Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Numele cadrului didactic: Mărăcine – Popescu Natalia


Clasa a II-a E
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: „Moştenirea urmaşilor” după Petru Dumitru Popescu
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare
Obiective de referinţă:
1.1. să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat;
1.2. să distingă sensul cuvintelor dintr-un enunţ;
2.2. să pronunţe clar şi corect enunţuri;
3.2. să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit;
3.3. să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere;
4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri;
Obiective operaţionale:
a) cognitive;
O1: să citească fluent, corect şi expresiv textul „Moştenirea urmaşilor”;
O2: să răspundă corect întrebărilor care vizează conţinutul textului;
O3: să completeze ciorchinele cu însuşirile domnitorului Mihai Viteazul;
O4: să formuleze cât mai multe întrebări referitoare la textul lecţiei;
O5: să completeze corect diamantul;
O6: să alcătuiască enunţuri folosind cuvintele: moştenire, urmaşi;
O7: să explice proverbul „Omul fără patrie e ca puiul fără mamă”;
O8: să realizeze oral un dialog între domnitor şi unul dintre soldaţi;
b) afective:
O9: să participe activ şi cu interes la lecţie;
c) psiho-motrice:
O10: să folosească corect instrumentele de scris;
O11: să adopte o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul orei.
Strategii didactice: - bazate pe activitatea independentă/în perechi/pe grupe a
elevilor;
- deductive;
- de tip dialogat;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, ciorchinele, instructajul, explozia
stelară, diamantul, cadranele, demonstraţia, turul galeriei.
Forme de activitate: pe grupe, frontale, în perechi
Material didactic: coli A3, coli A4, cartonaşe colorate.
Bibliografie:
M.E.C. – Programa şcolară ( clasele I şi a II-a )
Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu – Limba şi literatura română , manual pentru clasa a II-
a, Bucureşti, Editura Aramis Print, 2004
Momentele Ob. Conţinutul Scenariul lecţiei Forme de Tipul de Timp
lecţiei op învăţării organizare înv
1. Moment O11 - captarea Elevii îşi vor pregăti cele necesare orei de limba frontale - 1min
organizatoric atenţiei; română: cărţi, caiete penare şi vor asigura liniştea
- pregătirea necesară bunei desfăşurări a orei.
celor
necesare
orei;
2. Verificarea O11 - povestirea Tema elevilor se va verifica din punct de vedere frontale cognitivă 5min
temei pentru textului; calitativ şi cantitativ, urmărindu-se corectitudinea,
acasă aşezarea în pagină, respectarea planului de idei. Se vor
face corecturile necesare.
3. Elevilor li se va adresa întrebarea: frontale cognitivă 10min
Reactualizarea - Ce lecţie aţi avut de pregătit la română?
selectivă a („Moştenirea urmaşilor” după P. D. Popescu )
cunoştinţelor O1 - citirea Se va citi apoi textul în lanţ, pe roluri, selectiv
anterioare textului; (porunca domnitorului, primul alineat, cuvintele lui Radu
etc. ) La final se vor adresa următoarele întrebări:
- Cine a fost Mihai Viteazul?
O2 - răspunsuri - Prin ce faptă a rămas cunoscut în istorie?
O9 la întrebări; - Cine erau Bucur, Radu şi Cârlan?
O11 - Ce le-a poruncit domnitorul?
- Ce a răspuns fiecare?
- Cum va apăra ţara steagul?
O8 - joc de rol; Oral, se va interpreta un dialog între Mihai Viteazul
O9 şi unul din ostaşi.
4. Elevii vor fi împărţiţi pe grupe de câte 6 elevi. pe echipe cognitivă 33min
Sistematizarea Gruparea se va face prin distribuirea de cartonaşe
cunoştinţelor colorate. Astfel, se vor forma echipele roşie, albastră,
verde etc.
Sarcini:
O3 completare 1. Completaţi ciorchinele cu cât mai multe însuşiri ale
O5 a domnitorului.
O11 ciorchinelui; 2. Completaţi diamantul.
O9 completare
a
diamantului;

Mihai Viteazul

2.Completaţidiamantul:
Mihai Viteazul
Completarea ciorchinelui şi a diamantului se va face
pe coli A3. După completare, fiecare echipă îşi va
prezenta munca în faţa tuturor, apoi se vor afişa. Elevii îşi
vor relua locurile în bănci după ce se va face turul
galeriei.
Frontal, se va realiza „Explozia stelară”. Elevii vor frontale cognitivă
O4 -realizarea formula cât mai multe întrebări, pornind de la cele cheie.
O9 exploziei Acestea se vor scrie pe tablă şi în caiete.
O10 stelare;
O11

Moştenire
a
urmaşilor

Cine?

O7 - explicarea în perechi cognitivă


O9 proverbului; Cum? Ce?
De ce? Unde?
Exemple:
 Cine a fost Mihai Viteazul?
 Cum era el?
 Ce a poruncit domnitorul?
 Unde se petrece acţiunea?
În perechi, pe coli A4 elevii vor explica apoi
proverbul „Omul fără patrie e ca puiul fără mamă”.
Fiecare pereche va prezenta explicaţia, iar colile se vor
afişa. Se va face turul galeriei.

5. Evaluarea Evaluarea elevilor se va face prin metoda cadranelor. individuale cognitivă 10min
completare Li se vor distribui coli împărţite în patru cadrane.
a Sarcini:
cadranelor Cadranul I: Transcrieţi din text cuvintele lui Radu.
Cadranul II: Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor
moştenire şi urmaşi.
Cadranul III: Dacă eraţi unul din ostaşii domnitorului ce
aţi fi răspuns poruncii acestuia?
Cadranul IV: Desenaţi portretul domnitorului.
6. Tema pentru -întrebările Ca temă pentru acasă, elevii vor avea de răspuns la frontale atitudinală 1min
acasă din manual întrebările de la ex. Ce părere ai… din manual
de la ex. Ce
părere ai…