Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Gimnazială Buleta

Disciplina: Limba şi literatura română


Profesor: Călinescu Ioana Elena
An şcolar: 2017-2018

TESTAREA INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Analiza evaluării iniţiale. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

Instrumentul de evaluare realizat se adresează elevilor din clasele V-VIII de la Şcoala


Gimnazială Măgura, Mihăeşti, județul Vâlcea. Testul a fost programat după o săptămână
de recapitulare, cu scopul de a reîmprospăta cunoştinţele dobândite anterior; toţi elevii au
primit informaţiile şi recomandările necesare din timp.
Pentru clasele gimnaziale (V-VIII), în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat, cât şi
a competenţelor, s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări
iniţiale de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin
raportare la evaluările finale şi de cele de la ieşirea dintr-un ciclu de învăţământ (evaluare
naţională).
S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.
În elaborarea testelor iniţiale au fost luate în calcul ca instrumente de evaluare mai multe
tipuri de itemi, după cum urmează:
Pentru clasele a V-a – a VIII-a:
Partea I foloseşte ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia se
formulează itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns elaborat.
(48 de puncte)
. secvenţa A conţine 5 itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu
răspuns elaborat, referitori la fonetică, lexic, ortografie şi punctuaţie, morfologie,
sintaxă.
(6 puncte x 5 = 30 de puncte)
. secvenţa B conţine 3 itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează înţelegerea
textului şi elemente de stilistică.
(6p x 3 = 18 de puncte)
Itemii semiobiectivi cu răspuns scurt presupun formularea succintă a răspunsului, limitat
ca spaţiu şi conţinut. Deşi elevul nu poate reorganiza informaţia primită, aceşti itemi permit
evaluarea unui număr mare de cunoştinţe, solicitând un anumit grad de coerenţă în realizarea
răspunsului.
Întrebările structurate – sunt sarcini de lucru care pornesc de la un material-stimul (un
fragment extras dintr-un text literar), urmat de un set de cerinţe. Formularea cerinţelor permite
verificarea unei game variate de cunoştinţe, cu accent crescut pe nivelurile cognitive
superioare.

Partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri.

(30 de puncte)
2

Analizând lucrările elevilor, am constatat:

Clasa a V-a
Graficu
Media
l 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
clasei
notelor
Notele
2 2 - 2 2 1 - 2 5,21
obţinute
Au participat la testarea iniţială: 14 elevi
Promovaţi: 57, 14 % Nepromovaţi: 42,86%

Clasa a VI-a
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
2 2 5 1 1 1 - - 1 4,15
obţinute
Au participat la testarea iniţială: 13 elevi
Promovaţi: 30, 76 % Nepromovaţi: 69,24%

Clasa A VII-a
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
- 1 3 2 5 - 1 2 1 5,60
obţinute
Au participat la testarea iniţială: 15 elevi
Promovaţi: 60 % Nepromovaţi: 40%

Clasa A VIII-a
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
- 1 3 2 5 - 1 2 1 5,60
obţinute

Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale


Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura română
de către elevii claselor V-VIII permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu
3

care se confruntă elevii ciclului gimnazial, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe
ale acestora, după cum reiese din lucrările supuse analizei.

La clasa a V-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:


 de ortografie şi de puncţuaţie – sesizarea rolului semnelor de ortografie şi de
punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / adecvată a acestora;
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie;
 de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
 exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;
 de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;

La clasa a VI-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
 de fonetică, de vocabular şi de semantică – identificarea corectă a sunetelor
dintr-un cuvânt, despărţirea cuvintelor în silabe, alcătuirea familiei lexicale,
recunoaşterea categoriilor semantice învăţate, sinonime şi antonime;
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea
cazurilor substantivului şi a modurilor şi timpurilor verbale, identificarea funcţiilor
sintactice ale diferitelor clase morfologice;
 de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
 de identificare a modurilor de expunere prezente într-un text dat/ citat –
naraţiunea, descrierea, dialogul;
 de identificare a valorii expresive şi a semnificaţiei unor figuri de stil –
enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare, metaforă;
 de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
 de formulare a ideilor principale dintr-un text sau de redactare a unui rezumat
al fragmentului / textului dat / ciatat;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;

La clasa a VII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea
cazurilor substantivului şi a modurilor şi timpurilor verbale, identificarea funcţiilor
sintactice ale diferitelor clase morfologice etc.;
 de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire, a
algoritmului de analiză a părţilor de vorbire;
 de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor
figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare, metaforă;
 de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;
 de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport
cu o temă dată;
 de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere;

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 cunoaşterea aprofundată a elementelor  probleme de ortografie şi punctuaţie;
de fonetică, vocabular şi semantică;  însuşirea precară a elementelor de
4

 identificarea relativ corectă a părţilor fonetică şi vocabular;


de vorbire şi a părţilor de propoziţie şi  dificultăţi de identificare a părţilor de
discriminarea acestora; vorbire şi a părţilor de propoziţie şi de
 identificarea corectă modurilor de discriminare a acestora;
expunere prezente într-un text dat / citat–  dificultăţi de exprimare corectă,
naraţiunea, descrierea, dialogul, coerentă, expresivă şi adecvată diferitelor
monologul; tipuri de texte pe care trebuie să le
 formularea corectă a ideilor principale redacteze;
dintr-un text sau de redactare a unui  dificultăţi de identificare a valorii
rezumat al fragmentului / textului dat / expresive şi a semnificaţiei unor figuri de
citat; stil din textele literare;
 redactarea corectă a unui rezumat;  probleme de comentare / interpretare
 identificarea trăsăturilor fizice şi sumară a unor secvenţe textuale;
morale ale personajelor prezente în  însuşirea mai puţin temeinică a
diverse fragmente de texte literare; structurii şi a tehnicii de redactare a
 identificarea corectă a procedeelor de compunerilor narative, descriptive şi
expresivitate artistică; dialogate;
 dificultăţi de exprimare a unui punct
de vedere argumentat sau a propriei opinii
în raport cu o temă dată;
 dificultăţi de integrare adecvată a unor
argumente în exprimarea unui punct de
vedere;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 promovarea cu succes a evaluarilor  corigenţa şi / sau repetenţia;
interne şi externe de pe parcursul  dezinteresul şi / sau abandonul şcolar;
actualului an şcolar;  reducerea şi / sau absenţa
 finalizarea cu succes a anului şcolar şi perspectivelor educaţionale ulterioare şi
a ciclului gimnazial; abandonul şcolar;
 posibilitatea de a continua studiile la  imposibilitatea de a urma un liceu cu
un liceu cu profil teoretic sau la o şcoală profil teoretic sau la o şcoală profesională
profesională (SAM), în funţie de profilul (SAM) după finalizarea ciclului
intelectual al elevului şi de rezultatele sale gimnazial;
din ciclul gimnazial;  imposibilitatea integrării active,
 posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi
responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii şi marginalizarea socială
pe piaţa muncii, şi chiar realizarea unei şi profesională;
cariere de succes;

Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

În urma evaluării elevilor din clasele a V-a , a VI-a , a VII-a şi a VIII-a aparţinând
ciclului gimnazial de la Şcoala cu clasele I-VIII Buleta, se constată că gradul de
promovabilitate al elevilor este relativ scăzut, iar rezultatele obţinute de aceştia sunt, per
ansamblu, slabe sau medii. La o privire sumară se poate remarca cu uşurinţă că nu există
performanţe deosebite în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la disciplina limba şi literatura
română, rezultate care vizează cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite în anul anterior.
5

Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care


trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de
promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate.

Clasa Activitatea propusă Programul de Termen de Rezultate


activitate evaluare anticipate
A V-a Dictare; Consultaţii Sfârşitul Se constată o
A Exerciţii de despărţire a săptămânale / semestrului I relativă
cuvintelor în silabe; Ore Lucrare îmbunătăţire şi
Exerciţii de uitilizare corectă a suplimentare: 1 scrisă la chiar o remediere
semnelor de ortografie şi oră/ săptămână; limba şi totală a situaţiei
punctuaţie; literatura dificile şi a
Exerciţii de construcţie a unor Teme pentru română pe problemelor cu
enunţuri în care să utilizeze casă; semestrul I care se confruntă
ortograme; Teme elevii;
Exerciţii de recunoaştere a suplimentare; Se observă vizibil
părţilor de vorbire si de Sfârşitul creşterea gradului
propoziţie; Observare semestrului I de promovabilitate
Exerciţii de construire corectă sistematică; a testelor de
a propoziţiilor simple şi Conversaţia evaluare formativă
dezvoltate; euristică la ora Sfârşitul şi sumativă;
Exerciţii de formulare a ideilor de limba şi semestrului I Se ating
principale şi a celor secundare literatura obiectivele şi
dintr-un text citit / ascultat; română; standardele de
Exerciţii de expunere orală – Sfârşitul performanţă vizate
individual sau în grup – a unui Fişe de muncă semestrului I de programa
plan simplu şi/sau a unui plan independentă; şcolară;
dezvoltat de idei, pornind de la Fişe de muncă în Se poate observa
o temă dată; echipă; Sfârşitul progresul şi
Exerciţii de stabilire a ideilor semestrului I succesul şcolar;
în jurul cărora se organizează Teste cu itemi
o temă dată (idee principală, cu alegere duală
idee secundară); / multiplă; Sfârşitul
Exerciţii de utilizare corectă, Teste cu itemi cu semestrului
în textul oral, a limbii literare; răspuns la II
Exerciţii de redactare a unui alegere; Lucrare
text după un plan simplu Teste cu itemi scrisă la
construit de elevi sau dat de cu răspuns limba şi
profesor (compunerea scurt; literatura
imaginativă – povestirea; Teste cu itemi cu română pe
relatarea unor fapte şi răspunsuri de semestrul II
întâmplări); completare;
Exerciţii de redactare a unui Teste cu itemi
text, pornind de la cuvinte obiectivi; Sfârşitul
date; alcătuirea de compuneri Teste cu itemi semestrului
după un suport vizual; semiobiectivi; II
Activităţi de copiere / dictare a Teste cu itemi
unor texte care să conţină subiectivi;
dificultăţi privitoare la Punerea în scenă Sfârşitul
categoriile morfologice, în a unor opere semestrului
6

