Sunteți pe pagina 1din 3

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat cu nr.

422816

Inapoi

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: COMUNA ORBENI (CONSILIUL LOCAL ORBENI)
Numar invitatie / anunt: 422816 / 15.02.2018
Denumire contract: Achizi?ia serviciilor de proiectare ?i a lucrarilor de execu?ie la obiectivul de investi?ii „CONSTRUIRE
GRADINITA CU 3 SALI DE GRUPA IN SAT ORBENI, COMUNA ORBENI, JUDETUL BACAU”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA ORBENI (CONSILIUL LOCAL ORBENI)
Cod fiscal: 4455447, Adresa: ORBENI, Orbeni, Telefon: +40 234255502, Fax: +40 234255810 , Email:
primariaorbeni@yahoo.com, primaria_orbeni@yahoo.com, consiliullocal_orbeni@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizi?ia serviciilor de proiectare ?i a lucrarilor de execu?ie la obiectivul de investi?ii „CONSTRUIRE GRADINITA CU 3
SALI DE GRUPA IN SAT ORBENI, COMUNA ORBENI, JUDETUL BACAU”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Amplasamentul investitiei „CONSTRUIRE GRADINITA CU 3 SALI DE GRUPA IN SAT ORBENI, COMUNA ORBENI,
JUDETUL BACAU” este in Romania, Regiunea de Nord-Est, Judetul BACAU, Comuna ORBENI, Satul ORBENI. Cladirea
propusa va avea urmatoarea organizare func?ional-spatiala, rezultata în urma analizei temei de proiectare intocmita de
beneficiar: - Parterul, fiind si singurul nivel al cladirii propuse, este alcatuit din urmatoarele functiuni: o Hol Primire – zona
de acces si asteptare; prin acest spatiu, cu ajutorul unui chepeng metalic, se face legatura spre pod; o Spatiu polivalent cu
func?iuni multiple in functie de cerintele activitatilor educative; o Sali de grupa, fiind in numar de 3 in scopul odihnei si
predarii si grupurile sanitare aferente; o Vestiar filtru x 2 aflate in imediata apropriere a accesului principal; o Cabinet
medical si Izolator care au legatura directa cu zona accesului principal; o Birou administrativ ; o Spalatorie si mica
Depozitare pentru materiale curatenie; o Oficiu - cornul si laptele - cu acces exterior direct. o Camera tehnica - centrala
termica Cladirea propusa are un singur nivel functional avand suprafata construita si desfasurata de 388.80 mp. La acest
nivel se regasesc vestibul, spatiu polivalent, 3 Sali de grupa, spatiu educatori, depozitari, central termica.
II.1.6) CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 760,719.67 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Valoarea garantiei de participare este de 7.700,00 LEI. Garantia de participare in lei
sau alta valuta – se constituie în conformitate cu prev. art. 35 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractelor de
achizitie publica din LEGEA nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, vor fi depusi in contul RO48TREZ24A655000710101X, deschis la Trezoreria
Municipiului Bacau, CUI Comuna Orbeni 4455447. Pentru o evaluare si raportare
unitara al cuantumului garantiei de participare depusa in valuta, echivalenta se va
face la cursul BNR din data publicarii invitatiei in SEAP. Garantia poate fi constituita
prin virament sau cu instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari. Valabilitatea garantiei – 90 zile de la data
limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este
cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Dovada constituirii garantiei de
participare printr-un instrument de garantare se va depune scanat in SEAP. In cazul
depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele
asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de
operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana
va fi insotita de o traducere in limba romana. Ofertele care nu au dovada platii
garantiei de participare vor fi respinse, cf art 64 (3) din HG 395/ 2016. Garantia
constituita d e ofertantii necastigatori se returneaza dupa semnarea contractului de
achizitie publica, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei.
Garantia de buna executie se constituie cf. art. 39 din HG 395/ 2016, de regula printr-
un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari si devine anexa la contract, in cuantum de 10% din valoarea
Garantie de buna executie
fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Garantia de
buna executie se poate constitui si prin virament sau transfer bancar cu ordin de plata
in contul autoritatii contractante.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art
164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete
DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la
momentul prezentarii; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c.
dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute
la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare,
dupa caz. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de
interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de
neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de
atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din
situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. Persoanele cu functie
de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: • Popa Costache –
Primar • Popa Neculai – Viceprimar • Costia Maria – contabil • Damean George-Dan – secretar comuna • Radu Florin –
consilier achizi?ii publice • Apreotesei Costica – consilier local • Tebeica Gheorghe – consilier local • Puiu Gheorghe –
consilier local • Bontoiu Ioan – consilier local • Damian Neculai – consilier local • Martis Gheorghe – consilier local •
Fantu Viorel – consilier local • Ichim Adrian – consilier local • Moraru Neculai – consilier local • Duhalmu Ion – consilier
local • Sendrea Costica – consilier local • Chelmus Costica – consilier local • ?ugui Vasilica – expert cooptat Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat
constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza
sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta 1: experienta similara in prestari servicii Experienta similara in prestari servicii - Lista principalelor
servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei
stabilita initial prin anuntul de participare fara a se lua in calcul eventualele decalari ale datei limita prevazuta in anuntul
initial) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente
constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in
domeniu si duse la bun sfarsit servicii de proiectare similare (proiectare tehnica si/sau asistenta tehnica) cu cele care
formeaza obiectul procedurii de achizitie cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 27.000
lei fara TVA, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. Prin similar autoritatea contractanta intelege ca prestarea
serviciilor sa fie derulata la nivelul unui contract/proiect in infrastructura de constructii si/sau reparatii si/sau
modernizari si/sau reabilitari de cladiri. In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa
in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experienta similara se realizeaza prin cumul.
Cerinta 2. Experienta similara in executia de lucrari Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în
valoare cumulata de cel putin 733.000 lei, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate
la nivelul a maximum 3 contracte. Prin lucrari similare se intelege lucrari de constructi si/sau reparatii si/sau
modernizari si/sau reabilitari de cladiri. Pentru contractele exprimate în alta moneda, Conversia RON/ALTA VALUTA se
va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.,Cerinta 3: informatii despre
tertul-tertii sustinatori Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste
indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente
intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza
capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci
operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea
acces in orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata
cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre
tertul/ tertii sustinator/ sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/ tertii sustinator/ sustinatori va/ vor
asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul
angajament. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/ tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste
indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/ sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind
capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. Daca tertul/tertii nu
indeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa
inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal
prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016. In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de
catre tertul/tertii care acorda sustinere, in conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita
tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in
legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste
corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor
asumate prin respectivul angajament. In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii
contractului de achizitie publica, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin
actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.,Cerinta 4:
Informatii despre asociere Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de
ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara
constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile
prevazute de prezenta Legea 98/2016.,Cerinta 5: Informatii despre subcontractare Informatii privind partea din contract
pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Autoritatea contractanta solicita ofertantului/
candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de
identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de
excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.; Autoritatea contractanta nu
stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/ti in ofert, dar ia in considerare capacitatea
tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. In cazul in care operatorul economic
intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la
subcontractanti. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 05.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 15.02.2018 13:13
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Inapoi Detalii procedura