Sunteți pe pagina 1din 9

Plan de lecție

Data: 31.10.2017
Clasa: a X-a
Titlul lecției: Bilanțul contabil. Contul de rezultate
Disciplina: Contabilitatea unității economice
Tipul lecției: Lecție de comunicare/însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: utilizarea exactă a noțiunilor legate de bilanț
Competențe generale: Însuşirea limbajului economic şi utilizarea adecvată a conceptelor
specifice în activitatea economică.
Competențe specifice: 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3
Obiective operaționale:
1. La sfârșitul activității didactice, toți elevii vor fi capabili să recunoască tipul de
modificare bilanțieră, rezolvând sarcina 1. Obiectivul se consideră atins dacă elevii
recunosc modificarea a minim trei din cele cinci spețe: a – 3, b – 5, c – 1, d – 2, e – 4

2. La sfârșitul activității didactice, toți elevii vor fi capabili să ordoneze după criteriul
lichididății, respectiv exigibilității, elementele patrimoniale în bilanț, rezolvând sarcina 2.
Obiectivul se consideră atins dacă toate elementele sunt ordonate corespunzător.

3. La sfârșitul activității didactice, toți elevii vor fi capabili să exemplifice categoriile de


venituri și cheltuieli din contul de profit și pierdere. Obiectivul se consider atins dacă
elevii dau minim un exemplu din fiecare categorie.
Metode și procedee didactice: expunerea, explicația, exemplul, exercițiul
Mijloace de învățare: C. Hănțulie, O. Drăgan, M. Andrescu, Contabilitatea unității economice,
Editura Akademos Art, 2010
V. Capotă, G. Simionescu, V. Dorin, G. Iordache, T. Petre, M. Ciurtin, G. Dorin, Comerț, Manual
pentru clasa a X-a, Editura CD PRESS, 2010
Etapele lecției Obiect Activitatea profesorului/elevului Elemente ale Evaluare
ive strategiei
operați didactice
onale
Organizarea Verific dacă tabla este ştearsă şi dacă
clasei există cretă; fac prezenţa şi notez
absenţii
Elevii identifică colegii absenți
Captarea Fac o scurtă introducere elevilor legată conversația
atenției de situațiile financiare (documentele)
pe care trebuie să le întocmească o
entitate la sfârșitul exercițiului
financiar.
Elevii participă la discuție.
Reactualizare Pun întrebări din lecțiile anterioare: Conversația
a 1.Ce reprezintă activele patrimoniale?
cunoştinţelor 2.Ce reprezintă pasivele patrimoniale?
anterior
3.Ce cuprinde Activul?
dobândite,
necesare 4. Ce cuprinde Pasivul?
învăţării care Pe măsură ce elevii răspund la întrebări,
urmează fac o schemă recapitulativă pe tablă
pentru a le oferi elevilor o imagine de
ansamblu
Elevii răspund și reactualizează
informațiile
Anunţarea Anunț titlul lecţiei: Bilanțul contabil. Explicația, Observarea
titlului lecţiei Contul de rezultate, comunic Conversația sistematică
şi precizarea obiectivele operaţionale într-un mod
obiectivelor accesibil, clar.
operaţionale Apoi se vor analiza următoarele
de atins aspecte relevante pentru tema în cauză:
1. Ce reprezintă bilanțul? Care este
utilitatea întocmirii lui?
2. Tipurile de bilanț.
3. Întomirea unui bilanț.
4. Modificări bilanțiere.
5.Ce reprezintă contul de profit sau
pierdere
6.Cum sunt grupate cheltuielile,
respectiv veniturile în contul de profit
și pierdere
7.Care sunt indicatorii furnizați de
contul de rezultate
Elevii notează titlul lecției și pun
întrebări în legătură cu lecția
Comunicarea O1 Le prezint elevilor definiția bilanțului, Expunerea - observarea
noulul indicându-le importanța întocmirii lui Conversatia sistematică
conţinut și de către entități.. Apoi le împart Explicația - punctarea
dirijarea elevilor materialele auxiliare ce elevilor care
Exemplul
învăţării cuprind un exemplu de bilanț răspund la
orizontal și un exemplu de bilanț Exercițiul întrebări şi
vertical și le analizează împreună cu participă
elevii. activ la
lecţie.
Totodată, le explic elevilor noțiunile
de lichiditate și exigibilitate și modul
în care ajută acestea la întocmirea
bilanțului. De asemenea, voi face un
exercițiu împreună cu elevii prin care
vor ordona o serie de elemente
patrimoniale după lichiditate, respectiv
exigibilitate.
Voi citi elementele oprindu-mă la
fiecare în parte pentru a-i întreba pe
elevi dacă este de activ sau de pasiv.
Pe măsura ce elevii răspund, voi face
un tabel cu elementele ordonate după
natura lor, urmând ca apoi să
întocmească bilanțul final cu
elementele ordonate după criteriile
corespunzătoare.

