ur, Despre post. Omilia a V-a: La p rofetu l Iona, D aniel şi
la cei trei tineri, rostită la în cepu tu l Postului M are, ed. Dumitru Fecio­
ru, BOR 12 (1978): 78-85.
Ioan G ură de A ur, O m ilii despre pocăinţă. Despre tristeţea îm păratului
Ahab şi despre Iona profetul, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIB-
MO, 1998), 27-42.

337
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Naum. Avacum

Ioan G ură de A ur, O milii despre pocăinţă. La P rofeţii Iona, D aniel şi la


cei trei tineri, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 1998), 78-95.
Ioan G ură de A ur, O m ilii şi cuvântări. C uvânt despre p roorocu l Iona,
D aniel şi despre cei trei tineri, ed. Irineu Slătineanu (Râmnicu Vâlcea:
Sfânta Episcopie, 1995).
M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Despre proorocul
Iona şi Ninive”, în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 418-452.

k. Naum
Volume
N egoiţă, Athanase, O bservaţiuni filolo gice asupra textului p roorociei lui
N ahum (Bucureşti: Tipografia Carpaţi, 1940), 28 p.
N egoiţă, Athanase, P roorocul Naum. Traducere şi com entar (teză de doc­
torat) (Bucureşti: Tipografia Seminarului monahal Cernica-Ilfov,
1932), 133 p. ’

Studii şi articole
N egoiţă, T. S., „Profetul Nahum. Traducere şi comentarii (teză de doc­
torat),” BOR 1-2 (1933): 68-87 / 3-4 (1933): 146-185 / 5-6 (1933):
252-268 / 7-8 (1933): 355-377 / 9-10 (1933): 459-486.

l. Avacum
Volume
Prelipceanu, Vladimir, P rofetul Avacum. Introducere, traducere şi com en ­
tar (teză de doctorat) (Cernăuţi: „Glasul Bucovinei”, 1934), 104 p.

Studii şi articole
N egoiţă, Athanase, „Cum se interpreta Scriptura acum 2 0 0 0 de ani
(prezentarea comentariului cărţii Habacuc, găsit la Qumran),” GB
3-4 (1961): 308-320.

338
VT. Scrierile profetice. Agheu. Zaharia IV. TEMATIZARE

Repere patristice
M axim M ărturisitorul, „întrebări. Ce înseamnă: Inălţatu-s-a soarele şi
luna s-a oprit în rânduiala eP. (Ave 3, 11),” în Filocalia 3, ed. Dumitru
Stăniloae (Bucureşti: Apologeticum, 2005), 277.

m. Agheu
Volume
Tarnavschi, Vasile, P rofetul Haggai. Introducere şi com entar (Cernăuţi,
1904), 31 p.

Studii şi articole
Tarnavschi, Vasile, „Profetul Haggai. Introducere şi comentar,” C
(1904): 475-483, 551-559, 622-632.

n. Zaharia

Volume
Baba , Teodor, P rofetul Zaharia. Personalitatea şi opera. Valoarea teologică
a m esajului său p rofetic (teză de doctorat) (Arad: Universităţii „Aurel
Vlaicu”, 2003), 193 p.
G eorgescu, Ion V , D em onologia Vechiului Testament. Satan în profeţia
lu i Z aharia (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1938), 76 p.

Studii şi articole
G eorgescu, I., „Demonologia Vechiului Testament. Satan în profeţia
lui Zaharia (teză de doctorat),” BOR 9 -10 (1938): 481-564.

Repere patristice
M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Despre candelabrul
văzut de Zaharia,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 395-418.

33 9
TV. TEMATIZARE VT. Scrierile profetice. Maleahi

M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Despre secera vă­


zută de Zaharia,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 380-395.

o. Maleahi

Volume
Isopescu, Octavian, P rofetul M alachia. Introducere, traducere şi explicare
(Cernăuţi: Societatea tipografică bucovineană, 1911), 152 p.

Studii şi articole
M ihălcescu, I., „Profeţiile sfântului Malahia,” BO R 7 (1922): 548-549.
G eorgescu, Ion V., „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de
pace» (legământul veşnic al preoţiei - profeţia lui Maleahi),” BOR 34
(1964): 456-495.
Isopescu, Octavian, „Profetul Malachia. Introducere, traducere şi ex­
plicare,” C (1910): 18-24, 69-77, 126-132, 181-186, 236-245, 291
-299, 348-357, 404-412, 460-467, 516-524, 583-590, 639-647 /
(1911): 21-28, 57-64, 113-120, 177-184, 233-240, 289-295, 345-
354.
Pătru, Alina, „Interpretarea textului din Maleahi 2, 17 - 3, 5,” AFTASS
I (2000-2001): 49-55.

6. SCRIERILE ANAGHINOSCOMENA SI APOCRIFE.


GENERALITĂŢI

Volume
D ouă apocrife intertestam entare: Apocalipsa lui Ilie şi Apocalipsa lu i Avram,
ed. Remus Onişor (Alba Iulia: Reîntregirea, 2005), 116 p.
O nişor, Remus, Apocalipsa lu i Enoh, ed. Remus Onişor (Alba Iulia: Re­
întregirea, 2000).

340
VT. Scrierile anaghinoscomena. Generalităţi rV. TEMATIZARE

O nişor, Remus, Cartea lu i Enoh şi apocaliptica intertestam entară (teză de


doctorat) (Alba Iulia: Reîntregirea, 2000).
O nişor, Remus, Psalmii lu i Solomon —o apocrifa intertestam entară (Alba
Iulia: Reîntregirea, 2009).
S emen, Petre, N ebiim aharonim şi A naghinoscomena. Introducere şi exege­
ză (Iaşi: Universităţii „Al. I. Cuza”, 1997), 320 p.
Testamentele celor doisprezece Patriarhi, ed. Remus Onişor (Alba Iulia: Re­
întregirea, 2001), 182 p.
Testamentul lui Solomon. Regele, dem on ii şi zidirea Templului, ed. Ştefan
Colceriu (Bucureşti: Humanitas, 2010), 128 p.

Studii si articole
j

A brudan , Dumitru, „Cărţile anaghinoscomene ale Vechiului Testament


după traducerile româneşti,” S T 9 -10 (1962): 541-548.
A brudan , Dumitru, „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament,” MA
9-10 (1983): 562-567.
Basarab, Mircea, „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile ana­
ghinoscomena —bune de citit —ale Vechiului Testament,” MA 7-9
(1979): 602-618.
Basarab, Mircea, „Cărţile anaghinoscomena —bune de citit în Bibliile
româneşti,” 5 T 1-2 (1972): 9-69.
C hialda, Mircea, „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în
Biserica Ortodoxă,” 0 4 (1962): 489-539.
C hirilă, Ioan, „Discursul mesianic al apocrifelor Vechiului Testament,”
Studia TO 1-2 (2003): 3-12.
G rigoriţă, Georgică, „Studiul şi importanţa apocrifelor Vechiului Tes­
tament astăzi,” O 1-2 (2006): 132-146.
Ionescu, I., „Protoevanghelia în traducerile româneşti ale Sfintei Scrip­
turi,” BOR 4-6 (2000): 269-272.
Iordăchescu, Cicerone, „O carte samariteană a lui Iisus,” BOR 1
(1909): 98-103.

341
IV TEMATIZARE VT. Scrierile anaghinoscomena. Generalităţi

Isvoranu, Alexandru, „Cărţile Anaghinoscomena ale Vechiului Testament.


Atitudini interconfesionale şi reconsiderări,” A UCTl (1996): 67-73.
Lazăr Z ăvăleanu, Laura, Apocrifele: topocronia simbolică a redempţi­
unii,” TaborA (2007): 57-65.
Lecca, Paulin, „Există o psaltire a Maicii Domnului,” BOR 9-10 (1975):
1103-1106.
M uşeţescu, A., „Literatura apocrife din secolul al doilea şi al treilea şi
influenţa ei asupra tradiţiunei orale,” BOR 1 (1906): 62-74.
N eaga, Nicolae, „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament,” M B 1-3
(1966): 26-40.
O ancea, Constantin, „O reevaluare a problemei cărţilor anaginoskome-
na în teologia ortodoxă,” în Relevanţa operei p ă rin telu i profesor Ion
Bria p en tru viaţa bisericească şi socială actuală (Sibiu: Universităţii
„Lucian Blaga”, 2010), 399-412.
O nişor, Remus, Apocaliptica iudaică,” CO 1 (2000): 51-69.
O nişor, Remus, „Psalmii lui Solomon - o apocrife intertestamentară,”
AR 2 (2008): 23-32.
O nişor, Remus, Apocrifele, o literatură religioasă puţin cunoscută,” AR
3 (2011): 257-272.
O nişor, Remus, „Cartea Jubileelor - o apocrife intertestamentară,” AR
3 (2009): 85-100.
O nişor, Remus, „Erezia în Biserica Apocalipsei,” CO 1 (1999): 93-106.
O nişor, Remus, „Inspiraţia în pseudoepigrafele Vechiului Testament,”
AR 1 (2006): 21-36.
O nişor, Remus, „O apocrife intertestamentară: Apocalipsa lui Uie,” AR
2 (2004): 54-75.
O nişor, Remus, „O apocrife intertestamentară: Testamentele celor doi­
sprezece Patriarhi,” CO 2 (2001): 45-55.
O nişor, Remus, „O viziune istorică în Apocalipsa lui Enoh,” CO 2
(1999): 46-57.
O nişor, Remus, „Valoarea apocrifelor creştine,” AR 3 (2010): 227-247.

34 2
VT. Scrierile anaghinoscomena. Tobit. 3 Tineri IV. TEMATIZARE

O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Evanghelia şi mărturiile ereticilor ce­


lor dintâi secole primare,” BOR 1 (1897): 35-53.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Literatura apocrifi biblică,” BOR 1
(1899): 51-66.
Pavel, Aurel, „Problema traducerii scrierilor intertestamentare,” RT 2-3
(1998): 146-156.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului
Testament,” BORA (1904): 404-415.
S emen, Petre, ,Apocalipsele vechitestamentare şi apocrife-studiu compa­
rativ,” 7Y 7-2 (2003): 141-155.

a. Tobit

Stancovici, Iosif, „Viaţa de familie şi valorile ei în cartea Tobit (I),” AB


4-6 (2012).
Stancovici, Iosif, „Viaţa de familie şi valorile ei în cartea Tobit (II),” AB
7-9 (2012).

b. Cântarea celor trei tineri

Repere patristice
Ioan G ură de A ur, O m ilii despre pocăinţă. Despre tristeţea îm păratului

Ahab şi despre Iona profetul, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIB-


MO, 1998), 27-42.
Ioan G ură d e A ur, O milii despre pocăinţă. La Profeţii Iona, D aniel şi la

cei trei tineri, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 1998), 78-95.
Ioan G ură de A ur, O m ilii şi cuvântări. C uvânt despre p roorocu l Iona,
D aniel şi despre cei trei tineri, ed. Irineu Slătineanu (Râmnicu Vâlcea:
Sfânta Episcopie, 1995).

343
IV. TEMATIZARE VT. Scrierile anaghinoscomena. Isus Sirah

c. înţelepciunea lui Solomon

Volume
Ţ ăranu, Marin, 10 capitole din Cartea în ţelepciu nii lu i Solom on p ro o ­
rocu l (Bucureşti: Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”, 1940), 24 p.

Studii şi articole
M ihoc, Vasile, „înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testa­
ment,” MA 1-3 (1980): 82-92.
Pavel, Aurel, „înţelepciunea lui Solomon 2, 17 —3, 3: soarta drepţilor,”
R T 1 (2002): 7-19.
Pavel, Aurel, „înţelepciunea lui Solomon 4, 7-17: Moartea prematură a
drepţilor,” AFTASSI (2000-2001): 23-38.

d. înţelepciunea lui Isus Sirah

Studii şi articole
C hirilă, Ioan, „Sofia şi Logos sau despre dialogul dintre cei doi Iisus:
Hristos şi Ben Sirah,” S T 1 (2005): 49-64.
M ihoc , Vasile, „înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testa­
ment,” MA 1-3 (1980): 82-92.
Prelipceanu, Vladimir, „Actualitatea învăţăturilor moral-sociale din
cartea Iisus, fiul lui Sirah,” S T 9-10 (1955): 582-599.
Reiterer, Friedrich, „Şanse şi riscuri ale bogăţiei şi sărăciei în învăţătura
lui Isus Sirah,” CB 1 (2009): 7-44.

e. Istoria Susanei
Repere patristice
Ştefănescu, Nicolae, „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria
Susanei,” GB 11-12 (1963): 1060-1070.

34 4
VT. Scrierile anaghinoscomena. 1-2 Macabei IV TEMATIZARE

£ 1 Macabei

Volume
A ndreescu, Ioan, Studiu archeologic-istoric. Farisei şi saducei în epoca
M acabeilor şi sub Erode c e l M are (Bucureşti: Tipografia Curţii regale,
1902), 45 p.

Studii si
y articole
O ancea, Constantin, „Istorie şi teologie în Cărţile Macabeilor,” AFTASS
IV (2003-2004): 7-18.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Macabeii,” BOR 10 (1909): 1156-
1162/ 11 (1909): 1248-1252/ 12 (1909): 1414-1421.

g. 2 Macabei

Studii si
y articole
M ănescu, Constantin, „Cine au fost Macabeii şi de ce îi cinstim ca sfinţi,”
M O 5-8 (2005): 92-102.
M ihoc, Vasile, „II Macabei 12, 39-46, temei al rugăciunii Bisericii pen­
tru cei adormiţi,” O 3 (1985): 533-540.

Repere patristice
G rigorie de Nazianz, „Cuvântarea a XV-a. In cinstea Macabeilor,” ed.
Vasile CristescuAS 7-9 (2006): 75-88.
G rigorie de Nazianz, „Cuvântarea a XV-a. în cinstea Macabeilor.
Mărturisirea credinţei în viaţa Bisericii. Comentariu teologic,” ed.
Vasile Cristescu, S T 2 (2005): 86-100.

345
IV. TEMATIZARE

C. ARHEOLOGIE BIBLICĂ

Volume
A brudan, Dumitru şi Emilian, C orniţescu, A rheologie biblică p en tru
fa cu ltă ţile d e teologie (Bucureşti: EIBMO, 1994), 352 p.
A musin , I. D., M anuscrisele d e la M area M oartă (Bucureşti: Ştiinţifică
1963), 300 p.
A ndreescu, Ioan, Studiu archeologic-istoric. Farisei şi saducei în epoca
M acabeilor şi sub Erode cel M are (Bucureşti: Tipografia Curţii regale,
1902), 45 p.
Baba, Teodor, N oţiuni gen era le d e A rheologie biblică (Arad: Universităţii
,Aurel Vlaicu”, 2012).
C hiricescu, Constantin, A rheologia biblică (Bucureşti: Tipografia Căr­
ţilor bisericeşti, 1903), 131 p.
C hirilă, Ioan, M esianism şi Apocalipsă în scrierile d e la Qumran (Cluj-Na-
poca: Arhidiecezana, 1999), 114 p.
C hirilă, Ioan, Qumran şi M ariotis —două sinteze ascetice —locu ri ale
îm bogăţirii duhovniceşti (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană,
2000), 141 p.
C reţu, George şi I., C onstantinescu-Lucaci, Istoria sfântă a Vechiului
Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva fig u ri în text (Bucureşti: Li­
brăriei Socec & co., 1929), 123 p.
Gândirea asiro-babiloniană în texte, ed. Athanase N egoiţă, şi Constantin
Daniel (Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975), 398 p.
Gândirea fen icia n ă în texte, ed. Athanase N egoiţă şi Constantin D aniel
(Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979), 360 p.
Gândirea hitită în texte, ed. Athanase N egoiţă şi Constantin D aniel
(Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986), 360 p.

346
ARHEOLOGIE BIBLICĂ IV. TEMATIZARE

M ihăilă, Alexandru, E lemente nom ade în protoistoria Israelului (teză de


doctorat) (Bucureşti: Universităţii, 2008), 314 p.
N egoiţă, Athanase, Câteva num iri d e geografie şi topografie biblică (Bu­
cureşti: Tipografia Carpaţi, 1937), 24 p.
N egoiţă, Athanase, C odul lui H amurabi (Bucureşti, Tipografia „Fântâ­
na darurilor”, 1935), 51 p.
N egoiţă, Athanase, Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată (Bucureşti:
Tipografia „Fântâna darurilor”, 1944), 64 p.
N egoiţă, Athanase, D ela B ethlehem la Iordan (Bucureşti: Tipografia
„Fântâna darurilor”, 1942), 32 p.
N egoiţă, Athanase, D ela Ierusalim la B ethlehem (Bucureşti: Tipografia
„Fântâna darurilor”, 1942), 32 p.
N egoiţă, Athanase, M anuscrisele eseniene d e la M area M oartă (Bucureşti:
Ed. Ştiinţifică, 1993), 400 p.
N egoiţă, Athanase, N oul Testament şi m anuscrisele d e la Qumran. Studiu
critic (Bucureşti: Ed. Stephanus, 1993), 216 p.
N egoiţă, Athanase, P lantele am intite în B iblie (Bucureşti: Tipografia
Carpaţi, 1941), 55 p.
N egoiţă, Athanase, Sabbathul Vechiului Testament. Studiu d e arheologie
biblică (Bucureşti, Tipografia „Fântâna darurilor”, f.a.), 64 p.
N egoiţă, Athanase, Studii biblice: 1. Limba aram aică în N oul Testament
2. Iară ebreeştegabbatha 3. Akel-Dama 4. B ethlehem (Bucureşti: Tipo­
grafia Seminarului monahal Cernica-Ilfov, 1935), 36 p.
N egoiţă, Athanase, Studii biblice: 1. Să nu fier b i ied u l în laptele m am ei
sale 2. H abiru —ebreii? (Bucureşti: Tipografia Cugetarea, 1940), 27 p.
O nciul, Isidor, M anual d e arheologie biblică (Cernăuţi, 1884), 539 p.
Prelipceanu, Vladimir, Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul
Testament (Cernăuţi: „Glasul Bucovinei”, 1942), 32 p.
Semen, Petre, Arheologia biblică în actualitate (Iaşi: Trinitas, 2008), 280 p.
Semen, Petre, A rheologie biblică în actualitate (Iaşi: Trinitas, 1997), 242 p.

