Sunteți pe pagina 1din 19

ROMÂNIA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI


FACULTATEA DE MANAGEMENT

« PANI ENTERPRISE «
Disciplina “Managementul proiectelor”

Conducător ştiinţific:
Asistent universitar doctor Sebastian Mădălin MUNTEANU

Realizatori :
Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129
Seria C

- Bucureşti 2014 -
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

Cuprins
A. INFORMAŢII DESPRE SOLICITANTUL FINANŢĂRII ..................................................................................... 4
A1.Informaţii generale .............................................................................................................................. 4
A2.Elemente particulare ........................................................................................................................... 4
A3.Evoluţia societăţii comerciale .............................................................................................................. 6
B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS................................................................................... 6
B1.Analiza nevoii de proiect...................................................................................................................... 6
B2.Localizare proiect ................................................................................................................................. 6
B3.Definirea scopului proiectului.............................................................................................................. 6
B4.Obiectivele proiectului......................................................................................................................... 7
B5.Termene şi etape ................................................................................................................................. 7
B6.Resursele materiale ............................................................................................................................. 7
B7.Managementul proiectului .................................................................................................................. 9
C. MEDIUL DE PIAŢA AL PROIECTULUI .......................................................................................................... 9
C1.Promovarea şi distribuţia produselor .................................................................................................. 9
C2.Analiza cererii şi a ofertei pe piaţa internă ........................................................................................ 10
C3.Principalii concurenţi şi analiza comparativă..................................................................................... 11
C4.Prezentarea produselor şi serviciilor oferite ..................................................................................... 12
C5.Principalele caracteristici ale produselor oferite ............................................................................... 12
C6.Preţul de vânzare al produselor......................................................................................................... 13
C7.Prognoza privind preţurile practicate ................................................................................................ 13
C8.Capacitatea tehnică şi de producţie .................................................................................................. 14
D. INVESTIŢIA PLANIFICATĂ ŞI PLANUL DE IMPLEMENTARE ...................................................................... 14
D1.Valoarea investiţiei ............................................................................................................................ 14
D2.Scopul investiţiei................................................................................................................................ 14
D3.Tipul investiţiei .................................................................................................................................. 15
E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE ..................................................................................................... 16
E1.Situaţia actuală şi previzionată a veniturilor (mii Euro) ..................................................................... 16
E2.Randamentul investiţiei ..................................................................................................................... 17

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 2 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

F. PROFILUL AFACERII ŞI CADRUL ORGANIZAŢIONAL ................................................................................. 18


BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................................................. 19

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 3 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

A. INFORMAŢII DESPRE SOLICITANTUL FINANŢĂRII

A1.Informaţii generale

Societatea comercială “PANI ENTERPRISE” S.R.L. CURTEA DE ARGEŞ este o


societate cu raspundere limitată înfiinţată în anul 1994 prin încheierea judecatorească nr.
787/S/1994 din 27.09.1994,cu un capital iniţial de 150 RON.

Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J03/1.406/27.09.1994, având


codul unic de înregistrare 6296534,atribut fiscal R.

Sediul social al societâţii este situat in Curtea de Argeş, strada Posada, nr.10, (Terasa 1
Mai), judetul Argeş, telefon/fax 0248-722.129, telefon mobil 0722-501494.Persoana de contact:
Dervis Catălina –asociat unic şi administrator.

A2.Elemente particulare

Societatea comercială “ PANI ENTERPRISE” S.R.L. CURTEA DE ARGEŞ este o societate cu


raspundere limitată înfiinţată in anul 1994 prin încheierea judecătoreasca nr. 787/S/1994 din
27.09.1994,cu un capital iniţial de 150 RON.

Societatea desfăşoara activităţi productive pentru realizarea de produse de panificaţie


şi patiserie,cod CAEN 1.581.

Societatea desfaşoara un important volum de activitate pe segmentul de piaţa al


producţiei de panificaţie, cu o cifra de afaceri neta de circa7737691 la nivelul exerciţiului
financiar 2013.

FORMA JURIDICǍ.MOD DE CONSTITUIRE

 Conform actelor constitutive elementele juridice ale societăţii comerciale “PANI


ENTERPRISE” S.R.L CURTEA DE ARGEŞ sunt:Este o societate comercială cu
raspundere limitată cu asociat unic şi funcţioneaza in conformitate cu statutul
propriu şi prevederile legilor romane in vigoare;Sediul social al societăţii este in
Curtea de Argeş, strada Posada, nr.10, (Terasa 1 Mai) , judetul Argeş;

 Capitalul social, subscris este de 350 000 numerar, reprezentând 3 500 de părţi
sociale cu o valoare nominal de 100 lei, deţinute în întregime de asociatul unic.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 4 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

 Reprezentant legal:
Nume şi Prenume Funcţia Actul de numire
DERVIS CATǍLINA ADMINISTRATOR / Actul constitutiv al
ASOCIAT UNIC societăţii

OBIECT DE ACTIVITATE

 Domeniul principal de activitate - Fabricarea altor produse alimentare GRUPA CAEN


158 (domeniu declarant)
 Activitatea principală–Fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie COD CAEN
1581.Societatea este bine poziţionată pe piaţa specifică , având un ridicat potenţial
managerial , financiar şi logistic.

STRUCTURA ASOCIAŢILOR

Societatea are o structura 100% privată , fiind reprezentată de asociatul unic DERVIS
CATǍLINA, care este şi administrator şi managerul general al societăţii.Structura confera
stabilitate şi coerenţă decizională.

TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE

Tehnologiile de fabricaţie utilizate pentru activitatea de bază – producţia de panificaţie ,


sunt clasice şi au avantaj că sunt simple şi consacrate.Fluenţa operaţiunilor desfaşurate
actualmente de firmă asigură faptul că tehnologiile utilizate sunt conforme cu cerinţele fabricaţiei
specifice.

STRUCTURA ORGANIZATORICǍ

Organigrama actuală a societăţii este simpla şi echilibrată , compartimentele funcţionale


fiind coordonate in mod direct de către asociatul unic şi administratorul firmei,fară bucle
decizionale suplimentare.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 5 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

A3.Evoluţia societăţii comerciale

Date despre 2011 2012 2013


societatea
comercială
Număr de angajaţi 94 86 76
Cifra de afaceri 7177477 8465717 7737691

Profit din activitatea 238605 371345 291364


de bază

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS

B1.Analiza nevoii de proiect

Intrucât s-a identificat o nevoie de produse de panificaţie şi patiserie in COMUNA AREF


,SAT CǍPǍTANENI din judeţul Argeş , societatea comerciala “PANI ENTERPRISE” a decis
să achiziţioneze o brutărie în această zonă,locaţia fiind poziţionată în mod strategic pe ruta de
trafic turistic şi intr-o zonă de dezvoltare turistică şi imobiliară.

B2.Localizare proiect

Locaţia care se va achiziţiona utilizând sursele atrase este“BRUTǍRIE – COMUNA AREF


,SAT CǍPǍTANENI” din regiunea SUD MUNTENIA ,judeţul ARGEŞ , ţara ROMANIA,fiind
reprezentată de o suprafaţa de teren de 2 559 m.p. şi o construcţie în suprafaţa de 200 m.p.

B3.Definirea scopului proiectului

Scopul societăţii comerciale este realizarea obiectului de activitate în vederea obţinerii de


profit.Prezentul proiect are ca scop desfaşurarea de activităţi productive pentru realizarea de
produse de panificaţie şi patiserie în comuna Aref , sat Căpătaneni.

Obiectivul analizat în prezentul studiu nu modifică în mod major capacitatea operaţională ,


strategia managerului afacerii vizând un control direct a segmentului de piaţa prin achiziţia unei
locaţii strategice într-o zona cu potenţial de dezvoltare.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 6 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

B4.Obiectivele proiectului

Principalele obiective ale strategiei societăţii analizate sunt:

 Profitabilitatea activităţii desfaşurate;


 Analiza resurselor şi a obiectivelor în vederea racordării la cerinţele pieţei
specifice;
 Analiza concurenţei;

Din punct de vedere a strategiei de preţ societatea are în vedere permanent efectuarea de
analize privind dimensiunorea reală a costurilor şi realizarea de ajustări care sa faca posibil
controlul segmentului de piaţa pe care acţionează.

