Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic ,,Carol I,, Fetești


DATA:
CLASA: a IX-a C, profil matematică-informatică
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Confruntări etice și civice
SUBIECTUL LECŢIEI: Romanul „Mara” de Ioan Slavici (Piedici în calea iubirii).Cuplul
Persida –Națl
TIPUL LECŢIEI: mixtă
DURATA : 50 minute

COMPETENȚE GENERALE:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în


diferite situaţii de comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor
texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte;


1.3 exprimarea orală sau scrisă a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
2.3.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare;
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la
textul respectiv;
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate.

COMPETENŢE COGNITIVE:

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


 Să descopere teme, viziune, tipologii ;

1
 Să-și manifeste gândirea critică în raport cu tema capitolului studiat Confruntări etice
și civice - Piedici în calea iubirii
 Să-și dezvolte încrederea în propriile posibilități de comunicare

COMPETENŢE AFECTIVE:

 Să interiorizeze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice;


 Să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată;
 Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea didactică;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

 să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajelor şi să le evidenţieze prin


citate;
 să distingă trăsăturile pozitive de cele negative ale personajelor şi să evidenţieze
importanţa acestora;
 să indice mijloacele de caracterizare ale personajelor şi relaţia cu alte personaje ale
romanului;
 să prezinte un punct de vedere personal referitor la importanţa personajului în
literatura română şi opiniile criticii literare.

Valori şi atitudini:
• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul
literaturii
• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, învăţarea prin decoperire, problematizarea, explicaţia,
exerciţiul ,abordarea textului prin tehnica inteligențelor multiple .
2. Mijloace de învăţământ:
a. resurse materiale: manualul, fişe de lucru, portofoliile , volumul ,,Mara ,, de Ioan Slavici ,
markere,coli de scris .
b. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat
contribuţiei elevilor .
Forme de organizare a învăţării: activitate pe grupe, activitate frontală , activitate
independentă ,activităţi combinate.
Resurse:
o număr de elevi: 28
o clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate;

2
o fişe de lucru,videoproiector,laptop,ecran proiecție ,material powerpoint ;
o programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura română,
clasa a IX-a ;
o timp: 50 de minute

BIBLIOGRAFIE :

 Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina Pârvulescu,


Florentina Sâmihăian, Rodica Zafiu “Limba şi literatura română, manual pentru clasa a
IX a”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005.
 Parfene Constantin “Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală”, Editura
Polirom, Iaşi, 1999.
 Eftenie Nicolae, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Piteşti,
Editura Paralela 45, 2008.
 M. Ionescu , Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2001.
 Ioan Slavici, Mara, București, Editura Albatros (Lyceum), 1977

SCENARIUL DIDACTIC

Stilul de învățare al elevilor este distinct, fiind influențat de dominanta intelectuală pe care
aceștia o posedă .El reprezintă modalitatea preferată de receptare ,prelucrare ,stocare și

3
reactualizare a informațiilor . Aplicând teoria inteligențelor multiple a lui Gardner la nivelul
clasei a IX-a , având ca suport fragmentele ,,Primăvară,, și ,,Cine ce poate,, din romanul
Mara de Ioan Slavici, a fost abordat dintr-o perspectivă , transdisciplinară .Competențele urmărite au
fost diversificate în functie de de tipul de inteligență vizat :

Dimensiuni ale inteligentei Competența

1. Inteligența verbal- Utilizarea scrisului sau a exprimarii verbale pentru învatarea


lingvistică textului;

2. Inteligența logico- Utilizarea structurilor logice,a graficelor,a formulelor


matematică (matematice,din fizica etc) pentru reprezentarea
referentului;

3. Inteligența muzical-ritmică Utilizarea sunetelor,a unor ritmuri,a unor melodii care sa


exprime continutul unor secvente narative;

4. Inteligenta vizual-spațială Folosirea desenului pentru a reprezenta portretele


personajelor sau pentru a conceptualiza spațiul;

5. Inteligența corporal- Folosirea codurilor nonverbale pentru a exprima conținutul


kinestezică textului;

6. Inteligența naturalistă Folosirea informațiilor referitoare la particularitățile psihice


și comportamentale în vederea încadrării personajelor într-
un tip de temperament;

7. Inteligența interpersonală Folosirea informațiilor din sfera sociologiei pentru a defini


relațiile dintre personaje;

8. Inteligența intrapersonală Utilizarea reflectării ca mod de conștientizare a


semnificațiilor textului;
A.Repartizarea elevilor în opt grupe ,fiecare reprezentând una dintre dimensiunile inteligenței.
B.Indicarea sarcinilor de lucru:
1) Inteligența verbal-lingvistică : Prezentați sub forma unui monolog modul în care
Persida întreține cu Națl o relație , modificându-și comportamentul de refuz și apărare,
într-unul de provocare .
2) Inteligența logico-matematică : Reprezentați printr-un grafic relatia dintre cele două
personaje sau apelați la formule din domeniul matematicii,al fizicii,al chimiei pentru a
rezuma evoluția iubirii celor doi. .
3) Inteligența muzical-ritmică : Indicați instrumentele muzicale, ritmurile sau melodiile
pe care considerați că le poate exprima conținutul secvențelor narative Primăvară
(cap. IV) și Cine ce poate (cap.X);
4) Inteligența vizual-spațială : Reprezentati, apelând la desen sau la forme geometrice
diverse , coordonatele toposului unde cei doi s-au întâlnit .
5) Inteligența corporal-kinestezică : Mimați scena dansului numit ,,Mărunțeaua,,
realizat de cei doi îndrăgostiți, Persida și Națl
6) Inteligența naturalistă : Încadrați personajul Persida într-un tip de temperament .

4
7) Inteligența interpersonală : Definiți relațiile Persidei cu celelalte personaje;
8) Inteligența intrapersonală : Explicați trăirile interioare ale Persidei .
C. Prezentarea abordărilor elevilor.
Elevii rezolvă sacinile primite, relaționând în cadrul grupului de lucru .
Profesorul urmărește și monitorizează grupurile, intervine(dacă este nevoie) și îi ajută
pe elevi să lucreze mai eficient în grup.

REFLECȚIE ( 10')

Reflecție asupra activității


Profesorul solicită elevilor completarea unor ,,hârtii de-un minut,, în care se vor
puncta aprecierile de către elevi a activității desfășurate . Este rugat un elev să citească din
aprecierile ,,expuse,, ale colegilor.

Urmărind consemnarea aprecierilor elevilor față de activitatea desfașurată , activitatea


s-a dorit a avea un caracterul relaxant, dar ,în acelasi timp ,eficient din punct de vedere
cognitiv al abordării, stimulativ prin problematizare , asociativ, prin valorificarea unor
informații din domenii diverse.

Concluzii - punctele tari ale unei astfel de lecții:

 Atingerea punctuală a competențelor stabilite inițial;


 Dezvoltarea atitudinii activ-participative a elevului;

 Facilitarea atitudinii comunicative;

 Dezvoltarea creativității ,a imaginației elevilor;