Exercițiu
Stabiliți care dintre elementele
următoare este de activ și care este de
pasiv, apoi întocmiți bilanțul și
ordonați elementele după lichiditate,
respectiv exigibilitate.
Disponibil la bancă, salarii, rezerve din
reevaluare, utilaje, investiții financiare
pe termen scurt, impozit pe profit,
furnizori, capital social, profit,
program informatic, clienți, credit
bancar pe termen scurt.
Rezolvare:
Elemente de A: disponibil la bancă,
O1 utilaje, investiții financiare pe termen
scurt, program informatic, clienți
Elemente de P: salarii, rezerve din
reevaluare, impozit pe profit, furnizori,
capital social, credit bancar pe termen
scurt.
Elemente de A ordonate după
lichiditate: program informatic,
utilaje, clienți, investiții financiare pe
termen scurt, disponibil la bancă
Elemente de P ordonate dupa
exigibilitate:salarii, credite la bancare
termen scurt, impozit pe profit,
furnizori, capital social, rezerve din
reevaluare.
Apoi profesorul le va expune elevilor
tipurile de modificări bilanțiere cu
exemple.
Exemple
1. Se achită prin casa în lei
datoria față de furnizori în
valoare de 500 lei.
Casa în lei scade, datoria față de
furnizor scade, este o modificare de
volum, ecuația bilanțieră A - x = D-x
Cp
2. Se încasează prin virament
bancar o creanță față de un
client în valoare de 1000 lei.
Disponibilul la bancă crește, scade
creanța fața de client, modificare de
structură, ecuația bilanțieră A+x-
x=D+Cp
3. Se aprobă restituirea aportului
la capitalul social a unui
acționar care se retrage, în
valoare de 500 lei.
Capitalul social scade, datoria față de
acționar crește, modificare de
structură, ecuația bilanțieră
A=D+x+Cp-x
În cele ce urmează, le prezint elevilor
Contul de rezultate, ce cuprinde el,
precum și modul de grupare al
elementelor sale. Totodată le prezint
principalii indicatori furnizați de acesta
și vom discuta pe marginea unui model
didactic de Cont de profit și pierdere.
Asigurarea Monitorizez activitatea elevilor şi pun Conversatia - observare
feed-back-ului întrebări de control, îi corectez dacă Explicatia sistematică
este cazul, completez afirmaţiile lor,
confirm răspunsurile bune şi discut
împreună cu elevii răspunsurile greşite,
propun mai multe exemple dacă este
nevoie.
Elevii răspund, cer explicaţii,
completări.
Fixarea Împart elevilor fișele cu sarcini, iar
cunoștințelor elevii rezolvă exercițiile.
Schiță de conținut

Definiție. Bilanțul este documentul de sinteză prin care se prezintă elementele de activ
și de pasiv ale întreprinderii la încheierea exercițiului financiar, precum și în alte situații
prevăzute de lege.
- este cel mai important document care ne ajută să studiem performanțele întreprinderii
- oferă datele necesare calculării unor indicatori ce caracterizează activitatea întreprinderii
- redă o imagine clară, reală și complete a patrimoniului, a situației financiare și a
rezultatelor obținute
Stuctură. Bilanțul are în componență două structuri principale:
- Activ
- Pasiv
Între aceste două părți trebuie să existe mereu egalitate:

A=P sau A - D= Cp

În practică se cunosc două forme de bilanț:


- Bilanț orizontal (are la bază prima relație de egalitate)
- Bilanț vertical (are la bază cea de-a doua relație de egalitate)
În România a fost adoptat ca model bilanțul vertical (de tip listă).
Transpunerea elementelor patrimoniale în bilanț
Prezentarea și ordonarea elementelor patrimoniale în bilanțul contabil se realizează astfel:
- Elementele de activ sunt ordonate după lichiditate în mod crescător. Lichiditatea se
referă la capabilitatea unui activ de a se transforma în bani. (cu cât termenul de
transformare în bani este mai mic, cu atât lichiditatea este mai mare)
- Elementele de pasiv sunt ordonate după exigibilitate în ordine descrescătoare.
Exigibilitatea se referă la termenul la care o datorie devine scadentă. (cu cât intervalul de
timp în care o datorie trebuie achitată este mai mic, cu atât exigibilitatea ei este mai mare)

Variația posturilor bilanțiere


Activitatea economică a unei firme are un character continuu, ceea ce determină modificări în
structura elementelor patrimoniale. Aceste modificări sunt de fapt operații economico-financiare.
Acestea determină variația posturilor bilanțiere și se traduc prin modificări de structură, respectiv
modificări de volum.
Modificări bilanțiere de structură
1. A + x – x = P
2. A = P + x – x
Modificări bilanțiere de volum
3. A + x = P + x
4. A – x = P – x

Contul de rezultate
- Se întocmește pentru a analiza procesul de formare a rezultatului exercițiului.
- Reprezintă o situație financiară întocmită de obicei la sfârșitul exercițiului financiar. (cu
excepții poate fi întocmit și trimestrial)
Cheltuielile și veniturile sunt grupate după natura activităților desfășurate (exploatare,
financiară.
Prezentarea informațiilor se face cu date comparative pentru exercițiul financiar precedent și
pentru exercițiul financiar încheiat.
Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli și din rulajele creditoare ale
conturilor de venituri, cumulate de la începutul anului.
Indicatori
Rezultatul din exploatare = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare
Rezultatul financiar = Venituri financiare – Cheltuieli financiare
Rezultatul brut = Rezultatul din exploatare + rezultatul financiar
Rezultatul net al exercițiului = Rezulttaul brut – Impozitul pe profit/venit
Sarcini

Sarcina 1
1. Realizați corespondența între elementele din coloana A și afirmațiile din coloana B.

A B
a) Se încasează prin contul de la bancă o 1. Modificare de volum în sensul
creanță de la clienți în sumă de 2000 lei scăderii
b) Se încorporează în capitalul social 2. Modificare de volum în sensul
rezervele existente în valoare de 1500 creșterii
lei. 3. Modificare de structură în
c) Se achită prin casa în lei datoria către activ
furnizori în valoare de 500 lei. 4. Modificare de volum în sensul
d) Se achiziționează materii prime de la creșterii
furnizori în valoare de 100 lei. 5. Modificare de structură în
e) Se înregistrează promisiunea acționarilor pasiv
de a-și aduce aportul la creșterea
capitalului social în valoare de 7500 lei.

Rezolvare: a – 3, b – 5, c – 1, d – 2, e – 4.
Sarcina 2
Se dau următoarele elemente patrimoniale:
- Program informatic 1000 lei
- Furnizori 9000 lei
- Rezerve legale 200 lei
- Casa în lei 1500 lei
- Disponibil bancar 4000 lei
- Credite bancare 2500 lei
- Produse finite 1000 lei
- Capital social 1000 lei
- Utilaje 5000 lei
- Materii prime 600 lei
- Impozit pe profit 1000 lei
- Clienți 600 lei
Să se ordoneze aceste elemente după criteriul lichidității, respectiv al exibilității, după ce în
prealabil au fost împărțite în elemente de activ, respectiv pasiv.
Rezolvare:
Elemente de activ ordonate după lichiditate: Program informatics, Utilaje, Materii prime,
Produse finite, Clienți, Disponibil la bancă, Casa în lei
Elemente de pasiv ordonate după exigibilitate: Credite bancare, Impozit pe profit, furnizori,
Capital social, Rezerve legale
Sarcina 3
Dați câte două exemple de cheltuieli de exploatare și venituri de exploatare, respectiv cheltuieli
financiare și venituri financiare pe baza informațiilor din contul de profit și pierdere.
Rezolvare:
Cheltuieli de exploatare: cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu energia și apa
Venituri de exploatare: Venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din prestarea serviciilor
Cheltuieli financiare: Cheltuieli cu dobânzile, cheltuieli privind diferențele de curs valutar
Venituri financiare: Venituri din dobânzi, venituri de la entitățile afiliate