Sunteți pe pagina 1din 12

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE – specific / 2013

Departament: CONSTRUCŢII Santier: REABILITAREA SI INCHIDEREA DEPOZITELOR URBANE NECONFORME IN JUDETUL


VRANCEA

Pag 1/ 11
Termen Persoana
Nr. Loc de muncă / Acţiuni în scopul realizării
crt.
Riscuri MĂSURĂ COST de care Obs.
Post de lucru măsurii
evaluate Descriere Tip.1) (lei) realizare răspunde
1. Contaminarea cu - Asigurarea unei igiene Mig-s - Asigurarea materialelor igienico- 400 Permanent Şef şantier
ciuperci, bacterii corespunzătoare (spălarea sanitatre.
sau viruşi datorită mânilor cu apă şi săpun înainte - Asigurarea unui spaţiu adecvat
LUCRĂRI DE igienei de servirea mesei). pentru servitul mesei, asigurarea - Permanent Şef punct de
CONSTRUCŢII insuficiente la unei toalete ecologice şi apei lucru
CIVILE locul de muncă; curente pentru igiena personală.
- Lucrul în - Lucrul în condiţii de
BAZINELE DE condiţii de izolare Mth - Dotarea şantierului cu baracă - La Şef şantier
izolare ex: departe de
DECANTARE SI exterioara; vestiar, apă potabilă, trusă de prim deschiderea
surse de apă, asistenţă
BAZINELE DE ajutor, telefon, mijloc de transport şantierului
medicală, adăpost etc.;
RETENTIE în caz de urgenţă.
-
2. Incendiu Verificarea mijloacelor de Mth. Asigurarea mijloacelor necesare – 200 La termen Şef şantier
stingere PSI 4 Stingatoare P6. scadent Şef punct de
Verificarea stingătoarelor lucru

3. Accidente uşoare Dotarea cu materiale sanitare a Mig-s Cumpărarea materialelor 50 Periodic Şef şantier
trusei medicale de prim ajutor consummate din trusa medicală Şef punct de
sau trusa noua de prim ajutor sau trusa noua lucru

1
4. Electrocutare prin - Înterzicerea lucrului pe timp Morg - Înterzicerea lucrului pe timp 350 Permanent Şef şantier
atingere directă ploios; ploios; Şef punct de
sau indirectă, la - Executarea împământării la - Executarea împământării la lucru
utilizarea generatorul electric şi fixarea generatorul electric şi fixarea lui
echipamentelor lui în pământ, precum şi în pământ, precum şi executarea
electrice defecte, executarea împământării la împământării la tablourile
umiditate tablourile electrice electrice mobile/verificarea
excesivă, lipsa mobile/verificarea acestora. acestora.
împământării etc.,
Toate lucrariloe se vor face cu Toate lucrariloe se vor face cu
Electrocutare prin personal autorizat şi tot timpul personal autorizat şi tot timpul se
atingere directă se vor face cu supraveghere vor face cu supraveghere
sau indirectă, la (supraveghetorul trebuie sa fie (supraveghetorul trebuie sa fie
instalarea instruit şi autorizat privind instruit şi autorizat privind
echipamentelor executarea la instalaţiile executarea la instalaţiile electrice
electrice, electrice şi acordarea primului şi acordarea primului ajutor)
instalaţiilor de ajutor)
forţă şi
conductorilor de
curent

5. Igiena muncii - Asigurarea apei potabile; Mig-s - Procurarea/Achitarea facturilor 400 Permanent Şef şantier
de apă potabilă Şef punct de
lucru

6. Toate riscurile - Prevenirea accidentelor prin Morg - Întocmirea de instrucţiuni proprii - Permanent Şef Cp SSM
instruirea lucrătorilor de SSM
- Instruirea periodica a Permanent Sef de santier
personalului
- Controlul medical al Mig-s - Controlul medical la angajare şi 200 Permanent Sef de santier
angajaţilor periodic al lucrătorilor
- Semnalizarea zonelor Mth. - Achiziţionarea de indicatoare de 700 Permanent Sef de santier
periculoase cu indicatoare de securitate
securitate Şef de şantier
- Dotarea cu EIP a lucrătorilorsi Morg. - Dotarea cu EIP a lucrătoriloe 1000 Permanent
purtarea permanenta;

