Sunteți pe pagina 1din 9

Cabinet medical de familie

1.Rezumat

În prezenta lucrare vom analiza pașii de urmat în vederea deschiderii unui cabinet
medical de familie. În primul rând pentru a deschide un cabinet medical este nevoie de un
personal medical autorizat pentru a presta servicii de specialitate către pacienți. De asemenea
avem nevoie de spațiul in sine care trebuie sa fie dotat corespunzător conform standardelor
impuse de ordonanțele în vigoare. Așadar am enumerat toate componentele esențiale pentru
buna funcționare a cabinetului medical de familie.Totodată am definit grupul țintă către care
ne-am orientat activitatea dar am făcut si analiza SWOT a potențialului cabinet.
Mai mult decât atât am definit scopul general al cabinetului dar și obiectivele pe care
ni le dorim a fi atinse, cele din urma având fiecare activitățile necesare prezentate.Pentru a
avea un plan cât mai bine structurat am realizat stuctura desfășurării activităților , numită și
diagrama Gant.
În cadrul proiectului am analizat și potențiale surse de venit, costuri dar am și
identificat metode de a atrage cât mai mulți pacienti prin metode de marketing.
În concluzie am făcut o comparație între așteptările inițiale si cele de după realizarea
proiectului.

2.Introducere

Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii
publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi
de urgenţă.
Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor unui cabinet medical au ca urmare un mai bun
control asupra prevenției, diagnosticării și tratării populației și în concluzie aceste obiective
trebuie îndeplinite de către antreprenorii cabinetelor medicale de orice natură pentru o mai
bună desfășurare a actului medical de orice fel.
Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor unui cabinet medical impune o bună strategie.
Strategia constituie fundamentul managementului strategic,conturându-i acestuia prioritațile și
devenind factor de bază în elaborarea programelor de management.
Prin strategie urmărim ansamblul obiectivelor majore ale cabinetului pe termen lung,
principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii
avantajului competitiv potrivit scopului pe care îl are cabinetul medical.
Ca orice furnizor de servicii a cabinetul medical își are proprii pacienți , aceștia apelând
la servicii medicale de specialitate contra cost din care putem deosebi costurile suportate de
societățile de asigurare sau costuri directe suportate de către pacienți.

3.Deschiderea cabinetului

Cabinetul de medicină de familie – este cabinetul specializat în furnizarea de servicii


medicale în asistenţa medicală primară şi care are ca reprezentant legal / titular un medic de
familie;
Asistenţa medicală primară se poate asigura prin practica individuală a medicilor de
familie sau prin diferite forme de asociere a cabinetelor în grupuri de practică, în locaţii
comune sau prin integrarea funcţională a unor cabinete cu locaţii distincte.
Cabinetul medicului de familie se organizează în comune, oraşe şi municipii pentru
aplicarea măsurilor sanitare şi pentru acordarea asistenţei medicale umane, profilactice,
curative, de recuperare sau de urgenţă populaţiei înscrise pe lista medicului.
Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul
căreia îşi desfăşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte
categorii de personal medical autorizat. Aceştia au calitatea de salariat sau de colaborator, în
condiţiile legii.
Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie
Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Venituri vs cheltuieli:
Cabinetul medical poate realiza venituri din :

a) finanţarea organizaţiei sau asociaţiei în structura căreia funcţionează;


b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
c) donaţii sau sponsorizări;
d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate
ori cu alte persoane fizice sau juridice;
e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Un cabinet medical individual poate accesa fonduri nerambursabile doar in mediul
rural in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. In mediul urban pot obtine fonduri
nerambursabile doar cabinetele medicale organizate sub forma de SRL.

Cheltuieli :

• Cheltuieli de personal: salarii si alte stimulente acordate angajaților ( medicul primar,


asistentă și femeie de serviciu)
• Asigurare
• Cumpărare de echipamente: dotare
• Cheltuieli de întreținere (utilități si imobiliare)
• Taxe achitate, diferite contribuții
• Cheltuieli pentru marketing(promovare online si afișe )
• Alte cheltuieli neprevazute

Dotarea cabinetului de medicină de familie:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;


- masă ginecologică;
- cântar pentru adulți;
- taliometru;
- pelvimetru;
- apăsător limbă;
- deschizător gură;
- ciocan reflexe;
- canule rectale;
- canule uretrale;
- canule vaginale;
- trusă completă de mică chirurgie;
- valve ginecologice și pense de col;
- centimetru de croitorie;
- seringă Guyon pentru spălături auriculare;
- atele Kramer;
- termometru.
Mobilier :
--pat de consultație;
- lenjerie de pat (cel puțin două);
-scaune pentru confortul pacienților;
-masă consult sugari
-dulap instrumente
-măsuță instrumente
-măsuță aparate
-lampă examinare
-paravan
-birou
Resurse umane :
-medic generalist;
-asistent medical;
- femeie de servici
Grup sanitar

