Sunteți pe pagina 1din 14

T E S T cap 1, 2 3, 4

I.( 6p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1.Petru I Muşat domneşte în:
a) Moldova
b) Dobrogea
c) Ţara Românească
2.Decebal conduce Dacia între anii:
a) 82 – 44 î.H.
b) 87 – 106
c) 98 – 117
II.(8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1.În Diploma Cavalerilor Ioaniţi sunt menţionate la Sud de Carpaţi voievodatele
lui................pe Jiu şi ..........................pe Argeş.
2.Conducătorii geto-daci se numeau.......................... iar oamenii de
rând...............................
III.(16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
Radul Negru – vodă, mare herţeg pre Amlaş şi pre Făgăraş, ridicatu-s-au de acolo cu
toată casa lui şi cu mulţime de noroade pogorându-se pe apa Dâmboviţei, început-au a
face acolo (…). Atuncea şi Basarabeştii cu toată boierimea ce era mai înainte peste Olt
s-au sculat cu toţii de au venit la Radul-vodă
(Legenda întemeierii unui stat românesc)
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi numele întemeietorului ţării din Sudul Carpaţilor
2. Precizaţi termenul istoric utilizat de cronicari pentru a descrie întemeierea statelor
medievale româneşti.
3. Numiţi statul medieval întemeiat în Sudul Carpaţilor.
4. Numiţi un alt stat medieval românesc întemeiat asemănător.
IV.(20p) 1. Definiţi următoarele noţiuni/concepte istorice: “Ban al Olteniei”,
“nomad”.
2. Construiţi câte un enunţ utilizând fiecare noţiune/concept în corelaţie cu
un eveniment/proces din istoria românilor.
V. (20p) Prezentaţi două cauze ale romanizării geto – dacilor şi două urmări ale
acestui proces pentru istoria românilor.
VI (24p) Prezentaţi domnia lui Mircea cel Bătrân având în vedere:
- scopurile politicii duse de Mircea
- principalele acţiuni militare şi politice
- importanţa domniei lui Mircea pentru Ţările Române

Notă: Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins – concluzii),


ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric.
Se acordă 10p din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii.
T E S T Capitolele 1 – 3

I.( 20p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Bătălia de la Posada se desfăşoară în:
a) 1276 b) 1330 c) 1352 d) 1368
2.Prin pacea încheiată cu Domitian, Decebal devenea pentru romani:
a) client b) vasal c) suzeran d) aliat
3. Limba română este de origine:
a) greacă b) slavă c) dacică d) latină
4. Primul descălecat în Moldova aparţine lui:
a) Bogdan b) Radu Negru c) Dragoş d) Petru I
II.(20p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1. În Diploma Cavalerilor Ioaniţi sunt menţionate la Sud de Carpaţi voievodatele lui................pe
Jiu şi ..........................pe Argeş.
2.Maghiarii erau organizaţi administrativ în ............................. iar românii în..................................
3.Veteranii romani reprezintă un factor al…………………………..
4. Cea de a doua sinteză în formarea poporului român o reprezintă cea dintre
……………………….
III.(12p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“Căci aceşti zaculi (secui) sunt rămăşiţe de-ale hunilor care, când au aflat că ungurii se întorc
din nou în Pannonia, le-au ieşit în cale (…) şi, după ce au cucerit împreună Pannonia, au
dobândit o parte din aceasta, însă nu în Câmpia Pannoniei, ci vecini cu blahii (vlahii)”
(Simon de Keza, Despre colonizarea secuilor)
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi formula care dovedeşte alianţa dintre maghiari şi secui.
2. Numiţi statul medieval în care au fost colonizaţi secuii.
3. Precizaţi o altă populaţie colonizată de maghiari în spaţiul românesc.
4. Prezentaţi o consecinţă a invaziei maghiare în spaţiul românesc.
IV. (10p) Indicaţi două teorii asupra etnogenezei româneşti şi prezentaţi ideea lor principală

V. (12p) Transcrieţi pe foaia de examen textul de mai jos, completând spaţiile libere cu
termenii corespunzători din listă:
Procesul cel mai intens de…………. are loc între anii 106 – 271. Împăratul Aurelian retrage din
Dacia …………… şi …………….Restul locuitorilor rămîn aici şi îşi menţin contactele cu
romanitatea …………… În anul 313 prin …………. de la Milan împăratul Constantin cel Mare
acordă libertate de religie……………
Lista termenilor: colonizare, armată, creştinism, slavi, edict, romanizare, oriental, administraţie,
sinteză
VI.(16p) Prezentaţi războaiele dintre Traian şi Decebal urmărind:
- cauzele războaielor
- primul război daco-roman
- pacea din 102
- al doilea război daco-roman

Notă: Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins – concluzii),


ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric. Se acordă 10p din
oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii
Nume
Prenume
Clasa
T E S T A R E Cap.1 A

I.( 6p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1.Zeul principal al geto-dacilor era:
a) Jupiter
b) Zeus
c) Zamolxis
2.Burebista domneşte între anii:
a) 82 – 44 î.H.
b) 87 – 106
c) 98 – 117

II. (8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:


1.Conducătorii geto-daci se numeau.......................... iar oamenii de rând...............................
2. Prin cucerirea Daciei de către romani a putut avea loc procesul de……………………….

III. (12p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


„Burebista, bărbat get, luând conducerea neamului său a ridicat pe oamenii aceştia ticăloşiţi
de nesfârşitele războaie, i-a îndreptat prin abstinenţă şi sobrietate şi ascultare de porunci, aşa
încât în câţiva ani a întemeiat o mare stăpânire şi a supus geţilor cea mai mare parte a
populaţiilor vecine, ba a ajuns să fie temut chiar şi de romani.”
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi din text expresia care arată situaţia geto-dacilor la venirea lui Burebista pe tron
2. Ce cauze făceau necesară unirea triburilor geto-dace?
3. Pe ce căi realizează Burebista unificarea?
4. Ce număr de oşteni putea ridica Burebista?

IV. (20p) Alcătuiţi câte un enunţ legat de istoria românilor cu următorii termeni sau
expresii: “dava”, “veteran”

V. (20p) Indicaţi doi factori ai romanizării şi efectele lor asupra geto-dacilor.

VI. (24p) Prezentaţi războaiele dintre Decebal şi Traian,urmărind planul de idei:


- cauzele războaielor daco-romane
- etapele cele mai importante ale acestora
- două urmări importante ale războaielor
Notă: Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins – concluzii), ordonarea
cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric.
Se acordă 10p din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Nume
Prenume
Clasa
T E S T A R E cap.1 B

I. ( 6p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Retragerea romană din Dacia are loc în anul:


a) 106
b) 271
c) 602
2.Prin pacea încheiată cu Domitian, Decebal devenea pentru romani:
a) client
b) vasal
c) suzeran
II. (8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:

1. Coloniile greceşti de pe litoralul Mării Negre erau……………..,


……………..şi………………….
2. Ritualul de înmormântare la geto-daci era……………………….
III. (12p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“...foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul de a
ataca pe duşmani şi a se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse, se pricepea să folosească
victoria dar şi să iasă bine dintr-o înfrângere”.
(Cassius Dio, despre Decebal)

Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:


1.Transcrieţi din text două calităţi militare ale lui Decebal
2.Indicaţi unde se afla centrul puterii lui Decebal
3.Precizaţi locul în care se desfăşoară cele mai multe bătălii daco-romane
4.Menţionaţi datele războaielor dintre Decebal şi Traian

IV. (20p) Alcătuiţi câte un enunţ legat de istoria românilor cu următorii termeni sau
expresii: “urbanizare”, “tarabostes”

V. (20p) Indicaţi două cauze şi două consecinţe ale războaielor daco-romane.

VI. (24p) Prezentaţi formarea primului stat dac centralizat în timpul lui Burebista
urmărind planul de idei:
- cauzele unificării
- căile de unificare, graniţele regatului, centrul acestuia şi puterea sa militară
- acţiunile ulterioare ale lui Burebista
- situaţia regatului după moartea lui Burebista

Notă: Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins – concluzii), ordonarea


cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric.

Toate subiectele sunt obligatorii.


NUME
PRENUME
CLASA

T E S T I Cap.4

I (6p) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1 În lupta de la Rovine, oastea Ţării Româneşti a fost condusă de:
a) Mircea cel Bătrân
b) Mihai Viteazul
c) Vlad Ţepeş
2 În anul 1600 Mihai Viteazul:
a) a luptat cu armata otomană la Călugăreni
b) a încheiat pacea cu Imperiul Otoman
c) a realizat unirea Ţării Româneşti, Transilvaniei şi Moldovei

II (8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:


1 Cele trei mari puteri care au încercat să-şi impună dominaţia asupra Ţărilor Române în
sec. XIV – XVI se numesc………………., ……………… şi ……………………….
2 Între 1456 – 1462 Ţara Românească a fost condusă de ……………………………….
III (16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“ Mihai – vodă se bucura cu inima, nădăjduind că şi el, ridicând sabie asupra turcului,
împreună cu ceilalţi, va putea lesne să ridice jugul robiei turcului asupra ţării”

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1 Transcrieţi scopul urmărit de Mihai Viteazul în lupta antiotomană.
2 Numiţi statul medieval în care a domnit Mihai Viteazul
3 Numiţi un alt voievod român care a participat la cruciadele târzii.
4 Prezentaţi o consecinţă a luptei antiotomane duse de Mihai Viteazul.