2
7. Intemperii: - Dotarea cu EIP pentru cond. Morg. - Dotarea cu pelerine 400 Permanent Şef de şantier
umiditate de lucru nefavorabile etc. pentru ploaie şi Şef punct de
(ploaie), vânt, etc. echipament timp lucru
nefavorabil, etc.
-
8. Efort fizic - Utilizarea pe cât posibil a Morg. - Dotarea cu mijloace mecanice de 1.000 Permanent Şef de şantier
frecvent şi utilajelor pentru transportul şi ridicat daca este posibil Şef punct de
prelungit în derularea rolelor de lucru
timpul executării geosintetice;
lucrărilor ex:
transportul prin
purtare a maselor;

9. Poziţii de lucru - Alternarea poziţiei forţate de Morg. - Alternarea poziţiei forţate de - Permanent Şef de şantier
forţate ex: lucru cu alte poziţii mai lucru cu alte poziţii mai relaxante. Şef punct de
aplecat, în relaxante. lucru
genunchi, lucru Lucratori
pe plan înclinat,
etc.;

10. Lucrul în condiţii - Purtarea echipamentului Morg. - Purtarea echipamentului adecvat - Permanent Şef de şantier
de mediu cu praf adecvat de protecţie, măşti de protecţie, măşti contra prafului, Şef punct de
rezultat din contra prafului, ochelari de ochelari de protecţie, salopete cu lucru
utilizarea protecţie, salopete cu şapcă, şapcă, mănuşi, cizme Lucratori
cimentului , mănuşi, cizme - Alternarea lucrului cu pauze
nisipul şi alte - Alternarea lucrului cu destul de dese pentru refacerea
materiale utilizate pauze destul de dese pentru organismului
la zugrăveli şi refacerea organismului
tencuiali, care duc
la intoxicaţii şi
boli profesionale
de plămâni.

3
11. Pericol de lovire, - Purtarea echipamentului Morg. - Purtarea echipamentului - Permanent Şef de şantier
tăiere, înţepare, individual de protecţie – individual de protecţie – mănuşi Şef punct de
membre mănuşi de protecţie, de protecţie, încalţăminte de lucru
superioare şi încalţăminte de protecţie protecţie protecţie cu bumbeu Lucratori
inferioare la protecţie cu bumbeu metalic şi metalic şi cu talpă antiperforaţie.
contactul cu cu talpă antiperforaţie.
suprafeţe
periculoase;

12. Lovire de către - Purtarea vestelor Morg. - Purtarea vestelor reflectorizante; - Permanent Şef de şantier
autovehicul sau reflectorizante; - Conducerea preventivă a Şef punct de
utilaje în timpul - Conducerea preventivă a autovehiculelor; lucru
deplasării sau autovehiculelor; Lucratori
efectuării de - Numirea scrisă a - Numirea scrisă a
manevre în supraveghetorilor pentru supraveghetorilor pentru
şantier; urmărirea verificarea urmărirea verificarea manevrelor
manevrelor executate de executate de utilaje.
utilaje.
13. Succesiune - Instruirea şi calificarea Morg. - Instruirea şi calificarea - Permanent Şef de şantier
greşită a lucrătorilor cu abilităţi în lucrătorilor cu abilităţi în anumite Şef punct de
operaţiilor – anumite meserii. Instruirea meserii. Instruirea continuă lucru
datorită în general continuă (profesională şi (profesională şi privind Lucratori
a slabei pregătiri privind securitatea în muncă) a securitatea în muncă) a
teoretice şi lucrătorilor. lucrătorilor.
profesionale,
precum şi a
fluctuaţiei mari
de personal;

4
14. - Căderea de la - Purtarea echipamentului Morg. - Dotarea/Purtarea 700 Permanent Şef de şantier
înălţime a individual de protecţie – echipamentului individual de Şef punct de
lucrătorilor; hamanuri cu cu cordon de protecţie – hamanuri cu cu lucru
(lucrul pe schele, agăţare/protecţie, centuri de cordon de agăţare/protecţie, Lucratori
scări, la acoperiş, siguranţă, cască de protecţie. centuri de siguranţă, cască de
etc.) protecţie.
- Dotarea cu scări şi schele
omologate şi sigure în Mth. - Dotarea cu scări şi schele
exploatare. omologate şi sigure în exploatare.
- Montarea corectă a schelelor, - Montarea corectă a schelelor, cu
cu mână curentă, cu borduri, mână curentă, cu borduri, scări de
scări de acces interioare, acces interioare, ancorarea
ancorarea corespunzătoare şi corespunzătoare şi asigurarea cu
asigurarea cu plase exterioare plase exterioare exterioare.
exterioare.

