Sunteți pe pagina 1din 14

INSTITUTUL CENTRAL  DE  CERCETARE, 

PROIECTARE  ŞI DIRECTIVARE 
IN CONSTRUCŢII 
Biroul executiv 

DECIZIA Nr.  54 din 20 decembrie 1986 

PRIVIND  APROBAREA    „INSTRUCŢIUNILOR  TEHNICE  PENTRU  EXECUTAREA 


PLACAJELOR INTERIOARE CU PLĂCI EMAILATE SAU MELAMINATE DIN FIBRE  DE 
LEMN", INDICATIV C 70—86 

Biroul  executiv  al  Consiliului  ştiinţific  al  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi 
directivare în construcţii ; 
Avînd în vedere prevederile art. 5, litera „d" din Decretul nr. 170/1976, cît şi avizul CTE­ 
ICCPDC nr. 584 din 13 noiembrie 1986 ; 
In  temeiul  Decretului  nr.  170/1976,  modificat  prin  Decretul  nr.  31/1983,  privind 
organizarea  şi  funcţionarea  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi  directivare  în  con­ 
strucţii, cît şi Legea nr. 5/1978, emite următoarea : 

DECIZIE : 

1.    Se  aprobă  „Instrucţiunile  tehnice  pentru  executarea  placajelor  interioare  cu  plăci 
emailate sau melaminate din fibre de lemn" avînd indicativul C 70­86. 
2.    Instrucţiunile  tehnice  de  la  pct.  1  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în  Buletinul 
construcţiilor. 
La  aceeaşi  dată  încetează  valabilitatea  „Normativului  pentru  executarea  placajelor 
interioare  cu  plăci  emailate  sau  melaminate  din  fibre  de  lemn"  indicativ  C  70­70,  aprobat  de 
M.C. Ind cu ordinul nr. 126 N/1970. 

PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIV, DIRECTOR GENERAL, 
Ing. VALERIU CRISTESCU
INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU EXECUTAREA 
PLACAJELOR INTERIOARE CU PLĂCI 
EMAILATE SAU MELAMINATE DIN FIBRE 
DE LEMN 
INDICATIV C 70­86 

Elaborate de : 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI IN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR — 
INCERC 
Director adj. ştiinţific :  Dr. ing. R. Constantinescu 
Şef laborator FHA :  Ing. I. Marcu 
Responsabil lucrate :  Ing. Liana Popescu 
Responsabil din partea ICCPDC :   Arh. CI. Popeşteanu 

INSTRUCŢIUNI      TEHNICE    PENTRU  Indicativ  C  70­86 


EXECUTAREA      PLACAJELOR 
INTERIOARE   CU 
PLACI  EMAILATE  SAU    MELAMINATE  Înlocuiesc C 70­70 
DIN FIBRE DE LEMN 

1.OBIECT 

1.1. Prezentele  instrucţiuni tehnice stabilesc modul de executare a placajelor interioare cu 
plăci  emailate  sau  melaminate  din  fibre de  lemn  aplicate  prin  lipire  cu  adeziv Prenadez  SB  pe 
pereţi din zidărie sau beton avînd suprafaţa suport pregătită corespunzător. 

2. DOMENIUL DE FOLOSIRE 

2.1.    Plăcile  emailate  din  fibre  de  lemn,  calitatea  I  şi  II  se  pot  utiliza  la  executarea 
placajelor interioare în încăperi cu umiditate relativă a aerului mai mică de 60% şi în care, prin 
specificul  condiţiilor  de  utilizare  a  încăperilor  respective,  pereţii  nu  sînt  expuşi  la  zgîriere  şi 
lovituri (de exemplu : vestibule, culoare, săli de lectură, săli de aşteptare, laboratoare etc). 
2.2.    Plăcile  melaminate  din  fibre  de  lemn,  calitatea  I  şi  II,  avînd  suprafaţa  rezistentă  la 
zgîriere şi lovituri, se pot folosi, în afara domeniului de utilizare indicat la pct. 2.1 pentru plăcile 
emailate şi în încăperi în care pereţii pot fi expuşi la zgîrieturi şi lovituri (ca de exemplu: culoare 
de circulaţie intensă, săli de clasă, săli de spectacole, restaurante, holuri de clădiri administrative 
etc). 

Aprobate de 
Elaborate de :  ICCPDC   cu 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONSTRUCŢII  decizia  nr.   54 
ŞI  ECONOMIA  CONSTRUCŢIILOR  —  din 20  decembrie 1986
ÎNCERC — 
2.3.  Plăcile melaminate din fibre de lemn de calitatea I se pot utiliza şi la placarea pereţilor 
în încăperi care au un regim de umiditate relativă a aerului de 60% — 70%, cu condiţia ca pereţii 
respectivi  să  nu  fie  frecvent  udaţi  cu  apă  (se  pot  folosi  de  exemplu,  la  bucătării  în  locuinţe, 
cabine de WC etc. dar nu se pot folosi la băi, spălătorii, săli de duşuri etc). 
2.4.  Plăcile emailate sau melaminate din fibre de lemn de calitatea III nu se vor folosi la 
placarea pereţilor. 
2.5.  Plăcile  emailate  sau,  melaminate  din  fibre  de  lemn  nu  se  vor  folosi  la  placarea 
suprafeţelor curbe. 

