Sunteți pe pagina 1din 40

4.

A N A L I Z A COST - BENEFICIU

Beneficiarul investiţiei: Municipiul Oradea

Titlu proiect:

REABILITAREA BISERICII REFORMATE DIN ORADEA – ORAŞUL NOU ÎN


VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC

2009

1 1
CUPRINS

4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea


perioadei de referinţă

4.2. Analiza optiunilor

4.3. Analiza financiară

4.4. Analiza economica

4.5. Analiza de senzitivitate

4.6. Analiza de riscuri

2 2
4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinţă

Municipiul Oradea este situat la 13 km de graniţa Ungariei fiind capitala


judeţului Bihor. Poziţionarea îi conferă o poziţie central–europeană privilegiată,
Municipiul constituind un important nod de comunicaţii aflat la distanţe sensibil egale
de capitalele regiunii: Bucureşti (651km), Viena (518km), Budapesta (248km), Praga
(676km). Oraşul are o suprafaţă de 11.556 de hectare şi o populaţie totală de 204.578
din care peste 50% alcătuiesc populaţia activă.
Judetul Bihor are un potenţial turistic foarte ridicat, atât natural cât şi cultural, cu
o varietate de resurse turistice şi o poziţionare geografică favorabilă mai multor tipuri
de turism: balnear, ecologic, rural, urban, cultural, de afaceri, etc.
Turismul din Municipiul Oradea este de mai multe tipuri:
 cultural : vizitarea siturilor culturale, patrimoniului arhitectural, a muzeelor,
participarea la evenimente culturale (teatre, concerte);
 religios : în oraş coexistă mai multe religii şi confesiuni;
 afaceri : localizarea şi economia locală atrag investitori din diferite regiuni ale
ţării sau străinătate;
 vacanţe : statiuni balneare şi mediul natural din regiune;
 sporturi : participarea la competiţii sportive (polo, înot, etc);
 cumpărături : datorită centrelor comercile şi străzii comerciale Republicii;
 evenimente : expoziţii, târguri, festivaluri;
Oradea este un important centru religios, fiind un important obiectiv pentru
turismul de acestă factură. Considerat "oraş al bisericilor", Oradea a reprezentat un
spaţiu în care religiile au coexistat şi s-au dezvoltat armonios. Potrivit informaţiilor de la
Primăria Oradea, aici există următoarele comunităţi religioase: Biserica Ortodoxă
Română, Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată,
Biserica Crestină Baptistă, cultul Penticostal, comunitatea Evreiască.
Planul de dezvoltare a judeţului Bihor 2007 -2013 are ca scop stimularea
dezvoltării integrate şi armonioase a întregului teritoriu pentru diminuarea cât mai
rapidă a disparităţilor existente la nivel economic, social şi de mediu şi îmbunătăţirea
standardelor de viaţă a locuitorilor judeţului.
Municipalitatea dorind să fructifice posibilităţile de finanţare oferite de Programul
Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri
integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, a identificat
un proiect cu impact favorabil asupra dezvoltării durabile a Municipiului Oradea şi a
Regiunii Nord-Vest din care face parte acesta.
Proiectul sub denumirea de " Reabilitarea Bisericii Reformate din Oradea –
Orasul Nou in vederea introducerii in circuitul turistic " se încadrează în categoria de
activităţi eligibile pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional, deoarece
vizează modernizarea unui obiect de patrimoniu, în acest caz Biserica Reformată din
Oradea– Oraşul Nou.
Imobilul care este vizat prin acest proiect pentru a fi reabilitat, se gãseşte în
intravilanul Municipiului Oradea, în domeniul public, amplasat pe str. Jean Calvin nr. 1
şi este înscris pe lista monumentelor istorice. Biserica reformată din Oradea– Oraşul
Nou se află în vecinătatea mai multor atracţii turistice aflate în zona centrală a
municipiului Oradea, printre care se pot enumera Biserica cu Lună şi Catedrala greco-
catolică. Biserica reformată din Oradea– Oraşul Nou aflată în proprietatea Parohiei
Reformate Oraşul-Nou Oradea a fost dată spre administrare Primăriei Oradea.

3 3
Prin prezentul proiect se prevăd următoarele lucrări pentru reabilitarea Bisericii
reformate din Oradea– Oraşul Nou:
 consolidarea fundaţiilor turnului nord-vestic;
 revizuirea şi verificarea stării tehnice a elementelor şarpantelor;
 înlocuirea parţială a învelitorii pe latura nordică a clădirii;
 repararea şi înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor;
 realizarea unei hidroizolaţii cu folii de polietilenă extrudată de-alungul perimetrului
clădirii;
 refacerea pavajului curţii interioare şi a trotuarului perimetral;
 reabilitarea finisajelor de tencuieli cu tencuieli poroase de renovare pentru
permiterea aerisirii zidăriilor ;
 refacerea finisajelor tuturor faţadelor;
 realizarea unei reţele electrice de iluminat exterior arhitectural.

Obiectivul general al acestui proiect este acela de a reabilita Biserica


Reformată din Oradea– Oraşul Nou, cu scopul de a creşte numărul de atracţii turistice
şi de turişti în Muncipiul Oradea. Atingerea acestui obiectiv conducând apoi la
creşterea nivelului de trai din municipiu şi la dezvoltarea celorlalte activităţi turistice
adiacente.
Investiţia propusă se circumscrie prin urmare, obiectivelor strategice şi
specifice ale Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 –
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de
intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de
dezvoltare urbană.
Previziunile proiectului ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de
viaţă economică a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe
termenul cel mai lung. Durata de viaţă variază în funcţie de natura investiţiei. In cazul
de faţă orizontul de timp va fi de 20 ani.

4.2. Analiza opţiunilor

In elaborarea studiului s-au avut în vedere două scenarii, care au avut la bază
evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este
de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).

Scenariul “fără proiect : V0”

Acest scenariu presupune că proiectul nu se implementează. Analiza este


construită pe baza costurilor actuale de operare (curente şi de capital), în concordanţă
cu situaţia reală a obiectivului de investiţii. În această variantă, municipalitatea locală
nu investeşte în crearea obiectivului propus. Scenariul inerţial implică renunţarea la
orice tip de investiţii de capital, constând în reabilitarea Bisericii Reformate din
Oradea– Oraşul Nou.
În cazul nostru costurile de operare şi întretinere vor fi considerate pentru
Biserica Reformată din Oradea–Oraşul Nou, pentru anul 2010, aşa cum au fost ele
previzionate de Primăria Oradea.
Pentru cheltuielile cu personalul s-au luat în considerare cei patru angajaţi din
cadrul Parohiei Reformate Oraşul-Nou Oradea. Pentru varianta fară investiţie
cheltuielile cu personalul vor fi majorate conform cu evoluţia salariului de bază de

4 4
mediu, oferită de Institutul Naţional de Statistică. Cheltuielile efectuate pentru operarea
Bisericii Reformate, de către Primăria Oradea se referă la:
- energia termică;
- energia electrică;
- cheltuieli cu apa şi canalizarea;
- poştă şi telefonie;
- reparaţii interioare, constând în retuşuri şi zugraveli şi alte reparaţii de mică
anvergura.
Pentru acestea s-a făcut o prognoză de creştere anuală conformă cu rata
inflaţiei oferită de Institutul Naţional de Statistică.
Prognoza cheltuielilor de operare şi întreţinere în varianta fără proiect V0 este
prezentată în Anexa nr.1.

Evoluţia salariului de baza mediu (exprimat în preţuri constante 2008) este


prezentată în Anexa nr.2 şi este redată conform Proiecţiei principalilor indicatori
macroeconomici pentru perioada 2009-2014 -varianta de toamnă 2009, a Comisiei
Naţionale de Prognoză.

Evoluţia ratei medie a inflaţiei este prezentată în Anexa nr. 3. şi este redată
conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014
-varianta de toamnă 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză.
Toate cheltuielile prezentate în Anexa nr. 1 sunt suportate din bugetul
Municipiului Oradea şi din donaţiile obţinute de la enoriaşi.

Scenariul “cu proiect : V1”

Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investiţii vizând reabilitarea


interioară şi introducerea în circuitul turistic al Bisericii Reformate din Oradea–Oraşul
Nou din Oradea prin:
 consolidarea fundaţiilor turnului nord-vestic;
 revizuirea şi verificarea stării tehnice a elementelor şarpantelor;
 înlocuirea parţială a învelitorii pe latura nordică a clădirii;
 repararea şi înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor;
 realizarea unei hidroizolaţii cu folii de polietilenă extrudată de-alungul perimetrului
clădirii;
 refacerea pavajului curţii interioare şi a trotuarului perimetral;
 reabilitarea finisajelor de tencuieli cu tencuieli poroase de renovare pentru
permiterea aerisirii zidăriilor ;
 refacerea finisajelor tuturor faţadelor;
 realizarea unei reţele electrice de iluminat exterior arhitectural.

4.3. Analiza financiară

Analiza financiară va utiliza metoda recomandată de “Ghidul pentru analiza cost


– beneficii a proiectelor de investiţii (UE Guide to cost – benefit analysis of investment
project) şi cele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional
Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
– poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare
urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

5 5
Investiţia de capital este prezentată în devizul general al investiţiei întocmit în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a Normelor metodologice de aplicare a
acesteia.

Valoarea investiţiei totale de capital este de:

 1.352,119 mii lei fără TVA, respectiv 1.606,539 mii lei inclusiv TVA.

Durata de implementare a investiţiei va fi de 12 luni.

Conform devizului general, valoarea totală a investiţiei s-a calculat pentru:


 lucrări pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
 alte cheltuieli cu organizarea de santier, comisioane, taxe , cote legale, cheltuieli
diverse şi neprevăzute în procent de 10%.

Prognoza cheltuielilor pentru scenariul cu proiect V1 este prezentata în Anexa nr.4.

În prognoza cheltuielilor de operare şi întreţinere, pentru scenariul cu proiect V1


care presupune reabilitarea Bisericii Reformate din Oradea–Oraşul Nou, s-a considerat
începând din anul 2012, după finalizarea implementării proiectului, o creştere a
cheltuielilor cu energia electrică de 60%, a celor cu energia termică cu 15%, a celor cu
apa şi canalizarea cu 20%, a cheltuielilor cu poşta şi telefonia cu 5% şi a celor cu
reparaţiile interioare cu 5%, toate aceste creşteri fiind datorate noilor dotări care se vor
achiziţiona şi numărului sporit de turişti care vor vizita biserica. Totodată începând din
anul 2013 s-a considerat că va exista o creştere a cheltuielilor cu rata de inflaţie
conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici- prognoza de toamnă 2009,
a Comisiei Naţionale de Prognoză.
Pentru anii 2010 (anul 0), 2011 până la finalizarea investitiei, toate cheltuielile
luate în considerare au fost cele din varianta fara proiect V0.
În prognoza cheltuielilor cu personalul, pentru scenariul cu proiect, s-a luat în
considerare angajarea unei persoane după implementarea proiectului, pe lângă cele 4
persoane deja angajate. Acestă persoană va fi angajată de Parohia Reformată Oraşul-
Nou Oradea, însă având în vedere recomandările pentru analiza cost-beneficiu,
conform cărora în cazurile în care proprietarul şi operatorul infrastructurii nu sunt
aceeaşi entitate (gestiune delegată), va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată
(ca şi cum ar fi aceeaşi entitate). Astfel, vor creşte cheltuielile cu salariile şi contribuţiile
către stat cu 25%. Începând cu anul 2012, după finalizarea investiţiei în estimarea
cheltuielilor de personal (inclusiv a contribuţiilor aferente) s-au avut în vedere
majorările reale ale salariilor de bază, conform Proiecţiei principalilor indicatori
macroeconomici, ale Comisiei Naţionale de Prognoză, varianta de primavară 2009.

