Sunteți pe pagina 1din 16

Formularul 1

OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul autorităţii contractante


_____________________ nr.........……....…/.……..................…........
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: EURO-LINK CONSULTANTS SRL, cu sediul în București, str. Medeleni nr. 7, Sector 3, România

Ca urmare a anunțului publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea “Achiziții privati” privind


aplicarea Procedurii competitive pentru atribuirea contractului de servicii de organizare evenimente cod
CPV 79952000, CPV 79951000-5, în vederea implementării cu succes a proiectului „"A.C.T.U.A.L. -
Antreprenoriat-Competitivitate-Tehnologie-Utilitate- Abordare Locala Regiunea Centru"
, noi, …………………………………………………………………………... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) vă transmitem alaturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând, intr-un exemplar
original.

a) documentele de calificare şi selecţie;

b) propunere ofertă tehnică

c) propunerea ofertă financiară

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele.

Data completării :

[Nume şi prenume]
[Funcţia]
[Operatorul economic]
[Semnatură autorizată şi ştampila]

1
Formularul 2
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
EURO-LINK CONSULTANTS SRL, cu sediul în București, str. Medeleni nr. 7, Sector 3

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant ai


ofertantului
_____________________________________________________________(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentația de
atribuire mai sus menționată, să prestăm servicii în cadrul contractului de servicii de informare și
consiliere, cod CPV 79998000-6, pentru implementarea proiectului „"A.C.T.U.A.L. - Antreprenoriat-
Competitivitate-Tehnologie-Utilitate- Abordare Locala Regiunea Centru"
pentru suma de ___________________________________________ (suma in litere si in cifre) lei,
plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de
______________________________________________________ (suma in litere si in cifre), valoare
totala inclusiv TVA _____________________________________________.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm bunurile în
graficul de timp prevăzut și în conformitate cu prevederile contractuale.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere și cifre)
și ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu


comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:
│_│ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
│_│ nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

7. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva

2
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu
obiectul respectivei proceduri;

8. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

9. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către achizitor la adresa de mail
________________ sau la numărul de fax _____________________ (se completează de către ofertant
pentru comunicare).

Data completarii : [Nume şi prenume]


[Funcţia]
[Operatorul economic]
[Semnatură autorizată şi ştampila]

Formularul 2A

OPERATORUL ECONOMIC

................................

(denumire / adresa sediu )

3
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Anexă la ofertă

Nr. Denumire Cantitatea Preţul Preţul TVA


crt
(U.M.) Unitar (fara Total (fara TVA)
TVA)

Lei Lei Lei

(col 2xcol 3)

0 1 2 3 4 5

TOTAL

Data completarii : [Nume şi prenume]


[Funcţia]
[Operatorul economic]
[Semnatură autorizată şi ştampila]

4
Formularul 4

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ...................................... reprezentant imputernicit al ..........................,


(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedură si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca:
 in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani;
 societatea nu este în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de
judecătorul-sindic;
 ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare în România / în ţara în care sunt stabilit pana la data
depunerii prezentei oferte;
 în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din
motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarilor mei;
 nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională;
 nu prezint informaţii false si nu omit intentionat prezentarea informaţiilor solicitate de
către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

5
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii: ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND

RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE DE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul ..........................., reprezentant al ........................... declar pe propria raspundere


ca ma angajez sa furnizez produsele, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la conditiile de securitatea si sanatatea muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile


referitoare la conditiile de securitatea si sanatatea muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Data : .............................. Operator economic,


.....................................
(semnatura autorizata)

6
Beneficiar: SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL
Axa prioritară: 3. Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol
din zona urbană
Tipul proiectului: :"A.C.T.U.A.L. - Antreprenoriat-Competitivitate-Tehnologie-Utilitate- Abordare
Locala Regiunea Centru"Locaţia proiectului: Regiunea Centru
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Contract de livrare produse/prestare servicii


nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordinului MFE nr.1284/2016 s-a încheiat prezentul contract de livrare
produse/prestare servicii, între SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL denumirea
beneficiarului, cu sediul in str. Medeleni, număr inmatriculare J 40/12167/2005, cod
fiscal 17770748 cont (trezorerie, bancă) reprezentată prin dna Michi Nema Bianca
Beatrice (denumirea conducătorului), funcţia administrator, denumită în continuare
achizitor, pe de o parte,
şi
…….............................................……………................ denumirea operatorului
economic, cu sediul in .........................................telefon/fax ..................... număr de
înmatriculare .......................................... cod fiscal ............................ cont (trezorerie,
bancă) ......................................................... reprezentată prin ........................................
(denumirea conducătorului), funcţia ....................... în calitate de furnizor/prestator, pe
de altă parte.

2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

7
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a
le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului


4.1. Prestatorul se obligă să livreze produsele/presteze serviciile prevăzute în anexa
nr.1, respectiv ...................................................... în perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
integrala a obiectului contractului.
4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor
livrate/serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ........... lei la
care se adaugă T.V.A. in suma de ................ lei.

5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este de la data semnarii lui si până la data îndeplinirii
obligaţiilor contractuale reciproce, dar nu mai târziu de ................................... (termenul
trebuie sa cuprindă atât livrarea, cât și plata)

6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt:
a) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară;
b) acte adiționale la contract, dacă există;
8
c) procesul-verbal de recepție a serviciilor/produselor.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului


7.1. Prestatorul se obligă să livreze produsele/presteze serviciile care fac obiectul
prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile
asumate, respectiv în ________ zile de la data comenzii ferme/semnării contractului.
7.2. Prestatorul se obligă să livreze produsele/presteze serviciile la standardele şi/sau
performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate,
şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea specificațiilor tehnice
întocmite de achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului


8.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate integral conform procesului verbal de receptie al serviciilor semnat
fara obiectiuni.
8.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de ___
zile calendaristice de la recepția serviciilor si emiterea ulterioara a facturii fiscale.
Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: procesul verbal de recepție a
serviciilor şi factura fiscală.
8.4. Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de achizitor, în
cont bancar.
8.5. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista livrarea
produselor/prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
furnizorul/prestatorul va relua livrarea produselor/prestarea serviciilor în cel mai scurt
timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din preţul
contractului pentru fiecare zi de întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la
art. 8, pct. 8.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi întȃrziere, pȃnă la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9
9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

10. Alte responsabilităţi ale furnizorului/prestatorului


10.1. (1) Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a livra produsele/presta serviciile
prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului
asumat şi în conformitate cu specificațiile tehnice solicitate.
(2) Furnizorul/Prestatorul se obligă să supravegheze livrarea produselor/prestarea
serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice
alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
10.2. Furnizorul/Prestatorul este pe deplin responsabil pentru livrarea
produselor/prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de livrare/prestare convenit.
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului


11.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului/prestatorului orice facilităţi
şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră
necesare pentru îndeplinirea contractului.

12. Recepţie şi verificări


12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de livrare a produselor/prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta/propunerea tehnică
şi din caietul de sarcini (daca este cazul).
12.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica
în scris furnizorului/prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest
scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare


13.1. (1) Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în
________ zile de la data comenzii ferme/semnării contractului.
(2) În cazul în care furnizorul/prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord, prelungirea perioadei de livrare a
produselor/prestare a serviciului.
13.2. (1) Termenul de livrare/prestare se calculează de la data tranmiterii comenzii
ferme/semnarea contractului.
(2) În cazul în care:
10
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului/prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc furnizorul/prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a
produselor/prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui,
de comun acord, perioada de livrare/prestare şi vor semna un act adiţional.
13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul/prestatorul nu respectă
graficul de livrare/prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de livrare/prestare asumate în graficul de
livrare/prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
13.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.

14. Ajustarea preţului contractului


14.1. Pentru produsele livrate/serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
prestatorului sunt calculate conform preturilor unitare/tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
14.2. Preţul contractului este ferm.

15. Subcontractanţi
15.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din
contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în
care el a semnat contractul cu achizitorul, dar numai cu acordul scris al achizitorului.
15.2. (1) Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului
toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
15.3. (1) Furnizorul/Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în
care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor/prestator de
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul/Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese
subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
15.4. Furnizorul/Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta
nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

16. Cesiunea
16.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile
sale asumate prin contract. Este permisă doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, obligaţiile născute rămȃnȃnd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost
stipulate şi asumate iniţial.
11
16.2. Cesiunea nu va exonera Furnizorul/Prestatorul de nici o responsabilitate privind
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

17. Forţa majoră


17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai
mare de ...... luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-
interese.

18. Soluţionarea litigiilor


18.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, partile nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

19. Limba care guvernează contractul


19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice act scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
20.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Încetarea prezentului contract:


21.1. La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat.
21.2. Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, cu adresată
furnizorului/prestatorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de
funcţionare, este declarat inactiv, în stare de faliment. În acest caz, furnizorul/prestatorul
12
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
21.3. Prin reziliere daca partile sau nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare
dintre obligaţiile ce-i revin, dupa o notificare prealabilă.
21.4. Prin acordul scris al părţilor.
21.5. În orice alte cazuri prevăzute de lege.

23. Legea aplicabilă contractului


23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)


exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Furnizor/Prestator

13
Anexa 1, la contractul Nr. ___________/______________

Valoare
Pret unitar
Denumire în lei, Cota Valoare Valoare în
Nr.crt. produs/Tarif UM
produs/serviciu fără TVA TVA lei, cu TVA
serviciu
TVA
1 2 3 4 5 6 7 8
(3x4) % (5+7)
1
2
3
Total

Achizitor Furnizor/Prestator

14
OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute
in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul(a) ............................................, in calitate de …………………., referitor la


procedura ……………………………………., declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in
declaratii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 142/2012, cu cu modificările şi
completările ulterioare, si anume:
 nu exista legaturi intre subscrisa si structurile actionariatului Achizitorului;
 nu exista legaturi intre subscrisa si membrii comisiei de evaluare;
 nu detin pachetul majoritar de actiuni in 2 firme participante la prezenta procedura
competitiva.
„Art. 14. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au
obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de
interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia,
între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în
două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare,
în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale
aferente acestora.”
„ Art. 15.- (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie
conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.
(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să
notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei
respective.”.

Subsemnatul/a ……………………………… declar că voi informa imediat SC EURO-LINK


CONSULTANTS SRL daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiei, orice informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
15
Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

16