Sunteți pe pagina 1din 32

Preþ: 2,5 lei

101
sãptãmâna
FIN
WATCH
M E D I CA L Ã
An VI Nr. 101 10 - 23 februarie 2010

Farmacia pe
care v-o
recomandãm: detalii în pag. 24
EDITTORIAL

Retragerea administr/rii vaccinului


antituberculos la nou-n/scu[i,

O m/sur/ exagerat
de prudent/?
utorizaþiile de comercializare a produselor medicale în þã-

A rile membre ale Uniunii Europene nu se dau uºor. Existã


chiar o discuþie dacã o prudenþã prea mare manifestatã la
nivelul organelor înditruite în acordarea avizelor pentru me-
dicamentele noi nu cumva întârzie tratarea unor boli ºi nu
încetineºte chiar progresul industriei farmaceutice.
Se poate întâmpla ca în urma reevaluãrii unui medicament sã i
se retragã autorizaþia de producere ºi comercializare. Aºa este cazul
foarte recent al sibutraminei, suspendatã în ianuarie a.c. de EMEA
(Agenþia Europeanã a Medicamentului) în urma reevaluãrii siguranþei
ºi eficacitãþii sale. Utilizarea acestui medicament de cãtre persoane
obeze pentru inhibarea poftei de mâncare, s-a constatat cã poate
constitui un factor de risc inacceptabil în creºterea tensiunii arteriale
ºi a frecvenþei cardiace. Acest lucru a putut fi determinat prin studii
statistice laborioase, derulate pe grupuri de subiecþi ºi în intervale de
CUPRINS timp semnificative. CHMP (Comitetul pentru produse medicale de uz
uman, aparþinând EMEA) a concluzionat cã beneficiile sibutraminei
pentru controlul obezitãþii ºi la pacienþii supraponderali au depãºit
Jurnal de sarcinã 4 riscurile.
Recomandãri medicale 19 Dar, putem avea ºi situaþii aflate la polul opus, ca rezultat al
acestor reevaluãri ale medicamentelor deja utilizate, aºa cum s-a în-
Farmacologie 19 tâmplat cu produsul valproat, utilizat în tulburarea afectivã bipolarã.
Esteticã 20 Decizia aceluiaºi for european EMEA a fost cã beneficiile valproatu-
lui în aceastã afecþiune depãºesc riscurile ºi mai mult, s-a permis ex-
Recuperare medicalã 21 tinderea utilizãrii valproatului în tratamentul episoadelor maniacale,
Nutriþie 23 atunci când litiul este contraindicat sau nu este tolerat.
Acestea sunt douã scurte exemple ale profesionalismului ºi res-
Oncologie 24 ponsabilitãþii forurilor menite a autoriza intrarea pe piaþã a medica-
Terapii naturale 26 mentelor noi sau recertificarea unor medicamente deja în uz, dar ºi a
relativitãþii unor decizii iniþiale, care pot fi confirmate sau nu de prac-
Terapii complementare 27 tica medicalã. Din aceste foruri fac parte medici de cel mai înalt pres-
tigiu din întreaga comunitate medicalã europeanã, oameni care au
Unitãþi medicale 29
studiat ºi au acþionat de-a lungul carierei în folosul sãnãtãþii oame-
nilor ºi al prestigiului medicinei.
Recenta sistare a administrãrii vaccinului BCG nou-nãscuþilor din
maternitãþi, în vederea profilaxiei TBC, poate fi apreciatã ca o decizie
de maximã prudenþã a forurilor româneºti medicale. Vaccinul avea
termenul de valabilitate depãºit, dar la analizã anterioarã, acest ter-
EDITOR Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3,
sc. 3, parter, 030775, sector 3, men fusese prelungit. Prin retragerea vaccinului, s-a considerat pro-

FIN
WATCH
Bucureºti
Tel: 021.321.61.23
Fax: 021.321.61.30
babil riscul scãderii eficacitãþii acestuia dupã data expirãrii, dar ºi
mai mare risc era ca acest vaccin sã se transforme într-o bombã
mediaticã cu efect încã mai nefast. Într-un moment în care încre-
redactie@finwatch.ro
P.O. Box 4-124, 030775 derea populaþiei în vaccinuri este oscilantã sau mai degrabã scãzutã
Tiraj: 25.000 ex. (vezi vaccinul împotriva cancerului de col uterin, al gripei A H1N1
ISSN 2067-0508
Tipar: º.a.), este mai bine sã se sufle ºi în iaurt!
MEGAPress
 C/lin M/rcu]anu

Sãptãmâna MEDICALÃ 3
JURNAL DE SARCIN?

C`nd trebuie s/ ducem copilul


la medicul oftalmolog?

Dr. Andrei FILIP


Medic Specialist
Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e
Medicale
www.drfilip.ro

www.amaoptimex.ro

u toþii ne dorim sã avem copii sãnãtoºi ºi sã nu de metodã ºi mult calm. Practic, trebuie câºtigatã

C avem nevoie de doctor, dar din pãcate existã


cazuri când trebuie sã ne adresãm lui.
Întrebarea este: când e bine sã mergem la me-
încrederea copilului prin diverse metode ºi, astfel,
lucrurile se vor simplifica.
Vizita la medic, fãcutã la timp, ajutã mult la diag-
dic, atunci când apar probleme sau periodic, pentru nosticarea ºi tratarea unor eventuale afecþiuni seri-
a preveni? oase ale ochilor copilului, asigurându-i astfel o viaþã
Copilul trebuie dus la medic pentru primul con- fãrã probleme de ordin oftalmologic.
trol oftalmologic în jurul vârstei de 3 ani, dacã pânã În concluzie, copilul trebuie examinat de medi-
atunci nu sunt probleme. cul oftalmolog la naºtere, apoi, la 3 ani ºi în contin-
De ce la 3 ani? În mod normal, la naºtere, me- uare periodic sau imediat ce se constatã modificãri
dicul pediatru trebuie sã examineze ochii nou-nãscu- sau manifestãri nedorite.
tului. Dupã acest moment, pãrinþii copilului vor ob- Nu este bine sã tratãm nicio afecþiune fãrã a
serva orice modificare în comportamentul acestuia. cere opinia medicului!
Existã diverse afecþiuni care pot atrage atenþia
pãrinþilor sau a altor persoane din anturajul copilu-
lui, dar existã ºi afecþiuni care pot trece neobser-
vate. Copilul nu poate spune dacã nu vede bine pen-
tru cã nu are un termen de comparaþie pentru ve-
derea lui. Astfel, se considerã cã vârsta de 3 ani
este cea mai potrivitã pentru primul consult oftalmo-
logic pentru cã atunci se poate colabora cât de cât
cu copilul, iar în cazul în care se diagnosticheazã
vreo afecþiune, existã în continuare o perioadã lungã
de timp pentru a încerca remedierea problemei - se
ºtie cã vederea copilului se dezvoltã pânã la 6-9 ani.
Cât despre comunicare, este datoria medicului
sã încerce sã dezvolte o relaþie cu copilul, pentru a
reuºi sã aibã o bunã colaborare cu el; de cele mai
multe ori, copilul vine cu fricã la doctor, dar trebuie
sã i se explice cã nu are motive pentru aceasta.
Este foarte important primul contact între copil
ºi medic ºi este bine ca micuþul pacient sã nu fie
forþat sã facã ceea ce considerã cã nu-i place. Pen-
tru un rezultat pozitiv al acestei întâlniri este nevoie

4 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


JURNAL DE SARCIN?

Transplantul cu celule stem din s`nge placentar -


Un CASCO pentru s/n/tatea copilului
Dumneavoastr/ !
Andrej Szegény mãduvei osoase, cu creºterea numãrului de celule
este un b/iat din sangvine ºi reducerea riscului de apariþie a compli-
caþiilor. În plus, datoritã celulelor stem hemato-
Slovacia, \n v`rst/
poietice criogenate, pe care le-a primit pe durata
de numai 6 ani, celor 6 cicluri terapeutice, a fost posibilã utilizarea
care a c`]tigat unei asocieri triple medicamentoase mai puternice
lupta \mpotriva unei tumori ºi cu ºanse mai mari de vindecare.
cerebrale. A fost intui[ia mamei? Andrej a devenit primul pacient din Slovacia
O presim[ire? Sau, pur ]i simplu, care a fost tratat cu propriile celule stem pla-
centare recoltate la naºtere. Bãiatul are astãzi 6
o coinciden[/ teribil/?
ani ºi, în afarã de un ritm de creºtere mai scãzut,
nu existã niciun indiciu cã acest bãiat a suferit
n momentul în care Andrej, cel de-al doilea copil cândva de o boalã letalã.

Î al familiei Szegény, era pe punctul de a se naºte,


pãrinþii sãi au decis sã recolteze sânge placen-
tar. Sângele placentar, alãturi de mãduva osoasã ºi CORD BLOOD CENTER RO este prima com-
sângele periferic, reprezintã una din cele trei posi- panie autorizatã în Romania sã ofere servicii de
bile surse ale preþioaselor celule stem hemato- “family banking” de sânge placentar, constând în
poietice. recoltarea, prelucrarea ºi pãstrarea sângelui pla-
Din cauza unui antecedent nefericit avut în fa- centar sub formã de grefã de transplant. Cord
milie, mama micuþului a avut un motiv în plus sã Blood Center Ro beneficiazã de experienþa par-
asigure viitorul copiilor sãi, prin recoltarea ºi depo- tenerilor sãi din Slovacia, care pregãtesc trans-
zitarea sângelui placentar de la cel de-al doilea planturi pentru schimburi internaþionale încã din
copil. Existau ºanse 25% de compatibilitate imuno- 1997.
logicã între cei doi fraþi.
Cord Blood Center deþine douã bãnci în Ro-
La 3 luni dupã naºtere, totul arãta bine. Cu
mânia, la Cluj ºi la Bucureºti, iar în septembrie
toate acestea, mama copilului a sesizat cã ar fi
2009 calitatea serviciilor a fost recunoscutã ºi
ceva în neregulã cu ochii lui. Mãsurãtorile efec-
certificatã prin sistemul de management al cali-
tuate de pediatru au evidenþiat o creºtere anor-
tãþii ISO 9001, fiind în prezent singura bancã de
malã în dimensiuni a capului lui Andrej. Ceva din sânge placentar din România care a primit acest
interiorul sãu cauza creºterea presiunii intracra- certificat.
niene ºi, implicit, a dimensiunilor capului. Analizele
ulterioare au evidenþiat existenþa a trei tumori.
Timp de 7 ore bãiatul a fost supus unei inter-
venþii chirurgicale foarte riscante, având în vedere
vârsta pacientului. Rezultatele histologice au indi-
cat existenþa unui meduloblastom cu risc crescut,
o tumorã cerebralã tipicã pentru un copil de
aceastã vârstã. Cauzele dezvoltãrii unei astfel de
tumori nu se cunosc, aceasta apãrând cel mai
frecvent între 3 ºi 8 ani. În acest caz, un rol impor-
tant în terapia de susþinere l-a avut sângele placen-
tar. Andrej a fost transfuzat cu propriile celule stem
hematopoietice, ceea ce l-a ajutat în regenerarea