Alte cheltuieli previzionate în analiză au fost cele de întreţinere şi reparaţii


efectuate la lucrările de construcţii şi instalatii care constau în vopsit, zugravit şi alte
lucrări de mică anvergură, în procent de 0,5% din valoarea totală a lucrărilor care vor fi
efectuate, începând din anul 2014. Totodată la dotările constând în corpuri de iluminat
s-a considerat in cadrul previziunii cheltuielilor ca se vor executa lucrări de întreţinere
în procent de 0,5 % din valoarea totală a instalaţiei începând tot din anul 2014.
Situaţia cheltuielilor de capital şi cu reparaţiile este prezentată în Anexa nr. 5.
Situaţia centralizatoare a cheltuielilor totale este prezentată în Anexa nr. 6.
Toate cheltuielile de operare şi cu salariile vor fi suportate din bugetul Primăriei
Oradea şi Parohia Reformată Oraşul-Nou Oradea, deoarece la Biserica Reformată nu
vor fi impuse nici un fel de taxe, astfel că acest proiect nu va fi generator de venituri.
6 6
Situaţia centralizatoare a veniturilor totale este prezentată în Anexa nr. 7.

Tabelul Surselor de finanţare este prezentat în Anexa nr. 8.

La stabilirea contribuţiei naţionale s-a avut în vedere cuantumul cheltuielilor


eligibile şi finanţarea TVA de la bugetul naţional.
Astfel :
 19 % din costurile totale ale proiectului, reprezintă TVA, vor
reprezenta cheltuieli neeligibile în sumă de 254,420 mii lei;
 80.35 % din totalul costurilor eligibile, respectiv 1.086,428 mii lei din
fonduri structurale;
 17.65 % din totalul costurilor eligibile, respectiv 238,649 mii lei din
fonduri de la bugetul de stat;
 2% din totalul costurilor eligibile, respectiv 27,042 mii lei din fonduri de
la bugetul local, contribuţia municipiului Oradea.

După cum se poate remarca sursele de finanţare şi cuantumul finanţării pe surse


sunt fezabile, în deplină concordanţă cu Programul multianual “ Asistenta tehnica
pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a
proiectelor de investitii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013” si Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
Tabelul sustenabilităţii financiare este prezentat în Anexa nr. 9.
Se remarcă faptul că proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar
deoarece diferenţa dintre totalul intrărilor şi totalul ieşirilor este pozitivă pentru fiecare
an în parte şi cumulat. Condiţia de sustenabilitate financiară aşa cum este formulată
în “Ghidul pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investiţii (UE Guide to cost –
benefit analysis of investment project), este ca această diferenţă pentru fiecare an în
parte cumulat, să fie pozitivă sau egală cu zero.

Tabelul calculului Valorii actuale nete financiare a investitiei (VNAF/C) este


prezentat în Anexa nr. 10.
Conform metodologiei prezentate în Ghidul UE pentru Analiza cost – beneficiu a
proiectelor de investiţii finanţate din Fonduri UE, în ultimul an de analiză (2030) s-a luat
în considerare valoarea reziduală a investiţiei.Valoarea reziduală exprimată în preţuri
constante ale anului 2008 şi 2009 a fost determinată prin luarea in considerare a valorii
de piaţă reziduale a capitalului fix, ca si cand acesta ar fi fost vândut la sfârşitul
orizontului de timp luat în considerare. Prin urmare, valoarea reziduală este valoarea
de lichidare.
Rata de actualizare folosită în cadrul analizei financiare a fost 5 %.
Valoarea netă actualizată este de –1.044,3945 mii lei, ceea ce denotă faptul că
proiectul are nevoie de cofinanţare UE pentru a deveni viabil din punct de vedere
financiar.

Valorile calculate ale ratei interne a rentabilităţii financiare a investiţiei şi a


capitalului sunt prezentate în Anexa nr. 11.
1. Rata internă a rentabilitătii financiare a investiţiei ( RIR/F) = -6,4230%
2. Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului (RIR/ K) = -7,9961%.

7 7
Rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei a fost calculată luând în
considerare costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (impreună cu costurile de
operare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare,
de a susţine costurile investiţiei.
Rata internă a rentabilităţii capitalului investit a fost calculată făra a lua în
considerare finanţarea UE.
Valorile au fost determinate prin încercări succesive. Rata internă a rentabilităţii
financiare reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care la sfârşitul
perioadei de analiză, valoarea actualizată netă este egală cu zero. În ambele cazuri se
observă valori inferioare ratei de actualizare utilizate conform Ghidului solicitantului
pentru Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-
domeniul: Poli de dezvoltare urbană, care este de 5 %, fapt ce conduce la concluzia că
proiectul are nevoie de cofinanţare din partea UE pentru a deveni viabil.

4. 4. Analiza economică

Analiza economică va măsura impactul economic şi social al proiectului şi va


evalua proiectul din punctul de vedere al societăţii. Ea constă în transformarea
preţurilor pieţii utilizate în analiza financiară în preţuri contabile şi din luarea în
considerare a externalităţilor care conduc la costuri şi beneficii sociale care nu au fost
luate în considerare de către analiza financiară deoarece acestea nu generează în
momentul actual cheltuieli sau venituri băneşti.
Baza pentru dezvoltarea analizei economice a constituit-o tabelele analizei
financiare. Pentru determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale
proiectului a fost necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cât şi
pentru venituri.
Rata de actualizare utilizată în analiza economică este numita rată socială de
actualizare. Pentru perioada 2007 – 2013 se recomanda utilizarea unei rate de
actualizare sociale de 5,5 % pentru ţările de coeziune, România fiind o ţară de
coeziune.
Analiza economică este reprezentată de: corecţii fiscale, corecţii ale
externalităţilor şi conversia preţurilor de piaţă în preţuri contabile care să includă şi
costurile şi beneficiile sociale ( determinarea factorilor de conversie).
o Corecţii fiscale :

În analiza financiară elaborată din punct de vedere al beneficiarului, anumite


elemente precum impozitele directe şi indirecte, subvenţiile şi alte transferuri sunt
incluse, acestea nereprezentând nici un beneficiu sau cost social, ci mai degrabă un
transfer de la un grup social către alt grup social. In această etapă se efectuează
următoarele corecţii:
 preţurile aferente fluxurilor de intrare şi iesire să nu conţină TVA, în
cazul în care acesta nu poate fi dedus, sau alte impozite indirecte;
 preţurile intrărilor vor include impozite directe;
 operaţiunile pure de transfer între indivizi (precum cele pentru
asistenta sociala) trebuie omise .
Fluxurile de intrare şi de iesire considerate în cadrul analizei financiare şi
economice conţin TVA , deoarece promotorii proiectului – autoritatile locale , nu îşi pot
deduce aceste taxe, care reprezinta astfel un venit respectiv cost pentru ele.

8 8
Sunt necesare corectii fiscale in ceea ce priveste forta de munca. În acest caz
operatiunile pure de transfer intre indivizi, cum ar fi platile pentru asistenta sociala
trebuie să fie omise. Astfel vor fi omise: contributiile de asigurari sociale de 10,7% ,
contributiile de asigurari pentru somaj de 1 % , şi contributiile de asigurari sociale de
sănatate de 5,5 %.Toate acestea vor genera intrari de numerar , beneficii economice
care sunt prezentate in Anexa nr. 15 – Tabelul analizei economice cheltuieli.
o Corecţii privind externalităţile

Externalităţile reprezintă costuri sau beneficii sociale care se manifestă în afara


sferei proiectului şi influentează bunăstarea terţelor părţi fără a avea o compensare
monetară. In consecinţă, ele nu sunt surprinse în mecanismele de piaţă şi nu sunt
monetizate, de vreme ce efectele lor se transmit prin intermediul variabilelor reale care
influenţează bunăstarea indivizilor şi nu prin mecanisme de preţ.
Aceste efecte trebuie cuantificate şi evaluate sub o formă monetară pentru a fi
incluse ca un element de intrare sau ieşire.
Efectele externe generate de un proiect pot fi uşor identificabile, însă sunt
adeseori dificil de cuantificat. După cuantificarea în termeni fizici, o valoare monetară
trebuie atribuită beneficiului cantitativ, însă această operaţie solicită aproximări şi
recurgerea la practici consolidate la nivel internaţional.
Din cadrul externalităţilor identificate de implementarea prezentului proiect
prezentăm urmatoarele categorii:
Beneficiile socio-economice vor viza :
 Sfera socială prin efectele sociale privind:
o diversificarea şi dezvoltarea pieţei turistice;
o creşterea nivelului de trai, prin dezvoltarea economică a municipiului
prin dezvoltarea infrastucturilor care sunt dependente in oarecare
masură de piaţa turistică (restaurante, hoteluri, magazine cu
suveniruri, etc);

 Sfera economica prin:


- creşterea veniturilor pentru agenţii economici din zonă ;
- prin dezvoltarea agenţilor economici vor creşte în consecinţă şi numărul
de locuri de muncă.

Astfel, în estimarea beneficiilor economice s-a luat în considerare veniturile


obţinute de agenţii economici din zonă care vor beneficia de creşterea numărului de
vizitatori care vor vizita Biserica Reformată din Oradea– Oraşul Nou. Având în vedere
locul central în care se află Biserica Reformată din Oradea– Oraşul Nou şi că este în
conjurată de alte monumente istorice şi atracţii turistice, s-a considerat un număr
anual de 3.200 de turişti care vor vizita catedrala şi care vor efectua o cheltuială
medie de 92 de lei pe mâncare, bautură şi suveniruri, începând din anul 2012, după
terminarea implementării proiectului, beneficiile economice obţinute vor fi de 294.400
lei în primul an. Numărul de turişti va creşte cu 14% în fiecare an până în anul 2030,
iar cheltuielile/ turist vor creşte şi ele începând din anul 2013 cu rata de inflaţie anuală
până în anul 2030.
Situaţia veniturilor obţinute de agenţii economici din cheltuielile efectuate de
vizitatorii Biserica reformată din Oradea– Oraşul Nou, este prezentată în Anexa nr.
16.
Situaţia beneficii economice totale datorate corecţiilor fiscale şi externalităţilor
este prezentată în Anexa nr. 17 – Tabelul analizei economice venituri .
Este foarte dificil de cuantificat aceste creşteri însă proiectul va genera venituri
indirecte efectele implementării sale resimţindu-se cu precădere la nivel socio-
9 9
economic unde va genera beneficii faţă de costurile aferente, deci un surplus pentru
comunitatea locală şi regională.
o Transformarea în preţuri umbră

Ultima corecţie se realizează prin intermediul factorilor de conversie, care


multiplicaţi cu preţurile de piaţa, genereaza valori în preţuri umbră. Această corecţie
este necesară, întrucât pieţele sunt imperfecte şi preţurile de piaţă nu reflectă
întotdeauna costul de oportunitate al unui bun/serviciu. Obiectivul acestei faze este să
determine matricea coloana pentru valorile factorilor de conversie care să permită
transformarea preţurilor de piaţă în preţuri contabile. Factorii de conversie trebuie să fie
utilizaţi fie sub forma unui Factor de Conversie Standard (Structural), fie prin stabilirea
unor Factori de Conversie Specifici. Factorii de conversie structurali sunt folosiţi în
cazul elementelor tranzacţionabile minore (care au o pondere redusă în total) cum ar fi
electricitatea, produse şi materiale locale, iar factorii de conversie specifici sunt folosiţi
pentru elemente majore cu o pondere semnificativa în total.
Din practica altor proiecte realizate din fonduri europene, factorul standard de
conversie este 0,90.
Factorul de conversie pentru materiale, având în vedere că materialele sunt
deprovenienţă locală se poate considera ca fiind 1.