3.  MATERIALE  FOLOSITE 

3.1.    Plăcile  emailate  din  fibre  de  lemn  netede,  canelate  sau  presate  m  relief,  conform. 
STAS  7577­80,  de  formă  dreptunghiulară,  cu  dimensiunile  2750  +  5  mm  x  1700  ±  3  mm  şi 
grosimea de 3,2 sau 4,0 mm + 0,3 mm. 
Se pot utiliza  şi  plăci  cu  alte  formate,  a  căror  livrare  se  va  face  numai  pe  baza  acordului 
dintre părţi. 
3.2.    Plăcile  melaminate  din  fibre  de  lemn,  conform  STAS  7578­80,  de  formă 
dreptunghiulară, cu dimensiunile 2750 ±5 mm x 1700 ± 3 mm şi grosimea de 4,0 ± 0,3 mm ; 8,0 
± 0,6 mm sau 12,0 ±0,8 mm. 
La  executarea  placajelor  se  vor  folosi  plăci  melaminate  numai  pe  o  singură  faţă,  tip 
PFL.M.lxl. 
Se pot utiliza  şi  plăci  cu  alte  formate,  a  căror  livrare  se  va  face  numai  pe  baza  acordului 
dintre părţi. 
3.3.    Adeziv  Prenadez    SB,  conform  normei  interne  MIPC­NII  2829­74,  cu  următoarele 
caracteristici : 
— aspect .....................................................................................dispersie omogenă 
— conţinut în solide .......................................................22 ... 25% 
—  timp de scurgere (prin cupa STAS 2096­61 cu duza de Ø 8 mm) 
la 20°C...........................................................................................60 ... 110 secunde 
3.4.    Diluant  Prenadez,  conform  normei  interne  MIPC­NII  2830­75,  cu  următoarele 
caracteristici : 
— aspect..............................................................lichid omogen, transparent 
fără particule în suspensie 
— densitate relativă...............................0,80 ... 0,84 
— indice de saponificare ........................ 325 ... 375 mg KOH/g 
3.5.  Profil  cu  bandă  de  mascare  (fig.  1)  din  PVC  plastifiat  tip  B,  conform  normei  interne 
MICh­NID 2273­65, care are următoarele caracteristici principale : 
— aspect ............................................................. neted 
— duritate Shore................................................. 85—95° Sh
Fig. 1. Profil cu bandă de mascare 
a  —  bandă  de  mascare   b  —  profil 

—rezistenţa  de  rupere  la  tracţiune  ....................................................................................150 


kgf/cm 2 
—absorbţia de apă.........................................................................max. 1% 
3.6.  Baghete  de  lemn  profilate,  finisate  prin  vopsirea  cu  vopsea  sau  email  sau  prin 
acoperire cu un lac transparent. 

4. CONDIŢII DE RECEPŢIE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A PLĂCILOR EMAILATE 
SAU MELAMINATE DIN FIBRE DE LEMN 

Recepţia 
4.1.  Recepţia se va face pe loturi, conform prevederilor din STAS 7577­80 şi STAS 7578­ 
80. 
4.2.    Pentru  fiecare  lot  al  comenzii,  constructorul  va  verifica  dacă  produsele  livrate  sînt 
însoţite de certificate de calitate. 
Din certificatul de calitate trebuie să rezulte corespondenţa materialului care se livrează cu 
standardul de fabricaţie. 
4.3.  La şantier se vor efectua, pentru fiecare lot al comenzii următoarele verificări de probe 
luate din lot, în conformitate cu prevederile din STAS 7577­80 şi STAS 7578­80 : 
—  verificarea dimensiunilor plăcilor ; 
—  verificarea încadrării defectelor în condiţiile de admisibilitate pentru calitatea comandată ; 
—  verificarea  uniformităţii  culorii  ;  pentru  aceasta  se  iau  la  întîmplare  1%  din  plăcile  ce 
constituie  lotul,  însă  minimum  10 buc.  care  se  aşează  vertical,  într­o  poziţie  bine  luminată,  cu 
faţa finisată spre exterior; după curăţarea de praf a suprafeţelor plăcilor, se apreciază vizual de la
1 m distanţă uniformitatea culorii, constatîndu­se dacă se marchează diferenţieri de tonuri între 
plăci. 

Transportul  care  se  efectuează  de  constructor 
4.4.    Plăcile  emailate  şi  melaminate  din  fibre  de  lemn  se  vor  transporta  pînă  la  locul  de 
lucru cu mijloace de transport acoperite, curate şi uscate ; plăcile se  vor transporta cu îngrijire, 
spre a nu fi lovite, zgîriate sau curbate. 
In mijloacele de transport plăcile se vor aşeza în pachete faţă la faţă, una peste alta, avînd 
între  feţe  un  strat  de protecţie  din  hîrtie,  luîndu­se măsuri pentru împiedicarea  deplasării  lor  în 
timpul transportului, spre a se evita deteriorarea. 
4.5.  Transportul bidoanelor cu adeziv „Prenadez SB" şi diluant „Prenadez" se va  face cu 
respectarea dispoziţiilor în vigoare privind transportul materialelor inflamabile. 