4.Descrierea activității:
Principalele caracteristici ale medicinei de familie și beneficiile existenței cabinetelor de
medicină de familie sunt date de faptul că:

a) constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de sănătate, oferind acces


nediscriminatoriu pacienţilor şi ocupându-se de toate problemele de sănătate ale acestora ;
b) foloseşte eficient resursele sistemului de sănătate coordonând asistenţa medicală acordată
pacienţilor ; colaborează cu ceilalţi furnizori de servicii din asistenţa medicală primară şi
asigură legătura cu celelalte specialităţi ;
c) asistenţa medicală este orientată către individ, familie şi comunitate;
d) se bazează pe comunicarea directă medic - pacient, care conduce în timp la stabilirea unei
relaţii interumane de încredere în care pacientul devine un partener responsabil al medicului
pentru menţinerea/restabilirea propriei sănătăţi;
e) asigură continuitatea actului medical şi îngrijirilor determinate de nevoile pacienţilor;
f) rezolvă problemele de sănătate acute şi cronice ale pacienţilor;
g) promovează sănătatea şi starea de bine a pacienţilor prin intervenţii adecvate şi eficiente;
h) urmăreşte rezolvarea problemelor de sănătate ale comunităţii.
5.Analiza Swot
Puncte tari :
-personal medical de specialitate bine pregătit profesional și competent;
-existența unui spațiu modern pentru diagnosticare și tratament;
-localizarea cabinetului medical aproape de locuitori;
-unitate care lucrează cu CNSAS;
-unitate care se adresează tuturor grupelor de vârstă si sex;
Oportunități:
-dezvoltatea continuă și rapidă a satului;
-dezvoltarea unui cabinet medical grupat cu alți medici care contribuie la dezvoltarea
cabinetului medical si la o distribuire economică mai bună pentru cabinet;
-accesarea de proiecte europene în parteneriat cu autoritățile locale;
Puncte slabe:
-atribuțiuni suplimentare,multiple pentru personalul existent;
-un program de lucru insuficient pentru numărul pacienților;
-lipsa altor medici de diferite specializări care sa faciliteze actele medicale necesare
pacienților;
Amenințări:
-subfinanțarea și contractarea serviciilor sub nivelul posibilității cabinetului medical și a
solicitărilor pacienților;
-deschiderea unui alt cabinel medical sau a unei instituții medicale ce oferă mai multe
beneficii pacienților;
-migrarea pacienților către cabinetele medicale din oraș;

6.Grup țintă:
Se asigură acces nelimitat solicitanților rezolvând problemele de sănătate ale tuturor
persoanelor, indiferent de vârstă, sex sau alte caracteristici locuitorilor din comuna Comarna.

7.Scopul:

Scopul medicinei de familie este de a asigura asistența medicală primară și


continuă prin acțiuni preventive, educaționale, terapeutice și de recuperare.
Drept urmare se contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei și
colectivității.
Scopul cabinetului este de a atrage după sine recenzii pozitive din partea pacienților,
acestea ducând intr-un final la o remunerație proporțională cu calitatea serviciilor oferite.

8.Obiective care duc la realizarea scopului:

Pentru realizarea scopului ne propunem următoarele obiective:


 Obținerea autorizației deschiderii unui cabinet medical
 Găsirea spațiului în care se va desfășura activitatea
 Renovarea și amenajarea cabinetului cu mobilier modern confom standardelor
 Dotarea cu echipamente ultra performante
 Menținerea unei igiene impecabile
 Realizarea unui orar favorabil pacienților

9.Activitățile subsumate fiecărui obiectiv:

1. Pregătesc toate actele necesare înființării unui cabinet medical și le dupun pentru
autorizație.
2. Caut spațiu într-o zonă accesibilă locuitorilor comunei Comarna.
3. Cumpărerea de mobilier calitativ, având culori deschise ,plăcute vizual la care se
adaugă decorațiuni subtile dar totodată remarcabile de către pacienți.Acestea din urmă
vor influența pozitiv pe toți cei care vor păși în unitatea medicală Prin dotarea cu
echipamente ultra permormante se urmărește calitatea serviciului oferit , posibilitatea
luării de probe amănunțite, diagnostice ,etc. Aparatura va fi achiziționată de la un
brand foarte bine cotat pe piața tehnicii medicale pentru a spori încrederea în rândul
pacienților, în special a acelor cunoscători.
4. Angajarea unei femei de serviciu care să mențină în permanență igiena conform
instrucțiunilor date.
5. Planificarea unui orar pentru a satisface toți pacienții în calitate de timp , program
inclusiv pentru cei care muncesc în timpul unui cabinet normal.
10. Indicatorii cu care se măsoară îndeplinirea activităților si evoluția așteptată a
acestora

Pentru evaluarea calității serviciului medical se vor realiza sondaje periodice ce vor fi
adresate pacienților cabinetului înainte și după intervenția actului medical.Deasemenea
aceștia vor fi întrebați despre impactul avut atunci când pășesc în cabinetul medical cu referire
la amenajare , igiena , disponibilitate, etc.
În cazul aparaturii medicale rezultatele se vor vedea în calitate și timpul acordat unei
consultații.

11. Calendarul activităților - tip Gant cu durată în timp a fiecărei activități și


responsabili

Diagrama GANT

Timp
Activitate Durata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inceperea proiectului
A 10
B 20
C 50
D 30
E 30
F 10
Finalizarea proiectului

Resurse/cost

Legenda
Durata se va masura in zile
Rosu Timpul activitatilor critice - determina durata proiectului
Galben Activitati - non critice
Verde Resurse/costuri
Lista de activitati
A Obtinerea autorizatiei de functionare a cabinetului medical
B Cautarea spatiului de inchiriat/cumparat in care se va desfasura activitatea
C Renovarea si amenajarea cabinetului conform standardelor medicale
D Dotarea cabinetului cu echipamente de specialitate
E Timp alocat recrutarii personalului medical
F Sterilizare/ curatenie generala

12. Bugetul de venituri și cheltuieli

Buget:
Pentru achiziționarea unui spațiu destinat cabinetului medical: 50,000 Euro
Pentru achiziționarea dotărilor imobilului (birou+scaune+mobilă+computer+licență
computer): 4000 Euro
Pentru achiziționarea dotărilor cabinetului medical :15,000 Euro
Sursa veniturilor pentru angajați

Veniturile cabinetului medical,conform Ordonanței 24 din 1998,pot fi constituite din


servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu
alte persoane fizice și juridice;
-servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
-donații și sponsorizări;
-activități de consiliere medicală;
-activități de învățământ și cercetare realizate direct sau prin contracte cu instituțiile de
învățământ și de cercetare de stat sau private;

13. .Surse de finanțare necesare îmbunătățirilor preconizate

Surse de finanțare

Un Cabinet Medicină Individual poate accesa fonduri nerambursabile doar in mediul


rural in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. (pana la 200,000 EURO)

14. Impactul așteptat

Cabinetul medical de famile pune la dispozitie cele mai bune metode de prevenire și
tratare a tuturor problemelor de sănătate a locuitorilor din comuna Comarna. Așteptările
constau in reducerea numărului de bolnavi si promovarea unui stil de viață cât mai corect.

15. Concluziile lucrarii

Misiunea acestui cabinet este de a oferi fiecarui pacient în parte, într-un spațiu
primitor si într-o atmosferă caldă, nu doar diagnosticul, tratamentul și consilierea medicală și
spirituală de care are nevoie, ci și timp și atenție, pentru a construi o relație pacient-medic
durabilă, bazată pe încredere și profesionalism.
Medicina de familie are o viziune globală și sintetică asupra omului aflat in interrelatie strânsă
cu mediul sau de viața social, familial, existențial. Medicul de familie devine în acest context
legatura strânsă dintre noi ca oameni si pacienți.

16. Bibliografie:
http://www.medfarm-trading.ro/produse/dotari-cabinete-medicale-54/specialitati-medicale-
221/medicina-de-familie-1161.html
https://www.scribd.com/document/271821491/Plan-Strategic-de-Infiin%C8%9Bare-a-Unui-
Cabinet-Medica
Curriculum de pregatire în specialitatea medicina de familie
Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Wayne, R. (2009). In search of quality. British Dental Journal, 207, 189
Ordonanta Guvernului 124, art. 2, al. (2)
Ordonanta 26/2000
Ordonanta Guvernului 124/1998
Organizatia Mondiala a Sanatatii. (2006). Quality of care - a process for making strategic
choices in health systems. World Health Organization
Sistemul informațional în asistența medicală primară