B5.Termene şi etape
Activităţi implicate în realizarea obiectivului:

Activităţi proiect Data Perioada


Activităţi preliminare: Aprilie 2014 Mai 2014
 întocmire studiu
fezabilitate
 întocmire
documentaţie credit
Achiziţie obiectiv Mai 2014
Întegrare în fluxul activităţilor Iunie 2014
generale locaţie operaţională

B6.Resursele materiale

Resurse materiale – se referă la echipamentele de producție, materii prime, materiale,


energie, combustibil, gaze naturale; principalele resurse utilizate sunt legate de liniile de
producţie a pâinii şi produselor de patiserie.

Resursele financiare implicate în realizarea proiectului:

Modul de finanţare: -
Lei-
-Credit
355.000

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 7 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

-surse proprii din activitatea curenta şi


împrumuturi asociat unic- aport propriu 65.000
TOTAL PROIECT
420.000
Notă: Finanţarea din credit reprezintă 8̴ 5% din valoarea proiectului , iar aportul propriu 15 % din
valoarea totală.

Planul de finanţare

Condiţiile estimate de acordarea împrumutului sunt urmatoarele:

 Durata : 60 luni ( mai 2014 – aprilie 2019)


 Dobanda de analiza : 10 % ( cu marjă de siguranţa inclusă de consultant)
 Rambursarea ratelor: Rate şi dobanzi conform graficului de rambursare

Obiectiv finanţat Costul Surse bancare Surse


finanţării proprii
ACHIZIŢIE LOCAŢIE COMUNA AREF, 420.000 355.000 65.000
SAT CǍPǍTANENI – OBIECTIV
BRUTǍRIE

TOTAL 420.000 355.000 65.000


Notă: Sursele proprii vor fi reprezentate de surse din activitatea curentă a societaţii sau
împrumuturi ale asociatului unic.

Resursele umane
Resursele umane: din punct de vedere cantitativ, se va extinde structura actuală; din
punct de vedere calitativ se va încerca îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională
șimanagerială a personalului; este necesară creșterea a ponderii personalului de
specialitate; se impune dezvoltarea de criterii profesionale pentru executanți și
reevaluarea criteriilor de performanță pentrustructurile demanagement.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 8 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

Resursele informaţionale

Resurse informaționale sunt constituite din sistemul informaţional al societăţii,


colaborareacu firme de consultanţă în domenii precum: analiza financiară, marketing,
distribuţie şi audit.

B7.Managementul proiectului

În privinţa managemetului se poate spune ca societatea dispune de experienţa activităţii


desfaşurate pana în momentul de faţă acest aspect fiind un punct important in activitatea
analizată.Stragia de conducere este “ conducerea prin obiective” în această , performanţele
financiare şi menţinerea poziţiei pe piaţă specifică au un rol central.

Managementul general al firmei şi analiza oportunităţii investiţiei , implică un mod de


gândire şi acţiune flexibil, capabil să asigure adaptarea la noi condiţii de funcţionare, condiţii ce
pot general ocazii favorabile , dar şi riscuri.

Realizările firmei şi poziţia pe piaţă demonstrează in mod direct capacitatea managerială a


asociatului unic al societăţii,experienţa şi realizările actuale ale doamnei Dervis Cătălina fiind
puncte de sprijin în afirmaţia că realizarea obiectivelor propuse va fi un succes.

C. MEDIUL DE PIAŢA AL PROIECTULUI


Clienţii societăţii comerciale sunt reprezentaţi de importanţi agenţi economici din zona dar
şi de persoane fizice care locuiesc în zona vizată.

C1.Promovarea şi distribuţia produselor

Creşterea continuă a complexităţii fenomenelor pieţei , dinamica accelerată a


evenimentelor din mediu economic , implică o creştere continuă a informaţiilor în marketing.În
cazul de faţa , dat fiind specificul de producţie activitatea de promovare este un element secundar
pentru dinamica vânzărilor.

La momentul actual societatea se preocupă în cadrul departamentului comercial de


activităţiile de promovare , acestea fiind axate pe metode de promovare clasice , întrucat

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 9 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

resorturile de acţiune în cazul de faţa sunt atipice , prin faptul că publicitatea prin produs este mai
eficientă ca orice altă formă de publicitate.

Cu toate acestea , se recomandă testarea periodică şi acumularea de date de pe piaţa


specifică , precum şi stocarea unor elemente care vor deveni avantaje potenţionale în momentul
în care se va realiza o sofisticare a pieţei.

Metodele de distribuţie utilizate în prezent au mecanisme simple , sistemul de distribuţie


având un grafic de desfaşurare impus de cererea zilnică de produse.Structura de distribuţie
actuală este de peste 95% prin sistemul propriu , care dispune de mijloacele de transport necesare
şi de licenţe pentru această activitate.

C2.Analiza cererii şi a ofertei pe piaţa internă

Segmentele de piaţa vizate sunt cele referitoare la producţia de pâine , specialităţi de


panificaţie şi produse de patiserie. Este o piaţa foarte bine reprezentată , cu fluenţa , care dispune
de avantajele unei cereri determinate de produsele comercializate – produse de bază în
alimentaţie.

Un rol important pe segmentul de piaţa analizat , aşa cum a mai fost relevant, îl au
caracteristicile produselor oferite , care prin prospeţime şi calitate recomandă implicit
producătorul şi crează o stabilizare a relaţiilor cu clienţii. Segmentul de piaţa nu este sofisticat ,
dar este sensibil în raport cu respectare criteriilor de calitate a produselor , cu elasticitatea
procesului de producţie , care trebuie să acopere prompt perioadele de flux ale comenzilor.

În ceea ce priveşte structura şi volumul cererii produselor şi capacitatea de absorţie a pieţei ,


aceste elemente depind de păstrarea clienţilor fideli prin oferirea unor produse de calitate , la un
preţ rezonabil.Din punct de vedere a societăţii analizate , aceste aspecte reprezintă puncte de
reper ale strategiei manageriale.Poziţia pe piaţa şi respectarea cu stricteţe a condiţiilor impuse de
specificitatea produselor au structurat caracteristicile producţiei şi volumul acesteia , societatea
axându-şi producţia în principal de produsul de bază “ Paine albă” , care reprezintă peste 80 %
din producţia totala , urmat de “ Paine neagră” cu o pondere de peste 12 % , restul fiind produse
a căror cerere este ermintă şi de conjunctura existent pe piaţa (sărbători,zile de odihna,etc).

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 10 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

Conform analizelor economice şi statisticilor , în perioada ultimilor doi ani factorul principal
de creştere economică a fost consumul dar şi operaţiunile de export de produse – component
dominantă a acestuia fiind exportul de resurse şi de forţa de muncă.

C3.Principalii concurenţi şi analiza comparativă


Concurenţa societăţii “PANI ENTERPRISE” S.R.L. CURTEA DE ARGEŞ se manifestă în
suficientă masura în activităţiile specific , existând un segment de societăţi care desfăşoara
activităţi similar , precum : ARGPAN S.A. CURTEA DE ARGEŞ – fosta întreprindere de
panificaţie , actualmente societate privată, MOUSE FENSTA S.R.L. CURTEA DE ARGEŞ ,
AROMET STAND PROD S.R.L. CORBII, VEL PITAR S. A. societate care s-a orientat către
distribuţia produselor la mările complexe comerciale.

Se face precizarea că societatea ARGPAN S.A CURTEA DE ARGEŞ păstrează o doză de


imobilism specific socieăţilor cu capital de stat şi o inerţie a procesului de restructurare din etapa
post privatizare , ceea ce îi conferă o acţiune grea pe piaţa specifică.

În ceea ce priveşte concurenţa societăţii VEL PITAR S.A. , aceasta se manifestă în special pe
specialităţi şi produse de panificaţie , segment de piaţa pe care societatea analizată nu are o
activitate cu un volum determinant.

Avantajele de care dispun societăţile concurente nu pot fi cuantificate întrucât fiecare


societate îşi fructifică avantajul unor relaţii tradiţionale , cuatificarea putând fi facută doar la
nivelul experienţei accumulate pe piaţa şi a forţei de muncă calificate.