Depozitarea la constructor 

4.6.    Plăcile  emailate sau  melaminate  din  fibră de  lemn aşezate  faţă în faţă,  cu  stratul  de 
protecţie din hîrtie între feţe, se vor depozita sortate după dimensiuni, calităţi, culoare şi desene, 
în stive, în încăperi închise şi uscate. 
4.7.  Bidoanele cu adeziv „Prenadez SB" şi bidoanele cu diluant „Prenadez" se vor depozita 
în  încăperi  speciale  pentru  produse  inflamabile,  respectîndu­se  dispoziţiile  privind  paza  contra 
incendiilor,  precum  şi  norme  de  prevenire  şi  stingere  a  incendiilor,  aprobate  de  MCInd.  cu 
ordinul nr.  742 D/1981. 
Temperatura acestor încăperi va fi cuprinsă între +15° şi + 35°C. 
4.8.      Folosirea  „Prenadezului  SB"  trebuie  să  se  facă  în  cel  mult  60  de  zile  de  la  data 
fabricării în timpul depozitării, ambalajele nu se vor deschide. 
Executantul  va  organiza  lucrările  unde  se  foloseşte  adeziv  „Prenadez",  astfel  ca  termenul 
de 60 zile să nu fie depăşit. 

5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE PLACAJ 

Lucrări care trebuie terminate înaintea executării placajelor 
5.1. Inainte de începerea montării plăcilor, trebuie să fie terminate următoarele lucrări : 
—  montarea ferestrelor, inclusiv a  geamurilor şi a tocurilor sau căptuşelilor la uşi, în afară de 
pervazuri care se vor monta după executarea placajelor ; montarea căptuşelilor se va face astfel 
încît să  se asigure ca pervazurile ce vor fi bătute ulterior să acopere rostul dintre toc, respectiv 
căptuşeala şi peretele placat (fig. 2) ; 
—  finisarea tavanelor ;
Fig. 2. Racordarea   placajului   cu   pervazurile   uşilor   cu   căptuşeală  şi 
toc lamelat 
— montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire fixate sub placaj ; 
— probele  conductelor  de  scurgere,  probele  de presiune  ale  conductelor  de  alimentare  cu 
apă, probele instalaţiilor de încălzire (la rece şi la cald) şi închiderea şliţurilor ; 
— eventualele lucrări care necesită spargeri pe faţa zidului opusă celei placate, pentru a se 
evita dizlocarea placajului sau străpungerea peretelui ; 
— pardoselile  din  piatră  naturală  sau  artificială  (mozaicuri,  plăci  de  gresie  etc),  inclusiv 
frecarea şi lustruirea lor, precum şi executarea plintelor sau scafelor. 

Pregătirea suprafeţelor pe care urmează a se aplica placajul 

5.2.  Se  vor  monta  diblurile  pentru  prinderea  baghetelor  de  lemn,  servind  la  mascarea 
rosturilor  dintre  plăcile  placajului  şi  de  închidere  a  conturului  placajului  (cînd  este  necesar), 
precum şi pentru montarea ulterioară a unor obiecte peste placaj (oglinzi, console pentru diverse 
rafturi etc). 
5.3.  Se vor pregăti suprafeţele suport pe care se aplică placajele după cum urmează : 

a)    Suprafeţele  din  zidărie  tencuită.  Tencuiala  se  va  executa  cu  mortar  de  ciment  marca 
100,  drişcuită  fin,  în  conformitate  cu  prevederile  din  „Normativ  pentru  executarea  tencuielilor 
umede, indicativ C. 18­83”. 
Planeitatea suprafeţei tencuielii se va verifica sub dreptarul, de 2 m lungime, admiţîndu­se 
cel mult o undă cu săgeata de max. 2 mm. 
Verticalitatea  suprafeţei  tencuielii  se  va  verifica  cu  ajutorul  firului  cu  plumb  sau  al 
bolobocului aşezat pe dreptarul de 2 m lungime. Nu se admit abateri de la verticalitate mai mari 
de 2 mm/m. 
b)  Suprafeţele de beton, netencuite, netede, fără bavuri, denivelări etc. 
In cazul în care aceste suprafeţe prezintă abateri de la verticalitate mai mari de 3 mm/m sau 
de  la  planeitate  mai  mari  de  2  mm,  măsurate  sub  dreptarul  de  2  m  lungime,  acestea  se  vor 
rectifica prin  aplicarea  unei tencuieli  subţiri  cu  mortar de  ciment  marca  100, după  aplicarea  în 
prealabil a unui şpriţ de ciment. 
Atunci cînd nu este necesară tencuirea suprafeţelor de beton, dar ele prezintă neregularităţi, 
bavuri sau puncte proieminente izolate, acestea se vor răzui printr­o uşoară frecare cu piatra de 
polizor, iar micile adîncituri se vor chitui cu mortar de ciment 1 : 2 cu nisip 0—1 mm. 
Inainte de chituire suprafaţa betonului va fi bine curăţată şi se va amorsa cu şpriţ de ciment. 
5.5.    In  cazul  executării  în  mod  excepţional  după  tencuieli  a  unor  lucrări  (instalaţii, 
zugrăveli  etc),  înainte  de  aplicarea  placajului  se  vor  lua  măsuri  pentru  protejarea  suprafeţei
tencuite  pe  care  urmează  a  se  aplica  placajul,  spre  a  nu  fi  deteriorată  sau  murdărită  cu  humă, 
vopsea etc. care ar împiedica aderenţa adezivului. 
5.6.  In cazul în care, cu toate măsurile prevăzute la pct. 5.5. pe suprafaţa pereţilor pe care 
se va aplica placajul există urme de zugrăveli şi orice alte impurităţi, acestea se vor curăţa prin 
frecare cu piatra de polizor. După aceea, suprafaţa pereţilor se va curăţa de orice urmă de praf cu 
ajutorul unei perii cu păr scurt. 

