Sunteți pe pagina 1din 114

REPUBLICA MOLDOVA

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

INSTALAŢII DE GAZE

SISTEME DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR

NCM G.05.01 – 2012*

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


AL REPUBLICII MOLDOVA
CHIŞINĂU 2014
ADAPTAT: de IP „GAZPROIECT” SA
ing. V.Grosu IP „GAZPROIECT” SA
ing. C.Cebotaev IP „GAZPROIECT” SA
ing. V.Ceşuin IP „GAZPROIECT” SA
ing. M.Cuşnir IP „GAZPROIECT” SA
ing. P.Zariţki “Serviciul de Stat pentru verificare şi expertizare a proiectelor şi
construcţiilor”
ing. V.Arion “Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegerea Tehnică a Obiectelor
Industriale Periculoase”
ACCEPTAT: de Comitetul Tehnic CT-C 11 „Instalaţii şi reţele de gaze”
Preşedinte:
Ing. Pădureac Anatol SRL „Panlagaz”
Secretar:
Ing. David Maria Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Membri:
Ing. Lebedi Eugen IP „Agroproiect”
Ing. Proharciuc Alexei Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Cer-
tificare”
Ing. Tonu Valentin Direcţia „Livrării şi desfacerii gaze”, S.A.
„Moldovagaz”
Ing. Ţuleanu Constantin Universitatea Tehnică a Moldovei
Ing. Şevcenco Alexandru Şef secţie, Direcţia salvatori şi pompieri, Serviciul
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Ing. Arabadji Alexandru Inginer-şef, SRL „Chişinău-Gaz”
Ing. Baleca Elena Manager de proiect, IPS „IPROCOM”
Ing. Barbul Nicolae Director, Firma „Macamih”, SRL
Reprezentantul Ministerului
Ing. David Maria Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

APROBAT prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii


Moldova nr. din 2014, cu aplicare din 2014.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului normativ în construcţii se abrogă normativul


NCM G.05.01-2012

MDRC 2014

II
PREFAȚĂ

Prezentul document normativ, - NCM G.05.01-2012* „Sisteme de distribuție a


gazelor” – ediția 2014, reprezintă redacția revizuită a normativului NCM G.05.01-
2012 „Sisteme de distribuție a gazelor” – ediția 2012.
În NCM G.05.01-2012* „Sisteme de distribuție a gazelor” este introdus Amen-
damentul A1:2014 la documentul normativ în cauză, aprobat prin ordinul Ministrului
dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 83 din 27 mai 2014.
Amendamentul A1:2014 este elaborat de Comitetul Tehnic pentru Normare
Tehnică și Standardizare în Construcții CT-C 11 „Instalații și rețele de gaze”. În con-
formitate cu acest Amendament este pregătită redacția documentului normativ NCM
G.05.01-2012* „Sisteme de distribuție a gazelor” a ediției anului 2014.
Punctele, tabelele în care s-au introdus modificări, sunt evidențiate cu „*” și pre-
cedate de inscripția „Redacție modificată. A1:2014”.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий нормативный документ, - NCM G.05.01-2012* „Sisteme de dis-


tribuție a gazelor” – издание 2014 г. является пересмотренной редакцией
нормативного документа NCM G.05.01-2012 „Sisteme de distribuție a gazelor” –
издания 2012 г.
В NCM G.05.01-2012* „Sisteme de distribuție a gazelor” внесено изменение
A1:2014 к указанному нормативному документу, утвержденному приказом Ми-
нистерства регионального развития и строительства № 83 от 27 мая 2014 года.
Изменение A1:2014 разработано Техническим комитетом по техническому
нормированию и стандартизации в строительстве CT-C 11 „Instalații și rețele de
gaze”. В соответствии с этим изменением подготовлена редакция нормативного
документа NCM G.05.01-2012* „Sisteme de distribuție a gazelor” издания 2014 г.
Пункты, таблицы в которые внесены изменения отмечены „*” и предше-
ствованы записью „Измененная редакция. Изм. A1:2014”.

III
PREAMBUL

Prezentul normativ în construcţii NCM G.05.01-2012* „Sisteme de distribuţie a


gazelor”, ediția 2014, conţine condiţii tehnice obligatorii pentru proiectarea şi construi-
rea unor sisteme noi de distribuţie a gazelor, sau reconstrucţia celor existente, destinate
asigurării consumului cu gaze naturale şi hidrocarburi gazoase lichefiate în calitate de
combustibil, precum şi a conductelor interioare de gaze, stabilesc condiţiile faţă de se-
curitatea şi caracteristicile lor de exploatare.
Particularităţile de bază ale prezentelor norme şi reguli sunt:
 prioritatea condiţiilor care asigură exploatarea sigură şi inofensivă a sisteme-
lor de distribuţie a gazelor;
 apărarea drepturilor şi intereselor protejate de stat ale consumatorilor de pro-
ducţie prin reglementarea caracteristicilor de exploatare a sistemelor de dis-
tribuţie a gazelor;
 extinderea posibilităţilor de aplicare a tehnologiilor moderne eficiente, a noi-
lor materiale şi utilaje pentru construirea noilor şi restabilirea sistemelor uza-
te de distribuţie a gazelor;
 armonizarea cu documentele normative de peste hotare.
Adoptarea documentului normativ NCM G.05.01-2012* „Sisteme de distribuţie
a gazelor” în calitate de document normativ naţional este condiţionată de dezvoltarea
infrastructurii de alimentare centralizată şi decentralizată cu căldură, care utilizează în
calitate de combustibil gazul natural.
În textul documentului normativ naţional NCM G.05.01-2012* „Sisteme de dis-
tribuţie a gazelor” sunt introduse modificări şi completări legate cu condiţiile specifice
fizico-climaterice, legislative, metodologice şi normative.
Recomandările concrete, executarea cărora asigură respectarea prevederilor pre-
zentului normativ în construcţii, sunt prezentate în următoarele Coduri practice:
 CP G.05.01-2014* (MCП 4.03-101 - 2008) – „Sisteme de distribuţie a
gazelor. Dispoziţii generale de proiectare şi construcţie a sistemelor de dis-
tribuţie a gazelor din ţevi de metal şi polietilenă”;
 CP G.05.02-2014* (МСП 4.03-102 - 2008) – „ Sisteme de distribuţie a
gazelor. Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de metal”;
 CP G.05.03-2014* (МСП 4.03-103 - 2008) – „Sisteme de distribuţie a
gazelor. Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de polietilenă
şi reconstrucţia conductelor uzate”.
Normativul în construcţii NCM G.05.01-2012* „Sisteme de distribuţie a gaze-
lor”, ediția 2014, înlocueşte NCM G.05.01-2012 «Газораспределительные
системы».

* În curs de elaborare

IV
ВВЕДЕНИЕ

Настоящий строительный норматив NCM G.05.01-2012* «Газорас-


пределительные системы», издание 2014, содержит технические требования,
обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых
газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и
сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в каче-
стве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к
их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
Основными особенностями настоящих норм и правил являются:
 приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и
безопасной эксплуатации систем газораспределения;
 защита охраняемых законом прав и интересов потребителей строитель-
ной продукции путем регламентирования эксплуатационных характе-
ристик систем газораспределения;
 расширение возможностей применения современных эффективных тех-
нологий, новых материалов и оборудования для строительства новых и
восстановления изношенных систем газораспределения;
 гармонизация с зарубежными нормативными документами.
Разработка нормативного документа NCM G.05.01-2012* «Га-
зораспределительные системы» обусловлена развитием инфраструктуры центра-
лизованного и децентрализованного теплоснабжения, использующего природ-
ный газ в качестве топлива.
В текст нормативного документа NCM G.05.01-2012* «Газо-
распределительные системы» внесены изменения и дополнения связанные с но-
выми требованиями и с учетом Европейских стандартов.
Конкретные рекомендации, выполнение которых обеспечивают соблюде-
ние требований настоящих строительных норм и правил, приведены в следую-
щих Сводах правил:
 CP G.05.01-2014* (MCП 4.03-101 - 2008) - «Общие положения по про-
ектированию и строительству газораспределительных систем из сталь-
ных и полиэтиленовых труб»;
 CP G.05.02-2014* (МСП 4.03-102 - 2008) - «Проектирование и строи-
тельство газопроводов из металлических труб»;
 CP G.05.03-2014* (МСП 4.03-103 -2008) - «Проектирование и строи-
тельство газопроводов из полиэтиленовых и реконструкция изношен-
ных газопроводов».
Строительные нормы и правила NCM G.05.01-2012* «Газораспре-
делительные системы», издание 2014, разработаны взамен NCM G.05.01-2012
«Газораспределительные системы».

* În curs de elaborare

V
NORMATIV ÎN CONSTRUVŢII NCM G.05.01-2012*

Instalaţii de gaze
Sisteme de distribuţie a gazelor
Gas distribution systems
Gas distribution systems
Газовые установки
Газораспределительные системы

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1 DOMENIUL DE APLICARE


Настоящие нормы распространяю- Prezentul normativ în construcţii se
тся на проектирование и строительство referă la proiectarea şi construcţia noilor
новых и реконструируемых газораспре- sisteme de distribuţie a gazelor, recon-
делительных систем, предназначенных strucţia şi dezvoltarea celor care funcţio-
для обеспечения потребителей приро- nează, destinate pentru asigurarea utili-
дными газами с избыточным давлени- zatorilor cu gaze naturale la suprapresiuni
ем не более 1,2 МПа (12 кгс/см2) и сжи- pînă la 1,2 MPa (12 kgf/cm2) şi cu hidro-
женными углеводородными газами (да- carburi gazoase lichefiate (în continuare
лее СУГ) с избыточным давлением не HGL) la suprapresiuni pînă la 1,6 MPa
более 1,6 МПа (16 кгс/см2), использую- (16 kgf/cm2), care le folosesc în calitate
щих газ в качестве топлива, а также на de combustibil, cît şi la conductele de ga-
внутренние газопроводы, и устанавли- ze interioare, şi stabilesc condiţiile pentru
вают требования к их безопасности и siguranţa lor şi pentru caracteristicile de
эксплуатационным характеристикам. exploatare.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 2 REFERINŢE NORMATIVE


В настоящих строительных нормах În prezentul normativ în construcţii
использованы ссылки на нормативные sunt utilizate referinţe la documentele
документы, перечень которых приве- normative, lista cărora este expusă în
ден в приложении А. anexa A.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
3 ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3 NOȚIUNI ŞI DEFINIŢII
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
3.1* В тексте настоящего норматив- 3.1* În textul prezentului document
ного документа применяются понятия и normativ sunt utilizate noțiuni şi definiţiile
их определения, приведенные ниже: lor prezentate mai jos:
Газораспределительная система Sistem de distribuţie a gazelor -
– имущественный производственный complexul de producere patrimonial,
комплекс, состоящий из технологиче- compus din obiecte tehnologic, organiza-
ски, организационно и экономически toric şi economic reciproc interconexe,
взаимосвязанных объектов, предна- destinate pentru transportarea şi debita-
значенных для транспортировки и по- rea gazelor către utilizatori.
дачи газа непосредственно его потре-
бителям.
Газораспределительная сеть – Reţea de distribuţie a gazelor –
технологический комплекс, состоящий complex tehnologic, format din conducte
из наружных газопроводов поселений, de gaze exterioare a localităţilor, inclusiv
включая межпоселковые, от выходного coductele de gaze interrurale, de la insta-
отключающего устройства ГРС или laţiile de deconectare a STG sau alte sur-
NCM G.05.01-2012* pag. 2

иного источника газа до вводного газо- se de alementare cu gaze până la con-


провода к объекту газопотребления. ducta de racordare.
Источник газораспределения – Sursa de distribuţie a gazelor –
эле-мент системы газоснабжения, element al sistemului de alimentare cu
например, газораспределительная gaze, de exemplu, staţia de transport ga-
станция - ГРС, служащий для подачи ze - STG, destinat pentru debitarea gazu-
газа в газораспределительную сеть. lui în reţeaua de distribuţie a gazelor.
Наружный газопровод – подзем- Conductă de gaz exterioară – con-
ный, наземный и (или) надземный га- ducta de gaz subterană, terestră şi(sau)
зопровод, сети газораспределения или supraterestră a reţelelor de distribuţie sau
газопотребления, проложенный вне consum a gazelor, montată în afara clădi-
зданий до внешней грани наружной rilor şi adusă până la elementul de con-
конструкции здания. strucţie exterior al clădirii.
Подземный газопровод – наруж- Conductă de gaz subterană - con-
ный газопровод, проложенный ниже ductă de gaz exterioară pozată mai jos de
уровня поверхности земли или по по- nivelul suprafeţei terestre sau pe suprafa-
верхности земли в обваловании. ţa pămîntului în îndiguire.
Надземный газопровод - наруж- Conductă de gaz supraterestră -
ный газопровод, проложенный над по- conductă de gaz exterioară pozată de
верхностью земли или по поверхности asupra sau pe suprafaţa pămîntului fără
земли без обвалования. îndiguire.
Подводный газопровод - наруж- Conductă de gaz subacvatică –
ный газопровод, проложенный ниже conducta de gaz pozată mai jos de nivelul
уровня поверхности дна пересекаемых fundului bazinelor acvatice navigabile sau
судоходных водных преград или про- pe fundul bazinelor de apă nenavigabile
ложенный по дну несудоходных вод- traversate.
ных преград.
Межпоселковый газопровод - Conductă de gaz interrurală – con-
распределительный газопровод, про- ducta de gaz de distribuţie trasată în ex-
ложенный вне территории поселений travilanul localităţii.
Внутренний газопровод – газо- Conductă de gaz interioară – con-
провод, проложенный внутри здания от ducta de gaz montată în interiorul clădirii,
вводного газопровода до места уста- de la conducta de gaze de racordare pînă
новки газоиспользующего оборудова- la locul amplasării aparatelor consuma-
ния. toare de combustibili gazoşi.
Газопровод-вводный – участок Conductă de gaz de racordare –
газопровода от установленного снару- tronsonul conductei de gaze de la instala-
жи отключающего устройства на вводе ţia de închidere, montată în exterior, pînă
в здание при его установке снаружи до la conducta de gaze interioară, inclusiv
внутреннего газопровода, включая га- conducta de gaze pozată în tubul de pro-
зопровод проложенный в футляре че- tecţie ce trece prin peretele clădirii.
рез стенку здания.
Стандартное размерное отноше- Relaţie dimensionale de standard
ние (SDR) - отношение номинального (SDR) – raportul dintre diametrul nominal
наружного диаметра к номинальной exterior cu grosimea nominală a peretelui
толщине стенки полимерной трубы. ţevii din polimer.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Шкафной газорегуляторный *Post de reglare a gazelor în firide
пункт (ШГРП) – технологическое (PRGf) – istalaţie tehnologică pe reţelele
устройство сетей газораспределения и de distribuţie şi consum a gazelor, care
газопотребления, предназначенное are menirea de a reduce pesiunea gaze-
для снижения давления газа и поддер- lor şi menţinerea ei în limitele prestabilite,
жания его в заданных пределах неза- indiferent de consumul de gaze.
NCM G.05.01-2012* pag. 3

висимо от расхода газа.


Резервуарная установка СУГ - Instalaţie de rezervoare cu HGL –
устройство, включающее резервуар instalaţie compusă dintr-un rezervor sau
или группу резервуаров и предназна- mai multe, care sunt distinate pentru păs-
ченное для хранения и подачи сжи- trarea şi debitarea hidrocarburilor lichefia-
женных углеводородных газов в газо- te în reţelele de distribuţie.
распределительную сеть.
Индивидуальная баллонная Instalaţie de butelie individuală -
установка – устройство, включающее instalaţie compusă din cel mult două bu-
в себя не более двух баллонов с СУГ, telii cu HGL, ţevi de gaz şi dispozitive
газопроводы, технические устройства, tehnice pentru debitarea gazelor către
предназначенные для подачи газа по- consumator.
требителю.
Групповая балонная установка - Instalaţie de butelie in grup - insta-
устройство, включающее в себя более laţie compusă din mai mult de două bute-
двух баллонов с СУГ, газопроводы, lii cu HGL, ţevi de gaz şi dispozitive teh-
технические устройства, предназна- nice pentru debitarea gazelor către con-
ченные для подачи газа в сеть газо- sumator.
распределения.
Газонаполнительная станция Staţie de umplere gaze (SUG) - în-
(ГНС) – предприятие, предназначенное treprindere cu destinaţie de primire, sto-
для приема, хранения и отпуска сжи- care și livrare a hidrocarburilor lichefiate
женных углеводородных газов потре- consumatorilor în autospeciale şi butelii,
бителям в автоцистернах и баллонах, deservirea şi reatestarea buteliilor de ga-
ремонта и переосвидетельствования ze.
газовых баллонов.
Газонаполнительный пункт Punct de umplere gaze (PUG) - în-
(ГНП) – предприятие, предназначенное treprindere cu destinaţie de primire, sto-
для приема, хранения и отпуска сжи- care şi livrare a hidrocarburilor lichefiate
женных углеводородных газов потре- consumatorilor în butelii.
бителям в баллонах.
Стесненные условия прокладки Condiţii limitate (constrînse) de
газопровода – условия прокладки га- pozare a conductei de gaze – condiţii
зопровода, при которых расстояния, de pozare a gazoductului în care
регламентированные нормативными distanţile, reglementate în actele normati-
документами, выполнить не представ- ve, nu pot fi respectate.
ляется возможным.
Сигнализатор загазованности Semnalizator de impurificare cu
помещения – техническое устройство, gaze a încăperilor (detector automat
предназначенное для обеспечения не- de gaze) – dispozitiv destinat controlului
прерывного контроля концентрации continu de impurificare cu gaze naturale
природного или угарного газа в поме- sau bioxid de carbon în încăperi, cu sem-
щении с выдачей звукового и светово- nalizare auditivă şi vizuală în momentul
го сигналов при достижении предельно atingerii concentraţiei maximale de gaze
допустимого уровня концентрации газа în aierul încăperii.
в воздухе помещения.
Система контроля загазованно- Sistemul de control de impurifica-
сти помещения – технологический re cu gaze a încăperilor – complex teh-
комплекс, предназначенный для обес- nologic, destinat controlului automat
печения непрерывного автоматическо- continu de impurificare cu gaze naturale
го контроля концентрации природного sau oxid de carbon în încăperi, cu sem-
или угарного газа в помещении, обепе- nalizare auditivă şi vizuală, cu deconecta-
чивающий подачу звукового и светово- re automată a debitului de gaze în gazo-
NCM G.05.01-2012* pag. 4

го сигналов, а также автоматическое ductul interioar, în momentul atingerii


отключение подачи газа во внутреннем concentraţiei maximale de gaze în aierul
газопроводе сети газопротребления încăperii.
при достижении предельно допустимо-
го уровня концентрации газа в воздухе
помещения.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacția revizuită. Amend. A1:2014)
*Клапан безопасности (контрол- *Supapă de siguranţă (controler) –
лер) – устройство, автоматически пе- dispozitiv de deconectare automată a de-
рекрывающее подачу газа в газопро- bitului de gaze în gazoduct, în momentul
вод при превышении определенного depăşirii valorii indicate a consumului de
значения расхода газа. gaze.
Регулятор-стабилизатор устрой- Regulator-stabilizator – dispozitiv
ство, автоматически поддерживающее automat de menţinere a presiunii de lu-
рабочее давление, необходимое для cru, necesară pentru funcţionarea optima-
оптимальной работы газоиспользую- lă a utilajelor ce folosesc gazele.
щего оборудования.
Газоиспользующее оборудова- Aparate consumatoare de com-
ние – оборудование, использующее bustibili gazoşi – utilajul care foloseşte
газ в качестве топлива. gazul în calitate de combustibil.
Газовое оборудование – техни- Utilaj gaze – articole tehnice execu-
ческие изделия полной заводской го- tate la uzină (compensatoare, rezervoare
товности (компенсаторы, конденсато- de condens, robinete de închidere etc.),
сборники, арматура трубопроводная folosite în calitate de elemente, compo-
запорная и т.д.), используемые в каче- nente ale conductelor de gaze.
стве составных элементов газопрово-
дов.
Охранная зона сети природного Zonă de protecţie a reţelelor de
газа– прилегающая к сети природного gaze naturale – zonă adiacentă reţelelor
газа зона с особыми условиями поль- de gaze naturale, cu condiţii deosebite de
зования, установленная по всей длине utilizare, stabilită de-a lungul traseului re-
трассы газопровода и вокруг других ţelei de gaze naturale şi în jurul altor obi-
объектов сети природного газа, в кото- ecte ale reţelei de gaze naturale, în care
рой вводятся запреты на доступ лиц, se introduc interdicţii privind accesul de
проведение определенных работ и ре- persoane, efectuarea anumitor lucrări
жим строительства в целях обеспече- stabilite şi regimul construcţiilor în scopul
ния нормальных условий эксплуатации asigurării condiţiilor normale de exploata-
и исключения возможности поврежде- re şi al excluderii posibilităţilor de deterio-
ния сети природного газа. rare a reţelelor de gaze naturale.
Блокированный жилой дом – Clădire de locuit de tip celular
здание квартирного типа, состоящее из (monobloc) – clădire de locuit compusă
двух и более квартир, каждая из кото- din două sau mai multe apartamente, fie-
рых имеет непосредственный выход на care avînd ieşire directă pe teritoriul afe-
прилегающий участок. rent apartamentului.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 4 CONDIŢII GENERALE FAŢĂ DE


ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE A
СИСТЕМАМ GAZELOR
4.1 Проектирование и строитель- 4.1 Proiectarea şi construcţia noilor
ство новых, реконструкцию и развитие sisteme de distribuţie a gazelor, recon-
действующих газораспределительных strucţia şi dezvoltarea celor, care funcţio-
систем осуществляют в соответствии с nează se efectuează în conformitate cu
NCM G.05.01-2012* pag. 5

утвержденной генеральной схемой га- schema întărită generală de alimentare


зификации населенных пунктов, гене- cu gaze a localităţilor şi planurile urbanis-
ральным планом градостроительства tice generale a oraşelor şi localităţilor ru-
или плана обустройства территории rale cu scopul asigurării cu gaze naturale
населенного пункта, микрорайона, в a tuturor consumatorilor Republicii Mol-
целях обеспечения природным газом dova.
всех потребителей Республики Молдо-
ва.
Выбор той или иной схемы газо- Alegerea unei sau altei scheme de
распределения в проектной докумен- distribuţie a gazelor în documentaţia de
тации должен быть обоснован эконо- proiect, trebuie să fie argumentată eco-
мически и обеспечен необходимой nomic şi să asigure nivelul necesar de
степенью безопасности. Любые изме- siguranţă. Orice schimbare în reţelele
нения существующей сети должно existente se va efectua cu păstrarea ca-
осуществляться с сохранением харак- racteristicilor de fiabilitate şi siguranţă.
теристик надежности и безопасности.
4.2 Газораспределительная систе- 4.2 Sistemul de distribuţie a gazelor
ма должна обеспечивать подачу газа tre-buie să asigure alimentarea a utiliza-
потребителям в необходимом объеме torilor cu gaze în volum necesar şi la pa-
и требуемых параметров. rametri corespunzători.
Для потребителей газа, которые не Pentru utilizatorii de gaze, care nu
подлежат ограничению или прекраще- sunt supuşi limitării sau întreruperii apro-
нию газоснабжения, утвержденных в vizionării cu gaze, aprobaţi în ordinea
установленном порядке, (имеющих stabilită, (au prioritate la folosirea gazelor
преимущественное право пользования în calitate de combustibil şi livrări de ga-
газом в качестве топлива и поставки ze), trebuie să fie asigurată alimentarea
газа), должна быть обеспечена беспе- cu gaze neîntreruptă, prin inelarea con-
ребойная подача газа, путем заколь- ductelor de gaze sau prin alte metode.
цевания газопроводов или другими
способами.
Внутренние диаметры газопрово- Diametrul interior al conductelor de
дов должны определяться расчетом из gaze trebuie să se determine prin calcul,
условия обеспечения газоснабжения reieşind din condiţiile de a asigura aprovi-
всех потребителей в часы максималь- zionarea cu gaze a tuturor utilizatorilor în
ного потребления газа. orele de vîrf, cu consum maxim de gaze.
Качество природного газа должно Calitatea gazului natural trebuie să
соответствовать ГОСТ 5542, сжижен- cores-pundă condiţiilor ГОСТ 5542 pen-
ного углеводородного газа (СУГ) – tru hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL)
ГОСТ 20448 и ГОСТ 27578. Качество – ГОСТ 20448 şi ГОСТ 27578. Calitatea
газа иного происхождения должно со- gazelor de altă provinienţă trebuie să co-
ответствовать нормативному докумен- respundă actelor normative.
ту.
4.3 По рабочему давлению транс- 4.3 După presiunea de lucru a gazu-
портируемого газа газопроводы под- lui transportat, conductele de gaze pot fi
разделяются на газопроводы высокого conducte de gaze cu presiune înaltă de
давления I и II категорий, среднего categoriile I şi II, de presiune mijlocie şi
давления и низкого давления в соот- joasă în conformitate cu tabelul 1.
ветствии с таблицей 1.
NCM G.05.01-2012* pag. 6

Таблица 1
Классификация газопрово- Вид транспорти- Рабочее давление в газопроводе,
дов по давлению руемого газа МПа
Высокого I категории Природный Свыше 0,6 до 1,2 включительно
СУГ свыше 0,6 до 1,6 включительно
Высокого II категории Природный и СУГ свыше 0,3 до 0,6 включительно
Среднего III категории Природный и СУГ свыше 0,005 до 0,3 включительно
Низкого IV категории Природный и СУГ До 0,005 включительно

Tabelul 1
Clasificarea conductelor de Tipul gazelor tran- Presiunea de regim în conducta de
gaze potrivit presiunii sportate gaze, MPa
Înaltă de categoria I Naturale Peste 0,6 până la 1,2 inclusiv
HGL Peste 0,6 până la 1,6 inclusiv
Înaltă de categoria II Naturale şi HGL Peste 0,3 până la 0,6 inclusiv
Medie de categoria III Naturale şi HGL Peste 0,005 până la 0,3 inclusiv
Joasă de categoria IV Naturale şi HGL Până la 0,005 inclusiv

4.4 Давление газа во внутренних 4.4 Presiunea gazului în conductele


газопроводах и перед газоиспользую- in-terioare de gaze şi înaintea aparate
щими установками должно соответ- consumatoare de combustibil gazos tre-
ствовать давлению, необходимому для buie să corespundă presiunii necesare
устойчивой работы этих установок, pentru funcţionarea stabilă a acestor in-
указанному в технических паспортах stalaţii, indicată în fişele tehnice de la
заводов-изготовителей, но не должно uzinele producătoare, însă nu trebuie să
превышать значений, приведенных в depăşească valorile indicate în tabelul 2.
таблице 2.
4.5 Газораспределительные сети, 4.5 Reţelele de distribuţie a gazelor,
резервуарные и баллонные установки, instalaţiile de rezervoare şi de butelii, sta-
газонаполнительные станции и другие ţiile de umplere cu gaze şi alte obiecte ale
объекты СУГ должны быть запроекти- HGL trebuie proiectate şi construite astfel
рованы и построены так, чтобы при încât la preluarea sarcinilor şi acţiunilor,
восприятии нагрузок и воздействий, ce acţionează asupra lor pe parcursul
действующих на них в течение пред- termenului probabil de funcţionare, care
полагаемого срока службы, который poate fi stabilit prin sarcina de proiectare,
может устанавливаться заданием на vor fi asigurate durabilitate, rezistenţa şi
проектирование, были обеспечены не- etanşeitatea, necesare conform condiţiilor
обходимые по условиям их безопасно- de securitate. Nu se admit deformări ter-
сти прочность, устойчивость и герме- mice şi de alt tip ale conductelor de gaze
тичность. Не допускаются температур- (inclusiv din cauza deplasării terenului),
ные и другие деформации газопрово- care pot conduce la degradarea integrită-
дов (в том числе от перемещений грун- ţii şi etanşeităţii lor.
та), которые могут привести к наруше-
ниям их целостности и герметичности.
Выбор способа прокладки и мате- Modul de pozare a ţevilor şi materia-
риала труб для газопровода на выходе lul ţevilor pentru conducta de gaze la ieşi-
из ГРС следует предусматривать с rea din staţia de transport a gazelor
учетом пучинистости грунта и других (STG) trebuie ales, luând în consideraţie
гидрогеологических условий, а также с gradul de umflare a pământului şi alte
учетом температуры газа подаваемого condiţii hidrogeologice, precum şi tempe-
из ГРС. ratura gazelor debitate din STG.
NCM G.05.01-2012* pag. 7

Таблица 2
Давление газа,
Потребители газа
МПа
1. Производственные здания, в которых величина давления газа обу-
словлена требованиями производства 1,2
2. Производственные здания прочие 0,6
3. Бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие,
приcтроен- ные к производственным зданиям и встроенные в эти здания 0,3

4. Административные здания 0,005


5. Котельные:
 отдельно стоящие на территории производственных предпри- 1,2
ятий
 то же, на территории поселений 0,6
 пристроенные, встроенные и крышные производственных зда-
ний 0,6
 пристроенные, встроенные и крышные общественных, адми-
нистративных и бытовых зданий 0,3
(Измененая редакция. Изм. A1:2014)
 *пристроенные и крышные жилых зданий 0,005
6. Общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового
оборудования требованиями СНиП 2.08.02 не допускается) и склад-
ские здания 0,005
7. Жилые здания (в т.ч. с поквартирным теплоснабжением) 0,003

4.6 Расчет газопроводов на проч- 4.6 Calculul de rezistenţă a conductelor


ность должен включать определение de gaze trebuie să includă determinarea
толщины стенок труб и соединитель- grosimii pereţilor ţevilor şi a pieselor de
ных деталей и напряжений в них. При racordare, precum şi tensiunile în aces-
этом для подземных стальных и поли- tea. Pentru conductele de gaze subterane
этиленовых газопроводов газопрово- din oţel şi polietilenă trebuie a fi aplicate
дов следует применять трубы (соеди- ţevi (piese de racordare) cu grosimea pe-
нительные детали) с толщиной стенки retelui de peste 3 mm, iar pentru conduc-
не менее 3 мм, для надземных и внут- tele supraterane şi interioare de gaze –
ренних газопроводов – не менее de peste 2 mm.
2 мм.
Характеристики предельных со- Caracteristicile stărilor de limită, coe-
стояний, коэффициенты надежности ficienţii de fiabilitate, valorile normative şi
по ответственности, нормативные и de calcul ale sarcinilor şi acţiunilor, com-
расчетные значения нагрузок и воз- binările acestora, precum şi valorile nor-
действий и их сочетания, а также нор- mative şi de calcul ale caracteristicilor
мативные и расчетные значения ха- materialelor trebuie luate în calcule
рактеристик материалов следует при- ţinându-se cont de prevederile
нимать в расчетах с учетом требо- ГОСТ 27751 şi СНиП 2.01.07.
ваний ГОСТ 27751 и СНиП 2.01.07.
NCM G.05.01-2012* pag. 8

Таbelul 2
Presiunea gaze-
Consumatorii de gaze
lor, MPa
1. Clădiri de producţie, în care valoarea presiunii gazelor este condiţio-
nată de condiţiile de producţie 1,2
2. Clădiri de producţie, altele 0,6
3. Clădiri sociale ale întreprinderilor industriale amplasate separat,
anexate la clădirile de producţie sau încorporate în aceste clădiri 0,3
4. Clădiri administrative 0,005
5. Сentrale termice:
 amplasate separat pe teritoriul întreprinderilor de producţie 1,2
 amplasate separat, pe teritoriul localităţilor` 0,6
 anexate, înglobate sau plasate pe acoperişurile clădirilor in- 0,6
dustriale
 anexate, înglobate şi plasate pe acoperişurile clădirilor publice,
administrative şi sociale 0,3
(Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
 *anexate, şi de acoperiş la clădirile de locuit 0,005
6. Clădiri publice (cu excepţia clădirilor în care nu se admite instalarea
utila-jului de gaze prin prevederile CHиП 2.08.02) şi clădiri de depo-
zitare 0,005
7. Clădiri de locuit (inclusiv cu alimentare autonomă a apartamentelor
0,003
cu căldură)

4.7 При строительстве в районах 4.7 În cazul construcţiei în raioanele


со сложными геологическими условия- cu condiţii geologice complicate şi cu so-
ми и сейсмическими воздействиями licitări seismice trebuie luate în considera-
должны учитываться специальные ţie prevede-rile speciale ale СНиП II-7 şi
требования СНиП II-7 и СНиП 2.01.09 и СHиП 2.01.09, precum şi trebuie prevă-
предусматриваться мероприятия, zute măsuri, care să asigure rezistenţa,
обеспечивающие прочность, устойчи- stabilitatea şi etanşeitatea conductelor de
вость и герметичность газопроводов. gaze.
4.8 Металлические газопроводы 4.8 Conductele de gaze din metal
должны быть защищены от коррозии. trebuie protejate împotriva coroziunii.
Подземные и наземные с обвало- Conductele de gaze din oţel subterane şi
ванием стальные газопроводы, резер- cele terestre cu îndiguiгe, rezervoarele
вуары СУГ, стальные вставки полиэти- HGL, inserţiile de oţel ale conductelor de
леновых газопроводов и стальные фу- gaze din polietilenă şi tuburile de protec-
тляры на газопроводах (далее - газо- ţie de oţel pe conductele de gaze (în con-
проводы) следует защищать от поч- tinuare – conducte de gaze) trebuie pro-
венной коррозии и коррозии блуждаю- tejate contra coroziunii din partea solului
щими токами в соответствии с требо- şi contra coroziunii cauzate de curenţii
ваниями ГОСТ 9.602. vagabonzi, în conformitate cu prevederile
ГОСТ 9.602.
Стальные футляры газопроводов Tuburile de protecţie de oţel ale con-
под автомобильными дорогами, же- ductelor de gaze aflate sub autodrumuri,
лезнодорожными и трамвайными пу- căi ferate şi linii de tramvai în cazul poză-
тями при бестраншейной прокладке rii fără tranşee (perforaţie, străpungere şi
(прокол, продавливание и другие тех- alte tehnologii admise) trebuie, protejate
нологии, разрешенные к применению) prin mijloace de protecţie electrochimică
защищаются средствами электрохими- (în continuare PEC), în cazul pozării prin
NCM G.05.01-2012* pag. 9

ческой защиты (далее ЭХЗ), а при про- procedeu deschis trebuie protejate cu în-
кладке открытым способом - изоляци- veliş izolator şi prin protecţie electrochi-
онными покрытиями и ЭХЗ. mică (PEC).
Надземные и внутренние стальные Conductele supraterane şi interioare
газопроводы следует защищать от ат- de gaze din oţel trebuie protejate împotri-
мосферной коррозии в соответствии с va coroziunii atmosferice în corespundere
требованиями СНиП 2.03.11 и cu prevederile СHиП 2.03.11 şi
СР Е.04.03. СР Е.04.03.
4.9 Газораспределительные си- 4.9 Sistemele de distribuţie a gazelor
стемы поселений с населением более ale localităţilor cu populaţie de peste
100 тысяч чел. должны быть оснащены 100 mii de persoane trebuie să fie dotate
автоматизированными системами ди- cu sisteme automatizate de telecomandă
станционного управления технологи- a procesului tehnologic de distribuţie a
ческим процессом распределения газа gazelor şi de evidenţă a consumului de
и коммерческого учета потребления gaze (SAD PT DG). Pentru localităţile cu
газа (АСУ ТП РГ). Для поселений с populaţie sub 100 mii de persoane, deci-
населением менее 100 тысяч чел. ре- zia privind dotarea sistemelor de distribu-
шение об оснащении газораспредели- ţie a gazelor cu SAD PT DG se ia de că-
тельных систем АСУ ТП РГ принима- tre organizaţiile de exploatare sau de că-
ется эксплуатирующими организация- tre beneficiar şi/sau de către investitor.
ми, заказчиком и/или инвестором.
4.10 Для строительства газорас- 4.10 Pentru construcţia sistemelor de
пределительных систем должны при- distribuţie a gazelor trebuie aplicate mate-
меняться материалы, изделия, газоис- riale, articole, aparate consumatoare de
пользующее и газовое оборудование combustibil gazos şi utilaj de gaze, con-
по действующим стандартам и другим form standardelor în vigoare şi altor do-
нормативным документам на их по- cumente normative pentru livrarea lor;
ставку, сроки службы, характеристики, termenul de funcţionare, caracteristicile,
свойства и назначение (области при- pro-prietăţile şi destinaţia (domeniul de
менения) которых, установленные aplicare) ale acestora stabilite prin aceste
этими документами, соответствуют documente, trebuie să corespundă condi-
условиям их эксплуатации. ţiilor de exploatare a acestora.
Пригодность к использованию в Aplicabilitatea în construcţia sisteme-
строительстве систем газораспреде- lor de distribuţie a materialelor noi, artico-
ления новых материалов, изделий, га- le a utilajului de gaze şi aparate consu-
зоиспользующего и газового оборудо- matoare de combustibil gazos, inclusiv de
вания, в том числе зарубежного произ- producţie străină, în cazul lipsei docu-
водства, при отсутствии нормативных mentelor normative la ele, trebuie confir-
документов на них, должна быть под- mată prin certificatul de corespundere ce-
тверждена документом технического rinţelor securităţii industriale a Republica
освидетельствования выданным Орга- Moldova în modul stabilit de legislaţie.
ном ответственным за техническое ре-
гулирование отрасли в установленном
порядке.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
4.11* Для подземных газопроводов 4.11* Pentru conductele subterane
следует применять полиэтиленовые и de gaze trebuie aplicate ţevi de polietile-
стальные трубы. Для подземных газо- nă şi de oţel.
проводов допускается применять поли- Pentru gazoductele subterane se
этиленовые трубы армированные ста- admite folosirea ţevilor din polietilenă ar-
льным сетчатым каркасом или синтети- mate cu carcase de oţel sau fire sintetice
ческими нитями при условии подтвер- cu condiţia confirmării în modul stabilit a
ждения в установленном порядке их utilității lor pentru aplicare în construcţia
NCM G.05.01-2012* pag. 10

пригодности для применения в строи- gazoductelor. Pentru conductele terestre


тельстве газопроводов. Для наземных şi supraterane de gaze trebuie aplicate
и надземных газопроводов следует ţevi de oţel. Pentru conductele interioare
применять стальные трубы. Для внут- de gaze de presiune joasă se admite
ренних газопроводов низкого давления aplicarea ţevilor de oţel, cupru şi
разрешается применять стальные, polimermetalice multistrat.
медные и многослойные металлопо-
лимерные трубы.
Стальные бесшовные, сварные Ţevile de oţel trase, cele sudate (su-
(прямошовные и спиральношовные) date longitudinal şi în spirală) şi piesele
трубы и соединительные детали для de racord-dare pentru sistemele de distri-
газораспределительных систем долж- buţie a gazelor trebuie să fie confecţiona-
ны быть изготовлены из стали, содер- te din oţel ce conţine nu mai mult de
жащей не более 0,25 % углерода, 0,25 % carbon, 0,056 % sulf şi 0,046 %
0,056 % серы и 0,046 % фосфора. fosfor.
Выбор материала труб, трубопро- Alegerea materialului ţevilor, armatu-
водной запорной арматуры, соедини- rii pentru conducte şi robinetelor de închi-
тельных деталей, сварочных материа- dere, a pieselor de racordare, materiale-
лов, крепежных элементов и других lor de sudură, elementelor de fixare şi a
следует производить с учетом давле- altor trebuie efectuată luând în considera-
ния газа, диаметра и толщины стенки ţie presiunea gazelor, diametrul şi grosi-
газопровода, расчетной температуры mea peretelui conductei de gaze, tempe-
наружного воздуха в районе строи- ratura de calcul a aerului din exterior în
тельства и температуры стенки трубы regiunea de construcţie şi temperatura
при эксплуатации, грунтовых и природ- peretelui ţevii la exploatare, condiţiile na-
ных условий, наличия вибрационных turale şi freatice, existenţa sarcinilor de
нагрузок. vibraţie.
4.12 Величина ударной вязкости 4.12 Valoarea rezistenţei la şoc a
металла труб и соединительных дета- metalului ţevilor şi pieselor de racordare,
лей с толщиной стенки 5 мм и более cu grosimea peretelui de 5 mm şi mai
должна быть не ниже 30 Дж/см2 для mult, trebuie să fie de peste 30 J/cm2
газопроводов: pentru conductele de gaze:
 свыше 0,6 МПа, диаметром свыше  de presiune peste 0,6 MPa, diametrul
620 мм; mai mare de 620 mm;
 подземных, прокладываемых в  subterane, pozate în regiunile cu se-
районах сейсмичностью свыше 6 ism de peste 6 grade;
баллов;
 испытывающих вибрационные на-  care suportă sarcini vibrante;
грузки;
 подземных, прокладываемых в осо-  subterane, pozate în condiţii freatice
бых грунтовых условиях (кроме deosibite (cu excepţia celor ce dispun
слабо пучинистых, слабо набухаю- de grad redus de umflare a solului,
щих, просадочных I типа); umflare scăzută, tasabilitate de tipul I);
 на переходах через естественные  pe treceri peste bariere naturale şi în
преграды и в местах пересечений с locurile de intersecţie cu căile ferate
железными дорогами общей сети и din reţeaua comună şi drumurile auto
автодорогами категорий M, R и L. de categoriile M, R şi L.
При этом величина ударной вязко- În acest caz, valoarea rezistenţei la
сти основного металла труб и соедини- şoc a metalului de bază a ţevilor şi piese-
тельных деталей должна определяться lor de racordare trebuie determinată la
при минимальной температуре эксплу- temperatura minimă de exploatare.
атации.
NCM G.05.01-2012* pag. 11

4.13 Сварные соединения труб в 4.13 Îmbinările sudate ale ţevilor în


газопроводах по своим физико- conductele de gaze, după proprietăţile
механическим свойствам и герметич- sale fizico-mecanice şi etanşeitate, trebu-
ности должны соответствовать основ- ie să corespundă materialului de bază a
ному материалу свариваемых труб. ţevilor sudate. Tipurile, elementele de
Типы, конструктивные элементы и construcţie şi mărimile îmbinărilor sudate
размеры сварных соединений должны trebuie să corespundă standardelor în
соответствовать действующим стан- vigoare. Pentru conductele subterane de
дартам. Для стальных подземных га- gaze din oţel, trebuie aplicate îmbinări
зопроводов должны применяться сты- cap la cap şi în unghi, pentru cele de po-
ковые и угловые соединения, для по- lietilenă - îmbinări cap la cap cu scula în-
лиэтиленовых – соединения встык călzită sau cu mufe electrosudabile
нагретым инструментом или при по- (MES). Rosturile nu trebuie să aibă fisuri,
мощи деталей с закладными электро- urme de ardere, cratere nesudate, pre-
нагревателями (ЗН). Швы не должны cum şi deplasări ale muchiilor, suduri in-
иметь трещин, прожогов, не заварен- complete, incluziuni, interstiţii, excentrici-
ных кратеров, а также недопустимых в tăţi ale ţevilor şi ale defecte, ce reduc
соответствии с требованиями норма- proprietăţile mecanice ale îmbinărilor su-
тивных документов или проекта сме- date şi care sunt inadmisibile, în cores-
щений кромок, непровара, включений, pundere cu prevederile documentelor
пор, несоосности труб и других дефек- normative, sau cu proiectul.
тов, снижающих механические свой-
ства сварных соединений.
У каждого сварного соединения на- La fiecare îmbinare sudata a conduc-
ружных газопроводов должно быть telor exterioare de gaze trebuie aplicate
нанесено обозначение (номер, клеймо) marcajele (numărul, ştampila) sudorului
сварщика, выполнившего это соедине- care a executat această îmbinare.
ние.
Размещение сварных соединений Amplasarea îmbinărilor sudate în pe-
в стенах, перекрытиях и в других кон- reţi, planşeuri şi în alte elemente de con-
струкциях зданий и сооружений не до- strucţii ale clădirilor şi construcţiilor nu se
пускается. admite.
4.14 Герметичность трубопровод- 4.14 Etanşeitatea armăturii de închi-
ной запорной и регулирующей армату- dere şi de reglare pentru conducte (obtu-
ры (затворов, кранов и задвижек) с ratoare, robinete şi vane) cu trecerea
условным проходом до 80 мм, уста- convenţională sub 80 mm, instalată pe
навливаемой на газопроводах с при- conductele cu gaze naturale, trebuie să
родным газом, должна быть не ниже fie nu mai joasă de clasa B, mai sus de
класса В, выше 80 мм - не ниже класса 80 mm – nu mai joasă de clasa C, iar
С, а герметичность арматуры, уста- etanşeitatea armaturii instalate pe con-
навливаемой на газопроводах жидкой ductele de gaze cu fază lichidă a NGL
фазы СУГ, должна быть не ниже клас- trebuie să fie nu mai joasă de clasele A –
сов А - В в соответствии с ГОСТ 9544. B conform ГОСТ 9544.
4.15 Строительство, реконструк- 4.15 Construcţia, reconstrucţia, repa-
цию, капитальный ремонт, расширение raţia capitală, extinderea şi reutilarea teh-
и техническое перевооружение газо- nică a sistemelor de distribuţie a gazelor
распределительных систем следует trebuie efectuată în corespundere cu pro-
осуществлять в соответствии с проек- iectul aprobat în modul stabilit, precum şi
том, утвержденным в установленном luând în consideraţie cerinţele
порядке, а также с учетом требований СHиП 3.01.01.
СHиП 3.01.01.
При проектировании и строитель- La proiectarea şi construirea sisteme-
стве газораспределительных систем lor de distribuţie a gazelor trebuie prevă-
NCM G.05.01-2012* pag. 12

следует предусматривать мероприятия zute măsuri de protecţie a mediului încon-


по охране окружающей среды в соот- jurător în corespundere cu legislaţia în
ветствии с действующим законода- vigoare.
тельством.
Границы охранных зон газорас- Hotarele zonelor protejate ale reţele-
пределительных сетей и условия ис- lor de distribuţie a gazelor şi condiţiile uti-
пользования земельных участков, рас- lizării terenurilor de pământ amplasate în
положенных в их пределах, должны limitele lor, trebuie să corespundă
соответствовать NRS 35-04-09 и в со- NRS 35-04-09 şi în conformitate cu do-
ответствии с действующими норматив- cumentele normative în vigoare.
ными документами.
4.16 Работоспособность и безопас- 4.16 Capacitatea de funcţionare şi
ность эксплуатации газораспредели- secu-ritatea exploatării sistemelor de dis-
тельных систем должны поддержи- tribuţie a gazelor trebuie menţinute prin
ваться и сохраняться путем проведе- efectuarea deservirii tehnice şi reparaţiei
ния технического обслуживания и ре- în corespundere cu documentaţia de ex-
монта в соответствии с эксплуатаци- ploatare, regulamentele tehnice şi docu-
онной документацией, техническими mentelor normativ-tehnice în domeniul
регламентами, нормативно- securităţii industriale, NRS 35-04-09 şi
техническими документами в области NRS 35-04-71.
промышленной безопасности,
NRS 35-04-09 и NRS 35-04-71.