Factorul de conversie pentru forţa de muncă


Piaţa fortei de muncă calificate a fost considerată ca nefiind distorsionată, deci
factorul de conversie este 1. In ceea ce priveşte forta de muncă necalificată, factorul
de conversie este aproximat prin intermediul salariului contabil inferior celui plătit de
proiect, aceasta este o modalitate de a lua în considerare faptul că, în condiţiile
existenţei somajului, salariile actuale depăşesc costul de oportunitate al forţei de
muncă. Având în vedere faptul că ajutorul de şomaj reprezintă 75% din salariul minim
pe economie, putem stabili factorul de corecţie pentru forţa de muncă necalificată la o
valoare rezonabilă de 0,83.
Indicatorii de performanţă economică au fost calculaţi şi prezentati în Anexa nr.18
– Calculul valorii actuale nete economice.
Astfel, venitul net actualizat economic (VNAE ) are o valoare de 3.905,8927 mii
lei, acesta fiind pozitiv. Rata internă de rentabilitate economică (RIRE) a fost de
24,5758 % fiind mai mare decât rata de actualizare socială. Raportul beneficii cost este
mai mare decât 1.

4.5. Analiza de senzitivitate


Analiza de senzitivitate financiara

Analiza de senzitivitate efectuata in cazul analizei financiare, analizează


influenţa factorilor de risc, identificaţi cu posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi
care conduc la apariţia rentabilităţii financiare a proiectului.
Rezultatele analizei economice au la baza o serie de ipoteze pentru fiecare variabilă
cheie utilizată în analiza. Valorile variabilelor utilizate în analiza pot suferi modificări
care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau nesemnificativ. Una din
metodele de analiza a senzitivităţii rezultatelor unui proiect la modificarea variabilelor
cheie este construirea unui grafic de senzitivitate care exprimă cel mai bine influenţa
schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor proiectului.
Variabilele cheie identificate în cadrul analizei de risc sunt: valoarea investiţiei,
rata de actualizare şi rata de creştere a cheltuielilor de operare si intretinere.

1 1
Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este
evaluată pe o scara de la -1% la +1%, valorile obţinute pentru valoarea netă
actualizată fiind utilizate pentru construirea graficului de senzitivitate.

Variantele de calcul pentru prognoza cheltuielilor în scenariile senzitivităţii sunt


prezentate în Anexele 12,13.
Tabelul analizei senzitivităţii financiare este prezentat în Anexa nr. 14.

Analiza de senzitivitate economica

Analiza de senzitivitate analizează influenţa factorilor de risc, identificaţi cu


posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la apariţia rentabilităţii
financiare si economice a proiectului.

Rezultatele analizei economice au la baza o serie de ipoteze pentru fiecare


variabilă cheie utilizată în analiza. Valorile variabilelor utilizate în analiza pot suferi
modificări care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau nesmnificativ.
Una din metodele de analiza a senzitivităţii rezultatelor unui proiect la modificarea
variabilelor cheie este construirea unui grafic de senzitivitate care exprimă cel mai bine
influenţa schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor proiectului.

Variabilele cheie identificate în cadrul analizei de risc sunt: valoarea investiţiei,


rata de actualizare şi rata de creştere cheltuielilor cu întreţinerea utilităţilor.
Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este evaluată
pe o scara de la -1% la +1%, valorile obţinute pentru valoarea netă actualizată fiind
utilizate pentru construirea graficului de senzitivitate.
Variantele de calcul pentru prognoza cheltuielilor în scenariile senzitivităţii sunt
prezentate în Anexele 19, 21.
Variantele de calcul pentru valoarea actualizată netă sunt prezentate în Anexele
nr. 20, 22.

Tabelul analizei senzitivităţii este prezentat în Anexa nr. 23.

1 1
4.6. Analiza de risc

Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să obţină o


performanţă satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilităţii sau valorii actuale
nete) ca şi variabilitatea rezultatului în comparaţie cu cea mai bună estimare făcută.
Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt:
Riscuri interne
Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect şi care pot apărea în timpul
şi/sau ulterior fazei de implementare:
 Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările de construcţii;
 Etapizarea eronată a lucrărilor;
 Nerespectarea programării lucrărilor;
 Fluxul deficitar de informaţii între entităţile implicate în implementarea
proiectului;
 Executarea defectuoasă a lucrărilor de conservare şi întreţinere;
 Lipsa capacităţii financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de
întretinere;
 Lipsa personalului calificat.
 Neasigurarea valorii investiţiei la nivelul propus care să descurajeze investiţiile;
 Implementarea unor strategii nefavorabile.

Riscuri externe:
Riscurile externe privesc mediul socio – economic şi politic, reprezentând o influenţă
semnificativă asupra proiectului.
 Riscuri economice
 Creşterea inflaţiei
 Rata cresterii salariilor pentru personal
 Riscuri sociale
 Rata de creştere a numărului de turişti
 Riscuri politice.

1 1
Asemenea riscuri sunt dificil de evitat şi măsurile necesare pentru administrarea
lor sunt dificil de prevazut în acest moment.
In cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului,
se impune identificarea şi adoptarea – de către promotorul proiectului, Municipiul
Oradea, a unor soluţii adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punctul de
vedere al respectării termenelor prevăzute.
“Aderarea la Uniunea Europeana va aduce beneficii importante pentru România
în ce priveşte creşterea economică, schimburile comerciale, investiţiile şi susţinerea
financiară din partea UE”, estimează Institutul pentru Studii Economice Internationale
din Viena (WIIW). Aceeaşi sursă precizează că: “din punct de vedere economic, pentru
România este prognozată o crestere de 5-6 procente anual, în timp ce, din punct de
vedere politic, aderarea va aduce o stabilizare care s-ar putea extinde la întreaga
regiune a Balcanilor”, informează Rompress.
Măsurile adoptate pentru eliminarea şi/sau reducerea riscurilor vor viza atât
perioada de execuţie, cât şi perioada de operare a facilitaţilor nou create.
In perioada de execuţie, se prevede implementarea unui sistem foarte riguros
de supervizare, care va presupune organizarea de recepţii partiale pentru fiecare
stadiu al lucrărilor în parte. Procedurile aferente vor fi prevăzute în documentele de
licitaţie şi în contractele care se vor încheia.
Sistemul de supervizare consta în urmatoarele aspecte:
- încadrarea în standardele de calitate si în termenele prevăzute;
- respectarea specificaţiilor referitoare la materiale, echipamente si
proiectare;
- îndeplinirea cerintelor referitoare la protecţia şi conservarea
mediului înconjurător.

Vor fi stabiliţi indicatori specifici, atât în perioada de implementare, cât şi ulterior


acesteia, care vor fi utilizaţi drept etalon în evaluarea activitaţilor de implementare şi
operare.

STABILIREA FACTORILOR DE RISC

Ponderea
Factori de risc factorilor Nivelul de apreciere al riscului ( Ni)
de risc

(Fi) (Pi) N1 N2 N3

Riscuri interne F1 P1 - 70 % Impact scazut Impact mediu Impact ridicat


Riscuri economice Vulnerabilitate Vulnerabilitate
F2 P2 - 10 % scazuta medie Vulnerabilitate ridicata

Riscuri sociale F3 P3 - 10 % Impact scazut Impact mediu Impact ridicat


Vulnerabilitate Vulnerabilitate
Riscuri politice F4 P4 - 10 % scazuta medie Vulnerabilitate ridicata

1 1
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului

Criterii de analiza a riscurilor


Punct
Riscuri interne Riscuri Riscuri sociale Riscuri aj
(F1) economice (F2) (F3) politice (F4) total

Nr.
crt P1 – 70% Ni P2 –10% Ni P3 – 10% Ni P4-10% Ni

Executarea defectuoasa
1 a unor lucrari 0,6 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 2,2
Etapizarea eronata a
2 lucrarilor 0,7 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 2,5

Nerespectarea
3 programarii lucrarilor 0,7 3 0,1 1 0,1 1 0,1 1 2,4
Fluxul deficitar de
informatii între entitatile
implicate în
implementarea
4 proiectului 0,7 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1,7
Executarea defectuoasa
a lucrarilor conservare
5 şi întretinere 0,7 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 2,5
Lipsa capacitatii
financiare a
beneficiarului de a
suporta cheltuielile de
6 întretinere 0,5 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 1,9
7 Cresterea inflatiei 0,7 1 0,1 4 0,1 2 0,1 1 1,4
Lipsa personalului
8 calificat 0,7 1 0,1 2 0,1 3 0,1 1 1,3
Neasigurarea valorii
investitiei la nivelul
propus care sa
9 descurajeze investitiile 0,7 3 0,1 1 0,1 1 0,1 1 2,4

Implementarea unor
10 strategii nefavorabile 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1

1 1
NOTĂ:

Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din


procedura Analiza riscurilor în care se evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi de
asemenease stabileste punctajul total al riscurilor activităţii respective, în baza formulei
de calcul:

n unde:
Pt   N i  Pi Pt = punctajul total;
i 1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu
utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc
Pentru continuarea analizei, se grupează riscurile în următoarele trei categorii:

- Riscuri mici 1,0 - 1,7


- Riscuri medii 1,8 - 2,2
- Riscuri mari 2,3 - 3,1

1 1
Se poate observa că impactul cel mai mare asupra proiectului îl au factorii
interni cum ar fi efectuarea defectuoasă a lucrărilor de construcţii, întreţinerea
necorespunzătoare a investiţiei, lipsa capacităţii financiare a beneficiarului de a suporta
cheltuielile de întretinere precum şi neasigurarea investiţiei la nivelul propus .
De aceea în analiza senzitivităţii se vor lua în considerare factorii interni cei mai
importanţi care pot avea un impact semnificativ asupra proiectului, acestia vor fi
valoarea investitiei, rata de actualizare şi rata de creştere a cheltuielilor cu întreţinerea
şi reparaţiile.
Beneficiarul investiţiei va trebui să-şi orienteze cu prioritate atenţia asupra valorii
investiţiei şi asupra nivelului întreţinerii finanţării, pentru a minimiza riscul nerealizării
obiectivului propus.
Având în vedere cele de mai sus se poate trage concluzia că investiţia
„REABILITAREA BISERICII REFORMATE DIN ORADEA – ORAŞUL NOU ÎN
VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC “ este benefică pentru toţi
factorii interesaţi, iar realizarea acesteia va aduce câştiguri pe termen lung în cadrul
dezvoltării durabile locale.