IV (20p) Construiţi câte un enunţ utilizând următorii termeni “tribut”, “paşalâc” în


corelaţie cu un eveniment, proces sau fenomen din istoria românilor.

V (16p) Menţionaţi două cauze şi două consecinţe ale luptei antiotomane duse de Ştefan
cel Mare

VI (24p) Prezentaţi politica de cruciadă a lui Iancu de Hunedoara având în vedere:


- scopul “cruciadelor târzii”
- rolul lui Iancu de Hunedoara
- bătălii disputate
- importanţa acţiunilor lui Iancu
Notă: 10p se acordă din oficiu. Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins –
concluzii), ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric.
Toate subiectele sunt obligatorii.
NUME
PRENUME
CLASA

T E S T II cap. 4

I (6p) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1 Alexandru cel Bun a fost domnitorul statului medieval:
a) Dobrogea
b) Moldova
c) Transilvania
2 În secolul al XVI – lea Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate:
a) habsburgică
b) ţaristă
c) otomană
II (8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1 Prima unire politică a Ţărilor Române a fost realizată de domnitorul………….. în
anul…………
2 Ştefan cel Mare îi învinge pe polonezi în bătălia de la ………………………….
III (16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“ S-a ridicat puternicul Mehmet, împăratul turcesc, cu toate puterile sale răsăritene, şi a
ajuns până aici, la locul numit Pârâul Alb. Şi noi, Ştefan – voievod, cu fiul nostru Alexandru,
am ieşit înaintea lor aici şi am făcut mare război cu ei. Şi cu voia lui Dumnezeu au fost
înfrânţi creştinii de păgâni.”
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1 Numiţi statul medieval condus de Ştefan cel Mare.
2 Transcrieţi formula care demonstrează victoria otomanilor.
3 Numiţi un alt stat cu care se confruntă Moldova pentru a-şi apăra libertatea.
4 Menţionaţi o consecinţă a luptei antiotomane duse de Ştefan cel Mare.
IV (20p) Construiţi câte un enunţ utilizând următorii termeni “autonomie”, “vasal” în
corelaţie cu un eveniment, proces sau fenomen din istoria românilor.
V (16p) Menţionaţi două cauze şi două consecinţe ale luptei antiotomane duse de Mihai
Viteazul
VI (24p) Prezentaţi domnia lui Mircea cel Bătrân având în vedere:
- scopurile politicii duse de Mircea
- principalele acţiuni militare şi politice
- importanţa domniei lui Mircea pentru Ţările Române
Notă: 10p se acordă din oficiu. Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins –
concluzii), ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric.
Toate subiectele sunt obligatorii.
NUME
PRENUME
CLASA

T E S T III cap. 4

I (6p) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1 Mircea cel Bătrân încheie în 1395 o alianţă cu:
a) Polonia
b) Ungaria
c) Imperiul Otoman
2 Ştefan cel Mare domneşte în anii:
a) 1386 – 1418
b) 1400 – 1432
c) 1457 – 1504
II (8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1 Iancu de Hunedoara a domnit în ………………………
2 Mihai încheie un tratat de alianţă cu Transilvania condusă de………………………...
III (16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“ Mircea ghiaurul, aducând cu el oaste, a venit împotriva sultanului Baiazid şi, întâlnindu-se
unul cu altul, s-a dat o mare bătălie astfel încât atât din partea musulmanilor cât şi din
partea ghiaurilor mulţi au fost măcelăriţi.”
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1 Numiţi statul mwedieval condus de Mircea cel Bătrân.
2 Transcrieţi denumirile sub care apar armata română şi cea otomană.
3 Menţionaţi o cauză a luptei antiotomane duse de Mircea cel Bătrân.
4 Numiţi un alt domnitor român care a luptat în sec. XIV – XV împotriva otomanilor.
IV (20p) Construiţi câte un enunţ utilizând următorii termeni “independenţă”,
“capitulaţii” în corelaţie cu un eveniment, proces sau fenomen din istoria românilor.
V (20p) Prezentaţi scopurile generale ale politicii externe duse de Ţările Române în Evul
Mediu.
VI (24p) Prezentaţi unirea Ţărilor Române din 1600 având în vedere:
- situaţia lui Mihai după 1595
- principalele acţiuni care vor conduce la unire
- cauzele şi principalele acţiuni care vor destrăma unirea
- importanţa acţiunii lui Mihai Viteazul.
Notă: 10p se acordă din oficiu. Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins –
concluzii), ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric.
Toate subiectele sunt obligatorii.
NUME
PRENUME
CLASA

