Sunteți pe pagina 1din 10

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA

PENTRU ACTIVITATI DE DULGHERIE


CUPRINS

Denumire articol: pag.


Foaie de capat 1
Cuprins 2
Cap. 1. Scop 3
Cap. 2. Domeniu de aplicare 3
Cap. 3. Definitii si prescurtari 3
Cap. 4. Documente de referinta 4
Cap. 5. Descriere locului de munca 4

Cap.6. Responsabilitati/ Obligatii/ Reguli 10


Cap.7. Instructiuni proprii de ssm pentru activitati de 12
dulgherie - cofraje

1. SCOP
Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minimale şi obligatorii privind securitatea
şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata programului de lucru.
Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte formarea unor deprinderi şi a
unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă.

2. DOMENIU
Instructiunea proprie IP-SSM- 20 se aplica in cadrul socitatii SC _____________ GROUP
CONSTRUCTII SRL, care executa lucrari de constructii de cofraje.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc
de muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
2
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit
de un lucrător pentru a-I proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.
CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă,
SIPP: Serviciu intern de Prevenire si Protectie
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se
ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în
domeniul SSM cel puţin nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.4 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002.
4.6 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.7 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele
temporare sau mobile.
4.8 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

5.1.1. Lucrător.
- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este
angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
- Încadrarea în muncă corespunde pregătirii profesionale a fiecărui salariat.
5.1.2. Sarcina de muncă.
- Execută lucrări pentru care este pregătit profesional, instruit privind securitatea în muncă şi
echipat.
- Pregăteşte locul de muncă în vederea desfăşurării activităţii – ex: execută împrejmuirea cu
balustrade de protecţie şi podine pentru prevenirea căderii în gol;
- Aprovizionează locul de muncă cu materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii;
- Ia măsură pentru a executa piesa (cofrajul, podeţul de trecere, etc.);
- Măsoară şi trasează materialul care trebuie debitat;
- Prelucrează prin rindeluire scândura, aducând-o la cotele cerute de tipul de lucrare;
- Finisează, băiţuieste, şlefuieşte şi lăcuieşte;
- Îmbină subansamblele din lemn prin încleiere sau cu ajutorul cuielor;
- Menţine curăţenia şi ordinea în zona de lucru;
3
- Pune în operă numai materiale corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
- Foloseşte optim timpul de lucru pentru încadrarea în termenele stabilite pentru execuţia
lucrării;
- Are obligaţia de a menţine sculele în stare bună de funcţionare şi anunţă superiorul pentru
eventualele deteriorări ale acestora;
- Participă la activităţile colective ale echipei;
- Aduce la cunoştinţă şefului de echipă sau şefului de punct de lucru orice neregulă întâlnită
în cadrul procesului de execuţie;
- Are obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţie;
- Răspunde de calitatea şi eficienţa lucrărilor executate, în funcţie de termenele primite,
precum şi de buna funcţionare a echipamentelor din dotare;
- Răspunde de utilizarea şi gospodărirea eficientă a bunurilor materiale aflate asupra sa sau
încredinţate spre folosinţă;
- Răspunde în conformitate cu prevederile legale de luarea măsurilor de respectare cu
stricteţe a normelor referitoare la desfăşurarea normala a activităţii în cadrul serviciului, de
asigurare a disciplinei şi ordinei, de preîntâmpinare şi înlăturare a oricăror situaţii care ar
putea pune în pericol sănătatea şi viaţa oamenilor.
- Răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei şi prevederilor IPSM şi SU;
- Respectă prevederile Regulamentului Intern;
- Se prezintă la serviciu odihnit şi fără să fi consumat băuturi alcoolice;
- Intervine prompt pentru limitarea efectelor în cazul situaţiilor de urgenţă;
- Ocupantul postului va răspunde la toate solicitarile şefului, direct legate de activitatea
postului
- sau a departamentului;
- În timpul serviciului sunt interzise discuţiile care nu au legatură cu îndeplinirea obligaţiilor şi
atribuţiilor de serviciu;
- Participă la toate formele de instruire:
- profesională;
- privind securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă. (instruire introductiv generală, la locul
de muncă şi periodică);
5.1.3. Echipament de muncă.
- Tablouri de distribuţie a energiei electrice, dotate cu siguranţe ;
- Contor de energie electrică;
- Instalaţia de forţă alimentată la 380 V;
- Instalaţie de iluminat (conductori, doze, întrerupătoare, comutatoare, lămpi cu neon, becuri
etc.);
- Fierăstrău manual (cu ramă şi coadă de vulpe);
- Fierăstrău circular cu masă;
- Fierăstrău circular de mână;
- Rindea, echer, boloboc, ruletă sau metru de tâmplărie;
- Scară sau schelă;
- Teslă, ciocan;
- Aracet;
4
- Cuie, holtzşuruburi şi scoabe de diferite dimensiuni;
- Etc.

