Sunteți pe pagina 1din 97

ECDL - Permisul European de Conducere a Computerului

Instrumente online

- Microsoft Outlook 2010 -

Casa de Editură EUROAPTITUDINI

2013
Autor: Raluca Constantinescu, Ionuţ Dănăilă

Descrierea CIPa Bibliotecii Naţionale a României


CONSTANTINESCU, RALUCA
Instrumente online: Microsoft Outlook 2010 / Raluca Constantinescu, Ionuţ DănăiIă. -
Bucureşti: Euroaptitudini, 2013
ISBN 978-973-1719-32-0

1. DănăiIă, Ionuţ

004.42 OUTLOOK 2010

Copyright © 2013 Casa de Editură EUROAPTITUDINI


Toate drepturile sunt rezervate casei de editură EUROAPTITUDINI. NIcio parte a acestei cărţi
nu poate fi reprodusă sau utilizată în orice formă sau scop, prin metode mecanice sau
electronice, inclusiv fotocopiere, înregistrare sau orice alt mijloc de înmagazinare şi prelucrare
a informaţiei fără aprobarea scrisă a editorului.
\,

"European Computer Driving licence", ECDl şi logo-ul ECDl sunt mărci Înregistrate ale European
Computer Driving licence Foundation limited. Editura EUROAPTITUOINI este o entitate independentă
de Fundaţia European Computer Oriving licence limited şi nu este afiliată cu Fundaţia European
Computer Oriving licence limited În niciun fel. Manualul poate fi folosit la sprijinirea cursanţllor În a se
pregăti pentru examenele ECDL. Nici Fundaţia European Computer Driving licence limited, nici ECDL
ROMANIA şi nici Editura EUROAPTITUDINI nu garantează că utilizarea acestui manual vă asigură
promovarea examinăriJor.
Acest manual nu a fost analizat din punct de vedere al acurateţll tehnice şi nu garantează că utilizatorul
va promova examenele ECDL la care se referă. Autorizarea ECDL ROMANIA relevă faptul că manualul
acoperă Într-o manieră satisfăcătoare noţiunile programei analitice ECOL. Orice test de evaluare şi/sau
performanţă bazate pe exerciţiile conţinute În acest manual se referă numai la acest manual şi nu
constituie sau implică certifica rea de către Fundaţia European Driving licence cu privire la Examenele
ECDL. Pentru detalii legate de susţinerea examenelor ECDl'În ţara dvs. vă rugăm să contactaţi ECDl
ROMANIA (www.ecdl.ro) sau să vlzltaţl web site-ul Fundaţiei European Computer Drlving licence
limited la www.ecdl.org.
Pentru a susţine examenele necesare obţinerii unui certificat ECDL, trebuie să vă Înregistraţi În
program prin achiziţionarea unei serii unice de Înscriere. in lipsa unei asemenea serii, niciun test nu
poate fi sustinut şi niciun certificat ECDL sau o altă formă de recunoaştere nu poate fi acordată
candidatului. Seriile unice de Înscriere ECDl pot fi obţinute de la orice Centru de Testare acreditat
ECOL.
Referirile la "European Computer Driving ljcence" (ECDL) includ "International Computer Driving
licence" (ICOl). Programa analitică oficială utilizată În cadrul programului de certificare "European
Computer Driving ttcence" (ECDL) şi "International Computer Driving ucence" (ICDl) este disponibilă pe
web site-ul Fundaţiei European Computer Driving licence limited.
Schema de certificare conform Noului program ECDL

Module START

UtiIÎZIII'ell eompllte... ,ui


Instrumente online

Edita'" ele text

Calcultabelar

Module START Module STANDARD

WOb&t,IIll/:

certificarea ECDL Standard se obţine după promovarea a 4 module fixe ECOL Start şi 3 module
la alegere ECDL Standard.

Module AVANSAT
ECOL Editare de text AV3nsat

C"leul t.::lbd:l~ AVllr\ut

... ECDL Calcul tobe-Iar Avansat

ECDlBaze de date Avansat

ECDl Prezentari Avansat

ertificarea ECOL Expen se obţine pentru minim 3 module nivel avansat promovate
Module STANDARD

..
ModuleSTART

BaI. da date .~

Module START
Utilizarea ~mputerului

InStrumente online

Editare de text

Calcul tBbelar

Module START Module STANDARD

BaI. de!data

Oricare modul DrOf!!OVat sau combinatie de module . .


la a!egere DfO!l!OYale din cadrul tuturor modulelor
disponibile, in functie de profilul de certificare
necesarcandidatului in timp
prefaţă.............................................................................................................................. 7
Lectia 1- Internetul
1.1 Termeni şi concepte....................................................................................... 9
1.2 Securitate şi siguranţă pe Internet................................................................ lS
1.3 Evaluarea informaţiei...................................................................................... 18
1.4 Proprietate intelectuală 19
1.5 Protecţia datelor cu caracter personal........................................................... 20
Lectia 2 - Navigarea pe Web
2.1 Primii paşi În lucrul cu un browser web........................................................... 22
2.2 Instrumente şi setări........................................................................................ 27
2.3 Preferinţe (Bookmarks)................................................................................... 32
2.4 Rezultate.......................................................................................................... 35
Lectia3 -Informatii online
3.1 Folosirea unui motor de căutare................................................................... 39
Lectia 4 - Comunicare
4.1 Comunităţi online........................................................................................... 46
4.2 Instrumente de comunicare............................................................................ 48
4.3 Concepte de bază despre e-mail..................................................................... 50
4.4 Securitate........................................................................................................ 51
Lectia 5 - Lucrul cu posta electronică

5.1 Trimiterea mesajelor . 55


5.2 Primirea mesajelor . 59
5.3 Instrumente ŞI setărl ;:.. ~ . 64
5.4 Utilizarea listei de distribuţie . 69
5.5 Organizarea mesajelor , . 72
5.6 Utilizarea calendarelor . 76
Simulări Internet 79

li
[1
5

I
6
Prefaţă

Utilizarea calculatorului este necesară acum aproape În orice domeniu de


activitate sau În viaţa de zi cu zi. Cunoştinţele practice În domeniul utilizării
calculatorului permit persoanelor de toate vârstele să Îşi Îmbunătăţească viaţa la
nivel personal sau profesional. Aderând la un standard aşa cum este ECDL, atât În
ceea ce priveşte pregătirea, cu ajutorul acestui manual acreditat, cât şi certifica rea,
beneficiaţi de o serie de avantaje:
- creşterea adaptabilităţii la schimbările aduse la locul de muncă de implementarea
noilor tehnologii;
- creşterea competenţei, Încrederii În sine şi motivaţiei, prin obţinerea de noi abilităţi
şi a unei certificări recunoscute internaţional;
- Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare În carieră;
- posibilitatea de deschidere de noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai
bun sau o bursă; .
- scăderea probabilităţii de a pierde o ofertă de serviciu;
- oferirea unei baze pentru specializări ulterioare În utilizarea unor aplicaţii mai
complexe sau mai specializate.

Permisul european de conducere a computerului (ECDL - European Computer


Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competenţelor
digitale recunoscut la nivel internaţional În peste 148 de ţări şi numără până În
prezent, conform informaţiilor furnizate de ECDL ROMANIA, peste 12 milioane de
persoane Înregistrate În program la nivel internaţional.

Programul ECDL/ICDL este administrat la nivel mondial de către Fundaţia ECDL


(ECDL Foundation). Fundaţia este o organizaţie non-profit, rolul ei fiind acela de a
promova, dezvolta şi certifica abilităţile de operare pe computer şi cunoştinţele IT.
Acesta se realizează prin acordarea sub-licenţei ECDL unor organizaţii locale, care
administrează programul la nivel naţional, conform standardului stabilit de Fundaţia
ECDL.
A ~
In România, ECDL ROMANIA este organizaţia care implementează licenţa ECDL,
având Între atribuţii şi acreditarea suporturilor de curs ECDL, aşa cum este cazul şi
acestui suport de curs.

7
Acest manual realizează iniţierea În domeniul informaţiilor şi cornurucaru
electronice, folosind browser-ul web Internet Explorer 9 şi aplicaţia de poştă
electronică Microsoft Oulook 2010.

Manualul este realizat În conformitate cu programa analitică versiunea 1.0 şi


respectă
standardele de calitate impuse de ECDL ROMANIA, obţinând acreditarea
ECDL.

Acest manual este util oricărei persoane care doreşte să obţină certifica rea ECDL,
indiferent că este angajat Într-o companie privată sau publică, că este funcţionar
public, profesor sau este angajat În orice alt domeniu de activitate. Lecţiile sunt
prezentate Într-un format atractiv şi permit atât utilizarea sa ca suport de curs pentru
cursuri organizate la sală cu traineri profesionişti, cât şi pentru studiul individual.

Vă dorim mult succesl

Editura Euroaptitudini

8
Lecţia1
Internetul
1.1. Termeni şi concepte

• Înţelegerea şi diferenţierea termenilor Internet şi


World Wide Web (WWW)

Internetul este o reţea globală de calculatoare


interconectate, care permite comunicarea Între milioane de
utilizatori din Întreaga lume. Reţeaua Internet a fost creată
iniţial ca o uriaşă bază de date pentru a fi utilizată În scop
ştiinţific şi educaţional. În acest sens, rolul predominant al
reţelei Internet era cel de documentare şi de comunicare.
Ulterior, datorită creşterii numărului de calculatoare conectate
la Internet, a crescut şi numărul de site-uri ale diferitelor
organizaţii care oferă conţinut informaţional şi implicit numărul de vizitatori ai
acestor site-uri, posibili consumatori de produse sau servicii.
Cele mai importante servicii oferite de Internet sunt:
".. World Wide Web (WWW) - reprezintă un sistem de documente şi informaţii
legate Între ele, accesate prin Internet. Cu ajutorul unui browser Web (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc) utilizatorul are acces la informaţii de tip
text, audio, video etc. Documentul de bază al WWW este pagina Web.
".. E-mail (poştă electronică) - trimiterea şi primirea de mesaje În format electronic
pe Internet;
".. Mesajerie instantanee (instant messaging) - conversaţie În timp real pe Internet
Între două sau mai multe persoane;
".. VOIP (Voice over Internet IP) - servicii de telefonie prin Internet;
".. RSS (Really Simple Syndication) - distribuţia ştirilor şi articolelor publicate pe
Internet.
".. FTP (File Transfer Protocol) - transfer rapid de fişiere;
".. Newsgroups - colecţii cu informaţii globale actualizate frecvent, organizate mai
mult sau mai puţin În jurul unui anumit subiect cu relevanţă publică; "
".. Comunităţi online - serviciu disponibil pe Internet, creat cu principal'~1 scop de a
conecta utilizatori cu aceleaşi interese, activităţi,hobby-uri.
Cele mai importante activităţi ce pot fi desfăşurate pe Internet sunt: ,
~ Comerţul electronic, cunoscut sub numele de e-commerce, constă În cumpărarea
şi vânzarea de produse sau servicii prin intermediul sistemelor electronice, cum ar fi
Internetul şi alte reţele de calculatoare. EI include, de asemenea, Întregul proces de
dezvoltare online, marketing, vânzare, livrare, service şi plată pentru produse şi
servicii.

9
În România sunt peste 3S00 de magazine online (În decembrie 2012) care
tranzacţionează anual sute de milioane de euro. Piaţa de e-comrnerce este foarte
dinamică, valoarea tranzacţionată crescând de la an la an cu valori importante, ceea
ce face loc noilor iniţiative În domeniu.
Principalele domenii de success În comerţul online românesc sunt:
• Turism & Transporturi
• Retail Online
• Telecom
• Servicii
• Plată facturi
Activitatea magazinelor online este condiţionată de prevederile legii 365/2002
privind comerţul electronic şi ale ordonanţei 130/2000 privind protecţia
consumatorilor şi executarea contractelor la distanţă.
Comerţul electronic prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje.
Avantajele sunt:
./ Operabilitate 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână;
./ Promovarea produsului se realizează mai amplu şi mai
rapid;
./ Dispar limitele geografice de vânzare a unui produs;
./ Se reduce timpul de acces\la un produs;
./ Majoritatea produselor sunt livrate la domiciliu;
./ Posibilitatea de a prezenta sau vinde orice produs sau serviciu;
Dezavantajele sunt:
./ Credibilitate scăzută;
./ Sisteme de plată nesigure;
./ Calitatea reală a produselor poate fi deficitară În raport cu cea prezentată online.

~ servicii bancare online (e-banking) - reprezintă serviciile


bancare care pot fi puse la dispoziţia persoanelor fizice şi a
companiilor de către o bancă, prin mijloace electronice, prin
intermediul unui telefon fix sau mobil sau prin Internet. Serviciile
bancare electronice oferă acces la diverse informaţii de cont şi
financiar-bancare, În general, şi pot permite efectuarea de
transferuri de fonduri şi plăţi din cont. Deţinătorii de conturi pot avea acces la aceste
servicii dacă se Înregistrează la bancă În acest scop şi primesc, după acceptarea
Înregistrării, o modalitate de identificare unică (nume, parolă, PIN - Personal
Identification Number, expresii de control, dispozitiv special etc.), care să le permită
o utilizare sigură a serviciilor.

Există trei tipuri de servicii bancare electronice: internet banking, home banking
şi mobile banking, plăţile putând fi făcute cu ajutorul unui computer sau a unui
telefon mobil.

10
Primul tip de serviciu bancar electronic este internet banking. Operaţiunile pe
care le efectuaţi nu depind de un orar sau de o anumită
locaţie şi nu trebuie să vă deplasaţi la sediul băncii, ceea
ce reprezintă una dintre cele mai avantajoase metode
e
Bankin
de verificare a stării contului sau soldul cardului
dumneavoastră. Pentru realizarea acestei operaţiuni,
~
este necesară o conexiune la Internet şi un abonament
la una dintre băncile care acordă această facilitate.
Cel de-al doilea tip de serviciu este home banking, care vă ajută să aflaţi
informaţii În amănunt despre situaţia conturilor dumneavoastră, dar şi despre
tranzacţiile efectuate.
'"
Ultimul tip de serviciu bancar electronic este mobile bankinq, care reprezintă un
serviciu furnizat de operatorii de telefonie mobilă din România şi străinătate, care
asigură o legătură permanentă Între un client şi o bancă, prin intermediul telefonului
mobil.
Operaţiile care pot fi efectutate prin e-banking sunt:
- plata taxelor şi impozitelor.
- achitarea facturilor de teiefon, gaze, electricitate etc.
- vânzarea sau cumpărarea de vaiută.
- crearea de depozite În valută sau lei.
- plata către persoanele fizice sau juridice, direct În contul lor.
- verificarea contului sau soldul cardului.
- verificarea operaţiunilor din cont, precum plăţile efectuate, sumele primite sau
soldul final.
Una dintre principalele probleme cu care se confruntă e-banking-ul o reprezintă
securitatea. Fără Încrederea clienţilor În securitatea sistemului, ei nu doresc utilizarea
unei reţele publice, cum ar fi Internet-ul, pentru a-şi vizualiza informaţiile financiare
online şi pentru a efectua tranzacţii financiare. Unele dintre ameninţările securităţii
sunt furtul şi violarea intimităţii individului şi a confidenţialităţii informaţiilor. Băncile
care utilizează e-banking-ul oferă mai multe metode pentru a asigura un nivel ridicat
de securitate:
• identificare şi autentificare: utilizarea numelui de utilizator şi a unei parole
pentru a putea accesa conturile,
• criptare: chiar dacă informaţia este interceptată, hacker-ul ,să"nu o poată
vizualiza '
• firewall: bariere pentru protejarea servere-lor şi a bazelor de date ale
băncilor.
Prin intermediul Internet-ului, o persoană poate avea acces 24 de ore/7 zile pe
săptămână la conturile sale şi poate realiza tranzacţii, fiindu-i necesar pentru aceasta
doar un calculator conectat la Internet şi un browser Web. Serviciile bancare prin
Internet pot fi accesate şi prin dispozitivele de telefonie mobilă şi cu ajutorul WAP
(Wireless Application Protocol).

11
Şi În România, serviciile bancare electronice s-au dezvoltat rapid În ultimii ani şi
sunt În continuare În curs de dezvoltare şi extindere.

~ guvernarea electronică (e-government) - este prescurtarea termenului


electronic government şi descrie utilizarea tehnologiei pentru
a facilita funcţionarea 'guvernului şi furnizarea de informaţii
guvernamentale şi servicii către cetăţeni.
În principal, ar trebui să se concentreze pe:
• utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, (În special
Internet), ca un instrument pentru a realiza o mai bună
guvernare.
• utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării În toate operaţiunile desfăşurate de
o organizaţie guvernamentală.
• optimizarea continuă a furnizării de servicii şi guvernării prin intermediul
tehnologiei informaţiei.
În România, serviciile publice disponibile online presupun
rezolvarea unei probleme În relaţia cu administraţia, făra a mai
fi necesară deplasarea la ghişeu sau utilizarea altor mijloace de
transmitere a documentelor.
Aceste servicii online se referă la:
• depunerea de către contribuabili a declaraţiilor CAS, CASS, de
şomaj şi a declaraţiilor fiscale 100, 101, 102, 103, 300, 390;
• achitarea de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare, a ..
obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, reprezentând impozit pe venit, plăţi
anticipate cu titlul de impozit, regularizări aferente impozitului pe venit şi obligaţii
fiscale accesorii aferente acestora;
• plata amenzilor de circulaţie aplicate În municipiul Bucureşti cetăţenilor români cu
domiciliul În Bucureşti sau cetăţenilor străini cu reşedinţa În Bucureşti;
• furnizarea de formulare tipizate utilizate În relaţia cu administraţia, facilitând
obţinerea documentelor necesare În urbanism şi construcţii, stare civilă, protecţie
socială etc.
• furnizarea de Iink-uri către primării, prefecturi, consilii judeţene şi alte instituţii
publice de la nivel local.

~ e-Iearning - cuprinde toate formele de Învăţare pe cale


electronică şi presupune transferul de competenţe şi
cunoştinţe prin intermediul computerelor şi reţelelor.
Aplicaţiile E-Iearning includ Învăţarea pe baza calculatorului şi
Internetului, clase virtuale şi colaborări digitale. Conţinutul este
furnizat prin Internet, Intranet / Extranet sau CD-ROM.
Învăţarea poate fi efectuată În ritm propriu sau cu ajutorul unui instructor şi include
materiale interactive sub formă de text, imagine, animaţie, video şi audio. Termenul

12
de E-Iearning poate fi regăsit şi sub forma altor sinonime, precum: CBT (Computer-
Based Training), IBT (Internet-Based Training) sau WBT (Web-Based Tralning)
Principalul avantaj al procesului de E-Iearning constă în accesibilitatea lui,
materialele de studiu putând fi accesate în orice moment, de oriunde, fără a fi
necesară deplasarea la o instituţie de învăţământ.

~ poşto electronică (e-mail) - desemnează sisteme pentru transmiterea sau


primirea de mesaje electronice, de obicei prin Internet.

~ divertisment - utilizatorii se pot relaxa pe Internet jucând jocuri online, ascultţnd


muzică, vizlonând diverse videoclipuri sau filme, socializând pe reţele de socializare
sau prin intermediul mesagerlei instantanee.

~ căutarea de informaţii referitoare la un anumit subiect de interes

• Definirea termenilor: URL, hyperlink

Uniform Resource Locator (URL) este o adresă de localizare şi identificare a unei


resurse existente pe Internet.
Un URL este format din două părţi:

./ numele protocolului
./ numele domeniului.
Un protocol este o metodă prin care datele sunt transmise de la un calculator la
altul prin intermediul Internetului. Cele mai importante protocoale sunt:
» Hypertext Transfer Protocol (HTTP) este metoda cea mai des utilizată pentru
accesarea informaţiilor în Internet, informaţii păstrate pe servere World
Wide Web (WWW).

» Hypertext Transfer Protocol Secure


(HTTPS) este un protocol de comunicaţie
destinat transferului de informaţie criptată
prin intermediul WWW. HTTPS este în
acelaşi timp o metodă de autentificare a
server-ului web care îl foloseşte, prin
intermediul aşa-numitelor certificate ___
.. ... ....._----,.-
--,'~---~~
digitale, emise de o autoritate de -I_~ -
{ii::i._._.. _ " " , '
certifica re (de exemplu VeriSign). Se pot
consulta informaţii despre identitatea "_ ._.
server-ului prin c1ick pe butonul cu un lacăt ce apare în bara de adrese sau de
stare a browser-ului utilizat.

13
Conexiunile HTTPS protejează de intruşi transferul datelor şi sunt folosite În mare
parte În operaţiuni de plată pe Internet şi operaţiuni importante În cadrul sistemelor
informaţionale corporative.

~ File Transfer Protocol (FTP) este un protocol (set de reguli) utilizat pentru
accesul la fişiere aflate pe servere din reţele de calculatoare particulare sau
din Internet.

Un nume de domeniu reprezintă o adresă unică care identifică locaţia unui site
Web. Cele mai cunoscute domenii sunt cele:
generice - indică În general un domeniu organizaţional şi este de obicei
format din 3 litere

com Organizaţii şi societăţi comerciale


edu Instituţii educaţionale
gov Organizaţii guvernamentale
int Organizaţii internaţionale
mii Organizaţii militare
net Centre de administrare areţelelor mari
"
org Organizaţii non - profit

de ţară - reprezintăun cod cu ajutorul căruia se identifică ţara de


apartenenţă a domeniului şi este de obicei format din 2 litere.

Au Australia
Ca Canada
Ch Elveţia
De Germania
Fr Franţa
It Italia
PI Polonia
Ro Romania
Ru Rusia
Uk Marea Britanie

Astfel, În cazul adresei http://www.euroaptitudini.ro


http reprezintă numele protocolului
www.euroaptitudini.ro reprezintă numele domeniului
Numele domeniului constă În mai multe părţi, separate prin punct.
• Domeniul cel mai din dreapta reprezintă nivelul cel mai Înalt (În cazul nostru
ro)

14
• Următorul nivel spre stânga reprezintă subdomeniul (în cazul nostru
euroaptitudini)
• Ultimul nivel spre stânga reprezintă subdomeniul de nivel inferior (în cazul
nostru www)

Un hyperlink {folosit mai des sub numele de Iink} reprezintă un cuvânt, grup de
cuvinte sau imagine care, În momentul accesării, realizează o ,-
legătură către alte părţi ale aceluiaşi document, alte documente

sau secţiuni din alte documente. Pentru accesarea unui Iink, pur
şi simplu se execută clickstânga mouse pe Iinkul respectiv.
Accesarea unui Iink poate determina următoarele acţiuni:
salt la o altă parte a aceleiaşi pagini;
salt la o altă pagină a aceluiaşi website;
salt la o altă pagină web;
permisiunea de a descărca un fişier;
lansarea unei aplicaţii, unui fişier video sau audio.

• Ce este un browser web şi pentru ce este el folosit

Un BROWSER WEB reprezintă o aplicaţie care vă permite


să vizualizaţipe monitor text, grafică, video, muzică şi alte
informaţii localizate pe o pagină Web. Dintre cele mai
cunoscute browsere web enumerăm: Internet Explorer,
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome.

1.2 Securitate şi siguranţă pe Internet

• Tnţelegerea termenului de criptare a datelor

Criptarea sau codificarea datelor este procesul de


ascundere a informaţiei pentru a o face ilizibilă. Scopul criptării
este acela de a nu permite persoanelor neautorizate accesul la
anumite date În timpul transmiterii lor sau atunci când sunt
păstrate pe diverse suporturi de stocare. Pentru decodificarea
datelor, este necesară o cheie de decodificare.

• Conceptul de site web securizat

R.giIt.I.4 ....rI mit,.... !tS'lIIMJlI....d


Un site web protejat (securizat) reprezintă un site la pattw.,d .. I~ln.
care accesul se face restrictiv, pe baza unui nume de
utilizator {username} şi a unei parole {password}.
De asemenea, un site web protejat este identificat prin
15
textul https În cadrul adresei sale şi prin semnul unui lacăt afişat În bara de adrese
sau În cea de stare.
Cel mal des Întâlnit exemplu este orice site de mail.

• Conceptul de certificat digital

Certificatul digital reprezintă un instrument În stabilirea unui canal securizat


pentru comunicarea informaţiilor confidenţiale. Certificatul digital este utilizat
pentru o gamă variată de tranzacţii electronice ce include: e-mail, comerţ electronic,
transfer electronic de fonduri.
Certificatul digital este o semnătură electronică ce Îmbracă
două forme:
- fie certificatul identifică expeditorul unui document
- fie certificatul dovedeşte autenticitatea unui site Web
către utilizatorii săi.
În cazul primei forme, semnătura digitală este creată prin
criptarea conţinutului documentului, folosind cheia criptografică a
expeditorului. Aceasta face ca semnătura să fie unică. Orice modificări aduse
documentului afectează semnătura, oferindu-se astfel integritate. Certificatele sunt
\
emise de autorităţi de certifica re, care Îşi asumă responsabilitatea pentru
identificarea utilizatorilor şi pentru acordarea cheilor.
În cazul celei de a doua forme, certificatul se bazează pe recunoaşterea sa de
către autoritatea de certifica re.

• Navigarea sigură pe Internet

Copiii folosesc Internetul pentru diverse activităţi: e-mail, teme, căutări pe


Internet, jocuri online, reţele de socializare, mesagerie instantanee, supunându-se
zilnic pericolelor pe care le implică mediul virtual.
Principalele riscuri la care se expun sunt:
• Expunerea la conţinut - Se recomandă folosirea
filtrelor de căutare ce elimină conţinutul explicit din
motoarele de căutare folosite. O altă opţiune o
reprezintă folosirea browserelor pentru copii (Kido'Z
sau Zac Browser) sau a motoarelor de căutare speciale
pentru copii (Ask Kids şi KidRex). De asemenea, pot fi
create liste de site-uri favorite pentru a limita
navigarea inutilă pe Internet. Indiferent de soluţia
aleasă, se recomandă ca părinţii să supravegheze copiii În permanenţă atunci
când aceştia sunt online.
• Divulgarea informaţiilor personale - Este important să se explice copiilor
faptul că divulgarea informaţiilor personale poate fi extrem de dăunătoare.
16
De asemenea, se recomandă folosirea unui nume de utilizator care să nu
ofere prea multe indicii cu privire la identitatea utilizatorului şi a unei parole
care să nu poată fi ghicită uşor.
• Petrecerea unui timp Îndelungat online - Mediul online oferă foarte multe
tentaţii şi ca urmare copiii se desprind cu greu de calculator. Se recomandă
să Iimitaţi timpul petrecut online şi să supravegheaţi În permanenţă copilul.
Pentru uşurinşă, plasaţi computerul Într-un loc În care ÎI puteţi vedea uşor.
• Ştergerea accidentală a fişierelor dumneavostră - Creaţi propriul user
pentru copil astfel Încât acesta să nu poată şterge accidental fişierele
dumneavoastră.
Cele mai importante reguli care trebuie urmate de un copil În lucrul online sunt:
• Nu divulga informaţii personale (nume, vârstă,
adresă, telefon)
• Nu divulga parolele
• Nu descărca fişiere, fără acordul părinţilor
• Nu deschide mesaje de la necunoscuţi
• Nu apăsa pe nimic care apare În altă fereastră,
indiferent cât de atractive sunt informaţiile prezentate
• Fii mereu politicos
• Nu discuta niciodată cu oameni pe care nu Îi cunoşti.
Astfel, programele de Control Parental reprezintă o soluţie completă pentru
protejarea copiilor În timpul utilizării Internetului şi controlul activităţii acestora pe
calculator şi Internet.
Ele oferă următoarele facilităţi:
• blochează accesul la anumite pagini sau site-uri, pe
baza unei liste predefinite de cuvinte sau adrese
interzise
• permite accesul doar la anumite site-uri, pe baza
unei liste predefinite de adrese acceptate
• limitează timpul petrecut de copii pe calculator
şi/sau Internet, prin stabilirea unor intervale orare În
care copilul poate avea acces la acestea;
• limitează tipurile de programe şi fişiere care pot fi descărcate şi instalate pe
calculator; ;,
f
• blochează accesul la anumite fişiere sau partiţii de pe caculator;
• limitează sau blochează accesul la setările calculatorului
• limitează sau blochează utilizarea unor programe de către copii
• Întocmeşte rapoarte periodice cu activitatea copiilor pe calculator.

De asemenea, şi adulţii se expun unor pericole atunci când navighează pe


Internet. Astfel, există o serie de recomandări şi pentru aceştia:
• efectuarea cumpărăturilor online numai de pe site-uri securizate
17
• evitarea divulgării unor informaţii personale (adresă, număr de telefon,
informaţii financiare etc)
• evitarea folosirii unor parole care pot fi identificate uşor
• delogarea de pe site-urile web pe care le accesaţi astfel Încât persoaneie
neautorizate să nu vă poată accesa conturile personale

1.3 Evaluarea informaţiei

• Importanţa evaluării informaţiilor disponibile online

Internetul este o sursă bogată de informaţii, dar şi un distribuitor de


dezinformare. Foarte multă lume utilizează astăzi Internetul ca sursă de cercetare şi
deaceea este important să evalueze corect informaţiile disponibile online .
.În evaluarea informaţiei trebuie să ţineţi cont de următoarele:
• Cine este autorul acestor informaţii şi care sunt acreditările/calificărilelui?
Sunt furnizate informaţii de contact?
• Care este scopul site-ului?
• Informaţia furnizată este actuală? Când au fost postate informaţiile şi când a avut
loc ultima actualiza re a site-ului? \
• Informaţia furnizată este relevantă raportat la căutarea efectuată?
• Informaţia furnizată este clară, detaliată, exactă şi cuprinzătoare?
• Informaţia furnizată este susţinută de fapte sau este doar opinia autorului? Este
recomandabil să verificaţi validitatea informaţiilor găsite şi În alte surse online.
• Informaţia furnizată este părtinitoare sau discriminatorie?
• Formatul site-ului este logic şi uşor de navigat?
În concluzie, factorii care determină credibilitatea unui site web sunt:
• Scopul site-ului - site-urile educaţionale oferă În general informaţii credibile; site-
urile comerciale sunt Înclinate foarte mult de promovare şi ca urmare informaţia 'ar
trebui verificată şi În alte surse
• Acreditările/calificările autorului sau organizaţiei
• Existenţa unor referinţe clare care să valideze informaţiile disponibile pe site
• Informaţiile actualizate ale site-ului
• Conţinutul site-ului - informaţiile sunt susţinute de fapte sau reprezintă doar
nişte opinii?
• Cantitatea de reclame publicitare de pe site - un număr prea mare de reclame ar
trebui să atragă semne de Întrebare cu privire la veridicitatea acelui site web
• Formatul site-ului - este logic şi uşor de navigat? Un site neglijent sugerează lipsă
de interes şi documentare precară.

18
• Scopul unui website

Un website poate avea mai multe scopuri:


• Informaţional- furnizează date despre persoana sau organizaţia care deţine site-
ului, precum şi detalii de contact şi alte informaţii utile.
• Educaţional - enciclopedii sau dicţionare online sau chiar site-uri cu informaţii
utile despre sănătate, familie etc.
• Motivaţional - furnizează filme, fotografii şi poveşti motivaţionale pe diverse
teme (dezvoltare personală, psihologie, spiritualitate etc).
• Promoţional- promovează un produs, un serviciu sau un artist.
• Divertisment - site-uri de umor, conţinând bancuri, filmuleţe sau fotografii
haioase.
• E-commerce - site-uri de comerţ eiectronic.
Cele mai bune site-uri sunt cele care combină mai multe din caracteristicile
prezentate mai sus (educaţie, divertisment, informaţie etc) .

• Înţelegerea importanţei adecvării informaţiilor online


la un public ţintă

În realizarea unui site web trebuie să luaţi În considerare publicul ţintă al acelui
site, mesajul transmis şi nevoile audienţei. Principalele elemente de care trebuie să
ţineţi cont sunt:
• Care este publicul ţintă principal?
• Care este scopul principal al site-ului?
• Care sunt informaţiile oferite?
• Este publicul ţintă multicultural?
• Care este atitudinea publicului ţintă faţă de informaţiile conţinute În site?
• Care sunt interesele publicului ţintă?
• Informaţiile furnizate sunt suficient de concludente?
Este nevoie de date statistice pentru a susţine informaţiile prezentate pe site şi a
convinge publicul ţintă?
• Cât de detaliate trebuie să fie informaţiile furnizate?
• Ce strategii de scriere trebuie să folosesc?
• Cum trebuie organizate informaţiile În cadrul site-ului? ;,
• Ce cuvinte, formulări şi terminologii trebuie să folosesc?
• Care este tonul şi stilul ce trebuie utilizat pentru a comunica cu publicul ţintă?

1.4 Proprietate intelectuală

Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care oferă posesorului drepturi


exclusive asupra unei serii de bunuri intangibile, precum lucrări muzicale, literare,
artistice, descoperiri, invenţii, cuvinte, fraze, simboluri sau elemente grafice.
19
Formele comune de proprietate intelectuală includ:
~ brevet de invenţie - document prin care se acordă un set de drepturi
exclusive de către o ţară unui inventator pentru o perioadă fixă de timp În
schimbul divulgării invenţiei.
~ drept de autor (copyright) - set de drepturi exclusive acordate autorului
sau creatorului unei opere originale (carte, muzică, aplicaţii software, site-
uri web etc), inclusiv dreptul de a copia, distribui şi adapta munca sa.
Titularii drepturilor de autor au dreptul legal exclusiv să exercite un
control asupra copierii şi altor forme de exploatare a lucrărilor pentru o
anumită perioadă de timp, după care se spune că acestea intră În
domeniul public. Titularii drepturilor de autor pot transfera sau atribui
drepturile exclusive altor persoane. După Înregistrarea dreptului de autor
este recomandat să folosiţi simbolul © pentru a avertiza terţii asupra
caracterului protejat al creaţiei.

~ marcă Înregistrată (trade mark) - identificată prin simbolul ® - reprezintă


un Însemn distinctiv utilizat de un individ sau o organizaţie pentru a
identifica un produs sau serviciu propriu În faţa potenţialilor consumatori
şi pentru a le distinge de produsele sau serviciile oferite de alte persoane
sau organizaţii. O marcă comercială poate fi un nume, un cuvânt, o frază,
un logo, un simbol, o imagine sau o combinaţie a acestor elemente.
~ secret industrial - informaţii confidenţiale cu valoare comercială reală
referitoare la natura, caracteristicile şi utilizarea produselor, metode sau
procese de producţie, modalităţi de comercializare etc.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi de monopol. Acestea acordă


un drept exclusiv proprietarului de a utiliza obiectul protecţiei şi de a interzice
utilizarea acestuia de către terţi, fără acceptul proprietarului. Astfel, dacă doriţi să
publicaţi, comercializaţi sau distribuiţi un material protejat de drepturi de autor,
trebuie să obţineţi permisiunea autorului, indiferent că este vorba despre Întregul
material sau doar o porţiune.

1.5 Protecţia datelor cu caracter personal


Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un
domeniu nou pentru spaţiul legislativ din România.
Conţinutul său priveşte, Într-o formă generică, dreptul
persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care
conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de
a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie
eficientă. Instituţia care asigură aplicarea dispoziţiilor normative anterior menţionate
este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

20
Personal, aceasta având competenta de a investiga prelucrările de date cu caracter
personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 şi de a aplica sancţiuni, În cazul În
care constată Încălcarea dispoziţiilor legale de către operatorii de date cu caracter
personal, În urma sesizări lor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de
persoanele lezate În drepturile lor.
Legea Nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date are ca principal scop
garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentaie ale persoanelor
fizice, În special a dreptului la viaţa intimă, familiaiă şi privată, cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Potrivit art. 3 alin. (1) Iit. a) din Legea nr. 677/2001, datele cu
caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o
persoană fizică identificată sau identifica bilă, iar o persoană
identifica bilă este acea persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, În mod particular prin referire la un număr de
identificare ori ia unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii
sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se Înţelege orice operaţiune sau
set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin
mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, Înregistrarea, organizarea,
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea
către terţi prin transmitere, diseminare sau În orice alt mod, alăturarea ori
combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora [art. 3 alin. (1) Iit. b)].
Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate
sunt:
• Dreptul de acces la date
• Dreptul de intervenţie asupra datelor
• Dreptul de opoziţie
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
• Dreptul de a se adresa justiţiei
Obligaţiile operatorilor de date cu caracter personal sunt:
• Colectarea datelor În scopuri determinate, explicite şi legitime
• Colectarea datelor adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul În
care sunt colectate şi ulterior prelucrate :,
• Stocarea datelor Într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate
strict pe durata necesară realizării scopurilor În care datele sunt colectate şi În care
vor fi ulterior prelucrate
• Prelucrarea cu bună-credinţă şi În conformitate cu dispoziţiile legale În vigoare a
datelor cu caracter personal.
• Nedivulgarea informaţiilor deţinută către terţi
• Păstrarea corectitudinii datelor colectate

21
I!'

1: Lecţia2
i Navigarea pe Web
2.1. Primii paşi în lucrul cu un browser Web
Sistemul Windows are În componenţa sa un browser (navigator) Web numit
Internet Explorer.
Pentru a deschide această aplicaţie aveţi două variante:
• Din meniul Start - AII Programs - Internet Explorer sau
• Apăsaţi imaginea corespunzătoare În bara din josul ecranului (Taskbar)

Pe ecran va fi afişată fereastra aplicaţiei, cu următoarele elemente:


Bara detitlu
Bara de adrese

I Entwanamearsymbol ,;".!Ii.!:, ."W!4


14,930..81+00.91 .0.65% .IltdIll&I: 3,&l9.DC +3.;.43 +101% ~ 1,653.OS.13.31 .0.81'11.

Buying a car? Do this


first
An lIlllOmDbcle Is one oIlhe bll/ge51 purl:hases ytlI/II
make. Beloo! youwalk lnlothll 1193le1shlp. makeS\Hll
yourlinanl;e5aminorder.

5 soealcycar dealer sales Ird3


- _ ..
-.-------~--------_.~-_ .._--
Whalio kIlOwabDul529 plans
ea:::~;;:
face your feafSl TmIlIor Gen y;;:.;;: .:::...
. ::::::-

MOREPERSONAL FINANCE SEC'

TliE BASICSOF SAVING AHDBUDGETlNG ParenllngGllkle


~-~--.
6l.100% ...

• bara de titlu afişează numele ferestrei deschise.


• bara de adrese unde se tastează adresa paginii pe care doriţi să o
vizualizaţi (În limbaj ştiinţific URL-ul paginii).
• bara de meniu afişează liste de comenzi pe care programul le poate
11 executa.
1,1 • bara de instrumente conţine pictograme ale comenzilor uzuale.
i 'i
I
22

I
• bara de stare - afişează diverse informaţii despre pagina Web curent
deschisă.

Închiderea aplicaţiei se realizează prin apăsarea butonului close (Închidere)


_ existent pe bara de titiu a ferestrei sau prin apelarea funcţiei File - Exit (Fişier­
Ieşire).

FlMlriles Toiils Help


ca-r Sites 1 a .. m.. G!I I!it .. '.... Wdy ... Took....... ..
Cbl.K

N_smicn
op"'-

E"
",.
",.~

Clos~bb taxes smar


Paguewp-
i
.u.e 1,&
,...... ll.M 14,930.17 +98.91 ..a.&5% MiIltlQ 3,64i.Ot "36.43 "UIt"

PrintpreYiew_ i
Buying a car? Do this
first
An altomollile Is oneofthe blggeslllUld13ses you'lI
make. BeIOnl vou waJ( Intothe cIeaIersh/p, makll SURI
your linanI:esare In order.

În bara de staresevede rezultatul -~---


..... i
apelării funcţiei Exit I
---------r '.
ClDsesthtwindllW•

• Accesarea unui URL (adresă pagină web)

Pentru accesarea unui URL, scrieţi adresa paginii respective În bara de adrese. De
obicei, o adresă web Începe cu www (ca de exemplu www.euroaptitudini.ro). După
introducerea adresei, apăsaţi tasta Enter sau butonul ~ . Pagina web se va Încărca şi
adresa web afişată În bara de adrese se va modifica În http://www.euroaptitudini.ro/
Apăsând săgeata din partea dreaptă a barei de adrese se va deschide o listă
derulantă conţinând lista paginilor vizitate. Printr-un simplu c1ick pe pagiffa dorită se
realizează deschiderea ei.

File Ed'
listă derulantă

Outlook.co

23
li
:il
i"
• Oprirea Încărcării unei pagini web
'.1

Dacă În timpul Încărcării unei pagini Web decideţi să Întrerupeţi acest proces,
apăsaţi butonul Stop X existent În dreapta barei de adrese sau accesaţi meniui
View - Stop (Vizualizare - Oprire). Această opţiune va opri orice operaţie curentă din
Internet Explorer, browserul afişând numai ce a reuşit să Încarce până la acel
moment.
~ Oprirea unei pagini Web se poate realiza şi cu ajutorul tastei Esc.

• Actualizarea unei pagini web

Dacă la Încărcarea paginii web nu au fost afişate toate ........ Took .....

datele sau procesul s-a blocat, puteţi reîncărca pagina


apăsând butonul Refresh (Reîncărcare) C
existent În dreapta
barei de adrese sau apelând meniul View - Refresh ...
(Vizualizare - Reîncărcare). LI ~"""=,--'-----'=~
~ ReÎncărcarea unei pagini Web se poate realiza şi cu ajutorul tastei F5.

• Accesarea unui link

O pagină web conţine legături către alte pagini {numite link-uri), ce apar de obicei
scrise cu albastru şi subliniate. Plasând rnouse-ul pe un Iink, cursorul se va transforma

În simbolul -b. Pentru a accesa Iinkul dorit, un simplu c1ick pe acesta. De executaţi
obicei, după accesa re, culoarea Iinkului se modifică.
Exemplul cel mai concludent constă În motoarele de căutare, ce afişează
rezultatele căutării sub forma unei liste de Iinkuri.

• .....,~-.ojltp.aGx lB........... ~G<L.x


'fiI< EdiI: v.... fa"... ilI:s T<lO!s Het;.

Web lmagn; Maî:nulle.

Apraximaliv15:600 (de) mzuh3le(0.23 şecurnle)

~ _ajL.!d s.!imerim seM::iIe n~_llliIidnd atesl<! senli:ii, ""'c<Jlla!i modul in


'~i4i~~~ .

.. Afta~ mai multe

EUROAPl1lUDINl
www.eul.Ollptitll<lInl.fOI.·
Cu ExammaI1! A'ilInIajtinJeşle Iffl timp f'emjşuI ECDl.'iistap.5<1e ~a
t~lorlf'!lilalelollACt~r-w.fatebDok.~llOap&udlnl

Manuale lofa Candidati


Manuahllesle malizal.1n 1"'" Candidati 0fulB lnfDCompanIe
tllllftlnnilak!cumamainDull._ Homa_

Pentru a afişa conţinutul unui Iink Într-o nouă fereastră, executaţi c1ick dreapta pe
Iink şi alegeţi opţiunea Open in a New Window (Deschide Într-o fereastră nouă).

24
Pentru a afişa conţinutul unui Iink Într-o nouă pagină (tab), În cadrul ferestrei
existente, executaţi click dreapta pe link şi alegeţi opţiunea Open in a New Tab
(Deschide Într-o filă nouă) .

• Afişarea unei pagini web Într-un nou tab sau Într-o


nouă fereastră

Edit View Favorites Tools Help


Atunci când Internet Explorer este deschis şi doriţi
iNewtab oa-r
să deschideţi o pagină nouă, dar În altă fereastră a
,
I Duplim:etab Ctrl+K
aplicaţiei, puteţi alege opţiunea File - New Window . Newwindow Ctrl+N

(Fişier - Fereastră nouă).


~ Combinaţia de taste Ctrl şi N are de asemenea ca efect deschiderea unei ferestre
noi.
Dacă aveţi deschise mai multe ferestre Internet Explorer, ele vor fi evidenţiate
sub forma unor butoane În bara de apicaţii (Taskbar). Pentru a realiza comutarea de
la o pagină la alta, executaţi un simplu c1ick pe butonul din Taskbar aferent ferestrei
dorite.

Ferestre curent
deschise r2: eurcaptitudini i.. e ECDl ROMANI... r Taskbar

Dacă doriţi să deschideţi o pagină nouă (numită tab) În aceeaşi fereastră a


aplicaţiei alegeţi comanda File - New Tab (Fişier - Filă nouă) sau apăsaţi butonul New
TabD.
Pagina curent deschisă
Butonul NewTab
II euro.ptitudini - 60091e Se•..• X
~ Combinaţia de taste Ctrl şi T are de asemenea ca efect deschiderea unei file noi.
Comutarea de la un tab la altul se realizează printr-un simplu c1ick pe numele
tab-lui dorit.

Tab-uri curentdeschise J~'j'ce ce I


f'19"_'I;~"i.,,*'P"0'.;'<':"1"'\'l.~ ~w)~i;:i'k~!r.~;::r:,:<'\:·>.;

e ECDt.RaIilANIA x

Închiderea unui tab se realizează prin click pe butonul X localizat În dreapta


numelui tab-ului sau prin selectarea comenzii Clase Tab (Închidere Filă) din meniul
contextual deschis la c1ick dreapta pe numele tab-ului.
Închiderea unei ferestre se realizează prin click pe butonul" localizat În
dreapta barei de titlu a ferestrei sau prin selectarea comenzii Close Window
(Închidere fereastră) din meniul contextual deschis la c1ick dreapta pe numele
ferestrei din Taskbar.

