Sunteți pe pagina 1din 5

Arhitecturi în creştere

abruptarhitectura
case de oameni
houses for people
Text, fotografii şi machete:
Cristina CONSTANTIN
şi Cosmin PAVEL

Casele noastre se vor case de oameni. Cu Our houses aim to be houses for people. Indeed,
adevărat, am spune, ele n-ar mai fi ale noastre we might say, they wouldn’t be ours if they were
dacă ar fi pe deplin ale lor. Doar căutare în mers, so truly theirs. It is only a quest along the road;
despre asta se aduce vorba aici. Ce înseamnă this is what is being discussed here. But what
să faci casa unui om? Este întrebarea căreia ne does it mean to make a man’s house? It is the
străduim să îi purtăm de grijă. Restul se adaugă question we strive to answer. The rest wraps
în jur. Şi tot ce înfăşoara în juru-i această grija around it by itself, and becomes sometimes its
devine uneori firea, adică felul în care casa îi ţine nature, the manner in which the house keeps all
pe ai săi laolaltă, în preajmă. its inhabitants together, around it.
When we were proposed to write this article, we
Când ni s-a propus să facem acest material, ne-
thought about writing an introduction in which to
am gândit că vom scrie o introducere în care să
say how we do it and why we do it that way, what
spunem Cum facem, şi De ce facem aşa cum facem,
a house means to us and such. So we set about do-
şi Ce este o casă pentru noi, şi altele asemenea. ing that and realized how emphatic it might sound
Am început şi am văzut cât de bombastic ar and thought that maybe it was too early, that may-
putea suna şi ne-am zis că e prea devreme, că be we didn’t know, that maybe it was better if oth-
de fapt nu ştim, că e poate mai bine să zică alţii. ers spoke about it. We recalled a text which had
Ne-am amintit de un text care ne-a mişcat într- particularly moved us when we had come across
un fel anume, atunci când ne-a picat în mâini. it. It deeply comforted us during our grim pursuit
Pentru noi a fost un fel de alinare a încrâncenării of „mouse architecture” and reminded us that you
în arhitectura de mouse şi ne-a reamintit că nu needn’t know a lot to inhabit or to make a house.
trebuie să ştii mare lucru pentru a locui sau a face It is a text delivered by G. M. Cantacuzino on the
o casă. Iată textul lui G. M. Cantacuzino, rostit la radio in 1937, entitled „The Romanian Dwelling”:
radio în ’37, „Locuinţa românească”: „There are houses in which we spent many days
„Sunt case în care noi am stat zile multe şi care and which, nevertheless, left a cold, hostile trace
totuşi rămân în amintirile noastre străine şi on our memories, unable to evoke any state of
reci, neprielnice evocării vreunei stări sufleteşti, mind, settings that, when looked back at, seem to
decoruri la care privind, parcă altcineva ar fi have been inhabited by someone else. There are
trăit în ele. Altele, dimpotrivă, sunt în memoria others, on the contrary, which find their place in
our memory like warm oases, in which we find
noastră oaze calde în care ne regăsim, în care se
ourselves, where something from inside us is con-
continuă ceva din noi, în care ne întoarcem cu
tinued, houses that we revisit in order to look, in
gândul pentru a privi în oglinzile pline de umbră
their shade-filled mirrors, for the depth of the time
adâncimea timpului trecut. Sunt case sub al căror past. These are houses under whose roof we bare-
acoperiş am stat de-abia o zi, ori numai o noapte, ly spent a day or a night, like the hurried travelers
călători grăbiţi ce suntem mereu. Totuşi ele sunt that we always are. And still they remain on the
pe harta drumurilor noastre lăuntrice ca popasuri map of our inner roads like happy shelters whence
fericite de unde am plecat mai voioşi înainte. Şi we moved on more cheerful. And there are also
sunt case în care unii din noi trăiesc de ani şi ani houses in which people have been living for years
de zile în cenuşiul monotonei datorii, pe care nici on end, overwhelmed by grey monotonous duties,
nu le văd, nici n-ar putea să le descrie. and which they are neither able to see clearly, nor
to describe.