special pentru clasele cu elevi literare; II


aparţinând minorităţilor etnice; Proiecte pe teme
Exerciţii de redactare de texte alese de comun
în contexte şi în scopuri acord cu copiii; Sfârşitul
variate; semestrului
Activităţi de scriere Lecturi II
imaginativă care să valorifice suplimentare;
creativitatea elevilor; activităţi Fişe de lectură;
de scriere reflexivă (jurnal, Jurnalul de Sfârşitul
relatarea unor fapte şi lectură; semestrului
întâmplări) în care să-şi Referate; II
expună opiniile/sentimentele; Redactarea de
compuneri
libere; Sfârşitul
semestrului
Orele de limba II
şi literar
română;
a VI- Exerciţii de fonetică; Exerciţii Consultaţii Sfârşitul Se constată o
a de despărţire a cuvintelor în săptămânale / semestrului Irelativă
silabe; Ore Lucrare îmbunătăţire şi
Exerciţii de utilizare a suplimentare: 1 scrisă lachiar o remediere
sinonimelor, antonimelor, oră/ săptămână; limba şitotală a situaţiei
omonimelor în contexte date; literatura dificile şi a
alcătuirea unor familii lexicale română pe problemelor cu
sau a unor câmpuri lexico- Teme pentru semestrul I care se confruntă
semantice; casă; elevii;
Exerciţii de determinare a Se observă vizibil
sensurilor unor cuvinte şi de Teme creşterea gradului
explicare a semnificaţiei suplimentare; Sfârşitul de promovabilitate
acestora în contexte diferite; semestrului I a testelor de
Exerciţii de determinare a evaluare formativă
sensurilor unor cuvinte şi de Observare şi sumativă;
explicare a semnificaţiei sistematică; Sfârşitul Se ating
acestora în contexte diferite; semestrului I obiectivele şi
Exerciţii de construire corectă Conversaţia standardele de
a propoziţiilor simple şi euristică la ora performanţă vizate
dezvoltate; construirea unor de limba şi Sfârşitul de programa
fraze prin utilizarea corectă a literatura semestrului I şcolară;
coordonării şi subordonării; română; Se poate observa
Exerciţii de recunoaştere a progresul şi
părţilor de vorbire si de Sfârşitul succesul şcolar;
propoziţie; Fişe de muncă semestrului I
Exerciţii de analiză morfo- independentă;
sintactică şi sintactico- Fişe de muncă în
morfologică; echipă; Sfârşitul
Exerciţii de identificare a semestrului
caracteristicilor operelor epice: II
naraţiunea la persoana a III-a Teste cu itemi Lucrare
şi lapersoana I, subiectul cu alegere duală scrisă la
7

operei literare, momentele / multiplă; limba şi


subiectului, timpul şi spaţiul în Teste cu itemi cu literatura
naraţiune, autor, narator, răspuns la română pe
personaj; alegere; semestrul II
Exerciţii de sesizare a rolului Teste cu itemi
dialogului şi al descrierii într-o cu răspuns Sfârşitul
naraţiune; sesizarea rolului scurt; semestrului
descrierii în realizarea Teste cu itemi cu II
portretului şi a tabloului; răspunsuri de
observarea rolului dialogului completare;
în caracterizarea personaj; Teste cu itemi Sfârşitul
Identificarea şi comentarea obiectivi; semestrului
rolului figurilor de stil învăţate Teste cu itemi II
în diferite texte; identificarea semiobiectivi;
tipurilor de rimă în catren Teste cu itemi
şi a măsurii în textele în subiectivi; Sfârşitul
versuri; semestrului
Exerciţii de formulare a ideilor II
principale, de structurare a Punerea în scenă
detaliilor în jurul ideii a unor opere
principale; exerciţii de literare; Sfârşitul
redactare a unor scrisori şi a semestrului
unor anunţuri; II
Exerciţii de identificare şi Proiecte pe teme
ordonare a secvenţelor alese de comun
narative dintr-un text dat, în acord cu copiii; Sfârşitul
vederea rezumării acestuia; semestrului
Exerciţii de transformare a II
textului dialogat în text Lecturi
narativ; suplimentare;
Exerciţii de rezumare, în scris, Fişe de lectură; Sfârşitul
a textelor citite; Jurnalul de semestrului
Exerciţii de povestire a unor lectură; II
texte narative văzute etc.;
exerciţii de redactare a unor Referate;
descrieri de tip tablou şi de tip Redactare de Sfârşitul
portret; sau dialogate; exerciţii eseu; semestrului
de scriere imaginativă, II
compuneri libere;
Redactarea de
compuneri Sfârşitul
libere; semestrului
II