25
• Navigarea Între paginile vizitate

,-__Ba_c_k_/"o••:'" /'0]~ http://www.euro... p


J_'
o modalitate simplă de navigare printre paginile vizitate se realizează folosind
butoanele Back (Înapoi) şi Forward (Înainte) existente pe bara de instrumente.

Butonul
BU,tonul Forward
.'
y ~ OX 1
Butonul Back (Înapoi) permite deplasarea la pagina anterior vizitată. Fiecare
acţiona rea acestui buton deplasează utilizatorul cu un pas înapoi spre pagina de la
care a început navigarea.
Butonul Forward (Înainte) funcţionează similar cu butonul Back şi permite
deplasarea spre ultima pagină vizitată (în cazul în care s-a folosit butonul Back). În
momentul În care ajungeţi la ultima pagină accesată, butonul Forward devine inactiv.

• Completarea unui formular online

Un formular online este similar cu un formular printat. În cadrul formularului


trebuie completate anumite câmpuri: nume, prenum~ adresă, număr telefon, adresă
email etc. În orice formular, câmpurile marcate cu steluţă (*) sunt obligatorii.
În mod normal, deplasarea între câmpuri se realizează cu ajutorului tastei Tab
sau al mouse-ului.
La finalul formularului există de obicei butoane pentru confirmarea datelor
introduse, cât şi pentru anularea modificărilor efectuate.

i I Câmpurile I
llU.· Pl•••••eleOI \il
marcate cu
steluţă sunt A"'tnom.· I,;;;M"'ih:;.i _
obligatorii
Last name '"' IP:.,:o:::P::es:::o;:."_ _'--_ _--'

001001 blrtll" lJlillII


QIJlI.:..:!Apri::.;;·I_ _
[{MII address" 1mih-ai.popescu@.gmail.com 1

Acld,... j I
I II1
[--B"-u-to-n-c-o-n-fir-m-a-re-~oSLiliml ca"",,!:1 Buton anulare J
I
I .

1,1

Iii 26
, 11

1I I
2.2. Instrumente şi setări

• Schimbarea paginii de start a aplicaţiei Internet


Explorer

Pagina de start reprezintă pagina Web care se Încarcă implicit la pornirea


browserului Web.
Schimbarea acestei pagini se face apelând meniul Tools - Internet Options
(Instrumente - Opţiuni Internet). În fila General, secţiunea Home page (Pagină de
start) Înscrieţi În casetă adresa paginii dorite sau folosiţi butoanele din partea de jos a
casetei astfel:

-,..,------------
To,)l, home tabs,
cr~te

..._----...ll.L----",.. :_,euroaptitudinl.rc{
Înscrieţi
manual
each address onilsown tne.
pllge type

I !:
adresa (URL) paginii
dorite
~ oeete terrIporMy ftes, histDry, cookies, eeved passwords,
~ MIdwebform infonnation.
10 osee browsing t'ist«yan exit
Ir"",-cDd<-""-~.-._---'·II~_1

• Use Current (Foloseşte pagina curentă) realizează Înscrierea paginii deschise


În momentul respectiv ca pagină de start.
• Use Default (Foloseşte pagina implicită) realizează Înscrierea ca pagină de
start a adresei stabilită de creatorii aplicaţieI. (
• Use blank (Foloseşte pagină goală) realizează Înscrierea unei pagini albe ca
pagină de start.
Confirmarea opţiunii alese se realizează prin apăsarea butonului Apply (Se

aplică). Ulterior, accesarea paginii de start se realizează apăsând butonul Home ~


aflat În bara de instrumente.

27
• Afişare, blocare pop-up

o fereastră pop-up este o fereastră mică de browser Web care apare În partea de
sus a site-ului pe care ÎI vizualizaţi.
Ferestrele pop-up se deschid de obicei imediat ce
vizitaţiun site Web.
Aplicaţia internet Explorer permite limitarea sau blocarea celor mai multor
ferestre pop-up, Puteţi bloca toate ferestrele pop-up sau puteţi stabili ce ferestre
pop-up preferaţi să vedeţi.
Opţiunea de blocare a ferestrelor pop-up este activată implicit În Internet
Explorer.
./ Pentru a o dezactiva, accesaţi "'p
Deleteb.......ing histo'Y". Ctrl1·Shift~Del
meniul Tools (Instrumente) - Pop-up '"PrivIte 8rDW5ing Ctrl·Shift.P
Blocker (Blocare ferestre pop-up) şi TllclcinB Prcttclion...
ArtiwXFillerlng
selectaţi opţiunea Turn off Pop-up Oi191\O'1 ccnne-dien pr"blem~"

Rtopen \..t browsing swicn


Blocker (Dezactivare blocare ferestre Adei,;te-taSt.1t mInII

pop-up). Viewclownloads Ctrt..)


-/ Pentru a o activa, accesaţi -~P;;YP-Bi~'="k:'''"'~~--- -=---=-~~~~~~-;.,L,_~_~i~~';;off~-)--;p.-:-~P~-B~~"~-
$m1rtSc:reen Film • POP-YP Blodcer utting.
meniul Tools (Instrumente) - Pop-up
Blocker (Blocare ferestre pop-up) şi selectaţi opţiunea Turn on Pop-up Blocker
(Activare blocare ferestre pop-up) .

• Afişare, blocare cookies

Cookie reprezintă informaţii pe care un site web le


păstrează pe hard disk-ui calculatorului referitor la opţiunile şi
particularităţile utilizatorului astfel Încât, la o a doua vizita re a
site-ului respectiv, particularităţile să fie Încărcate automat.
Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare, precum şi
pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor şi reţinerea
preferinţelor acestora.
Internet Explorer furnizează diferite modalităţi de a controla modulele cookie
stocate În computer. Astfel, aveţi posibilitatea să blocaţi sau să permiteţi modulele
cookie sau puteţi alege doar anumite site-uri de la care acceptaţi module cookie. La
efectuarea acestor modificări, modulele cookie care sunt deja stocate În computer nu
vor fi afectate. Din acest motiv, este bine să ştergeţi modulele cookie stocate deja În
computer Înainte de a urma paşii de mai jos.
1. Având aplicaţia Internet Explorer deschisă, executaţi c1ick pe Tools - Internet
Options (Instrumente - Opţiuni Internet).
2. In fila Privacy (Confidenţialitate) mutaţi glisorul În jos sau În sus pentru a
stabili nivelul de confidenţialitate dorit. Pe măsură ce mutaţi glisorul,
aplicaţia Internet Explorer furnizează o descriere a tipurilor de module cookie
care sunt blocate sau permise la acel nivel de confidenţialitate. Glisorul plasat
28
la nivelul maxim blochează toate modulele cookie, iar glisorul plasat la nivelul
minim permite toate modulele cookie.
3. Apăsaţi butonul OK pentru confirmarea modificărilor efectuate.:

"-'i

-
;"'.,.,.'''-~'''''''

lGenerIl 5eaI1t:y l'IIvat;y

Mutaţi glisorulla
..
seee II settng for the lIllemet zone.

nivelul de
confidenţialitate
't-
_

-
• _.
_

.
Hedlum

-Bbdcslhird1WtYa>cIcies lhatdDIIDthBveaaxrpacl:
privacypcicy
-Bloc:Icslhlrd-partyCDOkleslhlltsaVl!i'l""""'lIDnlh!tCln
beusedlDalI1lactY""witlDJtYlU~COfIfleflt
-~lI1d!Ifrsti"'rtl'<;DOkletlhllt~i'IforrMlIDnlMt
dorit - - I;Mbeusedtol;llll!llctY""wllhciutYlU~OlII5efIt

~--::~;:;~::;;:---I~~~
--
~=..z~~tlIrequestj'll<r

~ T<rn an~ llbder

""""te

• Utilizarea funcţiei Help

Un instrument util în lucrul cu un browser web este funcţia Help (Ajutor), ce


informaţii şi explicaţii despre comenzile şi opţiunile aplicaţiei. Se poate apela
prin accesarea meniului Help - Internet Explorer Help (Ajutor - Ajutor Internet
Explorer) sau prin apăsarea tastei Fi.

ISearch Help pl
• Howto get started withyeurcomputer
,,i ...,
• LearnaboutWindows Bastcs i
• BrowseHelptopics I
, :-.:

~
MoreontheWindows website
'11-----' Check outthe Windowswebsite, whichhas
, " _ _ _ informatic", downloads, andideasfordoing

.. .'... morewithyourPc.

,i
,.
Featured this month:
- - - -- ---- -_. I.,.,~
i! Moresupportoptions
• OnliLle Help ....

29
-----------

Il
I
In caseta Search Help (Căutare ajutor) tastaţi informaţia căutată şi apoi apăsaţi
I butonul P sau tasta Enter. Rezultatele vor fi afişate sub forma unei liste de link-uri.
Linkul conţinând infomaţiile dorite se deschide cu c1ick stânga pe titlul acestuia.

~ ." II il. A-k Il!'U,", •.


!cookies ..__pl
Best 30 results forcaokl.s
'----------..:;;;r---'
1. Block, e.nable, Of allow cockiu
2. Cookie5: frequently asked que.stion~
3. Howto managecookiesln Intemtt Explorer9

• Afişarea sau ascunderea diferitelor bare de


instrumente

Internet Explorer are mai multe bare de instrumente, ce pot fi afişate, ascunse
sau particularizate.
Tools Help
Barele' de instrumente se găsesc În
Toolblrs . ~ l,j I'Mtnubtr meniul View - Toolbars (Vizualizare -
Qulcktabs Ctrl+Q ,7[,' FlVOritesbu Bare de instrumente). Barele deja afişate
Explore!' bus ~ .-:ii:
-, Commlndblr conţin o bifă În dreptul de numirii lor.
Gate • i_v1: SUtus bar
Afişarea şi respectiv ascunderea
, Stcp E5c: :':1\: LockthetoolblT5
barelor de instrumente se poate realiza şi
executând click dreapta oriunde În zona gri din dreapta sus a ferestrei şi alegând bara
dorită.

• Ştergerea adreselor din bara de adrese

Toate paginile accesate sunt memorate În lista derulantă asociată barei de adrese
şi poartă numele de History (Istoric).
Pentru ştergerea tuturor adreselor vizitate În ultima perioadă, accesaţi meniul
Tools - Internet Options (Instrumente - Opţuni Internet). În secţiunea Browsing
History (Istoric Navigare), apăsaţi butonul Delete (Ştergere).
În fereastra Delete Browsing History (Ştergere istoric navigare) bifaţi opţiunea
dorită:
Temporary Internet Files (Fişiere Internet temporare) - conţine copii ale
paginilor web vizitate.
Cookies (Module cookie)
History (Istoric) -lista paginilor web vizitate recent
Download History (Istoric descărcări) -lista fişierelor descărcate

30
Form data (Date din formulare) - conţine informaţiile introduse În diverse
formulare online.
Passwords (Parole) - conţine parolele memorate de computer pentru diverse
site-uri vizitate anterior astfel Încât, atunci când vă logaţi pe un site,
autentificarea să se efectueze automat.
După bifarea opţiunilor dorite, se apasă butonul Delete (Ştergere).

~I'reRNeFavoribes~.tI
KeepcoolQes.-.d ~tntemetfies hteMble YllU" ~
~ ta retain preferen= ard cidaYfHter.

5lI Tempontty:llll:elMt lIel;


Coplesof~,I!Iages, andmedathat;n~ for r.ter
YIeWi'lg.
!!ICooIdoo
FIesstlRd on"YllU'" currp.rte-by Mlxilles ID _ prehRnces
sxh as ~ klfixmatieln.
!!I.......
ust of~tei ygu lwlveviIi~.

I!lfonn~
saved ~lioI\ thetyou bave tvPed i1ta fllnns.

!!I..........
SavedjlMSWCll"ds lhat a'l! autzlrni!IlIcaIy fIed k'IV!IherI ygu ,;gni\
to",woel*te '(Ol/tte~yWite:l.
~AcIiYeX FIWlng anii T~ Protettlon cJabl
A ~ofweb*s ad:xIed 1Torn 1Ill!rhg, and data URdbyTrd'lg
Pnlletllon ta detect lIf1ere welxiib5lli!#be ilUtamalicllly 9haring
deWsabcutYlUWit.

Dacă nu doriţi să ştergeţi toate adresele, ci doar anumite adrese vizitate Într-o zi,
atunci apăsaţi butonul Favorites (Preferinţe) 1lJ, apoi butonul History (Istoric)
H"lStory
din bara de instrumente.
În partea dreaptă a ferestrei va apărea un panou conţinând lista adreselor
vizitate.

File Edit v.... FI'o'OIiI.. Tools Help


• IDW<bSlic~GilII ••p ~s..g,..todSbs Q. lil1 •

Stocare În doud Na R- w · Y'-·'PTt


lIy Dote

încorporată
""4'
pe D'_
1iZ_<e<II_{~~J 1

Skyllriw ",II' = 10Q\iaimpkîtA pentru


. ..
fIJ_~"'''Î!'~'''_~ nf1l!!lI!i!t"d;nj:W i
DfOll'l1Ulo1{_JOtm<Ilol.com)
Wial'110 drxumenlele>r.1'eotru CI dvs. aveti 1l!."ogIe1_.google.to)
Itrtot<:leauna fişierele oriundem«y<'\i,dliar
dac3 sunteţi oflline.Şl cuaJllbl'a sl:yD......
indusâ, puteţi s.l g<5ticnaţi atât fişierele locale,
d1şi fişîmle~lntr-""sîngurlo<:.

31
Se execută
c1ick pe I11III
pentru a deschide lista de site-uri web vizitate
astăzi.
Acestea se găsesc În foldere cu numele paginii. Pentru a şterge doar o
anumită adresă vizitată, executaţi c1ick dreapta pe aceasta şi alegeţi opţiunea Delete
(Ştergere).

, == IItI#/wiNl-..n- p .. 6)( :: Fl«ţicllllOflilţlcuWindo-J(


fit. Elit View FMlriI. T~ twp il
~ llwtbsr".GltltIy'" (.;SufllRRlSita 9t .. ri1 ..

Stocare În cloud Na
Încorporată pe
~Ive estem.rm loc3Iia implicitA perrtru
ulvarea doaImentelor. Pl!ntru cadvs. JWli
='îll•••
,""';';' ii~-:~-lJII
Intotdeauna flŞitrtlf Olilllldt mergeţi, chiar
dad sunteţi ofl!'lfl(!, Şi, tu apHuli. SlrjDrl\le
lr.dus.l, pWţl s) geWonaţlltlt f~tl'fr.IOCIlI!.
. """
IlIIirap' "" ..
cit $1 fiJimle Skyl)rtve IntMlll singur loc.
"""'"
infolTll
prindale
preferi1
l-_-r======!
ry.;;;. Suggat~-~-J
r-
lfC,100" ..

Tn caseta de dialog apărută apăsaţi Yes (Da) pentru a confirma ştergerea adresei
sau No (Nu) pentru a renunţa la operaţia de ştergere.

"".,,,Y..,,,,,,'" I~.-.J;ol
_,~~dl

2.3. Preferinţe (Bookmarks)

• Memorarea adresei unei pagini pentru revizitarea


ulterioară

Paginile accesate frecvent pot fi Însemnate pentru a fi vizitate ulterior.


Tnsemnarea paginilor web este similară introducerii unui semn de carte Între paginile
unei cărţi pentru o regăsire mai uşoară a paginii căutate. Avantajul este că se pot
Însemna foarte multe site-uri, putând fi apoi organizate În funcţie de anumite criterii.
Astfel, paginile preferate (Favorites), cunoscute sub denumirea de bookmark În
aplicaţiile Google Chrome şi Mozilla Firefox, reprezintă o modalitate foarte bună de a
organiza şi a realiza legături către paginile pe care le vizitaţi frecvent.

32
Accesarea acestei se opţiuni realizează apăsând
butonul. localizat În bara de
instrumente (În partea din dreapta a barei de adrese). Pe ecran se va deschide
următoarea fereastră:

Add ta favorites

Feeds History

Fereastra Favorites
Microsoft Security Esse
Microsoft: securityEssentials pentru a vă protejaim
Utilizaţi
.
altorprogramesoftware rău intenţionate. Asigură protecţie
domiciliu sau de la firmă.

Microsoft Security Essentials este gratu1t* şi l-am proiectat


utilizat. Se execută silenţios şi eficientin fundal şi nu trebui
sau actualizării.

I
Principalele caracteristici
Protecţie cuprinzătoare impotriva
programelor software rău intenţionate
Firma
Micr050
pentru i
Tum DO 5'99""'" S'.,,'" III~ 1
lIt.l00% ... .: ~
-,~.,"

Adăugarea unei pagini web la lista site-urilor preferate se realizează prin


Addto favorites
apăsarea butonului sau prin apelarea meniului Favorites
(Preferinţe) - funcţia Add ta favorites (Adăugarea la preferinţe).
Se deschide fereastra Add a Favorite (Adăugare la Preferinţe) În care puteţi alege
diferite opţiuni:

AdeI~ F.irndc Creaţi un


In câmpul
Name (Nume)
introduceţi
adresa paginii
dorite sau un
*
N.,,,,
QMcil1;
Add11'1I& webpage asefevolie..TD ec:ccIII )'DIJ"fiMries. YlIi:the
F~Ccrter.
director nou
apăsând
btlton~1 New
Folder (Folder
nou)
nume
reprezentativ
I
Ib" Puteţialege unde să
creaţi
pagina respectivă
apăsând butonul Create Adăugarea paginii la
in (Creare în) preferinţe se realizează prin
apăsarea butonului Add
(Adăugare)

33
Se observă În lista Favorites (Preferinţe) apariţia unei noi legături:

Add te favorit6 E
Pagina a fost
adăugată în lista de
preferinţe
:: Microsoft 5r;curityEssentlels

• Afişarea unei pagini web favorite

După salvarea paginii web ca pagină preferată, pentru accesarea ei, executaţi un
simplu c1ick pe numele acesteia În fereastra Favorites (Preferinţe),

~ ~ exil =: MicrosoftSecurityEsstf\tial_ III:III",,~1


:: http"Jfwindows.mMp

File Edit View Favorite>


.ar,
-
Toot.
@)WebSlic"-GIII"-'Y. ~Su99estedSites
Hdp
ar . . m..
~
x
-
~~-:':,,!itl .. @
"
[ Addtofavorites 1....1

-
"
1 ,1
Favorites ',"" HIrto<y
111 FlIVoritesBar
@jWebSr.'''-GllleJY
i "",
== Mi~'O~f1 s~8'
i
I Protejaţi-vă PC-u f''jiential!
"1 I

-
I Obţineţi Microsoft Security Essentials la un pre

.- - ----_ .. ~ .

I Turnon Suggmed Sit6. .. i


.
... . . __." .•. __ .. .~_.
_... ..._." .
~100% .
o altă posibilitate de afişare a paginii web este prin apelarea ei din meniul
Favorites (Preferinţe):
Tools Help
: Add ta favorites...
! Add ta Favorites bar
i Add current tebs te tevcrltes...

: Organizefavorites...
1-·-,--------.----...---.--~-~.-
Jil i Favorites Bar ..
== ! MkrosoftSecurity Essentials

• Crearea unui director nou de pagini favorite

Organizarea paginilor preferate se realizează apelând meniul Favorites - Organize


Favorites (Preferinţe - Organizare Preferinţe).
34
~ FavoritesBar
== MicrosoftSecurityEssentials

FaYOrites Bar
_------...lli..--!:.f,llvorit6Fo1der Pentru a şterge un
director apăsaţi butonul
Pentru a crea un nou Delete (ştergere)
director apăsaţi butonul
New Folder (Folder nou)

Pentru a redenumi un director apăsaţi


butonul Rename (Redenumire)

• Adăugarea unei pagini web Într-un director


bookmark

Adăugarea unei pagini web favorite Într-un director creat se realizează prin
selectarea paginii din lista de preferinţe şi apăsarea butonului Move (Mutare)
["UDY"""lIol existent În fereastra Organize Favorites (Organizare Preferinţe).
• Ştergerea unui bookmark

Ştergerea unei pagini web favorite se realizează prin selectarea paginii din lista
de preferinţe şi apăsarea butonului Delete (Ştergere) 1"ii!!20Iet,,,&1it,1 existent În fereastra
Organize Favorites (Organizare Preferinţe).

2.4. Rezultate

• Descărcarea informaţiilor de pe Internet pe


calculator
:'(

Pentru a salva anumite informaţii de pe Internet pe calculatorul dumneavoastră,


executaţi c1ick dreapta pe imaginea sau fişierul dorit şi selectaţi opţiunea Save target
c.. As (Salvează legătura ca) sau Save Picture As (Salvează imaginea ca) din meniui
derulant afişat.
În fereastra Save As (Salvare ca) introduceţi locul În care va fi saivat fişierul şi
numele acestuia.

35
~SllveA5 ",,:''':".':'' Calea undeva fi
,~~~~*~' ::"~~:uments ~ My Documents ~
.•
salvat fişierul p

Organize. Newfolder

"'1 Documents Iibrary Arrange by: Folder ....


My Dccuments

Gel Surse de datepersonale li Dropbox


J.\ Snaglt ii Downloads
li Stannednccuments JlDC5-9421
llII OneNote Noteboo!cs JiI Cyberl.ink
Ji1 My Reteived Files Uil Custom OffiteTemplates
~ Bluetooth Exthange Folder

@ HideFolders

După apăsarea butonului Save (Salvare) şi Qupă finalizarea procesului de


descărcare a documentului, În partea de jos a ecranului va apărea o fereastră În care
apăsaţi butonul Open (Deschidere) pentru a vizualiza fişierul descărcat sau butonul
Open folder (Deschidere director) pentru a vizualiza locaţia În care a fost descărcat
fişierul.

TheAM3_2Jo.pdf downloadhas cornpleted. [ Open G1 Openfolder . I [ View downloads] x

În cazul descărcării fişierelor de tip exe, zip sau rar, după alegerea opţiunii Save
target As (Salvează legătura ca) sau Save Picture As (Salvează imaginea ca) va apărea
o fereastră În partea de jos a ecranului În care alegeţi dacă salvaţi sau deschideţi
fişierul respectiv.

Opţiunea Save (Salvare)


salvează fisierul

I
Doyou wantto open cr seve word avansat.r.n(117KS) from _.euroaptitudinLro? 1 0'00 II save I-.I[ Cancel... ] x

Opţiunea Open (Deschidere)


deschide fişierul

După apăsarea butonului Save (Salvare), se urmează aceeaşi paşi ca mai sus.

36
• Copierea informaţiilor dintr-o pagină de web Într-
un document word

Atunci când doriţi să copiaţi o adresă, o imagine sau un text dintr-o pagină web
Într-un document Word, puteţi realiza acest lucru selectând textul dorit şi apoi
alegând una din următoarele metode:
Executaţi click dreapta pe textul respectiv şi alegeţi comanda Copy (Copiere).
Plasaţi-vă În documentul Word, În locul unde se doreşte poziţionat textul,
executaţi c1ick dreapta şi apoi alegeţi comanda Paste (Lipire).
Apăsaţi combinaţia de taste CTRL+C, poziţionaţi-vă În locul unde doriţi să
plasaţi textul copiat şi apoi apăsaţi combinaţia de taste CTRL+V.

• Vizualizarea unei pagini web

Vizualizarea paginii web Înaintea imprimării se realizează din meniul File - Print
Preview (Fişier - Examinare Înaintea imprimării).
;·~'tPrii!~~iSfljt2!~$f, ~:Iţl,~~'~;~~~§:dV:;~J. n
·....I,~,0,1..-I,,~·j,l"Idil-!1P... VO~ '11'' %
~ ..

_
-----_.
_mIL
_
.. .. _.
t

_mIL_"._'

Pu. ,1]cr6 j>q}


__ .__".
+ ...,
.. . d
.. :"
Revenirea În pagina web se realizează prin apăsarea butonului Close . -
(Închidere).

• Imprimarea unei pagini web

Pentru tipărirea unei pagini web apelaţi meniul File - Print (Fişier - Imprimare).
Această funcţie deschide fereastra Print (Imprimare).

37
l' 1

,-SeIecf Pri1er---------- - - - - - - - - - - - - - -
În zona Page range
puteţi alege ce 1_~~.-~~~_6Ully~
I
------
__ I II
pagini doriţi să

I ~. "'"" D_IO~ ";=11


imprimaţi: Toate
paglhlle (AII), doar

L."""""" __~ ~ ~Il!d~lI.:!i$~~-_~,~~d_(I~::;:;::1


anumite pagini
(Pages) sau doar
Numărui de
porţiunea de text -PageRMge ·~I
exemplare
selectată (Selectian) @A11 !
i O SOOrJJon O Wrern Page \

I! I~==a~~~.~a-~~ II
, pagemnge. For~. 5-12
!

l'
'i!
!
Pentru a începe imprimarea apăsaţi
butonul Print (Imprimare)

Eticheta Options (Opţiuni) a ferestrei Print (Imprimare) oferă următoarele


"
opţiuni:

I Ptinl fiames
o fts laid out on screen
O On1ythe selectedframe
@ AII frames individually
i- - - - - - - - - - - - - - - -
IEI Plin! aniinked documents IEI Ptinl table of iinks
Pentru a imprima toate paginile cu
Dacă doriţi, puteţi imprima un tabel cu
care are legături pagina curentă,
legăturile pe care le are această pagină cu
selectaţi opţiunea Print alllinked
alte pagini selecţând opţiunea Print table
documents (Imprimare toate
of Iinks (Imprimare tabel cu legături)
documentele cu legătură)

38
Lecţia 3
Informaţii online
3.1 Folosirea unui motor de căutare

• Alegerea unui motor de tăutare

Motorul de căutare este un program disponibil pe Internet cu ajutorul căruia se


pot căuta diferite informaţii. Această căutare se realizează după un anumit cuvânt
sau o anumită combinaţie de cuvinte, având ca rezultat afişarea adreselor paginilor
ce conţin cuvântul respectiv. Fiecare motor de căutare are propriile criterii după care
face căutarea şi după care afişează rezultatele. In general, rezultatele sunt afişate
câte 10 pe o pagină, Însoţite de o scurtă descriere a paginii.
Cele mai cunoscute şi folosite motoare de căutare sunt:

Ihtt p://WWW.google.ro 4·

Googl~a
li

Google.ro oferit În: magyar Deutsch

Iwww.vahoo.coml

]
~:.,'"

It~TIg~L._.. I~I'=. . =.~~~======~~~~~~


Gww.bing.coml

39
Iwww.lycos.com~

Alegerea motorului de căutare depinde de propriile dumneavoastră preferinţe .

• Căutarea unei anumite informaţii folosind un cuvânt


sau frază

Pentru a căuta diferite informaţii. introduceţi În câmpul de căutare un cuvânt


cheie (cât mai reprezentativ) şi apoi apăsaţi tasta Enter sau butonul Google Search
(Căutare Google),

Coogle ] br_azJ_'~__~~~~~~~~~_.~----'
L-

Web lmaginî Ştiri Maimulte .... Instrumente de căutare

Numărui de Aproximativ2.550.000 (de) rezultate (0.40 secunde)

rezultate Cookie-urile ne ajută să oferim serviciilenoastre.Utîlîzândacesteservicii, acceptaţi modulin


returnate care utilizăm cDDkie-urile.

..
.•...
. . Aflaţi mai multe

Imaginipentru brazi- Raportaţi imagini

•,~,.

Comuna Brazi Prahova - Wikipedia


' ~

ro.wildpedia.org/WiIdlCOmuna_Brazi,-Prahova ....
GeografieImodifieareJ. Aşezare. suprafaţă, limilelmodificare). ComunaBrazi se află
situată in zona de câmpiedinsud-vestuljudeţului Prahova, pe malulstang __

Geografie - Aşezare, suprafaţă, limite - Relief-Note 1

,'

Pentru căutarea imaginilor pe Internet, accesaţi secţiunea Images (Imagini) a


ferestrei de căutare şi scrieţi În câmpul de căutare cuvântul dorit, Apoi apăsaţi
butonul Google Search (Căutare Google], .
40
Web imagini Maimulte.. Instrumente de căutare

CookkHrie ne a;uti să oferimservicile noastre. UtiIizând aceste &el'YÎCi. acceptaţi modul tn


ea-etJII.um cODlde-urie.
E:I AJlap maimulle
I

BraZi lama
~.
Padure De Brazi Brazide Gradlr

• Alte tipuri de căutări

Căutările cu "+" - În cazul În care folosiţi două cuvinte pentru căutare, cum ar fi
cursuri computer, rezultatul va afişa toate paginile referitoare la cursuri, computer şi
cursuri computer. Ca urmare, rezultatele căutării pot include şi alte tipuri de cursuri
decât cele solicitate de dumneavoastră. Această problemă poate fi rezolvată prin
introducerea simbolului + Între cuvintele care alcătuiesc cheia de căutare (cursuri +
computer). Aveţi grijă să includeţi un spaţiu în faţa semnului +.
Căutările cu "-" - Câteodată, ceea ce căutaţi poate avea mai multe Înţelesuri. De
exemplu, cuvântul maşină se referă atât la automobile, cât şi la maşini de cusut. Dacă
doriţi să eliminaţi din căutări referinţele la automobile, atunci puneţi semnul -
imediat În faţa cuvântului. a căutare după maşini, dar din care să fie excluse
referinţele la automobile va arăta de tipul: masini - automobile. Aveţi grijă să
includeţi un spaţiu În faţa semnului -.
Căutările după fraze - Căutaţi după fraze complete prin includerea lor Între
ghilimele. Cuvintele incluse Între ghilimele (exemplu: "literatura contemporană") vor
apărea Împreună În toate rezultatele. . :,
Căutările după "Oft" - Google suportă operatorul logic "Olt". Pentru a include În
rezultatele căutării pagini care conţin fie cuvântul A, fie cuvântul B, folosiţi operatorul
aR, scris cu majuscule Între cele două cuvinte (exemplu: filme japoneze OR,coreene).

• Combinarea criteriilor după care se doreşte căutarea

Puteţi stabili criterii suplimentare de căutare apăsând butonul LJ:l...J din partea
dreaptă a ferestrei. Din lista derulantă selectaţi opţiunea Căutare avansată.
41
Coogle 1_'",, _
Web lmag.. ; Şbri Mai mufte ~

Apmxima'.i. 2551l.ooo (de) """,lbl<l (O,lBsC'CUflde)


In.tru""'n!tt d<t căutare
~;r:q
CClCkilHriene ajutA. să ofe"",, servieii" n""slre, UbliUnd aceste ... rvicii, aceepl3\i modulll'l corn! Unbi (tanguageo) 1'1
cam Lrtifl%limcClC1de-<lrite. IClioftara~ 1,
"AI\a~maimUlLe I

COmuna Brazi Pmhova_Wlkioodia


ro,wiklpedla.org/W\kilComllna_Br.u:I~Pr.lhova ~ Afişatl rezultate despre
Geografie{moelffic:amJ, ~e, suprafaţli,limite[mt><f<ficare]. ComunaBrazi ... alia Corn.o>a Brazi,Prallc>va
$iIlIaUi in ZCIIl3 de elimpiedin olJd..vesi<ll judeţului Prahova, pe malul .tang _ Brazieste o comună In
Geog",/ie • kjezare, oup",faţA, ~mile· Re~el· N<>Ie iude\IJl Prab<>va,Munteria, i
Romlinla,-, i
Priman'a comuneiBrazi _Prahova
WWN.pcbr.u:l.roI ~ Brad
-~."""'''''''''~'''',-'!
L
i-,
I httpo:J/www.googluCllpmoren=1h/-rt>

Se va deschide o fereastră cu opţiuni referitoare la:


• textul căutat - puteţi căuta acele pagini care conţin integral sau parţial
cuvintele căutate

GăsiU pagini cu...

toate acestecuvinte:

numerede la:

• limbă, data ultimei modificări, tipul de fişier etc.


,-------------_._----~~--_ .. _ . - - - - - -
UmbA: lorieD~~ -------- ------

regiune:

data ultimei modificări:


["""'" ----_._--------

site sau domeniu: i _


termeni care apar: oriun<leln""gllOi

căutare sigură: !~a",;;' .....


-.".-.;;;,;;;;------· -------~
.,
Upda fişier: • Of1ufomvl . ~J

dlepluri de utilizare: nclillralelnfUncţle..•' ••.'..~_~. •.•••.. ..... _ _ • __ ._. ,

42
• Căutarea folosind o enciclopedie sau un dicţionar
online

Tn trecut, procesul de documentare În vederea realizării unul


proiect necesita mult timp consumat cu deplasarea la o bibliotecă,
cu răsfoirea mai multor cărţi, adeseori cu conţinut neactualizat.
Odată cu dezvoltarea Internetului şi-au făcut apariţia mai multe
surse de informaţii - enciclopedii şi dicţionare virtuale. Acestea
oferă informaţii sigure şi actualizate. WIKIPEDIA
Cele mai importante enciclopedii şi dicţionare online sunt: TheFreeEtuyclopedia
Wikipedia, Britannica Online Encyclopedia, MSN Encarta, Oxford Dictionaries, The
FreeDictionary etc.
În exemplul de mai jos s-a folosit enciclopedia Wikipedia (www.wikipedia.org).
Scrieţi textul căutat În caseta de căutare, din lista derulantă selectaţi limba În care
doriţi să căutaţi informaţiileşi apoi apăsaţi butonull~1 sau tasta Enter.
,ţ~;e;i~iir~h'!!f=.~~r*'Yi1'l:~~'~~':i~'~;~lWW.ki;lr
F;I~ EcIIt View F''''''''t.. Tool, Holp
'" IDWobS1iee GlllItly.. S Suggested SUs
,-
WIKIPEDrA
Engllsh E'p.lilol

PyCCIOl~
TheFrH Encydopedia
.~40\lIXl+_ lmoOOJ+~ 8_
L.8 encic/opediB Qxe

7')-~
-~
1 000 OOJ+ <'I3IW /I6IlOOJ+Ia.

Deutsch Frlmsal,
DiefnJi(J EnzyIdopIdie L'encydop4cfel1Jtfl
159[1000+_ 13l1000J+_

ttIIllano Ponugub
L'&fICit;Jop9di6kb«a A~IIIMe
11IXIOOJ+ ....1 780DOO+erlIp

Pobld

Caseta de căutare -

fl.l00,," ..

• Utilizarea unui instrument de traducere online'

Internetul pune la dispoziţia utilizatorilor servicii online gratuite de traducere


instantanee a textelor, frazelor şi chiar a paginilor Web.
La efectuarea unei traduceri, serviciul de traducere online caută modele În sute
de milioane de documente care au fost deja traduse de traducători umani şi
43
returnează cele mai adecvate răspunsuri. Însă, având În vedere că traducerile sunt
generate de computere, nu toate traducerile vor fi perfecte.
Cel mai cunoscut astfel de serviciu este Google Transiate.
Pentru utilizarea acestui serviciu, se accesează pagina http://translate.google.ro/
În caseta din partea stângă veţi introduce textul pe care doriţi să ÎI traduceţi (fie
prin tastarea lui, fie prin copierea din altă sursă (document Word, altă pagină web
etc)). Din prima listă derulantă selectaţi limba În care este scris textul pe care doriţi să
ÎI traduceţi, iar din a doua listă seiectaţi limba În care doriţi să traduceţi textul. Apoi

apăsaţi butonul I11III pentru a declanşa procesul de traducere a textului. În


caseta din partea dreaptă va fi afişat textul tradus În limba dorită.

File felii Vie'.v Favorit", Tool~ Help


Sl' ... §:l ... ~ ~ ... P~ge'" Safety... Tools... 8'"

-
est.edS'rtes

Limba în care este Limba În care se


scristextul traduce textul

Traducere 1-]]
I Englezii I Români Germani 5elei:latllimba

1 Pablo Ruizy Picasso, known as Pablo Picasso X Pablo Ruizy Picasso, cunoscut sub numele de Pablo
i (Spanish: ţ'papro pi'kaso]; 25 October 1881 - 8 April Picasso (spaniola: [pa~10 pikasoj; douazeci şi cinci
I
i 1973)was a Spanlsh painter, sculptor, printrnaker, octombrie 1881• opta aprilie 1973) a fost unpictor
i ceramiclst, and stage deslqnerwho spent most of spaniol, sculptor, grafician, ceramist, şi scenograful
i hisadult lifeinFrance. carea petrecut cea maimare parte a vieţii În Franţa.
*!Oî <~"' ..
I Textul rezultat În
I
,
<~ '"J urma traducerii

Oprestetraducere instant DespreGoogleTraducere Mobil Confidentialitate Ajutor TrtmheVfeedback ~

http://www.google.ro/intVro/options/ ill.1OO% ...

Pentru a traduce o Întreagă pagină web, scrieţi În prima casetă URL-ul (adresa)

paginii web, stabiliţi limbile de traducere şi apoi ~păsaţi butonul".

Traducere : DIn,Engle.rl... :

LEng@j RomAnii Germanii S<rledalllimba

htlp;/Ien.Wiki~kilPicassq x

l URL-ul paginii web]

44
Rezultatul traducerii este afişat mai jos:

~ Sl,Iggested S"rtes

Google I http://en.wikipedia.orglwikilPicasso
Traducere
S Pablo Picasso
WIKIPEDrA De la WiJ(jpeclia, eneielopedia libera
TheFree Encydopedia
(Re<irecţiorllll: de la Pie~5$O)

Pagina prtncipală "Picasso-redirecţiotlează aici.Pentrualte u67izări. 8 se vedea Pica:;ro (dezambiguizare).


con~nut Acest nume folosestevamaledenumirespaniolă • primul sau paternă nume de faml1ie i1&8 Ruizyi a doua ,saua
"""','
cererea
mameinumede familie este de Picasso.
Pable Ruiz YPicasso, cunoscut sub numele de Pablo Picasso
Artitolul aleatorie
(speriDlI: [pa~o pikasoJ; douăzeci şi cinti octombrie 1881- opta aprilie
""""""'' ' 'Iru
WIld,.r. 1973) a fost unspaniol picior. sculptor. grafician, ceramist. şi
seenografulcare a pelrecut cea mai mare parte a vieţii În Franţa. Ca
.... tnteracţune
unuldintrecelemaimari şi celemaiinfluenti artistiai secolului 20,el

""""
DespreWikipedia
Portalulcomunltă~i
este cunoscuipentru co-fondatorcubistmişcare, inventareasculpturii
construite ,121 [3Jco-invenlarea de colaj. şi pe~ o mare varietate de
stiluri pe careel a contribuilladezvoltarea şi de a expIOfa. Printre
SChimbări recente
, operele sale cele maicunoscute sunt proto-cubista Domnişoarele din

45
4
Lecţia
Comunicare
4.1 Comunităţi online

o reţea socială virtuală reprezintăun servrciu


disponibil pe Internet, creat cu principalul scop de a
conecta utilizatori cu aceleaşi interese, activităţi, hobby-
uri. Pe baza unui cont creat pe aceste site-uri, utilizatorii
pot completa profiluri cu informaţii personale, domenii
de interes, educaţie, locul de muncă, date de contact etc.
Au la dispoziţie instrumente de mesagerie (chat), de adăugare a fotografiilor şi
conţinutului video, diferite jocuri online şi sisteme de comentarii, votare şi
recomandări.
Se creează astfel comunităţi de utilizatori cu interese specifice:
• Reţele sociale de afaceri: Linkedln, Talkbiznow;
• Reţele sociale de prietenii: hiS, Facebook;
• Reţele sociale de partajare de fotografii: Flickr;
• Comunităţi pentru ecologişti: Care2; "
• Comunităţi de blogging: Blogster, Twitter - Un blog se referă la o publicaţie
web (un text web) ce conţine articole periodice, cu actualizare continuă, care
are de obicei un caracter personal (web log = jurnal pe internet). Ca regulă,
actualizarea blogurilor constă în adăugări de texte noi, asemenea unui jurnal
de bord, toate contribuţiilefiind afişate în ordine invers cronologică în partea
de sus, la vedere. Acest gen de publicaţii sunt în principiu accesibile
publicului larg, ce poate să scrie comentarii, creându-se astfel o comunitate
de cititori în jurul blog-ului.
• Comunităţi pentru pasionaţi ai jocurilor online: Avatars United.
• Forumuri de discuţii (site-uri de discuţii online, unde oamenii pot conversa
prin intermediul mesajelor postate): Forum Softpedia.
Datorită interactivităţii acestui serviciu putem enumera câteva avantaje:
,
e
s • sunteţi la curent cu ultimele ştiri, evenimente, noutăţi;
• puteţi căuta în aceste reţele prieteni, cunoştinţe, colegi de şcoală;
• puteţi partaja conţinut audio-video;
• puteţi comenta, vota şi recomanda mesajele text, pozele, videoclipurile
adăugate de ceilalţi utilizatori.
O altă metodă de a partaja conţinut audio-video o reprezintă ~
podcast. Aceasta este o metodă de distribuţie a fişierelor în format
multimedia (de obicei fişiere audio şi video). Fişierele pot fi
descărcate şi redate pe echipamente mobile sau calculatoare ce
acceptă formatul în care acestea au fost create. Situriie de

46
podcasting pot oferi fişierele spre descărcare şi ascultare off-Iine sau pentru redare
directăon-Iine. Multe site-uri, pe baza unui abonament, vă permit să descărcaţi
manual conţinut podcast. Dacă doriţi ca acest conţinut sa fie actualizat si descărcat
automat, atunci folosiţi un program (client) de podcasting. Exemple de clienţi
podcast: HappyFish, Doppler, iTunes etc.

Utilizate pe scară largă la nivel mondial, site-urile de reţele sociale reprezintă


spaţiul În care oamenii interacţionează on-line, conversează, fac schimb de fotografii
sau muzică ori Îşi Împărtăşesc experienţe. Dezvoltarea accelerată a acestei forme de
comunicare a dat naştere anumitor îngrljorări legate de siguranţa utilizării
Internetului pentru dezvăluirea anumitor date personale.
În ultima vreme au apărut din ce În ce mai multe avertismente din partea
companiilor care se ocupă cu securitatea online În legătură cu pericolul la care se
expun utilizatorii reţelelor sociale atunci când publică prin intermediul acestora
informaţii private cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail sau chiar adresa
unde locuiesc.
Informaţiile obţinute de hackeri prin intermediul Facebook, MySpace sau
Linkedln pot compromite atât identitatea online a utilizatorilor inconştienţi, cât şi
bazele de date ale companiilor la care aceştia lucrează În cazul În care aceştia afişează
online locul de muncă şi/sau date despre angajatori. De exemplu, dacă un cont al
unui angajat la o anumită companie este compromis, acest lucru va Însemna
invariabil mai mult spam şi/sau malware Îndreptat spre conturile de e-mail ale
corporaţiei respective, ceea ce poate duce la pierderea sau coruperea de date vitale
pentru compania În cauză.
În plus, folosind informaţiile personale ale userilor, hackerii pot obţine În mod
fraudulos permise de conducere sau paşapoarte, pot pune la cale fraude bancare sau
pot obţine ilegal transferuri de bani.
Astfel, se recomandă celor care utilizează site-urile de reţele sociale:
• afişarea unui profil privat
• limitarea persoanelor care pot vizualiza informaţiile personale postate
• evitarea postării unor informaţii personale ca adresa şi numărul de telefon
• evitarea folosirii unor parole care pot fi identificate uşor, chiar şi de cei
apropiaţi
• utilizarea unei adrese de email specială, diferită de cea strict personală sau
profesională ' .,
• manifestarea prudenţei faţă de străini.

47
4.2 Instrumente de comunicare

• Mesageria instantanee (Instant Messaging)

Mesagerie instantanee (tnstant Messaging) este o formă de


comunicare ce permite schimbul instantaneu (În timp real) de

~
.
mesaje de tip text Între mai multe calculatoare conectate la ~ ~.--=-
....

Internet.
De asemenea, serviciile de mesagerie
instantanee (Yahoo Messenger, MSN,
Skype, Google Talk, Windows live Messenger, AIM, ICQ
etc.) funcţionează pe acelaşi principiu al comunicării În timp
real a mesajelor scrise, având În plus avantajul alcătuirii
proprii a grupului de utilizatori cu care se doreşte
comunicarea. Când o persoană din listă devine disponibilă,
adică intră În reţea, serviciul aJertează utilizatorul şi permite
contactul imediat Între cei doi. De asemenea dispare
problema mesajelor nedorite, iar formalismul mesajelor e-mail impus de asemănarea
acestuia cu poşta clasică este mult diminuat. Multe sisteme de acest gen permit
utilizatorilor să anunţe dacă sunt sau nu lângă computer, disponibili pentru
conversaţie, plecaţi din birou sau de acasă etc. În acelaşi timp, unele sisteme de
mesagerie instant permit trimiterea mesajelor către utilizatori care nu sunt conectaţi
la sistem, cei apelaţi putând vizualiza mesajele după intrarea În sistem.
Pe lângă comunicarea de mesaje scrise, au fost dezvoltate şi alte facilităţi pentru
comunicarea În timp real, cum ar fi serviciile audio şi video, care oferă noi posibilităţi
de lucru şi colaborare Între angajaţi:
- transmiterea vocii, către o altă persoană sau un grup, folosind de exemplu acelaşi
serviciu de mesagerie instantanee şi un microfon ataşat calculatorului.
- transmiterea de imagini În direct, către o persoană sau un grup de utilizatori, prin
intermediul unei camere video ataşate calculatorului. Nu este obligatoriu ca cei care
primesc transmisia să aibă la rândul lor cameră video. Totuşi dacă toţi utilizatorii
posedă camere şi transmit imagini, se poate realiza o videoconferinţă.
- transmiterea prin Internet a emisiunilor radio şi de televiziune.
- vizualizarea, analizarea şi editarea on-line a unui document de către un grup de
utilizatori (serviciul whiteboard - planşetă electronică), fără ca aceştia să se afle
Împreună fizic În acelaşi loc. Serviciul poate oferi, pe lângă editare de text, şi editare
grafică şi desen.
- transferul de fişiere.

