Sunteți pe pagina 1din 2

MEM�RIU, memorii, s. n. 1. Expunere scris�, am�nun?it� ?

i documentat�, asupra unei


probleme, unei situa?ii etc. ? Memoriu de titluri ?i lucr�ri = list� �n care sunt
consemnate titlurile ?i lucr�rile de specialitate ale unei persoane. Memoriu de
activitate = expunere scris� a activit�?ii desf�?urate de o persoan� �ntr-un anumit
domeniu ?tiin?ific. 2. (La pl.) Colec?ie de conferin?e, comunic�ri, discu?ii etc.
ale unei societ�?i ?tiin?ifice. 3. (La pl.) Lucrare beletristic� cu caracter
evocator, con?in�nd �nsemn�ri asupra evenimentelor petrecute �n timpul vie?ii
autorului (?i la care el a luat parte). 4. Peti?ie, cerere (colectiv�) �n care
motivele sunt expuse pe larg. 5. (�n vechea organizare a armatei) Dosar personal al
unui ofi?er sau al unui subofi?er. � Din lat. memorium, fr. m�moire.

sursa: DEX '09 (2009) ad�ugat� de LauraGellner ac?iuni


MEM�RIU, memorii, s. n. 1. Expunere scris�, am�nun?it� ?i documentat�, asupra unei
probleme, unei situa?ii etc. ? Memoriu de titluri ?i lucr�ri = list� �n care sunt
consemnate titlurile ?i lucr�rile de specialitate ale unei persoane. Memoriu de
activitate = expunere scris� a activit�?ii desf�?urate de o persoan� �ntr-un anumit
domeniu ?tiin?ific. 2. (La pl.) Colec?ie de conferin?e, comunic�ri, discu?ii etc.
ale unei societ�?i ?tiin?ifice. 3. (La pl.) Lucrare beletristic� cu caracter
evocator, con?in�nd �nsemn�ri asupra evenimentelor petrecute �n timpul vie?ii
autorului (?i la care el a luat parte). 4. Peti?ie, cerere (colectiv�) �n care
motivele sunt expuse pe larg. 5. (�n vechea organizare a armatei) Dosar personal al
unui ofi?er sau al unui subofi?er. � Din lat. memorium, fr. m�moire.

sursa: DEX '98 (1998) ad�ugat� de LauraGellner ac?iuni


MEM�RIU, memorii, s. n. 1. Expunere documentat�, raport, dare de seam� asupra unei
probleme sau asupra, unui fapt. Era cel din?ii memoriu al profesorului Alexandru
Opri? asupra s�p�turilor din Piscul Voievodesei. C. PETRESCU, R. DR. 45. De ne vor
cere un memoriu mai �ntins sau special asupra cut�nd sau cut�rui punct sau p�r?i ai
chestiei rom�ne, lesne �l putem face. GHICA, A. 437. ? Memoriu de titluri ?i
lucr�ri = list� �n care candida?ii: la unele concursuri (�n special pentru ocuparea
unui: post �n �nv�?�m�ntul superior) prezint� titlurile academice ?i bibliografia
lucr�rilor personale de specialitate. � Text care cuprinde descrierea ?i
justificarea solu?iilor sau a dispozi?iilor adoptate �n proiectul unei lucr�ri pe
care �l �nso?e?te. � (La pl.) Culegere de conferin?e, comunic�ri, discu?ii care au
avut loc la dezbaterile unei societ�?i culturale, literare, ?tiin?ifice etc.
Memoriile Sec?iunii literare a Academiei. 2. Peti?ie, cerere �n care motivele ?i
faptele s�nt expuse pe larg. Memoriul d-tale nu con?ine un r�spuns precis. CAMIL
PETRESCU, P. II 586. 3. (Mai ales la pl.) Scriere care cuprinde �nsemn�ri asupra
evenimentelor la care a luat parte cineva sau desf�?urate �n timpul existen?ei
sale. Te �ndemn. a scrie memoriul vie?ii tale. EMINESCU, N. 61. Petreceau citind
istorii militare: campaniile lui Napoleon, memoriile lui Frederic cel Mare ?i
scrieri de ale poe?ilor �n renume. GHICA, S. 660. 4. (�n vechea organizare a
armatei) Dosar personal cuprinz�nd date biografice ?i not�rile periodice ale ?
efilor ierarhici asupra activit�?ii ?i capacit�?ii unui ofi?er sau unui subofi?er.
Nu e vorba de protec?ie, dar te g�nde?ti la memoriu. Zece note bune nu fac c�t una
rea. BR�ESCU, V. A. 32.