Sãptãmâna MEDICALÃ 5
biopsie de vilozitãþi coriale, cordocentezã) în vede-
JURNAL DE SARCIN? rea efectuãrii unor analize cu valoare de diagnostic
- analiza cromozomilor din vilozitãþi coriale sau lichid
amniotic (cariotip), FISH, QF-PCR.
Testarea prenatal/ Analiza cromozomilor fetali (cariotip fetal) din
vilozitãþi coriale (sãptãmâna 9-12 de sarcinã) ºi cea
Având în vedere frecvenþa ridicatã a anomaliilor din lichid amniotic (sãptãmânile 15-24 de sarcinã)
genetice la populaþia umanã, medicina modernã sunt analize standard ale diagnosticului prenatal
vine în întâmpinarea viitoarelor mãmici cu o serie de prin care este detectatã prezenþa ºi totodatã integri-
teste prenatale de screening ºi diagnostic. tatea structuralã a celor 46 de cromozomi - 22 pe-
Testele genetice de diagnostic prenatal, ca rechi de autozomi (44 cromozomi) ºi 2 heterozomi
unice metode profilactice, sunt precedate de o mã- (cromozomii de sex - XX sau XY). Procedura presu-
surãtoare ecograficã ºi de teste de screening prena- pune cultivarea in vitro a celulelor fetale (16-20 ml
tal. Acestea sunt teste imunologice bazate pe doza- lichid amniotic) pe medii de culturã speciale, timp
rea unor markeri serici specifici. de 13-14 zile, blocarea celulelor în metafazã ºi colo-
Testul dublu, denumit ºi testul combinat, este rarea cromozomilor, procedurã prin care se obþine o
specific primului trimestru de sarcinã (sãptãmânile cariogramã care evidenþiazã anomaliile numerice
9-13,6 de sarcinã), prin care se dozeazã subunita- (aneuploidii) ºi structurale (translocaþii, deleþii, dupli-
tea beta a gonadotropinei corionice (free ß hCG) ºi caþii) cromozomiale.
proteina plasmaticã A asociatã sarcinii (PAPP-A). Co- Analizele citogenetice moleculare FISH (Fluores-
relând rezultatul acestui test cu rezultatul ecografiei cence in Situ Hybridization) ºi QF-PCR (Quantitative
ºi cu ajutorul unui program se va obþine o valoare Fluorescence Polymerase Chain Reaction) sunt ana-
care indicã riscul gravidei de a avea un fãt cu sin- lize de diagnostic prenatal pentru detectarea aneu-
drom Down (trisomie 21) ºi sindrom Edwards (triso- ploidiilor cromozomilor 21, 18, 13, X ºi Y.
mie 18). FISH interfazic utilizeazã sonde ADN marcate
Testul triplu este specific intervalului de sarcinã fluorescent pentru detectarea aneuploidiilor cromo-
14-21 de sãptãmâni, prin care se dozeazã alfa-feto- zomilor 13, 18, 21, X ºi Y din celule fetale neculti-
proteina (AFP), estriol neconjugat (uE3) ºi gonado- vate. FISH oferã un rezultat specific în 2-3 zile de la
tropina corionicã umanã (hCG), markeri serici cu rol recoltare, însã rãmâne o metodã care necesitã celu-
în determinarea riscului de a avea un fãt cu defecte le intacte, iar în cazul contaminãrii cu celule materne
de tub neural, sindrom Down ºi sindrom Edwards. rezultatul este mai puþin informativ.
Ulterior efectuãrii acestor teste de screening, Tehnologia QF-PCR a fost de curând aplicatã în
gravidele cu risc crescut pentru o sarcinã cu proble- domeniul diagnosticului prenatal în România. Fiind
me sunt îndrumate cãtre o procedurã invazivã de re- o metodã rapidã de diagnosticare prenatalã a tri-
coltare a produsului biologic fetal (amniocentezã, somiilor cromozomilor 13, 18, 21 ºi a aneuploidiilor
cromozomilor de sex, se ob-
þine un rezultat sigur în maxi-
mum 5 ore de la primirea pro-
bei, utilizând cantitãþi de pro-
dus fetal mult reduse faþã de
tehnicile de diagnostic pre-
zentate anterior (1-1,5 ml li-
chid amniotic, 1-3 mm vilozi-
tate corialã sau 5 µl sânge
fetal).
În cazul în care rezultatele
testelor genetice de diagnos-
tic prenatal indicã prezenþa
unei anomalii genetice, pã-
rinþii sunt îndrumaþi sã solicite
sfatul unui specialist în gene-
ticã medicalã.

 Biolog Adriana Stan

6 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


JURNAL DE SARCIN?

Baby Line
Pielea nou-nãscutului este foarte delicatã ºi sensi-
bilã, pentru pãstrarea aspectului catifelat fiind foarte
important sã se þinã cont de câteva sfaturi esenþiale în
îngrijirea pielii micuþului.
Mãmicile trebuie sã aibã foarte mare grijã la pro-
dusele ce le aplicã pe pielea micuþilor, acestea nu tre- Ingredien[i activi prezen[i în aceast/
buie sã conþinã agenþi chimici sau alcool ºi totodatã gam/:
trebuie menþinut pH-ul neutru al pielii bebeluºilor. Aloe vera: acþiune vindecãtoare, hidratantã
De aceea Styx Naturcosmetic recomandã gama Bisabolol: constituent de naturã vegetalã, obþinut
Baby Line pentru igiena noilor nãscuþi, a copiilor mici, din ulei esenþial de muºeþel german; acþiune antiiritan-
cât ºi pentru igiena corporalã a mãmicilor cu piele sen- tã, antiinflamatoare (împotriva iritaþiilor provocate de
sibilã, finã. detergenþi, agenþi nocivi din mediu, radiaþii UV), antimi-
Produsele din acesta gamã þin cont de particula- crobianã, cicatrizantã
ritãþile bebeluºului ºi anume: Unt de Shea: emolient, regenerant
Extracte de gãlbenele: compoziþie complexã,
 pielea absoarbe substanþele mai uºor decât
sursã de flovonoide, carotenoizi, vitamina C, sub-
pielea omului matur stanþe proteice, substanþe amare, rãºini, etc., efect
 rãspunde rapid la factorii meteo, ambient ºi antiinflamator, cicatrizant, antifungic; reduce iritaþiile,
calitatea apei infamaþiile ºi favorizeazã refacerea rapidã a epider-
 o piele sãnãtoasã, tonicã, elasticã, finã, mei, ajutã la vindecarea rãnilor, degerãturilor,
favorizeazã creºterea rapidã ºi capacitatea de miºcare eczemelor
Compoziþia respectã linia generalã a produselor Extract de muºeþel: acþioneazã sinergic prin mai
naturale: fãrã parabeni; lanolinã, parafinã, coloranþi ºi multe grupe de principii active (ulei esenþial, poliza-
arome artificiale; cu agenþi naturali de curãþare / haride, aminoacizi, flavonoide, fitosteroli, vitaminele
spumare ºi glicerinã vegetalã; aromã finã din extracte B1 ºi C, acid salicilic, etc.); efect cicatrizant, anestezic,
vegetale; uleiuri presate la rece, foarte fine, din plante antiseptic, tonic, antiiritant, calmant, antioxidant, de
atent selecþionate. purificare a epidermei
Glicerina vegetalã: îmbunãtãþeºte ºi dã persis-
Caracteristicile produselor Styx: tenþã hidratãrii epidermei
 materia primã naturalã este de cea mai bunã Uleuri presate la rece de origine vegetalã, foarte
calitate, cu principii active garantate prin teste de la- fine, nu lasã pielea grasã
borator Vitamina E vegetalã: efect puternic antioxidant,
 produsele finite nu sunt testate pe animale restructurant
 ambalaj reciclabil cu design ce inspirã bunã Oxid de zinc: obþinut din zãcãminte minerale
dispoziþie (zincit); întãreºte bariera de protecþie, favorizeazã vin-
 flacoane din plastic ºi tub de aluminiu de cali- decarea prin reglarea producþiei de colagen ºi refa-
tate farmaceuticã ce asigurã menþinerea calitãþii pro- cerea funcþiilor pielii; are efect antioxidant, reduce ac-
dusului ºi o manipulare uºoarã þiunea nocivã a radiaþiilor solare.
Beneficii: Gama de produse: CREMÃ CU VITAMINA E, ULEI
 acþioneazã blând, fiind potrivite pentru pielea CORPORAL, LAPTE DE CORP, SPUMÃ DE CURÃÞARE.
sensibilã, delicatã
 principiile active pãtrund rapid în piele
 nu lasã pielea grasã
 efect rapid hidratant, emolient Produsele
 catifeleazã pielea, îi asigurã elasticitate ºi fer- cosmetice Styx
mitate le puteþi
 asigurã integritatea stratului de protecþie natu- achiziþiona STYX NATURCOSMETIC SRL
ralã a pielii Str. Baicului nr. 82, Corp C, Etaj 2,
ºi online Sector 2, Bucure]ti, Cod 021784
 hrãneºte epiderma
 calmeazã pielea
pe site-ul Tel/fax 021/252.28.80;
www.shop.styx.ro Mobil: 0762.214.090
 reduce iritaþiile ºi senzaþia de disconfort sales@styx.ro www.styx.ro;
 ajutã la refacerea þesuturilor www.shop.styx.ro

8 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


JURNAL DE SARCIN?

Celulele Stem, c/r/mizile vie[ii!


Corpul uman con[ine peste 200 de tipuri de celule mature, fiecare av`nd o func[ie
specific/ ]i distinct/. Fie c/ este o celul/ a inimii care bate ritmic sau o globul/
ro]ie care transport/ oxigenul, fiecare celul/ este specializat/, are un scop.

Celulele stem se deosebesc de celulele noastre ºi copil. Recoltarea este un procedeu uºor, rapid
mature prin faptul cã, pe lângã uimitoarea capaci- (câteva minute) ºi complet inofensiv pentru mamã ºi
tate de a se multiplica, au ºi capacitatea de a crea copil. Nu afecteazã secvenþele naturale ale naºterii
noi þesuturi atunci când se divid ºi se dezvoltã. ºi, spre deosebire de recoltarea de celule stem
Practic, aºa se formeazã toate celulele funcþionale adulte, nu necesitã un procedeu invaziv. Dupã naº-
din organism. Descoperirea celulelor stem a fost tere, pe mãsurã ce organismul creºte, grupurile de
una dintre cele mai mari realizãri ale medicinei mo- celule stem care existau cândva în sângele cordo-
derne. nului ombilical încep sã se schimbe. De aceea, mo-
Având aceastã capacitate, celulele stem joacã mentul naºterii este o oportunitate unicã în viaþã
un rol esenþial în timpul dezvoltãrii embrionului ºi a pentru a preleva sângele cordonului ombilical, din
fãtului. Ele nu dispar din organism dupã dezvolta- care se separã aceste celule unice. Crioprezervarea
rea completã a corpului. Unele rãmân ca “re- permite stocarea lor pentru utilizãri viitoare.
zervã” ºi sunt cruciale în refacerea þesuturilor
îmbãtrânite sau deteriorate. Capacitatea lor de
a produce diferite tipuri de celule specializate le
face sã aibã un puternic ºi unic potenþial tera-
peutic.

Celulele stem provenite din sângele


cordonului ombilical sunt unice!

Celulele stem provenite din sângele cordo-


nului ombilical au câteva avantaje adiþionale im-
portante, care la celulele stem adulte sunt pier-
dute sau reduse:
 sunt “tinere”: având maximum 9 luni, nu
au fost afectate atât de mult de procesul de îm-
bãtrânire; frecvent se divid mai repede ºi sunt
mai viabile comparativ cu celulele stem adulte;
 sunt mai “proaspete”: fiind protejate de
corpul mamei împotriva celor mai mulþi viruºi ºi
agenþi infecþioºi care circulã liber în mediul exte-
rior, e mai puþin probabil sã fie contaminate sau
afectate de boli;
 sunt mai “naive”: este mai puþin probabil
sã provoace complicaþii în tratamente alogenice
decât celulele stem adulte.

Na]terea: o ]ans/ unic/ în via[/

Sângele din cordonul ombilical este recoltat


în momentul tãierii acestei legãturi dintre mamã

Sãptãmâna MEDICALÃ 9
Pentru igiena bebeluºului trebuie sã utilizãm pro-
JURNAL DE SARCIN? duse care îndepãrteazã delicat impuritãþile de pe
piele ºi de pe pãr, fãrã sã agreseze, care sã nu con-
þinã substanþe detergente sintetice, eventual ºi parfu-
Cosmeticele BIO mate sintetic.
Iar la schimbarea scutecului trebuie sã utilizãm
pentru bebelu]i, produse de curãþare ºi creme protectoare care sã cal-
meze, sã protejeze pielea lor fragilã, sã previnã irita-
þiile sau sã le trateze pe cele apãrute deja, sã menþinã
o adevarat/ nivelul natural de hidratare cutanatã ºi sã diminueze
riscul de eritem.
necesitate Unele dintre cele mai active ingrediente naturale
sunt: extractele de bumbac ºi nalbã, bisabololul, vita-
minele de origine botanicã, apa floralã de trandafiri ºi
uleiurile vegetale nobile, preferabil din agricultura bio-
Nu numai administrarea medica-
logicã (lipsite de contaminanþi).
mentelor la bebelu]i, ci ]i folosirea Pentru alegerea produselor trebuie sã avem în
produselor de igien/, de toalet/ sau vedere produsele BIO, dar sã verificãm cã pe flacon
de \ngrijire cutanat/ trebuie s/ [in/ existã semnul care indicã faptul cã acest certificat
seama de diferen[ele fa[/ de adul[i este acordat de un organism autorizat ºi sã citim
detaliile care indicã faptul cã toleranþa produsului a
sau de copiii mari. fost testatã sub control dermatologic ºi pediatric.

