Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de lucru

a elevului ……………………………………

Geografia general ă

5
3 2

A
1 C

4 B
C
6

I. AnalizaŃi harta de mai sus şi răspundeŃi la următoarele cerinŃe:


1. NotaŃi numele continentelor, reprezentate şi localizate pe hartă prin cifre (de la 1 la 7).
2. NotaŃi numele oceanelor, reprezentate şi localizate pe hartă prin litere (de la A la D).
3. EnumeraŃi continentele din emisfera sudică.
4. EnumeraŃi continentele aflate la est de Primul Meridian (Greenwich).
5. NotaŃi poziŃia geografică a fiecărui continent, faŃă de oceane. Se va utiliza punctele cardinale
(N, S, V, E) şi intercardinale (NV, NE, SV, SE).

II. CompletaŃi textul de mai jos cu informaŃia care lipseşte. Pentru identificarea răspunsurilor corecte,
utilizaŃi planiglobul fizic, dar şi harta de lucru.
Europa este situată între Oceanul ………………………… şi ………………………… . Spre est se
continuă cu …………………………, iar în vest este mărginită de Oceanul ………………………… . La vest de
Oceanul Atlantic se află două continente: în emisfera nordică ……………………………, iar în emisfera sudică
………………………… . Între continentele situate pe cele două margini ale Oceanului Atlantic există o
corespondenŃă, astfel: între Europa şi …………………………, în emisfera boreală, şi între Africa şi
…………………………, în emisfera australă. Această corespondenŃă, forma Oceanului Atlantic, precum şi alte
elemente sugerează ideea că aceste patru continente au fost cândva împreună.
În jurul Polului Sud se află …………………………, mărginit spre exterior de o importantă paralelă
denumită ………………………….. . La nord de acest continent, într-o poziŃie mai apropiată, se află situate trei
continente: …………………………, ………………………… şi ………………………… . Oceanul Pacific
este mărginit spre vest de continentele ………………………… şi …………………………, în est de
………………………… şi …………………………, iar în sud de ………………………… . Paralelele
principale ce nu au fost trasate pe hartă, sunt: ………………………… şi ………………………… .