5 НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ 5 CONDUCTE EXTERIOARE DE GAZE

5.1 Общие положения 5.1 Dispoziţii generale


(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
5.1.1* Размещение наружных газо- 5.1.1* Pozarea conductelor exterioa-
проводов по отношению к зданиям, со- re de gaze, în raport cu clădirile, con-
оружениям и параллельным инженер- strucţiile şi reţelele paralele inginereşti
ным сетям следует производить в со- trebuie efectuate în conformitate cu pre-
ответствии с требованиями vederile СHиП 2.07.01, iar pe teritoriul
СHиП 2.07.01, а на территории про- întreprinderilor industriale, în conformitate
мышленных предприятий в соответ- cu prevederile NCM B.01.03 și anexele C
ствии с требованиями NCM B.01.03 и și D ale prezentului document.
приложений С и D настоящих норм.
При прокладке подземных газо- Pozarea conductelor subterane de
проводов давлением до 0,6 МПа в gaze cu presiune sub 0,6 MPa în condiţii
стесненных условиях, на отдельных dificile, pe porţiuni separate ale traseului,
участках трассы, между зданиями и între clădiri şi sub arcele clădirilor, pre-
под арками зданий, а также газо- cum şi a conductelor de gaze cu presiune
проводов давлением свыше 0,6 МПа peste 0,6 MPa în cazul apropierii lor de
при сближении их с отдельно стоящи- construcţiile auxiliare, amplasate separat
ми подсобными строениями (зданиями (clădiri fără prezenţa permanentă a per-
без постоянного присутствия людей) soanelor) se admite cu reducerea pînă la
разрешается сокращать до 50 % рас- 50 % a distanţelor reglementate de
стояния, указанных в СНиП 2.07.01 и СHиП 2.07.01 şi NCM B.01.03 cu condi-
NCM B.01.03. При этом на участках ţia ca pe porţiunea subdistanţată şi la o
сближения и на расстоянии не менее distanţă nu mai puţin de 5 m în ambele
5 м в каждую сторону от этих участков părţi de la această porţiune să se preva-
следует применять: dă:
 бесшовные или электросварные  ţevi din oţel fără sudură sau
NCM G.05.01-2012* pag. 13

стальные трубы, проложенные в electrosudabile, montate în tub de


защитном футляре при 100 %-ом protecţie, cu controlul nedistructiv prin
контроле физическими методами metode fizice de 100 % a sudurilor de
заводских сварных соединений; fabrică;

 полиэтиленовые трубы, проложен-  ţevi din polietilenă, montate în tub de


ные в защитном футляре без соеди- protecţie fără îmbinări sau îmbinate
нений или соединенные деталями с prin mufe electrosudabile sau prin su-
закладными нагревателями (ЗН), dură cap la cap, cu controlul nedis-
или сваркой встык при контроле tructiv prin metode fizice al tuturor su-
всех стыков физическими ме- durilor.
тодами.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*При прокладке газопроводов на *În cazul pozării conductelor de gaze
расстояниях, соответствующих la distanţe ce corespund СНиП 2.07.01,
СНиП 2.07.01, но менее 50 м от желез- însă mai puţin de 50 m de la căile ferate
ных дорог общего пользования, на de folosinţă publică pe porţiunea de
участке сближения и по 5 м в каждую apropiere şi câte 5 m în ambele părţi,
сторону глубина заложения должна adâncimea pozării va fi de cel puţin 2 m.
быть не менее 2 м. Все стыковые Тoate îmbinările sudate cap la cap se vor
сварные соединения должны пройти supune controlului nedistructiv prin meto-
контроль физическими методами. При de fizice. Totodată, grosimea peretelui a
этом толщина стенки стальных труб ţevilor din oţel se va prevedea cu
должна быть на 2-3 мм больше рас- 2-3 mm mai mare decât cea de calcul, iar
четной, а полиэтиленовые трубы coeficientul de siguranţă la rezistenţă al
должны иметь коэффициент запаса ţevilor din polietilenă va fi nu mai mic de
прочности не менее 3,2. 3,2.
5.1.2 Прокладку наружных газо- 5.1.2 Pozarea conductelor de gaze
проводов следует предусматривать, exterioare de prevăzut ca regulă subtera-
как правило, подземной. nă.
В обоснованных случаях допуска- În cazuri justificate se admite poza-
ется надземная прокладка газопрово- rea supraterană a conductelor de gaze pe
дов по стенам зданий внутри жилых pereţii clădirilor în interiorul curţilor şi car-
дворов и кварталов, а также на от- tierelor de locuinţe, precum şi pentru por-
дельных участках трассы, в том числе ţiuni separate ale traseului, inclusiv la tra-
на участках переходов через ис- versarea obstacolelor naturale şi artificia-
кусственные и естественные преграды, le, reţelelelor subterane.
при пересечении подземных коммуни-
каций.
Надземные и наземные газопрово- Conductele de gaze supraterane şi
ды с обвалованием могут проклады- terestre cu îndiguire pot fi pozate pe sec-
ваться на участках скальных грунтов, toarele solurilor stâncoase, mlăştinoase şi
на заболоченных участках и при других altor condiţii dificile ale solului. Materialul
сложных грунтовых условиях. Матери- şi gabaritele îndiguirii trebuie luate, reie-
ал и габариты обвалования следует şind din calculul termotehnic, precum şi
принимать исходя из теплотехническо- din necesitatea de a asigura stabilitatea
го расчета, а также обеспечения conductei de gaze şi a îndiguirii.
устойчивости газопровода и обвалова-
ния.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
5.1.3* Прокладка газопроводов в 5.1.3* Pozarea conductelor de gaze
тоннелях, коллекторах и каналах не до- în tuneluri, colectoare şi canale nu se
пускается. Исключение составляет про- admite. Excepţie fac pozarea conductelor
NCM G.05.01-2012* pag. 14

кладка стальных газопроводов давле- din oţel cu presiune de până la 0,6 MPa
нием до 0,6 МПа в соответствии с тре- pe teritoriul întreprinderilor industriale, în
бованиями NCM B.01.03, на территории corespundere cu prevederile
промышленных предприятий. Допуска- NCM B.01.03. Se admite pozarea
ется прокладка газопроводов низкого gazoductelor de joasă presiune de la re-
давления от сетей к помещениям в тех- țele la încăperile din holurile tehnice și în
нических коридорах и каналах в соот- canale, în conformitate cu prevederile
ветствии с требованиями пункта 7.5. punctului 7.5.
5.1.4 Соединения труб следует 5.1.4 Îmbinările ţevilor trebuie prevă-
предусматривать неразъемными. Ра- zute nedemontabile. Demontabile pot fi
зъемными могут быть соединения ста- îmbinările ţevilor din oţel cu cele din polie-
льных труб с полиэтиленовыми и в ме- tilenă şi în locurile de instalare a armatu-
стах установки арматуры, оборудова- rii, utilajului şi aparatelor de măsurare şi
ния и контрольно - измерительных при- de control (în continuare AMC). Îmbinările
боров (далее КИП). Разъемные соеди- demontabile îngropate a ţevilor din oţel cu
нения полиэтиленовых труб со сталь- cele din polietilenă se vor prevedea doar
ными в грунте могут предусматривать- prin condiţia includerii lor în tub de protec-
ся только при условии устройства фу- ţie cu tub de control (răsuflător).
тляра с контрольной трубкой.
5.1.5 Газопроводы в местах входа 5.1.5 Intrarea şi ieşirea din pământ a
и выхода из земли, а также вводы га- conductelor de gaze, precum şi intrarea
зопроводов в здания, следует заклю- lor în clădiri se va include în tub de pro-
чать в футляр. Пространство между tecţie. Spaţiul între perete şi tub de pro-
стеной и футляром следует заделы- tecţie trebuie umplut pe întreaga grosime
вать на всю толщину пересекаемой a construcţiei intersectate. Capetele tubu-
конструкции. Концы футляра следует lui de protecţie trebuie etanşate cu mate-
уплотнять эластичным и гидроизоля- rial elastic şi hidroizolant.
ционным материалом.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
5.1.6* Вводы газопроводов в здания 5.1.6* Intrarea în clădiri a conductelor
следует предусматривать непосред- de gaze se va prevedea direct în încăperi
ственно в помещения, где установлено cu aparate de utilizare a gazelor, sau într-
газоиспользующее оборудование, или в o încăpere conexă, unită printr-un gol
смежное с ним помещение, соединен- deschis, sau în holuri tehnice și încăperi
ное открытым проемом, или в техниче- special prevăzute în acest scop, destinate
ские коридоры и специально выделен- coloanelor și contoarelor de gaze.
ные помещения, предназначенные для
газовых стояков и счетчиков газа.
Не допускается прокладка газо- Nu se admite pozarea gazoductelor
проводов под фундаментами зданий и sub fundaţia clădirilor şi construcţiilor.
сооружений.
Не допускаются вводы газопрово- Nu se admite intrarea conductelor de
дов в помещения подвальных этажей gaze în încăperile subsolurilor ale clădiri-
зданий, кроме вводов газопроводов lor, cu excepţia caselor cu un singur apar-
природного газа в одноквартирные и tament şi monobloc.
блокированные дома.
5.1.7 Отключающие устройства на 5.1.7 Robinetele de închidere la
газопроводах следует предусматри- conductele de gaze se vor prevedea:
вать:
 перед отдельно стоящими и блоки-  înaintea clădirilor separate şi mono-
рованными зданиями; bloc;
 для отключения каждого стоякa в  pentru deconectarea a fiecărei coloa-
жилых зданиях выше пяти этажей; ne din clădirile de locuit cu peste cinci
NCM G.05.01-2012* pag. 15

etaje;
 перед наружным газоиспользую-  înaintea aparatelor consumatoare de
щим оборудованием; combustibil gazos montată în exterior;
 перед газорегуляторными пунктами  înaintea staţiilor de reglare gaze în
в отдельно стоящих зданиях (далее clădiri separate (în continuare SRG)
ГРП) или в металлических шкафах sau posturilor de reglare în feride me-
(далее ШГРП), за исключением ГРП talice (în continuare PRGf), cu excep-
(ШГРП) предприятий, на от- ţia SRG (РRGf) ale întreprinderilor, a
ветвлении газопровода к которым căror conductei de racordare dispune
имеется отключающее устройство de dispozitiv de închidere la o distanţă
на расстоянии менее 100 м от ГРП; mai mică de 100 m de la SRG (РRGf)
;
 на выходе из ГРП (ШГРП), заколь-  la ieşirea din SRG (РRGf), inelate prin
цованных газопроводами; conductele de gaze în aval;
 на ответвлениях от газопроводов к  pe conductele de racordare de gaze
поселениям, отдельным микрорай- spre localităţi, microraioane separate,
онам, кварталам, группам жилых cartiere, grupe de clădiri de locuit,
домов, а при числе квартир более clădirii cu peste 400 de apartamente
400 и к отдельному дому, а также şi spre clădiri separate, precum şi pe
на ответвлениях к производствен- racordări spre consumatorii de produ-
ным потребителям, котельным; cere, centrale termice;
 при пересечении водных преград  la traversarea obstacolelor acvatice în
двумя нитками и более, а также од- două conducte şi mai multe, precum şi
ной ниткой при ширине водной пре- cu un conduct, în cazul lăţimii a ob-
грады при меженном горизонте 75 м stacolului acvatic cu nivel minim de
и более; peste 75 m;
 при пересечении железных дорог  la traversarea căilor ferate de folosinţă
общей сети и автомобильных дорог publică şi a drumurilor auto de catego-
категорий M и R, если отключаю- riile M şi R, dacă dispozitivul de închi-
щее устройство, обеспечивающее dere, care asigură sistarea gazelor,
прекращение подачи газа на участ- este amplasat la o depărtare de peste
ке перехода расположено на рас- 1000 m de la traversare.
стоянии более 1000 м от дорог.
 На закольцованных газопроводах  La gazoductele inelare pentru secţio-
для их секционирования. narea acestora.
5.1.8 Отключающие устройства на 5.1.8 Robinetele de închidere la con-
надземных газопроводах, проложен- ductele supraterane de gaze, pozate pe
ных по стенам зданий и на опорах, pereţii clădirilor şi pe suporturi, trebuie
следует размещать на расстоянии (в amplasate la o distanţă (în rază) de la go-
радиусе) от дверных и открывающихся lurile de uşă şi de ferestre ce se deschid,
оконных проемов не менее: minim de:
 0,5 м - для низкого давления;  0,5 m - pentru presiune joasă;
 1м - для среднего давления;  1 m - pentru presiune medie;
 3 м - для высокого давления II ка-  3 m - pentru presiune înaltă catego-
тегории; ria II;
 5 м - для высокого давления I ка-  5 m - pentru presiune înaltă catego-
тегории. ria I .
Отключающие устройства реко- Se recomandă ca dispozitivul de
мендуется защищать от несанкциони- deconectare să fie protejat de pătrundere
рованного доступа к ним посторонних nesancţionată.
лиц.
На участках транзитной прокладки Nu se admite instalarea robinetelor
NCM G.05.01-2012* pag. 16

газопроводов по стенам зданий уста- de închidere pe tronsoanele de tranziţie a


новка отключающих устройств не до- conductelor de gaze pe pereţii clădirilor.
пускается.
5.1.9 На участках присоединения к 5.1.9 Pe sectoarele de conectare
распределительному газопроводу га- în gazoductul de distribuţie a gazoductu-
зопроводов-вводов к отдельным зда- lui de racordare, spre clădiri de diferite
ниям различного назначения, много- distinaţii, case supraetajate, centrale ter-
квартирным домам, котельным и про- mice şi consumatori individuali, pot fi in-
изводственным потребителям могут stalate supape de siguranţă (controler) a
быть установлены отключающие кла- debitului de gaze. Controlerul se reco-
паны (контроллеры) расхода газа. Кон- mandă a fi instalat în caz de condiţii com-
троллеры расхода газа рекомендуется plicate de teren, pe sectoare de o densi-
устанавливать при сложных грунтовых tate sporită a comunicaţiilor inginereşti
условиях, на участках с насыщенными subterane şi altele. Posibilitatea şi necesi-
подземными коммуникациями и др. tatea instalării controlerului de consum a
Вопрос о необходимости и возможно- gazelor e la discreţia organizaţiilor de pro-
сти установки контроллера расхода га- iectare.
за решается проектной организацией.

5.2 Подземные газопроводы 5.2 Conducte subterane de gaze


5.2.1 Прокладку подземных газо- 5.2.1 Adâncimea de pozare a con-
проводов следует осуществлять на ductelor de gaze se va prevedea de cel
глубине не менее 0,8 м до верха трубы puţin 0,8 m până la generatoarea supe-
или футляра, при прохождении по па- rioară a conductei de gaze sau a tubului
хотным землям – не менее 0,9 м, а по de protecţie, pe pămînturile arabile – nu
орошаемым – не менее 1,2 м. В ме- mai puţin de 0,9 m, iar pe cele irigabile –
стах, где не предусматривается дви- nu mai puţin de 1,2 m. În locurile, unde
жение транспорта и сельскохозяй- nu se prevede circulaţia transportului şi
ственных машин, глубина прокладки maşinilor agricole, adâncimea pozării
стальных газопроводов может быть conductelor de gaze din oţel poate fi re-
уменьшена до 0,6 м. dusă pînă la 0,6 m.
5.2.2 Расстояние по вертикали (в 5.2.2 Distanţa pe verticală (în lumină)
свету) между газопроводом (футляром) între conducta de gaze (tub de protecţie)
и подземными инженерными коммуни- şi alte instalaţii subterane în locurile inter-
кациями и сооружениями в местах их sectării lor se va prevedea conform pres-
пересечений следует принимать с уче- cripţiilor documentelor normative cores-
том требований соответствующих нор- punzătoare, însă de cel puţin de 0,2 m.
мативных документов, но не менее
0,2 м.
5.2.3 В местах пересечения с под- 5.2.3 În locurile de intersectare a
земными коммуникационными коллек- con-ductelor de gaze cu colectoare sub-
торами и каналами различного на- terane de comunicaţii şi canale de diver-
значения, а также в местах прохода să destinaţie, precum şi în locurile trecerii
газопроводов через стенки газовых ко- prin pereţii căminelor de vizitare gaze
лодцев газопровод следует заключать conducta de gaze se va include în tub de
в футляр. protecţie.
Концы футляра должны выводить- Capetele tubului de protecţie vor de-
ся на расстояние не менее 2 м в обе păşi limitele instalaţiilor şi comunicaţiilor
стороны от наружных стенок пересека- traversate cu cel puţin 2 m în ambele
емых сооружений и коммуникаций, при
пересечении стенок газовых колодцев - părţi, iar în cazul intersectării pereţilor
на расстояние не менее 2 см. Концы căminelor de gaze – cu cel puţin 2 cm.
футляра должны быть заделаны гид- Capetele tubului de protecţie trebuie gar-
роизоляционным материалом. nisite cu material hidroizolant.
NCM G.05.01-2012* pag. 17

На одном конце футляра в верхней Pe un capăt al tubului de protecţie


точке уклона (за исключением мест пе- (excepţie fac trecerile prin pereţii cămine-
ресечения стенок колодцев) следует lor de vizitare) în punctul superior al de-
предусматривать контрольную трубку, clivităţii se va monta un tub de control
выходящую под защитное устройство. (răsuflător) cu ieşire la suprafaţă sub dis-
pozitiv de protecţie.
В межтрубном пространстве фу- În spaţiul intertubular, între tub de
тляра и газопровода разрешается про- protecţie şi conductă de gaze, se admite
кладка эксплуатационного кабеля (свя- trasarea cablului de exploatare (de co-
зи, телемеханики и электрозащиты) municaţii, telemecanică şi protecţie cato-
напряжением до 60 В, предназначен- dică) cu tensiune de până la 60 V, desti-
ного для обслуживания газораспреде- nat deservirii sistemelor de distribuţie a
лительных систем. gazelor.
5.2.4 Полиэтиленовые трубы, хара- 5.2.4 Ţevile din polietilenă, caracteri-
ктеризуемые стандартным размерным zate prin relaţia de dimensionare stan-
отношением (SDR) и изготовленные из dard (SDR) şi executate din polietilenă
полиэтилена ПЭ 80 (MRS 8,0 MПа) и/ PE 80 (MRS 8,0 MPa) şi/sau PE 100
или ПЭ 100 (MRS 10,0 MПа) с коэффи- (MRS 10,0 MPa) cu coeficientul de sigu-
циентом запаса прочности не менее ranţă la rezistenţă nu mai mic de 2,0, tre-
2,0, должны удовлетворять требовани- buie să satisfacă cerinţelor
ям SM GOST R 50838 по максимально- SM GOST R 50838 după presiunea ma-
му рабочему давлению (МОР), вычис- ximală de lucru (MOP), calculată în de-
ляемому в зависимости от минималь- pendenţă de rezistenţa minimală îndelun-
ной длительной прочности (MRS). gată (MRS).
Полиэтиленовые трубы и соедини- Tăvile şi fitingurile din polietilenă, uti-
тельные детали, применяемые для lizate la montarea gazoductelor în interio-
строительства газопроводов в насе- rul localităţilor urmează a fi cu coeficientul
ленных пунктах должны иметь коэф- de siguranţă la rezistenţă nu mai mic de
фициент запаса прочности не менее 3,2.
3,2.
В системах газоснабжения в насе- În sistemele de alimentare cu gaze
ленных пунктах разрешается приме- din interiorul localităţilor se permite utiliza-
нять трубы и соединительные детали rea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă:
из полиэтилена:
- ПЭ 100 при давлении до 0,6 МПа - PE 100 la oricare presiune până la
включительно; 0,6 MPa inclusiv;
- ПЭ 80 при давлении до 0,3 МПа - PE 80 numai la presiunea până la
включительно. 0,3 MPa inclusiv.
Полиэтиленовые трубы и соедини- Ţăvile şi fitingurile din polietilenă, utili-
тельные детали, применяемые для zate la montarea gazoductelor în afara
строительства газопроводов вне насе- localităţilor (interurbane) urmează a fi cu
ленных пунктов (межпоселковые) coeficientul de siguranţă la rezistenţă nu
должны иметь коэффициент запаса mai mic de 2,0.
прочности не менее 2,0.
При прокладке межпоселковых по- La montarea gazoductelor din polie-
лиэтиленовых газопроводов разреша- tilenă interurbane se permite utilizarea
ется применять трубы и соединитель- ţevilor şi fitingurilor din polietilenă:
ные детали из полиэтилена:
- ПЭ 100 при давлении до 1,0 МПа - PE 100 la oricare presiune până la
включительно; 1,0 MPa inclusiv;
- ПЭ 80 при давлении до 0,6 МПа - PE 80 numai la presiunea până la
включительно. 0,6 MPa inclusiv.
Минимальная глубина заложения Adîncimea minimă de montare a ga-
NCM G.05.01-2012* pag. 18

газопровода до верха трубы или фу- zoductului de la generatoare superioare a


тляра 0,8 м за исключением при про- ţevii sau a tubului de protecţie este de 0,8
хождении по пахотным землям – 0,9 м, m cu excepţia la traversarea terenurilor
а по орошаемым – 1,2 м. arabile – 0,9 m, iar irigabile – 1,2 m.
Соединение труб должно произво- Îmbinările ţevilor trebuie să se efec-
диться, как правило, с помощью муфт tueze, de regulă, prin mufe cu elemente
с закладными нагревателями. Разре- de încălzire incluse. Se permite îmbina-
шается соединение труб «в стык» диа- rea ţevilor „cap la cap” cu diametru de cel
метром более 75 мм сваренных с ис- puţin 75 mm cu utilizarea tehnicii de su-
пользованием сварочной техники вы- dare cu gradul înalt de automatizare cu
сокой степени автоматизации со 100 % controlul 100 % a calităţii îmbinărilor prin
контролем качества сварных стыков metoda ultrasonoră.
ультразвуковым методом.
Полиэтиленовые трубы и соедини- Ţevile din polietilenă şi piesele de
тельные детали газопроводов должны asamblare pentru conductele de gaze,
изготавливаться из полиэтилена одно- trebuie să fie cofecţionate din acelaş ma-
го наименования, допускается соеди- terial. Se admite asamblarea pieselor şi
нение деталей и труб из полиэтилена ţevilor din polietilenă din material diferit
разных наименований (ПЭ 80 и ПЭ (PE 100 şi PE 80) folosind sudarea prin
100) сваркой деталями с закладными mufe electrosudabile (MES) din PE 100.
нагревателями (ЗН) из ПЭ 100.
5.2.5 Не допускается использова- 5.2.5 Nu se permite folosirea ţevilor
ние полиэтиленовых и медных труб в din polietilenă şi cupru în sistemele de
газораспределительных системах: distribuţie a gazelor:
 для транспортирования газов, со-  pentru transportarea gazelor ce conţin
держащих ароматические и хлори- hidrocarburi aromatizate şi clorurate,
рованные углеводороды, а также precum şi fazei lichide a HGL;
жидкой фазы СУГ;
 при температуре стенки газопрово-  la temperatura peretelui a conductei
да ниже минус 15 С, в условиях de gaze mai joasă de minus 15 °C, în
эксплуатации. condiţii de exploatare;
 в тоннелях и коллекторах.  în tuneluri şi colectoare.

5.3 Надземные газопроводы 5.3 Conducte supraterane de gaze


5.3.1 Надземные газопроводы в за- 5.3.1 Conductele supraterane de ga-
висимости от давления следует про- ze, în funcţie de presiune, se vor monta
кладывать на опорах из негорючих ма- pe suporturi din materiale neinflamabile
териалов или по конструкциям зданий sau pe elemente constructive ale clădiri-
и сооружений в соответствии с табли- lor şi edificiilor, în corespundere cu tabe-
цей 3. lul 3.
5.3.2 Не допускается транзитная 5.3.2 Nu se admite pozarea de tran-
прокладка газопроводов по стенам, ziţie a conductelor de gaze pe pereţii şi
кровлям и над кровлями зданий дет- deasupra acoperişurilor clădirilor instituţii-
ских учреждений, больниц, школ, сана- lor pentru copii, spitalelor, şcolilor, sana-
ториев, а также общественных и адми- toriilor, clădirilor publice, administrative şi
нистративных зданий с одновремен- sociale cu prezenţa simultană a mai mult
ным пребыванием более 50 человек. de 50 de persoane.
Запрещается прокладка газопрово- Se interzice pozarea conductelor de gaze
дов по стенам, над и под помещениями pe pereţii, deasupra şi sub încăperile de
категории А и Б, определяемыми нор- categoriile A şi Б, determinate prin norme-
мами противопожарной безопасности, le de securitate antiincendiară cu excepţia
за исключением зданий ГРП. clădirilor staţiilor de reglare gaze (SRG).
NCM G.05.01-2012* pag. 19

Таблица 3
Давление газа в газо-
Размещение надземных газопроводов проводе, МПа, не более
1. На отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и 1,2 (для природного газа);
этажерках 1,6 (для СУГ)
2. Котельные, производственные здания с помещениями
категорий. В, Г и Д и здания ГНС (ГНП), общественные и
бытовые здания производственного назначения, а также
встроенные, пристроенные и крышные котельные к ним:
а) по стенам и кровлям зданий:
- I и II степеней огнестойкости класса пожарной опас- 1,2*
ности С0 по NCM E.03.02 (MCH 2.02.01-97);
- II степени огнестойкости класса С1 и III степени ог-
0,6*
нестойкости класса С0;
б) по стенам зданий:
- III степени огнестойкости класса С1, IV степени ог- 0,3*
нестойкости класса С0;
- IV степени огнестойкости классов С1 и С2 0,005
3. Жилые, административные здания, общественные
и бытовые здания, а также встроенные, пристроенные и
крышные котельные:
- по стенам зданий всех степеней огнестойкости 0,005
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) 0,3
*- в случаях размещения ШГРП на наружных стенах
зданий (только до ШГРП)
* Давление газа в газопроводе, прокладываемом по конструкциям зданий, не должно превышать ве-
личин, указанных в таблице 2 для соответствующих потребителей.

Tabelul 3
Presiunea gazelor în conduc-
Amplasarea conductelor supraterane de gaze
ta de gaze, MPa, maxim de
1. Pe suporturi amplasate separat, coloane, estacade şi 1,2 (pentru gaze naturale);
etajere 1,6 (pentru HGL)
2. Centrale termice, clădiri de producţie cu încăperi de ca-
tegoria B, Г şi Д şi clădirile SUG (PUG), clădiri publice şi
sociale cu destinaţie de producţie, precum şi centrale ter-
mice înglobate, anexate şi de acoperiş:
а) pe pereţii şi pe acoperişurile clădirilor
- cu gradul I şi II de rezistenţă la foc, clasa şi pericolul
1,2*
de incendiu C0 conform NCM E.03.02 (MCH 2.02.01-97);
- cu gradul II de rezistenţă la foc al clasei C1 şi cu
0,6*
gradul III de rezistenţă la foc al clasei C0;
б) pe pereţii clădirilor:
- cu gradul III de rezistenţă la foc din clasa C1, cu
0,3*
gradul IV de rezistenţă la foc din clasa C0;
- cu gradul IV de rezistenţă la foc din clasele C1 şi C2 0,005
3. Clădiri de locuit, administrative, publice şi sociale, pre-
cum şi, centrale termice înglobate, anexate şi de acoperiş:
- pe pereţii clădirilor cu toate gradele de rezistenţă la 0,005
foc;
- în cazurile amplasării PRGf pe pereţii exteriori ai 0,3
clădirilor (doar până la PRGf)
* Presiunea gazelor în conducta pozată pe construcţiile clădirilor, nu va depăşi valorile indicate în tabelul 2
pentru consumatorii corespunzători.
NCM G.05.01-2012* pag. 20

В обоснованных случаях разреша- În cazuri justificate se admite poza-


ется транзитная прокладка газопрово- rea de tranzit a conductelor de gaze сu
дов давлением до 0,3 МПа диаметром presiuni sub 0,3 MPa şi diametrul până la
до 100 мм по стенам одного жилого 100 mm, pe pereţii unei clădiri de locuit
здания не ниже III степени огнестойко- cu grad de rezistenţă la foc nu mai jos de
сти класса С0 и на расстоянии до III din clasa C0, respectînd distanţă de cel
кровли не менее 0,2 м. puţin 0,2 m până la acoperiş.
5.3.3 Газопроводы высокого дав- 5.3.3 Conductele de gaze cu presiu-
ления следует прокладывать по глухим ne înaltă se vor monta pe pereţii şi pe
стенам и участкам стен или не менее sectoarele pereţilor fără goluri sau nu
чем на 0,5 м над оконными и дверными mai puţin de 0,5 m deasupra golurilor de
проемами верхних этажей производ- fereastră şi de uşă a etajelor superioare
ственных зданий и сблокированных с ale clădirilor de producţie şi a clădirilor
ними административных и бытовых administrative şi sociale, în bloc cu aces-
зданий. Расстояние от газопровода до tea. Distanţa de la conducta de gaze pâ-
кровли здания должно быть не менее nă la acoperişul clădirii va fi minimum de
0,2 м. 0,2 m.
Газопроводы низкого и среднего Conductele de gaze cu presiunea
давления могут прокладываться также joasă şi medie pot fi pozate, de aseme-
вдоль переплетов или импостов неот- nea de-a lungul cercevelelor sau imposte-
крывающихся окон и пересекать за- lor ale ferestrelor fixe, şi să intersecteze
полненные стеклоблоками оконные golurile de fereastră, umplute cu blocuri
проемы производственных зданий, ко- de sticlă, ale clădirilor de producţie, cen-
тельных. tralelor termice.
5.3.4 Высоту прокладки надземных 5.3.4 Înălţimea montării conductelor
газопроводов на территории промыш- supraterane pe teritoriul întreprinderilor
ленных предприятий следует прини- industriale trebuie luată în corespundere
мать в соответствии с требованиями cu cerinţele NCM B.01.03.
NCM B.01.03.
5.3.5 По пешеходным и автомо- 5.3.5 Pe poduri pentru pietoni şi au-
бильным мостам, построенным из не- tomobile, executate din materiale nein-
горючих материалов, разрешается flamabile se admite montarea conductelor
прокладка газопроводов давлением до
0,6 МПа из бесшовных или электро- de gaze cu presiunea de până la 0,6 MPa
сварных труб, прошедших 100 % - ный din ţevi fără sudură sau electrosudabile,
контроль заводских сварных соедине- care a trecut controlul 100 % nedistructiv
ний физическими методами. prin metode fizice a tuturor sudurilor de
fabrică.

5.4 Пересечения водных преград 5.4 Traversarea obstacolelor acvati-


и оврагов ce şi rîpelor
5.4.1 Подводные и надводные га- 5.4.1 În locurile de intersectare a
зопроводы в местах пересечения ими conductelor de gaze cu obstacolele acva-
водных преград следует размещать на tice, distanţa de la poduri, în proiecţie ori-
расстоянии от мостов по горизонтали в zontală, se va lua în corespundere cu ta-
соответствии с таблицей 4. belul 4.
5.4.2 Газопроводы на подводных 5.4.2 La traversări subacvatice con-
переходах следует прокладывать с за- ductele de gaze trebuie adâncite în fun-
глублением в дно пересекаемых вод- dul obstacolelor acvatice intersectate. La
ных преград. При необходимости, по necesitate, conform calculelor la emersi-
результатам расчетов на всплытие, une, se va efectua balastarea conducte-
необходимо произвести балластировку lor. Cota de nivelare a generatoarei supe-
трубопровода. Отметка верха газопро- rioare a conductei de gaze (balastului,
NCM G.05.01-2012* pag. 21

вода (балласта, футеровки) должна căptuşelii) va fi de cel puţin cu 0,5 m, iar


быть не менее чем на 0,5 м, а на пере- la traversarea râurilor navigabile şi pentru
ходах через судоходные и сплавные plutărit – cu 1 m mai jos de profilul prog-
реки – на 1 м ниже прогнозируемого nozat al fundului pe un termen de 25 ani.
профиля дна на срок 25 лет. При про- La executarea lucrărilor prin metoda fora-
изводстве работ методом наклонно- jului înclinat-dirijat – de cel puţin cu 2 m
направленного бурения – не менее чем mai jos de profilul prognozat al fundului.
на 2 м ниже прогнозируемого профиля
дна.
При пересечении несудоходных La traversarea bazinelor acvatice ne-
водных преград допускается прокла- navigabile, se permite pozarea conducte-
дывать подводные газопроводы, изго- lor de gaze subacvatice, confecţionate
товленные из труб с балластным по- din ţevi cu strat de balast în înveliş de
крытием в защитной оболочке завод- protecţie de fabricaţie industrială, fără
ского изготовления, без заглубления в adîncirea în fundul bazinului, cu condiţia
дно, при условии подтверждения их confirmării gradului de utilitate pentru
пригодности для указанных целей в scopurile date.
установленном порядке.
5.4.3 На подводных переходах 5.4.3 La traversări subacvatice se
следует применять: vor folosi:
 стальные трубы с толщиной стенки  ţevi din oţel având grosimea peretelui
на 2 мм больше расчетной, но не cu 2 mm mai mult decât cea de calcul,
менее dar nu mai mică de 5 mm;
5 мм;
 полиэтиленовые трубы и соедини-  ţevi din polietilenă şi piesele de asam-
тельные детали из ПЭ 100, имею- blare din PE 100, cu raportul dimensi-
щие стандартное размерное отно- onal standard al diametrului exterior
шение наружного диаметра трубы к faţă de grosimea peretelui (SDR) cel
толщине стенки (SDR) не более 11 mult 11 (conform documentelor nor-
(по действующим нормативным до- mative în vigoare) cu coeficientul de
кументам) с коэффициентом запаса siguranţă la rezistenţă de cel puţin 2,0
прочности не менее 2,0 для пере- pentru traversări cu lăţimea obstacolu-
ходов c шириной водной преграды lui acvatic de până la 25 m (în cazul
до 25 м (при уровне максимального nivelului maxim de creştere a apei) şi
подъема воды) и не менее 2,5 в de cel puţin 2,5 în celelalte cazuri.
остальных случаях.
При прокладке газопровода давле- În cazul pozării conductei de gaze cu
нием до 1,0 МПа методом наклонно- presiune de până la 1,0 MPa prin metoda
направленного бурения во всех случа- forajului înclinat – dirijat în toate cazurile,
ях можно применять полиэтиленовые pot fi folosite ţevi de polietilenă cu coefi-
трубы с коэффициентом запаса проч- cientul de rezervă la rezistenţă de cel pu-
ности не менее 2,0. ţin 2,0.
NCM G.05.01-2012* pag. 22

Таблица 4
Минимальное расстояние по горизонтали между га-
зопроводом и мостом, м
выше моста ниже моста
от над-
Водные от надводного от подводного от подвод-
Тип моста водного
преграды газопровода газопровода ного газо-
газопро-
диаметром, мм диаметром, мм провода
вода
300 и свыше 300 и свыше всех диаметров
менее 300 менее 300
Судоходные
Всех типов 75 125 75 125 50 50
замерзающие
Судоходные
Всех типов 50 50 50 50 50 50
незамерзающие
Несудоходные Много-
75 125 75 125 50 50
замерзающие пролетные
Несудоходные Много-
20 20 20 20 20 20
незамерзающие пролетные
Несудоходные Одно и
для газопроводов двухпро-
давления: летные
 низкого 2 2 20 20 2 10
 среднего и
5 5 20 20 5 20
высокого
ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояния указаны от выступающих конструкций моста.
5.4.4 Высоту прокладки надводного 5.4.4 Înălţimea traversării supraacva-
перехода газопровода от расчетного tice a conductei de gaze, de la nivelul de
уровня подъема воды или ледохода по calcul al creşterii apei sau a mişcării stra-
действующим строительным нормам turilor de gheaţă, conform normelor în vi-
определения расчетных гидрологиче- goare în construcţii de stabilire a caracte-
ских характеристик (горизонт высоких risticilor hidrologice (nivelul apelor mari –
вод – ГВВ или ледохода – ГВЛ) до низа NAM sau mişcării straturilor de gheaţă –
трубы или пролетного строения следу- NASG) până la generatoarea inferioară a
ет принимать: ţevii sau a suprastructurii se va prevedea:
 при пересечении оврагов и балок -  în cazul intersectării rîpelor şi vâlcele-
не ниже 0,5 м над ГВВ 5 %-ной lor de cel puţin 0,5 m deasupra NAM
обеспеченности; cu asigurare de 5 %;
 при пересечении несудоходных и în cazul intersecţiei râurilor nenaviga-
несплавных рек – не менее 0,2 м bile şi celor care nu sunt pentru plută-
над ГВВ и ГВЛ 2 %-ной обеспечен- rit – de cel puţin 0,2 m deasupra NAM
ности, а при наличии на реках кор- şi NASG cu 2 % de asigurare, iar în
чехода – с его учетом, но не менее cazul existenţei pericolului mişcării
1 м над ГВВ 1 %-ной обеспеченно- copacilor defrişaţi - cu luarea lui în
сти; calcul, dar minimum de 1 m deasupra
NAM cu 1 % de asigurare;
 при пересечении судоходных и  în cazul intersectării râurilor navigabile
сплавных рек – не менее значений, şi pentru plutărit – nu mai mică de va-
установленных нормами проекти- lorile stabilite de normele de proiecta-
рования для мостовых переходов re pentru traversări rulante pe râurile
на судоходных реках. navigabile.
Запорную арматуру следует раз- Armatura de închidere se va amplasa
NCM G.05.01-2012* pag. 23

мещать на расстоянии не менее 10 м la o distanţă minimum de 10 m de la ho-


от границ перехода. За границу пере- tarele traversării. Hotarul traversării se va
хода принимают места пересечения stabili în locurile de intersectare a con-
газопроводом горизонта высоких вод с ductei de gaze şi a nivelului apelor mari
10 %-ной обеспеченностью. cu 10 % de asigurare.
Tabelul 4
Obstacole acvatice Tipul podului Distanţe minime, în proiecţie orizontală, între conducta de
gaze şi pod, m
mai sus de pod mai jos de pod
de la conducta de de la conducta de la de la con-
gaze deasupra de gaze subac- conducta ducta de
apei cu diametrul, vatică cu diame- de gaze gaze su-
mm trul, mm deasupra bacvatică
apei
sub 300 peste sub peste cu toate diametrele
300 300 300
Navigabile gelive De toate tipurile 75 125 75 125 50 50
Navigabile ne gelive De toate tipurile 50 50 50 50 50 50
Nenavigabile gelive Cu mai multe
75 125 75 125 50 50
travee
Nenavigabile ne ge- Cu mai multe
20 20 20 20 20 20
live travee
Nenavigabile pentru Cu o singură şi
conductele de gaze cu două travee
de presiune:
 joasă 2 2 20 20 2 10
 medie şi înaltă 5 5 20 20 5 20
NOTĂ: Distanţele sunt indicate de la construcţiile proeminente ale podului.

