Sunteți pe pagina 1din 57

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Nr.

CONSILIU LOCAL TICVANIU MARE Din:


COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

AVIZAT APROB

VICEPREŞEDINTE AL COMITETULUI LOCAL PREŞEDINTE AL COMITETULUI LOCAL


PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Viceprimar Primar
JIVAN AUREL FISTEA GEORGE

AVIZAT
INSPECTORUL ŞEF
al INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ „SEMENIC” al JUDEŢULUI
CARAŞ-SEVERIN
Colonel

Titus SUSAN

REACTUALIZAT LA DATA :2010


Cuprins
CAPITOLUL I SCOPUL ACŢIUNII DE EVACUARE

CAPITOLUL II CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE,LOCALITĂŢILE DIN ŞI ÎN


CARE SE PLANIFICĂ EVACUAREA, INSTITUŢIILE PUBLICE,
OPERATORII ECONOMICI, POPULAŢIA ŞI BUNURILE CARE SE
EVACUEAZĂ, ITINERARELE DE EVACUARE, MODALITĂŢILE DE
EXECUTARE A EVACUĂRII

CAPITOLUL III CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE


READUCERE A POPULAŢIEI ŞI BUNURILOR MATERIALE
EVACUATE, LA RESTABILIREA STĂRII DE NORMALITATE, ÎN
LOCALITĂŢILE CARE AU FĂCUT OBIECTUL MĂSURILOR DE
PROTECŢIE

CAPITOLUL IV MĂSURILE DE ASIGURARE A ACŢIUNIOR DE EVACUARE

CAPITOLUL V ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI A COOPERĂRII

ANEXE:

ANEXA nr.1 : SITUAŢIA POPULAŢIEI CARE SE EVACUAEAZĂ


ANEXA nr.2 : SITUAŢIA BUNURILOR CARE SE EVACUEAZĂ
ANEXA nr.3 : INSTITUŢIILE CARE SE EVACUEAZĂ
ANEXA nr.4 : GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PE ZILE ŞI ORE
ANEXA nr.5 : COMPONENŢA CENTRULUI DE COORDONARE ŞI CONDUCERE,
PUNCTELOR DE ADUNARE/ ÎMBARCARE/ DEBARCARE ŞI PRIMIRE-
REPARTIŢIE
ANEXA nr.6 : PLANUL LOCALITĂŢII ŞI LOCALITĂŢILE, ZONELE DIN ŞI ÎN CARE SE
EXECUTĂ EVACUAREA ŞI ITINERARIILE, INCLUSIV DE REZERVĂ
ANEXA nr.7 : CONVENŢIILE ÎNCHEIATE PENTRU ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE
EVACUARE
ANEXA nr.8 : MODELE DE DOCUMENTE CE SE ÎNTOCMESC PE TIMPUL ACTIVITĂŢII DE
EVACUARE
- ORDINUL /DISPOZIŢIA de evacuare (conţinut cadru)
- CARNETUL cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de
adunare/îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie a evacuaţilor
- PLANUL DE TRANSPORT
- JURNALUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE, PRIMIRE-REPARTIŢIE
- RAPORTUL- SINTEZĂ
- CERERI
ANEXA nr.9 : EXTRAS DIN STUDIUL DE RUPERE AL (DACĂ E CAZUL ÎN AVAL DE
BARAJ)
ANEXA nr.10 : ORGANIZAREA TABEREI DE SINISTRAŢI
CAPITOLUL I
SCOPUL ACŢIUNII DE EVACUARE

În scopul asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale şi a


colectivităţilor de animale, al limitării şi înlăturării urmărilor provocate de situaţii de
urgenţă, al asigurării continuităţii conducerii activităţilor, în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1184/2006, Legii
nr.481/2004, Hotărârea Guvernului României nr.1491/2004, Hotărârea
Guvernului României nr.2288/2005 a celorlalte acte normative în vigoare,
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă organizează evacuarea populaţiei, a
bunurilor materiale şi a colectivităţilor de animale.
Prin evacuare se înţelege măsura de protecţie civilă luată înainte, pe
timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de
alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în
mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici,
animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care
asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire.

CAPITOLUL II
CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE, LOCALITĂŢILE DIN ŞI ÎN
CARE SE PLANIFICĂ EVACUAREA, INSTITUŢIILE PUBLICE,
OPERATORII ECONOMICI, POPULAŢIA ŞI BUNURILE CARE SE
EVACUEAZĂ, ITINERARELE DE EVACUARE, MODALITĂŢILE DE
EXECUTARE A EVACUĂRII

Evacuarea se execută în concordanţă cu realizarea celorlalte măsuri de


protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă, în funcţie de premisele producerii
unei situaţii de urgenţă sau urmărilor provocate de acesta. Se execută în oricare
din fazele de predezastru, dezastru, postdezastru, în funcţie de natura, durata,
amploarea şi urmările acestuia.
Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea
instituţiilor statului, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale
vitale în situaţii de urgenţă. În caz de situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare
începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia,
acordând prioritate evacuării populaţiei.
Trecerea la executarea evacuării se face la ordin astfel :
 Ordinul de evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă se emite de
preşedintele Comitetului Naţional. În temeiul ordinului de evacuare
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă emite ordin de evacuare şi
primire/repartiţie la propunerea centrului operaţional pentru situaţii de
urgenţă;
 Comitetul local pentru situaţii de urgenţă emite dispoziţie de
evacuare şi primire/repartiţie către structurile subordonate - conform
modelului anexat la prezentul plan;
 În funcţie de situaţie, ordinul/dispoziţia de evacuare şi primire/repartiţie se
poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenţă
specială sau prin curieri. De asemenea şi în situaţiile stabilite de
Comitetul Naţional ordinul/dispoziţia de evacuare poate fi
transmis/transmisă şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune.
La primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare se verifică autenticitatea şi
după confirmare, se analizează situaţia generală şi cea din zona de
responsabilitate, se stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii
preliminare, trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare.
În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu
mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua:
- în totalitate sau parţial,
- simultan ori succesiv.
În toate situaţiile se va avea în vedere şi posibilitatea autoevacuării.
Desfăşurarea acestei activităţi impune intervenţia organelor specializate ale
autorităţilor administraţiei publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei
şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi actelor antisociale.
Evacuarea se execută în următoarele situaţii, în funcţie de riscurile posibile
care pot afecta localitatea :
Evacuarea populaţiei, bunurilor materiale şi colectivităţilor de animale din
localitate în caz de:
1. Inundaţii;(provocate de revarsarea râurilor, fluviului şi inundaţii provocate în
urma scurgerilor de pe versanţi)
2. Accidente în aval de acumulările hidrotehnice, acumulări nepermanente,
poldere;(dacă este cazul)
3. Seism şi alunecări de teren;
4. Accident chimic la operatorii economici surse de risc;(dacă este cazul)
5. Accidente chimice pe căile de comunicaţii fluviale, feroviare şi rutiere;(dacă
este cazul)
6. Incendii de mari proporţii;
7. Căderi de obiecte cosmice.