Condiţii generale pentru aplicarea placajului. 

5.7.  Aplicarea plăcilor emailate sau melaminate din fibre de lemn pe suprafeţele interioare 
ale  pereţilor  se  va  face  conform  detaliilor  de  arhitectură  din  proiect,  fie  pe  întregul  contur  şi 
înălţime  limitată  (lambriuri)  sau  pe  întreaga  înălţime  a  pereţilor,  fie  pe  suprafeţe  limitate  sub 
formă  de  panouri  decorative.  La  aplicarea  plăcilor  se  va  ţine  seama  de  desenele  lor  şi  de 
orientarea acestor desene. 
La  întocmirea  detaliilor  de  arhitectură  din  proiect  se  recomandă  să  se  urmărească 
respectarea următoarelor criterii : 
—  repartizarea cît mai economică a plăcilor pe pereţii de placat, cu minimum de rosturi, de plăci 
înguste şi de pierderi (de exemplu se recomandă ca lambriurile să aibă 1,35 sau 1,70 m înălţime); 
—  distribuirea armonioasă pe suprafaţa pereţilor şi a rosturilor dintre plăci. 
5.8.    Placajul  se  aplică  pînă  la  nivelul  plintei  sau  scafei,  în  cazul  în  care  încăperile 
respective au pardoseli din piatră naturală sau artificială; în acest caz plintele sau scafele trebuie 
să aibă muchia superioară rectilinie şi la acelaşi nivel. Placajul se poate aplica şi pînă la nivelul 
pardoselii, în cazul pardoselilor din parchet, cu montarea ulterioară a pervazului sau a plintei de 
lemn  peste  placaj;  este  indicat  ca  pardoseala  să  fie  astfel  executată  încît  la  racordarea  ei  cu 
peretele să se obţină o muchie rectilinie (fără ondulări în plan vertical) care să servească ca bază 
pentru placaj. 
5.9.    Suprafaţa  de  placat  se  va  împărţi  conform  detaliilor  din  proiect,  trasîndu­se  în 
prealabil liniile verticale şi orizontale indicate în aceste detalii, de la care se începe placarea sau 
se schimbă culoarea. Trasarea se va face cu unelte de trasare adecvate care să asigure o suficientă 
precizie  pentru  încadrarea  în  abaterile  admise;  se  recomandă  folosirea  bolobocului  metalic. 
Aplicarea acestuia nu se face direct pe suprafaţa tencuielii ci prin intermediul unui dreptar de 2 
m  lungime.  Dreptarele  vor fi  confecţionate  din  lemn uscat, cu fibre paralele,  avînd  muchii  vii, 
perfect rectilinii şi paralele. 
Marcarea liniilor delimitative se va face cu ajutorul dreptarelor sau a unei sfori pudrate cu 
praf colorat (negru de fum etc.). In acest scop se va folosi ruleta cu sfoară, la care praful colorat 
se introduce în corpul ruletei. 
5.10.    Umiditatea  suprafeţelor  suport  nu  trebuie  să  depăşească  2,5%  în  cazul  suporturilor 
din  mortar  sau  beton.  Se  recomandă  măsurarea  exactă  a  umidităţii  stratului  suport  cu  ajutorul 
aparatului de tip „Higromette" (bazat, pe principiul variaţiei rezistivităţii electrice a materialelor 
în  funcţie  de  umiditatea  lor)  sau  cu un alt  aparat similar.  In  lipsă de  aparate,  se  poate  verifica 
dacă stratul suport  s ­a uscat suficient, aplicîndu­se cu ajutorul unei pensule curate pe o porţiune 
mică  (cca  2X5  cm)  din  suprafaţa  stratului  suport,  o  soluţie  de  fenoliftaleină  în  alcool,  în 
concentraţie  de  1%  ;  dacă  porţiunea  respectivă  se  colorează  în  violet,  sau  roz  intens,  stratul 
suport are o umiditate mai mare de 2,5%. 
5.11.  Plăcile  se  vor  introduce  în  încăperi  cu  cel  puţin  3  zile  înainte  de  executarea 
placajelor,  asigurîndu­se de la  început un  regim  climatic  cu  temperatura de  cel  puţin +16°C şi 
umiditatea  relativă  a  aerului  de  max.  60%.  Acest  regim  se  va  menţine  tot  timpul  executării 
placajelor şi cel puţin 30 zile după terminarea acestora. 
Verificarea umidităţii relative a aerului se va face cu ajutorul unui higrometru.
Aplicarea plăcilor pe pereţi 