5.5 Пересечения железнодорожных, 5.5 Traversarea liniilor de cаle ferată,


трамвайных путей и автомобильных de tramvaie şi autodrumurilor
дорог
5.5.1 Расстояния по горизонтали от 5.5.1 Distanţele minime, în proecţie
мест пересечения подземными газо- orizontală, de la locurile de intersectare a
проводами трамвайных и железнодо- conductelor subterane de gaze cu linii de
рожных путей и автомобильных дорог cale ferată, de tramvaie şi autodrumuri
должны быть, не менее: vor fi:
 до мостов и тоннелей на железных  până la poduri şi tuneluri peste căile
дорогах общего пользования, трам- ferate de folosinţă publică, liniile de
вайных путях, автомобильных доро- tramvaie, drumurile auto de categoriile
гах M и R категорий, а также до пе- M şi R, precum şi până la podurile
шеходных мостов, тоннелей через pentru pietoni, tunelurile peste ele –
них – 30 м, а для железных дорог не de 30 m, iar pentru căile ferate nu de
общего пользования, автомобиль- folosinţă publială, drumurile auto de
ных дорог L категорий и труб – 15 м; categoria L şi ţevi – de 15 m;
 до зоны стрелочного перевода  până la zona macazului (începutul
(начала остряков, хвоста крестовин, acului macazurilor, capătul articulaţii-
мест присоединения к рельсам от- lor, locurilor de conexiune a cablurilor
сасывающих кабелей и других пе- la şine şi a altor intersectări a liniei) –
ресечений пути) – 4 м для трамвай- de 4 m pentru liniile de tramvaie şi de
ных путей и 20 м для железных до- 20 m pentru căile ferate;
рог;
 до опор контактной сети – 3 м.  până la stîlpii reţelei de contact – de
NCM G.05.01-2012* pag. 24

3 m.
Разрешается сокращение указан- Se admite reducerea distanţelor indi-
ных расстояний по согласованию с ор- cate la coordonare cu gestionarii a insta-
ганизациями, в ведении которых нахо- laţiilor intersectate.
дятся пересекаемые сооружения.
5.5.2 Подземные газопроводы всех 5.5.2 Conductele de gaze subterane
давлений в местах пересечений с же- de toate presiunile în locurile de intersec-
лезнодорожными и трамвайными пу- ţie cu căile ferate şi liniile de tramvai,
тями, автомобильными дорогами кате- drumurile auto de categoriile M, R şi L,
горий M, R и L, а также магистральны- precum şi cu artere magistrale de însem-
ми улицами общегородского значения nătate urbană generală se vor include în
следует прокладывать в футлярах. В tub de protecţie. În alte cazuri necesitatea
других случаях вопрос о не- instalării tubului de protecţie se va apre-
обходимости устройства футляров ре- cia de către organizaţia de proiectare.
шается проектной организацией.
Футляры должны удовлетворять Tuburile de protecţie vor corespunde
условиям прочности и долговечности. prescripţiilor la rezistenţă şi durabilitate.
На одном конце футляра следует La capătul tubului de protecţie se va pre-
предусматривать контрольную трубку, vedea tub de control (răsuflător) cu ieşire
выходящую под защитное устройство. la suprafaţă sub dispozitiv de protecţie.
5.5.3 Концы футляров при пересе- 5.5.3 Capetele tuburilor de protecţie
чении газопроводов c железными до- la intersectarea conductelor de gaze сu
рогами общего пользования следует căile ferate de folosinţă publică se vor
выводить на расстояния от них не ме- prevedea la o distanţă de la ele nu mai
нее установленных в NCM D.03.01 mică decît cea reglementată în
(МСН 3.03-01-95). При прокладке меж- NCM D.03.01 (МСН 3.03-01-95). În cazul
поселковых газопроводов в стеснен- pozării conductelor de gaze între localităţi
ных условиях и газопроводов на терри- în condiţii dificile şi conductelor de gaze
тории поселений разрешается сокра- pe teritoriul localităţilor se admite reduce-
щение этого расстояния до 10 м при rea acestei distanţe până la 10 m cu con-
условии установки на одном конце фу- diţia instalării pe un capăt al tubului de
тляра вытяжной свечи (трубки) с protecţie a tubului de ventilare cu dispo-
устройством для отбора проб, выве- zitiv pentru luarea probelor, îndepărtat la
денной на расстояние не менее 50 м от o distanţă minimum de 50 m de la mar-
края земляного полотна (оси крайнего ginea terasamentului căii (axei extreme a
рельса на нулевых отметках). şinei magistrale pe cotele zero).
В других случаях концы футляров În alte cazuri capetele tuburilor de
следует предусматривать на расстоя- protecţie se vor prevedea la distanţa:
нии:
 не менее 2 м от крайнего рельса  de cel puţin 2 m de la şina marginală
трамвайного пути и железных дорог a liniei de tramvaie şi a căii ferate cu
колеи 750 мм, а также от края про- ecartamentul de 750 mm, precum şi
езжей части улиц; de la marginea părţii carosabile a
străzilor;
 не менее 3 м от края водоотводного  de cel puţin 3 m de la marginea con-
сооружения дорог (кювета, канавы, strucţiei de evacuare a apelor de dru-
резерва) и от крайнего рельса же- muri (rigolei, şanţului, gropii de îm-
лезных дорог не общего пользова- prumut) şi de la şina marginală a căi-
ния, но не менее 2 м от подошвы lor ferate nu de folosinţă publică dar
насыпей. minimum de 2 m de la talpa rambleuri-
lor.
5.5.4 При пересечении газопрово- 5.5.4 La intersectarea conductelor de
дами железнодорожных линий общего gaze cu linii de cale ferată de folosinţă
NCM G.05.01-2012* pag. 25

пользования колеи 1520 мм глубина publică cu ecartament de 1520 mm


укладки газопровода должна соответ- adâncimea pozării conductei de gaze tre-
ствовать NCM D.03.01 buie să corespundă NCM D.03.01
(МСН 3.03-01-95). (МСН 3.03-01-95).
В остальных случаях глубина În celelalte cazuri adâncimea pozării
укладки газопровода от подошвы conductei de gaze de la talpa şinei sau a
рельса или верха покрытия дороги, а părţii superioare a îmbrăcămintei drumu-
при наличии насыпи – от ее подошвы lui, iar în cazul existenţei rambleului – de
до верха футляра должна отвечать la talpa acestuia până la generatoarea
требованиям безопасности, но быть не superioară a tubului de protecţie trebuie
менее: să corespundă prevederilor securităţii,
însă să fie nu mai mică de:
 при производстве работ открытым  la executarea lucrărilor prin metoda
способом – 1 м; deschisă – 1 m;
 при производстве работ методом  la executarea lucrărilor prin metoda de
продавливания, наклонно- străpunjere sau forare înclinat-dirijată
направленного бурения и щитовой şi înaintării cu scut – 1,5 m;
проходки – 1,5 м;
 при производстве работ методом  la executarea lucrărilor prin metoda
прокола – 2,5 м. perforării – 2,5 m.
5.5.5 Толщина стенок труб сталь- 5.5.5 Grosimea pereţilor ţevilor con-
ного газопровода при пересечении им ductei de gaze din oţel în cazul intersec-
железных дорог общего пользования tării cu căile ferate de folosinţă publică va
должна быть на 2 – 3 мм больше рас- fi cu 2 - 3 mm mai mare decât cea de cal-
четной, но не менее 5 мм на расстоя- cul, însă de cel puţin 5 mm pe distanţe
ниях по 50 м в каждую сторону от края de 50 m în ambele părţi de la marginea
земляного полотна (оси крайнего рель- terasamentului căii (axei şinei marginale
са на нулевых отметках). la cotele zero).
Для полиэтиленовых газопроводов Pentru conductele de gaze din polie-
на этих участках и на пересечениях ав- tilenă pe aceste porţiuni şi la intersectări
томобильных дорог категорий M и R cu drumurile auto de categoriile M şi R se
должны применяться трубы не более vor folosi ţevi nu mai mari de SDR 11 şi
SDR 11 с коэффициентом запаса проч- cu coeficientul de siguranţă la rezistenţă
ности не менее 3,2 в населенных пунк- minimum de 3,2 în localităţi şi 2,8 pentru
тах и не менее 2,8 для межпоселковых gazoductele interrurale.
газопроводов.

5.6 Дополнительные требования 5.6 Reglementări la montarea con-


к газопроводам в особых при- ductelor de gaze în condiţii naturale
родных и климатических услови- şi climaterice deosebite
ях
5.6.1 Газоснабжение городов с 5.6.1 Pentru oraşele cu o populaţie
населением более 1 млн. чел. при сей- de peste 1 milion de persoane, în cazul
смичности местности более 6 баллов, seismicităţii terenului de peste 6 grade,
а также городов с населением более precum şi pentru oraşele cu o populaţie
100 тыс. чел. при сейсмичности мест- de peste 100 mii de persoane, în cazul
ности более 7 баллов должно преду- seismicităţii terenului de peste 7 grade,
сматриваться от двух или более ис- alimentarea cu gaze trebuie prevăzută de
точников – магистральных ГРС с раз- la două sau mai multe surse – STG am-
мещением их с противоположных сто- plasate din părţi opuse ale oraşului. Con-
рон города. При этом газопроводы вы- ductele de gaze cu presiune înaltă şi me-
сокого и среднего давления должны die trebuie proiectate inelare şi secţionate
NCM G.05.01-2012* pag. 26

проектироваться закольцованными с prin robinete de închidere.


разделением их на секции отключаю-
щими устройствами.
5.6.2 Переходы газопроводов че- 5.6.2 Traversările conductelor de ga-
рез реки, овраги и железнодорожные ze peste râuri, rîpi şi căile ferate în deble-
пути в выемках, прокладываемые в uri, montate în regiunile cu seismicitate
районах с сейсмичностью более 7 de peste 7 grade, se vor prevedea supra-
баллов, должны предусматриваться terane. Construcţiile suporturilor trebuie
надземными. Конструкции опор долж- să asigure posibilitatea mişcării a conduc-
ны обеспечивать возможность пере- telor care apar în timpul cutremurului de
мещений газопроводов, возникающих pământ.
во время землетрясения.
5.6.3 При строительстве подзем- 5.6.3 La montarea conductelor de
ных газопроводов в сейсмических рай- gaze subterane în zonele cu seismicita-
онах 7 и более баллов, на подрабаты- tea de peste 7 grade, în zonele afectate
ваемых и закарстованных территориях de exploatări subterane şi carstificate se
следует предусматривать контрольные vor prevedea tuburi de control (răsuflă-
трубки: tori):
 в местах присоединения (врезки)  în locurile racordării (încastrării)
вновь построенных газопроводов conductelor de gaze nou construite
к существующим; la cele existente;
 в местах пересечения газопрово-  în locurile de intersectare a conduc-
дом коммуникаций, проложенных tei cu comunicaţiile, montate în ca-
в каналах; nale;
 на вводах к зданиям;  la racordările clădirilor;
 в местах расположения соедине-  în locurile amplasării îmbinărilor „po-
ний «полиэтилен – сталь»; lietilenă – oţel”;
 в местах входа газопровода в  în locurile intrării conductelor de ga-
землю и выхода из земли. ze în pământ şi ieşirii din pământ.
5.6.4 Глубина прокладки газопро- 5.6.4 Adâncimea pozării conductelor
водов в грунтах неодинаковой степени de gaze în solurile cu diverse grade de
пучинистости, а также в насыпных umflare, precum şi în rambleuri se va
грунтах, должна приниматься до верха prevedea de la generatoarea superioară
трубы не менее 0,9 нормативной глу- a ţevii de cel puţin 0,9 din adâncimea
бины промерзания, но не менее 1 м. normativă de îngheţ a solului, dar mini-
mum de 1 m.
При равномерной пучинистости În cazul gradului uniform de umflare
грунтов глубина прокладки газопрово- a solului, adâncimea pozării conductei de
да должна быть: gaze se va prevedea:
 не менее 0,7 нормативной глубины  nu mai mică de 0,7 din adâncimea
промерзания, но не менее 0,9 м для normativă de îngheţ, însă de cel puţin
среднепучинистых грунтов; 0,9 m pentru solurile cu grad mediu
dezumflare;
 не менее 0,8 нормативной глубины  nu mai mică 0,8 din adâncimea nor-
промерзания, но не менее 1 м для mativă de îngheţ, însă de cel puţin 1
сильно- и высокопучинистых грун- m pentru solurile cu grad înalt şi exce-
тов. siv de umflare.
5.6.5 Для резервуарных установок 5.6.5 Pentru instalaţiile de rezervoare
СУГ с подземными резервуарами в пу- HGL îngropate în soluri umflate (cu ex-
чинистых (кроме слабопучинистых), cepţia celor umflate slab), precum şi în
средне- и сильно набухающих грунтах soluri de gonflare medie şi înaltă trebuie
должна предусматриваться надземная prevăzută montarea supraterană a ţevilor
NCM G.05.01-2012* pag. 27

прокладка соединяющих резервуары de racordare ale rezervoarelor pentru fa-


газопроводов жидкой и паровой фаз. zele lichide şi de vapori.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
5.6.6* При сейсмичности местности 5.6.6* În cazul seismicităţii terenului
более 7 баллов, а также на подраба- de peste 7 grade, precum și pe teritoriile
тываемых и закарстованных террито- afectate de explorări subterane şi de fe-
риях, для межпоселковых газопрово- nomene carstice, pentru conductele de
дов из полиэтиленовых труб, разреша- gaze interrurale din polietilenă trebuie uti-
ется применять трубы с коэффициен- lizate ţevi cu coeficientul de siguranţă la
том запаса прочности не менее 2,8. rezistenţă de minim 2,8. Se admite utiliza-
Допускается применение труб с коэф- re conductelor cu un coeficient de rezis-
фициентом запаса прочности 2,0 при tență de 2,0 cu condiția folosirii dispoziti-
условии применения автоматических velor automate de închidere, utilizarea
запорных устройств с использованием supapelor de siguranță și închidere sau
предохранительно-запорных клапанов supapelor de consum gaze (controlere).
или клапанов расхода газа (контрол-
леров).

5.7 Восстановление изношенных 5.7 Reabilitarea conductelor de ga-


подземных стальных газопроводов ze subterane din oţel uzate
5.7.1 Для восстановления (рекон- 5.7.1 La reabilitarea (reconstruirea)
струкции) изношенных подземных conductelor de gaze subterane uzate din
стальных газопроводов следует при- oţel se vor aplica metodele următoare:
менять:
 при давлении до 0,3 МПа включи-  pentru presiuni sub 0,3 MPa inclusiv -
тельно - протяжку в газопроводе broşarea în interiorul conductei uzate,
полиэтиленовых труб с коэффици- a ţevilor din polietilenă cu coeficient
ентом запаса прочности не менее de siguranţă la rezistenţă minimum de
3,2 без соединений или соединен- 3,2 fără îmbinări sau îmbinate prin
ных с помощью деталей с ЗН, или mufe electrosudabile sau prin sudură
сваркой встык с использованием cap la cap folosind utilajele de sudură
сварочной техники высокой степени cu grad înalt de automatizare;
автоматизации;
 при давлении свыше 0,3 до 0,6 МПа  pentru presiuni între 0,3 şi 0,6 MPa
включительно протяжку в газопро- inclusiv - broşarea în interiorul con-
воде полиэтиленовых труб без ductei uzate a ţevilor de polietilenă fă-
сварных соединений, или соеди- ră îmbinări sau îmbinate prin mufe
ненных с помощью деталей с за- electrosudabile sau prin sudură cap la
кладными нагревателями или свар- cap folosind utilajele de sudură de
кой встык с использованием сва- grad înalt de automatizare, şi avînd
рочной техники высокой степени coeficient de siguranţă la rezistenţă
автоматизации с коэффициентом minim de 3,2, pentru ţevi în localităţi,
запаса прочности не менее 3,2 для iar în afara lor – minim de 2,0;
газопроводов на территории сель-
ских и городских населенных пунк-
тов и не менее 2,0 для межпоселко-
вых газопроводов;
 при давлениях до 1,2 МПа - обли-  pentru presiuni sub 1,2 MPa - acoperi-
цовку (по технологии «Феникс») rea (folosind tehnologia «Fenix») a
очищенной внутренней поверхности suprafeţei interioare, în prealabil cură-
газопроводов синтетическим ткане- ţate, a conductelor cu un furtun din
вым шлангом на специальном двух- pânză sintetică pe adeziv din doi
NCM G.05.01-2012* pag. 28

компонентном клее, при условии componenţi, cu condiţia confirmării, în


подтверждения в установленном modul stabilit, a utilităţii lor pentru
порядке их пригодности для этих aceste scopuri, la presiunea în cauză
целей на указанное давление или в sau în corespundere cu standardele
соответствии со стандартами (тех- (prescripţiile tehnice), domeniul de
ническими условиями), область aplicare a cărora se extinde asupra
применения которых распространя- presiunii date.
ется на данное давление.
5.7.2 Восстановление изношенных 5.7.2 Reabilitarea conductelor uzate
стальных газопроводов может быть din oţel poate fi efectuată fără modifica-
осуществлено без изменения давле- rea presiunii, cu majorarea sau reducerea
ния, с повышением или понижением presiunii comparativ cu conducta de gaze
давления по сравнению с дейст- existentă.
вующим газопроводом.
При этом допускается сохранять: Cu toate acestea, se admite păstra-
rea:
 пересечения восстанавливаемых  traversărilor cu comunicaţiile subtera-
участков с подземными коммуника- ne a porţiunilor supuse reabilitării, fără
циями без установки дополнитель- montarea tuburilor de protecţie supli-
ных футляров; mentare;
 глубину заложения восстанавлива-  adâncimii pozării conductelor de gaze
емых газопроводов; supuse reabilitării;
 cуществующие расстояния от вос-  distanţei de la conducta de gaze rea-
станавливаемого, без изменения bilitată fără modificarea presiunii, pâ-
давления, газопровода до зданий, nă la clădiri, instalaţii şi comunicaţii
сооружений и инженерных комму- inginereşti conform amplasării reale a
никаций по его фактическому раз- acesteia, la fel şi în cazul majorării
мещению, а также и при повышении presiunii de până la 0,3 MPa.
давления до 0,3 МПа.
Восстановление изношенных Reabilitarea conductelor uzate din
стальных газопроводов с повышением oţel, cu majorarea presiunii până la cea
давления до высокого допускается, ес- înaltă se admite, dacă distanţele până la
ли расстояния до существующих и clădirile, instalaţiile şi comunicaţiile ingi-
планируемых зданий, сооружений и nereşti existente şi în faza de planificare
инженерных коммуникаций соответ- corespund cerinţelor înaintate faţă de
ствуют требованиям, предъявляемым к conducta de gaze de presiune înaltă.
газопроводу высокого давления.
5.7.3 Соотношение размеров поли- 5.7.3 Corelaţia dintre dimensiunile
этиленовых и стальных изношенных ţevilor din polietilenă şi a celor din oţel, în
труб при реконструкции методом про- cazul aplicării metodei de broşare, se va
тяжки должно выбираться исходя из alege reieşind din posibilitatea treceri li-
возможности свободного прохождения bere a ţevilor din polietilenă şi a pieselor
полиэтиленовых труб и деталей внутри în interiorul celor din oţel cu asigurarea
стальных и обеспечения целостности integrităţii ţevilor din polietilenă. La cape-
полиэтиленовых труб. Пространство tele tronsoanelor reconstruite spaţiul între
между полиэтиленовой и стальной ţeava din polietilenă şi cea din oţel se va
трубами на концах реконст- compacta cu etanşare.
руированных участков должны быть
разделано и уплотнено.
NCM G.05.01-2012* pag. 29

6 ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ 6 STAŢII, POSTURI ŞI INSTALAŢII


ПУНКТЫ DE REGLARE SAU REGLARE-
MĂSURARE A GAZELOR
NATURALE

6.1 Общие положения 6.1 Dispoziţii generale


Для снижения, регулирования и Pentru reducerea, reglarea şi menţi-
поддержания заданных параметров nerea presiunii gazelor în reţeaua de dis-
газа в газораспределительной сети tribuţie a gazelor se prevăd staţii de regla-
предусматривают газорегуляторные re a presiunii gazelor de sector (în conti-
пункты (далее ГРП), газорегуляторные nuare SRG) sau (în continuare SRGs),
устройства (далее ГРУ), и шкафные instalaţii de reglare gaze (în continuare
газорегуляторные пункты (далее IRG) şi staţii de reglare a presiunii gazelor
ШГРП). la consumator (în continuare SRGc) s-au
posturi de reglare în firide (în continuare
PRGf).
Могут применяться блочные газо- Pot fi aplicate staţii în bloc de reglare
регуляторные пункты (далее ГРПБ) за- a presiunii gazelor de producere la uzină
водского изготовления. (în continuare SRGB).

6.2 Требования к ГРП и ГРПБ 6.2 Cerinţe faţă de SRG şi SRGB


6.2.1 ГРП следует размещать: 6.2.1 SRG urmează a fi amplasate:
 отдельно стоящими;  separate (în construcţii proprii);
 пристроенными к газифицируемым  alipite la păreţii clădirilor de producţie,
производственным зданиям, ко- la centralele termice şi la clădirile cu
тельным и общественным зданиям destinaţie publică cu încăperi cu ca-
с помещениями производственного racter de producţie, care se alimen-
характера; tează cu gaze;
 встроенными в одноэтажные гази-  înglobate în clădiri de producţie mono-
фицируемые производственные etajate şi centrale termice, care se
здания и котельные (кроме поме- alimentează cu gaze; (cu excepţia în-
щений, расположенных в подваль- căperilor amplasate în subsoluri şi
ных и цокольных этажах); demisoluri);
 на покрытиях газифицируемых про-  pe învelişurile clădirilor de producţie
изводственных зданий I и II степе- alimentate cu gaze cu categoria I şi II
ней огнестойкости класса С0 с не- de rezistenţă la foc din clasa C0 cu
горючим утеплителем; termoizolant ignifug;
 вне зданий на открытых огражден-  în exteriorul clădirilor pe platforme îm-
ных площадках под навесом на prejmuite deschise cu acoperiş de
территории промышленных пред- protecţie pe teritoriul întreprinderilor
приятий. industriale.
ГРПБ следует размещать отдельно SRGB urmează a fi amplasate sepa-
стоящими. rat.
6.2.2 Отдельно стоящие газорегу- 6.2.2 Staţiile de reglare a presiunii
ляторные пункты в поселениях должны gazelor din localităţi, amplasate separat,
располагаться на расстояниях от зда- trebuie instalate de la clădiri şi construcţii
ний и сооружений не менее указанных в la distanţe nu mai mici decât cele indicate
таблице 5, а на территории промыш- în tabelul 5, iar pe teritoriile întreprinderi-
ленных предприятий и других предпри- lor industriale şi ale altor întreprinderi cu
ятий производственного назначения - destinaţie de producţie – conform preve-
согласно требованиям NCM B.01.03. derilor NCM B.01.03.
NCM G.05.01-2012* pag. 30

В стесненных условиях разреша- În condiţii dificile se admite reducerea


ется уменьшить на 30 % расстояния от până la 30 % a distanţelor de la clădiri şi
зданий и сооружений до газорегуля- edi-ficii până la staţiile de reglare a presi-
торных пунктов пропускной способно- unii gazelor cu capacitate de transport de
стью до 1000 м3/ч. până la 1000 m3/h.
6.2.3 Отдельно стоящие здания ГРП 6.2.3 Clădirile SRG şi SRGB ampla-
и ГРПБ должны быть одноэтажными, sate separat trebuie să fie cu un singur
бесподвальными, с совмещенной кров- nivel, fără subsoluri, cu acoperiş combi-
лей и быть не ниже II степени огнестой- nat şi trebuie să dispună minim de gradul
кости и класса С0 по пожарной опаснос- II de rezistenţă la foc şi clasa C0 la secu-
ти по NCM E.03.02 (MCH 2.02.01-97). ritatea de incendiu conform NCM E.03.02
Разрешается размещение ГРПБ в зда- (MCH 2.02.01-97). Se admite amplasarea
ниях контейнерного типа (металличес- SRGB în clădirile tip container (cadru me-
кий каркас с несгораемым утеплите- talic cu termoizolant ignifug).
лем).

Таблица 5
Расстояния в свету от отдельностоящих ГРП, ГРПБ и отдельно-
стоящих ШГРП по горизонтали, м, до
Давление газа на
Опор воздуш-
вводе в ГРП, железнодорожных и автомобиль-
зданий и ных линий
ГРПБ, ШГРП трамвайных путей (до ных дорог (до
сооружений электропере-
ближайшего рельса) обочины)
дачи
До 0,6 10 10 5 Не менее 1,5
Св. 0,6 до 1,2 15 15 8 высоты опоры
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен здания ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при распо-
ложении оборудования на открытой площадке - от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в
отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШГРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно
до зданий и сооружений не нормируется. В стесненных условиях, ШГРП с комбинированными регу-
3
ляторами, при давлении газа на вводе до 0,3 МПа и пропускной способности до 200 м /ч , допуска-
ется размещать от крайнего провода воздушных линий электропередач, ВЛ-0,4 кВ на расстоянии
1 м; ВЛ-10 кВ на расстоянии 3 м, при условии его заземления.

Tabelul 5
Distanţa în lumină de la SRG, SRGB SRGc (PRGf) independente s-au
Presiunea gazelor la amplasate separat, pe orizontală, m, până la
branşament în SRG,
SRGB, SRGc, (PRGf) clădiri şi con- căile ferate şi liniile de drumurile auto Pilonii liniilor
strucţii tramvai (până la cea (până la acos- electrice aeriene
mai apropiată şină) tament)
Până la 0,6 10 10 5 Nu mai puţin de
Peste 0,6 până la 15 15 8 1,5 din înălţimea
1,2 stîlpului
NOTE:
1. Distanţa trebuie luată de la pereţii exteriori ai clădirii SRG, SRGB şi SRGc (PRGf) iar în cazul am-
plasării utilajului pe platformă deschisă – de la împrejmuire.
2. Prevederile tabelului se extind, de asemenea, asupra blocurilor de evidenţă a consumului de gaze, am-
plasate în clădiri separate sau în dulapuri pe suporturi separate.
3. Distanţa de la SRGc (PRGf), amplasată separat, în cazul presiunii gazelor în branşament până la
0,3 MPa, până la clădiri şi construcţii nu se normează. În condiţiile restrînse, SRGc (PRGf), cu regulatoare
3
combinate, la presiunea gazului la intrare pînă la 0,3 MPa şi capacitatea de pînă la 200 m /oră, se permite
de amplasat de la conductorul marginal al liniilor electrice aeriene LEA - 0,4 кВ la distanţa de 1 м şi LEA - 10
кВ la distanţa de 3 м, cu condiţia instalării prizei şi centurii de împămîntare.
NCM G.05.01-2012* pag. 31

6.2.4 ГРП могут пристраиваться к 6.2.4 SRG pot fi anexate la clădirile


зданиям не ниже II степени огнестой- cu grad nu mai jos de gradul II de rezis-
кости класса С0 с помещениями кате- tenţă la foc clasa C0 cu încăperi de cate-
горий Г и Д по нормам противопожар- goria Г şi Д potrivit normelor securităţii
ной безопасности NCM E.03.02 incendiare NCM E.03.02
(MCH 2.02-01-97) и NCM E.03.04. ГРП с (MCH 2.02-01-97) и NCM E.03.04. SRG
входным давлением газа свыше cu presiunea de intrare peste 0,6 MPa
0,6 МПа могут пристраиваться к ука- pot fi anexate la clădirile menţionate, în
занным зданиям, если использование cazul în care utilizarea gazelor cu ase-
газа такого давления необходимо по menea presiune este necesară conform
условиям технологии. condiţiilor tehnologice.
Пристройки должны примыкать к Construcţiile anexe trebuie să fie ală-
зданиям со стороны глухой противопо- turate la clădiri din partea peretelui plin
жарной стены, газонепроницаемой в antiincendiar, etanş la gaze, în limitele
пределах примыкания ГРП. При этом alăturării cu SRG. În acelaşi timp, trebuie
должна быть обеспечена газонепрони- asigurată etanşeitatea la gaze a rostului
цаемость швов примыкания. de alăturare.
Расстояния от стен и покрытия Distanţele de la pereţii şi acoperişul
пристроенных ГРП до ближайшего SRG, anexate până la cel mai apropiat
проема в стене должно быть не менее gol în perete trebuie să fie de minim 3 m.
3 м.
6.2.5 Встроенные ГРП разрешает- 6.2.5 SRG înglobate se admite să fie
ся устраивать при входном давлении instalate în cazul presiunii de intrare a
газа не более 0,6 МПа в зданиях не gazelor sub 0,6 MPa în clădirile cu grad
ниже II степени огнестойкости класса nu mai jos de gradul II de rezistenţă la foc
С0 с помещениями категорий Г и Д. al clasei C0, cu încăperi de categoria Г şi
Помещение встроенного ГРП должно Д. Încăperile SRG încorporate trebuie să
иметь противопожарные газонепрони- dispună de construcţii antiincendiu îngră-
цаемые ограждающие конструкции и dite, etanşe la gaze şi de ieşire indepen-
самостоятельный выход наружу из dentă în exteriorul clădirii.
здания.
6.2.6 Стены, разделяющие поме- 6.2.6 Pereţii ce despart încăperile
щения ГРП и ГРПБ, должны быть про- SRG şi SRGB, trebuie să fie antiincendiu
тивопожарными I типа по NCM E.03.02 de tipul I conform NCM E.03.02
(MCH 2.02.01-97) и газонепроницае- (MCH 2.02.01-97) şi etanşi la gaze. Insta-
мыми. Устройство дымовых и вентиля- larea canalelor de fum şi de ventilaţie în
ционных каналов в разделяющих сте- pereţii separatori, precum şi în pereţii clă-
нах, а также в стенах зданий, к кото- dirilor la care se anexează SRG (în limite-
рым пристраиваются ГРП (в пределах le alăturării SRG), nu se admite.
примыкания ГРП), не допускается.
Вспомогательные помещения Încăperile auxiliare trebuie să dispu-
должны иметь самостоятельный выход nă de ieşire independentă în exteriorul
наружу из здания, не связанный с тех- clădirii, care nu este legată de încăperea
нологическим помещением. tehnologică.
Двери ГРП и ГРПБ следует преду- Uşile SRG şi SRGB trebuie să fie
сматривать противопожарными и от- antiincendiare şi să se deschidă în exteri-
крываемыми наружу. or.
6.2.7 Помещения, в которых рас- 6.2.7 Încăperile în care sânt instalate
положены узлы редуцирования с регу- blocurile de reduсere cu regulatoare de
ляторами давления отдельно стоящих, presiune a SRG şi SRGB anexate, înglo-
пристроенных и встроенных ГРП и bate şi amplasate separat trebuie să co-
ГРПБ, должны отвечать требованиям respundă prevederilor normelor
NCM C.02.02 и NCM E.03.02 NCM C.02.02 и NCM E.03.02
NCM G.05.01-2012* pag. 32

(MCH 2.02.01). (MCH 2.02.01)


(Измененная редакция. Изм. A1:2014)
6.3* Требования к ШГРП 6.3 Cerinţe fată de SRGc (PRGf)
6.3.1* ШГРП размещают на от- 6.3.1 SRGc (PRGf) se instalează pe
дельно стоящих опорах или на наруж- stîlpi sau pe pereţii exteriori ai clădirilor
ных стенах зданий, для газоснабжения care sunt destinate pentru alimentare cu
которых они предназначены. gaze.
Расстояния от отдельно стоящих Distanţele de la SRGc (PRGf) am-
ШГРП до зданий и сооружений должны plasate separat până la clădiri şi con-
быть не менее указанных в таблице 5. strucţii, nu trebuie să fie mai mici decât
При этом для ШГРП с давлением газа cele indicate în tabelul 5. Totodată, pen-
на вводе до 0,3 МПа включительно tru SRGc (PRGf) cu presiunea gazelor la
расстояния до зданий и сооружений не racordare până la 0,3 MPa inclusiv, dis-
нормируются. tanţele până la clădiri şi construcţii nu se
normează.
6.3.2* ШГРП с входным давлением 6.3.2 SRGc (PRGf) cu presiune de
газа до 0,3 МПа устанавливают: intrare până la 0,3 MPa se instalează:
 на наружных стенах жилых, обще-  pe pereţii exteriori ai clădirilor publice,
ственных, административных и бы- administrative şi sociale, indiferent de
товых зданий независимо от степе- gradul de rezistenţă la foc şi clasa pe-
ни огнестойкости и класса пожарной ricolului de incendiu la un consum de
опасности при расходе газа до gaze de până la 50 m3/h;
50 м3/ч;
 на наружных стенах жилых, обще-  pe pereţii exteriori ai clădirilor publice,
ственных, административных и бы- administrative şi sociale cu grad nu
товых зданий не ниже III степени mai jos de gradul III de rezistenţă la
огнестойкости и не ниже класса С1 foc şi nu mai jos de clasa C1, la un
при расходе газа до 400 м3 /ч. consum de gaze de până la 400 m3/h.
6.3.3* ШГРП с входным давлением 6.3.3 SRGc (PRGf) cu presiune de
газа до 0,6 МПа устанавливают на intrare a gazelor până la 0,6 MPa se in-
наружных стенах производственных stalează pe pereţii exteriori ai clădirilor de
зданий, котельных, общественных и producţie, în centrale termice, în clădirile
бытовых зданий производственного publice şi sociale cu destinaţie de produ-
назначения, а также на наружных сте- cere, precum şi pe pereţii exteriori ai SRG
нах действующих ГРП не ниже III сте- existente, cu grad nu mai jos de gradul III
пени огнестойкости класса С0. de rezistenţă de foc şi clasa C0.
6.3.4* ШГРП с входным давлением 6.3.4 Nu se admite instalarea SRGc
газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наруж- (PRGf) cu presiune de intrare a gazelor
ных стенах зданий устанавливать не de peste 0,6 şi până la 1,2 MPa pe pereţii
разрешается. exteriori ai clădirilor.
6.3.5* При установке ШГРП с дав- 6.3.5 La instalarea SRGc (PRGf) cu
лением газа на вводе до 0,3 МПа на presiune a gazelor la racordare până la
наружных стенах зданий расстояние от 0,3 MPa pe pereţii exteriori ai clădirilor,
стенки ШГРП до окон, дверей и других distanţa de la peretele SRGc (PRGf) pâ-
проемов должно быть не менее 1 м, а nă la ferestre, uşi şi alte goluri trebuie să
при давлении газа на вводе свыше 0,3 fie nu mai mică de 1 m, iar în cazul presi-
до 0,6 МПа – не менее 3 м. unii gazelor la branşament peste 0,3 pâ-
nă la 0,6 MPa – minim de 3 m.
6.3.6* Разрешается размещение 6.3.6 Se admite amplasarea SRGc
ШГРП на покрытиях с негорючим утеп- (PRGf) pe acoperişul cu termoizolant ne-
лителем газифицируемых производ- inflamabil al clădirilor de producţie cu
ственных зданий I, II степеней огне- gradele I, II de rezistenţă la foc şi clasei
NCM G.05.01-2012* pag. 33

стойкости класса С0 со стороны выхо- C0 din partea ieşirii pe acoperiş, la dis-


да на кровлю на расстоянии не менее tanţă nu mai mică de 5 m de la ieşire.
5 м от выхода.

6.4 Требования к ГРУ 6.4 Cerinţe faţă de IRG


6.4.1 ГРУ могут размещаться в по- 6.4.1 IRG pot fi amplasate în încăperi
мещении, где располагается газоис- unde se află utilajul consumator de com-
пользующее оборудование, а также bustibil gazos, precum şi nemijlocit lângă
непосредственно у тепловых установок instalaţiile termice pentru debitarea gaze-
для подачи газа к их горелкам. lor spre arzătoarele lor.
Разрешается подача газа от одной Se admite debitarea gazelor de la o
ГРУ к тепловым агрегатам, располо- IRG spre agregatele termice, amplasate
женным в других помещениях одного în alte încăperi ale unei clădiri, cu condiţia
здания, при условии, что эти агрегаты că aceste agregate funcţionează în regi-
работают в одинаковых режимах дав- muri similare de presiune a gazelor şi în
ления газа и в помещения, где обеспе- încăperile unde este asigurat accesul în
чен круглосуточно доступ обслужива- curs de 24 ore a personalului de deservi-
ющему персоналу, ответственному за re, responsabil pentru exploatarea utilaju-
безопасную эксплуатацию газового lui.
оборудования.
6.4.2 Количество ГРУ, размещае- 6.4.2 Numărul IRG amplasate în
мых в одном помещении, не ограничи- aceeaşi încăpere nu se limitează, iar fie-
вается. При этом каждое ГРУ не долж- care IRG nu trebuie să aibă mai mult de
но иметь более двух линий регулиро- două linii de reglare.
вания.
6.4.3 ГРУ могут устанавливаться 6.4.3 IRG pot fi instalate în cazul
при входном давлении газа не более presi-unii de intrare a gazelor sub
0,6 МПа. 0,6 MPa.
При этом ГРУ размещаются: În acest caz, IRG se amplasează:
 в помещениях категорий Г и Д, в ко-  în încăperile de categoria Г şi Д, în
торых расположены газоиспользу- care sunt amplasate instalaţii consu-
ющие установки, или в соединен- matoare de combustibil gazos sau în
ных с ними открытыми проемами încăperile adiacente, legate prin goluri
смежных помещениях тех же кате- deschise cu categorii similare şi dis-
горий, имеющих вентиляцию по pun de ventilaţie respectivă;
размещенному в них производству;
 в помещениях категорий В1-В4, ес-  în încăperile de categoria B1 – B4, în
ли расположенные в них газоис- cazul în care instalaţiile consumatoare
пользующие установки вмонтиро- de combustibil gazos, amplasate în
ваны в технологические агрегаты ele, sunt montate în agregate tehno-
производства. logice de producţie.
6.4.4 Не допускается размещать 6.4.4 Nu se admite amplasarea IRG
ГРУ в помещениях категорий А и Б. în încăperile de categoria A şi Б.

(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)


6.5* Оборудование ГРП, ГРПБ, 6.5* Utilajul SRG, SRGB, SRGc
ШГРП и ГРУ (PRGf) şi IRG
6.5.1* ГРП, ГРПБ, ШГРП и ГРУ 6.5.1 SRG, SRGB, SRGc (PRGf) şi
должны быть оснащены фильтром, IRG trebuie dotate cu filtru, supapă obtu-
предохранительным запорным клапа- ratoare de siguranţă (SOS), regulator de
ном (ПЗК), регулятором давления газа, presiune a gazelor, supapă de evacuare
предохранительным сбросным клапа- de siguranţă (SES), armatură obturatoa-
NCM G.05.01-2012* pag. 34

ном (ПСК), запорной арматурой, кон- re, aparate de măsură şi control (DCM) şi
трольными измерительными прибора- a doua linia de reglare analogică primii
ми (КИП) и второй линией редуцирова- după caracteristicile tehnice.
ния по характеристикам соответству-
ющим первой линии редуцирования.
*Разрешается использование Se admite utilizarea SRGc (PRGf)
ШГРП с одним регулятором давления dotată cu un singur regulator de presiune
газа без байпаса для газоснабжения не a gazelor fără bаy-pass pentru alimenta-
более двух одноквартирных жилых до- rea cu gaze nu mai mult de două clădiri
мов. monobloc.
Для газоснабжения одного потре- Pentru alimentarea cu gaze naturale
бителя (экономического агента, имею- a unui consumator (agent economic care
щего резервное топливо или есть воз- dispune de combustibil de rezervă sau
можность остановки технологического poate stopa procesul tehnologic), în ca-
процесса) в обоснованных случаях (с zuri argumentate (cu acceptul organizaţiei
согласия эксплуатационной организа- de exploatare, investitorului şi consuma-
ции, инвестора и потребителя) допус- torului) se accepta dotarea SRGc (PRGf)
кается оборудовать ШГРП одной лини- cu o linie de reglare şi bay-pass.
ей редуцирования и байпасом.
Допускается применять ГРУ без Se admite de utilizat IRG fără bay-
байпаса при условии, что он входит в pass dacă acesta intră în componenţa
состав газовой рампы и поставляется rampei de gaze şi este livrat de uzina
заводом-изготовителем в комплекте с producătoare în set cu arzătorul.
горелкой.
6.5.2 При размещении части за- 6.5.2 În cazul amplasării a unei părţi
порной арматуры, приборов и обору- de armatură de obturare, aparatelor şi
дования за пределами здания ГРП, utilajului în exteriorul clădirilor SRG,
ГРПБ или ШГРП, должны быть обеспе- SRGB sau SRGc (PRGf), trebuie să fie
чены условия их эксплуатации, соот- asigurate condiţiile de exploatare a aces-
ветствующие указанным в паспортах tora, corespunzătoare celor indicate în
заводов-изготовителей. Оборудование, fişele tehnice ale uzinelor producătoare.
размещенное за пределами здания Utilajul amplasat înafara clădirii SRG,
ГРП, ГРПБ и шкафа ШГРП, должно SRGB şi firidei SRGc (PRGf), trebuie să
быть ограждено. fie îngrădit.
6.5.3 Фильтры, устанавливаемые в 6.5.3 Filtrele instalate în SRG,
ГРП, ГРПБ, ШГРП и ГРУ, должны SRGB, SRGc (PRGf), şi IRG trebuie să
иметь устройства для определения пе- dispună de dispozitive pentru determina-
репада давления в них, характеризу- rea căderii presiunii în ele, ce caracteri-
ющего степень засоренности при мак- zează gradul de astupare în cazul con-
симальном расходе газа. sumului maxim de gaze.
6.5.4 ПЗК и ПСК должны обеспечи- 6.5.4 SOS şi SES trebuie să asigure
вать соответственно автоматическое sistarea automată sau respectiv a evacu-
прекращение подачи или сброс газа в ării gazelor în atmosferă în cazul modifi-
атмосферу при изменении давления в cării presiunii în conducta de gaze, inad-
газопроводе недопустимом для без- misibilă pentru funcţionarea inofensivă şi
опасной и нормальной работы газоис- normală a utilajului consumator de com-
пользующего и газового оборудования. bustibil gazos şi utilaj gaze
6.5.5 В ГРП, ГРПБ, ШГРП и ГРУ 6.5.5 În SRG, SRGB, SRGc (PRGf)
следует предусматривать систему şi IRG trebuie prevăzut un sistem de
продувочных и сбросных трубопрово- conducte de purjare şi deversare pentru
дов для продувки газопроводов и purjarea conductelor de gaze şi deversa-
сброса газа от ПСК, которые выводят- rea gazelor de la SES, care se evacuea-
ся наружу в места, где обеспечиваются ză în exterior în locurile unde se asigură
NCM G.05.01-2012* pag. 35

безопасные условия для рассеивания condiţii lipsite de primejdii pentru difuziu-


газа. Для ШГРП c комбинированными nea gazelor. În staţiile de reglare SRGc
регуляторами давления газа и про- (PRGf) cu regulatoare combinate cu ca-
пускной способностью до 400 м3/ч pacitatea nu mai mare de 400 m 3/h insta-
устанавливаемых снаружи здания раз- late în afara clădirilor se permite scoate-
решается предусматривать вывод rea gazoductul de purgare în afara dula-
сбросного газопровода от ПСК за зад- pului după peretele din spate. Pentru
нюю стенку шкафа. Для ШГРП с ком- SRGc (PRGf) cu regulatoare combinate,
бинированными регуляторами, при la presiunea gazului la intrare pînă la
давлении газа на вводе до 0,3 МПа и 0,3 MPa şi capacitatea de 200 m3/oră, se
пропускной способности до 200 м3/ч, permite dea nu prevedea conductele de
допускается не предусматривать purjare şi deversare.
сбросные и продувочные газопроводы.
6.5.6 В ГРП, ГРПБ, ШГРП и ГРУ 6.5.6 În SRG, SRGB, şi IRG trebuie
следует устанавливать или включать в instalate sau trebuie incluse în compo-
состав АСУ ТП РГ показывающие и ре- nenţă SAD ST ÎI aparate indicatoare şi
гистрирующие приборы для измерения înregistratoare pentru măsurarea presiu-
входного и выходного давления газа, а nii de intrare şi de ieşire a gazelor, pre-
также его температуры. cum şi a temperaturii acestora.
В ШГРП могут применяться пере- În SRGc (PRGf) pot fi aplicate apara-
носные приборы. te portabile.
6.5.7 Контрольно-измерительные 6.5.7 Aparatele de măsură şi control
приборы с электрическим выходным cu semnal electric de ieşire şi utilajul
сигналом и электрооборудование, раз- electric, amplasate în încăperile SRG şi
мещаемые в помещении ГРП и ГРПБ с SRGB, cu zone cu pericol de explozie,
взрывоопасными зонами, следует urmează a fi prevăzute în execuţie prote-
предусматривать во взрывозащищен- jate de explozie.
ном исполнении.
КИП с электрическим выходным Aparatele de măsură şi control
сигналом в нормальном исполнении (AMC) cu semnal electric de ieşire în
должны размещаться снаружи, вне execuţie normală trebuie amplasate în
взрывоопасной зоны в закрывающемся exterior, peste hotarele zonei cu pericol
шкафу из негорючих материалов или в de explozie, în dulap obturator din mate-
обособленном помещении, пристроен- riale neinflamabile sau în încăpere sepa-
ном к противопожарной газонепрони- rată, anexată la peretele incombustibil,
цаемой (в пределах примыкания) стене etanş la gaze (în limitele mărginirii) al
ГРП и ГРПБ. SRG şi SRGB.
Ввод импульсных газопроводов в Introducerea cazoductelor de impuls
это помещение для передачи к прибо- în această încăpere pentru transmiterea
рам импульсов давления газа следует la aparate a impulsurilor privind presiunea
осуществлять таким образом, чтобы de gaze trebuie efectuate în aşa mod
исключить возможность попадания га- încât să se excludă posibilitatea pătrun-
за в помещение КИП. derii gazelor în încăperea aparatelor de
măsurare şi control.
6.5.8 Электрооборудование и элек- 6.5.8 Utilajul electric şi iluminatul
троосвещение ГРП и ГРПБ должны со- electric al SRG şi SRGB trebuie să co-
ответствовать требованиям Правил respundă reguli de montare a instalaţiilor
устройства электроустановок (далее electrice (în continuare ПУЭ).
ПУЭ).
По надежности электроснабжения Fiabilitatea alimentării cu energie
ГРП и ГРПБ населенных пунктов сле- electrică SRG şi SRGB ale localităţilor
дует относить к 3-й категории, а ГРП и trebuie să fie de categoria III, iar SRG şi
ГРПБ промышленных предприятий - по SRGB ale întreprinderilor industriale –
NCM G.05.01-2012* pag. 36

основному производству. Молниеза- după producerea de bază. Protecţia con-


щита ГРП и ГРПБ должна отвечать tra fulgerului a SRG şi SRGB trebuie să
требованиям, предъявляемым к объек- corespundă condiţiilor de protecţie înain-
там  категории молниезащиты. tate faţă de obiectele cu categoria II.
Шкафрые ГРП без продувочных и SRGc (PRGf) fără conducte de gaze de
сбросных газопроводов разрешается purjare şi deversare se permite de execu-
выполнять без молниезащиты, с обя- tat fără paratrăsnet cu instalarea obligato-
зательным заземлением корпуса шка- rie a prizei şi centurii de împămîntare a
фа и надземных газопроводов. corpului firidei şi a conductelor supratera-
ne.