CAPITOLUL III
CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII DE
READUCERE A POPULAŢIEI ŞI BUNURILOR MATERIALE EVACUATE,
LA RESTABILIREA STĂRII DE NORMALITATE, ÎN LOCALITĂŢILE
CARE AU FĂCUT OBIECTUL MĂSURILOR DE PROTECŢIE
După trecerea perioadelor situaţiei de urgenţă , în vederea restabilirii
situaţiei normale,
Comitetul local şi operatorii economici specializaţi iau următoarele măsuri:
a) repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, de evacuare a
apelor reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, precum şi
evacuarea apelor din inundaţii şi băltiri de pe terenurile agricole, prin săparea
unor canale de scurgere şi prin instalarea de agregate de pompare mobile;
b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;
c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de situaţia de urgenţă şi a
măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
d) refacerea căilor de comunicaţii şi a podurilor, refacerea instalaţiilor de
pompare a apelor;
e) refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport al energiei electrice;
f) repararea şi punerea în funcţiune a conductelor de apă , aburi, gaze, petrol,
avariate sau distruse;
g) repunerea în funcţiune a obiectivelor social-economice afectate;
h) sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodăriilor proprietate
personală,
avariate sau distruse;
i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică
desfăşurarea normală a
activităţilor şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea
terasamentelor degradate,
remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.

CAPITOLUL IV
MĂSURILE DE ASIGURARE A ACŢIUNIOR DE EVACUARE

Asigurarea acţiunilor de evacuare reprezintă un ansamblu de măsuri


realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi
executării acţiunilor de evacuare.

IV.1.Cercetarea
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor
necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.
Datele cercetării trebuie să fie veridice, oportune şi complete. Cercetarea se
organizează continuu şi unitar, se execută din timp de normalitate şi se
intensifică în caz de situaţii de urgenţă.
Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind:
a) evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi
bunurilor materiale;
b) starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport;
c) caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi
posibilităţile de cazare, hrănire, adăpostire şi asigurare medicală;
d) posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării
instituţiilor;
e) condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate;
f) situaţia contaminării nucleare, chimice, biologice şi starea sanitar-
epidemiologică.
Datele cercetării centralizate şi nemijlocite se completează cu informaţii
obţinute pe linie de cooperare de la alte structuri cu atribuţii în domeniu.
Precizarea/actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor
care se execută premergător elaborării planului de evacuare şi la primirea
ordinului/dispoziţiei de evacuare.

IV.2.Asigurarea ordinii şi siguranţei publice


- Măsurile de ordine şi siguranţă publică, paza bunurilor, evidenţa populaţiei şi
fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de structurile Ministerului
Administraţiei şi Internelor, pe baza planurilor de cooperare întocmite din timp de
normalitate, şi constau în:
a) asigurarea ordinii şi siguranţei publice în punctele de adunare, îmbarcare,
debarcare, primire şi repartiţie;
b) evidenţa salariaţilor şi a persoanelor care se evacuează;
c) dirijarea circulaţiei, asigurarea priorităţii şi siguranţei pe timpul deplasării
coloanelor de evacuaţi;
d) paza bunurilor materiale.

În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă, pentru misiuni de siguranţă şi ordine,


ca şi pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetul
pentru situaţii de urgenţă poate solicita, cu respectarea prevederilor legale,
sprijinul unităţilor militare din zonă.

IV.3. Asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor


- Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare
se asigură de către comitetul local şi celulele pentru situaţii de urgenţă.
- Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi
asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii
de prestări de servicii.

IV.4. Aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi


industriale de strictă necesitate
Se realizează de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, în sistem
raţionalizat, astfel:
a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin
reţeaua comercială locală;
b) ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de
urgenţă, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat;
c) articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale,
în funcţie de sezon.

IV.5. Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară


Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi
acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor
care se evacuează, prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor, acordării
ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de
îmbolnăvire sau de accident.
Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în localitatea de dispunere
(tabăra de sinistraţi) se asigură de Ministerul Sănătăţii, prin unităţile sanitare
teritoriale, de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România şi de alte servicii
de specialitate, în limitele competenţelor conferite de lege, pe baza planurilor de
cooperare elaborate în acest scop de către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ,,Semenic”al Judeţului Caraş-Severin şi transmise în extras acestora.
În plan teritorial măsurile, forţele şi mijloacele de asigurare medicală şi sanitar-
veterinară se stabilesc de către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă şi se asigură
de Autoritatea de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, Serviciul de Ambulanţă şi Medicină de Urgenţă, precum şi
de Filiala Societăţii Naţionale de Cruce Roşie şi Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al Judeţului, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop.

IV.6. Cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea


animalelor
Cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor se face
în locurile stabilite conform prezentului plan, sau prin constituirea TABERELOR
DE SINISTRAŢI, conform anexei nr. ___, care:
- se organizează şi conduc de către C.L.S.U.;
- are ca scop primirea persoanelor rămase fără adăpost , cazarea, hrănirea
şi administrarea acestei colectivităţi până la relocarea în spaţiile iniţiale sau
în alte localităţi;
Organizarea şi dotarea se execută cu personal şi tehnică aparţinând
sistemului naţional de apărare (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, unităţi militare, filiala de Cruce Roşie şi alte
elemente).
Pentru asigurarea funcţionalităţii sunt necesare următoarele elemente:
- Comandant tabără:
o se numeşte de către Preşedintele C.L.S.U. din zona care
organizează tabăra;
o răspunde de organizarea şi asigurarea tuturor funcţionalităţilor din
tabără;
o verifică primirea, repartiţia, cazarea şi asigurarea condiţiilor de viaţă
pentru sinistraţi;
o ţine legătura cu organele abilitate pentru aprovizionarea taberei cu
alimente, tehnică şi materiale;
o organizează şi coordonează paza perimetrului şi accesul în tabără;
o stabileşte programul taberei şi verifică respectarea acestuia.
- Şef birou primire:
o Se numeşte de regulă din rândul serviciului de evidenţă publică din
localităţile ce se evacuează sau a celei pe raza căreia este dispusă
tabăra.
o Verifică identitatea sinistraţilor, îi înregistrează în evidenţă şi
comunică operativ birourilor de evidenţă a populaţiei de la judeţ.
o Asigură serviciul poştal şi de curieri cu militari din rândul jandarmilor
sau alte categorii de forţe.
o Face demersuri către organele de poliţie din teritoriu pentru căutarea
membrilor de familie, a titularilor din tabără.
o Verifică modul de respectare a disciplinei în tabără.
- Corpul de pază:
o Se organizează din militari sau jandarmi.
o Funcţiile se stabilesc de către comandantul taberei iar planificarea şi
executarea serviciului de către comandantul corpului de pază.
- Punct medical:
o Se organizează cu cadre medicale aparţinând ministerului sănătăţii
sau în cooperare cu filiala de Cruce Roşie
o Răspunde de asigurarea sănătăţii sinistraţilor, stabileşte măsuri
profilactice şi a regulilor de igienă din tabără.
o Organizează infirmeria cu punctul de prim ajutor, tratament
ambulatoriu la apariţia bolilor contagioase şi izolator.
- Punct prepare hrană:
o Se organizează cu efective şi tehnică aparţinând unităţilor M.Ap.N.
sau cu elemente din comerţul de alimentaţie publică, cantinelor, etc.

IV.7. Asigurarea financiară


Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare
la nivelul localităţii se asigură după caz, din bugetul de stat şi bugetul local,
precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea
fondurilor necesare pentru anul următor, se va include şi necesarul de fonduri
băneşti pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare.
Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de
evacuare la instituţii publice şi operatori economici se asigură din bugetele proprii
şi din alte fonduri legal constituite.

IV.8. Asigurarea protecţiei împotriva contaminării NBC


- se va realiza cu sprijinul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic”
al Judeţului Caraş-Severin.
IV.9. Asigurarea asistenţei religioase
- se va realiza prin grija Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă cu
sprijinul reprezentanţilor cultelor religioase locale.

