Sunteți pe pagina 1din 43

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI IASI

Procedura operatională
privind mentinerea legaturii cu familia, familia extinsa si alte persoane importante
pentru copilul din centrul de plasament

Cod P.O. –10-

Vizat, Avizat,

Secretar C.S.C.I.M. Presedinte C.S.C.I.M.


Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 2 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

1. Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea si aprobarea editiei sau, după caz, a


reviziei, în cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


crt. responsabilii/operaţiunea Prenumele

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Filiche Asistent social, Sef
Elena Dana serviciu
Bulea Psihopedagog
Monica
Antonela
Axinte Pedagog
Mihaela
Elena
Dragomir Asistent social
Paula
Ramona
1.2. Verificat Niculina Director general adjunct
Karacsony
1.3. Avizat Ticu Ioan Presedinte Comisie
S.C.I.M.
1.4. Aprobat Ion Florin Director General

2
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 3 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operationale

Nr. crt. Editia sau, după Componenta Modalitatea Data de la care se aplică
caz, revizia în revizuită revizuirii prevederile editiei sau
cadrul editiei revizuirii editiei
1 2 3 4
2.1 Editia I
2.2 Revizia 0

3
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 4 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează editia sau, după caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Scopul Ex. Institutia/Serviciul Funcţia Nume si Data


crt. difuzării nr. prenume primirii/
semnat
ura
1 2 3 4 5 6
3.1. aplicare 1 SMC, CP ale Specialisti Cf anexei
DGASPC si OPA, SMC si CP
BCRRPEI, SSU, DGASPC si
CPMS, CMM OPA
supervizori/
coordonatori,
sefi CP
3.2. informare 1 C.S.C.I.M. Presedinte Ticu Ioan
C.S.C.I.M.
3.3. evidentă 1 C.S.C.I.M. Secretar Ciacâru Adriana
C.S.C.I.M.
3.4. arhivare 1 SMC Sef SMC Filiche Elena
Dana

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Procedura prezentă stabileste modul de derulare a actiunilor DGASPC Iasi in


activitatea de mentinere a legaturii cu familia de origine, familia extinsa si alte persoane
importante pentru copilul din centrul de plasament

Persoanele implicate în activitatea procedurata sunt :

 Responsabili de caz/managerii de caz


 Asistentul social din cadrul SPAS,

4
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 5 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

 Asistentul social din cadrul CP


 Specialistii din cadru Centrelor zonale
 Alti profesionisti, după caz (medici, politisti, cadre didactice etc).
 Familia de origine si extinsa a copilului
 Copilul
 Altii semnificativi
PROCEDURA PREZENTA ESTE COMPLEMENTARA ALTOR PROCEDURI CARE AU IN
VEDERE MASURILE DE PROTECTIE SPECIALA SI COPIII DIN PLASAMENT REZIDENTIAL
(de ex. cu procedura invoirii de scurta durata si de lunga durata, procedura familii sprijin
s.a.).

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;

Parcurgerea procedurii prezente asigură derularea corectă a etapelor activității procedurate.

Procedura stabileste modalitatea prin care copiilor ocrotiti in cadrul CP li se oferă


sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legătura cu părinţii, familia lărgită şi alte
persoane importante sau apropiate faţă de ei.

Aceştia sunt implicaţi, pe cât posibil, în viaţa copilului pe perioada şederii sale în centru
astfel încât reintegrarea sa familială şi socio-profesională să se pregătească şi să se realizeze în
cele mai bune condiţii.

Legăturile dintre părinţi şi copil se pot realiza prin următoarele modalităţi:

 vizite ale părinţilor în CP;

 vizite ale copilului în afara CP (la domiciliul părinţilor, în comunitate, invoiri);

 telefoane din partea părinţilor si copiilor;

 acces internet – corespondenta electronica, skype

 corespondenta clasica (scrisori, fotografii)

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

Specialiştii implicaţi in activitatea de mentinere a legaturii cu familia etc., vor asigura chiar în
conditiile de fluctuatie a personalului, oferirea de servicii conform standardelor şi normelor în

5
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 6 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

vigoare, având în vedere interesul superior al copilului, solicitând în acelaşi timp şi înlocuirea
titularilor în limita competenţelor.

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
pe directorul general, în luarea deciziilor;

Specialiştii din cadrul DGASC si CP subordonate sprijină auditul şi organismele abilitate în


acţiuni de auditare şi control prin mecanismele prevăzute de lege.

4.5. Asigură respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare cu privire la activitătile de


mentinere a legaturii cu familia/altii semnificativi

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Prezenta procedură oferă informatiile necesare activitatii de mentinere a legaturii cu


familia/altii semnificativi pentru copilul institutionalizat.

5.2. Actiunea de elaborare a procedurii, îi revine în sarcină persoanei care execută activitatea
formalizată, documentul urmând să fie prezentat superiorului direct pentru verificare si supus
avizării în cadrul unei sedinte a Comisiei pentru implementarea sistemului de control intern
managerial (C.S.C.I.M). Directorul general este cel care aprobă procedura înainte ca această să
fie adusă la cunostinta persoanelor interesate si să fie pusă în aplicare.

Procedura privind derularea activitatilor si interventiilor D.G.A.S.P.C.Iasi in cazul


mentinerii legaturii cu familia/altii semnificativi pentru copilul din centrul de plasament
presupune urmatoarele, cu respectarea etapelor managementului de caz:
 Inregistrarea in Registrul electronic la BCRRPEI a cazurilor sociale care fac referire la
solicitarile de mentinere a legaturii cu copilul din centrul de plasament (in situatia in care
solicitarile nu ajung direct la CP) . Repartizarea, de catre conducere, a cazurilor (cu
prioritate, dupa verificarea de catre BCRRPEI in CID solicitarea va fi directionata catre
specialistul care a instituit masura si a avut/are cazul in evidenta – a se avea in vedere
SSU, CPMS, BCRRPEI in cazul in care masura a fost instituita in regim de urgenta si MC
nu este de la SMC sau CP).
 Transmiterea solicitarii la CP si contactarea familiei/solicitantului de catre specialistul CP
sau, dupa caz, de catre MC
 Interventii specifice oferite de personal specializat, cu respectarea procedurilor si
reglementarilor legale
5.3. Principalele activităti de care depinde procedura sunt:

6
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 7 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

 Avizarea de către presedintele C.S.C.I.M. a procedurii;

 Aprobarea procedurii de către Directorul general al institutiei;

 Actualizarea informatiilor cuprinse în procedura conform modificărilor legislative;

În categoria activitătilor generale care depind de activitatea procedurată putem include:

 Preluarea întocmai a prevederilor acestei proceduri de către personalul care realizează


activitatea procedurata;

 Respectarea etapelor mentionate în procedura si a formatului precizat în cadrul acesteia,


necesare pentru avizarea procedurilor întocmite.

În categoria activitătilor specifice care depind de activitatea procedurată putem include :

 Informarea familiei cu privire la măsura de ocrotire instituită pentru copil (daca nu a fost
informata familia de catre serviciul/biroul/compartimentul care a propus instituirea masurii).

 Informarea familiei asupra restrictiilor de vizitare a copilului stabilite de MC si echipa


centrului atunci cand este cazul.

 Informarea familiei cu privire la obligativitatea menţinerii legăturii cu copilul menţinând


programul de vizită.

 Informarea părinților/familiei lărgite/alte persoane importante din viața copilului cu privire la


obiectivele PIS privitor la menținerea și dezvoltarea legăturilor cu părinții și alte persoane
importante pentru copil.

 Informarea familiei cu privire la modificările importante în evoluţia copilului(ex. stare de


sănătate, situatia școlară, evoluția psiho-comportamentală, situații de abuz la care a fost
expus....)

 Inregistrarea vizitelor si a modalitatii de mentinere a legaturii cu familia/altii semnificativi se


face intr-un registru de vizite în care fiecare vizită cuprinde urmatoarele menţiuni: nume,
prenume copil vizitat ; nume, prenume vizitatori ; gradul de rudenie al vizitatorilor faţă de
copil , domiciliul vizitatorilor ; seria şi numărul actului de identitate ; observaţii
semnificative legate de comportamentul părinţilor şi a copilului data vizitei ; intervalul orar
în care are loc vizita ; semnătura asistentului social prezent la întrevedere ; semnătura
persoanei care solicită întrevederea cu copilul.

 Consemnarea convorbirilor telefonice.

7
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 8 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Specialistii CP au in vedere sa initieze :

 demersuri pentru promovarea și asigurarea unei legături cu familia/ persoane


importante pentru copii ocrotiți in CP
 demersuri pentru identificarea altor persoane din familia lărgită care ar putea ține
legătura cu copiii ocrotiți în CP
 demersuri pentru implicarea membrilor familiei/persoane importante în viața copiilor
ocrotiți în CP în vederea unei eventuale reintegrări/integrări familiale și asigurarea
unui confort emoțional pentru copil.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii
procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii.

 Cf. organigramei –SMC si CP, CPMS, BCRRPEI, SSU, CMM, SEC, Compartiment juridic,
CP ale OPA

6. Documentele de referintă (reglementări) aplicabile activitătii procedurale

6.1. Reglementări internaţionale:

Standardele internationale de control managerial.

6.2. Legislatia primară:

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul


financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului


controlului intern/ managerial al entităţilor publice, în vigoare de la 22.06.2015.

6.3. Legislatia secundară:

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata.


 Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului
de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de
protectie.

8
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 9 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

 Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul
maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.
 Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.
 Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere
si îngrijire a copilului cu părinti plecati la muncă în străinătate si a serviciilor de care
acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind
colaborarea dintre directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si serviciile
publice de asistentă socială si a modelului cadru standard al documentelor elaborate de
către acestea
 Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce
revin autoritătilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati în
prevenirea si interventia în cazurile de copii aflati în situatie de risc sau părăsiti în unitătile
sanitare
 Codul civil
 Ordin 21/2004 pentru aprobarea SMO pentru protectia copilului de tip rezidential
 Ordin 27/2004 pentru aprobarea SMO pentru protectia de tip rezidential a copilului cu
dizabilitati
 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 ORDIN Nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului în familie, precum si a
ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale institutiei noastre:

- R.O.F. al D.G.A.S.P.C.

- R.I. al D.G.A.S.P.C. ;

- Fisele de post ale angajatilor ;

- MOF SMC si CP.

9
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 10 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati în procedura operatională

7.1. Definitii ale termenilor:

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Procedura de Procedură care descrie o activitate sau un proces care se


sistem desfasoară la nivelul tuturor componentelor structurale ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Iaşi
2. Procedură Procedură aplicabilă unui serviciu/compartiment/birou sau unui număr
Operaţională limitat de persoane din cadrul unui serviciu/compartiment/birou
aparținând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Iaşi
3. Ediţie a unei Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem
proceduri de sau operațională, aprobată şi difuzată.
sistem
4. Revizia în Actiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
cadrul unei asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei
ediții ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
5. Instrucţiune Descrie paşii ce trebuie derulaţi în desfăşurarea unei activităţi /
de lucru operaţiuni.
6. Control Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice
intern/managerial stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia şi cu
reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în
mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea,
structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
7. Substructură Serviciu/Birou/Compartiment
organizatorică
8. Conducătorul Şef serviciu/Șef birou/Coordonator Compartiment
substructură
organizatorice
9. Revizia în Actiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
cadrul unei asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
ediții unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
10. Psiholog Specialist licentiat in psihologie
11. Evaluare Evaluarea psihologică este un proces ce implică un scop bine precizat,
psihologica o serie de instrumente de utilizare (inclusiv testul), dar și o serie de

10
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 11 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

variabile specifice situației.

Scopul evaluării psihologice: identificarea potențialului de funcționare a


psihicului fiecărui subiect, punctarea eventualelor dificultăți sau abateri
de la normalitate.

Evaluarea psihologică are în vedere investigarea comportamentelor și


a funcțiilor psihice ale individului, țintind și pe reliefarea punctelor tari,
a resurselor de care dispune clientul, în încercarea sa de a depăși
anumite dificultăți

12. Raport Raportul psihologic este o raportare scrisa a investigatiei stiintifice a


psihologic unei parti a comportamentului uneia sau mai multor persoane.

13. Interviu Un interviu care este planificat, executat si evaluat conform criteriilor
orientat catre stiintifice ale psihologiei, ca o modalitate de pregatire in luarea unor
decizie decizii cat mai satisfacatoare posibil

14. Clientul/ Persoana evaluată


Subiectul
15. Test psihologic O situatie standardizată, ce permite o măsurare obiectivă a unui
eşantion din manifestările psihice (M.Rosca, 1972)

16. Testare Procesul de administrare, cotare și interpretare a rezultatelor unui test


psihologica psihologic (include doar testul psihologic ca instrument de evaluare)

7.2. Abrevieri utilizate în cadrul procedurii operaționale:

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.
1. P.S. Procedura de sistem
2. P.O. Procedură operațională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
8. IL Instrucţiune de lucru

11
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 12 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

9. R.O.F. Regulament de organizare și funcționare


10. R.I. Regulament intern
11. D.G.A.S.P.C. Iași Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Iaşi
12. C.S.C.I.M. Comisia pentru implementarea sistemului de control intern/managerial
13. C.I.D. Circuitul intern al documentelor (program informatic utilizat în cadrul
instituției)
14. C.P.C. Comisia pentr Protecţia Copilului
15. P.I.P./ PPI Plan Individualizat de Protecţie/ Plan personalizat de intervenție
16. M.C/ R.C Manager de caz/ Responsabil de caz
17. MOF Metodologie de Organizare si Functionare
18. U.S Unitatea sanitara
19. BDD Baza de date
20. SPAS/ DAC Serviciul public de asistenta sociala/ Directia de asistenta sociala
21. CP/ AMP/ PF Centru de plasament/ asistenta maternala profesionista/ plasament
familial

8. Descrierea procedurii

7.1 .Generalităti

Procedura privind mentinerea legaturii copilului cu familia si altii semnificativi este


elaborata ca urmare a dreptului copilului la mentinerea legaturii cu familia, cu persoanele fata de
care a dezvoltat legaturi de atasament si cu dreptul copilului de a creste intr-o familie.