6 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И 6 CONDUCTE INTERIOARE ŞI


ОБОРУДОВАНИЕ APARATE DE GAZE
7.1 Возможность размещения га- 7.1 Posibilitatea amplasării aparatelor
зоиспользующего оборудования в по- consumatoare de combustibili gazoşi în
мещениях зданий различного назначе- încăperile clădirilor cu diversă destinaţie,
ния и требования к этим помещениям şi cerinţele faţă de aceste încăperi se
устанавливаются соответствующими stabilesc prin normativele corespunzătoa-
строительными нормами и правилами re de proiectare şi construire a clădirilor,
по проектированию и строительству luând în consideraţie prevederile stan-
зданий с учетом требований стандар- dardelor şi a altor documente privind li-
тов и других документов на поставку vrarea utilajului indicat, precum şi datele
указанного оборудования, а также дан- fişelor tehnice şi instrucţiunilor, ce deter-
ных заводских паспортов и инструкций, mină domeniul şi condiţiile aplicării lui.
определяющих область и условия его
применения.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Запрещается размещение всех га- *Se interzice amplasarea tuturor apa-
зовых приборов и оборудования при- ratelor și utilajului de gaz natural în încă-
родного газа в помещениях подвальных perile subsolurilor clădirilor de locuit, cu
этажей жилых зданий, кроме одноквар- excepția clădirilor de locuit cu un aparta-
тирных и блокированных жилых зданий, ment şi de tip duplex, considerate ca clă-
рассматриваемых как отдельные од- diri individuale separate, iar în cazul ali-
ноквартирные здания, а при газоснаб- mentării cu gaze de tip HGL – în încăperi-
жении СУГ – в помещениях подвальных le nivelurilor de subsol și de soclu ale
и цокольных этажей зданий всех назна- clădirilor de orice destinație.
чений.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Помещение, в котором устанавли- *Încăperea, în care se instalează utilaj
вается газоиспользующее оборудова- pe gaze, trebuie izolată de încăperile lo-
ние должно быть отделено от жилых и cuibile și de altele, și să corespundă ur-
других помещений и соответствовать mătoarelor cerințe:
следующим требованиям:
- высота не менее 2,2 м; - înălţimea minimă de 2,2 m;
- оборудовано наружными легко - să aibă elemente exterioare de în-
сбрасываемыми ограждающими chidere uşor zburătoare în caz de
конструкциями; deflagrație;
- иметь окно с форточкой (фраму- - să aibă fereastră cu ferestruică
гой) и естественную приточно- (oberliht) în partea superioară și
вытяжную вентиляцию, выпол- sistem de ventilație prin refulare și
ненную в соответствии с дей- aspirație, executat în conformitate
ствующими нормативными доку- cu documentele normative în vi-
NCM G.05.01-2012* pag. 37

ментами; goare;
- иметь естественное освещение. - să aibă iluminat natural.
В качестве легкосбрасываемых кон- În calitate de elemente construcții
струкций следует, как правило, исполь- uşor zburătoare trebuie, de regulă, utiliza-
зовать остекление окон и фонарей. При te geamurile ferestrelor şi luminătoarelor.
недостаточной площади остекления În cazul în care aria golurilor de lumină
допускается в качестве легкосбрасыва- este insuficientă, se admite folosirea, în
емых конструкций использовать кон- calitate de elemente uşor zburătoare, a
струкции покрытий из стальных, алю- elementelor acoperirilor din tablă de oţel
миниевых и асбестоцементных листов şi aluminiu cu termoizolant eficient.
и эффективного утеплителя.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Площадь легко сбрасываемых *Suprafaţa elementelor uşor zburătoa-
конструкций следует определять рас- re trebuie determinată prin calcul. În lipsa
четом. При отсутствии расчетных дан- datelor de calculul suprafața elementelor
ных площадь легко сбрасываемых кон- uşor zburătoare trebuie să constituie mi-
струкций должна составлять не менее nim 0,03 m2 pentru 1 m3 din volumul în-
0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. căperii.
Для газифицируемых кухонь допус- Pentru bucătăriile gazificate se admite
кается предусматривать многослойное de prevăzut geamurile ferestrelor şi lumi-
остекление окон и фонарей, при усло- nătoarelor în mai multe straturi, cu condi-
вии использования в качестве легко- ţia folosirii în calitate de elemente uşor
сбрасываемой конструкции стеклопа- zburătoare a ferestrelor cu geamuri de tip
кета, с расчетной нагрузкой крепления termopan, cu sarcina de calcul a sistemu-
стеклопакета к раме не более 0,7 кПа и lui de fixare a termopanului cu cadrul, nu
выполнения ограждающих конструкций mai mare de 0,7 kPa şi executarea ele-
(перегородок, стен и межэтажных пе- mentelor de închidere ale încăperii (pe-
рекрытий) помещения с расчетной reţi, pereţi despărţitori şi planşee inter-
нагрузкой более 0,7 кПа (70 кгс/м2). mediare) cu sarcina de calcul mai mare
de 0,7 kPa (70 kgf/m2).
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacția revizuită. Amend. A1:2014)
*Естественное освещение, через *Se admite prevederea iluminatului
окна (используемые в качестве легко natural prin ferestre (utilizate în calitate
сбрасываемых конструкций и для вен- de elemente uşor zburătoare şi pentru
тиляции помещения), допускается ventilarea încăperii) în calitate de lumina
предусматривать вторым светом a doua (închiderea balcoanelor balcoane-
(устройство остекленных балконов и lor şi loggiilor cu geamuri din partea încă-
лоджий со стороны помещений, в ко- perilor, în care este prevăzută montarea
торых устанавливается газоиспользу- utilajului de gaz) ținîndu-se cont de sarci-
ющее оборудование) при условии рас- na de calcul asupra geamurilor de minim
четной нагрузки на остекление не бо- 0,5 kPa (50 kgf/m2), în care trebuie pre-
лее 0,5 кПа (50 кгс/м2), в которых необ- văzute ferestruici (oberlihturi) sau dispozi-
ходимо предусматривать форточки tive conform СНиП 2.04.05.
(фрамуги) или приточные устройства
согласно СНиП 2.04.05.
Примечания: Note:
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
1*. Оконное стекло относится к легко- 1*. Sticla geamurilor de fereastră face parte
сбрасываемым конструкциям при тол- din elementele uşor zburătoare la grosimea
щине 3, 4 и 5 мм и площади отдельного de 3, 4 şi 5 mm şi aria minimă a geamului
стекла не менее (соответственно) 0,8; 1 individual de 0,8; 1 şi respectiv 1,5 m2. Sticla
и 1,5 м2. Армированное стекло к легко- armată nu face parte din elementele uşor
сбрасываемым конструкциям не отно- zburătoare.
NCM G.05.01-2012* pag. 38
сится.
2. Рулонный ковер на участках легко- 2. Covorul din rulou pe porţiunile elementelor
сбрасываемых конструкций покрытия uşor zburătoare ale acoperişului trebuie tăiat
следует разрезать на карты площадью în bucăţi cu aria de maxim 180 m2 fiecare.
не более 180 м2 каждая.
3. Расчетная нагрузка от массы легко- 3. Sarcina de calcul de la masa elementelor
сбрасываемых конструкций покрытия uşor zburătoare ale acoperişului trebuie să
должна составлять не более 0,7 кПа (70 constituie maxim 0,7 kPa (70 kgf/m2).
кгс/м2).
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*4. Разрешается размещение газоис- 4*. Se admite amplasarea utilajului pe gaze
пользующего оборудования природного naturale (metan) în încăperile bucătăriilor,
газа (метан) в помещениях кухонь, рас- aflate la nivelul de soclu, în următoarele con-
положенных в цокольных этажах, при diții:
следующих условиях:
- иметь окно с форточкой или приточ- - să aibă o fereastră cu ferestruică (oberliht)
ным устройством, в верхней части окна; sau sistem de ventilare prin refulare și aspira-
ție în partea superioară a ferestrei;
- общая площадь остекления должна - suprafața totală a geamului trebuie să fie de
быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 помещения minim 0,05 m2 la 1 m3 a încăperii și poate fi
и может использоваться в качестве лег- utilizată în calitate de construcție ușor zbură-
ко сбрасываемой конструкции; toare;
- высота помещения должна быть не ме- - înălțimea încăperii trebuie să fie de minim
нее 2,5 м; 2,5 m;
- иметь объем не менее 15 м3; - volumul încăperii de minim 15 m3;
- выходы из помещений автономных ис- - ieșirile din încăperile surselor autonome de
точников теплоснабжения (теплогене- asigurare cu căldură (termogeneratoare cu
раторных мощностью до 100 кВт, и др.) puterea de sub 100 kW etc.) trebuie prevăzu-
необходимо предусматривать непосред- te în afară, direct prin casa scării;
ственно наружу или через лестничную
клетку;
- иметь естественную вентиляцию ис- - să aibă ventilație naturală pornind din calcu-
ходя из расчета: lul:
 вытяжка – должна обеспечивать не  aspirația trebuie să asigure minim un multi-
менее 1-но кратного воздухообмена по- plu de schimb a aerului din încăpere, plus 90
мещения плюс 90 м3/час; m3/h;
 приток – в объеме вытяжки и допол-  refularea în capacitatea aspirației și supli-
нительного количества воздуха на горе- mentar cantitatea de aer pentru arderea ga-
ние газа в приборах с открытой камерой zului în aparatele cu cameră deschisă de ar-
сгорания». dere.

Разрешается размещение газоис- Se permite instalarea aparatelor con-


пользующего оборудования природно- sumatoare de gaze naturale (metan) în
го газа (метан) в помещениях, распо- încăperile amplasate în demisol, cu urmă-
ложенных в цокольных этажах, при toarele condiţii:
следующих условиях:
 иметь окно с форточкой или венти-  să dispună de geam cu oberliht sau
ляционной решеткой, в верхней ча- grilă de ventilare în partea de sus;
сти окна;
 располагаться у наружной стены  să fie amplasată lângă peretele exte-
здания; rior al clădirii;
 общая площадь остекления должна  suprafaţa geamului să fie nu mai mică
быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 поме- de 0,03 m2 pe 1 m3 din volumul încă-
щения и использоваться в качестве perii şi să poată fi folosită ca o con-
легкосбрасываемой конструкции; strucţie uşor zburătoare;
 высота помещения должна быть не  înălţimea încăperii să fie nu mai mică
NCM G.05.01-2012* pag. 39

менее 2,5 м, а для теплогенерато- de 2,5 m, pentru termogeneratoarele


ров тепловой мощностью до 35 кВт cu productivitatea termică mai mică de
допускается уменьшение высоты до 35 kW se admite micşorarea înălţimii
2,2 м; pînă la 2,2 m;
 иметь объем не менее 15 м3;  să dispună de un volum nu mai mic de
15 m3;
 иметь естественную вентиляцию из  să dispună de ventilare naturală din
расчета: calculul:
- вытяжка – должна обеспечивать - extragere – nu mai puţin de un
не менее 1-но кратного воздухооб- schimb de aer a încăperii;
мена помещения +90 м3/час
- приток – в объеме вытяжки и до- - aflux – schimbul de aer plus cantita-
полнительного количества воздуха tea de aer necesară pentru arderea
на горение газа в приборах с откры- gazului în aparatele cu camera des-
той камерой сгорания; chisă de ardere;
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*7.2 Помещения зданий всех *7.2 Încăperile clădirilor de orice des-
назначений, в которых устанавливает- tinaţie, în care se instalează utilaj pe ga-
ся газоиспользующее оборудование, ze, care funcționează în regim automat
работающее в автоматическом режиме fără prezența permanentă a personalului
без постоянного присутствия обслужи- de deservire (elemente de încălzire a
вающего персонала (отопительные во- apei, calorifere pe gaze și convectoare,
донагреватели, газовые калориферы и aparate de iradiere cu infraroșu etc.) tre-
конвекторы, приборы инфракрасного buie dotate cu sisteme de control a gra-
излучения и др.), следует оснащать dului de poluare cu gaze cu deconectarea
системами контроля загазованности с automată a livrării de gaze și transmiterea
автоматическим отключением подачи semnalului la punctul de dispecerat sau
газа и выводом сигнала на диспетчер- în încăperea cu aflare permanentă a per-
ский пункт или в помещение с постоян- sonalului (locatarilor de apartamente),
ным присутствием персонала (жильцов dacă alte cerințe nu sunt reglementate de
квартир), если другие требования не documentele normative corespunzătoare.
регламентированы соответствующими
нормативными документами.
Системы контроля загазованности Sistemele de control a gradului de
с автоматическим отключением подачи polua-re în apartamentele blocurilor etaja-
газа в многоэтажных жилых домах te cu deconectarea automtă a livrării ga-
следует монтировать в соответствии с zelor vor fi montate în corespundere cu
требованиями NCM G.04.04. cerințele NCM G.04.04.
Системы контроля загазованности Sistemele de control a gradului de
помещений с автоматическим отклю- polua-re a încăperilor cu deconectare au-
чением подачи газа в одноквартирных tomată a livrării gazelor în clădirile cu un
и блокированных жилых зданиях, рас- apartament şi de tip celular urmează a fi
сматриваемых как отдельные од- prevăzute la instalarea utilajului de încăl-
ноквартирные здания, следует пре- zire:
дусматривать при установке отопи-
тельного оборудования:
 независимо от места установки –  indeferent de locul instalării – cu capa-
общей мощностью свыше 60 кВт; citate totală de peste 60 kW;
 в подвальных, цокольных этажах -  în subsoluri şi demisoluri – indiferent
независимо от тепловой мощности. de puterea calorică .
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
7.3* Внутренние газопроводы сле- 7.3* Conductele interioare de gaze
NCM G.05.01-2012* pag. 40

дует выполнять из стальных, медных и trebuie executate din ţevi metalice, din
многослойных металлополимерных cupru și țevi polimermetalice multistrat.
труб. Применение медных и много- Se admite utilizarea ţevilor din cupru și
слойных металлополимерных труб до- polimermetalice multistrat numai la con-
пускается только для газопроводов ductele de gaze de presiune joasă.
низкого давления.
Присоединение к газопроводам Racordarea la conductele de gaze a
бытовых газовых приборов, КИП, бал- aparatelor de gaze de uz casnic, aparate-
лонов СУГ, газогорелочных устройств lor de măsură şi de control, buteliilor
переносного и передвижного газоис- HGL, dispozitivelor de ardere cu gaze ale
пользующего оборудования разреша- utilajului portabil şi transportabil ce utili-
ется предусматривать гибкими рукава- zează gaze, se admite a prevedea racor-
ми, стойкими к транспортируемому га- durile flexibile, rezistente la gazele tran-
зу при заданных давлении и темпера- sportate în cazul presiunii şi temperaturii
туре. stabilite.
7.4 Соединения труб должны быть 7.4 Racordurile ţevilor trebuie să fie
неразъемными. nedemontabile.
Разъемные соединения разреша- Racordurile demontabile se admit să
ется предусматривать в местах присо- fie prevăzute în locurile de conexiune a
единения газового и газоиспользующе- instalaţiilor de gaze şi aparatelor consu-
го оборудования, арматуры и КИП, а matoare de combustibili gazoşi, armaturii
также на газопроводах обвязки, если şi aparatelor de măsurare şi control, pre-
это предусмотрено документацией за- cum şi pe conductele de gaze de legătu-
водов-изготовителей, в местах доступ- ră, dacă aceasta este prevăzut de docu-
ных для осмотра и ремонта. mentaţia uzinelor producătoare în locuri
accesibile pentru examinare şi reparaţie.
7.5 Прокладку газопроводов сле- 7.5 Pozarea conductelor de gaze tre-
дует предусматривать открытой или buie prevăzută deschisă sau ascunsă. În
скрытой. При скрытой прокладке газо- cazul pozării ascunse a conductelor da
проводов необходимо предусматри- gaze este necesar să se prevadă măsuri
вать дополнительные меры по их за- suplimentare de protecţie a acestora îm-
щите от коррозии и обеспечивать воз- potriva coroziunii şi să asigure posibilita-
можность их осмотра и ремонта за- tea examinării lor şi reparaţiei învelişurilor
щитных покрытий. de protecţie.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Во вновь проектируемых много- *În clădirile de locuit etajate nou pro-
квартирных жилых домах прокладку iectate pozarea coloanelor de gaze şi in-
газовых стояков и установку счетчиков stalarea contoarelor de gaze de prevăzut
следует предусматривать в специаль- în încăperi speciale dotate cu sistem de
но выделенных помещениях, оборудо- ventilare prin aspiraţie, amplasate în afa-
ванных вытяжной вентиляцией, распо- ra caselor scărilor şi separate de alte în-
ложенных вне объема лестничной căperi prin uşi antifoc de tipul 1.
клетки и отделенных от других поме-
щений противопожарными дверьми
1-го типа.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Подвод газа от наружных сетей к *Aducerea gazului, de la rețelele ex-
помещениям следует предусматривать terioare la încăperi, trebuie prevăzută prin
через вентилируемые технические ко- holuri tehnice ventilate, etaje tehnice sau
ридоры, технические этажи или техни- canale tehnice cu asigurarea posibilității
ческие каналы с обеспечением воз- deservirii și reparației gazoductului, fiind
можности обслуживания и ремонта га- separate de alte încăperi prin construcții
зопровода и отделенные от других по- de îngrădire cu limita de rezistență la foc
NCM G.05.01-2012* pag. 41

мещений ограждающими конструкция- de EI 45.


ми с пределом огнестойкости EI 45.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Допускается, прокладка газовых *Se admite pozarea coloanelor de
стояков снаружи здания, а индивиду- gaz în afara clădirii, iar a celor individuale
альных газопроводов к каждой кварти- spre fiecare apartament, în spațiul case-
ре в объеме лестничных клеток и/или lor scării și/sau coridoarele comune la
общих коридоров на высоте не менее înălțimea de minim 2,2 m fără îmbinări
2,2 м без разъемных соединений и за- demontabile și armături de închidere, cu
порной арматуры с выполнением сле- execuția următoarelor cerințe:
дующих требований:
- индивидуальные газопроводы - gazoductele individuale se vor exe-
выполнить из электросварных прямо- cuta din țevi sudate longitudinal prin su-
шовных труб изготовленных по dură electrică conform ГОСТ 10704 și
ГОСТ 10704 и ГОСТ 10705 или из бес- ГОСТ 10705 sau din țevi trase, deforma-
шовных холоднодеформированных te la rece conform ГОСТ 8734 și
труб по ГОСТ 8734 и ГОСТ 8733; ГОСТ 8733;
- размещение запорной арматуры и - montarea armăturii de închidere și a
счетчиков газа следует предусматри- contoarelor de gaz trebuie prevăzută în
вать снаружи здания или в специаль- afara clădirii sau în încăperi speciale (ni-
ных помещениях (нишах), расположен- șe), amplasate în afara spațiului caselor
ных вне объема лестничных клеток, в scării, în peretele exterior al clădirii fiind
наружной стене здания и отделенных separate de casa scării și alte încăperi cu
от лестничной клетки и других поме- uși antifoc de tip 1;
щений противопожарными дверьми 1-
го типа;
- испытания индивидуальных газо- - verificările gazoductelor individuale,
проводов на герметичность выполнить privind etanșeitatea, se vor executa la pa-
на повышенные параметры: давлени- rametri majorați: presiunea 0,1 MPa pe o
ем 0,1 МПа, продолжительностью durată de 1 h.
1 час.
Расстояние от газопроводов до Distanţele de la gazoduct pînă la
наружных и внутренних строительных elementele de construcţie ale blocului
конструкций здания должно обеспечи- clădirii trebuie să asigure posibilitatea de-
вать возможность обслуживания и ре- servirii şi reparaţiei a gazoductelor, apa-
монта газопроводов, а также установ- ratelor şi utilajului montat pe ele.
ленных на них приборов и устройств.
В местах пересечения строитель- În locurile de intersectare a elemente-
ных конструкций зданий газопроводы lor de construcţie ale clădirilor, conductele
следует прокладывать в футлярах. de gaze urmează a fi pozate în tuburi de
protecţie.
Скрытая прокладка газопроводов Nu se admite pozarea ascunsă a
СУГ не допускается. con-ductelor de gaze ale HGL.
7.6 При необходимости допускает- 7.6 În caz de necesitate se admite
ся открытая транзитная прокладка га- po-zarea de tranzit deschisă a conducte-
зопроводов (кроме стояков), в том чис- lor de gaze (cu excepţia coloanelor), in-
ле через жилые помещения, помеще- clusiv prin încăperile locative, încăperile
ния общественного назначения и про- cu destinaţie publică şi încăperile de pro-
изводственные помещения зданий ducţie ale clădirilor de toate destinaţiile,
всех назначений, с учетом требований luând în consideraţie prevederile tabelului
таблицы 2 по давлению газа, на высо- 2 referitoare la presiunea gazelor, la o
те не менее 2 м, если на газопроводе înălţime nu mai puţin de 2 m, cu condiţia
NCM G.05.01-2012* pag. 42

нет разъемных соединений и обеспе- ca pe conductă să nu fie racorduri de-


чивается доступ для его осмотра. montabile şi se asigură accesul pentru
examinarea ei.
(Измененая редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Допускается открытая транзитная *Se permite pozarea deschisă de
прокладка газопроводов из медных tranzit a conductelor de gaze, din ţevi de
труб через ванную комнату или сану- cupru prin băi şi blocuri sanitare din apar-
зел в квартирах жилых зданий без tamentele caselor de locuit fără îmbinări
разъемных соединений. demontabile.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) Este interzisă instalarea aparatelor
*Установка газоиспользующего consumatoare de gaze în aceste încăperi
оборудования в этих и подобных по- sau încăperi asemănătoare.
мещениях не разрешается.
7.7 На газопроводах производ- 7.7 Pe conductele de gaze ale clădiri-
ственных зданий, котельных, обще- lor de producţie, centralelor termice, clă-
ственно-бытовых зданий производ- dirilor publice şi sociale cu destinaţie de
ственного назначения следует преду- producţie urmează a fi prevăzute conduc-
сматривать продувочные трубопрово- te de purjare.
ды.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Для встроенных автономных ис- *Pentru sursele autonome încorpora-
точников теплоснабжения (теплогене- te de alimentare cu căldură
раторных мощностью до 100 кВт вклю- (termogeneratoare cu puterea sub
чительно и др.) допускается не преду- 100 kW inclusiv etc.) se admite nepreve-
сматривать продувочные газопроводы derea gazoductelor de purjare în urmă-
при следующих условиях: toarele condiții:
- если потребитель использует газ - cînd consumatorul utilizează gaze
круглогодично без сезонных перерывов tot anul împrejur fără repaus sezonier
(приготовление пищи, горячей воды и (prepararea hranei, apei calde etc.);
т.д.);
- если здание имеет архитектурно- - cînd clădirea prezintă un patrimoniu
историческую ценность; istorico – arhitectural;
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*- в обоснованных случаях, если *- în cazuri fundamentate, dacă poza-
прокладка продувочных газопроводов rea gazoductelor de purjare necesită
связана с большими затратами и их cheltuieli mari și trebuie trase la distanțe
приходится выводить на большие рас- mari.
стояния.
При этом необходимо предусмат- În aceste cazuri aparatul consumator
ривать после крана на опуске крайнего de combustibil gazos de la margină trebu-
прибора, легкоразъемное соединение ie conectat la gazoduct după robinetul de
для удобного подключения продувоч- închidere prin îmbinare uşor demontabilă
ного шланга. pentru conectarea comodă a furtunului de
purjare.
7.8 Не допускается предусматри- 7.8 Nu se admite a prevedea poza-
вать прокладку газопроводов: в поме- rea conductelor de gaze: în încăperile ra-
щениях, относящихся по взрывной и portate la categoriile A şi Б de pericol de
взрывопожарной опасности к категори- incendiu şi explozie; în zonele pericolului
ям А и Б; во взрывоопасных зонах всех de explozie a tuturor încăperilor; în sub-
помещений; в подвалах; в складских soluri; în clădirile de depozitare a materia-
зданиях взрывоопасных и горючих ма- lelor combustibile şi deflagrante; în încă-
териалов; в помещениях подстанций и perile centralelor electrice; prin camerele
распределительных устройств; через şi canalele de ventilare, prin camerele
NCM G.05.01-2012* pag. 43

вентиляционные камеры, шахты и ка- ascensoarelor, la o înălţime mai mică de


налы; через шахты лифтов, совмещен- 2 m, blocuri sanitare, încăperile cu pube-
ные санитарные узлы, душевые, ван- le, coşuri de fum; prin încăperile unde
ные комнаты и помещения мусоро- conducta de gaze poate fi supusă corozi-
сборников, дымоходы; через помеще- unii, precum şi în locurile influenţate de
ния, где газопровод может быть под- substanţe agresive şi în locurile unde
вержен коррозии, а также в местах conductele de gaze pot fi scăldate de
возможного воздействия агрессивных produse combustibile foarte fierbinţi sau
веществ и в местах, где газопроводы să se contacteze cu metal foarte fierbinte
могут омываться очень горячими про- sau topit.
дуктами сгорания или соприкасаться с
очень нагретым или расплавленным
металлом.
7.9 Установку отключающих уст- 7.9 Instalarea robinetelor de închide-
ройств следует предусматривать: re urmează a fi prevăzută:
 перед газовыми счетчиками (если  în faţa contoarelor de gaze (în cazul în
для отключения счетчика нельзя care pentru deconectarea contorului
использовать отключающее устрой- nu este posibilă utilizarea dispozitivu-
ство на вводе); lui de închidere a conductei de racor-
dare.
 перед бытовыми газовыми прибо-  în faţa aparatelor consumatoarelor de
рами, плитами, пищеварочными gaze de uz casnic, maşinilor de gătit,
котлами, отопительными печами, cazane de pregătire a hranei, sobelor
газовым оборудованием и кон- de încălzire, utilajului gaze şi aparate-
трольно - измерительными прибо- lor de măsurare şi control;
рами;
 перед горелками и запальниками  în faţa arzătoarelor şi a aprinzătoare-
газоиспользующего оборудования; lor utilajului gaze;
 на продувочных газопроводах;  pe conductele de purjare;
 на вводе газопровода в помещение  pe conducta de racordare gaze în în-
при размещении в нем ГРУ или га- căpere în cazul amplasării în aceasta
зового счетчика с отключающим a IRG sau contorului de gaze cu dis-
устройством на расстоянии более pozitiv de deconectare la o distanţă
10 м от места ввода; mai mare de 10 m de la locul racordă-
rii;
 снаружи здания при выходе газо-  în exteriorul clădirii, la ieşirea gazo-
провода из земли на высоте не бо- ductului din pămînt la o înălţime nu
лее 1,8 м с изолирующим фланцем mai mare de 1,8 m, cu flanşă electroi-
для стальных подземных газопро- zolantă pentru gazoductele subterane
водов и без изолирующего фланца din oţel şi fără flanşă electroizolantă
для полиэтиленовых газопроводов. pentru gazoductele din polietilenă.
Установка отключающих устройств Instalarea dispozitivelor de deconec-
на скрытых и транзитных участках га- tare pe sectoare ascunse şi tranzitare a
зопровода запрещается. conductei de gaze se interzice.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*7.10 В жилых зданиях разрешается *7.10 Se admite prevederea, în clă-
предусматривать установку бытовых dirile locative, instalarea aragazelor cas-
газовых плит и газоиспользующего обо- nice și a utilajelor pe gaze pentru încălzi-
рудования для поквартирного отопле- rea individuală a apartamentelor și livra-
ния и горячего водоснабжения в кухнях rea de apă caldă în bucătării sau în încă-
или специально выделенных помеще- peri special prevăzute.
ниях.
NCM G.05.01-2012* pag. 44

(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)


*При проектировании многоквар- *La proiectarea clădirilor locative
тирных жилых домов рекомендуется multifamiliale se recomandă prevederea
предусматривать преимущественно preponderentă a cazangeriilor autonome.
автономные котельные.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
Исключенный отступ. Alineat exclus.
7.11 Общие требования по уста- 7.11 Cerinţe pentru aparate consu-
новке газоиспользующего оборудова- matoare de gaze naturale.
ния.
Установку газовых плит в жилых Instalarea aragazelor în blocurile lo-
зданиях следует предусматривать в cative de pevăzut în încăperile bucătării-
помещениях кухонь высотой не менее lor cu înălţimea nu mai puţin de 2,2 m,
2,2 м, имеющих окно с форточкой dotate cu ferestruică (oberliht) sau o con-
(фрамугой) или конструкцией жалю- strucţie tip jaluzele cu grătar ne flexibil în
зийного типа с нерегулируемой решет- parapet exterior, canal de ventilare şi ilu-
кой в наружном ограждении, вытяжной minare naturală din exterior.
вентиляционный канал и естественное
освещение.
При этом внутренний объем поме- Volumul interior net al bucătăriilor
щений кухонь должен быть, м3, не ме- trebuie să fie nu mai mic de, m3:
нее:
- для газовой плиты с двумя горел- - pentru un aragaz cu două ochiuri –
ками – 8; 8;
- то же с тремя горелками – 12; - pentru un aragaz cu trei ochiuri –
12;
- то же с четырьмя горелками – 15. - pentru un aragaz cu patru ochiuri –
15.
Если помещения кухонь имеют вы- În cazul cînd înălţimea bucătăriei es-
соту менее 2,2 м до 2 м включительно, te mai mică de 2,2 m pînă la 2 m inclusiv,
объем должен быть в 1,25 раза боль- volumul trebuie să fie de 1,25 ori mai ma-
ше нормативного. В существующих re ca cel normativ. În casele de locuit
жилых домах допускается установка existente se admite instalarea aragazelor
газовых плит в помещениях с габари- în încăperi cu dimensiuni de gabarit, care
тами, обеспечивающими условия экс- satisfac condiţiile de exploatare şi deser-
плуатации и ремонта, с организован- vire, avînd ventelare naturală care asigu-
ной естественной вентиляцией. ră fluxul şi evacuarea aerului din volumul
încăperii indicate mai sus.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Встроенные и пристроенные по- *Încăperile înglobate şi anexate în
мещения, в которых размещается ото- care se instalează aparatele de încălzire
пительное газовое оборудование cu gaze trebuie să corespundă cerinţelor
должны соответствовать требованиям pct. 7.1. Volumul interior al încăperilor
п. 7.1. При этом внутренний объем по- trebuie să fie nu mai mic de (m3):
мещений должен быть, м3, не менее:
- 7,5 м3 при суммарной тепловой - volumul 7,5 m3 pentru aparatele de
мощности отопительного газового обо- încălzire cu capacitatea termică sumară
рудования до 35 кВт включительно; pînă la 35 kW inclusiv;
- 15 м3 при суммарной тепловой - volumul 15 m3 pentru aparatele de
мощности отопительного газового обо- încălzire cu capacitatea termică sumară
рудования свыше 35 кВт до 100 кВт mai mare de 35 kW pînă la 100 kW inclu-
включительно. siv;
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
NCM G.05.01-2012* pag. 45

*При установке в кухне газовой пли- *La instalarea în bucătărie a aragazu-


ты и отопительного водонагревателя lui și preîncălzitorului de apă pentru în-
мощностью до 35 кВт с открытой каме- călzire cu puterea sub 35 kW cu cameră
рой сгорания объем кухни должен быть deschisă de ardere, volumul bucătăriei
на 6 м3 больше требуемого объема trebuie să fie cu 6 m3 mai mare de volu-
для газовых плит. При установке в mul necesar pentru aragaze. La instala-
кухне газовой плиты и проточного га- rea în bucătărie a aragazului și schimbă-
зового водонагревателя или отопи- torului de căldură, pe gaze, fără acumula-
тельного газового водонагревателя с re de apă sau preîncălzitorului de apă, pe
закрытой камерой сгорания, независи- gaze, pentru încălzire cu cameră închisă
мо от тепловой мощности, дополни- de ardere, indiferent de puterea termică,
тельного объема не требуется. При nu este nevoie de un volum suplimentar.
установке отопительного водонагрева- La instalarea preîncălzitorului de apă
теля в отдельном помещении размеры pentru încălzire într-o încăpere separată
помещения определяются исходя из dimensiunea acesteia se determină por-
требований инструкций заводов изго- nind de la cerințele expuse în instrucțiuni-
товителей по монтажу и эксплуатации. le fabricilor producătoare privind montajul
și exploatarea.
Запрещается установка отопитель- Se interzice instalarea aparatelor de
ного и/или водонагревательного обо- încălzire şi/sau încălzitoarelor de apă, in-
рудования, независимо от мощности, с diferent de capacitaea termică a acesto-
выбросом дымовых газов непосред- ra, cu degajare directă a produselor de
ственно в помещение. Допускается ardere în încăpere. Se admite instalarea
установка такого оборудования снару- acestor aparate în exterior, sub acoperiş
жи под навесом. de protecţie.
При газификации одноквартирных La aprovizionarea cu gaze a clădirilor
жилых домов рекомендуется предусма- de locuit cu un singur apartament, se re-
тривать пункт редуцирования газа для comandă de a prevedea punct de reduc-
каждого дома. ţie pentru fiecare casă aparte.
В многоквартирных жилых домах În casele de locuit cu mai multe apar-
допускается предусматривать поквар- tamente, se admite sistemul de încălzire
тирные системы теплоснабжения с ис- a fiecărui apartament separat, cu folosi-
пользованием теплогенераторов с за- rea termogeneratoarelor cu camera de
крытыми камерами сгорания в соот- ardere ermetică, conform cerinţelor
ветствии с требованиями NCM G.04.04. NCM G.04.04.
7.12 Каждый объект, на котором 7.12 Fiecare obiect, în care se insta-
устанавливается газоиспользующее lează aparate consumatoare de combus-
оборудование, должен быть оснащен tibili gazoşi, trebuie să fie dotat cu contor
счетчиком расхода газа в соответствии de consum a gazelor în corespundere cu
с утвержденными в установленном по- regulile de folosinţă a gazelor, aprobate
рядке правилами пользования газом. în ordinea stabilită.
По решению органов исполнитель- Potrivit deciziei autorităţilor publice
ной власти Республики Молдова о по- ale Republicii Moldova, privind evidenţa
рядке учета расхода газа потребите- consumului de gaze de către consumători
лями и регулировании цен на газ в га- şi reglementarea preţului la gaze în clădi-
зифицируемых жилых зданиях, а также rile locative alimentate cu gaze, precum şi
при газификации теплиц, бань и других a serelor, băilor şi altor construcţii de lân-
приусадебных строений должна преду- gă clădirea de locuit trebuie prevăzută
сматриваться возможность учета рас- posibilitatea evidenţei consumului de ga-
хода газа каждым абонентом, путем ze de către fiecare abonat, prin instalarea
установки на газопроводе прибора pe conducta de gaze a contorului de evi-
учета расхода газа - счетчика. denţă a gazelor consumate.
NCM G.05.01-2012* pag. 46

8 РЕЗЕРВУАРНЫЕ И БАЛЛОННЫЕ 8 INSTALAŢII DE REZERVOARE ŞI DE


УСТАНОВКИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕ- BUTELII CU HIDROCARBURI DE GAZE
ВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ LICHEFIATE

8.1 Резервуарные установки 8.1 Instalaţii de rezervoare


8.1.1 Требования настоящего под- 8.1.1 Prevederile prezentului subca-
раздела распространяются на резер- pitol se extind asupra instalaţiilor de re-
вуарные установки СУГ, служащие в zervoare a HGL, ce servesc în calitate de
качестве источников газоснабжения surse de asigurare cu gaze a clădirilor de
жилых, административных, обще- locuit, administrative, publice, de produc-
ственных, производственных и быто- ţie şi sociale.
вых зданий.
Распределительные сети для по- Reţelele de distribuţie a gazelor pen-
дачи газа потребителям от резервуар- tru transportarea gazelor către consumă-
ных установок должны соответ- tori de la instalaţiile de rezervoare trebuie
ствовать требованиям настоящих să cores-pundă prevederilor prezentului
строительных норм и правил. document normativ.
8.1.2 В составе резервуарной уста- 8.1.2 În componenţa instalaţiei de re-
новки следует предусматривать регу- zervoare urmează a fi prevăzute regula-
ляторы давления газа, предохрани- toare de presiune a gazelor, supape de
тельно-запорный и предохранительно- siguranţă - de blocare şi supape de sigu-
сбросной клапаны (ПЗК и ПСК), кон- ranţă - de deversare (SSB şi SSD), apa-
трольно-измерительные приборы rate de măsurare şi control (AMC) pentru
(КИП) для контроля давления и уровня a controla presiunea şi nivelul HGL în re-
СУГ в резервуаре, запорную арматуру, zervoare, armatura de închidere, rezer-
резервуары, изготовленные в завод- voare, confecţionate în condiţii de uzină,
ских условиях в соответствии с дей- în corespundere cu standardele în vigoa-
ствующими стандартами, а также тру- re, precum şi conducte de gaze cu faze
бопроводы жидкой и паровой фаз. lichidă şi vapori.
При технической необходимости в În caz de necesitate tehnică, în
составе резервуарной установки compo-nenţa instalaţiei de rezervoare se
предусматривают испарительные prevăd instalaţii de vaporizare a HGL,
установки СУГ, изготовленные в за- confecţionate în condiţii de uzină în co-
водских условиях в соответствии с respundere cu standardele în vigoare.
действующими стандартами.
8.1.3 Количество резервуаров в 8.1.3 Numărul de rezervoare în insta-
установке должно быть не менее двух. laţie nu poate fi mai mic de două. Se ad-
Разрешается предусматривать уста- mite prevederea instalării unui rezervor,
новку одного резервуара, если по în cazul în care, potrivit condiţiilor tehno-
условиям технологии и специфики ре- logiei şi specificului regimurilor de con-
жимов потребления газа допускаются sum a gazelor se admit pauze în consu-
перерывы в потреблении газа. mul de gaze.
При подземной установке двух и Pentru două şi mai multe rezervoare
более резервуаров установка должна instalaţia trebuie divizată în grupuri. Re-
быть разделена на группы. При этом zervoarele fiecărei grupe amplasate sub-
резервуары каждой группы следует со- teran urmează a fi conectate între ele prin
единять между собой трубопроводами conducte pe faze lichidă şi cu vapori.
по жидкой и паровой фазам.
Для совместной работы отдельных Pentru funcţionarea în comun a gru-
групп резервуаров следует соединять pelor separate de rezervoare, acestea
их между собой трубопроводами паро- trebuie unite între ele prin conducte cu
NCM G.05.01-2012* pag. 47

вой фазы, на которых необходимо fază de vapori, pe care este necesar de a


предусматривать отключающие prevedea dispozitive de închidere.
устройства.
При надземной установке резерву- În cazul pozării suprateran a rezer-
аров отключающие устройства уста- voarelor dispozitivele de închidere se
навливаются на жидкой и паровой фа- prevăd separat la fază lichidă şi la faza cu
зах каждого резервуара. vapori a fiecărui rezervuar.
8.1.4 Общую вместимость резер- 8.1.4 Capacitatea totală a instalaţiei
вуарной установки и вместимость од- de rezervoare şi capacitatea unui rezer-
ного резервуара следует принимать не vor urmează a fi luate nu mai mari decât
более указанных в таблице 6. cele indicate în tabelul 6.
8.1.5 Подземные резервуары сле- 8.1.5 Rezervoarele subterane trebuie
дует устанавливать на глубине не ме- instalate la o adâncime minim de 0,6 m
нее 0,6 м от поверхности земли до de la suprafaţa solului până la generatoa-
верхней образующей резервуара в rea supe-rioară a rezervorului în raioane-
районах с сезонным промерзанием le cu îngheţarea sezonieră a solului şi
грунта и 0,2 м - в районах без промер- 0,2 m – în raioanele fără îngheţarea solu-
зания грунта. lui.
Надземные резервуары должны În cazul pozării supraterane rezer-
быть ограждены замкнутым земляным voarele trebue îngrădite cu un val de
обвалованием или ограждающей стен- pămînt ori cu pereţi îngrăditori din materi-
кой (отбортовкой) из негорючих мате- ale neinflamabile pentru prevenirea scur-
риалов, ограничивающей растекание gerii fazei lichide HGL.
жидкой фазы СУГ.
Объем пространства, заключенно- Volumul suprafeţei îngrădite trebuie
го внутри обвалования или ограждаю- să fie nu mai mic de 85 % din volumul re-
щей стенки (отбортовки) должен быть zervorului.
не менее 85 % общей вместимости ре-
зервуаров.
Высота земляного обвалования Înălţimea valului de pămînt trebuie să
должна быть не менее 0,5 м, а ограж- fie nu mai puţin 0,5 m iar a barajului nu
дающей стенки (отбортовки) не менее mai puţin de 0,15 m.
0,15 м.
При установке резервуаров следу- La instalarea rezervoarelor trebuie
ет предусматривать мероприятия по prevăzute măsuri de asigurare a stabilită-
обеспечению их устойчивости. ţii acestora.
8.1.6 Расстояние в свету между 8.1.6 Distanţa în lumină între rezer-
подземными резервуарами должно voarele subterane trebuie să fie minim de
быть не менее 1 м, а между надзем- 1 m, iar între rezervoarele supraterane –
ными резервуарами - равно диаметру egală cu diametrul rezervorului mai mare,
большего смежного резервуара, но не adiacent, însă nu mai mic de 1 m.
менее 1 м.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Расстояния от резервуарных *Distanţele de la instalaţiile de rezer-
установок общей вместимостью до 50 voare cu capacitate de până la 50 m3,
м3, считая от крайнего резервуара, до (luată în calcul de la rezervorul marginal)
зданий, сооружений различного назна- până la clădiri, edificii cu diversă destina-
чения и коммуникаций следует прини- ţie şi comunicaţii trebuie luată nu mai mic
мать не менее указанных в таблице 7. de cele indicate în tabelul 7.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Расстояния от резервуарных *Distanţele de la instalaţiile de
установок общей вместимостью свыше rezervuare cu capacitate totală peste
50 м3 принимаются по таблице 9. 50 m3 se iau conform tabelului 9.
NCM G.05.01-2012* pag. 48

При реконструкции существующих La reconstrucţia obiectelor existente


объектов, а также в стесненных усло- precum şi în condiţii dificile (în cazul noi
виях (при новом проектировании) раз- proiectări) se permite reducerea distanţe-
решается уменьшение указанных в lor indicate în tabelul 7 până la 50 % (cu
таблице 7 расстояний до 50 % (за ис- excepţia distanţelor de la apeduct şi de la
ключением расстояний от водопровода alte comunicaţii fără canal, precum şi a
и других бесканальных коммуникаций, căilor ferate din reţeaua publică) în cazul
а также железных дорог общей сети) argumentării corespunzătoare şi efectuă-
при соответствующем обосновании и rii măsurilor ce asigură siguranţa la ex-
осуществлении мероприятий, обеспе- ploatare. Distanţele de la instalaţiile de
чивающих безопасность при эксплуа- butelii şi de vaporizare, menţionate în ta-
тации. Расстояния от баллонных и ис- belul 7, sânt admise pentru clădirile de
парительных установок, указанные в locuit şi de producere cu gradul IV de re-
табл. 7, приняты для жилых и произ- zistenţă la foc. Pentru clădirile cu gradul
водственных зданий IV степени огне- III de rezistenţă la foc se admite reduce-
стойкости. Для зданий III степени огне- rea lor până la 10 m, pentru clădirile cu
стойкости допускается их уменьшать gradul I şi II de rezistenţă la foc – până la
до 10 м, для зданий I и II степеней ог- 8 m.
нестойкости - до 8 м.
Расстояния до жилого здания, в ко- Distanţele până la clădiri de locuit, în
тором размещены учреждения (пред- care sânt amplasate instituţii (întreprin-
приятия) общественного назначения, deri) cu destinaţie publică trebuie luate ca
следует принимать как для жилых зда- şi pentru clădiri de locuit.
ний.

Таблица 6
Общая вместимость Максимальная вмести-
Назначение резервуарной резервуарной установ- мость одного резервуара,
установки ки, м3 м3
надземной подземной надземного подземного
Газоснабжение жилых, админист-
5 100 5 50
ративных и общественных зданий
Газоснабжение производственных
зданий, бытовых зданий, промыш- 20 300 10 100
ленных предприятий, котельных.
Alimentarea cu gaze a clădirilor de
5 100 5 50
locuit, administrative şi publice
Alimentarea cu gaze a clădirilor de
producţie, sociale, ale întreprinderilor 20 300 10 100
industriale, centralelor termice.

8.1.7 Резервуарные установки 8.1.7 Instalaţiile de rezervoare trebu-


должны иметь проветриваемое ограж- ie să dispună de îngrădii aerisibile (gard)
дение из негорючих материалов высо- din materiale neinflamabile cu înălţime nu
той не менее 1,6 м. Расстояния от ре- mai mică de 1,6 m. Distanţele de la re-
зервуаров до ограждения следует при- zervoare până la îngrădire trebuie luate
нимать не менее 1 м, при этом рассто- nu mai mici de 1 m, iar, distanţa de la îm-
яние от ограждения до наружной бров- prejmuire până la marginea exterioară a
ки замкнутого обвалования или ограж- îndiguirii inelare sau peretele de împrej-
дающей стенки из негорючих мате- muire din materiale neinflamabile (la in-
риалов (при надземной установке ре- stalarea supraterană) trebuie să fie de
зервуаров) следует принимать не ме- minim 0,7 m.
нее 0,7 м.
NCM G.05.01-2012* pag. 49

8.1.8 Испарительные установки 8.1.8 Instalaţiile de vaporizare ur-


следует размещать на открытых пло- mează a fi amplasate pe platforme des-
щадках или в отдельно стоящих зда- chise sau în clădiri amplasate separat, în
ниях, помещениях (пристроенных или încăperi (anexate sau înglobate în clădiri
встроенных в производственные зда- de producţie), care au nivelul pardoselii
ния), уровень пола которых располо- mai sus de cota de nivelare a solului, la o
жен выше планировочной отметки distanţă de minim 10 m de la îndiguirea
земли, на расстоянии не менее 10 м от instalaţiei de rezervoare şi la distanţa de
ограждения резервуарной установки и la clădiri, instalaţii şi comunicaţii nu mai
на расстоянии от зданий, сооружений и mică decât cele indicate în tabelul 7.
коммуникаций не менее указанного в
таблице 7.
Испарительные установки произ- Se admite montarea instalaţiilor de
водительностью до 100 м3/ч (200 кг/ч) vaporizare cu productivitate până la
разрешается устанавливать непосред- 100 m3/h (200 kg/h) nemijlocit pe capacul
ственно на крышках горловин резерву- orificiului rezervorului sau la o distanţă nu
аров или на расстоянии не менее 1 м mai mică de 1 m de la rezervoarele sub-
от подземных или надземных резерву- terane sau supraterane, de asemenea,
аров, а также непосредственно у агре- nemijlocit lângă instalaţiile de consum a
гатов, потребляющих газ, если они gazului, în cazul în care acestea sunt
размещены в отдельных помещениях amplasate în încăperi separate sau pe
или на открытых площадках. platforme deschise.
При групповом размещении испа- În cazul amplasării în grup a
рителей расстояние между ними сле- vaporiza-toarelor, distanţa dintre ele tre-
дует принимать не менее 1 м. buie admisă nu mai mică de 1 m.

8.2 Баллонные групповые и ин- 8.2 Instalaţiile de butelii în grup şi


дивидуальные установки individuale
8.2.1 Баллонные установки СУГ, 8.2.1 Instalaţiile de butelii ale HGL,
служащие в качестве источников газо- ce servesc în calitate de surse de alimen-
снабжения жилых, административных, tare cu gaze a clădirilor de locuit, admi-
общественных, производственных и nistrative, publice, de producţie şi sociale
бытовых зданий, подразделяются на: se divizează în:
 групповые, в состав которых входит  instalaţii în grup, în componenţa căro-
более двух баллонов; ra intră mai mult de două butelii;
 индивидуальные, в состав которых  Instalaţii individuale, în componenţa
входит не более двух баллонов. cărora intră nu mai mult de două bute-
lii.
8.2.2 В составе групповой баллон- 8.2.2 În componenţa instalaţiei de bu-
ной установки следует предусматри- telii în grup urmează a fi prevăzute butelii
вать баллоны для СУГ, запорную ар- pentru HGL, armatura de închidere, regu-
матуру, регулятор давления газа, ПСК, latorul de presiune a gazelor SSD, ma-
показывающий манометр и трубопро- nometru indicator şi conducte de presiune
воды высокого и низкого давления. Ко- înaltă şi joasă. Numărul de butelii în insta-
личество баллонов в групповой уста- laţia în grup trebuie stabilit prin calcul.
новке следует определять расчетом.
8.2.3 Максимальную общую вме- 8.2.3 Capacitatea totală maximă a
стимость групповой баллонной уста- instalaţiei de butelii în grup trebuie luate
новки следует принимать по таблице 8. conform tabelului 8.
8.2.4 Размещение групповых бал- 8.2.4 Amplasarea instalaţiilor de bu-
лонных установок следует предусмат- telii în grup trebuie prevăzută la o distanţă
ривать на расстоянии от зданий и со- de la clădiri şi construcţii nu mai mică de
NCM G.05.01-2012* pag. 50

оружений не менее указанных в табли- cele indicate în tabelul 7 sau lângă pereţii
це 7 или у стен газифицируемых зда- clădirilor gazificate cu grad nu mai jos de
ний не ниже III степени огнестойкости gradul III de rezistenţă la foc cu clasa C0
класса С0 на расстоянии от оконных и la o distanţă de la golurile de fereastră şi
дверных проемов не менее указанных uşă, nu mai mică decât cele indicate în
в таблице 7. tabelul 7.
Возле общественного или произ- Lîngă clădirea publică sau de produc-
водственного здания не допускается ţie nu se admite de a prevedea mai mult
предусматривать более одной группо- de o instalaţie în grup Lângă clădirea de
вой установки. Возле жилого здания locuit se admite de a prevedea nu mai
допускается предусматривать не бо- mult de trei instalaţii de butelii la distanţa
лее трех баллонных установок на рас- minim de 15 m una de la alta.
стоянии не менее 15 м одна от другой.
Таблица 7
Расстояние от резервуаров в свету, Расстояние
м от испари-
надземных подземных тельной или
Здания, сооружения и при общей вместимости резерву- групповой
аров в установке, м3 баллонной
коммуникации установки в
свету, м

св. 20
до 10

до 20

до 10

до 20

до 50
св.10

св.10
до 5

св.5

1. Общественные здания и сооружения 40 50* 60* 15 20 30 25


2. Жилые здания и общественные зда-
ния с одновременным пребыванием 20 30* 40* 10 15 20 12
менее 100 человек
3. Детские и спортивные площадки, га-
ражи (от ограды резервуарной уста- 20 25 30 10 10 10 10
новки)
4. Производственные здания (про-
мышленных, сельскохозяйственных
предприятий и предприятий бытового 15 20 25 8 10 15 12
обслуживания производственного ха-
рактера)
5. Канализация, теплотрасса (подзем-
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
ные)
6. Надземные сооружения и коммуни-
кации (эстакады, теплотрасса и т.п.), не 5 5 5 5 5 5 5
относящиеся к резервуарной установке
7. Водопровод и другие бесканальные
2 2 2 2 2 2 2
коммуникации
8. Колодцы подземных коммуникаций 5 5 5 5 5 5 5
9. Железные дороги общей сети
(до подошвы насыпи или бровки вы- 25 30 40 20 25 30 20
емки со стороны резервуаров)
10. Подъездные пути железных дорог
промышленных предприятий, трамвай-
ные пути (до оси пути), автомобильные 20 20 20 10 10 10 10
дороги M и R категорий (до края проез-
жей части)
11. Автомобильные дороги L категорий
10 10 10 5 5 5 5
(до края проезжей части) и предприятий
12. ЛЭП, ТП, РП В соответствии с ПУЭ [3]
* Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслу-
живаются.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояния до газопроводов принимаются согласно СНиП 2.07.01 и NCM B.01.03.
NCM G.05.01-2012* pag. 51

Таблица 8
Вместимость всех баллонов в групповой
Назначение групповой
баллонной установке, л (м3), при размещении
баллонной установки
у стен здания на расстоянии от здания
Газоснабжение жилых, административ- 600 (0,6) 1000 (1)
ных, общественных и бытовых зданий
Газоснабжение промышленных и
сельскохозяйственных предприятий 1000 (1) 1500 (1,5)
и предприятий бытового обслуживания

Tabelul 7
Distanţa de la rezervoare, în lumină, m Distanţa de
suprateran subteran la instalaţia
în cazul capacităţii totale a rezervoa- de vaporiza-
relor în instalaţie, m3 re sau cu
Clădiri, edificii şi comunicaţii
butelii în

peste 10

peste 10

peste 20
până la

până la

până la
peste 5
grupe, în

la 20
până

până

la 50
la 10

până
lumină, m

10

20
5
1. Clădiri şi edificii publice 40 50* 60* 15 20 30 25
2. Clădiri de locuit şi edificii publice cu
prezenţa simultană pînă la o 100 de 20 30* 40* 10 15 20 12
persoane.
3. Terenuri de joacă pentru copii şi de
jocuri sportive, garaje (de la împrejmui- 20 25 30 10 10 10 10
rea instalaţiei de rezervoare)
4. Clădiri de producţie (ale întreprinderi-
lor industriale, agricole şi de deservire 15 20 25 8 10 15 12
socială cu caracter de producţie)
5. Canalizare, reţele termice (subterane) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
6. Construcţii supraterane şi comunica-
ţii (estacade, reţea termică etc.), ce nu 5 5 5 5 5 5 5
fac parte din instalaţia de rezervoare
7. Apeducte şi alte comunicaţii fără ca-
2 2 2 2 2 2 2
nale
8. Căminele de vizitare a reţelelor sub-
5 5 5 5 5 5 5
terane
9. Căile ferate din reţeaua publică (de
la talpa rambleului sau de la marginea 25 30 40 20 25 30 20
debleului din partea rezervoarelor)
10. Căile ferate de acces ale întreprinde-
rilor industriale, linii de tramvai (până la
20 20 20 10 10 10 10
axa liniei, drumuri auto de categoriile M
şi R până la marginea părţii carosabile)
11. Drumuri auto de categoriile L (până
la marginea părţii carosabile) ale între- 10 10 10 5 5 5 5
prinderilor
12. Linii electrice, staţii electrice În corespundere cu ПУЭ
*Distanţele de la instalaţia de rezervoare a întreprinderilor până la clădiri şi construcţii, care nu sunt deservite
de aceasta.
NOTĂ: Distanţele până la conductele de gaze se admit în corespundere cu СНиП 2.07.01 şi NCM B.01.03.
NCM G.05.01-2012* pag. 52

Tabelul 8
Destinaţia instalaţiei de butelii în grupe Capacitatea tuturor buteliilor în instalaţia de butelii
în grupe, l (m3), la amplasare
lângă pereţii clădirii la distanţa de la clădire
Alimentarea cu gaze a clădirilor de locu- 600 (0,6) 1000 (1)
it, administrative, publice şi sociale
Alimentarea cu gaze a întreprinderilor
industriale şi agricole şi întreprinderilor 1000 (1) 1500 (1,5)
de deservire socială

8.2.5 Индивидуальные баллонные 8.2.5 Instalaţiile individuale de butelii


установки следует предусматривать pot fi prevăzute atât în exteriorul cât şi în
как снаружи, так и внутри зданий. Ин- interiorul clădirilor. Instalaţiile individuale
дивидуальные баллонные установки, de butelii, destinate pentru gazificarea
предназначенные для газоснабжения blocurilor locative, clădirilor sociale, ad-
жилых домов, общественных и адми- ministrative şi publice, trebuie amplasate
нистративно-бытовых зданий, должны numai în exteriorul acestora, în dulapuri
располагаться только снаружи здания, speciale, din materiale incombustibile.
в шкафах, выполненных из негорючих Buteliile trebuie să corespundă destinaţiei
материалов. При этом баллоны долж- sale (domeniului de aplicare), stabilită
ны соответствовать своему назначе- prin standarde şi alte documente norma-
нию (области применения), установ- tive.
ленной стандартами и другими норма-
тивными документами.
Индивидуальные баллонные уста- Instalaţiile individuale de butelii, amp-
новки снаружи следует предусматри- lasate în exterior, trebuie prevăzute la o
вать на расстоянии в свету не менее distanţă (în lumină) de cel puţin de 0,5 m
0,5 м от оконных проемов и 1 м от de la golurile de fereastră şi 1 m de la go-
дверных проемов первого этажа, не lurile de uşă ale etajului întâi, nu mai pu-
менее 3 м от дверных и оконных прое- ţin de 3 m de la golurile de uşă şi de fe-
мов цокольных и подвальных этажей, а reastră ale subsolurilor şi demisolurilor,
также канализационных колодцев. precum şi ale căminelor de la canalizare.
8.2.6 Баллон СУГ следует разме- 8.2.6 Butelia cu gaze HGL trebuie
щать на расстоянии не менее 0,5 м от amplasată la o distanţă de cel puţin 0,5 m
газовой плиты (за исключением встро- de la plita de gaz (cu excepţia celor în-
енных) и 1 м от отопительных прибо- corporate) şi la 1 m de la aparatele de
ров. При устройстве экрана между încălzire. Dacă între butelie şi aparatul de
баллоном и отопительным прибором încălzire este montat ecran, se admite
расстояние разрешается уменьшать до reducerea distanţei până la 0,5 m. Ecra-
0,5 м. Экран должен быть изготовлен nul trebuie să fie executat din materiale
из негорючих материалов и обеспечи- neinflamabile şi să asigure protecţia bute-
вать защиту баллона от теплового liei contra căldurii de la aparatul de încăl-
воздействия отопительного прибора. zire. La instalarea buteliei cu gaze HGL în
При установке баллона СУГ вне поме- exteriorul încăperii, aceasta urmează a fi
щения его следует защищать от по- protejată contra deteriorări de către vehi-
вреждений транспортом и нагрева вы- cule de transport şi a încălzirii peste
ше 45 С. 45 °C.
В одноэтажных производственных În clădirile de producţie cu un etaj in-
зданиях, установку баллонов СУГ сле- stalarea buteliilor cu gaze HGL trebuie
дует предусматривать в помещениях prevăzută în încăperile de categoriile „Г”
категории «Г» или «Д». Баллоны долж- sau „Д”. Buteliile trebuie protejate contra
ны быть защищены от повреждения deteriorărilor de către transport din interi-
внутрицеховым транспортом и брызга- orul secţiei şi stropilor de metal, contra
NCM G.05.01-2012* pag. 53

ми металла, от воздействия корро- acţiunii lichidelor şi gazelor corosiv -


зионно-агрессивных жидкостей и газов, agresive, precum şi de la încălzirea peste
а также от нагрева выше 45 С. 45 °C.
8.2.7 Не разрешается установка 8.2.7 Nu se admite instalarea butelii-
баллонов СУГ: lor cu HGL:
 в общих коридорах и жилых комна-  în coridoarele comune şi încăperile
тах; locuibile;
 в цокольных и подвальных помеще-  în subsoluri, demisoluri şi poduri;
ниях и чердаках;
 в помещениях расположенных  În încăperile amplasate alături, dea-
смежно над и под: обеденными и supra şi sub: săli de alimentare şi co-
торговыми залами предприятий merţ a întreprinderilor de alimentare
общественного питания; аудитори- publică; auditorii şi clase de instruire;
ями и учебными классами; зритель- săli de spectacole (festivităţi); salonuri
ными (актовыми) залами; больнич- de spitale şi alte încăperi analogice.
ными палатами другими аналогич-
ными помещениями.
 в помещениях без естественного  în încăperi fără iluminat natural din
освещения; exterior;
 на путях эвакуации и у эвакуацион-  pe căile de evacuare şi apropierea ie-
ных выходов; şirilor de evacuare;
 со стороны главных фасадов зда-  din partea faţadelor clădirilor.
ний.
 у аварийных выходов;  la ieşirile de avarie;

9 ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАН- 9 STAŢII DE UMPLERE (SUG) ŞI


ЦИИ (ГНС) И ГАЗОНАПОЛИТЕЛЬ- POSURI DE UMPLERE (PUG) CU
НЫЕ ПУНКТЫ (ГНП) СЖИЖЕН- HIDROCARBURE GAZOASE
НЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ LICHEFIATE

9.1 Общие положения 9.1 Dispoziţii generale


9.1.1 Газонаполнительная станция 9.1.1 Staţia de umplere cu gaze
(ГНС) с объемом резервуаров до (SUG) cu volumul sumar al rezervoarelor
8000 м3 предназначена для приема, pînă la 8000 m3 este destinată pentru re-
хранения и отпуска сжиженных углево- cepţie, păstrare şi livrare a gazelor petro-
дородных газов (СУГ) потребителям в lifere lichefiate (HGL) către consumatori
автоцистернах и бытовых баллонах, а în autocisterne şi butelii de uz casnic, re-
также ремонта и переосвидетельство- paraţiei şi recertificării buteliilor.
вания баллонов.
Газонаполнительный пункт (ГНП) с Postul de umplere cu volumul sumar
общим объемом резервуаров до al rezervoarelor pînă la 200 m3 este des-
200 м3 предназначены для приема, tinat pentru recepţia, păstrarea şi livrarea
хранения и отпуска СУГ потребителям gazelor petrolifere lichefiate (HGL) către
в автоцистернах и бытовых баллонах. consumatori în autocisterne şi butelii de
uz casnic.
ГНС и ГНП следует размещать вне SUG şi PUG urmează a fi amplasate
селитебной территории поселений, как în afara extravilanului localităţilor, de re-
правило, с подветренной стороны для gulă, din partea opusă a direcţiei de pre-
ветров преобладающего направления dominare a vîntului faţă de sectoare loca-
по отношению к жилым районам. tive.
9.1.2 Выбор площадки для строи- 9.1.2 Alegerea terenului pentru
тельства ГНС и ГНП необходимо construc-ţia SUG şi PUG trebuie prevăzu-
NCM G.05.01-2012* pag. 54

предусматривать с учетом расстояний tă ţinându-se cont de distanţele până la


до окружающих ГНС зданий и соору- clădirile şi construcţiile ce înconjoară
жений, а также наличия в районе стро- SUG, precum şi de existenţa în regiunea
ительства железных и автомобильных construcţiei a căilor ferate şi drumurilor
дорог. auto.
9.1.3 Площадку для строительства 9.1.3 Terenul destinat pentru con-
ГНС и ГНП следует предусматривать с strucţia SUG şi PUG urmează să asigure
учетом обеспечения снаружи огражде- în exteriorul împrejmuirii staţiei de umple-
ния газонаполнительной станции про- re a gazelor cu fâşie parafoc având lăţi-
тивопожарной полосы шириной 10 м и mea de 10 m şi distanţe minime până la
минимальных расстояний до лесных masivele de pădure pentru: speciile de
массивов: хвойных пород – 50 м, лист- răşinoase – 50 m, speciile de foioase –
венных пород – 20 м, смешанных по- 20 m, specii mixte – 30 m.
род – 30 м.
9.1.4 В зданиях, находящихся на 9.1.4 În clădirile aflate pe teritoriul
территории ГНС и ГНП, не допускается SUG şi PUG nu se admite prevederea
предусматривать жилые помещения. încăperilor de locuit. Se admite prevede-
Допускается предусматривать разме- rea amplasării serviciului de exploatare a
щение службы эксплуатации газового instalaţiilor de gaze în vecinătatea terito-
хозяйства с примыканием к территории riului SUG şi PUG din partea zonei auxili-
ГНС и ГНП со стороны вспо- are.
могательной зоны.
Категории помещений, зданий и Categoriile încăperilor, clădirilor şi
наружных установок ГНС и ГНП по insta-laţiilor exterioare ale SUG şi PUG
взрывопожарной и пожарной опасно- după pericolul de explozie şi incendiu se
сти определяют в соответствии с тре- stabilesc în corespundere cu normele de
бованиями норм пожарной безопасно- siguranţă la incendii.
сти.

9.2 Размещение зданий и соору- 9.2 Amplasarea clădirilor şi con-


жений ГНС и ГНП strucţiilor SUG şi PUG
9.2.1 Минимальные расстояния от 9.2.1 Distanţele minime de la rezervoare
резервуаров для хранения СУГ и от pentru păstrarea HGL şi de la încăperile
размещаемых на ГНС и ГНП помеще- amplasate în SUG şi PUG pentru instala-
ний для установок, где используется ţii în care se utilizează HGL până la clă-
СУГ, до зданий и сооружений, не отно- diri şi construcţii ce nu aparţin la SUG şi
сящихся к ГНС и ГНП, следует прини- PUG, trebuie admise conform tabelului 9.
мать по таблице 9. Расстояния от Distanţele de la rezervoarele supraterane
надземных резервуаров общей вме- cu capacitatea sumară pînă la 20 m3,
стимостью до 20 м3, а также подзем- precum şi de la rezervoarele supraterane
ных резервуаров общей вместимостью cu capacitatea sumară pînă la 50 m3 se
до 50 м3 принимаются по таблице 7. admit conform tabelului 7.
Минимальные расстояния от ре- Distanţele minime de la rezervoarele
зервуаров СУГ до зданий и сооруже- HGL până la clădiri şi construcţii pe terito-
ний на территории ГНС и ГНП или на riul SUG şi PUG sau pe teritoriul între-
территории промышленных предприя- prinderilor industriale unde sunt amplasa-
тий, где размещена ГНС и ГНП, следу- te SUG şi PUG, trebuie admise conform
ет принимать по таблице 10. tabelului 10.
Минимальные расстояния от скла- Distanţele minime de la depozit şi
да и погрузочно-разгрузочных площа- plat-formele de încărcare - descărcare a
док баллонов (для сжиженных газов) buteliilor (pentru gaze lichefiate) până la
до зданий и сооружений различного clădirile şi construcţiile cu diverse desti-
назначения следует принимать по таб- naţii trebuie admise conform tabelelor 9 şi
NCM G.05.01-2012* pag. 55

лицам 9 и 10. При этом расстояния, 10. Totodată distanţele indicate în poziţia
приведенные в позиции 1 таблицы 9, 1 a tabelului 9, de la depozitul de butelii
от склада баллонов до зданий садо- până la clădirile tovărăşiilor de pomicultori
водческих и дачных поселков допус- se admite să fie reduse mai mult de două
кается уменьшать не более чем в 2 ра- ori, cu condiţia amplasării la depozit a
за при условии размещения на складе unui număr maxim de 150 butelii de 50 l
баллонов не более 150 баллонов по (7,5 m3). Amplasarea depozitelor cu bute-
50 л (7,5 м3). Размещение складов с lii pentru gaze lichefiate pe teritoriul între-
баллонами для сжиженных газов на prinderilor industriale urmează a fi prevă-
территории промышленных предприя- zute în conformitate cu prevederile
тий следует предусматривать в соот- NCM B.01.03.
ветствии с требованиями NCM B.01.03.
9.2.2 Реконструкцию объектов СУГ 9.2.2 Reconstruirea obiectelor HGL,
без увеличения общей вместимости fără majorarea capacităţii totale a rezer-
резервуаров допускается производить voarelor, se admite să fie efectuată cu
с сохранением фактических расстоя- păstrarea distanţelor pînă la construcţia
ний в существующей застройке. При existentă. La majorarea capacităţii totale
увеличении общей вместимости ре- a rezervoarelor în cazuri justificate este
зервуаров в обоснованных случаях necesară elaborarea măsurilor suplimen-
требуется разработка дополнительных tare în vederea asigurării exploatării ino-
мер по обеспечению безопасной экс- fensive.
плуатации.

9.3 Резервуары для СУГ 9.3 Rezervoare pentru HGL


9.3.1 Резервуары для сжиженных 9.3.1 Rezervoarele pentru gazele li-
газов на газонаполнительных станци- chefiate la staţiile de umplere a gazelor,
ях, изготовленные в заводских услови- produse în condiţii de uzină conform
ях в соответствии с действующими standardelor în vigoare, pot fi instalate
стандартами, могут устанавливаться suprateran şi subteran.
надземно и подземно.
Расстояния в свету между отдель- Distanţele în lumină între rezervoare-
ными подземными резервуарами дол- le subterane separate trebuie să fie egale
жны быть равны половине диаметра cu jumătate din diametrul celui mai mare
большего смежного резервуара, но не rezervor adiacent, dar nu mai puţin de 1
менее 1 м. m.
9.3.2 Надземные резервуары следу- 9.3.2 Rezervoarele supraterane tre-
ет располагать группами, как правило, в buie să fie amplasate în grupe, de regulă,
районе пониженных планировочных от- în regiunea cotelor mai joase de nivelare
меток площадки ГНС и ГНП. Максима- ale suprafeţei SUG şi PUG. Capacitatea
льную общую вместимость надземных totală maximă a rezervoarelor supratera-
резервуаров в группе следует прини- ne în grupe trebuie să corespundă cu
мать в соответствии с таблицей 11. tabelul 11.
Таблица 11
Общая вместимость резервуаров ГНС, Общая вместимость резервуаров в группе,
м3 м3
До 2000 1000
Св. 2000 до 8000 2000

Tabelul 11
Capacitatea totală a rezervoarelor ГНС, m3 Capacitatea totală a rezervoarelor în grup, m3
Până la 2000 1000
Peste 2000 până la 8000 2000
NCM G.05.01-2012* pag. 56

Минимальные расстояния в свету Distanţele minime în lumină, între


между группами резервуаров следует grupele de rezervoare trebuie să cores-
принимать по таблице 12. pundă tabelului 12.
Таблица 12
Общая вместимость резервуа- Расстояние в свету между внешними образующими
ров крайних резервуаров групп, расположенных
в группе, м3 надземно, м
До 200 5
Св. 200 до 700 10
Св. 700 до 2000 20
Tabelul 12
Capacitatea totală a rezervoarelor Distanţa în lumină, între generatoarele externe ale celor
în grupe, m3 mai îndepărtate rezervoare ale grupelor amplasate supra-
teran, m
Până la 200 5
Peste 200 până la 700 10
Peste 700 până la 2000 20
Таблица 9
Расстояния от резервуаров СУГ в свету, м
надземные резервуары подземные резервуары Расстояния, м,
Рас- от склада на-
3
стоя- полненных
При общей вместимости, м ния от баллонов с
поме- общей емко-
ще- 3
св. 20 св. 50 св. 200 св. 500 до св. 50 св. 200 св. 500 до стью, м
№ Здания, сооружения и коммуни- до 50 до 200 до 500 8000 до 200 до 500 8000 ний,
пп кации уста-
3 новок,
максимальная вместимость одного резервуара, м
где ис-
поль- св.
зуется до.
3 20
Менее св. 100 св. 100 СУГ, м 20 м 3
25 50 100 25 50 100 м
25 до 600 до 600

1 Жилые, общественные, админи-


стративные, бытовые, производ- 150 75 50 100
70 (30) 80 (50) 200 300 40 (25) 100 150 50
ственные здания, здания котель- (110)** (55)** (20) (30)
ных, гаражей и открытых стоянок*
2 Надземные сооружения и комму-
никации (эстакады, теплотрасса и 40 25 20 20
т.п.), подсобные постройки жилых 30 (15) 30 (20) 40 (30) 40 (30) 25 (15) 25 (15) 25 (15) 30
(30) (15) (15) (20)
зданий

3 Подземные коммуникации (кроме


газопроводов на территории За пределами ограды в соответствии с СНиП 2.07.01 и NCM B.01.03
ГНС)
4 Линии электропередач, транс-
форматорные, распределитель- По ПУЭ
ные устройства
5 Железные дороги общей сети (от
подошвы насыпи), автомобиль-
ные дороги категорий M и R 50 75 100*** 100 100 50 75*** 75 75 50 50 50
NCM G.05.01-2012* pag. 57
Окончание таблицы 9
Расстояния от резервуаров СУГ в свету, м
Расстояния, м,
надземные резервуары подземные резервуары Рас- от склада на-
3 стоя-
При общей вместимости, м полненных
ния от баллонов с
св. 20 св. 50 св. 200 св. 500 до св. 50 св. 200 св. 500 до поме- общей емко-
до 50 до 200 до 500 8000 до 200 до 500 8000 ще- 3
стью, м
№ Здания, сооружения и коммуни- ний,
3
пп кации максимальная вместимость одного резервуара, м уста-
новок,
Менее 25 50 100 св. 100 25 50 100 св. 100 где ис-
NCM G.05.01-2012* pag. 58

25 до 600 до 600 поль- св.


зуется до.
3 20
СУГ, м 20 м 3
м

6 Подъездные пути железных до-


рог, дорог предприятий, трам- 150 75 50 100
40 (30) 80 (50) 200 300 40 (25) 100 150 50
вайные пути, автомобильные до- (110)** (55)** (20) (30)
роги категорий* L
* Расстояние от жилых, общественных зданий следует принимать не менее указанных для объектов СУГ, расположенных на самостоятельной площади, а от административных, бытовых,
производственных зданий, зданий котельных, гаражей по данным, приведенным в скобках, но не менее указанных в таблице 10 для соответствующих зданий и сооружений.
** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров ГНП общей вместимостью до 200 м 3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном  до 35 м, а для ГНС при вместимости до 300 м3
соответственно до 90 и до 45 м.
*** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог (поз. 5) до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении до 75 м и в под-
земном исполнении до 50 м. Расстояния от подъездных, трамвайных путей и др. (поз. 6), проходящих вне территории предприятия, до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 100
м3 допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 м и в подземном  до 15 м, а при прохождении путей и дорог (поз. 6) по территории предприятия эти расстояния сокращаются
до 10 м при подземном исполнении резервуаров.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Расстояния в скобках даны для резервуаров СУГ и т.д., расположенных на территории промышленных предприятий.
2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного
характера следует принимать по данным, приведенным в скобках.
3. При установке двух резервуаров СУГ единичной емкостью по 50 м3 расстояния до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП, разрешается
уменьшать: для надземных резервуаров  до 100 м, для подземных – до 50 м.
4. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 чел. (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школь-
ных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений независимо от числа мест следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в таблице,.
5. Минимальные расстояния от топливозаправочного пункта ГНС следует принимать по правилам пожарной безопасности.
Tabelul 9
Distanţele de la HGL, în lumina, m

rezervoare supraterane rezervoare subterane Dis- Distanţele, m,


tanţe de la depozit
3
Cu capacitatea totală, m de la de butelii um-
în- plute cu volum
peste peste peste peste 500 peste peste peste 500 3
căperi, total, m
20 50 pâ- 200 până până la 8000 50 pâ- 200 până la 8000
insta-
Nr. până la nă la la 500 nă la până la
Clădiri, construcţii şi comunicaţii laţii,
crt. 50 200 200 500
unde
3 se până peste
Capacitatea maximă a unui rezervor, m 3
utilizea la 20 20 m
3
Mai pu- 25 50 100 Peste 25 50 100 Peste ză m
ţin de 100 100 HGL,
25 până la până la m
600 600

1 Clădiri de locuit, publice, adminis- 70 (30) 80 (50) 150 200 300 40 (25) 75 100 150 50 50 100
trative, habituale, de producţie, (110)** (55)** (20) (30)
clădirile centralelor termice, gara-
jelor şi parcărilor deschise*
2 Construcţii şi comunicaţii suprate- 30 (15) 30 (20) 40 (30) 40 40 (30) 25 (15) 25 (15) 25 25 (15) 30 20 20 (20)
rane (estacade, reţea termică (30) (15) (15)
etc.), construcţii auxiliare ale clă-
dirilor de locuit

3 Căi de comunicaţii subterane (cu După hotarele îngrădirii în corespundere cu СНиП 2.07.01 şi NCM B.01.03
excepţia conductelor de gaze pe
teritoriul SUG
4 Liniile electrice, centrale electrice Conform NAIE

5 Căile ferate din reţeaua publică 50 75 100*** 100 100 50 75*** 75 75 50 50 50


(de la talpa, rambleului), drumuri
auto de categoria M şi R
NCM G.05.01-2012* pag. 59
Sfârşitul tabelului 9
Distanţele de la HGL în lumina, m Distanţele, m,
rezervoare supraterane rezervoare e subterane de la depozit
Dis-
3
de butelii um-
Cu capacitatea totală, m tanţele
plute cu volum
de la 3
peste peste peste peste 500 peste peste peste 500 total, m
în-
20 50 pâ- 200 până până la 8000 50 pâ- 200 până la 8000 căperi,
Nr. până la nă la la до 500 nă la până la insta-
crt. Clădiri, construcţii şi comunicaţii 50 до 200 до 200 до 500 laţii,
3 unde până pes-
Capacitatea maximă a unui rezervor, m
se la 20 te 20
3 3
NCM G.05.01-2012* pag. 60

Mai pu- 25 50 100 Peste 25 50 100 Peste utilizea m m


ţin de 100 100 ză
25 până la până la HGL,
600 600 m

6 Liniile de cale ferată de acces şi 40 (30) 80 (50) 150 200 300 40 (25) 75 100 150 50 50 100
drumuri ale întreprinderilor, linii de (110)** (55)** (20) (30)
tramvai, drumuri auto de categoria
L
* Distanţele de la clădirile de locuit şi publice trebuie să fie nu mai mici decât cele indicate pentru obiectele HGL, amplasate pe platformă independentă, iar de la clădirile administrative,
habituale, de producţie, clădirile centralelor termice, garajelor trebuie să fie nu mai mici de cît cele indicate în paranteze, îşi nu mai mici decât cele indicate în tabelul 10 pentru clădirile şi construcţii-
le corespunzătoare.
**Se admite reducerea distanţei de la rezervoarelor PUG având capacitate totală până la 200 m 3 în execuţie supraterană până la 70 m, în cea subterană – până la 35 m, iar pentru SUG
cu capacitatea până la 300 m3 – respectiv până la 90 m şi până la 45 m.
*** Se admite reducerea distanţelor de la căile ferate şi drumurile auto (rândul 5) până la rezervoarele HGL cu capacitate totală nu mai mare de 200 m 3 în execuţie supraterană până la 75
m şi în execuţie subterană până la 50 m. Distanţele de la căile de acces, liniile de tramvai etc. (rândul 6), camplasate în exteriorul teritoriului întreprinderii, până la rezervoarele HGL cu capacitate
totală nu mai mare de 100 m3 se admit de redus: în execuţie supraterană până la 20 m şi în execuţie subterană – până la 15 m, iar în cazul trecerii liniilor şi drumurilor (rândul 6) pe teritoriul între-
prinderii, aceste distanţe se reduc până la 10 m la execuţia subterană a rezervoarelor.

NOTE:
1. Distanţele indicate în paranteze sânt date pentru rezervoarele HGL etc., amplasate pe teritoriul întreprinderilor industriale
2. Distanţele de la depozitul de butelii umplute până la clădirile întreprinderilor industriale şi agricole, precum şi ale întreprinderilor de deservire socială cu caracter de producţie trebuie admise potri-
vit datelor indicate în paranteze.
3. în cazul instalării a două rezervoare cu HGL , având capacitate unitară de 50 m 3, distanţele până la clădiri (de locuit, publice, de producţie etc.), ce nu se raportează la PUG, se admite să fie re-
duse: pentru rezervoarele supraterane – până la 100 m, pentru cele subterane – până la 50 m.
4. Distanţa de la rezervoarele supraterane până la locurile unde concomitent se pot afla mai mult de 800 de persoane (stadioane, pieţe, parcuri, clădiri de locuit etc.), precum şi până la teritoriul in-
stituţiilor de învăţământ, preşcolare, balneare şi sanatoriale indiferent de numărul locurilor trebuie majorată de două ori comparativ cu cele indicate în tabel,.
5. Distanţele minime până la punctul de alimentare cu combustibil al SUG trebuie admise conform regulilor de protecţie incendiară.
Таблица 10

№ Здания и сооружения Расстояния между зданиями и сооружениями ГНС, м


пп

Порядковые номера зданий и сооружений, приведенные в графе 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Надземные резервуары и желез- Табл.12, 10 15 30 40 15 30 40 10 10 40 40


нодорожные сливные эстакады п. 9.3.3

2 Подземные резервуары 10 п. 9.3.1 10 20 30 10 20 30 5 5 40 30

3 Помещения категории А и погру- 15 10 10 15 40 15 30 40 10 10 40 40


зочно-разгрузочные площадки
для баллонов

4 Колонки для налива СУГ в авто- 30 20 15 7 30 15 15 30 10 10 15 30


цистерны и заправочные колонки

5 Котельная, ремонтная мастер- 40 30 40 30  Табл.      


ская, здание техобслуживания 9
автомобилей, гаражи без исполь-
зования СУГ
6 Прирельсовый склад баллонов 15 10 15 15 Табл. — Табл. 40 5  40 Табл
9 9 .9

7 Вспомогательные, без подваль- 30 20 30 15  Табл. —     


ной части здания и сооружения 9
без применения открытого огня (в
том числе категории А)
NCM G.05.01-2012* pag. 61
Окончание таблицы 10

№ Здания и сооружения Расстояния между зданиями и сооружениями ГНС, м


пп

Порядковые номера зданий и сооружений, приведенные в графе 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Вспомогательные здания с под- 40 30 40 30  40  —    


вальной частью (автовесы, на-
NCM G.05.01-2012* pag. 62

сосная водоснабжения и т.п.)

9 Автодороги, кроме местных 10 5 10 10  5   — 1,5  —


подъездов (до края проезжей ча-
сти)

10 Ограждение территории 10 5 10 10     1,5 —  10

11 Резервуары для пожаротушения 40 40 40 15  40     — 


(до водозаборных колодцев)

12 Открытая стоянка для автомашин 40 30 40 30  Табл.   — 10  —


(бензин, СУГ) 9

ПРИМЕЧАНИЯ:
Знак «—« обозначает, что расстояние не нормируется.
Знак «» обозначает, что расстояние принимается по NCM B.01.03 (для надземных резервуаров от края наружной подошвы обвалования или защитной стенки).
Знак «» обозначает, что расстояние принимается по СНиП 2.04.02
Расстояния от электрораспределительных устройств, размещенных непосредственно в производственных не взрывопожароопасных помещениях, следует опре-
делять по данной таблице как для вспомогательных зданий без применения открытого огня.
Tabelul 10

Distanţele între clădirile şi construcţiile SUG, m

Nr.
Clădiri şi construcţii Numerele de ordine ale clădirilor şi construcţiilor, menţionate în rubrică 1
crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Rezervoare supraterane şi estaca- tabelul.12, 10 15 30 40 15 30 40 10 10 40 40


de deversoare de cale ferată pct. 9.3.3

2 Rezervoare subterane 10 pct. 10 20 30 10 20 30 5 5 40 30


9.3.1

3 Încăperi de categoria A şi platforme 15 10 10 15 40 15 30 40 10 10 40 40


de încărcare-descărcare pentru bu-
telii

4 Distribuitoare de umplere cu HGL 30 20 15 7 30 15 15 30 10 10 15 30


în autocisterne şi de alimentare a
autovehiculelor

5 Centrale termice, ateliere de repa- 40 30 40 30  Tab. 9      


raţie, clădiri pentru deservirea teh-
nică a automobilelor,garaje fără uti-
lizarea HGL
6 Depozit lângă calea ferată pentru 15 10 15 15 Tab. 9 — Tab. 9 40 5  40 Tab.
depozitarea butelii 9

7 Clădiri auxiliare, fără subsol şi con- 30 20 30 15  Tab. 9 —     


strucţii fără aplicarea focului des-
chis (inclusiv de categoria A)
NCM G.05.01-2012* pag. 63
Sfârşitul tabelului 10

Distanţele între clădirile şi construcţiile SUG, m

Nr.
Clădiri şi construcţii Numerele de ordine a clădirilor şi construcţiilor, menţionate în rubrică 1
crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Clădiri auxiliare cu subsol (bascule 40 30 40 30  40  —    


auto, instalaţie de pompare a
NCM G.05.01-2012* pag. 64

apei,şi de aprovizionare cu apă


etc.)