T E S T IV cap. 4

I (6p) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1 Domnia lui Mircea cel Bătrân are loc între anii:
a) 1386 – 1418
b) 1456 – 1462
c) 1593 – 1601
2 Turcii sunt înfrânţi în bătălia de la Vaslui din 1475 de către:
a) Alexandru cel Bun
b) Iancu de Hunedoara
c) Ştefan cel Mare
II (8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1 Tratatele cu Poarta, încheiate de creştini, se numesc……………………….
2 Prin tratatul de la Lublau din anul…….. se prevedea împărţirea ………….între Polonia şi
Ungaria.

III (16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


“ Marţi noaptea, dechemvrie15, au aprins târgul asupra lor (a ungurilor) când ei erau fără
nici o grije. Şi fiind ei beţi şi negătiţi de război I-au lovit Ştefan-vodă în revărsatul zorilor şi
perire au făcut într-înşii şi singur craiul, rănit de săgeată foarte rău de-abia au ieşit în
Ardeal.”
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1 Transcrieţi formula care arată situaţia armatei maghiare.
2 Indicaţi locul şi anul bătăliei din text.
3 Explicaţi motivul atacării Moldovei de către unguri.
4 Precizaţi modul împăcării dintre Ştefan şi Matei Corvin şi o consecinţă a acesteia.

IV (20p) Construiţi câte un enunţ utilizând următorii termeni “paşalâc”, “cruciadă” în


corelaţie cu un eveniment, proces sau fenomen din istoria românilor.

V (20p) Prezentaţi pericolul principal care ameninţa Ţările Române în Evul Mediu şi
alianţele tradiţionale ale Ţării Româneşti şi Moldovei.

VI (24p) Prezentaţi lupta antiotomană a lui Mihai Viteazul urmărind:


- situaţia Ţărilor Române la sfârşitul sec. XVI
- împrejurările venirii lui Mihai pe tron şi principalele tratate şi acţiuni militare
- importanţa acţiunilor lui Mihai.
Notă: 10p se acordă din oficiu. Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins –
concluzii), ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric.
Toate subiectele sunt obligatorii.
TEST 1 Cap 5
I.( 6p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. În 1848 se adoptă la Iaşi, în Moldova, programul intitulat:
a) Petiţiunea naţională
b) Petiţiunea proclamaţiune
c) Petiţiunea ţării
2. În 1918 s-a unit cu România:
a) Dobrogea
b) Ţara Românească
c) Transilvania
II.(8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1) Proclamarea independenţei României s-a realizat în Parlament, în
anul……………
2) În anul 1864 se adoptă reforma…………… şi reforma ………………
III.(16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
Întreaga naţiune franceză salută România pentru hotărârea sa şi doreşte să
cucerească locul său legitim printre apărătorii dreptăţii şi civilizaţiei (…).
Acum, când nobilul dumneavoastră pământ strămoşesc este pe cale de a săvârşi
această grandioasă acţiune de eliberare, sunt sigur că eforturile noastre menite pentru
triumful dreptăţii şi civilizaţiei vor aduce aliaţilor victoria care I-ar putea permite
României să împlinească aspiraţiile ei naţionale. (Telegrama lui A. Briand către
Guvernul României).
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi obiectivul României în Primul Război Mondial.
2. Numiţi două state aliate cu România în cadrul acestui război.
3. Precizaţi anul intrării României în Războiul pentru Reîntregirea Naţională.
4. Menţionaţi o cauză a participării României la acest conflict.
IV.(20p) 1. Definiţi următoarele noţiuni/concepte istorice: “secularizare”, “program
revoluţionar”.
Construiţi câte un enunţ utilizând fiecare noţiune/concept în corelaţie cu un
eveniment/proces din istoria românilor.
V. (16p) Menţionaţi doi factori care au favorizat formarea statului naţional unitar
român şi două consecinţe ale acestei realizări.
VI. (24p) Prezentaţi războiul din 1877 - 1878 având în vedere:
 o cauză a participării României la acest război.
 trei lupte la care participă armata română.
 o consecinţă a acestui război.
Notă: Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere,
ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric).
Se acordă 10p din oficiu.
TEST 2 Cap 5

