Sunteți pe pagina 1din 2

 Calcuri după cuvinte derivate

a) Calcuri după derivate cu prefixe


- calcuri totale: sublocotenent (cf. fr. souslieutenant), subînchiria (cf. fr. sous-louer), dezbat (cf. fr.
débattre), întretăia (cf. fr. entrecouper), supraveghea (cf. fr. surveiller), subdezvoltat (cf. fr. sous-
développé sau engl. underdeveloped), întreţine (cf. fr. entretenir), întretăia (cf. fr. entrecouper), întrevedea
(cf. fr. entrevoir) etc.
- calcuri parţiale (în care fie prefixul este împrumutat, iar tema calchiată, fie tema este împrumutată, iar
prefixul calchiat): concetăţean (cf. fr. con-citoyen), subîmpărţi (cf. fr. subdiviser), asigura (cf. fr. assurer),
demers (cf. fr. démarche), prejudecată (cf. fr. préjugé), premergător (cf. fr. précurseur), prevedea (cf. fr.
prévoir), preşcolar (cf. fr. préscolaire), delăsa (cf. fr. délaisser), subestima (cf. fr. sous-estimer), consfinţi
(cf. fr. consacrer), anticameră (cf. fr. antichambre, it. anticamera) etc.
b) Calcuri după derivate cu sufixe
- calcuri totale: întâietate (cf. fr. primauté), simţământ (cf. fr. sentiment, it. sentimento), şedinţă (cf. fr.
séance), stingător (cf. fr. extincteur), numeros (cf. fr. nombreux) etc.
- calcuri parţiale: periaj (cf. fr. brossage), uşier (cf. it. usciere, fr. huissier) etc.
c) Calcuri după derivate parasintetice
- calcuri totale: deznodământ (cf. fr. dénouement), încrengătură (cf. fr. embranchement), înlănţui (cf. fr.
enchaîner), întrerupător (cf. fr. interrupteur), învăţământ (cf. fr. enseignement) etc.
- calcuri parţiale: consimţământ (cf. fr. consentement), încăpăţânat (cf. fr. entêté), înlocui (cf. fr. remplacer)
 Calcuri după cuvinte compuse
Numeroase compuse româneşti, atât vechi cât şi recente, au pătruns în limbă fie pe calea împrumutului,
fie prin calchierea unor modele străine. Cele mai multe compuse calchiate (majoritatea de sorginte latino-
romanică sau germanică) au apărut în limba română în ultimele două secole, dar sunt şi calcuri mai vechi,
realizate în special după modele slavone. Dintre acestea din urmă, cele mai cunoscute sunt: binecuvânta (cf.
v.sl. blagosloviti), fărădelege (cf. v.sl. bezakonje), Bunavestire (cf. v.sl. blagovestenije).
Interesant este că, paralel cu aceste calcuri, limba română a preluat prin împrumut respectivele cuvinte slavone,
realizându-se astfel dublete etimologice: binecuvânta / blagoslovi, fărădelege / bazaconie (care a evoluat
ulterior spre sensul de „lucru ciudat, bizar, incredibil”), Bunavestire / Blagoveştenie.
- calcuri totale perfecte: câine-lup (după fr. chien-loup), dreptunghi (după fr. Rectangle ; cf. şi lat.
rectangulus), hârtie-monedă (după fr. papier-monnaie), locţiitor (după fr. lieutenant), nou-născut (după fr.
nouveau-né), liber-schimb (după fr. libre-échange; cf. şi engl. free trade), anotimp (după germ. Jahreszeit),
autoservire (după rus. Samoobslujivanie; cf. şi engl. self-service), cal-putere (după engl. horse-power) etc.
- calcuri totale imperfecte: nu-mă-uita (după germ. Vergi meinnicht), război-fulger (după germ.
Blitzkrieg), vinars (după germ. Branntwein) etc.
- calcuri parţiale: triunghi (după fr. triangle), patruped (după fr. quadrupède), menţine (după fr. maintenir),
scurtcircuit (după fr. court-circuit), semifinală (după fr. demi-finale), maltrata (după fr. maltraiter) etc.
Calcul semantic
- Este un împrumut de sens, care nu trebuie confundat cu împrumutul lexical propriu-zis. Spre deosebire de
împrumutul lexical (ce constă în preluarea dintr-o limbă străină a unei expresii asociate unui conţinut
semantic; de ex. cremă < fr. crème „preparat culinar de consistenţa unei paste...”), calcul semantic atribuie
un sens nou unui cuvânt vechi deja existent într-o limbă, sub influenţa corespondentului semantic străin care
îl conţine şi care are, totodată, şi sensul tradiţional al cuvântului autohton.
- Mult mai numerose sunt însă calcurile semantice din limba română contemporană, după cuvinte franţuzeşti,
englezeşti, germane sau ruseşti. Iată câteva exemple:
- rădăcină – cu sensul pe care îl are în matematică şi lingvistică (cf. rădăcină pătrată, rădăcină a unui cuvânt
etc.), după francezul racine (cf. racine carrée, racine d’un mot);
- cerc a mai primit înţelesul de „grup de persoane legate între ele prin idei, convingeri, preocupări sau interese
comune” (cerc de matematică, cercuri politice, cercuri de influenţă, cerc de prieteni etc.), după modelul fr.
cercle sau germ. Zirkel;
- mişcare a ajuns să însemne şi „acţiune sau curent care grupează un mare număr de oameni în jurul unei
acţiuni de interes general, al unei idei sau concepţii”, dar şi „acţiune / organizaţie de masă care tinde să