sursa: DLRLC (1955-1957) ad�ugat� de blaurb. ac?iuni


mem�riu [riu pron. riu] s. n., art. mem�riul; pl. mem�rii, art. mem�riile (-ri-i-)

sursa: DOOM 2 (2005) ad�ugat� de raduborza ac?iuni


mem�riu (raport, list�, cerere, deviz, dosar personal) s. n. [-riu pron.-riu], art.
mem�riul; pl. mem�rii, art. mem�riile (sil. -ri-i-)

sursa: Ortografic (2002) ad�ugat� de siveco ac?iuni


MEM�RIU s. 1. peti?ie, (�nv.) memorial, tacrir. (Un ~ c�tre direc?ie.) 2. (la pl.)
(�nv.) memorande (pl.). (?i-a scris ~iile.)

sursa: Sinonime (2002) ad�ugat� de siveco ac?iuni


MEM�RIU s.n. 1. Expunere, dare de seam� ampl� privitoare la o chestiune, la un
fapt, la o situa?ie. � (La pl.) Culegere de lucr�ri, conferin?e etc. f�cute �n
cadrul unei societ�?i literare, ?tiin?ifice etc. 2. Cerere �n care motivele ?i
faptele sunt expuse pe larg. [Pron. -riu. / < m�moire, dup� memorie].

sursa: DN (1986) ad�ugat� de LauraGellner ac?iuni


MEM�RIU s. n. 1. expunere documentat� ampl� asupra unei probleme, a unui fapt. ?
expunere scris� a activit�?ii ?tiin?ifice, didactice etc. desf�?urate de cineva. 2.
(pl.) culegere de lucr�ri, conferin?e etc. f�cute �n cadrul unei societ�?i
literare, ?tiin?ifice etc. 3. (pl.) scriere cuprinz�nd �nsemn�ri asupra
evenimentelor petrecute �n timpul vie?ii autorului, la care a luat ?i el parte. 4.
cerere �n care motivele ?i faptele sunt expuse pe larg. (< lat. memorium, fr.
m�moire)

sursa: MDN '00 (2000) ad�ugat� de raduborza ac?iuni


MEM�RIU ~i n. 1) Expunere �n care se prezint�, �n mod am�nun?it ?i argumentat,
opinia autorului asupra unor probleme sau a unei activit�?i. 2) la pl. Colec?ie de
conferin?e, comunic�ri ?i discu?ii, publicate de o societate ?tiin?ific�. 3) la pl.
Scriere beletristic� �n care sunt evocate evenimente din timpul vie?ii autorului.
4) Cerere scris�, mai ales colectiv�, adresat� unui organ al puterii de stat, prin
care se formuleaz� o revendicare; peti?ie. /<lat. memorium, fr. m�moire

sursa: NODEX (2002) ad�ugat� de siveco ac?iuni


memoriu n. 1. scriere �n care se expune sumar o chestiune: a redacta un memoriu; 2.
statul sumelor datorite pentru lucr�ri sau furnituri; 3. expunerea faptelor
relative la un proces; 4. rela?iunea evenimentelor la cari a luat parte cineva sau
a fost martur: literatura francez� e foarte bogat� in memorii; 5. diserta?iune
asupra unui obiect de ?tiin?�, de erudi?iune, de literatur�; 6. culegerea delibera?
iunilor sau a lucr�rilor unei societ�?i: Memoriile Academiei de medicin�.

sursa: ?�ineanu, ed. VI (1929) ad�ugat� de blaurb. ac?iuni


*mem�riu n. (fr. m�moire [s. m.], de la m�moire [s. f.] memorie). Scriere care
expune pe scurt o chestiune: memoriu unor negustori. H�rtie cu sumele datorite p.
lucr�ri sau furnituri. Expunerea faptelor unui proces. Diserta?iune erudit� ?tiin?
ific� sau literar�: a citi un memoriu la Academie. Pl. Scriere despre evenimentele
la care ai luat parte sau ai fost martur, memorial: �Comentariile� lui Cezar s�ar
numi mai exact �Memorii�. Culegere de lucr�ri a unei societ�?i savante, anale,
cronic�: memoriile unei academii.

sursa: Scriban (1939) ad�ugat� de LauraGellner ac?iuni


mem�rii (scriere) s. n. pl., art. mem�riile (-ri-i-)

sursa: DOOM 2 (2005) ad�ugat� de raduborza ac?iuni


mem�rii (scriere beletristic�) s. n. pl., art. mem�riile (sil. -ri-i-)

sursa: Ortografic (2002) ad�ugat� de siveco ac?iuni


MEM�RII s.n.pl. Scriere �n care sunt cuprinse �nsemn�ri asupra evenimentelor la
care a participat cineva ori care s-au petrecut �n timpul vie?ii cuiva. [Dup� fr.
m�moires].