Sunteți pe pagina 1din 13

Regulament Program

“eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”

Articolul 1. Organizatorul Programului

Art. 1.1. Organizatorul programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul
vechi” denumit în continuare “Programul”) este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit in
continuare “Organizator” sau “eMAG”), cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/372/2002 CUI RO 14399840, operator de date cu
caracter personal, înregistrat sub numărul 6606, legal reprezentată prin Eugen Popescu in calitate de
Director Marketing.

Art. 1.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul
Regulament în perioada desfășurării Programului cu obligația de a anunța potențialii clienți în
prealabil.

Articolul 2. Perioada şi aria desfășurării Programului

Art. 2.1. Programul este valabil începând cu data de 30.11.2017 şi se va încheia odată cu decizia de
încetare comunicată ulterior de Organizator.

Art. 2.2. Programul se va desfășura pe teritoriul României în showroom-urile eMAG din București
(Crângași şi Titan), Sibiu, Galati, Pitesti, Oradea, Iași, Constanța, Cluj, Timișoara, Craiova, Ploiești și
Brașov, cat si pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro si aplicatia eMAG.

Articolul 3. Produse eligibile pentru a participa la Program

Art. 3.1. Programul se aplică pentru produsele vechi şi complete făcând parte din următoarele
categorii: Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe, Maşini de spălat
rufe încorporabile, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase încorporabile, Cuptoare încorporabile,
achiziționate din magazinul online sau din showroom-urile eMAG, precum și din alte magazine de
specialitate, fiind denumite în continuare „Produsul”.

Art. 3.2. Excepție fac produsele vechi care nu sunt complete (au componente sau părţi lipsă).

Articolul 4. Drepturi și condiţiile de participare

Art. 4.1. Poate participa la Program orice persoană fizică în vârstă de peste 18 ani sau persoană
juridică/persoană fizică autorizată/asociaţii familiale (denumită în continuare „Participant” sau
“Client”), care optează pentru ridicarea Produsului menţionat în articolul 3.

Articolul 5. Descrierea şi Mecanismul Programului

Art 5.1. Programul are ca scop reciclarea Produselor menţionate in Articolul 3 şi premierea clientului.
Art. 5.2. Pentru a participa la Program, clientul trebuie să achiziţioneze din showroom, sau de pe pe
site-ul www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG un produs nou sau resigilat, vândut de sellerul
eMAG, din categoriile: Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe,
Maşini de spălat rufe încorporabile, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase încorporabile,
Cuptoare încorporabile.

După livrarea produsului comandat, clientul trebuie să predea curierului Produsul în cauză.

Produsul va fi predat Organizatorului, prin intermediul curierului, urmând ca acesta, Produsul, să fie
evaluat. Dacă Produsul este eligibil, în concordanţă cu specificaţiile Articolului 3, atunci Participantul
urmează să primescă pe adresa de e-mail asociată contului de client, un card cadou sub forma unui
cod electronic (denumit în continuare “Card Cadou”). In cazul in care Participantul nu detine un cont
de client pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro si aplicatia eMAG, Participantului i se va solicita adresa
de e-mail sau, dupa caz, i se va crea un cont in vederea participarii la Program.

Valoarea Cardului Cadou va fi de 150 (o sută cincizeci) lei.

Cardul Cadou se emite şi este trimis clientului pe adresa de email din comanda iniţiala, în termen de
cel mult de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la predarea Produsului.

Cardul Cadou are o valabilitate de 3 (trei) luni de la data emiterii şi poate fi utilizat oricând în perioada
de valabilitate pentru orice comandă plasată pe www.emag.ro, m.emag.ro sau aplicaţia eMAG, la
achizitionarea produselor vândute de sellerul eMAG.

Cardul Cadou nu poate fi utilizat pentru achizitia de produse puse în vânzare de către partenerii
eMAG.ro (selleri in platforma eMAG Marketplace).