15. - Căderea - Semnalizarea Mth. - Semnalizarea corespunjătoare a - Permanent Şef de şantier


lucrătorilor în corespunjătoare a gropilor şi gropilor şi şanţurilor; Şef punct de
gropile de şanţurilor; - Sprijinirea malurilor astfel încât lucru
fundaţie, surparea - Sprijinirea malurilor astfel acestea să nu se surpe; Lucratori
malurilor, căderea încât acestea să nu se surpe; - Purtarea căştilor de protecţie;
sculelor şi - Purtarea căştilor de protecţie; Morg. - Instruirea corespunzătoare a
echipamentele - Instruirea corespunzătoare a lucrătorilor care utilizează
peste lucrători. lucrătorilor care utilizează echipamente de lucru;
echipamente de lucru;

16. - Electrocutare, - Purtarea obligatorie a EIP Morg. - Purtarea obligatorie a EIP 500 Permanent Şef de şantier
explozie şi adecvat în special cizme şi adecvat în special cizme şi Şef punct de
afectarea ochilor mănuşi electroizolante, mănuşi electroizolante, masca lucru
la lucrările de masca de protecţie de protecţie împotriva Lucratori
sudură electrică
împotriva radiaţiilor; radiaţiilor;
sau autogenă,
care duc la deces ,
- Folosirea numai a - Folosirea numai a sudorilor
invaliditate sau sudorilor autorizaţi; autorizaţi;
afecţiuni ale - Instruirea zilnica a - Instruirea zilnica a sudorilor
ochilor sudorilor la începerea la începerea
activităţilor.

5
17. - Lucrul în spaţii - Purtarea obligatorie la EIP Morg. - Purtarea obligatorie la EIP 2000 Permanent Şef de şantier
închise, care specific acestui gen de specific acestui gen de lucrări, Şef punct de
poarte duce la lucrări, - Numirea unui supraveghetor, lucru
axfisiere, deces - Numirea unui care va ţine permanent Lucratori
supraveghetor, care va ţine legatura cu lucratorul,
permanent legatura cu monitorizînd starea acestuia;
lucratorul, monitorizînd - Asigurarea mijloacelor de
starea acestuia; salvare specifice acestui gen
- Asigurarea mijloacelor de de lucrări.
salvare specifice acestui -Instruirea obligatorie şi
gen de lucrări. consemnarea acestei instruiri
în fişele individuale, pentru
lucrătorii şi supraveghetorii
desemnaţi, la începutul
fiecărei lucrări

18. - Întrarea - Îngrădirea perimetrului Mth Îngrădirea perimetrului La Şef de şantier


persoanelor şantierului; şantierului; - începutul Şef punct de
străine pe şantier - Montarea indicatoarelor - Montarea indicatoarelor de lucrărilor lucru
şi în special a de semnalizare „ACCESUL semnalizare „ACCESUL
copiilor ; Se executa
INTERZIS INTERZIS PERSOANELOR
- căderea de la în cadrul
înălţime, rănirea,
PERSOANELOR STRĂINE”; bugetului
tăierea, lovirea STRĂINE”; - Semnalizarea gropilor, alocat şi
persoanelor - Semnalizarea gropilor, canalelor şi şanţurilor cerinţele
neavizate canalelor şi şanţurilor descoperite; caietului de
descoperite; sarcini
- Interzicerea accesului pe Morg. - Interzicerea accesului pe
şantier; şantier, angajarea personalului În cadrul Permanent
de paza – agenţi de pază contract
ului
TOTAL 7.900
Termen Persoana
Nr. Loc de muncă / Acţiuni în scopul realizării
crt. Riscuri MĂSURĂ COST de care Obs.
Post de lucru măsurii
evaluate Descriere Tip.1) (lei) realizare răspunde

