Sunteți pe pagina 1din 1

Model nr.

2 CERERE ELIBERARE ADEVERINŢĂ DE VECHIME


Durata de completare: aprox. 5 min
Modalitate de completare: olograf sau prin sisteme de tehnoredactare
Modalitate de transmitere: la sediuITM Bacău, poștă la adresa Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 63A, judetul Bacău,
poșta electronică la adresa itmbacau@itmbacau.ro

Către,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău

Subsemnatul/a……………………………………………………………………………….……….,posesor/posesoare
al/a actului de identitate cu seria……….…nr……………………..…..având
CNP…………………………….……………………….…, domiciliat/ă în ……………………………………………….…,
str. ………………………………nr. …..,bl. …...., sc. ..…, ap. ….…, judeţul
…………………,telefon………………………………………, solicit eliberarea unei adeverinte de
vechime pentru societatea……………………………………………………………………………………………………,
perioada……………………………………….

Data, Semnătura,

De anexat:
 Act de identitate al titularului cererii /mandatarului – copie
 Mandatul, în cazul în care solicitantul îndreptăţit nu se prezintă
 Dovada achitării contravalorii serviciului prestat conform OMMFPS nr.826/2014 –20 lei/document