1 1
Prognoza cheltuielilor - scenariu fara proiect V0 Anexa nr.1

ANI mii lei


Denumire indicatori 2010(0) 2011(1) 2012(2) 2013(3) 2014(4) 2015(5) 2016(6) 2017(7) 2018(8)
TOTAL CHELTUIELI 109,554 114,245 119,827 125,833 134,061 143,547 153,265 163,290 173,306
CHELTUIELI CURENTE 109,554 114,245 119,827 125,833 134,061 143,547 153,265 163,290 173,306
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 91,204 95,308 100,359 105,879 113,608 122,583 131,777 141,265 150,729
Cheltuieli cu salariile in bani 62,670 65,490 68,961 72,754 78,065 84,232 90,550 97,069 103,573
Salarii de baza 62,670 65,490 68,961 72,754 78,065 84,232 90,550 97,069 103,573
Contributii 28,534 29,818 31,398 33,125 35,543 38,351 41,227 44,196 47,157
Contributii de asigurari sociale de stat 19,616 20,498 21,585 22,772 24,434 26,365 28,342 30,383 32,418
Contributii de asigurari de somaj 0,627 0,655 0,690 0,728 0,781 0,842 0,905 0,971 1,036
Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,706 7,007 7,379 7,785 8,353 9,013 9,689 10,386 11,082
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 1,053 1,100 1,159 1,222 1,311 1,415 1,521 1,631 1,740
Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,533 0,557 0,586 0,618 0,664 0,716 0,770 0,825 0,880
II. SERVICII 18,350 18,937 19,467 19,954 20,453 20,964 21,488 22,026 22,576
Cheltuieli cu energia termica 3,930 4,056 4,169 4,274 4,380 4,490 4,602 4,717 4,835
Cheltuieli cu energia electrica 1,074 1,108 1,139 1,168 1,197 1,227 1,258 1,289 1,321
Cheltuieli cu apa si canalizarea 1,104 1,139 1,171 1,201 1,231 1,261 1,293 1,325 1,358
Posta si telefon 1,242 1,282 1,318 1,351 1,384 1,419 1,454 1,491 1,528
Reparatii interioare 11,000 11,352 11,670 11,962 12,261 12,567 12,881 13,203 13,533
III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

continuare Anexa nr.1

1 1
ANI mii lei
Denumire indicatori 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
TOTAL CHELTUIELI 183,818 195,323 207,585 220,655 234,588 249,442 265,278 282,163 300,167 319,366 339,841 361,676
CHELTUIELI CURENTE 183,818 195,323 207,585 220,655 234,588 249,442 265,278 282,163 300,167 319,366 339,841 361,676
I. CHELTUIELI DE
PERSONAL 160,678 171,604 183,273 195,735 209,045 223,260 238,442 254,656 271,973 290,467 310,219 331,314
Cheltuieli cu salariile in bani 110,409 117,916 125,935 134,498 143,644 153,412 163,844 174,985 186,884 199,592 213,165 227,660
Salarii de baza 110,409 117,916 125,935 134,498 143,644 153,412 163,844 174,985 186,884 199,592 213,165 227,660
Contributii 50,269 53,687 57,338 61,237 65,401 69,848 74,598 79,671 85,088 90,874 97,054 103,654
Contributii de asigurari sociale de
stat 34,558 36,908 39,418 42,098 44,961 48,018 51,283 54,770 58,495 62,472 66,721 71,258
Contributii de asigurari de somaj 1,104 1,179 1,259 1,345 1,436 1,534 1,638 1,750 1,869 1,996 2,132 2,277
Contributii de asigurari sociale de
sanatate 11,814 12,617 13,475 14,391 15,370 16,415 17,531 18,723 19,997 21,356 22,809 24,360
Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli
profesionale 1,855 1,981 2,116 2,260 2,413 2,577 2,753 2,940 3,140 3,353 3,581 3,825
Contributii pentru concedii si
indemnizatii 0,938 1,002 1,070 1,143 1,221 1,304 1,393 1,487 1,589 1,697 1,812 1,935
II.SERVICII 23,141 23,719 24,312 24,920 25,543 26,182 26,836 27,507 28,195 28,900 29,622 30,363
Cheltuieli cu energia termica 4,956 5,080 5,207 5,337 5,471 5,607 5,747 5,891 6,038 6,189 6,344 6,503
Cheltuieli cu energia electrica 1,354 1,388 1,423 1,459 1,495 1,532 1,571 1,610 1,650 1,691 1,734 1,777
Cheltuieli apa si canalizarea 1,392 1,427 1,463 1,499 1,537 1,575 1,615 1,655 1,696 1,739 1,782 1,827
Posta si telefon 1,566 1,605 1,646 1,687 1,729 1,772 1,816 1,862 1,908 1,956 2,005 2,055
Reparatii interioare 13,872 14,219 14,574 14,938 15,312 15,695 16,087 16,489 16,901 17,324 17,757 18,201
III. CHELTUIELI DE
CAPITAL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Anexa nr. 2

1 1
Evolutia salariului de baza mediu (exprimat in preturi constante ) ( lei)

ANI
Indicator 2010(0) 2011(1) 2012(2) 2013(3) 2014(4) 2015(5) 2016(6) 2017(7)
Evolutia fata de anul
precedent in % 3,60% 4,50% 5,30% 5,50% 7,30% 7,90% 7,50% 7,20%
Salariul de baza mediu 1.885 1.970 2.075 2.190 2.350 2.530 2.725 2.920

ANI
Indicator 2018(8) 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
Evolutia fata de anul
precedent in % 6,70% 6,60% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
Salariul de baza mediu 3.115 3.320 3.545 3.786 4.043 4.318 4.612 4.926 5.261 5.618 6.000 6.408 6.844

Anexa nr.3

Evoluta ratei medie a inflatiei

ANI
Indicator 2010 (0) 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 2016 (6) 2017 (7) 2018 (8)
Rata medie a inflatiei 3,50% 3,20% 2,80% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

ANI
Indicator 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
Rata medie a inflatiei 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Prognoza cheltuielilor - scenariul cu proiect V1 Anexa nr.4
ANI mii lei
Denumire indicatori 2010 (0) 2011(1) 2012(2) 2013(3) 2014(4) 2015(5) 2016(6) 2017(7) 2018(8)

1 1
TOTAL CHELTUIELI 109,554 113,988 146,771 154,550 170,363 182,291 194,509 207,114 219,708
CHELTUIELI CURENTE 109,554 113,988 146,771 154,550 164,767 176,554 188,630 201,087 213,531
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 91,204 95,051 125,111 132,349 142,010 153,229 164,721 176,581 188,412
Cheltuieli cu salariile in bani 62,670 65,490 86,201 90,942 97,581 105,290 113,187 121,336 129,466
Salarii de baza 62,670 65,490 86,201 90,942 97,581 105,290 113,187 121,336 129,466
Contributii 28,534 29,561 38,909 41,406 44,429 47,939 51,534 55,244 58,946
Contributii de asigurari sociale de stat 19,616 20,322 26,749 28,465 30,543 32,956 35,428 37,978 40,523
Contributii de asigurari de somaj 0,627 0,649 0,855 0,909 0,976 1,053 1,132 1,213 1,295
Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,706 6,947 9,144 9,731 10,441 11,266 12,111 12,983 13,853
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 1,053 1,091 1,436 1,528 1,639 1,769 1,902 2,038 2,175
Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,533 0,552 0,726 0,773 0,829 0,895 0,962 1,031 1,100
II. SERVICII 18,350 18,937 21,660 22,202 22,757 23,326 23,909 24,506 25,119
Cheltuieli cu energia termica 3,930 4,056 4,795 4,915 5,037 5,163 5,292 5,425 5,560
Cheltuieli cu energia electrica 1,074 1,108 1,823 1,869 1,915 1,963 2,012 2,063 2,114
Cheltuieli apa si canalizarea 1,104 1,139 1,405 1,441 1,477 1,514 1,551 1,590 1,630
Posta si telefon 1,242 1,282 1,384 1,418 1,454 1,490 1,527 1,565 1,604
Reparatii interioare 11,000 11,352 12,253 12,560 12,874 13,196 13,525 13,864 14,210
III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,000 0,000 0,000 0,000 5,596 5,736 5,880 6,027 6,177

Continuare Anexa nr 4
ANI mii lei
Denumire indicatori 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
TOTAL CHELTUIELI 232,926 247,385 262,794 279,215 296,716 315,370 335,254 356,452 379,051 403,146 428,837 456,232

2 2
CHELTUIELI CURENTE 226,594 240,895 256,141 272,396 289,727 308,206 327,911 348,925 371,336 395,238 420,732 447,924
I. CHELTUIELI DE
PERSONAL 200,847 214,505 229,091 244,669 261,307 279,075 298,053 318,320 339,966 363,084 387,773 414,142
Cheltuieli cu salariile in bani 138,011 147,395 157,418 168,123 179,555 191,765 204,805 218,732 233,605 249,491 266,456 284,575
Salarii de baza 138,011 147,395 157,418 168,123 179,555 191,765 204,805 218,732 233,605 249,491 266,456 284,575
Contributii 62,836 67,109 71,673 76,546 81,751 87,311 93,248 99,589 106,361 113,593 121,317 129,567
Contributii de asigurari sociale
de stat 43,197 46,135 49,272 52,622 56,201 60,022 64,104 68,463 73,118 78,091 83,401 89,072
Contributii de asigurari de
somaj 1,380 1,474 1,574 1,681 1,796 1,918 2,048 2,187 2,336 2,495 2,665 2,846
Contributii de asigurari sociale
de sanatate 14,767 15,771 16,844 17,989 19,212 20,519 21,914 23,404 24,996 26,695 28,511 30,450
Contributii pentru asigurarile
de accidente de munca si boli
profesionale 2,319 2,476 2,645 2,824 3,017 3,222 3,441 3,675 3,925 4,191 4,476 4,781
Contributii pentru concedii si
indemnizatii 1,173 1,253 1,338 1,429 1,526 1,630 1,741 1,859 1,986 2,121 2,265 2,419
II. SERVICII 25,747 26,391 27,050 27,727 28,420 29,130 29,859 30,605 31,370 32,155 32,958 33,782
Cheltuieli cu energia termica 5,699 5,842 5,988 6,138 6,291 6,448 6,610 6,775 6,944 7,118 7,296 7,478
Cheltuieli cu energia electrica 2,167 2,221 2,277 2,334 2,392 2,452 2,513 2,576 2,640 2,706 2,774 2,843
Cheltuieli apa si canalizarea 1,671 1,712 1,755 1,799 1,844 1,890 1,937 1,986 2,036 2,086 2,139 2,192
Posta si telefon 1,645 1,686 1,728 1,771 1,815 1,861 1,907 1,955 2,004 2,054 2,105 2,158
Reparatii interioare 14,565 14,930 15,303 15,685 16,077 16,479 16,891 17,314 17,747 18,190 18,645 19,111
III. CHELTUIELI DE
CAPITAL 6,332 6,490 6,652 6,819 6,989 7,164 7,343 7,527 7,715 7,908 8,105 8,308

Situatia cheltuielilor cu reparatiile Anexa nr. 5


Mii lei
Cheltuieli cu intretinerea si cu
reparatiile Valoare conform deviz Valoare cheltuieli(2014)
Lucrari de constructii si instalatii 994,901 4,975

2 2
Dotari independente (corpuri de iluminat) 124,379 0,622
TOTAL CHELTUIELI 5,596