IV.10. Asigurarea psihologică


- Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul
acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării
producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI A COOPERĂRII

V.1.Centrul de coordonare
În situaţiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alertă sau
urgenţă, succesiunea activităţilor şi conducerea acţiunilor de evacuare la nivel
teritorial, se exercită de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă,
corespunzător tipului de situaţie de urgenţă produsă.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, are în principal, următoarele
atribuţii:
a) coordonarea pregătirii populaţiei pe localităţi, cartiere, instituţii publice şi
operatori economici, în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare
şi primire/repartiţie;
b) organizarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional-decizional pe
plan local;
c) stabilirea necesarului de capacităţi de comunicaţii (telefonie fixă, mobilă,
radio, radiotelefoane etc);
d) elaborarea planului de evacuare şi primire propriu şi avizarea celor
întocmite de structurile subordonate;
e) coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în
plan teritorial;
f)coordonarea activităţii de constituire a rezervelor de strictă necesitate
destinate persoanelor evacuate/sinistrate;
g) îndeplinirea sarcinilor curente stabilite în funcţie de situaţia concretă;
h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate;
i) să asigure posturi de observare şi posturi de înştinţare alarmare.

Centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în


sediul S.V.S.U. sau într-un alt loc special amenajat, stabilit în funcţie de situaţia
creată, din care comitetul conduce în mod unitar acţiunile de evacuare.
Componenţa acestuia este prezentată în anexa nr. _______
Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie, denumite
în continuare puncte de adunare, se stabilesc din timp de normalitate de către
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie situate în apropierea căilor de acces spre localităţile/zonele în care se
execută evacuarea;
b) să poată fi identificate şi recunoscute cu uşurinţă;
c) să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor în situaţii de
urgenţă;
d) să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice.
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele
afectate se realizează în termen de două ore de la primirea ordinului/deciziei de
evacuare.
În funcţie de amploarea acţiunilor de evacuare şi de condiţiile specifice,
punctele de adunare se încadrează cu personal în număr variabil, de regulă, în
următoarea structură, conform anexei nr.5C.
a) şeful punctului de adunare;
b) înlocuitorul şefului punctului de adunare;
c) grupa pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenţa
populaţiei şi a bunurilor care se evacuează;
d) personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei;
e) grupa medicală;
f) personal pentru ordine şi siguranţă publică;
g) grupa logistică.
Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în cadrul sau în
apropierea punctelor de adunare şi primire/repartiţie stabilite conform prezentului
plan. În situaţii deosebite, în care este necesară evacuarea în alte localităţi,
punctele de îmbarcare/debarcare se pot organiza şi în gările C.F.R., autogările,
precum şi în triajele C.F.R. de pe raza localităţii .
În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de
transport feroviare sau, punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care întocmeşte şi Planul de
transport prevăzut în anexa _____(dacă este cazul).
Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire
a populaţiei evacuate, pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de
cazare. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice.
Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în
Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, al cărui conţinut este prevăzut
în anexa nr._____.
Comitetul pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi
executarea acţiunilor de evacuare. Conţinutul Raportului-sinteză este prevăzut în
anexa nr._____

V.2.Căi şi mijloace de legătură


Înştiinţarea despre producerea uneia din situaţiile prevăzute în prezentul
plan, se face conform fluxului informaţional stabilit pentru fiecare dintre acestea.
Pentru conducerea şi coordonarea acţiunilor de evacuare se vor folosi
legăturile existente în locul de dispunere al centrului de conducere şi coordonare
a evacuării, (telefonia fixă, reţeaua de radio-telefoane a primăriei şi reţeaua de
telefonie mobilă) şi curieri.
Dacă situaţia o impune, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
asigură mijloace de transmisiuni mobile.
Pe timpul acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale asigură legături de telecomunicaţii speciale şi
cooperare pentru autorităţile publice locale, potrivit legii de organizare şi
funcţionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.

V.3. Instituţii cu care se cooperează – conform planurilor de cooperare.


V.4. Modalităţii de realizare a cooperării– conform planurilor de
cooperare.
V.5. Cereri şi rapoarte - conform anexei nr._____
ÎNTOCMIT
ŞEF SERVICIU S.V.S.U.
INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
V
1. Inundaţii provocate de:

a. revărsări ale râurilor şi pâraielor:

COLECTIV.
LOCAŢIA (instituţia
BAZIN POPULAŢIA/ BUNURI DE
LOCAŢIA (instituţia publică/ operatorul publică/ operatorul
HIDROGRA LOC de PERSONAL care se ANIMALE ITINERARII DE
economic) din care se planifică economic) în care se
FIC ADUNARE ANGAJAT care EVACUEAZ care se EVACUARE
EVACUAREA planifică
se EVACUEAZĂ Ă EVACUEAZ
EVACUAREA
Ă
b. scurgeri de pe versanţi:

COLECTI
LOCAŢIA (instituţia LOCAŢIA (instituţia BUNURI V DE
LOCAŢIE POPULAŢIA/
publică/ operatorul LOC de publică/ operatorul care se ANIMALE
VERSANŢI PERSONAL ANGAJAT ITINERARII DE EVACUARE
economic) din care se ADUNARE economic) în care se EVACUE care se
care se EVACUEAZĂ
planifică EVACUAREA planifică EVACUAREA AZĂ EVACUEA

NOTA: Bunurile materiale se evacuează în locuri de depozitare pe termen scurt sau mediu (până la 5 zile) în funcţie de situaţie după cum urmează :
- Sală sport (dacă există), alte locaţii unde se pot depozita bunurile evacuate.
2. Seism şi alunecări de teren
NUMĂR PROBABIL DE LOCAŢIA
SEISM ZONA
Clădiri Bunuri UNDE SE OBS.
MAXIM AFECTATĂ Sinistraţi Animale
distruse materiale EVACUEAZĂ
-
-
-
-
-
-
-
-
Zona de Zona de Zona de Zona de Locaţia unde se
Tipul de pericol Persistenţă
răspândire pericol izolare evacuare evacuează

20

22

223

23

265

268

30

33

X333

334

40

X423

44

599

63

66

663
68

80

856

NOTA:
88 Datele se vor actualiza după definitivarea expertizării seismice a clădirilor.

NUMĂR PROBABIL DE LOCAŢIA


ALUNECARE DE

ZONA AFECTATĂ Clădiri Bunuri UNDE SE OBS.


Sinistraţi Animale EVACUEAZĂ
distruse materiale
TEREN

NOTA: Estimarea zonelor posibil afectate se face în funcţie de expertiza clădirilor la seism aflate în categoriile I, II si III.
Intervenţia se corelează cu necesarul de evacuare în funcţie de situaţia creată, concomitent sau după producerea acesteia.

3. Accidente chimice pe căile de comunicaţii feroviare şi rutiere

NOTĂ: Tabelul se completează la producerea evenimentului.