Copiii ocrotiţi în centru sunt încurajaţi şi susţinuţi să menţină legătura cu familia sau
persoanele importante prin: corespondenţă, telefonic, vizite la sfârşit de săptămână şi în
vacanţele şcolare.
CP asigură copiilor mijloace concrete de contactare şi comunicare a copiilor cu
familia/persoane importante, acestia având acces la telefon şi alte mijloace de comunicare.
În cadrul fiecarui centru există un spaţiu privat, cu o ambianţă intimă, destinat desfăşurării
vizitelor efectuate de familie/persoane importante, etc.
SR îsi organizeaza un spatiu privat, cu o destinatie bine stabilita si cu o ambianta intima
pentru desfasurarea vizitelor efectuate de persoanele importante pentru copiii din SR,
inclusiv pentru cazarea temporara, de scurta durata, a acestor vizitatori. Aceasta cazare are loc
în anumite conditii mentionate în MOF sau, în situatiile neprevazute de MOF, cu avizul
coordonatorului SR. Toate vizitele sunt consemnate într-un registru special.

12
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 13 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Evaluarea initiala sau detaliata inclusa în dosarul copilului si care se afla la baza PIP
contine recomandari concrete privitoare la mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu parintii
si alte persoane importante pentru copil, precum si restrictiile în acest sens, de exemplu
daca parintii sunt decazuti din drepturi sau daca acestia pot pune în pericol securitatea copilului.
Părinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, precum şi familia extinsă
sau alte persoane importante implicate în viaţa acestuia păstrează legătura cu copilul prin vizite la
centru, convorbiri telefonice, fotografii etc.

Art. 17 (Legea 272/2004 republicata)

(1)Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum
si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament.
(2)Copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea,
precum si cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in
care acest lucru nu contravine interesului sau superior.
(3)Parintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot impiedica relatiile personale ale
acestuia cu bunicii, fratii si surorile ori cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata
de familie decat in cazurile in care instanta decide in acest sens, apreciind ca exista motive
temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului.
(4)In caz de neintelegere intre parinti cu privire la modalitatile de exercitare a dreptului de a avea
legaturi personale cu copilul, instanta va stabili un program in functie de varsta copilului, de
nevoile de ingrijire si educare ale acestuia, de intensitatea legaturii afective dintre copil si
parintele la care nu locuieste, de comportamentul acestuia din urma, precum si de alte aspecte
relevante in fiecare caz in parte.
(5)Criteriile prevazute la alin. (4) vor fi avute in vedere si la stabilirea programului de relatii
personale si cu celelalte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie.

Art. 18 (Legea 272/2004 republicata)

(1)In sensul prezentei legi, relatiile personale se pot realiza prin:

a)intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, potrivit prezentei legi, dreptul la
relatii personale cu copilul;

b)vizitarea copilului la domiciliul acestuia;

c)gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la
care copilul nu locuieste in mod obisnuit;

13
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 14 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

d)corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul;

e)transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au, potrivit
prezentei legi, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;

f)transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil,
inclusiv fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane
care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;

g)intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi
de atasament intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care
relatiile personale sunt intretinute, in functie de interesul superior al copilului.

8.2. Documente utilizate.

8.2.1.Lista si provenienta documentelor

 Scrisori de informare, note telefonice, rapoarte de vizită, rapoarte de întrevedere,


rapoarte de consiliere în care asistentul social şi psihologul consemnează
demersurile efectuate în scopul iniţierii/menţinerii legăturii copilului cu familia sa,
sau demersuri privind identificarea familiei copilului, anchete sociale, rapoarte de
întrevedere cu familia - Toate aceste demersuri au rolul de a responsabiliza familia în
vederea îmbunătățirii abilităților parentale și a creșterii responsabilităților pe care le au față
de copii. Documentele menționate au rolul de a demonstra toate eforturile de
identifcare/menținere a legăturii cu familia.
 Registrul de evidenţă a vizitelor - ajută la obținerea unei evidențe clare a gradului de
implicare a membrilor familiei în viața copiilor ocrotiți în CP. Conține informații referitoare la
data la care a avut loc vizita, membrul familiei care a realizat vizita, eventuale discuții
purtate în legătură cu situația copilului etc..
 Fişa de monitorizare a vizitelor - are rolul de a evidenția aspecte legate de: interesul
manifestat față de copil, aspecte materiale, legătura afectivă dintre copil-familie, impactul
emoțional al vizitei asupra copilului, etc
 Registru de evidenţă a telefoanelor primite şi efectuate de către copii - are rolul de a
evidenția interesul familiei pentru copil și a copilului pentru familie, gradul de implicare.
 Biletul de voie instrumentul de lucru utilizat de către educatorul de referinţa al copilului ,
prin care se urmăreste asigurarea dreptului acestuia de a fi învoit in familia naturală sau în
familia persoanei faţa de care a dezvoltat legături de ataşament;

14
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 15 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

 Registrul de Învoiri;
 Adresă catre autoritatile locale elaborată cu scopul sensibilizării părinţilor ( pentru
ca ei să îşi viziteze copiii);
 Raport de convorbire telefonica în care asistentul social al centrului , notifică mesajele
trimise familiei , precum şi cele receptate din partea acesteia;
 Raport de întâlnire copil-familie în care se consemnează , intervenţia specializată
interprinsă pentru depăşirea de catre copil/familie a unor situaţii negative , cu încarcătură
emoţională puternică, poate fi consemnată totodată dificultatea de relaţionare copil-familie
şi acţiunile efectuate cu scopul însuşirii ambelor parti , a unor abilităţi de adaptare ;
 Declaraţia parinţilor/ a familiei extinse / a copilului cu privire la învoire;
 Raportul de întrevedere , conţin informaţii cu privire la aspectele discutate în cadrul
întrevederii avute

Evaluare psihologică : conţine informaţii privind profilul psihologic al solicitanţilor, parintilor,


copilului şi are rolul de a recomanda planificare interventiilor in activitatea de prevenire in
cazurile de copii aflati in situatie de risc sau parasiti in unitatile sanitare.

Raport de consiliere : consemnează informaţiile furnizate cu privire la planificarea


interventiilor in activitatea de prevenire in cazurile de copii aflati in situatie de risc sau
parasiti in unitatile sanitare.

Rapoarte de vizită : conţin informaţii cu privire la aspectele discutate la vizita efectuată la


domiciliul solicitanţilor. Acest document are rolul de culegere a informaţiilor în vederea
întocmirii raportului de evaluare privind planificarea interventiilor in activitatea de prevenire
in cazurile de copii aflati in situatie de risc sau parasiti in unitatile sanitare.

Rapoarte de întrevedere : conţin informaţii cu privire la aspectele discutate în cadrul


întrevederii avute la sediul D.G.A.S.P.C. sau in alta parte.

Raport de convorbire telefonică : conţine informaţii cu privire la aspectele discutate în


cadrul convorbirilor telefonice iniţiate de specialistul responsabil sau de solicitant.

Dispozitia de plasament in regim de urgenta : documentul emis de către DGASPC, prin


care se dispune o masura de plasament in regim de urgenta.

Notificari formulate in atentia parintilor sau a rudelor copilului : reprezintă adresele de


înştiinţare care vizează informarea acestora asupra planificarii interventiilor in activitatea
de prevenire in cazurile de copii aflati in situatie de risc sau parasiti in unitatile sanitare/

15
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 16 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

asupra locului in care se aplica masura de protectie a copilului, precum si asupra modului
in care pot mentine relatii personale cu acesta.

Referatele sau notele întocmite cu ocazia consilierii părintilor si rudelor copilului :


specialiştii întocmesc rapoarte de consiliere a părinţilor şi rudelor până la gradul IV
inclusiv.

Referat de transfer al cazului : reprezintă o raportare succintă a cazului, gradul de


îndeplinire a planului stabilit pentru copil şi motivele transferului cazului.

Adresa catre SPAS/ alte institutii : adrese de informare/ solicitare evaluare, cu privire la
situatia familiei si copilului.

Alte tipuri de documente


 cererea parintilor/familiei extinse/altor persoane importante pentru copil privind vizitarea
copilului sau invoirea acestuia
 sesizarea SPAS, in cazul invoirii
 adeverinte de sanatate pentru toti membrii familiei care locuiesc la aceeasi adresa –de la
medicul de familie sau informatii medicale incluse in ancheta sociala/rapoartele de
evaluare
 Plan Individual de Protectie – manager caz
 alte documente relevante, dupa caz (evaluare psihologica, caracterizari scolare, certificate
persoana cu handicap, plan de recuperare, certificat orientare scolara etc.)
 raport de evaluare psiho-sociala/raport de evaluare detaliata/raport referitor la ancheta
psiho-sociala a copilului
 contract cu familia, dupa caz
 hot CPC, DU, certificat grefa sau SC
 PIS –uri corespunzatoare nevoilor , program educational
 PIS pentru mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu parintii sau alte persoane importante
pentru copil
 PIS pentru reintegrare/integrare in familie
 Decizie de manager de caz
 Fotografie copil
 Demersuri catre familii, institutii, minute
 Rapoarte de reevaluare psiho-sociala
 Rapoarte de evaluare psihologica, psihopedagogica etc., fise de consiliere

16
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 17 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

8.2.1. Circuitul documentelor

Sesizare/Solicitant/CL/Instituţii

↓↑

Registratură

↓↑

Director General Adjunct

↓↑

Şef serviciu/birou/coordonator compartiment/persoana desemnata

↓↑

Supervizor/Coordonator/Manager de caz/specialisti responsabili

Obs. - circuitul documentelor este realizat pentru cazul in care solictarea ajunge la
DGASPC si nu direct la CP in care este ocrotit copilul

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- elemente de logistica : birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice,


calculatoare, imprimante, birotica, transport;

8.3.2. Resurse umane

- funcţionari publici si personal contractual care fac parte din SMC, CP dar si din alte
servicii, care au atribuţii prin fişele postului/delegate, în acest sens

8.3.3. Resurse financiare

- sumele necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile,


acoperirea cheltuielilor de dotare şi intretinere a logisticii (calculatoare şi imprimante),
plata cheltuielilor cu salariile personalulului implicat, banii care se acorda la iesirea din
sistem, deconturi bilete transport etc..

17
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 18 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

8.4.Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii

Prin parcurgerea acestei proceduri de lucru , specialiştii CP asigură derularea corectă a


urmatoarelor demersuri :

 PIP-ul fiecarui copil ocrotit in CP conţine recomandări concrete referitoare la relaţia


acestuia cu familia/familia largita/persoanele importante din viaţa lui , inclusiv
restricţii in acest sens, daca acestia pun in pericol securitatea si bunastarea
beneficiarului, pe parcursul rezidentei.
 PIP-ul este dezvoltat în PIS pentru menţinerea legăturii cu familia/familia
lărgita/persoana importantă pentru copil. Acest PIS este elaborat de asistentul social al
CP şi conţine modalităţi concrete de menţinere a legăturii cu familia : Copiii menţin legătura
cu familia telefonic, prin scrisori, internet , vizite ale lor în familie sau ale familiei în unitate,
vizite care vor fi consemnate in dosarul social al copilului prin întocmirea unor ,,Rapoarte
de vizitǎ” . Totodatǎ se întocmeşte o Fişǎ de convorbire telefonicǎ, în cazul în care
copilul menţine legǎtura cu familia telefonic.
 Copilul îşi vizitează familia dupa evaluarea cazului de catre membrii echipei
pluridisciplinare ( acestia stabilesc daca rezidentul poate fi invoit in familie in functie de
programul sau scolar , conditiile psihologice si sociale ale parintilor ) ; educatorul de
referinta înregistrează plecarea în Registrul de învoiri în familie. Ĩn prealabil asistentul
social a evaluat / reevaluat situatia sociala a familiei/ familiei largite/persoanei apropiate, cu
implicarea autoritatilor locale, astfel încât siguranţa copilului sǎ nu fie pusǎ în pericol.
Familia este evaluatǎ şi consiliatǎ în legǎturǎ cu problematica învoirilor copilului în familie
iar dacǎ pǎrinţii doresc amânarea venirii acestuia in institutie se iau declaraţii în acest
sens, se ia şi declaraţia copilului dacǎ acesta a împlinit vârsta de 10 ani, se stabileşte data
la care minorul va ajunge în unitatea de ocrotire precum şi persoana care îl va însoţi.
Raportul de vizitǎ şi declaraţiile se vor înregistra, fiind incluse la dosarul social al copilului.
Dacǎ termenul nu se respectǎ, asistentul social are obligaţia de a acţiona , sesizând atât în
scris ( adresă oficială ) cât şi telefonic poliţia cât şi Autoritatea Tutelarǎ în a cǎrei razǎ se
aflǎ pǎrinţii/rudele, în vederea aducerii copilului în institutie ; se va întocmi ulterior un raport
de convorbire telefonică cu cele două instituţii ce va fi înregistrat şi inclus la dosarul social
al copilului. CP va sesiza totodata Serviciul Management de caz din cadrul D.G.A.S.P.C.
Iasi si va realiza deplasarea la domiciliul familiei unde a fost invoit copilul.
 Vizitele familiei sau ale altei persoane sunt consemnate în Registrul de evidenţa a vizitelor

18
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 19 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Procedurile de mentinere a legaturilor cu parintii si alte persoane importante pentru


copil se refera la:

 MODALITATI,

 CONDITII referitoare la vizitele în SR si în afara SR

 RESTRICTII

Restrictiile în ceea ce priveste mentinerea legaturilor, în scopul protejarii copilului, cu


exceptia celor prevazute de lege si cuprinse în hotarârea CPC, se stabilesc cu consultarea
managerului de caz .