realizeze un scop social politic”, prin analogie cu fr. mouvement;
- nebun – cu sensul de „piesă la jocul de şah”, copiat după fr. fou;
- pânză – cu sensul de „tablou pictat”, după fr. toille;
- agrea – cu sensul de „a fi de acord”, după engl. agree;
- cârtiţă – cu sensul de „spion infiltrat”, după engl. mole;
- determinat – cu sensul de „hotărât”, după engl. determined;
- domestic – cu sensul de „intern, propriu unui stat”, după engl. domestic;
- imagine – cu sensul de „percepţie publică”, după engl. image;
- provocare – cu sensul de „dificultate de învins”, după engl. challenge;
- stea – cu sensul de „vedetă”, după engl. star;
- a apela – cu sensul de „a da un telefon, a forma un număr de telefon”, după fr. appeler;
- atelier – cu sensul de „seminar”, după engl. workshop;
- a opera – cu sensul de „a acţiona”, după engl. to operate;
- pachet – cu sensul prezent în sintagme ca pachet de legi, pachet de acţiuni etc., reprezintă un calc după
engl. package;
- pilot – cu sensul de „prototip” (cf. sintagme ca episod pilot, clasă pilot), calc după fr. pilote;
- pirat – folosit adjectival cu sensul de „clandestin”, „neautorizat” (cf. sintagme ca post de radio pirat,
program pirat), calc după engl. pirate (a se vedea şi verbul a pirata şi substantivul piraterie, din aceeaşi
sferă semantică);
- proiect – cu sensul de „program (social, administrativ, educativ)”, sub influenţa engl. project;
- promovare – cu sensul de „susţinere, propagare (a unei idei etc.), campanie de lansare a unui produs etc.”,
după engl. promotion;
- reabilitare – cu sensul tehnic de „reparare, repunere în funcţiune” (cf. reabilitarea reţelei de drumuri
naţionale), calc după fr. réhabiliter.
- oportunitate – cu sensul de „ocazie fericită, prilej favorabil”, după engl. opportunity sau fr. opportunité
- CALCUL FRAZEOLOGIC
- Calcul frazeologic constă în traducerea integrală (= calc frazeologic integral) sau parţială (= calc
frazeologic parţial) a unor unităţi frazeologice din alte limbi. Din categoria unităţilor frazeologice fac parte
(în principal): expresiile şi locuţiunile, îmbinările uzuale, precum şi formulele şi clişeele internaţionale.
- Şi la acest capitol, cele mai multe exemple vin din limba franceză, iar în ultimul timp şi din limba engleză:
ţesut osos (fr. tissu osseux); câmp magnetic (fr. champ magnétique); carte poştală (fr. carte postale); alcool
etilic (fr. alcool éthylique); rădăcină pătrată (fr. racine carée); diabet zaharat (fr. diabète sucré); proiect de
lege (fr. projet de loi); punct de vedere (fr. point de vue); şef de stat (fr. chef d’état); axa răului (engl. axis of
evil); Carte Albă (engl. White Paper); câine de pază (engl. watchdog); corectitudine politică (engl. political
correctness); clasă de mijloc (engl. middle class); cortină de fier (engl. iron curtain); discriminare pozitivă
(engl. positive discrimination); foaie de parcurs (engl. road map); foc prietenesc (engl. friendly fire);
Fratele cel Mare (engl. Big Brother); gulere albe (engl. white collars); guvern din umbră (engl. shadow
government / cabinet); lider de opinie (engl. opinion leader); pierderi colaterale (engl. colateral damages);
primă doamnă (engl. first lady), principiul dominoului (engl. domino effect); război rece (engl. cold war);
state-tâlhar (engl. rogue states); Unchiul Sam (engl. Uncle Sam); spălarea banilor (money-laundering),
corectitudine politică (engl. political corectness); masă rotundă (fr. table ronde sau engl. round table);
mijloace de comunicare în masă (engl. mass-media of communication); economie de piaţă; poştă
electronică; agent economic; bursă de valori; viciu de procedură; placă dentară; pagină de gardă; bun de
tipar; colită de fermentaţie; moţiune de cenzură; bancrută frauduloasă; vase comunicante; bandă rulantă;
şomaj tehnic; buletin de ştiri; buletin de vot etc.
- La fel de numeroase şi de interesante sunt şi calcurile după locuţiuni şi expresii cu valoare verbală: a face
escală (fr. faire escale); a face plinul (fr. faire le plein); a da satisfacţie (fr. donner satisfaction); a face faţă
(fr. faire face); a-şi da aere (fr. se donner des airs); a pune la punct (fr. mettre au point); a trece în revistă
(fr. passer en revue); a cădea de acord (fr. tomber d’accord); a cădea ca muştele (fr. tomber comme les
mouches); a-şi face sânge rău (fr. se faire du mauvais sang); a rămâne în pană (fr. rester en panne); a fi în
elementul său (fr. être dans son element), a salva aparenţele (fr. sauver les apparances), a sfârşi în coadă
de peşte (fr. finir en queue de poisson); a pune punctul pe i (fr. mettre le point sur les i);
-