În primă urgenţă populaţia se evacuează pe o rază de cel puţin 50 m

Semnificaţia tipului de pericol:


20 - Gaze inerte (neinflamabile, netoxice, necorosive)
22 - Gaze la temperaturi foarte joase (puternic răcite) sau lichefiate
223 - Gaze inflamabile care se păstrează la temperaturi joase sau lichefiate
23 - Gaze inflamabile
265 - Gaze toxice, care se aprind în contact cu aerul
268 - Gaze toxice, caustice şi/sau corosive
30 - Lichide inflamabile (punct de aprindere 21-100oC)
33 - Lichide uşor inflamabile (punct de aprindere sub 21 oC)
X333 - Lichide care se autoaprind, a căror ardere se intensifică în contact cu apa
334 - Lichide uşor inflamabile care pot conduce uşor la o reacţie violentă
40 - Materiale inflamabile închise ermetic
- Materiale inflamabile închise ermetic a căror aprindere şi ardere se intensifică în contact cu apa, în
X423
timpul arderii degajează gaze dăunătoare care se pot împrăştia
- Materiale inflamabile închise ermetic care la ardere pot ridica temperatura în mediu la valori
44
periculoase
599 - Peroxizi organici care se pot aprinde (inflamabile)
- Substanţe toxice otrăvitoare care pot afecta sănătatea şi care pot aprinde
63
(punct de aprindere 21-95 oC)
66 - Substanţe toxice foarte otrăvitoare
663 - Substanţe toxice foarte otrăvitoare care se pot aprinde (punct de aprindere mai mare de 55 oC)
68 - Substanţe toxice foarte otrăvitoare sau dăunătoare sănătăţii (corosive, caustice)
80 - Substanţe corosive (caustice) sau slab corosive (caustice)
- Substanţe corosive (caustice) sau slab corosive (caustice) care în contact cu aerul (prin oxidare)
856
devin inflamabile şi otrăvitoare
88 - Substanţe puternic corosive (caustice )

4. Incendii de mari proporţii


NUMĂR PROBABIL DE
LOCUL OPERATORI LOCAŢIA UNDE
ZONA AFECTATĂ CLĂDIRI
INCENDIULUI SINISTRAŢI ECONOMICI/ SE EVACUEAZĂ
AFECTATE
INSTITUŢII
NUMĂR PROBABIL DE
LOCUL OPERATORI LOCAŢIA UNDE
ZONA AFECTATĂ CLĂDIRI
INCENDIULUI SINISTRAŢI ECONOMICI/ SE EVACUEAZĂ
AFECTATE
INSTITUŢII

Zona
-

FOND
FORESTIER

5. Căderi de obiecte cosmice

NOTA: Completarea tabelului se efectuează la producerea evenimentului, în funcţie de situaţia creată.


NOTA: Intervenţia se desfăşoară în conformitate cu ,,Planul de intervenţie la incendii de mari proporţii,, aflat la S.V.S.U.
Anexa nr.1
SITUAŢIA POPULAŢIEI CARE SE EVACUEAZĂ
(numărul maxim de persoane)

Personal

Pers. imobilizate
Nr. populaţie de Mijloace de transport
Personal deservire
Pers. Locaţia în
Localitatea/Zona didactic / Auto
Copii nr.elevi medical (după caz) care se evacuează
Tip / Nr.
Total Femei Bărbaţi
(0-14 ani)
Mj. tp. Autobu Microb
personale ze uze

TOTAL
NOTA: 1. Numărul mijloacelor de transport înscrise în tabel sunt cele necesare pentru transportul persoanelor într-o singură coloană. În funcţie de
mijloacele la dispoziţie, acestea se vor repartiza pe puncte de adunare având în vedere situaţia existentă, urmând să se execute mai multe transporturi.
2. Mijloacele de transport personale se folosesc pentru autoevacuare.
Anexa nr.2

SITUAŢIA BUNURILOR CARE SE EVACUEAZĂ

Natura şi tipul
mijloacelor de
Person Forţa de
Localitatea (zona) Cantitatea transport Locaţia în care se
al de muncă
operator economic, instituţie publică bunurilor Tractor evacuează
însoţire necesară
Auto cu
remorcă

NOTA: 1. Se evacuează strict numai bunurile instituţiilor publice afectate, după analiza situaţiei acestora.
2. Bunurile instituţiilor care au planuri de evacuare proprii se evacuează conform acestor planuri.
3. Numărul mijloacelor de transport înscrise în tabel sunt cele necesare pentru transportul bunurilor într-o singură coloană. În funcţie de
mijloacele la dispoziţie, acestea se vor repartiza pe puncte de adunare având în vedere situaţia existentă, urmând să se execute mai multe transporturi.
Anexa nr.3

INSTITUŢIILE CARE SE EVACUEAZĂ

Nr. Alte date utile:


Localitatea şi adresa
Denumirea Localitatea salariaţi/
imobilului unde se
instituţiilor (zona) membrii Mijloace de
evacuează
de familie transport
-

NOTA: 1. Se evacuează strict numai instituţiile publice afectate, după analiza situaţiei acestora.
2. Instituţiile care au planuri de evacuare proprii se evacuează conform acestor planuri.
3. Numărul mijloacelor de transport înscrise în tabel sunt cele necesare pentru transportul persoanelor într-o singură coloană. În funcţie de
mijloacele la dispoziţie, acestea se vor repartiza pe puncte de adunare având în vedere situaţia existentă, urmând să se execute mai multe transporturi.
Anexa nr.4

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PE ZILE ŞI ORE


Zilele
Nr. I
Activitatea Cine răspunde
crt. II III IV V VI
1 2 3 4 6 8 12 18 24

Primirea ordinului pentru trecerea la executarea min.


1. Persoana cere 1-2
acţiunii de evacuare
asigură
Verificarea autenticităţii ordinului de evacuare şi permanenţa min.
2. 3-5
confirmarea primirii acestuia
Anunţarea şi aducerea la sediul primăriei a CLSU şi Preşedintele
3.
prelucrarea ordinului de evacuare CLSU
4. Informarea membrilor CLSU şi executarea Preşedintele şi
instructajului cu privire la acţiunea de evacuare a vicepreşedintele
salariaţilor, a bunurilor materiale şi a colectivităţilor de CLSU
animale:
- rolul şi locul centrul de conducere şi coordonare a
evacuării ;
- locul punctelor de adunare şi îmbarcare;
- bunurile materiale care trebuie să fie ambalate
pentru evacuare;
- obiectele personale admise pentru evacuare;
- modul de comportare pe timpul evacuării;
- localitatea (zona) unde se evacuează, punctele de
debarcare, cartiruirea evacuaţilor şi depozitarea
bunurilor materiale;
Zilele
Nr. I
Activitatea Cine răspunde
crt. II III IV V VI
1 2 3 4 6 8 12 18 24

- locul de dispunere a colectivităţilor de animale.


Organizarea punctelor de adunare, îmbarcare a
evacuaţilor: Centrul de
5. - luarea în evidenţă a evacuaţilor; conducere şi
- asigurarea asistenţei medicale; coordonare
- asigurarea pazei şi ordinii.
Asigurarea ambalării şi organizarea locului de Centrul de
6. îmbarcare a bunurilor materiale care sunt prevăzute conducere şi
pentru evacuare. coordonare
Centrul de
Organizarea locului de adunare şi a zonei unde sunt
7. conducere şi
evacuate colectivităţile de animale
coordonare
Centrul de
Organizarea şi asigurarea mijloacelor de transport
8. conducere şi
auto, hipo şi CF necesare evacuării
coordonare
Organizarea luării în evidenţă a populaţiei şi Serviciul
9.
salariaţilor care se evacuează evidenţa pers.
1
Asigurarea ordinii şi siguranţei publice Poliţia
0.
Direcţia de
1 Asigurarea asistenţei medicale pe timpul evacuării şi a Sănătate
1. cartiruirii Publică
Judeţeană
Centrul de
1 Organizarea funcţionării aprovizionării evacuaţilor cu
conducere şi
2. hrană, apă, medicamente , etc. pe perioada evacuării
coordonare
1 Asigurarea asistenţei religioase şi psihologice în Centrul de
3. punctele de adunare, îmbarcare şi pe timpul conducere şi
deplasării. coordonare şi
reprezentanţii
Zilele
Nr. I
Activitatea Cine răspunde
crt. II III IV V VI
1 2 3 4 6 8 12 18 24

cultelor
Centrul de
1 Formarea coloanelor de transport, îmbarcarea şi
conducere şi
4. deplasarea spre zonele de evacuare.
coordonare
Anexa nr.5 A