60 ARHITECTURA ARHITECTURA 61
Când fac o casă pentru cineva, un cineva anonim, When I make a house for someone, an anony- Fac casa unui om… deci hotărnicesc un spaţiu, o I make a man’s house…therefore I trace the
de care nu ştiu prea mult, pe care-l ghicesc puţin mous someone about whom I do not know much perioadă de timp care se cheamă viaţa acestui boundaries of a space, of a period of time which
cât îmi trebuie pentru a-i înţelege dorinţele, mă and I tend to make guesses in order to under- om. Creez o intimitate, dau premisele unui ritual is that man’s life. I create intimacy; I furnish the
gândesc întotdeauna la acea înrâurire a caselor, stand his or her wishes, I always think about the al vieţii zilnice. Voi colora, după felul cum va premises for a ritual of daily life. I shall color, ac-
a camerelor, a spaţiilor locuite, cu propria lor authority of houses, rooms, inhabited spaces cădea lumina în casa pe care o voi zidi, amintirile cording to the way light falls on the house about
sonoritate, cu deosebita lor lumină, asupra possessing their own sonority, their own light, ba chiar speranţele, năzuinţele celui care va trăi to be built, the memories, even the hopes, the
acestor amintiri, acestui trecut mereu mărit şi about these memories, this past, constantly aug- cu ai săi în spaţiile dispuse de mine. aspirations of that person who will live together
în veşnică transformare din care ni se compune mented and undergoing eternal transformation, Fac casa unui om… asta nu înseamnă numai că îl with his family in the spaces arranged by me.
personalitatea. which forms our personality. apăr de intemperii şi că îi pun la dispoziţie ceea I make a man’s house… this does not mean solely
Încerc să înţeleg de ce anumite ferestre se I am trying to understand why certain windows ce se cheamă „confort„. Trebuie să îi mai dau that I protect him from bad weather and I pro-
deschid şi astăzi pentru mine pe priveliștile are still opening today, for me, onto the sunny posibilitatea de a uita că eu am fost vreodată vide him with what is known as „comfort„. I need
surâzătoare ale ţărilor făgăduinţei, de ce unele views of the promised land, why some rooms at părtaş la facerea casei lui, trebuie să îi dau toate to give him the opportunity to forget that I have
camere la anumite ore aveau ceva solemn în certain hours acquired something solemn as it şansele de asimilare a operei mele… căci numai ever been involved in the making of his house, to
creşterea întunerecului care le cuprindea, de ce grew darker and darker, why some stairs put up atuncea dânsa va fi valabilă. Căci va veni ziua give him all the chances he needs to appropriate
borders between storeys instead of connecting când fiul acestui om va spune: …casa tatălui meu my work… because it is only then that my work
unele scări puneau hotare între caturi în loc ca să
them, why some doors that were too big fright- şi în mintea copilului această casă va fi într-adevăr will be valid. Because that day will come when
le lege, de ce unele uşi prea mari înspăimântă de
ened me as if they had to open only for a pro- înfăptuirea tatălui său şi nicidecum a cutărui sau that man’s son will say: …my father’s house, and
parcă ele ar trebui să se deschidă numai pentru
cession, why some houses are inhabited by the cutărui arhitect… şi numai aşa va fi bine şi va fi in the child’s mind that house will truly be his fa-
un alai, de ce unele case sunt locuite de sufletul
spirit of their times while others never seem to drept. ther’s creation, and not that of some architect…
vremurilor, pe când de altele niciodată nu se
latch on to life? I ask myself all these questions and this is the only way and the right way to think
prinde viaţa? Îmi pun toate aceste întrebări şi Fac casa unui om… dau deci o înfăţişare
and still I cannot answer them; I cannot answer about it.
totuşi nu răspund, nu pot răspunde la fiecare în năzuinţelor sale. Fac un soi de portret abstract,
each of them in turn, but from them all I try to
parte, dar din suma lor încerc să-mi fac o intuiţie mărturisesc pentru dânsul ceea ce poate că nici I make a man’s house… therefore I give shape to
form an intuition which will be the key that will
care va fi cheia cu care voi nădăjdui a pătrunde dânsul nu ştia că avea de mărturisit, îl pun în faţa his aspirations. I make some sort of abstract por-
help me penetrate the world of inanimate ob-