6
19. Contaminarea cu - Asigurarea unei igiene Mig-s - Asigurarea materialelor igienico- 800 Permanent Şef şantier
ciuperci, bacterii corespunzătoare (spălarea sanitatre.
sau viruşi datorită mânilor cu apă şi săpun înainte - Asigurarea unui spaţiu adecvat
LUCRĂRI DE igienei de servirea mesei). pentru servitul mesei, asigurarea - Permanent Şef punct de
TERASAMENTE insuficiente la unei toalete ecologice şi apei lucru
locul de muncă; curente pentru igiena personală.
- Lucrul în - Lucrul în condiţii de izolare
condiţii de izolare ex: departe de surse de apă, Mth - Dotarea şantierului cu baracă - La Şef şantier
exterioara; vestiar, apă potabilă, trusă de prim deschiderea
asistenţă medicală, adăpost
etc.; ajutor, telefon, mijloc de transport şantierului
în caz de urgenţă.
2o. Incendiu - Verificarea mijloacelor de Mth. - Asigurarea mijloacelor necesare 150 La termen Şef şantier
stingere PSI –-3 Stingatoare P6. scadent
Verificarea stingătoarelor

21. Accidente uşoare - Dotarea cu materiale sanitare Mig-s Cumpărarea materialelor 50 Periodic Şef şantier
a trusei medicale de prim ajutor consummate din trusa medicală
sau trusa noua de prim ajutor sau trusa noua
22. Electrocutare prin - Înterzicerea lucrului pe timp Morg - Înterzicerea lucrului pe timp 100 Permanent Şef şantier
atingere directă ploios; ploios;
sau indirectă, la - Executarea împământării la - Executarea împământării la
utilizarea generatorul electric şi aşezarea generatorul electric şi aşezarea lui
echipamentelor lui pe pământ. pe pământ.
electrice defecte,
umiditate
excesivă, lipsa
împământării etc.,
23. Igiena muncii - Asigurarea apei potabile; Mig-s - Procurarea/Achitarea facturilor 200 Permanent Şef şantier
de apă potabilă

24. Toate riscurile - Prevenirea accidentelor prin Morg - Întocmirea de instrucţiuni proprii - Permanent Şef Cp SSM
instruirea lucrătorilor de SSM
- Instruirea periodica a Permanent Sef de santier
personalului
- Controlul medical al Mig-s - Controlul medical la angajare şi 500 Permanent Sef de santier
angajaţilor periodic al lucrătorilor
- Semnalizarea zonelor Mth. - Achiziţionarea de indicatoare de 100 Permanent Sef de santier
periculoase cu indicatoare de securitate
securitate Şef de şantier
- Dotarea cu EIP a lucrătorilorsi Morg. - Dotarea cu EIP a lucrătoriloe 1000 Permanent
purtarea permanenta;

7
25. Intemperii: - Dotarea cu EIP pentru cond. Morg. - Dotarea cu pelerine pentru 1000 Permanent Şef de şantier
umiditate de lucru nefavorabile etc. ploaie, etc.
(ploaie), vânt, etc.
26. Efort fizic - Utilizarea pe cât posibil a Morg. - Dotarea cu mijloace mecanice de 1.000 Permanent Şef de şantier
frecvent şi utilajelor pentru transportul şi ridicat daca este posibil; Director
prelungit în derularea rolelor de - Detaşarea de la Dep. Mecanizare departament
timpul executării geosintetice; a unui ăncărcător frontal Bobcat.
lucrărilor ex:
transportul
materialelor de
construcţii,
prepararea
betonului,
executarea de
lucrări de
terasamente etc..;
27. Poziţii de lucru - Alternarea poziţiei forţate de Morg. - Alternarea poziţiei forţate de - Permanent Şef de şantier
forţate ex: lucru cu alte poziţii mai lucru cu alte poziţii mai relaxante. Lucratori
aplecat, în relaxante.
genunchi, lucru
pe plan înclinat,
etc.;
28. Cădere prin - Purtarea încălţămintei Morg. - Purtarea încălţămintei - Permanent Şef de şantier
rostogolire pe antiderapante şi asigurarea cu antiderapante şi asigurarea cu Lucratori
taluz; centură de siguranţă şi frînghie centură de siguranţă şi frînghie
pentru pante mari. pentru pante mari.
29 Lovire, tăiere, - Purtarea echipamentului Morg. - Purtarea echipamentului - Permanent Şef de şantier
înţepare, membre individual de protecţie – individual de protecţie – mănuşi Lucratori
superioare şi mănuşi de protecţie, de protecţie, încalţăminte de
inferioare la încalţăminte de protecţie cu protecţie cu bumbeu metalic şi cu
contactul cu bumbeu metalic şi cu talpă talpă antiperforaţie.
suprafeţe antiperforaţie.
periculoase,
arsuri datorate
contactului cu
utilajul de lipit;

