Sunteți pe pagina 1din 10

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

ORGANIZARE DE ŞANTIER

1
CUPRINS:

Denumire articol: pag.


Foaie de capăt 1
Cuprins 2
Cap. 1. Scop 2
Cap. 2. Domeniu de aplicare 2
Cap. 3. Definiţii si prescurtări 2
Cap. 4. Documente de referinţă 4
Cap. 5. Descrierea locului de muncă 4
5.1 Componentele sistemului de muncă 4
5.2 Factori de risc 4
5.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie 6
Cap. 6. Responsabilităţi, obligaţii, reguli 6
1. SCOP Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minimale şi obligatorii privind
securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata
programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte
formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de
muncă.

2. DOMENIU DE APLICARE Instrucţiunea de lucru se aplică tuturor lucrătorilor care execută


lucrări cu ocazia organizării şantierului.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrător pentru a-I proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a îndeplini acest obiectiv.
CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă,
Cp. SSM-SU : Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă – Situaţii de Urgenţă,
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se ocupa
de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în
domeniul SSM cel puţin nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.4 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002.
4.6 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.7 HG 971/2006 Semnalizarea de securitate
4.8 HG 1051/2006 Manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători în special
de afecțiuni dorsolombare.
4.9 HG 300/2006 Șantiere temporare si mobile.
4.10 HG 1091/2006 privind cerințele min. de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ


5.1. Componentele sistemului de muncă :
5.1.1. Lucrător.
- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este
angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
- Încadrarea în muncă corespunde pregătirii profesionale a fiecărui salariat.
- La executarea organizării de şantier participă lucrători de diferite calificări – ex: dulgher,
sudor, fierar, electrician, instalator de apă şi canal etc.
5.1.2. Sarcina de muncă.
- Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului.
5.1.3. Echipament de muncă.
- Buldoexcavator, autobasculante etc.;
- Containere pentru birouri, vestiar, depozit de materiale;
- Cherestea pentru construirea diferitelor anexe;
- Cofret pentru alimentare cu energie electrică;
- Panouri pentru împrejmuirea şantierului şi podeţe pentru circulaţie pietonală,
- Indicatoare de circulaţie şi de securitate, bandă avertizoare etc.;
- Depozit de carburanţi şi recipienţi butelie sub presiune (oxigen, acetilenă, propan etc);
- Utilaje de mică mecanizare - placă vibratoare, mai termic etc.;
- Lopată, cazma, târnăcop, roabă, ciocan, mistrie, cancioc;
5.1.4. Mediul de muncă.
- Mediul de lucru în aer liber este caracterizat de intemperii: ploaie, vânt, viscol, căldură
toridă, ger etc.

5.2. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională+)


5.2.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a) Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de construcţii, sau
la deservirea echipamentelor de muncă (organe de maşini în mişcare, dispozit.);
b) Lovire de către vehicule (auto sau utilaje pentru construcţii) care se deplasează sau
execută manevre în şantier;
c) Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) de la înalţime;
d) Cădere de la înălţime – ex de pe container, din auto etc.;
e) Pericol de lovire, tăiere, înţepare, membre superioare şi inferioare la contactul cu
suprafeţe periculoase;
f) Proiectare de particule în ochi – ex: la utilizarea flexului pentru tăiere sau polizare;
g) Electrocutare prin atingere directă, indirectă - ex :la legarea cofretului, la lucrul cu
echipamente electrice defecte etc.;

5.2.2. Factori de risc proprii mediului de muncă


a) Temperatura ridicată sau coborâtă a aerului, în funcţie de anotimp la lucrări in aer
liber;
b) Zgomot sub limita maximă admisă, datorat funcţionării utilajelor de construcţii;
c) Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber;
d) Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la transportul cimentului şi varului, la
efectarea curaţeniei etc.;
e) Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi datorită igienei insuficiente la locul de
muncă;
f) Relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare, antipatie, invidie);

5.2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a) Succesiune greşită a operaţiilor – datorată în general a slabei pregătiri teoretice şi
profesionale, precum şi a fluctuaţiei mari de personal;
b) Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării lucrărilor ex: transportul
materialelor de construcţii, executarea de lucrări de terasamente etc.;
c) Poziţii de lucru forţate - ex: aplecat, în genunchi, lucrul la înălţime etc.;