5.12.    Fiecare placă  va  fi  uniform umezită  pe  spate  cu  un  burete  sau perie  (cca  jumătate 
litru apă pentru 1 m 2  de placă) cu 3 zile înainte de montare. După umezire plăcile se vor stivui 
una peste alta în încăperile unde se vor monta, astfel ca două feţe umezite să fie în contact; stiva 
se va menţine presată cu greutăţi pentru a se asigura planeitatea plăcilor ; de asemenea, stiva se 
va acoperi cu materiale de protecţie pentru a se evita pătrunderea prafului şi deteriorarea plăcilor, 
pînă la punerea lor în operă. 
5.13.  Plăcile care se vor aplica pe suprafeţe de pereţi calzi (coşuri de fum, conducte de apă 
caldă etc.) nu trebuie să fie umezite. 
5.14.    Tăierea  plăcilor  pentru  completări  la  colţurile  încăperilor,  la  nişe  etc,  precum  şi 
pentru  scurtarea  în  lungime  se  va  face  cu  ajutorul  unui  fierăstrău  de  mînă  cu  dinţi  mici,  placa 
ţinîndu­se cu faţa finisată în sus. 
5.15.  In  dreptul  ţevilor  ce  ies  din  perete,  în  dreptul  dozelor,  pe  spatele  plăcilor  se  va 
însemna poziţia acestora, iar golurile necesare se vor decupa prin tăiere cu un fierăstrău special 
pentru  găuri,  cu  dinţi  fini  (lochsäge),  după  ce  în  prealabil,  pentru  introducerea  pînzei 
fierăstrăului, se dă o gaură; cu burghiul. Tăierea în jurul străpungerilor se va face cu grijă pentru 
ca  marginile  porţiunii  decupate  să  fie  acoperite  complet  de  rozeţe  sau  de  capacele 
întrerupătoarelor şi prizelor. 
5.16.    Muchiile  plăcilor  se  vor  proteja  după  lipirea  lor  pe  perete  contra  pătrunderii 
umidităţii prin ungere cu adeziv „Prenadez SB". 
5.17.  Aplicarea plăcilor se va începe de la un colţ al peretelui încăperii opus intrării sau de 
la linia verticală trasată pe perete în cazul în care proiectantul prevede amplasarea placajului pe o 
porţiune din cîmpul peretelui. Fixarea pe perete se va face prin lipirea cu adeziv „Prenadez SB". 
Nu se va folosi adeziv cu vechime mai mare de 60 zile de la data fabricării. 
5.18. Dacă adezivul este prea vîscos, se va amesteca cu o cantitate de diluant „Prenandez" 
pentru a se uşura operaţia de întindere. 
5.19.    Aplicarea  adezivului  se  va  face  cu  ajutorul  unui  şpaclu  cu  muchia  netedă,  cu 
lungimea  muchiei  de  cea  15  cm.  Intinderea  adezivului  pe  suport  se  va  face  ţinîndu­se  şpaclu 
apăsat,  cu o  înclinaţie de cea 30° faţă  de  suprafaţa  de  aplicare şi  în  acelaşi  timp  cu  muchia  de 
reazem la un unghi de 45° faţă de direcţia de tragere a materialului, astfel ca ieşirea din cîmpul 
şpaclului a adezivului să aibă loc numai în direcţia suprafeţei încă neacoperite. 
Adezivul  se  aplică  în  strat  subţire,  cît  mai  uniform,  atît  pe  spatele  plăcilor,  cît  şi  pe 
suprafeţele corespunzătoare ale stratului suport (cîte 0,250 ... 0,300 kg/m 2 ). 
5.20.  După aplicarea adezivului pe spatele plăcilor şi pe suprafeţele suport, acestea se vor 
lăsa  să  se  zvînte  timp  de  20  ...  40  minute,  în  funcţie  de  temperatura  şi  gradul  de  ventilare  al 
încăperii  pentru  evaporarea  excesului  de  solvent  din  adeziv.  O  indicaţie  asupra  momentului 
potrivit pentru lipire se obţine prin aplicarea degetului uscat pe stratul de adeziv; se consideră că 
lipirea se poate face atunci cînd degetul nu mai e murdărit, însă se simte o oarecare aderenţă. 
5.21. Pentru montare, placa avînd adezivul aplicat pe spate, se va sprijini pe muchia plintei 
sau scafei de racordare cu pardoseala (sau pe pardoseală) şi apoi se va aplica pe peretele uns cu 
adeziv  presîndu­se  şi  frecîndu­se  puternic  cu  o  cîrpă  suprafaţa  emailată  sau  melaminată. 
Eventualele  urme de  adeziv  de pe  suprafaţa  plăcilor  se vor  îndepărta imediat  prin frecare  cu o 
cîrpă uscată. 
5.22.  Pe  suprafeţe  mari  plăcile  se  vor  menţine  presate  pe  pereţi  cu  dispozitive 
corespunzătoare de presare. 
Se  recomandă  folosirea  unor  dispozitive  care  să  nu  împiedice  circulaţia  în  încăperi  la 
efectuarea altor lucrări. 
5.23.  In cazul în care placarea se execută la înălţimea de peste 1,70 m, se vor utiliza schele 
interioare  demontabile,  alcătuite  din  piese  uşor  manevrabile,  pentru  a  se  evita  degradarea
lucrărilor  executate  anterior  (pardoseli,  placaje  etc.);  se  vor  lua  măsuri  pentru  protejarea 
obiectelor sanitare montate. 
In  încăperi  cu  înălţimea  pînă  la  3  m  se  recomandă  folosirea  popilor  metalici  extensibili 
indicaţi în „Catalog de echipamente tehnologice şi dispozitive pentru lucrări de beton monolit" 
— ediţia 1978 — IPC, fişa B1.01 şi Bl.02, care se fixează prin presare în tavan şi pardoseală ; în 
fig. 3 se arată un exemplu de presare a plăcilor emailate sau melaminate din fibre de lemn, după 
lipire, cu ajutorul popilor metalici extensibili. 
5.24.  Intre plăci se vor lăsa rosturi de cea 2 mm grosime. 
5.25.  După cea 30 minute de la aplicarea plăcilor pe pereţi se vor demonta sprijinirile. 
5.26.  Plăcile croite special pentru acoperirea suprafeţelor mici (nişe, stilpi, şpaleţi etc.) nu 
se vor şpraiţui cu popi ci doar se vor presa şi se vor freca puternic cu cîrpa. 
5.27.  Poziţia  diblurilor  montate  anterior  placării  se  va  marca  —  pe  măsura  executării 
placajului — prin cuie  subţiri bătute în rosturile  dintre plăci sau prin placaj, în cazul diblurilor 
destinate  montării  diferitelor  obiecte  de  placaj.  Cuiele  se  vor  scoate  pe  măsura  aplicării 
baghetelor de mascare a rosturilor sau a montării obiectelor. 
Pentru  străpungere  ulterioară  a  placajului  de  către  şuruburile  care  fixează  obiectele  de 
dibluri, se vor da găuri cu burghiul.
Fig. 3  Presarea  plăcilor  PFL  emailate  sau  melaminate   cu  ajutorul  popilor metalici 
extensibili 