MODALITATILE de mentinere a contactului si, dupa caz, restrictiile în acest sens sunt
parte integranta a PIP elaborat si dezvoltat pentru fiecare copil în parte

Legăturile dintre părinţi şi copil se pot realiza prin următoarele MODALITĂŢI:

 vizite ale părinţilor în CP;

 vizite ale copilului în afara CP (la domiciliul părinţilor, în comunitate, invoiri);

 telefoane din partea părinţilor si copiilor;

 acces internet – corespondenta electronica, skype

 corespondenta clasica (scrisori, fotografii)

Organizarea întâlnirilor copil – familie, cf. Ordin 287/2006 (adaptat)

Întâlnirile propriu-zise între copil si familie sunt organizate si mediate/supravegheate


de personalul CP.

Întâlnirile se pot organiza la sediul CP, într-o camera special amenajata, la domiciliul
familiei, la domiciliul familiei de plasament (dupa caz, in functie de situatie), la
D.G.A.S.P.C.precum si în alte locuri adecvate.

Locul ales pentru desfasurarea întâlnirii trebuie sa fie firesc si mai putin restrictiv, cu
conditia sa fie asigurata siguranta copilului.

19
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 20 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

O data cu evolutia relatiilor dintre copil si familie, întâlnirile la sediul CP vor fi treptat
înlocuite cu vizitele acasa, cu sfârsituri de saptamâna petrecute în familie.

Sederile peste noapte vor fi posibile atunci când exista certitudinea ca se poate
asigura securitatea copilului în noul mediu familial.

La prima întâlnire copil-familie este obligatorie prezenta unui profesionist al CP


(asistent social, psiholog) pentru a media discutiile, pentru a-l ajuta pe copil si pentru a raspunde
la întrebarile suplimentare ale parintilor.

Familia trebuie sa beneficieze de intimitate în întâlnirea cu copilul daca siguranta


acestuia din urma este asigurata.

Responsabilul de PIS-AS decide observarea întâlnirilor urmatoare; motivele acestei decizii


si persoana desemnata ca observator sunt consemnate în Raportul de întâlnire copil-familie
care va face parte din dosarul copilului.

Observarea vizitelor poate fi justificata în anumite cazuri, de exemplu atunci când:

 se suspecteaza posibilitatea unui abuz asupra copilului pe durata vizitelor;

 comportamentul parintilor este inadecvat (denigrarea institutiei sau familiei în grija careia
este copilul) ori imprevizibil sau daca acestia trec printr-o perioada mai dificila si nu pot
gestiona problemele aparute;

 parintii fac promisiuni nerealiste sau inadecvate situatiei copilului;

 copilul se teme sa stea singur cu parintii sai etc.

Întâlnirile copil-familie observate/supravegheate de profesionistii CP sunt consemnate în


raportul de întâlnire copil-familie.

Pentru întâlnirile nemediate de profesionistii CP raportul este realizat de catre


responsabilul de PIS -AS care mentioneaza aspectele legate de locul, data si durata întâlnirii,
precum si de comportamentul copilului înainte si dupa vizita.

Daca scopul întâlnirii copil-familie este sa sprijine parintele sa dobândeasca abilitati


parentale, unul sau doi profesionisti pot participa la întâlnire si pot interveni direct în diversele
activitati care se desfasoara pe parcursul întâlnirii.

Prezenta persoanelor importante pentru copil la unele din întâlnirile copil- familie este
esentiala pentru stimularea parteneriatului dintre profesionisti si parinti, cât si pentru reusita
procesului de reintegrare/integrare

20
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 21 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

CONDITII referitoare la vizitele în SR si în afara SR

a). Vizite ale părinţilor în CP

 respectarea programului de vizite afişat la intrarea in CP;

 în timpul săptămânii părinţii vor fi îndrumaţi de asistentul social către spaţiul special
amenajat pentru vizite din cadrul CP;

 asistentul social preia copilul de la grupă şi împreună cu persoana de referinţă se


deplasează spre spaţiul de vizite;

 cu ocazia fiecărei vizite părintele poate primi informaţii în legătură cu dezvoltarea fizică şi
psihică a copilului, cu starea de sănătate a acestuia, informaţii pe care le poate obţine de
la psiholog, psihopedagog, logoped, medic, kinetoterapeut, educator;

 asistentul social poate solicita parintelui (vizitatorului) informaţii referitoare la situaţia


socială şi materială a familiei, în vederea evaluării posibilităţii reintegrării familiale a
copilului;

 durata și frecvența vizitelor va depinde de mai mulţi factori: disponibilitatea părintelui


(timpul pe care îl are la dispoziţie), gradul de dizabilitate al copilului, starea de sănătate a
acestuia, activitatea desfăşurată în momentul vizitei etc.;

 vizita se va desfăşura iniţial sub supravegherea asistentului social, după care părintele va
fi lăsat singur împreună cu copilul pe o perioadă de timp care va fi stabilită în funcţie de
complexitatea cazului;

 orice vizită va fi menţionată în registrul de vizite special întocmit, registru care poate fi
găsit la cabinetul de asistenţă socială.

b). Vizite ale copilului în afara CP (invoire de scurta durata)

La solicitarea părinţilor copilul poate merge în familia proprie sau lărgită pentru o
anumită perioadă de timp. Pentru aceasta părintele va întocmi o cerere scrisă adresată sefului
CP /reprezentantului legal în care va preciza perioada de timp şi locul vizitei copilului. Aceste
vizite ale copilului pot fi aprobate numai dacă se cunosc foarte bine condiţiile din familie
(materiale, de locuit), dacă nu există riscul producerii oricărei forme de abuz si daca familia
colaboreaza in vederea monitorizarii pe parcusul invoirii. A se corela cu procedura invoirii.
Părintele se poate deplasa împreună cu copilul şi în comunitate (plimbări în oraş, în
parc, la cofetărie etc).