Cardul Cadou poate fi utilizat şi pentru achizitionarea produselor resigilate din.

Art. 5.3. Dacă un client trimite mai multe Produse, acestea se evaluează individual și se va emite câte
un Card Cadou pentru fiecare Produs.

Art. 5.4. Valoarea Cardului Cadou nu se poate cumula cu valoarea altui Card Cadou, emis în acest
Program sau cu Carduri Cadou sau Vouchere alte altor campanii.

Art. 5.5. Organizatorul presupune că fiecare client care participă la Program deține cu titlu legal
Produsul cu care participă la Program, mai exact că fiecare client este proprietarul de drept al
Produsului pe care îl predă. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica dreptul
clientului asupra Produsului predat în cadrul Programului, întreaga responsabilitate în acest sens
aparținând clientului.

Articolul 6. Utilizarea Cardului Cadou

Art. 6.1. Pentru a putea utiliza un Card Cadou pentru achitarea unei viitoare comenzi pe site-ul
www.emag.ro sau m.eMAG.ro sau aplicaţia eMAG, trebuie introdus codul electronic al Cardului Cadou
la secţiunea aferentă din noua comanda generată.
Cardul cadou utilizat, chiar si partial, nu mai poate fi folosit pentru noi achizitii, fiind anulat la
momentul utilizarii.
În cazul în care valoarea comenzii este mai mică decât valoarea Cardului Cadou, diferenţa nu se
reportează.

În cazul stornării facturii pe baza careia s-a obtinut Cardul Cadou, acesta va fi anulat daca nu a fost
folosit, sau se va scădea din suma returnată cumparatorului în urma stornării, dacă a fost utilizat deja
de către acesta sau de o terţă persoană careia acesta i-a transmis Cardul Cadou.

Articolul 7. Regulamentul Programului

Art. 7.1. Regulamentul Programului este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul www.emag.ro si
m.eMAG.ro si aplicatia eMAG.

Art. 7.2. Participarea la Program echivalează cu cunoașterea și acceptarea integrală și necondiționată


de către orice client a prevederilor și aplicării prezentului regulament.

Articolul 8. Forţa majoră. Caz fortuit

Art. 8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din
motive independente de voinţa sa, de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament. Cazul fortuit
este un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către Organizator.

Art. 8.2. Dacă o situaţie de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial
executarea regulamentului și continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea
privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit,
este obligat să comunice participanților la Program cazul existent în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare
de la apariția cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 9. Întreruperea, modificarea, suspendarea şi încetarea Programului

Art. 9.1. Prezentul Program poate fi întrerupt, modificat, suspendat sau poate înceta în orice moment
in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica
datele şi durata Programului şi va face public acest lucru. Orice acţiune dintre cele enumerate anterior
va fi adusă la cunostiinţa publicului prin publicare in prealabil pe website-ul www.emag.ro si
m.eMAG.ro.

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Program se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Articolul 11. Protecția datelor personale

Art. 11.1. Participarea la acest Program confirmă acceptarea necondiționata a fiecărui client că datele
sale cu caracter personal să fie procesate de către Organizator în scopul îndeplinirii de către acesta a
obligațiilor asumate în acest Program.
Art. 11.2. Participanților la Program le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date,
dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

Art. 11.3. Dacă participantii nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea
informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.

Art. 11.4. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau
pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în formă scrisă,
transmisă la adresa expediată pe adresa Dante International SA, Șos. București Nord nr. 15-23, Swan
Office Park, Windsor Building, et. 5, Voluntari, Județul Ilfov.

Articolul 12. Contestaţii

Art. 12.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la
nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de
maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea Cardului cadou. Orice sesizare in acest sens, depusa
dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15
(cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi
formulate conform celor mentionate anterior.