I.( 6p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Aliata României în războiul antiotoman din 1877 - 1878 a fost:
a) Austro-Ungaria
b) Germania
c) Rusia
2. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti în anul:
1) 1896
2) 1859
3) 1864
II.(8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1) Programul revoluţionar adoptat în 1848 la Blaj, în Transilvania s-a
numit………………………
2) În urma participării României la Primul Război Mondial s-au unit cu ţara provinciile
numite…………….. , ……………………….şi ………………………………..

III.(16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


Domnilor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa
reprezentaţiunii naţionale că noi suntem o naţiune liberă şi independentă. (Discursul lui
M. Kogălniceanu în Camera Deputaţilor).
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
1) Transcrieţi numele sub care apare instituţia legislativă.
2) Numiţi statul faţă de care se proclamă România stat independent.
3) Dataţi Războiul de Independenţă.
4) Menţionaţi o consecinţă a obţinerii independenţei României.
IV.(20p) 1. Definiţi următoarele noţiuni/concepte istorice: “neutralitate” şi
“caimacam”.
Construiţi câte un enunţ utilizând fiecare noţiune/concept în corelaţie cu un
eveniment/proces din istoria românilor.
V. (16p) Menţionaţi două cauze ale încheierii păcii de la Bucureşti din aprilie/mai
1918 şi două prevederi ale acesteia.
VI (24p) Prezentaţi revoluţia de la 1848 în Ţara Românească, având în vedere:
 O cauză a declanşării revoluţiei.
 Două prevederi ale programului revoluţionar
 Două acţiuni ale guvernului revoluţionar.

Notă: Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere,


ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric).
Se acordă 10p din oficiu.
TEST 3 Cap 5

I.( 6p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Programul revoluţionar “Petiţiunea - naţională” a fost adoptat în mai 1848 în cadrul
Marii Adunări Naţionale organizate în:
a) Moldova
b) Transilvania
c) Ţara Românească
2. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza A fost detronat în anul:
a) 1859
b) 1881
c) 1866
II.(8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1. În războiul din 1877 - 1878, România a luptat împotriva Imperiului………………….
2. Legea de Reformă Agrară a fost adoptată în timpul domnitorului numit
……………………
III.(16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
Alegerea lui Cuza în Ţara Românească a creat un mare entuziasm aici. Se consideră
că s-a efectuat un mare pas spre Unirea care va fi înfăptuită. (telegrama consulului
britanic la Iaşi).
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
1) Precizaţi anul alegerii lui Cuza ca domn al Moldovei şi Munteniei.
2) Transcrieţi importanţa alegerii lui Cuza în Ţara Românească.
3) Menţionaţi două reforme realizate în timpul domniei lui Al. I. Cuza.
4) Numiţi o mare putere care s-a opus iniţial unirii Principatelor şi explicaţi de ce a
făcut-o.
IV.(20p) 1. Definiţi următoarele noţiuni/concepte istorice: “independenţă” şi
“locotenenţă domnească”.
Construiţi câte un enunţ utilizând fiecare noţiune/concept în corelaţie cu un
eveniment/proces din istoria românilor.
V. (16p) Precizaţi două prevederi ale Tratatului de la Berlin (1878) şi două
consecinţe ale aplicării acestora.
VI. (24p) Prezentaţi Unirea Moldovei şi a Munteniei având în vedere:
 Contextul internaţional.
 Două prevederi ale Congresului de Pace de la Paris (1856).
 Două prevederi ale Convenţiei de la Paris (1858).
 Soluţia găsită de români pentru realizarea unirii.