 Mariana Mara Grigorescu,


stfel, la administrarea tuturor medicamentelor

A trebuie sã avem în vedere cã doza la copii sub


un an este 1/20 din cea pentru un adult, la 4-6
ani cca 1/5, la 12-15 ani este cam 2/3.
farmacist primar ]i cosmetician/

Nu trebuie sã uitãm, mame sau cadre medicale,


cã suprafaþa pielii copilului este mare în raport cu
greutatea lui corporalã ºi tot ce aplicãm pe pielea de-
licatã a bebeluºului sau copilului mic se absoarbe cu
efect mai mare decât în cazul nostru, al adulþilor.
În plus un bebeluº nu va putea spune dacã îl
„strânge” pielea sau îl supãrã aplicarea unui anumit
gel de baie, ori dacã nu îi place un produs de toaletã
la schimbarea scutecului ºi nu va putea descrie dis-
confortul creat.
Dacã am înþeles importanþa hranei BIO, lipsitã de
conservanþi, arome sintetice, coloranþi, agenþi de tex-
turare chimici, atunci trebuie sã înþelegem ºi impor-
tanþa majorã a produselor de igienã, a cosmeticelor
de îngrijire pentru copii, cu certificat BIO. Cosmeticele
BIO au ingrediente de origine naturalã peste 95%,
dintre care cele vegetale sunt peste 95% din agri-
cultura biologicã. Un produs cosmetic BIO nu conþine
deloc conservanþi, ori în unele cazuri doar o cantitate
infimã de conservanþi aflaþi pe lista Directivelor
Europene care reglementeazã cosmeticele, care sã
asigure stabilitate pentru 3-6 luni de la deschiderea
flaconului.
De exemplu Ecocert autorizeazã numai cinci con-
servanþi: alcoolul benzilic, acidul salicilic, acidul ben-
zoic ºi sarea sa de sodiu, acidul sorbic ºi sarea sa de
potasiu, acidul dehidroacetic, toate în doze mici. ªi
sunt absolut interziºi conservanþii clasici, cu posibile
reacþii adverse ºi nonbiodegradabili: parabenii ºi fe-
noxietanolul.

10 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


Apa înseamn/ via[/ JURNAL DE SARCIN?

Apa de mare este înzestratã cu o varietate de bio- situaþiilor în care mucoasa nazalã este congestionatã
elemente. Aceste „minerale“ sunt constituenþi ai þe- (nas înfundat), ºi este indicat copiilor începând cu
suturilor ºi fluidelor organismului uman, cu roluri vârsta de 18 luni, precum ºi adulþilor.
esenþiale în procesele fiziologice. Marimer® umidificã, curãþã ºi protejeazã mu-
Cele mai importante bioelemente care fac parte coasa nazalã stimulând ºi mecanismele de auto-
din compoziþia apei de mare: apãrare ale organismului prin prezenþa oligo-
 Sodiul: favorizeazã reglarea volumului flui- elementelor conþinute. Cuprul, Magneziul, Manganul,
delor din organsim, menþinerea echilibrului hidroelec- Fierul, Seleniul si Zincul din componenþa Marimer® au
trolitic ºi acido-bazic – în asociere cu ionii de clor ºi de proprietãþi antiinfecþioase, antiinflamatorii,
potasiu are rol în transmiterea impulsurilor ner- antialergice ºi antioxidante.
voase; prin aplicare la nivelul mucoasei nazale întã- Soluþia de apã de mare conþinutã de Marimer®
reºte rezistenþa imunitarã; este izotonicã, sterilã, fãrã conservanþi ºi acþioneazã
 Magneziul: contribu- fãrã a agresa mucoasa nazalã. Procedeul de
ie la reglarea ciclului respi- microdifuziune al Marimer®
rator la nivel nazal (alternan- garanteazã o repartizare
þa respiraþiei între cele douã uniformã în interiorul fosei
fose nazale), creºte rezis- nazale.
tenþa osoasã ºi muscularã, Pentru cine este
înlãturã stressul;
 Calciul: este compo- indicat Marimer® ?
nent principal al masei Nou-nãscuþi ºi sugari
osoase, favorizeazã con- au respiraþie exclusiv
tracþiile musculare, stimu- nazalã pânã la vârsta de 1
leazã circulaþia; an; sistem imun imatur.
 Cuprul: favorizeazã Copii
sinteza hemoglobinei ºi – alãturi de ionii de mangan sistem imun fragil, infecþii ORL frecvente, risc
– are rol protector în afecþiunile respiratorii repetitive mare de îmbolnãvire (grãdiniþe, ºcoli); poluare ºi
alergice sau infecþioase. fumat pasiv.
Din asocierea bioelementelor rezultã proprie- Adulþi
tãþile terapeutice ale apei de mare, administratã cu atmosferã închisã (birou, restaurant, club),
succes în cadrul tehnicilor diverse de hidroterapie: fumat activ ºi pasiv, poluare, rinite alergice, sinuzite,
bãi cu apã încãlzitã, bãi cu sulf sau cu nãmol, lavaj dependenþã de decongesionante nazale.
nazal. Pentru ce Marimer® ?
În ultimul timp, s-a acordat o atenþie deosebitã Curãþã fosele nazale umidificã mucoasa
administrãrii apei de mare ca protector al cãilor res- nazalã potenþeazã eficacitatea tratamentului afec-
piratorii, atât la copii, cât ºi la adulþi. þiunilor ORL
Se ºtie cã mucoasa cãilor aeriene superioare are De ce Marimer® ?
un rol fiziologic esenþial în umidifierea ºi purificarea nu conþine substanþe chimice ºi conservanþi ºi
aerului inspirat. Aceasta trebuie deci menþinutã nu are efecte secundare este alternativa naturalã
intactã pentru a bloca proliferarea germenilor ºi dez- la decongestivele nazale al cãror risc este existenþa
voltarea procesului inflamator la acest nivel. efectelor secundare creºte eficacitatea trata-
Se recomandã astfel lavajul nazal cu apã de mentului infecþiilor ORL poate fi administrat în
mare atât pentru igiena nazalã zilnicã, dar ºi ca tra- siguranþã din orice poziþie. Vârful cu guler de
tament adjuvant al infecþiilor din sfera O.R.L. În acest siguranþã asigurã utilizarea fãrã riscuri la nou-nãscuþi
caz, apa de mare acþioneazã ca un veritabil cata- un flacon spray asigurã 300 de administrãri mo-
lizator al proceselor fiziologice de apãrare a cãilor nodozele sterile au formã adaptatã noului nãscut
respiratorii împotriva atacului microbilor, factorilor
poluanþi sau alergenilor din mediul exterior.
Efecte
 Îndepãrteazã eficient mucozitãþile, jetul nu
Este timpul s/ descoperim chiar noi este întrerupt ºi poate fi utilizat în regim de “spãlare”
beneficiile apei de mare! Umidificã mucoasa nazalã Reface condiþiile
GAMA MARIMER® oferã 4 forme de prezentare, fiziologice pentru buna funcþionare a transportului
adaptate oricãrei situaþii. Nou-nãscuþii beneficiazã de mucociliar Îndepãrteazã alergenii, agenþii pato-
Marimer® aspirator nazal (care permite înlãturarea geni ºi impuritãþile Susþin capacitate naturalã de
cu blândeþe a mucozitãþilor), precum ºi de Marimer® apãrare a mucoasei nazale Asigurã confortul
unidoze sterile ºi Marimer® Spray Izotonic, laolaltã cu respirator Previne infecþiile în sfera ORL Nu de-
adulþii. Marimer® Spray Hipertonic este destinat terminã dependenþã!

Sãptãmâna MEDICALÃ 11
JURNAL DE SARCIN?

Uleiul de masaj pentru copii


Un ulei gingaº cu mireasmã delicatã ºi naturalã

 Masajul copilului \l calmeaz/


pe acesta, \mbun/t/[e]te som-
nul, ajut/ digestia ]i are efecte multi-
ce nu conþine coloranþi, chimicale, conservanþi arti-
ficiali sau reziduuri din pesticide este ºi uleiul pen-
tru copii produs de Alteya organics, calitãþile sale
perfect naturale fiind certificate atât în Europa cât
ple asupra s/n/t/]ii ]i a st/rii de ºi în Statele Unite (CERES respectiv USDA Or-
bine a copilului. Hidrateaz/ ]i prote- ganics).
jeaz/ pielea, calmeaz/ ]i alin/
sim[urile copilului, \nt/rind totodat/ Ingrediente active ce pot fi folosite în
leg/turile emo[ionale dintre copil ]i uleiurile de masaj pentru bebelusi ]i copii:
p/rinte.
 Calendula officinalis / Galbenele organice:
Aceastã plantã a fost folositã pentru vindecarea
Frecaþi câteva picãturi între palme pentru a în- rãnilor, a pielii distruse sau a infecþiilor. Ea are pu-
cãlzi uleiul ºi apoi masaþi uºor pielea bebeluºului. Îl ternice proprietãþi antiseptice, anti-inflamatorii ºi
puteþi folosi dupã baie pentru hidratare, în zona astringente. Reduce efectul negativ al radiaþiilor
scutecelor pentru a preveni iritaþiile sau eczemele ultraviolete asupra pielii.
ori crãparea sau uscarea pielii. Se pot adãuga câte- Prunus armeniaca / Ulei din simburi de
va picãturi de ulei în apa de baie pentru a caisã: Este un ulei puþin gras ºi foarte usor
hrãni pielea sensibilã a bebeluºului. abosorbit de piele. Bogat în vitamina A,
Pentru masaj folosiþi uºoare miºcãri cir- nitriloside ºi acid linoleic, ajutã la vindecarea
culare pe piept ºi stomac, mai ferme în jurul mai rapidã a pielii uscate, iritate ºi sensi-
umerilor, de sus în jos de-a lungul mâi- bile.
nilor ºi picioarelor ºi de jos în sus pe Rosa Damascena / Ulei de tran -
spate. Înfãºuraþi copilul într-un prosop dafir organic-Rose Otto: reîmprospã-
uscat ºi cald dupã masaj. teazã, hrãneºte ºi calmeazã pielea copi-
lului ºi simþurile. Ajutã la refacerea pielii
Reguli generale ce ar trebui iritate, uscate.
respectate: Chamaemelum nobile / Ulei de
 nu apãsaþi foarte tare corpul co- musetel roman organic: Este un ulei
pilului ºi evitaþi întotdeauna ºira spinãrii, super hidratant care calmeazã ºi vin-
 nu ungeþi mâinile sau degetele decã pielea, ajutând la regenerearea ce-
copilului cu ulei ºi nu masaþi copilul ime- lulelor. Întãreºte, reîntinereºte pielea ºi
diat dupã masã sau când acesta este are un efect general de tonifiere.
bolnav, Muºeþelul are proprietãþi excepþionale de
 evitaþi erupþiile cutanante, rãnile calmare ºi liniºtire, asigurând un somn
deschise sau zonele unde copilul are odihnitor.
injecþii sau vaccinuri.
Produsele folosite pentru îngrijirea
copilului trebuie sã fie de înaltã calitate fabricate
din cele mai fine ºi mai puternice ingrediente natu-
rale. Importator ]i distribuitor:
Se recomandã uleiurile 100% naturale ºi or- Avallon Media&Services SRL Ia]i
ganice provenite din agriculturã în care nu se folo-
sesc îngrãºãminte chimice ºi nici pesticide. e-mail: office@avallon-ms.ro
Acestea nu conþin parabeni sau derivaþi petrolieri on-line: www.jokee.ro
nu conþin lanolinã sau coloranþi artificiali, nu conþin Tel: 0788.234.882
organisme modificate genetic.