Articolul 13. Alte reglementări

Art. 13.1. În caz de tentativă sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva şi la
adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile
necesare pentru remedierea situatiei şi tragerea la răspundere în condiţiile legii a celor vinovati,
inclusiv dar fără a se limita la descalificarea participantilor la Program. Organizatorul nu işi asumă
răspunderea pentru imposibilitatea participarii la acest Program din cauza unor erori de software sau
datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecţiuni tehnice ale furnizorului
de servicii de internet s.a. Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care
determină imposibilitatea primirii unui Card cadou, cauzată de schimbarea adresei de e-mail a
clientului sau neprimirea, necitirea corespondenţei de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate
masurile necesare pentru desfasurarea Programului în condiţiile normale conform celor prezentate,
însă nu îşi asumă raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestaţii ale participantiilor, care nu
vizează încălcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul regulament de participare/desfaşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care
poate fi solicitat la adresa de corespondenţă a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building,
Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, 077190 Voluntari, Ilfov, si se regaseste si pe website-ul www.emag.ro,
m.eMAG.ro şi la sediul social al Organizatorului.

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Marketing

Eugen Popescu
Act aditional nr. 1

Regulament Program

“eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”

Organizatorul Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”
denumit în continuare “Programul”) este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare
“Organizator” sau “eMAG”), cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/372/2002 CUI RO 14399840, operator de date cu caracter personal,
înregistrat sub numărul 6606, legal reprezentată prin Eugen Popescu în calitate de Director Marketing.

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru
electrocasnicul vechi” in vigoare din data de 30.11.2017 şi anume: “Organizatorul îşi rezervă dreptul
de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării
Programului cu obligația de a anunţa potențialii clienți în prealabil”, Organizatorul va face următoarele
modificări:

Articolul 1. Se modifică Articolul 3. “Produse eligibile pentru a participa la Program”, punctul 3.1 şi va
avea următorul conţinut:

Programul se aplică pentru produsele vechi şi complete făcând parte din următoarele categorii:
Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe, Maşini de spălat rufe
încorporabile, Uscătoare de rufe, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase încorporabile, Cuptoare
încorporabile, achiziționate din magazinul online sau din showroom-urile eMAG, precum și din alte
magazine de specialitate, fiind denumite în continuare „Produsul”.

Articolul 2. Se modifică Articolul 5. “Descrierea si Mecanismul Programului”, punctul 5.2, paragraful 1


şi va avea următorul conţinut:

Pentru a participa la Program, clientul trebuie să achiziţioneze din showroom, sau de pe pe site-ul
www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG un produs nou sau resigilat, vândut de sellerul eMAG, din
categoriile: Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe, Maşini de
spălat rufe încorporabile, Uscătoare de rufe, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase
încorporabile, Cuptoare încorporabile.

Toate modificarile menţionate in prezentul act adiţional intra în vigoare incepand cu data de
5.12.2017.

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Marketing

Eugen Popescu
Act aditional nr. 2

Regulament Program

“eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”

Organizatorul Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”
denumit în continuare “Programul”) este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare
“Organizator” sau “eMAG”), cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/372/2002 CUI RO 14399840, operator de date cu caracter personal,
înregistrat sub numărul 6606, legal reprezentată prin Eugen Popescu în calitate de Director Marketing.

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru
electrocasnicul vechi” in vigoare din data de 30.11.2017 şi anume: “Organizatorul îşi rezervă dreptul
de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării
Programului cu obligația de a anunţa potențialii clienți în prealabil”, Organizatorul va face următoarele
modificări:

Articolul. 1. Se modifica Art. 5. “Descrierea si Mecanismul Programului” punctul 5.2. urmand a avea
urmatorul continut:

Art. 5.2. Pentru a participa la Program, clientul trebuie să achiziţioneze din showroom, sau de pe pe
site-ul www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG un produs nou sau resigilat, vândut de sellerul
eMAG, din categoriile: Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe,
Maşini de spălat rufe încorporabile, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase încorporabile,
Cuptoare încorporabile.

După livrarea produsului comandat, clientul trebuie să predea curierului Produsul în cauză.