în lumea a ceea ce numim noi, cu totul fără dorinţelor sale, le exprim pe cât se poate, îl pun trait, I confess for him what he probably didn’t
jects, as so inconsiderately we call it. Inconsid-
socoteală, a obiectelor neînsufleţite. Căci nimic în faţa maniilor sale… le combat pe cât se poate. even know that he wanted to confess, I place him
erately because there is nothing livelier, or there
nu este mai viu, sau ar trebui să fie mai viu decât Şi din rezistenţa mea şi din voinţa lui, se face o face to face with his manias, I express them to
shouldn’t be anything livelier, than a house. But
o casă. Dar cine dă casei acest suflet iniţial? Cei casă. E un soi de colaborare între doi străini, un the fullest extent possible. And thus, my strength
what animated this house, originally? The people
cari o locuiesc? Nu. Atunci? E treaba ta, tu care joc magic al intuiţiei. and his will combine in making a house. It is a col-
who live in it? No. But what, then? It is your job,
eşti arhitect, să dai faţadelor priviri şi încăperilor Fac casa unui om… las deci oraşului în care el laboration between two strangers, a magic game
yours, the architect, to imbue the façades and the
sonoritatea vieţii. Numai cu această condiţie trăieşte întipărirea voinţei sale. În conglomeratul of intuition.
rooms with the look and sonority of life. It is only
arhitectul este un creator… de nu, el rămâne un social al unui oraş, schiţez ideograma unei I make a man’s house… therefore I leave the im-
by meeting this requirement that the architect
simplu făcător de decoruri tot atât de artificiale personalităţi. Casa terminată ea va deveni cu print of his will on the city in which he lives. In the
becomes a creator. Otherwise, he stays a mere
ca acelea de pe scena unui teatru. A face decoruri totul a lui. Va fi casa cutărui, prin faţa căreia şi eu social conglomerate of a city, I trace the ideogram
builder of settings, just as artificial as the theater
se poate învăţa. Sunt reguli, calapoade, ba chiar ones. One can learn how to make settings. There voi trece odată, uitând aproape că am făcut-o. Şi of a personality. Once completed, the house will
reţete pentru acest soi de meserie. A da viaţă însă are rules, molds, even recipes for this kind of când casa va fi gata, când ultimul tâmplar, ultimul become entirely his. It will be the house of that
unei case, fie ea cât de simplă, nu se învaţă. E un craft. But to give life to a house, however simple, electrician ori zugrav va fi ieşit dintr-însa, mă voi man, by which I shall also pass some day, almost
dar pe care-l ai sau nu, cu care te naşti… un har cannot be learnt. It is a gift that you either have retrage şi eu pe vârful picioarelor, ca să nu se auză forgetting that I made it. And when the house is
care nu se găseşte nici la şcoală, nici în biblioteci, or you don’t, that you are born with… a gift not că am plecat şi totodată să se uite că am fost..„ * finished, when the last carpenter, the last electri-
e un soi de simţ al spaţiilor şi al destinului care se to be acquired in school or in libraries, a special * G. M. Cantacuzino, cian or house painter has left it, I shall also with-
Izvoare şi popasuri, Editura
pătrund, dând naştere acestui joc de forme care mixed sense of space and destiny which gives rise draw on tiptoe, so that people stay unaware that
Eminescu, Bucureşti, 1977
se cheamă „arhitectură”. to the play of forms referred to as „architecture„. I left and also forget that I was there.”*
62 ARHITECTURA ARHITECTURA 63
UNA DIN CINCI CASE LA GULIA
Enona este un soi de „crăiasă strange”. Înaltă, cu un păr roşu foate lung, prietenoasă, se implică în acţiuni umanitare şi îşi
pictează singură fustele. Enona ar fi vrut o casă pentru ea. Doar în principiu pentru ea, căci poate ar fi venit aici şi mama
de la Braşov, sau poate ar fi devenit cândva casa unei Enone familiste. Totuşi, acum, Enona ar fi vrut o casă cu locuri multe
şi nedesluşite: pentru dormit, stat cu prietenii, cusut, desenat sau pentru oaspeţi. Pentru generozitatea temei a venit
generozitatea ofertei. La a doua întâlnire, Enona ne-a găsit cu trei case pe care le-a numit politicos „căluţul”, „omida” şi
„miriapodul”. Dintre acestea „căluţul” a fost cel mai îndrăgit, dar mai era de gândit. La a treia întâlnire „căluţul” a mai
crescut, dar i s-au adăugat două case compacte: „bastionul” şi „turnul”. În cele din urmă, Enona a avut un vis. Se făcea
că trebuie să aleagă între „căluţ” şi „turn”. Din păcate, iţele locului s-au încurcat şi acum se aşteaptă pentru o vreme.