5.2. Mediul de muncă.


Mediul de muncă pentru activitatile de CONSTRUCTII DE COFRAJE se caracterizează
prin prezenta următoarelor aspecte:
- pulberilor de lemn şi praf
- zgomot rezultat din procesul de prelucrare a lemnului
- intemperii atmosferice (ploaie, vânt, frig, căldură excesivă, descărcări electrice etc.)
- Iluminatul este combinat (natural si artificial) - corespunzător;

5.3. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională)


5.3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie :
- Prindere, strivire, tăiere membre superioare în organe de maşini în mişcare (circular) sau
cofraje;
- Lovire de către autovehicule sau utilaje pentru construcţii în timpul efectuării manevrelor în
şantier;
- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin alunecare sau răsturnare -prindere, strivire membre
superioare sau inferioare la manipularea materialului lemnos;
- Căderi de materiale sau scule de la înalţime;
- Proiectare în ochi de praf, rumeguş sau aşchii la tăiere, cioplire, şlefuire etc.;
- Înţepare, tăiere, membre superioare şi inferioare la manipularea materialelor cu contururi
periculoase (aşchii, cuie etc.);
- Temperatura coborată a materialelor şi sculelor pe timp de iarnă;
- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă, la utilizarea echipamentelor electrice
defecte;
5.3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă
- Temperatură ridicată vara şi scazută iarna;
- Zgomot continuu la prelucrarea mecanică a lemnului;
- Calamităţi naturale – trăsnet, vânt, grindină, viscol;
- Existenţa pulberilor pneumoconiogene sub limita admisă – pulberi de lemn în suspensie;
5.3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă :
- Absenţa unor operaţii (ex: împrejmuirea golurilor cu balustrade);
- Metoda de muncă necorespunzătoare;
- Poziţie de lucru în picioare (ortostatică) sau lucrul la înalţime;
- Poziţii de lucru forţate - aplecat, ghemuit, în genunchi etc.;
5.3.4. Factori de risc proprii lucrătorului
- Poziţionări greşite la manipularea materialelor lemnoase lungi sau grele;
- Lovirea degetelor cu tesla la baterea cuielor;
- Nesincronizare la transportul materialelor sau subansamblelor lungi sau grele;
- Deplasări sau staţionări în zone periculoase (ex: în raza de acţiune a macaralei,);
- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare sau împiedicare;
- Cădere de la înalţime - prin păşire în gol (ex: - goluri neîmprejmuite), dezechilibrare,
alunecare;
5
- Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca în detrimentul securităţii executantului;
- Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers
- Glume sau comunicări accidentogene;
- Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub
influenţa alcoolului);
- Omiterea unor operaţii (ex: neefectuarea verificării echipamentelor tehnice înainte de
începerea lucrului);
- Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală (ex: asigurarea împotriva
căderii de la înalţime).
5.4. Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.
5.4.1. Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie se vor face In
conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă
5.4.2. Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, Inainte dupa inceperea
activitatilor dotarea salariatilor din subordine cu echipament individual de protectie
adecvat si de a urmari utilizarea corecta a acestuia, In timpul lucrului.
5.4.3. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate
si certificate In conformitate cu standardele si normativele aflate In vigoare.
Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie
verificat la termenele stabilite, fiind interzisa utilizarea celui defect sau neverificat.

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI

6.1. Angajatorul
- stabilirea structurilor organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate
cu prevederile legale în vigoare cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii
în muncă;
- selecţia profesională şi acceptul la muncă a persoanelor care să corespundă cerinţelor
şi condiţiilor reale de muncă;
- verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor;
- asigurarea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de
prevenire şi protecţie;
- asigurarea celor mai bune mijloace de muncă verificate şi controlate, în vederea
realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă.
- Instruirea lucrătorilor privind securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

6.2. Lucrătorul
6.2.1 Măsuri de natură organizatorică:
- să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane
care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
- să utilizeze corect mijloace de productie din dotare;

6
- să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
in muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
- să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de
către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să
sesizeze pe conducătorul locului de muncă;
- să respecte normele de disciplină în muncă prin:
 exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
 neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă
 respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic;
 respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de
conducere, după necesităţi;
 prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare;
 menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
 evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
 evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
 menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă;
 participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice.
 respectarea regulilor de igienă în muncă;

7. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU ACTIVITATI


DE DULGHERIE - COFRAJE.