8
30. Lovire de către - Conducerea preventivă a Morg. - Conducerea preventivă a - Permanent Şef de şantier
autovehicul sau autovehiculelor; autovehiculelor; Lucratori
utilaje în timpul - Evitarea lucrului în raza de - Evitarea lucrului în raza de
deplasării sau acţiune a utilajelor de acţiune a utilajelor de construcţii
efectuării de construcţii – Pericol de lovire, – Pericol de lovire, strivite.
manevre în strivite. - Purtarea EIP – veste
şantier; - Purtarea EIP – veste reflectorizante – pentru a fi uşor
Staţionare în zone reflectorizante – pentru a fi reperaţi de către mecanicul
periculoase; uşor reperaţi de către deservent de utilaj sau de către
mecanicul deservent de utilaj conducători auto.
sau de către conducători auto.
TOTAL 4.900
Termen Persoana
Nr. Loc de muncă / Acţiuni în scopul realizării
crt. Riscuri MĂSURĂ COST de care Obs.
Post de lucru măsurii
evaluate Descriere Tip. 1)
(lei) realizare răspunde
31. Contaminarea cu - Asigurarea unei igiene Mig-s - Asigurarea materialelor igienico- 200 Permanent Şef şantier
ciuperci, bacterii corespunzătoare (spălarea sanitatre.
sau viruşi datorită mânilor cu apă şi săpun înainte - Asigurarea unui spaţiu adecvat
INSTALARE igienei de servirea mesei). pentru servitul mesei, asigurarea - Permanent Şef punct de
MATERIALE insuficiente la unei toalete ecologice şi apei lucru
GEOSINTETICE locul de muncă; curente pentru igiena personală.
ACOPERIRE CU - Lucrul în - Lucrul în condiţii de izolare
SORT DE condiţii de izolare Mth - Dotarea şantierului cu baracă - La Şef şantier
ex: departe de surse de apă,
PIETRIS exterioara; vestiar, apă potabilă, trusă de prim deschiderea
asistenţă medicală, adăpost
SI PAMANT ajutor, telefon, mijloc de transport şantierului
etc.;
în caz de urgenţă.
32. Incendiu Verificarea mijloacelor de Mth. Asigurarea mijloacelor necesare – - La termen Şef şantier
stingere PSI 3 Stingatoare P6. scadent
Verificarea stingătoarelor

33. Accidente uşoare Dotarea cu materiale sanitare a Mig-s Cumpărarea materialelor 50 Periodic Şef şantier
trusei medicale de prim ajutor consummate din trusa medicală
sau trusa noua de prim ajutor sau trusa noua

9
34. Electrocutare prin - Înterzicerea lucrului pe timp Morg - Înterzicerea lucrului pe timp 50 Permanent Şef şantier
atingere directă ploios; ploios;
sau indirectă, la - Executarea împământării la - Executarea împământării la
utilizarea generatorul electric şi aşezarea generatorul electric şi aşezarea lui
echipamentelor lui pe pământ. pe pământ.
electrice defecte,
umiditate
excesivă, lipsa
împământării etc.,
35. Igiena muncii - Asigurarea apei potabile; Mig-s - Procurarea/Achitarea facturilor 300 Permanent Şef şantier
de apă potabilă