ONE OF FIVE HOUSES AT GULIA


Enona is a kind of „strange princess”. Tall, with red, very long hair, friendly, she gets involved in humanitarian actions
and paints her own skirts. Enona would have wanted a house just for herself. In principle, that is, because her mother
from Braşov could have joined her there or maybe it could have become, some day, the house of Enona’s family. Still,
at this point in time, Enona would have liked a house with numerous and vague places to be: for sleeping, for chatting
with friends, for sewing, drawing or for guests. The generosity of the theme was met by the generosity of the offer. On
the second meeting, Enona found us with three houses which she politely called „the little horse”, „the caterpillar” and
„the myriapod”. Of these, „the little horse” was the most loved, but there was still some thinking to be done about it. On
our third meeting, „the little horse” had grown some more and had been adjoined by two compact houses: „the strong-
hold” and „the tower”. Finally, Enona had a dream. In that dream, she had to choose between the „little horse” and the
„tower”. Unfortunately, things became complicated on site and now everybody has decided to sit and wait for a while.
CASA DE VACANŢĂ DIN AVRAM IANCU
Domnul Nicolae este ofiţer pe un vas cargo. Asta se întâmplă câteva luni pe an, timp în care se poate gândi la
multe lucruri. Restul anului, este acasă, la Constanţa şi prin ţară. Cu ceva ani în urmă şi-a cumpărat un teren în
Ţara Moţilor şi, trecând prin Alba Iulia, s-a întâmplat să vadă o expoziţie despre un concurs de arhitectură. I-a
plăcut ceva de-acolo şi, nu am elucidat nici azi misterul despre cum şi de unde, ne-a căutat la telefon. Domnul
Nicolae visa o „căsuţă moţească” în satul Avram Iancu. Noi am făcut o casă ca o biserică, învelită în şiţă, şi o
machetă mică. Am împachetat totul şi i-am trimis, iar dânsului i-a plăcut mult. A plănuit o vacanţă acolo cu
familia, naşii şi arhitecţii. Noi ne-am dat ocupaţi şi de atunci n-am mai avut veşti. Şi mai e ceva. Ne-a vorbit
odată despre piraţii somalezi şi despre pericolul la care se expun navele ce trec prin apele lor. Aşa că, în glumă
doar, am zis c-o fi fost răpit de piraţi.

HOLIDAY HOUSE IN AVRAM IANCU


Mr. Nicolae is an officer on a cargo vessel for
several months a year, during which time he can
1. intrare think of many things. The rest of the year he is at
2. loc de luat masa
3. camera de zi home, in Constanţa, and around the country. Sev-
4. dormitor şi
dressing eral years ago he purchased a plot of land in Tran-
5. atelier sylvania and, passing through Alba Iulia, acciden-
6. camera de seară
7. grădină tally saw an exhibition of an architecture compe-
8. terasă
9. loc pentru maşină tition. He liked something there and decided to
10. curte
1. intrare
call us; how he did it and from where is a mystery 1. prispa
1. prispa
2. loc de luat masa that I have not solved to this day. Mr. Nicolae was 2. camera de zi
2. camera de zi
3. camera de zi 3. sufragerie
4. dormitor şi dreaming of a „small Transylvanian house” in the 3. sufragerie
4. bucătărie
4. bucătărie
dressing
5. atelier
Avram Iancu village. We made a house much like 5. baie
5. baie
6. dormitor
6. dormitor
6. camera de seară a church, all covered in shingles, and a small scale 7. loc de joacă
7. loc de joacă
7. grădină 8. camera copiilor
8. terasă model. We wrapped everything in a parcel and 8. camera copiilor
9. loc pentru maşină
10. curte
delivered it to him, and he enjoyed it immensely.
He planned a vacation there with his family, the
1. camera mare godparents and the architects. We pretended
2. bucătărie
3. camera de oaspeţi
to be busy and haven’t heard of him since. And
4. centrala termică there is something else. He told us once about
5. adăpost afară
6. atelier the Somalese pirates and the danger incurred by
7. loc pentru somn
8. cu ochii la stele
all ships sailing in those waters. So we jokingly as-
sumed that he had probably been kidnapped by
1. camera mare pirates.
2. bucătărie
3. camera de oaspeţi
4. centrala termică
5. adăpost afară
6. atelier
7. loc pentru somn
8. cu ochii la stele