9 Drumuri auto, cu excepţia drumuri- 10 5 10 10  5   — 1,5  —


lor de acces locale (până la margi-
nea părţii carosabile)

10 Împrejmuirea teritoriului 10 5 10 10     1,5 —  10

11 Rezervoare pentru stingerea incen- 40 40 40 15  40     — 


diilor (până la fântânele de distribu-
ţie a apelor

12 Parcare deschisă pentru autoturis- 40 30 40 30  Tab. 9   — 10  —


me (benzină, HGL)

NOTE:
1 Simbolul «–» indică că distanţa nu se normează.
2 Simbolul «•» indică că distanţa se admite conform NCM B.01.03 (pentru rezervoarele supraterane de la marginea tălpii exterioare a îndiguirii sau peretelui de protecţie).
3 Simbolul «••» indică că distanţa se admite conform СHиП 2.04.02.
4 Distanţa de la centralele electrice, amplasate nemijlocit în încăperile de producţie fără pericol de explozie şi incendiu, trebuie determinată după prezentul tabel, ca pentru clădirile auxiliare, fără
aplicarea focului deschis.
NCM G.05.01-2012* pag. 65

9.3.3 Внутри группы расстояния в 9.3.3 În interiorul grupei, distanţa în


свету между надземными резервуара- lu-mină între rezervoarele supraterane
ми должны быть не менее диаметра trebuie să fie nu mai mică decât diametrul
наибольшего из рядом стоящих резер- celui mai ma-re rezervor amplasat alături,
вуаров, а при диаметре резервуаров iar în cazul dea-metrului rezervorului pâ-
до 2 м  не менее 2 м. nă la 2 m – minim de 2 m.
Расстояние между рядами Distanţa între rândurile rezervoarelor
надземных резервуаров, размещаемых supraterane, amplasate în două şi mai
в два ряда и более, следует принимать multe rânduri trebuie acceptată egală cu
равным длине наибольшего резервуа- lungimea celui mai mare rezervor, însă
ра, но не менее 10 м. minim de 10 m.
9.3.4 Для каждой группы надзем- 9.3.4 Pentru fiecare grup de rezer-
ных резервуаров по периметру должно voare supraterane, pe perimetru, trebuie
предусматриваться замкнутое обвало- prevăzută îndiguire închisă sau perete de
вание или ограждающая газонепрони- protecţie impermeabil la gaze din mate-
цаемая стенка из негорючих материа- riale neinflamabile cu înălţime peste 1 m,
лов высотой не менее 1 м, рассчитан- calculate pentru 85 % de capacitate a re-
ные на 85 % вместимости резервуаров zervoarelor în grupe. Lăţimea rambleului
в группе. Ширина земляного вала по de pământ pe partea de sus trebuie să fie
верху должна быть не менее 0,5 м. nu mai mică de 0,5 m. Distanţele de la
Расстояния от резервуаров до по- rezervoare până la talpa îndiguirii sau pe-
дошвы обвалования или ограждающей retelui de protecţie trebuie să fie egale cu
стенки должны быть равны половине jumătate din diametrul celui mai apropiat
диаметра ближайшего резервуара, но rezervor, însă minim de 1 m. Îndiguirea
не менее 1 м. Обвалование (огражда- (perete de protecţie) trebuie supusă cal-
ющая стенка) должно быть рассчитано culului la durabilitate, reieşind din condiţia
на прочность из условия полного за- umplerii complete cu apă a spaţiului în
полнения водой пространства внутри interiorul îndiguirii (peretelui protector).
обвалования (ограждающей стенки). Evacuarea apei de pe teritoriul îngrădit al
Отвод воды с обвалованной террито- bazei de păstrare trebuie prevăzută din
рии базы хранения следует преду- contul cotelor de nivelare a teritoriului ba-
сматривать за счет планировки тер- zei de păstrare, cu evacuarea prin gura
ритории базы хранения с выпуском че- de scurgere a apei de ploaie cu închizător
рез дождеприемник с гидрозатвором. hidraulic.
Ширина применяемой ограждаю- Lăţimea aplicată a peretelui de pro-
щей стенки принимается в зависимо- tecţie se acceptă în funcţie de material.
сти от материала.
Для входа на территорию резерву- Pentru ieşirea pe teritoriul parcului de
арного парка по обе стороны обвало- rezervoare, pe ambele părţi ale îndiguirii
вания или ограждающей стенки долж- sau peretelui de protecţie trebuie prevă-
ны быть предусмотрены лестницы - zute scări - treceri cu lăţime de 0,7 m, nu
переходы шириной 0,7 м, не менее mai puţin de două pentru fiecare grup,
двух на каждую группу, расположенные amplasate din părţile opuse ale îndiguirii
с противоположных сторон обвалова- (peretelui protector).
ния (ограждающей стенки).

9.4 Оборудование объектов СУГ 9.4 Utilarea obiectelor HGL


9.4.1 Для перемещения жидкой и 9.4.1 Pentru transportarea fazelor li-
паровой фаз СУГ по трубопроводам chide şi de vapori ale HGL pe ţevile SUG
ГНС и ГНП следует предусматривать şi PUG trebuie prevăzute pompe, com-
насосы, компрессоры или испаритель- presoare sau instalaţii de vaporizare
ные (теплообменные) установки. (schimbătoare de căldură).
Разрешается использовать энер- Se admite utilizarea energiei gazelor
NCM G.05.01-2012* pag. 66

гию природного газа для слива и нали- naturale pentru deversarea şi turnarea
ва СУГ, давление насыщенных паров HGL, presiunea vaporilor saturaţi ai căro-
которых при температуре 45 С не пре- ra la temperatura 45 °C nu depăşeşte
вышает 1,2 МПа. 1,2 MPa.
9.4.2 Компрессоры следует раз- 9.4.2 Compresoarele trebuie ampla-
мещать в отапливаемых помещениях. sate în încăperi încălzite.
Пол помещения, где размещаются Pardoseala încăperii, unde sunt am-
насосы и компрессоры, должен быть plasate pompe şi compresoare, trebuie
не менее чем на 0,15 м выше планиро- să fie nu mai puţin de 0,15 m mai sus de
вочных отметок прилегающей террито- cotele de nivelare a teritoriului adiacent.
рии.
Компрессоры, работающие с воз- Se admite instalarea compresoarelor,
душным охлаждением, допускается ce funcţionează pe baza răcirii cu aer, pe
устанавливать на открытых площадках platforme deschise sub acoperiş de pro-
под навесом. tecţie.
9.4.3 Насосы и компрессоры сле- 9.4.3 Pompele şi compresoarele tre-
дует устанавливать на фундаментах, buie instalate pe fundaţii separate, ce nu
не связанных с фундаментами другого sunt legate de fundaţiile altui utilaj şi de
оборудования и стенами здания. pereţii clădirii.
При размещении в один ряд двух În cazul amplasării într-un rând a do-
насосов и более или компрессоров uă pompe şi mai mult sau a compresoa-
необходимо предусматривать, м, не relor, este necesar să se prevadă, în m,
менее (в свету): nu mai mică (în lumină):
 ширину основного прохода по  lăţimea traversării de bază pe frontul
фронту обслуживания - 1,5; de deservire - 1,5;
 расстояние между насосами - 0,8;  distanţa între pompe - 0,8;
 расстояние между компрессорами -  distanţa între compresoare - 1,5;
1,5;
 расстояние между насосами и ком-  distanţa între pompe şi compresoare -
прессорами - 1,0; 1,0;
 расстояние от насосов и компрес-  distanţa de la pompe şi compresoare
соров до стен помещения - 1,0. până la pereţii încăperii - 1,0.
9.4.4 Для слива газа из перепол- 9.4.4 Pentru deversarea gazelor din
ненных баллонов, а также неиспарив- buteliile supra umplute şi resturilor gazu-
шихся остатков газа из баллонов, ре- lui neevaporat din butelii, rezervoare şi
зервуаров и сосудов, поступающих от cisterne ale altor consumatori trebuie să
сторонних потребителей следует fie prevăzute rezervoare amplasate:
предусматривать резервуары, разме-
щаемые:
 в пределах базы хранения  при  în limitele depozitului de păstrare –
общей вместимости резервуаров pentru capacitatea totală a rezervoa-
свыше 10 м3; relor peste
10 m3;
 на расстоянии не менее 3 м от зда-  la distanţă minim de 3 m de la clădirea
ния наполнительного цеха (на не- secţiei de umplere (pe teritoriul părţii
проезжей территории) при общей ne-carosabile) în cazul dispunerii ca-
вместимости резервуаров до 10 м3. pacităţii totale a rezervoarelor până la
10 m3 .
9.4.5 Для наполнения СУГ автоцис- 9.4.5 Pentru umplerea HGL în
терн следует предусматривать напол- autocis-terne trebuie prevăzute distribui-
нительные колонки. toare de umplere.
9.4.6 Для контроля степени запол- 9.4.6 Pentru controlul gradului de
NCM G.05.01-2012* pag. 67

нения автоцистерн следует преду- um-plere a autocisternelor trebuie să se


сматривать автовесы или устройства prevadă bascule auto sau dispozitive
для определения массы газа (степени pentru stabilirea masei gazelor (gradul de
заполнения) в автоцистернах и желез- umplere) în autocisterne şi vagoane - cis-
нодорожных цистернах. terne.
При использовании подогретого La utilizarea gazelor încălzite trebuie
газа следует контролировать его тем- verificată temperatura acestora, care nu
пературу, которая не должна превы- trebuie să depăşească 45 °C.
шать 45 оС.
9.4.7 На трубопроводах жидкой и 9.4.7 Pe conductele instalaţiilor de
паровой фаз к колонкам следует umplere cu fază lichidă şi de vapori spre
предусматривать отключающие distribuitoare trebuie de prevăzut dispozi-
устройства на расстоянии не менее 10 tive de deconectare la distanţă minim de
м от колонок. 10 m de la acestea.
9.4.8 Испарительные установки, 9.4.8 Instalaţiile de vaporizare, am-
размещаемые в помещениях, следует plasate în încăperi, trebuie să fie montate
устанавливать в здании наполнитель- în clădirea secţiei de umplere sau în în-
ного цеха или в отдельном помещении căpere separată a aceleiaşi clădiri, unde
того здания, где имеются газопотреб- sunt instalaţii ce utilizează gaze sau în
ляющие установки, или в отдельном clădire separată, ce corespunde prevede-
здании, отвечающем требованиям, rilor stabilite pentru clădirile de categoria
установленным для зданий категории A. Instalaţiile de vaporizare, amplasate în
А. При этом испарительные установки, încăperile SUG şi PUG, fără prezenţa
располагаемые в помещениях ГНС и permanentă a personalului de deservire,
ГНП без постоянного пребывания об- trebuie să fie utilate cu aparate de dubla-
служивающего персонала, должны re de control a procesului tehnologic, am-
быть оборудованы дублирующими plasate în încăperile SUG cu personal de
приборами контроля технологического deservire.
процесса, размещаемыми в помеще-
ниях ГНС с обслуживающим персона-
лом.
9.4.9 Не допускается предусматри- 9.4.9 Nu se admite de prevăzut în
вать в производственной зоне ГНС и zona de producere a SUG şi PUG instala-
ГНП испарительные установки с при- ţiile de vaporizare cu aplicarea focului
менением открытого огня. deschis.
9.4.10 При проектировании систем 9.4.10 Pentru proiectarea sistemelor
водоснабжения, канализации, электро- de alimentare cu apă, canalizare, asigura-
снабжения, отопления и вентиляции и re cu energie electrică, încălzire, ventilaţie
пожаротушения ГНС и ГНП, следует şi de intervenţie la incendii ale SUG şi
выполнять требования: СНиП 2.04.01, PUG, trebuie de executat condiţiile
СНиП 2.04.02, СНиП 2.04.03, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02,
NCM G.04.07 (MCH 4.02-02-2004), СНиП 2.04.03, NCM G.04.07 (MCH 4.02-
NCM E.03.02 (MCH 2.02.01-97), правил 02-2004), NCM E.03.02 (MCH 2.02.01-
устройства электроустановок (ПУЭ) и 97), regulile de montare a instalaţiilor elec-
настоящего раздела. trice (ПУЭ)şi prezentului capitol.
9.4.11 На водопроводных и кана- 9.4.11 Pe căminele de apeduct şi ca-
лизационных колодцах, располагаемых nalizare amplasate în zona cu raza de 50
в зоне радиусом 50 м от зданий по m de la clădirile cu pericol de explozie şi
взрывопожарной опасности категории incendiu de categoria A, precum şi de la
А, а также наружных установок и со- instalaţii exterioare şi construcţiile SUG
оружений ГНС с взрывоопасными зо- cu zona de pericol de explozie şi incendiu
нами класса В-Iг, необходимо преду- cu clasa B-Iг, este necesar de prevăzut
сматривать по две крышки. Простран- câte două capace. Spaţiul între capace
NCM G.05.01-2012* pag. 68

ство между крышками должно быть trebuie compactat cu material ce exclude


уплотнено материалом, исключающим pătrunderea gazelui în cămine în caz de
проникновение газа в колодцы в слу- scurgerea lui.
чае его утечки.
9.4.12 На ГНС следует предусмат- 9.4.12 În cadrul SUG urmează a fi
ривать систему наружного пожароту- prevăzute sistemul de intervenţie la in-
шения, включающую резервуары с cendii extern, ce include rezervoare cu
противопожарным запасом воды, rezervă de apă în caz de incendiu, staţia
насосную станцию и кольцевой водо- de pompare şi apeduct inelar cu presiune
провод высокого давления с пожарны- înaltă cu hidranţi de incendiu.
ми гидрантами.
При общей вместимости резервуа- În cazul capacităţii totale a rezervoa-
ров на базе хранения 200 м3 и менее relor cu capacitatea de păstrare maxim
следует предусматривать для тушения de 200 m3 trebuie de prevăzut pentru
пожара систему водопровода низкого stingerea incendiilor sistemul de apeduct
давления. cu presiune joasă.
9.4.13 Расход воды на наружное 9.4.13 Consumul de apă pentru stin-
пожаротушение ГНС и ГНП следует gerea exterioară a incendiilor, SUG şi
принимать по таблице 13. PUG trebuie admis conform tabelului 13.

Таблица 13
Общая вместимость резервуаров сжижен- Расход воды, л/с, с резервуарами
ных газов на базе хранения, м3 надземными подземными
До 200 включительно 15 15
До 1000 включительно 20 15
До 2000 включительно 40 20
Свыше 2000, но не более 8000 80 40

Tabelul 13
Capacitatea totală a rezervoarelor cu gaze li- Consumul de apă, l/sec, de la rezervoarele
chefiate la baza de păstrare, м3 supraterane subterane
Până la 200 inclusiv 15 15
Până la 1000 inclusiv 20 15
Până la 2000 inclusiv 40 20
Peste 2000, însă nu mai mult de 8000 80 40

9.4.14 Противопожарную насосную 9.4.14 Staţia antiincendiară de pom-


станцию на ГНС и ГНП с надземными pare la SUG şi PUG cu rezervoare supra-
резервуарами по надежности электро- terane, conform fiabilităţii alimentării cu
снабжения следует относить к I катего- energie electrică, trebuie referite la cate-
рии. goria I.
При электроснабжении ГНС от од- La alimentarea cu energie electrică a
ного источника питания необходимо SUG de la o sursă de alimentare este ne-
предусматривать установку резервных cesar să se prevadă instalarea pompelor
противопожарных насосов с дизель- de rezervă de intervenţie cu dispozitiv de
ным приводом. acţionare diesel.
9.4.15 На ГНС с надземными ре- 9.4.15 Le SUG cu rezervoare supra-
зервуарами хранения СУГ при общей terane de păstrare a HGL, cu capacitatea
вместимости резервуаров более sumară a rezervoarelor mai mare de
200 м3 следует предусматривать ста- 200 m3 urmează a fi prevăzut sistemul
ционарную автоматическую систему staţionar automat de răcire cu apă a re-
водяного охлаждения резервуаров, ко- zervoarelor, care trebuie să asigure in-
NCM G.05.01-2012* pag. 69

торая должна обеспечивать интенсив- tensitatea irigaţiei în curs de 75 min. a


ность орошения в течение 75 мин. tuturor suprafeţelor laterale şi frontale ale
всех боковых и торцевых поверхностей rezervoarelor 0,1 l/(secm2) şi
резервуаров 0,1 л/(см2) и 0,5 л/(см2) 2
0,5 l/(secm ) pentru pereţii frontali ce
для торцевых стенок, имеющих арма- dispun de armatură.
туру.
Установки водяного охлаждения Instalaţiile de răcire cu apă (irigaţie) a
(орошения) резервуаров должны быть rezervoarelor trebuie utilate cu dispozitive
оборудованы устройствами для под- pentru conectarea tehnicii mobile de in-
ключения передвижной пожарной тех- cendiu.
ники.
Расход воды следует принимать из Consumul de apă trebuie să fie pre-
расчета одновременного орошения не văzut reieşind din calculul irigaţiei con-
менее трех резервуаров при одноряд- comitente a cel puţin 3 rezervoare pentru
ном расположении резервуаров в amplasarea într-un rând a rezervoarelor
группе и шести резервуаров при двух- în grup şi şase rezervoare, în cazul am-
рядном расположении в одной группе и plasării în două rânduri într-un grup şi de
учитывать дополнительно к расходу luat în consideraţie consumul apă supli-
воды, указанному в таблице 13. mentar, indicat în tabelul 13.
ГНС и ГНП должны быть обеспе- SUG şi PUG trebuie dotate cu rezer-
чены запасом пенообразователя, в ко- vă de spumogen determinată conform
личестве определяемым расчетом, но calcului dar nu mai puţin de 400 litri.
не менее 400 литров.
9.4.16 Помещения категорий по 9.4.16 Încăperile cu categoria de peri-
взрывопожарной опасности А или Б, а col de explozie - incendiu şi de incendiu А
также категорий В1 или В2 площадью sau Б, precum şi cele cu categoria de in-
более 20 м2 (помещения постов техни- cendiu В1 şi В2 cu suprafaţa mai mare de
ческого обслуживания и складские по- 20 m2 (încăperile posturilor de deservire
мещения при наличии легковоспламе- tehnică şi încăperile de depozitare în ca-
няющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих zul prezenţei în acestea a lichidelor uşor
жидкостей (ГЖ) - независимо от площа- inflamabile (LUI) şi lichidelor combustibile
ди), а также помещения ГНС и ГНП, в (LC) - independent de suprafaţă), precum
которых размещается оборудование şi încăperile SUG şi PUG cu amplasarea
для перекачивания сжиженного углево- utilajului pentru pomparea HGL, trebuie
дородного газа, должны быть оборудо- dotate cu instalaţie automată de stingere
ваны автоматическими установками a incendiilor.
пожаротушения.
В качестве автоматических устано- În calitate de instalaţie automată de
вок пожаротушения допускается приме- stingere a incendiilor se admite utilizarea
нять модули порошкового пожаротуше- modulelor autodeclanşatoare de stingere
ния. cu pulbere.
Все помещения ГНС и ГНП, за иск- Toate încăperile SUG şi PUG, cu ex-
лючением помещений оборудованных cepţia încăperilor dotate cu instalaţie au-
автоматической установкой пожароту- tomată de stingere a incendiilor, de ase-
шения, а также помещений категорий menea şi încăperile de categorie de peri-
В4 и Д и механизированной мойки, дол- col de incendiu В4 şi Д şi spălătoriile auto
жны быть оборудованы установками mecanizate trebuie dotate cu instalaţie
автоматической пожарной сигнализа- automată de semnalizare a incendiilor.
ции.
9.4.17 Для закрытых помещений 9.4.17 Pentru încăperile închise de
категории А необходимо предусматри- categoria A este necesar de a prevedea
вать системы искусственной приточно- sistemul artificial de ventilaţie cu aspiraţie
вытяжной вентиляции в соответствии с - refulare în conformitate cu prevederile
NCM G.05.01-2012* pag. 70

требованиями СНиП 2.04.05. Для СНиП 2.04.05. Pentru asigurarea schim-


обеспечения расчетного воздухообме- bului de aer de calcul în zonele de sus
на в верхних зонах помещений допус- ale încăperilor se admite instalarea venti-
кается устройство естественной вен- laţiei naturale cu montarea deflectoarelor.
тиляции с установкой дефлекторов. В În afara orelor de lucru se admite de a
нерабочее время допускается преду- prevedea în aceste încăperi ventilaţia na-
сматривать в этих помещениях есте- turală sau mixtă. În încăperile de produc-
ственную или смешанную вентиляцию. ţie neîncălzite, în care personalul de de-
В неотапливаемых производственных servire se află mai puţin 2 h, se admite de
помещениях, в которых обслуживаю- a prevedea ventilaţia naturale prin grilaj
щий персонал находится менее 2 ч, de jaluzele, ce se amplasează în partea
допускается предусматривать есте- de jos a pereţilor exteriori. Mărimile grila-
ственную вентиляцию через жалюзий- jului de jaluzele trebuie determinate prin
ные решетки, размещаемые в нижней calcul conform СНиП 2.04.05
части наружных стен. Размеры жалю-
зийных решеток должны определяться
расчетом согласно СНиП 2.04.05
9.4.18 Вытяжку из производствен- 9.4.18 Evacuarea din halele indus-
ных помещений категории А, в которых triale de categoria A, în care circulă gaze-
обращаются сжиженные газы, следует le lichefiate, trebuie prevăzută din zonele
предусматривать из нижней и верхней de jos şi de sus ale încăperii, totodată din
зон помещения, при этом из нижней partea de jos este necesar de a capta cel
зоны необходимо забирать не менее puţin 2/3 din volumul normat al aerului
2/3 нормируемого объема удаляемого evacuat, luînd în consideraţie volumul ae-
воздуха с учетом количества воздуха, rului, ce se evacuează cu dispozitive de
удаляемого местными отсосами. aspiraţie locală. Golurile sistemelor de
Проемы систем общеобменной вытяж- ventilaţie prin aspiraţie comună trebuie de
ной вентиляции следует предусмат- prevăzut la nivel de 0,3 m de la pardosea.
ривать на уровне 0,3 м от пола.
9.4.19 Электроприводы насосов, 9.4.19 Dispozitivele de acţionare
компрессоров и другого оборудования, elec-trice ale pompelor, compresoarelor
устанавливаемого в производственных şi altui utilaj, ce se instalează în încăperi-
помещениях категории А, следует бло- le de producţie de categoria A, trebuie să
кировать с вентиляторами вытяжных fie blocate cu ventilatoarele sistemelor de
систем таким образом, чтобы они не ventilaţie prin aspiraţie în aşa mod, încât
могли работать при отключении венти- acestea să nu aibă posibilita-tea de a
ляции. funcţiona la deconectarea ventilaţiei.
9.4.20 Класс взрывоопасной зоны в 9.4.20 Categoria zonei cu pericol de
помещениях и у наружных установок, в explozie – incendiu în încăperi şi la insta-
соответствии с которым должен произ- laţiile exterioare conform căreia trebuie
водиться выбор электрооборудования efectuată alegerea utilajului electric pen-
для ГНС и ГНП, следует принимать в tru SUG şi PUG, trebuie de admis con-
соответствии с (ПУЭ). form (ПУЭ).
9.4.21 Электро-приемники зданий и 9.4.21 Receptoarele electrice ale
сооружений объектов, на которые рас- clădirilor şi construcţiilor, asupra cărora
пространяются нормы настоящего раз- se extind normele prezentului capitol, pri-
дела, в отношении обеспечения vind asigurarea fiabilităţii alimentării cu
надежности электроснабжения следует energie electrică trebuie referite la cate-
относить к III категории, за исключени- goria III, cu excepţia receptoarelor electri-
ем электроприемников противопожар- ce ale staţiei de pompare antiincendiară,
ной насосной станции, аварийной вен- ventilaţiei de avarie şi detectoarelor au-
тиляции и сигнализаторов до- tomate de concentraţie periculoasă de
взрывоопасных концентраций, которые gaze, care trebuie referite la categoria I.
NCM G.05.01-2012* pag. 71

следует относить к I категории.


При невозможности питания по- În cazul imposibilităţii alimentării
жарных насосов от двух независимых pom-pilor de incendiu de la două surse
источников электроснабжения допус- indepen-dente de alimentare cu energie
кается предусматривать их подключе- electrică, se admite de a prevedea conec-
ние в соответствии с указаниями tarea lor în conformitate cu СНиП 2.04.01
СНиП 2.04.01 или и предусматривать sau/şi a prevedea instalarea pompei de
установку резервного насоса с дизель- rezervă cu dispozitiv de acţionare pe die-
ным приводом. sel.
9.4.22 В помещениях насосно-ком- 9.4.22 În încăperile secţiilor de pom-
прессорного, наполнительного, испари- pare - compresare, de umplere, de vapo-
тельного и окрасочного отделений, rizare şi de vopsire, în afara iluminatului
кроме рабочего освещения, следует de lucru trebuie de prevăzut iluminatul
предусматривать дополнительное ава- suplimentar de avarie.
рийное освещение.
Допускается применять аккумуля- Se admite aplicarea lanternelor cu
торные фонари на напряжение не вы- acumulator cu tensiune maxim de 12 V în
ше 12 В во взрывозащищенном испол- execuţie antideflagrantă.
нении.
9.4.23 Схема электроснабжения 9.4.23 Schema alimentării cu energie
должна предусматривать в случае воз- electrică trebuie să prevadă, în cazul apa-
никновения пожара автоматическое riţiei incendiului, deconectarea automată
отключение технологического обору- a utilajului tehnologic în încăperile, ce
дования в помещениях с взрывоопас- dispun de zone de pericol de explozie la
ными зонами при опасной концентра- concentraţii periculoase ale gazelor în ae-
ции газа в воздухе помещения и цен- rul încăperii şi deconectarea centralizată
трализованное отключение вентиляци- a utilajului de ventilaţie, în conformitate cu
онного оборудования в соответствии с indicaţiile СНиП 2.04.05.
указаниями СНиП 2.04.05.
9.4.24 На территории ГНС и ГНП 9.4.24 Pe teritoriul SUG şi PUG tre-
следует предусматривать наружное и buie de prevăzut iluminatul exterior şi de
охранное освещение и сигнализацию. siguranţă şi semnalizarea.
Управление наружным и охранным Dirijarea cu iluminatul exterior şi de
освещением следует предусматривать siguranţă, trebuie de prevăzut din locurile
из мест с постоянным пребыванием cu prezenţa permanentă a personalului
персонала (например, из помещения (de exemplu, din încăperea camerei de
проходной). control).
9.4.25 Запрещается прокладка воз- 9.4.25 Se interzice pozarea liniilor
душных линий электропередачи над electrice aeriene deasupra teritoriului
территорией ГНС и ГНП. SUG şi PUG.
9.4.26 Для зданий, сооружений, на- 9.4.26 Pentru clădiri, construcţii, in-
ружных технологических установок и stalaţii exterioare tehnologice şi de co-
коммуникаций в зависимости от класса municare, în dependenţă de categoria
взрывоопасных зон следует преду- securităţii de explozie a zonelor, trebuie
сматривать молниезащиту в соответ- de prevăzut paratrăsnete în conformitate
ствии с требованиями инструкции по cu condiţiile instrucţiunii de instalare a pa-
устройству молниезащиты зданий и ratrăsnetului clădirilor şi edificiilor
сооружений РД 34.21.122. РД 34.21.122.
NCM G.05.01-2012* pag. 72

10 КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И 10 CONTROLUL CONSTRUCŢIEI ŞI


ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE

10.1 Общие положения 10.1 Prevederi generale


10.1.1 В процессе строительства 10.1.1 În procesul construcţiei siste-
систем газораспределения и melor de distribuţie a gazelor şi instalaţii-
внутреннeго газоснабжения зданий и lor interioare de gaze a clădirilor şi con-
сооружений в соответствии с общими strucţiilor în conformitate cu prevederile
требованиями действующих строи- generale a normelor în vigoare în con-
тельных норм на организацию строи- strucţii privind organizarea executării lu-
тельного производства и требования- crărilor de construcţie şi cu prevederile a
ми настоящего норматива следует prezentului normativ se va executa con-
осуществлять входной, операционный trolul de intrare, de operaţiuni, recepţie în
и приемочный производственный кон- cadrul controlului în producţie, precum şi
троль, а также контроль и приемку вы- controlul şi recepţia a lucrărilor executate
полненных работ и законченных строи- şi obiectelor finisate prin construcţie de
тельством объектов заказчиком. către beneficiar.
Контроль строительства и приемку Controlul construcţiei şi recepţia clă-
зданий, входящих в систему газорас- dirilor din sistemul de distribuţie a gazelor
пределения, следует осуществлять в se va efectua în modul stabilit prin norme
порядке, установленном соответствую- corespunzătoare în construcţii.
щими строительными нормами.
Государственный надзор за со- Supravegherea de stat asupra res-
блюдением требований безопасности pectării cerinţelor securităţii se efectuea-
проводится органами государственного ză de către organele supravegherii de
надзора в соответствии с законода- stat în conformitate cu legislaţia.
тельством.
10.1.2 Входной контроль поступаю- 10.1.2 Controlul de intrare a materia-
щих материалов, изделий, газовой ар- lelor, articolelor, armaturii pentru conduc-
матуры и оборудования, а также опе- te de gaze şi a utilajului, precum şi con-
рационный контроль при сборке и trolul pe operaţiuni la asamblarea şi suda-
сварке газопроводов, монтаже газового rea conductelor, montarea utilajului de
оборудования и устройстве антикорро- gaze şi instalaţiilor de protecţie anticoro-
зионной защиты осуществляeтся в со- sivă se execută în conformitate cu preve-
ответствии с требованиями действую- derile normelor în construcţii în vigoare la
щих строительных норм на организа- organizarea lucrărilor de construcţie.
цию строительного производства.
10.1.3 Контроль выполненных ра- 10.1.3 Controlul lucrărilor executate
бот включает в себя: include:
 проверку соответствия трубопрово-  verificarea corespunderii conductelor,
дов, газоиспользующего и газового instalaţiei consumatoare de combusti-
оборудования проекту и требовани- bil gazos şi utilajului gaze proiectului
ям нормативных документов внеш- şi prevederilor documentelor normati-
ним осмотром и измерениями; ve prin examinare exterioară şi măsu-
rări;
 механические испытания стыковых  încercări mecanice ale îmbinărilor
сварных соединений трубопроводов conductelor sudate cap la cap în con-
в соответствии с требованиями formitate cu cerinţele ГОСТ 6996;
ГОСТ 6996;
 неразрушающий контроль сварных  controlul nedistructiv al îmbinărilor su-
соединений трубопроводов физи- date ale conductelor prin metode fizi-
NCM G.05.01-2012* pag. 73

ческими методами; ce;


 контроль качества антикоррозион-  controlul calităţii învelişurilor anticoro-
ных покрытий на толщину, адгезию sive la grosime, adeziunea la oţel şi
к стали и сплошность – по ГОСТ continuitatea – conform ГОСТ 9.602,
9.602, а также на отсутствие контак- precum şi la lipsa contactului a meta-
та металла трубы с грунтом - при- lului ţevii cu solul - prin metoda de
борным методом; aparate;
 испытания газопровода и газового  încercări de etanşeitate a conductei şi
оборудования на герметичность. utilajului de gaze .
10.1.4 Результаты контроля внеш- 10.1.4 Rezultatele controlului prin
ним осмотром, измерениями, испыта- examinarea exterioară, măsurări, încer-
ниями на герметичность, данные о cări de etanşeitate, datele despre lucrări
скрытых работах и другие параметры ascunse şi alţi parametri se vor înscrie în
отражаются в строительном паспорте fişa tehnică de construcţie şi se semnea-
и подписываются ответственными ис- ză de către executanţii responsabili de
полнителями выполненных работ и lucrările executate şi persoana cu funcţii
должностным лицом организации - ис- de răspundere a organizaţiei executante
полнителя (при осуществлении произ- (la efectuarea controlului în producţie) şi
водственного контроля) и лицом, осу- de către persoana care efectuează su-
ществляющим технический надзор за pravegherea tehnică asupra lucrărilor de
строительно-монтажными работами со construcţie-montare din partea beneficia-
стороны заказчика. rului.
Результаты контроля сварных сты- Rezultatele controlului îmbinărilor su-
ков газопровода физическими метода- date ale conductelor de gaze prin metode
ми и механическими испытаниями fizice şi încercări mecanice se perfectea-
оформляются протоколом, который ză printr-un proces verbal, semnat de
подписывает дефектоскопист и defectoscopist şi şeful laboratorului.
начальник лаборатории.
(Измененная редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Акт приемки законченного строи- *Actul de recepţie a construcţiei fini-
тельством объекта газораспредели- sate a obiectului sistemului de distribuţie
тельной системы подписывают пред- a gazelor este semnat de reprezentanţii
ставители заказчика (председатель beneficiarului (preşedintele comisiei) or-
комиссии), проектной организации, ganizaţiei de proiectare, organizaţiei de
эксплуатационной организации и орга- exploatare şi organului pentru Suprave-
на Государственного газового техниче- gherea tehnică-gaz de stat.
ского надзора.
По каждому законченному объекту Pentru fiecare obiect finisat organiza-
организация – исполнитель работ со- ţia - executantul lucrărilor va întocmi do-
ставляет исполнительную документа- cumentaţia de executare (inclusiv fişele
цию (в том числе строительные пас- tehnice de construcţie) a obiectului, per-
порта) объекта, которые оформляются fectată în conformitate cu documentele
в соответствии с действующими нор- normative în vigoare.
мативными документами.

10.2 Внешний осмотр и измере- 10.2 Examinarea exterioară şi mă-


ния surările
10.2.1 Внешним осмотром и изме- 10.2.1 La examinarea exterioară şi
рениями проверяют: măsurări se va verifica:
 глубину заложения подземного  adâncimea pozării conductei subtera-
(наземного) или расположение ne (terestre) sau amplasarea conduc-
надземного газопровода, уклоны, tei supra-terane de gaze, declivităţile,
NCM G.05.01-2012* pag. 74

устройство основания, постели или construcţia fundaţiei, suporturilor, lun-


опор, длину, диаметр и толщину gimea, diametrul şi grosimea pereţilor
стенок трубопровода, установку за- conductei, instalarea armaturii de în-
порной арматуры и других элемен- chidere şi altor elemente aferente
тов газопровода, на соответствие conductei de gaze, în privinţa cores-
проекту. Измерения проводят по punderii cu proiect. Măsurările se
ГОСТ 26433.2; efectuează conform ГОСТ 26433.2;
 тип, размеры каждого из выполнен-  tipul, dimensiunile a fiecărei din îmbi-
ных сварных соединений трубопро- nări sudate ale conductelor şi existen-
водов и наличие дефектов; ţa defectelor;
 сплошность, адгезию к стали и  continuitatea, adeziunea la oţel şi gro-
толщину защитных покрытий труб и simea învelişurilor de protecţie ale ţe-
соединений, а также резервуаров vilor şi îmbinărilor, precum şi a rezer-
СУГ. voarelor de HGL.
(Измененая редакция. Изм. A1:2014) (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*10.2.2 Проверку подземных трубо- *10.2.2 Verificarea conductelor (re-
проводов (резервуаров) производят до zervoarelor) subterane de gaze se va
и после опускания их в траншею (котло- efectua până la şi după pozarea lor în
ван). Количество измерений определя- şanţuri (excavaţie). Numărul de măsurări
ется в соответствии с действующей se determină în conformitate cu docu-
нормативно-технической документаци- mentația tehnico-normativă în vigoare
ей или согласно технологической до- sau conform documentației tehnologice a
кументации заводов-изготовителей. fabricilor-producătoare.
10.2.3 Обнаруженные внешним ос- 10.2.3 Defectele depistate prin exa-
мотром и измерениями дефекты устра- minarea superficială şi măsurări se vor
няют. Недопустимые дефекты сварных înlătura. Defectele inadmisibile la îmbină-
стыковых соединений должны быть rile sudate cap la cap trebuie să fie înlătu-
удалены. rate.

10.3 Механические испытания 10.3 Încercări mecanice


10.3.1 Механическим испытани- 10.3.1 Încercărilor mecanice sunt
ям подлежат: supuse:
 пробные (допускные) сварные сты-  sudurile de probă (de admitere), exe-
ки, выполняемые при квалификаци- cutate în cadrul încercărilor de califi-
онных испытаниях сварщиков и care a sudorilor şi verificării tehnologi-
проверке технологии сварки стыков ei sudării ale îmbinărilor conductelor
стальных и полиэтиленовых газо- de gaze din oţel şi polietilenă;
проводов;
 сварные стыки стальных газопро-  sudurile la conductele de gaze din
водов не подлежащие контролю oţel, nesupuse controlului obligatoriu
физическими методами и стыки prin metode fizice şi sudurile conduc-
подземных газопроводов, сварен- telor subterane de gaze, îndeplinite
ных газовой сваркой. Стыки отби- prin sudură cu gaze. Sudurile se se-
рают в период производства сва- lectează în perioada executării lucrări-
рочных работ, в количестве 0,5 % lor de sudare, în volum de 0,5 % din
общего числа стыковых соедине- numărul total al îmbinărilor cap la cap,
ний, сваренных каждым сварщиком, executate de fiecare sudor, însă nu
но не менее 2 стыков диаметром mai puţin de două îmbinări cu diame-
50 мм и менее и 1 стыка диаметром trul de 50 mm şi nu mai puţin de o îm-
свыше 50 мм, сваренных им в тече- binare cu diametrul de peste 50 mm,
ние календарного месяца. executate pe parcursul lunii calenda-
ristice.
NCM G.05.01-2012* pag. 75

Стыки стальных газопроводов ис- Sudurile conductelor de gaze din oţel


пытывают на статическое растяжение se vor încerca la întinderea statică şi fle-
и на изгиб или сплющивание по xiunea sau aplatizarea conform
ГОСТ 6996. Допускные стыки полиэти- ГОСТ 6996. Îmbinările de admitere ale
леновых газопроводов испытывают на conductelor de gaze din polietilenă se vor
растяжение. încerca la întindere.
10.3.2 Механические свойства сты- 10.3.2 Proprietăţile mecanice ale ţe-
ков стальных труб с условным диамет- vilor din oţel, cu diametrul convenţional
ром свыше 50 мм определяют испыта- de peste 50 mm se vor determina prin
ниями на растяжение и изгиб (выре- încercările de întindere şi flexiune (tăiate
занных равномерно по периметру каж- în măsură egală pe perimetrul rostului se-
дого отобранного стыка) образцов со lectat) a mostrelor cu consolidare supri-
снятым усилением в соответствии с mată în conformitate cu ГОСТ 6996.
ГОСТ 6996.
Результаты механических испыта- Rezultatele încercărilor mecanice a
ний стыка считаются неудовлетвори- îmbinării prin sudură se consideră nesa-
тельными, если: tisfăcătoare, în cazul în care:
 среднее арифметическое предела  media aritmetică a limitei de rezistenţă
прочности трех образцов при испы- a trei mostre la încercarea de întinde-
тании на растяжение менее норма- re este mai mică decât limita de rezis-
тивного предела прочности основ- tenţă normată a metalului de bază al
ного металла трубы; ţevii;
 среднее арифметическое угла изги-  media aritmetică a unghiului de flexiu-
ба трех образцов при испытании на ne a trei mostre la încercarea de înco-
изгиб менее 120  для дуговой voiere va fi sub 120° - pentru sudarea
сварки и менее 100 – для газовой cu arc electric şi sub 100° - pentru su-
сварки; darea cu gaze,
 результат испытаний хотя бы одно-  rezultatul încercărilor măcar a uneia
го из трех образцов по одному из din cele trei mostre, la una din tipuri
видов испытаний на 10 % ниже de încercări, este scăzut cu 10 % faţă
нормативного значения прочности de valoarea normativă de rezistenţă
или угла изгиба. sau a unghiului de flexiune.
10.3.3 Механические свойства 10.3.3 Proprietăţile mecanice ale
сварных стыков стальных труб услов- îmbinărilor sudate la ţevi de oţel, cu dia-
ным диаметром до 50 мм включитель- metrul convenţional până la 50 mm inclu-
но должны определяться испытаниями siv, trebuie determinate prin încercarea
целых стыков на растяжение и сплю- îmbinărilor întregi la întindere şi aplatiza-
щивание. Для труб этих диаметров по- re. Pentru ţevi cu aceste diametre, o ju-
ловину отобранных для контроля сты- mătate din îmbinări selectate pentru con-
ков (с неснятым усилением) следует trol (cu consolidare neexecutată) se va
испытывать на растяжение и половину încerca la întindere şi altă jumătate (cu
(со снятым усилением)  на сплющи- consolidare suprimată) – la aplatizare.
вание.
Результаты механических испыта- Rezultatele încercărilor mecanice ale
ний сварного стыка считаются неудо- îmbinărilor sudate se consideră nesatis-
влетворительными, если: făcătoare în cazul în care:
 предел прочности при испытании  limita de rezistenţă, la încercarea de
стыка на растяжение менее норма- întindere a îmbinării, este mai redusă
тивного предела прочности основ- decât limita de rezistenţă a metalului
ного металла трубы; de bază al ţevii;
 просвет между сжимающими по-  spaţiul liber între suprafeţele compre-
верхностями пресса при появлении sibile ale presei la apariţia primei fisuri
NCM G.05.01-2012* pag. 76

первой трещины на сварном шве pe îmbinarea sudată la testarea de


при испытании на сплющивание aplatizare depăşeşte valoarea 5S, un-
превышает значение 5S, где S  de S este grosimea nominală a pere-
номинальная толщина стенки тру- telui ţevii.
бы.
10.3.4 При неудовлетворительных 10.3.4 În cazul rezultatelor nesatisfă-
результатах испытаний хотя бы одного cătoare a încercărilor măcar a unei îmbi-
стыка проводят повторные испытания nări, se efectuează încercări repetate cu
удвоенного количества стыков. Провер- număr dublu de îmbinări. Verificarea tre-
ка должна производиться по виду испы- buie efectuată pe tipul de încercări, prin
таний, давшему неудовлетворительные care au fost obţinute rezultate nesatisfă-
результаты. cătoare.
В случае получения при повторной În cazul obţinerii rezultatelor nesatis-
проверке неудовлетворительных ре- făcătoare la verificarea repetată măcar
зультатов испытаний хотя бы на одном pentru o îmbinare, toate îmbinările sudate
стыке, все стыки, сваренные данным de sudorul dat în cursul lunii calendaristi-
сварщиком в течение календарного ce la obiectul dat prin sudură cu gaze,
месяца на данном объекте газовой trebuie să fie înlăturate, iar îmbinările su-
сваркой, должны быть удалены, а сты- date cu arc electric trebuie verificate prin
ки, сваренные дуговой сваркой, прове- metodă radiografică de control.
рены радиографическим методом кон-
троля.

10.4 Контроль физическими ме- 10.4 Control prin metode fizice


тодами
10.4.1 Контролю физическими ме- 10.4.1 Controlului, prin metode fizice,
тодами подлежат стыки законченных sunt supuse îmbinările sectoarelor finisa-
сваркой участков стальных трубопро- te prin sudură, ale conductelor din oţel în
водов в соответствии с таблицей 14 и conformitate cu tabelul 14 şi din polietile-
полиэтиленовых – в соответствии с nă – în conformitate cu tabelul 15.
таблицей 15.
Контроль стыков стальных трубоп- Controlul îmbinărilor ţevilor din oţel
роводов проводят радиографическим se efectuează prin metoda radiografică
методом по ГОСТ 7512 и ультразвуко- conform ГОСТ 7512 şi ultrasonoră – con-
вым  по ГОСТ 14782. Стыки полиэтле- form ГОСТ 14782. Îmbinările conductelor
новых трубопроводов проверяют уль- din polietilenă se verifică prin metodă ul-
тразвуковым методом по ГОСТ 14782. trasonoră conform ГОСТ 14782.
10.4.2 Ультразвуковой метод кон- 10.4.2 Metoda ultrasonoră a controlu-
троля сварных стыков стальных газо- lui îmbinărilor sudate ale conductelor de
проводов применяется при условии gaze din oţel se aplică cu respectarea
проведения выборочной проверки не condiţiei de executare a verificării selecti-
менее 10 % стыков радиографическим ve minim de 10 % din îmbinări prin meto-
методом. При получении неудовлетво- dă radiografică. În cazul obţinerii rezulta-
рительных результатов радиографиче- telor nesatisfăcătoare ale controlului radi-
ского контроля хотя бы на одном стыке ografic măcar a unei îmbinări, volumul
объем контроля следует увеличить до controlului trebuie majorat până la 50 %
50 % от общего числа стыков. В случае din numărul total al îmbinărilor. În cazul
повторного выявления дефектных сты- depistării repetate a îmbinărilor defecte,
ков все стыки, сваренные сварщиком toate îmbinările sudate de sudor la obiect
на объекте в течение календарного în decursul lunii calendaristice şi verifica-
месяца и проверенные ультразвуко- te prin metodă ultrasonoră, trebuie supu-
вым методом, должны быть подвергну- se controlului radiografic.
NCM G.05.01-2012* pag. 77

ты радиографическому контролю.
10.4.3 При неудовлетворительных 10.4.3 În cazul rezultatelor nesatisfă-
результатах контроля ультразвуковым cătoare obţinute prin metoda ultrasonoră
методом стыковых соединений сталь- a îmbinărilor ale conductelor din oţel şi
ных и полиэтиленовых трубопроводов polietilenă este necesar să se efectueze
необходимо провести проверку удвоен- verificarea unui număr dublu de îmbinări
ного числа стыков на участках, которые к pe sectoarele care, la momentul depistării
моменту обнаружения брака не были rebutului nu au fost admise conform re-
приняты по результатам этого вида кон- zultatelor acestui tip de control. Dacă la
троля. Если при повторной проверке verificarea repetată, măcar o îmbinare din
хотя бы один из проверяемых стыков cele verificate va fi de calitate nesatisfă-
окажется неудовлетворительного каче- cătoare, în acest caz toate îmbinările su-
ства, то все стыки, сваренные данным date de sudorul dat la obiectul în cauză,
сварщиком на объекте, должны быть trebuie să fie verificate prin metoda ultra-
проверены ультразвуковым методом. sonoră de control.

