Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ

PIATRA - NEAMŢ

PROIECT DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI


PROFESIONALĂ
“VREAU O CARIERĂ”
AN ŞCOLAR 2009 – 2010

Propunător:
prof. psiholog Brînduşa Chiriţă

1
● ARGUMENT
În ultimii ani am observat că tinerii sunt din ce în ce mai dezorientaţi şi mai puţin
încrezători în propriile forţe. Analizând această situaţie am realizat că starea lor de spirit
este cauzată atât de insuficienta pregătire şcolară cât şi de faptul că nu-şi cunosc
posibilităţile, nu ştiu să se evalueze; de aceea nu se pot mobiliza pentru alegerea potrivită
legată de viitorul lor profesional.
Întrucât la sfârşitul ciclului gimnazial, respectiv, liceal, elevii trebuie să facă
opţiuni importante care le vor marca puternic drumul în viaţă, cadrul didactic va trebui să fie
în măsură să realizeze o apreciere prospectivă a aptitudinilor, capacităţilor de care dispune
acesta . Elevii trebuie ajutaţi să-şi cunoască posibilităţile reale şi să le raporteze la cerinţele
profilului liceului, respectiv, facultăţii pe care vor să o urmeze în continuare şi la solicitările
profesionale pentru care urmează să se pregătească. Şcoala trebuie să asigure informaţii
referitoare la profilele fiecărei unităţi şcolare spre care se pot îndrepta şi la solicitările
profesionale legate de un domeniu sau altul de activitate.
Orientarea şcolară şi profesională a elevilor se realizează nu numai în cadrul orelor de
dirigenţie şi în cadrul activităţilor extraşcolare, ci se realizează şi în cadrul orelor obişnuite de
curs. În cadrul predării fiecărui obiect de învăţământ se realizează trei condiţii fundamentale
ale orientării profesionale: cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor elevilor; informarea elevilor
în legătură cu instituţiile şcolare şi profesionale spre care se pot îndrepta după absolvire;
educarea intereselor cu direcţionare profesională net exprimată.
Demersul nostru vizează strânsa legătură între însuşirea cât mai riguroasă a
disciplinelor de examen şi orientarea şcolară; această strânsă legătură trebuie conştientizată
de elevii claselor terminale (a VIII-a, a XI-a, a XII-a).
Proiectul pe care-l demarăm în anul şcolar 2008-2009 va antrena, sperăm cu succes,
şi factorii cu rol hotărâtor în reuşita elevilor: profesorii, părinţii şi comunitatea locală.

• ANALIZA SWOT

S W
• o intensă participare afectivă a • insuficienta preocupare pentru
elevilor şcoală a elevilor
• evidente aptitudini pentru anumite • neimplicarea familiei
meserii
• păstrarea unei strânse legături
afective cu foştii elevi

O T
• îndrumarea spre anumite meserii • reuşita la examen
• conştientizarea importanţei testării • medii care să le faciliteze elevilor
naţionale şi a examenului de bacalaureat accesul la un liceu, respectiv facultate

● SCOP :

2
1. Asigurarea educaţiei şi formării profesionale de calitate;
2. Continuarea studiilor după absolvire în nivelul superior;

● OBIECTIVE
*Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană;
*Dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea deprinderilor de interacţiune socială;
*Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării propriei sănătăţi fizice şi
mentale;
*Dezvoltarea unor tehnici eficiente de învăţare şi management al învăţării;
*Dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei.