12 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


JURNAL DE SARCIN?

De ce ecografie de ]old la nou-n/scut ?


Motto: "Mai bine o ecografie ast/zi dec`t un mers ]chiop/tat m`ine!"
Reinhard Graf, "p/rintele ecografiei de ]old".

 riscul iradierii þesuturilor aflate într-o ratã


mare de multiplicare ºi dezvoltare în primele luni de
Dr. Valentina Con[anu viaþã;
Medic specialist ortopedie Pentru depistarea rapidã ºi exactã a displaziei
]i traumatologie pediatric/ de ºold la nou-nãscut ºi sugar, ecografia are un rol
Competen[/ în ecografia incontestabil, deoarece:
aparatului locomotor oferã detalii de fineþe asupra structurii ºoldu-
lui, acesta putând fi mãsurat cu exactitate;
 permite aplicarea unui tratament precoce,
perfect adaptat fiecãrui tip de ºold în parte;
storia ecografiei de ºold la nou-nãscut începe în permite urmãrirea evoluþiei pe tot parcursul

I urmã cu 30 de ani, când Prof. Dr. Reinhard Graf


din Austria a pus bazele unui studiu de depistare
precoce a displaziei de ºold ºi de urmãrire a evo-
aplicãrii tratamentului;
 oferã imagini importante în timpul miºcãrii
ºoldului (în dinamicã);
luþiei spontane ºi sub tratament a acestei afecþiuni. este neiradiantã ºi netraumatizantã.
A adus o contribuþie fundamentalã în eradicarea lu - Pentru a depista ºi trata corect o displazie de
xaþiei de ºold în þãri europene ( Austria, Germania, ºold este nevoie de implicarea atât a medicului, cât
Suedia) prin introducerea unui Program Naþional de ºi a pãrinþilor. Fiecare în parte are datorii ºi respon-
Screening al displaziei de ºold prin ecografie. sabilitãþi. Medicul, fie cã este ortoped pediatru, neo-
La noi în þarã, din pãcate, pânã acum nu s-a rea- natolog, pediatru sau medic de familie, are datoria
sã informeze pãrinþii despre aceastã boalã ºi despre
lizat o depistare sistematicã, nici clinicã ºi cu atât
consecinþele grave ale unui diagnostic tardiv, dar
mai puþin ecograficã. Aceastã depistare deficitarã responsabilitatea de a aduce copilul la medic apar-
se reflectã prin numãrul mare de intervenþii chirurgi- þine pãrinþilor. De asemenea, pentru aplicarea ºi mo-
cale la nivelul ºoldului, ce au loc în toate centrele nitorizarea corectã a tratamentului este necesarã o
medicale din þarã cu profil de ortopedie pediatricã. bunã colaborare între pãrinþi ºi ortopedul pediatru.
Displazia de ºold, deºi este frecventã în þara Cele 10 minute dedicate unei ecografii de ºold la
noastrã, trece deseori neobservatã pânã la vârsta nou-nãscut sau sugar, pot preîntîmpina luni de zile
mersului, atunci când singurul tratament posibil de suferinþã în urma imobilizãrii în gips ºi/sau trata-
este cel chirurgical. În formele mai puþin severe dis- mentului chirurgical ºi de recuperare postoperator.
plazia de ºold nediagnosticatã ºi netratatã la timp
va duce la deteriorarea articulaþiei ºoldului, soldatã
cu dureri la vârsta de adult tânãr, conducând în final
la coxartrozã.
Displazia de ºold este caracterizatã printr-o dez-
voltare întârziatã, anormalã a structurilor ce com-
pun articulaþia ºoldului.
Acesta este un stadiu premergãtor al luxaþiei de
ºold, de aceea depistarea ºi tratarea în primele luni
de viaþã duce la dezvoltarea unui ºold normal. În
mod eficient, numai ecografia poate depista pre-
coce displazia de ºold, deoarece la examenul clinic
pot scãpa cazuri nediagnosticate, iar examenul radi-
ologic nu este indicat din douã motive:
 ºoldul pânã la 3-4 luni este format din þesu-
turi moi, cartilaginoase ce nu pot fi vizibile ra-
diologic, examinarea fiind incertã;

Sãptãmâna MEDICALÃ 13
JURNAL DE SARCIN?

Nucile de sp/lat Indiene


Te intereseaz/ cum po[i sp/la eficient, sigur ]i s/n/tos?
Foarte simplu: folose]te Nucile de sp/lat Indiene!

tilizate tradiþional în India ºi Nepal de mii de Chiar ºi din punct de vedere al costului Nucile

U ani pentru spãlarea þesãturilor ºi chiar pentru


igiena personalã, Nucile de spãlat Indiene
sunt de fapt fructele arborelui Sapindus Mukorossi,
de spalat Indiene sunt de asemenea mai avanta-
joase. Un kilogram de nuci costã 50 lei ºi este sufi-
cient unei familii pentru un an de zile (calculat 3
care creºte liber într-o zonã nepoluatã la poalele spãlãri în fiecare sãptãmânã).
munþilor Himalaya. Deloc de neglijat este efectul benefic asupra
Nucile de spãlat Indiene conþin saponina, de- mediului ambiant. Un studiu efectuat de ecologiºti
tergent natural cu efect antimicrobian ºi sunt o al- a scos la ivealã faptul cã 80% din apele reziduale
ternativã 100% naturalã ºi eficientã a detergenþilor sunt deversate în circuitul natural (râuri, lacuri, etc)
chimici. nedepoluate, fapt care a scãzut îngrijorãtor cali-
Sunt recomandabile în special persoanelor cu tatea vieþii în ultimii zeci de ani. Folosind alternative
probleme de piele (psoriasis, alergii etc), însã ºi naturale, aºa cum sunt ºi Nucile de spãlat Indiene,
pentru copiii mici, care sunt foarte sensibili la de- contribuiþi din plin la atenuarea acestor efecte ne-
tergenþii chimici obiºnuiþi. De reþinut, de asemenea faste asupra mediului ambient.
cã utilizarea Nucilor de spãlat Indiene nu conduce Nucile de spãlat se gãsesc atât în magazine de
la degradarea þesãturilor, culorile acestora men- produse naturiste, magazine pentru copii, precum
þinându-se ºi dupã spãlãri repetate. ºi în magazine on-line. Sunt ambalate la 1/2 kg
Utilizarea lor este foarte simplã: nucile se pun sau 1 kg, iar pentru cei care doresc sã le testeze
împreunã cu rufele în cuva maºinii de spãlat. Ace- existã doze gata ambalate.
leaºi nuci se pot folosi pentru 3 spãlãri succesive. Enumerate pe scurt, avantajele acestor Nuci de
Nucile folosite sunt un excelent îngrãºãmânt pen- spãlat sunt:
tru plante. înlocuiesc perfect detergenþii chimici utiliza-
Soluþia rezultatã din fierberea nucilor de spãlat þi tradiþional pentru spãlarea rufelor
are la rândul ei întrebuinþãri multiple; decoctul ast- costã mai puþin decât un detergent chimic
fel obþinut este un excelent detergent lichid utili- se pot folosi pentru curãþenia casnicã
zabil pentru spãlarea faianþei, pavimentului (gresie, (spãlat podele, faianþã, veselã, plante de aparta-
parchet, linoleum, etc), veselei, plantelor decora- ment, animale de companie)
tive ºi chiar a animalelor de companie! sunt 100% naturale, de origine vegetalã,
fãrã efecte adverse asupra pielii ºi ambientului.

 Mitic/ Sîrbu
Consultant terapii naturiste

Magazinul

Pia[a 1 Mai (în incint/)


Bd. Ion Mihalache nr. 58 bis
Comenzi la
tel: 0722.371.865; 0747.407.395

14 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


JURNAL DE SARCIN?

Depresia la copil ]i adolescent


somn neproductiv, coºmaruri); la puber ºi adoles-
cent pot apãrea tulburãri de conduitã alimentarã
Cristina Fülöp (tip anorexie sau bulimie), tulburãri de comporta-
Psiholog psihoterapeut ment, scãderea randamentului ºcolar, consum de
Tel. 0722 509 713; alcool ºi/sau droguri.
0748 752 538 Unii pãrinþi trec uºor peste schimbãrile emoþio-
www.terapeutpsiholog.ro nale cauzate de depresie, fie pentru cã le considerã
toane sau rãsfãþ, fie pentru cã le asociazã procesu-
lui normal de evoluþie a copilului (mai ales în perioa-
Ca pãrinþi, este foarte important sã ºtim sã fa- da pubertãþii), fie pentru cã refuzã sau se jeneazã
cem diferenþa între situaþia când copilul nostru are o sã creadã cã copilul lor ar putea avea o astfel de pro-
zi proastã ºi cea în care prezintã simptome ale blemã.
depresiei. Este normal ca uneori copilul sã se simtã Din pãcate, practica mi-a arãtat cã la noi, cel
obosit sau indispus, sã fie trist sau fãrã chef, dar mai frecvent, pãrinþii solicitã o consultaþie psihologi-
dacã manifestãrile de tristeþe sunt frecvente, dacã cã atunci când problema este deja instalatã ºi con-
plânge des, dacã e apatic ºi constatãm cã ºi-a pier- secinþele sunt evidente: somatizãri frecvente, in-
dut interesul pentru activitãþile care înainte îi fãceau somnii, stãri de obosealã, irascibilitate, anxietate,
plãcere ºi-l bucurau, dacã e anxios, sau irascibil, scãderea performanþelor ºcolare, tulburãri ale con-
atunci este aproape sigur cã vorbim despre depre- duitei alimentare instalate.
sie. Ca ºi la adult, simptomele depresiei variazã de Încercaþi sã fiþi atenþi la copilul dv., pentru cã pu-
la uºoare la severe ºi de asemenea de la un copil la teþi fi pãcãlit ºi de faptul cã, în unele cazuri depresia
altul. Multã vreme s-a crezut cã depresia este o tul- poate avea un aspect ciclic, în care perioadele de
burare de dispoziþie care afecteazã exclusiv adulþii, boalã alterneazã cu perioade în care nu existã simp-
însã rezultatele ultimelor studii, au arãtat cã ºi copiii tome, aºa cã, acþionaþi rapid! Depresia nu se vinde-
(chiar ºi cei foarte mici) ºi adolescenþii pot fi afectaþi cã de la sine niciodatã!
chiar de forme grave, care necesitã tratament de Retineþi cã, cu cât aceastã tulburare de echili-
specialitate. bru este diagnosticatã mai devreme, cu atât mai re-
Conform Centrului Naþional pentru Sãnãtate Men- pede copilul dumneavoastrã va fi reechilibrat.
talã, în prezent, în România, peste 3,5% dintre copii În general, tratamentul recomandat pentru un
suferã de depresie, iar în rândul adolescenþilor pro- copil care suferã de depresie este psihoterapie cog-
centul creºte pânã în jur de 15%. O bunã parte din- nitiv-comportamentalã ºi dacã este cazul, tratament
tre aceºtia nu primesc tratament de specialitate, medicamentos, dar este necesarã ºi consilierea psi-
pentru cã nu sunt diagnosticaþi ca având depresie. hologicã a pãrinþilor. Pentru cã, în multe situaþii, co-
Pentru cã este puþin capabil sã spunã ce simte, pilul cu depresie are cel puþin un pãrinte cu o proble-
la copilul mic diagnosticarea depresiei este destul mã similarã sau o tulburare de sãnãtate mentalã,
de dificilã. Simptomele va- recuperarea copiilor implicã în mod obligatoriu ºi
riazã de la plictisealã ºi tratamentul anxietãþii sau depresiei pãrintelui.
apatie, la tulburãri gastri-
ce sau dureri de cap, pu-
tând fi confundate cu
simptome ale altor afec-
Cristina Fülöp
Psiholog psihoterapeut
þiuni; în încercarea sa de a
se simþi mai bine, acesta
poate deveni irascibil sau
Clinica „Pragul Alb”
chiar violent, fiind etiche- Str. Av. Petre Cre[u nr. 49, sector 1
tat (cu usurinþã) ca rãu- Clinica Academica Medical
tãcios sau obraznic. De Str. Pitar Mo] nr. 20, sector 1
asemenea, copilul mai www.terapeutpsiholog.ro
mare poate manifesta tul-
Tel. 0722 509 713; 0748 752 538
burãri de somn (insomnii,

Sãptãmâna MEDICALÃ 15
JURNAL DE SARCIN?

