Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

4
Primăria ______________________________________
municipiului, oraşului, comunei, satului

AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE
nr._______ din_________201___

Ca urmare a cererii adresate de____________________________________, cu


domiciliul/sediul _________________________________________________
_________________________ telefon de contact__________________________,
înregistrată cu nr.______din________________201____

În baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, se

A U T O R I Z E A Z Ă:

Executarea lucrărilor de desfiinţare a ______________________________


în raionul__________________municipiul/oraşul__________________________
sectorul_____________________ comuna/satul___________________________
strada __________________ nr. _______ bloc __________ ap._______________
în următoarele condiţii:
__________________________________________________________________

Proiectul de organizare a şantierului a fost elaborat de _________________


__________________________________________________________________

Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare este de ______ luni de la data eliberării


prezentei autorizaţii.
Durata executării lucrărilor de desfiinţare nu va depăşi_______luni din momentul
începerii lucrărilor de desfiinţare.

PRIMAR / __________ / SECRETAR / ________/

L.Ş. ARHITECT-ŞEF / ________/

Achitată plata de ___________ lei. Chitanţa nr.________din_____201___.


Transmisă solicitantului la data de _____________201_____direct/prin postă.

TERMENUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR SE PRELUNGEŞTE CU___LUNI

PRIMAR / __________ / SECRETAR / ________/

L.Ş. ARHITECT-ŞEF / ________/

______________________201______
data
2

DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE PRELUNGEŞTE CU ____LUNI

PRIMAR / __________ / SECRETAR / ________/

L.Ş. ARHITECT-ŞEF / ________/

_________________201______
data

Notă. Titularul autorizaţiei de desfiinţare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la
începerea lucrărilor autorizate, să informeze Inspecţia de Stat în Construcţii prin depunerea
declaraţiei. Dacă solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia în modul şi în termenul
stabilit şi se constată începerea lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua
următoare datei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare.