Sunteți pe pagina 1din 11

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

MANIPULARE PRIN PURTARE


A MASELOR
.
CUPRINS

Denumire articol: pag.


Foaie de capăt 1
Cuprins 2
Cap. 1. Scop 3
Cap. 2. Domeniu de aplicare 3
Cap. 3. Definiţii si prescurtări 3
Cap. 4. Documente de referinţă 3
Cap. 5. Descrierea locului de muncă 4
5.1 Componentele sistemului de muncă 4
5.2 Factori de risc 4
5.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie 5
Cap. 6. Responsabilităţi, obligaţii, reguli 5
6.1 Angajatorul 5
6.2 Lucrătorul 6
1. SCOP Prezenta instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă constituie un ansamblu
de măsuri preventive pentru evitarea riscurilor de accidentare prin afecţiuni dorsolombare datorită
greutăţii maselor, leziuni ale mâinilor datorită strivirii sau tăieturilor cauzate de mărimea maselor,
respectiv de evitare a accidentării celor implicaţi în procesul de muncă.
Prezentele instrucţiuni se revăd periodic şi se modifică şi/sau se completează ca urmare a
modificărilor legislative sau a schimbarilor tehnologiilor de lucru actuale.

2. DOMENIU DE APLICARE Instrucţiunea de lucru se aplică întregului personal al societăţii care


execută activităţi de manipulare manuală a maselor.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat in clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrător pentru aI proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a îndeplini acest obiectiv.
CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă,
Cp. SSM-SU : Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă – Situaţii de Urgenţă,
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se ocupa
de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în
domeniul SSM cel puţin nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.4 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002.
4.6 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ


5.1. Componentele sistemului de muncă pentru activităţi de birou:
5.1.1. Lucrător.
- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este
angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
5.1.2. Sarcina de muncă.
- Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare funcţiei şi postului ocupat în
organigramă.
5.1.3. Echipament de muncă.
- Mijloace de transport auto;
- Stivuitor;
- Transpaleţi;
- Paleţi din lemn;
- Rafturi metalice;
- Diverse materiale şi mărfuri;
5.1.4. Mediul de muncă.
Activitatea se desfăşoară atât în depozit cât şi în aer liber;
- Ambianţă termică neadecvată: căldură excesivă, ger.
- Lucrul în aer liber este caracterizat de intemperii: ploaie, vânt, viscol, ninsoare etc.

5.2. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională=


5.2.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a) Prindere membre superioare în uşi sau în echipamente de muncă cu care lucrează;
b) Lovire de către autovehicule de marfă sau stivuitor;
c) Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (ex: table, benzi PVC etc.);
d) Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental) sau indirectă
(deteriorarea accidentală a izolaţiei).
5.2.2. Factori de risc proprii mediului de muncă
a) Ambianţă termică neadecvată: căldură excesivă, ger.
b) Intemperii: ploaie, vânt, viscol, ninsoare, căldură excesivă, ger etc.
c) Calamităţi naturale – ex: surprinderea de către cutremur în incinta depozitului;
d) Stres datorat relaţiilor de muncă necorespunzătoare (necooperare, antipatie, invidie
etc.).
5.2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă
a) Poziţie de lucru predominant în picioare;
b) Efort fizic mare. Absenţa pauzelor pentru relaxare;
c) Asumare responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse;
d) Operaţii repetitive de ciclu scurt (ex: manipularea din mână în mână).
5.2.4. Factori de risc proprii lucrătorului
a) Poziţionarea incorectă faţă de mijloacele auto;
b) Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă – ex: intervenţia la instalaţia
electrică;
c) Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare cauzată de starea
necorespunzătoare a zonei de deplasare) umedă, cabluri care traversează căile de
circulaţie);
d) Utilizarea surselor de foc în locuri cu densitatea sarcinii termice ridicată PERICOL DE
INCENDIU!
e) Accident de traseu – pe durata şi traseul deplasării de acasă la serviciu şi invers;
f) Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală,
lucrul sub influenţa alcoolului).
g) Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuale sau colective.
5.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.
5.3.1. Echipamentul individual de protecţie utilizat este compus din: cizme sau bocanci,
salopetă de protecţie, pelerină de ploaie, mănuşi.

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI

6.1. Angajatorul
a. stabilirea structurilor organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate cu
prevederile legale în vigoare cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în
muncă;
b. selecţia profesională şi acceptul la muncă a persoanelor care să corespundă cerinţelor şi
condiţiilor reale de muncă;
c. verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor;
d. asigurarea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi
protecţie;
e. dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie;
f. asigurarea celor mai bune mijloace de muncă verificate şi controlate, în vederea realizării în
siguranţă a sarcinilor de muncă.
g. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănatatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

6.2. Lucrătorul
6.2.1 Măsuri de natură organizatorică:
a. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b. să utilizeze corect mijloace de producţie din dotare;
c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie ;
d. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ;
e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
f. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
g. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
i. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de
către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să
sesizeze pe conducătorul locului de muncă;
j. să respecte normele de disciplină în muncă prin:
o exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
o verificarea înainte de începerea lucrului dacă sunt luate toate măsurile de securitate
în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale şi a
incendiilor.
o neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă
o respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic;
o respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de
conducere, după necesităţi;
o prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare; Este strict interzis să introducă sau să consume la locul de muncă
băuturi alcoolice ori să se prezinte la lucru sub influenţa acestora.
o nepărăsirea locului de munca fără ştirea şefului formaţiei de lucru.
o evitarea intrării în zone periculoase, zone de restricţie sau locuri de muncă pentru
care nu a fost instruit.
o respectarea indicatoarelor şi tabliţelor cu interdictie de acces şi pericol.
o menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
o evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
o evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
o menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă;
o participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice.
o respectarea regulilor de igienă în muncă;

6.2.2. Prevederi specifice activităţilor de MANIPULARE MANUALĂ A MASELOR:


OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI
 Angajatorul trebuie să ia ia măsurile ca lucrătorii desemnaţi să asigure manipularea
materialelor trebuie să îndeplinească la angajare următoarele condiţii:
-să fie apt din punct de vedere medical în urma unui examen medical efectuat în
unităţi de specialitate;
-să cunoască şi să respecte instrucţiunile proprii de securitate, riscurile de
accidentare şi îmbolnăviri profesionale.
 Să angajeze şi să admită la lucru numai persoanele care, în urma controlului medical şi a
verificării aptitudinilor psihoprofesionale corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le
execute.
 Asigură elaborarea şi revizuirea periodică a ,,Instrucţiunilor proprii de securitate în muncă
pentru manipulanţi de marfă’’ în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreste
respectarea lor.
 Organizează şi răspunde de instruirea la locul de muncă a lucrătorilor, iar periodic verifică
insuşirea acestei instruiri.
 Asigură dotarea lucratorilor cu echipament individual de protecţie şi echipament de lucru.
 Se preocupă de confecţionarea şi introducerea în procesul de producţie a dispozitivelor de
protecţie, echipamentelor manuale de transport necesare, astfel încât să se creeze un
microclimat corespunzător de muncă şi să se reducă efortul fizic.
 În toate cazurile în care nu se poate evita manipularea şi transportul prin purtare a maselor,
locurile de muncă trebuie organizate astfel încât la manipularea şi transportul prin purtare
să fie eliminate sau redus riscul de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR
 Să respecte permanent prezentele Instrucţiuni Proprii de Securitare şi Sănătate în Muncă.
 Lucrătorii la începutul programului de lucru trebuie să-si controleze starea echipamentului
individual de protecţie, uneltele şi starea tehnică a echipamentelor de transport manual cu
care lucrează.
 Să aducă la cunoştinţa colegilor lui de muncă şi sefilor ierarhici defectele periculoase ale
mijloacelor de muncă sau orice împrejurare care constituie un pericol şi care impune să se
ia măsuri urgente de remediere.
 Să respecte tehnologia de lucru stabilită de societate, disciplina la locul de muncă şi să nu
facă uz de improvizaţii sau să execute lucrări pentru care nu a fost instruit.
 În cazurile în care manipularea şi transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea
societăţii, va organiza locurile de muncă astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii
de siguranţă şi cu risc cât mai mic pentru sănătate şi:
a) Va evalua în prealabil, condiţiile de securitate şi sănătate pentru activitatea respectivă în
ceea ce priveşte:
- caracteristicile masei;
- efortul fizic depus;
- caracteristicile mediului de muncă;
- caracteristicile activităţii.
b) Va dispune şi va urmări realizarea măsurilor corespunzătoare în scopul evitării sau
reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sănătăţii luând în considerare:
1) Caracteristicile masei cum sunt:
- greutatea şi dimensiunile;
- dificultarea de apucare;
- instabilitatea sau riscul deplasării conţinutului
- plasarea în aşa fel încât ea trebuie manipulată la o anumită distanţă de trunchi sau cu
flexie ori a trunchiului;
- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorită marginilor, muchiilor, în special în
eventualitatea unei ciocniri.
2) Efortul fizic:
- prea mare;
- care nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de răsucire a trunchiului;
- care antrenează o mişcare bruscă a masei;
- care este realizat atunci când corpul se află într-o poziţie instabilă.
3) Caracteristicilor mediului de muncă cum sunt:
- inexistenţa unui spaţiu suficient în special pe verticală, pentru realizarea activităţii;
- pardoselile alunecoase şi/sau care prezintă neregularităţi;
- imposibilitatea ridicării manuale la înălţime, în siguranţă;
- manipularea maselor la mai multe niveluri;
- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;
- condiţiile climatice necorespunzătoare.
4) Cerinţele activităţii cum sunt:
- efortul fizic frecvent şi prelungit;
- insuficienţa repausului fiziologic sau de recuperare;
- distanţele mari pentru transportat sarcini;
- ritm impus de un proces de muncă care nu poate fi schimbat de salariat.
 În timpul lucrului pe care îl desfăşoara în cadrul societăţii lucrătorii trebuie să respecte
următoarele:
o manipulanţilor de marfă li se interzice manipularea şi transportul manual al
maselor în situaţia când nu au vizibilitate.
o se interzice manipularea sau transportul prin purtare a maselor nefixate
corespunzător în cutii.
o traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin purtare a maselor
nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
o manipularea şi transportul maselor care au margini tăioase sau care datorită naturii
lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
o se va dispune şi se va urmări reducerea producerii de leziuni datorită marginilor,
muchiilor, eventualitatea ciocnirilor dintre mase.
 Planurile înclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea şi transportul manual al maselor
trebuie să aibă stabilitate şi să fie prevăzute cu parapeţi de protecţie.
 Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel construite, încât manevrabilitatea lor să se
facă uşor şi să aibă o funcţionare silentioasă.

 Pentru lucrul la înalţime se folosesc scări simple extensibile sau duble;


 Este interzisă curăţarea echipamentului individual de protecţie cu materiale inflamabile sau
toxice.
 Nu se vor transporta, depozita şi manipula substanţe toxice, explozive sau inflamabile, în
condiţii contrare prevederilor în vigoare şi dacă lucrătorul nu a fost instruit şi numit special în
acest scop.
 Conducătorul locului de muncă va stabili numărul de salariaţi care
vor efectua manipularea şi transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice
manipularea de către un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot
genera dezechilibrări.
 Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme
de prindere corespunzătoare.
 La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a
maselor, se vor repartiza numai salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
 Obiectele ambalate în cutii, lăzi etc., trebuie fixate în interiorul
ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzător în cutii,
lăzi etc.
 Traseul pe care îl parcurge salariatul În timpul transportului prin
purtare nu trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
 Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini
sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va
face numai cu palmare.
 Se interzice manipularea manuală a maselor în/din locuri în care nu
există spaţiu pe orizontală sau verticală corespunzător pentru realizarea acestei activităţi,
dacă nu se iau măsuri suplimentare pentru micşorarea riscului de accidentare sau
îmbolnăviri profesionale.
 Manipularea în acelaşi timp a două sau mai multe obiecte se va face numai dacă sunt fixate
între ele corespunzător. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare în acelaşi timp
a maselor care sunt instabile între ele.
 Obiectele ambalate în cutii, lăzi etc., trebuie fixate în interiorul ambalajelor. Se interzice
transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzător în cutii, lăzi etc.
 Traseul pe care îl parcurge salariatul În timpul transportului prin purtare nu trebuie să fie cu
obstacole, instabil sau alunecos.
 Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare
sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
 Se interzice manipularea manuală a maselor în/din locuri în care nu există spaţiu pe
orizontală sau verticală corespunzător pentru realizarea acestei activităţi, dacă nu se iau
măsuri suplimentare pentru micşorarea riscului de accidentare sau îmbolnăviri profesionale.
 Planurile înclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea şi
transportul manual al maselor trebuie să aibă stabilitate şi să fie prevăzute cu parapeţi de
protecţie.
 În cazul în care condiţiile climatice (vânt, ceaţă, căldură excesivă
etc.) nu permit manipularea şi transportul manual al maselor în condiţii de securitate,
conducătorul locului de muncă trebuie să ia măsuri suplimentare pentru eliminarea sau
micşorarea riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
 Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor, fără
efectuarea unor controale medicale periodice.
 Se interzice utilizarea salariaţilor la manipularea şi transportul
manual al maselor dacă nu au echipament individual de protecţie şi / sau de lucru
corespunzător şi în bună stare.
A - Transportul cu mijloace nemecanizate
 Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operaţiile de încărcare, descărcare
şi transport (tărgi, cărucioare etc.) se va face în funcţie de felul şi greutatea materialului care
se manipulează, de natura terenului, precum şi de modul de dotare a persoanelor juridice
sau fizice.
 Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese încât să reziste condiţiilor de
exploatare şi se vor utiliza numai pentru executarea operaţiilor pentru care au fost destinate.
 Înainte de a se trece la încărcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla
starea lui, insistându-se asupa platformei pe care se aşează sarcina.
 Înainte de încărcare se vor examina ambalajele materialelor de către conducătorul formaţiei
de lucru. Pentru evitarea rănirilor la mâini, cuiele ieşite trebuie să fie îndoite. Nu se vor
încărca materialele ale căror ambalaje sunt deteriorate.
 Înainte de a începe operaţiile de încărcare sau descărcare a vehiculelor la rampă, între
aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere pentru preluarea denivelărilor existente.
Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţiilor de transport manual, vor
fi rezistente, astfel încât să nu se arcuiască vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite
şi dedesubt. Ele nu vor fi alunecoase şi vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare
sigure, pentru evitarea deplasării lor în timpul lucrului. Panta podeţelor înclinate va fi maxim
20%, iar lăţimea de minimum 1 m (pentru circulaţia într-un singur sens) . Podeţele
orizontale sau înclinate, situate la înălţimi mai mari de 0,7 m faţă de sol sau nivelul imediat
inferior şi unde există pericol de cădere laterală, vor fi prevăzute cu parapeţi de protecţie.
 În cazul în care operaţiile de încărcare sau descărcare se execută manual, fără mijloace
ajutătoare (roabe, cărucioare etc.), podeţele înclinate vor fi prevăzute cu şipci (nervuri)
transversale, fixate la o distanţă de 300-400 mm între ele sau cu alte mijloace care să
împiedice alunecarea lucrătorilor.
 Locurile destinate permanent pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi depozitare,
precum şi căile de acces la aceste locuri vor fi nivelate şi amenajate pentru scurgerea
apelor. Iarna vor fi curăţate de zăpadă şi menţinute în stare nealunecoasă. În cazul lucrului
pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate.
 Înainte de începerea operaţiilor de încărcare sau descărcare dintr-un mijloc de transport
nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate, prin frânare cu
mecanismul de frânare propriu pe teren orizontal şi prin frânare cu mecanism propriu de
frânare şi cu saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul
efectuării operaţiilor de încărcare sau descărcare.
 Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, trebuie scrisă capacitatea de transport a
acestuia.
 Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezintă defecţiuni.

B - Depozitarea, stivuirea, încărcarea şi descărcarea materialelor în bucăţi


 Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de accidentare,
incendii şi explozii.
 Depozitarea materialelor pe rafturi se face în aşa fel încât să nu fie posibilă căderea lor.
 Pe rafturi şi stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maximă
admisă, care nu trebuie depăşită.
 La stivuirea materialelor în încăperi, greutatea stivelor nu va depăşi sarcina maximă admisă
a planşeului şi/sau pardoseli.
 Persoana juridică sau fizică va stabili locul şi modul de stivuire pentru fiecare material în
bucăţi care se depozitează.
 Stivuirea se va face fără deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu
aceleaşi forme şi dimensiuni sau din ambalaje de acelaşi tip şi dimensiuni.
 Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisă.
 În cazul depozitării materialelor ambalate în cutii, lăzi, butoaie sau alte ambalaje cu forme
geometrice regulate, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, pereţii ambalajelor
trebuie să reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, să nu prezinte
deformări sau deteriorări, iar înălţimea de stivuire va fi determinată de rezistenţa mecanică
a ambalajelor, stabilită prin standarde sau norme interne de fabricaţie.
 Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificări după fiecare
folosire, pentru stabilirea oportunităţii folosirii în continuare a acestora în condiţii de
siguranţă.
 Scoaterea materialelor din stivă se va face astfel încât să se evite prăbuşirea stivei.
 Când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai
mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească limitele admise.
Totodată, se va asigura ca obiectele respective, să se poată prinde bine cu unelte de
apucare sau cu mâinile.
 În cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin purtare,
concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la
comanda conducătorului operaţiei.
 Încărcăturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate împotriva
deplasării, răsturnării sau căderii. Încărcătura va fi astfel aranjată încât conducătorul
mijlocului de transport să poată supraveghea drumul parcurs.
 Încărcătura stivuită nu va depăşi capacitatea maximă a mijlocului de transport nemecanizat,
iar în cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie să atingă solul în timpul
mersului.
 La încărcarea şi descărcarea vehiculelor, salariaţii trebuie să fie astfel aşezaţi încât să nu se
lovească între ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipulează.
 Distanţa dintre doi încărcători manuali care lucrează în acelaşi timp la încărcare/descărcare,
trebuie să fie de cel puţin 2 m.
 Locurile periculoase, precum şi locurile unde pot avea loc degajări dăunătoare sănătăţii
muncitorilor, vor fi semnalizate prin plăci indicatoare de securitate.
 Se interzice accesul la locul de descărcare - încărcare manuală a persoanelor care nu au
nici o atribuţie la aceste operaţii

Limite maxime admise pentru manipularea manuală a maselor (în Kg)

Tip de Frecvenţa Barbaţi Femei


manipulare operaţiilor Vârsta (ani) Vârsta (ani)
16 - 19 19 -45 Peste 45 16 - 19 19 -45 Peste 45
Rar 35 55 50 13 15 13
Ridicare Frecvent 25 30 25 9 10 9
Foarte 20 25 20 8 9 8
frecvent
Rar 30 50 40 13 15 13
Purtare Frecvent 20 30 25 9 10 9
Foarte 15 20 15 8 10 8
frecvent
Tragere Rar 15 10
Frecvent 10 7
Împingere Rar 16 11
Frecvent 11 7,5
Notă: - rar: sub 5% din durata schimbului;
- frecvent: între 6 – 10% din durata schimbului;
- foarte frecvent: peste 10% din durata schimbului.

Reguli de respectat de către lucrător în cazul transportului cu mijloace publice şi/sau


pietonal:
- să declare traseele uzuale şi mijloacele de transport folosite pentru deplasarea dus-întors de
la domiciliu la firmă (autobuze, tramvaie, troleibuze, maxi-taxi, metrou, etc.);
- să respecte traseul şi durata de parcurgere a traseului;
- în calitate de pietoni, salariaţii au obligaţia să respecte semnificaţia indicatoarelor de
semnalizare şi a marcajelor din intersecţii, precum şi a legislaţiei care reglementează
circulaţia pe drumurile publice.