5.28. La terminarea lucrului sau la orice întrerupere mai are de o oră, sculele se vor curăţa de 
resturile de adeziv, cu ajutorul unui şpaclu curat şi prin spălare, cu benzină. 

Acoperirea rosturilor 
5.29.Acoperirea  rosturilor  se  face  cu  profile  din  PVC  ;  în  cazul  cînd  nu  se  dispune  de 
profile din PVC, se pot utiliza baghete de lemn, profilate. 
5.30.Fixarea  profilelor  din  PVC  se  va  face  fără  ca  banda  de  mascare  să  fie  montată  în 
ulucul profilului; profilul cu luluc se prinde cu un rînd de cuie din sîrmă de oţel (STAS 2111­ 
81) bătute la circa 25 cm distanţă între ele în ulucul profilului şi care pătrund în tencuială prin 
placa din fibre de lemn. Banda de mascare, înmuiată prin încălzire în apă caldă (circa 60°C), se 
montează apoi prin presare în ulucul profilului, acoperind capetele ţintelor. 
5.31. In cazul folosirii baghetelor din lemn profilat, acestea se fixează cu şuruburi pentru 
lemn,  în  diblurile  montate  anterior  aplicării  placajului;  capul  îngropat  al  şuruburilor  se 
va chitui  cu chit pentru vopsitorii pe suprafeţe de lemn (pe bază de ulei, alchidal etc). 
Se  folosesc  baghete  de  lemn  pentru  rosturile  dintre  plăci  în  cîmp  (fig.  4)  la  colţuri 
intrînde sau ieşinde (fig. 5), precum şi pentru închiderea marginii superioare a placajului sau a 
conturului acestuia (fig. 6) 

Fig.  4.  Acoperirea  rosturilor  dintre  plăci  în  cîmp  (secţiuni  orizontale) 
a — mascarea rostului cu baghetă de lemn 
b — mascarea rostului cu profil de PVC şi bandă de mascare
Fig.  6.  Inchiderea    marginii    superioare    a    placajului    sau      a      conturului  acestuia  (secţiune 
verticală) 
5.32. La colţuri intrînde sau ieşinde, muchia plăcii de pe o latură a colţului va fi acoperită de 
marginea plăcii de pe cealaltă latură a colţului. Întregul colţ se va acoperi cu o baghetă de lemn 
cu profil corespunzător. 

6. FINISAREA PLACAJULUI 

6.1. Suprafaţa placajului se va curăţa de eventualele resturi de adeziv, şi de alte impurităţi, 
prin frecare cu o cîrpă uscată. In cazul petelor mai rezistente, curăţarea se poate face cu diluant 
Prenadez prin frecare cu cîrpa. 
6.2.  Pentru  îndepărtarea  prafului  se  va  şterge  apoi  suprafaţa  placajului  cu  o  cîrpă  moale, 
udată şi bine stoarsă. 
7. SCULE ŞI DISPOZITIVE 

7.1.  Sculele  şi  dispozitivele  necesare  executării  placajelor  din  plăci  emailate  sau 
melaminate din fibre de lemn sînt indicate în anexă. 