● PARTICIPANŢI: elevi
diriginţi
părinţi
cadre didactice
parteneri educaţionali

● DURATA: anul şcolar 2009-2010

● GRUP ŢINTĂ:
direct: elevii claselor a VIII-a, a XI-a, a XII-a, elevii implicaţi în programele Junior
Achievement
indirect: părinţii acestora

● PARTENERI EDUCAŢIONALI: Junior Achievement România


reprezentanţi ai comunităţii locale
reprezentanţi ai unor meserii
părinţii elevilor
cadre didactice de la licee

● MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : - referate


- broşuri;
- pliante;
- afişe;
- articole din ziare;
- platforma ”Edinfo”
- chestionare

3
● EVALUAREA PROIECTULUI

Produse ale Metode de Rezultate


Obstacole
activităţilor evaluare calitative
 chestionar  Observare  Decizia  Dezinteresul
e directă, definitivă a unor părinţi
 planşa cu  Procese elevilor cu  Dezinteresul
tema: verbale privire la unor cadre
„Profesiile  Discuţii cu liceul/ didactice
mileniului părinţii facultatea pe  Situaţiile
III” care vor să le familiale ale
 schema urmeze unor elevi
„Legi,  Realizarea  Neadaptarea
principii şi acordului în colectiv a
reguli ale formal între unor elevi
învăţării opţiunile
eficiente” şcolare ale
 albumul elevilor şi
clasei dorinţa
 vizite la părinţilor
liceele din
oraş
 întâlniri
cu
reprezenta
nţi ai unor
meserii

4
5
● MOD DE REALIZARE :

TER COLABO- LOC DE RESPONSA-


MEN ACTIVITATEA RARI DESFĂ- BILI
ŞURARE
Oct Lectorat cu părinţii şi elevii clasei a VIII-a şi a XII-a pe Părinţii Sala de cls. Diriginţi
tema: „Timpul nu trebuie irosit”
Nov Programele „Succesul profesional” şi „Prevenirea JA Sala de cls. Profesorii
abandonului şcolar” în colaborare cu România care desfă-
Junior Achievement România şoară pro-
grame JA
Realizarea planşei cu tema: „Profesiile mileniului III” Sala de cls. Diriginţi
Nov. Lectorat cu părinţii şi elevii clasei a VIII-a pe tema: Părinţii Sala de cls. Psiholog
„Adolescenţa”; şcolar
Dezbatere pe tema: „Legi, principii şi reguli ale învăţării Sala de cls. Psiholog
eficiente”; şcolar
Diriginţi
Dec. Aplicare de chestionare pe tema orientării şcolare şi Diriginţii Sala de cls. Psiholog
profesionale a elevilor clasei a VII-a, a VIII-a, a XI-a, a şcolar
XII-a;
Ian. - Activitate părinţi – elevi Părinţii Sala de cls. Psiholog
“Cum comunicăm?” “Ştiu ce vrea copilul meu?” şcolar
Clasele a VIII-a şi a XII-a

Ian. Utilizarea platformei “Edinfo” de către elevii claselor Diriginţi Cabinetul Psiholog
a XII-a – oricând îşi doresc elevii de psihol. şcolar

6
Feb. Şedinţă cu părinţii şi elevii clasei a VIII-a şi a XII-a în Părinţii Sala de cls. Diriginţi
care se discută situaţia la învăţătură a elevilor; Cadre did.
Informarea elevilor cu privire la cererea şi oferta de piaţa
muncii;
Realizarea albumului clasei; Părinţii Sala de cls. Diriginţi
Mart. Întâlnire cu personalităţi din diverse domenii de activitate Părinţii Sala de cls. Diriginţi
Cadre did.
Mart. Evaluare şi autocunoaştere Sala de cls. Psiholog
Clasele a VIII-a şi a XII-a şcolar
Apr. Realizarea unui portofoliu despre meseria favorită – Sala de cls. Diriginţi
activitate cu elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a XI-a, a
XII-a;
Răspunde sincer! (chestionar)
mai Lectorat cu părinţii pe tema: „Părinţi şi profesori în faţa Părinţii Sala de cls. Diriginţi
catalogului” – cl. a VIII-a şi a XII-a; Cadre did. Profesori
iunie Informarea părinţilor şi elevilor clasei a VIII-a cu privire Părinţii Sala de Diriginţi
la completarea corectă a fişelor cu opţiuni şcolare a Director clasă
elevilor.