Anexa nr.6

Situatia centralizatoare a cheltuielilor totale - scenariul cu proiect V1

ANI mii lei


Indicator 2010 (0) 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 2016 (6) 2017 (7) 2018 (8)
Cheltuieli de investitii 0,000 1.606,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli curente 109,554 113,988 146,771 154,550 164,767 176,554 188,630 201,087 213,531
Cheltuieli de capital 0,000 0,000 0,000 0,000 5,596 5,736 5,880 6,027 6,177
Cheltuieli de operare 109,554 113,988 146,771 154,550 170,363 182,291 194,509 207,114 219,708
Total cheltuieli 109,554 1.720,527 146,771 154,550 170,363 182,291 194,509 207,114 219,708

ANI mii lei


Indicator 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
Cheltuieli de investitii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli curente 226,594 240,895 256,141 272,396 289,727 308,206 327,911 348,925 371,336 395,238 420,732 447,924
Cheltuieli de capital 6,332 6,490 6,652 6,819 6,989 7,164 7,343 7,527 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli de operare 232,926 247,385 262,794 279,215 296,716 315,370 335,254 356,452 371,336 395,238 420,732 447,924
Total cheltuieli 232,926 247,385 262,794 279,215 296,716 315,370 335,254 356,452 371,336 395,238 420,732 447,924
Anexa nr. 7
Situatia centralizatoare a veniturilor totale in scenariul cu proiect V1

ANI mii lei


Indicator 2010 (0) 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 2016 (6) 2017 (7) 2018 (8)
Venituri de la bugetul local 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755
Venituri din donatii 106,799 111,233 144,016 151,795 167,608 179,536 191,754 204,359 216,953

2 2
Total venituri 109,554 113,988 146,771 154,550 170,363 182,291 194,509 207,114 219,708

ANI
Indicator 2019(9) 2020 (10) 2021 (11) 2022 (12) 2023 (13) 2024 (14) 2025 (15) 2026 (16) 2027 (17) 2028 (18) 2029 (19) 2030 (20)
Venituri de la bugetul local 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755
Venituri din donatii 230,171 244,630 260,039 276,460 293,961 312,615 332,499 353,697 376,296 400,391 426,082 453,477
Total venituri 232,926 247,385 262,794 279,215 296,716 315,370 335,254 356,452 379,051 403,146 428,837 456,232

Anexa nr. 8
Tabelul surselor de finantare

AN mii lei
Indicator 2011 Total
Finantare de la bugetul local 27,042 27,042 lei
Cofinantarea buget nationala 238,649 238,649 lei
Valoare TVA 254,420 254,420 lei
Finantare UE 1.086,428 1.086,428 lei
Cheltuieli eligibile 1.352,119 1.352,119 lei
Total resurse financiare 1.606,539 1.606,539 lei

Anexa nr.9
Tabelul sustenabilitatii financiare scenariul cu proiect V1

ANI mii lei


Indicator 2010 (0) 2011(1) 2012(2) 2013(3) 2014(4) 2015(5) 2016(6) 2017(7) 2018(8)
Total resurse financiare 0,000 1.606,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Venituri de la bugetul local si din 109,554 113,988 146,771 154,550 170,363 182,291 194,509 207,114 219,708

2 2
donatii
Total intrari 109,554 1.720,527 146,771 154,550 170,363 182,291 194,509 207,114 219,708
Total cheltuieli curente 109,554 113,988 146,771 154,550 164,767 176,554 188,630 201,087 213,531
Total cheltuieli de capital 0,000 0,000 0,000 0,000 5,596 5,736 5,880 6,027 6,177
Total costuri investitie 0,000 1.606,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 109,554 1.720,527 146,771 154,550 170,363 182,291 194,509 207,114 219,708
Total intrari -Total iesiri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ANI mii lei


Indicator 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
Total resurse financiare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Venituri de la bugetul local si din
donatii 232,926 247,385 262,794 279,215 296,716 315,370 335,254 356,452 371,336 395,238 420,732 447,924
Total intrari 232,926 247,385 262,794 279,215 296,716 315,370 335,254 356,452 371,336 395,238 420,732 447,924
Total cheltuieli curente 226,594 240,895 256,141 272,396 289,727 308,206 327,911 348,925 371,336 395,238 420,732 447,924
Total cheltuieli de capital 6,332 6,490 6,652 6,819 6,989 7,164 7,343 7,527 0,000 0,000 0,000 0,000
Total costuri investitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 232,926 247,385 262,794 279,215 296,716 315,370 335,254 356,452 371,336 395,238 420,732 447,924
Total intrari -Total iesiri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Investitiei ( VNAF/C ) Anexa nr.10

Costuri Venituri Flux


Costuri Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Costuri Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
2011 5% 0,9070 1.606,539 113,9882 1.720,5272 1.560,5689 113,9882 103,3907 -1.606,5390 -1.457,1782 -1.457,1782
2012 5% 0,8638 0,000 146,7710 146,7710 126,7863 146,7710 126,7863 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2013 5% 0,8227 0,0000 154,5502 154,5502 127,1488 154,5502 127,1488 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2014 5% 0,7835 0,0000 170,3631 170,3631 133,4839 170,3631 133,4839 0,0000 0,0000 -1.457,1782

2 2
2015 5% 0,7462 0,0000 182,2907 182,2907 136,0281 182,2907 136,0281 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2016 5% 0,7107 0,0000 194,5094 194,5094 138,2342 194,5094 138,2342 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2017 5% 0,6768 0,0000 207,1140 207,1140 140,1829 207,1140 140,1829 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2018 5% 0,6446 0,0000 219,7083 219,7083 141,6259 219,7083 141,6259 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2019 5% 0,6139 0,0000 232,9259 232,9259 142,9963 232,9259 142,9963 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2020 5% 0,5847 0,0000 247,3855 247,3855 144,6412 247,3855 144,6412 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2021 5% 0,5568 0,0000 262,7938 262,7938 146,3334 262,7938 146,3334 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2022 5% 0,5303 0,0000 279,2145 279,2145 148,0734 279,2145 148,0734 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2023 5% 0,5051 0,0000 296,7157 296,7157 149,8616 296,7157 149,8616 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2024 5% 0,4810 0,0000 315,3698 315,3698 151,6982 315,3698 151,6982 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2025 5% 0,4581 0,0000 335,2543 335,2543 153,5838 335,2543 153,5838 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2026 5% 0,4363 0,0000 356,4519 356,4519 155,5188 356,4519 155,5188 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2027 5% 0,4155 0,0000 379,0509 379,0509 157,5035 379,0509 157,5035 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2028 5% 0,3957 0,0000 403,1457 403,1457 159,5385 403,1457 159,5385 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2029 5% 0,3769 0,0000 428,8370 428,8370 161,6241 428,8370 161,6241 0,0000 0,0000 -1.457,1782
2030 5% 0,3589 -1.150,0000 456,2322 -693,7678 -249,0227 456,2322 163,7611 1.150,0000 412,7837 -1.044,3945
TOTAL x x x 3.926,4094 x 2.882,0149 x -6,4230%

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Capitalului ( VNA/K ) Anexa nr.11

Costuri Venituri Flux


Contributia Costuri Costuri
nationala si de totale Numerar
an Rata Coef. locala operare Costuri Totale actualizate Total Actualizate Numerar net actualizat VNAF/K
2011 5% 0,9070 316,1727 113,9882 430,1609 390,1686 113,9882 103,3907 -316,1727 -286,7780 -286,7780
2012 5% 0,8638 0,0000 146,7710 146,7710 126,7863 146,7710 126,7863 0,0000 0,0000 -286,7780
2013 5% 0,8227 0,0000 154,5502 154,5502 127,1488 154,5502 127,1488 0,0000 0,0000 -286,7780
2014 5% 0,7835 0,0000 170,3631 170,3631 133,4839 170,3631 133,4839 0,0000 0,0000 -286,7780

2 2
2015 5% 0,7462 0,0000 182,2907 182,2907 136,0281 182,2907 136,0281 0,0000 0,0000 -286,7780
2016 5% 0,7107 0,0000 194,5094 194,5094 138,2342 194,5094 138,2342 0,0000 0,0000 -286,7780
2017 5% 0,6768 0,0000 207,1140 207,1140 140,1829 207,1140 140,1829 0,0000 0,0000 -286,7780
2018 5% 0,6446 0,0000 219,7083 219,7083 141,6259 219,7083 141,6259 0,0000 0,0000 -286,7780
2019 5% 0,6139 0,0000 232,9259 232,9259 142,9963 232,9259 142,9963 0,0000 0,0000 -286,7780
2020 5% 0,5847 0,0000 247,3855 247,3855 144,6412 247,3855 144,6412 0,0000 0,0000 -286,7780
2021 5% 0,5568 0,0000 262,7938 262,7938 146,3334 262,7938 146,3334 0,0000 0,0000 -286,7780
2022 5% 0,5303 0,0000 279,2145 279,2145 148,0734 279,2145 148,0734 0,0000 0,0000 -286,7780
2023 5% 0,5051 0,0000 296,7157 296,7157 149,8616 296,7157 149,8616 0,0000 0,0000 -286,7780
2024 5% 0,4810 0,0000 315,3698 315,3698 151,6982 315,3698 151,6982 0,0000 0,0000 -286,7780
2025 5% 0,4581 0,0000 335,2543 335,2543 153,5838 335,2543 153,5838 0,0000 0,0000 -286,7780
2026 5% 0,4363 0,0000 356,4519 356,4519 155,5188 356,4519 155,5188 0,0000 0,0000 -286,7780
2027 5% 0,4155 0,0000 379,0509 379,0509 157,5035 379,0509 157,5035 0,0000 0,0000 -286,7780
2028 5% 0,3957 0,0000 403,1457 403,1457 159,5385 403,1457 159,5385 0,0000 0,0000 -286,7780
2029 5% 0,3769 0,0000 428,8370 428,8370 161,6241 428,8370 161,6241 0,0000 0,0000 -286,7780
2030 5% 0,3589 -164,0000 456,2322 292,2322 104,8945 456,2322 163,7611 164,0000 58,8665 -227,9114
TOTAL x x x 3.109,9263 x 2.882,0149 x -7,9961%

Varianta 1:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si intretinere si a ratei de actualizare cu +1% Anexa nr.12

Costuri Venituri Flux


Costuri Costuri de Costuri Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF
2011 5,05% 0,9062 1.622,6044 115,1281 1.737,7325 1.574,6745 115,1281 104,3252 -1.622,6044 -1.470,3493 -1.470,3493
2012 5,05% 0,8626 0,0000 148,2387 148,2387 127,8714 148,2387 127,8714 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2013 5,05% 0,8211 0,0000 156,0957 156,0957 128,1760 156,0957 128,1760 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2014 5,05% 0,7817 0,0000 172,0667 172,0667 134,4982 172,0667 134,4982 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2015 5,05% 0,7441 0,0000 184,1136 184,1136 136,9965 184,1136 136,9965 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2016 5,05% 0,7083 0,0000 196,4545 196,4545 139,1521 196,4545 139,1521 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2017 5,05% 0,6743 0,0000 209,1852 209,1852 141,0466 209,1852 141,0466 0,0000 0,0000 -1.470,3493

2 2
2018 5,05% 0,6419 0,0000 221,9054 221,9054 142,4306 221,9054 142,4306 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2019 5,05% 0,6110 0,0000 235,2551 235,2551 143,7403 235,2551 143,7403 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2020 5,05% 0,5816 0,0000 249,8593 249,8593 145,3245 249,8593 145,3245 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2021 5,05% 0,5537 0,0000 265,4217 265,4217 146,9548 265,4217 146,9548 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2022 5,05% 0,5270 0,0000 282,0067 282,0067 148,6314 282,0067 148,6314 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2023 5,05% 0,5017 0,0000 299,6828 299,6828 150,3547 299,6828 150,3547 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2024 5,05% 0,4776 0,0000 318,5235 318,5235 152,1250 318,5235 152,1250 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2025 5,05% 0,4546 0,0000 338,6068 338,6068 153,9426 338,6068 153,9426 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2026 5,05% 0,4328 0,0000 360,0164 360,0164 155,8078 360,0164 155,8078 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2027 5,05% 0,4120 0,0000 382,8414 382,8414 157,7211 382,8414 157,7211 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2028 5,05% 0,3922 0,0000 407,1772 407,1772 159,6829 407,1772 159,6829 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2029 5,05% 0,3733 0,0000 433,1254 433,1254 161,6935 433,1254 161,6935 0,0000 0,0000 -1.470,3493
2030 5,05% 0,3554 -1.161,5000 460,7945 -700,7055 -249,0109 460,7945 163,7533 1.161,5000 412,7642 -1.057,5851
TOTAL x 5.436,4988 x 3.951,8138 x 2.894,2286 x -6,4676%

VNAE
= -1.057,5851
RIRE = -6,4676%
B/C = 0,7324

Se poate remarca faptul ca rata interna de rentabiliate este mai mica decat rata de actualizare, venitul net
actualizat este negativ , iar raportul beneficii cost este de asemenea mai mic decat 1.