347
IV. TEMATIZARE ARHEOLOGIE BIBLICA

Tarnavschi, Vasile, A rheologia biblică (Cernăuţi: Tipografia Glasul Bu­


covinei, 1930), 710 p.
Trofin-H agiu , Damaschin, O călătorie la Ierusalim. Istorisiri despre Lo­
cu rile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lu m in i (Tipografia Sfintei Mo-
nastiri Neamţu, 1936), 72 p.
V ladimirescu, Mihai şi Mihai, C iurea, Siria Creştină. Repere biblice,
istorice si patristice, (Bucureşti: Pro Universitaria, 2010).
V ladimirescu, Mihai, Im portanţa descoperirilor arheologice din Israel în
perioa da 1970-2000p en tru studiu l Vechiului Testament (Craiova: Uni­
versitaria, 2006), 224 p.
V ladimirescu, Mihai, Im portanţa descoperirilor arheologice din O rientul
A propiat în perioada 1970-2000 p en tru studiu l Vechiului Testament
(Craiova: Universitaria, 2007), 168 p.
V ladimirescu, Mihai, Pe urm ele M ântuitorului Hristos. Aspecte ale vieţii
cotidien e în Israelul secolelor I î. Hr.- I d. Hr. (Craiova: Universitaria,
2010), 300 p.

Studii si
y articole
A brudan, Dumitru, „Ierusalimul epocii celui de-al doilea templu,” M B
7-9 (1975): 368-373.
A lexandru, B. A., „Prin câmpia Filisteană,” M O 3-4 (1963): 178-186.
A lexandru, B., „Popas cu Sfânta Familie la mormintele patriarhilor din
Hebron,” GB 11-12 (1960): 972-977.
A nania, V., „Descoperirile de la Qumran,” O 2 (1957): 362-366.
A nania, V., „O nouă victorie arheologică: descoperirea Gabaonului,” O
4 (1957): 678-679.
A ntonovici, I., „Faraonii contemporani lui Moise,” BOR 3 (1887):
217-221.
Baba, Ioan, „Esenienii - Date în legătură cu istoria, învăţătura şi viaţa
lor, din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran,” AB
4-6 (1993): 43-57.

34 8
ARHEOLOGIE BIBLICĂ IV TEMATIZARE

Beldie, Constantin, „Noi ştiri despre Turnul Babilonului,” BOR 1


(1932): 89-90.
B eldie, I. C., „Descoperirile de azi şi Biblia,” BOR 5 (1932): 395.
B olsacov-G himpu , A., „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arhe­
ologice şi istorice,” S T 1-2 (1971): 85-95.
B olşacov-G himpu , A. A., „Biblia este confirmată de datele noi ale arhe­
ologiei şi istoriei Orientului Apropiat. Patriarhii şi judecătorii,” M O
5-6 (1972): 349-373.
B olşacov-G himpu , A., „Localizarea cetăţii Sodoma,” GB 1-2 (1980):
72-77.
Bolşacov-G himpu , A., „Probleme de croonologie biblică veche,” GB
7-8 (1974): 652-670.
Botez, Alexandru, „Betleemul Efratei,” GB 12 (1957): 854-859.
Botez, Alexandru, „Cercetări şi cercetători în arheologia Ţării Sfinte,”
GB 1-2 (1963): 116-120.
B otez, Alexandru, „Din cronica celui de-al treilea templu,” BOR 7-8
(1964): 775-784.
Buburuz, Petru, „Sunt, oare, destăinuite enigmele comunităţii din
Qumran?,” O l (1991): 195-196.
Burtan, Gheorghe, „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană, în
cercetările istorice şi arheologice mai noi,” GB 5-6 (1975): 541-551.
C aloianu, Viorel, „Epoca patriarhilor evrei în lumina descoperirilor ar­
heologice mai noi,” GB 11-12 (1973): 1278-1290.
C hirilă, Ioan, „Ages of Jericho —their importance for biblical chrono-
logy,” SS 1 (2003): 60-84.
C hirilă, Ioan, „Breviarum qumranit (elemente de antropologie bibli­
că),” AFTOCVU (2002-2004): 9-22.
C hirilă, Ioan, „Comunitatea de la Qumran şi legătura sa cu Ierusali­
mul,” JV 7 -1 2 (2004): 176-186.
C hirilă, Ioan, „Concepţia qumranită despre familie,” Studia TO 2
(2011): 5-14.

3 49
IV. TEMATIZARE ARHEOLOGIE BIBLICĂ

C hirilă, Ioan, „Descoperirile de la Marea Moartă —un subiect care ri­


dică încă multe interogaţii, dar şi model al adăpării din izvorul păcii
celei adevărate,” Studia TO 1 (2011): 5-14.
C hirilă, Ioan, „Graiul luminii, glasul pietrelor şi viitatea cuvântului
Evangheliei”, în Ecouri p eren e d e lum ină şi credinţă în Ţara Sfântă, ed.
Ionel Popescu (Timişoara: învierea, 2009), 13-17.
C hirilă, Ioan, „Ierusalimul —o cetate în care poţi să înveţi să păşeşti
în veşnicie”, (prefaţă) la voi. Cristian M untean, Ierusalim, istorie şi
eshatologie (Ploieşti: LVS Crepuscul, 2010), 4-6.
C hirilă, Ioan, „Nag Hammadi —gnosticism sau revelaţie?,” Studia TO
1 (2006): 3-20.
C hirilă, Ioan, „Qumran - 60 de ani de relevanţe ştiinţifice şi de pole­
mici,” Tabor8 (2007): 15-23.
C hirilă, Ioan, „Qumran şi Nag Hammadi, revelaţie sau gnoză?,” AF-
TOCX l (2007-2008): 13-28.
C hirilă, Ioan, „Repere exegetice qumraniene,” Studia TO 1-2 (2000):
14-28.
C hirilă, Ioan, „Vestirea distrugerii Templului lui Irod în pseudoepigrafe,
în manuscrisele de la Qumran şi în alte texte înrudite”, în Omagiu de­
dicat PCArhid. prof. dr. Constantin Voicu (Bucureşti: EIBMO, 2005).
C hiru-N avov, I., „Zidurile Ierihonului cad...,” BOR 10 (1915): 1051-
1062.
C iurea, Mihai, „Spiritualitate şi cultură în Siria de astăzi,” M O 5-8
(2008): 257-282.
C orniţescu, Constantin, „Manualul disciplinei (Qumran),” GB 5-6
(1985): 366-379.
C orniţescu, Emilian, „Cercetările arheologice (1975-1978) din Ţara
Sfântă confirmă Vechiul Testament,” S T 7 -8 (1983): 542-558.
C orniţescu, Emilian, „Descoperirile arheologice din Egipt, Asiria, Ba-
bilon, Siria, Asia Mică, Fenicia şi Arabia care au legătură cu datele din
Vechiul Testament” S T 7 -8 (1984): 546-572.

35 0
ARHEOLOGIE BIBLICĂ IV. TEMATIZARE

C orniţescu, Emilian, „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ul­


timii 50 de ani (1920-1970) şi raportul lor cu Vechiul Testament,”
(teză de doctorat) 5 7 7 -8 (1982): 461-562 / 9-10 (1982): 617-681.
C orniţescu, Emilian, „Noi descoperiri arheologice în Ţara Sfântă,” ST
3-4 (1981): 269-274.
C orniţescu, Emilian, „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara
Sfântă (între 1920-1970) pentru Studiul Vechiului Testament,” S T
7-10 (1980): 606-619.
C osma, A. C., „Ce poate rămânea dintr’un Babilon,” R T 3 (1927): 91-
93.
C osma, A. C., „Tainele minunate ale Pământului Sfânt,” R T 1-2 (1925):
374-377.
C osma, A. C., Betleem. C asapânii sufletului (Focşani: Tipografia „Lucră­
torii asociaţi”, 1926), 31 p.
C osma, Aurel, „Viţa de pe Sion,” RT 1-2 (1927): 25-27.
David , P. I., „O scriere necunoscută din Ţara Făgăduinţei,” O 3-4
(1977): 5-15.
D avid , P I., „Sulul Templului —o cronică biblică de acum 3000 de ani,”
O l (1979): 210-211.
D oroftei, Doru-Constantin, „Manuscrisele biblice din Biblioteca de la
Qumran şi importanţa acestora pentru studiul biblic,” R T 3 (2010):
161-172.’
G eţia, Gheorghe, „Filistenii. Studiu de antropologie biblică,” M B 3-4
(1984): 139-149.
G eţia, Gheorghe, „Plante şi aromate biblice,” M B 11-12 (1959): 81-
106.
G eţia, Gheorghe, „Saba. Studiu de arheologie biblică,” M B 10-12
(1967): 662-696.
G heorghe, Constantin, „Rezultatele primei campanii de săpături arheo­
logice de la Teii Keisan (Israel) şi problemele pe care acestea le pun,” ST
7-8 (1973): 577-579.

351
IV TEMATIZARE ARHEOLOGIE BIBLICĂ

G odeanu, V , „Importanţa marilor descoperiri biblice de la Marea


Moartă,” 0 4 (1956): 628-631.
Iancu , M ., „Geneză XII, 1-10 în lumina descoperirilor arheologice,” S T
5-6 (1959): 331-344.
Iatan, Cristinel, „Iar eu, o, duhule, te con ju r... (4Q560 I, 2:5). Practicile
magice şi divinatorii în manuscrisele de la Qumran,” S T 3 (2011):
153-189.
Iatan, Cristinel, „Codex Aleppo sau Coroana lui Aleppo,” AFTOPJ
(200-200): 149-162.
Ierima, Pavel, „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu,” în Teologie,
istorie, viaţă bisericească (Oradea: Universităţii, 1998), pp. 35-70.
Isvoranu, Alexandru, „De la Hammurabi la Moise,” AUCT XI 15
(2006).
Isvoranu, Alexandru, „Piatra Moabului şi legătura ei cu poporul biblic
vechitestamentar,” AUCT III (1998): 56-66.
Isvoranu, Alexandru, „Şesul Moabiţilor sau Câmpiile Moabului. Repe­
re istorico-geografice şi aspecte exegetice,” AUCTIV 4 (1999): 81-86.
M angîru, B .,,Animale necurate,” BOR 5 (1912): 459-478.
Manolache, Anca, „Conferinţa despre manuscrisele de la Qumran,” O
1 (1973): 148-149.
M arcu , Grigorie, „Lumină de la Răsărit,” S T 1-2 (1958): 126-136.
M elniciuc-P uică, Ilie, „Inscripţii funerare din Ierusalim şi relaţia lor cu
Noul Testament,” AŞUITXIIl (2008): 113-128.
M ihăilă, Alexandru, „Despre religia patriarhilor în context istoric,” AF-
TOUBVl (2006): 123-144.
M ihăilă, Alexandru, „Ethnicity in Early Israel: Some Remarks on Mer-
neptahs Stele,” AFTOPJ A (2009-2010): 367-384.
M olnâr , Jânos, „The liberation from Egypt and the new chronology,”
55 1 (2003): 13-25.
M oscovici, Iancu, „Descoperirile arheologice făcute în 1958 în apropi­
ere de Qumran,” S T 9-10 (1959): 607-610.

35 2
ARHEOLOGIE BIBLICĂ IV. TEMATIZARE

M oscovici, Iancu, „Manuscrisele de la Marea Moartă,” GB 10-11


(1957): 736-753.
M oscovici, Iancu, „Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri ulte­
rioare,” M M S 5-6 (1958): 394-409.
M untean, Cristian, „Ierusalim, istorie şi eshatologie (teză de doctorat),”
S T 1-2 (2004): 3-180.
Nagy, Jozsef, „îm părăteasa d e la miazăzi - regina Saba,” M B 1-3 (1977):
68-75.
N eaga, Nicolae, „Abisinia în epoca veche: Studiu de arheologie biblică,”
MA 4-6 (1963): 291-309.
N eaga, Nicolae, „Apele mărilor în preocupările scriitorilor,” MA 7-8
(1963) : 513-524.
N eaga, Nicolae,,Arabii în epoca Vechiului Testament,” MA 7-8 (1960):
505-518.
N eaga, Nicolae, ,Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament,”
£ 7 7 -1 0 (1936): 263-266.
N eaga, Nicolae, ,Aurul în preocupările scriitorilor biblici,” MA 1-2
(1964) : 25-37.
N eaga, Nicolae, „Colonialismul în epoca Vechiului Testament,” M B
7-12 (1961): 10-21.
N eaga, Nicolae, „Descoperirile arheologice din Orientul Biblic,” MA
9-10 (1957): 615-639.
N eaga, Nicolae, „Descoperirile din epoca Vechiului Testament pe terito­
riul Republicii Populare Române,” M B 5-6 (1962): 181-198.
N eaga, Nicolae, „Douăzeci de ani de la descoperirea manuscriselor bi­
blice de la Marea Moartă,” M B 7-9 (1967): 457-456.
N eaga, Nicolae, „Flora şi vegetaţia în Orientul biblic. Simbolismul lor în
Sfânta Scriptură,” M M S 7-8 (1961): 502-525.
N eaga, Nicolae, „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament,” MA 7-8
(1961): 381-402.

353
IV TEMATIZARE ARHEOLOGIE BIBLICĂ

N eaga, Nicolae, „Insula Cipru în epoca Vechului Testament,” MA 5-6


(1959): 347-360.
N eaga, Nicolae, „însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea
Moartă,” MA 9-10 (1964): 606-613.
N eaga, Nicolae, „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testa­
ment,” M B 11-12 (1960): 121-140.
N eaga, Nicolae, „Orientul Antic. Localităţi celebre şi locuri memorabile
în Palestina,” M B 1-2 (1960): 18-38.
N eaga, Nicolae, „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament,” AIA 1-2
(1962): 39-52.
N eaga, Nicolae, „Scriitorii biblici despre frumuseţea naturii,” MA 1-3
(1961): 37-58.
N egoiţă, Athanase, „Biblia şi Orientul antic,” GB 5-6 (1973): 519-526.
N egoiţă, Athanase, „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat I,” M B
1-2(1963): 11-29.
N egoiţă, Athanase, „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat II,”
MBA-G (1964): 145-158.
N egoiţă, Athanase, „Biblia şi descoperirile arheologice,” GB 7-8 (1973):
701-705.
N egoiţă, Athanase, „Cadrul istoric al Bibliei,” M B 10-12 (1968): 630-
6 4 1'.
N egoiţă, Athanase, „Calendarul Bisericii creştine,” M B 1-3 (1965): 52-
9 0 .’
N egoiţă, Athanase, „Calendarul mozaic şi Pastile creştine,” GB, 11-12
(1972): 1199-1214.
N egoiţă, Athanase, „Calendarul,” M B 1-3 (1964): 926.
N egoiţă, Athanase, „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscri­
selor de la Marea Moartă,” MO 1-3 (1978): 41-51.
N egoiţă, Athanase, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor
de la Marea Moartă,” GB 5-6 (1984): 375-387.
N egoiţă, Athanase, „Cronologia biblică,” GB 3-4 (1974): 257-264.

35 4
ARHEOLOGIE BIBLICĂ IV. TKMATIZARE

N egoiţă, Athanase, „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani


(prezentarea comentariului cărţii Habacuc, găsit la Qumran),” GB
3-4 (1961): 308-320.
N egoiţă, Athanase, „Dascălul dreptăţii în manuscrisele de la Qumran,”
GB 5-6 (1962): 473-485.
N egoiţă, Athanase, „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele
de la Marea Moartă,” M B 11-12 (1962): 650-667.
N egoiţă, Athanase, „Descoperirea scrierilor gnostice. Manuscrisele copte
de la Nag Hamadi,” S T 7-8 (1960): 532-551.
N egoiţă, Athanase, „Descoperirile de la Marea Moartă. Manuscrisele de
la Qumran,” M B 1-4 (1962): 51-76.
N egoiţă, Athanase, „Eleniştii din Faptele Apostolilor sunt oare esenie-
nii?,” GB 7-8 (1960): 618-634.
N egoiţă, Athanase, „Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la M a­
rea Moartă,” Af5 4-6 (1977): 330-341.
N egoiţă, Athanase, „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi,”
M B 7-12 (1961): 22-37.
N egoiţă, Athanase, „înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope,” GB
5-6 (1961): 446-453.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea
din Cambridge,” M O 5-6 (1964): 492-493.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran,”
M B 1-3 (1992): 9-17.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testa­
ment,” GB 7-8 (1974): 680-689.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai
noi —disensiuni între cercetători,” MA 5-6 (1960): 333-343.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri noi
despre esenieni,” M B 7-9 (1971): 388-401.
N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor,” M B
10-12 (1966): 596-613.