5.2.4. Factori de risc proprii lucrătorului


a) Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă - ex: lipsa împrejmuirii zonei de
lucru, indicatoare etc;
b) Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a utilajului în timpul funcţionării;
c) Nesincronizare de operaţii - ex: la manipularea materialelor lungi sau grele;
d) Executarea de lucrări periculoase, din proprie iniţiativă care nu fac obiectul sarcinii de
muncă - ex: intervenţia la instalaţia electrică;
e) Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de acţiune a utilajelor de
construcţii;
f) Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare;
g) Cădere de la înălţime - prin păşire in gol (ex: - goluri neîmprejmuite);
h) Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi
invers;
i) Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală,
lucrul sub influenţa alcoolului);
j) Comunicări şi glume accidentogene;
k) Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca în detrimentul securităţii
lucrătorului;
l) Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie
individuală.

5.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


5.3.1. Echipamentul individual de protecţie utilizat este compus din: cască de protecţie,
salopetă, vestă reflectorizantă, mănuşi de protecţie, încălţăminte de protecţie cu talpă
antipenetrantă şi bombeu metalic.

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI

6.1. Angajatorul
a. stabilirea structurilor organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate
cu prevederile legale în vigoare cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii
în muncă;
b. selecţia profesională şi acceptul la muncă a persoanelor care să corespundă cerinţelor
şi condiţiilor reale de muncă;
c. verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor;
d. asigurarea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de
prevenire şi protecţie;
e. dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie;
f. asigurarea celor mai bune mijloace de muncă verificate şi controlate, în vederea
realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă.
g. Instruirea lucrătorilor privind securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

6.2. Lucrătorul
6.2.1 Măsuri de natură organizatorică:
a. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane
care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b. să utilizeze corect mijloace de producţie din dotare;
c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie;
d. să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ;
e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
f. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
g. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
i. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de
către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să
sesizeze pe conducătorul locului de muncă;
j. să respecte normele de disciplină în muncă prin:
o exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
o neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
o respectarea semnelor convenţionale şi a plăcuţelor de avertizare;
o respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic;
o respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de
conducere, după necesităţi;
o nepărăsirea zonei de lucru fără acordul şefului direct;
o prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare;
o menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
o evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
o evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
o menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă şi evitarea aglomerării de
materiale pe căile de acces şi pe platformele de lucru;
o participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice.
o respectarea regulilor de igienă în muncă;

6.2.2 Prevederi generale de SSM


 Neexecutarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a utilajului în timpul funcţionării
(ungere, curăţire);
 Utilizarea sculelor, schelelor şi utilajelor corespunzătoare (fără defecte);
 Obligativitatea purtării şi folosirii corecte în timpul lucrului a echipamentului individual de
protecţie şi de lucru - ex: purtarea EIP pentru lucrul la înălţime (centură de siguranţă tip
ham, frânghie, atenuator de şoc, limitator de cădere);
 Lucrul în echipă – formaţia de lucru va fi formată din cel puţin 2 lucrători dintre care cel
puţin unul cu experienţă;
 Pregătirea locului de muncă (de foarte multe ori este neglijată) prin:
- împrejmuire cu bandă avertizoare a zonei de lucru
- împrejmuirea cu balustrade perimetrale – când se lucrează la înălţime
- împrejmuirea golurilor ex: casa scării, guri de canalizare etc.
 Acordarea unei atenţii mai mari lucrătorilor vulnerabili la accidente (cf. statisticilor):
- tinerii sub 25 de ani – datorită lipsei de experienţă
- lucrătorii peste 50 de ani – datorită rutinei în execuţia lucrărilor şi neglijarea măsurilor
de SSM.
 Executarea lucrărilor cu grad mai mare de pericol în prima parte a zilei când organismul
este mai odihnit.
 Refuzarea lucrărilor pentru care nu sunteţi pregătiţi profesional şi instruiţi privind
securitatea în muncă;

Sunt interzise:
- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru precum şi prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate sau de oboseală.
- executarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
- distragerea atenţiei unui lucrător care execută o operaţie. Aşteptaţi să termine operaţia
respectivă, apoi comunicaţi cu el.

6.2.3. Prevederi specifice activităţii de organizare de şantier:

DOCUMENTAŢIE NECESARĂ LA DESCHIDEREA ŞANTIERULUI


Dosar de SSM – SU compus din:
 Copie Certificat de Înregistrare la Registrul Comerţului şi copie Certificat constatator
din care sa rezulte că firma este autorizată din punct de vedere al securităţii în muncă şi
domeniile de activitate;
 Evaluarea riscurilor pentru toate locurile de muncă eferente lucrării
 Planul de Prevenire şi Protecţie pentru lucrarea care se va executa;
 Plan tematic de instruire pentru tot personalul muncitor (pentru SSM și SU)
 Instrucţiunile proprii de sănătate şi securitate în muncă.
 Instrucţiunile proprii pentru situaţii de urgenţă.
 Planul propriu de SSM.
 Fișele de instruire de SSM şi SU completate şi semnate la termenul scadent.
 Reinstruirea personalului angajat (8 ore) şi consemnarea acestui lucru în fişa individuală
de instruire privind SSM.
 Controlul medical periodic în grafic, precum şi fişele de aptitudini pentru personalul
muncitor.
 Lista internă de dotare cu echipament individual de protecție.
 Decizia privind structura responsabilităţilor în domeniul SSM-SU.

BARACAMENT
- Baracamentele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele:
- Împrejmuire locaţie, repartizată pentru „organizare de şantier”.
- Birou - container(e);
- Vestiar – container sau baracă din lemn;
- Sală de mese - container sau baracă din lemn;
- Asigurarea apei potabile şi a apei pentru asigurarea igienei corporale.
- WC – ecologic sau tip hazna;
- Mijloace de stingere PSI – stingătoare pentru incendii, pichet PSI – complet utilat, etc.
- Truse medicale de prim ajutor omologate - 1/ 25 persoane.
AMPLASAMENT
- Luarea în primire a amplasamentului, se va face liber de orice sarcini.
- Identificarea eventualelor reţele electrice, telefonice, de gaze, apă etc. Dacă nu se
cunosc traseele, se vor folosi detectoare speciale.
- Imprejmuirea zonei de şantier.
- Interzicerea accesului persoanelor străine în zona șantierului.
- Amplasarea panoului cu datele de identificare ale lucrării, firmei executante,
proiectant, termene de execuţie etc.

CIRCULAŢIA ÎN ŞANTIER
- Căile rutiere pentru accesul şi circulaţia pe şantier trebuie executate cu precădere înaintea
începerii lucrărilor pe bază şi marcate cu indicatoare de semnalizare rutieră pentru circulaţie.
- Circulaţia mijloacelor de transport în incinta şantierului trebuie să se facă pe căi rutiere special
amenajate.
- Zonele periculoase trebuie să fie marcate prin indicatoarele de securitate, corespunzătoare
standardelor, iar noaptea accesul în zonă trebuie să fie semnalizat prin lumini de culoare
roşie, portocalie sau galbenă.
- Când este necesar, în zonele periculoase trebuie să se organizeze pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabi posturi de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.
- Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate şi asigurate împotriva
pericolului de alunecare şi derapare.
- În interiorul şantierului viteza de circulaţie trebuie să se limiteze (amplasând indicatoare de
circulaţie) în funcţie de starea căilor de circulaţie, condiţiile de vizibilitate şi circulaţia
personalului.
- Traversarea căilor de circulaţie de către lucrători trebuie să se facă numai prin locurile unde
sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea trebuie să se facă
după ce, în prealabil, lucrătorii s-au asigurat că nu există vreun pericol.
- Acolo unde trecerea se face prin acelaşi loc cu vehiculele, calea de acces a personalului
trebuie să se amenajeze pe una din laturile trecerii, fiind despărţită de calea de acces a
vehiculelor printr-o balustradă.
- Locurile de muncă periculoase sau cele pe lângă care nu există o circulaţie intensă trebuie să
fie îngrădite şi semnalizate prin plăci avertizoare ziua şi noaptea.
- Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie
îngrădite şi întreţinute în stare de curăţenie.
- Gropile şi puţurile de foraj de pe teritoriul şantierului trebuie acoperite şi îngrădite.
- Locurile de trecere pentru oameni sau vehicule, peste gropi, benzi transportoare sau alte
maşini în mişcare, trebuie amenajate cu podeţe de trecere, construite în funcţie de condiţiile
de lucru.
- La trecerea peste tranşee se vor amplasa podeţe confecţionate din lemn sau metal, robuste,
antiderapante şi cu mână curentă pe ambele părţi.
- Zona şantierului trebuie marcată pentru a se evita accesul persoanelor străine în şantier.
Lucrările de construcţii situate de o parte şi de alta a drumurilor trebuie să fie îngrădite.
- Se interzic executarea de lucrări, circulaţia sau staţionarea utilajelor pe marginile săpăturilor,
ale albiilor de râuri, ale canalelor şi ale gropilor la distanţe mai mici de:
-0,5 m de panta unui debleu;
-1 m de panta unui rambleu;
-2 m de la marginea săpăturilor executate fără sprijuniri de maluri.
- În timpul nopţii trebuie să fie iluminate căile ferate, scările de acces, căile de circulaţie pentru
lucrători spre şi dinspre locul de muncă, locurile de muncă de pe şantier şi din interiorul
clădirii.
- Dacă utilajele de construcţii sunt dotate cu instalaţie proprie de iluminat în timpul lucrului
noaptea, pe lângă iluminatul local al şantierului trebuie folosit şi iluminatul cu sursa de
iluminare a utilajului.
- Se interzice depozitarea materialelor grele la distanţe mai mici de 1 m de marginea
săpăturilor, gropilor, a albiilor de râu şi a canalelor.
- Se interzice traversarea podurilor dacă nu sunt plantate indicatoarele de semnalizare standar-
dizate, de tonaj şi gabarit.
- Deplasarea utilajelor terasiere şi de construcţii de la un punct la altul, pe drumurile publice sau
pe drumurile de câmp, trebuie să se facă numai în coloană organizată sub supraveghere, pe
bază de schiţă a traseului ce urmează să fie parcurs, întocmită de către conducătorul locului
de muncă.
- Se interzice săparea şi nivelarea terenurilor argiloase în timpul ploii şi când pământul este
îngheţat.
- Se interzice încălzirea băii de ulei a utilajelor sau a mijloacelor auto cu foc deschis.
- Se interzice folosirea utilajului pentru executarea altor lucrări decât cele indicate în Cartea
tehnică a utilajului.
- În timpul lucrului este interzisă intrarea persoanelor străine în cabina mecanicului.
- Transportul utilajelor terasiere pe distanţe mai mari de 2 km pe drumuri de câmp şi publice
trebuie să se facă cu remorci trailer.
- În cazul în care în timpul lucrului este posibilă o eventuală emanaţie de gaze toxice sau
inflamabile, lucrătorii trebuie preveniţi asupra pericolului şi instruiţi în privinţa măsurilor de
securitate în muncă. Şantierul respectiv trebuie să fie înzestrat cu un numar suficient de
detectoare de gaze şi lucrătorii dotaţi cu aparate de respirat individuale.

6.2.4. Reguli privind executarea lucrărilor de organizare a şantierului:

a) Organizarea oricărui şantier se va face cu respectarea tuturor prevederilor de


securitate a muncii şi igienico-sanitare.
b) La baza organizării oricărui şantier va sta un proiect -legat de specificul şantierului -
privind asigurarea desfăşurării activităţii, în condiţii de deplină securitate.
c) Se interzice executarea lucrărilor de construcţii-montaj ale căror proiecte nu prevăd
măsuri de securitate în muncă şi igienă industrială sau care cuprind prevederi contrare
prezentei instrucţiuni.
d) Pasajele de nivel vor fi marcate cu semne vizibile ziua si noaptea, iar acolo unde
traficul este mare se vor pune bariere.
e) Este strict interzisă trecerea vehiculelor peste liniile de cale ferată prin locuri unde nu
există dispozitive de semnalizare sau bariere.
f) Trecerile pentru muncitori, situate în terenuri taluzate, cu trepte şi care au o înclinare
mai mare 20%, vor fi prevăzute cu rampe de acces sau cu scări cu balustrade.
g) Căile de acces pentru autovehicule şi oameni vor fi libere. Se interzice blocarea căilor
de acces cu pământ, materiale, utilaje, prefabricate etc.
h) Căile de acces vor fi nivelate şi menţinute continuu în stare de folosinţă prin astuparea
gropilor, îndepărtarea molozului, a zăpezii şi a gheţei.
i) Gropile şi puţurile de foraj de pe teritoriul şantierului se vor acoperi sau se vor
împrejmui cu balustrade rezistente şi vizibile (vopsite în culori vii- de preferinţă
portocaliu).
j) Locurile de trecere a oamenilor peste şanţuri, gropi, benzi transportoare sau alte
maşini în mişcare vor fi prevăzute cu podeţe de mininum 0,80 m înălţime, având
balustrade rezistente de ambele părţi cu înălţimea de 1 m şi scândură pe marginea de
minimum 7 cm, situate la o înălţime de 10 cm faţă de nivelul podinei. La podeţele cu o
lungime mai mare de 1 m se vor pune două balustrade: una la 1 cm şi a doua
intermediară la circa 50-60 cm.
k) Acolo unde trecerea oamenilor peste şanţuri, gropi, căi ferate etc. se fac prin acelaşi
loc cu autovehiculele, calea de acces a oamenilor se va amenaja pe una din laturile
trecerii.
l) Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii vor fi
împrejmuite şi întreţinute în stare de curăţenie.
m) Conductele reţelele temporare de alimentare cu apă sau alte instalaţii se vor îngropa
în zonele unde traseul lor se încrucişează cu căile de acces.
n) Conductorii electrici care alimentează şantierul cu curent electric vor fi suspendaţi la
traversarea căilor de acces pentru oameni sau pentru autovehicule.
o) Căile de acces (căi ferate, drumuri, podeţe, platforme, scări de acces), depozitele,
locurile de muncă periculoase, precum şi toate celelalte locuri de muncă vor fi
iluminate în timpul nopţii.
p) Se interzice circulaţia oamenilor pe căile de acces neiluminate, precum şi lucrul la
locurile de muncă neiluminate.
q) Amplasarea utilajelor de construcţii, precum şi a materialelor nu se face în apropierea
şanţurilor de fundaţii sau a altor gropi la o distanţă mai mică de 1 m, iar pe terenurile
rezistente la 0,70 m, pentru a se evita surparea malurilor sub acţiunea greutăţii.
r) Se interzice amplasarea utilajelor care folosesc procesul tehnologic cantităţi mari de
apă în apropierea construcţiilor (birouri, dormitoare, cantine, depozite etc.).
s) Utilajele de construcţii vor fi astfel instalate încet să se asigure stabilirea lor şi
imposibilitatea unor deplasări necomandate.
t) Este interzisă lăsarea pe şantier a utilajelor de construcţii sau a mijloacelor de
transport mecanizate în poziţii în care stabilirea nu este asigurată sau în care sunt
posibile deplasări necomandate.
u) Este interzisă lăsarea pe şantier sau în orice alt punct de lucru a utilajelor,
autovehiculelor, mijloacelor de transport pe verticală, în stare de funcţionare sau
neasigurare contra pornirii de către persoane neautorizate.
v) În cazul în care în timpul lucrului este posibilă o emanaţie de gaze nocive (toxice sau
inflamabile), oamenii muncii vor fi preveniţi asupra pericolului şi instruiţi în privinţa
măsurilor de protecţie.Şantierele (sau similare) respective vor fi înzestrete cu un
număr suficient de detectoare de gaze şi cu măşti contra gazelor.
w) În cazul apariţiei neaşteptate a unei emanaţii nocive,lucrările vor fi oprite imediat, iar
lucrătorii vor fi evacuaţi, luându-se toate măsurile de evitare a accidentelor, până la
îndepărtarea cauzelor care au provocat apariţia emanaţiilor.
x) Grupurile sanitare, atelierele de şantier, platformele de prefabricare etc., se vor
amplasa în afara zonei clădirilor în construcţie, la o distanţă mai mare decât înălţimea
construcţiei şi a instalaţiilor de ridicat folosite.

OBS. Lucrările de organizare şi conducere a şantierului se vor face sub directa supraveghere şi
coordonare a ŞEFULUI DE ŞANTIER, ajutat de către şefii punctelor de lucru.

6.2.5. Reguli privind transporturile cu mijloace publice.


Reguli de respectat de către lucrător în cazul transportului cu mijloace publice şi/sau
pietonal:
- să declare traseele uzuale şi mijloacele de transport folosite pentru deplasarea dus-
întors de la domiciliu la firmă (autobuze, tramvaie, troleibuze, maxi-taxi, metrou, etc.);
- să respecte traseul şi durata de parcurgere a traseului;
- în calitate de pietoni, salariaţii au obligaţia să respecte semnificaţia indicatoarelor de
semnalizare şi a marcajelor din intersecţii, precum şi a legislaţiei care reglementează
circulaţia pe drumurile publice.