COMPONENŢA
centrului de conducere şi coordonare a evacuării

Funcţia în centrul de
Nr.
Numele şi prenumele conducere şi coordonare a Funcţia administrativă
crt.
evacuării
1. Şeful centrului Viceprimar

2. Locţiitor şef centru Secretar

3. Membru

4. Membru

5. Membru

6. Membru

7. Membru

8. Membru

9. Membru

10. Membru

11. Membru

NOTĂ:
La ordinul preşedintelui comitetului pentru situaţii de urgenţă se poate suplimenta componenţa centrului de
conducere şi coordonare a evacuării.(reprezentanţi ai instituţiilor şi operatorilor de pe raza localităţii)
Anexa nr.5 B
COMPONENŢA
PUNCTELOR DE ADUNARE/ ÎMBARCARE

Punct adunare / Punct adunare /


Punct adunare / îmbarcare Punct adunare / îmbarcare
îmbarcare îmbarcare
Componenţa punctelor Nr. 2 Nr. 3
Nr. 1 (Locaţia) (Locaţia)
Nr. 4
(Locaţia) (Locaţia)

Nume Prenume Nume Prenume Nume Prenume


Şef punct de adunare / îmbarcare
Nume Prenume Nume Prenume Nume Prenume
Înlocuitor şef punct de adunare / îmbarcare
- - - -
Grupă pt. constituirea eşaloanelor
/indicativelor de evacuare evidenţa populaţiei
şi bunurilor care se evacuează

Personal pentru îndrumarea şi fluidizarea


circulaţiei

Grupă medicală

Personal pt. ordine şi siguranţă publică

Grupă logistică

Nota: personalul din componenţa punctelor se nominalizează de către şefii instituţiilor, serviciilor sau societăţilor comerciale înscrise în tabel.
Anexa nr.5 C
COMPONENŢA
PUNCTELOR DE DEBARCARE ŞI PRIMIRE-REPARTIŢIE

Punct debarcare şi primire- Punct debarcare şi primire- Punct debarcare şi primire-


Componenţa punctelor repartiţie Nr. 1 repartiţie Nr. 2 repartiţie Nr. 3

Nume Prenume Nume Prenume Nume Prenume


Şef punct de debarcare şi primire-repartiţie
Nume Prenume Nume Prenume Nume Prenume
Înlocuitor şef punct de debarcare şi primire-repartiţie
- - -
Grupă pt. primirea şi evidenţa populaţiei şi bunurilor
care se evacuează

Personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei

Grupă medicală

Personal pt. ordine şi siguranţă publică

Grupă logistică
Anexa 6 b)

Planul localitatii (harta)


Cu dispunerea institutiilor şi operatorilor economici si zonele din şi în
care se execută evacuarea la inundaţii provocate de revărsări şi scirgeri de
pe versanţi.

LEGENDA
Zona probabilă inundabilă;

Zonă probabilă inundabilă datorită scurgerilor de pe versanţi;

Zonă de evacuare;

Loc de adunare;

Zonă primire evacuaţi;

Drum principal / rezervă

Obs. Se va notifica distanţa în Km între localităţile învecinate şi


distanţa între comune şi satele aparţinătoare , se va ţine cont daca
există cale ferată.
Anexa nr.7

CONVENŢIILE
ÎNCHEIATE PENTRU ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE
EVACUARE
Anexa nr.8

MODELE DE DOCUMENTE
CE SE ÎNTOCMESC PE TIMPUL ACTIVITĂŢII DE EVACUARE

ORDINUL/DISPOZIŢIA DE EVACUARE
(conţinut-cadru)

Ordinul/Dispoziţia de evacuare constituie actul prin care se dispune


începerea acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie. Se transmite pe linie
ierarhică şi cuprinde:
1. date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele
acestora asupra instituţiilor publice, operatorilor economici, populaţiei
şi bunurilor, precum şi influenţa lor asupra desfăşurării acţiunilor de
evacuare;

2. concepţia acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, localităţile/zonele


din/în care se execută evacuarea, instituţiile publice, operatorii
economici, populaţia şi bunurile care se evacuează, itinerarele de
deplasare şi itinerarele/localităţile/zonele interzise, urgenţele,
succesiunea şi durata acţiunilor de evacuare, repartiţia evacuaţilor pe
localităţi de destinaţie;

3. precizări privind acţiunile de evacuare, data începerii şi durata


acţiunilor, termenele de executare şi de raportare;

4. măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie,


cercetarea, siguranţa, paza şi ordinea, organizarea transporturilor, protecţia
psihologică şi medicală, asigurarea logistică;

4. măsurile de cooperare/colaborare cu unităţi ale Ministerului


Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale, cu
autorităţi ale administraţiei publice locale etc.;

5. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare şi conducere,


realizarea legăturilor de conducere, rapoarte şi cereri.

Ordinul/Dispoziţia de evacuare se întocmeşte de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii


de urgenţă şi se semnează de preşedintele acestuia.
CARNETUL
cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de
adunare/îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie a evacuaţilor

Cuprinde:
- atribuţiile şefului punctului/înlocuitorului;
- tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul punctului;
- ghidul cu instructajul personalului care încadrează punctul;
- extras din planul de evacuare/primire/repartiţie, referitor la sarcinile
executanţilor;
- schema dispunerii locului de adunare şi măsurile de pază;
- tabel cu semnalele de înştiinţare şi alarmare;
- tabel cu documentele şi materialele necesare instalării şi funcţionării
punctului;
- tabel cu mijloacele necesare transportului evacuaţilor şi bunurilor
materiale, societăţile comerciale/companiile de la care se solicită
aceste mijloace, adresa, numărul de telefon/fax ale acestora şi
termenele de prezentare;
- alte situaţii şi documentare strict necesare.

În plic separat, anexat la carnet, se păstrează:

- documentele necesare predării-primirii localului (se întocmesc conform


prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii privind rechiziţiile de
bunuri şi prestări de servicii de interes public);
- atribuţiile individuale ale personalului ce încadrează punctul de
adunare/îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie.
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA ………………….
CENTRUL DE CONDUCERE ŞI
COORDONARE A EVACUĂRII APROB
Vicepreşedintele Comitetului pentru
Situaţii de Urgenţă

PLAN DE TRANSPORT
pentru data de ___.___.200_

Data şi ora
Numele şi Numele şi
Categoria, marca şi Cine solicită până la
Nr. Nr. de prenumele Ora de prenumele
tipul transportul şi Itinerar care se Obs.
crt. înmatriculare conducătorului placare şefului de
autovehiculului scopul execută
auto autovehicul
transportul

VERIFICAT ,
ÎNTOCMIT,
JURNALUL
acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie

Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declanşarea şi


desfăşurarea acţiunilor de evacuare, de primire/repartiţie. Se completează
pe măsura evoluţiei acţiunilor şi conţine:

a) date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţe;


b) data, ora şi autoritatea care a hotărât aplicarea măsurilor prevăzute în
planul de evacuare şi primire/repartiţie;
c) acţiuni în curs de desfăşurare;
d) măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare întreprinse;
e) graficul desfăşurării acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie;
f) concluzii din desfăşurarea acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie;
g) pierderi umane şi pagube materiale înregistrate pe timpul evacuării;
h) cereri către eşalonul superior.
i) cereri de la subordonaţi şi modul de rezolvare;
j) concluzii la încheierea acţiunilor de evacuare.
RAPORTUL-SINTEZĂ

