Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE CHIMIE

ETAPA LOCALĂ – 27 IANUARIE 2018


CLASA a VIII-a

Subiectul I ………………………………………………………………………………... 30 puncte

Fiecare întrebare are trei răspunsuri notate cu literele a, b, c. Pot fi corecte toate cele trei
răspunsuri, două, unul sau niciunul. În tabelul ataşat filelor de concurs, vei completa corespunzător
în fiecare căsuţă cu litera A pentru răspuns corect şi cu litera F pentru răspuns fals. Pentru fiecare
răspuns apreciat corect se acordă un punct.
Nu se admit modificări în tabel, iar dacă acestea apar se anulează răspunsul modificat.

1. Ecuaţia care corespunde unei reacţii chimice reale este:


a) Fe + Cl2 →Fe Cl2; b) 3Cu + 8HNO3→3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O; c) 2Fe + Al2O3→2Al + Fe2O3

2. O soluţie de apă oxigenată are masa 68 g şi concentraţia procentuală 3%. Apa oxigenată din
soluţie se descompune catalitic. Sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) soluţia conţine 15 % H; b) prin descompunerea totală a apei oxigenate din soluţie rezultă 0,672 L
oxigen măsurat în condiţii normale; c) soluţia este folosită în medicină datorită proprietăţilor sale
antiseptice.

3. În urma procesului de fotosinteză se formează un gaz care:


a) este incolor în stare gazoasă, dar este albăstrui în stare lichidă; b) este mai greu decât aerul;
c) se poate pune în evidenţă prin proprietatea de a tulbura apa de var.

4. Cationul trivalent al unui element „E” este izoelectronic cu anionul divalent al oxigenului.
Elementul „E” este:
a) Al ; b) N ; c) P.

5. Următoarele substanţe au molecule diatomice:


a) oxigenul, monoxidul de carbon, sulful; b) hidrogenul, oxigenul, monoxidul de carbon; c)
hidrogenul, sulful, carbonul.

6. Ce masă de antracit cu un conţinut de 95% carbon formează prin ardere aceeaşi cantitate de
dioxid de carbon ca şi calcinarea a 237,5 Kg carbonat de calciu de puritate 80%?
a) 24 kg; b) 22,8 kg; c) 19 kg.

7. Sunt adevărate următoarele afirmaţii:


a) fulerenele sunt solubile în benzină; b) prin ruginire masa unui obiect din fier creşte; c) sulful se află în grupa
16, perioada a 3-a.

8. O probă de 4 g fier tehnic se tratează cu 25 g soluţie acid clorhidric. Volumul de hidrogen degajat, măsurat în
condiţii normale de temperatură şi presiune, este 1,12 L. Puritatea probei de fier şi concentraţia procentuală a
soluţiei de acid clorhidric sunt :
a) 70% şi 14,6% ; b) 80 % şi 14,6% ; c) 70% şi 7,3%.

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
9. Stabiliţi corelaţia între substanţele din coloana (A) şi utilizările acestora din coloana (B):

A B
1. H2 a. Fabricarea fontei şi a oţelului
2. S b. Industria aeronautică
3. Cu c. Vulcanizarea cauciucului
4. Fe d. Obţinerea bronzului şi a alamei
5. Al e. Combustibil pentru rachete

a) 1-e, 2-c, 3-b, 4-a, 5-d; b) 1-e, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b; c) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d, 5-e.

10. Numărul de molecule de apă din 200 g soluţie NaOH de concentraţie 10% este egal cu:
a) 6,022·1023 ; b) 6,022·1024 ; c) 60,22·1023.

Subiectul II……………………………………………………………………..………... 30 puncte

1. O probă de sulf este analizată în vederea stabilirii proprietăţilor fizico-chimice. Jumătate din
masa probei se dizolvă în sulfură de carbon obţinându-se 16 g soluţie de concentraţie 20%, iar restul
se încălzeşte cu pilitură de fer. Determinaţi masa de sulfură de fer obţinută.

2. 20 g oxid de cupru (II) de puritate 80% reacţionează stoechiometric cu o soluţie de acid


sulfuric de concentraţie 49%.
a) Calculaţi masa soluţiei de acid sulfuric consumată;
b) Precizaţi modificarea de culoare care are loc în cursul transformării oxidului de cupru (II) în
sulfat de cupru.

Subiectul III……………………………………………………………………..………... 30 puncte

Se consideră următoarea schemă de reacţii chimice:


FeS2 + O2 → a + SO2
SO2 + O2 → b
b + H2O → c
Ştiind că substanţa „a” este un oxid metalic ce conţine 70% Fe:
1) scrieţi ecuațiile reacțiilor chimice corespunzătoare din schema de reacţii;
2) identificaţi substanţele notate cu litere precizând formula chimică şi denumirea acestora;
3) calculaţi masa soluţiei (kg) de substanţă „c” de concentraţie procentuală 98% care se obţine
folosind 640 kg pirită FeS2 de puritate 75%, dacă randamentul global este 90%.

Numere atomice: N-7, O- 8, Al-13, P-15


Mase atomice: H-1, C-12, O-16, Na-23, S-32, Cl- 35,5, Fe-56, Cu-64,Ca-40
Volumul molar în condiţii normale : Vμ = 22,4 L/mol
Numărul lui Avogadro: 6,022 ∙ 1023 particule/mol

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 3 ore


Subiecte propuse de prof. Manole Liliana, Liceul Teoretic “Anghel Saligny” Cernavodă
Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664
Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro