Sunteți pe pagina 1din 5

C.N. „I. L.

Caragiale”, Ploiești
Nr. ........... din ..................
Aprobat,

Inspecto
pector Școlar General –
prof. Nicolae
icolae-Oprea Angelescu

REGU
REGULAMENTUL CONCURSULUI

Catedra de Limba și Literatura Română


Româ a
Colegiului Național „I. L. Caragiale”, Ploiești,
Pl
în colaborare cu
C.C.D.Prahova, I.S.J. Prahova și Primăria
măria Ploiești
organizează
Concursul Literar Regional
Nichita Stănescu – Dreptul la timp
Ediţia a XXX-a

destinat elevilor din clasele a IX a, a X- a,, a XI


XI- a, a XII- a

Argument:
Pentru ca valorile autentice
ice să fie cu adevărat prețuite și pentru ca miturile
ile naţionale
naţ să nu mai fie
dezrădăcinate, într-o societate în care kitsch-ul şi nonvaloarea primează în detrimentul
detrim culturii şi al
educaţiei, ne simţim datori „să redesc
redescoperim” literatura și marii ei reprezentanți. ți. Învățăm
Înv de la Nichita
Stănescu despre cuvintele care au o na natură eternă prin faptul că ele nu au timp. Timpurile
Timp pe care ele le
acceptă, pe care cuvântul le acceptă ptă – trecutul, prezentul şi viitorul – sunt un fell de piei, forme, trupuri,
înfăţişări, privelişti şi manifestări ale cuvântului. Cuvântul nu are natura timpului, ui, el se petrece în timp,
dar el are o natură statică. Timpul ul are
a o natură perisabilă. Locul petrecerii cuvân uvântului e trecător, nu
cuvântul.

Obiective generale:
cunoaşterea vieţii şi a ooperei marelui poet naţional, a influenţei creaţiei
reaţiei stănesciene asupra
culturii naţionale;
dezvoltarea capacităţii
cităţii de a înţelege şi de a transmite intenţii, ţii, gâ
gânduri, semnificaţii,
mijlocite de limbajul scris sau plastic;
astic;
încurajarea afirmării
rii tin
tinerelor talente în domeniul creaţiei literare;
promovarea literaturii
turii şi a artei naţionale, precum şi stimularea comunic
municării interculturale;
promovarea artei şi a cu culturii româneşti în context european şi internaţio
ernaţional;
apropierea elevuluiui de sspiritul valorilor autentice;
dezvoltarea încrederii
derii în sine prin încurajarea abordării originale, e, îndrăzneţe
îndr şi creative a
sarcinilor de lucru;
sporirea capacităţii
ţii de interrelaţionare la nivelul grupului/ echipei ipei din
d care face parte
fiecare elev;
atragerea unui număr
umăr mare de elevi într-un sistem competiţional ional deschis cu diferite
niveluri de dificultate;
familiarizarea elevilor
vilor cu atmosfera unui examen, precum şi verificarea
verific şi dezvoltarea
cunoştinţelor istorico – literare.
Grup ţintă:
Elevi de la clasele a IX--a până la a XII-a.

1
1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
Fiecare şcoală poate participa cu un echipaj de maximum 20 de elevi.
Perioada de înscriere: 12 februarie 2018 – 11 martie 2018.
La înscriere, fiecare unitate de învăţământ va transmite un tabel cu elevii înscrişi şi cadrele
didactice coordonatoare.

2. PROBE DE CONCURS:
eseu critic – pornind de la un text liric propus de organizatori;
creaţie liberă:
o poezie – 3 texte;
o proză – 1 text.
Concursul se va desfăşura anual în cadrul Zilelor Nichita Stănescu în perioada 30–
31martie.
Lucrările (eseu critic1, creaţie liberă – poezie sau proză) pot fi trimise până la data de 11
martie (data poştei) a anului școlar în curs obligatoriu în ambele modalităţi:
o prin poştă, în plic securizat, pe adresa: Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Ploieşti, str.
Gheorghe Doja, nr. 98, cod 100141, jud. Prahova, cu menţiunea: «Pentru concursul
„Nichita Stănescu – Dreptul la timp”»;
o prin e-mail, pe adresa catedra_rom_cnilc@yahoo.com.

3. COMISIA DE CORECTARE:
va fi stabilită de către comisia de organizatori, cu aprobarea directorului unităţii de
învăţământ şi a unui inspector de specialitate.

4. PREMIILE:
se vor acorda:
o Marele Premiu;
o trei premii (I, II, III) pentru fiecare probă;
o menţiuni – 10% din numărul participanților (aproximativ șase pentru fiecare
secțiune).
fiecare concurent va primi o diplomă de participare (şi poate opta, contra cost, pentru
primirea unei reviste, în care sunt publicate lucrările participante la concurs, în format electronic,
cu ISBN/ISSN, în termenul stabilit în calendarul de activități.);
cadrele didactice care participă la corectare și profesorii coordonatori (în cazul participării
cu cel puţin trei elevi) vor primi adeverinţe sau diplome care să ateste acest lucru.

5. REZULTATELE ŞI FESTIVITATEA DE PREMIERE:


Rezultatele se vor afişa pe data pe data de 27 martie, ora 20, la avizierul şcolii şi pe site-
urile https://sites.google.com/site/nichitastanescudreptullatimp/home (data poate fi schimbată în funcţie
de programul stabilit în cadrul Primăriei oraşului Ploieşti);
Festivitatea de premiere a câştigătorilor se va desfăşura în Aula Paul
Constantinescu a Colegiului Naţional „I. L. Caragiale”, Ploieşti sau într-o locație stabilită de Primărie,
la o dată stabilită conform programului Zilelor Nichita Stănescu.

6. DETALII SUPLIMENTARE:

fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de maximum 20 de lucrări selecţionate


(nu mai mult de 20 de lucrări pe şcoală!);

1
Vezi precizările referitoare la probele concursului. Se va face referință la textul „Recele echilibru al stelelor”.
2
vor fi acordate diplome (premiul I, II, III, menţiune), pentru fiecare secţiune şi Marele
premiu. În cazul în care vor exista sposorizări asemănătoare anilor anteriori, vor fi acordate recompense
celor care au obținut Marele premiu, Premiile I, II sau III și primelor trei mențiuni de la fiecare secțiune);
cadrele didactice vor primi adeverinţă de participare sau diplomă în cazul participării cu
cel puţin trei elevi;
pentru publicarea în revistă este necesar să trimiteţi lucrarea nu numai prin poştă, ci şi în
format electronic la adresa: catedra_rom_cnilc@yahoo.com;
revista în format electronic se poate transmite participanților contra sumei de 10 lei
(participarea la concurs este gratuită). Banii pot fi puși în plic, odată cu lucrările, iar revista cu
ISBN/ISSN va fi trimisă împreună cu diplomele, conform termenului stabilit în calendarul de activități;
completarea fişei/tabelului de înscriere (anexa nr. 1), cu toate datele solicitate, este
obligatorie, lipsa acesteia duce la descalificare;
parteneriatul (anexa nr. 2) se completează în două exemplare. Acesta va fi înregistrat şi
ştampilat de către directorul instituţiei. Un exemplar va fi returnat odată cu diplomele;
odată cu fiecare lucrare, fişă şi acord de parteneriat, în plic se va introduce un alt plic A4
cu adresa pentru retur, francat cu 3 timbre de 1 leu (pentru a putea returna diplomele și, eventual, banii
pentru revista electronică);
lucrările nu se returnează;
organizatorii concursului nu îşi asumă răspunderea pentru pachetele deteriorate, lucrări
lipite, pierderi pe parcursul traseului poştal!

7. PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Anca Popa – tel. 0744499571
Prof. Gabriela Ioan – tel. 0733804475

