Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ,,PATRULA ECO”

EDIŢIA I
AN ŞCOLAR 2017/2018

INCLUS ÎN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE MUNICIPALE 2018

NR. 694/12.01.2018 LA POZIŢIA NR. 28


CONCURS DE ACTIVITĂȚI PRACTICE ŞI FOTOGRAFIE

Proiect de educaţie ecologică ,,Patrula Eco”

EDIŢIA I

REGULAMENT DE PARTICIPARE

GRUP ȚINTĂ: Concursul se adresează preşcolarilor de grupă mijlocie şi mare, părinţilor, cadrelor
didactice

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII: LUNAR -GRĂDINIȚA NR.273

SECȚIUNI:

A.Activităţi practice ( în funcţie de fiecare temă propusă în proiect)

B. Fotografii ( în funcţie de temele propuse în proiect)

SECȚIUNI:

A. Se vor trimite lucrări practice în conformitate cu temele menţionate în proiect.

Creaţiile practice vor fi realizate prin tehnica de lucru la alegere, orice format, cu diverse
materiale reciclabile care să respecte tema din proiect . Lucrările trasmise vor fi însoţite de o
etichetă care să specifice următoarele informaţii: titlul lucrării, secţiunea, numele şi prenumele
copilului, localitatea, unitatea de învățământ, grupa, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător.

La secţiunea activităţi practice se admit în concurs max. trei lucrări/ pentru un cadru didactic.

B. La sectiunea fotografii se admite o singura fotografie reprezentativă din cadrul activităţii


derulate şi se va completa o declaraţie de către cadrul didactic participant privind acordul
părinţilor în vederea fotografierii preşcolarilor (conform anexei 2)

Baremul de selectare şi evaluare a lucrărilor preșcolarilor:

CERINȚE PUNCTAJ ACORDAT

Respectarea tematicii concursului 20

Inventivitate în combinarea materialelor 30

Complexitatea tehnicilor de lucru 30

20
Originalitatea lucrării

TOTAL 100

Înscrierea participanților pentru fiecare secțiune se va face completând fișa de înscriere


(anexa 1).

Plicul cu fișa de înscriere (anexa 1), acordul de parteneriat (anexa 3) completat în două
exemplare (pentru cei care doresc participarea cu lucrări la mai multe teme propuse în proiect) ,
lucrările copiilor, un plic autoadresat și timbrat corespunzător vor fi trimise pe adresa:

GRĂDINIȚA NR.273

STR. VALEA LUI MIHAI NR.1

SECTOR 6, BUCUREȘTI

cu specificația ,,Pentu Proiectul de educaţie ecologică ,,PATRULA ECO”

TERMEN TRIMITERE LUCRĂRI PENTRU AMBELE SECȚIUNI: data de 20 ale fiecarei luni.

Pentru informatii suplimentare:

Dinulescu Beatrice-0773928401, bety.dinulescu@yahoo.com

Ionita Florentina-0769862810, crst_florentina@yahoo.com

Lucrările nu se returnează.

Nu se percepe taxa de participare.

Lucrările sosite după termenul specificat nu vor fi supuse evaluării.

EVALUARE: Se vor acorda premiile I, II, III, Mențiune, Premiul Special, Premiul Juriului
pentru fiecare secţiune, respectând reglementările din procedura de desfășurare a
concursurilor, respectiv 30% din numărul participanților.

Diplomele vor fi înmânate până la sfârşitul anului şcolar.

Nu este obligatorie parcurgerea tuturor temelor din proiect! Însă cei care doresc încheierea
unui parteneriat între unităţileşcolare vor trebui să participe cu lucrări la mai multe teme din
proiect.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

NR. TERMEN TEMA MIJLOC DE REALIZARE


CRT.

1. OCTOMBRIE ,,JOCURI ŞI JUCĂRII ” ACTIVITATE PRACTICĂ (CONFECȚIE DIN DOPURILE STICLELOR


DE PLASTIC)
2. NOIEMBRIE ,, SUPORT PENTRU ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ ȘI PRACTICĂ CU MATERIALE
FLORI” REFOLOSIBILE (STICLE, FRUNZE)

3. DECEMBRIE ,,GLOBURI PENTRU ACTIVITATE PRACTICA: ,,CONFECTIE DIN BECURI ARSE”


BRADUL DE
CRACIUN”