64 ARHITECTURA ARHITECTURA 65
CASA DE LA CORNETU
Răzvan a fost coleg cu doamna Constantin. La
început am ezitat, o casă la Cornetu semăna
de departe a dosar de autorizaţie şi atât. Până
la urmă ne-am întâlnit. Cu Răzvan este foarte
uşor să vorbeşti. Mai apoi am aflat că se ocupă
de comunicare. Casa de la Cornetu este o casă
pentru el, soţie, băiatul cel mare, Victor, băiatul
cel mic, Vlad, Varvara, fata pe care şi-o doresc
şi un Schnauzer rău, adică familia Vasilescu. Am
căpătat evident, la prima întâlnire, o schiţă de
plan pe foaie de mate. Acum şantierul e în toi.
Deocamdată ne înţelegem bine, minus două
ferestre interioare şi nişte trepte. Ne adunăm cu
ceva emoţii în jurul şarpantei, piramidale, înalte,
cu lucarne şi fereastră mică sus, în creştet. Răzvan
îi dă zor până nu se termină vara şi banii.

1. casă la Cornetu
2. garaj
3. magazie
4. chioşc de grădină

1. casă la Cornetu
CASA DE PE VÂRF DE DEAL LA CHIŢORANI THE HOUSE ON TOP OF THE CHIŢORANI HILL
2. garaj
3. magazie Pe Cornel îl ştim de mult. Pentru el şi familia lui We have known Cornel for a long time. For him
4. chioşc de grădină
ne-am învârtit o vreme în jurul reabilitării fostei and his family we did a lot of research for the res-
case Bertola. Cornel a cumpărat ceva podgorie toration of the former Bertola hose. Cornel pur-
pe dealurile de lângă Ploieşti şi, fiind vorba de chased a vineyard on the hills near Ploieşti and, as
he was a very active person, the ideas came one
o persoană extrem de activă, ideile s-au ţinut
after the other. For the old house, one by one,
lanţ. Pentru casa veche, pe rând: o pensiune, o
there came: a pension, a holiday house, a per-
casă de vacanţă, o locuinţă permanentă. Imediat
manent dwelling. Right next to it: a wine cellar, a
lângă ea: o vinărie, o pensiune, o casă de nunţi,
pension house, a wedding house, several dwell-
câteva locuinţe adunate într-un bloculeţ. Iar mai ings gathered in a small apartment block. Then,
apoi, pe un vârf de deal, o casă. Casa „potcoavă” on top of the hill, there rises a house. The „horse-
este o casă de cărămidă cu curte, turn, trepte, shoe” house is a brick house with yard, tower,
iarbă şi rotunjimi. Cosmin a desenat-o într-o zi stairs, grass and round edges. Cosmin drew it one
pe-o piatră, în curte la Radu Vodă. Cornel n-a mai day on a rock, in Radu Vodă’s courtyard. Cornel
întrebat de mult de ea. has not been asking about it for a long time.
THE CORNETU HOUSE
Răzvan had been a colleague of Ms. Constantin. 1. curte interioară 1. curte interioară
2. camera de zi 2. camera de zi
At the beginning I was a bit hesitant: a house in 3. scară melc 3. scară melc
Cornetu didn’t promise to amount to much, apart 4. bucătarie 4. bucătarie
5. dormitor 5. dormitor
from the preparation of the building permit file. 6. loc de citit 6. loc de citit
7. loc răcoros 7. loc răcoros
Finally, though, we met. It is very easy to talk to 8. terasă pietruită 8. terasă pietruită
Răzvan. Then we learnt that he was employed in 9. terasă planatată 9. terasă planatată
10. camera din turn 10. camera din turn
the communication business. The Cornetu house 11. balcon 11. balcon
12. verandă 12. verandă
is a house for him, his wife, the eldest boy, Vic-
tor, the youngest boy, Vlad, Varvara, the girl they
want to have and a mean Schnauzer, i.e. the Va-
silescu family. Naturally, on that very first meeting
I was provided with a plan sketched on a sheet
from a mathematics notebook. Now the building
site is underway. We are getting along just fine
with the exception of two interior windows and
some stairs. We gather rather nervously around
the pyramidal, high roof framing, provided with
skylights and a small window on top. Răzvan urg-
es us to keep things moving before the summer
and the money run out.