Reprezintă documentul informativ prin care comitetul pentru situaţii de


urgenţă aduce la cunoştinţă Comitetului Judeţean , prin Secretariatul tehnic
al acestuia, stadiul şi calitatea acţiunilor de evacuare în curs sau executate.
Se întocmeşte şi se înaintează la sfârşitul fiecărei zile şi la încheierea
acţiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.
Raportul-sinteză cuprinde:
- concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia
asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor şi influenţa lor asupra desfăşurării
evacuării;
- acţiunile de evacuare executate şi cele în curs de executare, pe
categorii şi localităţi;
- acţiunile planificate şi neexecutate: cauze şi măsuri;
- alte date solicitate de eşalonul superior.
Raportul-sinteză se semnează de către vicepreşedintele comitetului
pentru situaţii de urgenţă.
CERERE

Reprezintă documentul prin care Comitetul Local pentru Situaţii de


Urgenţă solicită Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin
Secretariatul Tehnic al acestuia forţe, materiale şi fonduri necesare
desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de evacuare.
Se întocmeşte şi se înaintează la sfârşitul fiecărei zile , la nevoie sau
la termenele ordonate.
Cererea cuprinde :

- forţele şi mijloacele suplimentare necesare acţiunilor de evacuare;


- materiale necesare organizării TABEREI DE SINISTRAŢI ;
- alimente de strictă necesitate pentru sinistraţi;
- vaccinuri şi produse farmaceutice ;
- mijloace de transport;
- mijloace de preparare a hranei şi de asigurare a apei potabile;
- alte materiale necesare activităţii de evacuare.

Cererea se semnează de către vicepreşedintele Comitetul Local


pentru Situaţii de Urgenţă.
Anexa nr.10

ORGANIZAREA TABEREI DE SINISTRAŢI

CUPRINS:

1. Principii generale;
2. Organizarea şi funcţionarea taberei pentru sinistraţi;
3. Destinaţia rolul şi dotarea elementelor taberei pentru sinistraţi;
4. Anexe:
4.1. Schema de organizare a taberei de sinistraţi;
4.2. Amplasamentul de rezervă al taberei de sinistraţi;
4.3. Reguli de conduită în tabără;
4.4. Model de tabel cu evidenţa persoanelor aflate în tabără,
4.5. Model de tabel cu bunurile personale ale sinistraţilor;
4.6. Model de ecusoane individuale de identificare;
4.7. Model de cartelă individuală pentru servirea mesei;
4.8. Model de tabel pentru evidenţa distribuirii ajutoarelor;
4.9. Model de tabel cu evidenţa persoanelor sinistrate care primesc
echipament;
4.10. Model de tabel cu evidenţa păsărilor şi animalelor din ţarc
I. PRINCIPII GENERALE

Raioanele de dispunere a taberei de sinistraţi s-au stabilit din timp de


normalitate de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, cu avizul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-
Severin şi sunt aprobate de Preşedintele Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă.
La stabilirea raioanelor de amplasare a taberei de sinistraţi s-a avut
în vedere ca acestea să fie situate în afara ariei afectate sau potenţial a fi
afectate astfel încât să asigure protecţia populaţiei, depozitarea în siguranţă
a bunurilor materiale şi adăpostirea animalelor.
La nivelul localităţii Brebu s-au stabilit:
- Locaţia de bază pe _____ ____________conform Schemei de
organizare a taberei pentru sinistraţi varianta 1 (anexa 1), cu
o suprafaţă de aproximativ___ ha;
- Locaţia de rezervă _________________, conform
amplasamentului delimitat în anexa 2, cu o suprafaţă de
aproximativ ____ ha.
Decizia de instalare a taberei de sinistraţi este luată de către primarul
localităţii la propunerea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi
trebuie să cuprindă:
• evoluţia situaţiei;
• date privind raionul de instalare a taberei;
• data şi ora intrării în funcţiune;
• itinerariile de deplasare şi succesiunea activităţilor;
• organizarea conducerii şi cooperării;
• asigurarea logistică;
• cereri şi informări/comunicări;
• informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în
vederea transmiterii dispoziţiilor către structurile de asigurare
logistică, medicală, veterinară şi de ordine publică, prevăzute
în planul de evacuare (bază legală O.M.A.I. 1494/2006).

II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA TABEREI DE SINISTRAŢI

În tabăra de sinistraţi sunt asigurate spaţii de cazare, prepararea şi


servirea hranei, igiena personală şi colectivă, depozitarea bunurilor
sinistraţilor şi a ajutoarelor umanitare, precum şi asistenţă medicală,
religioasă şi veterinară.
Pentru cazarea unui număr de _____ de sinistraţi şi activităţile
auxiliare/gospodăreşti este necesară instalarea a ____ de corturi a câte 10
persoane.
Asigurarea cu corturi, autospeciale de încălzire a apei, cisternă cu
apă potabilă, generatoare electrice, echipamente medicale şi toalete
ecologice, se efectuează de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, conform planului de evacuare întocmit.
Tabăra de sinistraţi se împarte în 3 zone:
a) zona de conducere şi administrare a taberei;
b) zona de cazare;
c) zona activităţilor auxiliare/gospodăreşti.
a) Zona de conducere şi administrare a taberei cuprinde:
• punctul de control;
• punctul de primire, evidenţa şi repartiţie a sinistraţilor;
• conducerea taberei;
• punct medical;
• punct de primire/distribuire a ajutoarelor;
• punct de conducere şi coordonare a măsurilor de ordine şi
siguranţă publică.

Amplasarea acestora în raion se va face conform anexei nr. 1.


b) Zona de cazare cuprinde corturile conform anexei nr. 1,
respectându-se dispunerea acestora la intervale de 2.5 m între ele, iar în
adâncime distanţa de 5 m.
c) Zona activităţilor auxiliare/gospodăreşti cuprinde:
• sala de mese;
• bucătărie;
• depozit de alimente;
• rezerva de apă potabilă;
• punct sanitar;
• punct colectare resturi menajere(acestea vor fi îndepărtate
zilnic din tabără);
• depozit bunuri sinistraţi;
• staţie de iluminat/grup electrogen;
• autospecială P.S.I.;
• autosanitară;
• parc auto;
• asistenţă religioasă;
• spălător (un lavoar la 7 sinistraţi);
• toalete ecologice (o cabină la 15 sinistraţi).
Dispunerea acestora se face conform Anexa 1.
În vederea respectării normelor P.S.I. în tabără se stabilesc locuri
pentru fumat şi se dotează pichetul de incendiu cu mijloacele de primă
intervenţie (unelte genistice, găleţi, nisip, stingătoare, etc…).
Fiecărui sinistrat cazat în tabără i se asigură un ecuson individual de
identificare, conform modelului din anexa nr. 6.
Pentru servirea mesei, fiecare sinistrat primeşte o cartela individuală,
conform modelului din anexa nr. 7, iar ajutoarele se distribuie pe bază de
tabel conform modelului din anexa nr. 8.
Activitatea de primire, luare în evidenţă, triajul sanitar, repartiţia
spaţiilor de cazare şi depozitare se reglementează prin dispoziţii interne de
către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea
reprezentanţilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene.
Supravegherea medicală şi sanitar-veterinară se organizează şi se
realizează în scopul asigurării sănătăţii populaţiei şi a animalelor care se
evacuează, al prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor şi al
acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare, în
caz de îmbolnăvire sau accident.
Asistenţa medicală în tabără se asigură de către personalul
specializat din unităţile sanitare şi a altor structuri de specialitate, în baza
planurilor de cooperare elaborate în acest sens de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin.
Prin Planul de Evacuare în Situaţii de Urgenţă, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă stabileşte locurile destinate evacuării animalelor
şi păsărilor la propunerea Direcţiei Sanitar - Veterinare Caraş-Severin, ai
căror reprezentanţi se ocupă de evidenţa acestora, conform anexei nr. 10.
Măsuri de ordine şi siguranţă publică, paza taberei şi evidenţa
persoanelor se realizează de structurile Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative şi constau în:
• asigurarea ordinii şi siguranţei publice în tabăra de sinistraţi;
• evidenţa persoanelor sinistrate, dispuse în tabără;
• paza taberei de sinistraţi;
• participarea la distribuirea ajutoarelor umanitare.
Aceste măsuri se planifică, se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu planurile de intervenţie şi cooperare elaborate în acest sens
de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-
Severin şi transmise în extras forţelor cu care se cooperează.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă
necesitate se realizează de către Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă, în sistem raţionalizat, conform art. 47 din O.M.A.I. 1184/2006,
astfel:
• în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de
alertă, prin reţeaua comercială locală;
• ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a
situaţiei de urgenţă, de la Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat;
• articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte
produse industriale, în funcţie de sezon.
Coordonarea activităţilor administrative în tabără
Coordonarea activităţilor administrative în tabără este asigurată de
Şeful taberei, desemnat, din rândul membrilor Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă, de către Preşedintele acestuia.
Şeful taberei se subordonează nemijlocit preşedintelui Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă şi îndeplineşte, în principiu, următoarele
atribuţii:
• organizează şi încadrează personalul din tabără,
precizând atribuţiile fiecăruia;
• elaborează regulamentul de funcţionare interioară a
taberei;
• execută instruirea persoanelor care încadrează şi
deservesc tabăra;
• organizează afluirea şi defluirea sinistraţilor şi răspunde
de desfăşurarea normală a activităţilor;
• răspunde de amenajarea taberei, de organizarea şi
asigurarea fluxului sinistraţilor, cazării acestora şi de
organizarea celorlalte servicii;
• informează periodic Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă în legătură cu primirea/repartiţia sinistraţilor şi cu alte
date privind situaţia din tabără.