355
IV. TEMATIZARE ARHEOLOGIE BIBLICĂ

N egoiţă, Athanase, „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinis­


mului,” G B 7-8 (1962): 678-688.
N egoiţă, Athanase, „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. Cultu­
ra nabateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice,” M O 9-12
(1960): 566-575.
N egoiţă, Athanase, „Moise în cadrul istoriei biblice,” GB 7-8 (1973):
706-711.
N egoiţă, Athanase, „Noi descoperiri în Palestina,” S T 1 (1931): 183-
184.
N egoiţă, Athanase, „Noile descoperiri de la Ebla,” S T 9-10 (1985): 666
-673.
N egoiţă, Athanase, „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (Prover­
bele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon),” GB 5-6 (1961):
436-445.
N egoiţă, Athanase, „Organizaţia esenienilor şi doctrina lor,” S T 3-4
(1962): 202-220.
Negoiţă, Athanase, „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament,”
M B 1-2 (1960): 39-55.
N egoiţă, Athanase, „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea
Moartă. (Fericirile se află în aceste manuscrise?),” M B 7-9 (1968):
387-401.
N egoiţă, Athanase, „Pastile la data fixă. Noi iniţiative,” BOR 5-6 (1977):
350-356.
N egoiţă, Athanase, „Poporul necredincios din manuscrisele de la
Qumran,” MB 9-10 (1962): 485-495.
N egoiţă, Athanase, „Recente săpături din Ţara Sfîntă - Fortăreaţa Ma-
sada,” MA 7-8 (1966): 475-485.
N egoiţă, Athanase, „Religia canaanită,” .ST9-10 (1959): 525-555.
N egoiţă, Athanase, „S-a descoperit manuscrisul Evangheliei după Mar-
cu?” S T 3-4 (1974): 172-175.

356
ARHEOLOGIE BIBLICĂ IV. TEMATIZARE

N egoiţă, Athanase, „Săpăturile arheologice din Palestina,” GB 11-12


(1964): 1073-1098.
N egoiţă, Athanase, „Sfântul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau eseni-
an?,” S T 5-6 (1975): 377-387.
N egoiţă, Athanase, „Tehnica calendarului eclesiastic,” M B 4-6 (1965):
299-337.
N egoiţă, Athanase, „Terapeuţii,” BOR 1-2 (1931): 797-803.
N iţă, Marian, „Animale întâlnite în Septuaginta şi Vulgata (elemente de
dicţionar),” M O 1-4 (2006): 139-165.
N iţă, Marian, „Plantele şi animalele întâlnite la Sfânta Scriptură,” M O
2 (1991): 34-52.
O ancea, Constantin, „Descoperiri arheologice din Egipt, Mesopotamia,
Siria şi Fenicia care prezintă interes pentru studiul Vechiului Testa­
ment,” în Patristică şi actualitate. O m agiu P.C. Arhid. Prof. JJniv. Dr.
Constantin Voicu la îm plinirea a 75 a n i d e viaţă, ed. Ioan Mircea Ielciu
(Sibiu: Andreiană, 2007), 267-279.
O rleanu-Bârlădeanu, Calistrat, „Iosif Flavie, marele scriitor iudeu,”
BOR 6 (1909): 481-504.
Popescu-M ălăieşti, Ioan, „împărţirea timpului la evrei,” BOR 8 (1904):
931-950.
Preda, Constantin, „Kinneret, Marea Galileii,” S T 1-2 (2001): 209-212.
P relipceanu, Vladimir, „Adevărul istoric al Sfintei Scripturi, în lumina
noilor descoperiri arheologice,” M O 3-4 (1957): 242-269.
Prelipceanu, Vladimir, „Colecţia imnelor religioase a comunităţii de la
Qumran,” M M S 11-12 (1964): 582-590.
Prelipceanu, Vladimir, „Descoperirea unor texte ebraice vechi în regiu­
nea nord-vestică a Mării Moarte,” M O 3-4 (1955): 163-166.
Prelipceanu, Vladimir, „Dezgropările din Teleilat Ghassul şi importan­
ţa lor pentru Palestina preistorică,” C (1938): 152-167.
Prelipceanu, Vladimir, „Textele din Raş-Şamra şi raportul lor cu Ve­
chiul Testament,” C (1939-1941): 538-567.

357
IV. TEMATIZARE ARHEOLOGIE BIBLICĂ

Răducanu , Dumitru, .Arbori, plante şi arome biblice,” BOR 1-4


(2004): 229-258.
Răducanu , Dumitru, „Din timpul alcătuirii unor texte sfinte ale Bibli­
ei,” BOR 9-10 (1975): 1082.
Rus, Remus, „Cercetări privind cronologia Orientului apropiat antic,”
GB 1 (1986).
Savin, Petru, „Cronologia biblică,” S T 7-8 (1960): 517-531.
S criban, I., „Schimbarea numelor biblice în Palestina,” BOR 1-2 (1932):
7-57.
S emen, Petre, „Marele Sinedriu şi rolul său în păstrarea credinţei mono­
teiste,” P U 3 (2004): 87-98.
S emen, Petre, „Spaţiul geografic al revelaţiei divine vechitestamentare,”
AŞUITV ll (2002): 5-14.
S emen, Petre, „Templul din Ierusalim, factor de unitate naţională şi reli­
gioasă,” P U 1 (2003): 21-32.
Semen, Petre, „Viziunea biblică vechitestamentară privind proprietatea
asupra pământului,” A ŞU IT ll (1993-1994): 39-56.
S imedrea, Tit, „Sfanţul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la
Qumran,” S T 3-4 (1958): 139-161.
Stamatoiu, D., „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan sub
conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice,” S T 9-10
(1985): 710-724.
Ştefănescu, Al. B., „în Betleemul Iudeii,” M O 11-12 (1966): 950-955.
Tarnavschi, Vasile, „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi
importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor,” C 3-4 (1923):
87-108.
Tomitanul, Lucian, „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise ese-
niene,” S T 1 (1988): 8-14.
Văsilescu, Emiliam, „Descoperirea unui mare popor antic, a cărui
amintire s-a păstrat numai în Vechiul Testament,” S T 9-10 (1955):
650- 660 .

358
ARHEOLOGIE BIBLICĂ IV. TEMATIZARE

V erzan, Sabin, „Câteva probleme ale teologiei qumranite şi Creştinis­


mul primar,” GB 1-2 (1960): 66-78.
V erzan, Sabin, „Cronologia Manuscriselor dela Marea Moartă,” S T 1-2
(1960): 40-59.
V ladimirescu, Mihai, „A comparative approach: Jewish Christians ver-
sus Zealots,” AFICY1 (2006): 78-90.
V ladimirescu, Mihai, „Arheologia biblică în actualitate,” în A lmanahul
bisericesc (Slobozia: Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2001), 35-45.
V ladimirescu, Mihai, „Descoperirile arheologice de la Khirbet
Qumran” BCD 3 (2004): 56-74.
V ladimirescu, Mihai, „Etimologia cuvântului evreu,” 2001, în Alma­
n ahul bisericesc (Slobozia: Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2001),
122-127.
V ladimirescu, Mihai, „Importanţa descoperirilor arheologice din Ior­
dania pentru studiul Vechiului Testament,” BCD 3 (2004): 75-90.
V ladimirescu, Mihai, „Naţionalism, universalism şi internaţionalism
în Israelul Vechiului Testament,” în A lm anahul bisericesc (Slobozia:
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2002), 77-88.
V ladimirescu, Mihai, „Popas istoric în Ţara Sfântă: oaza Enghedi,”
în A lm anahul bisericesc (Slobozia: Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor,
2004), 35-43.
V ladimirescu, Mihai, „Principalele descoperiri arheologice din Ierusa­
lim în ultimii ani,” AB 1-3 (2003): 64-82.
V ladimirescu, Mihai, „Relaţiile internaţionale în vechiul Orient Apro­
piat văzute din perspectiva profeţiilor biblice,” AFCTXl (2003): 226-
239.
V ladimirescu, Mihai, „Remarcabile descoperiri din oraşul biblic Dan,”
HA 7-9 (2002): 69-84.
V ladimirescu, Mihai, „Scurt istoric al arheologiei biblice,” A U CTX ll
(2004): 218-235.
V ladimirescu, Mihai, „Vechiul Testament şi arheologia,” AUCT X
(2002): 90-102.

35 9
IVTEMATIZARE

Z oltan, Adorjani, „Atitudinea terapeuţilor faţă de bunăstare,” CB 1


(2009): 45-60.

D. TEOLOGIE BIBLICĂ

1. GENERALITĂŢI

Volume
Baba , Teodor, Aspecte esenţiale ale Teologiei Vechiului Testament (Arad:
Universităţii,Aurel Vlaicu”, 2012).
N egoiţă, Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament (Bucureşti:
Credinţa noastră, 1992), 220 p.
S emen, Petre, Experienţa um anului cu d ivin u l după Sfânta Scriptură —
teologie biblică - (Iaşi: Performantica, 2007), 295 p.
S emen, Petre, Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament (Iaşi:
Trinitas, 2008), 223 p.
S emen, Petre, Introducere în teologia p rofeţilor scriitori (Iaşi: Trinitas,
2008), 368 p.
S emen, Petre, Introducere în teologia profeţilor scriitori (Iaşi: Doxologia,
2010), 306 p.
S emen, Petre, învăţătura despre Sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testa­
m en t (teză de doctorat) (Iaşi: Trinitas, 1993), 239 p.

Studii şi articole
A brudan, Dumitru,,Alegere şi supunere (Aspecte ale relaţiei dintre Iahve
şi Israel),” R T 2 (1997): 71-78.
A brudan, Dumitru, „Sacrificiu şi spiritualitate,” AFTASS I (2000-
2001): 9-22.

36 0
TEOLOGIE BIBLICĂ. Dumnezeu IYTEM ATIZARE

Baba , Teodor, Aspecte ale teologiei biblice la finalul celui de al doilea


mileniu creştin,” Teologia 1 (2000): 73-82.
Baba , Teodor, „Câteva aspecte ale Teologiei biblice, tratate în opera Pre­
otului Profesor Dr. Ilarion V Felea,” în Teologie şi Ştiinţe um aniste
(Arad: Universităţii „Aurel Vlaicu”, 1994), 82-102.
Baba , Teodor, „Reflecţii ale teologiei biblice vechitestamentare, percepu­
te în spiritualitatea creştină contemporană,” Teologia 2 (2009): 159-
174
Baba , Teodor, „Temeiuri istorico-biblice ale reconcilierii bisericeşti,” Te­
ologia 1 (1997): 29-36.
Bud , Paula, ,rAdu-ţi am inte. Anamnesis restaurator şi lege a firii,” AF-
7Î9CXII (2008-2009): 63-75.
C hirilă, Ioan, „Teologia L um inii în Vechiul Testament,” AFTOC II
(1992-1994): 47-58.
N egoiţă, Athanase, „Preocupări actuale de teologie biblică vechi-
testamentară din America,” S T 7-10 (1976): 564-570.
S emen, Petre, „Extazul şi iluminarea - căi ale experienţei omului cu di­
vinul,” în B iblie şi m isiune creştină, popas aniversar Pr. Prof. D um itru
A brudan (Sibiu: Universităţii „Lucian Blaga”, 2010), p. 234-242.

2. DUMNEZEU

Volume
Loichiţa, Vasile, N um irile biblice a le lu i D um nezeu şi valoarea lor d o g­
m atică (Cernăuţi: Institutul de arte grafice „Glasul Bucovinei”, 1927),
76 p.
Pohrib, Gheorghe, Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. Treime în Ve­
ch iu l Testament (Bucureşti: Tipografia E. N. Miulescu, 1906), 55 p.
V ladimirescu, Mihai şi C iurea, Mihai, N um ele lui D um nezeu în Ve­
ch iu l Testament (Craiova: Universitaria, 2006), 280 p.

36 1
IV TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICA. Dumnezeu

Studii si
>
articole
A brudan, Dumitru, .Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve
şi Israel),” în B iblie şi Teologie. Prinos d e cinstire Părintelui Profesor Dr.
N icolae Neaga la îm plinirea vârstei d e 9 5 d e an i (Sibiu: Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române, 1997), 44-51.
Baba , Teodor, „Pronia şi iubirea divină revărsate asupra omenirii, reliefa­
tă în Sfânta Scriptură,” Teologia 4 (2006): 10-23.
Basarab, Mircea, „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament,” O 4
(1960): 552-570.
Borca, Vasile, „Expresii pentru definirea manifestărilor lui Dumnezeu
în Vechiul Testament,” O M 2 (1997): 87-99.
Buga , Ioan, „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură,” ST
3-4 (1978): 231-242. ’
C araza, Ioan, „Raportul dintre sfinţirea numelui lui Dumnezeu şi Sfân­
ta Scriptură în teologia patristică,” AF’T OP]\ (2000-2001): 171-192.
C hirilă, Ioan, „Cunoaşterea lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin
teofanie şi anghelofanie,” AFTOCA (1990-1992): 87-104.
C hirilă, Ioan, „Teofaniile şi anghelofaniile Vechiului Testament,” RT 2
(2000): 48-64.
Erbiceanu, Gheorghe, „Antropomorfismele Sfintei Scripturi,” BOR 8
(1885): 611-620.
G afton, Alexandru, „Numele în Biblie,” Tabor 9 (2008): 49-62.
Hârlăoanu, Paul-Cezar, „The Main Hebrew Words for Love: Ahab and
Hesed,” AŞUITXIV (2009): 51-66.
Isvoranu, Alexandru, „Aspects of God s Iconomy in the Old Testament
(Genesis 46, 28-47, 12),” BCD 2 (2005): 23-31.
Isvoranu, Alexandru, „Dumnezeul iubirii - Dumnezeul Legământu­
lui,” A U CTV lll 16 (2003): 327-347.
Isvoranu, Alexandru, „întâlnirea omului cu Dumnezeu prin chemarea
numelui divin,” în Spiritualitatea ortodoxă rom ânească —p u n te d e legă­
tură. Intre Răsăritul şi Apusul creştin (Oradea: 2006).

362
TEOLOGIE BIBLICĂ. Dumnezeu IYTEMATIZARE

Loichiţă, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor


dogmatică,” C3-5 (1927): 73-139.
Loichiţă, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor
dogmatică,” M B 10-12 (1956): 144-160.
Loichiţă, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor
dogmatică,” M B 4-6 (1957): 34-55.
Loichiţă, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor
dogmatică,” M B 7-9 (1957): 31-52.
M ihăilă, Alexandru, „Despre numele dumezeiesc Iahve,” S T 1 (2007):
27-45.
M ihăilă, Alexandru, „Iahve şi Aşera L u i” AFTOUB VIII (2008): 317-
340.
M ihăiţă, Nicolae, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel,” GB 5-6
(1969): 643-651.
N eaga, Nicolae, „întâiul loc trinitar din Sfânta Scriptură,” R T 1-2
(1935): 81-88.
N eaga, Nicolae, „SfântaTreime în Vechiul Testament,” M M S 12 (1960):
9- 20 .
Oancea, Constantin, „Politeism, monolatrie? Despre religia israelită îna­
inte de profeţii scriitori,” AFTASS III (2002-2003): 66-96.
Paşca -Tuşa , Stelian, „Numele lui Dumnezeu, semn al prezenţei perso­
nale şi acţiunea sa izbăvitoare (sotirică),” Studia TO 1 (2010): 15-26.
Prelipceanu, Vladimir, „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament
în comparaţie cu concepţiile antice orientale,” M M S 1-2 (1957): 60-
70.
S emen, Petre, „Biblia ni-L descoperă pe Dumnezeu ca iubire,” Teologia
3 (2000): 18-27.
S emen, Petre, „învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului
Testament (teză de doctorat),” TV4-7 (1992): 13-247.
S emen , Petre, „La saintete de Dieu et la saintete des hommes dans
l’Ancien Testament,” A ŞU IT ll (1993-1994): 28-38.

363
IVTEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICA. Mesianismul

S emen , Petre, „Receptarea vizuală a revelaţiei divine,” AŞUITY1 (2006):


35-44.
S emen , Petre, „Revelarea Sfintei Treimi în cărţile Primului Testament,”
D T 5 (2000): 13-25.
S emen , Petre, „Revelarea Tatălui ca Proniator după Sfânta Scriptură,”
D T 3 (1999): 20-30.
S emen , Petre, „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor în Vechiul
Testament şi Noul Testament,” TV1-3 (1992): 46-57.
S emen , Petre, „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor,” TV 1-3
(1992): 46-57.
S emen, Petre, „Valenţele teologice ale tetragramei divine după Biblie,”
P lerom a 3 (2006): 61-81.
Tarnavschi, Vasile, „Probleme actuale biblice. Originea monoteismului
Testamentului Vechiu,” ed. Vasile Tarnavschi, C 5-8 (1923): 189-
225.
V ladimirescu, Mihai şi C iurea, Mihai, „Tetragrama YHWH - cel
mai important nume al lui Dumnezeu în Biblia Ebraică,” M O 1-4
(2008): 112-132.

Repere patristice
C hirilă, Ioan, „Cunoaşterea lui Dumnezeu în lumina teologhisirii Sfin­
ţilor Trei Ierarhi,” Studia TO 1-2 (1998): 125-147.

