Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea din Oradea

Departamentul de Învăţământ la Distanţă – Facultatea de Ştiinţe Economice


Disciplina: Informatică economică
Anul de studii: I
Specializarea/Programul de studiu: ECTS
Anul universitar: 2017-2018
Semestrul: I

CALENDARUL DISCIPLINEI1

Lucrări de control (TC)2 Tutorial (AT)3 Activităţi asistate (AA)4 Verificări5


Săptămâna

Lucrări
Termen de Tema Termen Tipul
Tema Laborator practice / Data
predare tică programat (E/C/V)
proiect
Pregătire curentă

Activitatea asistată 1 (AA1)


Concepte de bază ale informaticii economice - obiectul informaticii
22.10.2017
economice; date, informaţii, decizii; sistem informaţional, sistem
1. Orele 9-11
informatic. Sala F204
Conceptele IT legate de stocarea datelor. Utilizarea diferitelor suporturi de
memorie externă.
2. Activitatea asistată 2 (AA2) 22.10.2017
Utilizarea sistemul de operare Windows – gestionarea aplicaţiilor; Orele 9-11
organizarea, administrarea şi arhivarea fişierelor Sala F204

1
Se va asigura completarea corectă a tuturor rubricilor. Se va respecta numărul de ore alocat fiecărui tip de activităţi (AT, TC, AA) în Programa analitică/Fişa disciplinei şi repartizarea
optimală a acestora de-a lungul semestrului.
2
La “Lucrări de control” se vor insera titlurile temelor de control şi datele de predare ale acestora, în conformitate cu Programa analitică/Fişa disciplinei şi cu volumul de muncă solicitat
studenţilor pentru rezolvarea acestora. Temele de control (TC) se vor programa în săptămâna de după orele de AT prevăzute în Orarul semestrului în care se predă disciplina. Se va urmări
repartizarea echilibrată a temelor de control de-a lungul semestrului, cu interval de cel puţin 4 săptămâni între TC1 şi TC2. Pe cât posibil, nu se vor programa însă TC în ultimele 2-3
săptămâni din semestru.
3
La „Tutorial (AT)” - Activităţi Tutoriale - se vor insera corect titlurile tutorialelor (conform cu Programa analitică/Fişa disciplinei) şi datele de desfăşurare ale acestora, împreună cu
numărul de ore al fiecărui tutorial, conform Orarului semestrului în care se predă disciplina.
4
La „Activităţi Asistate (AA)” se vor insera corect titlurile activităţilor asistate (lucrări de laborator, proiect, etc.) în conformitate cu Programa analitică/Fişa disciplinei, precum şi datele
de desfăşurare ale acestora, împreună cu numărul de ore al fiecărei sesiuni de AA, conform Orarului semestrului în care se predă disciplina.
5
La „Verificări” se va insera corect tipul de verificare, în conformitate cu Planul de învăţământ al programului de studiu la care se predă disciplina şi cu Programa analitică/Fişa
disciplinei, precum şi datele de desfăşurare ale acestora.

1
Lucrări de control (TC) Tutorial (AT) Activităţi asistate (AA) Verificări
Săptămâna Lucrări
Termen de Tema Termen Tipul
Tema Laborator practice / Data
predare tică programat (E/C/V)
proiect
Activitatea asistată 3 (AA3) 22.10.2017
3. Utilizarea sistemul de operare Windows – configurarea sistemului; Orele 11-13
utilizarea aplicaţiilor de tip accesorii; utilizarea Clipboard-ului. Sala F204
Activitatea asistată 4 (AA4)
Utilizarea aplicaţiei Microsoft Word - ajustarea setărilor de bază; 22.10.2017
4. introducerea simbolurilor şi a caracterelor speciale într-un Orele 11-13
document; găsirea şi înlocuirea cuvintelor într-un document; Sala F204
formatarea textului, formatarea paragrafelor.
Activitatea asistată 5 (AA5) 28.10.2017
5. Utilizarea aplicaţiei Microsoft Word - setările paginii; inserarea unei Orele 13-15
întreruperi de pagină; utilizarea antetelor şi subsolurilor. Sala F204
Activitatea asistată 6 (AA6) 28.10.2017
6. Orele 13-15
Utilizarea aplicaţiei Microsoft Word - utilizarea tabelelor Sala F204
Activitatea asistată 7 (AA7) 11.11.2017
7. Utilizarea aplicaţiei Microsoft Word – inserarea obiectelor într-un Orele 9-11
document; îmbinare corespondenţă Sala F204
Activitatea asistată 8 (AA8) 11.11.2017
8. Testarea cunoştinţelor acumulate Orele 9-11
Sala F204
Activitatea asistată 9 (AA9)
Utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel - crearea, salvarea unui registru
de calcul; modificarea opţiunilor predefinite ale aplicaţiilor; 26.11.2017
9. Orele 9-11
folosirea instrumentelor de panoramare; lucrul cu celulele de calcul: Sala F204
inserarea, selectarea, editarea, sortarea, copierea, mutarea, ştergerea
datelor.
Activitatea asistată 10 (AA10) 26.11.2017
10. - Utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel - lucrul cu foile de calcul; Orele 9-11
folosirea formulelor de calcul; folosirea funcţiilor. Sala F204
Activitatea asistată 11 (AA11) 26.11.2017
11. Utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel – utilizarea opţiunilor de Orele 11-13
formatare (text, celule, alinieri de text, adăugare borduri). Sala F204

2
Lucrări de control (TC) Tutorial (AT) Activităţi asistate (AA) Verificări
Săptămâna Lucrări
Termen de Tema Termen Tipul
Tema Laborator practice / Data
predare tică programat (E/C/V)
proiect
Activitatea asistată 12 (AA12) 26.11.2017
12. Utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel – creare şi editare grafice; Orele 11-13
pregătirea imprimării şi imprimarea într-un fişier Sala F204
Activitatea asistată 13 (AA13) 9.12.2017
13. Utilizarea Internetului (browser web, motor de căutare). Utilizarea Orele 11-13
unei aplicaţii de poştă electronică Sala F204
Activitatea asistată 14 (AA14) 9.12.2017
14. Testarea cunoştinţelor acumulate Orele 11-13
Sala F204
Examen anul I şi 8.02.2018,
1. refaceri de disciplina ora 16, sala E
an II si III F208
Restanţă anul I şi 20.02.2018,
2. refaceri de disciplina ora 18, sala E
Sesiune examene

an II si III F208
29.06.2018,
Restanţă anul
3. ora 9, sala E
terminal III
F208
Restanţă anul I şi 7.09.2018,
4. refaceri de disciplina ora 9, sala E
an II si III F204
Restanţă anul I şi 14.09.2018,
refaceri de disciplina ora 9, sala
5. E
an II si III - a treia F208
examinare
E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs
6
Data,
2.10.2017
Titular (Coordonator) disciplină Tutore (instrucţional)
Conf.univ.dr. ŢARCĂ Naiana Nicoleta Conf.univ.dr. ŢARCĂ Naiana Nicoleta

Avizat RCID,
Conf. univ. dr. Ioana Claudia HOREA

6
Documentul trebuie să fie datat şi semnat de către coordonatorul de disciplină şi tutorele instrucţional, în 2 exemplare originale.

3
Data,
3.10.2017