Happy Kid
Ingrediente:
Elettaria cardamomum, Embelia ribes, Glycyrrhiza glabra,
Aegle marmelos, Adhatoda vasica, Mentha piperita, Thymus
vulgaris, Carum carvi, Citrus medica, Bacopa monieri, Miere

Principalele substanþe active Toate produsele firmei STAR


din HAPPY KID obþinute la rece INTERNATIONAL MED sunt obþi-
sunt: proteinele, carbohidraþii, nute din plante medicinale native
fibrele ºi compuºi minerali pre- din India, cultivate în condiþii eco-
cum Calciu, Fosfor, Fier, din logice ºi prelucrate prin procedee
Elettaria cardamomum ºi Embelia
tehnologice netermice, la stan-
ribes ale cãror acþiuni, carmina-
darde internaþionale de calitate
tive ºi de combatere a dispepsiei
atonice intervin în obþinerea unei (GMP), fiind avizate de M.S.F.
digestii normale, combat toxiin-
fecþiile alimentare, stimuleazã ºi
îmbunãtãþesc funcþiile cerebrale
pentru dezvoltarea creierului copi- PRODUSELE SE GÃSESC ÎN TOATE
lului, excelente cupeptice ºi apeti- FARMACIILE ªI UNITÃÞILE PLAFAR
sante. Mierea este vehiculul po- DIN BUCUREªTI ªI DIN ÞARÃ
trivit pentru preparatul HAPPY KID SAU ÎN MAGAZINUL PROPRIU DIN
sirop, mai ales cã se adreseazã BD. CAROL I NR. 46
copiilor care asociazã mierea cu (VIS-A-VIS DE BISERICA
ce este mai bun in lume. ARMENEASCÃ)

RECOMANDÃRI:
Star International Med
 imunitate slãbitã www.ayurmed.ro
 deficienþe intelectuale natural@star-ayurveda.ro
 dereglãri metabolice Tel./Fax: 021.3139481
 dereglãri hormonale 021.3038044; 031.1024366
 rahitism
 spasmofilie
 lipsa poftei de mâncare
 anemie
 dinþi slabi ºi cariaþi
 afecþiuni osoase
 indigestii
 afecþiuni musculare
 ajutã la dezvoltarea inteligenþei
 îmbunãtãþeºte capacitatea memoriei de
 informare, stocare ºi redare
 reduce inhibiþiile ºi depresiile
 instabilitate emoþionalã
 tulburãri de vorbire
 somn agitat ºi neodihnitor
 reacþii impulsive

18 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


Trei vitamine ]i FARMACOLOGIE
minerale esen[iale
se evite administrarea de lapte de vacã la bebeluºul
pentru bebelu]ul t/u cu vârsta pânã la un an, întrucât conþine mai puþin
fier decât laptele matern. Copiii care sunt hrãniþi cu
Încã din primele luni de viaþã ale bebeluºului tre- lapte cu conþinut slab de fier sunt de 30 de ori mai
buie sã-i asigurãm o alimentaþie sãnãtoasã, care sã expuºi la a dezvolta carenþe de fier, situaþie care
conþinã vitamine ºi minerale. Dintre cele mai impor- genereazã anemie ºi probleme de dezvoltare fizicã.
tante amintim: Fierul se gãseºte în: legume cu frunze verzi, sfe-
 Vitamina D ajutã la întãrirea oaselor. Acidul clã, morcovi, castraveþi, pãtrunjel, banane, struguri,
folic sau vitamina B9. Vitamina A, pentru o vedere fructe uscate, cireºe, seminþe de soia, seminþe de
bunã ºi întãrirea sistemului imunitar. Vitamina C, floarea soarelui, peºte ºi carne de pasãre.
pentru absorbþia de fier. Potasiu, întãreºte forþa
muscularã. Fier, pentru dezvoltarea neurologicã ºi Centrul medical Bio Terra Med
pentru globulele roºii ale sângelui. Calciu, pentru www.bioterramed.ro
oase tari ºi dinþi puternici. Zinc, pentru dezvoltarea
sistemului imunitar.
Administrarea vitaminelor pentru a contracara
eventualele lipsuri din organism trebuie fãcutã însã
doar în dozele ºi combinaþiile recomandate de pedi-
atru.
Trei vitamine ºi minerale sunt esenþiale pentru
bebeluºul tãu:
 Vitamina D este cea care regleazã nivelul de
calciu din sânge prin fixarea lui, menþinând totodatã o
constanþã a acestuia în organism. Odatã ce se insta-
leazã o carenþã de vitamina D, nivelul de calciu din
organism poate sã fluctueze, ducând la cãderi de cal-
ciu. Mai gravã este situaþia când însãºi mama are un
deficit de vitamina D ºi, implicit, laptele matern este
unul cu conþinut slab de vitamina D. Mai mult, orga-
nismul copiilor cu un pigment mai închis al pielii nu
reuºeºte sã producã vitamina D în mod natural, ei
având nevoie de o expunere mai mare la soare.
Soluþia ar consta în suplimente de vitamina D, care se
gãsesc în farmacii sau consumând produse precum:
sardine, somon, hering, ton, lapte ºi produsele lac-
tate, gãlbenuº de ou, germeni de grâu.
 Acidul folic - tot mai mulþi copii se nasc cu mal-
formaþii sau cu probleme ale sistemului nervos ori
chiar ale inimii. Toate aceste probleme ar putea fi pre-
venite prin administrarea de vitamine, în special care
au la bazã acidul folic chiar cu câteva sãptãmâni
înainte de a rãmâne însãrcinatã. Luate dupã indicaþi-
ile medicului, vitaminele pot reduce cu pânã la 85%
riscul afecþiunilor sistemului nervos ºi cu 50% riscul
bolilor de inimã la copii. Mãduva spinãrii ºi inima fãtu-
lui se formeazã în primele sãptãmâni dupã concepþie,
iar defectele pot sã aparã încã dinainte ca o femeie
sã-ºi dea seama cã este însãrcinatã.
Acidul folic se gãseºte în: citrice, legumele cu
frunze verde închis, cereale.
 Fierul ajutã la întãrirea imunitãþii organismului
ºi la îmbunãtãþirea circulaþiei sângelui. Ideal ar fi sã

Sãptãmâna MEDICALÃ 19
ESTETIC?

Biorevitalizarea pielii cu aminoacizi


]i acid hialuronic


date 4 ºedinþe, câte una pe sãptãmânã, injectând o
Ridurile apar \n urma sl/birii cantitate suficientã de Jalupro. Dupã primele ºe-
[esutului cutanat, care \]i pierde dinþe se poate observa o îmbunãtãþire a tonusului ºi
propriet/[ile elastice ]i capacitatea a densitãþii pielii.
de a se adapta la mi]c/rile faciale În sinergie cu produsul Jalupro, gama Proglyme
]i la for[a de gravita[ie. Aceast/ completeazã ºi amplificã rezultatele obþinute în
urma tratamentului de biorevitalizare. Dacã sunt
pierdere a rezisten[ei este cauzat/ corect aplicate sau administrate, toate produsele
de deteriorarea, de-a lungul timpu- acþioneazã atât separat cât ºi sinergic. Totuºi, este
lui, a fibrelor de colagen, a elastinei recomandatã administrarea concomitentã a Pro-
]i a tuturor componentelor pielii. glyme miniflacoane buvabile cu Jalupro, iar pentru
menþinere se recomandã aplicarea zilnicã a pro-
duselor dermocosmetice din gama Proglyme.
Dupã apariþia ridurilor existã douã posibilitãþi de Avantajele terapiei pe bazã de aminoacizi sunt
a le corecta, prin injectarea unei substanþe de um- reprezentate prin sinteza neocolagenului care ajutã
plere a pielii [filler], care creºte volumul ºi ascunde la corectarea defectelor cutanate prin îmbunãtã-
ridul, sau a unui produs care reactiveazã procesul þirea calitãþii pielii, ºi nu prin umplerea artificialã a ri-
de producere a colagenului, iar reducerea ridurilor durilor.
se face prin îmbunãtãþirea calitãþii pielii.
Un exemplu ar fi produsul Jalupro, o formulã in- Aceste tipuri de tratamente se efectueazã cu
jectabilã sterilã absorbabilã, care conþine amino- succes în clinica Aesthetic Line.
acizi ºi acid hialuronic.
Cu cât este mai mare
cantitatea de aminoa-
cizi cu atât mai mare
va fi vitalitatea ºi nu-
mãrul celulelor care
formeazã colagenul. În
consecinþã, aspectul
pielii va fi îmbunãtãþit
vizibil. Sunt recoman-

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98

20 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


Ce este ergonomia? RECUPERARE MEDICAL?
Ergonomia este ]tiin[a conceperii ]i
construirii unui loc de munc/, insta- Ergonomistul are diplomã în arte sau ºtiinþe, în
larea unui echipament adecvat ]i psihologie, inginerie industrialã/mecanicã sau sãnã-
tate ºi, în general, masterat în arte, ºtiinþe sau doc-
definirea spa[iului de lucru destinat torat într-o disciplinã asociatã. În anii 2000, specia-
angajatului. Designul corect liºtii în terapie ocupaþionalã s-au mutat în domeniul
ergonomic urm/re]te prevenirea ergonomiei, propulsând acest domeniu în top 10 al
\mboln/virilor sau r/nirilor de pe urma domeniilor în curs de dezvoltare.
efortului repetitiv, care poate
A.I.E împarte ergonomia în trei mari domenii:
dezvolta, \n timp, o suferin[/,
afec[iune, incapacitate sau 1. Ergonomia fizicã vizeazã caracteristicile ana-
dizabilitate pe termen lung. tomice ale angajatului: caractere antropometrice,
fiziologice ºi biomecanice, în legãturã cu activitatea
fizicã; postura în timpul lucrului, manipularea mate-
Dr. Tache rialelor, miºcãri repetitive, probleme ºi/sau disfuncþii
Georgiana-Ozana, musculoscheletale legate de poziþia sau îndepli-
Medic primar recuperare nirea sarcinilor de lucru; contextul locului de muncã,
medical/, siguranþa ºi sãnãtatea.
Doctor în }tiin[e
medicale
0723.626.289 2. Ergonomia cognitivã studiazã procese min-
tale precum percepþia, memoria, raþionamentul ºi
rãspunsurile motorii, de modul cum afecteazã aces-
tea interacþiunile dintre oameni ºi elemente ale sis-
rgonomia - dupã definiþia datã de Asociaþia In-

E ternaþionalã de Ergonomie (A.I.E.) - este ºtiinþa


care studiazã interacþiunile dintre oameni ºi
elementele unui sistem, dar ºi riscurile presupuse
temului: suprasolicitarea mintalã/intelectualã, lua-
rea deciziilor, performanþe excepþionale legate de ta-
lent, interacþiunea calculator-om, încrederea în an-
gajat, stresul ca urmare a muncii ºi pregãtirii, dupã
de practicarea profesiei, aplicã teorii, principii, infor-
cum acestea se raporteazã la legãtura dintre anga-
maþii sau cunoºtinþe ºi metode de design pentru a
jat ºi structura sistemului.
optimiza starea de bine a oamenilor în timpul mun-
cii, precum ºi a asigura performanþa în ansamblu a
3. Ergonomia organizaþionalã se ocupã cu opti-
sistemului angajat-loc de muncã.
mizarea sistemelor sociotehnologice, incluzând
Prin ergonomie se cautã îndeplinirea celor douã
structurile lor organizatorice, reguli ºi procese: co-
scopuri - sãnãtate ºi productivitate - modelând
municarea, administrarea resurselor în echipã, de-
ºi/sau structurând elemente precum mobilierul
signul sau structura slujbei, structura orelor de mun-
sigur ºi o interfaþã uºor de folosit cu aparatele sau
cã, munca în echipã, schema de participare, ergono-
echipamentele utilizate.
mia comunitãþii, munca în cooperare, programe noi
Ergonomia vizeazã compatibilitatea oamenilor
de muncã, organizarea virtualã, telework ºi calitatea
cu locul lor de muncã: abilitãþile ºi limitele angajatu-
managementului.
lui, asigurarea sarcinilor, echipamentelor, informaþi-
ilor ºi mediului de lucru care i se potrivesc fiecãruia.
La evaluarea acestei compatibilitãþi se au în vedere:
gradul de solicitare a angajatului pentru a-ºi îndepli-
ni obligaþiile de serviciu, calitãþile echipamentelor
(dimensiuni, forme ºi cât de potrivite sunt pentru
obligaþiile de serviciu) ºi informaþia folositã în cadrul
activitãþii desfãºurate (mod de prezentare, accesare
ºi schimbare).
Ergonomia se bazeazã pe discipline care presu-
pun studierea oamenilor ºi a mediului lor: antropo-
metria, biomecanica, ingineria mecanicã, ingineria
industrialã, designul industrial, fiziologia ºi psiholo-
gia.