Notă: Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere,


ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric).
Se acordă 10p din oficiu
TEST 4 Cap 5

I.( 6p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Bucovina se afla de la sfârşitul secolului al XVIII-lea sub dominaţia Imperiului:
a) Habsburgic
b) Otoman
c) Ţarist
2. În 1918, Basarabia şi-a proclamat independenţa faţă de:
a) Austro-Ungaria
b) Germania
c) Rusia
II.(8p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1. Cea mai importantă bătălie a războiului ruso - otoman din 1877 - 1878 s-a purtat
la……………
2. La 1 Decembrie 1918, prin Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia românii au
hotărât unirea provinciei numite…………………..cu România.
III.(16p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
Republica Democratică Moldovenească, pe baza principiului popoarelor singure să-
şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa
România. (Declaraţia de unire a Basarabiei cu România).
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
1) Precizaţi anul unirii Basarabiei cu România.
2) Transcrieţi formula care arată principiul autodeterminării.
3) Numiţi statul sub dominaţia căruia s-a aflat Basarabia.
4) Numiţi o altă provincie care se uneşte cu România în 1918.
IV.(20p) 1. Definiţi următoarele noţiuni/concepte istorice: “Antanta” şi “redută”.
Construiţi câte un enunţ utilizând fiecare noţiune/concept în corelaţie cu un
eveniment/proces din istoria românilor.
V. (16p) Precizaţi două cauze ale realizării reformelor în timpul domniei lui Al. I.
Cuza şi două consecinţe ale aplicării lor.
VI (24p) Prezentaţi situatia romanilor din Imperiul Austro-Ungar in a doua
jumatate a secolului XIX si inceputul secolului XX avand in vedere:
 situatia politica a romanilor din aceste provincii
 caile de lupta nationala
 cele mai importante actiuni nationale
 rezultatele actiunilor romanesti

Notă: Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere, ordonarea


cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric). Se acordă 10p din oficiu
TE ST F INAL

I.( 20p ) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Alexandru cel Bun a fost domnitorul statului medieval:


b) Dobrogea b)Moldova c) Transilvania d) Ţara Românească
2. Diploma ioaniţilor (1247) atestă existenţa în sudul Carpaţilor a voievodatului lui:
a) Athum b) Menumorut c) Seneslau d) Gelu
3. În cadrul Congresului de pace de la Paris (1856) Marile Puteri au hotărât:
a) organizarea internă a Principatelor b) organizarea Adunărilor Ad-hoc
c) Unirea Moldovei cu Ţara Românească d) independenţa României
4. Prăbuşirea regimului comunist din România a avut loc în anul:
a) 1989 b) 1977 c) 1991 d) 1947

II.(20p) Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:


1.Domnul Ţării Româneşti care s-a confruntat cu armata otomană la Rovine (1394/1395)
se numeşte…………………………………………..
2. În 1867 s-a instaurat regimul austro-ungar în provincia
denumită……………………………
3. Programul revoluţionar adoptat în iunie 1848 în Ţara Românească se
numeşte…………………………….
4. Primul guvern comunist, condus de Petru Groza, a fost instaurat în România în
anul………...
III.(12p) Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“S-a ridicat puternicul Mehmet, împăratul turcesc, cu toate puterile sale răsăritene, (…);şi
au ajuns până aici, la locul numit Pârâul Alb. Şi noi, Ştefan voievod , cu fiul nostru
Alexandru, am ieşit înaintea lor aici şi am făcut mare război cu ei (…). Şi cu voia lui
Dumnezeu , au fost înfrânţi creştinii de păgâni”.
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
5. Numiţi statul medieval condus de Ştefan cel Mare.
6. Transcrieţi formula care demonstrează victoria otomanilor.
7. Numiţi alt stat cu care se confruntă Moldova pentru a-şi apăra libertatea.
8. Menţionaţi o consecinţă a luptei antiotomane dusă de Ştefan cel Mare.

IV.(10p) Completaţi spaţiile libere din text cu termenii corespunzători:


După cucerirea Daciei de către………se intensifică procesul de……….. Formarea
poporului român va fi însă rezultatul a două sinteze, cea daco-romană şi cea…………
Etnogeneza românească este contestată prin teoria …………….elaborată de ……………..
Termenii continuitate, slavă, romanizare, saşi, maghiari, neo-latina, imigraţionistă,
migraţie

V. (12p) Indicaţi două motive ale adoptării Constituţiei din 1923 şi prezentaţi
principiul care stă la baza acesteia.
VI.(16p) Prezentaţi domnia lui Alexandru Ioan Cuza urmărind:
- etapele realizării Unirii şi principalele obiective ale lui Al. I. Cuza
- principalele reforme realizate
- motivele şi forţele care au dus la abdicarea domnitorului
Notă: Se punctează şi structura compoziţiei ( introducere – cuprins – concluzii),
ordonarea cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric. Se acordă 10p din
oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii.

S-ar putea să vă placă și