În schimb societatea “ PANI ENTERPRISE “ S.R.L. , dispune de puncte forte determinate de


logistica operatională şi managerială, de nivelul tehnologic şi poziţia actuală pe piaţa şi de
investiţiile realizate ,care asigură derularea unei producţii în parametric impuşi de normele
europene în materie.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 11 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

C4.Prezentarea produselor şi serviciilor oferite

Piaţa producţiei de panificaţie este foarte bine reprezentată în zona de acţiune a societăţii-
zona adiacenta oraşului Curtea de Argeş,dat fiind specificul produselor care se adresează în mod
direct pieţei de consum. Respectarea unor criterii de baza precum calitatea şi prospeţimea
produselor reprezintă condiţii suficiente pentru păstrarea segmentului de piaţa.

Se poate aprecia că piaţa produselor specifice este foarte bine reprezentată şi are oportunităţi
reale în condiţiile unei strategii manageriale coerente.Factorii de risc sunt uzuali,generaţi de
orice tip de afacere,cu menţiunea că nu există posibilitatea de a se schimba radical piaţa
specifică.

Piaţa produselor de panificaţie nu prezintă fluctuaţii majore,deşi există luni în care vânzările
scad ca urmare a unor conjuncture de piaţa, dar sunt şi luni de vârf în care vănzările depaşesc
consistent volumul unei luni obişnuite şi compensează scăderile de vânzări în lunile mai slabe.

C5.Principalele caracteristici ale produselor oferite

Produsele de panificaţie ( dintre care pondere majoră o reprezintă pâinea albă cu un gramaj
de 350 g , pâinea neagră cu un gramaj de 450 g, păinea graham , precum şi o paletă diversă de
produse de patiserie şi specialităţi de panificaţie) nu au nevoie de programe susţinute de
marketing sau analize de piaţă complexe întrucăt acestea se recomandă implicit prin calitate şi
prospeţime.

În zona de acţiune a societăţii existăa fluenţă şi reprezentativitate în ceea ce priveşte


activitatea industrială, ceea ce crează premise pentru o piaţa de consum stabilă.Societatea
îndeplineşte la momentul actual toate condiţiile şi cerinţele impuse de normele europene în
materie , rezultat al amplului program investiţional derulat de societate.

Produsele sunt livrate direct pe piaţa de consum , sunt produse recomandate implicit de
calitatea lor , iar volumul vânzărilor şi poziţia pe piaţă a societăţii “PANI ENTERPRISE” S.R.L.
oferă elemente implicite privind nivelul de competitivitatea al produselor.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 12 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

C6.Preţul de vânzare al produselor

Preţul de vănzare al produselor este stabilit pe baza calculaţiilor de preţ şi a rapoartelor de


producţie , preţul final fiind ajustabil din cota de profit pentru încadrarea în marjele de piaţă , în
funcţie de manifestările pieţei specifice.

Pentru produsele de bază preţurile de livrare (inclusiv TVA) sunt dupa cum urmează:

Livrare distribuitori Livrare directă


Paine albă 0,750 lei 0,900 lei
Paine neagră 0,900 lei 1,100 lei
Graham 0,750 lei 1,000 lei

Capitol %
Materie primă şi material 43,0%
Energie şi utilităţi 7,5%
Manoperă directă şi indirect 17,00%
Transport şi servicii 7,50%
Costuri financiare 9,50%
Taxe şi impozite 0,50%
Cota de profit 15,00%

C7.Prognoza privind preţurile practicate

Preţurile practicate până la data prezentului studiu pentru produsele distribuite de către
societatea analizată sunt preţuri raportate la condiţiile pieţei.Nu se întrevad în momentul de faţa
posibile modificări radicale ale preţurilor practicate întrucat piaţa produselor este natura şi
stabilă.

Politica societăţii analizate de racordare la nivelul de preţuri şi la manifestările de pe piaţa ,


generează un suport important al politicilor de vânzare şi relevă existenţa unui management
performant şi ancorat în realităţile mediului economic.

În plus , stabilizarea fluctuaţiilor monedei naţionale în raport cu moneda europeană şi


apreciere înregistrata în ultima perioadă , menţin un echilibru direct în vânzările produselor de
panificaţie.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 13 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

C8.Capacitatea tehnică şi de producţie

Societatea dispune de infrastructură proprie pentru activitatea de producţie panificaţie ,


adaptată la cerinţele de producţie europene. Nu au fost relevate elemente de influenţă care să
genereze schimbări asupra acestor elemente în viitorul apropiat.