I,

48
• Înţelegerea termenilor de SMS (Short Message Service)
şi MMS (Multimedia Messaging Service)

SMS reprezintă o modalitate de comunicare utilizată În


telefonia mobilă, fiind un serviciu de transmitere a mesajelor
text scurte - maxim 160 de caractere (litere, numere şi
simboluri din alfabetul latin) - Între telefoane mobile sau de la
calculatoare personale către telefoane mobile. Este unul
dintre serviciile de comunicaţii de date cu cea mai mare
răspândire, cu următoarele avantaje:
• rapiditate În redactarea şi trimiterea unui sms În comparaţie cu un apel
telefonic.
• permite trimiterea aceluiaşi mesaj mai multor persoane folosind o listă de
contacte.
• poate fi utilizat cu uşurinţă de persoanele cu probleme auditive.
• permite abonarea la diferite servicii de alertă: informaţii meteo, ultimele ştiri
şi evenimente etc.
Ca dezavantaje, menţionăm:
• este un serviciu contra cost.
• nu se pot transmite decât mesaje de tip text, nu şi imagini, fişiere audio,
video.
• viteza de trimitere nu este garantată; În perioadele de trafic ridicat, durata de
recepţiona re a unui SMS poate fi foarte mare.

MMS este o metodă de a trimite şi a primi mesaje ce includ conţinut multimedia


(fotografii color sau imagini animate, Însoţite de texte şi sunete). Un MMS permite
scrierea unor texte de până la 15 ori mai lungi decât un SMS.

• Înţelegerea termenului VolP

o~oo~o.~?··o.
VolP (Voice Over Internet protocol) este tehnologia ce vă
permite să efectuaţi apeluri telefonice prin Internet. Astfel, puteţi
vorbi fără costuri suplimentare sau chiar apela numere de telefon '"" o.
1
r
reale, la un cost mult mai redus decât În mod normal. "1f, 0

Puteţi utiliza VolP doar prin instalarea unui microfon şi a unei .?~
.1''

o
" •

căşti sau puteţi achiziţiona un telefon special compatibil VolP prin


intermediul căruia vă conectaţi la un port USB de la calculator. Un binecunoscut
furnizor de produse VolP este Skype.

49
4.3 Concepte de bază despre e-mail

Poşta electronică (e-mail) desemnează pe scurt transmiterea sau primirea de


mesaje electronice, de obicei prin Internet.
Folosirea poştei electronice prezintă şi avantaje şi dezavantaje faţă de poşta
obişnuită.
Avantaje:
./ Transmitere rapidă (aproapte instantanee) a
mesajelor;
./ Un mijloc ieftin şi eficient de comunicare;
./ Accesibilitate - se pot trimite şi primi mesaje oricând,
oriunde şi de oriunde, cu condiţia să existe o conexiune la
Internet;
./ Oferă posibilitatea de a trimite un mesaj mai multor
persoane În acelaşi timp, cu ajutorul listelor de distribuţie .
./ Oferă facilităţi de organizare a mesajelor;
Dezavantaje:
./ O modalitate de transmitere a viruşilor este prin intermediul serviciului de
poştă electronică. Puteţi primi mesaje de la perse,ane necunoscute având ataşate
diferite fişiere care pot conţine viruşi. Ca urmare, este de preferat să ştergeţi
aceste mesaje imediat, deoarece, În caz contrar, există pericolul virusării
calculatorului.
./ Datorită costului redus şi a transmiterii rapide a mesajelor, multe firme Îşi fac
reclamă prin intermediul mesajelor electronice. Aceste tipuri de mesaje
publicitare nesolicitate sunt numite Junk Mail sau Spam.

• Modul de construire şi structura unei adrese de mai!

Pentru a putea trimite un mesaj de poştă electronică, este


necesară cunoaşterea unei adrese de e-mail unde să fie livrat
acesta.
Forma acestei adrese este următoarea:
nume_utilizator@server_mail.
Nume_utilizator poate fi orice combinaţie de litere şi cifre
aleasă de persoana care a creat acel cont. Servermall este
compus dintr-un nume şi un domeniu, separate prin punct şi
identifică adresa calculatorului pe care a fost creat acel cont.
De exemplu, În cadrul adresei ionescu@euroaptitudini.ro, ionescu reprezintă numele
utilizatorului, iar euroaptitudini.ro numele şi domeniul serverului de mail.

50
• Eticheta lucrului În reţea (netiquette)

Interacţiunea În cadrul reţelelor (email, blog, forum) are la bază un set de


convenţii sociale ce alcătuiesc eticheta lucrului În reţea. Termenul frecvent folosit
este Net-Etiquette sau prescurtarea Netiquette.
Iată câteva norme de bază care trebuie respectate când foloseşti e-mail-ul:
• limitează-ţi mesajele la strictul necesar. Construieşte-ti frazele cât mai scurt
şi concis.
• Pentru structurarea ideilor, foloseşte
paragrafe diferite sau opţiunile de
marcatori şi numerotare. Pentru
evidenţierea informaţiilor importante,
folosiţi opţiunile Îngroşat (bold) şi subliniat
(underline).
• Nu trimite mesaje mari. Chiar dacă
destinatarul poate primi uşor mesaje mari, acestea pot provoca dificultăţi
atunci când trec prin servere mai aglomerate. Caută să comprimi cât mai
mult fişierele pe care le trimiţi prin e-mail. Fişierele prea mari se pot Împărţi
În mai multe părţi şi trimite În mesaje separate. De asemenea, evită să trimiţi
fişiere executabile prin e-mail Întrucât majoritatea servere lor le resping din
motive de securitate.
• Evită conversaţiile agresive, mai ales cu persoane necunoscute. Când lucrezi
pe liste de discuţii prin E-mail, poţi intra În dialog cu mai multe persoane.
Evită discuţiile În contradictoriu dacă acestea scapă de sub control, Întrucât
acestea sunt dezagreabile pentru ceilalţi participanţi la discuţii.
• Trimite mesajul potrivit la adresa potrivită. Înainte de a trimite un mesaj,
verifică cu atenţie adresa destinatarului.
• Scrie Întotdeauna subiectul mesajelor tale. Atunci când trimiţi un mesaj este
de preferat ca subiectul acestuia să fie cât mai reprezentativ, pentru ca
destinatarul să Înţeleagă conţinutul mesajului Încă din subiect. De asemenea,
Începe fiecare mesaj cu o formulă de salut şi Încheie cu o semnătură.
• Verifică ortografic mesajele trimise. Atunci când trimiţi mesajul este bine ca
acesta să nu conţină greşeli ortografice şi gramaticale.

4.4 Securitate

• Înţelegerea termenului de phishing

Atunci când vă publicaţi adresa de email pe Internet, când completaţi formulare


online, accesaţi newsgroup-uri sau site-uri web, datele dumneavoastră pot fi furate
de către aplicaţii de indexare pentru Internet şi apoi folosite fraudulos.

51
Phishing-ul (derivat din termenul din limba engleză pentru "pescuit") se referă la
o formă de activitate frauduloasă care constă În obţinerea unor date confidenţiale,
cum ar fi datele folosite În aplicaţii bancare (online banking), aplicaţii de comerţ
electronic sau informaţii referitoare la cardurile de credit, folosind tehnici de
manipulare a datelor identităţii unei persoane sau unei instituţii.
Un atac de tip phishing constă În trimiterea de către
atacator a unui mesaj electronic În care utilizatorul este sfătuit
să divulge date confidenţiale pentru a câştiga anumite premii
sau este informat că, datorită unor defecţiuni tehnice ce au dus
la pierderea datelor originale, este necesară retransmiterea
acestor date confidenţiale.
Informaţiile cerute sunt de obicei:
- Numărul cardului de credit/ debit;
- Codul PIN pentru ATM;
- Informaţii despre contul bancar;
- Codul numeric personal! contul de asigurare;
- Conturi de email, parole etc.
În mesajul electronic primit, utilizatorul este direcţionat spre un site cionă (un
site ce pare identic cu site-ul unei instituţiei bancare, licitaţii online etc) unde este
invitat să completeze un formular cu datele confidănţlale. Trebuie să ţineţi cont de
faptul că organizaţiile oficiale nu trimit niciodată astfel de mesaje, care soli cită
informaţii personale.

• Înţelegerea termenului de spam

Spam reprezintă expedierea mesajelor electronice nesolicitate,


de cele mai multe ori cu caracter comercial, la un număr foarte
mare de persoane, fiind o metodă ieftină de a face reclamă la un
produs sau un serviciu pe Internet. Spam-ul se caracterizează prin
caracterul agresiv şi repetat.

52
Lecţia5
Lucrul cu poşta electronică

• Deschiderea şi inchiderea aplicaţiei

Pentru deschiderea aplicaţiei


Microsoft Outlook 2010 se butonul
(Start) din bara de aplicaţii, apoi opţiunea AII Programs (Toate aplicaţiile) şi din
apasă e
directorul (folder-ul) Microsoft Oftice se selectează aplicaţia Microsoft Outlook
2010.
Directorul cu ij Microsoft Office
aplicaţii ~ MicrtlsoftAccess 2010

Microsoft 00 Microsoft &:eel2010


00 Microsoft OneNote2010
Oftice [Q] Microsoft OUU 10,
~ Microsoft Pow -
mi Microsoft Aplicaţia Microsoft
liI Microsoft
i] Microsoft Outlook 2010
[Jil ---=..::.::.:...::.::..::.:...::-=---'""
Microsoft Silv."::';:"'h""'
~ MozillaFirdox

<4 Bade

~ IBMWebSphe_

Dacă pe ecranul de lucru (desktop) se găseşte scurtătura către aplicaţia


Microsoft Outlook 2010, dublu c1ick stânga pe această pictogramă deschide, ~
Microsoft
de asemenea, aplicaţia. Outlook
2010
Pe ecran va fi afişată fereastra aplicaţiei, cu următoarele elemente:
~. Quick Access Toolbar (Bara de instrumente de acces rapid)

- Ribbon ("Panglică") ce conţine butoane organizate În grupuri logice denumite tab-


uri (Home, Send/Receive, Folder, View)

:,: E?,JMOllP 'S1un;~'dJ~'D: Find a Contact •


:.',: I I
~RUI'" =::::c.I.~OrlIO· W Ador." Book
EI ~OntNCI. Y"fotlowUp~ "j'filte.f-rnlll·
"Mov. Tog. find

Fereastra principală pentru organizarea mesajelor, calendarului şi contactelor


Bara de stare - o zonă orizontală situată În partea inferioară a ferestrei, ce
furnizează informaţii despre starea curentă a ceea ce vizualizaţi În fereastră .
. 1I3l"~' ,- -'\,

53
Fereastra aplicaţiei este structurată În 2 părţi:

(Q]1'Gi IIJ 1,;, Outbox~erellmin9C!1euroaptîtudini.ro - MiuosoftOullook


Heme Setld/~'tlVe Foldn Vlew

~ fllVorlt~

@ Delded 1terns
lsearctl Outbox [Ctr1+E) pl
Arrllnge 6)': Subjed
'''''r''''~'''''"'''''"''''''''-''''';J'
<Il elumlngChuroaptitudinl,ro
r==='-------------...:;==-j-fl IAontop

... New51dter
~~JnbmC
Orafh

Panou
stânga
IIl",,-,-~.JC'T'·'~\i

- panoul din stânga conţine o listă de foldere locale şi alte foldere create de utilizator.
Foldere locale sunt:
• Inbox - conţine toate mesajele primite
• Drafts - conţine mesaje neterminate din anumite motive, existând
posibilitatea trimiterii ulterioare.
• Sent Items - conţine copii ale mesajelor trimise
• Deleted Items - conţine mesajele şterse
• Outbox - conţine mesajele ce urmează a fi trimise, dar care, din diferite
motive, nu au plecat de pe calculatorul respectiv (fie utilizatorul a hotărât ca
mesajul să fie trimis mai târziu, fie În acel moment nu există conexiune la
Internet, fie adresa destinatarului este scrisă greşit).
pa noul din dreapta afişează mesajele conţinute În folderul selectat.
Închiderea aplicaţiei se realizează prin apăsarea butonului Clase (Închldere)
_ existent pe bara de titlu a ferestrei sau prin apelarea funcţiei File- Exit (Fişier
-Ieşire).

~ Combinaţia de taste Alt + F4 Închide fereastra aplicaţiei active. Se poate folosi


pentru a Închide orice aplicaţie deschisă şi activă.

54
5.1 Trimiterea mesajelor

• Crearea unui mesaj nou

Un mesaj nou se crează:

l~
§fl-J
New
- prin click pe butonul E-mail din tab-ul Home (Pornire), secţiunea New (Nou)
- prin apăsarea tastelor Ctrl şi N
Pe ecran apare o fereastră specifică de trimitere a unui mesaj, cu zone care vor fi
completate de către utilizator:

~1'iP9'cf"
....
"'1~''t*~llf-#'-<;tffi'Ji&F'r:;;;::~_''?'1jimtl1d'"!''M;;;;~(I-lT'Mi)~,x,<.w-wr,E:v."'<';lJ\''1<''f_

,
-;"I ..V"- -
I~ Mesuge lnwt OptlOnl FonnatTm •Q
~, Q ~
-..
~ ~ A- ,- I ,= -;=-''Il !m , ({
""'~ "~,,I
1"'" ~-.: §_ j
Cut 'f" f"lIowUp~

I
• I ~- A- '00" "" '1' ' 1 "',," "'., I"',,"
~Co~y f Highlmllorhnce
~
<J Form.t Palnt~r •r ""
... lowlmportln<~
,~m

1l<lc~
I
Namc. It.m~

Olplloord
" IlaI1CText r;, 1
eemes lndude log. ro zoom

!,

~
~ I
,Send ~I I I
S.II.bjed: I !

~,
I ,

I
,.
.. _. .., .._•... •._"."
_
_... ... -,,",_ . -. . _--"----_.. .._...•.. - _._..• .. .._- ._.-
.
In câmpul To (Către) se introduce adresa celui căruia îi trimiteţi mesajul. În cazul
trimiterii mesajului la mai multe persoane, adresele acestora se trec În câmpul To
(Către) separate prin virgulă sau punct şi virgulă.

1 To:." 1 ioana.ionesru@€:uroa~titudjni.roi alin.preda@eur~aPtibJdini.ro .

• Câmpurile Ce şi Bec ale unui mesaj

Ce (carbon copy) este opţiunea folosită pentru a trimite o copie a mesajului


şi altor persoane. Dacă adăugaţi mai multe adrese În acest câmp, atunci copia
mesajului va fi trimisă fiecărei persoane, cu precizarea că adresele lor vor fi vizibile
pentru toţi cei care primesc mesajul.
Bec (blind carbon copy) realizează acelaşi lucru, cu diferenţa că adresele
din acest câmp nu vor fi vizibile de persoanele ale căror adrese au fost completate În
câmpurile To şi Cc.

55
~ Options
Dacă la crearea unui mesaj, câmpul Bcc nu este vizibil, el poate fi te:l 1CE:J1
Bc::::J ICJ
adăugat. Pentru aceasta, În fereastra mesajului, se accesează tab-ul Ica04 1c:J
Bec From
Options (Opţiuni), iar În secţiunea Show Fields (Afişare câmpuri) se
apasă butonul Bcc. Show Fields
-------" -.

• Introducerea titlului mesajului În câmpul Subject


(Subiect)

Este de preferat ca fiecărui mesaj să Îi ataşaţi un subiect sugestiv, care să descrie


pe scurt conţinutul mesajului. Subiectul mesajului se introduce În câmpul Subject
(Subiect).

• Introducerea textului mesajului

În zona mare de text introduceţi textul mesajului. Textul poate fi tastat cu


ajutorul tastaturii sau poate fi copiat/mutat din alt document sau mesaj.
Copierea şi mutarea textului În diferite părţi ale mesajului sau chiar În mesaje
diferite este posibilă datorită existenţei Clipboard-ului. C/ipboordu/ este o memorie
temporară folosită la păstrarea pe termen scurt a cuvintelor sau imaginilor mutate
sau copiate. "-
Pentru a copia un text În altă parte a mesajului sau Între mesaje diferite, se
selectează textul care se doreşte copiat, după care se optează pentru una din
următoarele variante:
se foloseşte combinaţia de taste Ctrl şi C
se execută c1ick pe pictograma ~ Copy aflată În tab-ul Message
(Mesaj) al ferestrei mesajului
se execută click dreapta mouse şi din meniul contextual se alege
comanda Copy (Copiere)
În acest moment, textul este copiat În Ciipboard, rămânând În continuare şi pe
ecran. Apoi, se poziţionează punctul de inserţie unde se doreşte a fi copiat textul,
după care se alege una din variantele de mai [os.
- se foloseşte combinaţia de taste Ctrl şi V.
m
Paste
- se execută c1ick pe pictograma aflată În tab-ul Message (Mesaj) al
ferestrei mesajului
- se execută c1ick dreapta mouse şi din meniul contextual se apasă unul din
cele 3 butoane aflate sub opţiunea Paste Options (Opţiuni Lipire).

v' Keep Souce Formatting E (Se păstrează formatarea sursei) -


această opţiune păstrează formatarea textului original.

56
v' Merge Formatting [i]
(Îmbinare formatare) - acestă opţiune
modifică formatarea astfel Încât să corespundă cu formatarea
textului Înconjurător.

Keep text only


v' [Al
(Se păstrează
numai textul) - această opţiune
elimină Întreaga formatare iniţială a textului.
Aplicaţia Outlook 2010 vă oferă opţiunea Paste Preview, prin care puteţi vizualiza
În timp reai efectele copierii sau mutării textului, pentru a alege varianta optimă.
Dacă Înainte de a apăsa unul din cele 3 butoane, ţineţi câteva secunde mouse-ul pe
unul din butoane, aplicaţia vă va arăta rezultatul opţiunii de Iipire. Astfel, mutându-vă
de la un buton la altul, puteţi vizualiza variantele de Iipire a textului şi puteţi alege
varianta dorită.
În acest moment, textul este readus din Clipboard În mesaj În poziţia curentă a
punctului de inserţie
Pentru a muta un text În altă parte a mesajului sau Între mesaje diferite, se
selectează textul care se doreşte mutat, după care se optează pentru una din
următoarele variante:
- se foloseşte combinaţia de taste Ctrl şi X
- se execută c1ick pe pictograma ,l& Cut aflată În tab-ul Message (Mesaj) al
ferestrei mesajului
- se execută c1ick dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda
Cut (Decupa re)
În acest moment, textul selectat dispare de pe ecran, fiind transferat În
Clipboard. Apoi, se poziţionează mouse-ul În locul unde se doreşte mutat textul şi se
alege comanda Paste (Lipire), folosind una din variantele prezentate mai sus, textul
fiind readus din Clipboard În mesaj.
Similar se realizează şi copierea textului sau a imaginilor din diferite documente
Într-un mesaj.
Ştergerea textului dintr-un mesaj se realizează prin apăsarea tastei Backspace
(ştergerea făcându-se spre stânga) sau tastei Delete (ştergerea făcându-se spre
dreapta).

• Ataşarea fişierelor

Trimiterea unui email nu ne limitează doar la text. Alături de mesaj puteţi


, trimite
un fişier sau mai multe. Aceste fişiere se numesc fişiere ataşate (attachment).
ij
Attach
Ataşarea unui fişier se realizează apăsând butonul Attach file File (inserare
fişier) existent În tab-ul Message (Mesaj). Butonul Attach file se regăseşte de
asemenea şi În tab-ullnsert (Inserare).
57

f,

Se deschide fereastra Insert File (Inserare fişier) din care selectaţi fişierul dorit şi
apoi apăsaţi butonul lnsert (Inserare).

Organite...... Newfolder
• Desklop
Pictures library
ti. Downloads Sample Plctures
Arrange by. Fclder v

ii Recent Places

!jillibraries
~ Documents
~ My Doc:umeOts
li Pliblic Oocuments
JI Music
~ Pletures
~ My Pictures
;j Public Pictures I
.oiSamplePidures
·--~iCp~d~~~-~-'


I
i"':
!
,,.. !,

File name: i ~_~_~jpg

TOol5 ...

În câmpul Attached (Ataşare) va apărea ! Attached: I[i;]lDesert.iPg &26 KBJ


numele fişierelor (separate prin punct şi virgulă), precum şi dimensiunea acestora.
Dacă doriţi să ştergeţi un fişier ataşat, executaţi c\ick pe acesta şi apăsaţi tasta
Delete. O altă posibilitate este să executaţi click dreapta pe fişier şi să alegeţi
opţiunea Remove (Eliminare) din meniul afişat .

• Trimiterea unui mesaj cu o prioritate mare sau redusă

Mesajele pot fi trimise cu diverse priorităţi pentru a evidenţia importanţa


acestora.
Aplicarea diferitelor priorităţi mesajeior se realizează cu ajutorul butoanelor
! High Importance (Prioritate mare) şi ... Low Importance (Prioritate redusă) din tab-ul
Message (Mesaj).
În lnbox, prioritatea mesajelor este evidenţiată În dreptul câmpului !.

După completarea tuturor câmpurilor, se actioneaza butonul 1 ~'~d


'[2] I
(Se trimite)
pentru expedierea mesajului. Mesajul va fi transferat temporar În folderul Outbox, iar

58
apoi va pleca către destinatar. O copie a mesajului trimis va fi salvată În folderul Sent
Items.

5.2 Primirea mesajelor

• Deschiderea, inchiderea unui mesaj

Deschiderea unui mesaj se realizează prin una din următoarele metode:


• printr-un dublu click pe mesajul respectiv.
• prin seiectarea mesajului şi apăsarea simultană a tasteior Ctrl şi O.