 In toate cazurile in care se executa lucrari de dulgherie la inaltime, dulgherii vor purta
centuri de siguranta legate cu funii solide asigurate de elemente fixe si rezistente ale
constructiei.
 Dulgherii nu au voie sa poarte sorţuri. Este interzis a se circula direct pe grinzi si cofraje.
Circulatia muncitorilor se va face numai pe schele special construite cu o latime de minim
0.7 metri si prevazute cu parapeti de 1 metru inaltime bine consolidati.
 Sculele si elementele de prindere (cuie, suruburi) se vor purta numai in genti sau lazi cu
maner. Nu este admis ca aceste elemente de prindere sa se poarte in maini sau buzunare.
 Cofrajele pentru turnarea betonului simplu sau armat se vor efectua numai pe baza de
proiecte de executie aprobate de organele tehnice de specialitate. Ansamblurile care

7
alcatuiesc cofrajele pentru turnarea stalpilor, grinzilor etc trebuie sa fie bine fixate si
consolidate intre ele.
 Cofrajele trebuie sa corepunda formelor si dimensiunilor din proiecte , sa reziste la sarcinile
ce le revin din greutatea proprie a betonului, a armaturilor, a utilajelor de turnare si a
oamenilor care circula pe ele in timpul lucrului. Cofrajele sunt fixe, si se realizeaza la fata
locului, demontabile, din panouri si elemente auxiliare, mobile si pierdute.
 In general cofrajele si esafodajele sunt din prefabricate. Ele trebuie sa permita o montare
simpla si o reutilizare maxima.
 Alegerea cofrajelor se face in functie de natura si caracterul constructiei. Pentru folosirea
cofrajelor si esafodajelor se vor intocmi instructiuni speciale de securitatea muncii care se
vor afisa la locul de munca.
 Se va acorda o atentie deosebita umplerii cofrajelor cu beton si in mod special ridicarii
cofrajelor pe masura intaririi betonului.
 Toate dispozitivele de ridicare ale cofrajelor de care sunt agatate tijele sau elementele de
sustinere vor fi controlate zilnic de catre conducatorul locului de munca. Aceste operatiuni
se vor efectua numai de catre lucratori special instruiti pe linie de securitatea muncii.
 O atentie deosebita se va acorda pregatirii turnarii prin repartizarea de sarcini concrete pe
oameni si instruirea oamenilor care executa turnarea si manevrarea cofrajelor glisante.
 Montarea cofrajelor la inaltime se va face numai de pe podine de lucru, asezat pe schele de
sustinere. Pana la inaltimea de 5,5 metri se pot monta cofrajele si de scari duble. Peste
aceasta inaltime, montarea cofrajelorse va face de pe schele mobile prevazute cu
balustrade si cu scandura de margine.
 La executarea peretilor din beton armat cu cofraje demontabile, se vor executa in ambele
parti podine de lucru la fiecare 1,8 metri inaltime. Pentru cofrajele de stalpi sau grinzile in
cadre, se vor amenaja schele in consola, executate pe baza de proiecte, cu balustrade si
scandura de margine.
 Cofrajele suspendate pentru planseele din beton armat la cladirile cu schelet metalic vor fi
montate numai dupa asezarea definitiva a pieselor care constituie scheletul.
 Constructiile la care se toarna betoane in cofraje alunecatoare vor fi imprejmuite.
Elementele cofrajelor glisante (cadre, console de sustinere, grinzi, podine) se vor executa in
stricta conformitate cu proiectele de executie ale acestora.
 Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze zilnic starea cofrajelor
alunecatoare inainte de inceperea turnarii betonului.
 Demontarea cofrajelor alunecatoare se va executa intr-o succesiune de operatii stabilite
anticipat de conducatorul locului de munca. Scoaterea cadrelor de sustinere este permisa
numai dupa intarirea betonului. Materialele provenite din demontarea cofrajelor
alunecatoare, vor fi coborate la sol imediat dupa demontare. Este interzis a se aseza
materialele demontate pe podinele schelelor de lucru sau de sustinere.
 Decofrarea se face numai dupa ce se da aprobarea de catre conducatorul locului de
munca. Demontarea cofrajelor de la constructiile din beton armat se va executa numai