Sãptãmâna MEDICALÃ 21
RECUPERARE MEDICAL?

Durerea de genunchi
tice (modificãri ale aliniamentului articular), boli infla-
Durerea de genunchi este o cvasiper- matorii cronice (poliartritã reumatoidã, spondilitã an-
manen[/ \n via[a persoanelor de chilopoeticã, gutã), tulburãri endocrine (menopauzã),
peste 40-50 ani. Dac/ la v`rste mai tulburãri metabolice (obezitatea), dar ºi unei predis-
mici cauzele durerii sunt aproape \n poziþii genetice (fragilitatea cartilajului). Probabil, cel
exclusivitate traumatice sau de supra- mai bun exemplu de gonartrozã secundarã ºi cel mai
solicitare, dup/ a patra decad/ a frecvent este cea diagnosticatã la aproape toate fe-
meile supraponderale ºi care asociazã insuficienþa
vie[ii cauza lor este, \n cea mai mare
venoasã cronicã (varicele).
parte, degenerativ/. Pacientul suspect de gonartrozã este interogat
asupra caracterului durerii (apãrutã la miºcare ºi care
cedeazã sau nu în repaus), intensitãþii ºi duratei ei ºi,
mai ales, asupra localizãrii. La examinarea clinicã a
bolnavului se cautã semne de inflamaþie (cãldurã lo-
Dr. Mãdãlina Sidere calã, roºeaþã), de tumefacþie localã, se constatã devia-
medic specialist þia axialã, redoarea sau instabilitatea articularã, even-
recuperare medicalã tual limitarea mobilitãþii. Pentru confirmarea diagnos-
ticului se adaugã uneori examene de laborator, ima-
gistice (radiografie, CT, RMN) sau chiar artroscopie.
Obiectivele tratamentului se vor stabili în funcþie
de stadializarea bolii ºi de afecþiunile asociate, cu-
onartroza este termenul consacrat pentru a prinzând: tratamentul patologiei favorizante, comba-

G numi localizarea artrozei la nivelul articulaþiei


genunchiului. Artroza, denumitã popular reuma-
tism, este degenerarea, odatã cu vârsta, a aproape
terea durerii, refacerea stabilitãþii ºi mobilitãþii, profi-
laxia secundarã. Tratamentul ortopedic îºi aduce con-
tribuþia în fazele avansate ale bolii (începând cu mi-
tuturor articulaþiilor corpului. Este o afectare progre- nime intervenþii artroscopice, pânã la înlocuirea în-
sivã, începând cu lichidul ºi þesutul sinovial ºi conti- tregii articulaþii cu o protezã metalicã), dar, în lunga pe-
nuând cu cartilajul articular ºi, în final, cu osul subia- rioadã de evoluþie a bolii, medicaþia ºi fizioterapia sunt
cent, însemnând distrugerea completã a articulaþiei. ajutoarele de bazã ale bolnavului. Medicaþia analge-
zicã ºi antiinflamatoare trebuie supravegheatã ºi reco-
Gonartroza este, probabil, cea mai frecventã lo-
mandatã cu discernãmânt, deoarece, datoritã evolu-
calizare a artrozei, din cauza caracterului de articulaþie
þiei îndelungate - în zeci de ani - a bolii, aceºti pacienþi
portantã, dar este ºi expusã celor mai multe trauma- abuzeazã frecvent de pastile. Alternativa, fãrã riscuri ºi
tisme. Poate fi primarã (fãrã o cauzã decelabilã) sau efecte secundare, o reprezintã fizioterapia, cu o gamã
secundarã unor solicitãri excesive (sportul de perfor- largã de proceduri analgezice, antiinflamatoare,
manþã, munci grele), unor traumatisme, tulburãri sta- trofice.

22 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


NUTRI{IE

Reduce 100% natural colesterolul!


lui colesterolului din organism ºi eliminarea coles-
terolului depus pe vasele de sânge.
În absenþa fitosterolilor, colesterolul este absorbit
din celulele superioare ale intestinului subþire ºi trans-
ferat în sânge prin intermediul acizilor biliari.
În prezenþa fitosterolilor aceastã absorbþie este
inhibatã. Fitosterolii se lipesc aºa de tare de acizii bi-
liari (interferã cu solubilizarea structurii micelare a
colesterolului în intestine) astfel încât colesterolul nu
mai poate fi absorbit decât parþial. Colesterolul neab-
ATHERO STOP, O combina[ie 100% sorbit este excretat (eliminat).
natural/ ]i unic/ de fitosteroli, extrem AtheroStop asigurã în mod natural reducerea
de eficient/ \mpotriva colesterolului nivelului colesterolului total prin creºterea HDL,
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce scãderea LDL ºi nivelului trigliceridelor.

C poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-


tiv pentru noi. În astfel de situaþii este mai bine
sã utilizezi suplimente nutritive cu rezultate documen-
Studiile realizate la nivel internaþional, au dovedit
cã produsul natural AtheroStop, prin conþinutul sãu
unic de fitosteroli, este extrem de eficient ºi recoman-
tate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile dat pentru:
fãcute la adresa produselor pe care le au
(www.chemomed.ro).
 Reducerea absorbþiei colesterolului în sânge,
AtheroStop este un astfel de supliment nutritiv
 Optimizarea nivelului colesterolului din sânge
100% natural produs în Japonia, ce conþine o combi-
naþie unicã de fitosteroli (beta-sitosterol, campesterol, Prevenirea ºi eliminarea depunerilor de colesterol
stigmasterol, brassicasterol) ºi este probabil cel mai Reducerea riscul apariþiei osteoporozei, cancerului
eficient supliment nutritiv natural ce reduce absorbþia de sân, colon sau prostatã
colesterolului în sânge, esenþial în optimizarea nivelu- Susþinerea sãnãtãþii aparatului cardiovascular

Aceastã combinaþie optimã de fitosteroli în ali-


mentaþie este calitativ la fel de importantã în
scãderea nivelului colesterolului precum reducerea
consumului de grãsimi ºi oferã o alternativã realã, na-
turalã, în reglarea colesterolului din organism.

Achiziþionând un pachet de tratament optim


de 4 cutii ATHERO STOP,
veþi plãti doar 3 cutii.

Ofertã valabilã pânã la 28 februarie 2010 –


în limita stocului.

Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,


inclusiv farmaciile DONA, sau
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,


Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

Sãptãmâna MEDICALÃ 23
ONCOLOGIE

Ciuperca lui Dumnezeu

Oyama Agaricus Bio-Active MC, un supliment


produs din "Ciuperca lui Dumnezeu", a redat
speran[a bolnavilor de cancer, de diabet.

rimele studii s-au efectuat în mari spitale din Ja- ca tratament complementar adjuvant spun cã depã-

P ponia, unde suplimentul 100% natural s-a folosit


ca adjuvant în terapia unor forme grave de can-
cer, dupã finalizarea tratamentului clasic, rezultatele
ºesc mai uºor cea mai grea fazã a tratamentului cla-
sic: chimioterapia.
Un studiu de caz în acest sens este al pacientei
fiind spectaculoase. E.I., în vârstã de 41 de ani, participantã la emisiunea
În emisiunea TV Supravieþuitorii, realizatã de Irina amintitã. Bolnavã de cancer la sân, a luat suplimentul
Reisler, au fost urmãrite cazurile unor pacienþi care au Bio-Active Oyama Agaricus, dupã operaþiile de mastec-
dorit sã foloseascã suplimentul ca adjuvant în tomie unilateralã totalã ºi histerectomie totalã, fiind
tratamentele clasice. O echipã de medici le-au testat investigatã ºi supravegheatã de medici ºi înainte ºi în
sãptãmânal starea de sãnãtate, urmãrindu-le evoluþia timpul terapiei. Dupã 7 zile de tratament cu 4 plicu-
fiecãrui organ cu ajutorul biorezonanþei. Analizele de leþe/zi, sãnãtatea i s-a îmbunãtãþit considerabil, con-
sânge periodice au indicat îmbunãtãþirea vizibilã a form studiilor comparative fãcute pe baza investiga-
stãrii lor de sãnãtate, în timpul ºi dupã administrarea þiilor cu biorezonanþã.
suplimentului. T.S. are 66 de ani ºi grave probleme de sãnãtate.
Un caz remarcabil este al pacientei D.E., 45 de Rinichiul stâng este atrofiat ºi aproape cã nu mai func-
ani, diagnosticatã cu tumoare cerebralã. Formaþiunea, þioneazã. Medicii nu i-au dat nicio ºansã de vindecare
situatã pe centrul corpului calos, ca un fluture, între cu ajutorul tratamentului clasic.
cei doi lobi, avea dimensiunea de 7 cm. Medicii de la Înainte de a începe administrarea suplimentului,
Spitalul „Dr. Bagdasar Arsenie“ au decis, în urma
T.S. ºi-a fãcut ecografie ºi analize ale sângelui. Dupã
RMN-ului, cã nu pot interveni decât dacã tumoarea se
10 zile de tratament cu 6 pliculeþe/zi a repetat inves-
va reduce la 3 cm, diagnosticul fiind „tumorã malignã
tigaþiile. Schimbarea a fost uimitoare atât pentru pa-
inoperabilã“. Pacienta a fost transferatã la Spitalul
cient cât ºi pentru medicii care îl îngrijesc de mulþi ani!
Fundeni la Oncologie, a urmat tratamentul chimiote-
Dupã 10 zile de tratament cu Bio Active MC, rinichiul
rapic ºi radiologic, dar ºi cu suplimentul Bio-Active MC
atrofiat s-a mãrit cu 1 centimetru, reluându-ºi funcþiile
5 pliculeþe/zi. În 3 luni de terapii combinate, tumora a
scãzut de la 7 la 3 cm, urmând sã fie operatã. normale. În plus, analizele de sânge sunt vizibil îmbu-
Un alt caz remarcabil este al pacientei I.P., 62 de nãtãþite: transaminazele, colesterolul ºi glicemia au
ani, care suferã de cirozã hepaticã lichidã, cu un nodul ajuns la valori normale.
de 12 cm pe ficat, aºa cum aratã analizele din iulie Specialiºtii care au urmãrit aceste cazuri pre-
anul trecut. Tratamentul sãu cuprindea medicamente zentate mai sus spun cã Bio Active MC este un supli-
cu efecte secundare, ca greaþa, oboseala. A luat în ment nutritiv care îmbunãtãþeºte starea întregului
paralel ºi câte 3 pliculeþe/zi de Oyama Agaricus Bio Ac- organism, având capacitatea de a detecta ºi remedia
tive MC, iar investigaþiile din septembrie 2009 indicau rapid funcþiile deficitare. Folosit ca adjuvant în afecþiu-
scãderea nodulului (8 cm), parametrii analizelor de nile grave, suplimentul din Agaricus Blazei Murill
sânge normali (greaþa ºi oboseala nu s-au mai resim- (Ciuperca lui Dumnezeu) a fãcut minuni pentru
þit). În decembrie s-au efectuat noi investigaþii, ce re- milioane de oameni din întreaga lume.
levã scãderea cu încã 1 cm a dimensiunilor nodulului,
iar în prezent pacienta continuã administrarea supli- Daniela Cismaru Inescu
mentului. SC Euro Japan Trading
Suplimentul ajutã ºi la ameliorarea ºi chiar elimi- Mobil: 0723.93.30.17
narea efectelor negative ale citostaticelor ºi radiote- E-mail: office@ejtrading.eu
rapiei. Bolnavii de cancer care folosesc Bio-Active MC Web: www.ejtrading.eu