Tnchiderea unui mesaj se poate face În mai multe moduri: cea mai uzitată metodă
este apăsarea butonului Close" (Închidere), existent pe bara de titlu a
mesajului.

~;... '" e ... ~{r"',#&l§!4it§~6:N_~~:';~:~cHT~~"f1~'; -==:::="':2~


"""',,,"="='
Butonul Close

O altă modalitate constă in selecţia meniului File - Clase (Fişier - Tnchidere) din
fereastra mesajului.
~ Combinaţia de taste Alt + F4 Închide fereastra aplicaţiei active.
Dacă doriţi să Închideţi toate mesajele simultan, apelaţi tab-ul View (Vizualiza re),
secţiunea Window (Fereastră) şi apăsaţi butonul Close AII Items (Inchiderea tuturor

@
Close
eiementeior) AII Item,.

• Folosirea funcţiilor Reply (Răspuns) şi Reply ta aII


(Răspuns tuturor)

Pentru a răspunde expeditorului unui mesaj de poştă electronică, apăsaţi butonul

~
:-:;

\Reply (Răspuns) Reply din tab-ul Home (Pornire).


Va apărea o fereastră de creare a unui mesaj În care câmpul Ta (Către) va fi
\,~ompletat automat cu adresa ceiui de la care aţi primit mesajul (sau numele acestuia,
'dacă îi aveţi deja În agendă). Câmpui Subject (Subiect) va conţine textul Re: Înaintea
;fitlul mesajului, specificând astfel că reprezintă un răspuns al acelui mesaj,

59
Message lnsert opucns FormaUen aeetew
IF",,",,~
~ X
I.l>
PlIne.4
.. v
liM!1

B I
"~IK
U 1 ay
- ~,,"
.. J::. ..
A." I := . 1::" I ~ I
I ~:liiE :ii 1 .lio $
~ - ~,....
I I!!l
Address Check
I,
~ @Attathfile
~ Attach Item"
Qo"
Bool(. Names ~Slgnature·
i 'f' FOllowUp·
! HiOhlmportance
... Lowimportllnce
i ~
Zoom

Olpboard fi Ba51cTexI: ro names Include TlIgs r" ZOOm

~
G:J 1-"'--'""'" I
! ;~ ~ ~I=:0:=================;11I \
\ SUbJed: !Re:Sedinta

Confinn participarea la sedinta.

From: Ioana Ionescu


sene Friday,August 23, 20133:03PM
To:florln.popescu@euroaptltudfnl.rOi lonut.popa@euroaptltudrnl.ro
Subject: Sedinta

Bunazlual

Lunila ora 12.30,in sala de protocol, avemsedinta pe tema bugetuluilunar.!


Va rog sa imiconfirmati participareapana mainela ora 11.00.

O'zlbunal

Ioana Ionescu
DirectorGeneral

După
completarea mesajului de răspuns, se procedează la trimiterea mesajului
prin apăsarea butonului Send (Se trimite).
Mesajele la care s-a trimis un răspuns vor afişa În dreptul lor simbolul rq..
În cazul În care mesajul a fost trimis mai multor persoane şi doriţi să le răspundeţi

~
Reply
tuturor, apăsaţi butonul Reply AII (Răspuns tuturor) AII • Adresele acestora vor fi
completate automat. După completarea mesajului, se apasă butonul Send (Se
trimite) .

• Folosirea funcţiei Forward (Redirecţionare)

Pentru a trimite altor persoane un mesaj primit de dumneavoastră, apăsaţi

~
butonul Forward (Redirecţionare) Forward din tab-ul Home (Pornire). Se va deschide
fereastra de compunere a mesajului. Acesta va include fişierele ataşate sosite
Împreună cu mesajul iniţial.
Se introduc adresele destinatarilor În câmpurile To (Către) şi eventual Cc şi Bcc şi
se apasă butonul Send (Se trimite) pentru expedierea mesajului. Mesajele care au
fost redirecţionate vor afişa În dreptul lor simbolul ~.

60
Puteţi selecta numele destinatarilor din iista de contacte executând c1ick pe
butonul ITo". I
aflat În stânga câmpului To (Către) (similar procedaţi pentru
câmpurile Cc şi Bcc).

• Salvarea fişierelor ataşate

Când primiţi un mesaj ce conţine fişiere ataşate, veţi dori să salvaţi aceste
fişiere pe computerul dumneavoastră pentru citire şi editare ulterioară.
După deschiderea mesajuiui, puteţi deschide ...an "'I !Il!Il1lmrnt~ _ _
i freview
fişierul ataşat executând dublu c1ick pe acesta.
Pentru a saiva fişierul ataşat, executaţi c1ick 1&; Qpen
dreapta pe acesta şi să alegeţi opţiunea Save as ~ i QulckPrint
Iml's.<IveAs
(Salvare ca) din meniul apărut.
În fereastra Save As (Salvare ca) se aiege locul unde va fi salvat fişierul, precum
şi numele acestuia.

13 .... A~""""" ,,' di~i;,~'iit;".. "'mir"",,' il"q'.,,"'"


(Jt;;}"rl& • ~brari.... Dot~~;.:.~_o. . ',II - ~I
r
l
Org~nae .. Newfclder

(Q] MiaosoftOutlock
. Dac[ locaţia de salvare a flşlerulul
Includ..,

* •
Favorites
Desl:top
Gfl S""e de date pomlRale Jl Dropb<nl
- - -~

J,lSnaglt: li OownlC1llds
[Ji. Downloads ~I J,lScanned Document!; Jl DCS-9421
'il Recent P~ces ~ OneNcle Nolebooa ,l\Cyberl.ink
.IlMyReecived fii .. JQ Custom Oftice T~mptal ...

J
r:iiLib_raries ---- u.J MyOall Saurcts oiBluoloothExch.ng. Folder
mAM3J _ro.pdf
[ fi~eruiui
ljQmiCl1lsoft
Numele .JIFu

,. J.l Em;aoft Studio

]
Filename: I raportiulie.pdf
Apăsaţi butonul Save (Salvare)
~ a5!yp'" ~do~.~rob.lt l?_~l!menţ_ r ..pc!f) •• .J
pentru salvarea fişierului

'-
~HidtFoldm T~" . Ic.._""'~cd LiC~~_",1
- ..,-" .. ---- .

• Marcarea unui mesaj ca fiind ne clt lt sau citit


:'c
Puteţi schimba starea unui mesaj din citit În necitit prin c1ick dreapta pe mesajul
respectiv şi alegerea funcţiei ~ I Mark as UJlread (Marcare ca necitit).
Pentru a realiza procesul invers, alegeţi funcţia Mark as Read (Marcate ca citit)
apărută În acelaşi meniu.

~ Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Q realizează marcarea mesajului ca fiind citit,


iar apăsarea simultană a tastelor Ctrl + U marchează mesajul ca fiind necitit.

jî;

l
,: e..
:;'
61

~
; -------------
Unreadl
Butonul Ro.' (Necitlt/Citit) din tab-ul Home (Pornire) transformă de asemenea
un mesaj din citit În necitit şi invers .

• Semnalizarea unui mesaj

Semnalizarea mesajelor de poştă electronică ajută la o mai bună gestionare şi


urmărire a lor. Tn dreptul mesajelor semnalizate va apărea un semn În formă de
steguleţ T".
Semnalizarea unui mesaj după primirea lui se realizează prin
una din următoarele variante:
• Apelaţi tab-ul Home (Pornire), grupul Tags (Etichete).
Din lista derulantă a butonului Follow Up (Urmărire), '< lilisWeek

selectaţi varianta dorită. '< tlextWeek


'\" No DAte
• Executaţi c1ick dreapta pe mesaj şi apelaţi funcţia
'\" S;:urtom...
Follow Up (Urmărire). g; Add Bernlnder••,
• Având mesajul deschis, apelaţi butonui Follow Up ..t MarkComplete
(Urmărire) din tab-ul Message (Mesajt' grupul Tags C1~ar Flag

(Etichete). !' Set Qui{k C1iek...

Apelarea funcţiei Follow Up - Add reminder (Urmărire - Adăugare memento)


deschide fereastra Custom (Particularizare).

t'· .
eu""m
ii ~ ceetes a tD-do item thatremi'ldsyou to foIow~. After you
...---------'."-_"'~, you can marie. the to-do itemc:ompIt;te.
Din meniul derulant to: IFoUOW~
stabiliţi acţiunea
§.tartdate: 26august2013
urmărită Stabiliţi
data de Început şi
~da", _iJ4J# data limită până la care
1!11~: trebuie să realizaţi acţiunea
=====--
)2 septenDrie 2013 -'1....
""1 16'00 propusă

Ştergerea semnalizării unui mesaj se realizează cu ajutorul opţiunii Clear Flag


(Golire Semnalizare) din meniul derulant al butonului Follow Up (Urmărire) .

• Vizualizarea mesajului

Înaintea imprimării unui mesaj, este recomandată vizualizarea lui. Se apasă


butonul File (Fişier) şi apoi se aiege opţiunea Print (Imprimare). În fila Imprimare,
62
proprietăţile imprimantei implicite apar automat În prima secţiune, iar examinarea
mesajului apare automat În a doua secţiune. Pentru a reveni În fereastra mesajului,
se apasă din nou butonul" sau de pe tastatură Esc .

Ptln"r o ------
---_._..
HeI))

Il) Opllon. Settlngs


El &.
• T.bleStyle

• Imprimarea mesajului

Pentru imprimarea unui mesaj, apelaţi butonul File (Fişier) - opţiunea Print
(Imprimare) sau combinaţia de taste Ctrl şi P. Apăsaţi apoi butonul Print Options
(Opţiuni imprimare).
Această comandă va deschide o fereastră din care vă puteţi alege imprimanta la
care se realizează printarea, precum şi numărul de exemplare.

Print<\):~:hl:--:{ -.'1",-11;. ,,: .. '. :,"',L!U


- .
....,
-Pri1~--- ... . ._ - - .... -

I CutePOF Wliw t-, ElI"_AI


Sllllus: ~
...... OJ2POFWI1~
Tl'Il'!:
Imprimanta E1Pmttg •

;'1""' .,.
c••••"
- --------- folosită .....

L.~~J ! ; tt.mlerofpages: I~.~... ",,-,~I r


~o~oopes: ~el \
~~~ L~_sJY!es".J
1 E]CoIateQlllies
Numărul de
i
Q!lQiJQiJ exemplare
"'""
'M
... ---- - ----------
, :"(

t)Pages:
I I
Type ~1Ullbers andfor ~ ranotSSI!palO!2d by
conIIIUClUllk1llfi'tlmlh!5trtoflh!ltiem. Fer
~,t)'pe1,3G'"S-U.
--------
,
Prîntlllllians
Ell'riltattad1edfi6. AtblctJnentswi Apăsaţi butonul Print
del1Utpinle"cny.
pentru a imprima mesajul
~
;;.;;.P.m.h.;;;,~ 1~~II ....~ ..;J
.,----- ..,..

63
~I
I 5.3 Instrumente şi setări
1
• Utilizarea funcţiei Help

Un instrument util În lucrul cu aplicaţia Microsot Outlook 2010 este funcţia de


ajutor (Help), ce oferă informaţii şi explicaţii despre comenzile şi opţiunile aplicaţiei.
Se poate apela prin apăsarea butonului ? existent În partea dreaptă a ferestrei sau
prin apăsarea tastei Fl.
În câmpul Search (Căutare) se tastează cuvintele cheie pentru care se doreşte să
fie găsite informaţii şi
se apasă butonul ~ sau tasta Enter. Rezultatele găsite sunt
afişate sub forma unei liste de Iinkuri. Linkul conţinând infomaţiile dorite se deschide
cu c1ick stânga pe titlul acestuia.

Câmpul
Search , Search resultsfor reply
(Căutare) -~-~._~-._ ~.~--~--_. .. --
<l Back.., Next [>

Reply to ar forward an e-mailmessage


Rezultate
Artic1e găsite

Respond to an e-mailmessage with a meetingrequest


Article

Customize e-mailmessages
Article

.,I
:I!
I • VizuaHzarea sau ascunderea diferitelor bare de
Ili instrumente
, I

Aplicaţia Microsoft Outlook 2010 conţine o zonă de lucru În partea de sus a


ferestrei aplicaţiei, numită Ribbon (Panglică). În cadrul ei, instrumentele (butoanele)
de lucru sunt organizate În grupuri logice numite tab-uri.

'"
[ T~ul(Fila) Home (Pornire) ] ._.~bon (panglică). 1
•. - ---_..
_ H~m~ 1 knd'/~' .. ~ .:·-:View'.· ~--- -'--'-~'-.-
;:;.:

Dl ~. "'.~" X
I-a. :-iJ'~M""" @li Unread/ R..d ,illd~(oni.~
~ ~ 1Oo~-,· ~ rapow ~ 1ii MartlIlIfl"

I\>-~' ~ ~ I "'Rul6· II "'.,o~ -1


~TUtIIE-«II~ .,/Dor>e !XI Add ...~ Book
fkl!I I'kw OEJde
fAlI'" :lCfIIS- itJlml<- fOlWllrd NOf! • ~ RrpIy&DfEm '9" CRllltli~ Ei ~OneNolt 'f'foflowUp p ~fintfE....;I·

NlW D~I<tt Rc~pol'Id QultkSleIIl Mm flnd


"
~ebutoane ] (GrUPdebu~
64
Banda de butoane (Ribbon) poate fi minimizată sau chiar ascunsă, În scopul
măririi spaţiului de lucru.
] _n'
• "ii:,"

Home Send I Receive Folder View Add-Ins

Ribbon minimizat

Pentru aceasta, se utilizea~ă una din metodele de mai jos:


~ apăsarea butonului' a.; localizat În partea din dreapta sus a ecranului şi
alegerea opţiunii dorite.
~ prin dublu c1ick pe numele tab-ului dorit.
~ prin combinaţia de taste Ctrl şi Fl.

Reafişarea ribbon-ului se realizează prin repetarea operaţiilor de mai sus.

Aplicaţia Microsoft Outlook 2010 oferă posibilitatea particularizării barei de


instrumente Quick Access Toolbar (Bară de instrumente acces rapid) prin adăugarea
sau ştergerea diverselor butoane. Apăsarea butonului @J situat În dreapta barei de
instrumente acces rapid deschide lista derulantă de comenzi disponibile. În dreptul
butoanelor deja existente În bara de instrumente, apare un semn de bifă Prin 0.
selectarea şi reselectarea comenzilor, se realizează afişarea şi respectiv eliminarea lor
din listă.
În cazul În care comanda dorită nu se află În lista derulantă, se selectează
opţiunea More Commands (Mai multe comenzi).
În fereastra Outlook Options (Opţiuni Outlook], vor fi afişate În partea stângă
comenzile disponibile. După selectarea comenzii dorite, se apasă butonul Add
(Adăugare) pentru a adăuga respectivul buton În lista din partea dreaptă.
Dacă aţi adăugat din greşeală un buton, cu ajutorul opţiunii Rem0l'e:>{Ştergere)
puteţi anula operaţia.
De asemenea, pentru a reordona butoanele din Quick Access Toolbar, folosiţi
...:1 şi respectiv 11âi1'i;"!localizate În partea dreaptă a ferestrei.

65
General
~ Customize the cutcksccess Toolbar.
M~ll
cnccse comm~nds from:Q)
catencar IPopular Commands
Contacts CustomizeQ.ulclc Accen Toolbar.Q)
"Separator> :...
Taslcs

f'~~2'=~
Netes and Jcuma!

Search

Mobile r=,..,.----,
langu~!l'e

Advanced
Find li Contact
O FOlWard
lkJ
I
I~A~I
I~B~I ~'I',
~
CurtomiIe Ribbon
~ Manllge gules &Alerts". i ,
!ii Meriing i
;,fQtilCWt'cie~ţTOIÎI&'i)r . l!!ii
NewAppointment i
113 New COntact i... I Modify... I
Add-Ins
CustomiZlitlom: Iloil&t~lQ)
Trust Center
!El Show QulclcAccenToolbar belowthe
Ribbon lt!!nR.ortlExl!ott~IG
III I ~

1~~11'0cancelj..l.,

Confirmarea finală a opţiunilor alese se realizează.apăsând butonul OK. Acum se


poate observa apariţia b;;~d;S~~Agendă)În bara de acces rapid.

o metodă extrem de rapidă de adăugare a Add10QulckAccess Toolbar


butoanelor În bara de acces rapid este prin click .!:ustomize Qukl:AcceSl ... Toolb~r

dreapta pe butonul dorit (localizat În ribbon) şi S.how Qulcl:Access ToolbarBelowthe Rlbbon

alegerea opţiunii Add to Quick Access Toolbar CUltomlze tne Blbbon.••


Ml.o.lmlze the Ribbon
(Adăugare la bara de instrumente Acces rapid). De
asemenea, pentru ştergerea unui buton din bara de acces rapid, se execută c1ick
dreapta pe el şi se alege opţiunea Remove from Quick Access Toolbar (Eliminare din
bara de instrumente Acces rapid).

• Crearea şi inserarea unei semnături de tip text pentru


e-mail

o semnătură de tip text pentru e-mail reprezintă blocuri de text care sunt
adăugate la fiecare mesaj trimis (indiferent dacă este un mesaj nou sau este un
răspuns la un mesaj primit). În general, o semnătură pentru e-mail furnizează
informaţii adiţionale despre date de contact, termeni legali sau alte informaţii
considerate relevante.
Pentru crearea unei semnături pentru e-mail se urmează paşii de mai jos:
• Se apasă butonul New Email (E-mail nou) din fila Home (Pornire).
66
• În tab-ul Message (Mesaj) executaţi c1ick pe butonul Signature (Semnătură).
• Din lista derulantă selectaţi opţiunea Signatures (Semnături).
• Executaţi c1ick pe butonul New (Nou) şi tastaţi numele semnăturii.
• În caseta Edit signature (Editare semnătură) tastaţi textul pe care doriţi să ÎI
includeţi În semnătura dvs. Textul introdus poate fi apoi formatat cu ajutorul
butoanelor de formatare.

Edl! slgnl!lture --"- -


- - - - L Butoane de formatare
ICollbrl (Body) lo!J ~ IB I Jl I Automatic I
~ ~:; ;;;; III!! ~uslnes, Cord I o 1.
O zibunal
Curespect, --===cSemnătura introdusă] Buton pentru
introducerea unei
Popescu Mihai
imagini
Director General

• Pentru a adăuga semnătura În mod automat Newmessages: Isemn.tur.


la mesajele nou create sau la mesajele la care se Replleslforwards: Ibii@~,,~j,g~.n~i12~. iii~
răspunde, utilizaţi listele derulante New .~
messages (Mesaje noi) şi Replies/forwards (Răspunsuri/retransmiteri). Din lista
derulantă asociată fiecărui buton se seiectează numele semnăturii dorite.
• Apăsaţi butonul OK pentru finaliza re.
.,.. Followt
Dacă
nu aţi stabilit adăugarea automată a unei semnături la ! High Im
crearea unui nou mesaj, o puteţi adăuga manual. În fereastra
... tcwrmc
mesajului nou creat, alegeţi din lista derulantă asociată butonului
Signatures (Semnături) numele semnăturii dorite. l·sel11.n~lur.a ..
I âlgnatures .

• Activarea, dezactivarea răspunsurilor automate de tip


Out of Oftice

Această opţiune utilizată


În special de către angajaţii companiilor şi permite
este
acestora să aibă un răspuns automat la mesajele primite atunci când nu sunt la birou,
indiferent dacă computerul este pornit sau nu.
Pentru activarea unui răspuns automat, se urmează paşii de mai jos: "-
"i'-"
• Se apelează meniul File (Fişier) şi apoi se apasă butonul '------'=.....J (Răspunsuri
,
automate).
• În fereastra Automatic Replies (Răspunsuri automate) bifaţi caseta Send
Automatic Replies (Se trimit răspunsuri automate).
• Dacă doriţi ca răspunsurile automate să fie trimise doar Într-o anumită perioadă,
bifaţi caseta Only send during this time range (Trimite doar În intervalul) şi apoi
selectaţi data de Început şi de sfârşit a perioadei.

67
-,....,-------

• În tab-ul Inside My Organization (În interiorul organizaţiei mele) scrieţi mesajul


dorit. Puteţi scrie acelaşi mesaj şi În tab-ul Outside my organization adresat
persoanelor din afara organizaţiei.
• Apăsaţi butonul OK pentru confirmare.

<5 Donot sendlIJtomatk: repies


@~illUlDmlItk:~
~ ~ seod dtrtIg INs line fartge:
Sbrlli:ne: /Ma27.oa.2013 !,,'!.lIIQ9;oo !~!
Ens[1ine: Iv30.08.2013 l.:!'.ol 118:00 l.:!:ol
Automaticaly ret# oncefor elim sender v.flh Ihe foIowi1g messages:

ifi. 1nsideMyCKganizalîon.w~ MtQ'~lkllf{qill


Bunaziua.
In perioada n.oS.2013 -30.08.2013 sunt pletata elln tara si ca urmare nu pot raspunde la
mesaje.Va multumesd

,1

Dacă aţi bifat opţiunea Only send during this time range (Trimite doar În
intervalul), răspunsurile automate vor fi trimise doar În intervalul precizat, după
aceea dezactivându-se automat.
Dacă aţi bifat opţiunea Send Automatic Replies (Trimiteţi răspunsuri automate),
fără Însă a bifa caseta Only send during this time range (Trimite doar În intervalul) şi
doriţi să dezactivaţi răspunsul automat, va trebui să bifaţi opţiunea Do not send
automatic replies (Nu se trimit răspunsuri automate) .

• Adăugarea, înlăturarea antetelor din mesaj

Microsoft Outlook afişează mesajele unele sub altele, incluzând diverse


informaţii (expeditorul, subiectui mesajului, data primirii mesajului, dimensiunea
mesajului etc). Pentru a afişa şi alte informaţii suplimentare, executaţi c1ick pe
folderul Inbox pentru vizualizarea mesajeior. Apoi executaţi c1ick dreapta pe oricare
dintre antetele existente (conţinând câmpurile Frorn, Subject, Received). Din meniul
apărut alegeţi funcţia View Settings (Vizualiza re Setări).
Se va deschide fereastra Advanced View Settings (Setări avansate vizualizare).

68
Advanced YteW Settirigs;-Sirigie
r""'''''''''''' .."><""
_~
! ,--Descr1:Jtion-·----·-------
:" ! ~I.~r~9"r~~;;7~~.1 Irnportance;Reminderi ICXlnj FlagStau; Attadvnent; Fro.••

i ~.. ·-'B~.."," ·,1 teoe


! IEf'&m~!1Sort.TWW1tt' 1 Re«ived(d=dingJ
I
jIWrti±lft±'f.iter.q el off
11&* OIher.5et!ingS;.-f iPliiI fonls and olherTabie Viewsettngs
II&CondiIioniII fiormat!i'!g~1 User demed fontsan each message

11QV*i~t~~.~1 ~~~~~YformatsforellChfleld .
1.~uourSlt,yiew"l;m1
;::::==:;-;::::=~
Im,'nOK)§l.,,1 l'mcana"'W'd

In această fereastră apăsaţi butonul Columns (Coloane), ce va deschide o


fereastră cu diferite opţiuni.

Apăsaţi butonul Add (Adăugare)


pentrua adăuga câmpul selectat
': MaxiTunnumber oflines in compact mode: sau apăsaţi butonul Remove
t SelectavaUabie columns rrom: (Eliminare) pentru a şterge
câmpul selectat
!Frequently~ed fields ~]
Avaiable columns: show these coIurms il thiscrder:
! Importance
Ce
IrwAdde>-t -·1 Reminder
Contacts
Conversation <-Remove I rcon
Flag 5tatus
ereated Attae:tunent
Do Not AutoArchive From
Dua 5ubject
Schimbaţi ordinea câmpurilor
Received
Apăsaţi butonul New see apăsând butoanele Move Up
Column (Coloană nouă) categories (Mutare În sus) şi Move Down
pentru adăugarea unui (Mutare În jos)
câmpnou
R

I Properties I[ De/ete I MoveUp 1I Move Down I

5.4. Utilizarea listei de distribuţie

• Crearea şi utilizarea unei liste de distribuţie

o listă de distribuţie
este o colecţie de persoane de contact şi furnizează o
modalitate uşoară de trimitere a mesajeior către un grup de persoane.
Crearea unei noi liste de distribuţie se realizează din tab-ul Home (Pornire),
butonul New Items (Elemente noi). Din lista derulantă se alege opţiunea More Items
(Mai multe elemente) şi apoi Contact group (Grup de contact).

69
..

~lg","
~aeanup'"
a...
x
perete
~ ~ ~
Reply Reply FOIWal
.,Junk" Ali
~ E-mail Message Respon(

III ~pointment <


!ii M,!d:ing
Iij ~ontact

~ Iask
!li Iext Message [SMS) ue
E-mail Message1!.sing ~ • •••••••... •.•••• J
... 1.J fost in lhis Folder
• Contact Grotip

~ Combinaţia de taste Ctrl, Shift şi L are ca efect crearea unei noi liste de
distribuţie.
Se deschide fereastra Contact Group (Grup de contact). În câmpul Name (Nume)
se completează numele listei de distribuţie.

".<i;.,ci~'I~a,d~'ma~wg~~~*:$., JLjiU;Mhk)m~
FormatText Review

~'a..L~Iil~
Netes Add nemeve Update E·mall Meetlng C;rteoorize Follow Private Zoom
Members" Member Now u,·
Members Communicate Tags Zoom '

II
IE-mail
rnee are no items to show inthiJ;view.

Add
Din lista derulantă a butonului M'mb",. (Adăugare membri) se alege opţiunea
dorită:
• From Outlook Contacts (Din contacte Outlook).
Se deschide fereastra Select Members (Selectare membri). Din lista afişată, se
aleg persoanele dorite şi apoi se apasă butonul liî\iffibîie-;I (Membri) pentru
adăugarea lor În lista de distribuţie.

70
----------------------
~~~ x