36. Toate riscurile - Prevenirea accidentelor prin Morg - Întocmirea de instrucţiuni proprii - Permanent Şef Cp SSM
instruirea lucrătorilor de SSM
- Instruirea periodica a Permanent Sef de santier
personalului
- Controlul medical al Mig-s - Controlul medical la angajare şi 200 Permanent Sef de santier
angajaţilor periodic al lucrătorilor
- Semnalizarea zonelor Mth. - Achiziţionarea de indicatoare de 100 Permanent Sef de santier
periculoase cu indicatoare de securitate
securitate Şef de şantier
- Dotarea cu EIP a lucrătorilorsi Morg. - Dotarea cu EIP a lucrătoriloe 1.000 Permanent
purtarea permanenta;
37. Intemperii: - Dotarea cu EIP pentru cond. Morg. - Dotarea cu pelerine pentru 500 Permanent Şef de şantier
umiditate de lucru nefavorabile etc. ploaie, etc.
(ploaie), vânt, etc.
38. Efort fizic Utilizarea pe cât posibil a Morg. - Dotarea cu mijloace mecanice de 1.000 Permanent Şef de şantier
frecvent şi utilajelor pentru transportul şi ridicat daca este posibil
prelungit în derularea rolelor de
timpul executării geosintetice;
lucrărilor ex:
întinderea
geomembranei,
lestarea,
executarea de
lucrări de
terasamente etc.;

10
39. Poziţii de lucru Alternarea poziţiei forţate de Morg. - Alternarea poziţiei forţate de - Permanent Şef de şantier
forţate ex: lucru cu alte poziţii mai lucru cu alte poziţii mai relaxante. Lucratori
aplecat, în relaxante.
genunchi, lucru
pe plan înclinat,
etc.;
40. Cădere prin Purtarea încălţămintei Morg. - Purtarea încălţămintei - Permanent Şef de şantier
rostogolire pe antiderapante şi asigurarea cu antiderapante şi asigurarea cu Lucratori
taluz; centură de siguranţă şi frînghie centură de siguranţă şi frînghie
pentru pante mari. pentru pante mari.
41. Lovire de către - Purtarea vestelor Morg. - Purtarea vestelor reflectorizante - Permanent Şef de şantier
autovehicul sau reflectorizante - Conducerea preventivă a Lucratori
utilaje în timpul - Conducerea preventivă a autovehiculelor
deplasării sau autovehiculelor
efectuării de
manevre în
şantier;
Electrocutare prin - Marcarea distanţei de Mth. - Marcarea distanţei de siguranţă 250 La Şef de şantier
atingerea retelei siguranţă faţă de reţelele faţă de reţelele electrice, cu începerea Lucratorii de
electrice cu electrice, cu semnalizatoare semnalizatoare adecvate din lemn lucrărilor pe utilaje
utilajele cu care adecvate din lemn şi vopsite şi vopsite cu vopsea
se lucrează sau cu vopsea reflectorizantă; reflectorizantă;
prin inducţie la - Interzicerea lucrului lângă - Interzicerea lucrului lângă
apropierea sub 3 reţelele electrice pe timp Morg. reţelele electrice pe timp - Permanent
m de reţelele nefavorabil cu ploaie, lapoviţă nefavorabil cu ploaie, lapoviţă
electrice sau ninsoare. sau ninsoare.
- Supravegherea utilajelor pe Morg. - Supravegherea utilajelor pe
timpul lucrăriloe de către un timpul lucrăriloe de către un - Permanent
lucrător desemnat. lucrător desemnat.

11
Întoxicarea cu - Înainte de începerea lucrului Mth. - Înainte de începerea lucrului se 1000 La Şef de şantier
gaze toxice pe se verifică obigatoriu dacă verifică obigatoriu dacă există începerea Lucratori
timpul lucrărilor există emisii de gaze cu emisii de gaze cu ajutorul unui lucrărilor /
de astupare a ajutorul unui detector special detector special de gaze; zilnic
gropii ecologice de gaze; - Asigurarea echipamentului de 800
şi - Asigurarea echipamentului protecţie adecvat – mască contra Permanent
Contaminarea de protecţie adecvat – mască gazelor, cizme de cauciuc şi
lucrătorilor pe contra gazelor, cizme de Morg. costum împermeabil din cauciuc
timpul lucrărilor cauciuc şi costum împermeabil pe suport textil.
de acoperire din cauciuc pe suport textil.
datorită
contactului de
deşeuri cu corpul
uman.
TOTAL 5.450
1) Tipul măsurii: Mth.= Măsură tehnică; Morg.= Măsură organizatorică; Mig-s.= Măsură igienico-sanitară; Ma.n.= Măsură de altă natură 17.01.2013

Intocmit,
Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
Ing. MURZEA SORIN

12