21
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 22 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

In functie de decizia managerului de caz, copilul va fi însoţit în aceste deplasări de


către persoana de referinţă sau asistentul social.
RESTRICŢII
Restricţiile privind accesul părintelul în CP vizează:

 părinţii decăzuţi din drepturi sau în cazul în care drepturile părinteşti sunt
suspendate, daca reprezinta un pericol pentru copil ;
 părinţii care sunt vizibil sub influenţa băuturilor alcoolice;
 părinţii care prezintă un comportament agresiv şi o conduită inadecvată vis a vis de
personalul centrului;
 în situaţii de boală evidentă şi/sau contagioasă
 refuzul de a se legitima
 refuzul de a se conforma regulamentului de ordine internă

8.4.2 Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii

1. Asistentul social – înştiinţează familia periodic privind evoluţia copilului, adresează


invitaţii, efectuează demersuri pentru identificarea membrilor familiei. De asemenea
monitorizează situaţia vizitelor, realizează deplasări la domiciliul părinţilor, însoţeşte copilul în
familie, propune restricţii şi promovează drepturile copilului la viaţa în familie.
2. Psihologul – evaluează din punct de vedere emoţional relaţia dintre copil şi familie,
realizează consilierea familiei şi a copilului în funcţie de nivelul de înţelegere, însoţeşte copilul în
familie, monitorizează comportamentul membrilor familiei faţă de copil.
3. Asistentul medical – supraveghează şi consemnează vizitele (în absenţa asistentului
social şi a psihologului), verifică identitatea vizitatorilor şi consemnează datele personale ale
acestora. De asemenea verifică eventualele produse alimentare pe care rudele le aduc în dar
copiilor.
4. Educatorul - supraveghează şi consemnează vizitele în Caietul de Observaţie al copilului,
precum şi particularităţile comportamentale ale copiilor după plecarea vizitatorilor care reprezintă
un indiciu privind relaţia emoţională a copilului cu familia.
5. Şeful de centru – monitorizează toate demersurile efectuate pentru întărirea legăturii
copil – familie, pune la dispoziţie resursele materiale necesare deplasărilor, indeplineste atributiile
de MC. Șeful de centru vizeaza registrul de vizite.

Se urmăreşte ca părinţii copilului/familia lărgită/reprezentantul legal al copilului/alte


persoane importante pentru copil să fie implicate pe cât posibil în viaţa acestuia pe perioada

22
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 23 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

şederii sale în centru, astfel încât (re)integrarea sa familială şi includerea socială să se


pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii.

În unitate există un registru de evidenţă a vizitelor unde se consemnează numele


copilului vizitat, cine îl vizitează (nume, prenume, grad de rudenie, nr. serie buletin, domiciliul),
durata vizitei, modul de desfăşurare a acesteia, evenimente deosebite. Registrul de evidență a
vizitelor va avea un număr de înregistrare dat din Registrul Intern al centrului, va avea fiecare filă
numerotată și va fi vizat de șeful de centru.
Acest document se află, in unele CP, la cabinetul medical deoarece vizitele pot avea loc şi
după ora 16.00 sau în weekend. Asistentele medicale consemnează în acest registru, iar
asistentul social monitorizează şi întocmeşte Fişa de Vizite a fiecărui copil. Periodic, asistentul
social informează asistentele medicale cu privire la copiii care pot fi învoiţi în familie, care pot fi
vizitaţi şi eventualele restricţii. De asemenea la cabinetul medical sunt afişate numerele de telefon
ale : şefului de centru, asistentului social şi al Secţiei de Poliţie, pentru situaţiile neprevăzute.
După desfăşurarea vizitei, se întocmeşte documentul care atesta vizita (procesul verbal
al acesteia care se ataşează la dosarul social al copilului sau se notează în Caietul de
Observaţie al copilului (CO) – de către educatorul de la grup sau raportul de intalnire copil-
familie).
În centru sunt consemnate apelurile telefonice efectuate de rudele copiilor, dar şi
apelurile telefonice efectuate de către copii (consemnarea se efectuează de persoana care
preia apelul telefonic).
Periodic asistentul social informează telefonic, prin corespondenţă, sau vizite la domiciliu
familia cu privire la evoluţia copilului şi invită membrii acesteia la sediul centrului pentru a
relaţiona cu copilul.
În măsura existenţei resurselor materiale şi în funcţie de nivelul de înţelegere al copilului,
asistentul social şi psihologul însoţesc copilul în familie şi la finalul vizitei întocmesc raportul
de vizită.
Copiii şi tinerii pot fi învoiţi în familie numai după ce asistentul social şi psihologul
evaluează familiile, iar în cazul rudelor care nu locuiesc pe raza oraşului Iaşi, primăriile de la
domiciliu fac recomandări în acest sens.
In această situaţie rudele completează un angajament în care se specifică cu exactitate
datele de identitate ale rudei, perioada de învoire şi îşi asumă responsabilitatea respectării
tratamentului medicamentos şi a recomandărilor specialiştilor.
In cazul în care apar situaţii neprevăzute (nerespectarea condiţiilor stabilite în
angajament), rudele copilului contactează telefonic personalul centrului.

23
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 24 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Pentru copiii nou veniţi în centru, asistentul social face demersuri pentru identificarea
părinţilor/familia lărgită şi realizează primele contacte cu aceştia.
Pentru părinţii care nu pot fi găsiţi, se fac demersuri la Poliţia Iaşi pentru identificarea
domiciliilor acestora.
În urma vizitelor efectuate de asistentul social la familiile copiilor ocrotiţi se stabilesc
modalităţile de întărire a legăturii cu familia, se stabileşte programul de vizite sau, atunci
când, integritatea fizică sau psihică a copilului este periclitată se impun restricţii şi reguli
(ex. conduită vestimentară adecvată, să nu fie în stare de ebrietate, limbaj adecvat în prezenţa
copilului, suspendarea temporară a dreptului la vizită, includerea in cadrul unui program de
consiliere psihologică a parinților)

8.4.3 Valorificarea rezultatelor activității

Fiecare copil din CP este susținut material și emoțional pentru menținerea unei legături cât
mai strânse cu membrii familiei/persoane importante pentru el.

Prin mentinerea legaturii cu familia se realizeaza o mai buna cunoastere copil -


familie/familie largita , facilitand procesul de reintegrare familiala , socio-profesionala si adaptare
la viata sociala.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Activităţile descrise în prezenta procedură sunt în exclusivitate responsabilitatea angajaţilor


SMC si a celorlalte servicii implicate

Nr. Compartimentul I II III IV V VI


Crt.
( postul)/actiunea (operatiunea)

0 1 2 3 4 5 6

1. Şef SMC Elena Filiche E

2. Presedintele S.C.I.M. Av.

Ticu Ioan

Director general adjunct

24
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 25 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Niculina Karacsony

3. Director General Ap.

Ion Florin

4. Specialiştii SMC Apl.

5. Şef SMC Elena Filiche Ah.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Denumirea Elaborator Aprobat Nr. Difuz Arhivare Peri Alte


are oada
ane anexei Exp. Loc elemente
xa

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Fişa de CP Sef 1 Spec Dosar P


monitorizare a centru/persoa ialisti
vizitelor/învoirilor na desemnata impli
și a apelurilor cati
telefonice

2. PIS pentru CP Sef 1 Spec Dosar P


iniţierea sau centru/persoa ialisti
menţinerea na desemnata impli
legăturii cu cati
familia/integrare/
reintegrare
familială

3. Registrul de CP Sef 1 Spec Dosar P


evidenta a centru/persoa ialisti
vizitelor na desemnata impli

25
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 26 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

cati

4. Raport de CP Sef 1 Spec Dosar P


convorbire centru/persoa ialisti
telefonică na desemnata impli
cati

5. Raport de CP Sef 1 Spec Dosar P


întrevedere centru/persoa ialisti
na desemnata impli
cati

6. Raport de CP Sef 1 Spec Dosar P


întâlnire copil- centru/persoa ialisti
familie na desemnata impli
cati

7. Fișă de CP Sef 1 Spec Dosar P


monitorizare centru/persoa ialisti
trimestrială na desemnata impli
privind cati
menținerea
legăturii cu
familia/persoana
de atașament

8. Fisa de CP Sef 1 Spec Dosar P


monitorizare a centru/persoa ialisti
vizitelor na desemnata impli
cati

9. PIS mentinere CP Sef 1 Spec Dosar P


legatura cu centru/persoa ialisti
familia na desemnata impli
cati

10.Raport convorbire CP Sef 1 Spec Dosar P


telefonica, Raport CP/persoana ialisti
intrevedere, desemnata impli
raport vizita cati

26
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 27 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

11.Registru evidenta CP Sef 1 Spec Dosar P


vizite CP/persoana ialisti
desemnata impli
cati

12.Raport privind CP Sef 1 Spec Dosar P


evolutia relatiei CP/persoana ialisti
parinti-copil pe desemnata impli
perioada vizitei cati

13.Cerere invoire Parinte, rude Sef 1 Spec Dosar P


etc CP/persoana ialisti
desemnata impli
cati

14.Bilet de voie CP Sef 1 Spec Dosar P


CP/persoana ialisti
desemnata impli
cati

15.Declaratie Parinte, ruda, Sef 1 Spec Dosar P


d etc CP/persoana ialisti
desemnata impli
cati

Alte documente cf anexei

După elaborarea şi aprobarea procedurilor, de evidentă va răspunde secretarul C.S.C.I.M.


Procedurile se grupează în dosare potrivit nomenclatorului şi se predau la arhivă în al cincilea an
de la elaborare. În cadrul fiecărui serviciu/ compartiment/ birou va fi desemnată o persoană care
va avea cuprinsă în fişa postului sarcina de a păstra şi îndosaria procedurile elaborate în cadrul
structurii, până la momentul predării acestor dosare la arhivă.

În vederea predării dosarelor la arhivă trebuie respectate următoarele reguli:

 procedurile cuprinse în dosar se ordonează cronologic, iar apoi în ordinea codului


procedurii;
 se îndepărtează acele, clamele, capsele, agrafele metalice, filele nescrise, dubletele;
 documentele din fiecare dosar se leagă în coperte de carton, în aşa fel încât să se
asigure citirea completă a textului, datelor şi rezoluţiilor

27
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 28 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

 dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250-300 de file; în cazul depăşirii acestui număr,
se constituie mai multe volume ale aceluiaşi dosar;
 filele dosarelor se numerotează în colţul din dreapta sus, cu un creion negru; în cazul
dosarelor compuse din mai multe volume, filele se numerotează începând cu numărul 1
pentru fiecare volum;
 pe coperta dosarului se înscriu: denumirea instituţiei şi a compartimentului creator,
numărul de dosar din inventar, anul, indicativul din nomenclator, datele de început şi de
sfârşit, numărul de file, volumul şi termenul de păstrare;
 se adaugă la începutul dosarului o pagină care va conţine numele persoanei care a
îndosariat procedurile, data îndosarierii, semnătura persoanei respective, precum şi
semnătura conducătorului serviciului/compartimentului/biroului şi textul: „Prezentul dosar
conţine … file„.
 Conducătorul fiecărei structuri organizatorice răspunde pentru întocmirea proiectului de
nomenclator pentru documentele serviciului/ compartimentului/ biroului respectiv. Aceste
proiecte se centralizează de responsabilul de arhivă şi se înaintează în 2 exemplare spre
aprobare şi confirmare.

Vizat,
Șef Centru

Fișă de monitorizare trimestrială privind menținerea


legăturii cu familia/persoana de atașament

Nume și prenume copil

28
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 29 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Data și locul
nașterii:_________________________________________________________________
Instituirea măsurii de protecție și documentul în baza căruia a fost instituită măsura:

Cauzele intrării în
sistem:______________________________________________________________
Ultimul contact cu
familia:_____________________________________________________________
Data și modul de
relaționare:___________________________________________________________
Calitatea persoanei cu care a relaționat copilul:
Perioada evaluării:_______________________
Numele și prenumele părinților/rudelor/persoana de atașament/calitatea față de copil
1._______________________calitatea______________________________________

Modalitatea de menținere a Da Nu Frecvență/număr Observații


legăturii
Telefonic
Corespondență scrisă
Rețele de socializare
Vizite la CP
Învoiri în comunitate (oraș)
Învoiri la domiciliu
Altele

2._____________________calitatea________________________________________

Modalitatea de menținere a Da Nu Frecvență/număr Observații


legăturii
Telefonic
Corespondență scrisă
Rețele de socializare
Vizite la CP

29
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 30 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Învoiri în comunitate (oraș)


Învoiri la domiciliu
Altele
3._____________________calitatea_______________________________________

Modalitatea de menținere a Da Nu Frecvență/număr Observații


legăturii
Telefonic
Corespondență scrisă
Rețele de socializare
Vizite la CP
Învoiri în comunitate (oraș)
Învoiri la domiciliu
Altele

Propuneri______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Observațiile specialiștilor care au asistat
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Opinia copilului
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Asistent social,

FIŞĂ DE MONITORIZARE A VIZITELOR

DATA NUMELE VIZITATORULUI OBSERVATII

30
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 31 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

ASISTENT SOCIAL

PIS MENTINEREA LEGATURII CU FAMILIA

Numele si prenumele copilului:

Nevoia: MENTINEREA LEGATURII CU FAMILIA

31
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 32 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

OBIECTIVE ACTIVITATI Resurse Modalitati Evaluare


DURAT Persoanele periodica
A implicate de
OCAZIONA
PERIODI LE evaluare
CE

Pe termen scurt

1. mentiner
ea
legaturii
cu
familia

Pe termen
mediu

1. evaluar
ea
situatiei
familial
e;
2. stabilirea
unui grafic
al vizitelor

Pe termen lung

1. mentine
rea unei
strinse
legaturii
cu
familia;
2.
reintegrare
familiala

32
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 33 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

ASISTENT SOCIAL,

RAPORT DE CONVORBIRE TELEFONICA

Data………………………...................................................……………………………………… ..