Produsul va fi predat Organizatorului, prin intermediul curierului, urmând ca acesta, Produsul, să fie
evaluat. Dacă Produsul este eligibil, în concordanţă cu specificaţiile Articolului 3, atunci Participantul
urmează să primescă pe adresa de e-mail asociată contului de client, un card cadou sub forma unui
cod electronic (denumit în continuare “Card Cadou”). In cazul in care Participantul nu detine un cont
de client pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro si aplicatia eMAG, Participantului i se va solicita adresa
de e-mail sau, dupa caz, i se va crea un cont in vederea participarii la Program.

Valoarea Cardului Cadou va fi de 150 (o sută cincizeci) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 18 - 21 decembrie 2017, şi care vor returna ulterior un
Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 300 (trei sute) lei.

Cardul Cadou se emite şi este trimis clientului pe adresa de email din comanda iniţiala, în termen de
cel mult de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la predarea Produsului.

Cardul Cadou are o valabilitate de 3 (trei) luni de la data emiterii şi poate fi utilizat oricând în perioada
de valabilitate pentru orice comandă plasată pe www.emag.ro, m.emag.ro sau aplicaţia eMAG, la
achizitionarea produselor vândute de sellerul eMAG.
Cardul Cadou nu poate fi utilizat pentru achizitia de produse puse în vânzare de către partenerii
eMAG.ro (selleri in platforma eMAG Marketplace).

Cardul Cadou poate fi utilizat şi pentru achizitionarea produselor resigilate din.

Toate modificarile mentionate in prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de 18.12.2017.

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Marketing

Eugen Popescu
Act aditional nr. 3

Regulament Program

“eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”

Organizatorul Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”
denumit în continuare “Programul”) este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare
“Organizator” sau “eMAG”), cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/372/2002 CUI RO 14399840, operator de date cu caracter personal,
înregistrat sub numărul 6606, legal reprezentată prin Eugen Popescu în calitate de Director Marketing.

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru
electrocasnicul vechi” in vigoare din data de 30.11.2017 şi anume: “Organizatorul îşi rezervă dreptul
de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării
Programului cu obligația de a anunţa potențialii clienți în prealabil”, Organizatorul va face următoarele
modificări:

Articolul. 1. Se modifica Art. 5. “Descrierea si Mecanismul Programului” punctul 5.2. urmand a avea
urmatorul continut:

Art. 5.2. Pentru a participa la Program, clientul trebuie să achiziţioneze din showroom, sau de pe pe
site-ul www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG un produs nou sau resigilat, vândut de sellerul
eMAG, din categoriile: Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe,
Maşini de spălat rufe încorporabile, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase încorporabile,
Cuptoare încorporabile.

După livrarea produsului comandat, clientul trebuie să predea curierului Produsul în cauză.

Produsul va fi predat Organizatorului, prin intermediul curierului, urmând ca acesta, Produsul, să fie
evaluat. Dacă Produsul este eligibil, în concordanţă cu specificaţiile Articolului 3, atunci Participantul
urmează să primescă pe adresa de e-mail asociată contului de client, un card cadou sub forma unui
cod electronic (denumit în continuare “Card Cadou”). In cazul in care Participantul nu detine un cont
de client pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro si aplicatia eMAG, Participantului i se va solicita adresa
de e-mail sau, dupa caz, i se va crea un cont in vederea participarii la Program.

Valoarea Cardului Cadou va fi de 150 (o sută cincizeci) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 18 decembrie 2017 - 21 decembrie 2017, şi care vor
returna ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 300 (trei sute) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 22 decembrie 2017 - 28 decembrie 2017, şi care vor
returna ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 300 (trei sute) lei.