24 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


ONCOLOGIE

CANCERUL a mai pierdut un pas!

ehnicile moderne de rafinare a produselor ali- ceroase) dupã o sãptãmânã de administrare a 3g

T mentare îndepãrteazã, de cele mai multe ori,


fibrele ºi celelalte componente nedigerabile,
care sunt considerate cã slãbesc calitãþile gustative,
MGN-3 Arabinoxilan/zi ºi o triplare dupã numai 2 luni.
Alte studii demonstreazã o creºtere a activitãþii
limfocitelor B ºi T cu 200% , respectiv, cu 150%, în
rezultând materii prime alimentare, care au fost aso- timp ce nivelele de interferon ºi TNF (factor de
ciate cu creºterea ratei îmbolnãvirilor în cazuri de necrozã tumoralã) cresc semnificativ, fãcând din
hiperlipidimie, diabet, cancer de colon ºi afecþiuni MGN-3 Arabinoxilan probabil cel mai puternic
cardiace ischemice, toate afecþiuni care pun mari imunostimulator 100% natural (GMO free).
probleme de tratament.
Dupã o profundã analizã a fibrelor dietetice, s-a INDICAÞII TERAPEUTICE:
demonstrat cã ingerarea acestora este strâns legatã Adjuvant în terapia cancerului, indiferent de stadiu
de o stare bunã de sãnãtate, fibrele ajutând la (efect antitumoral)
menþinerea homeostazei ºi jucând un rol terapeutic. Recomandat în curele de radio/chimioterapie (le
Dr. Ghoneum M. din Departamentul de Imunologie al îmbunãtãþeste efectele, le reduce efectele negative)
Universitãþii DREW din Los Angeles a avut ideea de a Hepatite B ºi C, cirozã
reduce greutatea molecularã a Arabinoxilanului, Reumatism cronic
extras din tãrâþa de orez prin hidrolizã parþialã enzi- Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice)
maticã, operaþie ce a dus la fracþiuni moleculare Diabet noninsulino-dependent
parþial solubile care pot fi absorbite din intestin într-o Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare.
cantitate semnificativã ca imuno-modulator limfoci-
tar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din ciuper-
Achiziþionând un pachet de
ca schiitake (Lentium M), utilizatã în Japonia în trata-
mentul cancerului. tratament standard de 4 cutii
Imunoterapia este foarte importantã în tratamentul Bio Bran 1000, veþi plãti doar 3 cutii.
cancerului. S-a efectuat un studiu amplu la Clinica Sano-
Japonia, pe 205 pacienþi cu cancer progresiv aflaþi în
stadiile avansate III – IV, cu leziuni neoperabile sau Ofertã valabilã pânã la 28 februarie 2010 –
metastaze rãmase dupã intervenþia chirurgicalã. în limita stocului.
Leziunea primarã a fost localizatã la plãmâni (31
pacienþi), ficat (18), uter (7), sâni (33), prostatã (4), rect Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
(28), stomac (34), noduli limfatici (11) ºi altele (29). inclusiv farmaciile DONA, sau
Tuturor pacienþilor li s-a mãsurat activitatea celulelor NK, CONTACTAÞI IMPORTATORUL!
index patologic pentru cancerul progresiv, parametru al
mãsurãrii imunitãþii. S-a observat o dublare a activitãþii
limfocitelor NK (natural killer-ce distrug celulule can-
ªansa unui nou început!
Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

Sãptãmâna MEDICALÃ 25
TERAPII NATURALE

Plantele medicinale, ajutor de n/dejde


pentru s/n/tate (II) din ediþia continuare
anterioarã
 COMPLET HOFIGAL ANTI -
OXIDANT conþine extract de se-
minþe de Struguri (Vitis vinifera -
semen), biomasã Spirulinã (Spi-
rulina platensis), extract din
fructe de Afin (Vaccinium myr-
tillus - fructus), fructe de Cãtinã
pulbere (Hippophae rhamnoides
- fructus), frunze ºi flori de Ama-
rant pulbere (Amaranthus cau-
 COENZIMA Q10 FORTE PLUS capsule con-
þine: coenzima Q10, ulei de cãtinã (Hippophae datus - herba); produs destinat suplimentãrii dietei
oleum) ºi lecitinã; produs destinat suplimentãrii cu necesarul de nutrienþi ºi substanþe bioactive cu
dietei; are efecte benefice datorate proprietãþilor proprietãþi funcþionale antioxidante, antiinflama-
antioxidante, de îmbunãtãþire a proprietãþilor reolo- toare, antiedematoase, revigorante ºi de reechilibra-
gice ale sângelui, de creºtere a contractilitãþii mio- re a metabolismului (proteic, lipidic, vitaminic ºi mi-
cardului ºi a muºchilor striaþi; are efect antiaritmic, neral), tonic general, energizant; supliment alimen-
antiaterosclerotic, de încetinire a procesului de îm- tar cu rol antioxidant (împiedicarea acþiunii nocive a
bãtrânire a organismului; energizant celular; imuno- radicalilor liberi superoxidici), vitaminizant ºi tonifi-
modulator; contribuie la menþinerea echilibrului hor- ant general; adjuvant în regimul alimentar din trata-
monal, la ameliorarea funcþiei reproductive; vitami- mentul complex igieno-dietetic al unor afecþiuni car-
nizant; antianemic; detoxifiant; mãreºte rezistenþa diovasculare (ischemie centralã ºi perifericã, hi-
la efort. pertensiune arterialã, insuficienþã venoasã cu ten-
 REDIGEST®-PLUS - sub forma de compri- dinþã la tromboze), în unele forme de dislipidemie ºi
mate conþine concentrat hidrolizat din cuticulã de aterosclerozã, în disfuncþii ale sistemului neurovege-
pipotã de pui, extract uscat din fructe de armurariu tativ, în sindroame anxiodepresive, surmenaj; indi-
(Cardui marianae fructus), extract uscat din fructe cat pentru efectul energizant ºi adaptogen (supraso-
de zmeur (Rubii idaei fructus), extract uscat din tu- licitarea organismului în activitatea fizicã ºi intelec-
berculi de topinambur (Helianthi tuberosus bulbus); tualã prelungitã); tonifiant ºi revigorant în conva-
îmbunãtãþeºte digestia, contribuie la reglarea ab- lescenþã dupã boli infectocontagioase ºi dupã inter-
sorbþiei de substanþe nutritive ºi repartizarea aces- venþii chirurgicale; sursã de siliciu ºi calciu în afec-
tora în organism; regleazã tranzitul intestinal; stimu- þiuni osteoarticulare, în formarea calusului osos
leazã dezvoltarea microorganismelor specifice florei dupã fracturi, pentru sportivi dupã eforturi sus-
utile pentru inhibarea germenilor patogeni la nivelul þinute; atenueazã simptomele îmbãtrânirii precoce.
intestinului gros; hepatoprotector ºi eficace în re- Dacã vreþi sã vã simþiþi în formã ºi sã arãtaþi bine,
glarea funcþiilor hepatice; acþiune antiinflamatorie ºi exerciþiile fizice ºi psihice, alimentaþia echilibratã ºi
antisepticã la nivelul tubului digestiv ºi al organelor suplimentele naturale sunt exact ce vã trebuie pen-
anexe; regleazã motilitatea tubului digestiv ºi a cole- tru a avea un nivel energetic ridicat.
cistului; previne formarea calculilor biliari ºi
renoureterali având efect Drd. Chim. Raiciu
litolitic; contribuie la reglarea Anca Daniela
metabolismului lipidelor ºi Director Marketing
reducerea riscului de ateroscle- Hofigal Export-Import S.A.
rozã; hipocolesterolemiant ºi
hipoglicemiant; detoxifiant (fa- Dr. Clara P/trugan,
vorizeazã eliminarea toxinelor ºi medic de familie
a metalelor grele din organism); cu competen[/
acþiune de îmbunãtãþire a \n apifitoterapie
absorbþiei calciului.

26 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010


Nursingul natural TERAPII COMPLEMENTARE
\n st/rile comatoase
compresiuni (atenþie la eventuale fracturi vertebrale
 Dr. Sorin Godeanu cervicale!)
Laboratoarele Elidor Pentru prevenirea unor complicaþii pulmonare, cu-
tanate sau a modificãrilor articulare recomandãm
efinite drept stãri patologice caracterizate prin utilizarea produselor FRECÞIE ELIDOR ºi KINETIC GEL.

D nereactivitate ºi neperceptivitate, cu gradare va-


riabilã, stãrile comatoase reprezintã urgenþe me-
dicale sau chirurgicale, care impun conduite terapeu-
Acest binom terapeutic realizeazã activarea microcir-
culaþiei cutanate, cu „spãlarea periferiei” ºi eliminarea
toxinelor, efect antiinflamator local ºi sistemic (prin
tice adecvate ºi îngrijire în unitãþi de terapie intensivã. absorbþia la nivel tegumentar), menþinerea mobilitãþii
Boudouresques ºi Bernard clasificã comele, dupã articulare ºi a laxitãþii ligamentare, chiar ºi profilaxia
etiopatogenie, în: neurologice, metabolice, toxice. antitromboticã. Se va aplica iniþial Frecþia Elidor, iar
Comele neurologice sunt determinate de acci- ulterior Gelul Kinetic, pe toatã suprafaþa corporalã, de
dente vasculare cerebrale (ischemice sau hemoragi- 3-4 ori pe zi, odatã cu mobilizarea sau îngrijirea igienei
ce), de tromboflebite, de traumatisme, de afecþiuni tu- corporale a bolnavului.
morale ºi infecþioase. Comele metabolice sunt repre- Apariþia escarei de decubit necesitã o toaletã lo-
zentate de comele diabetice, hipoglicemice, hepatice, calã a plãgii, urmatã de aplicarea GELULUI CICATRI-
endocrine, iar cele toxice sunt determinate de sub- ZANT ELIDOR.
stanþe exogene preluate accidental sau voluntar. Ochii trebuie sã fie protejaþi prin închidere, iar în
Indiferent de etiologie, în examinarea unui bolnav sacul conjunctival sã fie instilate colire dezinfectante.
comatos medicul este confruntat cu o serie de simp- Aportul nutritiv se face, în primele zile, pe cale
tome, a cãror încadrare într-un tablou etiopatogenic intravenoasã, apoi se poate adapta o sondã nazo-
necesitã o inventariere rapidã, o corelare cu datele gastricã. Dupã aplicarea sondei nazogastrice reco-
anamnestice ºi o susþinere prin examene paraclinice. mandãm administrarea de BIOGASTRIN ELIDOR (2-4
Dupã stabilirea diagnosticului ºi instituirea unor cp/zi), care are rolul de a echilibra ecosistemul gastric
conduite terapeutice specifice, chirurgicale (necesare ºi intestinal, de a realiza un efect antiacid ºi antiinfec-
pentru diminuarea presiunii intracraniene, cauzate de þios la nivel gastric. Utilizarea concomitentã de URSO-
edem, pentru îndepãrtarea unei tumori sau a unui he- MAX ELIDOR(2-4 cp/zi) asigurã refacerea vilozitãþilor
matom) sau medicale (focare infecþioase, crize epilep- intestinale, induce un efect antioxidant, imunosti-
tice, coma diabeticã etc.), tratamentul stãrilor coma- mulator ºi revitalizant.
toase devine unul suportiv. Pentru evitarea tulburãrilor urologice se recoman-
Pacienþii în comã sunt îngrijiþi în unitãþi de terapie dã cateterizarea urinarã ºi administrarea unor produse
intensivã, unii dintre ei necesitând sisteme de susþi- naturale care au rolul de a asigura protecþia antibac-
nere a vieþii pânã la îmbunãtãþirea situaþiei. terianã – UROSEPTOSTOP ELIDOR 2-4 cp/zi asociat cu
De asemenea, îngrijirea ulterioarã a bolnavului UROVEG ELIDOR 2-4 cp/zi (pentru femei ) sau
este foarte importantã ºi impune o monitorizare atentã UROPROVEG ELIDOR 2-4 cp/zi (pentru bãrbaþi). Aceste
ºi o conduitã profilacticã adecvatã unor complicaþii produse, sub formã de comprimate, se pot administra
care pot apãrea, pe fondul imobilizãrii prelungite. dupã ce au fost zdrobite ºi introduse în alimentele
Laboratoarele ELIDOR recomandã conduita fito- lichide administrate prin sonda nazogastricã.
terapeuticã profilacticã vizând o serie de aparate ºi Menþionãm cã aceastã conduitã fitoterapeuticã
sisteme afectate în stãrile comatoase. Astfel, se vor de îngrijire a bolnavilor comatoºi nu interfereazã cu
monitoriza tulburãrile respiratorii ºi medicaþia alopatã, nu realizeazã
ventilaþia, pentru prevenirea efecte adverse ºi nu afecteazã
aspiraþiilor, infecþiei ºi hipercapniei, funcþia hepato-renalã, fiind extrem
se vor urmãri ºi trata variaþiile de utilã atât în cazurile de comã
tensionale ºi se va monitoriza recentã cât ºi în starea comatoasã
continuu statusul cardiovascular. prelungitã.
Pielea trebuie sã fie curatã, evi-
tându-se cutele lenjeriei, iar pentru Pentru informa[ii
prevenirea escarelor este obligatorie suplimentare
schimbarea poziþiei bolnavului la in- pute[i contacta
tervale regulate (maximum 2 ore), ur- Farmacist Mioara Duglea,
matã de masarea zonelor expuse la Farmacia Afina:
www.elidor.ro; Tel: 021.335.95.63 0744 622 587

