Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

PENTRU ACTIVITATI DE MARKETING


Nr.________/____________

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 Prestatorul si Beneficiarul

(1) Societatea _____________________________________________________,


Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon______________________________e-mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon___________________e-mail_________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
(2) Societatea _____________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon______________________________e-mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon___________________e-mail_________________________,
in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar,
(in cazul in care Prestator sau Beneficiar este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul destinat
acesteia)
avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in
urmatoarele conditii:

1
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare

(1) Beneficiarul produce/comercializeaza/ofera produse/servicii in domeniul_______________.


Produsele/serviciile Beneficiarului constau in_____________________________________.
(2) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator a serviciilor de marketing in
favoarea Beneficiarului, in scopul obtinerii de catre Beneficiar a unuia sau mai multora din
urmatoarele avantaje:

 dobandirea unei marci/logo/slogan pentru produsul/serviciul Beneficiarului;


 promovarea produselor in Teritoriu;
 obtinerea unei cote de piata de _______________;
 cresterea cotei de piata cu ___________________;
 obtinerea de date despre profilul mediului concurential;
 obtinerea de date despre profilul mediului de afaceri in care activeaza firma;
 obtinerea de date despre profilul clientilor actuali/potentiali;
 stabilirea preturilor pentru produsele/serviciile Beneficiarului;
 identificarea celor mai bune cai de distributie a produselor/serviciilor Beneficiarului;
 restructurarea activitatii firmei Beneficiarului;
 altceva:_______________________________________________________________.
(3) Numarul si identificarea fiecarui serviciu de marketing in parte, prestat de Prestator pentru
Beneficiar, sunt detaliate in Anexa nr.1 la prezentul contract, care face parte integranta din acesta.
(4) In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia
Prestatorului orice date, informatii, documente sau mostre cu privire la produsele/serviciile si la
activitatea firmei sale, pe care le solicita Prestatorul, partile incheind un acord de confidentialitate
in acest sens.
(5) Beneficiarul poate sa numeasca o persoana de specialitate din cadrul societatii sale (specialist
marketing) care sa colaboreze permanent cu Prestatorul, in mod direct.
(6) Prestatorul pune la dispozitia Beneficiarului o echipa speciala insarcinata cu studierea, realizarea
si controlarea campaniei de marketing referitoare la produsul sau serviciul care face obiectul
prezentului contract.

Art.3 Bugetul de marketing

(1) Prestatorul va gestiona bugetul de promovare a produselor, serviciilor sau marcilor Beneficiarului,
informandu-l pe Beneficiar daca este cazul despre o eventuala necesitate a modificarii acestuia,
precum si cauzele si conditiile modificarii. Conform vointei partilor, bugetul de marketing:

2
 este stabilit de catre Beneficiar si nu va depasi suma de___________________________
pentru toate serviciile oferite de Prestator. Suma de bani este depusa in
contul________________________deschis la__________________________________, sau
___________________________(in numerar/card) la dispozitia Prestatorului, acesta fiind
singurul imputernicit sa dispuna de bani;
 va fi stabilit de Prestator in urma intocmirii planului de marketing, urmand a fi aprobat ulterior
de catre Beneficiar.
(2) Orice cheltuiala facuta din bugetul de marketing va fi justificata prin facturi, chitante, contracte
incheiate de Prestator cu alti prestatori de servicii (radio, tv, publicatii scrise, tipografii,
imprimeuri, etc.). Nejustificarea unei cheltuieli de marketing, are drept consecinta suportarea
acesteia de catre Prestator.
(3) Prestatorul se obliga sa se incadreze in bugetul stabilit cu Beneficiarul prin prezentul contract.
Pentru orice majorare a bugetului Prestatorul trebuie sa ceara acordul Beneficiarului. Acordul
Beneficiarului se va da in scris si va cuprinde suma suplimentata la bugetul de marketing si data
pana la care se obliga sa puna aceasta suma la dispozitia Prestatorului.

Art.4 Teritoriul

(1) Obiectul prezentului contract, respectiv intinderea serviciilor de marketing pentru care a optat
Beneficiarul, se aplica pe Teritoriul ________________________________________.
(2) Limitele Teritoriului pot fi modificate prin act aditional scris si semnat de parti.

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA

Art.5 Pretul

(1) Pretul datorat de Beneficiar Prestatorului poarta denumirea de onorariu, si reprezinta


contravaloarea serviciilor de marketing efectuate de Prestator in folosul Beneficiarului. Onorariul
se calculeaza pentru fiecare serviciu in parte, conform Anexei nr.1 la prezentul contract.
(2) Plata in avans reprezinta suma de bani ce se achita Prestatorului inainte de inceperea serviciilor.
In cazul in care Beneficiarul nu mai doreste sa contracteze dupa incheierea prezentului contract,
pierde avansul, iar in cazul in care Prestatorul refuza sa mai contracteze acesta va restitui
Beneficiarului de doua ori suma primita cu titlu de avans. Suma platita in avans se specifica in
Anexa nr.1.

Art.6 Cheltuieli rambursabile


Art.7 Modalitati de plata
Art.8 Penalitati de intarziere

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.9 Durata contractului

CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.10 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Art.11 Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Art.12 Rezultatele serviciilor oferite. Clauza de garantie
3
Art.13 Confidentialitatea
Art.14 Clauza penala

CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.15 Modificarea si cesiunea contractului
Art.16 Incetarea contractului

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.17 Forta majora si cazul fortuit
Art.18 Notificari intre parti
Art.20 Litigii
Art.21 Alte dispozitii finale

ACTE ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT:


1) Anexa nr.1 - Descrierea serviciilor de marketing, preturi, termene de executare;
2) Anexa nr.2 - Acord de confidentialitate.

S-ar putea să vă placă și