Varianta 2:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si a ratei de actualizare cu -1% Anexa nr. 13

Costuri Venituri Flux


Costuri
Costuri Costuri de Costuri totale Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate Numerar net actualizat VNAF
2011 4,95% 0,9079 1.590,4736 112,8483 1.703,3219 1.546,4357 112,8483 102,4543 -1.590,4736 -1.443,9813 -1.443,9813
2012 4,95% 0,8651 0,0000 145,3033 145,3033 125,6979 145,3033 125,6979 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2013 4,95% 0,8243 0,0000 153,0047 153,0047 126,1174 153,0047 126,1174 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2014 4,95% 0,7854 0,0000 168,6595 168,6595 132,4642 168,6595 132,4642 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2015 4,95% 0,7484 0,0000 180,4678 180,4678 135,0533 180,4678 135,0533 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2016 4,95% 0,7131 0,0000 192,5643 192,5643 137,3089 192,5643 137,3089 0,0000 0,0000 -1.443,9813

2 2
2017 4,95% 0,6794 0,0000 205,0429 205,0429 139,3109 205,0429 139,3109 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2018 4,95% 0,6474 0,0000 217,5112 217,5112 140,8120 217,5112 140,8120 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2019 4,95% 0,6168 0,0000 230,5966 230,5966 142,2422 230,5966 142,2422 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2020 4,95% 0,5878 0,0000 244,9116 244,9116 143,9470 244,9116 143,9470 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2021 4,95% 0,5600 0,0000 260,1659 260,1659 145,7005 260,1659 145,7005 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2022 4,95% 0,5336 0,0000 276,4224 276,4224 147,5032 276,4224 147,5032 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2023 4,95% 0,5084 0,0000 293,7485 293,7485 149,3556 293,7485 149,3556 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2024 4,95% 0,4845 0,0000 312,2161 312,2161 151,2581 312,2161 151,2581 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2025 4,95% 0,4616 0,0000 331,9017 331,9017 153,2112 331,9017 153,2112 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2026 4,95% 0,4398 0,0000 352,8874 352,8874 155,2153 352,8874 155,2153 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2027 4,95% 0,4191 0,0000 375,2604 375,2604 157,2711 375,2604 157,2711 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2028 4,95% 0,3993 0,0000 399,1143 399,1143 159,3789 399,1143 159,3789 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2029 4,95% 0,3805 0,0000 424,5486 424,5486 161,5394 424,5486 161,5394 0,0000 0,0000 -1.443,9813
2030 4,95% 0,3626 -1.138,5000 451,6698 -686,8302 -249,0107 451,6698 163,7532 1.138,5000 412,7639 -1.031,2174
TOTAL x 5.328,8453 x 3.900,8120 x 2.869,5946 x -6,3785%

VNAE = -1.031,2174
RIRE = -6,3785%
B/C = 0,7356

Se poate remarca faptul ca rata interna de rentabiliate este mai mica decat rata de actualizare, venitul net
actualizat este negativ , iar raportul beneficii cost este de asemenea mai mic decat 1.

Tabel analiza senzitivitate economica Anexa nr. 14

Factori Variatii
-1% 0% 1%
Valoare investitie 1.590,4736 1.606,5390 1.622,6044
VNA -1.031,2174 -1.044,3945 -1.057,5851
IRR -6,3785% -6,4230% -6,4676%
Rata de crestere a cheltuielilor cu intretinerea
si reparatiile 5.100,3973 5.151,9165 5.203,4356
Rata de actualizare 4,95% 5,0% 5,05%
VNA -1.031,2174 -1.044,3945 -1.057,5851
IRR -6,3785% -6,4230% -6,4676%

2 2
VNA -1.031,2174 -1.044,3945 -1.057,5851
IRR -6,3785% -6,4230% -6,4676%

Tabelul analizei economice cheltuieli Anexa nr.15

ANI mii lei


Denumire indicatori cf(3) 2010 (0) 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 2016 (6) 2017 (7) 2018 (8)
TOTAL CHELTUIELI 92,214 95,936 123,336 129,831 143,386 153,336 163,528 174,042 184,549
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 75,699 78,892 103,842 109,849 117,868 127,180 136,718 146,562 156,382
Cheltuieli cu salariile in bani 52,016 54,357 71,547 75,482 80,992 87,391 93,945 100,709 107,457
Salarii de baza 0,83 52,016 54,357 71,547 75,482 80,992 87,391 93,945 100,709 107,457
Contributii 23,683 24,536 32,295 34,367 36,876 39,789 42,773 45,853 48,925
Contributii de asigurari sociale de stat 0,83 16,281 16,867 22,201 23,626 25,351 27,353 29,405 31,522 33,634
Contributii de asigurari de somaj 0,83 0,520 0,539 0,709 0,755 0,810 0,874 0,939 1,007 1,075
Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,83 5,566 5,766 7,590 8,077 8,666 9,351 10,052 10,776 11,498
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 0,83 0,874 0,905 1,192 1,268 1,361 1,468 1,578 1,692 1,805

2 2
Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,83 0,442 0,458 0,603 0,642 0,688 0,743 0,799 0,856 0,913
II. SERVICII 16,515 17,043 19,494 19,981 20,481 20,993 21,518 22,056 22,607
Cheltuieli cu energia termica 0,9 3,537 3,650 4,315 4,423 4,534 4,647 4,763 4,882 5,004
Cheltuieli cu energia electrica 0,9 0,967 0,998 1,641 1,682 1,724 1,767 1,811 1,856 1,903
Cheltuieli apa si canalizarea 0,9 0,994 1,025 1,265 1,297 1,329 1,362 1,396 1,431 1,467
Posta si telefon 0,9 1,118 1,154 1,245 1,276 1,308 1,341 1,374 1,409 1,444
Reparatii interioare 0,9 9,900 10,217 11,028 11,304 11,586 11,876 12,173 12,477 12,789
III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,9 0,000 0,000 0,000 0,000 5,037 5,163 5,292 5,424 5,560

ANI mii lei


Denumire indicatori cf(3) 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
TOTAL CHELTUIELI 195,574 207,632 220,478 234,166 248,753 264,298 280,865 298,524 317,348 337,415 358,809 381,619
I. CHELTUIELI DE
PERSONAL 166,703 178,039 190,145 203,075 216,884 231,633 247,384 264,206 282,172 301,359 321,852 343,738
Cheltuieli cu salariile in bani 114,549 122,338 130,657 139,542 149,031 159,165 169,988 181,547 193,892 207,077 221,158 236,197
Salarii de baza 0,83 114,549 122,338 130,657 139,542 149,031 159,165 169,988 181,547 193,892 207,077 221,158 236,197
Contributii 52,154 55,701 59,488 63,533 67,854 72,468 77,396 82,658 88,279 94,282 100,693 107,541
Contributii de asigurari sociale de
stat 0,83 35,854 38,292 40,896 43,677 46,647 49,819 53,206 56,824 60,688 64,815 69,223 73,930
Contributii de asigurari de somaj 0,83 1,145 1,223 1,307 1,395 1,490 1,592 1,700 1,815 1,939 2,071 2,212 2,362
Contributii de asigurari sociale de
sanatate 0,83 12,257 13,090 13,980 14,931 15,946 17,031 18,189 19,426 20,746 22,157 23,664 25,273
Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli
profesionale 0,83 1,924 2,055 2,195 2,344 2,504 2,674 2,856 3,050 3,257 3,479 3,715 3,968

3 3
Contributii pentru concedii si
indemnizatii 0,83 0,974 1,040 1,111 1,186 1,267 1,353 1,445 1,543 1,648 1,760 1,880 2,008
II. SERVICII 23,172 23,752 24,345 24,954 25,578 26,217 26,873 27,545 28,233 28,939 29,663 30,404
Cheltuieli cu energia termica 0,9 5,129 5,258 5,389 5,524 5,662 5,804 5,949 6,097 6,250 6,406 6,566 6,730
Cheltuieli cu energia electrica 0,9 1,950 1,999 2,049 2,100 2,153 2,207 2,262 2,318 2,376 2,436 2,497 2,559
Cheltuieli apa si canalizarea 0,9 1,504 1,541 1,580 1,619 1,660 1,701 1,744 1,787 1,832 1,878 1,925 1,973
Posta si telefon 0,9 1,480 1,517 1,555 1,594 1,634 1,675 1,716 1,759 1,803 1,848 1,895 1,942
Reparatii interioare 0,9 13,109 13,437 13,772 14,117 14,470 14,831 15,202 15,582 15,972 16,371 16,780 17,200
III. CHELTUIELI DE
CAPITAL 0,9 5,699 5,841 5,987 6,137 6,290 6,447 6,609 6,774 6,943 7,117 7,295 7,477

Situaţia veniturilor din turism Anexa nr. 16

LEI
AN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Numar vizitatori 3.200 3.648 4.159 4.741 5.405 6.161 7.024 8.007 9.128 10.406
Cheltuieli/vizitator 92 94 97 99 102 104 107 107 107 107
Total
cheltuieli/vizitatori 294.400,000 344.006,400 401.971,478 469.703,673 548.848,741 641.329,754 749.393,818 854.308,952 973.912,206 1.110.259,914

LEI
AN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Numar vizitatori 11.863 13.524 15.417 17.576 20.036 22.841 26.039 29.685 33.841
Cheltuieli/vizitator 109 112 115 118 121 124 127 130 133
Total
cheltuieli/vizitatori 11.972,467 13.636,036 15.532,191 17.693,485 20.157,029 22.965,131 26.166,021 29.814,679 33.973,785

3 3
Tabelul analizei economice venituri Anexa nr.17

ANI mi i lei
Denumire indicatori 2010(0) 2011(1) 2012(2) 2013(3) 2014(4) 2015(5) 2016(6) 2017(7) 2018(8)
Beneficii economice
Beneficii externe totale datorate
corectiilor fiscale 15,505 16,159 21,269 22,499 24,142 26,049 28,003 30,019 32,030
Beneficii corectii externalitati 0,000 0,000 294,400 344,006 401,971 469,704 548,849 641,330 749,394
Total beneficii economice 15,505 16,159 315,669 366,506 426,113 495,753 576,851 671,349 781,424

continuare Anexa
nr.17
ANI mii lei
Denumire indicatori 2019(9) 2020(10) 2021(11) 2022(12) 2023(13) 2024(14) 2025(15) 2026(16) 2027(17) 2028(18) 2029(19) 2030(20)
Beneficii economice
Beneficii externe totale datorate 34,144 36,466 38,945 41,594 44,422 47,443 50,669 54,114 57,794 61,724 65,921 70,404