Sãptãmâna MEDICALÃ
27
UNIT?{I MEDICALE
Clinici medicale Str. Turda, nr. 127 MEDICLASS -
tel: 224.01.87 CENTRUL MEDICAL
0741.20.99.65 COTROCENI
0723.180.979
Str. Sf Elefterie nr. 47-49,
Specialitati medicale: Complex Comercial
- Alergologie; - Chirurgie Cotroceni, sector 5, Bucureºti
- Cardiologie; Telefoane: 021-4120128,; MEDIX CO. SRL
- Dermatologie 021-4120129; 021- ªos. Mihai Bravu 281,
- Endocrinologie 4102727; fax: 021-4120127 sector 3 Bucureºti
CENTRELE MEDICALE - Gastroenterologie; Email: office@mediclass.ro
tel. 5893000;
HIPERDIA ªI PROLIFE - Medicina interna; www.mediclass.ro
- Medicina de familie; 5893001; 3140848
•Str. Ritmului, nr.2, sector 2
Tel./Fax: 021. 250.67.85, - Medicina muncii; Anestezie generalã fax 2508079,
021.250. 73.20 - Neurologie; - Nefrologie; Alergologie 3140849
office@pro-life.ro - Orl- Audiometrie; Boli Infecþioase
Centrul de Diagnostic ºi
- Oftalmologie Cardiologie
- Obstetrica-Ginecologie Chirurgie Generalã Tratament “Victor Babeº”
•Sos. Berceni,
- Oncologie - Ortopedie Dermato-venerologie •Rezonanþã
nr. 10-12, sector 4 (Spitalul
Bagdasar-Arseni - Pediatrie - Pneumologie Diabet, boli de metabolism ºi magneticã nuclearã
Tel./Fax: 021. 334.37.30, - Psihiatrie - Psihologie nutriþie •Computer
021. 334.37.31 - Reumatologie - Urologie Endocrinologie
tomografie
bucuresti.bagdasar@hiper- Hematologie
SOS MEDICAL GRUP Mamografie •Ecografiete
dia.ro
Str. Caragea Ioan Vodã, Medicinã Generalã TOTAL RADIOLOGY
Nr. 1, sector 1, Bucureºti Medicinã Internã
•B-dul Marasesti, nr.17, sec-
Tel: 021 / 212.13.43 Medicina Muncii Calea Dudeºti, nr. 104-122,
tor 1
Fax: 021 / 212.14.59 Neurologie
Tel./Fax: 021.250.67.85, Sector 3, Bucureºti (în incin-
E-mail: office@sosmedical.ro Oftalmologie
021.250.73.20 ta Policlinicii Vitan)
Web: www.sos-medical.net Oncologie
office@pro-life.ro Telefon: 021/322.38.00 /
ORL
Alergologie, 0372. 918. 565
•Sos. Stefan Cel Mare, Ortopedie
Cardiologie Pediatrie www.total-radiology.ro
nr. 19-21, sector 2
Dermatologie, Diabet ºi Pneumologie •tomografie computerizatã
(Spitalul Colentina)
nutriþie, Endocrinologie •osteodensiometrie
Tel./Fax: 021. 311.73.7l, Psihiatrie
ºi disfuncþii sexuale
021. 311.73.72 Psihologie •mamografie
Psihoterapie
bucuresti.colentina@hiper- Reumatologie •ecografie (generalã, sân,
Neurologie
dia.ro Oftalmologie, Ortopedie
Urologie, Ginecologie
•computer tomograf Psihiatrie, Psihologie
•rezonanta magnetics •radi- Pediatrie -Homeopatie copii
ologie conventionala Gedicinã generalã
•mamografie Medicinã internã
•osteodensiometrie DXA Medicinã de familie
•electromiografie
•neurosonologie •ecografie CENTRUL MEDICAL
doppler •ecografie generala DR TIRON Calea Rahovei, nr 321, sector 5
•cardiologie str. ªtirbei Vodã, nr. 94, sec- Tel: 021. 424.93.93/ 021.424.94.94
•medicina de familie tor 1, Bucureºti ªos Alexandriei, nr.144, sector 5
•laborator analize medicale. tel 313.50.93; Tel: 021. 420.54.55/ 0754.098.000
fax 313.50.24;
CENTRELE 0722.509.810 CONSULTAÞII: endocrinologie, hematologie,
MEDICALE PULS atticia@mailbox.ro oftalmologie, ORL, neurologie, obstreticã-
www.PULSMEDICA.ro www.tiron.ro ginecologie, pediatrie, urologie, medicinã internã,
Str. Tunari, nr. 37 ortopedie, cardiologie, dermatologie, boli de
tel: 212.40.40 Analizã mineralã tisularã
nutriþie ºi diabet, psihiatrie, gastro-enterologie,
0745.12.99.44
medicinã de familie.
Ortopedie
ECOGRAFIE: generalã, abdominalã, pelvinã,
0723.180.968 Posturologie sarcinã, pãrþi moi (tiroidã, sân), doppler cardiac,
Str. Teiul Doamnei, nr. 2 Ozonoterapie doppler de vase (carotidã), transvaginalã.
tel: 242.13.76 Osteopatie MEDICINA MUNCII
0745.12.99.55 Acupuncturã ANALIZE LABORATOR
0723.180.969 Medicinã generalã

Sãptãmâna MEDICALÃ 29
UNIT?{I MEDICALE

Chirurgie esteticã Homeopatie, Recuperare DUO CENTRUL


Acupunctura, electroterapie, MEDICAL
unde scurte, MEDICAL CARE PROFESIONAL
ultrasunt, EMG, CENTRU DE Strada Pitar Mos nr 29,
EMG + stimulare, RECUPERARE
MEDICALÃ interfon 11 c, Sector 1,
laserterapie, magnetoter- Bucuresti
apie, drenaj venolimfatic, Tel:0723425634; 3105657;
Intr. Tudor Stefan
masaj terapeutic, nr.42-44 (Dorobanti), 0767571355
terapie cu lumina polarizata Sect.1, Bucureºti www.medicalduo.ro
tip bioptron, acupunctura- Tel.: 233.97.27 office@medicalduo.ro
electroacupunctura 0723 626 289
www.medicalcare.ro
Kinetoterapie: Gimnastica
Oftalmologie contact@medicalcare.ro
medicala pentru copii si ado-
Medicina fizicã
ºi de recuperare lescenti, Gimnastica
AMA OPTIMEX pre si postnatala pentru ma-
Str. Toamnei, nr.54, sector 2 medicalã,
Laserterapie, mici, Gimnastica de
Tel: 021-610 36 47;021-211 intretinere, Recuperare med-
Masaj terapeutic
16 22;0723 889 315;0372 icala pentru adulti
ºi de relaxare,
708 708 Gimnasticã medicala, Masaj si Gimnastica
Ginecologie Fax: 0372 708 733 Fitness terapeutic Bebelusi: Programe
E-mail: Kinetoterapie speciale de masaj si
office@amaoptimex.ro gimnastica medicala
clinica@cataracta.ro CENTRUL MEDICAL pentru bebelusi.
www.amaoptimex.ro RECUMED Fizioterapie:
Electroterapie, Terapie cu
•Investigatii oftalomologice: Str. Grigore Alexandrescu,
ultrasunet, Terapie cu vacuum
Biometrie, Ecografie, nr. 33, sect. 1,
, Terapie combinata pentru
Tonometrie oculara, Examen Tel: 021 319 34 30
Fax: 021 319 32 34 remodelare corporala
de camp vizual computerizat, Masaj:
Pahimetrie, Dioptron, Terapia durerii
Recuperare medicalã Masaj Terapeutic
Keratometrie, Determinarea
Reumatologie (loco - regional, general
diametrului pupilar,
Ortopedie si al femeii insarcinate),
Determinarea diametrului
Medicina muncii De stimulare a circulatiei
corneean, Topografie
GYNECOLAND periferice, Anticelulitic,
corneeana, Biomicroscopie
Str. Gramont nr. 7 Shiatsu
Speculara (masurarea
(Piata Regina Maria - celulelor endoteliale)
Rond Cosbuc), Sector 4, •Operatii: de Cataracta, de
Bucuresti.
Telefon / Fax: 021 337 29
Glaucom, de Pterigion, de
Strabism, ale Pleoapelor.
Centrul de esteticã ºi înfrumuseþare
53; 021 336 43 73 Reducerea dioptriilor
Email: office@gynecoland.ro
cu laser - LASEK, PRK Str. Aaron Florian, nr. 4,
(miopie, hipermetropie, astig- sector 2, Bucureºti
Interventii Chirurgicale: oper-
matism), reducerea dioptri- Tel: 021-318.65.70
atii genitale, operatii pe san
ilor forte 021-318.65.71
(senologice) Fax: 021-318.65.77
(miopie, hipermetropie)
Consultatii obstretica Web: www.dermalogic.ro
ginecologie •Tratamente Laser
•Tratamentul DMLV Email: office@dermalogic.ro
Medicinã alternativã (degenerescenta maculara
legata de varsta)
ECOMED CLINIC •Analize necesare pentru •Tratamente faciale•
operatie:
Sos. I. C. Bratianu nr. 44, sc.
A, ap. 1, sector 3, Hemoleucograma,Coagulogr •Machiaj permanent•
Tel. 021.314.00.54;
0745.123.623;
ama, Glicemie, Uree, VSH,
AST, ALT, Bilirubina totala,
•Lifting facial nonchirurgical•
Fax 021.314.00.54 HVB, HVC, HIV, Consult cardi-
Email: ologic, EKG,dispozitive de
ecomed_clinic@yahoo.com
Web: www.ecomedclinic.ro
ajutor vizual pentru slab
vazatori
•Epilare definitivã•
Fizioterapie, •Optica Medicala

30 Nr. 101 10 - 23 februarie 2010