3. MESIANISMUL

Volume
Baba, Teodor, Profeţii m esianice reliefate în Vechiul Testament (Arad: Uni­
versităţii „Aurel Vlaicu”, 2007), 213 p.
CÂRSTOiu, Justinian, Profeţii m esianice (Bucureşti: Sigma, 2006), 216 p.

36 4
TEOLOGIE BIBLICĂ. Mesianismul IV. TEMATIZARE

N eaga, Nicolae, Hristos în Vechiul Testament. însem nări p e m arginea tex­


telor m esianice (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1944), 150 p.
N eaga, Nicolae, P rofeţii m esianice în Cartea Facerii —con tribu ţie la lăm u­
rirea u nor texte (Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1930), 31 p.
N eaga, Nicolae, P rofeţii m esianice în Vechiul Testament (Sibiu: Tipografia
Arhidiecezană, 1929), 95 p.
Tănăsescu, Alexe, P rofeţiile m esianice (Bucureşti: f. ed., 1904), 43 p.
Voiutschi, Emilian, „Profeţiile mesianice din Pentateuch explicate după
textul original”, în A lmanach ju b ilia r 1884-1909 (Cernăuţi: Societa­
tea „Academia ortodoxă”, 1909), 12-31.
Voiutschi, Emilian, P rofeţiile m essianice din P entateuch explicate după
textul origina l (Cernăuţi: Societatea tipografică bucovineană, 1909),
22 p.

Studii si
> articole
A chimescu, D., „Fiul omului,” R T 5-6 (1935): 236-249.
Baba , Teodor, „Universalitatea mântuirii, reliefată cu precădere în pro­
feţiile mesianice ale Vechiului Testament,” Teologia 3 (2006): 10-19.
Baba , Teodor, „Venirea lui Mesia, reflectată în profeţiile mesianice,” Teo­
logia 3 (2000): 50-58.
Basarab, Mircea, „împărăţia mesianică a păcii (Is. 2 , 2-4). Introducere şi
comentar,” GB 9-10 (1970): 910-918.
Bizău, Ioan, „Triada biblică Jertfe —Altar —Sanctuar în dinamica peda­
gogiei mesianice,” AFTOCXl (2007-2008): 279-328.
Bonteanu, T., „Prorocirile despre venirea Mântuitorului,” M MS
1(1931): 107-110.
C ârstoiu , Justinian, „Melchisedec, preotul rege din Salem, prefigurare a
Mântuitorului Iisus Hristos ,” M M S 6 (1987): 37-45.
C hirilă, Ioan, „Discursul mesianic al apocrifelor Vechiului Testa­
ment”, (postfaţă) la voi. Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2002): 142-152.

365
IVTEM ATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Mesianismul

C hirilă, Ioan, „Discursul mesianic al apocrifelor Vechiului Testament,”


Studia TO 1-2 (2003): 3-12.
C hirilă, Ioan, „Logos-loghia Vechiului Testament, Pentateuhul” (cu­
vânt înainte), voi. Nicolae N eaga, Hristos în Vechiul Testament,
(Cluj-Napoca: Renaşterea, 2004), 5-16.
C hirilă, Ioan, „Logos-Loghia Vechiului Testament,” AFTOCVI (2000-
2002): 45-64.
C hirilă, Ioan, „Logosul în cărţile didactico-poetice,” (studiu introduc­
tiv), voi. Nicolae N eaga, Hristos în Vechiul Testament (Cluj-Napoca:
Renaşterea, 2002): 16-30.
C hirilă, Ioan, „Profeţiile mesianice din cartea profetului Daniel în vizi­
unea patristică,” R T 2 (1997): 119-132.
C hirilă, Ioan, „Sofia şi logos sau dialog intre cei doi Iisus: Ben Sirah şi
Hristos,” S T 1 (2005): 49-64.
C hirilă, Ioan, „Sursele iudaice ale învăţăturii neo-testamentare despre
Logos,” Studia TO 2 (2006): 3-10.
C hirilă, Ioan, „Tora sau Legea şi Mesia în gândirea biblică vechites-
tamentară şi în iudaismul contemporan,” AFTOC III (1994-1996):
37-50.
C iurea, Mihai, „Titlul mesianic F iul lu i D avid în Evangheliile sinopti­
ce,” M O 9-12 (2008): 198-211.
C orniţescu, Emil, „M esia- domn al păcii şi al dreptăţii,” S T 2 (1990):
6- 20 .
C orniţescu, Emil, „Persoana lui Mesia şi lucrarea Sa în lumina profeţi­
ilor vechitestamentare,” S T 9-10 (1985): 606-615.
C orniţescu, Emilian, „întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos
după Vechiul Testament,” O 1 (1983): 83-93.
HÂrlăoanu, Cezar-Paul, „Evoluţia ideii mesianice în gândirea rabinică,”
AŞUITX (2005): 209-226.
Isvoranu, Alexandru, „Plinirea legii şi a Proorocilor în Iisus Hristos,”
M O 3-6 (1997): 33-46.

366
TEOLOGIE BIBLICĂ. Mesianismul IVTEMATIZARE

M azilescu, Grigore, „Profeţiile mesianice cuprinse în cartea profetului


Ieremia, reflectate în Noul Testament,” S T 1-2 (2001): 137-151.
N eaga, Nicolae, „Hristos în Vechiul Testament. însemnări pe marginea
textelor mesianice,” AATA 20 (1943-1944): 27-175.
N eaga, Nicolae, „Iisus Hristos în Vechiul Testament,” M B 5 (1987): 15-22.
N eaga, Nicolae, „Profeţii mesianice în cartea Facerii,” R T 3-4 (1930):
184-193 / 5-7 (1930): 248-255 / 7-8 (1930): 301-310.
N eaga, Nicolae, „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Pă­
rinţi,” M B 10-12 (1991): 7-10.
N eaga, Nicolae, „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţi­
lor Părinţi,” MA 3-4 (1956): 234-239.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Mesia,” BOR 10 (1906): 1126-1138.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Profeţiile Vechiului Testament şi tim­
pul venirii Mântuitorului pe pământ,” BOR 12 (1899): 1144-1161.
Pentiuc, Eugen, „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mân­
tuitorului,” O 1 (1983): 61-73.
Prelipceanu, Vladimir, „Mesianismul Iui Iisus în raport cu mesianismul
iudaic,” M M S 1-2 (1969): 21-35.
Prelipceanu, Vladimir, „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testa­
ment,” ST 1-2 (1954): 3-16.
Prelipceanu, Vladimir, „Plinirea vremii,” G B2 (1957): 91-99.
Sârbu , Corneliu, „Iisus Hristos ca supremul profet,” M B 1-3 (1974):
19-28.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi datoriile morale ale omu­
lui,” BOR 4 (1876)’: 1-16.
S criban, Neofit, „Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori eviden­
ţe intrisece. Aşteptarea unui Mântuitor,” BOR 6 (1876): 33-40.
Semen, Petre, „Names’ Valence According to the Bible —Jesus’ Names
before and after the Incarnation,” AŞUITXIV (2009): 5-16.

367
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Pnevmatologia

Semen, Petre, „Prefigurări ale jertfei Mielului Iisus Hristos în Vechiul


Testament,” D T 4 (1999): 38-47.
Semen, Petru, „Valenţele numelor în Biblie —numele lui Iisus, înainte şi
după întrupare,” CB 2 (2009): 85-98 1 0 5 (2010).
V ild, Marian, „Plinirea vrem ii şi sfârşitul veacurilor în concepţia biblică
vechitestamentară,” R.T 1 (2007): 106-122.
Z amfir, Modest, „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament,”
O l (1983): 94-103.

Repere patristice
M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Despre tronul lui
David dat lui Iisus,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
Harisma, 1994), 102-106.

4. PNEVMATOLOGIA

Studii şi articole
C hiricuţă, Petre, „Şi d u h u l lu i D um nezeu se p u rta p e deasupra apelor,”
BORA (1931): 308-322.
C hirilă, Ioan, „Darurile lui Dumnezeu - harismele. Har şi înviere în
discursul profetic vechitestamentar,” CB 1 (2010): 28-39.
Făgărăşanul, Lucian, „Duhul Sfanţ în Vechiul Testament,” 0 4 (1984):
550-560.
Petercă, Vladimir, „Vechiul Testament a fost sensibil la chemarea spi­
ritului. Darurile carismatice nu au lipsit niciodată din Israel,” CB 1
(2010): 9-27.
S emen, Petre, „Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în lume şi în Biserică,”
în O m agiul Prof. Pr. Dr. N icolae Dură la 65 d e an i (Constanţa: Arhi-
episcopei Tomisului şi Dunării de Jos, 2006), 231-234.

368
TEOLOGIE BIBLICĂ. Anghelologia IV TEMATIZARE

Semen, Petre, „Revelarea lucrării Duhului Sfânt în Vechiul Testament,”


D T \ (1998): 22-31.
Z oltan, Adorjani, „Noţiunea harismei de la Septuaginta până la Filon şi
Noul Testament,” CB 1 (2010): 52-62.

5. ANGHELOLOGIA

Volume
G eorgescu, Ion V , D em onologia Vechiului Testament: Azazel (Bucureşti:
Institutul de arte grafice «Speranţa», 1934), 40 p.
G eorgescu, Ion V , D em onologia Vechiului Testament. Satan în profeţia
lu i 'Zaharia (Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1938), 76 p.

Studii si articole
)

Borca, Vasile, „Un capitol de teologie biblică: lumea spirituală a îngeri­


lor,” O M 4 (1999): 66-76.
C hirilă, Ioan, „Cunoaşterea lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin
teofanie şi anghelofanie,” A FTOCI (1990-1992): 87-104.
C hirilă, Ioan, „Teofaniile şi anghelofaniile Vechiului Testament,” R T 2
(2000): 48-64.
G eorgescu, I., „Demonologia Vechiului Testament. Satan în profeţia
lui Zaharia (teză de doctorat),” BOR 9-10 (1938): 481-564.
Iatan, Cristinel, „De ce Septuaginta numeşte ţsc f i i i lui D um nezeu îngeri
în cartea Facerii 6, 1-4,” A FTO PJll (2001-2002): 23-32.
M ihăilă, Alexandru, „Angelologia Vechiului Testament şi a literaturii
apocrife: câteva aspecte istorice generale” în A rhangheli şi în geri (Bu­
cureşti: Deisis / Stavropoleos, 2011).
N eacşu, Vasile, „Politeia îngerilor şi îndumnezeirea omului. Angelologie
teologică şi cosmologie în procesul spiritual de sfinţire a fiinţei uma­
ne,” RT\ (2008): 26-51.

369
IV TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Antropologia

S emen, Petre, „Sfinţii Arhangheli şi slujirea lor după Sfânta Scriptură,”


7V 7-12 (1996).
V ladimirescu, Mihai, „Demonologie-anghelologie în Vechiul Testa­
ment,” A FIC 10 (2005): 40-53.

Repere patristice
Ioan G ură de A ur, „Omilia I-a la Serafimi,” ed. Dumitru Fecioru, GB
3-4 (1978): 261-268.
Ioan G ură de A ur, D in Ospăţul Stăpânului. C uvânt la Serafim, ed. Iri-
neu Slătineanu (Bucureşti: Adonai, 1995).
Ioan G ură de A ur, O m ilii la Ana. O m ilii la D avid şi Saul. O m ilii la
Serafimi, ed. Dumitru Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 2007), 360 p.
M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Starea dintâi a în­
gerilor,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma,
1994), 66-68.
O rigen, „Omilii la Cartea Facerii,” în PSB 6, ed. Teodor Bodogae et al.
(Bucureşti: EIBMO, 1981), 36-48.

6. ANTROPOLOGIA

Volume
Borca, Vasile, O m enirea secularizată p e pa nta suicidarăl (Baia Mare: Uni­
versităţii de Nord, 2007), 215 p.
Borca, Vasile, Omul, încununarea operei d e creaţie. Natura şi destinul său
în lum ina Revelaţiei biblice a Vechiului Testament (teză de doctorat)
(Baia Mare: Universităţii de Nord, 2007), 364 p.
B orca, Vasile, Reperele au ten tice ale um anului (Baia Mare: Universităţii
de Nord, 2008), 125 p.
C hirilă, Ioan, H omo - deus (Cluj-Napoca: Dacia, 1997), 144 p.

37 0
TEOLOGIE BIBLICĂ. Antropologia IV. TEMATIZARE

Studii şi articole
A brudan , Dumitru, „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament,”
S T 3-4 (1978): 264-270.
A postolache, Ioniţă, „Antropologia Vechiului Testament —scurte con­
sideraţii biblico-patristice,” M O 5-8 (2011): 171-191.
Basarab, Mircea, „înnoirea omului în concepţia ortodoxă,” M B 1-2
(1984): 36-46.
Bolozan, Daniela, „Femeia în referatul creaţiei - elemente de antropo­
logie,” S T 3 (2010): 81-100.
B orca , Vasile, „Antropogeneza în lumina referatului biblic al Facerii,”
O M S (2001): 97-103.
Borca, Vasile, „Antropologia creştină sau revalorificarea şi redimensio-
narea maximă a umanului,” în Grai m aram ureşean şi m ărturie ortodo­
xă (Baia Mare: Episcopiei Ortodoxe, 2001), 143-156.
Borca, Vasile, „Autonomia omului - destrămarea umanului,” în Biblie
şi m isiune creştină: popas aniversar Pr. Prof. D um itru Abrudan (Sibiu:
Universităţii „Lucian Blaga”, 2010), 559-567.
B orca , Vasile, „Autonomie, idolatrie, desacralizare: tendinţe şi consecin­
ţe în degradarea umanului,” O M 6 (2001): 156-164 / M illennium 4
(2001): 3-7.
Borca, Vasile, „Caracterul teonomic al antologiei umane,” în Teologie
Ortodoxă în destinul rom ânesc —O m agiu Părintelui Profesor Ilie M ol-
dovan la 80 d e an i (Sibiu: Andreiană, 2008), 443-456.
Borca, Vasile, „Câteva consideraţii generale de antropologie creştină,”
BŞUBM (1996): 56-61.
Borca, Vasile, „Câteva repere de remarcat şi valorificat în universul fiin­
ţei umane,” în O magiu profesorului septagenar Victor Iancu (Cluj-Na-
poca: Risoprint, 2006), 511-523 / O m agiu profesorului N icolae Dură
la 60 d e a n i ', ed. Teodosie Petrescu (Constanţa: Arhiepiscopiei Tonu­
sului, 2006), 421-425.
Borca, Vasile, „Câteva repere şi precizări introductive asupra antropolo­
giei biblice,” O M 7 (2002): 90-96.

37 1
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Antropologia

Borca, Vasile, „Deicid, homicid şi suicid —o triplă si abominabilă crimă,


comisă de omul secularizat şi desacralizat,” O M 11 (2006): 228-245.
Borca, Vasile, „Demnitate şi responsabilitate —parametrii esenţiali ai
ontologiei umane,” în Lumea —dar divin şi responsabilitatea um ană
(Sighetu-Marmaţiei: Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, 2009),
56-87.
Borca, Vasile, „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară.
Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei,” OM 3 (1998):
108-131.
B orca, Vasile, „Plenitudinea umanului în relaţie cu divinul,” BŞUBM
(1993): 93-105.
Borca, Vasile, „Problema omului în actualitate,” O M 5 (2000): 56-66.
Borca, Vasile, „Problema originii omului,” O M 5 (2000): 77-86.
Borca, Vasile, „Quo vadis homine?,” M illennium 2 (2001): 54-56 / 3
(2001): 5-8.
Borca, Vasile, „Sinuciderea - un act de crasă laşitate şi un păcat de ne­
iertat,” O M 9 (2004): 105-117.
Borca, Vasile, „Teologia în slujba Bisericii şi a edificării umanului,” OM
1 (1996): 79-85.
B orca, Vasile, „Zidirea sau ruinarea umanului prin cuvânt şi imagine,”
în Biserica şi M ass-media: com plem entaritate sau adversitate?, ed. Paul
Adrian (Baia Mare: Universităţii de Nord, 2008), 125-131.
Bude, Ioan, .Antropologia Vechiului Testament,” S T 3 (1989): 26-39.
Bude, Ioan, „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei
umane,” AB 7-9 (1997): 78-82.
CÂRstoiu, Justinian, „Temeiuri doctrinare privind nemurirea sufletului
şi practica mărturisirii păcatelor în Vechiul Testament,” BOR 7-12
(1997): 212-222.
C hiriLĂ, Ioan, „Cuvânt înainte. Celălalt, alteritate sau aproapele, dis­
tincţii terminologice, repere practice pentru o (posibilă) reformulare
a discursului apologetic,” AFTOCIX (2005-2006): 7-12.