dupa ce s-au luat masurile corespunzatoare impotriva caderii neprevazute a unor elemente
ale acestora. Demontarea cofrajelor si sustinerilor acestora, se va face numai sub
supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca si numai de sus in jos.
 Dupa demontarea cofrajelor, golurile lasate in planseele de beton simplu sau armat, vor fi fi
8
imprejmuite sau acoperite cu panouri bine fixate. Demontarea cofrajelor la betoanele
turnate sub nivelul terenului , se va face inainte de scoaterea consolidarilor sapaturilor.
 Elementele cofrajelor alunecatoare, cadrele, consolele de sustinere, grinzile, podinele de
lemn, schelele suspendate si ingradirile trebuie sa se execute in conformitate cu proiectele
de executie aprobate. La demontarea cofrajelor , vor indepartate materialele, sculele de pe
schele si de pe cofraje.
 Materialele rezultate in urma demontarii cofrajelor alunecatoare, trebuiesc coborate imediat
cu ajutorul scripetilor, sau alte mecanisme din dotare. Este interzis a se depozita aceste
materiale pe schele sau pe podinele acestora.
 Cofrajele mobile vor fi montate respectandu-se masurile de securitatea muncii ca si la
cofrajele fixe. Pentru apararea lucratorilor de caderea betonului, alte materiale sau obiecte
se vor monta cozoroace de protectie de cel putin 3 metri latime, perpendiculare pe zidul
cladirii sau constructiei respective. Se vor monta cozoroace si deasupra instalatiilor sau
utilajelor tehnologice si deasupra locului de manipulare a betonului. Nu se admite
supraincarcarea cofrajelor mobile cu oameni, materiale sau armaturi peste sarcina
calculata.
 Depozitarea elementelor cofrajului alunecator , inaninte si dupa inceperea executiei, se face
pe teren nivelat, in ordine , pentru a evita accidentele ce se pot produce ca urmarea a unei
depozitari necorespunzatoare.
 Se vor amenaja cai de acces corespunzatoare spre locul; de depozitare a cofrajului
alunecator.
 In zona de depozitare a cofrajului nu vor exista conductori electrici sub tensiune, care ar
putea fi atinsi in timpul manevrarii elementelor cofrajului.
 Montarea, turnarea betonului , ridicarea si demontarea cofrajului se vor face cu respectarea
normelor in viguare.
 Toate elementele cofrajelor alunecatoare-cadrele, tijele de sustinere, jugurile dispozitivelor
de ridicare, platformele de lucru, ramele pentru realizarea golurilor in pereti, etc. – vor fi
executate in stricta conformitate cu proiectul aprobat.
 Muncitorii care vor fi admisi la lucru pe cofrajele alunecatoare vor fi supusi unui examen
medical , pentru a se constata daca suporta lucrul la inaltime.
 Muncitorii care nu suporta lucrul la inaltime sau cei care sufera de afectiuni ce pot provoca
accidentarea lor nu vor fi admisi la lucru pe cofrajele glisante.
 Muncitorii care desrvesc pompele, semnalizatorii si legatorii de sarcini vor fi autorizati.
 Zona de la marginea cofrajului alunecator , unde sta semnalizatorul, va fi prevazuta cu
balustrade intarite.
 Se interzice cu desavarsire joaca, alergarea, sariturile pe platformele cofragului alunecator.
 O atentie deosebita se va acorda asezarii corecte a balustradelor, tirantilor, lanturilor, si
scarilor de acces.
 Pentru lucrul de noapte se va prevedea iluminatul artificial, atat pe platformele de lucru cat
si pe caile de acces.
 Utilajele folosite vor fi in stare perfecta de functionare. Se va face verificarea lor inainte de
darea in exploatare, atat la functionarea in gol cat si sub sarcina.

9
 Dupa fiecare demontare a cofragului se vor verifica piesele de uzura, precum si cablurile
sau bridele de prindere a platformei interioare , inlaturandu-se elementele defecte sau cu
uzura avansata si care nu prezinta siguranta in exploatare.
 Caile de acces situate sub platformele cofrajului glisant vor fi delimitate strict si protejate cu
un planseu de dulapi si o plasa de protectie.
 Muncitorii vor primi echipamentul individualde protectie prevazut in lista interna de dotare cu
EIP, fiind obligati sa-l poarte pe toata durata lucrului.

10

S-ar putea să vă placă și