8. ÎNTREŢINEREA PLACAJULUI 

8.1.  Intreţinerea  placajului  se  va  face  prin  curăţarea  cu  o  cîrpă  moale  şi  uscată.  In  cazul 
cînd este  necesar se poate folosi o cîrpă moale muiată în apă sau într­o soluţie de detergent  in 
apă. 
8.2.  Este  interzisă  folosirea  substanţelor  grase,  uleioase  (deoarece  acestea  favorizează 
depunerea  prafului),  precum  şi  acelor  substanţe  şi  materiale  care  pot  provoca  zgîrierea  sau 
deteriorarea suprafeţei emailate sau melaminate a plăcilor (bureţi de sîrmă, piatră ponce, praf de 
curăţat etc).
8.3.  Executantul  lucrării  va  transmite  aceste  indicaţii  de  întreţinere  întreprinderilor  de 
administrare locativă (ICRAL) şi administraţiilor clădirilor social­culturale. 
Intreprinderile  de  administraţie  locativă  (ICRAL)  vor  întocmi  instrucţiuni  de  modul  de 
întreţinere a placajelor din plăci emailate  sau melaminate din fibre de lemn şi  le  vor comunica 
locatarilor. 

9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

9.1.  Recepţia  placajelor  din  plăci  emailate  sau  melaminate  diii  fibre  de  lemn,  se  va  face 
prin  examinarea  vizuală,  prin  verificarea  planeităţii,  orizontalităţii  şi  verticalităţii  şi  prin 
verificarea adeziunii plăcilor pe suport. 
9.2.  Prin examinarea vizuală se verifică : 
—  Corespondenţa  cu  proiectul  a  placajului  executat,  îi  ceea  ce  priveşte  aspectul  general, 
formele, dimensiunile, culoarea plăcilor şi a materialelor folosite. 
—  Uniformitatea  culorii  pe  întreaga  suprafaţă  a  placajului,  în  afară  de  cazul  cînd  proiectul 
prevede astfel. 
—  Racordarea rectilinie a suprafeţelor placate cu plintele sau scafele sau cu suprafaţa superioară 
a peretelui. 
—  Mascarea rosturilor dintre placi şi de la marginea superioară a placajelor cu baghete de lemn 
vopsite  sau  lustruite,  sau  cu  profile  din  PVC,  conform  indicaţiilor  din  proiect;  baghetele  sau 
profilele trebuie să fie bine fixate. 
—  Aspectul  general  al  suprafeţei  placajului;  suprafaţa placajului  trebuie  să fie  netedă,  curată, 
fără zgîrieturi, locuri cu peliculă desfăcută etc. 
—  Străpungerile  efectuate  în  suprafaţa  placată  pentru  trecerea  ţevilor  de  instalaţii,  fixarea 
prizelor, întrerupătoarelor etc.; la acestea se va controla ca găurile făcute în plăci să fie mascate 
pe contur, prin acoperirea cu rozete metalice, respectiv cu capacele întrerupătoarelor etc.; găurile 
în jurul şuruburilor de fixare a unor obiecte nu trebuie să fie vizibile de sub elementele fixate. 
9.3.    Verificarea  planeităţii,  orizontalităţii  şi  verticalităţii  suprafeţelor  placate  se  face  cu 
ajutorul dreptarului de 2 m lungime, al firului cu plumb şi al bolobocului. Suprafaţa placajului 
trebuie să fie plană, neadmiţîndu­se denivelări mai mari de 2 mm sub dreptarul de 2 m lungime 
aşezat  pe  muchie  în  orice  direcţie  pe  suprafaţa  placajului;  în  cazul  cînd  se  constată  spaţii  mai 
mari de 2 mm între dreptar şi suprafaţa placajului din cauza unor porţiuni de placaj nelipite, se 
vor  scoate  plăcile  respective  şi  se  vor  lipi  din  nou,  numai  după  ce  se  va  răzui  în  prealabil 
adezivul de pe spatele plăcilor, de pe suprafaţa suport şi numai după ce aceasta se va pregăti în 
mod corespunzător. 
9.4.    Adeziunea  (fixarea)  plăcilor  pe  suport  se  verifică  prin  ciocănire,  folosindu­se  un 
ciocan de lemn cu suprafaţa mică de lovire, dînd lovituri uşoare şi repetate. La ciocănire pe toată 
suprafaţa plăcii trebuie să rezulte un sunet plin. 

10. TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ŞI PSI 

10.1.  La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din : 
—  Norme  republicane  de  protecţie  a  muncii,  aprobate  de  Ministerul  Muncii  şi  Ministerul 
Sănătăţii cu ordinele nr. 34/1975 şi nr. 60/1975 şi completate cu ordinele 110/1977 şi nr. 39/1977 
—  Norme  de  protecţie  a  muncii  în  activitatea  de    construcţii­montaj  aprobate  de  MCInd.  cu 
ordinul nr. 1233/D/1980; 
—  Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi 
instalaţiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat nr. 290/1977 ; 
—  Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului, 
indicativ P.118­83 ;
—  Norme de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate de MCInd. cu ordinul nr. 742/D/1981. 
10.2.    Pentru  evitarea  pericolului  de  explozie,  care  poate  avea  loc  datorită  folosirii 
adezivului „Prenadez SB", care degajă vapori inflamabili, se vor lua măsuri care să asigure : 
—  împiedicarea  atingerii  limitei  inferioare  de  explozie  a  amestecului  de  vapori  de  solvenţi  şi 
aer, prin ventilaţie : 
—  interzicerea oricărei surse de foc (scîntei, flacără etc.) în întreaga zonă în care se pot forma 
amestecuri explozive. 
10.3.  Pentru asigurarea condiţiilor de la pct. 10.2 se vor lua următoarele măsuri : 
a)  în perioada de lucru de la aplicarea adezivului pînă la lipirea placajului se va asigura o 
bună ventilare a încăperilor în care se lucrează, pentru eliminarea în exteriorul clădirii a vaporilor 
ce se degajă din stratul de adeziv. In timpul verii se va lucra cu ferestrele deschise, iar uşile de 
comunicaţie cu restul apartamentului vor fi închise. In cazul executării lucrărilor pe timp de iarnă 
ferestrele se vor deschide intermitent pentru asigurarea ventilării, fără a scădea temperatura sub 
limita de +16°C 
b)  Bidoanele cu „Prenadez SB" şi diluant „Prenadez" vor sta închise, punîndu­li­se capacul 
la loc după fiecare folosire. 
c)  In cazul în care se lucrează la montarea placajului (în casa scării şi în apartamentele de 
la  toate  nivelurile  care  au  acces  la  scara        respectivă)  sînt  interzise:  fumatul,  lucrări  care  se 
foloseste focul, încălzirea la flacără, lucrări la care se produc scîntei (sudură electrică,  ciocănire 
etc),  cuplarea  sau  decuplarea  circuitelor  electrice  (prize,  întrerupătoare),  precum  şi  folosirea 
aparatelor electrice de încălzire şi a celor care p produce scîntei. De asemenea, este interzis a se 
face foc sobe sau în orice alt mijloc de încălzire cu flacără liberă. 
d)    In  afara  instructajului  obişnuit,  se  va  face  zilnic  instructaj  cu  toţi  muncitorii  care 
lucrează în zona în care execută lucrări cu „Prenadez SB" (în casa scării şi în apartamentele de la 
toate nivelurile care au acces la scara respectivă), prelucrîndu­se prevederile de la pct. 10.2 şi 
10.3  a,  b,  Vor  fi  instruiţi  şi  muncitorii  altor  întreprinderi  (de  gaze,  eletricitate,  montări 
ascensoare etc), care lucrează temporar zona respectivă. 
e)  Se vor instala placarde de avertizare, în care se vor indica interdicţiile respective, astfel : 
—  una la intrarea la scara respectivă ; 
—  cîte una la intrarea fiecărui palier unde se lucrea: cu „Prenadez SB" ; 
—  una la nivelul imediat inferior faţă de palierul cel m de jos la care se lucrează cu „Prenadez 
SB" ; 
—  una la nivelul imediat inferior faţă  de palierul cel mai de sus la care se lucrează cu „Prenadez 
SB" şi 
— oriunde situaţia locală necesită avertizări. 

ANEXA 

SCULE,  DISPOZITIVE  ŞI  APARATE  PENTRU  EXECUTAREA 
PLACAJELOR INTERIOARE CU PLĂCI EMAILATE ŞI MELAMINATE 
DIN FIBRE DE  LEMN 
—  Metru de zidar 
—  Dreptar de lemn de 2 m lungime 
—  Boloboc metalic (nivelă metalică) 
—  Fir cu plumb 
—  Ruletă metalică de 2 m 
—  Perie cu păr scurt 
—  Ciocan de 250 grame 
—  Vinclu metalic cu laturi de 0,8... 1,60 m 
—  Ruletă cu sfoară
—  Ferăstrău de mînă cu dinţi mici 
—  Piatră de polizor 
—  Burghie de mînă sau electrice 
—  Şpaclu metalic cu muchia netedă (lungimea muchiei 15 cm) 
—  Pensulă 
—  Popi metalici extensibili 
—  Şurubelniţă 
—  Găleată 
—  Dulapi de inventar, geluiţi pe o faţă 
—  Aparat „Higromette" 
—  Ciocan de lemn cu suprafaţa mică 

CUPRINS 
CAP 1.  Obiect 
CAP 2.  Domeniul   de   folosire 
CAP 3.  Materiale  folosite 
CAP 4.  Condiţii  de  recepţie,  transport  şi  depozitare  â  plăcilor emailate sau melaminate din 
fibre de lemn 
CAP 5.  Executarea lucrărilor de placaj 
CAP 6.  Finisarea   placajului 
CAP 7.  Scule  şi  dispozitive 
CAP 8.  întreţinerea placajului 
CAP 9.  Recepţia lucrărilor 
CAP 10. Tehnica securităţii muncii