Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Codul Civil a lui Alexandru Ioan Cuza din 1865

1.1. Generalitați privind Codul Civil


În vremea lui Alexandru Ioan Cuza şi din dispoziţia sa, au fost elaborate Codul civil,
Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală.
Prin adoptarea acestor coduri s-a constituit, în linii generale, sistemul de drept
burghez, s-a creat cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea celor mai moderne legislaţii
în materie, introducând norme şi instituţii juridice dintre cele mai evoluate, opera
legislativă a lui Cuza a plasat România în rândul ţărilor cu cea mai înaintată legislaţie.
Codul nostru civil a fost adoptat în anul 1864 şi a intrat în vigoare la 1 decembrie 1865.
În momentul publicării el s-a numit “Codul civil Alexandru Ioan“, dar după abdicarea lui
Cuza a fost republicat sub titlul de “Codul civil român“. Este o adaptare a codului francez,
ţinându-se seama de condiţiile şi tradiţiile juridice ale ţării noastre. Codul a înlocuit
legiuirile lui Caragea şi Calimach, păstrând unele reglementări din acestea cu privire la
relaţiile personale şi de familie.
La elaborarea Codului civil român s-a avut în vedere şi doctrina juridică a vremii,
deoarece în lucrările elaborate după adoptarea Codului civil francez s-au constatat unele
deficienţe ţinând de tehnica redactării sau de unele contradicţii între articole.
Codul civil din 1865 are următoarea structură:
- Un titlu preliminar cu privire la legi şi aplicarea lor în timp şi spaţiu;
- Cartea I-a despre persoane;
- Cartea a II-a despre lucruri;
- Cartea a III-a despre diferite moduri de dobândire a proprietăţii;
- Dispoziţiile finale în legătură cu intrarea în vigoare a codului şi abrogarea
altor legiuiri mai vechi.
Toate reglementarile anterioare se abroga. Codul Calimach aplicat pana atunci in
Moldovasi Legiuirea (Codicele) Caragea din Tara Romaneasca, celelalte legi civile,
ordonante domnestisi instructiuni ministeriale au fost abrogate. ₂

1. http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N19_Istoria_statului_si_dreptului_romanesc_Negoita_Florin.p
http://www.ucdc.ro/ 2.12.2015 22:27
2. http://www.scribd.com/doc/108676696/Referat-Codul-Civil-Romanesc-din-1865#scribd
http://www.scribd.com/ 3.12.2015 12:02
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Civil_din_1865 www.wikipedia.org 3.12.2015 12:35
Codul Civil cuprindea 1914 articole, iar de-a lungul timpului, numeroase acte
normative au abrogat, modificat și completat articole din Codul Civil. În ciuda unor
numeroase eforturi de modificare, care au fost culminate prin pregătirea și finalizarea
unor noi proiecte de Cod Civil, care erau menite să îl înlocuiască. ₃
1.2. Elemente privind Cartea I a Codului Civil
Potrivit structurii sale, Codul civil este format dintr-un preambul, din trei cărţi şi din
dispoziţiile finale. Preambulul este format din 5 articole care se referă la lege în general,
precum şi la aplicarea ei în timp şi spaţiu. Cartea întâia este consacrată persoanelor, cea
de-a doua bunurilor, iar cea de-a treia modurilor de dobândire şi transmitere a
proprietăţii.
În tratarea materiei principalul accent cade asupra materiei proprietăţii, cartea a doua
se referă în întregime la bunuri, iar cartea a treia la modurile prin care proprietatea se
poate dobândi. Codul civil român ca şi cel francez, a fost denumit şi “Codul patronilor şi
al proprietarilor“, deoarece cartea a II-a şi a III-a reglementau regimul proprietăţii private
capitaliste, mai mult de 2/3 din articolele codului fiind consecrate proprietăţii, precum şi
datorită dispoziţiilor cuprinse în două articole (1471 şi 1472) care aveau o deosebită
importanţă practică.
În cartea I-a, la baza reglementării condiţiei juridice a persoanelor fizice este pus
principiul egalităţii tuturor în faţa legilor. Codul face distincţie între capacitatea de
folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. Cu privire la capacitate de folosinţă, codul prevede
că ea începe în momentul naşterii, dacă copilul s-a născut viu, pe când codul francez cere
ca noul născut să fie şi viabil.
Majoratul a fost fixat la 21 de ani, dar se prevede şi o procedură a emancipării
persoanei de la 18 ani când are capacitate apropiată de a majorilor, potrivit cu care
emancipatul poate încheia anumite acte şi îşi poate angaja răspunderea chiar înainte de
această dată.
Persoanele juridice se împărţeau în două categorii: cu scop lucrativ şi fără scop
lucrativ. Cele cu scop lucrativ urmau a fi reglementate prin Codul de comerţ. Cele fără
scop lucrativ care îşi propuneau obiective culturale, sportive, de binefacere sau politice,
se înfiinţau prin decret domnesc, deoarece se socotea că persoana juridică nu are o
relaţie proprie, ci este o ficţiune a legii.₁
O însemnătate fundamentală în domeniu a avut o întroducerea căsătoriei și divorțului
civil,urmată de înființare serviciilor specializate în cadrul autorităților de stat.

1. http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N19_Istoria_statului_si_dreptului_romanesc_Negoita_Florin.p
http://www.ucdc.ro/ 2.12.2015 22:27
2. http://www.scribd.com/doc/108676696/Referat-Codul-Civil-Romanesc-din-1865#scribd
http://www.scribd.com/ 3.12.2015 12:02
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Civil_din_1865 www.wikipedia.org 3.12.2015 12:35
Persoanele juridice se clasificau astfel: persoane cu scop lucrativ, care urmau a fi
reglementate prin codul de comerț și persoanele fără scop lucrativ, care își propuneau ca
obiectactivități politice, culturale,de binefacere, care se înființau prin decret domnesc.
1.3. Elemente privind Cartea II a Codului Civil
Cartea a doua, cu privire la bunuri, acordă o atenție deosebită bunurilor imobile și a
proprietății. Faptul ca bunurile imobile sunt considerate ca avănd o valoare mai mare
decît celemobile se explică prin aceea că, ăn momentul respectiv, dezvoltarea industrială
era într -un stadiu încipient și nu apăruseră încă bunuri mobile cu mult mai valoroase
decît cele imobile (decît pămăntul, de exemplu). Sunt menționate atributeleproprietîții,
formele de stăpînire a lucrurilorsidrepturile reale. Ulterior, dispozițiile privitoare la
proprietate au fost amendate cu dispozițiil e unor legi specifice privind proprietatea
funciară, proprietatea industrială și proprietatea comercială.
În materia contractelor civile, a fost menționat principiul autonomiei de voință părților
și s-au precizat cazurile în care voința părților poate fi viciată. S—a făcut distincția ăntre
contracteleconsensuale ( formate prin acirdul simplu de voința părților) și contractile
solemne (car necesităîndeplinirea unor formalități).
Proprietatea ca drept fundamental este definita ca dreptul cuiva „de a se bucura si
dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut ,insa in limitele prevazute de lege ‖. Codul
reglementeaza si celelalte drepturi reale : uzufructul, servitutiile etc.
Transmiterea proprietăţii se putea realiza,conform Codului atât prinacte juridice
încheiate între persoane în viaţă, cât şi prin acte pentru cauză demoarte. Pe cale
succesorală prin succesiunea s-a stabilit locul relaţiilor de rudenie şi ordinea succesorală
în funcţie de gradele de rudenie, a succesorilor legitimi şi a succesorilornaturali. Rezerva
succesoral este dedicată descendenţilorşi părinţilor. Pe cale testamentară Codul
reglementează regimul testamentelor:
1 ) olograf (scris, semnat si datat de testator);
2) autentic (semnat de testator si transmis judecatorului care ii confera
autenticitate prin citireain sedinta publica);
3) mistic(secret, semnat de testator si prezentat inchis si pecetluit judecatorului in
baza unui pro- ces-verbal,pentru a fi deschis in conditiile indicate de testator ).
Codul a stabilit dispoziţii clare privind procedura deschiderii succesiunii, categoriile
deaspiranţi la succesiune, ordinea, cota îndobândirea bunurilor succesiunii, opţiunea
succesorală ,obligaţia moştenitorului privind datoriile succesorale.

