Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: PROFESOR: RĂCARU DANA


CLASA: a V- a B TEME ŞI OBIECTIVE: I.ÎNVĂŢAREA SĂRITURII LA COARDĂ
DATA: 18. 01. 2010 II.TRANSPORT DE GREUTĂŢI
NUMAĂ R DE ELEVI: 24 elevi- 14 fete III.DEZVOLTAREA FORŢEI DINAMICE LA
-10 băieţi NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE ŞI SUPERIOARE
LOC DE DESFAĂ ŞURARE: SALĂ DE CLASĂ 8 m. l. / 10 m. L.
MATERIALE: -4 corzi de sărit;
-4 mingi umplute cu rumeguş.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a.)motrice:
 saă execute corect exercitţiile de influentţare a aparatului locomotor;
 saă execute corect saă ritura la coardaă îîn perechi sţ i individual, pe loc;
 saă execute corect sţ tafeta, parcurgaî nd toate etapele;
 saă respecte pozitţia corectaă pentru comanda dataă ;
b.)cognitive:
 saă defineascaă etapele saă riturii ( desprindere, aterizare );
 saă explice modul corect de executare a etapelor saă riturii;
 saă enumere regulile ştafetei organizate.
c.) afective:
 saă manifeste interes pentru creşterea indicilor propriilor calitaă ţi motrice;
 saă manifeste dorinţaă de afirmare îîn îîntrecerile organizate;
 saă se bucure de reuşita adversarilor;
 saă aprecieze efortul colegilor de echipaă .

NR
CRT. VERIGI CONTţ INUT DOZARE FORMAŢII DE LUCRU OBS.
INDICAŢII METODICE
1 IÎNCEPEREA ORGANIZATAĂ A LECTţ IEI -adunare,aliniere; 30” IÎn linie pe un raî nd
2 min. -raport; 30”
-verificarea echipamentului sţ i a staă rii de saă naă tate; 30”
-anuntţarea temelor sţ i a obiectivelor. 30”

2 PREGATIREA ORGANISMULUI -alergare usţ oaraă ; 1L IÎn coloanaă caî te unul


PENTRU EFORT -mers; 1l
7min. -mers pe vaî rfuri cu bratţele la ceafaă ; 1L .
-mers pe partea internaă sţ i externaă a labei piciorului; 1l
-alergare cu genunchii la piept; 1D
-alergare cu pendularea gambei la sţ ezutaă ; 1l
-pas saă ltat; 1L
-mers cu exercitţii de respiratie; 1l
-pas saă rit; 1D
-alergare cu pas adaă ugat; 1l
-mers. 1L

3 INFLUENŢAREA SELECTIVAĂ A 1) P.I. –stând: 4X4 IÎn coloanaă de gimnasticaă caî te patru
APARATULUI LOCOMOTOR T1-rotirea capului spre dreapta;
7min. T2-rotirea capului spre staî nga;
T3-aplecarea capului îîn faţaă ;
T4-extensia capului;
P.F.-revenire la poziţia iniţialaă .

2) P.I.-stând:
T1-ducerea braţelor prin îînainte sus,piciorul staî ng sprijinit cu 4X4
vaî rful îînapoi; Se urmaă reşte execuţia corectaă a mişcaă rilor
T2-ducerea braţelor prin faţaă , îîn jos oblic îînapoi, genunchiul
staî ng îîndoit îîn faţaă ;
T3-ducerea braţelor îînainte sus, piciorul staî ng spijinit cu vaî rful
inapoi;
T4-revenire îîn drepţi.
P.F. –revenire la poziţia iniţialaă .
3)P.I. stand cu picioarele depărtate: 4X3
T1-aplecarea trunchiului inainte;
T2 –îîndreptarea trunchiului;
T3 –baă taia palmelor pe coapse.
P.F.-revenire la poziţia iniţialaă .
4) P.I. –stând:
T1-îîndoirea genunchilor, raă sucirea trunchiului la staî nga, 4X4
atingaî nd cu palmele podeaua laî ngaă caă lcaî iul staî ng; Se executaă ritmic
T2 –arcuire pe genunchi in aceeaşi poziţie;
T3 –îîndreptarea trunchiului şi îîntinderea genunchilor, braţele
îîntinse îîn sus;
T4 –arcuirea braţelor;
P.F. –revenire poziţie iniţialaă .
5) P.I. –şezând cu picioarele încrucişate,braţele spijinite cu
palmele pe lângă trunchi: 4X2
T1 –îîntinderea picioarelor; IÎntinderea şi îîncucişarea picioarelor se face
T2 –îîncrucişarea picioarelor. faă raă zgomot şi faă raă a taî rşi picioarele pe
P.F. –revenire la poziţia iniţialaă . podea.
6)P.I. –stând: 4X4
T1-3 –trei saă rituri ca mingea;
T4 –saă rituraă mai îînaltaă cu îîndoirea genunchilor. Aterizarea trebuie saă fie elasticaă
P.F. .revenire la poziţia iniţialaă .

4 VERIGA TEMATICAĂ I.Săritura la coardă cu picioarele apropiate, pe loc


30 min. 15 ‘ Se lucreazaă pe grupe de caî te 3 – 4 la o
Ştafetă. Se aleargaă paî naă la cerc unde se aflaă o coardaă , se coardaă .
executaă trei saă rituri şi se lasaă coarda jos. Se executaă prin rotaţie saă ritura pe loc
individual şi îîn perechi.
II. Transport de greutăţi sub formă de ştafetă. Jucătorii 15 ’
pe trei echipe aşezaţi prin flanc, şezând cu genunchii la piept. Se Urmaă torul din echipaă pleacaă atunci caî nd se
numără în adâncime. În faţa fiecărui şir, se află o minge umplută. strigaă alt numaă r.
Se strigă un număr ( exemplu: 4 ). Toţi jucătorii cu numărul 4,
ieşind prin stânga şirului, aleargă spre numărul 1, iau mingea din
faţă, ocolesc şirul pun mingea la loc, şi îşi ocupă locul avut.

5 REVENIREA ORGANISMULUI DUPAĂ -mers de voie; 2’ IÎn coloanaă caî te unul.


EFORT -exerciţii pentru respiraţie;
2min. -mers cu ochii îînchişi faă raă cadenţaă ;
-scuturaă ri de braţe.

6 IÎNCHEIEREA ORGANIZATAĂ A -captarea atenţiei; 2’ IÎn linie pe un raî nd.


LECŢIEI -evidenţieri positive şi negative;
2 min. -aprecieri individuale;
Recomandaă ri pentru activitatea independent.

S-ar putea să vă placă și