Se face precizarea ca urmare a strategiei manageriale a asociatului unic , societatea a


derulat procedurile unui audit de calitate , care certifică îndeplinirea tuturor cerinţelor de
functionare impuse de normele europene in materie.

D. INVESTIŢIA PLANIFICATĂ ŞI PLANUL DE IMPLEMENTARE

D1.Valoarea investiţiei
Valoarea investiţiei se ridica la 420.000 lei din care contribuţia solicitantului este de 15% iar
85% din surse bancare.

Obiectiv finanţat Costul finanţării Surse Surse


bancare proprii
ACHIZIŢIE LOCAŢIE COMUNA 420.000 355.000 65.000
AREF , SAT CǍPǍTANENI –
OBIECTIV BRUTǍRIE
TOTAL 420.000 355.000 65.000
Notă: Sursele proprii vor fi reprezentate de surse din activitatea curentă a societaţii sau
împrumuturi ale asociatului unic.

D2.Scopul investiţiei

Scopul investiţiei este reprezentat de extinderea activităţii prin deschiderea unui obiectiv
brutărie situat în COMUNA AREF , SAT CǍPǍTANENI.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 14 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

D3.Tipul investiţiei

Tipul investiţiei –achiziţie constructive situată în COMUNA AREF , SAT


CǍPǍTANENI.Întrucat s-a identificat o nevoie de produse de panificaţie şi patiserie în
COMUNA AREF ,SAT CǍPǍTANENI din judeţul Argeş , societatea comercială “PANI
ENTERPRISE” a decis să achiziţioneze o brutărie în această zonă,locaţia fiind poziţionată în
mod strategic pe ruta de trafic turistic şi într-o zonă de dezvoltare turistică şi imobiliară.

An Număr mediu locuri de muncă


2014 10
2015 5
2016 5
2017 7
2018 3

Societatea dispune de toate autorizaţiile necesare funcţionării şi de licenţe de fabricaţie pentru


produsele fabricate , prezentate în cele ce urmează:

Autorizaţii

 Protecţia mediului : referat nr. 10.727/18.02.2011 , autorizaţie nr. 190/17.02.2011


– eliberate de Agenţia pentru Protecţia Mediului;
 Autorizaţie P.S.I : autorizaţia nr. 51.431/2/12.03.2010 – eliberată de Grupul de
Pompieri Argeş;
 Autorizaţia sanitară : autorizaţie nr. 1.939/21.12.2009 – eliberată de Ministerul
Sănătăţii şi Familiei;
 Sanitar –Veterinară: referat nr 2.233/22.03.2010 , autorizaţie nr.
524/AP/06.04.2008 – eliberată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;
 Autorizaţie protecţia muncii: autorizaţie 2.237/08.06. 2008 – eliberată de
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale – Inspectoratul de Proecţia Muncii
Argeş;

Licenţe

 Licenţa fabricaţie seria A/26.087/04.06.1997 pentru produse panificaţie,licenţă care


înlocuieşte licenţa inţială nr. A/25.768/17.10.1996 eliberată în baza avizului Ministerului
Sănătăţii nr 2.616/19.926/10.04.1996;
 Licenţa fabricaţie seria A/26.605/23.10.2000 pentru produse de patiserie;
 Licenţa fabricaţie seria A/26.900/16.01.2003 pentru produse panificaţie(pâine);

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 15 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

 Licenţa transport rutier seria P/019893 eliberată de Autoritatea Rutieră Româna – pentru
activitatea de transport;

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE

Am estimat aceste date ţinând cont de rezultatele celorlalte brutării din zona.

E1.Situaţia actuală şi previzionată a veniturilor (mii Euro)

Descriere 2009 : 1616491.05 Euro

Estimativ 2010: 1620625,73 Euro

Estimativ 2011: 8505090,53 Euro

Estimativ 2012: 1742591,05 Euro

Rata de schimb LEI/EURO utilizată în calcul: 4.4700

2014 2015 2016


Profit 1271902 2367121 2303256
Vânzări 497651 562372 608542
Alte venituri din 353239 439753 574290
activitatea curentă
Total venituri 850890 1002125 1182832
curente

A.