Locul……………………….............................................……………………………………………

Telefon……………………............................................…………………………………………......

Persoană contactată………............................................
……………………………………………………….

Conţinutul convorbirii………………...............................................…………………………….....

Acţiuni necesare……………………………………..........................................................................

…………………………………………………………............................................………………...

Intocmit,

RAPORT DE VIZITĂ

33
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 34 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Data…………………………….

Ora………………………………….................................................................

Vizita a fost anunţată/neanunţata…………………………………………………….....................

Locul…………………………………………………………………………………….....................

Persoane prezente………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………...............

Conţinutul vizitei……………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………...............

Acţiuni necesare…………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………….......................

34
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 35 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

………………………………………………………………………………………….......................

Intocmit,

RAPORT DE INTREVEDERE

Data……………………………. Ora………………………………................................................
….

Intrevederea a fost planificata/ neplanificata……………………………………….......................

Locul……………………………………………………………………………………….................

Persoane prezente…………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………...................

Conţinutul intrevederii……………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………….......................

Acţiuni necesare…………………………………………………………………..............................

35
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 36 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

……………………………………………………………………………………...............................

...........................................................................................................................................................
.

Intocmit,

REGISTRU PENTRU EVIDENŢA VIZITELOR

Nr. Data Nume, Persoana Grad Date Durata Semnătură Observaţii


efectuării prenume care de personale vizitei vizitator
crt. vizitei copil vizitează rudenie

RAPORT PRIVIND EVOLUŢIA


RELAŢIEI PĂRINTE - COPIL PE PERIOADA VIZITELOR
 Numele copilului:_____________________________________________________
 Data:________________
 Ora la care soseste parintele: ___________ A sosit la timp ?  DA  NU
 Durata propusa pentru vizita:______________ Durata efectiva a vizitei: _______
 Vizita a luat sfarsit - la timpul stabilit

36
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 37 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

a
- inainte de timpul stabilit
a
in acest caz precizati daca a fost decizia dvs…………………………………………….
a parintelui……………………………………………….
 Vizita a fost:  Supervizata:  Nesupervizata:
 Locul:_____________________________________________________
 Supervizata de: _____________________________________________________

I. DESCRIETI STAREA COPILULUI:


A. Prezenta (fizica si psihica) copilului a fost:  buna
 corecta
 nesatisfacatoare
B. Starea si atitudinea copilului:  violent
 furios
 trist
 indiferent
 depresiv
 fericit
 bucuros
altele ……………………………………
Explicatii ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

II. DESCRIETI STAREA PARINTELUI:

37
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 38 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

A. Prezenta (fizica si psihica) parintelui a fost:  buna


 corecta
 nesatisfacatoare

B. Starea si atitudinea parintelui:  violent


 furios
 trist
 indiferent
 depresiv
 fericit
 bucuros
altele……………………………………………………

Explicati: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

C. Probleme observate la parinte:  Nici una


 Alcool
 Mentale
 Emotionale
Observatii :____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

38
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 39 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

III. DESCRIETI INTERACTIUNEA PTRINTE – COPIL:


1. Parintele a venit însotit ?  DA  NU
Daca DA, de cine ?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________

2. Parintele a adus prajituri, cadouri sau jucarii?  DA  NU


Daca DA, descrieti?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Descrieti cum au reactionat copilul si parintele pe parcursul vizitei! (sosirea, reactii


generale pe parcursul vizitei, despartirea)
_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Descrieti orice reactie pozitiva în relatia parinte - copil :

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Descrieti orice reactie inavedcvata sau comentariu:

39
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 40 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IV. COPILUL A DISCUTAT DUPA VIZITA DESPRE PARINTII SAI? NOTATI CARE AU FOST
OPINIILE SALE!
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

V. CONCLUZII: Cum apreciati calitatea relationarii între parinte si copil ?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnatura persoanei care a completat fisa:

Data completarii_________________

Dată în faţa mea

Şef Centru/ As. Social/ Educator

DOAMNA DIRECTOR

Subsemnatul/a ................................................................................ , domiciliat/a


in........................................... str....................................... nr.............. bl............ sc........... et...........
ap............. legitimat/a cu CI...................................................... , in calitate
de.......................................................................................................................................

40
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 41 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

pentru
copilul/copiii.................................................................................................... ...................................
...............solicit invoirea acestuia/acesteia in familia mea in
perioada........................................................ .

Mentionez ca imi asum raspunderea totala pentru transportul, securitatea si integritatea


copilului pe perioada invoirii si ca il voi aduce personal in unitatea de ocrotire la data
de ..................................... ora................ .

Datele mele de contact sunt urmatoarele...........................................................................

..........................................................................................................................................

Aceasta este declaraţia mea pe care o dau, o susţin şi o semnez!

Data Semantura

BILET DE VOIE

Beneficiarul/a.........................................................................

este învoit/ă de la ora.............până la ora.............., pentru a merge (motivul şi locul)


la ..................................................... ..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

41
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 42 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

..................................................................................................

Educator, Data,

_____________________ ___________

Declaraţie,

Subsemnatul/a, ...................................................................., ocrotit/ă în cadrul


……………………………. ....................................., legitimat cu C.I., Seria.........., Nr. ..........................,
declar pe propria răspundere că în perioada ...................................................................................,
voi pleca la .......................................................................................................................

cu domiciliul în (adresa şi număr de telefon) .................................................................

..........................................................................................................................................

42
P.O.-.10-.. Ed. I
Editia I
Procedura operatională
DIRECŢIA GENERALĂ Nr. de ex. 1
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ privind mentinerea legaturii cu Revizia 0
ŞI PROTECŢIA familia, familia extinsa si alte Nr. de ex.: 1
COPILULUI IAŞI persoane importante pentru copilul
Serviciul Management de din centrul de plasament Pagina 43 din 43
Caz

Cod P.O. – 10-

Declar că am fost informat şi instruit pentru această învoire de către


dl./dna. .........................................................................................................................................,

despre pericolele ce pot apărea şi care mi-ar afecta integritatea fizică, psihică, morală. Am luat la
cunoştinţă că în perioada de învoire sunt interzise:

- consumul de băuturi alcoolice, substanţe halucinogene, etc.;


- contacte cu persoane necunoscute;
- scăldatul, jocul pe malul lacurilor, plimbarea cu barca sau pescuitul;
- căţăratul pe clădiri, stâlpi, schele, garduri, aplecarea peste marginile fântânilor, balcoanelor,
etc..
Precizez că voi respecta regulile privind circulaţia pe drumurile publice şi în mijloacele de transport în
comun.Voi reveni în instituţie.................................., în data de ........................... ora..............!

Aceasta este declaraţia mea pe care o dau, susţin şi o semnez!

Data, Semnătura,

11. Cuprins

43
P.O.-.10-.. Ed. I