4. IANUARIE ,,COLECTAREA ACTIVITATE INTEGRATĂ-CUNOAŞTEREA MEDIULUI ( O


SELECTIVA” FOTOGRAFIE DIN CADRUL ACTIVITĂŢII SI DOCUMENT
WORD)

5. FEBRUARIE ,,AFISUL MEU ECO” ACTIVITATE PRACTICĂ/PLASTICA (CONFECȚIE CU MATERIALE


DIN NATURĂ)

6. MARTIE ,,CADOU PENTRU ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICA- CONFECTIE MEDALIOANE


MAMA” DIN PIETRE

7. APRILIE ,,DARURI DE ZIUA ACTIVITATE PRACTIC-GOSPODĂREASCĂ DE PLANTARE ÎN


PĂMÂNTULUI “ CURTEA GRĂDINIȚEI (O FOTOGRAFIE DIN TIMPUL ACTIVITĂŢII
DE PLANTARE)

8. MAI ,,PARADA ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ ȘI PRACTICĂ CU MATERIALE


COSTUMELOR DIN REFOLOSIBILE (O FOTOGRAFIE DIN CADRUL PARADEI
MATERIALE COSTUMELOR)
RECICLABILE”

9. IUNIE ,, 5 IUNIE ZIUA ACŢIUNE DE IGIENIZARE (O FOTOGRAFIE DIN TIMPUL


MEDIULUI “ ACŢIUNII DE IGIENIZARE)

ANEXA 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE CONCURS GRĂDINIȚA NR.273

PROIECT DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ „PATRULA ECO”

EDIȚIA I 2017-2018

NR. NUME PRENUME COPIL/ADULT TITLUL LUCRĂRII SECȚIUNEA EVALUARE


CRT.
SEMNĂTURA CADRELOR DIDACTICE COORDONATOARE:

ANEXA 2

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnata…………………………………………………… educatoare/ prof. înv. preşc./ la grupa


............................... de la grădinița .......................................................... declar pe propria
răspundere că toţipreşcolarii care apar în fotografie au acordul părinților/ tutorilor legali,
conform tabelului de mai jos.

Nr. NUME PRENUME COPIL Acordul părintelui (semnatura părintelui)


crt.

1.

2.
ANEXA 3
GRĂDINIȚA NR.273 GRĂDINIȚA
STR. VALEA LUI MIHAI NR.1 ADRESA
SECTOR 6, BUCUREȘTI LOCALITATEA/JUDEȚ/SECTOR
Tel/Fax: 021/4133842 Tel/Fax
E-mail:crst_florentina@yahoo.com E-mail
Nr………. / ………………. Nr………. / ……………….

ACORD DE PARTENERIAT

PROIECT DE ECOLOGIE ,,PATRULA ECO”

AN ȘCOLAR 2017-2018
Încheiat astăzi : ……………………..

Părţi contractante:

a. GRĂDINIȚA NR.273 BUCUREȘTI, SECTOR 6 reprezentată prin prof. DRĂGOI MARILENA în calitate
de Director și prof. IONITA FLORENTINA în calitate de inițiator și coordonator proiect.
b. GRĂDINIŢA............................................................................................…localitatea....................................,
judeţul..................reprezentată prin………………....………………….........................în calitate de Director
și………….………….…………………….....în calitate de partener.

Obiectul contractului :
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării activităţilor extraşcolare cuprinse în cadrul Proiectului de ecologie ,, Patrula Eco” în
instituţia coordonatoare și în instituția parteneră.

Grup ţintă: cadre didactice, preșcolari.

Obligaţiile părţilor :
 Coordonatorul se obligă :
- Să informeze unităţile şcolare despre implementarea proiectului;
- Să încheie parteneriate cu colaboratorii;
- Să întocmească calendarul activităților;
- Să stabilească strategiile de lucru;
- Să asigure monitorizarea derulării proiectului;
- Să emită şi să distribuie diplome pentru cadrele didactice îndrumătoare.
 Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze proiectul educațional în unitatea şcolară și în rândul părinților;
- Să pregătească materiale necesare activităților;
- Să desfășoare activitățile propuse în calendarul activităților din proiect;
- Să respecte termenul de trimitere către coordonator a produselor activității;
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului educațional.

Durata contractului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării proiectului educațional.
Prezentul acord de parteneriat a fost incheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare cu putere de
original.

Coordonator, Partener,
GRĂDINIȚA NR. 273 GRĂDINIȚA...........................
Director, Director,
Prof. Drăgoi Marilena

S-ar putea să vă placă și