• From Address Book (Din lista de adrese) - similar ca la punctul anterior


• New E-mail Contact (Contact nou de e-mail). Se va deschide fereastra Ac:ld
New Member (Adăugare membru nou) În care introduceţi numele şi adresa
demail a persoanei pe care o creaţi.

I~ - "..,""
E-mol"""=
1,
I
E-mol.",., ISMlP I L""""""'!l'PO 1

I In"""'t fu<mac llet outlook dodde the _

'fi ~ toCor:ltacts
""""" fu<mat ~I

Bifaţi caseta Addta contacts (Adăugare la persoane de


contact) pentru a adăuga persoana la lista de contacte


La final, se revine În fereastra Contact Group (Grup de contact), iar pentru

S ave&
confirmarea operaţiilor efectuate şi salvarea modificărilor se apasă butonul Close
-c
.
• Ştergerea unei adrese de poştă electronică din lista de
distribuţie

Ştergerea unei adrese dintr-o listă de distribuţie se realizează prin selectarea ei şi


apăsarea butonului Remove Member (Eliminare membru).

71
.=:1LA
00

Add Rt.~~ Update E-mail Meellng Categorize Follow Printe Zoom


MEmbers'";Melllbu Now .. Up"
Members CommuniCllte Tags Zoom

DI~ ... lf.lllail


~ Alina Popescu alinJ..pope$"wCeuroaptitudini.ro
~ CristianBerl!ilhe aistian.berl!ilheOeuroaptitudini.ro
~ =~~~~-i' .~==:.==-~~~== ~::~:~~~-:::=~~'~~<;~:'::::~=~~yts'iu.~~~Ln!~o -=.-=-~~~-::-~~~==----

• Actualizarea listei de adrese

Dacă,de exemplu, o persoană din grupul Echipa de marketing şi-a modificat


numele, pentru actualizarea informaţiilor, se apasă butonul Update Now (Actualizare
Acum).

Nctes
it
Add Remove i~JÎ::i.~Î:ţe_ f.mlil Meetlng Categortze Follow Private Zoom
Members" Membert(Now" " Up"
Members CommuniCilb: TIgs Zoom