3 72
TEOLOGIE BIBLICĂ. Antropologia IV. TEMATIZARE

C hirilă, Ioan, „Dinamica chipului în cadrul lucrării asemănării cu


Dumnezeu,” Studia TO 1-2 (1999): 123-135.
C hirilă, Ioan, „Discontinuităţile existente între Teologie şi Medicină,
generate de problematica sufletului,” în M edicii şi Biserica, ed. Mircea
Gelu Buta (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2006), 14-23.
C hirilă, Ioan, „Elemente de antropologie biblică: persoană/subiect, sine
şi suflet,” Studia TO 1 (2009): 49-64.
C hirilă, Ioan, „Olivier Clement —un teolog profund —noţiuni simple
despre persoană,” (editorial), R BT 2 (2008): 3-12.
C hirilă, Ioan, „Omul —chip al lui Dumnezeu, în gândirea părinţilor
capadocieni şi în teologhisirea răsăriteană (încercare de precizare a
conţinutului unui concept antropologic) " AFTOCSTl (2008-2009):
21-34.
C hirilă, Ioan, „Omul în perspectiva întâlnirii cruciforme dintre vertica­
la transcendentului şi orizontala imanentului. Repere de antropologie
creştin-ortodoxă”, în Repere pa tristice în d ia logu l din tre ştiinţă şi teolo­
g ie (în colab. cu Cristian Sonea şi Ştefan Iloaie), ed. Adrian Lemeni
(Bucureşti: Basilica, 2009), 331-391.
C hirilă, Ioan, „Omul. Microcosmos şi macrocosmos —prolegomene
hermeneutice”, în Biserică, Societate, Identitate —In H onorem N icolae
Bocşan (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2007), 221-230.
C hirilă, Ioan, „Reconcilierea —ca descoperire a unităţii şi unicităţii fi­
inţei umane în cadrul slujirii liturgice,” Studia TCL 1 (2002): 37-48.
C odrescu, Răzvan, „N oul Adam şi N oua Evă. O altă paradigmă a divi­
ziunii sexuale,” Tabor 1 (2010): 64-66.
D ogaru, Irineu Ion, „Scurtă analiză asupra antropologiei Vechiului Tes­
tament,” M O 1-4 (2011): 187-198.
Fulga, N., „Despre cei dintâi oameni,” BOR 3 (1929): 228-230.
J emna, Dănuţ, „Incoruptibilitatea în Vechiul Testament. O analiză an­
tropologică,” Studia TO 2 (2011).
J emna, Dănuţ, „Valenţe antropologice ale Psalmului 81 în interpretarea
Sf. Irineu de Lyon,” CB 1 (2011): 42-65.

373
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Antropologia

M angîru, B., „Cei dintâi oameni,” BOR 12 (1928): 1103-1105.


M anolache, Anca, „Femeia şi integritatea creaţiei,” GB 3-4 (1990): 68-
71.
M azilescu, Grigore, „Dimensiunea pnevmatologică a fiinţei umane, în
lumina Vechiului şi Noului Testament,” S T 3-4 (2002): 37-43.
N eacşu, Vasile, „Politeia îngerilor şi îndumnezeirea omului. Angelologie
teologică şi cosmologie în procesul spiritual de sfinţire a fiinţei uma­
ne,” R T 1 (2008): 26-51.
N eaga, Nicolae, „Sentimentul vieţii,” MA 3-4 (1983): 133-138.
Petcu, Liviu, „Căderea protopărinţilor în păcat —viziunea spiritualităţii
ortodoxe,” R T 2 (2007): 109-151 1AB 4-6 (2007): 35-56.
Petercă, Vladimir, „Creaţia omului şi probleme de antropologie bibli­
că,” CB 1 (2011): 18-41.
Semen, Petre, „învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament,”
S 7 9 -1 0 (1977): 627-682.
S emen, Petre, „Originea, sensul şi valoarea vieţii în gândirea iudaică şi
creştină,” AŞUITIX (2004): 235-260.
S ocoşan, Alin, „Antropologie biblică sau evoluţionism?,” R T 1 (2008):
331-343.
S tancovici, Iosifi „Familia în referatul biblic despre Creaţie (I),” AB 7-9
(2010): 116-134.
S tancovici, Iosif, „Familia în referatul biblic despre Creaţie (II),” AB
10-12(2010): 84-113.

Repere patristice
C hirilă, Ioan, şezâm intele m onahale la Sf. Vasile cel Mare şi la Sf.
Ioan Casian. Despre omul unităţii,” în Sf. Vasile cel M are. T eobgie
şi m onahism , ed. Simona Ştefana Zetea et al. (Cluj-Napoca: Galaxia
Gutenberg, 2009), 145-157.
C hirilă, Ioan, „Omul - chip al lui Dumnezeu, în gândirea părinţilor
capadocieni şi în teologhisirea răsăriteană (încercare de precizare a

37 4
TEOLOGIE BIBLICĂ. Antropologia rV.TEMATIZARE

conţinutului unui concept antropologic)AFT0CX1I (2008-2009):


21-34.
G rigorie de N yssa , „Despre facerea omului,” în PSB 30, ed. Dumitru
Bodogae (Bucureşti: EIBMO, 1998), 15-91.
Isvoranu , Alexandru, „Crearea omului, cădere şi ridicare în exegeza Sf.
Grigorie Palama,” M O 9-12 (2011): 76-92.
I svoranu , Alexandru, „Creaţia şi începuturile omenirii în primele omilii
la Facere ale Sfântului Ioan Gură de Aur,” AUCT VIII 11 (2003):
206-225.
I svoranu , Alexandru, „Exegeza biblică a Sfântului Grigore Palama şi
ştiinţa medicinii în privinţa omului creat după chipul şi asemănarea
cu Dumnezeu. Boală şi vindecare. Moarte şi înviere,” BCD 2 (2004):
63-82.
M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Despre blestemul
lui Adam,” în Filocalia 3, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma,
1994), 51-54.
M axim M ărturisitorul , „Răspunsuri către Talasie. în ce înţeles zice
Dumnezeu: «Iată Adam s-a făcut ca unul din noi»,” în Filocalia 3, ed.
Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma, 1994), 181-184.
Punguţă , Vichentie, „Antropologia ortodoxă în viziunea omiliilor Des­
p r e crearea om ului ale Sf. Vasile cel Mare,” R T 3 (1991): 20-33.
S imeon N oul Teolog , „Cuvântări morale. Despre căderea şi alungarea
lui Adam din Rai,” în Filocalia 6, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
EIBMO, 1977), 126-131.
S imeon N oul Teolog , „Cuvântări morale. Puţină învăţătură despre
fire, privind creaţia lumii şi zidirea lui Adam,” în F ilocalia 6, ed.
Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1977), 121-126.
VtsiLE cel M are , „Despre originea omului,” ed. Policarp (Dionisie)
Pîrvuloiu, 0 2 (2011).
V asile cel M are , O m ilii la fa cer ea om u lu i; O m ilie despre Rai, ed.
Lavrentie Carp (Iaşi: Doxologia, 2010), 100 p.

375
IV.TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Cosmogonia

7. COSMOGONIA
Volume
G herasimescu, Toma, Creaţia Universului din p u n ct d e vedere filozofic,
ştiinţific şi biblic, voi. 3 (Roman: Tipografia Şcolii de arte şi meserii,
1931), 48 p.
G herasimescu, Toma, Facerea lu m ii din p u n ct d e vedere filozofic, ştiinţific
şi biblic (Bucureşti: „Mărgăritarele lumii”, ), 184 p.
M ihălcescu, Ioan, C osm ogoniile popoarelor civilizate din antichitate.
Cosmogonia biblică şi cosm ogonia ştiinţifică m odernă (Piteşti: 1907),
161 p.

Studii si
»
articole
Baba , Teodor, „Referatul biblic asupra creaţiei şi implicaţiile lui în actua­
litate,” Teologia 1-2 (1998): 99-104.
Borca, Vasile, „Creaţia - darul lui Dumnezeu oferit omului spre progres
şi înnobilare, nu exploatare şi abandonare!,” în Cosmosul între fru m o s
şi apocaliptic —un recurs etic asupra ecologiei (Alba Iulia: Ed. Reîntregi­
rea, 2007), 633-650 / O M 12 (2007): 93-118.
Borca, Vasile, „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi-testamentară.
Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei,” O M 3 (1998):
108-131 / R T 4 (1998): 73-94.
C alciu-D umitreasa, Gheorghe, „Crearea lumii expusă în Hexaemero-
nul Sfântului Vasile cel Mare,” O 4 (1975): 633-641.
C hirilă, Ioan, „Cuvânt înainte. In căutarea înţelegerii unitare a creaţiei
sau despre o altfel de înţelegere a globalizării,” AFTOCX (2006-2007):
7- 12.
C hirilă, Ioan, „Despre Logos, creaţie şi recreaţie,” Studia TO 2 (2008):
95-106.
C hirilă, Ioan, „Despre theoria şi creaţie”, în Bartolom eu Valeriu Anania.
InH onorem (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2001), 78-72.

376
TEOLOGIE BIBLICĂ. Cosmogonia rV.TEMATIZARE

C hirilă, Ioan, „Entheosis —ţelul creaţiei ceruri noi şi p ă m â n t nou (II Pt


3, 13; Mt. 19, 28: la înnoirea lu m ii)" Studia B 1 (2009): 3-10.
C ostache, Doru, „Preliminarii la poemul biblic al facerii: aspecte de
hermeneutică eclesială (II),” T a b o rl (2008): 49-70.
D rugaş, Şerban, „Creaţie şi eshatologie,” RT 2 (2008): 204-224.
D ulgheru, Elena, „Hexameronul, iubirea lui Dumnezeu şi fizica mo­
dernă,” T aborl (2010): 60-63.
M ihălcescu, I., „Nedumeriri şi răspunsuri. începutul lumii după Biblie
şi după ştiinţă,” BOR 5 (1925): 303-305.
M oraru, Eugen, „Creaţia şi providenţa în lumina psalmului 103,” MA
3-4 (1984): 175-185.
N eaga, Nicolae, „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic,” MA 4
(1986): 10-19.
Oancea, Constantin, „Concepţia liturgică asupra creaţiei şi a destinului
ei în Pentateuh,” în „Ale Tale dintru ale Tale”. Liturghie —Pastoraţie
—M ărturisire. Prinos d e cinstire adus I.PS. dr. Laurenţiu Streza la îm ­
p lin irea vârstei d e 60 d e an i (Sibiu: Andreiană, Sibiu, 2007), 209-218.
O rleanu-B îrlădeanu, Calistrat, „Creaţiunea după Biblie şi tradiţiunile
popoarelor vechi,” BOR 3 (1903): 241-257 / 5 (1903): 496-513.
Petrescu, Macedon, „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor,” M M S
3 (1986): 76-82.
Popa, Gheorghe, „Ordinea lumii şi dezordinea ei. O perspectivă biblică
şi hermeneutică,” A ŞUITVI (2001): 121-136.
Popoiu , Dumitru-Mitruţ, „Paradisul: realitate terestră sau spaţiu simbo­
lic,” 0 3 -4 (2 0 0 8 ): 187-210.
Prelipceanu, Vladimir, „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în
comparaţie cu concepţiile antice orientale,” M M S 1-2 (1957): 60-70.
R emus, Rus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană
despre Creaţie,” GB 6-9 (1980): 524-534.
S ocoşan, Alin, „Unitatea şi diversitatea creaţiei în lumina surselor bibli­
ce şi patristice,” R T 4 (2008): 259-280.

377
IV TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Cosmogonia

Repere patristice
A mbozie cel M are, „Hexaemeron,” în PSB 52, ed. Teodor Bodogae et
al. (Bucureşti: EIBMO, 2007), 23-58.
Bîrzu, Vasile, „Cerul şi cosmosul în H exaimeronul Sfântului Vasile cel
Mare,” RTA (2009): 128-172.
Bolocan, Carmen-Maria, „Teaching methods classified according to the
logical approach which induces learning, identified in The Hexaeme­
ron of Saint Basil the Great,” AŞUITXIV (2009): 103-116.
Borca, Vasile, „Măreţia creaţiei denotă atotînţelepciunea Creatorului -
extrase şi comentarii pe marginea Hexaemeronului Sfântului Vasile
cel Mare,” în A nul com em orativ —om agial a l Sfântului Vasile cel M are
şi Sfinţilor Capadocieni, ed. Paul Adrian (Baia Mare: Universităţii de
Nord, 2009): 323-352.
G rigorie de N yssa, „Cuvânt apologetic la Hexaemeron,” în PSB 30,
ed. Dumitru Bodogae (Bucureşti: EIBMO, 1998), 92-128.
Ioan G ură de A ur, D ascălul pocă in ţei —om ilii şi cuvântări. C uvânt de
ce p o m u l acela se num ea p o m u l cunoştinţei binelui şi răului?, ed. Irineu
Slătineanu (Râmnicu Vâlcea: Sfânta Episcopie, 1996), 36-44.
Ioan G ură de A ur, D ascălulpocăinţei —om ilii şi cuvântări. C uvânt despre
p o m u l din rai, ed. Irineu Slătineanu (Râmnicu Vâlcea: Sfânta Episco­
pie, 1996), 33-36.
Ioan G ură de A ur, N estemate ale literaturii patristice. O m ilii despre Rai
şi Scripturi, ed. Victor Manolache (Bucureşti: Bizantină, 2006) 9-25.
Isvoranu, Alexandru, „Creaţia şi începuturile omenirii în primele omilii
la Facere ale Sfântului Ioan Gură de Aur,” AUCT VIII 11 (2003):
206-225.
M axim M ărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie. Deosebirea între
pomul vieţii şi pomul cunoştinţii binelui şi răului,” în Filocalia 3, ed.
Dumitru Stăniloae (Bucureşti: Harisma, 1994), 178-181.
N ichita S tithatul, „Vederea duhovnicească a raiului,” în Filocalia 6,
ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1977), 355-389.

378
TEOLOGIE BIBLICĂ. Eshatologia IV TEMATIZARE

S imeon N oul Teolog, „Cuvântări morale. Despre căderea şi alungarea


lui Adam din Rai,” în Filocalia 6, ed. Dumitru Stăniloae (Bucureşti:
EIBMO, 1977), 126-131.
S imeon N oul Teolog, „Cuvântări morale. Puţină învăţătură despre
fire, privind creaţia lumii şi zidirea lui Adam,” în Filocalia 6, ed. Du­
mitru Stăniloae (Bucureşti: EIBMO, 1977), 121-126.
V\sile cel M are, „Omilii la Hexaemeron,” în PSB 17, ed. Dumitru
Fecioru (Bucureşti: EIBMO, 1986), 69-180.
Vasile cel M are, O m ilii la fa cerea om ului; O m ilie despre Rai, ed. La-
vrentie Carp (Iaşi: Doxologia, 2010), 100 p.
Văsile cel M are, O m ilii la H exaemeron, ed. Dumitru Fecioru (Bucu­
reşti: Sophia, 2004), 221 p.

8. ESHATOLOGIA

Studii şi articole
A brudan , Dumitru, „Un capitol din teologia biblică vechi-testamen-
tară: moartea, nemurirea sufletului, judecata şi viaţa viitoare,” R T 3
(1994): 3-9.
Bud , Paula, „Dimensiunea eshatologică a Sabatului”, în Studia Theologi-
ca D octoralia II, ed. Viorel Sava et al. (Iaşi: Junimea, 2011).
Bud , Paula, „Eshatologie şi apocalipsă în Vechiul Testament,” Studia TO
1 (2011): 47-54.
Bud , Paula, „Sfântul Vasile cel Mare despre timpul veacului acestuia şi
timpul veşniciei”, în M odele ale m ărturiei creştine: Sfinţii Capadocieni,
ed. Ioan Chirilă şi Liviu Vidican (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2009),
60-72.
Bud , Paula, „Sabatul - mediu al martyriei şi al întâlnirii cu Dumnezeu în
sărbătoare. Repere din opera lui Iosif Flaviu şi Filon din Alexandria,”
Studia TO 1 (2012): 31-14.

3 79
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Eshatologia

Bud , Paula, „Sabatul —mediu de transfigurare şi pregustare a veşniciei,”


Studia TO 2 (2009): 223-231.
Bud , Paula, „Sabatul - transcendere a cartezianului, mărturie a veşniciei,”
Studia TC)2 (2012): 5-14.
C hirilă, Ioan, „Componenta anastasică a persoanei umane,” în Sensul
vieţii, a l suferinţei şi a l m orţii (Alba-Iulia: Reîntregirea, 2008), 136-
150.
C hirilă, Ioan, „Euharistie şi înviere în Vechiul Testament,” în volumul
omagial Grai maram ureşean şi M ărturie ortodoxă (Baia Mare: Univer­
sităţii de Nord, 2000), 157-167.
C hirilă, Ioan, „învierea morţilor şi contextul religios iudaic din zorii
epocii Mântuitorului Iisus Hristos,” Studia TO 2 (2005): 3-16.
C hirilă, Ioan, „Timpul şi spaţiul liturgic —repere ale gândirii teologice
liturgice ortodoxe,” Studia TO 1-2 (1993): 65-74.
C orniţescu, Emilian, „Texte vechitestamentare despre învierea Dom­
nului,” A FTOPJl (2000-2001): 61-68.
D rugaş, Şerban, „Creaţie şi eshatologie,” R T 2 (2008): 204-224.
Erbiceanu, Gheorghe, „Viaţa viitoare a Vechiului Testament sau cre­
dinţa la evrei în nemurirea sufletului,” BOR 5 (1888): 321-336 / 6
(1888): 437-447.
M ihăilă, Alexandru, „Concepţia despre moarte şi grija faţă de cei ador­
miţi în Vechiul Testament (partea I),” O 3 (2012).
N eaga, Nicolae, „Eshatologie creştină,” MA 3-4 (1971): 262-274.
N eaga, Nicolae, „Gânduri despre viaţă şi moarte,” AB 1-3 (1992): 18-
21 .
N eaga, Nicolae, „învierea în lumina Vechiului Testament,” GB 2-3
(1989): 31-33.
N eaga, Nicolae, „învierea morţilor în Vechiul Testament,” R T 5 (1932):
173-176.

380
TEOLOGIE BIBLICĂ. Relaţia dintre semeni IV. TEMATIZARE

N egoiţă , Athanase, „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la


Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie,” GB 34 (1962): 267-
279.
O nişor , Remus, „Apocaliptica iudaică,” CO 1 (2000): 51-69.
O nişor , Remus, „învăţătura despre înviere la profeţii Vechiului Testa­
ment,” CO 1 (2001): 31-46.
O nişor , Remus, „învăţătura despre moarte în Vechiul Testament,” CO
1 (2002): 51-59.
O rleanu-B îrlădeanu , Calistrat, „Viaţa viitoare după Pentateuh şi Car­
tea lui Iov,” BOR 3 (1989): 244-259.
P relipceanu , Vladimir, „Incinerarea morţilor în teologia ortodoxă,” ST
7-78 (1962): 414-428.
S emen , Petre, „Calamităţile naturale - manifestări teofanice, avertismen­
te divine sau semne ale timpului?” AŞUITX (2005): 161-188.
Tudor , Eduard Florin, „Evreul biblic, moartea şi lumea de dincolo.
Consideraţii din perspectiva istoriei religiilor,” AFTOPJ VII (2006-
2007): 449-472.

9. RELAŢIA DINTRE SEMENI


Volume
N eaga , Nicolae, Valoarea socială a Vechiului Testament (Sibiu: Tipografia
Arhidiecezană, 1933), 20 p.
R elgis, Eugen, U m anitarism ul biblic (Iaşi: Tipografia „Viaţa româneas­
că”, 1926), 8 p.
V ladimirescu , Mihai şi Alexie, C odescu , Ideea d e patern itate în Sfânta
Scriptură (Constanţa: Ovidius University Press, 2009), 226 p.

Studii şi articole
A brudan , Dumitru, „Colectivitatea —cadru firesc pentru dezvoltarea şi
desăvârşirea vieţii individuale,” S T 5-8 (1977): 456-460.

381
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Relaţia dintre semeni

A brudan , Dumitru, „Dimensiunea socială a împărăţiei lui Dumnezeu,”


S T 1-2 (1981): 148-154.
A brudan , Dumitru, „Dreptatea socială în scrierile biblice,” TV 5-12
(1998): 81-89.
Baba , Teodor, „Boala şi suferinţa dreptului în Vechiul Testament şi vin­
decarea lor prin suferinţă şi postire,” Teologia 1 (2012): 23-37.
Baba , Teodor, „Familia iudaică în contextul istoriei biblice vechitesta-
mentare,” Teologia 2 (2010): 52-67.
Baba , Teodor, „Familia în planul existenţei divino-umane, în istoria bi­
blică, în Biserică şi în societate,” Teologia 2 (2007): 30-66.
Baba , Teodor, „Temeiuri istorico-biblice ale reconcilierii bisericeşti şi in-
ter-umane,” Teologia 1 (1997): 29-36.
Basarab , Mircea, „Reconcilierea în Sfânta Scriptură,” S T 3-4 (1999):
24-49.
B orca , Vasile, „Profeţii şi rolul lor în promovarea principiilor moral-so-
ciale,” O M 4 (1999): 77-90.
Burcuş , Teodor, ,Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testa­
ment,” 5T 9-10 (1966): 575-583.
C aloianu , Viorel, „Datoriile faţă de aproapele, după legea mozaică,” S T
1-2(1975): 109-115.
CÂrstoiu , lustinian, „Pietatea şi dreptatea în trăirea omului Biblic,” S T
1-2(1999): 107-117.
CÂ rstoiu , Justinian, „Femei celebre din Vechiul Testament,” GB 10-12
(2007).
C hirilă, Ioan, „Cuvânt înainte. Celălalt, alteritate sau aproapele, dis­
tincţii term inologice, repere p ra ctice p en tru o (posibilă) reformulare a
discursului apologetic,” AFTOCYĂ. (2005-2006): 7-12.
C hirilă , Ioan, Bud , Paula şi Paşca -Tuşa , Stelian, „Modele familiale ve-
chitestamentare ale creşterii în har prin sumna virtuţilor,” CB (2012):
54-73.

38 2
TEOLOGIE BIBLICĂ. Relaţia dintre semeni IV. TEMATIZAJRE

C oman , Vasile, „Familia în lumina Sfintei Scripturi,” M B 1-3 (1967):


15-22.
C orniţescu , Emilian, „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice
ale Vechiului Testament,” 5T 9-10 (1967): 600-612.
C orniţescu , Emilian, „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile di­
dactice ale Vechiului Testament,” S T 1-2 (1969): 100-110.
G hiţa , Ieremia, „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,”
M B 1-3 (1958): 90-101.
Isvoranu , Alexandru, „Dreptate, iubire şi milostivire în contextul Ve­
chiului Testament,” A U CTYl 7 (2001): 83-93.
I svoranu , Alexandru, „Iubirea aproapelui în Vechiul Testament,” AUCT
1X 12(2004): 181-195.
Isvoranu , Alexandru, „Sfânta Scriptură şi educaţia,” AUCT VI 7
(2001): 116-126.
J arpălău , Gheorghe, „Aproapele după Vechiul Testament,” S T 3-4
(1982) : 242-254.
J arpălău , Gheorghe, „Temeiuri vechi-testamentare pentru colaborarea
şi împăcarea dintre oameni,” .ST9-10 (1985): 699-710.
M azilescu , Grigore, „Divorţul în lumina Sfintei Scripturi,” O 3-4
(2000): 39-49.
N eaga , Nicolae, „Cântările biblice, un mesaj pentru viaţă şi pace,” MA
3-4 (1984): 167-174.
N eaga , Nicolae, „Dreptate şi pace. Aspecte biblice,” M M S 5 (1988):
11-17.
N eaga , Nicolae, „Frumuseţea iubirii de oameni. Orizonturi biblice,” AB
11-12 (1990): 8-13.
N eaga , Nicolae, „împărăţia lui Dumnezeu —împărăţia păcii,” MA 7-8
(1983) : 401-414.
N eaga , Nicolae, „Mizantropi în epoca Vechiului Testament —de la cri­
mă şi război la pace şi iubire,” MA 9-10 (1961): 519-530.

383
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Relaţia dintre semeni

N eaga, Nicolae, „Oameni reprezentativi în purtarea ideilor - aspecte


biblice,” GB 3-4 (1990): 58-67 / GB 1-3 (1993): 40-47.
N eaga, Nicolae, „Pacea în viziunea profeţilor,” MA 1-3 (1982): 123-128.
N eaga, Nicolae, „Primatul dreptăţii,” MA 9-10 (1983): 547-554.
N eaga, Nicolae, „Universul social al păcii,” MA 9-10 (1985): 572-580.
N egoiţă, Athanase, „Instituţii sociale în Vechiul Testament,” S T 9-10
(1950): 569-589.
Papuc , Gheorghe, „Despre familie în Vechiul Testament,” MA 11-12
(1960): 821-835.
Prelipceanu, Vladimir, .Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului
Testament,” C(1946): 338-359.
Prelipceanu, Vladimir, „Probleme sociale în Vechiul Testament,” S T
1-2 (1949): 55-68.
Răducă, Vasile, „Familia şi împărăţia lui Dumnezeu după Sfânta Scrip­
tură,” I V 1-7 (2001): 81-94.
R esceanu, Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament,” M O 1-6
(1998): 141-163.
Resceanu, Ion, „Familia aşezământ divin: temeiuri biblice vechitesta-
mentare,” M O 3-4 (1999): 52-65.
Resceanu, Ion, „Ospitalitate şi onoare în paginile Vechului Testament,”
M O 1-2 (2000): 124-132.’
S emen, Petre, „Atitudinea Bisericii faţă de problemele sociale actuale;
integrare, globalizare, ateism, secularizare, trafic de persoane —o mare
provocare pentru Biserică şi societate la început de mileniu III, AŞU-
/TXIII (2008): 171-184. ’
S emen, Petre, .Atitudinea Bisericii faţă de pruncucidere, divorţ, abando­
nul de copii, droguri şi sexualitate - justificată de Sfânta Scriptură,”
7V 7-12 (1999): 75-96.
S emen, Petre, „Concepţia biblică despre proprietatea asupra pământu­
lui,” 7 V 1-6 (1997): 25-42.

38 4
TEOLOGIE BIBLICĂ. Relaţia dintre semeni IV. TEMATIZARE

S emen, Petre, „Cuvântul Scripturii în faţa imoralităţii: pruncucidere, di­


vorţ, abandonul de copii, divorţul, drogurile şi homosexualitatea,”
D T 2 (1998): 37-67.
S emen, Petre, „Drepturile omului din perspectivă biblică,” în Biserica
Ortodoxă şi drepturile om ului —paradigm e, fu ndam en te, im plicaţii,” ed.
Nicolae-Răzvan Stan (Bucureşti: Universul juridic, 2010), 146-163.
S emen, Petre, „Educaţia —preocupare constantă a autorilor biblici,” în
E ducaţie şi Valori (Iaşi: Spiru Haret, 1997), 28-43.
Semen, Petre, „Familia şi importanţa ei în perioada Vechiului Testa­
ment,” 7V 5-7 (1994): 7-24.
S emen, Petre, „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament,” în Fami­
lia creştină azi (Iaşi: Trinitas, 1995).
S emen, Petre, „Fundamentarea biblică a asistenţei sociale în era globali-
zării,” în O magiu d ed ica tP rof.univ.de Ioan I. Ică la îm plinirea vârstei
d e 75 d e an i - 1932-2007, 40 d e a n i d e teologhisire (Cluj-Napoca:
Renaşterea, 2007), 542-554.
S emen, Petre, „Importanţa familiei în Vechiul Testament,” 7 V 5-8
(2009): 31-39.
Semen, Petre, „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestamentare,”
7V 1-4 (1994): 13-30.
Semen, Petre, „Semnificaţia fecioriei şi a maternităţii în gândirea iudaică
şi creştină —Preacinstirea Sfintei Fecioare Maria,” AŞUITX (2005):
149-160.
S emen, Petre, „Sfânta Scriptură apără demnitatea umană de degradare,”
TV 1-6 (1997): 95-106.
S emen, Petre, „Temeiuri biblice vechitestamentare privind actul filantro­
pic,” Studii 3 (2005): 47-58.
S emen, Petre, „The Sense and value of life în Christian and Judaic thin-
king,” SS 1 (2004): 40-52.
S emen, Petre, „Viziunea scripturistică asupra proprietăţii pământului,”
A ŞUITII (1993-1994): 39-55 / 7Y 1-6 (1997): 25-42.

385
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Moralitate şi virtute

Stancovici, Iosif, „Familia în referatul biblic despre Creaţie (I),” AB 7-9


(2010): 116-134.
Stancovici, Iosif, „Familia în referatul biblic despre Creaţie (II),” AB
10-12 (2010): 84-113.
Z amfir, Korinna, „Some Aspects and Effective History of the Old Testa­
ment Feminine Presence,” SS 1-2 (2005): 47-61.
Repere patristice
Isvoranu, Alexandru, „Biblia ca izvor al valorilor morale însuşite şi pro­
povăduite de Sf. Trei Ierarhi,” AUCTIV (1994): 122-129.
S emen, Petre, „Fundamentarea biblică a operei filantropice în scrierile
Sfântului Ioan Gură de Aur,” în Sfântul Ioan Gură d e Aur (+ 407),
m are dascăl a l lu m ii şi ierarh - studii aca dem ice com em orative (Iaşi:
Trinitas, 2007), 65-77.
V ladimirescu, Mihai şi Iulian, C onstantinescu, „Rudenia fizică şi
ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel
Mare şi în tradiţia biblică şi canonică a Bisericii (1),” AB 1-3 (2010):
13-41.
V ladimirescu, Mihai şi Iulian, C onstantinescu, „Rudenia fizică şi
ideea de paternitate în dispoziţiile canonice ale Sfântului Vasile cel
Mare şi în tradiţia biblică şi canonică a Bisericii (II),” AB 4-6 (2010):
36-57.

10. MORALITATE>SI VIRTUTE

Volume
S emen, Petre, A şteptând m ântuirea (Iaşi: Trinitas, 2000), 439 p.
S emen, Petre, P ăcatul —boală a sufletului —coordonate biblice (Iaşi: Pan-
filius, 2004), 230 p.
M unteanu, Liviu Galaction, Pe dru m u l desăvârşirii creştine (Cluj: Tipo­
grafia Eparhiei, 1938), 78 p.

386
TEOLOGIE BIBLICĂ. Moralitate şi virtute IV. TEMATIZARE

Studii şi articole
Baba , Teodor, „Boala şi suferinţa dreptului în Vechiul Testament şi vin­
decarea lor prin suferinţă şi postire,” Teologia 1 (2012): pp. 23-37
Baba , Teodor, „Sensul rugăciunii relevat în Vechiul Testament,” Teologia
1 (2008): 123-144.
Barton, John, „Vitalitatea eticii veterotestamentare,” ed. Constantin
Jinga, ABA-6 (1999): 51-60.
B orca, Vasile, „Profeţii şi rolul lor în promovarea principiilor moral-so-
ciale,” O M 4 (1999): 77-90.
Boroianu, D. G., „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Tes­
tament şi creştinism,” BOR 2 (1913): 132-149.
C ârstoiu , Justinian, „Pacea, dreptatea şi integritatea creaţiei în perspec­
tiva creştină,” B O R 7 -12 (1998): 339-349.
C ârstoiu , Justinian, „Pietatea şi dreptatea în trăirea omului veterotesta-
mentar,” S r 1-2 (1999): 107-117.
C hirilă, Ioan, „Bioetică şi teologie - sfera semantică, înţelesuri eronate
şi m orala'', în B ioetică şi teologie (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2012), în
curs de apariţie.
C hirilă, Ioan, „Dia/crisis - re-gândirea credinţei sau între formal, insti­
tuţional şi viitatea credinţei,” TaborA (2009): 7-12.
C hirilă, Ioan, „Etică/morală, etnie şi confesiune. Relevanţe biblice,” în
Etică, etnie, confesiune, ed. Ştefan Iloaie (Cluj-Napoca, Presa Univer­
sitară Clujeană, 2008), 9-21.
C hirilă, Ioan, „Rugăciunea - model şi mediu de realizare a comuniu­
nii”, (prefaţă) la voi. Ioan Bunea, Psihologia rugăciunii (Cluj Napoca:
Limes, 2002), 4-12.
C orniţescu, Emilian, „Mesajul etic al profeţilor şi actualitatea lui,” TV
5-12 (1998): 76-80.
C orniţescu, Emilian, „Sensul rugăciunii după Vechiul Testament,” O
3 (1983): 387-404.

387
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Moralitate şi virtute

D emetrescu, Dragomir, „Pietatea iudaică,” BOR 1 (1906): 1-15 / 2


(1906): 222-230.
Hârlăoanu, Cezar-Paul, „Between Iove and hate, in a Christian world,”
AŞUITXN2 (2010): 85-97.
Hârlăoanu, Cezar-Paul, „Semnificaţia lui raham în Biblia ebraică,” în
Studia Theologica D octoralia II, ed. Viorel Sava et al., (Iaşi: Junimea,
2011), 264-276.
Hârlăoanu, Cezar-Paul, „The Main Hebrew Words for Love: Ahab and
Hesed,” AŞUITX1Y 1 (2009): 51-66.
Hârlăoanu, Cezar-Paul, „Valenţele iubirii divine din perspectivă evan­
ghelică,” TV 7-12 (2007): 86-105.
Hârlăoanu, Paul-Cezar, „Pocăinţa ca întoarcere spre Dumnezeu în pa­
ginile Vechiului Testament,” AŞU IT XI (2006): 199-218.
Hârlăoanu, Paul-Cezar, „The road from mercy to destruction. Biblical
accounts on some verbal values,” AŞUIT XVI (2011): 113-124.
Isvoranu, Alexandru, „întâlnirea omului cu Dumnezeu prin chemarea
numelui divin,” în Spiritualitatea ortodoxă rom ânească —p u n te d e legă­
tură. Intre Răsăritul şi Apusul creştin (Oradea: 2006).
Isvoranu, Alexandru, „Rugăciune şi teologie biblică în teofania de pe
muntele Horeb,” AUCTX1 15 (2006).
N eaga, Nicolae, „Fecioria în cărţile Vechiului Testament,” GB 1-2
(1963): 23-34.
PÂRVĂNESCU, A., „Morala sinagogală şi morala lui Isus,” R T 6-7 (1928):
165-185.
PÂrvănescu, A., „Sabatul şi morala iudaică,” R T 4 (1929): 117-121.
S emen, Petre, „Ce ne spune Biblia despre credinţă?,” în Credinţa şi m ăr­
turisirea ei (Iaşi: Doxologia, 2010), 63-76.
S emen, Petre, „Cele şapte păcate capitale condamnate în Biblie,” AŞUIT
VIII (2003): 53-76.
S emen, Petre, „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului
Testament,” TV8-10 (1992): 3-14.