Pe timpul instalării şi funcţionării taberei se iau măsuri pentru


protejarea mediului înconjurător.
În zona taberei se interzic tăierea materialului lemnos,
contaminarea şi poluarea surselor de apă şi a solului, împrăştierea
deşeurilor de orice natură şi se iau măsuri de prevenire a distrugerii
culturilor, vegetaţiei, căilor de comunicaţie şi a zonelor protejate
La dezafectarea taberei se iau măsuri de refacere a mediului
deteriorat.
Regulile de conduită în tabăra de sinistraţi sunt prevăzute în anexa
nr. 3.

III. DESTINAŢIA, ROLUL ŞI DOTAREA ELEMENTELOR TABEREI


PENTRU SINISTRAŢI

Punctul de control. Personalul este desemnat de către Şeful taberei

Punctul de primire, evidenţă şi repartiţie a sinistraţilor este


amenajat la intrarea în tabără, unde se prezintă persoanele sinistrate
pentru a fi luate în evidenţă, pe baza documentelor de identitate sau a
declaraţiei pe proprie răspundere şi apoi parcurg fluxul stabilit spre locurile
de cazare.
Personalul necesar se asigură de către structurile M.I.R.A..
Documente:
• tabel cu persoanele sinistrate din tabără, conform anexei nr.
4;
• ecusoane de identificare conform anexei nr. 6;
• cartelă individuală pentru servirea mesei conform anexei nr.
7;
Dotare:
• cort;
• masă;
• scaune;
• fişet;
• mijloace de comunicare;
• portavoce.

Punctul de triaj şi prim ajutor se constituie în cort, unde se


efectuează un control medical sumar în urma căruia persoanele cu diferite
afecţiuni sunt îndrumate la infirmerie sau izolator.
Personalul se asigură din cadrul unităţilor sanitare din municipiu, pe
baza planurilor de cooperare elaborate în acest sens de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin.

Punctul de distribuire ajutoare (echipament) se amenajează un


cort unde sinistraţii primesc, pe bază de semnătură, echipamentul şi
cazarmamentul necesar conform modelului din anexa nr. 9.
Aceste materiale reprezintă stocul minim constituit anterior producerii
dezastrelor, de către autorităţile administraţiei publice locale, prin grija
comitetelor pentru situaţii de urgenţă.
Personalul necesar se asigură de către Serviciul Public Întreţinere
Bază Materială şi Administrativ.

Depozitul pentru bunurile sinistraţilor, bunurile şi materialelor


personale ale sinistraţilor, care pe timp scurt nu le sunt de folos, ar ocupa
spaţii mari în locurile de cazare, sunt depozitate într-un loc specific, pe
bază de tabel conform modelului din anexa nr. 5.
Personalul necesar se asigură din cadrul Serviciul Public Întreţinere
Bază Materială şi Administrativ.
Materialele necesare sunt: rafturi, saci pentru efecte, etichete şi
sfoară.

Sectorul de cazare se constituie din corturi, astfel:


- corturi pentru cazare familişti;
- corturi pentru cazare bărbaţi;
- corturi pentru cazare femei;
- corturi pentru cazare copii.
În corturile în care sunt cazaţi copii, bătrâni, femei gravide, se vor
instala sobe, calorifere electrice sau alte elemente de încălzire, care să
asigure un nivel termic satisfăcător.
Corturile se numerotează pe zone de activitate.
Paza corturilor este asigurată de către personal de pază specializat.
În corturile unde se amplasează sisteme de încălzire se vor afişa
măsuri de P.S.I. şi vor fi prelucrate cu locatarii ocupanţi.
În fiecare cort se plasează 10 paturi în sistem suprapus, o masă, 2
scaune. Fiecare pat este dotat cu saltea, pătură, pernă, faţă de pernă, 2
cearceafuri iar pe timpul rece se alocă 2 pături.
Îmbăierea sinistraţilor şi spălarea efectelor se efectuează la unităţi,
de profil, sau care au posibilităţi pentru efectuarea acestora (dacă este
posibil)
Spălătoarele se dotează cu lavoare, calculându-se câte unul la 7
sinistraţi şi o băiţă de picioare la 40 de sinistraţi.
Toaletele ecologice se amenajează astfel încât să revină câte o
cabină la 15 sinistraţi.
Pentru iluminatul taberei pentru sinistraţi şi a încăperilor se prevede
şi o sursă de energie de rezervă, respectiv generator electric.

Infirmeria/punct medical şi izolatorul se instalează în apropierea


punctului de primire sinistraţi, cortul va fi marcat distinct cu semnul specific,
personalul necesar trebuie să aibă specialitatea pentru boli aparat digestiv,
boli contagioase, intoxicaţii şi traumatisme şi se asigură de către personalul
specializat din unităţile sanitare şi a altor structuri de specialitate, în baza
planurilor de cooperare elaborate în acest sens de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin.
Infirmeria va fi dotată cu un punct farmaceutic cu medicamente
necesare pentru tratarea bolilor de primă urgenţă, urmând ca
medicamentele care nu se găsesc în acest punct să fie asigurat de către
personal specializat.