1. http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N19_Istoria_statului_si_dreptului_romanesc_Negoita_Florin.p
http://www.ucdc.ro/ 2.12.2015 22:27
2. http://www.scribd.com/doc/108676696/Referat-Codul-Civil-Romanesc-din-1865#scribd
http://www.scribd.com/ 3.12.2015 12:02
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Civil_din_1865 www.wikipedia.org 3.12.2015 12:35
Toate reglementarile anterioare se abroga. Codul Calimach aplicat pana atunci in
Moldovasi Legiuirea (Codicele) Caragea din Tara Romaneasca, celelalte legi civile,
ordonante domnestisi instructiuni ministeriale au fost abrogate. ₂
Codul Civil cuprindea 1914 articole, iar de-a lungul timpului, numeroase acte normative
au abrogat, modificat și completat articole din Codul Civil. În ciuda unor numeroase
eforturi de modificare, care au fost culminate prin pregătirea și finalizarea unor noi
proiecte de Cod Civil, care erau menite să îl înlocuiască. ₃

Concluzii
1. http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N19_Istoria_statului_si_dreptului_romanesc_Negoita_Florin.p
http://www.ucdc.ro/ 2.12.2015 22:27
2. http://www.scribd.com/doc/108676696/Referat-Codul-Civil-Romanesc-din-1865#scribd
http://www.scribd.com/ 3.12.2015 12:02
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Civil_din_1865 www.wikipedia.org 3.12.2015 12:35
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a promulgat Codul Civil, alcătuit după
modelul Codului Civil Napoleonian din 1804, luându-se în considerare și modificările
aduse între timp acestui cod, precum și proiectul de Cod Civil italian, legea franceză
asupra transcripției din 23 martie 1853, legea ipotecară belgiană din 10 decembrie 1851,
dispoziții din vechiul drept românesc.
Până în 1864, statul român nu a dispus de o legislație modernă și corectă în domeniul
civil. Dezvoltarea rapidă a economiei, intensificarea procesului de stratificare socială au
impus, alături de alte cauze, nevoia elaborării unui cod unitar pentru reglementarea
relațiilor sociale.
In opinia mea adoptarea codului civil a pus bazele unui noi legislații ce a influentat
intr-un mod pozitiv dezvoltarea economica, politica si sociala a Romaniei. Dovada a
calitatii sale a fost faptul ca a intrat în vigoare în Principatele Unite Române și ulterior
România din 1 decembrie 1865 și a ramas in vigoare până la data de 1 octombrie 2011.

Bibliografie

1.http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N19_Istoria_statului_si_dreptului_romanesc_Negoita_
Florin.p
2.http://www.scribd.com/doc/108676696/Referat-Codul-Civil-Romanesc-din-
1865#scribd

1. http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N19_Istoria_statului_si_dreptului_romanesc_Negoita_Florin.p
http://www.ucdc.ro/ 2.12.2015 22:27
2. http://www.scribd.com/doc/108676696/Referat-Codul-Civil-Romanesc-din-1865#scribd
http://www.scribd.com/ 3.12.2015 12:02
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Civil_din_1865 www.wikipedia.org 3.12.2015 12:35
3.https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Civil_din_1865

1. http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N19_Istoria_statului_si_dreptului_romanesc_Negoita_Florin.p
http://www.ucdc.ro/ 2.12.2015 22:27
2. http://www.scribd.com/doc/108676696/Referat-Codul-Civil-Romanesc-din-1865#scribd
http://www.scribd.com/ 3.12.2015 12:02
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Civil_din_1865 www.wikipedia.org 3.12.2015 12:35