8. PRECIZĂRI REFERITOARE LA PROBELE CONCURSULUI:


La concurs pot participa numai lucrări nepublicate, având ca punct de referinţă opera lui
Nichita Stănescu.
La secțiunea eseu critic, textul de referință este „Recele echilibru al stelelor” de Nichita
Stănescu. Nu vor fi evaluate lucrări care au la bază alte opere lirice.
Condiţii de redactare: text redactat cu diacritice, de maximum 3 pagini; format A4; font
Times New Roman 12; 1,5 lines; fişier ataşat (atachement în e-mail).
Lucrările vor fi însoțite de un motto, iar numele candidatului va figura numai în fișa de
participare la concurs.
Fiecare participant va fi trecut în fișa de participare (vezi anexa nr. 1).
Lucrările care nu vor fi trimise prin e-mail şi poştă până la data de 11 martie nu vor fi
jurizate.
9. CALENDARUL CONCURSULUI:
15.01.2018 – 16.02.2018 – lansarea concursului şi mediatizarea lui;
12.02.2018 – 11.03.2018 – înscrierea candidaţilor;
05.03.2018 – 11.03.2018 – stabilirea componenței juriului;
12.02.2018 – 11.03.2018 – centralizarea datelor/lucrărilor pe fiecare secţiune;
12.03.2018 – 18.03.2018 – jurizarea lucrărilor;
26.03.2018 – 27.03.2018 – anunţarea câştigătorilor;
28.03.2018 – 31.03.2018 – festivitatea de premiere (în funcție de data stabilită
de Primăria Ploiești);
31.03.2018 – 22.05.2018 – redactarea revistei concursului;
23.05.2018 – 31.05.2018 – trimiterea spre tipărire şi tipărirea revistei electronice;
01.06.2018 – 08.07.2018 – trimiterea diplomelor şi a revistelor în format electronic.
Coordonatori:
prof. Popa Anca Adina
prof. Ioan Gabriela
Director:
Prof. Băjenaru Carmen-Veronica

3
Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, Ploieşti
ANEXA NR.1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
LA
CONCURSUL
NICHITA STĂNESCU – DREPTUL LA TIMP

Fișa de înscriere (cu centralizarea elevilor participanți) se transmite, obligatoriu, și prin e-mail.

Nr. Secțiunea la Numele şi Titlul Motto Unitatea Adresa Localitate, Numele Adresa de E-mail număr de
crt. care prenumele lucrării şcolară de unității județ profesorului trimitere a telefon
participă candidatului provenienţă școlare coordonator diplomelor (profesor și
(eseu critic, (elevului) elev)
poezie,
proză)
1.

Note:

La nivelul școlii/profesorului coordonator se va completa un singru tabel în care vor fi trecute toate numele elevilor participanți.
În cazul sponsorizărilor acordate de Primăria Ploiești pentru premii, se va solicita un cont bancar al elevului (părintelui/tutorelui legal) în care să se facă
viramentul. Banii nu se trimit prin alte modalități.

4
ANEXA NR. 2
C.N. „I. L. Caragiale”, Ploiești ...........................................
Nr. ........... din .................. Nr. ........... din ..................

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL
Concursului Nichita Stănescu – „Dreptul la timp”
An şcolar 2017-2018

Încheiat între:
COLEGIUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”, Ploieşti, jud. Prahova, reprezentat
prin director prof. Băjenaru Carmen-Veronica, responsabili proiect prof. Popa Anca, prof. Ioan Gabriela
şi
Şcoala/Colegiul ……………………………………..localitatea…………………………….….,
judeţul…………………………………………, reprezentată prin director .. ……………………….….
…………………………………..., respectiv prof. ……………………………………………….…..........

Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului şi
asigurarea unui climat favorabil de colaborare între părţile amintite.

1. Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Ploieşti:


− întocmeşte documentaţia pentru lansarea pe
https://sites.google.com/site/nichitastanescudreptullatimp/documente, www.didactic.ro şi www.olimpiade.ro
a proiectului;
− coordonează şi monitorizează proiectul la nivel judeţean;
− mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;
− trimite diplome/adeverinţe elevilor cu menţionarea şcolii şi a cadrului didactic coordonator la
sfârşitul proiectului şi în condiţiile prevăzute de regulament.

2. Şcoala/Colegiul ………………………………....................................................……..:
− desfăşoară activităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii proiectului;
− trimite în timp util coordonatorilor de proiect datele cerute pentru înscriere, acordul de parteneriat
şi respectă participarea la concurs conform regulamentului.

Coordonatorii proiectului: prof. Popa Anca Adina, prof. Ioan Gabriela.

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Ploieşti Şcoala/Colegiul .....................................

Director, Director,
Prof. Băjenaru Carmen-Veronica Prof. .....................................................