66 ARHITECTURA ARHITECTURA 67
1. intrare
2. lucru
3. cameră
4. bucătărie
5. somn
6. curte interioară
7. umbrar
8. tainiţă

1. intrare
2. lucru
3. cameră
4. bucătărie
5. somn
6. curte interioară
7. umbrar
8. tainiţă

CASA DIN GARAJE LA BRAGADIRU THE GARAGE HOUSE IN BRAGADIRU


Casa de la Bragadiru e casa noastră. Cosmin The Bragadiru house is our house. Cosmin pur-
a cumpărat terenul prin 2004 şi primul garaj chased the land in 2004 and the first prefabri-
prefabricat „Granitul” în 2007. La început şi-a cated garage „Granitul” in 2007. At the beginning,
petrecut o vreme în jurul unor idei frumoase: o he spent some time conceiving some nice ideas:
casă ca un cuptor, o casă turn înfăşurată într-o a house like an oven, a tower house wrapped in
scară. În cele din urmă totul a devenit mult prea a stairway. Eventually, everything became very
greu. A-ţi face propria casă ca arhitect, unde să difficult. As an architect who wants to make his
own house, where do you draw the line and stop
opreşti visarea? Decizia a fost drastică: va fi o
dreaming? The decision was severe: it will be a
casă din garaje recuperate al cărei proiect să-l
house made of recovered garages, whose design
înceapă Cristina. Oarecum depăşită de sarcina had to be commenced by Cristina. Somewhat
încredinţată, Cristina a umplut două caiete cu overwhelmed by the task, Cristina filled two note-
schiţe de asamblare a garajelor. Ne-am consultat. books with sketches for the assembly of the garag-
Cosmin a propus garajul vertical, „monumentalul”. es. We had some consultations. Cosmin proposed
S-au hotărnicit pe rând o curte pentru atelier, the vertical garage, the „monumental”. They de-
curtea dormitorului, curtea de intrare şi curtea cided, one by one, upon a yard for the studio, the
mare. Ne-am apucat de şantier. A durat mult, bedroom’s yard, the entrance yard and the large
foarte mult. Am învăţat multe. Ne-am gândit main yard. So we kicked off the building site. It
că poate e nevoie de experienţa facerii propriei lasted a long, long time. We learnt many things.
case pentru a putea înţelege nevoia şi greutatea We thought that maybe it took the experience
altuia de a-şi construi o casă. Acum e pe sfârşite. of making your own house in order to be able to
Garajele sunt albe şi au obloane mari din tablă understand another person’s need and hardships
expandată, albe şi ele. Pe „monumental” urcă in building a house. Now it is almost finished. The
viţă sălbatică. Cosmin a zidit o pivinţă aproape garages are white and have been equipped with
large shutters made of porous iron plate, also
îngropată, cu o cupolă şi oculus. Cărămida
painted white. The „monumental” is clad in wild
recuperată se vede înăuntru, iar deasupra creşte
grapevine. Cosmin built a half-buried cellar with a
iarbă. Una dintre cele trei sălcii plantate toamna
dome and an oculus. The recovered brick can be
trecută a prins rădăcini. spotted inside; it is covered in grass on the outside.
One of the three willows planted last autumn has
already taken root.
68 ARHITECTURA ARHITECTURA 69

S-ar putea să vă placă și