Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de vînzare-cumpărare Nr.

____

_________________ 200___ mun. Chişinău

Între dl.(dna)...................................... cu domiciliul în................................................,


str.........................................., nr.........., bl..........., ap..........., legitimat cu B.I. seria ........
nr......................, eliberat de ......... la data de ..................... , în calitate de vînzătoar şi Societatea
Comerciala ................................................................ cu sediul în...............................................
str..............................................................., nr. ........, reprezentata
prin ...................................... ..................................... în calitate de cumpărator, a intervenit
prezentul contract de vanzare-cumparare, în următoarele condiţii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. Vînzătorul se obligă să livreze şi cumpăratorul să primească ..................................................


.........................................şi să plătească suma totala de ............................ lei, în concordanţă cu
datele conţinute de Anexa numarul 1, respectiv cantitătile, preţurile unitare. Anexa numarul 1
este parte integrantă din prezentul contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă să plătească preţurile aşa cum sunt negociate, convenite şi prevăzute
în Anexa numarul 1 la contract.

1.3. La data preluării mărfurilor, proprietatea asupra mărfurilor şi riscurile se transmit de la


vînzător la cumparator.

2. DURATA CONTRACTULUI:

2.1. Durata valabilittii se raporteaza la anul calendaristic pentru care a fost încheiat.

2.2. Contractul se consideră încheiat în momentul semnării de ambele părţi şi conciliate


divergentele.

3. CANTITĂŢI ŞI TERMENE DE LIVRARE:

3.1. Tipurile de produse şi cantităţile sunt prevăzute în Anexa numarul 1 la prezentul contract,
precum şi termenele de livrare.

3.2. Renunţarea integrală/parţială la cantităţile de produse contractate se poate face numai printr-
o notificare scrisă, transmisă vanzatorului cu minim 30 de zile înainte de termenele de livrare
stabilite.

4. PRETURI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ:

4.1. Preturile produselor sunt prevazute în Anexa numarul 1.


4.2. Preturile din Anexa numarul 1 sunt în .........
4.3. Cumpărătorul se obligă sa efectueze plata produselor la livrare dupa receptia cantitativă şi
calitativa, dar nu mai tarziu de ............zile.
5. RECEPTIA PRODUSELOR:

5.1. Receptia cantitativa şi calitativă a produselor se efectuează la sediul cumpărătorului în


prezenţa delegatului vînzatorului.

6. EXPEDIERE SI TRANSPORT:

6.1. Expedierea şi transportul produselor la sediul cumpăratorului se va face cu mijloacele


vînzatorului, pe cheltuiala acestuia.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA:

7.1. Prezentul inscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi
intrutotul cu bună credinţă, sinceritate şi seriozitate.

7.2. Ambele părţi se obligă să urmarească şi să se informeze reciproc asupra derularii


contractului.

7.3. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni
numai prin acordul de vointa exprimat al părţilor.

7.4. Pentru întarzierea în achitarea contravalorii produselor, cumparatorul va plăti penalităţi de


0,15% din diferenta neachitată pentru fiecare zi de întarziere.

8. LITIGII:

8.1. Diferendele ce ar putea apare în cursul executării contractului vor fi supuse rezolvării
amiabile. Concilierea se poate face şi prin corespondenţă. În cazul în care concilierea nu a dus la
stingerea litigiului, diferendele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecatoreşti. Orice
modificare sau reziliere a prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor
părţi.

Prezentul contract a fost incheiat în doua exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

VÎNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
Anexa Nr 1
La contractul de vînzare – cumpărare Nr ___ din ___ ___________________ 200___

№ Denumirea Unitatea Cantitatea Pretul Suma, lei


de unitar, lei
măsură

TOTAL

VÎNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________