Orele de curs; Sfârşitul


Orele de limba semestrului
şi literartura II
română;

aVIIa Exerciţii de recunoaştere a Consultaţii Sfârşitul Se constată o


8

părţilor de vorbire si de săptămânale / semestrului I relativă


propoziţie; exerciţii de analiză Ore suplimen: Lucrare îmbunătăţire şi
morfo-sintactică şi sintactico- 1 oră/ scrisă la chiar o remediere
morfologică; săptămână; limba şi totală a situaţiei
Exerciţii de construire a unui literatura dificile şi a
monolog sau a unui dialog; Teme pentru română pe problemelor cu
exerciţii de descriere a unor casă; semestrul I care se confruntă
obiecte, a unor tablouri din Teme elevii;
natură, a unor fenomene; suplimentare; Se observă vizibil
exerciţii de construire a unor Sfârşitul creşterea gradului
naraţiuni simple; exerciţii de Observare semestrului I de promovabilitate
utilizare expresivă a limbii sistematică; a testelor de
Lectura unor texte diverse, cu Conversaţia evaluare formativă
scopul de a înţelege euristică la ora Sfârşitul şi sumativă;
semnificaţiile acestora şi de a de limba şi semestrului I Se ating
putea comenta sensul lor literatura obiectivele şi
global; Exerciţii de identificare română; standardele de
a structurii textelor epice şi Sfârşitul performanţă vizate
lirice; exerciţii de identificare Fişe de muncă semestrului I de programa
a trăsăturilor specifice celor independentă; şcolară;
două genuri în textele literare Fişe de muncă în Se poate observa
studiate; echipă; Sfârşitul progresul şi
Exerciţii de identificare şi de semestrului I succesul şcolar;
interpretare a unor procedee de Teste cu itemi
expresivitate artistică; cu alegere duală
Exerciţii de redactare nuanţată / multiplă; Sfârşitul
în raport cu structura şi Teste cu itemi cu semestrului
motivaţiile personale: exerciţii răspuns la II
de descriere a unor personaje alegere; Lucrare
sau persoane considerate drept Teste cu itemi scrisă la
modele şi de motivare a cu răspuns limba şi
opţiunilor; exerciţii de scurt; literatura
comentare a unor secvenţe din Teste cu itemi cu română pe
textele răspunsuri de semestrul II
studiate sau a titlului unor completare;
texte; Teste cu itemi
Comentarea unor secvenţe din obiectivi;
textele studiate sau a titlului Teste cu itemi Sfârşitul
unor texte; semiobiectivi; semestrului
Scrierea unor compuneri Teste cu itemi II
narative, descriptive, subiectivi;
informative;
Exerciţii de exprimare a Punerea în scenă Sfârşitul
propriei opinii şi de motivare a a unor opere semestrului
acesteia în raport cu o situaţie literare; II
reală sau cu o secvenţă Proiecte pe teme
textuală dată / text studiat şi de alese de comun
integrare corectă a acord cu copiii; Sfârşitul
argumentelor şi a conectorilor semestrului
adecvaţi la nivelul propoziţiei Lecturi II
9

şi al frazei; exprimarea suplimentare;


gusturilor, expunerea unor Fişe de lectură;
opinii despre ceva sau cineva, Jurnalul de Sfârşitul
stabilirea unei analogii, a unei lectură; semestrului
comparaţii, exprimarea unei II
impresii personale; exerciţii de Interpretarea
folosire a unor grupuri verbale unor texte la
şi nominale pentru a spori prima vedere, a Sfârşitul
expresivitatea comunicării; semnificaţieie semestrului
Exerciţii de redactare a unor titlului unei II
texte narative, descriptive şi opere;
dialogate, exerciţii de scriere Referate;
imaginativă; Redactare de Sfârşitul
eseu; semestrului
Redactarea de II
compuneri
libere;
Portofoliul; Sfârşitul
semestrului
Orele de curs; II
Orele de limba
şi literatura
română;

S-ar putea să vă placă și