3 3
corectiilor fiscale
Beneficii corectii externalitati 854,309 973,912 1.110,260 11,972 13,636 15,532 17,693 20,157 22,965 26,166 29,815 33,974
Total beneficii economice 888,453 1.010,378 1.149,205 53,566 58,058 62,975 68,362 74,271 80,759 87,890 95,736 104,378

Calculul Valorii Actuale Nete Economice Anexa nr. 18

Costuri Venituri Flux


Costuri Costuri de Costuri totale Numerar
an Rata Coef. investitii operare Costuri Totale actualizate Total Actualizate Numerar net actualizat VNAE
2011 5,5% 0,8985 1.606,5390 95,9358 1.702,4748 1.529,5926 130,1469 116,9308 -1.572,3279 -1.412,6618 -1.412,6618
2012 5,5% 0,8516 0,0000 123,3361 123,3361 105,0347 462,4398 393,8201 339,1037 288,7854 -1.123,8765
2013 5,5% 0,8072 0,0000 129,8308 129,8308 104,8016 521,0559 420,6050 391,2251 315,8034 -808,0730
2014 5,5% 0,7651 0,0000 143,3861 143,3861 109,7096 596,4763 456,3845 453,0902 346,6749 -461,3982
2015 5,5% 0,7252 0,0000 153,3356 153,3356 111,2060 678,0433 491,7481 524,7077 380,5420 -80,8561
2016 5,5% 0,6874 0,0000 163,5280 163,5280 112,4152 771,3607 530,2618 607,8327 417,8466 336,9905
2017 5,5% 0,6516 0,0000 174,0420 174,0420 113,4056 878,4626 572,4052 704,4206 458,9997 795,9901
2018 5,5% 0,6176 0,0000 184,5486 184,5486 113,9826 1.001,1321 618,3285 816,5835 504,3459 1.300,3360
2019 5,5% 0,5854 0,0000 195,5740 195,5740 114,4950 1.121,3788 656,4895 925,8048 541,9945 1.842,3304
2020 5,5% 0,5549 0,0000 207,6316 207,6316 115,2169 1.257,7635 697,9461 1.050,1319 582,7292 2.425,0596
2021 5,5% 0,5260 0,0000 220,4780 220,4780 115,9674 1.411,9992 742,6855 1.191,5211 626,7181 3.051,7777

3 3
2022 5,5% 0,4986 0,0000 234,1663 234,1663 116,7461 332,7808 165,9114 98,6145 49,1653 3.100,9430
2023 5,5% 0,4726 0,0000 248,7527 248,7527 117,5529 354,7738 167,6553 106,0212 50,1024 3.151,0454
2024 5,5% 0,4479 0,0000 264,2975 264,2975 118,3876 378,3448 169,4731 114,0473 51,0855 3.202,1310
2025 5,5% 0,4246 0,0000 280,8651 280,8651 119,2500 403,6167 171,3680 122,7515 52,1180 3.254,2489
2026 5,5% 0,4024 0,0000 298,5243 298,5243 120,1401 430,7233 173,3431 132,1991 53,2031 3.307,4520
2027 5,5% 0,3815 0,0000 317,3482 317,3482 121,0575 459,8103 175,4019 142,4621 54,3444 3.361,7964
2028 5,5% 0,3616 0,0000 337,4153 337,4153 122,0023 491,0360 177,5483 153,6207 55,5460 3.417,3424
2029 5,5% 0,3427 0,0000 358,8092 358,8092 122,9743 524,5731 179,7864 165,7640 56,8121 3.474,1545
2030 5,5% 0,3249 -1.150,0000 381,6190 -768,3810 -249,6175 560,6101 182,1207 1.328,9911 431,7381 3.905,8927
TOTAL x 4.513,4242 x 3.354,3206 x 7.260,2133 x 24,5758%

VNAE = 3.905,8927
RIRE = 24,5758%
B/C = 2,1644

Se poate remarca faptul ca rata interna de rentabiliate economica este mai mare decat rata sociala de actualizare, venitul
net
actualizat economic este pozitiv, iar raportul beneficii cost este de asemenea mai mare decat 1.
Prognoza cheltuielilor- analiza economica pentru senzitivitate varianta 1 Anexa nr.19

ANI mii lei


Denumire indicatori cf(3) 2010 (0) 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 2016 (6) 2017 (7) 2018 (8)
TOTAL CHELTUIELI 92,049 95,765 123,141 129,631 143,131 153,074 163,260 173,767 184,267
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 75,699 78,892 103,842 109,849 117,868 127,180 136,718 146,562 156,382
Cheltuieli cu salariile in bani 52,016 54,357 71,547 75,482 80,992 87,391 93,945 100,709 107,457
Salarii de baza 0,83 52,016 54,357 71,547 75,482 80,992 87,391 93,945 100,709 107,457
Contributii 23,683 24,536 32,295 34,367 36,876 39,789 42,773 45,853 48,925
Contributii de asigurari sociale de stat 0,83 16,281 16,867 22,201 23,626 25,351 27,353 29,405 31,522 33,634
Contributii de asigurari de somaj 0,83 0,520 0,539 0,709 0,755 0,810 0,874 0,939 1,007 1,075
Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,83 5,566 5,766 7,590 8,077 8,666 9,351 10,052 10,776 11,498

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli


profesionale 0,83 0,874 0,905 1,192 1,268 1,361 1,468 1,578 1,692 1,805
Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,83 0,442 0,458 0,603 0,642 0,688 0,743 0,799 0,856 0,913
II. SERVICII 16,350 16,873 19,299 19,782 20,276 20,783 21,303 21,835 22,381
Cheltuieli cu energia termica 0,9 3,502 3,614 4,272 4,379 4,488 4,601 4,716 4,833 4,954
Cheltuieli cu energia electrica 0,9 0,957 0,988 1,624 1,665 1,707 1,749 1,793 1,838 1,884

3 3
Cheltuieli apa si canalizarea 0,9 0,984 1,015 1,252 1,284 1,316 1,349 1,382 1,417 1,452
Posta si telefon 0,9 1,107 1,142 1,233 1,264 1,295 1,327 1,361 1,395 1,430
Reparatii interioare 0,9 9,801 10,115 10,918 11,191 11,470 11,757 12,051 12,352 12,661
III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,9 0,000 0,000 0,000 0,000 4,986 5,111 5,239 5,370 5,504

ANI mii lei


Denumire indicatori cf(3) 2019 (9) 2020(10) 2021(11) 2022 (12) 2023 (13) 2024 (14) 2025 (15) 2026 (16) 2027 (17) 2028 (18) 2029 (19) 2030 (20)
TOTAL CHELTUIELI 195,285 207,336 220,175 233,855 248,434 263,971 280,530 298,181 316,996 337,055 358,440 381,240
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 166,703 178,039 190,145 203,075 216,884 231,633 247,384 264,206 282,172 301,359 321,852 343,738
Cheltuieli cu salariile in bani 114,549 122,338 130,657 139,542 149,031 159,165 169,988 181,547 193,892 207,077 221,158 236,197
Salarii de baza 0,83 114,549 122,338 130,657 139,542 149,031 159,165 169,988 181,547 193,892 207,077 221,158 236,197
Contributii 52,154 55,701 59,488 63,533 67,854 72,468 77,396 82,658 88,279 94,282 100,693 107,541
Contributii de asigurari sociale de stat 0,83 35,854 38,292 40,896 43,677 46,647 49,819 53,206 56,824 60,688 64,815 69,223 73,930
Contributii de asigurari de somaj 0,83 1,145 1,223 1,307 1,395 1,490 1,592 1,700 1,815 1,939 2,071 2,212 2,362
Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,83 12,257 13,090 13,980 14,931 15,946 17,031 18,189 19,426 20,746 22,157 23,664 25,273

Contributii pentru asigurarile de accidente


de munca si boli profesionale 0,83 1,924 2,055 2,195 2,344 2,504 2,674 2,856 3,050 3,257 3,479 3,715 3,968
Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,83 0,974 1,040 1,111 1,186 1,267 1,353 1,445 1,543 1,648 1,760 1,880 2,008
II. SERVICII 22,941 23,514 24,102 24,705 25,322 25,955 26,604 27,269 27,951 28,650 29,366 30,100
Cheltuieli cu energia termica 0,9 5,078 5,205 5,335 5,469 5,605 5,745 5,889 6,036 6,187 6,342 6,500 6,663
Cheltuieli cu energia electrica 0,9 1,931 1,979 2,029 2,079 2,131 2,185 2,239 2,295 2,353 2,411 2,472 2,533
Cheltuieli apa si canalizarea 0,9 1,489 1,526 1,564 1,603 1,643 1,684 1,726 1,769 1,814 1,859 1,905 1,953
Posta si telefon 0,9 1,465 1,502 1,539 1,578 1,617 1,658 1,699 1,742 1,785 1,830 1,876 1,923

3 3
Reparatii interioare 0,9 12,978 13,302 13,635 13,976 14,325 14,683 15,050 15,426 15,812 16,207 16,613 17,028
III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,9 5,642 5,783 5,927 6,075 6,227 6,383 6,543 6,706 6,874 7,046 7,222 7,402

Varianta 1:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si a ratei de actualizare cu -1% Anexa nr. 20

Costuri Venituri Flux


Costuri Costuri de Costuri totale Numerar
an Rata Coef. investitii operare Costuri Totale actualizate Total Actualizate Numerar net actualizat VNAE
2011 5,45% 0,8994 1.590,4736 95,7654 1.686,2390 1.516,5864 128,8454 115,8823 -1.557,3936 -1.400,7041 -1.400,7041
2012 5,45% 0,8529 0,0000 123,1412 123,1412 105,0329 457,8155 390,4923 334,6743 285,4594 -1.115,2447
2013 5,45% 0,8089 0,0000 129,6310 129,6310 104,8588 515,8453 417,2684 386,2143 312,4096 -802,8351
2014 5,45% 0,7671 0,0000 143,1309 143,1309 109,8003 590,5115 453,0002 447,3806 343,1999 -459,6351
2015 5,45% 0,7275 0,0000 153,0741 153,0741 111,3642 671,2629 488,3562 518,1888 376,9919 -82,6432
2016 5,45% 0,6900 0,0000 163,2599 163,2599 112,6413 763,6471 526,8789 600,3872 414,2376 331,5944
2017 5,45% 0,6543 0,0000 173,7672 173,7672 113,6998 869,6779 569,0501 695,9108 455,3503 786,9447
2018 5,45% 0,6205 0,0000 184,2670 184,2670 114,3441 991,1208 615,0249 806,8538 500,6808 1.287,6255
2019 5,45% 0,5885 0,0000 195,2853 195,2853 114,9237 1.110,1650 653,3225 914,8797 538,3988 1.826,0243
2020 5,45% 0,5581 0,0000 207,3357 207,3357 115,7146 1.245,1858 694,9415 1.037,8502 579,2269 2.405,2513
2021 5,45% 0,5293 0,0000 220,1747 220,1747 116,5348 1.397,8792 739,8740 1.177,7045 623,3392 3.028,5904
2022 5,45% 0,5020 0,0000 233,8553 233,8553 117,3841 329,4530 165,3695 95,5976 47,9854 3.076,5759
2023 5,45% 0,4760 0,0000 248,4340 248,4340 118,2625 351,2261 167,1949 102,7921 48,9323 3.125,5082
2024 5,45% 0,4515 0,0000 263,9709 263,9709 119,1698 374,5613 169,0959 110,5905 49,9261 3.175,4343