Таблица 14
Число стыков, подлежа-
щих контролю, в % от
Газопроводы общего числа стыков,
сваренных каждым
сварщиком на объекте
1. Надземные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ
диаметром менее 50 мм всех давлений и диаметром 50 мм и бо- Не подлежат
лее, давлением до 0,005 МПа контролю
2. Газопроводы ГРП И ГРУ диаметром более 50 мм 100
3. Наружные и внутренние газопроводы СУГ всех давлений (за
100
исключением указанных в поз.1)
4. Надземные и внутренние газопроводы природного газа давле- 5, но не менее одного
нием св. 0,005 до 1,2 МПа (за исключением указанных в поз.1). стыка
5. Подземные газопроводы природного газа давлением:
 до 0,005 МПа (за исключением указанных в поз.11 и 12) 10, но не менее одного
 св. 0,005 до 0,3 МПа (за исключением указанных в поз.11 и стыка
13) 50, но не менее одного
 св. 0,3 до 1,2 МПа (за исключением указанных в поз. 13) стыка
100
6. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые под
проезжей частью улиц с капитальными типами дорожных одежд
(цементобетонные, монолитные, железобетонные сборные, ас-
фальтобетонные), а также на переходах через водные преграды 100
во всех случаях прокладки газопроводов в футлярах (в пределах
перехода и по одному стыку в обе стороны от пересекаемого со-
оружения)
7. Подземные газопроводы всех давлений при пересечении с
коммуникационными коллекторами, каналами, тоннелями (в
100
пределах пересечений и по одному стыку в обе стороны от
наружных стенок пересекаемых сооружений)
8. Надземные газопроводы всех давлений на участках перехо-
дов через автомобильные дороги M и R категорий и железные
100
дороги по мостам и путепроводам, а также в пределах перехо-
дов через естественные преграды
9. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые в
районах с сейсмичностью св. 7 баллов и на карстовых и подра- 100
батываемых территориях и в других особых грунтовых условиях
NCM G.05.01-2012* pag. 78

Окончание таблицы 14
Число стыков, подлежа-
щих контролю, в % от
Газопроводы общего числа стыков,
сваренных каждым
сварщиком на объекте
10. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые на
расстоянии по горизонтали в свету менее 3 м от коммуникацион- 100
ных коллекторов и каналов (в том числе каналов тепловой сети)
11. Участки подземных газопроводов и подземные вводы на рас-
стоянии от фундаментов зданий менее:
2 м  для газопроводов давлением до 0,005 МПа;
4 м  для газопроводов давлением св. 0,005 до 0,3 МПа; 100
7 м  для газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа;
10 м  для газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа

12. Подземные газопроводы природного газа давлением до 25, но не менее одного


0,005 МПа, прокладываемые в пучинистых (кроме слабопучини- стыка
стых) просадочных II типа, набухающих грунтах и других особых
условиях
13. Подземные газопроводы природного газа св. 0,005 до
20, но не менее одного
1,2 МПа, прокладываемые вне населенных пунктов за предела-
стыка
ми черты их перспективной застройки
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Для проверки следует отбирать сварные стыки, имеющие худший внешний вид.
2. Нормы контроля по поз. 4 не распространяются на газопроводы, указанные в поз. 8, по поз. 5, 12
и 13  на указанные в поз. 6 и 7, по поз.13  на указанные в поз. 9.
3. Нормы контроля не распространяются на угловые соединения труб газопроводов условным
диаметром до 500 мм и швы приварки к газопроводу фланцев и плоских заглушек.
4. Сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов, изготовленные в условиях
ЦЗЗ, ЦЗМ, неповоротные и монтажные (сваренные после производства испытаний) стыки под-
земных стальных газопроводов всех давлений подлежат 100 % - ному контролю радиографическим
методом.

Tabelul 14
Numărul îmbinărilor supu-
se controlului, în % din
Conducte de gaze numărul total al îmbinărilor
sudate de fiecare sudor la
obiect
1. Conducte supraterane şi interioare de gaze naturale şi HGL, Nu se supun
cu diametrul sub 50 mm, de toate presiunile şi conducte supra- controlului
terane şi interioare de gaze naturale şi HGL cu diametrul de
peste 50 mm şi presiuni sub 0,005 MPa
2. Conducte ale SRG şi IRG cu diametrul mai mare de 50 mm 100
3. Conducte exterioare şi interioare de HGL, de toate presiunile 100
(cu excepţia celor indicate în poziţia 1)
4. Conducte supraterane şi interioare de gaze naturale cu pre- 5, însă nu mai puţin de o
siune peste 0,005 până la 1,2 MPa (cu excepţia celor indicate îmbinare
în poziţia 1).
5. Conducte subterane de gaze naturale cu presiune: 10, însă nu mai puţin de o
 până la 0,005 MPa (cu excepţia celor indicate în pct. 11 şi 12); îmbinare
 peste 0,005 până la 0,3 MPa (cu excepţia celor indicate în 50, însă nu mai puţin de o
pct. 11 şi 13); îmbinare
 peste 0,3 până la 12 MPa (cu excepţia celor indicate în pct. 100
13)
NCM G.05.01-2012* pag. 79

Sfârşitul tabelului 14
Numărul îmbinărilor supu-
se controlului, în % din
Conducte de gaze numărul total al îmbinărilor
sudate de fiecare sudor la
obiect
6. Conducte subterane de gaze, de toate presiunile, pozate sub 100
partea carosabilă a străzilor de tip capital al pavajului (cu beton
de ciment, de monolit, de beton armat, asfalto-beton), precum
şi la treceri peste obstacole acvatice, în toate cazurile de poza-
re în tuburi de protecţie a conductelor de gaze (în limitele trece-
rii şi câte o îmbinare în ambele părţi de la construcţia intersec-
tată)
7. Conducte subterane de gaze, de toate presiunile în cazul in- 100
tersecţiei cu colectoare de comunicaţie, canaluri, tuneluri (în
limitele intersecţiilor şi câte o îmbinare în ambele părţi de la pe-
reţii exteriori ai construcţiilor intersectate)
8.Conducte supraterane de gaze, de toate presiunile, pe sec-
toarele trecerilor peste drumurile auto de categoria M şi R şi căi 100
ferate pe poduri şi viaducte, precum şi în limitele trecerilor pes-
te obstacole naturale
9. Conducte subterane de toate presiunile pozate în raioane cu
seismicitate peste 7 grade şi pe teritorii carstice şi zonele afec- 100
tate de exploatări subterane, precum şi în alte condiţii de teren
deosebite
10. Conducte subterane de gaze, de toate presiunile, pozate la
distanţa pe orizontală, în lumină mai aproape de 3 m de la co-
100
lectoarele şi canalele de comunicaţii (inclusiv canalele reţelei
termice)
11. Sectoare ale conductelor subterane de gaze şi racordărilor
subterane la distanţă de la fundaţiile clădirilor, cel puţin pentru:
conductele de gaze cu presiune până la 0,005 MPa – 2 m;
conductele de gaze cu presiune peste 0,005 până la 0,3 MPa
– 4 m; 100
conductele de gaze cu presiune peste 0,3 până la 0,6 MPa –
7 m;
conductele de gaze cu presiune peste 0,6 până la 1,2 MPa –
10 m;
12. Conductele subterane de gaze naturale cu presiune până la 25, însă nu mai puţin
0,005 MPa, pozate în soluri umflate cu excepţia celor slab um- de o îmbinare
flate, cu tasabilitatea de tipul II, gonflate şi alte condiţii de teren
deosebite
13. Conducte subterane de gaze naturale peste 0,005 până la 20, însă nu mai puţin
1,2 MPa, pozate în exteriorul localităţilor peste hotarele liniei de o îmbinare
construcţiei lor de perspectivă (în afara extravilanului)
NOTE:
1. Pentru verificare trebuie selectate îmbinările sudate, ce dispun de cel mai rău aspect exterior.
2. Normele de control privitoare la poziţia 4 nu se extind asupra conductelor de gaze, indicate în pct. 8, privi-
toare la pct. 5, 12 şi 13 – asupra celor indicate în pct. 6 şi 7, privitoare la pct. 13 – asupra celor indicate în pct.
9.
3. Normele de control nu se extind asupra îmbinărilor în colţuri ale ţevilor conductelor de gaze cu diametrul
convenţional până la 500 mm şi îmbinărilor la conducta de gaze a flanşelor şi dopurilor de capăt.
4. Îmbinările sudate ale pieselor de racordare ale conductelor de gaze din oţel confecţionate în condiţii uzine-
lor, îmbinările neturnate şi de montaj (sudate după executarea încercărilor) ale conductelor subterane de gaze
din oţel, de toate presiunile sunt supuse unui control de 100 % prin metodă radiografică.
NCM G.05.01-2012* pag. 80

Таблица 15
Число стыков, подлежащих контролю, в %
от общего числа стыков, сваренных на
объекте каждым сварщиком с использо-
Газопроводы ванием сварочной техники
с высокой степенью со средней степенью
автоматизации автоматизации
1. Подземные газопроводы давлением:
 до 0,005 МП (за исключением указан- 3, но не менее 6, но не менее
ных в поз. 2); одного стыка одного стыка
 св. 0,005 до 0,3 МПа (за исключением 12, но не менее 25, но не менее
указанных в поз. 3); одного стыка одного стыка
 св. 0,3 до 0,6 МПа (за исключением 25, но не менее 50, но не менее
указанных в поз. 3) одного стыка одного стыка
2. Подземные газопроводы давлением до
0,005 МПа, прокладываемые в пучинистых
6, но не менее 12, но не менее
(кроме слабопучинистых), просадочных II
одного стыка одного стыка
типа, набухающих грунтах и других особых
грунтовых условиях
3. Подземные газопроводы природного газа
св. 0,005 до 0,6 МПа, прокладываемые вне 5, но не менее 10, но не менее
поселений за пределами черты их перспек- одного стыка одного стыка
тивной застройки
4. Подземные газопроводы природного газа
св. 0,6 до 1,0 МПа, прокладываемые вне 100 % 100 %
населенных пунктов
5. Во всех остальных случаях прокладки
подземных газопроводов, предусмотренных 25, но не менее 50, но не менее
таблицей 14 одного стыка одного стыка
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 При протяжке полиэтиленовых газопроводов внутри стальных производится 100 % -ный кон-
троль сварных стыковых соединений.
2 Стыки, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются по нормам
для стальных газопроводов, предусмотренных таблицей 14.
3 Применение сварочной техники с ручным управлением для строительства полиэтиленовых га-
зопроводов с давлением свыше 0,6 до 1,0 МПа не допускается.

Tabelul 15
Numărul de îmbinări supuse controlului, în %
din numărul total al îmbinărilor sudate de fiecare
Conducte de gaze sudor la obiect, cu utilizarea tehnicii de sudare
cu grad sporit de auto- cu grad mediu de
matizare automatizare
1. Conducte subterane de gaze cu presiu-
ne: 3, însă nu mai puţin de 6, însă nu mai puţin de
 până la 0,005 MPa (cu excepţia ce- o îmbinare o îmbinare
lor indicate în poziţia 2); 12, însă nu mai puţin de 25, însă nu mai puţin de
 peste 0,005 până la 0,3 MPa (cu o îmbinare o îmbinare
excepţia celor indicate în poziţia 3); 25, însă nu mai puţin de 50, însă nu mai puţin de
 peste 0,3 până la 0,6 MPa (cu ex- o îmbinare o îmbinare
cepţia celor indicate în poziţia 3)
NCM G.05.01-2012* pag. 81
Sfârşitul tabelului 15
2. Conducte subterane de gaze cu presiu-
nea sub 0,005 MPa, ce se pozează în so-
luri cu grad de umflare (cu excepția soluri- 6, но не менее 12, но не менее
lor cu grad de umflare mai mic), tasabile de одного стыка одного стыка
tipul II, dilatabile și în alte condiții de soluri
deosebite.
3. Conducte subterane de gaze peste 0,005
până la 0,6 MPa, pozate în exteriorul locali- 5, însă nu mai puţin 10, însă nu mai puţin
tăţilor peste hotarele liniei lor de construcţie de o îmbinare de o îmbinare
de perspectivă (în afara extravilanului)
4. Conductele de gaze subterane cu presi-
unea mai înaltă de 0,6 până la 1,0 MPa po- 100 % 100 %
zate în afara localităţilor
5. În toate celelalte cazuri a pozării conduc- 25, însă nu mai puţin de 50, însă nu mai puţin de
te-lor subterane de gaze, prevăzute în tabe- o îmbinare o îmbinare
lul 14
NOTE:
1. În cazul broşării conductelor de gaze din polietilenă în interiorul celor din oţel se efectuează controlul de 100
% al îmbinărilor sudate cap la cap.
2. Îmbinările sudate cu ajutorul tehnicii de sudură cu dirijare manuală se verifică conform normelor pentru con-
ducte
din gaze de oţel, prevăzute în tabelul 14.
3. Utilizarea echipamentului de sudare cu dirijare manuală pentru construcţia gazoductelor din polietilen cu
presiunea mai mare de 0,6 pînă la 1,0 MPa nu este permisă.

10.4.4 Исправление дефектов шва 10.4.4 Se interzice repararea defec-


стыков стальных трубопроводов, вы- telor ale cordoanelor îmbinărilor a con-
полненных газовой сваркой, запреща- ductelor din oţel, executate prin sudură
ется. Исправление дефектов шва, вы- cu gaze. Repararea defectelor a cordo-
полненного дуговой сваркой, допуска- nului executat prin sudură cu arc electric
ется производить путем удаления де- se admite prin eliminarea sectorului de-
фектной части и заварки ее заново с fectat şi sudarea lui repetată, cu verifica-
последующей проверкой всего сварно- rea ulterioară a îmbinării în întregime prin
го стыка радиографическим методом. metodă radiografică. Depăşirea înălţimii
Превышение высоты усиления свар- îngroşării sudurii în raport cu dimensiuni-
ного шва относительно размеров, le prescrise de ГОСТ 16037, se admite
установленных ГОСТ 16037, разреша- de a înlătura prin prelucrare mecanică.
ется устранять механической обработ- Crestările se vor repara prin depunerea
кой. Подрезы следует исправлять metalică a cordoanelor filiformi cu înălţi-
наплавкой ниточных валиков высотой me maxim de 2-3 mm, în acest caz, înăl-
не более 2-3 мм, при этом высота ни- ţimea cordoanelor filiforme nu trebuie să
точного валика не должна превышать depăşească înălţimea cordonului de ba-
высоту шва. Исправление дефектов ză. Repararea defectelor prin ştemuire şi
подчеканкой и повторный ремонт сты- repararea repetată a îmbinărilor se inter-
ков запрещается. zice.
Дефектные стыковые соединения Îmbinările defectate ale conductelor
полиэтиленовых трубопроводов ис- din polietilenă nu se supun reparării şi
правлению не подлежат и должны trebuie înlăturate.
быть удалены.
10.4.5 По степени автоматизации 10.4.5 Conform gradului de automa-
сварочные аппараты для соединения tizare aparatele de sudură pentru îmbina-
полиэтиленовых труб и деталей под- rea ţevilor şi pieselor din polietilenă se
разделяются: divizează:
NCM G.05.01-2012* pag. 82

a) с высокой степенью автоматизации a) cu grad înalt de automatizare – aparat


– сварочный аппарат (машина), (maşină) de sudură, ce dispune de
имеющий компьютерную программу program computerizat al parametrilor
основных параметров сварки, ком- de bază ai sudurii, control computeri-
пьютерный контроль за их соблю- zat asupra respectării lor în cursul
дением в ходе технологического procesului tehnologic, dirijarea com-
процесса, компьютерное управле- puterizată a procesului de sudură şi
ние процессом сварки и последова- consecutivităţii etapelor procesului
тельностью этапов техноло- tehnologic în regimul indicat de pro-
гического процесса в заданном про- gram (inclusiv înlăturarea automată a
граммой режиме (в том числе ав- elementului de încălzire), precum şi
томатическое удаление нагрева- efectuează înregistrarea rezultatelor
тельного инструмента), а также sudării şi eliberarea ulterioară a in-
осуществляющий регистрацию ре- formaţiei sub formă de proces verbal
зультатов сварки и последующую imprimat referitor la fiecare îmbinare
выдачу информации в виде распе- la finalizarea procesului de sudare;
чатанного протокола на каждый
стык по окончании процесса сварки;
b) со средней степенью автоматиза- b) cu grad mediu de automatizare – ma-
ции – сварочная машина, имеющая şina de sudură, ce dispune de pro-
частично компьютеризированную gram parţial computerizat al parame-
программу основных параметров trilor de bază ai sudurii, control deplin
сварки, полный компьютеризиро- computerizat al respectării regimului
ванный контроль за соблюдением de sudură pe întregul ciclu, precum şi
режима сварки по всему циклу, а efectuează înregistrarea rezultatelor
также осуществляющая реги- sudurii şi eliberarea lor ulterioară în
страцию результатов сварки и их formă de proces verbal imprimat;
последующую выдачу в виде рас-
печатанного протокола;
c) с ручным управлением – машина, c) cu acţionare manuală – maşina la
на которой управление процессом care dirijarea procesului de sudură se
сварки производится вручную при efectuează manual prin controlul vi-
визуальном или автоматическом zual sau automat în vederea respec-
контроле по соблюдению режима tării regimului de sudură pe întregul
сварки по всему циклу. Регистрация ciclu. Înregistrarea regimurilor de su-
режимов сварки производится в dură se efectuează în registrul de
журнале производства работ или в executare a lucrărilor sau în formă de
виде распечатанного протокола с proces verbal imprimat de la dispoziti-
регистрирующего устройства. vul de înregistrare.

10.5 Испытания газопроводов 10.5 Încercările conductelor de gaze


10.5.1 Законченные строитель- 10.5.1 Finisate prin construcţie sau
ством или реконструкцией наружные и re-construcţie conductele exterioare şi
внутренние газопроводы (далее газо- interioare de gaze (în continuare - con-
проводы) следует испытывать на гер- ducte de gaze) se vor supune încercărilor
метичность воздухом. Для испытания de etanşeitate cu aer. Pentru testare
газопровод в соответствии с проектом conducta de gaze, în corespundere cu
производства работ следует разде- proiectul de executare a lucrărilor trebuie
лить на отдельные участки, ог- divizată pe sectoare aparte, limitate cu
раниченные заглушками или закрытые dopuri de capăt sau închise prin armatură
линейной арматурой и запорными liniară şi dispozitive de închidere înaintea
устройствами перед газоиспользую- utilajului consumator de combustibil ga-
щим оборудованием, с учетом допус- zos, luând în considerare variaţia admisi-
NCM G.05.01-2012* pag. 83

каемого перепада давлений для дан- bilă a presiunilor pentru tipul respectiv al
ного типа арматуры (устройств). armaturii (dispozitivelor).
Если арматура, оборудование и Dacă armatura, utilajul şi aparatele
при-боры не рассчитаны на испыта- nu sunt destinate presiunii de încercare,
тельное давление, то вместо них на în locul lor, pe perioada încercărilor, tre-
период испытаний следует устанавли- buie instalate dopuri de capăt şi bobine.
вать катушки, заглушки.
Газопроводы жилых, обществен- Conductele de gaze ale clădirilor de
ных, бытовых, административных, про- locuit, publice, administrative, habituale,
изводственных зданий и котельных halelor industriale şi centralelor termice
следует испытывать на участке от от- trebuie să fie încercate pe porţiunea de la
ключающего устройства снаружи зда- dispozitivul de închidere în exteriorul clă-
ния или на вводе до кранов газоиспо- dirii sau de la racord până la robinetele
льзующего оборудования. aparatelor consumatoare de gaze.
Испытания газопроводов должна Încercările conductelor de gaze tre-
производить строительно-монтажная buie efectuate de organizaţia de con-
организация в присутствии представи- strucţii şi mon-tare în prezenţa reprezen-
теля эксплуатационной организации. tantului organizaţiei de exploatare.
Результаты испытаний следует Rezultatele încercărilor trebuie per-
оформлять записью в строительном fectate prin notare în fişa tehnică de con-
паспорте. strucţie.
10.5.2 Перед испытанием на гер- 10.5.2 Până la încercarea de etanşe-
метичность внутренняя полость газо- itate cavitatea internă a conductei de ga-
провода должна быть очищена в соот- ze se va curăţi în conformitate cu proiec-
ветствии с проектом производства ра- tul de executare a lucrărilor. Curăţarea
бот. Очистку полости внутренних газо- cavităţii conductelor interioare de gaze şi
проводов и газопроводов ГРП (ГРУ) conductelor de gaze ale SRG (IRG) se va
следует производить перед их монта- efectua până la montarea lor, prin purjare
жом продувкой воздухом. cu aer.
10.5.3 Для проведения испытаний 10.5.3 Pentru efectuarea încercărilor
газопроводов следует применять ма- conductelor de gaze se vor folosi mano-
нометры класса точности 0,15. Допус- metre cu clasă de precizie 0,15. Se admi-
кается применение манометров класса te folosirea manometrelor cu clasa de
точности 0,40 и 0,6. При испытатель- precizie 0,40 şi de 0,6. În cazul presiunii
ном давлении до 0,01 МПа следует de încercare până la 0,01 MPa se vor fo-
применять U - образные жидкостные losi manometre de lichide în formă de li-
манометры (с водяным заполнением). tera U (umplute cu apă).
10.5.4 Испытания подземных газо- 10.5.4 Încercările conductelor subte-
проводов следует производить после rane de gaze se vor efectua după monta-
их монтажа в траншее и присыпки вы- rea lor în şanţuri şi presărarea lor minim
ше верхней образующей трубы не ме- de 0,2 m mai sus de generatoarea supe-
нее чем на 0,2 м или после полной за- rioară a ţevii sau după astuparea comple-
сыпки траншеи. tă a tranşeei.
Сварные стыки стальных газопро- Îmbinările sudate ale conductelor de
водов должны быть заизолированы. gaze din oţel trebuie izolate.
10.5.5 До начала испытаний на 10.5.5 Până la începutul încercărilor
герметичность газопроводы следует de etanşeitate conductele de gaze trebu-
выдерживать под испытательным дав- ie menţinute sub presiune de încercare,
лением в течение времени, необходи- pe parcursul timpului necesar pentru ega-
мого для выравнивания температуры lizarea temperaturii aerului în conducta
воздуха в газопроводе с температурой de gaze cu temperatura solului.
грунта.
При испытании надземных и внут- La încercarea conductelor suprate-
NCM G.05.01-2012* pag. 84

ренних газопроводов следует соблю- rane şi interioare de gaze trebuie respec-


дать меры безопасности, предусмот- tare măsuri de securitate prevăzute prin
ренные проектом производства работ. proiectul de executare a lucrărilor.
10.5.6 Испытания на герметич- 10.5.6 Încercările de etanşeitate se
ность проводят путем подачи в газо- efectuează prin pomparea în conducta de
провод сжатого воздуха и создания gaze a aerului şi crearea presiunii de în-
испытательного давления. Значения cercare. Valorile presiunii de încercare şi
испытательного давления и время вы- timpul menţinerii sub presiune a conduc-
держки под давлением стальных под- telor subterane de gaze din oţel se vor
земных газопроводов принимают в со- lua în conformitate cu tabelul 16.
ответствии с таблицей 16.
10.5.7 Нормы испытаний полиэти- 10.5.7 Normele încercărilor conduc-
леновых газопроводов, стальных telor de gaze din polietilenă, conductelor
надземных газопроводов, газопрово- suprate-rane din oţel, conductelor de ga-
дов и оборудования ГРП, а также ze şi utilajului SRG, precum si ale con-
внутренних газопроводов зданий сле- ductelor interioare de gaze ale clădirilor
дует принимать по таблице 17. Темпе- se vor lua în conformitate cu tabelul 17.
ратура наружного воздуха в период Temperatura aerului exterior, în perioada
испытания полиэтиленовых газопро- încercării conductelor de gaze din polieti-
водов должна быть не ниже минус lenă, nu va fi mai joasă de minus 15 °C.
15 С.
10.5.8 Подземные газопроводы, 10.5.8 Conductele subterane de ga-
прокладываемые в футлярах на участ- ze, pozate în tuburi de protecţie la traver-
ках переходов через искусственные и sarea obstacolelor artificiale şi naturale
естественные преграды, следует ис- trebuie încercate în trei etape:
пытывать в три стадии:
 после сварки перехода до укладки  după sudarea tronsonului de traversa-
на место; re până la pozarea pe teren;
 после укладки и полной засыпки  după pozarea şi astuparea completă
перехода; a tronsonului de traversare;
 вместе с основным газопроводом.  împreună cu conducta de gaze de
bază .
Разрешается не производить ис- Se admite să nu fie efectuate încer-
пытания после укладки и полной за- cările după pozarea şi astuparea traver-
сыпки перехода по согласованию с sării, la coordonare cu organizaţia de ex-
эксплуатационной организацией. ploatare.
Испытания участков переходов Încercarea tronsoanelor de traversa-
раз-решается производить в одну ста- re se admite de efectuat într-o etapă îm-
дию вместе с основным газопроводом preună cu conducta de gaze de bază în
в случаях: cazurile:
 отсутствия сварных соединений в  lipsei îmbinărilor sudate în limitele tra-
пределах перехода; versării;
 использования метода наклонно-  utilizării metodei de foraj înclinat - diri-
направленного бурения; jat;
 использования в пределах перехо-  utilizării, în limitele traversării, pentru
да для сварки полиэтиленовых труб îmbinarea ţevilor din polietilenă a fi-
деталей с закладными нагревате- tingurilor electrosudabile sau utilajului
лями или сварочного оборудования de sudură cu grad înalt de automati-
с высокой степенью автоматиза- zare.
ции.
NCM G.05.01-2012* pag. 85

Таблица 16
Рабочее давление газа, Вид изоляционного Испытатель- Продолжите-
МПа покрытия ное давле- льность ис-
ние, МПа пытаний, час
Независимо от вида
1. Газопроводы давлением до 0,005 изоляционного покры- 0,6 24
тия
2. Газовые вводы давлением до
0,005 при их раздельном строитель-
То же 0,3 2
стве с распределительными газо-
проводами
Битумная мастика, по-
0,6 24
3. Газопроводы давлением св. 0,005 лимерная липкая лента
до 0,3 Экструдированный по-
1,5 24
лиэтилен, стеклоэмаль
Битумная мастика, по-
0,75 24
5. Газопроводы давлением лимерная липкая лента
св. 0,3 до 0,6 Экструдированный по-
1,5 24
лиэтилен, стеклоэмаль
5. Газопроводы высокого давления: Независимо от вида
св. 0,6 до 1,2 изоляционного покры-
св. 0,6 до 1,6  для СУГ тия 1,5 24
2,0
Tabelul 16
Presiune de lucru a gazelor, MPa Tipul învelişului izo- Presiunea de Durata
lant încercare, încercărilor,
MPa ore
1. Conducte de gaze cu presiune până Indiferent de tipul înveli-
0,6 24
la 0,005 şului izolant
2. Racordurile de gaze cu presiune pâ- idem
nă la 0,005 în căzul construcţiei lor se-
0,3 2
parat de conducte de distribuţie a ga-
zelor
3. Conducte de gaze cu presiune peste Mastic bituminos, bandă
0,6 24
0,005 până la 0,3 adezivă polimere
Polietilenă extrudată,
1,5 24
email vitrificat
4. Conducte de gaze cu presiune peste Mastic bituminos, bandă
0,75 24
0,3 până la 0,6 adezivă polimere
Polietilenă extrudată,
1,5 24
email vitrificat
5. Conducte de gaze cu presiune înal- Independent de tipul în-
tă:- peste 0,6 până la 1,2 velişului izolant 1,5 24
- peste 0,6 până la 1,6 – pentru HGL 2,0

10.5.9 Результаты испытания на 10.5.9 Rezultatele încercărilor de


герметичность следует считать поло- etan-şeitate se vor considera pozitive,
жительными, если за период испыта- dacă pe durata încercării nu se fixează
ния давление в газопроводе не меня- căderea vizibilă a presiunii la manometrul
ется, то есть, нет видимого падения cu clasă de precizie 0,6, iar la manome-
давления по манометру класса точно- trele cu clasă de precizie 0,15 şi 0,4, pre-
сти 0,6, а по манометрам класса точ- cum şi la manometrul cu lichid, căderea
NCM G.05.01-2012* pag. 86

ности 0,15 и 0,4, а также по жидкост- presiunii se fixează în limitele unei divizi-
ному манометру падение давления uni a scării.
фиксируется в пределах одного деле-
ния шкалы.
По завершении испытаний газо- După finisarea încercărilor, presiunea
провода давление следует снизить до în conductă va fi redusă până la cea ba-
атмосферного, установить автоматику, rometrică, se vor monta aparatele de au-
арматуру, оборудование, контрольно- tomatizare, armaturile, utilajele, aparatele
измерительные приборы и выдержать de măsurare şi control, după ce conducta
газопровод в течение 10 мин под рабо- de gaze se va menţine sub presiunea de
чим давлением. Герметичность разъ- lucru pe parcurs de 10 min. Etanşeitatea
емных соединений следует проверить îmbinărilor demontabile va fi verificată cu
мыльной эмульсией. emulsie de săpun.
Дефекты, обнаруженные в процес- Defectele depistate în procesul de în-
се испытаний газопроводов, следует cercare a conductelor de gaze vor fi înlătu-
устранять только после снижения дав- rate numai după reducerea presiunii în
ления в газопроводе до атмосферного. conducta de gaze până la cea barometri-
că.
После устранения дефектов, обна- După remedierea defectelor depistate
руженных в результате испытания га- la încercarea de etanşeitate a conductei
зопровода на герметичность, следует de gaze, se va efectua încercarea repeta-
повторно произвести это испытание. tă.
Стыки газопроводов, сваренные Îmbinările conductelor de gaze, suda-
после испытаний, должны быть прове- te după încercări, trebuie verificate prin
рены физическим методом контроля. metoda fizică de control
10.5.10 Резервуары СУГ вместе с 10.5.10 Rezervoarele HGL, în com-
обвязкой по жидкой и паровой фазам plex cu tuburile de legătură a fazelor lichi-
следует испытывать в соответствии с de şi de vapori, vor fi supuse încercărilor
требованиями NRS 35-03-67. în corespundere cu prevederile
NRS 35-03-67.

Таблица 17
Рабочее давление газа, МПа Испытательное Продолжительность
давление, МПа испытаний, час
Полиэтиленовые газопроводы
до 0,005 0,3
св. 0,005 до 0,3 0,6
24
св. 0,3 до 0,6 0,75
св. 0,6 до 1,0 1,5
Надземные газопроводы
до 0,005 0,3
св. 0,005 до 0,3 0,45
св. 0,3 до 0,6 0,75 1
св. 0,6 до 1,2 1,5
св. 0,6 до 1,6 (для СУГ) 2,0
Газопроводы и оборудование ГРП
до 0,005 0,3
св. 0,005 до 0,3 0,45
12
св. 0,3 до 0,6 0,75
св. 0,6 до 1,2 1,5
NCM G.05.01-2012* pag. 87

Таблица 17 (продолжение)

Газопроводы внутри зданий, газопроводы и оборудование ГРУ


Газопроводы жилых зданий давлением до 0,01 5 мин
0,003
Газопроводы котельных, общественных, ад-
министративных, бытовых и производствен-
ных зданий давлением:
до 0,005 0,01
св. 0,005 до 0,1 0,1 1
св. 0,1 до 0,3 1,25 от рабочего,
но не более 0,3
св. 0,3 до 0,6 1,25 от рабочего,
но не более 0,6
св. 0,6 до 1,2 1,25 от рабочего,
но не более 1,2
св. 0,6 до 1,6 (для СУГ) 1,25 от рабочего,
но не более 1,6

Tabelul 17
Presiunea de lucru a gazelor, MPa Presiunea de încercare, Durata încer-
MPa cărilor, ore
Conducte de gaze din polietilenă
până la 0,005 0,3
peste 0,005 până la 0,3 0,6
24
peste 0,3 până la 0,6 0,75
peste 0,6 până la 1,0 1,5
Conducte supraterane de gaze
până la 0,005 0,3
peste 0,005 până la 0,3 0,45
peste 0,3 până la 0,6 0,75 1
peste 0,6 până la 1,2 1,5
peste 0,6 până la 1,6 (pentru GPL) 2,0
Sfârşitul tabelului 17
Presiunea de lucru a gazelor, MPa Presiunea de Durata încer-
încercare, MPa cărilor, ore
Conducte de gaze şi utilajul IRG
până la 0,005 0,3
peste 0,005 până la 0,3 0,45 12
peste 0,3 până la 0,6 0,75
peste 0,6 până la 1,2 1,5
Conducte de gaze în interiorul clădirilor, conducte de gaze şi utilajul IRG
Conducte de gaze ale clădirilor de locuit cu 0,01 5min
presiune până la 0,003
Conducte de gaze ale centralelor termice, clă-
dirilor publice, administrative, habituale şi de
producţie, cu presiune:
până la 0,005
peste 0,005 până la 0,1
peste 0,1 până la 0,3
peste 0,3 până la 0,6
peste 0,6 până la 1,2
peste 0,6 până la 1,6 (pentru GPL)
NCM G.05.01-2012* pag. 88

10.6 Приемка заказчиком закон- 10.6 Recepţia de către beneficiar a


ченных строительством объектов obiectelor din sistemele de distribuţie
газораспределительных систем a gazelor finisate prin construcţie.
10.6.1 Для приемки законченного 10.6.1 Pentru recepţia obiectului din
строительством объекта газораспре- sistemul de distribuţie a gazelor finisat
делительной системы заказчик (инве- prin construcţie, beneficiarul (investitorul)
стор) назначает приемочную комис- creează comisia de recepţie.
сию.
(Измененная редакция. Изм. (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
A1:2014) *În componenţa comisiei de recepţie
*В состав приемочной комиссии se vor include: reprezentantul beneficia-
включаются: представитель заказчика rului (investitorului), reprezentantul admi-
(инвестора), представитель органа nistraţiei publice locale (preşedinte al
местного публичного управления comisiei), experţii proeminenţi din dome-
(председатель комиссии), авторитет- niu. Reprezentanţii organizaţiei executive
ные специалисты в соответствующей de proiectare participă în comisia de lu-
области. Представители исполнитель- cru în calitate de invitaţi. Reprezentanţii
ной и проектной организации участву- organului de stat pentru supravegherea
ют в работе комиссии в качестве при- tehnică-gaz de stat se includ în compo-
глашенных. Представители государ- nenţa comisiei de recepţie a obiectelor
ственного газового технического supuse controlului acestor organe.
надзора включаются в состав прие-
мочной комиссии при приемке объек-
тов, подконтрольных этим органам.
10.6.2 Генеральный подрядчик 10.6.2 Antreprenorul general prezintă
предъявляет приемочной комиссии comisiei de recepţie următoarea docu-
следующую документацию в одном эк- mentaţie într-un singur exemplar:
земпляре:
 комплект рабочих чертежей на строи-  setul de desene de execuţie la con-
тельство предъявляемого к приемке strucţia obiectului prezentat pentru re-
объекта с надписями, сделанными cepţie, cu inscripţiile depuse de per-
лицами, ответственными за произ- soanele responsabile pentru executa-
водство строительно-монтажных ра- rea lucrărilor de construcţii – montaj
бот о соответствии выполненных в despre corespunderea executării reale
натуре работ этим чертежам или a acestor lucrări desenelor date sau
внесенным в них проектной органи- modificărilor, introduse în ele de orga-
зацией изменениям; nizaţia de proiectare;
 исполнительную геодезическую до-  documentaţia geodezică (topografică)
кументацию по ГОСТ Р 51872; executorie conform ГОСТ Р 51872;
 сертификаты заводов-изготовителей  certificatele uzinelor producătoare (co-
(их копии, извлечения из них, заве- piile lor, extrasele din ele, confirmate
ренные лицом, ответственным за de persoana responsabilă pentru con-
строительство объекта) на трубы, strucţia obiectului) la ţevi, piese fasona-
фасонные части, сварочные и изоля- te, materiale de sudură şi izolante;
ционные материалы;
 технические паспорта заводов - из-  fişe tehnice ale uzinelor producătoare
готовителей (заготовительных ма- (atelierelor de colectare) sau copiile la
стерских) или их копии на оборудова- utilaj, blocuri, piese de racordare, înve-
ние, узлы, соединительные детали, lişuri izolante, flanşe izolante, armatură
изоляционные покрытия, изолирую- cu diametrul peste 100 mm, precum şi
щие фланцы, арматуру диаметром alte documente ce confirmă calitatea
свыше 100 мм, а также другие доку- utilajului (articolelor);
NCM G.05.01-2012* pag. 89

менты, удостоверяющие качество


оборудования (изделий);
 инструкции заводов-изготовителей по  instrucţiunile uzinelor producătoare pri-
эксплуатации газового оборудования vind exploatarea utilajului de gaze şi
и приборов; aparatelor;
 строительные паспорта наружного га-  fişe tehnice de construcţie ale conduc-
зопровода, газового ввода, внутридо- tei exterioare de gaze, racordului de ga-
мового (внутрицехового) газообору- ze; utilajului cu gaze în interiorul clădirii
дования, ГРП, резервуарной установ- (secţiei); SRG; instalaţiei de rezervoare
ки СУГ; cu HGL;
 протокол проверки сварных стыков  procesul verbal al verificării îmbinărilor
газопровода радиографическим ме- sudate ale conductei de gaze prin meto-
тодом, протоколы механических ис- dă radiografică, procesele verbale de în-
пытаний сварных стыков стального и cercarea mecanică a îmbinărilor sudate
полиэтиленового газопроводов; про- ale conductelor de gaze din oţel şi polie-
токол проверки сварных стыков газо- tilenă; procesul verbal de verificare a îm-
провода ультразвуковым методом и binărilor sudate ale conductelor de gaze
протокол проверки качества стыков, prin metoda ultrasonoră şi procesul ver-
выполненных контактной сваркой и bal de verificarea calităţii îmbinărilor exe-
пайкой; cutate cu sudură prin contact şi lipire;
 акт разбивки и передачи трассы  actul de trasare şi transmitere a tra-
(площадки) для подземного газопро- seului (terenului) pentru conducta sub-
вода и резервуаров СУГ; terană de gaze şi rezervoarele HGL;
 журнал учета работ (для подзем-  registrul de evidenţă a lucrărilor (pen-
ных газопроводов протяженностью tru conductele subterane cu lungimea
свыше 200 м и резервуаров СУГ); peste 200 m şi rezervoarele HGL);
 акт приемки предусмотренных проек-  actul de recepţie a instalaţiilor de pro-
том установок электрохимической за- tecţie electrochimică prevăzute de pro-
щиты (для подземных газопроводов и iect (pentru conductele subterane de
резервуаров СУГ); gaze şi rezervoarele HGL);
 акты приемки: скрытых работ на под-  actele de recepţie: lucrărilor ascunse
земных газопроводах и сооружениях; la conducte de gaze şi construcţii sub-
специальных работ, выполненных в terane; lucrărilor speciale, executate în
соответствии с договором-подрядом corespundere cu contractul de antrepri-
(контрактом)  для ГРП, котельных; ză – pentru SRG, centrale termice;
(Измененная редакция. Изм. (Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
A1:2014)  *raportul tehnic privind executarea ve-
 *технический отчёт о выполнении rificării complexe a instalaţiilor consu-
комплексного опробования газоис- matoare de combustibil gazos (pentru
пользующих установок (для пред- întreprinderi, centrale termice), avizat
приятий, котельных), согласованный de organul de stat pentru supraveghe-
с органом государственного газового rea tehnică-gaz de stat a obiectelor in-
технического надзора в соответствии dustriale periculoase, în conformitate cu
с действующим законодательством; legislaţia în vigoare;
 акт приемки очищенной внутренней  actul de recepţie a cavităţii interioare
полости подлежащего восстановле- curăţate a conductei de gaze, supuse
нию газопровода; reabilitării;
 акт приемки внутренней полости газо-  actul de recepţie a cavităţii interioare a
провода, восстановленного тканевым conductei de gaze, restabilite cu furtun
шлангом или другими материалами, de pânză sau alte materiale, utilitatea
пригодность которых (при отсутствии cărora (în cazul lipsei documentelor
нормативных документов на них) под- normative la ele) este confirmată în
NCM G.05.01-2012* pag. 90

тверждена в установленном порядке; modul stabilit;


 гарантийное обязательство на вновь  obligaţia de garanţie pentru conducta
построенный или восстановленный de gaze restabilită (pe termen stipulat
газопровод (на срок, оговоренный de contract);
контрактом);
 техническое свидетельство на при-  agrementul tehnic la materialele şi teh-
мененные в строительстве импорт- nologiile de import, folosite în construc-
ные материалы и технологии. ţie.
 Заключение органов государственно-  Avizul organelor supravegherii de stat
го пожарного надзора о завершении a măsurilor contra incendiilor privind re-
строительства. cepţia finală a construcţiei.
10.6.3 Приемочная комиссия про- 10.6.3 Comisia de recepţie verifică:
веряет:
- соблюдение требований разре- - respectarea cerinţelor autorizaţiei
шения на строительство, а также за- de construire, de asemenea concluziile
ключения и условия выполнения тре- îndeplinirii cerinţelor organelor complete
бований соответствующих компетент- corespunzătoare;
ных органов;
- выполнение работ в соответ- - executarea lucrărilor în corespun-
ствии с требованиями договора на dere cu cerinţele contractului la construc-
строительство, исполнительной доку- ţie, documentaţiei de execuţie şi condiţii-
ментации и специфических положе- lor specifice cu respectarea cerinţelor de
ний, с соблюдением основных требо- bază in construcţiei conform legii;
ваний строительства согласно закону;
- заключение проектировщика о - concluzia proiectantului despre or-
порядке выполнения работ; dinea îndeplinirii lucrărilor;
- сроки и качество окончания всех - termenii şi calitatea îndeplinirii lu-
работ, предусмотренных договором crărilor prevăzute de contractul dintre
между инвестором и исполнителем, а investor şi executant, de asemenea do-
также документацией, приложенной к cumentelor anexate la contract.
договору;
- требования настоящих строи- - cerinţele normativului în construcţii
тельных норм и правил. în vigoare.
10.6.4 Приемка заказчиком закон- 10.6.4 Recepţia obiectului de către
ченного строительством объекта газо- beneficiar a obiectului din sistemul de dis-
распределительной системы должна tribuţie a gazelor finisat prin construcţie
быть оформлена актом, по форме при- trebuie perfectată printr-un act - cadru,
ложения B. Данным актом подтвержда- conform anexei B. Prin prezentul act se
ется факт создания объекта и его соот- confirmă faptul creării obiectului şi cores-
ветствие проекту и обязательным тре- punderea lui proiectului şi prevederilor
бованиям нормативных документов. Он obligatorie ale documentelor normative.
является окончательным для отдельно Actul se consideră definitiv pentru obiectul
возводимого объекта газораспредели- din sistemul de distribuţie a gazelor, con-
тельной системы. Для газораспредели- struit separat. Pentru sistemul de distribu-
тельной системы, входящей в состав ţie a gazelor, ce intră în componenţa clă-
здания или сооружения, он включается dirii sau construcţiei, el se include în
в состав приемо-сдаточной документа- componenţa documentaţiei de recepţie –
ции по этому зданию (сооружению). predare pe această clădire (construcţie).
10.6.5 Приемка заказчиком закон- 10.6.5 Recepţia de către beneficiar a
ченной строительством газонаполни- staţiei (punctului) de umplere cu gaze fi-
тельной станции (пункта) осуществля- nisate prin construcţie, se efectuează în
ется в общем порядке в соответствии ordinea generală în corespundere cu
с требованиями действующих норма- prevederile documentelor normative în
NCM G.05.01-2012* pag. 91

тивных документов по строительству. vigoare în construcţii.