Cardul Cadou se emite şi este trimis clientului pe adresa de email din comanda iniţiala, în termen de
cel mult de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la predarea Produsului.
Cardul Cadou are o valabilitate de 3 (trei) luni de la data emiterii şi poate fi utilizat oricând în perioada
de valabilitate pentru orice comandă plasată pe www.emag.ro, m.emag.ro sau aplicaţia eMAG, la
achizitionarea produselor vândute de sellerul eMAG.

Cardul Cadou nu poate fi utilizat pentru achizitia de produse puse în vânzare de către partenerii
eMAG.ro (selleri in platforma eMAG Marketplace).

Cardul Cadou poate fi utilizat şi pentru achizitionarea produselor resigilate din.

Toate modificarile mentionate in prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de
20.12.2017.

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Marketing

Eugen Popescu
Act aditional nr. 4

Regulament Program

“eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”

Organizatorul Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”
denumit în continuare “Programul”) este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare
“Organizator” sau “eMAG”), cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/372/2002 CUI RO 14399840, operator de date cu caracter personal,
înregistrat sub numărul 6606, legal reprezentată prin Eugen Popescu în calitate de Director Marketing.

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru
electrocasnicul vechi” in vigoare din data de 30.11.2017 şi anume: “Organizatorul îşi rezervă dreptul
de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării
Programului cu obligația de a anunţa potențialii clienți în prealabil”, Organizatorul va face următoarele
modificări:

Articolul. 1. Se modifica Art. 5. “Descrierea si Mecanismul Programului” punctul 5.2. urmand a avea
urmatorul continut:

Art. 5.2. Pentru a participa la Program, clientul trebuie să achiziţioneze din showroom, sau de pe pe
site-ul www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG un produs nou sau resigilat, vândut de sellerul
eMAG, din categoriile: Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe,
Maşini de spălat rufe încorporabile, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase încorporabile,
Cuptoare încorporabile.

După livrarea produsului comandat, clientul trebuie să predea curierului Produsul în cauză.

Produsul va fi predat Organizatorului, prin intermediul curierului, urmând ca acesta, Produsul, să fie
evaluat. Dacă Produsul este eligibil, în concordanţă cu specificaţiile Articolului 3, atunci Participantul
urmează să primescă pe adresa de e-mail asociată contului de client, un card cadou sub forma unui
cod electronic (denumit în continuare “Card Cadou”). In cazul in care Participantul nu detine un cont
de client pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro si aplicatia eMAG, Participantului i se va solicita adresa
de e-mail sau, dupa caz, i se va crea un cont in vederea participarii la Program.

Valoarea Cardului Cadou va fi de 150 (o sută cincizeci) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 18 decembrie 2017 - 21 decembrie 2017, şi care vor
returna ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 300 (trei sute) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 22 decembrie 2017 - 28 decembrie 2017, şi care vor
returna ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 300 (trei sute) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 29 decembrie 2017 - 07 ianuarie 2017, şi care vor returna
ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 250 (două sute cincizeci) lei.

Cardul Cadou se emite şi este trimis clientului pe adresa de email din comanda iniţiala, în termen de
cel mult de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la predarea Produsului.
Cardul Cadou are o valabilitate de 3 (trei) luni de la data emiterii şi poate fi utilizat oricând în perioada
de valabilitate pentru orice comandă plasată pe www.emag.ro, m.emag.ro sau aplicaţia eMAG, la
achizitionarea produselor vândute de sellerul eMAG.

Cardul Cadou nu poate fi utilizat pentru achizitia de produse puse în vânzare de către partenerii
eMAG.ro (selleri in platforma eMAG Marketplace).

Cardul Cadou poate fi utilizat şi pentru achizitionarea produselor resigilate din categoriile eligibile.

Toate modificarile mentionate in prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de
28.12.2017.

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Marketing

Eugen Popescu
Act aditional nr. 5

Regulament Program

“eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”

Organizatorul Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru electrocasnicul vechi”
denumit în continuare “Programul”) este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare
“Organizator” sau “eMAG”), cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/372/2002 CUI RO 14399840, operator de date cu caracter personal,
înregistrat sub numărul 6606, legal reprezentată prin Eugen Popescu în calitate de Director Marketing.