2014 2015 2016


Venituri financiare 8452618 6752171 7365211
Venituri extraodrinare 1625176 3215419 2309171
Total venituri 10431033 10407343 10248672

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 16 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

B.

2014 2015 2016


Materii prime 342 521 421
Utilităţi şi energie 876 452 763
Salarii şi alte costuri asimilate 1129 3826 4511
Amortizarea 214 723 478
Alte cheltuieli curente 3256 2980 4710
Cheltuieli Financiare 6321 4190 7891
Cheltuieli Extraordinare 2410 3190 5890
Total cheltuieli curente 14548 15882 24664
Total Cheltuieli 23279 23262 38445

C.Rezultat economic : Total venituri – Total cheltuieli

2014 2015 2016


Total venituri 10431033 10407343 10248672
Total cheltuieli 23279 23262 38445
Rezultat economic 10407754 10384081 10210227

E2.Randamentul investiţiei
𝑷𝒉𝒊 ∗𝑫𝒇 𝟐𝟗𝟏𝟑𝟔𝟒∗𝟏𝟎
𝑹= −𝟏= − 𝟏 = 𝟓, 𝟗𝟑
𝑰𝒕𝒊 𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎

Termenul de recuperare a investiţiei


𝑰𝒕 𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒊 = 𝑷𝒉𝒊 = 𝟐𝟗𝟏𝟑𝟔𝟒 = 𝟏, 𝟒𝟒 ani
𝒊

Coeficinetul de eficienţă economică


𝑷𝒉𝒊 𝟐𝟗𝟏𝟑𝟔𝟒
𝒆𝒊 = = 𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟔𝟗 lei profit la un leu investit
𝑰𝒕𝒊

Venitul net actualizat=Venit brut-cheltuielile aferente

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 17 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

=7737691-632185=7105506

Rata internă de rentabilitate

𝑽𝑨𝑵𝒌𝒎
𝑹𝑰𝑹 = 𝑲𝒎 + (𝑲𝑴 + 𝑲𝒎 ) ∗
𝑽𝑨𝑵𝒌𝒎 + 𝑽𝑨𝑵𝒌𝑴
𝑽𝑨𝑵 ∗ 𝟏𝟓%
= 𝟏𝟓% + (𝟐𝟎% − 𝟏𝟓%) ∗
𝑽𝑨𝑵 ∗ 𝟏𝟓% + 𝑽𝑨𝑵 ∗ 𝟐𝟎%

𝑽𝑨𝑵𝟓% > 0

𝑽𝑨𝑵𝟏𝟓% >0

𝑽𝑨𝑵𝟐𝟎% >0

F. PROFILUL AFACERII ŞI CADRUL ORGANIZAŢIONAL

Proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă prin realizarea


unui management raţional al resurselor care conduce astfel la îmbunătăţirea mediului.De
asemenea se urmăreşte reducerea sărăciei din zona vizată prin crearea de locuri de muncă care va
duce la creşterea economică a comunei AREF,urmărind ca această dezvoltare să fie compatibilă
cu necesitatea de a proteja şi îmbunătăţi mediul în beneficiul propriei populaţii.Se mentionează
faptul că prezentul proiect respectă toate standardele de mediu în vigoare.

Proiectul respectă principiul privind egalitatea de şanse asigurând participarea deplină a


fiecărei persoane la viaţă economică şi socială a proiectului,fără deosebire de origine etnică , sex,
religie , vârsta ,dizabilităţi sau orientare sexuală.

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 18 of 19 “PANI ENTERPRISE”
Academia de Studii Economice
- Bucuresti 2014 -

BIBLIOGRAFIE
1. www.panienterprise.ro
2. http://www.localbiz-arges.ro/pani-enterprise-srl-curtea-de-arges-f2856.html
3. http://www.afaceriagricole.net/firma/6827-PANI-ENTERPRISE-S-R-L-.html
4. http://www.paginiaurii.ro/companii/CURTEA+DE+ARGE%C5%9E/2458926069900201
4FREE/PANI+ENTERPRISE+S.R.L./
5. http://www.ruralmanager.ro/web/guest/sc_pani_enterprise__srl

Amalia ŞLINCU
Adriana ŞERBAN
Grupa 129 - Seria C Page 19 of 19 “PANI ENTERPRISE”