3 3
2025 5,45% 0,4281 0,0000 280,5303 280,5303 120,1058 399,5805 171,0757 119,0502 50,9699 3.226,4043
2026 5,45% 0,4060 0,0000 298,1811 298,1811 121,0705 426,4161 173,1377 128,2350 52,0673 3.278,4715
2027 5,45% 0,3851 0,0000 316,9965 316,9965 122,0637 455,2122 175,2855 138,2157 53,2218 3.331,6933
2028 5,45% 0,3652 0,0000 337,0548 337,0548 123,0854 486,1256 177,5230 149,0709 54,4376 3.386,1309
2029 5,45% 0,3463 0,0000 358,4396 358,4396 124,1355 519,3274 179,8545 160,8878 55,7190 3.441,8499
2030 5,45% 0,3284 -1.138,5000 381,2402 -757,2598 -248,7133 555,0040 182,2847 1.312,2638 430,9981 3.872,8480
TOTAL x 3.113,8039 x 3.352,0648 x 7.224,9128 x 24,5555%

VNAE = 3.872,8480
RIRE = 24,5555%
B/C = 2,1554

Se poate remarca faptul ca rata interna de rentabiliate economica este mai mare decat rata sociala de actualizare, venitul net
actualizat economic este pozitiv, iar raportul beneficii cost este de asemenea mai mare decat 1.

Prognoza cheltuielilor - analiza economica pentru senzitivitate varianta 2 Anexa nr.21

ANI mii lei


Denumire indicatori cf(3) 2010 (0) 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 2016 (6) 2017 (7) 2018 (8)
TOTAL CHELTUIELI 92,616 96,352 123,854 130,374 144,010 153,995 164,224 174,775 185,320
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 75,936 79,138 104,165 110,193 118,237 127,578 137,146 147,021 156,871
Cheltuieli cu salariile in bani 52,016 54,357 71,547 75,482 80,992 87,391 93,945 100,709 107,457
Salarii de baza 0,83 52,016 54,357 71,547 75,482 80,992 87,391 93,945 100,709 107,457
Contributii 23,920 24,781 32,618 34,711 37,245 40,187 43,201 46,311 49,414
Contributii de asigurari sociale de stat 0,83 16,444 17,036 22,423 23,862 25,604 27,627 29,699 31,837 33,970
Contributii de asigurari de somaj 0,83 0,525 0,544 0,716 0,762 0,818 0,883 0,949 1,017 1,085
Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,83 5,621 5,824 7,666 8,157 8,753 9,444 10,153 10,884 11,613
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 0,83 0,883 0,914 1,204 1,281 1,374 1,483 1,594 1,709 1,823
Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,83 0,447 0,463 0,609 0,648 0,695 0,750 0,807 0,865 0,923
II. SERVICII 16,680 17,214 19,689 20,181 20,686 21,203 21,733 22,276 22,833
Cheltuieli cu energia termica 0,9 3,572 3,687 4,358 4,467 4,579 4,694 4,811 4,931 5,054
Cheltuieli cu energia electrica 0,9 0,976 1,008 1,657 1,699 1,741 1,785 1,829 1,875 1,922

3 3
Cheltuieli apa si canalizarea 0,9 1,004 1,036 1,278 1,310 1,342 1,376 1,410 1,445 1,482
Posta si telefon 0,9 1,129 1,165 1,258 1,289 1,321 1,354 1,388 1,423 1,458
Reparatii interioare 0,9 9,999 10,319 11,138 11,417 11,702 11,995 12,295 12,602 12,917
III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,9 0,000 0,000 0,000 0,000 5,087 5,214 5,345 5,478 5,615

ANI mii lei


Denumire indicatori cf(3) 2019 (9) 2020 (10) 2021 (11) 2022(12) 2023 (13) 2024 (14) 2025 (15) 2026 (16) 2027 (17) 2028 (18) 2029 (19) 2030 (20)
TOTAL CHELTUIELI 195,863 207,928 220,781 234,477 249,071 264,624 281,200 298,867 317,700 337,776 359,179 381,998
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 166,703 178,039 190,145 203,075 216,884 231,633 247,384 264,206 282,172 301,359 321,852 343,738
Cheltuieli cu salariile in bani 114,549 122,338 130,657 139,542 149,031 159,165 169,988 181,547 193,892 207,077 221,158 236,197
Salarii de baza 0,83 114,549 122,338 130,657 139,542 149,031 159,165 169,988 181,547 193,892 207,077 221,158 236,197
Contributii 52,154 55,701 59,488 63,533 67,854 72,468 77,396 82,658 88,279 94,282 100,693 107,541
Contributii de asigurari sociale de stat 0,83 35,854 38,292 40,896 43,677 46,647 49,819 53,206 56,824 60,688 64,815 69,223 73,930
Contributii de asigurari de somaj 0,83 1,145 1,223 1,307 1,395 1,490 1,592 1,700 1,815 1,939 2,071 2,212 2,362
Contributii de asigurari sociale de
sanatate 0,83 12,257 13,090 13,980 14,931 15,946 17,031 18,189 19,426 20,746 22,157 23,664 25,273
Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli
profesionale 0,83 1,924 2,055 2,195 2,344 2,504 2,674 2,856 3,050 3,257 3,479 3,715 3,968
Contributii pentru concedii si
indemnizatii 0,83 0,974 1,040 1,111 1,186 1,267 1,353 1,445 1,543 1,648 1,760 1,880 2,008
II. SERVICII 23,404 23,989 24,589 25,204 25,834 26,480 27,142 27,820 28,516 29,228 29,959 30,708
Cheltuieli cu energia termica 0,9 5,181 5,310 5,443 5,579 5,719 5,862 6,008 6,158 6,312 6,470 6,632 6,798
Cheltuieli cu energia electrica 0,9 1,970 2,019 2,070 2,121 2,174 2,229 2,284 2,342 2,400 2,460 2,522 2,585
Cheltuieli apa si canalizarea 0,9 1,519 1,557 1,596 1,635 1,676 1,718 1,761 1,805 1,850 1,897 1,944 1,993
Posta si telefon 0,9 1,495 1,532 1,571 1,610 1,650 1,691 1,734 1,777 1,821 1,867 1,914 1,961

3 3
Reparatii interioare 0,9 13,240 13,571 13,910 14,258 14,614 14,980 15,354 15,738 16,132 16,535 16,948 17,372
III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,9 5,756 5,900 6,047 6,198 6,353 6,512 6,675 6,842 7,013 7,188 7,368 7,552

Varianta 2:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si a ratei de actualizare cu +1% Anexa nr. 22

Costuri Venituri Flux


Costuri Costuri de Costuri totale Numerar
an Rata Coef. investitii operare Costuri Totale actualizate Total Actualizate Numerar net actualizat VNAE
2011 5,56% 0,8974 1.622,6044 96,3516 1.718,9560 1.542,6450 131,4484 117,9659 -1.587,5076 -1.424,6791 -1.424,6791
2012 5,56% 0,8502 0,0000 123,8540 123,8540 105,2960 467,0642 397,0804 343,2102 291,7844 -1.132,8947
2013 5,56% 0,8054 0,0000 130,3743 130,3743 105,0012 526,2664 423,8460 395,8922 318,8448 -814,0499
2014 5,56% 0,7630 0,0000 144,0100 144,0100 109,8742 602,4410 459,6398 458,4310 349,7656 -464,2843
2015 5,56% 0,7228 0,0000 153,9951 153,9951 111,3039 684,8237 494,9741 530,8287 383,6702 -80,6141
2016 5,56% 0,6847 0,0000 164,2238 164,2238 112,4451 779,0743 533,4371 614,8505 420,9920 340,3779
2017 5,56% 0,6486 0,0000 174,7753 174,7753 113,3666 887,2472 575,5056 712,4719 462,1391 802,5170
2018 5,56% 0,6145 0,0000 185,3196 185,3196 113,8746 1.011,1434 621,3243 825,8239 507,4497 1.309,9667
2019 5,56% 0,5821 0,0000 195,8627 195,8627 114,0139 1.132,5926 659,2952 936,7299 545,2813 1.855,2479
2020 5,56% 0,5515 0,0000 207,9275 207,9275 114,6618 1.270,3411 700,5307 1.062,4136 585,8689 2.441,1168
2021 5,56% 0,5224 0,0000 220,7814 220,7814 115,3373 1.426,1192 745,0119 1.205,3378 629,6746 3.070,7914
2022 5,56% 0,4949 0,0000 234,4772 234,4772 116,0402 336,1086 166,3365 101,6314 50,2963 3.121,0877
2023 5,56% 0,4688 0,0000 249,0713 249,0713 116,7703 358,3216 167,9893 109,2503 51,2190 3.172,3067
2024 5,56% 0,4441 0,0000 264,6242 264,6242 117,5273 382,1282 169,7143 117,5041 52,1870 3.224,4937
2025 5,56% 0,4207 0,0000 281,2000 281,2000 118,3110 407,6528 171,5143 126,4529 53,2033 3.277,6970
2026 5,56% 0,3986 0,0000 298,8675 298,8675 119,1212 435,0306 173,3925 136,1631 54,2713 3.331,9683

3 3
2027 5,56% 0,3776 0,0000 317,7000 317,7000 119,9578 464,4084 175,3522 146,7084 55,3944 3.387,3627
2028 5,56% 0,3577 0,0000 337,7759 337,7759 120,8204 495,9463 177,3971 158,1705 56,5766 3.443,9393
2029 5,56% 0,3389 0,0000 359,1787 359,1787 121,7091 529,8189 179,5311 170,6401 57,8221 3.501,7614
2030 5,56% 0,3210 -1.161,5000 381,9978 -779,5022 -250,2248 566,2162 181,7587 1.345,7183 431,9835 3.933,7449
TOTAL x 3.125,7154 x 3.245,5898 x 6.577,5581 x 24,5672%

VNAE = 3.933,7449
RIRE = 24,5672%
B/C = 2,0266

Se poate remarca faptul ca rata interna de rentabiliate economica este mai mare decat rata sociala de actualizare, venitul
net
actualizat economic este pozitiv, iar raportul beneficii cost este de asemenea mai mare decat 1.

Tabel analiza senzitivitate economica Anexa nr. 23

Factori Variatii
-1% 0% 1%
Valoare investitie 1.590,4736 1.606,5390 1.622,6044
VNA 3.872,8480 3.905,8927 3.933,7449
IRR 24,5555% 24,5758% 24,5672%
Rata de crestere a cheltuielilor cu intretinerea si
reparatiile 4.468,2900 4.513,4242 4.558,5585
Rata de actualizare 5,45% 5,5% 5,56%
VNA 3.872,8480 3.905,8927 3.933,7449
IRR 24,5555% 24,5758% 24,5672%
VNA 3.872,8480 3.905,8927 3.933,7449
IRR 24,5555% 24,5758% 24,5672%

4 4