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului Programului “eMAG Buy Back – Card Cadou 150 lei pentru
electrocasnicul vechi” in vigoare din data de 30.11.2017 şi anume: “Organizatorul îşi rezervă dreptul
de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării
Programului cu obligația de a anunţa potențialii clienți în prealabil”, Organizatorul va face următoarele
modificări:

Articolul. 1. Se modifica Art. 5. “Descrierea si Mecanismul Programului” punctul 5.2. urmand a avea
urmatorul continut:

Art. 5.2. Pentru a participa la Program, clientul trebuie să achiziţioneze din showroom, sau de pe pe
site-ul www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG un produs nou sau resigilat, vândut de sellerul
eMAG, din categoriile: Aparate frigorifice, Aparate frigorifice încorporabile, Maşini de spălat rufe,
Maşini de spălat rufe încorporabile, Maşini de spălat vase, Maşini de spalat vase încorporabile,
Cuptoare încorporabile.

După livrarea produsului comandat, clientul trebuie să predea curierului Produsul în cauză.

Produsul va fi predat Organizatorului, prin intermediul curierului, urmând ca acesta, Produsul, să fie
evaluat. Dacă Produsul este eligibil, în concordanţă cu specificaţiile Articolului 3, atunci Participantul
urmează să primescă pe adresa de e-mail asociată contului de client, un card cadou sub forma unui
cod electronic (denumit în continuare “Card Cadou”). In cazul in care Participantul nu detine un cont
de client pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro si aplicatia eMAG, Participantului i se va solicita adresa
de e-mail sau, dupa caz, i se va crea un cont in vederea participarii la Program.

Valoarea Cardului Cadou va fi de 150 (o sută cincizeci) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 18 decembrie 2017 - 21 decembrie 2017, şi care vor
returna ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 300 (trei sute) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 22 decembrie 2017 - 28 decembrie 2017, şi care vor
returna ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 300 (trei sute) lei.

Clienţii care plasează comenzi în perioada 29 decembrie 2017 - 07 ianuarie 2018, şi care vor returna
ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de 250 (două sute cincizeci) lei.
Clienţii care plasează comenzi în perioada 8 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018, şi care vor returna
ulterior un Produs eligibil, vor primi un Card Cadou în valoare de până la 250 (două sute cincizeci)
lei, diferenţiat în funcţie de brand-ul electrocasnicului achizitionat, după cum urmează:

1. 250 (două sute cincizeci) lei Card Cadou pentru electrocasnicele eligibile ale branduri-lor
Arctic şi Beko.
2. 200 (două sute) lei Card Cadou pentru electrocasnicele eligibile ale branduri-lor Whilrpool,
Indesit şi Hotpoint.
3. 150 (o sută cincizeci) lei Card Cadou pentru electrocasnicele eligibile ale branduri-lor
Gorenje şi Starlight.
4. 100 (o sută) lei Card Cadou pentru electrocasnicele eligibile ale celorlalte brand-uri.

Cardul Cadou se emite şi este trimis clientului pe adresa de email din comanda iniţiala, în termen de
cel mult de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la predarea Produsului.

Cardul Cadou are o valabilitate de 3 (trei) luni de la data emiterii şi poate fi utilizat oricând în perioada
de valabilitate pentru orice comandă plasată pe www.emag.ro, m.emag.ro sau aplicaţia eMAG, la
achizitionarea produselor vândute de sellerul eMAG.

Cardul Cadou nu poate fi utilizat pentru achizitia de produse puse în vânzare de către partenerii
eMAG.ro (selleri in platforma eMAG Marketplace).

Cardul Cadou poate fi utilizat şi pentru achizitionarea produselor resigilate din categoriile eligibile.

Toate modificarile mentionate in prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de
07.01.2018.

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Marketing

Eugen Popescu