Depozitul de alimente şi bucătăria În situaţii de urgenţă, siguranţa


alimentară a populaţiei şi îndeosebi a cetăţenilor afectaţi constituie o
componentă de primă urgenţă a activităţii de limitare şi înlăturare a
efectelor dezastrelor de orice natură.
Acestea sunt reprezentate pe schema de organizare a taberei.
Bucătăria este dotată cu vase pentru prepararea hranei, spaţii
frigorifice, mese pentru prepararea hranei, recipiente pentru păstrarea
probelor de mâncare şi alte utilităţi specifice.
Activitatea şi încadrarea cu personal a acestui sector este stabilită de
către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Sala de mese. Amenajarea şi dotarea cortului de servire a hranei
sunt de competenţa administraţiei taberei.
Se va asigura servitul mesei în cel mult 2 serii, astfel încât alimentele
să nu se deprecieze, respectându-se cu stricteţe măsurile igienico-sanitare.
În apropiere va funcţiona punctul de spălare a veselei. Este deosebit
de important ca vesela să fie spălată şi dezinfectată centralizat pentru
prevenirea îmbolnăvirilor în rândul sinistraţilor.

Rezerva de apă potabilă


Este foarte important să se asigure o cantitate suficientă de apă
potabilă în locul de cazare a sinistraţilor. Această rezervă se va dispune
astfel încât să existe posibilităţi de distribuţie pentru mai mulţi consumatori
simultan. Periodic se va verifica conţinutul microbiologic de către laboratorul
de specialitate.

Sectorul tehnic aici sunt dispuse: staţia de iluminat, grupurile


electrogene, autosanitarele, autospecialele pentru stingerea incendiilor,
mijloacele de transport etc.

Anexa Nr.1

HARTA PE CARE SE TRECE LOCATIA DE ORGANIZARE A


TABEREI DE SINISTRATI
VARIANTA NR.1
Anexa Nr.2

HARTA PE CARE SE TRECE LOCATIA DE ORGANIZARE A


TABEREI DE SINISTRATI
VARIANTA NR.2
REGULI DE CONDUITĂ ÎN TABĂRĂ

1. La sosirea în tabără, prezentaţi-vă la biroul primire, evidenţă şi


repartiţie.
2. Declaraţi persoanele despre care aveţi cunoştinţă că sunt dispărute
sau decedate.
3. Declaraţi bunurile distruse sau pierdute.
4. La primul semn de îmbolnăvire aveţi obligaţia de a vă prezenta la
punctul de asistenţă medicală.
5. Prezentaţi-vă la punctul de distribuire a ajutoarelor pentru ridicarea
altor bunuri.
6. Predaţi bunurile de valoare la biroul/punctul de primire a bunurilor.
7. Păstraţi ordinea, disciplina şi curăţenia în incinta taberei.
8. Respectaţi măsurile P.S.I.
9. Serviţi hrana numai în locurile amenajate special pentru acest scop.
10. Efectuaţi îmbăierea şi spălarea echipamentului conform programelor
stabilite.
11. Păstraţi-vă locul repartizat în cort şi în sala de mese.
12. Parcaţi maşinile proprietate personală numai în locurile special
amenajate.
13. Consumul de băuturi alcoolice este strict interzis.
14. Limitaţi-vă deplasarea prin tabără la strictul necesar.
15. Precizările personalului de deservire sunt obligatorii pentru toţi
membrii taberei.
16. Persoanele afectate de traume psihice pot beneficia de consilierea
medicului psihiatru şi de asistenţă religioasă.
17. Părăsirea taberei fără aprobare este strict interzisă.
TABEL CU PERSOANELE SINISTRATE AFLATE ÎN TABĂRĂ
Anexa 4

Nr. Situaţia socială Stare civilă Starea de Loc repartizat


Crt. Nume şi prenume Adresa Fără
în tabără
Obs.
Ocupaţia Loc de muncă ocupaţie
Căsătorit Necăsătorit sănătate
Anexa 5
TABEL CU BUNURILE PERSONALE ALE SINISTRAŢILOR

Nr. Nume şi prenume Bun material


Crt. (proprietar) Loc depozitare Obs.
Denumire Cantitate
Anexa 6
ECUSOANE INDIVIDUALE DE IDENTIFICARE
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII COMITETUL LOCAL PENTRU COMITETUL LOCAL PENTRU
DE URGENŢĂ SITUAŢII DE URGENŢĂ SITUAŢII DE URGENŢĂ

TABĂRĂ SINISTRAŢI TABĂRĂ SINISTRAŢI TABĂRĂ SINISTRAŢI

001 002 003


ŞEFUL TABEREI ……………… ŞEFUL TABEREI ……………… ŞEFUL TABEREI ………………

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII COMITETUL LOCAL PENTRU COMITETUL LOCAL PENTRU
DE URGENŢĂ SITUAŢII DE URGENŢĂ SITUAŢII DE URGENŢĂ

TABĂRĂ SINISTRAŢI TABĂRĂ SINISTRAŢI


TABĂRĂ SINISTRAŢI

004 005 006


ŞEFUL TABEREI ……………… ŞEFUL TABEREI ………………
ŞEFUL TABEREI ………………

COMITETUL LOCAL PENTRU


COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
DE URGENŢĂ SITUAŢII DE URGENŢĂ
TABĂRĂ SINISTRAŢI
TABĂRĂ SINISTRAŢI TABĂRĂ SINISTRAŢI

007 008 009


ŞEFUL TABEREI ………………
ŞEFUL TABEREI ……………… ŞEFUL TABEREI ………………

CARTELĂ INDIVIDUALĂ PENTRU SERVIREA MESEI Anexa 7


LUNA ....................... ANUL .................
NUMĂR DE ORDINE: ______________
NUME: ___________________________
PRENUME: ________________________
NR. CORTULUI DE CAZARE: ________

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBATĂ DUMINICĂ


1 2 3 4 5 6 7
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
8 9 10 11 12 13 14
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
15 16 17 18 19 20 21
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
22 23 24 25 26 27 28
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
29 30 31
D P S D P S D P S

CARTELĂ INDIVIDUALĂ PENTRU SERVIREA MESEI


LUNA ....................... ANUL .................

NUMĂR DE ORDINE: ______________


NUME: ___________________________
PRENUME: ________________________
NR. CORTULUI DE CAZARE: ________

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBATĂ DUMINICĂ


1 2 3 4 5 6 7
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
8 9 10 11 12 13 14
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
15 16 17 18 19 20 21
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
22 23 24 25 26 27 28
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
29 30 31
D P S D P S D P S

CARTELĂ INDIVIDUALĂ PENTRU SERVIREA MESEI


LUNA ....................... ANUL .................

NUMĂR DE ORDINE: ______________


NUME: ___________________________
PRENUME: ________________________
NR. CORTULUI DE CAZARE: ________

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBATĂ DUMINICĂ


1 2 3 4 5 6 7
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
8 9 10 11 12 13 14
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
15 16 17 18 19 20 21
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
22 23 24 25 26 27 28
D P S D P S D P S D P S D P S D P S D P S
29 30 31
D P S D P S D P S

Anexa 8
EVIDENŢA
DISTRIBUIRII AJUTOARELOR UMANITARE PERSOANELOR AFLATE ÎN TABĂRA DE
SINISTRAŢI

Loc
Nr. repartizat Ajutoare umanitare Semnătura
Nume şi prenume Observaţii
Crt. în tabără primite de primire
EVIDENŢA
DISTRIBUIRII AJUTOARELOR
UMANITARE PERSOANELOR AFLATE ÎN
TABĂRA DE SINISTRAŢI

Anexa 9
TABEL CU PERSOANELE SINISTRATE CARE PRIMESC AJUTOARE
(ECHIPAMENT, CAZARMAMENT)

MATERIALE

Nr. C.I. /
Crt. Nume şi prenume Semnătura
C.N.P.

Anexa 10
SITUAŢIA PĂSĂRILOR ŞI ANIMALELOR DIN ŢARC
Nr. Nume şi prenume Păsări Animale
Crt. (proprietar) Denumire Nr. Repartizare Denumire Nr. Repartizare