388
TEOLOGIE BIBLICĂ. Repere cultice IV. TEMATIZARE

S emen, Petre, „Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre post şi


înfrânate,” AŞU1TXII (2007): 61-72.
S emen, Petre, „Dreapta învăţătură în privinţa unor texte scripturistice
greşit interpretate,” ÎB (Craiova) 3 (1986): 102-112.
Semen, Petre, „Rugăciunea-audienţădivină,” 7V11-12 (1992): 168-175.
S emen, Petre, „Sfânta Scriptură combate imoralitatea,” A ŞU ITl (1992):
5-16 /AŞUITIV (1997-1998): 5-16.
S emen, Petre, „Trăirea autentică a credinţei în viziunea biblică,” TV7A2
(1996): 65-78.

11. REPERE CULTICE

Volume
C hialda, Mircea, Sacrificiile Vechiului Testament (Caransebeş: Tipogra­
fia Diecezană, 1941), 522 p.
N egoiţă, Athanase, Sabbathul Vechiului Testament. Studiu d e arheologie
biblică (Bucureşti, Tipografia „Fântâna darurilor”, f.a.), 64 p.

Studii si articole
9

A brudan, Dumitru, „Sărbătorile postexilice la evrei,” S T 7-8 (1962):


489-501.
Baba , Teodor, „Preotul în istoria biblică în Biserica, în familie şi în socie­
tate,” Teologia 2 (1997): 21-28.
Baba, Teodor, „Sacrificiile Vechiului Testament. Jertfe expiatoare de păca­
te şi reconciliere a omului cu Dumnezeu,” Teologia 4 (2008): 86-103.
Barbu Bucur, Sebastian, „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta
Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe,” S T 5 (1988): 86-102.
Basarab, Mircea, „Biblia în liturghia şi viaţa spiritual ortodoxă,” M B 1-3
(1979): 31-42.

3 89
IV TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Repere cultice

Basarab, Mircea, „Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creşti­


nism,” S T 5-6 (1960); 420-435.
Basarab, Mircea, „Scriptură şi Liturghie,” M B 7-9 (1981): 462-484.
Basarab, Mircea, „Vechiul Testament în liturghiile ortodoxe,” S T 3-4
(1961): 202-225.
Bizău, Ioan, „Triada biblică Jertfa —Altar —Sanctuar în dinamica peda­
gogiei mesianice,” AFTOCXI (2007-2008): 279-328.
Bogdaproste, Gheorghe, „Elemente ale cultului mozaic în cultul creş­
tin,” 5T 9-10 (1970): 723-739.
Bud , Paula, ,A du-ţi am inte. Anamnesis restaurator şi lege a firii,” AF­
TOC TAI (2008-2009): 63-74.
Bud, Paula, „Atitudinea Mântuitorului Hristos faţă de Sabat reflectată în
Sfintele Evanghelii,” Studia T 0 2 (2010): 25-31.
Bud , Paula, „Cinstirea zilei sâmbetei în cultul Bisericii. Perioada Trio-
dului,” în Un neobosit slujitor a l Bisericii - Preasfinţitul Episcop- Vicar
Vasile Someşanul, ed. Ioan Chirilă (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2008),
81-101.
Bud , Paula, „Sabatul —mediu de transfigurare şi pregustare a veşniciei,”
Studia T O I (2009): 223-230.
Bud , Paula, „Sabatul în Talmud. Conceptualizări şi repere practice pen­
tru împlinirea poruncii a patra,” AFTOCSAll (2009-2010), în curs
de apariţie.
Bude, Ioan, .Aspecte liturgice de binecuvântare şi sfinţire în Sfânta
Scriptură şi în Biserică,” AB 10-12 (2001): 29-35.
Bude, Ioan, „Cina cea de Taină —ritual euharistie sau cină pascală iudaică?,”
AB 1-3 (2005): 7-13.
Bude, Ioan, „Mărturii biblice despre moştenirile din mozaism în ter­
minologia şi viaţa cultică a creştinismului primar,” AB 7-9 (2001):
78-82.
Buzdugan, C., „Puterea sfinţitoare a preoţiei,” M M S 5-6 (1974): 368-381.

3 90
TEOLOGIE BIBLICĂ. Repere cultice IV TEMATIZARE

C ârstoiu , Justinian, „Despre Sabat, locaşurile de cult şi personalul de


cult în Vechiul Testament,” B O R 7 -12 (1997): 194-203.
C ârstoiu , Justinian, „Temeiuri biblice şi patristice pentru serbarea du­
minicii,” BOR 1-3 (1998): 338-348. ’
C hirilă, Ioan, „Timpul şi spaţiul liturgic —repere ale gândirii teologice
liturgice ortodoxe,” Studia T 0 2 (1993): 65-75.
C hituţă, Alexandru, „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie. îm părăţia lui
D um nezeu ven in d întru Putere,” R T 4 (2008): 341-355.
C hiţu , Viorel, „Raportul dintre cultul Vechiului Testament şi cultul
creştin,” ST 5-6 (1961): 297-320.
C onstantinescu, Alexandru, „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor,”
GB 1-2 (1969): 49-53.
C orniţescu, Emilian, „Sabat şi Duminică,” 0 2 (1981): 199-209.
C orniţescu, Emilian, „Sfintele Paşti —izvor de lumină divină,” M O 5-8
(2007): 57-81.
D ragomir, Neculai, „Proorocii Vechiului Testament în cultul ortodox şi
în imnografia bisericească,” S T 7 -8 (1982): 563-577.
D ragomir, Neculai, „Studiu istorico-liturgic privind textele biblice din
cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe,” S T 3-4 (1981): 207-268.
D răguşin, Valeriu, „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei
Scripturi,” 0 4 (1986): 116-125.
G aleriu, C.N., „Sensul religios creştin al sărbătorii Ziua Domnului în
Vechiul şi Noul Testament,” M M S 7-9 (1977): 543-554.
G aleriu, Constantin, „Sfinţirea timpului. Ziua de odihnă —ziua învierii,”
0 2 (1 9 8 1 ): 156-157.
Isvoranu, Alexandru,,Aspecte sociale la poporul biblic. Ideea de sărbă­
toare,” AUCTIV (1999): 38-42.
Isvoranu, Alexandru, „Instrumente muzicale in Vechiul Testament,”
AUCTIV (1999): 226-237.
Isvoranu, Alexandru, „Muzica vechilor evrei,” M O 5-6 (1999): 75-84.

391
IVTEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Repere cultice

Isvoranu, Alexandru, „Un episod memorabil din viaţa poporului biblic


în exil şi originea sărbătorii Purim,” AUCTWll 9 (2002): 91-106.
Isvoranu, Alexandru, „Muzica vechilor evrei,” M O 5-6 (1999): 75-83.
Login, Cezar, „Cântările lui Moise: stihologia canoanelor Utreniei,” AB
4-6 (2007): 89-96.
M elniciuc-P uică, Ilie, „Sensul tipic al jertfelor Vechiului Testament,”
AŞUITV (1999-2000): 255-265.
M ihailă, Alexandru, „Sabatul. Spre o teologie a timpului sacru,” S T 2
(2006): 78-99.
M ircea, Ioan, „Cultul morţilor în Biserica Ortodoxă după Sfânta Scrip­
tură şi Sfânta Tradiţie,” O 3 (1985): 465-495.
M ircea, Ioan, „Duminica —ziua Domnului, îm părăteasă şi D oam nă,”
0 2 (1 9 8 1 ): 176-198.
M ircea, Ioan, „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia
lor în tradiţia cultică creştină,” S T 3-4 (1969): 179-198.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în cultul Bisericii,” M B 4-6 (1971):
225-231.
N eaga, Nicolae, „Preoţia în lumina Vechiului Testament,” M B 7-9
(1977): 510-518.
N egoiţă, Athanase, „Despre Sabat,” S r9 -1 0 (1951): 514-541.
Papuc, Gheorghe, „Preoţia creştină este slujire,” MA 11-12 (1964): 793-813.
Papuc , Gheorghe, „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament,”
MA 5-8 (1957): 429-439.
PÂrvănescu, A., „Sabatul şi morala iudaică,” R T 4 (1929): 117-121.
Popescu, Ionel, „Muzica religioasă şi laică în perioada Vechiului Testa­
ment,” AB 1-3 (2001): 58-69.
Răducă , Vasile, „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe,” GB 3-4
(1992): 53-55.
Sandu , Dan, „Statutul cultic al femeii la evrei şi situaţia ei în Islam,”
A ŞUITIV (1997-1998): 171-186.
Sauca , Ioan, „Duminica —sabatul creştinilor,” M B 1-3 (1977): 48-60.

392
TEOLOGIE BIBLICĂ. Repere cultice IV TEMATIZARE

S emen, Petre, „Cultul divin particular,” ÎB (Craiova) 5 (1988): 70-82.


Semen, Petre, „Fundamentarea biblică a rugăciunilor pentru cei morţi,”
P U 2 (2003): 63-74.
Semen, Petre, „Sărbătoarea Hanuka şi importanţa ei teologică,” TV 10-
12 (1995): 219-221.
S emen, Petre, „Semnificaţia pâinii şi a vinului în cărţile Vechiului Testa­
ment,” D T 6 (2000): 13-22.
S emen, Petre, „Semnificaţiile biblice ale anului jubileu,” 7V7-12 (2000):
130-138.
S emen, Petre, „The Sabbath - Respite in God,” AŞUIT XVI (2011):
35-44.
Streza, Ciprian-Ioan, „Când şi cum a fost introdus trisaghionul biblic
în anaforaua euharistică?,” RT 2 (2007): 82-101.
Taloş, Călin, „Vechiul Testament în cultul Bisericii,” RT 1 (2006).
Taloş, Cristian, „Muzica în practicarea cultului religios al Vechiului Tes­
tament,” R T 2 (2008): 150-172.
Teculescu, Teodora, „Perspectiva biblică asupra practicilor funerare în
Israelul antic,” S T 3 (2010): 185-214.
Tofană, Stelian, „Superioritatea preoţiei celei nouă după rînduiala lui
M elchisedec faţă de preoţia Vechiului Legământ, după Evrei 7, 11-
28,” A FTO Cl (1990-1992): 105-122.
V ladimirescu, Mihai, „The use of biblical texts in divine Services,” în
O magiu G heorghe B olocan (Craiova: Universitaria, 2006), 604-614.
Z amfir, Modest, „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicaţie la textul:
îm i veţi f i o îm părăţie d e p reoţi şi neam sfâ n t—Exod 19, 6),” MA 7-9
(1980): 599-605.

393
IV TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Repere iconografice

12. REPERE ICONOGRAFICE


VECHITESTAMENTARE

Volume
S emen, Petre, Icoana în B iblie (Iaşi: Fides, 1998), 150 p.

Studii şi articole
Bud , Paula, „Valenţele etice şi estetice ale imaginii în Vechiul Testament,”
Studia TO 1 (2008): 194-281.
C hirilă, Ioan, „A murit arta? Interogaţii contemporane asupra statu­
tului artei,” în Experienţă umană, im agine artistică, creativitate vizu-
al-plastică. Perspective com plem entare, ed. Gheorghe Buş (Cluj-Napo-
ca: Dacia, 2003), 195-208.
C hirilă, Ioan, „Porţile cerului. O reabordare a teologiei icoanei din per­
spectiva dimensiunii simbolice şi transcendente a actului liturgic,”
Caietele Echinox 2 (2001): 55-62.
C hirilă, Ioan, „Presence du Logos dans P «image»,” Caietele Echinox 12
(2007): 227-234.
J inga, Constantin, „Reprezentări grafice ale Sfintei Scripturi în cultura
medievală apuseană,” A S 4-6 (2003): 14-17.
M elniciuc-P uică , Ilie, „Abrevieri din manuscrisele biblice regăsite în
iconografie,” S T 4 (2009): 111-139.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă,” MA
7-8 (1969): 470-479.
Pentiuc, Eugen, „Fundamentarea veterotestamentară a cultului Sfinte­
lor Icoane,” M M S 7-9 (1981): 470-481.
R oşca, Teodora, „Adam şi Eva,” AFTOCSL (2006-2007): 37-48.
S emen, Petre, „Cele şapte păcate capitale condamnate de Biblie,” AŞUIT
VIII (2003): 53-76.

3 94
TEOLOGIE BIBLICĂ. Poporul ales IV. TEMATIZARE

Semen, Petre, „Temeiuri biblice ale reprezentării Sfintei Treimi şi a profe­


ţilor în arta iconografică,” AŞUITIW (1995-1996): 81-90.
S emen, Petre, „Temeiuri scripturistice ale artei iconografice bizantine,”
AŞUITIW (1995-1996): 91-102.

13. POPORUL ALES

Volume
A brudan , Dumitru, Creştinismul şi m ozaism ul în perspectiva dialogului
interreligios (teză de doctorat) (Sibiu: Tipografia Eparhială, 1979).
C hiricuţă, Petre, Antisemitism „creştin? (Bucureşti: Oltenia, 1926), 69 p.
Popescu-M ălăieşti, loan, Iudeii şi rom ânii (Bucureşti, 1938), 64 p.
Savel, M., Istoria Iudaism ului (Iaşi: f. ed., 1902), 160 p.

Studii si
> articole
A., I., „Monoteismul la evrei,” GB 3-4 (1968): 408-411.
A brudan, D umitru,,Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve
şi Israel),” în B iblie şi Teologie. Prinos d e cinstire Părintelui Profesor Dr.
N icolae Neaga la îm plinirea vârstei d e 9 5 d e an i (Sibiu: Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române, 1997), 44-51.
A brudan, Dumitru, „Creştinismul şi Mozaismul în perspectiva dialogu­
lui interreligios (teză de doctorat),” MA 1-3 (1979): 59-192.
A brudan, Dumitru, „Religia evreilor: Iudaismul,” MA 5 (1986): 11-28.
A brudan, Dumitru, „Sanhedrinul sau marele sinedriu (originea şi isto­
ria sa),” R T 2 (1992): 24-28.
Baba , Teodor, „Familia iudaică în contextul istoriei biblice vechitesta-
mentare,” Teologia 2 (2010).

3 95
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Poporul ales

Bud , Paula, „Identitatea etnică a lui Israel în exprimarea liturgică a Saba­


tului,” în Ethos şi etnos. Aspecte teologice şi sociale ale m ărturiei creştine,
ed. Ştefan Iloaie (Cluj-Napoca: Renaşterea, 2008), 486-504.
Bude, Ioan, „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii, după învăţătu­
ra biblică noutestamentară,” GB 6 (1987): 73-85.
C hirilă , Ioan, „Apologia pro iudaeis —un posibil model de prezentare
apologetică pentru zilele noastre,” AFTOCTX (2005-2006): 13-32.
C hirilă , Ioan, „Avraam şi Iisus. Despre sensul static şi dinamic al con­
ceptului de popor ales/ poporul lui Dumnezeu”, în Ideje az emlekezes-
nek. Liber am icorum : A 60 evesM arton JoszefKoszontese, ed. M. Noda
et al. (Budapest-Kolosvar: Verbum, 2010), 47-53.
C hirilă , Ioan, „Bazele biblice ale misticii iudaice,” în E manciparea in te­
rioară a evreilor în secolele XIX-XX (Bucureşti: Centrul de Studii Iudaice
„Goren Goldstein”, 2002).
C hirilă , Ioan, „Cadrul istoric al relaţiilor cultural - bisericeşti ro-
mâno-ebraice din Transilvania în secolele XVIII-XIX,” Studia TO 1-2
(1997): 109-128.
C hirilă , Ioan, „Creştinismul şi iudaismul în politica religioasă a im­
periului roman în vremea lui Traian”, în Z ilele îm păratului Traian şi
latinitatea R om ânilor (Cluj-Napoca: Primăria Municipiului, 1998),
10-28.
C hirilă , Ioan, „Elementele structurale ale identităţii religioase iudaice,”
5/(2003): 23-48.
C hirilă, Ioan, „Etnie şi confesiune, evoluţia termenilor în cadrul istoric
transilvănean în secolele XII —XIX”, în Teologie şi cultură transilvană
în contextul spiritualităţii europene în sec. XVI—XIX (Cluj-Napoca:
Presa Universitară Clujeană, 1999), 23-37.
C hirilă , Ioan, „Noţiunea de p o p o r ales în gândirea vechitestamentară,
noutestamentară şi patristică,” Studia TO 1-2 (1995): 209-216.
C hirilă, Ioan, „On Hasidism in Romania, Seen as a possible out come
of the contact between Two Spiritualities,” 5/III (1994).

396
TEOLOGIE BIBLICĂ. Poporul ales IV. TEMATIZARE

C hirilă, Ioan, „Reflecţii asupra dialogului iudeo-creştin,” Studia TO 1-2


(2004): 3-15.
C hirilă, Ioan, „Romanian - Jewish cultural Interferences in the Religious
Literature of the 16th and 17* Centuries”, 5/II (1993).
C hirilă, Ioan, „Statutul religiei în România: cazul Transilvaniei,” Studia
TO 2 (2007): 3-16.
C hirilă, Ioan, „Şcolile de teologie din Transilvania în sec. XVII —XIX şi
preocupările lor pentru studiul Vechiului Testament şi a limbii ebraice,”
Studia TO 1-2 (1996): 65-76.
C hirilă, Ioan, „Tora sau Legea şi Mesia în gândirea biblică vechites-
tamentară şi în iudaismul contemporan,” AFTOC III (1994-1996):
37-50.
C omănescu, Radu, „Iisus în literatura rabinică,” AB 7-9 (2006): 56-64.
Ierima, Pavel, „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu,” R T 2
(2000): 128-163.
Isopescu, Octavian, „Legile agrare la evrei —după dreptul mosaic,” C
(1911): 401-409, 457-466.
Liviu , Ştefan, „Poporul biblic în istoria mântuirii după Eusebiu de Ceza-
reeaj” GB 1 (1989): 65-76.
M angÂru , Badea, „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii,”
BOR 1 (1913): 32-42.
M ihoc, Vasile, „Samariteni,” MA 7-9 (1980): 625-632.
M oldovan, Alexandru, „Israel şi neamurile în viziunea profeţilor bi­
blici,” Studia TO 1-2 (2002): 265-284.
N eaga, Nicolae, „Antisemitism biblic,” AATA 12 (1935-1936): 40-44.
N eaga, Nicolae, „Antisemitism şi Vechiul Testament,” R T 4: (1937): 145
-147.
N eaga, Nicolae, „Mai există popor ales?,” R T 3 (1931): 79-82.
N egoiţă, Athanase, „Care erau grupările sau partidele religioase pe tim­
pul Mântuitorului Hristos,” M B 9-12 (1976): 655-663.