(Измененная редакция. Изм. A1:2014)
*Приложение А (нормативное). Перечень нормативных документов, на которые
имеются ссылки в тексте нормативного документа
(Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Anexa A (normativă). Lista documentelor normative la care se fac referinţe în textul
documentului normativ

Номер НД Наименование НД
Indicativul DN Denumirea DN
NCM B.01.03-2005 Planuri generale ale întreprinderilor industriale
NCM C.02.02-2004 Clădiri de producţie. Производственные здания
NCM D.03.01-2006 Căile ferate cu ecartamentul 1520 mm
(MCH 3.03-01-95)
NCM E.03.02-2001 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor
(MCH 2.02-01-97) Пожарная безопасность зданий и сооружений
NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare
şi stingere a incendiilor
NCM E.03.04-2004 Determinarea categoriilor de pericol de explozie-incendiu şi de in-
cendiu a încăperilor şi clădirilor.
NCM G.04.04-2012 Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu
termogeneratoare pe combustibil gazos
NCM G.04.07-2006 Reţele termice
(MCH 4.02-02-2004) Тепловые сети
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с изменениями № 1, 2)
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и про-
садочных грунтах
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (с изменениями
№ 1, 2)
СНиП 2.04.02-85 Водоснабжение. Наружные сети и сооружение (с изменением №
1)
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений (с изменениями и дополнениями)
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (с изменениями № 1, 2, 3,
4, 5)
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах
CP E.04.03-2005 Protecţia anticorosivă a construcţiilor şi instalaţiilor
CP G.05.01-2008 Dispoziţii generale de proiectare şi construcţie a sistemelor de dis-
(МСП 4.03-101-2008) tribuţie a gazelor din ţevi de metal şi polietilenă
Общие положения по проектированию и строительству газо-
распределительных систем из металлических и полиэтилено-
вых труб
CP G.05.02-2008 Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de metal
(МСП 4.03-102-2008) Проектирование и строительство газопроводов из
металлических труб
NCM G.05.01-2012* pag. 92

CP G.05.03-2008 Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de polietilenă


(МСП 4.03-103- şi reconstrucţia conductelor uzate
2008) Проектирование и строительство газопроводов из полиэтилен-
овых труб и реконструкция изношенных газопроводов
NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub
presiune
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-
тающих под давлением
NRS 35-04-09:2002 Reguli de securitate în ramura gazificării
Правила безопасности в газовом хозяйстве
NRS 35-04-71:2005 Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de aprovizionare cu gaze
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
ПУЭ Правила устройства электроустановок
SM GOST R 50838- Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия
95*
ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от
коррозии
ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-
бытового назначения. Технические условия
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических
свойств. (с изменениями № 1, 2, 3, 4)
ГОСТ 7512-82* Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографи-
ческий метод
ГОСТ 8733-74 Трубы стальные безшовные холоднодеформированные. Техни-
ческие условия
ГОСТ 8734-75 Трубы стальные безшовные холоднодеформированные. Сор-
тамент.
ГОСТ 9544-93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности за-
творов
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические
условия
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы уль-
тразвуковые
ГОСТ 16037-80* Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-
бытового потребления. Технические условия
ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнения измерений параметров
зданий и сооружений
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения по расчету (с изменением № 1)
ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транс-
порта. Технические условия
ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выпол-
нения.
NCM G.05.01-2012* pag. 93

Приложение В (нормативное)
Акт приемки
законченного строительством объекта газораспределительной системы
_________________________________________________________________________
____
(наименование и адрес объекта)
Нас. пункт_____________________
“____”_______________20__ г.
Характеристика объекта: категория газопровода, протяженность газопровода (под-
земного, наземного или надземного участка), диаметр газопровода, материал труб,
тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для стальных под-
земных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и
других сооружений на газопроводе, тип установленного оборудования и т.д.
Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии  представителя заказчика
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, должность)

членов комиссии  представителей:


проектной организации
______________________________________________________________
(фамилия, имя, должность)
эксплуатационной организации
_________________________________________________________
(фамилия, имя, должность)
(Измененная редакция. Изм. A1:2014)
*органа государственного газового технического надзора
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, должность)
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком
______________________________________________________________________
(наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством объ-
ект:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
На законченном строительством объекте субподрядными организациями
____________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование организаций)
выполнены следующие работы:
____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. Проект №______ разработан


____________________________________________________________________
(наименование организации)
3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ ____________________________, окончание работ ____________________________
(месяц, год) (месяц, год)

(Измененная редакция. Изм. A1:2014)


4*. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном
NCM G.05.01.
NCM G.05.01-2012* pag. 94
Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр систе-
мы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту,
провела, при необходимости, дополнительные испытания (в добавление к зафиксированным в испол-
нительной документации)
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(виды испытаний)
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
(Измененная редакция. Изм. A1:2014)
1* Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требова-
ниями NCM G.05.01.
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком, вместе с прилагаемой исполни-
тельной документацией с “___”________________ 200__ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии _______________________________


(подпись)
место печати

Представитель
проектной организации _______________________________
(подпись)
место печати

Представитель
эксплуатационной организации________________________________
(подпись)
место печати

(Измененная редакция. Изм. A1:2014)


*Представитель органа
государственного газового технического надзора _________________________________
(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель
генерального подрядчика
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, должность, подпись)
NCM G.05.01-2012* pag. 95

Anexa B (normativă)
Actul de recepţie
a obiectului din sistemul de distribuţie a gazelor finisat de construcţie
_________________________________________________________________________
(denumirea şi adresa obiectului)
localitatea_______________________ “____”_____________anul 20__

Comisia de recepţie în componenţa: preşedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului


_________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
membrii comisiei - reprezentaţii:
organizaţiei de proiectare
_________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
organizaţiei de exploatare
_________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
(Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat
_________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
A STABILIT:

1. De către antreprenorul general


_______________________________________________________________________________________
(denumirea organizaţiei)
este prezentat spre recepţie obiectul finisat de construcţie
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de câtre organizaţiile de subantreprizâ


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(denumirea organizaţiilor)
au fost executate următoarele lucrări:
_______________________________________________________________________________________

2. Proiectul №_______________ este elaborat de


către___________________________________________________________________________________
(denumirea organizaţiei)

3. Construcţia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:


începutul lucrărilor ______________________________, finisarea lucrărilor ___________________________
(luna, anul) (luna, anul)

(Redacție revizuită. Amend. A1:2014)


4*. Documentaţia pe obiectul finisat de construcţie este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.
Comisia de recepţie a examinat documentaţia prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de ali-
mentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcţie – montaj executate сu proiectul, a efectuat,
la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentaţia de execuţie)
_____________________________________________________________________________________________________________
(tipuri de încercări)
NCM G.05.01-2012* pag. 96
DECIZIA COMISIEI DE RECEPŢIE:
(Redacția revizuită. Amend. A1:2014)
1* Lucrările de construcţie – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului şi prevederilor
NCM G.05.01.
2. Obiectul prezentat pentru recepţie se consideră recepţionat de către beneficiar, împreună cu documentaţia
executorie anexată din “___”________________ anul 200__.

OBIECTUL ESTE RECEPŢIONAT DE:

Preşedintele comisiei ______________________________________


(semnătura)
locul ştampilei

Reprezentantul
organizaţiei de proiectare _________________________________
(semnătura)
locul ştampilei

Reprezentantul
organizaţiei de exploatare _______________________________________
(semnătura)
locul ştampilei

(Redacția revizuită. Amend. A1:2014)


*Reprezentantul
organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _________________________________________
(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general
_______________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia, semnătura)
NCM G.05.01-2012* pag. 97

(Измененная редакция. Изм. A1:2014)


*Приложение C (нормативное). Минимальные расстояния от надземных и
наземных без обвалования газопроводов до зданий и сооружений.
(Redacția revizuită. Amend. A1:2014)
*Anexa C (normativă). Distanțele minime de la gazoductele fără îndiguire supraterane
și de suprafață pînă la clădiri și construcții.
Таблица C
Tabelul C
Минимальные расстояния по горизонтали (в
свету), м, при давлении в газопроводе, МПа,
включительно,
Distanţa minimă pe orizontală (în lumină), m, la pre-
siunea în conducta de gaze, MPa, inclusiv
Здания и сооружения св. 0,6 до 1,2 (при-
Clădirii şi instalaţii св. 0,005 св. 0,3 родный газ),
до 0,005 до 0,3 до 0,6 св. 0,6 до 1,6 (СУГ)
pînă la peste 0,005 peste peste 0,6 pînă la 1,2
0,005 pînă la 0,3 0,005 (gaze naturale)
pînă la 0,3 peste 0,6 pînă la 1,6
(HGL)
1 Здания котельных, производ-
ственных предприятий А и Б
1 Clădirii ale centralelor termice, 5,0 5,0 5,0 10,0
întreprinderi de produrece de ca-
tegoria A şi Б
2 Здания котельных, производ-
ственных предприятий категорий
В1-В4, Г и Д
2 Clădirii ale centralelor termice, - - - 5,0
întreprinderi de producere de ca-
tegoria B1-B4, Г şi Д
3 Жилые, общественные, адми-
нистративные, бытовые здания
степеней огнестойкости I–III и
конструктивной пожарной опас-
ности классов С0, С1 - - - 5,0
3 Clădiri locative, sociale, adminis-
tra-tive, menajere cu gradul de re-
zistenţă la foc de I-III şi pericol
constructiv de incendiu de clasele
C0, C1
4 Жилые, общественные, адми-
нистративные, бытовые здания
степени огнестойкости IV и кон-
структивной пожарной опасности - 5,0 5,0 10,0
классов С2, С3
4 Clădiri locative, sociale, adminis-
tra-tive, menajere cu gradul de re-
zistenţă la foc de IV şi pericol con-
structiv de incendiu de clasele C2,
C3
NCM G.05.01-2012* pag. 98

Продолжение таблицы C
Continuare tabelului C
Минимальные расстояния по горизонтали (в све-
ту), м, при давлении в газопроводе, МПа, включи-
тельно,
Distanţa minimă pe orizontală (în lumină), m, la presi-
unea în conducta de gaze, MPa, inclusiv
Здания и сооружения св. 0,6 до 1,2
Clădirii şi instalaţii св. 0,005 св. 0,3 (природный газ),
до до 0,3 до 0,6 св. 0,6 до 1,6 (СУГ)
0,005 peste peste peste 0,6 pînă la
pînă la 0,005 0,005 1,2 (gaze naturale)
0,005 pînă la 0,3 pînă la 0,3 peste 0,6 pînă la
1,6 (HGL)
5 Места с массовым пребыванием
людей (стадионы, торговые цен-
тры, театры, школы, детские сады
и ясли, больницы, санатории, до-
ма отдыха и т.п.) 5,0 10,0 15,0 20,0
5 Locuri de concentraţie sporită a
oamenilor (stadioane, centre comer-
ciale, teatre, şcoli, grădiniţe de copii
şi creţe, spitale, sanatorii, case de
odihnă şi altele)
6 Открытые наземные (надзем-
ные) склады:
Легковоспламеняющихся жидко-
стей вместимостью, м3:
 св. 1000 до 2000 30,0 30,0 30,0 30,0
 св. 600 до 1000 24,0 24,0 24,0 24,0
 св. 300 до 600 18,0 18,0 18,0 18,0
 менее 300 12,0 12,0 12,0 12,0
Горючих жидкостей вместимо-
стью, м3:
 св. 5000 до 10000 30,0 30,0 30,0 30,0
 св. 3000 до 5000 24,0 24,0 24,0 24,0
 св. 1500 до 3000 18,0 18,0 18,0 18,0
12,0 12,0 12,0 12,0
 менее 1500
6 Depozite deschise terestre (supra-
terestre):
Cu lichide uşor inflamabile, cu capa-
citatea, m3:
 peste 1000 pînă la 2000 30,0 30,0 30,0 30,0
 peste 600 pînă la 1000 24,0 24,0 24,0 24,0
 peste 300 pînă la 600 18,0 18,0 18,0 18,0
 mai puţin de 300 12,0 12,0 12,0 12,0
Lichide combustibile, cu capacita-
tea, m3:
 peste 5000 pînă la 10000 30,0 30,0 30,0 30,0
 peste 3000 pînă la 5000 24,0 24,0 24,0 24,0
 peste 1500 pînă la 3000 18,0 18,0 18,0
12,0 12,0 12,0 18,0
 mai puţin de 1500
12,0
NCM G.05.01-2012* pag. 99

Продолжение таблицы C
Continuare tabelului C
Минимальные расстояния по горизонтали (в све-
ту), м, при давлении в газопроводе, МПа, включи-
тельно,
Distanţa minima pe orizontală (în lumină), m, la presi-
unea în conducta de gaze, MPa, inclusiv
Здания и сооружения св. 0,6 до 1,2
Clădirii şi instalaţii (природный газ),
св. 0,005 св. 0,3 св. 0,6 до 1,6 (СУГ)
до 0,005 до 0,3 до 0,6 peste 0,6 pînă la
pînă la peste 0,005 peste 0,005 1,2 (gaze naturale)
0,005 pînă la 0,3 pînă la 0,3 peste 0,6 pînă la
1,6 (HGL)
7 Закрытые наземные (надзем-
ные) склады легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей 10,0 10,0 10,0 10,0
7 Depozite închise, terestre (supra-
terestre), delichide uşor inflamabile
8 Подземные инженерные сети: во-
допровод, канализация, тепловые
сети, телефонные, электрические
кабельные блоки (от края фунда-
мента опоры) 1,0 1,0 1,0 1,0
8 Reţele inginereşti subterane: ape-
ducte, canalizare, reţele termice, re-
ţele de telefon, cămine de cabluri
electrice (de la marginea fundaţiei
suportului)
9 Железнодорожные и трамвайные
пути (до ближайшего рельса, до
подошвы откоса насыпи или верха
выемки) 3,0 3,0 3,0 3,0
9 Cai ferate şi linii de tramvai (pînă la
şina cea mai apropiată, pînă la talpa
rambleului sau vîrful debleului)
10 Автодороги (от бордюрного кам-
ня в сторону от дороги, внешней
бровки кювета или подошвы насы-
пи дороги) 1,5 1,5 1,5 1,5
10 Drumuri auto (de la piatra de bor-
dură, marginea exterioară a casului)
11 Ограда открытого распредели-
тельного устройства и открытой
подстанции 10,0 10,0 10,0 10,0
11 Îngredirea centralelor electrice
12 Воздушные линии электропере- В соответствии с ПУЭ
дачи În corespundere cu ПУЭ
12 Linii electrice aeriene

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1 Знак « - » означает, что расстояние не норми- 1 Semnul « - » înseamnă, că distanţa nu se reglemen-
руется. При этом расстояния устанавливают с tează. Totodată distanţa se stabileşte ţinînd cont de
учетом обеспечения удобства эксплуатации га- comoditatea în procesul de exploatarea a conductelor
зопровода и соблюдения требований настоящего de gaze şi respectarea cerinţelor NCM (vezi pct.
NCM G.05.01-2012* pag. 100
NCM (см. п. 5.1.8) в части расстояний от отклю- 5.1.8) la compartementul distanţelor de la robinetelor
чающих устройств газопровода и исключения de închidere a conductelor de gaze, şi omiterea posi-
возможности скопления газа при утечке. bilităţii de acumulare a gazelor la scurgere.
2 La pozarea reţelelor inginereşti în canale, distanţele
2 При прокладке сетей инженерно-технического indicate în paragraful 8 a tabelului dat, se stabilesc
обеспечения в каналах расстояния, указанные в de la peretele exterior a canalului.
графе 8 настоящей таблицы, устанавливают
от наружной стенки канала. 3 În cazul prezenţei (existenţei) părţilor proeminente
3 При наличии выступающих частей на опорах ale suportului conductelor de gaze, distanţa indicată
газопровода, расстояния, указанные в графах 8, în paragrafele 8, 9, 10 a tabelului dat, se stabileşte de
9, 10 настоящей таблицы, устанавливают от la aceste părţi proeminente.
выступающих частей. 4 Se interzice instalarea suporturilor în debleele sau
4 Запрещается установка опор в выемке или rambleele drumurilor auto, carosabile, cailor ferate şi
насыпи автомобильных дорог, магистральных liniilor de tramvai. Distanţa de la ultimul suport pînă la
улиц и дорог, железнодорожных и трамвайных talpa rambleului sau marginea debleului trebuie adop-
путей. В этих случаях, расстояние от крайней tată reeşind din condiţiile de asigurare a stabilităţii
опоры до подошвы насыпи или бровки выемки terasamentului de pămînt.
следует принимать из условия обеспечения 5 Pe sectoare curblineare ale căilor ferate şi liniilor de
устойчивости земляного полотна. tramvai, drumurilor auto, carosabilelor distanţele pînă
5 На криволинейных участках железнодорожных и la părţile proeminente ale suporturilor conductelor de
трамвайных путей, автомобильных дорог, маги- gaze supraterestre trebuie mărite cu valoarea unghiu-
стральных улиц и дорог расстояния до высту- lui de ieşire a unităţii de transport.
пающих частей опор надземных газопроводов 6 La coordonarea cu organizaţiile cointeresate, se
следует увеличивать на значение выноса угла admite amplasarea suporturilor conductelor de gaze
транспорта. supraterestre deasupra reţelelor inginireşti subterane,
6 При согласовании с заинтересованными орга- cu condiţia exluderii influenţei sarcinilor fundaţiilor su-
низациями допускается размещение опор porturilor conductelor de gaze asupra lor şi asigurarea
надземных газопроводов над пересекаемыми под- posibilităţii de reparaţie a reţelelor inginerești subtera-
земными сетями инженерно-технического обес- ne.
печенгия при условии исключения передачи на них
нагрузок от фундамента опор надземного газо- 7 Distanţele pînă la conducta de gaze sau suportul
провода и обеспечения возможности ремонта său în condiţii limitate, pe unele sectoare separate ale
подземных коммуникаций. traseului, se admite a fi micşorate nu mai mult de 50
7 Расстояния до газопровода или до его опоры в % din distanţa recomandată cu condiţia de executare
стесненных условиях на отдельных участках a unor măsuri de securitate suplimentare.
трассы допускается уменьшать при условии вы- 8 În cazul păstrării subterane a lichidelor uşor infla-
полнения специальных мероприятий, но не более mabile sau combustibile, distanţele pentru depozite
чем на 50 % от нормативного расстояния. închise indicate în paragraful 6 a tabelului dat, pot fi
8 При подземном хранении легковоспламеняю- micşoare pînă la 50 %.
щихся или горючих жидкостей расстояния, ука- 9 Pentru conductele de gaze de intrare şi ieşire ale
занные в графе 6 настоящей таблицы, для за- SRG, posturilor de evidenţă a consumului de gaz, dis-
крытых складов, разрешается сокращать до 50 tanţele indicate în paragraful 1 a tabelului dat, nu se
%. reglementează.
9 Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, 10 La traversarea conductelor de gaze a cailor ferate,
пунктов учета расхода газа расстояния, указан- drumurilor auto, arterelor principale, drumuri şi linii de
ные в графе 1 настоящей таблицы, не нормиру- tramvai, distanţele de la ele pînă la suporturile con-
ется. ductelor de gaze se vor stabili în corespundere cu
10 При пересечении газопроводом железных, ав- paragraful 9, 10 a tabelului dat.
томомбильных дорог, магистральных улиц и 11 La pozarea a două conducte de gaze pe faţadele
трамвайных путей расстояние от них до опор clădirilor, distanţa dintre ele pe orizontală în lumină se
газопровода устанавливают в соответствии с va stabili reieșind din condiţiile de exploatare, dar nu
графами 9, 10 настоящей таблицы. mai mică de 0,5 din diametrul gazoductului cel mai
11 При прокладке двух газопроводов по фасадам mare.
зданий расстояние между ними по горизонтали 12 Distanţa de la hotarul pronosticat de extindere a
устанавливают исходя из условия удобства экс- alunecărilor de teren, eroziunilor, surpărilor şi a altor
плуатации, но не менее 0,5 диаметра большего fenomene negative, pînă la suporturile conductei de
газопровода в свету. gaze, se stabileşte nu mai puţin de 5 m.
12 Расстояния от прогнозируемых границ раз-
вития оползневых, эрозионных, обвалочных и
иных негативных явлений до опор газопровода
устанавливают не менее 5 м.
NCM G.05.01-2012* pag. 101

(Измененная редакция. Изм. A1:2014)


*Приложение D (справочное). Минимальные расстояния от подземных и назем-
ных с обвалованием газопроводов до зданий и сооружений.
(Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
*Anexa D (informativă). Distanțele minime de la gazoductele îndiguite supraterane și
de suprafaţa pînă la clădiri şi construcţii.

(Измененная редакция. Изм. A1:2014) *Таблица D


(Redacție revizuită. Amend. A1:2014) *Tabelul D
Минимальные Минимальные расстояния по гори-
расстояния по зонтали (в свету), м, при давлении
вертикали (в в газопроводе, МПа, включительно.
свету), м, при Distanţa minimă pe orizontală (în lu-
Здания и сооружения пересечении. mină), m, la presiunea în conducta de
Clădirii şi instalaţii Distanţa mini- gaze, MPa, inclusiv
mă pe verticală до св. 0,005 св. 0,3 св. 0,6
(în lumina), m, 0,005 до 0,3 до 0,6 до 1,2
la intersecţie
1 Водопровод, напорная канализация 0,2 1,0 1,0 1,5 2,0
1 Apeduct, canalizare de presiune
2 Самотечная бытовая канализация
(водосток, дренаж, дождевая)
2 Canalizare de evacuare gravitaţională 0,2 1,0 1,5 2,0 5,0
(canal de scurgere a apei de ploaie, ca-
nal de drenare)
3 Тепловые сети:
 от наружной стенки канала, тонне- 0,2 2,0 2,0 2,0 4,0
ля
 от оболочки бесканальной про- 0,2 1,0 1,0 1,5 2,0
кладки
3 Reţele termice:
 de la peretele exterior al canalului,
tunelului 0,2 2,0 2,0 2,0 4,0
 de la învelişul reţelei, la pozarea fără
canal 0,2 1,0 1,0 1,5 2,0
4 Газопроводы давлением до 1,2
МПа, включительно, (природный газ)
и до 1,6 МПа, включительно, (СУГ):
 при совместной прокладке в одной
траншее 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
 при параллельной прокладке 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Conductele de gaz cu presiunea pînă
la 1,2 MPa inclusiv, (gaze naturale) şi
pînă la 1,6 MPa inclusiv (HGL)
 la pozarea comună întrun singur şanţ 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
 la pozarea în paralel 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0
5 Силовые кабели напряжением:
 до 35 кВ 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0
 110 – 220 кВ 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
5 Cablu de forţă cu tensiunea:
 pînă la 35 kV 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0
 110 - 220 kV 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
NCM G.05.01-2012* pag. 102

Продолжение таблицы D
Continuare tabelului D
Минимальные Минимальные расстояния по гори-
расстояния по зонтали (в свету), м, при давлении
вертикали (в в газопроводе, МПа, включительно,
Здания и сооружения свету), м, при Distanţa minimă pe orizontală (în lu-
Clădirii şi instalaţii пересечении. mină), m, la presiunea în conducta de
Distanţa minimă gaze, MPa, inclusiv
pe verticală (în до св. 0,005 св. 0,3 св. 0,6
lumina), m, la 0,005 до 0,3 до 0,6 до 1,2
intersecţie
6 Кабели связи 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
6 Cablu de telecomunicaţie
7 Каналы, тоннели 0,2 2,0 2,0 2,0 4,0
7 Canale, tuneluri
8 Нефтепродукты на территории посе-
лений:- стальные газопроводы 0,35 2,5 2,5 2,5 2,5
- полиэтиленовые газопроводы 0,35* 20,0 20,0 20,0 20,0
- магистральные газопроводы 0,35* 25,0 25,0 25,0 25,0
8 Conducte de produse petroilere pe teri-
toriul localităţilor:
 pentru conductele de gaze din oţel 0,35 2,5 2,5 2,5 2,5
 pentru conductele de gaze din polieti- 0,35* 20,0 20,0 20,0
lenă 20,0
 conducte de gaze magistrale 0,35* 25,0 25,0 25,0 25,0
9 Фундаменты зданий и сооружений до
газопроводов с условным проходом:
- до 300 мм Х 2,0 4,0 7,0 10,0
- св. 300 мм Х 2,0 4,0 7,0 20,0
9 Fundaţiile clădirilor şi instalaţiilor pînă la
conductele de gaze cu secţiunea conven-
ţională: - pînă la 300 mm Х 2,0 4,0 7,0 10,0
- peste 300 mm Х 2,0 4,0 7,0 20,0
10 Здания и сооружения без фунда- Из условий возможности и безопас-
ментов ности производства работ при строи-
10 Clădiri şi instalaţii fără fundaţie тельстве и эксплуатации газопрово-
Х дов.
Din condiţiile posibilităţii şi securităţii
efectuării lucrărilor la construcţia şi ex-
ploatarea conductei de gaze
11 Фундаменты ограждений, эстакад,
отдельно стоящих опор, в том числе
контактной сети и связи ж/д
11 Fundaţiile parapetelor protectoare, Х 1,0 1,0 1,0 1,0
estacade (rampe), stălpi singuratici, in-
clusiv în reţele de contact şi telecomu-
nicaţie a căilor ferate
12 Железные дороги общей сети и По настоящему
внешних подъездных железнодорож- NCM в зависи-
ных путей предприятий от откоса по- мости от спо-
дошвы насыпи, верха выемки или соба производ-
крайнего рельса на нулевых отметках: ства работ
 до межпоселковых газопроводов 50,0 50,0 50,0 50,0
NCM G.05.01-2012* pag. 103

Продолжение таблицы D
Continuare tabelului D
Минимальные Минимальные расстояния по гори-
расстояния по зонтали (в свету), м, при давлении
вертикали (в в газопроводе, МПа, включитель-
свету), м, при но,
пересечении. Distanţa minimă pe orizontală (în
Здания и сооружения Distanţa mini- lumină), m, la presiunea în conducta
Clădirii şi instalaţii mă pe verticală de gaze, MPa, inclusiv
(în lumina), m, до св. 0,005 св. 0,3 св. 0,6
la intersecţie 0,005 до 0,3 до 0,6 до 1,2
 до сетей газораспределения и в
стесненных условиях межпоселковых
газопроводов 3,8 4,8 7,8 10,8
12 Caile ferate din reţeaua publică şi După NCM, în
liniile ferate de aces spre întreprinderi, funcție de me-
de la talpa ramblealui sau marginea de- toda de efec-
bleului excavării, (şină din margine la tuare a lucrări-
cotele zero): lor
 pînă la conductele de gaze 50,0 50,0 50,0 50,0
interrurale
 pînă la reţele de distribuţie şi conduc-
tele de gaze interrurale, în condiţii limita- 3,8 4,8 7,8 10,8
te
13 Внутренние подъездные желез- По настоящему
нодоржные пути предприятий (до NCM в зависи-
ближайшего рельса) мости от спосо-
ба производ-
ства работ
13 Căile ferate interioare de acces în După NCM, în 2,8 2,8 3,8 3,8
întreprinderi (pînă la cea mai apropiată funcție de meto-
şină) da de efectuare
a lucrărilor
14 Автомобильные дороги, маги- По настоящему
стральные улицы и дороги: NCM в зависи-
 от бордюрного камня мости от спосо- 1,5 1,5 2,5 2,5
 от обочины, откоса насыпи и кю- ба производ-
вета ства работ 1,0 1,0 1,0 1,0
14 Drumuri auto, artere principale şi După NCM, în
drumuri: funcție de meto-
 de la piatra de bordură da de efectuare 1,5 1,5 2,5 2,5
 de la bancheta drumului, taluzul a lucrărilor
rambleului şi rigolă 1,0 1,0 1,0 1,0
15 Фундаменты опор воздушных ли-
ний электропередачи напряжением:
 до 1,0 кВ Х 1,0 1,0 1,0 1,0
 св. 1,0 кВ до 35 кВ Х 5,0 5,0 5,0 5,0
 св. 35 кВ Х 10,0 10,0 10,0 10,0
15 Fundaţia stîlpilor liniilor electrice ae-
riene, cu tensiunea:
 pînă la 1,0 kV Х 1,0 1,0 1,0 1,0
 peste 1,0 kV pînă la 35,0 kV Х 5,0 5,0 5,0 5,0
 peste 35,0 kV Х 10, 10,0 10,0 10,0
NCM G.05.01-2012* pag. 104

Продолжение таблицы D
Continuare tabelului D
Минимальные Минимальные расстояния по гори-
расстояния по зонтали (в свету), м, при давлении
вертикали (в в газопроводе, МПа, включительно
Здания и сооружения свету), м, при Distanţa minimă pe orizontală (în
Clădirii şi instalaţii пересечении. lumină), m, la presiunea în conducta
Distanţa mini- de gaze, MPa, inclusiv
mă pe verticală
(în lumina), m, до св. 0,005 св. 0,3 св. 0,6
la intersecţie 0,005 до 0,3 до 0,6 до 1,2
16 Ось ствола дерева 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
16 Axa tulpinii copacului
(Измененная редакция. Изм.
A1:2014)
17* Автозапрвочные станции, в том
числе АГЗС, (до границ и/или ограж-
дения) до газопроводов с условным Х 2,0 4,0 7,0 10,0
проходом: X 2,0 4,0 7,0 20,0
 до 300 мм
 свыше 300 мм
(Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
17* Staţii de alimentare cu combustibil
a automobilelor, inclusiv SAAG (pînă la Х 2,0 4,0 7,0 10,0
hotare și/sau îngrădire) pînă la X 2,0 4,0 7,0 20,0
gazoducte cu trecerea convențională:
 sub 300 mm
 peste 300 mm
(Измененная редакция. Изм.
A1:2014)
18* Кладбища, (до границ и/или
ограждения) до газопроводов с Х 2,0 4,0 7,0 10,0
условным проходом: X 2,0 4,0 7,0 20,0
 до 300 мм
 свыше 300 мм
(Redacție revizuită. Amend. A1:2014)
18* Cimitire, (pînă la hotare și/sau în- Х 2,0 4,0 7,0 10,0
grădire) pînă la gazoducte cu trecerea X 2,0 4,0 7,0 20,0
convențională:
 sub 300 mm
 peste 300 mm
19 Здания закрытых складов катего-
рий А, Б (вне территории промыш-
ленных предприятий) до газопрово-
да с условным проходом:
 до 300 мм, включительно Х 9,0 9,0 9,0 10,0
 св. 300 мм Х 9,0 9,0 9,0 20,0
То же, категорий В, Г и Д до газопро-
вода с условным проходом:
 до 300 мм, включительно Х 2,0 4,0 7,0 10,0
св. 300 мм Х 2,0 4,0 7,0 20,0
19 Clădirile depozitelor închise de ca-
tegorie A şi Б (în afara teritoriului între-
prinderii) cu secţiunea convențională a
NCM G.05.01-2012* pag. 105

conductei de gaze:
 pînă la 300 mm Х 9,0 9,0 9,0 10,0
 peste 300 mm Х 9,0 9,0 9,0 20,0
Clădirile depozitelor închise de catego-
rie B, Г şi Д (în afara teritoriului între-
prinderii) cu secţiunea convenţională a
conductei de gaze:
 pînă la 300 mm Х 2,0 4,0 7,0 10,0
 peste 300 mm Х 2,0 4,0 7,0 20,0
20 Бровка оросительного канала По
(при непросадочных грунтах) настоящему 1,0 1,0 2,0 2,0
NCM
20 Marginea canalului de irigare (în În сorespundere
cazul pămînturilor netasabile la umezi- cu NCM
re) 1,0 1,0 2,0 2,0

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1 Вышеуказанные расстояния следует прини- 1 Distanţele menţionate trebuie adoptate de la grani-
мать от границ отведенных предприятием ţele teritoriuli, alocate întreprinderilor, cu luarea în
территорий с учетом их развития: для отдель- vedere perspectiva de dezvoltare a lor. Pentru clădiri
но стоящих зданий и сооружений – от ближай- şi instalaţii separate – pînă la părţile proeminente cele
ших выступающих их частей; для мостов – от mai apropiate, pentru toate podurile – de la talpa co-
подошвы конусов. nurilor.
2 Знак «Х» означает, что прокладка газопрово- 2 Semnul «Х» înseamnă, că pozarea conductelor de
дов в данных случаях запрещена. gaze este interzisă.
3 При прокладке полиэтиленовых газопроводов 3 la pozarea conductelor de gaze din polietilenă de-a
вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и lungul conductelor din ţevi, depozitelor, rezervoarelor,
т.д., содержащих агрессивные по отношению ect., care conţin substanţe (medii) agresive în raport
полиэтилену вещества (среды), расстояния от cu polieteilena, distanţele de la ele se adoptă nu mai
них устанавливаются не менее 20 м. mici de 20 m.
4 Знак «•» означает, что полиэтиленовые газо-
проводы от места пересечения следует заклю- 4 Semnul «•» înseamnă, că conductele de gaze din
чать в футляр, выходящий на 10 м в обе сторо- polietilenă trebuie pozate intr-un tub de protecţie, ca-
ны. re iese cu 10 m în ambele părţi de la locul intersecţiei.
5 Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и 5 Distanţele de la conductele de gaze cu HGL pînă la
сооружений, в том числе сетей инженерного clădiri şi instalaţii, inclusiv reţele inginereşti, se vor
обеспечения, следует устанавливать как для adopta ca pentru gazele naturale.
природного газа. 6 La pozarea conductelor de gaze de toate presiune
6 При прокладке газопроводов всех давлений на la o distanţa de 15 m, iar pe sectoarele cu condiţii
расстоянии 15 м, а на участках с особыми усло- speciale la o distanţa de 50 m de la clădirile de orice
виями на расстоянии 50 м от зданий всех назна- menire, se va îndeplini ermetizarea racordurilor sub-
чений необходимо выполнять герметизацию terane şi a gurilior de evacuare a reţelelor inginereşti.
всех подземных вводов и выпусков инженерных
коммуникаций.
NCM G.05.01-2012* pag. 106

Слова и их назначение, исполь- Cuvintele şi destinaţia lor, utilizate


зуемые в нормативном документе în documentul normativ
Для определения обязательности Pentru determinarea obligativităţii
выполнения требований Норм исполь- executtării cerinţelor Normativului se utili-
зуют слова: zează cuvintele
- Должно, необходимо – определя- - Este necesar – determină obligativi-
ет обязательность выполнения требо- tatea executării cerinţelor Normativului
вания Норм;
- Следует – то же; - Trebuie – acela-ş sens;
- Как правило – означает, что дан- - De regulă – înseamnă că această
ное требование превалирует, а от- cerinţă predomină, iar abaterea de la ea
ступление от него должно быть обос- trebuie să fie argumentată;
новано;
- Рекомендуется – означает, что - Se recomandă – înseamnă, că
данное решение является одним из această decizie este una din cele mai bu-
лучших, но не обязательным для вы- ne, însă nu-i obligatorie pentru utilizare;
полнения;
- Допускается – означает, что - Se permite – înseamnă, că această
данное решение применяется в виде decizie se aplică in mod de excepţie, de
исключения, например, вследствие exemplu, în urma posibilităţii limitate de
ограниченной возможности примене- aplicare a altor decizii.
ния других решений.
NCM G.05.01-2012* pag. 107

СОДЕРЖАНИЕ
CUPRINSUL
PREAMBUL NAŢIONAL…………….. .............................................................................................. …………..V
ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................VI
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ........................................................................................................................... 1
1 DOMENIUL DE APLICARE ........................................................................................................................... 1
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ......................................................................................................................... 1
2 REFERINŢE NORMATIVE ............................................................................................................................. 1
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ..................................................................................................................... 1
3 TERMENI ŞI DEFINIŢII .................................................................................................................................. 1
4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ............................................... 4
4 CONDIŢII GENERALE FAŢĂ DE SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR ......................................... 4
5 НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ .................................................................................................................. 12
5 CONDUCTE EXTERIOARE DE GAZE ........................................................................................................ 12
5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................... 12
5.1 DISPOZIŢII GENERALE..................................................................................................................................... 12
5.2 ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ......................................................................................................................... 16
5.2 CONDUCTE SUBTERANE DE GAZE ................................................................................................................... 16
5.3 НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ......................................................................................................................... 18
5.3 CONDUCTE SUPRATERANE DE GAZE ............................................................................................................... 18
5.4 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВОДНЫХ ПРЕГРАД И ОВРАГОВ ................................................................................................. 20
5.4 TRAVERSAREA OBSTACOLELOR ACVATICE ŞI RÎPELOR ..................................................................................... 20
5.5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ .................................. 23
5.5 TRAVERSAREA LINIILOR DE CАLE FERATĂ, DE TRAMVAIE ŞI AUTODRUMURILOR .................................................. 23
5.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОПРОВОДАМ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .... 25
5.6 REGLEMENTĂRI LA MONTAREA CONDUCTELOR DE GAZE ÎN CONDIŢII NATURALE ŞI CLIMATERICE DEOSEBITE ....... 25
5.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ................................................... 27
5.7 REABILITAREA CONDUCTELOR DE GAZE SUBTERANE DIN OŢEL UZATE ............................................................... 27
6 ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ.............................................................................................................. 29
6 STAŢII, POSTURI ŞI INSTALAŢII DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE A GAZELOR NATURALE29
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................. 29
6.1 DISPOZIŢII GENERALE .................................................................................................................................. 29
6.2 ТРЕБОВАНИЯ К ГРП И ГРПБ ...................................................................................................................... 29
6.2 CERINŢE FAŢĂ DE SRG ŞI SRGB ............................................................................................................... 29
6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ШРП .................................................................................................................................. 32
6.3 CERINŢE FATĂ DE SRGC (PRGF) ............................................................................................................... 32
6.4 ТРЕБОВАНИЯ К ГРУ ................................................................................................................................... 33
6.4 CERINŢE FAŢĂ DE IRG ............................................................................................................................... 33
6.5 ОБОРУДОВАНИЕ ГРП, ГРПБ, ШРП И ГРУ ................................................................................................. 33
6.5 UTILAJUL SRG, SRGB, SRGC (PRGF) ŞI IRG ............................................................................................ 33
7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ........................................................................... 36
7 CONDUCTE INTERIOARE ŞI APARATE DE GAZE .................................................................................. 36
8 РЕЗЕРВУАРНЫЕ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ...... 46
8 INSTALAŢII DE REZERVOARE ŞI DE BUTELII CU HIDROCARBURI DE GAZE LICHEFIATE ................... 46
8.1 РЕЗЕРВУАРНЫЕ УСТАНОВКИ ....................................................................................................................... 46
8.1 INSTALAŢII DE REZERVOARE......................................................................................................................... 46
8.2 БАЛЛОННЫЕ ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ......................................................................... 49
8.2 INSTALAŢIILE DE BUTELII ÎN GRUP ŞI INDIVIDUALE........................................................................................... 49
NCM G.05.01-2012* pag. 108
9 ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (ГНС) И ГАЗОНАПОЛИТЕЛЬ-НЫЕ ПУНКТЫ (ГНП)
СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ .................................................................................................. 53
9 STAŢII DE UMPLERE (SUG) ŞI POSURI DE UMPLERE (PUG) CU HIDROCARBURE GAZOASE
LICHEFIATE ......................................................................................................................................................... 53
9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................. 53
9.1 DISPOZIŢII GENERALE.................................................................................................................................. 53
9.2 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ -НИЙ ГНС И ГНП .................................................................................. 54
9.2 AMPLASAREA CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SUG ŞI PUG ........................................................................ 54
9.3 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СУГ ............................................................................................................................... 55
9.3 REZERVOARE PENTRU HGL ........................................................................................................................ 55
9.4 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СУГ ................................................................................................................ 65
9.4 UTILAREA OBIECTELOR HGL ....................................................................................................................... 65
10 КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ .............................................. 72
10 CONTROLUL CONSTRUCŢIEI ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE ............................................... 72
10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................... 72
10.1 PREVEDERI GENERALE............................................................................................................................. 72
10.2 ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ИЗМЕРЕНИЯ................................................................................................................ 73
10.2 EXAMINAREA EXTERIOARĂ ŞI MĂSURĂRILE .................................................................................................... 73
10.3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ..................................................................................................................... 74
10.3 ÎNCERCĂRI MECANICE ................................................................................................................................. 74
10.4 КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ......................................................................................................... 76
10.4 CONTROL PRIN METODE FIZICE .................................................................................................................... 76
10.5 ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ..................................................................................................................... 82
10.5 ÎNCERCĂRILE CONDUCTELOR DE GAZE ......................................................................................................... 82
ПРИЛОЖЕНИЕ А (НОРМАТИВНОЕ). ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ
ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ .......................................................................................................................................... 91
ANEXA A (NORMATIVĂ). LISTA DOCUMENTELOR NORMATIVE LA CARE SE FAC REFERINŢE ............. 91
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ............................................................................................................... 93
АКТ ПРИЕМКИ ..................................................................................................................................................... 93
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ............... 93
ANEXA B (OBLIGATORIE) .................................................................................................................................. 95
ACTUL DE RECEPŢIE ......................................................................................................................................... 95
A OBIECTULUI DIN SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR FINISAT DE CONSTRUCŢIE ...................... 95
ПРИЛОЖЕНИЕ C. МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ НАДЗЕМНЫХ (НАЗЕМНЫХ БЕЗ
ОБВАЛОВАНИЯ) ГАЗОПРОВОДОВ ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. .......................................................... 97
ANEXA C. DISTANŢA MINIMĂ ÎN LUMINĂ DE LA CONDUCTELE DE GAZE SUPRATERESTRE (POZATE
DE .......................................................................................................................................................................... 97
ASUPRA SAU PE SUPRAFAŢA PĂMÎNTULUI, FĂRĂ ÎNDIGUIRE) PÎNĂ LA CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII. ........ 97
ПРИЛОЖЕНИЕ D (СПРАВОЧНОЕ). МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ПОДЗЕМНЫХ (НАЗЕМНЫХ С
ОБВАЛОВАНИЕМ) ГАЗОПРОВОДОВ ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ..................................................... 101
ANEXA D (INFORMATIVĂ). DISTANŢA MINIMĂ DE LA CONDUCTELE DE GAZE SUBTERANE (POZATE
PE SUPRAFAŢA PĂMÎNTULUI, CU ÎNDIGUIRE) PÎNĂ LA CLĂDIRII ŞI INSTALAŢII. .................................. 101
NCM G.05.01-2012* pag. 109

_________________________________________________________________________

УДК 69+696.2(083.74)

Ключевые слова: газораспределительные системы, природный газ, сжиженный угле-


водородный газ, топливо, внутренние газопроводы, эксплуатационные характеристи-
ки, требования безопасности
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
UDC 69+696.2(083.74)

Cuvinte-cheie: sisteme de distribuţie a gazelor, gaze naturale, hidrocarburi de gaze lichefia-


te, combustibil, conducte interioare de gaze, caracteristică de exploatare, cerinţe ale sigu-
ranţei
_________________________________________________________________________