C1INalu ... If-mIiJ


..
~~~:~~ _--,,-_:jL~":;-'; -;:",=:::::::::r',,' I;"":,}Q -'~,'-.:)', <~';-Mi'~~~II1~j!'~!i!iL.!l?L~_::..~:.iL
.. ~_. ,._.__
&il CriStianBereghe crirtiJn.beregheOeuroaptitudini.m
IN Mihai Popesw lIlI1Jai.popesw@euroaptitudini.ro

• Adăugarea unei adrese la lista de adrese

o metodă extrem de rapidă de adăugare a unei persoane În lista de contacte este


următoarea: deschideţi mesajul primit de la persoana respectivă, executaţi c1ick
dreapta pe câmpul From (De la) şi din meniul apărut alegeţi opţiunea

~ 1 AQdto Outlook Contacts (Adăugare la persoane de contact).

5.5. Organizarea mesajelor

• Căutarea unui mesaj după expeditor, subiect, conţinut

Aplicaţia Microsoft Outlook 2010 pune la dispoziţie utilizatorilor o funcţie


complexă de căutare pentru a localiza mesajele pe baza anumitor criterii (expeditor,

72
subiect, ataşament, dată, importanţă, status - citit/necitit).
În fereastra principală a aplicaţiei, executaţi c1ick pe folderul În care se va efectua
căutarea. Tastaţi textul căutat În caseta Search (Căutare). Mesajele careconţin textui
căutat vor fi afişate În fereastra principală, afişând evidenţiat textul căutat.

,.._..•. __..
~ _~------

, news
!!Iul[)Iei From ~ ISubJert IReceived ISize ICategories
,-"-'--'=''''-------'---''----------'----'-'''--------=------'-=--.:'------'--
~ From:(none) (2 itemsl

i.,.."

De asemenea, tab-ul contextuai Search (Căutare) oferă criterii suplimentare de


căutare.

Recent Search trese


Searches'" reen- Search
Options Close

• Sortarea mesajelor după nume, dată, subiect

Sortarea mesajelor În funcţie de diferite caracteristici se poate realiza În


fereastra Microsoft Outlook.
Pentru a sorta mesajele după subiect În ordine alfabetică, se execută un c1ick pe
Subject (Subiect). Se observă pe acest buton apariţia unui semn micuţ ce subliniază
faptul că mesajele sunt sortate după subiectul lor.
Pentru sortarea mesajelor În funcţie de subiectul lor,
[ apăsaţi butonul Subjeet (Subiect)
/~--
J
!1~ID[®[From [Subject [ .... J IR..ls·lc..·1

4 Subject Ce stiati sau nu despre BUCURES~tă faptul că mesajele sunt


---····~··--Stef~~·i~·Na-rtă~·~···------········ce-sti sortate după subiectul lor 1Q.0rdine
alfabetică f

Pentru sortarea mesajelor după subiect În ordine alfabetică inversă se mai


execută un c1ick pe butonul Subject.... . Butonul se va transforma În
Subject ... r săgeata evidenţiind sortarea alfabetică inversă.
Similar, mesajele pot fi sortate şi după celeialte criterii: expeditor, dată,
dimensiune, ataşament.

73
• Crearea unui nou director

Microsoft Outlook vă oferă posibilitatea organizării mesajelor prin crearea de


directoare personale.

New
Crearea unui director nou se realizează cu ajutorul comenzii Folder (Folder Nou) din
tab-ul Folder.
~ Apăsarea simultană a tastelor Ctrl,Shift şi E duce de asemenea la crearea unui
director nou.
Seva deschide ferestra Create New Folder (Crearefolder).

c~;rt'~-~:~~~~~~,,;!t"-'->;'---"

<, riame:
În câmpul Name (Nume)
introduceţi numele
directorului
J
I~
EoIder contllils:
Malandi?ost.1tein5m \

:idedwhere to plate the folder:


te '/"-p'mia '%iI':<
I
LI
I
Din meniul derulant
Folder Contains (Conţinut
folder) alegeţi tipul de
conţinut

.oi ([j Personal Folders


;~Inbo~ Selectaţi locul unde doriţi
~ Drafts să creaţi directorul
!fa Sent Items
@ DeletedItems U!l
liIiI Calendar
II!I Contacts
Ei Infected Items
<JIJoumal
~·r" ..ve,... :1 i.
I *yOK...!iiliiid k'r}C5KeI'<&'1

Apăsaţi butonul OK pentrul


crearea directorului

După crearea directorului, secţiunea Actions (Acţiuni) a tab- c-c:--=------'~


Send gecefve

~ ro
Folder

Copy Folder

ului Folder oferă diverse opţiuni legate de redenumirea, copierea, ~ ro Move Folder
RFe~~:re ~ oerete Folder
mutarea şi respectiv ştergerea directorului nou creat.
Actions

• Mutarea mesajelor in directoarele corespunzătoare

Pentru organizarea mesajelor şi mutarea lor in diferite


directoare, apelaţi funcţia Move (Mutare) din secţiunea cu
acelaşi nume a tab-ului Home (Pornire). Move Rules OneNote
Din meniul derulant al butonului Move (Mutare)
Move
specificaţi directorul În care doriţi să mutaţi mesajul.

74
• Mutarea mesajelor În Junk E-mail/Ştergerea mesajelor
din Junk E-mail

Pentru a muta un mesaj din Inbox În Junk E-mail, selectaţi


mesajul dorit şi accesaţi tab-ul Home (Pornire). Din lista derulantă
a butonului Junk (Nedorit) selectaţi opţiunea Block Sender
(Blocare expeditor).
Pe ecran va fi afişat un mesaj de avertizare care vă anunţă faptul că expeditorul
mesajului a fost adăugat În lista expeditorilor blocatl, iar mesajul a fost mutat În
folderul Junk E-mail.

Thesender of theselected messeae


hes been added to your B1ocke:d
Senders Ust,andthemessage has
beenmoved to theJunk E-mail folder.

lEJoo notshowthis messese again

Dacă aţi constatat că un mesaj important a fost mutat din greşeală În directorul
Junk, ÎI puteţi readuce În Inbox. Selectaţi folderul Junk E-mail din pa noul de navigare
din partea stângă a aplicaţiei. Selectaţi mesajul care nu doriţi să fie marcat ca şi Junk
Email şi din lista derulantă a butonului Junk (Nedorit) (aflat În tab-ul Home (Pornire))
selectaţi opţiunea Not Junk (Nu este nedorit). Mesajul va fi mutat În directorul său
original (de obicei Inbox).

• Ştergerea unui mesaj

Selectaţi mesajul şi apoi alegeţi una din variantele de mai jos:


- apăsaţi tasta Delete,
X
- apăsaţi butonul Delete din tab-ul Home (Pornire),
- executaţi c1ick dreapta pe mesaj şi alegeţi opţiunea Delete (Ştergere),
- apăsaţi simultan tastele Ctrl şi D
Mesajele şterse sunt transferate În directorul Deleted Items, de unde pot fi
recuperate ulterior.
Dacă se doreşte ştergerea definitivă a unui mesaj, fără a-I transfera În 'oeleted
Items, atunci se selectează mesajul şi se apasă combinaţia de taste Shift şi Delete.

• Recuperarea unui mesaj şters

Recuperarea sau restaurarea unui mesaj şters Înseamnă mutarea acestuia din

75
Deleted Items în directorul din care a fost şters.
Executaţi c1ick pe directorul Deleted Items (Elemente şterse) şi selectaţi mesajul
pe care doriţi să îl recuperaţi. Tinând apăsat butonul stânga al mouse-ului, trageţi
mesajul în directorul în care se afla acesta înainte de ştergere .

• Golirea coşului

Directorul Deleted Items, asemenea unui coş de gunoi, se umple şi din când în
când trebuie golit.
Golirea se realizează prin c1ick dreapta pe directorul Deleted Items (Elemente
Şterse) şi alegerea opţiunii Empty Folder (Golire folder).
Pe ecran va apărea o casetă de dialog ce solicită confirmarea operaţiei de ştergere
definitivă a mesajelor.

"'\~
Microsoft Outlook ,f'

.. AreyouS1Je youwant te permanently delete aiI the Items and subfolders in the "'Deleted ltems· folder?

Pentru a şterge definitiv


mesajele, apăsaţi butonuIVes

5.6. Utilizarea calendarelor


Aplicaţia Microsoft Outlook vă oferă posibilitatea să creaţi şi să trimiteţi solicitări
de întâlnire. Când creaţi o întâlnire, identificaţi persoanele de invitat şi alegeţi data şi
ora întâlnirii. Răspunsurile la solicitările de întâlnire apar în Inbox. Aveţi posibilitatea,
de asemenea, să adăugaţi persoane la o întâlnire existentă sau să reprogramaţi o
întâlnire.

• Crearea, anularea, actualizarea unei fntâlniri

În tab-ul Home {Pornire}, din lista derulantă a butonului New


Items (Elemente noi) selectaţi opţiunea Meeting (Întâlnire).
Pe ecran va apărea o fereastră de dialog.
.1
fteiîi;~
il3rgnore
~CI~nUp~
0.." ~Junk·

riI3 i E-mail Message


Se apasă pe butonul Te".I pentru a selecta participanţii la 1!I!lI! APpolntment
I ii Medlng
întâlnire. Se selectează din listă numele participanţilor şi se apasă
butonul Required (Cerut) (pentru persoanele care au obligativitatea de a participa la
întâlnire) sau Optional (Opţional) (pentru persoanele a căror prezenţă este
facultativă). După adăugarea tuturor participanţilor, se apasă butonul OK pentru a
reveni în fereastra principală.

76

r
În câmpul Subject (Subiect) tastaţi subiectul întâlnirii, iar în caseta Location
(Locaţie) tastaţi locul de desfăşurare a întâlnirii.
Din listele Start time (Oră de Începere) şi End time (Oră de terminare) selectaţi
datele şi orele de începere şi respectiv terminare a întâlnirii. În cazul în care este
vorba despre un eveniment care durează pe parcursul întregii zile, atunci se bifează
caseta AII day event (Eveniment zi întreagă).
În zona mare de text tastaţi informaţiile pe care le consideraţl relevante cu privire
la întâlnirea propusă. La final, apăsaţi butonul Send (Se trimite) pentru a trimite
propunerea de întâlnire la participanţi.

!i]iI!IIQ'" 1" .... ~"'" w~S#nta•. bug~ahulîl!'M;ti~g.'f~,~",.J',~')!!'/-:~~tEQ

I I~_ Meetlng , lnlert FormirtText Revitw Add.lns ~O

,I X
,
liiiI Col,"'" '~Jl!!!iilfi~
~ FOlWard ~ .' !'
'/!I\<:YAtTff:
l1J
-

~
!li Address Boole.
..... ChecJ,; Names
' IIII_ Busy ~ IO' geeunence
fi TImeZoneS II ~
1 li
1 ceree !W OneNole I ~.ePOr~fnt Schedullng
l~~f~n ~ Re5PonseOptions· lj..@imlnutes "llj{Roomifi'ri"d'irJ cate~Drize .. Zoom

Adlon$
"~,~:I!>;on, Anlmn!

Show Attendees cstrcns . Tags Zoom

O Inwitatlons havenot been sentfDrthis meetlng. 1 ~


Participantii la întâlnire

~[îJ
Ionescu Mih!Il; stefanlaNaslase L;. J septembrie 2013 >

~
@ SybJect: SedInta buget anual L Ma Mi ,
V s D
S.end
lOClitlan: Sala de protocol I Subiectul întâlnirii .I Rooms... I
î6,tt~i93P 31, 1
2>'3"",4"' ,5 []] 1 8
........... .................. .................. .......... ................. ..................... ...... ........ ......... ......••.........•• :.9,110)11.111;1.3.14 15
51arttlme.
EnJltlme:
1-
IJI2.119.2013
H~ I
1 i'." 1*
12'00
Orarul întâlnirii
J
'16!Tii18119:~ 21 22
;2rI2i~!ff26r:5 28 ,29
30l"illTi-)4" 5' 6
,

s OGaOd DFalr .Poor,


~ !
Va rog sa cititi si ultimele documente contabile primite pe email.
cnecse an avallabl!! room:

~e precizări I
None

, .
li
I
! : I
O see more "baLrt:Ionut Danail/l.
_. ~ •
iT

._.
,

,.;JJ
I
Pentru a anula o întâlnire, se accesează zona Calendar din partea de jos a
ferestrei Microsoft Outlook şi se selectează întâlnirea stabilită. Apoi se apasă butonul

!il
Cancel
Meeting (Anulare întâlnire) din zona Actions (Acţiuni) a tab-ului Meeting (Întâlnire). În
final, se apasă butonul Send Cancellation (Se trimite anulare). ..
Dacă doriţi să actual/zaţi datele unei Întâlniri, se deschide întâlnlrea, se
actualizează detaliile şi se apasă butonul Send Update (Se trimite actual/zare),

• Adăugarea, eliminarea participanţilor la o întâlnire

stabilirea unei întâlniri, este posibil să doriţi să modificaţi lista


După
participanţilor prin adăugarea sau el/minarea unor participa nţi, Pentru aceasta, se
accesează zona Calendar din partea de jos a ferestrei Microsoft Outlook şi se

77

I
Add or Remove
selectează întâlnirea stabilită. Se apasă butonul Altendees (Adăugare sau eliminare
participanţi) din grupui Attendees (Participanţi) al tab-ului Meeting (Întâlnire). Pe
ecran apare lista de nume de unde se selectează noii participanţi şi se adaugă ia listă
cu ajutorul butoanelor Required (Cerut) sau Optional (Opţional). Pentru a elimina un
participant la intâinire, în fereastra Select Attendees and Resources (Selectare
participanţi şi resurse) se selectează numele persoanei şi se apasă tasta Delete de pe
tastatură .

• Acceptarea, refuzarea unei întâlniri

Când primiţi o propunere de întâlnire, aveţi posibilitatea de a o accepta, refuza


sau de a propune un alt interval de desfăşurare, în funcţie de programul
dumneavoastră.
Grupul de butoane Respond (Răspuns) al tab-ului Meeting (Întâlnire) oferă
opţiunile:
./ Accept (Acceptare) - acceptaţi participarea
'" Accept> ~
la întâlnire
? Tentative'"
./ Tentative (Tentativă) - încercaţi să ajungeţi Prcpcse Respcnd
X Decline... New TIme'" ....
ia întâlnire, fără a avea o certitudine l3-esp'o.rl d...
./ Decline (Refuz) - refuzaţi participarea la
întâlnire.
Indiferent de varianta alesă, se deschide o listă deruiantă cu 3 opţiuni:
./ Edit the response before sending (Editare răspuns înainte de trimitere) -
înainte de a trimite răspunsul, puteţi adăuga câteva comentarii. Acestea
vor fi vizualizate doar de organizatorul întâlnirii, nu şi de ceilalţi
participanţi.
./ Send the response now (Trimitere răspuns acum) - râspunsul se trimite
automat la organizator, iar întâinirea este adăugată automat în Calendar.
./ Do not send a response (Nu se trimite un răspuns) - întâlnirea este
adăugată automat în Calendar, însă fără a trimite organizatoruiui niciun
fei de mesaj. Ca urmare, acesta nu va şti dacă participaţi sau nu la
întâlnire.

78
SIMULARE INSTRUMENTE ONLINE

1. Care dintre următoarele reprezintă un sistem de documente şi informaţii legate


între ele, accesate prin Internet?
al Intranetul
b) Internetul
c) World Wide Web.
d) Un browser web.

2. Ce este un hyperlink?
al O listă de distribuţie ce conţine adrese de email interconectate.
b) O referinţă dintr-un document, ce face legătura către informaţii din acelaşi
document sau din alt document.
c) Un fişier de dimensiune mare care leagă aplicaţiile pe Internet.
d) Un protocol de comunicare ce leagă dispozitive electronice între ele.

3. Care dintre următoarele este un exemplu de Browser Web?


al Google
b) Internet Explorer
c) Hotmail
d) Yahoo

4. Care este scopul unui motor de căutare?


al Găsirea informaţiilor pe World Wide Web.
b) Găsirea viruşilor existenţi pe computer.
c) Găsirea greşelilor de ortografie din document.
d) Găsirea aplicaţiilor spyware în reţelele locale ale computerului.

5. Ce indică httpsîntr-o adresă URL?


a) Date verificate contra viruşilor informatiei.
b) Date confidenţiale.
c) Tranzacţie rapidă a datelor.
d) Tranzacţie criptată a datelor.

79
6. Care este scopul unui certificat digital?
a} Să verifice identitatea dumneavoastră.
b} Să îmbunătăţească capacităţile computerului dumneavoastră.
c) Să verifice datele împotriva viruşilor.
d) Să îmbunătăţească competenţele dumneavoastră.

7. Ce este descris în fraza de mai jos?


"Este o metodă care face informaţiile de necitit pentru persoanele care nu au acces
la ele."
a} Proces de Spoofing
b} Proces de Phishing
c) Proces de Podcasting
d} Proces de Criptare

8. Care dintre următoarele sunt exemple de motoare de căutare?


a) Internet Explorer, Google Chrome
b) Paint Shop Pro, Photoshop \,
c) Google, Lycos
d} Quicktime, RealPlayer

9. Care dintre următoarele caractere ar trebui folosit atunci când excludeţi un cuvânt
dintr-o căutare, folosind un motor de căutare?
a) %
b)
c) &
d) +

80
10. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a tasta un nou URL?

e EUROAPmuOINl
File Edit YIftIt' F~ 10015 HeIp

sik......,.. I;l ""'"""" ....


~ ID Wob
IH •
./j
1.00wR1oadII... Contael I ...... -
/EURoaptitudini
'-./
IIQ't~ r-r"'''1!' Tf fUPOPP F ,Uf<',URI ~I' fRflfllARI -..nIlTAlI r onu-

BINE AŢI VENIT


PE _=-.=.......
SllE·UL EUROAPlllUDINI
1!h~~!::2!!l6ILc_
_ _=====,."'.c- Vineri, 30 ~ug~st 2013.
6tlOO% ...

11. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a deschide Iink-ul PROIECTE EUROPENE Într-o
nouă fereastră a browser-ului?

File Edit VieoN Favoritts Tooh; Help


'io\ ,@lWdlSlice:G.1IIey .... ~Suggest«lSit6

B • 1.Dowrlload II..,. Contaet I l.dteSii ta d••mall I ~1IInItI1Ir

./j
:i:uRoaptitudini
'-./

BINE AŢI VENIT !:!b~...§.~!::2!!l6IL__ .


PE SllE·UL EUROAPlllUDINI Vlnerl,30 ~ug~$t 2013,
==-=--==---=........,=.~,=--

t\1OD% ...

81
12. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a opri descărcarea unei pagini web (fără a
Închide browser-ul)?

File Ecflt v_ Fworil:es Tool5 Help


'itI'.'-~ Websa« Gitllery'" a SuggmfdSites
1... Download II... Con~ !
~I
D • I.d ..... ta de .m.U I Abc<IIN.-MtW I lcuvlnt. cheie
I ""',.... I
./")
:EURoaptitudini
~

:1

~ELENOUT6IL-~"
Vineri, 30 ~tJg~st 2013.

6\100%

13. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a schimba pagina de start (Home page) cu cea
arătată În browserul web?
;'(\;:
-h':'-'" "~'l:",=,.

~ @JWebSliceGallery'" ~Sugg e
_P'Il'-------------
Tocreatehome patle tabs,typeeat;h ~ess cnÎl:s O'hTIine.
j ety .... Tools....... »

,- 1]
~lI
./')
:'EURoaptitudi l"",l,1Ieanent-J L~~t IIY+-~~l
Browsing 1istoly
"--.-/ . [
Delete temporary Ses, history, cookies, saved passwords,
ard web form hfom1alloo.
I
lEI Deletebrowshg history onexit
Ir-:""'="-";-e.;.w'1 rL;,-_~=...
=·="",-.'1
i 1

de u ilizarea
medicala anim ;....
ifl.l00% ...

82
14. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a şterge toate paginile web vizitate anterior?

De/elebrowsinghistory... Cbf+Shift+Oel
InPrivatt Browsing Ctrl+Sllift+P
Tnd:ing Protectian•.•
ActiveX filtering
Diagrul'ie connection problems...
RM>p~ lut browsing stuion
Add5~toStartmenu

Vuew downllllds CtrhoJ


Pop-up Blocktr
SmartScreen Filltt
ManBgeadd'ons

Compltibirlty View
Compatibility,view settings

SubscribC' 10this feell.•.


FeedriiKweJ)t
WindowsUpdate
Illi"1.i.l:f..tiQ!!.I~L_~ .
FU developertDols ert, 30 august 2013
i 1· n i u ili ar
OneNoldinlcNl Notes I (1 lui îi r m di 1
Semfto OneNo~ ster tii ast t n CI al
Cu Examinare Ava s '1 I omenia" !.
";ontains ooolseommands. Internetoptioni 14100%

15. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a bloca toate elementele cookies din toate
site-urile web?

s._
5eIecta ~ttirIg forthe In~t ~one.
fety... Tools'" tl" »

.------J
:i:uRoaptitudl i
.t-
- •
",'
H..... m

-BIocbIlWd-pllrtymokiesthatdol'lOlhllvea~
prlvacypaky
-BIocbItill~tyalOklellthal~veilformlltionthaIClll'l
beusedtocontactYOUl'llthoutyourexplicitconsent
'-.../ • Restrletsmt-ptlrty CDOlcii!s that21Ye ilfurmaliOn thal
• • CllI'l ee used to contt.ct)'OUwithout yOU" irflJlicit CDI'I5eIlt

BINE AŢI VENIT


-=-----=
PE SITE·UL EUROAPTI
e de ulir
am a nJU
elorm
Cu Examinare Avantaj
l.ftlOO% ....

83
16. Unde ar trebui să daţi click pentru a naviga la pagina web anterioară?

File Edit View hvorite$ Teels Help


'i\i .@)WtbSliceGallery ... [,;, Suggested Sites

1.... Download 1 1.... Contact I lcuvlnte ch.le


~"" ... i ~
./\
~'
:EURoaptitudini
'---"

EU~~PUtudlnl, BUCURESTI I OFERTE

:::~ ,JIi"t:!JI":
.... I
, "1
It
_
l: , _
-'
I
I ~
r

,fx '
... (
"
'.
1.(

~;
BINE AŢI VENIT
~lOO" ...

17. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a vizualiza o listă a site-urilor web vizitate
anterior?

Filt Eart View Favorites Tools Hetp


\iiID WebSliceGlillery'" ~Suggested Sites G1 ... Eii1 .... 12I iii . . Plige~, Slfety... TooI5......... »

ElI III 1.... Down1oad 1 1.... COntact 1


li ~"" ... I ~
.:~
: EURoaptitudini
'-.../
110'11 PRnH'Tf l'lROPt"'l I (UR<.UR1',llHHUUARJ I "'OUTAl{ fORtl'1

BINE AŢI VENIT

84
18. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a Însemna (bookmark) pagina web?

File Ei:fIt Vi_ FiIVOrites TooIs Hrlp


«4.@) Wl!bS~Ct Galtery" ~'SUggested Sites; I!ll • f;i1 • 121 ""' ·1·....,"1 """'. Too" ·e· »

ElI_ 1'" Download Il... Contact I


.~ "',",,"',

:EURoaptitudini
'-.--/
110'1( ['I"lJr'HFIlPlIPI'<! ,tip "PI"T'IPIlIJ(I\Pl -'0"lh1l fOP(r-,

19. Daţi c1ick pe câmpul care trebuie completat Înainte ca formularul să fie transmis.

TIUe' IPlease select I


Firstname '" IJ_o"h"n'- --J

last name '" ISmith


----------'

Date of birth • 113 ~II'-"Ap::::ril _ _.~


'..
· II197nll
Email address ... jjohn.smith@msn.com I
Address 1"-- 1

85
20. Unde ar trebui să introduceţi un cuvânt sau o frază În pagina Web atunci când
căutaţi informaţii pe Internet?

·!EHA

6l.100% ..

21. Unde ar trebui să daţi click pentru a imprima doar textul selectat?

. File Edit Vle'oV FllVorites Tcets HeJp


!'\fi, @)WebSliceG~llery ... ~SI,l!l!lestrdSite5
OIZl

:E~Ptitudini
\...../

CURSURI SI
CERTIFICARI
.., BACALAUREAT 2013
'" CertlfldrJ ECDL
'" Certiflcirlllmbl
Suil/le
." Certffic:irlCNfPA
""AllecunllrlfT
I
It Întrebiri trecwnte
I '
'" Manuale
KE-leamlng
I
1·1
EQ,lllO% ... "l

86
24. Care dintre următoarele trebuie folosită Într-o adresă de e-mail?

a) .com
b)@
c) nume.prenume
d) numele organizaţiei

25. Ce este un spam?

a) Un server de e-mail care este supraîncărcat.


b) Mesaje e-mail care sunt infectate cu viruşi informatici.
c) O cantitate mare de mesaje care nu ajung la destinaţie.
d) Mesaje e-mail nesolicitate care sunt trimise la un număr mare de destinatari.

26. Care dintre următoarele reprezintă un exemplu de proces de tip phishing?

a) Un fişier care Înregistrează comportamentul de navigare atunci când accesaţi


diferite pagini Web.
b) Mesaje e-mail frauduloase care solicită unei persoane care deţine un cont
bancar să se Înregistreze Într-o bancă online de pe un site Web fals.
c) O aplicaţie care colectează În mod secret diferite tipuri de informaţii
personale dintr-un computer.
d) O metodă care rulează fişiere video şi audio direct de pe un server fără a mai
descărca fişierele propriu-zise.

27. Ce ar putea fi făcut pentru a minimiza riscul infectării calculatorului cu viruşi prin
intermediul fişierelor ataşate unui e-mail?

a) Se salvează fişierele pe hard-disk, după care se realizează o scanare a


fişierului cu un program anti-virus.
b) Se deschide fişierul şi după aceea se salvează pe un stick de memorie extern.
c) Se salveaza fişierul, se restartează computerul şi apoi se redeschi,de.;fişierul.
d) Se deschide fişierul, iar după aceea se rulează o scanare a Întregului
computer cu o aplicaţie anti-virus.

87
28. În timpul comunicării pe Internet, există o expresie legată de modul În care
utilizatorii ar trebui să se exprime corect şi să Îşi formuleze frazele. Cum este
denumită aceasta?
a) Internet slang
b) Netiquette
c) Buzz wording
d) Jargon

29. Ce ar putea cauza probleme atunci când transmiteţi un e-mail?


a) Ataşarea unui fişier de dimensiune 27 Kb.
b) Ataşarea unui fişier executabil.
c) Ataşarea unui fişier În format PDF.
d) Ataşarea unei semnături de text.

30. Unde artrebui să daţi cllck pentru a crea un nou mesaj e-mail?

IFind j! Contilct ~
WAddfe~s Boolc
V FilttrE-maiJ"
Fincl

~ .. ~ • !Surctl1nboK (Ctl1"E1 pl
W·DdmdJtaJs jAontop
mereare"O iUmsta showin thls wew.

88
31. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a ataşa un fişier?

Ulltit/ed- Message(HTMl)

_ Message /"lnsert Optlons "follUtTol, Revltw ~O,

~: Iijj
~ C~ Ii---_r-~-, K A- liII •
I .,=--,= . '''1}' ~ ~ ~
,. FollowUp ~

~
A-I""~"""""IAO''''''''''''
Copy ~_._-,--' .- "' ..
t HlghImport.anfe
.....
.. c:I formal Palnter D I U
~ , .... - --- - -r- Bcot Names File Bem" .
Attach Attach Sigmlturt
... lowlmpotUUlce
Zoom

alpboard ro BcslcTUl ro. Nemts Indudt 10g5 c- Zoom

~[!;]I
WG:J
S~d ce- 1
I
I
SubJetl: 1 I
~

,.
'"
v

Seardl resultsmightbe incomplete beeause items ore~1J bei,,!!inde.:ed. X


I I l~ AJllt ..... ~ Thereare no Itemito ShOW Inthls view. !.:.

32. Unde ar trebui să daţi c1ick Înainte de a transmite un mesaj e-mail pentru a aplica
o prioritate ridicată (High importance) asupra acestuia?

Untitled- M_ge (HTMl)


I~ M~snlle (:iIn5ert " ~O

1:-- •
Optians' Fo1Jllat,T!llt ReView' -

,It!i ~c",
IQ Copy
-:l1~KA-'E-Î=-'''I}
'- III ~ ~ ~
,. FollowUp"
I High Importante ~
~e <J FormatPalnlft IIIV ~ A~I~~~I!~~ Address Ched:
A"''' Atbth Slgn;rture Zoom
,,,' -
_·ro
B I II Namu File )tem" ... Lowlmportance
C1lpboarll '" BaslcText • Nemts Include TagI c- Zoom

~ [!;] I........ I
~~l I
SUbJed: Isedinta! I
BunaUl&!
~
l!Re!raspunsul dumneavoanra~de~de mame.

Cu respect, f :"
A!!ua~
,.
,
'"
v

5eaf(h results mightbe incomplete because items are ~i11 being indered. X
I I j r.. .4111t...,.,c rnere are no itemsto show Inthls Y1ew. ,~

89
33. Unde ar trebui să daţi click pentru a răspunde unui mesaj e-mail?

Outbox- el~min!lCeuroaptitudirii.ro- - -Mic~Out.look

Hcme Send/Rueive'· foldu 'iiM

~ rapoarte - ~UnreadiRead IfindaContact ·1 i


Gi> Ta Manager =~ Calegorile ... WAddre!i!i Bouk
~TnmE..mail T' FollowUp· "l FilterE.mall y

QuickSleps Move 1a95 Find

" F.worite5
® uetetee!tems
ISurCh OutblU tem-e p!
!SubJert ICategorlu

<Il Sllbjed: Newslettcr [2 items)


..................................?'
.. ····îifi0·a·lin:op;~~@~~:::·N~;ieite;····· 67KB
, ~ @alin.oprea@eu... Newstetter 68KB 7'
" SubJect: Re: oferta tunuri {litem)
.l1li nţl • R ortrti airs ..

34. Unde ar trebui să daţi click pentru a salva fişierul ataşat?

g"J11il ., t" .. "'1'


"
:~ Menage ljru~rt Opffon:!' Fonil.1i.t~~I:i:~~: -: ",o, . . ,... . '. . " ~o
'" .
._0,
~ 1. Cut
~ O g II ~
,. FollowUp·
III
. ! i.-i=-l'!>'
'
: " [b Copy L,___.___"._ '1" A'
1;'I>:Hi!ih1iiiipD'it~ncel
". 4 format PlIlnltr • I Y 1 "'-
A·I~:~I~~~ Address Chetk
Soolc. Namu
Att~ch
R" nem- -
AtllIth Slllnature
.. lowlmportance
Zoom

Cllpbo~rd C. B~lltText

O Atterthll menage ls mrt.l\:,will bell,aggedfOrYlluWlth thefollowlng lnlorm~tlon:


'. N~mel Indude Tagl C. Zoom

Foltowup. Startby Monday, JanuI1)'24,2011. Dueby Frldl)'.J~nu~1Y 28,2011.

~ c:;;:::J 1"''''''''''''''''''''''''1
'@ ee;]
I
~e:d ce. I 1
Subject: IN9YSletter 1
Attamed: !~Nrwll.tt..r1'i.dt!(B4 KBI 1
Dragi colaboratori. .
'ii;

Euroaptltudlnlvatransmjte numarul15 al Newsletter-ulullntem. Prin Intermediul acestuia dorlma:!â~ultimele noutati privInd


~desfasurate sa va prezentam Idene !!Inltjatjvele Euroaptitudini!!a~~mal Interesante proiecte si realizari ale •
dumneavoastra.
~In contlnuare~!!sugestll1edumneavoastra P~!J!D:!.!J.QlLl!!!!!s:.ira~ marketlng@euroaotltudinl.ro.

V<'I m"IttJmp~cl j.

90
,
f

35. Unde ar trebui să daţi click pentru a afişa o coloană care arată data la care a fost
primit mesajul?

13 '"
Hame Send/Re<eiYe Folder Vlew 09
l
f
Gi3 • ft';,,,,,," X ~ ~ ~ GO. i8 rapoarte
~ To Manager
i~i ~Move. i ~UnreadJRead ,lflndaContact~li
~ Rules I 1= categorlzt 100 Addreu Book
Er:~11 lt~: . !:I:aaeanUp"
"'JunI::. Oride Reply Ri':11y FOlWanl~ .. ~TnmE-majl
7

4'!J OorNete 'f' Follew UpY


y

? Alter E-mall"
New netete Respond QulckSteps ro MOvc lagl Flnd
-.fllYoritrs <
rcm-n pl
1! ® Drr~edItems
, ISearch Outbox
iSUbJed Icategorles
{
Subject: NeWlletter IZ items)
.. ·········6n:i· "it
t ····63·~·~·ljn.oiî;~·~iIPeu:::·New5jett~r
@i::llAIllin.op~a@eu ... Newsldter
'''a V

!I .. SUbJect: Re:cterta cursuri Il Item)


-i!iiiillires . 1(,', Dfertliffiimr K8

36. Unde ar trebui să daţi click pentru a sorta mesajele e-mail după dimensiune?

~ rapoarte Hj~Move" I @li UnreadlReali ' ~~ 1


~ To Manager l!)Rules .. :i Catcgom:e" al Addrm Bool:
~TeamE.mali ~OneNote 'f" FolteWUP" 'Y'FiltcrE_mail ..
Qulck:Steps Move ress Flnd
• FilYorites
@ netetec rtem5
, ISearch Qlltboxren-a pl
ISubject IcategOrle5
• eJeamlngilleuroaptltudlnl.ro
• Subjecl: Newsletter(2ltems)
.~ inbox
La rapoarte
l/lI 'DIaft5
!,~IGr~#'~f~i~hi!~:~iM';:;'
8 ... ····iS.§·~·~ii;;:op;~·~@eii:::·Newsirli:ei ·············6i·KB···
, ~ lliJ alin.oprea@eu... Newsretter 68 kS

:1';'@,Delded1telM
Miii:;'" ',"~"J'Î_~fi~~~91iii1\iiiiii!!îiîîiiii!iiiiiiililiiii!!i_~,
• SUbJecl: Re:ofertacursuri (1 Item)
. :dlila.~ . nti1"Ml~.2fOfirtaTij1riUrI

91
37. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a crea un director de e-mail?

Outbox - ~reamingll!leuroaptitudini.ro - MicrosoftOutlool:

!~ Home 1 SendlRecewe Folder ~~ Q


O
D:l fiii ~aeanup·
'"",," X ~ ~ ~ !ilo i:B rapoarte lCl Mov!· @aunreadlRead iFind a contact.] r

~I
': II~ re Manager rtb Rules· 1:1iI categorlze· al Addrell Bool;:
N~ N~ Delele "PO Reply FOlWard ~.
E-mail !tems· ~Junk.· An @j3 Team e-men ,IHloneNote T' followUp· "7 fllterE-mail·
N~ oerete Respond QulekStepl C, Move lagl Flnd

.. Favorltn <
ISeareh Outbox (Ctrl+E} pl
®
"
Deleted1tems
..__.. . ..._--_.._.. ........__ ._- ...
-. !I~I 1)lOITo ISUbject . ISlze IcategOriel Iv B
• eleamingillleuroaptlludlnl.ro

B•·
SUbJHl: Newsletterl2ltem.l}
..rEjlnboJ: ............................ ..V-
Wi rapoarte
QijOrafts
lGi Sentrteml
I
····~·~·iilin:~j;;~a@eu:::·N~;leit·.;;···
~~ alln.opreaCleu.•• Newlldter
.
""" 'f"

:~r,q~l~t,~:~:lţe~1
• Subject:Re:oferta cursurillltem)

j';':>\'", ,-'''',,"'"''
....
,' ~(fl --·:rjiar!jr~$i.T, ol~~';ţjj~iiitiŞlB'Pi!B;~t-'jr~;;,'\i~K,~**t(~ ~

..••!.~@]~,~JJ~.I;:I;~<~ , ,
r-
• - +

38. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a şterge mesajul selectat?

.,
~~ Hom~ IS~nd/R~telYe reieer
Outbox-

~~
~JeamingC~uloaptitl,ldini.ro • Mkro5oftOutlool:

·0
Bl fiii X , ~Move. o Unr~adl Rud ~t;ct,.j
~ ~ ~ '1l repcerte
~
"'100'" !ilo
E~~t lt~:.
~Q~anUp·
"ltJun~. eerete
R~pl)'
.,
R~pl)' Forward ~.
6t ToManager
@lJTumE.mall
I&Rufes •
4i!IOn~Note
I
li Cat~lIorîu· !li AOO""'00'
T' FollowUp· ? ruter E·malt·
N~ ueiete R~lpond Qul'~St~P5 c, MoV! Talll Flnd

• Favoritu <
lsearm Outbo~ (Ctrl+E) pl
® Deltttdtt~m5

.... .....•...•...-..................... ....•.-... !Itrl ()!ilIITO ISUbJtd . Islz~ [reteeertes Iv B


i:....

·
.. el~amlng@lturoaptltudln1.rO
SubJett: Newlldt~r 121t~mlJ
.... y
.. ralnbOJ:
Ci,l'lIpoarte
f:llI'Ol'llfts B•
, ····ih1.·iD·aIÎ~:~p;eă@eu:::·N~;iett·~~··
~ III alln.opr~a@~u ... Ntw51~lter
.
""" 'f"
!GrI SenUt~ml
,~,:.:~1_~~~d_~~1Il.5
• SubJ~d: R~: of~rta cursuri (llt~m)

" .. ~ adl~,lIi;JrI.r1e5[;. '!l-~Df~itaŢwi'su' -ii-2!"m . ,.... .


~

'!'
I':!:>l.•••-".... •
''1i,fl!'ll!!~·~I'i::)'tJi~ji'JI
"'\"';.\ . .;~,.J . ,.~;'f; ,':;," r: r-
• ,. - ;.

92
, 40. Unde ar trebui să daţi c1ick pentru a crea o listă de distribuţie?

OLrtbl;lll- oeIurning@eu'oaptitudini.ro • Microsoft Outloolc

, Home 5end /R4!(dve Folder


~-
'" "9~

~1!lnOre l?3 rapoarte @a Unrnd! Rud ~contad .. l,


Dî lliI X Q ~ ~
~Move"

~I
~
mAddrm Boolt I
,- ,-
E_mail Items"
~ae.nUp·
itJunt ..
Ddde Reply RepJy
M'
Forwold ~ ..
~ ToMan.gn
~TnmE_m.i1
~Rules·
4'iJoneNote
:=~te!lglÎle"
"FOIlOWUP .. "1
Y Flltere-raen
"'. oeete Rupond QulcltSleps Mov. TaOt Fiml

• Favoritu <
: js.arth OutbOll (Ctrl"Ej Pl
® Oelttedltems
.............. ......__............. ...... !ltrll)l~ITO ISubJed . 1"" jealfllorles 1" 8
~ elumlnllC!eurOllptitudinl,ro
.. ~ tnbox
.

SubJect Newslttter12llems]
;: ····~·~·ăliii.oii;eac;tii:::·New;itii-!; ············67·':8"·· "7
CiI rapoarte
~DraftJ B 1 ~ iAlalin.opr.allPeu... Newsletter ,,,. ?
.
~,sent,ltellll;
\'2)" Il:frdfd_lte~s'
e'..."..',.. . . c :.. "·,;·

s

'~,

.
Subject Rt: oferta cunuri

'"
n item)
eitirafrs ~

'l@liI!1.ili~.~~J~··,1 r.
'!tem - •

93
Răspunsuri Întrebări grilă

Număr Întrebare Răspuns corect


1 C
2 B
3 B
4 A
5 D
-
6 A
7 D
8 C
9 B
24 B\,
25 D
26 B
27 A
28 B
29 B

94
Pentru comenzi contactaţi-ne la:
Tel.: 021-311.39.30/021-316.99.33
Fax: 021-311.39.30/021-316.99.33
Email: office@euroaptitudini.ro
95