Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL ORIENTATIV

DOMNULE DIRECTOR,
(Cerere de constituire a normei titularilor la nivelul unităţii de învăţământ, începând cu data de 01.09.2018, conform art. 21 din Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017)

Subsemnatul/subsemnata, _________________________________________________________________________ ,
CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , titular(ă) la unităţile de învăţământ
______________________________
________________________________________________________________________________________________
în baza Deciziei ISJ Alba nr. ___________ din data de __________________ pe catedra/ postul didactic de: _____
___________________ ____________________________________________________________________________
cu următoarea structură (conform deciziei de titularizare):

Nr. Unităţile de învăţământ PJ Specialitatea postului de titulatură,


Nr. ore
crt. la care sunt titular, conform deciziei conform deciziei

vă rog să-mi aprobaţi încadrarea pe post / constituirea catedrei, începând cu data de 01 septembrie 2018, la
unitatea dumneavoastră de învăţământ, după cum urmează (disciplinele de învăţământ conform Centralizatorului şi numărul de ore):

Nr. Unitatea de învăţământ la care sunt titular Structura catedrei / postul solicitat
Nr. ore
crt. şi la care solicit încadrarea 2018-2019 2018-2019

Menţionez că am titulatura pe mai multe unităţi şi că voi mai avea în catedră în anul şcolar 2018-2019 şi un număr de
_____ ore de _____________________________________________________________ la unitatea de învăţământ
__________________________________________________________________ la care, de asemenea, sunt titular.

Anexez copii ale următoarelor documente:

1. Actele de studii care atestă dobândirea specializărilor corespunzătoare catedrei/postului didactic pe care solicit încadrarea
în anul şcolar 2018-2019;
2. Decizia mea de titularizare în învăţământul preuniversitar;
3. Adeverinţă de la celelalte unităţi şcolare la care mai sunt titular din care rezultă numărul de ore propuse pentru încadrarea
mea în 2018-2019;
4. Actul de identitate;
5. Actul de schimbare a numelui (dacă este cazul).
1
Cunosc prevederile metodologice din care rezultă faptul ca prezenta solicitare de încadrare se referă la anul şcolar
2018-2019, că nu modifică decizia mea de numire/transfer/repartizare ca titular şi nici nu se substituie acesteia.

Data ________________ Semnătura,

________________________