3 97
IV. TEMATIZARE TEOLOGIE BIBLICĂ. Filon şi Iosif Flaviu

O ancea, Constantin, „Epoci ale istoriei Israelului,” AFTASS IX (2008-


2009): 46-65.
Răşinăreanu, Visarion, „Cultul mozaic în România,” RT2 (2002).
Sandu , Dan, „Statutul cultic al femeii la evrei şi situaţia ei în Islam,”
A Ş U IT Jy (1997-1998): 171-186.
Semen, Petre, „Importanţa Templului din Ierusalim pentru menţinerea
unităţii religioase şi naţionale,” AŞUITVl (2001): 101-110.
Tepelea, Marius, „Scriitori creştini vorbind despre evrei,” Teologia 1
(2005): 182-190.
Tudor, Eduard Florin, „Evreul biblic, moartea şi lumea de dincolo.
Consideraţii din perspectiva istoriei religiilor,” AFTOPJ VII (2006-
2007): 449-472.
V âlcea, Liviu, „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: Epoca
hasmoneilor,” R T 2 (1997): 170-198.

14. FILON ŞI IOSIF FLAVIU

Volume
C hirilă, Ioan, Fragm entarium exegetic filon ia n (Cluj-Napoca: Limes,
2002), 174 p.
C hirilă, Ioan, Fragm entarium exegetic filon ia n II, N om othetica —repere
exegetice la D ecalog (Cluj-Napoca: Limes, 2003), 174 p.

Articole şi studii
A brudan, Dumitru, „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru
exegeza biblică vechitestamentară,” ATI 3-4 (1985): 186-194.
A brudan, Dumitru, „Iosif Flaviu - istoric al epocii intertestamentare.
Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creşti­
nismul,” MA 3 (1987): 8-2o'.

3 98
TEOLOGIE BIBLICĂ. Filon şi Iosif Flaviu IV. TEMATIZARE

Baciu , Ana, „Philon din Alexandria - Despre pocăinţă,” Studia TO 1


(2009): 135-140.
Bădiliţă, Smaranda, „Semnificaţia simbolică a Egiptului în opera lui
Philon din Alexandria,” ed. Simona Goicu,A B 7-9 (1999): 29-38.
Bădiliţă, Smaranda, „Inspiraţia profetică şi oracolele lui Moise (Philon,
D e vitaM osis II, 187-292),” A B 10-12 (1997): 7-15.
C ăciulă, Olimp, „A cunoscut Iosif Flaviu pe Sf. Apostol Pavel?,” G B 1-2
(1961): 77-110.
C hirilă, Ioan, „DeJ o n a s - un tip profetic oikoumenic cu deschideri spre
bioetică,” AFTOCX (2006-2007): 13-36.
C hirilă, Ioan, „Despre funcţia tipică a chipurilor patriarhale ale Vechiu­
lui Testament în concepţia lui Filon din Alexandria”, în Orizonturi
teologice (Oradea: Universităţii Oradea, 2001), 26-35.
C hirilă, Ioan, „Elemente de introducere în opera exegetică a lui Filon
din Alexandria,” Studia TO 1-2 (2002): 3-18.
C hirilă, Ioan, „Fragmentarium Filonian: persoana —fiinţă dialogică şi
lecţie pentru posteritate,” Studia TO 1 (2001): 3-12.
C hirilă, Ioan, „The Exegetical Paradigm of Philo Judaeus on the Crea-
tion,” AŞUITYN (2010): 35-48.
Philon din A lexandria, „Viaţa lui Moise,” ed. Smaranda Bădiliţă AB
1-3 (1999): 102-104.
P reda, Constantin I., „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei
filoniene D e vita Moysis”, în B iblie şi Teologie. Prinos d e cinstire Pă­
rintelui Profesor Dr. N icolae N eaga la îm plinirea vârstei d e 95 d e an i
(Sibiu: Arhiepiscopiei ortodoxe române, 1997), pp. 127-142.
P reda, Constantin, „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filo­
niene D e vita Moysis,” R T 2 (1997): 154-169.
Tofană, Stelian, „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumea iudaismu­
lui elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar,” AFTOC III
(1994-1996): 51-60.

3 99
V.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL BIBLIC VECHITESTAMENTAR.
PERSONALITĂŢI
>

Volume
Isvoranu , Alexandru, M itropolia O lteniei, in d ice bibliografic 1948-
1988 (Craiova: Universitaria, 2003), 719 p.
Isvoranu , Alexandru, Vechiul Testament in p reocu p a rea teologilor ro­
m â n i (Craiova: Universitaria, 2006), 232 p.
P relipceanu, Vladimir, Im portanţa Vechiului Testament. S tud iul şi
cu ltiva rea lu i la F acultatea d e Teologie din C ernăuţi (Cernăuţi: „Gla­
sul Bucovinei”, 1938), 28 p.
V ăcariu , Ioan, B ibliografia Vechiului Testament în z ia ru l „ T elegraful
ro m în ” (Sibiu: 1956), 47 p.

Studii si
j articole
A brudan , Dumitru, „Părintele Prof. Dr. Nicolae Neaga la 95 de ani,”
în B iblie şi Teologie. P rinos d e cin stire P ărintelui P rofesor Dr. N icolae
N eaga la îm plinirea vârstei d e 9 5 d e a n i (Sibiu: Arhiepiscopiei Or­
todoxe Române, 1997), 3-5.
A brudan , Dumitru, „Părintele prof. dr. Nicolae Neaga la 95 de ani,”
R T 2 (1997): 30-32.
A brudan , Dumitru, „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”,
în C ontribuţii transilvănene la teologia ortodoxă (Sibiu: Tipografia
Eparhială, 1988), 39-52.
Baba , Teodor, „Câteva aspecte ale Teologiei biblice, tratate în opera
Preotului Profesor Dr. Ilarion V. Felea,” în Teologie şi Ş tiinţe um a­
niste (Arad: Universităţii „Aurel Vlaicu”, 1994), 82-102.

40 0
V ÎNVĂŢĂMÂNT BIBLIC. PERSONALITĂŢI

Baba , Teodor, „Câteva referinţe la studiile biblice în paginile revistei


B iserica şi Ş coala" Teologia 3-4 (1997): 51-56.
Baba , Teodor, „Studiile Biblice în învăţământul Superior Arădean,”
A nuar 1 (1994-1995): 23-33.
Baba , Teodor, „Studiul biblic vechitestamentar în paginile revistei Te­
ologia (la implinirea unui deceniu),” Teologia 4 (2007): 195-206.
C hirilă , Ioan, „Etapele dezvoltării studiilor biblice vechitestamentare
şi a studierii Lb. Ebraice în Transilvania în secolele XIX—XX,” în
A ctele S im pozionului In tern a ţion a l E vreii în Istoria R om âniei (Bucu­
reşti: Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, 1996), 25-38.
C hirilă , Ioan, „Gala Galaction - un chip patriarhal în literatura ro­
mânească”, Tabor 3 (2009): 26-30.
C hirilă , Ioan, „Liviu Galaction Munteanu, martir şi teolog”, (cuvânt
înainte şi studiu introductiv) la voi. L. G. Munteanu, Vechiul Testa­
m en t şi creştinism ul (Cluj-Napoca: Limes, 2002), I-XIX.
C hirilă , Ioan, „Mitropolitul Nicolae Bălan —despre pregătirea sluji­
torului cuvântului,” A FTO C V lll (2004-2005): 9-26.
C hirilă , Ioan, „Pr. Prof. Dr. Liviu Galaction Munteanu - exeget al
Vechiului Testament,” A FTO CIV (1996-1988): 37-44.
C hirilă , Ioan, „Şcolile de teologie din Transilvania în secolele XVII—
XIX şi preocupările lor pentru studiul Vechiului Testament şi a
limbii ebraice,” Studia TO 1-2 (1996): 65-77.
C hirilă , Ioan, „The transylvanian preocupations for the study of the
Old Testament and of the Hebrew language as a specific sphere of
romanian judaic theological interference”, în The J ew s in the rom a-
n ian history (Bucureşti: Silex, 1999), 33-40.
C olan , Nicolae, „Părintele I. Popescu-Mălăieşti,” RT 10-11 (1928):
289-304.
C onstantinescu, I., „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bise­
riceşti de-a lungul tim pului,” BOR 3-4 (1971): 289-299.

401
V. ÎNVĂŢĂMÂNT BIBLIC. PERSONALITĂŢI

C orniţescu , Emilian, „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelip-


cean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare,” GB 14
(1999): 103118.
C orniţe seu, Emilian, „Catedra de Studiul Vechiului Testament la
Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucu­
reşti (istoric),” S T 7-10* (1981): 503-509.
C orniţescu , Emilian, „Părintele prof. Mircea Chialda la vârsta de 70
de ani,” 5 7 7 -8 (1983): 559-563.
C orniţescu , Emilian, „Studiul Vechiului Testament la Facultatea de
Teologie şi Institutul Teologic Universitar din Bucureşti,” S T 7 - 10
(1981): 503-509.
C orniţescu , Emilian, „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara
Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament,” S T
7-10 (1980): 606-619.
C otos, N., „Profesorul dr. Vasile Gheorghiu,” C 1-12 (1938): 5-18.
C unescu , Gheorghe, „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a ani­
versare a naşterii scriitorului),” BOR 3-4 (1969): 312-329.
G eorgescu , Ion V., „Bibliografia părintelui profesor Ioan Popescu-
Mălâeşti,” ST 1 (1938-1939): 326-373.
G eorgescu , Ion, „Bibliografia Părintelui Profesor Ioan Popescu-Mă-
lăieşti,” S T 1-2 (1938-1939): 326-373.
HÂRlăoanu , Cezar-Paul, „Studiile biblice în facultatea ieşeană,” în
în vă ţă m â n tu l u niversita r voca ţion a l la ceas an iversar —2010. Studii
şi cercetări, ed. Viorel Sava et al. (Iaşi: Doxologia, 2010), 295-304.
Ionescu, Ion, „Profesorul Preot Dr. Vasile Gheorghiu (1872-1959),”
B O R 7 -12 (1995): 317-324.
Isvoranu , Alexandru, „Cinstind memoria înaintaşilor în teologie,”
A U CTIII (1998): 185-189.
Isvoranu , Alexandru, „Studii vechitestamentare ale teologilor români
din 1948 până astăzi,” M O 1-2 (1998): 106-121.

402
V. ÎNVĂŢĂMÂNT BIBLIC. PERSONALITĂŢI

Isvoranu, Alexandru, „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor


români în revista M otropolia Olteniei (1949-1995),” M O 1-6 (1998):
106-120.
M arcu , Grigorie, „Părintele Profesor Dr. Grigorie Pişculescu —Gala
Galaction - octogenar,” MA 7-8 (1959): 514-521.
M arcu , Grigorie, „Viaţa şi opera învăţatului teolog noutestamen-
tar ortodox român preot profesor Vasile Gheorghiu,” MA 11-12
(1959): 830-849.
M oraru , Alexandru, „Viaţa şi activitatea Pr. Prof. Dr. Liviu Galaction
Munteanu —martir al Bisericii şi al Neamului,” AFTOCIV (1996-
1998): 15-36.
N eaga, Nicolae, „înalt Prea Sf. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testa­
ment,” TR 25-26 (1940): 11-12.
N eaga, Nicolae, „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction - dialog
biblic,” MA 5 (1989): 103-104.
N eaga, Nicolae, „Vasile Tarnavschi,” R T 11-12 (1934): 412-415.
N eaga, Nicolae, „Vechiul Testament în preocupările Prea Fericitului
Patriarh Iustin,” M B 3-4 (1985): 150-154.
N egoiţă , Athanase, „Preocupări actuale de Teologie Biblică Vechites-
tamentară în America,” S T 7 -1 0 (1976): 564-570.
N egoiţă, Athanase, „Vechiul Testament la teologii români,” M B 3
(1987): 28-34.
Păcurariu , Ioan, „Personalitatea teologică a părintelui Gala Galacti­
on,” GB 1-2 (1975): 104-120.
Pavel, Aurel, „Indice bibliografic s e le ctiv al operei publicistice a pă­
rintelui profesor Nicolae Neaga,” R T 2 (1997): 33-70.
P relipceanu, Vladimir, „ t Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi,” C
(1946): 1-10.
P relipceanu, Vladimir, „Studiul Vechiului Testament sub aspectul
său teologic în epoca contemporană, în Apus,” S T 3-4 (1968):
221-241.

403
V ÎNVĂŢĂMÂNT BIBLIC. PERSONALITĂŢI

R ovenţa, Haralambie, „Ioan Popescu-Mălăieşti. Viaţa şi opera,” S T 1


(1938-1939): 20-29.
Stănciulescu -BÂrda, Alexandru, „Bibliografia revistei B iserica O rto­
doxă R om ână:' BOR 1-2 (1987): 111-142.
Tofană, Stelian, „Profesorul biblist martir Pr. Liviu G. Munteanu şi
contribuţia sa ştiinţifică la dezvoltarea teologiei biblice neotesta-
mentare,” AFTOCIV (1996-1988): 45-52.
Toma , Cornel, „Părintele profesor doctor Nicolae Neaga. Coordonate
bio-bibliografice,” AB 7-9 (1997): 10-27.

40 4
BIBLIOGRAFIE

1. A luaş, Maria, „Inventar al publicaţiilor creşrin-ortodoxe apăru­


te după 1990,” în Secvenţe din istoria presei rom âneşti, ed. Ilie Rad
(Cluj-Napoca: Tribuna, 2007), 23-47.
2. H ârlăoanu , Cezar-Paul, Studia biblica. G hid în studiul biblic (Iaşi:
Performantica, 2010).
3. Hârlăoanu, Cezar-Paul, Studia biblica. G hid în studiul Sfintei
Scripturi (Iaşi: Performantica, 2011).
4. M oraru, Valeria-Gemma, M itropolia Ardealului: revistă oficială a
A rhiepiscopiei Sibiului, A rhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei O radiei (1956-1990): in dice biblio­
gra fic (Cluj-Napoca: Argonaut, 2011).
5. M oraru , Valeria-Gemma, „Revista Teologică” —organ p en tru ştiin­
ţă şi viaţă bisericească (1907-1916; 1921-1847). In dice bibliografic
(Cluj-Napoca: Argonaut, 2010).
6. Păcurariu, Mircea, D icţionarul Teologilor Rom âni (Bucureşti: Enci­
clopedică, 2002).
7. Popescu, Mioara şi Tumbăr, Roza, „M itropolia O lten iei” - in dice
bibliografic (1948-1998) (Craiova: Universitaria, 2003).
8. Stănciulescu-Bârda, Alexandru şi Stănciulescu-Bârda, Cristian,
Bibliografia revistei „Studii T eologice” (1929-2008) (Molovăţ: Cuget
românesc, 2010).
9. Stănciulescu-Bârda, Alexandru şi Stănciulescu-Bârda, Cristian,
Bibliografia revistei „O rtodoxia” (1949-2008) (Molovăţ: Cuget româ­
nesc, 2011).
10. Stănciulescu-Bârda, Alexandru şi S tănciulescu-Bârda, Cristian,
Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă R om ână” (1874-2004) (Molo­
văţ: Cuget românesc, 2006).

405
* «■ »* __

: V * ___ _ n & 1 7 "n^^.


n irt: TI < .1 & V ~P*>P
; *7>-t Zr.-srr - C 'K '3 ? 3 “T ^ n >*’ .,.p 7 £ ? P 1 #
— ^ ~ N ——
’ " D ‘'IŞ
- » n îlw
:\
H 3 J4
r£ .
< *• *•**
î/ H 7 « C * ^

Volumul de faţă este un amplu ghid bibliografic specializat pe lucrări


de Vechiul Testam ent publicate în literatura teologică rom ânească
ortodoxă. Ghidul este gândit ca un instrument de cercetare care permite
utilizatorului să cunoască lu crările cu tem atică vechitestam en tară
realizate de bibliştii români pânăîn anul 2012 inclusiv.
Nădăjduim ca această lucrare să fie un instrument util de lucru celor
care în ţeleg că rodul în tâ ln irii lor cu Cuvântul nu va veni decât prin
căutarea neostoită a sensului.

Autorii

ISBN EDITURA EIKON: 978-606-711-080-7


ISBN EDITURA ŞCOALA ARDELEANĂ: 978-606-92S93-3-7

S-ar putea să vă placă și